45 egzemplarzy projektu rozporzqdzenia Rady Ministr6w

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "45 egzemplarzy projektu rozporzqdzenia Rady Ministr6w"

Transkrypt

1 MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ DUS PW/13 Warszawa, dnia.{1stycznia 2014 r. Material do rozpatrzcnia na posiedzeniu Rady Ministr6w w dniu 28 stvrznia r. KANCELARIA PREZESA RADY MINISTROW Departament Rady Ministr6w RM CZLO NKOWI E RADY MI NISTROW Pr~eds tawiam dokument r~qdo11y ~glos~ony pr=e~ Ministra Prary i Polityki Spoleczncj - do rozeatrzenia (-) Sekretarz Rady Ministr6w Pan Maciej Berek Sekretarz Rady Ministrow W zalq_czeniu prze kaz uj~ 45 egzemplarzy projektu rozporzqdzenia Rady Ministr6w w sprawie dodatkowych ograniczen w zakresie prowadzenia dzialalnosci lokacyjnej przez fundusze emerytalne z uprzejmq_ prosbq_ (z uwagt na koniecznosc wejscia w zycie w/w rozporzq_dzenia w dniu 1 lutego br.) o pi lne przyj~cie go przez Rad~ Ministr6w. Projekt w dniu 16 stycznia br. zostal p rzyj~ty przez Komitet Rady Ministr6w rekomendowany Radzie Ministr6w (w przekazywanym projekcie zostaly uwzg l~dnione ustalenia Komitetu), a w dniu 21 stycznia zostal zwolniony (znak pisma: RCL.DPS /13) z obowiq_zku rozpatrywania przez Komisj~ Prawni czq_ (pismo w zalq_czeniu). ~ ~\ (~ I NtU ' "" ODSEKRETAR~ I arek~io r Wp' z Z014 ~)5~~~~ -

2 Rzt\OOWE CENTRUM LEGISLACJI \Vars7..awa, dnia2{stycznia 2014 r. DEPART AMENT PRAWA SPOLECZNEGO RCL. DPS Dot DP-I~ /14ffZ!KP l i J A i ~ Magdal.eoa F::sbisiak Zl '\1}-() 2_ if { D:yrektor Oepartaroentu Prawuego 41 1/3 l>linistecst w i P racy i Polity ki S polecznej I) ~~~ W zwi~zku z otrzyrnanym przy pismie z dnia 17 stycznja 2014 r. projektern rozporz<!dzenia Rady Ministr6w w sprawie dodatkowych ograniczen w zakresie prowadzenia dzialalnosci lokacyjnej przez fundusze ernerytalne, Departarnent Prawa Spolecznego Rz&dowego Centmm Legislacji uprzejrnie informuje, ze v;w. projek.-t (w wersji z dnia 21 stycznia 2014 r., uwzglcrdniaj~cej uwagi zgloszone do Departamentu Prawnego Ministerstwa Pracy i Polityk.i Spolecz:nej w trybie roboczym) nie wymaga roz.patrzenia przez Kornisj~ Prawniczq. Jednoczesnie Rz~dowe Centrum Legislacji podkrdla, ze zwolnienie z obowi~z.ku rozpatrzenia przez Komisjy Prawnicz'l projektu w obecnej tresci nie oznacza ods~pienia od w~tpliwos<:i co do zgodnosci jego przepis6w l Konstytucj~, sygnalizowanych oa wczdniejszych etapach prac nad projektem. ' 1-:;,i~-- :. ~'.. 'i ;r.jc.., Z014 ' "JY.?.2:* 7 0~ < ~ ' <... """'. ~ : :~::r;:~=-~z... -.:-~n:...:?;-?, d Spo~~~c<:.:i~go Sprawc; pro111adzi: Be:l.ta Ol~tE>w~ka rwm d sm OtJ tjo Tt>:cT PT0c-/,lS-Tc

3 Projekt z dnia 21 stycznia 2014 r. ROZPORZJ\DZENIE RADY MINISTROW z dnia r. w sprawie dodatkowych ograniczen w zakresie prowadzenia dzialalnosci lokacyjnej przez fundusze emerytalne Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 989, 1289 i 1717) zarz~dza si~, co nast~puje: 1. Obligacje i inne dlume papiery wartosciowe, o kt6rych mowa wart. 141 ust. 1 pkt ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zwanej dalej,ustaw~", powinny bye zabezpieczone co najmniej w jeden z nast~puj~cych sposob6w: 1) ustanowienie zastawu rejestrowego albo hipoteki na nieruchomosci, pod warunkiem, ze fundusz na zasadzie pierwszenstwa b~dzie mial prawo zaspokajania swoich roszczen z zastawu rejestrowego lub hipoteki przed innymi wierzycielami, zgodnie z art pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post~powania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z p6zi1 zm. 1 )); I) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Oz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117,poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz i Nr 237, poz. 2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150, poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz i 1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 264, poz i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186, poz. 1379, Nr 208, poz i 1540, Nr 226, poz i Nr 235, poz. 1699, z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47, poz. 319, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 662, Nr 106, poz. 731, Nr 112, poz. 766 i 769, Nr 115, poz. 794, Nr 121, poz. 831, Nr 123, poz. 849, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1287, Nr 192, poz i Nr 247, poz. 1845, z 2008 r. Nr 59, poz. 367, Nr 96, poz. 609 i 619, Nr 110, poz. 706, Nr 116, poz. 731, Nr 119, poz. 772, Nr 120, poz. 779, Nr 122, poz. 796, Nr 171, poz. 1056, Nr 220, poz. 1431, Nr 228, poz. 1507, Nr 231, poz i Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 67, poz. 571, Nr 69, poz. 592 i 593, Nr 131, poz. 1075, Nr 179, poz i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 3, poz. 13, Nr 7, poz. 45, Nr 40, poz. 229, Nr 108, poz. 684, Nr 109, poz. 724, Nr 125, poz. 842, Nr 152, poz. 1018, Nr 155, poz. 1037, Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1307, Nr 215, poz. 1418, Nr 217, poz i Nr 241, poz. 1621, z 2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 85, poz. 458, Nr 87, poz. 482, Nr 92, poz. 531, Nr 112, poz. 654, Nr 129, poz. 735, Nr 138, poz. 806 i 807, Nr 144, poz. 854, Nr 149, poz. 887, Nr 224, poz. 1342, Nr 233, poz i Nr 234, poz. 1391, z 2012 r. poz. 908, 1445 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 403, 654, 880, 1289, 1428 i 1439.

4 2) udzielenie nieodwolalnej gwarancji lub por~czema przez bank, zaklad ubezpieczen, instytucj~ kredytow~ lub mi~dzynarodow~ instytucj~ finansow~ maj~ce siedzib~ w Rzeczypospolitej Polskiej, panstwie b~d~cym czlonkiem Unii Europejskiej lub stron~ umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub czlonkiem Organizacji Wsp6lpracy Gospodarczej i Rozwoju, posiadaj~ce kapital wlasny w wysokosci nie nizszej niz r6wnowartos euro; 3) udzielenie gwarancji lub por~czenia przez Skarb Panstwa lub rz~d panstwa b~d~cego czlonkiem Unii Europejskiej lub stron~ umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub czlonkiem Organizacji Wsp6lpracy Gospodarczej i Rozwoju- w przypadku lokat aktyw6w dobrowolnego funduszu emerytalnego oraz pracowniczego funduszu emerytalnego; 4) udzielenie gwarancji lub por~czema przez jednostki samorz~du terytorialnego, ich zwi<tzki, albo wlasciwe regionalne lub lokalne wladze publiczne; 5) udzielenie nieodwolalnej gwarancji lub por~czenia przez podmiot mny niz podmiot zwi<tzany z emitentem zabezpieczanego papieru wartosciowego i posiadaj~cy na dzien ustalenia gwarancji lub por~czenia i w okresie ich trwania ocen~ na poziomie inwestycyjnym, nadan~ przez wyspecjalizowan~ agencj~ ratingow~ uznan~ na mi~dzynarodowym rynku kapitalowym oraz posiadaj~cy kapital wlasny w wysokosci nie nizszej niz r6wnowartos euro; por~czenie lub gwarancja powinna zostac udzielona na kwot~ odpowiadaj~c~ co najmniej pelnej wartosci nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu W przypadku lokat aktyw6w funduszu w akcjach, prawach do akcji, prawach poboru i kwitach depozytowych, o kt6rych mowa w art. 141 ust. 1 pkt 7-10 oraz pkt 31 i 32 ustawy, lokaty funduszu nie mog~ stanowi6 wi~cej niz 20% jednej emisji, a gdy udzial papier6w wartosciowych sp6lki w aktywach funduszu przekracza 2%, lokaty funduszu nie mog~ stanowi6 wi~cej niz 10 % jednej emisji. 2. L~czna wartosc aktyw6w funduszu ulokowanych w kategoriach lokat, o kt6rych mowa w ust. 1, i w kt6rych 1okaty funduszu stanowi~ wi~cej niz 10% jednej emisji, nie moze stanowic wi~cej niz 10% wartosci aktyw6w tego funduszu. 3. W przypadku lokat aktyw6w funduszu w certyfikatach inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamkni~te oraz tytulach uczestnictwa emitowanych przez instytucje wsp61nego inwestowania typu zamkni~tego, o kt6rych mowa w art. 141 ust. 1 pkt 11 i 12 ustawy, lokaty funduszu nie mog~ stanowi6 wi~cej niz 35 % jednej emisji. 2

5 4. Jezeli pomi~dzy papierami wartosciowymi r6:lnych emisji, ale tego samego emitenta, nie wyst~pujl:t zadne r6znice w zakresie uprawnieit przyslugujl:tcych ich posiadaczom, ograniczenie, o kt6rym mowa w ust. 1, stosuje si~ ll:tcznie do tych wszystkich emisji. 5. Koszty zakupu akcji nowej emisji, do kt6rych uprawniajl:t prawa poboru, Sl:\c uwzgl~dniane przy stosowaniu ograniczeit lokat aktyw6w funduszu w kategoriach lokat, o kt6rych mowa w art. 141 ust. 1 pkt 7-10 ustawy. 3. Lokaty aktyw6w otwartego funduszu w b~dl:tcych przedmiotem oferty publicznej akcjach, prawach poboru i prawach do akcji, o kt6rych mowa wart. 141 ust. 1 pkt 8 i 10 ustawy, oraz w kategoriach lokat, o kt6rych mowa wart. 141 ust.1 pkt oraz pkt 31i 32 ustawy, mogl:t stanowie ll:tcznie nie wi~cej niz 20% wartosci aktyw6w funduszu Ll:tczna wartose lokat aktyw6w funduszu ulokowanych w niepublicznych certyfikatach inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamkni~te, o kt6rych mowa w art. 141 ust. 1 pkt 11 ustawy, oraz w niepublicznych tytulach uczestnictwa emitowanych przez instytucje wsp6lnego inwestowania typu zamkni~tego, o kt6rych mowa w art. 141 ust. 1 pkt 12 ustawy, moze stanowie ll:tcznie nie wi~cej niz 5% wartosci aktyw6w funduszu, przy czym nie wi~cej niz 1% wartosci aktyw6w funduszu moze bye ulokowane w niepublicznych certyfikatach inwestycyjnych wyemitowanych przez jeden fundusz inwestycyjny zamkni~ty oraz w niepublicznych tytulach uczestnictwa emitowanych przez jednl:t instytucj~ wsp6lnego inwestowania typu zamkni~tego. 2. Fundusz nie moze nabywae niepublicznych certyfikat6w inwestycyjnych emitowanych przez fundusz inwestycyjny zamkni~ty, o kt6rych mowa w art. 141 ust. 1 pkt 11 ustawy, oraz niepublicznych tytul6w uczestnictwa emitowanych przez instytucje wsp6lnego inwestowania typu zamkni~tego, o kt6rych mowa w art. 141 ust. 1 pkt 12 ustawy, kt6rych dokumenty zalozycielskie stanowill, ze certyfikat inwestycyjny lub tytul uczestnictwa moze bye wydany uczestnikowi funduszu, kt6ry nie oplacil w calosci jego ceny emisyjnej Aktywa funduszu nie mogl:t bye lokowane w banku oraz instytucji kredytowej, kt6re Sl:\c: 1) akcjonariuszem towarzystwa zarzl:tdzajl:tcego funduszem; 2) podmiotem zwi anym w stosunku do towarzystwa zarzl:tdzajl:tcego funduszem; 3) podmiotem zwi anym w stosunku do akcjonariuszy towarzystwa zarzl:tdzajl:tcego funduszem. 2. Z podmiotami, o kt6rych mowa w ust. 1, fundusz nie moze zawierae um6w lub dokonywae innych czynnosci prawnych zwi anych z lokowaniem aktyw6w funduszu. 3

6 3. Ograniczenia, o kt6rych mowa w ust. 1 i 2, nie dotyczctlokat w depozytach w bankach lub w instytucjach kredytowych o terminie zapadalnosci nie dluzszym niz 14 dni, o lctcznej wartosci nie wi~kszej niz 2% wartosci aktyw6w funduszu. 4. Ograniczenie, o kt6rym mowa w ust. 2, nie dotyczy swiadczenia uslug w ramach dzialalnosci maklerskiej w rozumieniu przepis6w paitstwa, w kt6rym znajduje si~ instytucji kredytowej. siedziba banku lub 5. Fundusz nie moze nabywac instrument6w, o kt6rych mowa w art. 141 ust. 1 pkt 11 i 12 ustawy, zarzctdzanych przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub instytucj~ wsp6lnego inwestowania, kt6rego akcjonariuszami set akcjonariusze towarzystwa zarzctdzajctcego funduszem lub podmioty z nimi zwi'l:zane. 6. Aktywa funduszu nie mogct bye lokowane w instrumenty finansowe, kt6rych wartosc w istotnym stopniu zalezy od wartosci instrument6w finansowych obj~tych zakazem nabywania przez fundusz. 7. W celu obliczenia maksymalnej cz~sci aktyw6w funduszu w poszczeg6lnych kategoriach lokat, dla cel6w ustalenia zgodnosci z obowi'l:zujctcymi ograniczeniami, do wartosci dlu:lnych papier6w wartosciowych zalicza si~ wartosc naliczonych odsetek na dzieit wyceny. 8. Rozporzctdzenie wchodzi w zycie z dniem 1 lutego 2014 r. 2 ) PREZES RADY MINISTROW 2 l Niniejsze rozporz~tdzenie bylo poprzedzone rozporz~dzeniem Rady Ministr6w z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie dodatkowych ograniczeit w zakresie prowadzenia dzialalnosci lokacyjnej przez fundusze emerytalne (Dz. U. Nr 90, poz. 517), kt6re traci moe z dniem 1 lutego 2014 r. w zwi~ku z wejsciem w zycie ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niekt6rych ustaw w zwi~ku z okre81eniem zasad wyplaty emerytur ze srodk6w zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Oz. U. poz. 1717). 4

7 UZASADNIENIE Niniejsze rozporzctdzenie opracowane zostalo w zwi ku z wejsciem w zycie ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niekt6rych ustaw w zwi ku z okresleniem zasad wyplaty emerytur ze srodk6w zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. poz. 1717), zwanej dalej,ustawct nowelizujctcg\c'', zmieniajctcej m.in. przepisy art. 141 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 989, 1289 i 1717), zwanej dalej,ustawg\c''. W zwi ku z powyzszym zaistniala potrzeba opracowania nowego rozporzctdzenia realizujctcego zawarte w art. 155 ustawy fakultatywne upowamienie dla Rady Ministr6w, do okreslenia dodatkowych ograniczeil w zakresie prowadzenia dzialalnosci lokacyjnej przez fundusze, majctc na wzgl~dzie ochron~ interes6w czlonk6w funduszy. Przepis 1 stanowi, ze obligacje i inne dluzne papiery wartosciowe, o kt6rych mowa wart. 141 ust. 1 pkt ustawy, powinny bye zabezpieczone co najmniej w jeden z nast~pujctcych sposob6w: 1) ustanowienie zastawu rejestrowego albo hipoteki na nieruchomosci, pod warunkiem, ze fundusz na zasadzie pierwszeilstwa b~dzie mial prawo zaspokajania swoich roszczeil z zastawu rejestrowego lub hipoteki przed innymi wierzycielami; 2) udzielenie nieodwolalnej gwarancji lub por~czenia przez bank, zaklad ubezpieczeil, instytucj~ kredytowct lub mi~dzynarodowct instytucj~ finansowq, majctce siedzib~ w Rzeczypospolitej Polskiej, pailstwie b~dctcym czlonkiem UE lub stronct umowy o EOG, lub czlonkiem OECD, posiadajctce kapital wlasny w wysokosci nie nizszej niz r6wnowartosc euro; 3) udzielenie gwarancji lub por~czenia przez Skarb Pailstwa lub rzctd pailstwa b~dctcego czlonkiem UE lub stronct umowy o EOG, lub czlonkiem OECD- w przypadku lokat aktyw6w dobrowolnego funduszu emerytalnego oraz pracowniczego funduszu emerytalnego; 4) udzielenie gwarancji lub por~czenia przez jednostki samorzctdu terytorialnego, ich zwi ki, albo wlasciwe regionalne lub lokalne wladze publiczne; 5) udzielenie nieodwolalnej gwarancji lub por~czenia przez podmiot mny niz podmiot zwi any z emitentem zabezpieczanego papieru wartosciowego i posiadajctcy na dzieil ustalenia gwarancji lub por~czenia i w okresie ich trwania ocen~ na poziomie inwestycyjnym, nadanct przez wyspecjalizowanct agencj~ ratingowq, uznanct na mi~dzynarodowym rynku kapitalowym oraz posiadajctcy kapital wlasny w wysokosci nie 5

8 nizszej niz r6wnowartos euro; por~czenie lub gwarancja powinna zosta6 udzielona na kwot~ odpowiadaj(\_c(\_ co najmniej pelnej wartosci nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu. Zgodnie z 2: 1) w przypadku lokat aktyw6w funduszu w akcjach, prawach do akcji, prawach poboru i kwitach depozytowych, o kt6rych mowa w art. 141 ust. 1 pkt 7-10 oraz pkt 31 i 32 ustawy, lokaty funduszu nie mog(\_ stanowi6 wi~cej niz 20% jednej emisji, a gdy udzial papier6w wartosciowych sp6lki w aktywach funduszu przekracza 2%, lokaty funduszu nie mog(\_ stanowic wi~cej niz 10 % jednej emisji; 2) l(\_czna wartosc aktyw6w funduszu ulokowanych w kategoriach lokat, o kt6rych mowa w pkt 1, i w kt6rych lokaty funduszu stanowi(\_ wi~cej niz 10% jednej emisji, nie moze stanowi6 wi~cej niz 10% wartosci aktyw6w tego funduszu; 3) w przypadku lokat aktyw6w funduszu w certyfikatach inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamkni~te oraz tytulach uczestnictwa emitowanych przez instytucje wsp6lnego inwestowania typu zamkni~tego, o kt6rych mowa wart. 141 ust. 1 pkt 11 i 12 ustawy, lokaty funduszu nie mog(\_ stanowic wi~cej niz 35 % jednej emisji; 4) jezeli pomi~dzy papierami wartosciowymi r6mych emisji, ale tego samego emitenta, nie wyst~puj(\_ zadne r6mice w zakresie uprawnieii przysluguj(\_cych ich posiadaczom, ograniczenie, o kt6rym mowa w pkt 1, stosuje si~ l(\_cznie do tych wszystkich emisji; 5) koszty zakupu akcji nowej emisji, do kt6rych uprawniaj(\_prawa poboru, S(\_ uwzgl~dniane przy stosowaniu ograniczeii lokat aktyw6w funduszu w kategoriach lokat, o kt6rych mowa wart. 141 ust. 1 pkt 7-10 ustawy. Zgodnie z 3 lokaty aktyw6w otwartego funduszu w b~d(\_cych przedmiotem oferty publicznej akcjach, prawach poboru i prawach do akcji, o kt6rych mowa wart. 141 ust. 1 pkt 8 i 10 ustawy, oraz w kategoriach lokat, o kt6rych mowa wart. 141 ust.l pkt oraz pkt 31 i 32 ustawy, mog(\_ stanowi6l(\_cznie nie wi~cej niz 20% wartosci aktyw6w funduszu. Zgodnie z 4: 1) l(\_czna wartosc lokat aktyw6w funduszu ulokowanych w niepublicznych certyfikatach inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamkni~te, o kt6rych mowa w art. 141 ust. 1 pkt 11 ustawy, oraz w niepublicznych tytulach uczestnictwa emitowanych przez instytucje wsp6lnego inwestowania typu zamkni~tego, o kt6rych mowa wart. 141 ust. 1 pkt 12 ustawy, moze stanowi6l(\_cznie nie wi~cej niz 5% wartosci aktyw6w funduszu, przy czym nie wi~cej niz 1% wartosci aktyw6w funduszu moze bye 6

9 ulokowane w niepublicznych certyfikatach inwestycyjnych wyemitowanych przez jeden fundusz inwestycyjny zamkni~ty oraz w niepublicznych tytulach uczestnictwa emitowanych przez jednl:l_ instytucj~ wsp6lnego inwestowania typu zamkni~tego; 2) fundusz nie moze nabywae niepublicznych certyfikat6w inwestycyjnych emitowanych przez fundusz inwestycyjny zamkni~ty, o kt6rych mowa wart. 141 ust. 1 pkt 11 ustawy, oraz niepublicznych tytul6w uczestnictwa emitowanych przez instytucje wsp6lnego inwestowania typu zamkni~tego, o kt6rych mowa w art. 141 ust. 1 pkt 12 ustawy, kt6rych dokumenty zalozycielskie stanowiq, ze certyfikat inwestycyjny lub tytul uczestnictwa moze bye wydany uczestnikowi funduszu, kt6ry nie oplacil w calosci jego ceny emisyjnej. Zgodnie z 5: 1) aktywa funduszu nie mogl:l_ bye lokowane w banku oraz instytucji kredytowej, kt6re sl:l_: akcjonariuszem towarzystwa zarzl:l_dzajl:l_cego funduszem, podmiotem zwil:l_zanym w stosunku do towarzystwa, podmiotem zwil:l_zanym w stosunku do akcjonariuszy towarzystwa; 2) z podmiotami, o kt6rych mowa w pkt 1, fundusz nie moze zawierae um6w lub dokonywae innych czynnosci prawnych zwil:l_zanych z lokowaniem aktyw6w funduszu; 3) ograniczenia, o kt6rych mowa w pkt 1 i 2, nie dotyczl:l_ lokat w depozytach w bankach lub w instytucjach kredytowych o terminie zapadalnosci nie dluzszym niz 14 dni, o ll:l_cznej wartosci nie wi~kszej niz 2% wartosci aktyw6w funduszu; 4) ograniczenie, o kt6rym mowa w pkt 2, nie dotyczy swiadczenia uslug w ramach dzialalnosci maklerskiej w rozumieniu przepis6w panstwa, w kt6rym znajduje si~ siedziba banku lub instytucji kredytowej; 5) fundusz nie moze nabywae instrument6w, o kt6rych mowa wart. 141 ust. 1 pkt 11 i 12 ustawy, zarzl:l_dzanych przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub instytucj~ wsp6lnego inwestowania, kt6rego akcjonariuszami Sl:l_ akcjonariusze towarzystwa zarzl:l_dzajl:l_cego funduszem lub podmioty z nimi zwictzane. Ze wzgl~du na wai:ny interes panstwa, konieczne jest wejscie w zycie rozporzl:l_dzenia z dniem 1lutego 2014 r., tj. wraz z wejsciem w zycie przepis6w ustawy nowelizujl:l_cej. Przyj~ta data wejscia w zycie rozporzl:l_dzenia spelnia warunki zastosowania tego rozwil:l_zania w swietle art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o oglaszaniu akt6w normatywnych i niekt6rych innych akt6w prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z p6fn. zm.). 7

10 Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzialalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z p6:zn. zm.) projekt rozporz~dzenia zostal zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Spolecznej oraz na stronie intemetowej Rz~dowego Centrum Legislacji. W trybie ww. ustawy zaden podmiot nie zglosil zainteresowania pracami nad projektem. Rozporz~dzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej, jako dostosowuj~ce przeptsy krajowe do art. 56 Traktatu ustanawiaj~cego Wsp6lnot~ Europejsk~. Projekt rozporz~dzenia nie podlega procedurze notyfikacji w rozumtemu przepis6w dotycz~cych notyfikacji norm i akt6w prawnych. 8

11 OCENA SKUTKOW REGULACJI (OSR) 1. Wskazanie podmiotow, na ktore oddzialuje akt normatywny Projektowane rozporzctdzenie oddzialuje bezposrednio na fundusze emerytalne, a w dluzszej perspektywie czasowej b~dzie r6wniez oddzialywa6 na ich czlonk6w, kt6rych srodki lokowane b~dct w spos6b zapewniaj'l_cy maksymalne bezpieczeilstwo i rentownos6 dokonywanych lokat. 2. Konsultacje spoleczne Lista partner6w spolecznych, kt6rym projekt rozporzctdzenia zostal przeslany do... zaopm10wama: Organizacje zwi'l_zkowe: 1) Komisja Krajowa NSZZ "Solidamos6", 2) Og6lnopolskie Porozumienie Zwi'l_Zk6w Zawodowych, 3) Forum Zwi'l_Zkow Zawodowych. Organizacje pracodawc6w: 1) Business Centre Club- Zwi'l_Zek Pracodawc6w, 2) Konfederacja Lewiatan, 3) Konfederacja Pracodawc6w Polskich, 4) Zwi'l_Zek Rzemiosla Polskiego. Projekt rozporzctdzenia zostal przekazany do uzgodnieil mi~dzyresortowych, jak r6wniez do konsultacji z innymi podmiotami. Projekt otrzymaly: - Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, - AEGON Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., - Pocztylion-Arka PTE S.A., - Gielda Papier6w Wartosciowych S.A., - Krajowy Depozyt Papier6w Wartosciowych S.A., - Izba Dom6w Maklerskich, - Stowarzyszenie Emitent6w Gieldowych, - Izba Zarzctdzaj'l_cych Funduszami i Aktywami, - Zwi'l_Zek Bank6w Polskich, - Polskie Stowarzyszenie Inwestor6w Kapitalowych, - Stowarzyszenie Inwestor6w Indywidualnych, 9

12 - Rada Bank6w Depozytariuszy, - Zwi ek Makler6w i Doradc6w. W trakcie prowadzonych konsultacji spolecznych do projektu uwag1 wniosly nast~puj~ce podmioty: Konfederacja Lewiatan oraz Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych zglosily potrzeb~ podwyzszenia maksymalnego limitu dla sumy aktyw6w funduszu ulokowanych w emisjach akcji sp6lek, w kt6rych lokaty funduszu stanowi~ wi~cej niz 10% jednej emisji akcji z nie wi~cej niz 5% na nie wi~cej niz 10% wartosci aktyw6w tego funduszu oraz podwyzszenie maksymalnego limitu dla lokaty funduszu w akcjach jednej sp6lki, kt6re stanowi~ wi~cej niz 10% jednej emisji tej sp6lki z 1% wartosci aktyw6w funduszu do 2%. Ponadto postulowano ustalenie okresu minimum 1 roku na dostosowanie polityki inwestycyjnej do nowych limit6w i mniejszych aktyw6w. Zgloszone uwagi cz~sciowo uwzgl~dniono poprzez odpowiednie zwi~kszenie limit6w inwestycyjnych w projekcie, w brzmieniu zaproponowanym przez Komisj~ Nadzoru Finansowego. Nieuwzgl~dniono propozycji wydluzenia dostosowania portfela inwestycyjnego do nowych warunk6w. Nale:ly zaznaczyc, ze w zgloszonych uwagach brak jest argument6w uzasadniaj~cych takiego rozwi ania. przyj~cie lzba Dom6w Maklerskich podniosla, ze projekt rozporz~dzenia wprowadza limity inwestycyjne, kt6re zostan~ automatycznie zlamane przez OFE w chwili ich wprowadzenia. W zwi ku z tym Izba zaproponowala podwyzszenie limit6w poprzez zmian~ projektowanego 2 ust. 1 rozporz~dzenia. Zgloszona przez lzb~ uwaga zostala cz~sciowo uwzgl~dniona poprzez odpowiednie zwi~kszenie limit6w inwestycyjnych w projekcie w brzmieniu zaproponowanym przez Komisj~ Nadzoru Finansowego. Ponadto lzba postulowala zwi~kszenie limit6w inwestycyjnych dotycz~cych obligacji przedsi~biorstw. Proponowana zmiana wi alaby si~ jednak ze zmian~ brzmienia art. 142 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, a zatem wykracza ona poza zakres przedmiotowy konsultacji. Nalezy ponadto zauwazyc, ze po wejsciu w zycie ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niekt6rych ustaw w zwi ku z okresleniem zasad wyplaty emerytur ze srodk6w zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. poz. 1717), pozostaj~ niezmienione limity inwestycyjne w odniesieniu do aktyw6w funduszu, kt6re dotycz~ obligacji panstwowych. Gielda Papier6w Wartosciowych w Warszawie zaproponowala, aby w 1 pkt 5 projektu rozporz~dzenia, wsr6d podmiot6w uprawnionych do przyznawania ocen inwestycyjnych 10

13 znalazly si~ r6wniez podmioty- agencje ratingowe - uznane na krajowym rynku krajowym. Zgloszona przez Gield~ Papier6w Wartosciowych S.A. poprawka nie zostala uwzgl~dniona z uwagi na przyj~cie brzmienia 1 pkt 5 projektu rozporzqdzenie w wersji uwzgl~dniajq_cej poprawki zgloszone przez Komisj~ Nadzoru Finansowego. Komisja podniosla m.in., ze ocena nadana przez agencje ratingowq_ wydawana jest na moment emisji danych papier6w wartosciowych, przez co mozliwa jest jej dewaluacja do daty zapadalnosci papieru wartosciowego. Ponadto, Parlament Europejski planuje, aby od 2020 r. prawo stanowione w UE nie zawieralo zadnych odniesieii. do agencyjnych rating6w. Majq_c na uwadze tendencje do ograniczania roli agencji ratingowych w Unii Europejskiej, postanowiono nie uwzgl~dnic zaproponowanej zmiany. Zwiazek Makler6w i Doradc6w podni6sl, ze brzmienie 2 ust. 1 projektowanego rozporzq_dzenia nie uwzgl~dnia skutk6w umorzenia przez OFE 51,5% jednostek rozrachunkowych oraz przekazania do ZUS aktyw6w o wartosci umorzonych jednostek. W konsekwencji niekt6re fundusze przekroczq_ limity uj~te w 2 ust. 1 projektu rozporzq_dzenia, choc w praktyce ryzyko z punktu widzenia czlonk6w tych funduszy nie ulegnie zadnej zmianie. Zdaniem Zwi ku, limity procentowe dotyczq_ce koncentracji akcji powinny zostac dwukrotnie podniesione, co pozwoli zachowac poziom ryzyka identyczny do obowi ujq_cego dotychczas. Zgloszonq_ uwag~ cz~sciowo uwzgl~dniono poprzez odpowiednie zwi~kszenie Komisj~ Nadzoru Finansowego. limit6w inwestycyjnych w brzmieniu zaproponowanym przez Przedstawienie wynikow analizy wplywu aktu normatywnego, w szczegolnosci na: a) sektor finansow publicznych, w tym budzet panstwa i budzety jednostek samorzi!du terytorialnego Wejscie w zycie projektowanego rozporzq_dzenia nie spowoduje dodatkowych koszt6w lub obciq_zeii. w sektorze finans6w publicznych (w tym w budzecie paii.stwa i budzetachjednostek samorzq_du terytorialnego ). b) rynek pracy Wejscie w zycie projektowanego rozporzq_dzenia nie spowoduje zadnych istotnych zmian na rynku pracy. c) konkurencyjnosc gospodarki i przedsi~biorczosc, w tym na funkcjonowanie przedsi~biorstw 11

14 Wejscie w zycie projektowanego rozporz'l_dzenia nie spowoduje zadnych istotnych zmian w tej dziedzinie gospodarki. d) sytuacj~ i rozwoj regionalny Wejscie w zycie projektowanego rozporz'l_dzenia nie spowoduje zadnych istotnych zmian w tej dziedzinie. 3. Wskazanie zrodel finansowania Projekt rozporzll_dzenia nie poci~a jednostek samorz'l_du terytorialnego. za sob'l_ obcict_zeii budzetu paiistwa oraz budzet6w 12

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. 2014 r. Projekt z dnia 9 stycznia 2013 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. 2014 r. w sprawie dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. 2014 r. Projekt z dnia 4 grudnia 2013 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. 2014 r. w sprawie dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

1) Wskazanie podmiotow, na ktore oddzialuje projektowana ustawa

1) Wskazanie podmiotow, na ktore oddzialuje projektowana ustawa OCENA SKUTKOW REGULACJI 1) Wskazanie podmiotow, na ktore oddzialuje projektowana ustawa Zakres oddzialywania projektu ustawy obejmuje nast~puj~ce podmioty: ubezpieczonych w powszechnym systemie ubezpieczeil

Bardziej szczegółowo

Pan Maciej Berek Sekretarz Rady Ministrow

Pan Maciej Berek Sekretarz Rady Ministrow RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER SPRAWIEDLIWOSCI Warszawa, dnia )- maja 2011 r. DL-P-III-43] -3/1 ] KANCELARIA PREZESA RADY MINISTROW Departament Rady Ministr6w RM.IO-48-J1 20])-05-10 CZLONKOWIE RADY MINIS

Bardziej szczegółowo

IKANCELARIA PREZESA RADY MINISTROW

IKANCELARIA PREZESA RADY MINISTROW MINISTER FINANSOW Znak: PK3/0301/1 O/.IPC/903/20 101201 1 Warszawa. dnia 27 czerwca 201 1 r. Material do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady Ministrbw w dniu 5 lipca 2011 r. IKANCELARIA PREZESA RADY MINISTROW

Bardziej szczegółowo

~AR.(C0U\jC'A Q(l Li1'~ M; ll:j\vi

~AR.(C0U\jC'A Q(l Li1'~ M; ll:j\vi , J 20110/, 1 Warszawa, dnia. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER SPRAW WEWN~TRZNYCH I ADMINISTRACn DP-I-0231-44/11/JZG Material do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady Ministr6w w dniu 26 kwietnia 2011 r. KANCELARIA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Projekt z dnia 21 października 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego

Bardziej szczegółowo

1.07.2013 r. ZALACZNIK DO TESTU REGULACY JNEGO

1.07.2013 r. ZALACZNIK DO TESTU REGULACY JNEGO 1.07.2013 r. ZALACZNIK DO TESTU REGULACY JNEGO 1. Konsultacje spoleczne: Projekt zalozen zostal przekazany do konsultacji nastypuj'l_cym podmiotom: I. Forum Zwictzk6w Zawodowych; 2. Komisji Krajowej NSZZ,Solidamos6";

Bardziej szczegółowo

ARKABZWBK AKCJI SRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIF;TY

ARKABZWBK AKCJI SRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIF;TY ARKABZWBK AKCJI SRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIF;TY RAPORT NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENT A Z PRZEGL'\DU ORAZ POLROCZNE SPRA WOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD I STYCZNIA 2014 ROKU

Bardziej szczegółowo

ROZPORZf\DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOSCI. z dnia... 2014 r.

ROZPORZf\DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOSCI. z dnia... 2014 r. ROZPORZf\DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOSCI z dnia... 2014 r. w sprawie przekazania rozpoznawania wniosk6w o nadanie klauzuli wykonalnosci decyzjom wydanym przez Rad((, Komisjft Europejsk~b Europejski Bank

Bardziej szczegółowo

ROZPORZJ\DZENIE MIN I S T R A FINAN S 6 W I)

ROZPORZJ\DZENIE MIN I S T R A FINAN S 6 W I) ROZPORZJ\DZENE MN S T R A FNAN S 6 W ) z dnia 2015 r. w sprawie okreslenia wzoru informacji dotycz~cej wyplaty odsetek i zabezpieczenia takiej wyplaty 2 ) Na podstawie art. 44d ust. 9 ustawy z dnia 26lipca

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 38 Uchwaly Nr 190 z dnia 29 pazdziemika 2013 r. - Regulamin pracy

Na podstawie 38 Uchwaly Nr 190 z dnia 29 pazdziemika 2013 r. - Regulamin pracy MINIS r E R GOSPODARKI \ DDR-II-4300-A^/^/14 Warszawa, 2014 r. Komisja Wspolna Rz^du i Samorzqdu Terytorialnego >'2^ /i^pisn/ / < Na podstawie 38 Uchwaly Nr 190 z dnia 29 pazdziemika 2013 r. - Regulamin

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E. Projektowana ustawa proponuje wprowadzenie zmian już funkcjonujących ustaw:

U Z A S A D N I E N I E. Projektowana ustawa proponuje wprowadzenie zmian już funkcjonujących ustaw: U Z A S A D N I E N I E Projektowana ustawa proponuje wprowadzenie zmian już funkcjonujących ustaw: z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, z dnia 26 stycznia 1982

Bardziej szczegółowo

Z uwagi na liczne i istotne zmiany merytoryczne wprowadzone w wyniku uzgodnieh. i konsultacji publicznych do projektu rozporzqdzenia Ministra Zdrowia

Z uwagi na liczne i istotne zmiany merytoryczne wprowadzone w wyniku uzgodnieh. i konsultacji publicznych do projektu rozporzqdzenia Ministra Zdrowia RPW/85080/2014 P Data:2014-ll-13 Minister Zdrowia Warszawa 2014-11- 0 6 MZ-ZP-P-0212-1/LC/14 Wedtug rozdzielnika Z uwagi na liczne i istotne zmiany merytoryczne wprowadzone w wyniku uzgodnieh i konsultacji

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Projekt z dnia 22.04.2011 r.

Uzasadnienie. Projekt z dnia 22.04.2011 r. Projekt z dnia 22.04.2011 r. Uzasadnienie I. Przedstawienie istniejącego stanu rzeczy w dziedzinie, która ma być unormowana, oraz wyjaśnienie potrzeby i celu wydania ustawy o organizacji i funkcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia J J- wrzesnia2015 r. MINISTER SPRAWIEDLIWOSCI. DL-VII-4670-28/15bjO

Warszawa, dnia J J- wrzesnia2015 r. MINISTER SPRAWIEDLIWOSCI. DL-VII-4670-28/15bjO RPW/76106/2015 P Data:2015-09-21 MINISTER SPRAWIEDLIWOSCI Warszawa, dnia J J- wrzesnia2015 r. DL-VII-4670-28/15bjO Pan Andrzej Halicki Minister Administracji i Cyfryzacji Wspotprzewodniczcicy Komlsjl Wspolnej

Bardziej szczegółowo

tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537

tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537 Kancelaria Sejmu s. 1/26 tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z 36 ust.1 pkt 2 Statutu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiPieniężny Fundusz ogłasza następujące zmiany w treści Statutu:

Zgodnie z 36 ust.1 pkt 2 Statutu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiPieniężny Fundusz ogłasza następujące zmiany w treści Statutu: Zgodnie z 36 ust.1 pkt 2 Statutu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiPieniężny Fundusz ogłasza następujące zmiany w treści Statutu: Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej Funduszu 1. Celem

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY 2012. ING Dobrowolny Fundusz Emerytalny

PROSPEKT INFORMACYJNY 2012. ING Dobrowolny Fundusz Emerytalny PROSPEKT INFORMACYJNY 2012 ING Dobrowolny Fundusz Emerytalny Szanowni Państwo, Według ekspertów, za 40 lat wzrośnie liczba osób w wieku emerytalnym, a spadnie liczba osób w wieku produkcyjnym. Z tego powodu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia..

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia.. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia.. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 1) Na

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny 2014

Prospekt Informacyjny 2014 Otwarty Fundusz Emerytalny Prospekt Informacyjny 2014 Sporządzony 4 maja 2015 roku Prospekt Informacyjny Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK Sporządzony w Warszawie 4 maja 2015 roku Aviva

Bardziej szczegółowo

JbcffJ? Dom Maklerski BDM S.A

JbcffJ? Dom Maklerski BDM S.A JbcffJ? Dom Maklerski BDM S.A SPRAWOZDANIE ZARZADU Z DZIALALNOSCI DOMU MAKLERSKIEGO BDM S.A. W ROKU OBROTOWYM 2010 Spis tresci LWstep 3 2. Organizacja BDM 3 2.1. Zmiana nazwy, 3 2.2. KapitaJzaktadowy i

Bardziej szczegółowo

ze przedmiotowy projekt rozporzq_dzenia byt przedmiotem uzgodnien i konsultacji publicznych.

ze przedmiotowy projekt rozporzq_dzenia byt przedmiotem uzgodnien i konsultacji publicznych. Minister Zdrowia Material do rozpatrze nia na posiedzeniu Rady Ministr6w wdniu 31 marca 2015 r. Warszawa, 1 8 MAR. 2015 NS0.0212.3.2015.1.MP Pan Maciej Berek KANCELARIA PREZESA RAOY M INISTROW Departament

Bardziej szczegółowo

PKO/CREDIT SUISSE ZRÓWNOWAZONY - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Prospekt informacyjny str. 1/38

PKO/CREDIT SUISSE ZRÓWNOWAZONY - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Prospekt informacyjny str. 1/38 Prospekt informacyjny PKO/CREDIT SUISSE ZRÓWNOWAZONY - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 1. Nazwa Funduszu. Fundusz dziala pod nazwa PKO/CREDIT SUISSE Zrównowazony fundusz inwestycyjny otwarty i w dalszej czesci

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia. Projekt z dnia 19.10.2011 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie uregulowań, które w większym stopniu odpowiadają

Bardziej szczegółowo

Tabela uwag do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw

Tabela uwag do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw Tabela uwag do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw Lp. Jednostka redakcyjn a projektu Zgłaszający uwagi 1. III.2 Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW

ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW ROZPORZADZENIE Projektz30.09.20llr. RADY MINISTROW zdnia... 2011r. zmieniajqce rozporzqdzenie w sprawie programu badari statystycznych statystyki publicmej narok2012 Na podstawie art. 18 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO WARTA

INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO WARTA Warszawa, 28 lutego 2014 r. INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO WARTA Niniejsza informacja dotycząca Otwartego Funduszu Emerytalnego WARTA, zwanego dalej: OFE WARTA lub Fundusz, zarządzanego

Bardziej szczegółowo