INFORMATOR NABOROWY. Oferta edukacyjna szkół i placówek oświatowych podległych Powiatowi Raciborskiemu na rok szkolny 2015/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR NABOROWY. Oferta edukacyjna szkół i placówek oświatowych podległych Powiatowi Raciborskiemu na rok szkolny 2015/2016"

Transkrypt

1 Oferta edukacyjna szkół i placówek oświatowych podległych Powiatowi Raciborskiemu na rok szkolny 2015/2016

2 Spis treści: 1. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Informacje dla absolwenta szkoły podstawowej Informacje dla absolwenta gimnazjum Informacje dotyczące placówek oświatowych- wychowawczych podległych Powiatowi Raciborskiemu Informacje dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie ZSZ i dla dorosłych wszelkich typów oraz szkół policealnych Informacje dla gimnazjalisty dot. naboru elektronicznego

3 Drodzy Gimnazjaliści! Stoicie u progu jednej z najważniejszych decyzji wybór szkoły ponadgimnazjalnej jest praktycznie pierwszą decyzją dorosłego życia. Mam świadomość, jak bardzo istotna jest ta chwila nie tylko dla Was, ale również dla Waszych rodziców oraz nauczycieli wychowawców. Wzorem lat ubiegłych przygotowaliśmy informator mający na celu przedstawienie oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. Jak co roku dążymy do tego, aby oferta była dostosowana do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz preferencji edukacyjnych młodzieży. W informatorze znajdziecie szczegóły na temat terminów rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, kierunków kształcenia w poszczególnych szkołach oraz zasad elektronicznego naboru. Już po raz dziesiąty nabór do szkół ponadgimnazjalnych będzie odbywał się drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej Zachęcam do wyboru 3 szkół ponadgimnazjalnych oraz oddziałów w każdej z nich. Należy jednak pamiętać, aby w pierwszej kolejności dokonać wyboru szkół i oddziałów, w których uczeń zamierza kontynuować naukę zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, ponieważ system elektroniczny wspomagający nabór dokonuje przydziału zgodnie z uzyskaną przez ucznia liczbą punktów. Zachęcam również do odwiedzania internetowych witryn szkolnych, gdzie można zapoznać się ze szczegółową ofertą danej szkoły oraz warunkami rekrutacji. Informator wzbogacono także o ofertę placówek wychowania pozaszkolnego, w których można rozwijać swoje zdolności i umiejętności po godzinach nauki. Z dniem 1 września 2015 r. Powiat Raciborski planuje reorganizację sieci szkół ponadgimnazjalnych polegającą na stworzeniu 2 centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego. W strukturę powyższych placówek zostaną włączone wszystkie szkoły wchodzące w skład obecnych zespołów kształcących w poszczególnych zawodach oraz w centrum kształcenia ustawicznego. Dzięki utworzeniu centrów Powiat Raciborski będzie miał możliwość zaproponowania jeszcze szerszej oferty kształcenia technicznego i zawodowego. Kierunki edukacyjne, które planujemy utworzyć w tym roku, będą prowadzone w obecnych obiektach oświatowych z aktualnie pracującą kadrą pedagogiczną. Zatem - Wy potencjalni uczniowie stoicie przed dokonaniem bardzo ważnego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Poniżej przedstawiam informację na temat reformy szkolnictwa ponadgimnazjalnego, zarówno ogólnokształcącego, jak i zawodowego, która weszła w życie z dniem 1 września 2012 r. Gruntownej zmianie uległ model kształcenia zawodowego poczynając od wdrożenia nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach i zmodyfikowania klasyfikacji zawodów szkolnych, a na zmianie struktury szkolnictwa ponadgimnazjalnego kończąc. -3-

4 Punktem wyjścia do reformy kształcenia zawodowego jest wyodrębnienie w ramach zawodów szkolnych poszczególnych kwalifikacji, z których każda obejmuje określony zasób wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych. Kwalifikacja stanowi wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia. Osiągnięcie tych efektów potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Każda z kwalifikacji będzie oddzielnie potwierdzana w systemie egzaminów zewnętrznych. W nowym systemie młodzież będzie się uczyć zawodu w szkole, przystępując w trakcie kształcenia do egzaminów zewnętrznych z poszczególnych kwalifikacji. Będzie także możliwość uzyskiwania kwalifikacji z innych zawodów na kwalifikacyjnych kursach zawodowych organizowanych przez szkoły naszego Powiatu oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu. Po zdobyciu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie uczniowie otrzymają dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Na tych kursach kwalifikacje będą mogli zdobywać także dorośli zamierzający się przekwalifikować lub zdobyć dodatkowe umiejętności. Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych będą mieli możliwość uzupełnienia brakujących kwalifikacji do poziomu technika bez konieczności powtarzania zakresu kształcenia odbytego w zasadniczej szkole zawodowej. Dotychczas absolwent zasadniczej szkoły zawodowej w celu uzyskania tytułu technika musiał ukończyć 3 - letnie technikum uzupełniające lub 4 letnie technikum dla dorosłych. Kształcenie zawodowe będzie realizowane na poziomie ponadgimnazjalnym w następujących typach szkół dla młodzieży: 3 letniej zasadniczej szkole zawodowej, 4 letnim technikum, szkole policealnej dla osób posiadających wykształcenie średnie. Po ukończeniu gimnazjum obowiązek nauki będzie można spełnić przez: uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej, realizowanie przygotowania zawodowego u pracodawcy, uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy. Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej będzie mógł uzyskać : wykształcenie średnie poprzez ukończenie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, kwalifikacje zawodowe na poziomie technikum poprzez ukończenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych i zdanie egzaminów przed okręgową komisją egzaminacyjną oraz uzyskanie wykształcenia średniego. Gruntowne zmiany następują również w systemie kształcenia ustawicznego dorosłych. Osoby dorosłe będą miały możliwość: uzyskania kwalifikacji zawodowych na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, -4-

5 uzyskania wyższego poziomu wykształcenia ogólnego (gimnazjalne lub średnie) w drodze kształcenia formalnego (odpowiednio: w gimnazjum dla dorosłych lub liceum ogólnokształcącym dla dorosłych). Zmianie uległo również kształcenie ogólnokształcące. Ważną zmianą jest powiązanie programowe gimnazjum i liceum. Oznacza to, że pewne treści nauczane będę tylko w gimnazjum, a kolejne w liceum. Pierwsza klasa liceum jest poświęcona kontynuowaniu podstawowego kształcenia ogólnego rozpoczętego w gimnazjum. Ten układ nauczania przedmiotów pozwoli uczniom przez 2 ostatnie lata liceum skoncentrować się na tym, czego będą potrzebowali w dalszym kształceniu. Oferta szkoły będzie w większym stopniu dostosowana do indywidualnych zainteresowań uczniów. Zwiększy się liczba godzin na przedmioty rozszerzone, co pozwoli uczniom na pogłębione uczenie się ulubionych dziedzin i lepsze przygotowanie do egzaminu maturalnego i studiów. W zależności od rozwiązań przyjętych w szkole, uczeń będzie mógł: wybierać przedmioty rozszerzone pod koniec nauki w klasie pierwszej (z propozycji przedstawionej przez szkołę) lub wybrać przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym w trakcie rekrutacji do liceum. Podniesiona zostanie ranga nauczania języków obcych, które będą realizowane w grupach uwzględniających poziom umiejętności językowych uczniów. Liceum będzie dawało większe szanse zarówno uczniowi zdolnemu, jak i temu, który będzie oczekiwał większego wsparcia w nauce. Indywidualne plany działań, tworzone przez nauczycieli, spowodują, że nie zostanie zgubiony żaden uczeń. Nowa podstawa programowa wymaga, aby nauka była poparta doświadczeniami i eksperymentami wykonywanymi osobiście przez uczniów. Preferuje ona zajęcia terenowe z przyrody, geografii, biologii, itd. Zaleca również stosowanie na poszczególnych przedmiotach dyskusji, debaty, dramy, organizowanie wycieczek edukacyjnych, uczestnictwo w wydarzeniach artystycznych i w życiu społeczności lokalnej. Liczę, iż oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych podległych Powiatowi Raciborskiemu spełni Wasze oczekiwania. Jednocześnie życzę jak najlepszych ocen na świadectwach oraz pomyślnego wyniku z egzaminu gimnazjalnego. Serdecznie zapraszam do naszych szkół. Starosta Raciborski Ryszard Winiarski -5-

6 Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół dla młodzieży: gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz sposobu przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w województwie śląskim na rok szkolny 2015/2016 Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) art. 9-15) ustalam, co następuje: 1. Określam na terenie województwa śląskiego terminy postępowania rekrutacyjnego i sposób przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w województwie śląskim na rok szkolny 2015 / 2016, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego postanowienia. 2. Wykonanie postanowienia powierzam dyrektorowi Wydziału Rozwoju Edukacji. 3. Niniejsze postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 4. Postanowienie zostanie opublikowane na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach i platformie wymiany informacji z dyrektorami szkół (SOK). Otrzymują do wiadomości: 1) wicekuratorzy, 2) dyrektorzy delegatur i wydziałów. Załącznik do postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty 11 lutego 2015 r. -6- nr OP-DO z dnia

7 Terminy postępowania rekrutacyjnego i sposób przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w województwie śląskim na rok szkolny 2015/2016 Postępowanie rekrutacyjne do szkół dla młodzieży- terminy: 1.Do klas pierwszych gimnazjów Lp. Czynności terminy 1. Składanie wniosków wraz z dokumentami o przyjęcie do gimnazjum kandydatów zamieszkałych poza obwodem 14 kwietnia 2015r. -21 maja 2015 r. 2. Na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną może być przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do gimnazjów dwujęzycznych, oddziałów dwujęzycznych oraz próby sprawności fizycznej dla kandydatów do szkół i oddziałów sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego. Wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz prób sprawnościowych należy ogłosić w trzecim dniu roboczym od dnia przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień lub próby sprawności 3. Dostarczanie wymaganych dokumentów kandydata do gimnazjum 4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 5. Potwierdzenie przez kandydata woli uczęszczania do wybranego gimnazjum 6. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do gimnazjum 7. Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 25 maja czerwca 2015 r. do 30 czerwca 2015 do godz lipca 2015r. godz do 6 lipca 2015r. do godz lipca 2015r. godz Terminy określone w ustawie o systemie oświaty. 2. Do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży wszystkich typów (w tym szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej lub oddziału dwujęzycznego, w publicznej szkoły ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej sportowej, publicznej szkole ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego lub oddziału sportowego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej) Lp. Czynności terminy 1. Składanie wniosków, wraz z dokumentami określonymi w ustawie o systemie oświaty, do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży 11 maja czerwca 2015 do godz

8 2. Na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną może być przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych do oddziałów dwujęzycznych w liceach ogólnokształcących oraz próba sprawności fizycznej do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej sportowej, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego lub oddziału sportowego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej.wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz prób sprawnościowych należy ogłosić w trzecim dniu roboczym od dnia przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień lub próby sprawności 3. Dostarczanie przez kandydata wymaganych dokumentów do wybranych szkół ponadgimnazjalnych. 4. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych z podziałem na oddziały 4. Termin potwierdzania przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły. 6. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły 7. Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 25 maja czerwca 2015 r. 26 czerwca 2015r.- 30 czerwca 2015r. do godz lipca 2015r. godz do 7 lipca 2015r. do godz lipca 2015r. godz.9.00 Terminy określone w ustawie o systemie oświaty. 3.Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia ucznia Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna dopuszczający 0 punktów dostateczny 9 punktów Język polski dobry 13 punktów bardzo dobry 16 punktów 19 punktów celujący 19 punktów Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne Drugie wybrane zajęcia edukacyjne Trzecie wybrane zajęcia edukacyjne jak w przypadku języka polskiego jak w przypadku języka polskiego jak w przypadku języka polskiego Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 19 punktów 19 punktów 19 punktów 5 punktów -8-

9 Uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim lub ponadwojewódzkim konkursie przedmiotowym organizowanym przez kuratora oświaty oraz tytułu finalisty w Olimpiadzie Matematycznej Gimnazjalistów, Olimpiadzie Informatycznej Gimnazjalistów i Olimpiadzie Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów ( o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad- Dz. U. z 2002r. nr 13, poz.125 z późn. zm): - za jeden tytuł - 10 punktów - za dwa i więcej tytułów dodatkowo 2 punkty Inne szczególne osiągnięcia - w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych (indywidualne lub zespołowe, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum-. kandydat może uzyskać maksymalnie 5 pkt. Uwaga: W przyznawaniu punktów za szczególne osiągnięcia ucznia- sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyjmuje się zasadę przyznawania punktów za jedno najwyżej punktowane osiągnięcie. 12 punktów 5 punktów I miejsce lub tytuł laureata 5 pkt. II miejsce lub tytuł finalisty 4 pkt. III miejsce lub wyróżnienie - 3 pkt. Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum 2 punkty Egzamin gimnazjalny 100 punktów Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Kandydat uzyskuje dodatkowo liczbę punktów za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymanych na świadectwie ukończenia gimnazjum. Uwaga: Dodatkowa liczba punktów za oceny z trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych dotyczy zajęć wskazanych przez szkołę. Egzamin gimnazjalny 100 punktów -9-

10 Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego*: język polski 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, historia i wiedza o społeczeństwie 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, matematyka 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, przedmioty przyrodnicze 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, język obcy nowożytny 0,2 punktu za każdy uzyskany procent. Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej maksymalnie 20 punktów maksymalnie 20 punktów maksymalnie 20 punktów maksymalnie 20 punktów maksymalnie 20 punktów Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymanych na świadectwie ukończenia gimnazjum noży się razy 2. Uwaga: Liczba punktów za oceny z trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych dotyczy zajęć wskazanych przez szkołę. Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 200 punktów 3. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia 2015 r. 4. Rodzaje dokumentów i zasady potwierdzania ich za zgodność z oryginałem określa ustawa o systemie oświaty. -10-

11 I. Informacje dla absolwenta szkoły podstawowej. Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Josepha von Eichendorffa Dyrektor szkoły: mgr Wojciech Janiczko tel Szóstoklasisto! Jeśli jesteś ambitny, jeśli chcesz wyśmienicie przygotować się do egzaminu gimnazjalnego i chciałbyś ponadto osiągać sukcesy w konkursach i olimpiadach, oto oferta, jaką dla Ciebie przygotowaliśmy: Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Josepha von Eichendorffa wchodzi w skład ZSO nr 1 w Raciborzu, z siedzibą przy ul. Kasprowicza 11 Językiem obcym, będącym drugim językiem nauczania, jest język niemiecki. W klasie trzeciej uczniowie gimnazjum mają możliwość nieodpłatnego uzyskania certyfikatu z języka niemieckiego (DSD). Kandydaci mogą się ubiegać o miejsca w dwóch oddziałach dwujęzycznych z językiem niemieckim: dla kontynuujących naukę tego języka po szkole podstawowej (w której uczyli się go w wymiarze 2-3 godzin tygodniowo), dla początkujących. Kandydaci do pierwszej klasy gimnazjum powinni składać następujące dokumenty: wniosek wraz z załącznikami (do pobrania na stronie szkoły), 2 fotografie (formatu legitymacyjnego), kartę zdrowia, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, dokumentację dodatkowych osiągnięć, zaświadczenie o wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatniej klasie szkoły podstawowej. Kryteria przyjęć: O przyjęciu do Gimnazjum decyduje dostarczenie odpowiednich dokumentów. W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w klasach, o przyjęciu zadecyduje postępowanie rekrutacyjne. Terminy rekrutacji: Termin składania dokumentów: od 14 kwietnia do 21 maja 2015 r. Dostarczenie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopii zaświadczenia -11-

12 o wynikach sprawdzianu zewnętrznego do 30 czerwca 2015 r. do godz Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 2 lipca 2015 r. godz Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia poprzez dostarczenie oryginału świadectwa i zaświadczenia do 6 lipca 2015 r. godz Nieprzekazanie przez kandydata oryginałów ww. dokumentów jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w szkole i skreśleniem go z listy uczniów. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do gimnazjum 7 lipca 2015 r. godz W terminach określonych w art. 20zc Ustawy o systemie oświaty (Dz.U nr 256 poz z późn. zm.): składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Co nas charakteryzuje? dbamy o każdego ucznia, ci sami nauczyciele uczą w gimnazjum i liceum, często zachęcając gimnazjalistów do udziału w kółkach poszerzających wiedzę dla licealistów - można więc brać udział w konkursach z zakresu ponadgimnazjalnego, szkoła jest bezpieczna i przyjazna, wspólny budynek z licealistami wpływa na pozytywne relacje, buduje więzi i tworzy zdrową rywalizację w różnych działaniach, w trzeciej klasie gimnazjum przeprowadzamy bezpłatnie egzamin DSD, od lat uczniowie naszej szkoły osiągają na egzaminie gimnazjalnym wyniki, które znacznie przekraczają średnią województwa i powiatu, co roku kilkunastu naszych gimnazjalistów zostaje laureatami i finalistami konkursów przedmiotowych z języka niemieckiego i innych przedmiotów, organizujemy wycieczki, warsztaty przedmiotowe i językowe, krajowe i zagraniczne, uczniowie otrzymują zwrot kosztów dojazdu do szkoły za bilety miesięczne. Spotkanie z kandydatami i ich rodzicami odbędzie się 14 kwietnia 2015 r. o godz Szczegółowe warunki rekrutacji podane są na stronie internetowej ZSO Nr 1 w Raciborzu (www.zso1raciborz.pl) -12-

13 II. Informacje dla absolwenta gimnazjum. Zespół Szkół Ogólnokształcących n r 1 w Raciborzu ul. Kasprowicza Ra cibórz Dyrektor szkoły: mgr Wojciech Janiczko Drogi Trzecioklasisto, tel przed Tobą kolejny etap życia. Dokonujesz wyboru, który znacząco wpłynie na Twoją przyszłość. Nauka w naszej szkole ułatwi Ci dostosowanie się do zmian zachodzących w świecie, przygotuje do zdobywania nowych kwalifikacji i pozwoli z wiarą w siebie i swoje możliwości patrzeć w przyszłość. Spotkasz tu różnych ludzi: laureatów olimpiad przedmiotowych i sportowców, artystów i wolontariuszy, wielbicieli tańca i gier komputerowych, a także takich, których trudno jednoznacznie zaszufladkować. Choć każdy z nich jest inny, wszyscy są niebanalni. Jeżeli wiesz już, co chciałbyś robić w przyszłości, będziemy Cię wspierać w drodze do wymarzonego celu. Jeżeli wciąż szukasz swojego miejsca w świecie, postaramy się otworzyć przed Tobą nowe perspektywy. Najbliższe trzy lata mogą pozostawić w Twojej pamięci fantastyczne wspomnienia na całe życie. Wystarczy, że wybierzesz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu. Ci, których tu spotkasz, mają wspólną cechę dobrze wybrali szkołę. Dołącz do nich. -13-

14 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA KASPROWICZA Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016: Planowana Cykl Liczba Rozszerzenie Przedmioty liczba kształcenia uczniów oddziałów Język polski, język angielski + do wyboru jeden z następujących humanistyczne przedmiotów: historia, j. obcy (drugi),historia sztuki albo wiedza o społeczeństwie 1 32 Matematyka, język obcy + do wyboru jeden z następujących przedmiotów: matematyczne fizyka, informatyka albo j. obcy 1 32 (angielski, niemiecki lub francuski) Biologia, matematyka + do wyboru 3 lata jeden z następujących przedmiotów: geografia, chemia, informatyka albo 1 32 j. obcy (angielski, niemiecki lub francuski) Biologia, chemia + j. obcy (angielski, niemiecki lub francuski) 1 32 Geografia, matematyka + do wyboru jeden z następujących przedmiotów: chemia albo j. obcy (angielski, niemiecki lub francuski) 1 32 biologicznomatematyczne biologicznochemiczne geograficznomatematyczne Utworzenie grupy realizującej rozszerzenie uzależnione jest od liczby chętnych oraz od możliwości kadrowych, organizacyjnych i finansowych szkoły. Języki obce: W I LO im. Jana Kasprowicza oraz w Liceum Plastycznym proponujemy uczniom naukę następujących języków: Język angielski * Język rosyjski ** Język francuski * Język włoski ** Język niemiecki * * Zakres podstawowy lub rozszerzony. W przypadku języka francuskiego i niemieckiego dla uczniów realizujących zakres rozszerzony dodatkowo możliwość uzyskania certyfikatu - odpowiednio DELF lub DSD. ** Zakres podstawowy. UWAGA - Utworzenie określonej grupy (wybrany język obcy i jego poziom) nastąpi na początku roku szkolnego i uzależnione będzie od liczby chętnych i możliwości organizacyjnych szkoły. Przedmioty wliczane do punktacji za świadectwo: Przedmiot Rozszerzenie Przedmiot 1 Przedmiot 3 Przedmiot 4 2 humanistyczne j. polski j. obcy historia geografia matematyczne j. polski j. obcy matematyka fizyka biologiczno-matematyczne j. polski j. obcy matematyka biologia biologiczno-chemiczne j. polski j. obcy biologia chemia geograficznomatematyczne j. polski j. obcy matematyka geografia -14-

15 Nasze liceum oferuje ponadto: uzyskanie certyfikatów językowych z języka niemieckiego (DSDI i DSDII) i z języka francuskiego (DELF), zajęcia pozalekcyjne sportowe: koszykówka, siatkówka, wspinaczka, taniec, aerobik, zajęcia dodatkowe z poszczególnych przedmiotów, wymiany z uczniami z Francji i Niemiec, warsztaty językowe w Londynie, wyjazdy na jarmark świąteczny do Drezna lub do Wiednia, wyjazdy zimowe dla miłośników nart i snowboardu, wyjazdy wspinaczkowe, liczne wycieczki klasowe i przedmiotowe. Spotkanie z kandydatami i ich rodzicami odbędzie się 28 maja 2015 r. (czwartek) o godz w auli I LO. -15-

16 -16-

17 LICEUM PLASTYCZNE Drodzy Gimnazjaliści, jeśli Waszą pasją jest plastyka, sztuka fotografowania czy grafika komputerowa, to trafnym wyborem przyszłej szkoły może być Liceum Plastyczne. Czeka tu na Was wykwalifikowana kadra nauczycieli z ZSO nr 1 oraz PWSZ w Raciborzu. Uczniowie "plastyka" mają wiele okazji, by swoje prace prezentować na wernisażach, wystawach, konkursach - często z sukcesami. Przez cztery lata uczniowie przygotowują się do egzaminu dyplomowego oraz zdania matury. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy plastyka o specjalności fotografia, techniki graficzne. Zajęcia odbywają się we współpracy z Instytutem Sztuki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. Liceum Plastyczne specjalności (jedna do wyboru) fotografia techniki graficzne Cykl kształcenia Planowana liczba oddziałów Liczba uczniów 4 lata 1 32 Warunki przyjęcia: Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej czteroletniego liceum plastycznego jest nieprzekroczenie 17 roku życia oraz posiadanie świadectwa ukończenia gimnazjum. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Liceum Plastycznego składają wniosek wraz z zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej do dnia 25 maja 2015 r., w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu. Egzamin wstępny: Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego, który obejmuje: egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej, egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla gimnazjum Egzamin wstępny dla kandydatów zostanie przeprowadzony 28 i 29 maja 2015 r. Spotkanie z kandydatami i ich rodzicami odbędzie się 21 maja 2015 r. (czwartek) o godz w auli I LO. Szczegółowe warunki egzaminu wstępnego i rekrutacji podane są na stronie internetowej ZSO nr 1 w Raciborzu (www.zso1raciborz.pl). -17-

18 -18-

19 Dyrektor szkoły: mgr Herbert Dengel II Liceum Ogólnokształcące im. Ada ma Mickiewicza w Raciborzu ul. Kard. S. Wy szyńs kiego Ra cibórz tel ( lub ) Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 Profil Rozszerzenia* Liczba oddziałów Liczba miejsc Matematyczno -fizyczny Matematyka, wybór,* wybór* (przedmiot uzupełn.: Elementy statystyki) 1 32 Matematyczno Matematyka, wybór,* wybór* -informatyczny (przedmiot uzupełn.: Elementy statystyki) 1 32 Biologiczno Biologia, wybór,* wybór* -chemiczny (przedmiot uzupełn.: Nauki przyrodnicze w medycynie) 1 32 Biologiczno Biologia, wybór,* wybór* -geograficzny (przedmiot uzupełn.: Ekonomia w praktyce) 0,5 16 Ekonomiczny Geografia, wybór,* wybór* (przedmiot uzupełn.: Ekonomia w praktyce) 0,5 16 Społeczno WOS, wybór,* wybór* -prawny (przedmiot uzupełn.: Edukacja medialna) 0,5 16 Ogólny Język polski, wybór,* wybór* (przedmiot uzupełn.: Edukacja medialna) 0,5 16 *Uwaga: Od drugiego roku nauczania szkoła umożliwia naukę trzech przedmiotów rozszerzonych w ilości 5-4 godzin tygodniowo. Pierwszy przedmiot rozszerzony (pogrubiony w tabelce) jest obowiązkowy. Pozostałe dwa przedmioty rozszerzone uczniowie wybiorą spośród: język polski, języki obce, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, historia sztuki, filozofia. Przedmioty wliczane do punktacji za świadectwo Profil Przedmiot 1 Przedmiot 2 Przedmiot 3 Przedmiot 4 Matematyczno-fizyczny Język polski Język obcy Matematyka Fizyka Matematyczno-informatyczny Język polski Język obcy Matematyka Informatyka Biologiczno-chemiczny Język polski Język obcy Biologia Chemia Biologiczno-geograficzny Język polski Język obcy Biologia Geografia Ekonomiczny Język polski Język obcy Geografia Matematyka Społeczno-prawny Język polski Język obcy WOS Historia Ogólny Język polski Język obcy Historia WOS -19-

20 DRODZY GIMNAZJALIŚCI, II LO W RACIBORZU TO DOBRY WYBÓR NA LATA Nie tylko na 3 lata nauki w liceum, ale też w konsekwencji na okres studiów i na życiową karierę. Zdawalność matury mamy co roku najlepszą w powiecie raciborskim ( ,5%, ,6%, %). Jesteśmy szkołą otwartą, tradycyjnie budujemy życzliwe relacje między młodzieżą a nauczycielami. Wymagamy, ale i pomagamy w trudnościach. Preferujemy nowoczesne metody nauczania w klasie i poza nią. Promujemy ludzi z pasją albo tę pasję pomagamy odnaleźć naukową, artystyczną, sportową i inne; pasję niekoniecznie zgodną ze sztywnymi programami nauczania. Fajną atmosferę szkoły tworzą wszyscy, ale szczególnie młodzież. II LO to szkoła dla ucznia, a nie odwrotnie! Dlatego: 1. Dbamy o bezpieczeństwo uczniów. 2. Dajemy możliwość wyboru przedmiotów rozszerzonych. 3. Zależnie od klasy wprowadzamy przedmiot uzupełniający (tabelka), który pozwoli Wam jeszcze lepiej i w nowatorski sposób przygotować się do studiów. 4. Oferujemy szeroki wybór języków obcych (angielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, francuski); Uzyskaliśmy certyfikat Najlepszej w Polsce Szkoły z Językiem Hiszpańskim. 5. Z sukcesami przygotowujemy uczniów do licznych konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu międzynarodowym, centralnym i wojewódzkim. 6. Proponujemy dodatkowe zajęcia dla chętnych, m. in. dla maturzystów z praktycznie wszystkich przedmiotów, ostatnio też dla pasjonatów fizyki, chemii, biologii, w ramach projektu Szkoła Młodych Talentów (współpraca z Uniwersytetem Jagiellońskim) oraz zajęcia sportowe, np. bezpłatna nauka jazdy na nartach i snowboardzie, zajęcia na siłowni i aerobik w ramach WF. 7. Organizujemy zagraniczne wymiany młodzieży (Niemcy, Ukraina) i warsztaty językowe, projekty międzynarodowe, ostatnio wyjazdy do Grecji, Londynu, Barcelony, Paryża. 8. Wspomagamy młodzież w staraniach o różnego rodzaju stypendia naukowe i socjalne; Nasza Rada Rodziców ufundowała stypendium dla uczniów dojeżdżających Bilet miesięczny za wyniki w nauce. 9. Staramy się skutecznie łączyć teorię z praktyką, stąd liczne zajęcia z fachowcami typu: poseł na sejm, samorządowcy, lekarz, psycholog, policjant, adwokat, prokurator, seksuolog, misjonarz, doradca zawodowy, naukowcy z różnych dziedzin. 10. Jesteśmy znakomicie przygotowani do rewolucji informatycznej w nauczaniu. Wszystkie pracownie mają dostęp do Internetu i są wyposażone w sprzęt do korzystania z podręczników multimedialnych. Dla uczniów hot spot. 11. Wspieramy liczne inicjatywy młodzieży, głównie Samorządu Uczniowskiego, ostatnio klub uczniowski Azyl, sklepik z ciepłymi posiłkami, dyskoteki, happeningi, okolicznościowe imprezy. To uczniowie na co dzień decydują o atmosferze szkoły. 12. Od lat organizujemy wiele konkursów przedmiotowych i artystycznych dla gimnazjalistów i szkół ponadgimnazjalnych, np. prestiżowy Ogólnopolski Konkurs Piosenki Hiszpańskojęzycznej 13. Redagujemy dynamiczną stronę internetową jesteśmy obecni na Facebooku i Twitterze. Mamy własną aplikację w systemie Android. Przyjdź Zobacz Zwyciężysz Serdecznie zapraszamy: * Szanownych Rodziców z Kandydatami na spotkanie z dyrekcją szkoły 28 kwietnia 2015 r. o godz ; * materiały informacyjne na temat szkoły i rekrutacji do klas pierwszych publikujemy na szkolnej stronie * na wszystkie pytania dotyczące rekrutacji odpowiadamy też telefonicznie: ; * w czasie trwania rekrutacji elektronicznej (11 maja 24 czerwca br.) umożliwiamy zainteresowanym uczniom wprowadzenia podania do systemu w sekretariacie szkoły -20-

21 Nasi uczniowie liderzy biznesu Studia politechniczne, uniwersyteckie, medyczne? Oczywiście! Poza tym języki obce, sport, radość Szlachetnej Paczki z pomagania innym -21-

22 Dyrektor szkoły: mgr Zenon Sochacki Szkoła Technikum Nr 1 Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 Profil/zawód technik ekonomista -22- Cykl kształcenia tel Planowana liczba oddziałów Liczba miejsc 1,5 48 technik handlowiec 1 32 technik spedytor 4 lata 0,5 16 technik logistyk 1 32 technik organizacji reklamy 1 32 Przedmioty wliczane do punktacji za świadectwo profil / zawód Przedmiot 1 Przedmiot 2 Przedmiot 3 technik ekonomista, technik handlowiec, technik spedytor, technik logistyk technik organizacji reklamy Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu ul. Gimnazjalna Racibórz max (geografia, historia) max(geografia, historia, informatyka) język obcy język obcy informatyka sztuka (plastyka/ muzyka) Nauka w Ekonomiku dlaczego warto? Zdobędziesz wykształcenie na poziomie średnim, uzyskasz tytuł technika oraz zdasz maturę, W przyszłości z łatwością będziesz prowadzić własną firmę, Możesz podjąć pracę biurową w różnych dziedzinach gospodarki, Możesz kontynuować naukę na studiach, kursach kwalifikacyjnych, nie tylko ekonomicznych, Egzaminy zawodowe i maturalne przeprowadzane są w szkole. DLATEGO! WYBIERZ ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH i ROZPOCZNIJ KARIERĘ Z NAMI! PROPONUJEMY KSZTAŁCENIE W ZAWODZIE: Technik ekonomista- to absolwent charakteryzujący się skrupulatnością i precyzją myślenia, umiejętnością posługiwania się narzędziami ekonomicznymi, korzystania ze zdobyczy technik komputerowych, (program InsERT). Praca: we wszystkich podmiotach gospodarczych bez względu na ich formę organizacyjną czy własnościową, banki, jednostki budżetowe, własna działalność gospodarcza, konsulting. Po zdaniu dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe otrzymujesz tytuł technika ekonomisty : 1. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 2. Prowadzenie rachunkowości Technik handlowiec- absolwent przygotowany jest do podejmowania własnej działalności handlowej, obsługi kasy fiskalnej, prowadzenia negocjacji handlowych.

23 Praca: absolwenci mogą być zatrudnieni wszędzie tam, gdzie potrzebna jest fachowa wiedza handlowa z zakresu sprzedaży i negocjacji np. znajdą zatrudnienie jako przedstawiciele handlowi, dystrybutorzy lub kierownicy działów sprzedaży oraz mogą prowadzić własną działalność handlową. Po zdaniu dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe otrzymujesz tytuł technika handlowca : 1. Prowadzenie sprzedaży 2. Prowadzenie działalności handlowej Technik spedytor- kształcenie w zawodzie technik spedytor ma na celu przygotowanie absolwentów do wykonywania zadań w zakresie transportu i spedycji. Praca: w firmach z branży transportowej, przemysłowej, budowlanej, handlowej i usługowej oraz informatycznej i telekomunikacji. To niewątpliwie zawód przyszłości. Po zdaniu dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe otrzymujesz tytuł technika spedytora : 1. Organizacja i nadzorowanie transportu 2. Obsługa klientów i kontrahentów Technik logistyk- absolwent posiada umiejętności z zakresu: organizacji i kontroli przemieszczania towarów od producenta do konsumenta i dostarczania towaru zgodnie z zamówieniem klienta. Praca: w najpopularniejszych branżach, które poszukują logistyków przede wszystkim w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach oraz informatyce i telekomunikacji. Na rynku istnieje wiele firm specjalizujących się w logistyce i spedycji krajowej i międzynarodowej. Po zdaniu trzech egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe otrzymujesz tytuł technika logistyka : 1. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania 2. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych 3. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych Technik organizacji reklamy- po ukończeniu szkoły absolwent posiada umiejętności z zakresu: przygotowania ofert handlowych, tworzenia reklamy radiowej i TV, stosowania różnorodnych technik reklamy wizualnej, organizacji sesji fotograficznych, wystaw, pokazów, public relations. Praca: w agencjach reklamowych, agencjach do spraw kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej (Public Relations), biurach ogłoszeń, działach promocji środków masowego przekazu, agencjach i studiach graficznych oraz w działach reklamy i marketingu przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych. Po zdaniu dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe otrzymujesz tytuł technika organizatora reklamy: 1. Sprzedaż produktów i usług reklamowych 2. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej DZIAŁALNOŚĆ POZALEKCYJNA SZKOŁY W szkole działają: Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny PTTK i Koło Turystyczne, Szkolny Klub Sportowy, Szkolne Koło Języków Obcych (j. niemiecki, j. angielski) oraz kółka zainteresowań pozalekcyjnych przygotowujące do egzaminów maturalnych i egzaminów zawodowych. Organizowane są wycieczki zagraniczne. Po warsztatach językowych w Londynie, wizycie w Paryżu, Rzymie, Wenecji i Florencji, w tym roku szkolnym kolej na zwiedzanie miast południowej Anglii. Biblioteka szkolna wyposażona jest w INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ. Szkoła organizuje kilka imprez cyklicznych pod patronatem Starosty Raciborskiego: 1. Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców 2. Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekonomicznej SAMORZĄD UCZNIOWSKI przy ZSE organizuje wiele akcji charytatywnych. Szkoła realizuje projekt Leonardo da Vinci finansowany z funduszy Unii Europejskiej. Tytuł: Doskonalenie zawodowe ekonomistów w warunkach niemieckich. W ramach projektu uczniowie odbywają praktyki w ośrodku szkoleniowym w Chemnitz w Niemczech. Po zakończeniu praktyki uczniowie otrzymują certyfikat tzw. Europass, który potwierdza odbywanie praktyki zagranicznej i jest uznawany na terenie całej Unii Europejskie. W tym roku szkolny przystępujemy do projektu Erazmus Plus w ramach, którego zarówno uczniowie jak i nauczyciele zdobywać będą nowe doświadczania zawodowe w warunkach niemieckich i hiszpańskich. -23-

24 Występ uczniów kierunku technik organizacji reklamy w TVS Wycieczka do Wrocławia- 2013r. Wystawa plakatu autorstwa uczniów kierunku technik organizacji reklamy na Zamku Piastowskim Konkurs Ekonomiczny Rozdanie ekonomistom certyfikatu tzw. Europass Zajęcia z fotografii Wycieczka do firmy logistycznej Zajęcia w pracowni multimedialnej Zajęcia w pracowni rachunkowości Boisko szkolne i sala Boisko szkolne i sala gimnastyczna Wycieczka na Klimczok- 2014r. Boisko szkolne i sala gimnastyc Boisko szkolne i sala gimnastyczna -24-

25 Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu ul. Wileńska Ra cibórz tel Dyrektor szkoły: mgr inż. Marzena Czaplińska- Mroczek Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 Nazwa szkoły Technikum Nr 3 Zawód / przedmioty rozszerzone technik żywienia i usług gastronomicznych j.angielski i biologia technik analityk j.angielski i chemia technik hotelarstwa j.niemiecki i geografia technik obsługi turystycznej j.angielski i geografia technik usług fryzjerskich j. niemiecki i chemia fryzjer Cykl kształcenia 4 lata Liczba oddziałów Liczba miejsc 1, ,5 16 0,5 16 0, Zasadnicza Szkoła kucharz 1 32 Zawodowa Nr 3 Krawiec- nowość 0, lata wielozawodowa 1 32 Sprzedawca- nowość 0,5 16 Klasa wielozawodowa to propozycja dla osób, które chciałyby kształcić się w takich zawodach jak m.in.: rolnik, cukiernik, blacharz, kowal, lakiernik, fotograf, piekarz, złotnik jubiler, wędliniarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej oraz wiele innych. Uwaga! Uczniowie, kształcący się w Zasadniczej Szkole Zawodowej, za wyjątkiem zawodów: kucharz i rolnik, są pracownikami młodocianymi, więc muszą mieć zaświadczenie o przyjęciu na praktykę wystawione przez pracodawcę. Pracownicy młodociani otrzymują wynagrodzenie miesięczne za praktykę. Przedmioty wliczane do punktacji za świadectwo Zawód Przedmiot 1 Przedmiot 2 Przedmiot 3 Technik żywienia max historia i usług gastronomicznych lub geografia max z j. obcego j. polski Technik analityk max chemia lub biologia max z j. obcego j. polski Technik hotelarstwa max historia lub geografia max z j. obcego j. polski Technik obsługi turystycznej max historia lub geografia max z j. obcego j. polski Technik usług fryzjerskich max historia lub geografia max z j. obcego j. polski -25-

26 Drogi Gimnazjalisto! Nasi uczniowie odbywają zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w zakładach pracy oraz w bardzo dobrze wyposażonych szkolnych laboratoriach chemicznych, pracowniach m.in. gastronomicznych i informatycznych oraz w CKU. Dla uczniów Technikum szkoła zapewnia miejsce odbywania praktyki. Możemy się pochwalić bardzo dobrą zdawalnością na egzaminach zawodowych W 2014 roku zdawalność kształtowała się na poziomie 80% - 100% i była równa lub większa niż średnia krajowa TECHNIKUM NR 3 Nasza oferta edukacyjna zorientowana jest na potrzeby rynku pracy. Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej w naszym kraju następuje stały, dynamiczny rozwój branży turystyczno hotelarskiej, a co za tym idzie, rośnie także zapotrzebowanie na świadczone na coraz wyższym poziomie usługi. Stąd też w naszej ofercie znalazły się: technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik usług fryzjerskich. Oczekiwania pracodawców nakierowane są głównie na kwalifikacje i praktyczne umiejętności związane z obsługą klientów i posługiwaniem się językami obcymi. Na każdym kierunku oferujemy więc naukę j. angielskiego lub niemieckiego w zakresie rozszerzonym. Zawód technik analityk należy do branży chemicznej, która jest jedną z najważniejszych gałęzi przemysłu. Absolwent w zawodzie technik analityk może znaleźć zatrudnienie w laboratoriach m.in. w przemyśle chemicznym, spożywczym, z obszaru rolnictwa czy też ochrony środowiska oraz farmaceutycznym i kosmetycznym. Uczniowie odbywają praktyki w zakładach: HENKEL. SGL CARBON, ZOTT, Laboratorium Mikrobiologiczne Szpitala Rejonowego w Raciborzu. Tylko u nas proponujemy kształcenie w zawodzie technik analityk dodatkowo z elementami analizy medycznej, farmaceutycznej, kosmetologicznej oraz kryminalistycznej. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 3 Kilka powodów dla których warto wybrać zawodówkę: Krawiec - Krawiectwo odradza się w Polsce, potrzebny jest krawiec - stylista, który z zaangażowaniem i fachowo uszyje odzież na miarę, dokona poprawek i przeróbek; współpraca ze Spółdzielnią Pracy Krawieckiej JEDNOŚĆ oraz ze Spółdzielnią Meblarską RAMETA ; Pracodawcy gwarantują zatrudnienie dla około 40 osób w tym zawodzie. Kucharz - Rynek gastronomiczny w Polsce wciąż się rozwija, więc przybywać będzie miejsc pracy dla kreatywnych kucharzy. Wędliniarz Konsumenci coraz częściej cenią sobie smak, jakość oraz szeroki asortyment przetworów mięsnych, więc profesjonalny wędliniarz będzie poszukiwanym i cenionym pracownikiem; Gwarancja zatrudnienia w Zakładzie Rzeźniczo Wędliniarskim E. Janety. Fryzjer Ludzie zawsze będą dbali o wygląd, a oczekiwania klientów i pracodawców są coraz większe, więc dobry fryzjer stylista zawsze znajdzie pracę. Sprzedawca - Handel należy do jednej z najbardziej rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Profesjonalni sprzedawcy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Gwarancja zatrudnienia w firmie M&W Sklepy WĘDZARNIA w Raciborzu. NIE SAMĄ NAUKĄ ŻYJE UCZEŃ - zajęcia pozalekcyjne, akcje oraz imprezy szkolne: Gazetka FENIKS FLASH wielokrotnie nagradzana w konkursach Szkolne Radio muzyczne audycje na przerwach Grupa teatralna HETERODYNA przedstawienia m. in. dla przedszkolaków i uczniów ZSZ -26-

27 Kółko strzeleckie nauka strzelania z wiatrówki SKS - y oraz kółka przedmiotowe wyrównawcze oraz rozwijające zainteresowania Koło PCK - m. in. honorowe krwiodawstwo Akcje charytatywne m. in. adopcja serca dziewczynki z Afryki Warsztaty dla gimnazjalistów m. in. gastronomiczne, fryzjerskie, chemiczne Organizacja konkursów m. in. turystyczno-hotelarskich, chemicznych i językowych Dzień Języków, Dzień Śląski, Dzień Zdrowego Odżywiania, Jasełka i.t.p. Akcja Cięcia i Upięcia usługi fryzjerskie dla uczniów i nie tylko Wycieczki krajowe i zagraniczne m. in. turystyczno-krajoznawcze, dydaktyczne Organizacja i udział w zawodach sportowych m.in. siatkówka, piłka nożna, piłka ręczna -27-

28 Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu ul. Wileńska Ra cibórz Dyrektor szkoły: mgr Jacek Kąsek Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 Drodzy Gimnazjaliści oraz Rodzice! tel./fax Poniżej przedstawiam, przygotowaną dla Was, ofertę kształcenia. Nabór będzie się odbywał w formie elektronicznej. Na naszej stronie będzie link do serwera logowania do systemu naboru. Przygotujemy także instrukcję jak się rejestrować. W naborze elektronicznym wybieraj szkoły i zawody, które Cię interesują. Pamiętaj: Nie wybieraj tylko jednego zawodu. Taki wybór może spowodować, że nigdzie nie zostaniesz przyjęty. Wszelkie pytania proszę kierować na powyższe adresy mailowe lub proszę dzwonić do sekretariatu. Żadne Wasze pytanie nie pozostanie bez odpowiedzi. Szkoła Technikum Nr 2 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 Zawód Liczba oddziałów Liczba miejsc technik ochrony środowiska 0,5 16 technik architektury krajobrazu 0,5 16 technik geodeta 0,5 16 technik budownictwa 1,5 48 murarz-tynkarz 0,5 16 monter zabudowy i robót wykończeniowych 0,5 16 w budownictwie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 0,5 16 stolarz 0,5 16 cieśla, dekarz, ogrodnik, monter konstrukcji budowlanych, betoniarzzbrojarz, tapicer, kamieniarz, zdun, 1 32 kowal i inne zawody branży budowlanej (klasa wielozawodowa) Uczniowie (młodociani pracownicy) z praktyką u pracodawcy powinni dostarczyć zaświadczenie o możliwości odbywania praktyki. -28-

29 Przedmioty wliczane do punktacji za świadectwo: zawód Przedmiot 1 Przedmiot 2 Przedmiot 3 najlepsza ocena z: lepsza ocena z: II najlepsza ocena z: informatyka, biologia, (j. angielski, informatyka, biologia, chemia j. niemiecki) chemia technik ochrony środowiska technik budownictwa technik geodeta technik architektury krajobrazu wszystkie zawody w ZSZ Nr 2 najlepsza ocena z: informatyka, matematyka, fizyka najlepsza ocena z: biologia, chemia, matematyka najlepszy ocena z: technika, informatyka, matematyka lepsza ocena z: (j. angielski, j. niemiecki) lepsza ocena z: (j. angielski, j. niemiecki) lepsza ocena z: (j. angielski, j.niemiecki) II najlepsza ocena z: informatyka, matematyka, fizyka II najlepsza ocena z: biologia, chemia, matematyka II najlepsza ocena z: technika, informatyka, matematyka Jesteśmy szkołą o długoletnich tradycjach. W tym roku będziemy obchodzić Jubileusz 70- lecia istnienia. Naszymi atutami są: doświadczona kadra pedagogiczna, dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, pracownie komputerowe do projektowania architektonicznego i dokumentacji kartograficzno-geodezyjnej, sale audiowizualne, sale z tablicami interaktywnymi oraz projektorami, sala gimnastyczna z siłownią, kompleks boisk ORLIK. Oprócz tradycyjnych metod nauczania uczniowie zapoznają się i pracują z profesjonalnymi programami komputerowymi do projektowania, konstruowania oraz kosztorysowania (m.in. AUTOCAD, SPECBUD, WINBUD, C-GEO). Wszystkie nasze działania skierowane są na ciągłe podnoszenie jakości i atrakcyjności kształcenia poprzez stwarzanie dobrego klimatu w szkole, dbałość o poziom kształcenia, różnorodność oferowanych zajęć i współpracę z pracodawcami. Jesteśmy otwarci na oczekiwania naszych uczniów, których wszechstronny rozwój jest dla nas najważniejszy. Współpraca szkoły z: przedstawicielami firm branży budowlanej i geodezyjnej (m.in. WIENEBERGER POLSKA, KBBLOK, FAKRO, ISOVER, Akademia Technik Malarskich Dekoral Professional, TPI Geodezja), Cechem Rzemiosł Różnych w Raciborzu i Raciborską Izbą Gospodarczą, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu i Politechniką Opolską, Střední odborné učilistě stavební, Opava, příspěvková organizace, Republika Czeska. Efekty współpracy: - sukcesy w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, Turnieju Budowlanego Złota Kielnia, turnieju Buduj z Pasją oraz Międzynarodowych zawodach w Ostrawie, Pradze i Raciborzu, - organizacja Międzynarodowego Turnieju Budowlanego w Raciborzu pod patronatem Starosty Raciborskiego, - organizacja szkoleń, wyjazdy na zajęcia laboratoryjne, - kształcenie w poszukiwanych na rynku pracy zawodach branży budowlanej i rzemieślniczej. Technikum Nr 2 znalazło się w 2015r. wśród najlepszych w kraju w rankingu Perspektyw i otrzymało tytuł Brązowej Szkoły W roku 2013 byliśmy najlepszą, a w 2015 drugą szkołą w Polsce Turnieju Złota Kielnia Pozdrawiam Jacek Kąsek Dyrektor szkoły

30 -30-

31 tel Dyrektor szkoły: dr Sławomir Janowski Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 Szkoła Technikum Nr 4 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 Zespół Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka w Raciborzu ul. Za mkowa Racibórz Zawód technik mechanik Cykl kształcenia Planowana liczba oddziałów Liczba miejsc 1 32 technik elektryk 1 32 technik elektronik 0,5 16 technik informatyk 4 lata 1 32 technik mechatronik 1 32 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 0,5 16 mechanik pojazdów samochodowych 1 32 mechanik monter maszyn i urządzeńprzy współpracy z zakładami pracy 0,5 16 blacharz samochodowy/ lakiernik 0,5 16 elektryk 3 lata 0,5 16 ślusarz przy współpracy z firmami: Staltech,Sunex 0,5 16 ślusarz/spawacz przy współpracy z RAFAKO 2 64 UWAGA! Uczniowie, którzy zamierzają kontynuować naukę w szkole zasadniczej winni posiadać na składanym podaniu potwierdzenie praktyki od pracodawcy (w każdym wybranym zawodzie) bez względu na kolejność wyboru szkoły. Przedmioty wliczane do punktacji za świadectwo rozszerzenie / profil / zawód Przedmiot 1 Przedmiot 2 Przedmiot 3 technik elektronik, technik informatyk, technik mechanik, technik elektryk, technik mechatronik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik monter maszyn i urządzeń, blacharz samochodowy, lakiernik, elektryk, ślusarz/spawacz język obcy matematyka informatyka -31-

Drodzy Gimnazjaliści oraz Rodzice!

Drodzy Gimnazjaliści oraz Rodzice! Racibórz, 27 lutego 2015r. Drodzy Gimnazjaliści oraz Rodzice! Poniżej przedstawiam Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu. Oferta jest ciekawa jak i szkoła do

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu na rok szkolny 2016/2017 Racibórz, 29 lutego 2016r. Regulamin rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do szkoły opracowano

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.8.2015 z dnia 11 lutego 2015 r. oraz Statutu Technikum Nr 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do szkoły opracowano na podstawie: Łaziska

Bardziej szczegółowo

Postanowienie. Śląskiego Kuratora Oświaty

Postanowienie. Śląskiego Kuratora Oświaty Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.2.2014 z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół dla młodzieży: gimnazjów, szkół

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013 Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013 1 W Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach przeprowadza się nabór

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2014/2015

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2014/2015 Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2014/2015 1 W Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach przeprowadza się nabór

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji Uczniów. do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14. Podstawa prawna

Zasady Rekrutacji Uczniów. do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14. Podstawa prawna Zasady Rekrutacji Uczniów do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14 Podstawa prawna Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty ST-KZ.110.1.15.2012.KS z dnia 27 grudnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU UCZNIÓW

REGULAMIN NABORU UCZNIÓW REGULAMIN NABORU UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Raciborzu W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH Nabór do I LO im. M. Kopernika w Katowicach przeprowadzany jest drogą elektroniczną. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 3-letnia /na podbudowie gimnazjum/

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 3-letnia /na podbudowie gimnazjum/ ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO - USŁUGOWYCH 42-500 BĘDZIN ul. 11 LISTOPADA 3 sekr. (tel. fax) (32) 267-77-58 e - mail: zstubedzin@wp.pl www: www.zstu.pl Kryteria i zasady rekrutacji do klas pierwszych w roku

Bardziej szczegółowo

XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2014/2015 planuje się utworzenie następujących klas:

XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2014/2015 planuje się utworzenie następujących klas: KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2014/2015 planuje się utworzenie następujących klas: Klasa prawnicza

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 15. KLASY: 1A, 1B Rekrutacja uczniów na rok szkolny 2015/2016 odbywać się będzie elektronicznie w następującym trybie:

GIMNAZJUM NR 15. KLASY: 1A, 1B Rekrutacja uczniów na rok szkolny 2015/2016 odbywać się będzie elektronicznie w następującym trybie: Załącznik nr 1 do Statutu ZSO nr 11 REGULAMIN w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach W oparciu o: 1. Rozporządzenie MEN i Sportu z dn. 20

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W RYBNIKU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 TECHNIKUM

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W RYBNIKU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 TECHNIKUM ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W RYBNIKU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 TECHNIKUM 1. Rekrutacją do Zespołu Szkół Budowlanych zajmuje się Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Będzinie na rok szkolny 2015/2016

Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Będzinie na rok szkolny 2015/2016 Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Będzinie na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Kryteria i warunki przyjęć kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach na rok szkolny 2015/2016

Kryteria i warunki przyjęć kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach na rok szkolny 2015/2016 Kryteria i warunki przyjęć kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach na rok szkolny 2015/2016 Opracowano na podstawie postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty nr

Bardziej szczegółowo

Opracowane na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.2.2014 z dnia 5 lutego 2014 r.

Opracowane na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.2.2014 z dnia 5 lutego 2014 r. Kryteria rekrutacji obowiązujące w Zespole Szkół Technicznych w Częstochowie, Al. Jana Pawła II 126/130 w roku szkolnym 2014/2015 w Technikum Nr 12 i Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 10. Opracowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

na rok szkolny 2017/2018 obowiązujące w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie

na rok szkolny 2017/2018 obowiązujące w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie Kryteria przyjęcia do szkoły na rok szkolny 2017/2018 obowiązujące w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie Podstawa prawna Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2015/2016

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2015/2016 WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2015/2016 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Szkoły powołuje

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI. Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. na rok szkolny 2013 / 2014

ZASADY REKRUTACJI. Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. na rok szkolny 2013 / 2014 Załącznik Nr 7 ZASADY REKRUTACJI Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 na rok szkolny 2013 / 2014 Rekrutacja do wszystkich klas będzie odbywać się zgodnie z Decyzją Śląskiego Kuratora

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia uczniów. Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia uczniów. Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.1.2012.KS z dnia 4 stycznia 2012 r. oraz Statutu Technikum Nr 1 w

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NABORU DO TECHNIKUM NR 4 W ZESPOLE SZKÓŁ IM. GEN. W. ANDERSA W CZĘSTOCHOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PROCEDURA NABORU DO TECHNIKUM NR 4 W ZESPOLE SZKÓŁ IM. GEN. W. ANDERSA W CZĘSTOCHOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PROCEDURA NABORU DO TECHNIKUM NR 4 W ZESPOLE SZKÓŁ IM. GEN. W. ANDERSA W CZĘSTOCHOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2013/2014 planuje się utworzenie następujących klas: Klasa europejska

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji. do IV Liceum Ogólnokształcącego. na rok szkolny 2015/2016

Warunki rekrutacji. do IV Liceum Ogólnokształcącego. na rok szkolny 2015/2016 Warunki rekrutacji do IV Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2015/2016 Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 odbywa się na podstawie Postanowienia Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa Prawna: Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015 Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty nr OP-DO.110.2.2.2014 z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie terminów przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013 Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013 Załącznik do Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.1.2012.KS z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I TERMINY REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH W MIĘDZYŚWIECIU NA ROK SZKOLNY 2014/2015

KRYTERIA I TERMINY REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH W MIĘDZYŚWIECIU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 KRYTERIA I TERMINY REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH W MIĘDZYŚWIECIU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 TECHNIKUM I ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 1. Kandydaci do klas pierwszych mogą składać dokumenty do następujących

Bardziej szczegółowo

Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice

Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice 15 szkół i placówek 5237 Uczniów 516 Etatów nauczycieli 4 doradców zawodowych Kształcenie w ponad 50 zawodach (T i ZSZ) 227

Bardziej szczegółowo

XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2015/2016 planuje się utworzenie następujących klas:

XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2015/2016 planuje się utworzenie następujących klas: KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2015/2016 planuje się utworzenie następujących klas: Klasa prawniczo

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach na rok szkolny 2015/2016

Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach na rok szkolny 2015/2016 Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach na rok szkolny 2015/2016 Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym w Żarkach

Bardziej szczegółowo

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego Gimnazjalisto! Przeczytaj - zanim wybierzesz szkołę ponadgimnazjalną. MATURA LO dla dorosłych LO Technikum 4 lata nauki Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Zasadnicza szkoła zawodowa *Absolwenci

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013 1/8 Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013 Podstawa prawna: 1. 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych. im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku

Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych. im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku 1 Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych Podstawa prawna: Art. 9 ust. 2 oraz art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Gimnazjalne Centrum Biznesu Planowane kierunki kształcenia w zabrzańskich szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014

Gimnazjalne Centrum Biznesu Planowane kierunki kształcenia w zabrzańskich szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014 Gimnazjalne Centrum Biznesu Planowane kierunki kształcenia w zabrzańskich ch ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014 Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu Drogi Gimnazjalisto! Planując dalszą

Bardziej szczegółowo

ul. Grunwaldzka 30 73-200 Choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno

ul. Grunwaldzka 30 73-200 Choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W CHOSZCZNIE SZKOŁA POWSTAŁA W ROKU 1994 JAKO SZKOŁA NIEPUBLICZNA Z UPRAWNIENIAMI SZKOŁY PUBLICZNEJ OD ROKU 1997 FUNKCJONUJE JAKO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2015-2016

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2015-2016 REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2015-2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

ZASADY ELEKTRONICZNEJ REKRUTACJI dla klas pierwszych na rok szkolny 2015/2016

ZASADY ELEKTRONICZNEJ REKRUTACJI dla klas pierwszych na rok szkolny 2015/2016 ZASADY ELEKTRONICZNEJ REKRUTACJI dla klas pierwszych na rok szkolny 2015/2016 Od 11 maja 2015r. do 24 czerwca do godz. 12.00 kandydat loguje się przez Internet do systemu śląskiej rekrutacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2013/2014

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2013/2014 Opracowany na podstawie: REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2013/2014 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy I III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie na rok szkolny 2015/2016

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy I III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie na rok szkolny 2015/2016 Załącznik nr 10 Statutu Szkoły Regulamin rekrutacji uczniów do klasy I III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie na rok szkolny 2015/2016 Podstawa Prawna 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dyrektor szkoły /-/ Katarzyna Kosakowska

Dyrektor szkoły /-/ Katarzyna Kosakowska Zarządzenie Nr 2/2015 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyjmowania uczniów do Centrum Kształcenia Zawodowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Będzinie na rok szkolny 2014/2015

Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Będzinie na rok szkolny 2014/2015 Regulamin rekrutacji I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Będzinie na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań dotyczących rekrutacji

Harmonogram działań dotyczących rekrutacji Rydułtowy 26.02.2015 r. Regulamin przyjęcia kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Co dalej, gimnazjalisto?

Co dalej, gimnazjalisto? Co dalej, gimnazjalisto? Z dniem 1 września 2012 roku w szkołach ponadgimnazjalnych weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA, WARUNKI ORAZ TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW

KRYTERIA, WARUNKI ORAZ TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW Załącznik nr 3 do Zarządzenia Dyrektora Nr 3/2016 z dnia 29.02.2016r. KRYTERIA, WARUNKI ORAZ TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 4 im. Henryka Sławika I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W RYBNIKU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 KRYTERIA I TERMINY TECHNIKUM

REKRUTACJA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W RYBNIKU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 KRYTERIA I TERMINY TECHNIKUM załącznik nr 1 do zarządzenia nr 6/2014 REKRUTACJA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W RYBNIKU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 KRYTERIA I TERMINY TECHNIKUM 1. Rekrutacją do Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W CZĘSTOCHOWIE REGULAMIN REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W CZĘSTOCHOWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W CZĘSTOCHOWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 I. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji. do Technikum nr 1. na rok szkolny 2015/2016

Warunki rekrutacji. do Technikum nr 1. na rok szkolny 2015/2016 Warunki rekrutacji do Technikum nr 1 na rok szkolny 2015/2016 Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 odbywa się na podstawie Postanowienia Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie terminów przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W CZĘSTOCHOWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

REGULAMIN REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W CZĘSTOCHOWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 REGULAMIN REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W CZĘSTOCHOWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 I. Podstawa prawna Na podstawie 23 pkt. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO na rok szkolny 2014/2015

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO na rok szkolny 2014/2015 I.Podstawa prawna: REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO na rok szkolny 2014/2015 1. Rekrutacja przeprowadzana jest w oparciu o: a) postanowienie Śląskiego Kuratora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do klas pierwszych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach w roku szkolnym 2017/2018

REGULAMIN REKRUTACJI do klas pierwszych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach w roku szkolnym 2017/2018 Wojkowice, 24. 04. 2017r. REGULAMIN REKRUTACJI do klas pierwszych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach w roku szkolnym 2017/2018 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Technikum Nr 2 W ZESPOLE SZKÓŁ SILESIA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

Zasady rekrutacji do Technikum Nr 2 W ZESPOLE SZKÓŁ SILESIA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Zasady rekrutacji do Technikum Nr 2 W ZESPOLE SZKÓŁ SILESIA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Obowiązuje rekrutacja elektroniczna. 1 Podstawa prawna: zasady przyjęć kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego im. W. Wróblewskiego w Gliwicach w roku szkolnym 2015/2016

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego im. W. Wróblewskiego w Gliwicach w roku szkolnym 2015/2016 Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego im. W. Wróblewskiego w Gliwicach w roku szkolnym 2015/2016 I. Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI i KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w roku szkolnym

ZASADY REKRUTACJI i KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w roku szkolnym ZASADY REKRUTACJI i KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w roku szkolnym 2013-2014 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o zasadach rekrutacji do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Szczurowej na rok szkolny 2015/2016

I N F O R M A C J A o zasadach rekrutacji do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Szczurowej na rok szkolny 2015/2016 I N F O R M A C J A o zasadach rekrutacji do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Szczurowej na rok szkolny 2015/2016 1. W Zespole Szkół w Szczurowej obowiązuje rekrutacja elektroniczna.

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 1/15

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 1/15 ZSO.S.0130.1.2015 Z A R Z Ą D Z E N I E NR 1/15 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH WE WŁOSZAKOWICACH z dnia 27 lutego 2015 r. W SPRAWIE REKRUTACJI DO SZKÓŁ ZESPOŁU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W RYBNIKU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 KRYTERIA I TERMINY TECHNIKUM

REKRUTACJA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W RYBNIKU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 KRYTERIA I TERMINY TECHNIKUM REKRUTACJA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W RYBNIKU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 KRYTERIA I TERMINY TECHNIKUM 1. Rekrutacją do Zespołu Szkół Budowlanych zajmuje się Szkolna Komisja

Bardziej szczegółowo

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Od 1 września 2012 roku obowiązuje nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Oto krótka ściągawka dla gimnazjalistów i ich rodziców. Z dniem 1 września

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2014/2015

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2014/2015 WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2014/2015 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Szkoły powołuje

Bardziej szczegółowo

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 1. Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 1. Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 1 1. Poznaj świat edukacji i pracy - ścieżki kształcenia, typy szkół - świat zawodów, w, w tym tzw. zawodów w przyszłości ci, 2. Poznaj siebie: - własne zainteresowania, - własne uzdolnienia, - swój j

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji. do IV Liceum Ogólnokształcącego. na rok szkolny 2014/2015

Warunki rekrutacji. do IV Liceum Ogólnokształcącego. na rok szkolny 2014/2015 Warunki rekrutacji do IV Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2014/2015 Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015 odbywa się na podstawie Postanowienia Kuratora Oświaty z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji. Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego. im. Franciszka Stefczyka. w Czernichowie na rok szkolny 2017/2018

Regulamin rekrutacji. Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego. im. Franciszka Stefczyka. w Czernichowie na rok szkolny 2017/2018 opracowany na podstawie: Regulamin rekrutacji Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Franciszka Stefczyka w Czernichowie na rok szkolny 2017/2018 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO PIERWSZYCH KLAS SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI DO PIERWSZYCH KLAS SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI DO PIERWSZYCH KLAS SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Podstawa prawna 1. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.8.2015

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. P. STALMACHA W WIŚLE

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. P. STALMACHA W WIŚLE ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. P. STALMACHA W WIŚLE W naszym liceum w roku szkolnym 2015/16proponujemy absolwentom gimnazjów następujące klasy: A. sportowo-przyrodniczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMI REKRUTACJI UCZ IÓW DO II LICEUM OGÓL OKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2012/2013

REGULAMI REKRUTACJI UCZ IÓW DO II LICEUM OGÓL OKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2012/2013 Opracowany na podstawie: REGULAMI REKRUTACJI UCZ IÓW DO II LICEUM OGÓL OKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2012/2013 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo

do 27 lutego 2015 r. do godz. 15.00 od 11 maja 2015 r. do 3 czerwca 2015 r. od 8 do 12 czerwca 2015 r. do 17 czerwca 2015 r.

do 27 lutego 2015 r. do godz. 15.00 od 11 maja 2015 r. do 3 czerwca 2015 r. od 8 do 12 czerwca 2015 r. do 17 czerwca 2015 r. Zarządzenie nr 4 /2015 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie przyjmowania uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH - TECHNIKUM NR 2 - ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 2

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH - TECHNIKUM NR 2 - ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 2 REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W MYSŁOWICACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 do Technikum Lotniczego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Podstawa prawna Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.4.2016 z dnia

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 www.zs2choszczno.pl e-mail: sekretariatch@vp.pl I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie na rok szkolny 2015/2016 I. Rekrutację do klas pierwszych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO KLASY PIERWSZEJ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GUSTAWA MORCINKA NA ROK SZKOLNY 2012/2013

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO KLASY PIERWSZEJ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GUSTAWA MORCINKA NA ROK SZKOLNY 2012/2013 REGULAMIN PRZYJĘĆ DO KLASY PIERWSZEJ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GUSTAWA MORCINKA NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Podstawa prawna: 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W OLECKU NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W OLECKU NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015 REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W OLECKU NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 20.02.2004 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

SZABLON INFORMACYJNY SZKOŁY

SZABLON INFORMACYJNY SZKOŁY Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 SZABLON INFORMACYJNY SZKOŁY Nazwa szkoły: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 pełna nazwa szkoły Adres szkoły: MJR HENRYKA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w SUŁKOWICACH na rok szkolny 2012/2013

REGULAMIN REKRUTACJI w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w SUŁKOWICACH na rok szkolny 2012/2013 REGULAMIN REKRUTACJI w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w SUŁKOWICACH na rok szkolny 2012/2013 ROZDZIAŁ I 1 PODSTAWA PRAWNA 1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2015/2016

ROK SZKOLNY 2015/2016 Regulamin przyjęć do klas pierwszych Technikum nr 6 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2014/2015

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2014/2015 Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2014/2015 Na podstawie art.10 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE DYREKTORA SZKOŁY O ZASADACH REKRUTACJI DO KLAS I

OBWIESZCZENIE DYREKTORA SZKOŁY O ZASADACH REKRUTACJI DO KLAS I OBWIESZCZENIE DYREKTORA SZKOŁY O ZASADACH REKRUTACJI DO KLAS I I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 SOSNOWIEC, UL. STASZICA 62 I. Proponowane kierunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej Na podstawie: Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.15.2012.KS

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015. www.zs17zabrze.com

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015. www.zs17zabrze.com ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 www.zs17zabrze.com 1 Do klasy pierwszej technikum, zasadniczej szkoły zawodowej przyjmuje się absolwentów gimnazjów. Do klasy pierwszej

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum. i szczególne osiągnięcia ucznia

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum. i szczególne osiągnięcia ucznia ZASADY I KRYTERIA REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM NR 1 W ZESPOLE SZKÓŁ W WOLI W ROKU SZKOLNYM 2013/2014. DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W WOLI OGŁASZA ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM

Bardziej szczegółowo

Plan rekrutacji do klas I na rok szkolny 2016/2017 w ZSOiZ w Ciechanowcu. Szkoły dla młodzieży

Plan rekrutacji do klas I na rok szkolny 2016/2017 w ZSOiZ w Ciechanowcu. Szkoły dla młodzieży Plan rekrutacji do klas I na rok szkolny 06/07 w ZSOiZ w Ciechanowcu Lp.. Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych Plastyk (w liceach przedmioty w zakresie rozszerzonym) - Specjalność - Techniki graficzne

Bardziej szczegółowo

na rok szkolny 2015/2016

na rok szkolny 2015/2016 Regulamin rekrutacji oraz kryteria przyjęć do VI Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych w Dąbrowie Górniczej na rok szkolny 2015/2016 1 Podstawa prawna Rekrutacja

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna I ZASADY PRZYJĘCIA DO KLAS PIERWSZYCH

Podstawa prawna I ZASADY PRZYJĘCIA DO KLAS PIERWSZYCH Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie na rok szkolny 2016/2017

Zasady rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie na rok szkolny 2016/2017 1 Zasady rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2015r.

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę OPTIVUM

Rekrutacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę OPTIVUM WARUNKI PRZYJĘCIA DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W TYCHACH Rok szkolny 2012/2013 Rekrutacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę OPTIVUM Przyjmuje się następujące zasady przyznawania punktów:

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2015/2016

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2015/2016 Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2015/2016 Na podstawie art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa Prawna: Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016 Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.8.2015 z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie terminów przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Pawłowice, dnia r.

Pawłowice, dnia r. Pawłowice, dnia 29.02. 2016r. Rozdział XI - Statut ZSO im. Jana Pawła II w Pawłowicach Ogólne zasady rekrutacji uczniów do Liceum Ogólnokształcącego, Technikum oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej na rok

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół w Porębie na rok szkolny 2013/2014

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół w Porębie na rok szkolny 2013/2014 Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół w Porębie na rok szkolny 2013/2014 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE: od klasy drugiej rozszerzenia: do wyboru przez ucznia 2-4 przedmiotów spośród: j.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji Regulamin rekrutacji do VIII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Zabrzu Rok szkolny 2012/2013 Podstawa prawna Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.1.2012.KS

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2015/2016

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2015/2016 Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2015/2016 1 W Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach przeprowadza się nabór

Bardziej szczegółowo

ul. Grunwaldzka 30 73-200 Choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno

ul. Grunwaldzka 30 73-200 Choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W CHOSZCZNIE SZKOŁA POWSTAŁA W ROKU 1994 JAKO SZKOŁA NIEPUBLICZNA Z UPRAWNIENIAMI SZKOŁY PUBLICZNEJ OD ROKU 1997 FUNKCJONUJE JAKO

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI NAUKI UCZNIÓW ROZPOCZYNAJACYCH EDUKACJĘ PONADGIMNAZJALNĄ W IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. S. STASZICA w roku szkolnym 2015-16

ZASADY ORGANIZACJI NAUKI UCZNIÓW ROZPOCZYNAJACYCH EDUKACJĘ PONADGIMNAZJALNĄ W IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. S. STASZICA w roku szkolnym 2015-16 ZASADY ORGANIZACJI NAUKI UCZNIÓW ROZPOCZYNAJACYCH EDUKACJĘ PONADGIMNAZJALNĄ W IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. S. STASZICA w roku szkolnym 2015-1 1 1. Nabór do Liceum odbywa się w oparciu o szczegółowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI uczniów do szkół ponadgimnazjalnych w Powiatowym Zespole Nr 5 Szkół Budowlanych w Oświęcimiu

REGULAMIN REKRUTACJI uczniów do szkół ponadgimnazjalnych w Powiatowym Zespole Nr 5 Szkół Budowlanych w Oświęcimiu REGULAMIN REKRUTACJI uczniów do szkół ponadgimnazjalnych w Powiatowym Zespole Nr 5 Szkół Budowlanych w Oświęcimiu Działając na podstawie 23 ust.2,3 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE DYREKTORA SZKOŁY O ZASADACH REKRUTACJI DO KLAS I

OBWIESZCZENIE DYREKTORA SZKOŁY O ZASADACH REKRUTACJI DO KLAS I OBWIESZCZENIE DYREKTORA SZKOŁY O ZASADACH REKRUTACJI DO KLAS I I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 SOSNOWIEC, UL. STASZICA 62 I. Proponowane kierunki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu Regulamin umieszczono na stronie internetowej szkoły 28 lutego 2015 oraz na tablicy ogłoszeń na terenie szkoły w dniu 27 lutego 2015r. Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 1 w Kępnie na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 1 w Kępnie na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 1 w Kępnie na rok szkolny 2015/2016 1 Zasady rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 1 w Kępnie na rok szkolny 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2012. Podkarpackiego Kuratora Oświaty. z dnia 10 lutego 2012 r.

Zarządzenie Nr 1/2012. Podkarpackiego Kuratora Oświaty. z dnia 10 lutego 2012 r. Zarządzenie Nr 1/2012 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie terminów rekrutacji do szkół na rok szkolny 2012/2013, sposobu przeliczania na punkty ocen, wyników egzaminów i

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY 14 kwietnia 2012r. (sobota) w godz. 12.00 15.00

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY 14 kwietnia 2012r. (sobota) w godz. 12.00 15.00 Klasa 1 A ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY 14 kwietnia 2012r. (sobota) w godz. 12.00 15.00 PLANOWANE ODDZIAŁY KLASY I w roku szkolnym 2012/2013 Przedmioty rozszerzone Język polski Historia Języki obce nowożytne

Bardziej szczegółowo

Zastanawiasz się... Dobry zawód z przyszłością i średnie wykształcenie? Wiesz już na pewno... Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych!

Zastanawiasz się... Dobry zawód z przyszłością i średnie wykształcenie? Wiesz już na pewno... Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych! Zastanawiasz się... Dobry zawód z przyszłością i średnie wykształcenie? Wiesz już na pewno... Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych! Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014 Technik Żywienia i Usług

Bardziej szczegółowo