45 egzemplarzy projektu rozporzqdzenia Rady Ministr6w

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "45 egzemplarzy projektu rozporzqdzenia Rady Ministr6w"

Transkrypt

1 MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ DUS PW/13 Warszawa, dnia.{1stycznia 2014 r. Material do rozpatrzcnia na posiedzeniu Rady Ministr6w w dniu 28 stvrznia r. KANCELARIA PREZESA RADY MINISTROW Departament Rady Ministr6w RM CZLO NKOWI E RADY MI NISTROW Pr~eds tawiam dokument r~qdo11y ~glos~ony pr=e~ Ministra Prary i Polityki Spoleczncj - do rozeatrzenia (-) Sekretarz Rady Ministr6w Pan Maciej Berek Sekretarz Rady Ministrow W zalq_czeniu prze kaz uj~ 45 egzemplarzy projektu rozporzqdzenia Rady Ministr6w w sprawie dodatkowych ograniczen w zakresie prowadzenia dzialalnosci lokacyjnej przez fundusze emerytalne z uprzejmq_ prosbq_ (z uwagt na koniecznosc wejscia w zycie w/w rozporzq_dzenia w dniu 1 lutego br.) o pi lne przyj~cie go przez Rad~ Ministr6w. Projekt w dniu 16 stycznia br. zostal p rzyj~ty przez Komitet Rady Ministr6w rekomendowany Radzie Ministr6w (w przekazywanym projekcie zostaly uwzg l~dnione ustalenia Komitetu), a w dniu 21 stycznia zostal zwolniony (znak pisma: RCL.DPS /13) z obowiq_zku rozpatrywania przez Komisj~ Prawni czq_ (pismo w zalq_czeniu). ~ ~\ (~ I NtU ' "" ODSEKRETAR~ I arek~io r Wp' z Z014 ~)5~~~~ -

2 Rzt\OOWE CENTRUM LEGISLACJI \Vars7..awa, dnia2{stycznia 2014 r. DEPART AMENT PRAWA SPOLECZNEGO RCL. DPS Dot DP-I~ /14ffZ!KP l i J A i ~ Magdal.eoa F::sbisiak Zl '\1}-() 2_ if { D:yrektor Oepartaroentu Prawuego 41 1/3 l>linistecst w i P racy i Polity ki S polecznej I) ~~~ W zwi~zku z otrzyrnanym przy pismie z dnia 17 stycznja 2014 r. projektern rozporz<!dzenia Rady Ministr6w w sprawie dodatkowych ograniczen w zakresie prowadzenia dzialalnosci lokacyjnej przez fundusze ernerytalne, Departarnent Prawa Spolecznego Rz&dowego Centmm Legislacji uprzejrnie informuje, ze v;w. projek.-t (w wersji z dnia 21 stycznia 2014 r., uwzglcrdniaj~cej uwagi zgloszone do Departamentu Prawnego Ministerstwa Pracy i Polityk.i Spolecz:nej w trybie roboczym) nie wymaga roz.patrzenia przez Kornisj~ Prawniczq. Jednoczesnie Rz~dowe Centrum Legislacji podkrdla, ze zwolnienie z obowi~z.ku rozpatrzenia przez Komisjy Prawnicz'l projektu w obecnej tresci nie oznacza ods~pienia od w~tpliwos<:i co do zgodnosci jego przepis6w l Konstytucj~, sygnalizowanych oa wczdniejszych etapach prac nad projektem. ' 1-:;,i~-- :. ~'.. 'i ;r.jc.., Z014 ' "JY.?.2:* 7 0~ < ~ ' <... """'. ~ : :~::r;:~=-~z... -.:-~n:...:?;-?, d Spo~~~c<:.:i~go Sprawc; pro111adzi: Be:l.ta Ol~tE>w~ka rwm d sm OtJ tjo Tt>:cT PT0c-/,lS-Tc

3 Projekt z dnia 21 stycznia 2014 r. ROZPORZJ\DZENIE RADY MINISTROW z dnia r. w sprawie dodatkowych ograniczen w zakresie prowadzenia dzialalnosci lokacyjnej przez fundusze emerytalne Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 989, 1289 i 1717) zarz~dza si~, co nast~puje: 1. Obligacje i inne dlume papiery wartosciowe, o kt6rych mowa wart. 141 ust. 1 pkt ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zwanej dalej,ustaw~", powinny bye zabezpieczone co najmniej w jeden z nast~puj~cych sposob6w: 1) ustanowienie zastawu rejestrowego albo hipoteki na nieruchomosci, pod warunkiem, ze fundusz na zasadzie pierwszenstwa b~dzie mial prawo zaspokajania swoich roszczen z zastawu rejestrowego lub hipoteki przed innymi wierzycielami, zgodnie z art pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post~powania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z p6zi1 zm. 1 )); I) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Oz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117,poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz i Nr 237, poz. 2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150, poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz i 1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 264, poz i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186, poz. 1379, Nr 208, poz i 1540, Nr 226, poz i Nr 235, poz. 1699, z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47, poz. 319, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 662, Nr 106, poz. 731, Nr 112, poz. 766 i 769, Nr 115, poz. 794, Nr 121, poz. 831, Nr 123, poz. 849, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1287, Nr 192, poz i Nr 247, poz. 1845, z 2008 r. Nr 59, poz. 367, Nr 96, poz. 609 i 619, Nr 110, poz. 706, Nr 116, poz. 731, Nr 119, poz. 772, Nr 120, poz. 779, Nr 122, poz. 796, Nr 171, poz. 1056, Nr 220, poz. 1431, Nr 228, poz. 1507, Nr 231, poz i Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 67, poz. 571, Nr 69, poz. 592 i 593, Nr 131, poz. 1075, Nr 179, poz i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 3, poz. 13, Nr 7, poz. 45, Nr 40, poz. 229, Nr 108, poz. 684, Nr 109, poz. 724, Nr 125, poz. 842, Nr 152, poz. 1018, Nr 155, poz. 1037, Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1307, Nr 215, poz. 1418, Nr 217, poz i Nr 241, poz. 1621, z 2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 85, poz. 458, Nr 87, poz. 482, Nr 92, poz. 531, Nr 112, poz. 654, Nr 129, poz. 735, Nr 138, poz. 806 i 807, Nr 144, poz. 854, Nr 149, poz. 887, Nr 224, poz. 1342, Nr 233, poz i Nr 234, poz. 1391, z 2012 r. poz. 908, 1445 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 403, 654, 880, 1289, 1428 i 1439.

4 2) udzielenie nieodwolalnej gwarancji lub por~czema przez bank, zaklad ubezpieczen, instytucj~ kredytow~ lub mi~dzynarodow~ instytucj~ finansow~ maj~ce siedzib~ w Rzeczypospolitej Polskiej, panstwie b~d~cym czlonkiem Unii Europejskiej lub stron~ umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub czlonkiem Organizacji Wsp6lpracy Gospodarczej i Rozwoju, posiadaj~ce kapital wlasny w wysokosci nie nizszej niz r6wnowartos euro; 3) udzielenie gwarancji lub por~czenia przez Skarb Panstwa lub rz~d panstwa b~d~cego czlonkiem Unii Europejskiej lub stron~ umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub czlonkiem Organizacji Wsp6lpracy Gospodarczej i Rozwoju- w przypadku lokat aktyw6w dobrowolnego funduszu emerytalnego oraz pracowniczego funduszu emerytalnego; 4) udzielenie gwarancji lub por~czema przez jednostki samorz~du terytorialnego, ich zwi<tzki, albo wlasciwe regionalne lub lokalne wladze publiczne; 5) udzielenie nieodwolalnej gwarancji lub por~czenia przez podmiot mny niz podmiot zwi<tzany z emitentem zabezpieczanego papieru wartosciowego i posiadaj~cy na dzien ustalenia gwarancji lub por~czenia i w okresie ich trwania ocen~ na poziomie inwestycyjnym, nadan~ przez wyspecjalizowan~ agencj~ ratingow~ uznan~ na mi~dzynarodowym rynku kapitalowym oraz posiadaj~cy kapital wlasny w wysokosci nie nizszej niz r6wnowartos euro; por~czenie lub gwarancja powinna zostac udzielona na kwot~ odpowiadaj~c~ co najmniej pelnej wartosci nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu W przypadku lokat aktyw6w funduszu w akcjach, prawach do akcji, prawach poboru i kwitach depozytowych, o kt6rych mowa w art. 141 ust. 1 pkt 7-10 oraz pkt 31 i 32 ustawy, lokaty funduszu nie mog~ stanowi6 wi~cej niz 20% jednej emisji, a gdy udzial papier6w wartosciowych sp6lki w aktywach funduszu przekracza 2%, lokaty funduszu nie mog~ stanowi6 wi~cej niz 10 % jednej emisji. 2. L~czna wartosc aktyw6w funduszu ulokowanych w kategoriach lokat, o kt6rych mowa w ust. 1, i w kt6rych 1okaty funduszu stanowi~ wi~cej niz 10% jednej emisji, nie moze stanowic wi~cej niz 10% wartosci aktyw6w tego funduszu. 3. W przypadku lokat aktyw6w funduszu w certyfikatach inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamkni~te oraz tytulach uczestnictwa emitowanych przez instytucje wsp61nego inwestowania typu zamkni~tego, o kt6rych mowa w art. 141 ust. 1 pkt 11 i 12 ustawy, lokaty funduszu nie mog~ stanowi6 wi~cej niz 35 % jednej emisji. 2

5 4. Jezeli pomi~dzy papierami wartosciowymi r6:lnych emisji, ale tego samego emitenta, nie wyst~pujl:t zadne r6znice w zakresie uprawnieit przyslugujl:tcych ich posiadaczom, ograniczenie, o kt6rym mowa w ust. 1, stosuje si~ ll:tcznie do tych wszystkich emisji. 5. Koszty zakupu akcji nowej emisji, do kt6rych uprawniajl:t prawa poboru, Sl:\c uwzgl~dniane przy stosowaniu ograniczeit lokat aktyw6w funduszu w kategoriach lokat, o kt6rych mowa w art. 141 ust. 1 pkt 7-10 ustawy. 3. Lokaty aktyw6w otwartego funduszu w b~dl:tcych przedmiotem oferty publicznej akcjach, prawach poboru i prawach do akcji, o kt6rych mowa wart. 141 ust. 1 pkt 8 i 10 ustawy, oraz w kategoriach lokat, o kt6rych mowa wart. 141 ust.1 pkt oraz pkt 31i 32 ustawy, mogl:t stanowie ll:tcznie nie wi~cej niz 20% wartosci aktyw6w funduszu Ll:tczna wartose lokat aktyw6w funduszu ulokowanych w niepublicznych certyfikatach inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamkni~te, o kt6rych mowa w art. 141 ust. 1 pkt 11 ustawy, oraz w niepublicznych tytulach uczestnictwa emitowanych przez instytucje wsp6lnego inwestowania typu zamkni~tego, o kt6rych mowa w art. 141 ust. 1 pkt 12 ustawy, moze stanowie ll:tcznie nie wi~cej niz 5% wartosci aktyw6w funduszu, przy czym nie wi~cej niz 1% wartosci aktyw6w funduszu moze bye ulokowane w niepublicznych certyfikatach inwestycyjnych wyemitowanych przez jeden fundusz inwestycyjny zamkni~ty oraz w niepublicznych tytulach uczestnictwa emitowanych przez jednl:t instytucj~ wsp6lnego inwestowania typu zamkni~tego. 2. Fundusz nie moze nabywae niepublicznych certyfikat6w inwestycyjnych emitowanych przez fundusz inwestycyjny zamkni~ty, o kt6rych mowa w art. 141 ust. 1 pkt 11 ustawy, oraz niepublicznych tytul6w uczestnictwa emitowanych przez instytucje wsp6lnego inwestowania typu zamkni~tego, o kt6rych mowa w art. 141 ust. 1 pkt 12 ustawy, kt6rych dokumenty zalozycielskie stanowill, ze certyfikat inwestycyjny lub tytul uczestnictwa moze bye wydany uczestnikowi funduszu, kt6ry nie oplacil w calosci jego ceny emisyjnej Aktywa funduszu nie mogl:t bye lokowane w banku oraz instytucji kredytowej, kt6re Sl:\c: 1) akcjonariuszem towarzystwa zarzl:tdzajl:tcego funduszem; 2) podmiotem zwi anym w stosunku do towarzystwa zarzl:tdzajl:tcego funduszem; 3) podmiotem zwi anym w stosunku do akcjonariuszy towarzystwa zarzl:tdzajl:tcego funduszem. 2. Z podmiotami, o kt6rych mowa w ust. 1, fundusz nie moze zawierae um6w lub dokonywae innych czynnosci prawnych zwi anych z lokowaniem aktyw6w funduszu. 3

6 3. Ograniczenia, o kt6rych mowa w ust. 1 i 2, nie dotyczctlokat w depozytach w bankach lub w instytucjach kredytowych o terminie zapadalnosci nie dluzszym niz 14 dni, o lctcznej wartosci nie wi~kszej niz 2% wartosci aktyw6w funduszu. 4. Ograniczenie, o kt6rym mowa w ust. 2, nie dotyczy swiadczenia uslug w ramach dzialalnosci maklerskiej w rozumieniu przepis6w paitstwa, w kt6rym znajduje si~ instytucji kredytowej. siedziba banku lub 5. Fundusz nie moze nabywac instrument6w, o kt6rych mowa w art. 141 ust. 1 pkt 11 i 12 ustawy, zarzctdzanych przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub instytucj~ wsp6lnego inwestowania, kt6rego akcjonariuszami set akcjonariusze towarzystwa zarzctdzajctcego funduszem lub podmioty z nimi zwi'l:zane. 6. Aktywa funduszu nie mogct bye lokowane w instrumenty finansowe, kt6rych wartosc w istotnym stopniu zalezy od wartosci instrument6w finansowych obj~tych zakazem nabywania przez fundusz. 7. W celu obliczenia maksymalnej cz~sci aktyw6w funduszu w poszczeg6lnych kategoriach lokat, dla cel6w ustalenia zgodnosci z obowi'l:zujctcymi ograniczeniami, do wartosci dlu:lnych papier6w wartosciowych zalicza si~ wartosc naliczonych odsetek na dzieit wyceny. 8. Rozporzctdzenie wchodzi w zycie z dniem 1 lutego 2014 r. 2 ) PREZES RADY MINISTROW 2 l Niniejsze rozporz~tdzenie bylo poprzedzone rozporz~dzeniem Rady Ministr6w z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie dodatkowych ograniczeit w zakresie prowadzenia dzialalnosci lokacyjnej przez fundusze emerytalne (Dz. U. Nr 90, poz. 517), kt6re traci moe z dniem 1 lutego 2014 r. w zwi~ku z wejsciem w zycie ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niekt6rych ustaw w zwi~ku z okre81eniem zasad wyplaty emerytur ze srodk6w zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Oz. U. poz. 1717). 4

7 UZASADNIENIE Niniejsze rozporzctdzenie opracowane zostalo w zwi ku z wejsciem w zycie ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niekt6rych ustaw w zwi ku z okresleniem zasad wyplaty emerytur ze srodk6w zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. poz. 1717), zwanej dalej,ustawct nowelizujctcg\c'', zmieniajctcej m.in. przepisy art. 141 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 989, 1289 i 1717), zwanej dalej,ustawg\c''. W zwi ku z powyzszym zaistniala potrzeba opracowania nowego rozporzctdzenia realizujctcego zawarte w art. 155 ustawy fakultatywne upowamienie dla Rady Ministr6w, do okreslenia dodatkowych ograniczeil w zakresie prowadzenia dzialalnosci lokacyjnej przez fundusze, majctc na wzgl~dzie ochron~ interes6w czlonk6w funduszy. Przepis 1 stanowi, ze obligacje i inne dluzne papiery wartosciowe, o kt6rych mowa wart. 141 ust. 1 pkt ustawy, powinny bye zabezpieczone co najmniej w jeden z nast~pujctcych sposob6w: 1) ustanowienie zastawu rejestrowego albo hipoteki na nieruchomosci, pod warunkiem, ze fundusz na zasadzie pierwszeilstwa b~dzie mial prawo zaspokajania swoich roszczeil z zastawu rejestrowego lub hipoteki przed innymi wierzycielami; 2) udzielenie nieodwolalnej gwarancji lub por~czenia przez bank, zaklad ubezpieczeil, instytucj~ kredytowct lub mi~dzynarodowct instytucj~ finansowq, majctce siedzib~ w Rzeczypospolitej Polskiej, pailstwie b~dctcym czlonkiem UE lub stronct umowy o EOG, lub czlonkiem OECD, posiadajctce kapital wlasny w wysokosci nie nizszej niz r6wnowartosc euro; 3) udzielenie gwarancji lub por~czenia przez Skarb Pailstwa lub rzctd pailstwa b~dctcego czlonkiem UE lub stronct umowy o EOG, lub czlonkiem OECD- w przypadku lokat aktyw6w dobrowolnego funduszu emerytalnego oraz pracowniczego funduszu emerytalnego; 4) udzielenie gwarancji lub por~czenia przez jednostki samorzctdu terytorialnego, ich zwi ki, albo wlasciwe regionalne lub lokalne wladze publiczne; 5) udzielenie nieodwolalnej gwarancji lub por~czenia przez podmiot mny niz podmiot zwi any z emitentem zabezpieczanego papieru wartosciowego i posiadajctcy na dzieil ustalenia gwarancji lub por~czenia i w okresie ich trwania ocen~ na poziomie inwestycyjnym, nadanct przez wyspecjalizowanct agencj~ ratingowq, uznanct na mi~dzynarodowym rynku kapitalowym oraz posiadajctcy kapital wlasny w wysokosci nie 5

8 nizszej niz r6wnowartos euro; por~czenie lub gwarancja powinna zosta6 udzielona na kwot~ odpowiadaj(\_c(\_ co najmniej pelnej wartosci nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu. Zgodnie z 2: 1) w przypadku lokat aktyw6w funduszu w akcjach, prawach do akcji, prawach poboru i kwitach depozytowych, o kt6rych mowa w art. 141 ust. 1 pkt 7-10 oraz pkt 31 i 32 ustawy, lokaty funduszu nie mog(\_ stanowi6 wi~cej niz 20% jednej emisji, a gdy udzial papier6w wartosciowych sp6lki w aktywach funduszu przekracza 2%, lokaty funduszu nie mog(\_ stanowic wi~cej niz 10 % jednej emisji; 2) l(\_czna wartosc aktyw6w funduszu ulokowanych w kategoriach lokat, o kt6rych mowa w pkt 1, i w kt6rych lokaty funduszu stanowi(\_ wi~cej niz 10% jednej emisji, nie moze stanowi6 wi~cej niz 10% wartosci aktyw6w tego funduszu; 3) w przypadku lokat aktyw6w funduszu w certyfikatach inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamkni~te oraz tytulach uczestnictwa emitowanych przez instytucje wsp6lnego inwestowania typu zamkni~tego, o kt6rych mowa wart. 141 ust. 1 pkt 11 i 12 ustawy, lokaty funduszu nie mog(\_ stanowic wi~cej niz 35 % jednej emisji; 4) jezeli pomi~dzy papierami wartosciowymi r6mych emisji, ale tego samego emitenta, nie wyst~puj(\_ zadne r6mice w zakresie uprawnieii przysluguj(\_cych ich posiadaczom, ograniczenie, o kt6rym mowa w pkt 1, stosuje si~ l(\_cznie do tych wszystkich emisji; 5) koszty zakupu akcji nowej emisji, do kt6rych uprawniaj(\_prawa poboru, S(\_ uwzgl~dniane przy stosowaniu ograniczeii lokat aktyw6w funduszu w kategoriach lokat, o kt6rych mowa wart. 141 ust. 1 pkt 7-10 ustawy. Zgodnie z 3 lokaty aktyw6w otwartego funduszu w b~d(\_cych przedmiotem oferty publicznej akcjach, prawach poboru i prawach do akcji, o kt6rych mowa wart. 141 ust. 1 pkt 8 i 10 ustawy, oraz w kategoriach lokat, o kt6rych mowa wart. 141 ust.l pkt oraz pkt 31 i 32 ustawy, mog(\_ stanowi6l(\_cznie nie wi~cej niz 20% wartosci aktyw6w funduszu. Zgodnie z 4: 1) l(\_czna wartosc lokat aktyw6w funduszu ulokowanych w niepublicznych certyfikatach inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamkni~te, o kt6rych mowa w art. 141 ust. 1 pkt 11 ustawy, oraz w niepublicznych tytulach uczestnictwa emitowanych przez instytucje wsp6lnego inwestowania typu zamkni~tego, o kt6rych mowa wart. 141 ust. 1 pkt 12 ustawy, moze stanowi6l(\_cznie nie wi~cej niz 5% wartosci aktyw6w funduszu, przy czym nie wi~cej niz 1% wartosci aktyw6w funduszu moze bye 6

9 ulokowane w niepublicznych certyfikatach inwestycyjnych wyemitowanych przez jeden fundusz inwestycyjny zamkni~ty oraz w niepublicznych tytulach uczestnictwa emitowanych przez jednl:l_ instytucj~ wsp6lnego inwestowania typu zamkni~tego; 2) fundusz nie moze nabywae niepublicznych certyfikat6w inwestycyjnych emitowanych przez fundusz inwestycyjny zamkni~ty, o kt6rych mowa wart. 141 ust. 1 pkt 11 ustawy, oraz niepublicznych tytul6w uczestnictwa emitowanych przez instytucje wsp6lnego inwestowania typu zamkni~tego, o kt6rych mowa w art. 141 ust. 1 pkt 12 ustawy, kt6rych dokumenty zalozycielskie stanowiq, ze certyfikat inwestycyjny lub tytul uczestnictwa moze bye wydany uczestnikowi funduszu, kt6ry nie oplacil w calosci jego ceny emisyjnej. Zgodnie z 5: 1) aktywa funduszu nie mogl:l_ bye lokowane w banku oraz instytucji kredytowej, kt6re sl:l_: akcjonariuszem towarzystwa zarzl:l_dzajl:l_cego funduszem, podmiotem zwil:l_zanym w stosunku do towarzystwa, podmiotem zwil:l_zanym w stosunku do akcjonariuszy towarzystwa; 2) z podmiotami, o kt6rych mowa w pkt 1, fundusz nie moze zawierae um6w lub dokonywae innych czynnosci prawnych zwil:l_zanych z lokowaniem aktyw6w funduszu; 3) ograniczenia, o kt6rych mowa w pkt 1 i 2, nie dotyczl:l_ lokat w depozytach w bankach lub w instytucjach kredytowych o terminie zapadalnosci nie dluzszym niz 14 dni, o ll:l_cznej wartosci nie wi~kszej niz 2% wartosci aktyw6w funduszu; 4) ograniczenie, o kt6rym mowa w pkt 2, nie dotyczy swiadczenia uslug w ramach dzialalnosci maklerskiej w rozumieniu przepis6w panstwa, w kt6rym znajduje si~ siedziba banku lub instytucji kredytowej; 5) fundusz nie moze nabywae instrument6w, o kt6rych mowa wart. 141 ust. 1 pkt 11 i 12 ustawy, zarzl:l_dzanych przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub instytucj~ wsp6lnego inwestowania, kt6rego akcjonariuszami Sl:l_ akcjonariusze towarzystwa zarzl:l_dzajl:l_cego funduszem lub podmioty z nimi zwictzane. Ze wzgl~du na wai:ny interes panstwa, konieczne jest wejscie w zycie rozporzl:l_dzenia z dniem 1lutego 2014 r., tj. wraz z wejsciem w zycie przepis6w ustawy nowelizujl:l_cej. Przyj~ta data wejscia w zycie rozporzl:l_dzenia spelnia warunki zastosowania tego rozwil:l_zania w swietle art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o oglaszaniu akt6w normatywnych i niekt6rych innych akt6w prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z p6fn. zm.). 7

10 Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzialalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z p6:zn. zm.) projekt rozporz~dzenia zostal zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Spolecznej oraz na stronie intemetowej Rz~dowego Centrum Legislacji. W trybie ww. ustawy zaden podmiot nie zglosil zainteresowania pracami nad projektem. Rozporz~dzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej, jako dostosowuj~ce przeptsy krajowe do art. 56 Traktatu ustanawiaj~cego Wsp6lnot~ Europejsk~. Projekt rozporz~dzenia nie podlega procedurze notyfikacji w rozumtemu przepis6w dotycz~cych notyfikacji norm i akt6w prawnych. 8

11 OCENA SKUTKOW REGULACJI (OSR) 1. Wskazanie podmiotow, na ktore oddzialuje akt normatywny Projektowane rozporzctdzenie oddzialuje bezposrednio na fundusze emerytalne, a w dluzszej perspektywie czasowej b~dzie r6wniez oddzialywa6 na ich czlonk6w, kt6rych srodki lokowane b~dct w spos6b zapewniaj'l_cy maksymalne bezpieczeilstwo i rentownos6 dokonywanych lokat. 2. Konsultacje spoleczne Lista partner6w spolecznych, kt6rym projekt rozporzctdzenia zostal przeslany do... zaopm10wama: Organizacje zwi'l_zkowe: 1) Komisja Krajowa NSZZ "Solidamos6", 2) Og6lnopolskie Porozumienie Zwi'l_Zk6w Zawodowych, 3) Forum Zwi'l_Zkow Zawodowych. Organizacje pracodawc6w: 1) Business Centre Club- Zwi'l_Zek Pracodawc6w, 2) Konfederacja Lewiatan, 3) Konfederacja Pracodawc6w Polskich, 4) Zwi'l_Zek Rzemiosla Polskiego. Projekt rozporzctdzenia zostal przekazany do uzgodnieil mi~dzyresortowych, jak r6wniez do konsultacji z innymi podmiotami. Projekt otrzymaly: - Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, - AEGON Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., - Pocztylion-Arka PTE S.A., - Gielda Papier6w Wartosciowych S.A., - Krajowy Depozyt Papier6w Wartosciowych S.A., - Izba Dom6w Maklerskich, - Stowarzyszenie Emitent6w Gieldowych, - Izba Zarzctdzaj'l_cych Funduszami i Aktywami, - Zwi'l_Zek Bank6w Polskich, - Polskie Stowarzyszenie Inwestor6w Kapitalowych, - Stowarzyszenie Inwestor6w Indywidualnych, 9

12 - Rada Bank6w Depozytariuszy, - Zwi ek Makler6w i Doradc6w. W trakcie prowadzonych konsultacji spolecznych do projektu uwag1 wniosly nast~puj~ce podmioty: Konfederacja Lewiatan oraz Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych zglosily potrzeb~ podwyzszenia maksymalnego limitu dla sumy aktyw6w funduszu ulokowanych w emisjach akcji sp6lek, w kt6rych lokaty funduszu stanowi~ wi~cej niz 10% jednej emisji akcji z nie wi~cej niz 5% na nie wi~cej niz 10% wartosci aktyw6w tego funduszu oraz podwyzszenie maksymalnego limitu dla lokaty funduszu w akcjach jednej sp6lki, kt6re stanowi~ wi~cej niz 10% jednej emisji tej sp6lki z 1% wartosci aktyw6w funduszu do 2%. Ponadto postulowano ustalenie okresu minimum 1 roku na dostosowanie polityki inwestycyjnej do nowych limit6w i mniejszych aktyw6w. Zgloszone uwagi cz~sciowo uwzgl~dniono poprzez odpowiednie zwi~kszenie limit6w inwestycyjnych w projekcie, w brzmieniu zaproponowanym przez Komisj~ Nadzoru Finansowego. Nieuwzgl~dniono propozycji wydluzenia dostosowania portfela inwestycyjnego do nowych warunk6w. Nale:ly zaznaczyc, ze w zgloszonych uwagach brak jest argument6w uzasadniaj~cych takiego rozwi ania. przyj~cie lzba Dom6w Maklerskich podniosla, ze projekt rozporz~dzenia wprowadza limity inwestycyjne, kt6re zostan~ automatycznie zlamane przez OFE w chwili ich wprowadzenia. W zwi ku z tym Izba zaproponowala podwyzszenie limit6w poprzez zmian~ projektowanego 2 ust. 1 rozporz~dzenia. Zgloszona przez lzb~ uwaga zostala cz~sciowo uwzgl~dniona poprzez odpowiednie zwi~kszenie limit6w inwestycyjnych w projekcie w brzmieniu zaproponowanym przez Komisj~ Nadzoru Finansowego. Ponadto lzba postulowala zwi~kszenie limit6w inwestycyjnych dotycz~cych obligacji przedsi~biorstw. Proponowana zmiana wi alaby si~ jednak ze zmian~ brzmienia art. 142 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, a zatem wykracza ona poza zakres przedmiotowy konsultacji. Nalezy ponadto zauwazyc, ze po wejsciu w zycie ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niekt6rych ustaw w zwi ku z okresleniem zasad wyplaty emerytur ze srodk6w zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. poz. 1717), pozostaj~ niezmienione limity inwestycyjne w odniesieniu do aktyw6w funduszu, kt6re dotycz~ obligacji panstwowych. Gielda Papier6w Wartosciowych w Warszawie zaproponowala, aby w 1 pkt 5 projektu rozporz~dzenia, wsr6d podmiot6w uprawnionych do przyznawania ocen inwestycyjnych 10

13 znalazly si~ r6wniez podmioty- agencje ratingowe - uznane na krajowym rynku krajowym. Zgloszona przez Gield~ Papier6w Wartosciowych S.A. poprawka nie zostala uwzgl~dniona z uwagi na przyj~cie brzmienia 1 pkt 5 projektu rozporzqdzenie w wersji uwzgl~dniajq_cej poprawki zgloszone przez Komisj~ Nadzoru Finansowego. Komisja podniosla m.in., ze ocena nadana przez agencje ratingowq_ wydawana jest na moment emisji danych papier6w wartosciowych, przez co mozliwa jest jej dewaluacja do daty zapadalnosci papieru wartosciowego. Ponadto, Parlament Europejski planuje, aby od 2020 r. prawo stanowione w UE nie zawieralo zadnych odniesieii. do agencyjnych rating6w. Majq_c na uwadze tendencje do ograniczania roli agencji ratingowych w Unii Europejskiej, postanowiono nie uwzgl~dnic zaproponowanej zmiany. Zwiazek Makler6w i Doradc6w podni6sl, ze brzmienie 2 ust. 1 projektowanego rozporzq_dzenia nie uwzgl~dnia skutk6w umorzenia przez OFE 51,5% jednostek rozrachunkowych oraz przekazania do ZUS aktyw6w o wartosci umorzonych jednostek. W konsekwencji niekt6re fundusze przekroczq_ limity uj~te w 2 ust. 1 projektu rozporzq_dzenia, choc w praktyce ryzyko z punktu widzenia czlonk6w tych funduszy nie ulegnie zadnej zmianie. Zdaniem Zwi ku, limity procentowe dotyczq_ce koncentracji akcji powinny zostac dwukrotnie podniesione, co pozwoli zachowac poziom ryzyka identyczny do obowi ujq_cego dotychczas. Zgloszonq_ uwag~ cz~sciowo uwzgl~dniono poprzez odpowiednie zwi~kszenie Komisj~ Nadzoru Finansowego. limit6w inwestycyjnych w brzmieniu zaproponowanym przez Przedstawienie wynikow analizy wplywu aktu normatywnego, w szczegolnosci na: a) sektor finansow publicznych, w tym budzet panstwa i budzety jednostek samorzi!du terytorialnego Wejscie w zycie projektowanego rozporzq_dzenia nie spowoduje dodatkowych koszt6w lub obciq_zeii. w sektorze finans6w publicznych (w tym w budzecie paii.stwa i budzetachjednostek samorzq_du terytorialnego ). b) rynek pracy Wejscie w zycie projektowanego rozporzq_dzenia nie spowoduje zadnych istotnych zmian na rynku pracy. c) konkurencyjnosc gospodarki i przedsi~biorczosc, w tym na funkcjonowanie przedsi~biorstw 11

14 Wejscie w zycie projektowanego rozporz'l_dzenia nie spowoduje zadnych istotnych zmian w tej dziedzinie gospodarki. d) sytuacj~ i rozwoj regionalny Wejscie w zycie projektowanego rozporz'l_dzenia nie spowoduje zadnych istotnych zmian w tej dziedzinie. 3. Wskazanie zrodel finansowania Projekt rozporzll_dzenia nie poci~a jednostek samorz'l_du terytorialnego. za sob'l_ obcict_zeii budzetu paiistwa oraz budzet6w 12

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. 2014 r. Projekt z dnia 4 grudnia 2013 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. 2014 r. w sprawie dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. 2014 r. Projekt z dnia 9 stycznia 2013 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. 2014 r. w sprawie dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia.. 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia.. 2014 r. Projekt z dnia 4 grudnia 2013 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. 2014 r. w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka moŝe zostać ulokowana w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia.. 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia.. 2014 r. Projekt z dnia 4 grudnia 2013 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. 2014 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu składki do otwartego funduszu

Bardziej szczegółowo

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 27 stycznia 2014 r.

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 27 stycznia 2014 r. RM-110-12-14 R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu składki do otwartego

Bardziej szczegółowo

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika MINISTER ZDROWIA KOPIA Warszawa, 2011-02-18 MZ-OZZ-073-23424-17/LO/11 Wg rozdzielnika Stosowanie do postanowien uchwaly Nr 49 Rady Ministrow z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrow (M.P.

Bardziej szczegółowo

ROZPORL\I)ZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1. z dnia r.

ROZPORL\I)ZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1. z dnia r. ROZPORL\I)ZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1 z dnia... 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczenstwa informacji rejestru zbiorow danych osobowych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ

MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ RPW/76473/2ei5 P Data.-2015-09-22 MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia JlA wrzesnia 2015 r. DPR-I.02101.3.2015.JK Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego r1 A/*> Stosownie do postanowien

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia.. 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia.. 2014 r. Projekt z dnia 4 grudnia 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia.. 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Projekt z dnia 21 października 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego

Bardziej szczegółowo

Prosz? o zaopiniowanie przedmiotowego projektu w terminie 30 dni od dnia

Prosz? o zaopiniowanie przedmiotowego projektu w terminie 30 dni od dnia RPW/26597/2014 P Data:2014-04-07 MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia ^ kwietnia 2014 r DF-I-4020-3(13)-LC/2014 Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW PL-LS.8300.5.2015. Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego

Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW PL-LS.8300.5.2015. Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW RPW/83456/2015 P Data:2015-10-13 PL-LS.8300.5.2015 Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

-31- OCENA SKUTKOW REGULACJI

-31- OCENA SKUTKOW REGULACJI -31- OCENA SKUTKOW REGULACJI Podmioty, na ktore oddzialuje akt normatywny: Ustawa oddzialuje na: 1) banki prowadz(}ce dzialalnosc maklersk(}; 2) domy mak1erskie; 3) zagraniczne firmy inwestycyjne; 4) towarzystwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2012 r. Projekt z dnia 14 września 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej oraz zasad lokowania

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Warszawa, 2014-07-18 Na podstawie 42 pkt 4 statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pocztylion Plus ( Fundusz ) Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia... r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia... r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 22 grudnia 2010 r. USTAWA z dnia... r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. Traci moc ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Projekt z dnia 12 grudnia 2013 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przekazania aktywów przez otwarte fundusze emerytalne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny

Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny Roczny raport o strukturze aktywów na dzień 31 grudnia 2015 r. Lp składnik aktywów Emitent wartość na dzień wyceny (PLN) udział w aktywach (%) 1. Obligacje, bony

Bardziej szczegółowo

stawek opłat pobieranych przez organy celne, w obowiązującym brzmieniu zawiera wytyczną, w świetle której minister właściwy do spraw finansów

stawek opłat pobieranych przez organy celne, w obowiązującym brzmieniu zawiera wytyczną, w świetle której minister właściwy do spraw finansów UZASADNIENIE Potrzeba nowelizacji ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późń. zm.) wynika przede wszystkim z konieczności wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJINARODOWEJ

MINISTER EDUKACJINARODOWEJ Data. 2015-09-22'^ MINISTER EDUKACJINARODOWEJ DWST-WPZN.6020.1.2015.KK Warszawa, 21 wrzesnia 2015 r. Pan Zygmunt Frankiewicz Wspotprzewodniczqcy Komisjl Wspolnej Rzqdu i Samorzqdu Terytorialnego Szanowny

Bardziej szczegółowo

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy Projekt z dnia 19 sierpnia 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ n z dnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R. Niniejszym, KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r. Projekt z 26 września 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia. Projekt z dnia 19.10.2011 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Jednoczesnie uprzejmie prosz? o przekazanie opinii Komisji rowniez drog4 elektroniczn^ na adres: ioanna.celarv(a),mofiiet.gov.pl.

Jednoczesnie uprzejmie prosz? o przekazanie opinii Komisji rowniez drog4 elektroniczn^ na adres: ioanna.celarv(a),mofiiet.gov.pl. Warszawa, dnia ^ty cznia 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSOW PODSEKRETARZ STANU Wojciech Kowalczyk RPW/726/2014 P Data:2014-01-07 FNl/0301/R-SKOK/Z-PP/A/l 1/JCL/ H^-^O/loK^ Pan Jacek Protas

Bardziej szczegółowo

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2008 31.12.2009. 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym 0,00 0,00

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2008 31.12.2009. 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym 0,00 0,00 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2008 I Aktywa 0,00 64 661,87 1. Lokaty 0,00 64 661,87 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ Ill II III RPW/76481/2015 P Data:2015-09-22 MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia wrzesnia 2015 r. DPR-I.02101.2.2015.BL Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego Stosownie do postanowien

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji

Raport z konsultacji Raport z konsultacji do projektu rozporz~dzenia Rady Ministrow w sprawie warunkow realizacji Rz~dowego programu udzielania pomocy finansowej na pokrycie kosztow zwi~zanych z ksztalceniem w zagranicznych

Bardziej szczegółowo

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,66 1. Lokaty

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,66 1. Lokaty I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 30.06.2008 I Aktywa 1. Lokaty 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r. Projekt z dnia 10 marca 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia...................... 2010 r. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1. w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1. w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia Projekt z dnia 27 maja 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1 z dnia 2013 r. w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia Na podstawie art. 100

Bardziej szczegółowo

, ,28

, ,28 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 30.06.2008 I Aktywa 1. Lokaty 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,89 1. Lokaty

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,89 1. Lokaty I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 30.06.2008 I Aktywa 114 215,31 136 587,89 1. Lokaty 114 215,31 136 587,89 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,617,436.85 4,468,227.91 1. Lokaty 1,617,436.85 4,468,227.91 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 537,398.03 1. Lokaty 0.00 537,398.03 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo

2015-02- 1 6. Warszawa, dnia /3 lutego2015. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS.

2015-02- 1 6. Warszawa, dnia /3 lutego2015. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki Warszawa, dnia /3 lutego2015 RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS.511-10/15 MiHISTEKSTWO iid^mcji NARODOWEJ I I^NCEL/iRrAGLOWIA Wpi, 2015-02- 1 6 ''Podpi< Pani

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,465,443.22 2,016,467.71 1. Lokaty 1,465,443.22 2,016,467.71 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

15 829 224,25 23 264 890,45

15 829 224,25 23 264 890,45 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 I Aktywa 15 829 224,25 23 264 890,45 1. Lokaty 15 829 224,25 23 264 890,45 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2015 roku

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2015 roku Warszawa, dn. 8 lipca 2015 r. Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Domaniewska 44 00-672 Warszawa Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 grudnia 2016 roku

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 grudnia 2016 roku Warszawa, dn. 10 stycznia 2017 r. Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Inflancka 4b 00-189 Warszawa Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 grudnia 2016 roku

Bardziej szczegółowo

2. Fundusz jest przeznaczony dla osób oczekujących długoterminowego wzrostu wartości oszczędności, które decyzję co do struktury aktywów Funduszu

2. Fundusz jest przeznaczony dla osób oczekujących długoterminowego wzrostu wartości oszczędności, które decyzję co do struktury aktywów Funduszu OGŁOSZENIE Zarząd ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Nadzoru Finansowego decyzją nr DLU/WFE/612/22/5/14/KM z dnia 8 września 2014 roku wyraziła zgodę na zmianę Statutu

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa ,58

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa ,58 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 468 135,58 1. Lokaty 468 135,58 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2015 roku

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2015 roku Warszawa, dn. 12 stycznia 2016 r. Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Domaniewska 44 00-672 Warszawa Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

1. Naczelnq_ Radq_ Lekarskq_

1. Naczelnq_ Radq_ Lekarskq_ Raport z konsultacji publicznych oraz opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o swiadczeniach opieki zdrowotnej Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dziafalnosci lobbingowej w procesie

Bardziej szczegółowo

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2016 roku

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2016 roku Warszawa, dn. 08 lipca 2016 r. Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Domaniewska 44 00-672 Warszawa Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2016 roku

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA ZRÓWNOWAŻONY. (w zł)

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA ZRÓWNOWAŻONY. (w zł) I. Aktywa 313 475 334 849 1. Lokaty 313 475 334 849 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa II.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2007 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 4,972.64 1. Lokaty 0.00 4,972.64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 13 712 208 19 0956 1. Lokaty 13 712 208 19 090 118 2. Środki pieniężne 0-62 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników

Bardziej szczegółowo

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 31.12.2004 I Aktywa. 12 365,59 25 839,36 1. Lokaty

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 31.12.2004 I Aktywa. 12 365,59 25 839,36 1. Lokaty I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 I Aktywa 12 365,59 25 839,36 1. Lokaty 12 365,59 25 839,36 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 620,756.32 994,777.54 1. Lokaty 620,756.32 994,777.54 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI PODSEKRETARZ STANU Dorota Idzi

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI PODSEKRETARZ STANU Dorota Idzi RPW/9095/2015 P Data:2015-01-29 Warszawa, stycznia2015 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI PODSEKRETARZ STANU Dorota Idzi DP-WPL/0201/l/2015/lip&- UNP: 2015-05299 Pan Szymon Wrobel Sekretarz Strony Rz^dowej

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 3,426,430.89 1. Lokaty 0.00 3,426,430.89 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności

Bardziej szczegółowo

(w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00

(w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 1,888,503.89 1. Lokaty 0.00 1,888,401.35 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 102.54 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 50,912.64 1. Lokaty 0.00 50,912.64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 160,736.92 604,653.41 1. Lokaty 160,736.86 604,650.98 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.06 2.43 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia..

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia.. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia.. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 1) Na

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA AKCJI. I. Aktywa netto funduszu (w zł)

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA AKCJI. I. Aktywa netto funduszu (w zł) I. Aktywa netto funduszu (w zł) I. Aktywa 126 808 161 363 1. Lokaty 126 808 161 363 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 490,586.25 764,023.39 1. Lokaty 490,527.03 764,023.39

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 40,229.93 1. Lokaty 0.00 40,229.93 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0,00 0,00 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 40 229,93 40 229,93 0,00 468 135,58 468 135,58 0,00 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,268,965.21 11,703,401.11 1. Lokaty 1,268,965.21 11,703,401.11 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 20,931.18 12,745.44 1. Lokaty 20,931.18 12,745.44 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.. 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.. 2012 r. Projekt z dnia 18 kwietnia 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.. 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 2)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546)

Bardziej szczegółowo

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 20 872 113 27 652 011 1. Lokaty 20 872 113 27 651 644 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników

Bardziej szczegółowo

z dnia. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali

z dnia. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali Projekt z dnia 6 czerwca 2013 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K 1) z dnia. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali Na podstawie art. 102 ust. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 606,326.99 845,531.62 1. Lokaty 606,326.99 845,531.62 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2007 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: PKO Stabilnego Wzrostu

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1.

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 22 912 555,40 22 912 555,40 0,00 35 441 505,06 35 441 505,06 0,00 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,110,221.29 1,287,011.20 1. Lokaty 1,110,221.29 1,287,011.20 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r.

Bardziej szczegółowo

, ,86

, ,86 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2004 I Aktywa 1. Lokaty 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR 79,766, ,766, ,427, ,427,

ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR 79,766, ,766, ,427, ,427, wartość netto na 31.12.2002 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2004 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2004 ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 478,457.49 633,176.99 1. Lokaty 478,457.49 608,741.96 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 24,435.03 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1.

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 3 751 037,87 3 751 037,87 0,00 8 220 589,83 8 220 589,83 0,00 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

33 604 482,35 44 822 009,57

33 604 482,35 44 822 009,57 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 I Aktywa 33 604 482,35 44 822 009,57 1. Lokaty 33 604 482,35 44 822 009,57 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 6 182,86 6 179,79 1. Lokaty 6 182,86 6 179,79 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.258.2015.GTA NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada, w załączeniu, projekt rozporządzenia Ministra Finasnów

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu i terminów składania i rozpatrywania wniosku o udzielenie finansowego wsparcia na tworzenie

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Akcji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 742 199 14 525 205 1. Lokaty 6 708 559 14 374 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 8 wrzenia 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 8 wrzenia 2006 r. rozporzdzenie przygotowane do skierowania do publikacji w Dzienniku Ustaw ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 8 wrzenia 2006 r. o zmianie rozporzdzenia zmieniajcego rozporzdzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2008 r. Projekt z dnia 26 sierpnia 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2008 r. w sprawie cech transakcji długoterminowych instrumentami finansowymi nabywanymi lub zbywanymi na własny rachunek

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 179,79 2 228,13 1. Lokaty 6 179,79 2 228,13 2. Środki pieniężne 3. Należności, w

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1.

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 6 678 195,87 6 678 195,87 0,00 6 921 418,59 6 887 178,16 0,00 3. Należności, w tym 0,00 34 240,43 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 336 307 502 542 001 489 1. Lokaty 336 300 043 541 966 311 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych określa zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz stopy procentowe składek na poszczególne

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r ,00 1. Lokaty

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r ,00 1. Lokaty Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0,00 18 711 837,00 1. Lokaty 18 711 837,00 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 119 699 374,24 56 340 526,88 1. Lokaty

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 15 309 500,41 16 048 400,88 1. Lokaty 15 309 500,41 16 048 400,88 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 887,81 2 180,53 1. Lokaty 1 887,81 2 180,53 2. Środki pieniężne 3. Należności, w

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 16 726,85 19 210,08 1. Lokaty 16 726,85 19 210,08 2. Środki pieniężne 3. Należności,

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI UZASADNIENIE W ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji realizowanego na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202, z

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 110 309,66 1 963 784,71 1. Lokaty 1 096 982,70 1 958 361,30 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 15 589,63 9 119,05 1. Lokaty 15 589,63 9 119,05 2. Środki pieniężne 3. Należności,

Bardziej szczegółowo