MONITOR POLSKI. Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. KRZY2A KAWALERSKIEGO CZECHO.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MONITOR POLSKI. Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. KRZY2A KAWALERSKIEGO CZECHO."

Transkrypt

1 Cena numeru - zł 30- Opłatę pocztową uiszczono ryc2ałłem -Nr 6S Warszawa, 16 maja 1947 roku łłoł~ XX VI MONITOR POLSKI Redakcja i Administracja: warsza wa, ul MlodZieży Jugoslowiańskiej NT 11 Telefony: Redakcji , Administracji Prenumemtę "Monitora Polski_ego" omz ogłoszenia przyjmują w6zytst1kie Oddziały P A P: ŁÓDŹ, Piotrkowska 133; KRAKOW, RYnek KI ep8rski 4; KATOWICE, Jana 11; POZNAŃ, MieJżyń!skiego 8; BYDGOSZCZ, Libelta 4; LUBLIN, Krakowskie pr-z edmieście 41; SZCZECIN ul 5-go Lipca 9; SOPOT ul Grunwaldzka 4/6; WROCŁAW, 1lI1 Traugutta 35; OLSZTYN, ul Marszalka Stau,nill 32; BIAŁYSTOK, ul Grovtgera 2; CZESTOCHOWA, Aleja Najśw Maryi Pa,nny 61 Konto ooekowe P K o Wars~awa I TRESĆDZIAŁU URZĘDOWEGO: Zarządzenie Władz Naczelnych Poz 465 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marea 1947 r o udzieleniu obywatelom zezwolenia na przyjęcie i noszenie orderów państw obcych, OZIAL ORZł;DOWY -- Zarzadzenia Władz --0-_ 465 Naczelnyc~ ROZPORZĄDZENIE Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 1947 r Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 14 III 1947 r udzielił zezwolenia na przyjęcie i noszenie orderów państw obcych naistępującym OIbyw,aielom: WIELKIEJ WSTĘGI CZECHOSŁOWACKI~ GO ORDERU LWA BIAŁEGO l Modzelewskiemu Zy!,~untoWi - Ministrowi Spraw Zagranicznych, 2 Wierbłowskiemu Stefanowi - Posłowi Nadzwyczajnemu i Ministrowi Pełnomocnemu R P w PI1adze, Ambrusa:dorowi KOMANDORII Z GWIAZDĄ WACKIEGO ORDERU LWA BIAŁEGO CZECHOSłJO 3 Dr LeszCtzyekiemu Stanisławowi- Porlsekre1;a;rzowi Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 4 Olszewskiemu Józefowi - Mini strawi Pełnomocnemu, Dyrektorowi Departampnfu Politycznego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych KRZYZA KOMANDORSKIEGO CZECHOSfJOr WACKIEGO ORDERU LWA BIAłJEGO 5 Gubrynowiczowi Adamowi - Dyrektorowi Protokółu Dyplomatycznego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 6 Rosenmanowi Leonowi - Ra1dey Handlowemu Poselstwa R P w Pradz e 7 Sobierajskiemu Wiesławowi - Naczelnikowi Wydziału Południowo-Wschodniego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 8 Dr Staniewiczowf RomalIlowi - Radcy Poselstwa R P w P~adze \ \ 9 Wiernej Marii - Naczelnikowi Wydziału ~rodkowo - Europejskiego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych KRZYżA OFICERSKIEGO CZECHOSłJOW AC KIEGO ORDERU LWA BIA!JEGO 10 Gajewskiemu Stanisławowi - II Sekretarzowi Poselstwa R P w Pr&dze 11 Krajewskiemu Aleksandrowi - II Sekretarzowi Poselstwa R P w Pradze 12 Mayen-Szadziewiczowi Józefowi - Attache Prasowego Poselstwa R P w Pradze Prenumeratorzy "Monitora Polskiego", którzy dotychczas nie uregulowali przedpłaty za II-gi kwartał r b, proszeni są o niezwłocz" ne przekazanie naldności na nasze konto PKO Warazawa Nr I Przy dokonywaniu wpłat na PKO lub przekazem pocztowym, prosimy o podawanie na odcinku tytułu wpłaty ADMINISTRACJA 13 R&tuszniakowej Eleonorze - Zastępcy N a czelnika Wydziału Środkowo - Europejskiego w M;inisterstwie Spraw Zagranicznych Hi KRZY2A KAWALERSKIEGO CZECHO SŁOWACKIEGO ORDERU LWA BIAŁEGO Imielskiej J a:ninie - Radcy w Ministerstwie Spraw Zagr8Jnicznych Lichowe; Irenie - Kierownikowi Referatu w Plotokóle,Dyploma:tyczn~m Ministerstwa Spraw Z&granicznyoh NowaJckiemu Stanisławowi Urzędnikowi Wydziału Południowo - Wschodniego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Paduchowej Eufrozynie - Attache Poselstwa R P w Pradze Ra:bczyńs1kiemu Bronisławowi - Protokółu Urzędnikowi dyplomatycznego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych TuHszkipwiczowi Wacławowi - Attache Poselstwa R P w Pmdze ZŁOTEGO MEDALU CZECHO SŁOWACIOEGO ORDERU LWABIAŁI~JGO 20 Balickiej Janinie - Urzędu Poselstwa R P w Pradze 21 Barcińskiemu Henrykowi-Urzędnikowi Wy działu Środkowo - Europejskiego w Minl,stB-rstwie Spraw Zagran~czbych 22~ Charęll;p«lril>mn Witoldowi--Urzędnikowi Poselstwa R P w Prailze 23 Don KriigerWanilzie - Urzędnikowi Po selstwa R P w Pradze 24 Dziegciarkowi EchvlHdowi-Ur,zędnikowi Poselstwa R P w Pra,dze! )1) TarmYl;p Alrk"anrl1owi - Urzędnikowi Posel I -" stwa R P w Pra,oze~ 26 Knita Władysławie - Urzędnikowi Poselstwa R P w Praoze 27 Puziównie Józefie - Urzędnikowi Poselstwa R P w Pradze 28 Smys7kowej Eugfnii - Urzędnikowi Poselstwa R P w Pradze 29 7azuli!lfikolajowi - R P w Pradze Urzędnikowi Poselstwa RREBRNEGO MEDALU CZECHO SŁOWACKIEGO ORDERU LWA BIAŁEGO 30 Adamskiemu Stanisławowi-:Urzędnikowi Poselstwa R P w Pradze 31 Bukale Zdzisławowi twa R P w Pradze Urzędnikowi POSels- 32 Kowszykowej Marii Urzędnikowi Poselstwa R P w Pr&dze 33 Olkowi Julianowi R P w Pradze Urzędnikowi Poselstwa Og ; osz~nia władz administracyjnych REJESTR STOW ARZYSZEN ZARZĄD MIEJSKI W WARSZAWIE Na zasadzie decyzii Prezydenta m sto Warszawy z dnia 3() lipca 1946 r L dz wpisano w dniu 30 lipca 1946 r do Rejestru Stowarzyszeń i Związków pod Nr 117 Stowarzyszenie pod nazwą "Zrzeszenie Po-Iskich Hodowców Buraka Cukrowego" z siedzibą w Warszawie Terenem działalności jest: obszar Państwa Polskiego Cel Stowarzyszenia: popieranie hodowli buraka cukrowego, obrona interesów gospodarczych czlonk6w, wsp11prarn z władzami w sprawach tej hodowli, pozyskiwanie rynkó\\ zbytu, organłzacji samopomocy kredytowei członków ~rodki działania: badanie warunków hodowli buraka cnkmwego, propagnwanie jego hodowli, współpraca z przem\ slem cukrowniczym, rolplanowanie produkcji na rejony, współpraca z,władzami, opracowanie danych dotyczących potrzeb członków w zakresie nasion, nawozów, maszyn iw: reprezentacii s wych O%lonk3l1 ł Założycielami Stowarzyszenia są: Sandomiersko-Wielko" Iolska Hodowla Nasion - BrwinÓlw, K Buszczyński i SynO" wie Hodowla Nasion S A, S A Hodowla Nasion "Udycz" Pqdkowa Leśna, I Aleksander Jaillasz -i Spółka Hodowla NasiolI Buraków Cukrowych i Zbóż- Ozimnych inż J Kostecki, J Sto" kowski, dr Gustaw Janasz, inż Stanisław Mierczyński, Józef I Higrs-berger, A Piotrowski, inż Stanisław Rosnowski, Woj" ciech Gaoriel, inż P iotr Obara Edmund Zloczewski, dr Mauerhauer, "Sc!ekta" Hodowla Nasion KB Na zasadzie decyzji Prezydenta m 5t Warszawy z dnia 12 sierpnia 1946 r L dz wpisano dniil 12 sierpnia 1946 r d,o Rejestru Stowarzyszeń i Związków pod Nr 124 Stowarzyszenie pod nazwą "Związek Techników Dentys,tycZ" nych Okręgu Warszawskiego" z siedzi,bą w Warszawie Terenem działa-iności Stowarzyszenia jest: WOjewództwo Warsz3Jwskie Cel Stowarzyszenia: zorganizowanie wszystki ch techników dentystycznych w Woiew5dztwie Warszawskim podniesienie poziomu zawodowego w porozum:eniu z czynnikami pań M stwowymi i naukowymi, krzewienie poczucia godności iso" lidamości z3jwodowej wyrobienie karności organizacyjnel oraz reprezentacia i ~brona interesów i praw zawodowych ~rodki dzałania: prowadzenie ścisłej e\videncji członków, dąienie do zgrupowania w związku wszystkich techników dentystycznych na terenie swej działalności: organizowa nio ze,brań, wykładów, odczytów prowadzenie kur~ów nauko" wych, za kładanie i prowadzenie bibliotek i czytel-ni: WystęlfJo" wan ie do \ladl z memoriałam i i ~ioskam i w spra\y;l: I,:awodowY h Założycielami ~towarzyszenia są: Wincenty Zwierzchow ski, Leonard Baranowski, Henryk Nagorze,wski Koby li ński, Zygmunt Złotnicki, Roman Sieradzki, Wacław Głowie -nko, Jó" zef Mierzwa, Jan Stawowczyk, Henryk Pajka, Teodor Grun" wam, Zy l?"mu n t Grzechociński, Edward Wilczyński, Stefan Wysocki, Sergiuszz Jurntowski KB : Na podstawie decyzji Prezy denta m st Warszawy z dnia 15 czer\vca 1946 r, L dz zatwierdzo no zmiany Statutu Stowarzyszenia pod nazwą: "Z viązek Samopomocy Chłopskiej", ucl1\valone na odbytym w dniach 10, 1 l, 12 marca 1946 r Kongresie tego Stowarzyszenia Zm iany Statutu odnośllie danych uwidocznionych w reje" strze są następujące: Cel Stowarzyszenia: zrzeszenie wszystkch chłopów w jed l - nolitej organizacji zawodowei, realizującej zasady Manife, tu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Nuodmvego, przebudowa wsi dla urzeczywistnienia ustroju rolnego opartego na rolnych zdrowych i zdolnych do wydajnej produkcji w gospodarstwach rolnych stanow ących prywatną własność ich posia~ daczy podniesienie dohrobytu, kultury, oświaty i stanu zdrowotne~o wsi ~rodki działania: hran;e czynnego ud z ałl1 \V pracach nad dalsz"m przc-prowadzeniem reformy rolnej; iwspółdzia,łanie w p,lanowaniu i przeprowadzaniu osadnictwa na ziemiach odzyskanych, przeimowanie na użytek~pnlecznv reszt:jwek majątków powstałych w wykonaniu reformy rolnej organi- zowanie spółdzielni chlopskich)rgan:zowanie akcji odbudo" wy i rozhudowy wsi, uczestn;czene we WSZystk ich instytu" ciach i przedsiębiorstwach, zwq;>;alych z gospodarką rolną i spraw~mi wsi, ortranizowanie biui i porad prawnych dla chłopów, organizowanie kursów i instytucji o charakterze kulturalno-oświatowym i na ukowym, ud,zelanie pomocy ma" terialnej uczącej się młodzieży, organizowanie nal11mwych instytutów hadawczych oraz roz]1owszcchn anie d 1 świadcza!nictwa we wszystkch dziedznach produkcii rolnej, organizowanie i popieranie wychowa,nia fizycznego na wsi, wyda\van,ie własnych pism i publikaci: Oraz organz()wanie i pro,wadzenie akcji bibliotecznej, organizowanie wystaw i poka- 7;6w rolniczych, organizowane i prowadzenie akcji zdrowia na wsi przez zakładanie ośrodków zdrowia, poradni lekarskich, aptek i szpitali oraz współdziałanie z organiza cja r ri opieki nad matką i dzieckiem popieranie ~lodowli oraz \vykonylwanie kontroli gospodarstw hodowlanych i produktów hodmvli, współdzialanie w organizowaniu lecznictwa z\vie -ząt domowych, organizowanie ochrony JoWn przed choro!:>ami i szkodnikami, współdziałanie w zaspaka:aniu potrzeb rolnictwa w zakresie kredytu maszyn rolniczych, nasion, paszy, nawozów sztucznych, inwentarza żv:wego itp - współ jziałanie w organizowaniu zbytu produkt6w rolnych oraz HZY ustalaniu ich cen, organizowaniu rachunkowości gospo- Jarstw rolnych, bada,nie opłacalności poszczególnych galęzi produkcji rolnej, zhieranie danych statystycznych dotyczą" czych rolnictwa i zagadnień wiejskich, wsipó/ dzia~anie w or

2 RanizoWilniu nbeip"iecźeńw rolnictwie, organizowa:nie ochrony roln ictwa pr z ed> klęskatlif ~lementarnymi oraz pomocy dla gospod arstw, przez te c klęski nawiedzionych KB Na zasadzie postario\vieniaprezydeijta m st Warszawy z dliia 30 marca 1946 r L dz 01 -:" wpisano dnia 30 marca 1946 r do Rejestru Stowarzyszeń i Związków pod Nr 58 Stowarzyszenie pod nazwą "Związęk Ociemniałych ZołtUierzy R P Z a rz ą d GIÓWllY"żsledżibą VI Warszawie Terenem dz iałafńó ści Sto~~arzyszenia Jes,t: obszar Państwa Polskiego Cel Stowarzysl:enia: uzgodnienie i Iwzm{)żenie dz i ałalności zwiqzk6w oclemnlały :ch±ołn!etiy w duchu pracy obywate,lskiej dla dobra paft!>twa or~z skutecznego poparcia i obrony ulnrawnied moralnych " 1 go!>podarczych!ch członków Środki działania : Rrzewtimle, wychowania obywate)sko-społecznego wśród ocieinn!ahrch ±ołn i erzy, zespolenie działalno ś ci poszczegó:ln ych Organizacji związkciwych; reprezentacja organiza,cii zwiąi,kd\vych ",*dbec władz państwoych,i spóteczeflstwa; popieranie prac j żabiegów organ izacji związkowych w zakresie Voszcz~gó)n;vch dz i ałafl; gromadzenie funduszu na cele związku ( organlzacii zwl(jzkowych; nadzór liull prawid/own dzia/alńośc i ą i gospodarkn organizacyj z~iązk)\vych Za/ożycielami stowarzys2eni;, są: Wadaw Szymaflski, Stanisław Bączek, Jąn : Kam ński, Józet Paszczuk, Leonard Dntkieiwicz Józef Maćkowiak,Aleksander Niemyjski, Szczepan Wołowicz, Stanis-t3,w Markowski, Wła<lysław Banucha KB-I42 Na zasadzie postanowienia Prezydenta m st Warszawy z dnia ~o kwietnia 1946 T 1;; dz i>1 Z80146 fw1)sano do Rejestru StowarZysze(l i Zwiąźk6w : pod Nr 7:3 Stowarzyszenie pod nazwą "Towarzystwo Sll:ewacze,jHada" w Warszawie", z siedzibą r,v Warszawie Terenem działa!nościstowarzyszenia jest Gbszar Pa,ństwa Polskiego Cel Stowarzyszenia: krzewienie wśród s,połcczeństwa polskiego zamiłowania do mllzyki woblnej :linstrumentalnej :ze ~zczeg :ijnyill uw2lg1ędnieniem śpiewu : ohóralnego i polskiej pieśni ludowej, propagowanie muzyki i pieśni polskiej poza g-rwnicami Rzeczypo~olitei Polskiej- Srodki dzia~ania~ prowadzenie zespołów chóralnych, urządzanie koncertów, popisów konkursów, zjazdów, odczytów, zebrali, wycieczek, c wdział : W alldycjach radia, nagrywanie Vłyt gramoionowychi gromadzenie nut, ks i~żek, pism, wynawanie dzieł muzycznych ZałOŻYCielami Stowarzyszenia są: Wact~w Lachman, Roman Lułai, M i eczysław Plużański, Bron i sław Siedlecki, Józef Ciesielski, Kazimierz Krawczyk, Wiktor Pll~ od a, ivl n an -Tf1- m,assi, Leon KlWiatlrowski, Waeław Piłi!powitz KB ~143 Na zasaclzie postanowlenia Prezydenta m st Warszawy 7 dn ia 8 kwietnia 1946 r L _dz Ot wpisano dn a 8 kwietn;a 1946 r do Reiestru Stowarzyszel1 I Zwi ą zków!lod Nr 60 Stowarzyszenie pod nazwą "Milicyjny K!u,b Sportowy - Warszawa" z s iedzibą wc Warszawie Terenem dziatalnqści, Stowarzyszenia les:t obszar Państwa Polskiego CelI StowarzYSZ~llia: rozw~j fizyczny funkcionaduszy M O oraz szerzenie zamilolwania do sportu wśród społeczeństwa ~rodki (J iziałania: periodyczne zebrania, odczyty i wykta- dy z dziedziny sp(jrju; unądzanie kursów l ćw:cze(l; urządzanie zawodów S1)ort{)w~ch; utrzymywane fa-chowej biblioteki i prenumerata czasopism sportowych; zalo±enie i utrzymywanie własne~ob ~I,ska )tp Założycielami StoV/arzyszenja są: Józef Konarzewskj, Bronisław Okrasa, Jan KI~wek, ętanisł<llw -Maszner, Edward Bong, Winnickl Stefan Edward Rzeszkowlcz, Paresada Tadeusz, Henryk Slaski, " Staisław Cendrowskl, Kowalska Krysty,na, WalJych Ją:!), Kowa~sld Stanisław, Jerzy Abramowlicz JadWiga Jusz,kiewicZ <, KB -144 Na zasaazie PO>ł!lJlQwieuiaPreZyden eta m st Warszawy z dnia n kwietnia 1946 r L ~i Oł~i28146 " wp i sano rw dn ~ u 11 kwietnia 1946 r do: Reiestr:u Stowarzyszeń I Związków pod Nr 62 StowSJrzyszeplepqd ~a:zwą,,polside Towarzystwo Okulistyczne" z siedzi,bąw Warszawie Terenem działąln (}~cl Stowarzyszenia, jest obszar Państwa Polskiego - Cel Stowarzyszenia: : przyczynia:ńiesię do zgl~bienia zagadnień z dziedziny nauki o chorobach oczu ; dążenie do ógraniczenia szerzenia < ~ięcborób oczu ;pomoc, w organizaci! niedoiwidzących i śl epy~ll ] óraz opieka nad nimi; wytworzenie ściślejsze! lącznośc;l między lekarzami - okulistami w sprawach naukowychi,~awqdqwych $rodkl dżiałanla:_, orgalliz0wanie posiedzeń naukowych; prowadzenie kurs6~je zajęć praktyc2nych z zakresu okulisty,kl; organizowanie, W,ykład6ó:w publicznych dla szerszych warstw publiczności ; pomoc w pra<:ach z dziedż:ny okulistyki; wydawanie włas negj) orgl\lnl,l; dzieł I broszur; organizowanie zjazd6w nau~owych; zakładanie I prowadzenie pracolwni, kslągozbior6w lmuze5w;, urządzanie wystaw ItP Założyc lelaml Stó w~~yszenla są Halina Wolter, Jerzy Morawiecki, Bdward Grom, Włady,sław Pol, Janina Juraszyńska, Wiktor Arkin, Stanisłllj\v Altenberger, Lech Szymański, W~2tdysław Outtner KB Na zasadzie posta~o,,;leńh p~ezyden i~ e m st Warszawy z dnia 26 kwietnia 1946 r dorejest-rustow;rzyszeń I Związków pod N" 70 Stowarżyszel;l~pod Jlaz\\>,ą "Politechnika Robotnicza" z sledzi bą w Warśz<lw i i TerenemdzlałałnośCr St()\varzyszenla lest obszar Państwa PolskiegO c -, Cel Stowarzyszenia: kształcen i e zawodlowe i spotoeczne robo,tników we wszelkich klerunkach specjalności technicznych, propaganda samokształcenia I popularyzacja wydawnictw technicznych ~rodki działania: zakładanie i prowadzen:e szkót\ kursów, pla,cówek naueczania, świetlic, akcja odczytowa, oiłaszanie kon,kursów, organizowanie wystaw i wycieczek, zakładanie 0ddz iałóiw prowincjonalnych Zało ży c i elami Stowarzyszenia są: Stanisław Beniger, Władyslaw Bieńkowski, Bońkowsk i Szczepan, Szczepan CelldlOwski, Eugenia Gadz ńska, Tadeusz Oout, Orębskl Jan,Wiktor Gro dzick i, Leszek Gll zl,ckl, Józef Mac:ejko Franciszek Ma jewski, Alldrzej Mazurk;ewicz, Willam Ramus, Ludwik Uzarowicz, Ad1am Walewski KB Na zas ad<; ie postanowienia Prezydenta m st Warszawy z dnia 30 kwietnia 1946 r L dz W1)isa,no w dniu 30 kwiet nia 1946 r "do Rejestru Stowarzyszeń i Związków pod Nr 76 Stowarzyszenie p n "Polski Zw i ązek Motocyklowy" z sedzibn w Wa,rszawie Terenem działalności Stowa,rzyszenia lest obszar Państwa Polsk:ego Cel Stowarzyszenia: rozwój sportu I!lotocyklowego i turystyki oraz stworzenie Jednolite! organi1aci! dja sportu motocyklowego i podporuidkowanie wszystkich lego przejawów ws,pólnemu regulaminowi ~rodki działan!a: propaganda sportu motocyklowego, pomoc w organ izowaniu klubów i sekel! motocyklowych, ustalane regulaminów dotyczących sportu motocyklowego, czuwanle nad zachowaniem należytych stosunków sportowych mi ę dz y członkami P Z M, utrzymywanie stosunków z M otoklubaml Zagranicznymi, obrona praw I Interesów materialnych i moralnych swych członk6w prowadzenie ewi{},encjj zawodn ików, orgatlizowanie zawodćlw Zalo±ycie,)ami Stowarzyszenia są: Józef Docha, Jarnwiga BuceIska, Zenon Sokołowski, Stanisław Ora,bowski, M:eczysław Sosnowski, Heionim Krupiński, Wacław Kossowskl;,Ą,polimvry Czauski, Krzysztow Brun, KrySiJ>ln Trych KB -147 Na zasadzie postanowienia Prezydenta m st Warszawy z dnia 30 k\vi etn ia 1946 r L dz /46 wpisano w dniu 30 kw: etnia; 1946 r do Re;estru Stowarzyszeń I Związków pod Nr 72 Stowarzyszenie pod nazwą "Związek Osadników WojskOWYCh na Ziemach Odzyskanych" z siedzibą w Warszawie Terenem dzałalności Stowarzyszenia są obszary odzyskanych ziem zachodnich Cel S!owarzyszenia: pomoc w stworzeniu pasa osadnjetwa wois\cqw\<gpwzdhlż zaeh&dnich gran:c, Rzeez~pos:po1i~ ~ tel Fu : ~ kicj,umocnien : e pols~ości ~a terenach,pogranicz~ nych oraz materalne zabew;eczcnic rodzin osadników ~ rod ki dziai a;ni a: organizowanie, pop;eranie i propagowanie osadn;ctwa rodz in WOjskOwYch, dbanie o od~owiedni poziom icleowy i moralny osadników wojskowych: reprezentowanie interesów osadllików WOjskowych wobec władz, współ!- raca w Wyd zi ałem Osadli ictwa WOjskowego przy Min Z:em Odzyskanych, uuzielanie osa;<lnikom pomocy ma,terialnej, praca ku lt uralno-o ś w ia t owa wśród osadlnik6w, propagowallle i :!lki adani e s[jó1dz ielni roln czo-handlowych, popieranie rozbudowy szkolnictwa, utrzymywan:e kontaktu między osadnikami, a Naczelnym Dowództwem W P I jednostkami W P na terenach Osadnictwa Wojskowego Za ło ży ciel am i Stowarzyszenia są: Wacław Srokaolski, Bron i sław Bełczewski PerdYllandSzaiow8ki, EUl!en iusz Kuczyń ski, Adolf Klimko\vski, Edward Brandstetter, Jan Górecki, Piotr Jaroszewi cz, Izydor Ma chauf, Karoł Swierczewski, Ha Bila Zawadzka, Tadeusz Rolicki, Sergiusz Orudkowski, Stani s ław Dobrowolski, Ignacy Narbutt KB -148 Na podstaw:e zll!rządzenla Prezydenta m s1 WarszJlWY z dnia 22 ma ja 194 6r L dz Ol - 591/46 Wp:sano w dniu 22 m~ja 1946 r do Re:estru Stowarzyszeń i Związków pod Nr 87 Stowarzyszenie pod nazwą "Warszawskie Towarzystwo FI!ozo- liczne" z siedzibą w Warszawie Teren em d zi ałalności Stowarzyszenia jest obszar Państwa Połsk i e rco Cel Stowarzyszenia: ulpr1wianie nauk fhozoficznych oraz sze rzen ie kul tury fi lozofielnei :;rodlki działania: wydawanie czasopism oraz dzie~ filozoficznych, urządzan i e odczytów filozofcznych wraz z dyskusjami, utworzenie księgozbioru fi)ozof!cznego Zało,życlelami Stowarzyszena są: Radwan Kotarbiński, Janina Kam ń s ka, Stanisław OssOiwski Jerzy Kreczmar, Jerzy Konorski, Zdzisław Libera, Stefan Zietlis,ki, Bogdan Nawroczyń s ki, Maria Ossowska, Eugeniusz Geblewicz KB Na zasadzie decyz ji Prezydenta me st Warszawy z dnia 30 kwietnia 1946 r L dz Ol - 279/46 wp isano w dn;u 30 kwie tn:a 1946 r do Rejestru Stowarzyszefl i Związków pod Nr 71 Stowarzyszenie pod nazwą Klub Wio ślarski "Wisła" z s i ed zi bą w Warszawie Terenem dz i ałalności Stowarzyszenia jest m st Warszawa Cel Stowarzyszenia uprawianie i krzewienie wioślarstwa i innych sportów wodnych" organizowanie życ i a towarzyskiegooraz przyjmowaonie wspałudziału sportowfgo w życiu s połec z n y m ~rod ki d z iałan i a: utrzymywanie przystani, taboru, łodz i itp Urządzan ; e kursów nauki wloslowania pływania itp Organizowanie zawodów sportowych, urządzan e WYCieczek, zabaw, utrzymywanie stałego lokalu współudz i ał w pracach zw iązków sportowych, nawiąz y wan i e stosunk6w z towarzystwami o pokrewnych celach, urządzanie odczytów I wy- Nr 68 kład6w z dziedziny sportu, utrzymywanie biblioteki! czytelni, prowad~enie własnych warsztat:jiw dla budowy i na- c prawy Założycielami Stowarzyszenia są: Teodor Naumlenko, Władysław Nawrotka Jan Pączkowski, Bronislaw Kamiński, Aleksilllder Kamiński, Władysław Gomulka, Stefan Słonie"\v~ ski, Ryszard Jasiński, Włodz i mierz Mil!linowski, Lucjan Zie" liński KB- 150 Na zasarizie d,ecyzji Prezydenta me st Warsza wy z dnia 22 maja 1946 r L dz Ol - 594/46 wpisano w dniu 22, maia 1946 r do Rejestru Stowarzy s zeń i Związków pod Nr 89 Stowrzyszenie pod na z wą Klub Sportowy "Atom" w teraniu z siedzi bą w Warszawie Terenem dział1alnoścl Stowarzyszenia lest m st Wa,rszawa Cel Stowarzyszenia: prace I13Jd podniesieniem sprawności fizycznej członków Klubu, propagowanie sportu wśród społeczeństwa oraz rwspół,pracę z istn : ejącyml, zalegalizowanymi Klubami i Stowarzyszeniami sportowo gimnastycznym!, Założyc i elami Stowarzyszenia są: Aleksailder Pieńczuk, Machel Roman, Roman Leśniewicz, Mieczysław Kotarbiński, Eugeniusz Z i elińsk i Leopold ZielifIski, Stanisł,aw Talma, Konstanty Serdiuków, Władysław Kuzlo, Adam Pachniewski, Marian Tnlma Henryk Szybowskl, Edward Wilczyńskl, Zbigniew frankowskl, Wiesław Orotklewicz KB Na zasadzie del!~nii Prezydenta m st Warszawy z dnia 17 ma;a 1946 r L dz w!)isano w dniu 17 maja 1946 r do Rejestru Stowarzyszeń i Związków pod Nr 84 Stowarzyszenie pod nazwą "Automob!l1dub Polski" z siedzibą w Warszawie Terenem dział<li)ności Stowarzyszenia jest,obszar Państwa Polskiego Cel - Stowarzyszenia: bttdizenie i krzewienie zamiłowan i a do sportu automobilowego, popieranie rozwoju automobiliz-, mu, rozwój sportu, turystyki automoblowej, reprezentacja całośc i automobilizmu polskiego, współpraca z władzami państwowyml ~rodki działania: prowadzenie i rozwijanie sportu i turystyki autolllobilolwej, utrzymywanie stosvnków z zagra-, nicżnymi Stowarzyszen:aml o pokrewnych celach, urządza1lie zawomlw sportowych, organ:zowanie odczytów kursów, wy staw konkursów, utrzymywanie biblioteki, czytelni, garaży, warsztatów Wydawanie pism, map, p,rowadzenie przedsię-, b:orstw zw i ązan y ch z automo,bil izmem itp Założycielami Stowarzyszenia są: Janusz Regulski, Kazimierz WasHewskl, Włodz! mierz Zaydowski, Witold Ryehłer, Oskar, Rozciszewski, Stanisław Hahn, Zygmunt Wachowski, HenrykUraczkiewicz, Henryk PCjdhorodeński, Zygmunt Jar~szew i cz, " KB-153 Na zasadzie d,ecvzłi Prezvden!a m st Warsza wv z dnia 30 kwietnia 1946 r Nr Ol - 27ęl46 wpisano w dniu 30 kwietnia 1946 r do ReJestru Stowarzyszeń ł Związków pod nu merem 74 Stowarzyszenie poci I1azwą i,związek Emerytórw Pańsiwowych" z siedzibą w Warszawie Terenem działałności Stowarzyszen Ia Jest obszar Pa eństwa Polskiego Cel Stowarzyszenia: niesienie swym członkom pomocy moralnej i materialnej Srodkl dzia, łania: udlzielanie zapomóg bezzwrotnych, lub po~yczek p : en ; ężnych, udzielanie pomocy w postaci jednorazowej zapomogi pien i ężnej na wypadek śmierci emeryta Iub członka rodziny tworzenie przytułków pensjonatów /wypoczynkowych sieroc i ńców dla s:erot po emerytach, prowadzenie biura porad i pisanie wszelkego rodzaiu podań Założycielami Stowarzyszenia S;j: Bolesław Dobrzyński, Jan Rudziński, LeontYlla liska, Kazim;erz Wo1iilski, Bolesław Os : ń!\ki, Władysław Łuszczyński, Aleksander Shlczanowski, Aniela Rabińska, franciszek Piotrowski, Anela Śliwińska: Tomasz Milecki, Stanisława WroJlcka, Michab Ruźyło, HiprHt Zabłocki, AnJoni Perkowicz KB Na zasadzie decyzji Prezydenta m st Warszawy z dnia 4 maja 1946 r L dz Ol - 330/46 Iwpisano w dniu 4 maja 1946 roku do ReJtstru Stowarzyszeń I Związków pod Nr 78 Stowarzyszenie pod nazw ą Robotniczy Klub Sportowy "Mary- mont" z siedz i bą w Warszawie Terenem działalności Stowarzyszenia jest m sto Warszawa Cel Stowarzyszenia: uprawianie i krzewienie sportu we wszystkich jego dziedzinach oraz przyjmowan i elwspółudzlału sportowego w tyciu społecznym c Srodki działan:a: utrzymywanie boisk, plac:lw, sportowych przystan i itp, ur z ądzanie dla członków kurs6w i obozów sportowych, organizowanie zawod6w i im,prez sportowych, urz ą dzanie wycieczek i zabaw, współdziałan i e w pra- cach Centr Zw Sportowych, nawiązy\vanie ~Iosunków z 10- warzystwami o pokrewnych celach, urządzanie odczyt~w i wykładów z dz iedzny sportów, prowadzenie warsztatów dla budowy sprzętu slporlowego, Założycielami Stowarzyszenia są: Maria Miedzińska, Jerzy tnlfllńskl, Heiena Jel i ńska, Jan Olak, Henryk Zabłocki, KazImierz Wiechowski, Wanda Borkowska, Leonard Borkowski, Franciszka Łapińska, Halina Sosnowska KB - 156" Na zasadzie decyzji Prezvdf1!a m ~t WarszawY z dnia 13 maja 1946 r L dz ot -,66/46 wpl~ano w dniu 13 maja 1946 r do Rejestru Stowa,rzyszeń I Zwlązk6w pod Nr 79, Stowarzyszenie pod nazwą,stowarzyszenle Myśli, WolneJ, w Polsce" z siedz : bą w Warszawie Terenem działalności Sto~arz~szenia jest obszar Państwa, Polskiego

3 Nr 68 Cel Siowarzysżenia: zorganizowanie wszystkich obywateli rzeczywiście Iwolnych myślą wychowywamie członków na ś~adomyc i ofiarnych obywateli, ca~kowlte zeświecczenie życia społecznego, spowodlo wanie oddzielenia kościo~ów od państwa obrona pr~\vllych, moralnych i gospodarczych interesów ludzi, chcących się wyzwolić z pod sup1iemacji kleru spowodow~ nie rewiżii systemu kar i zniesienie kary śmercl, zwalczanie przesądów, guse~, znachorstwa itp reforma systemu grzebania umarłych Srodki działania: pieeza nad nauczaniem w ruchu m yśli wolnej; organizowanie odczyt5w kulrsów wydiawanie własnego organu, wspó!praca ze Stowarzyszeniami myśli wolnej zagranicą, organizqwanie tygodnia propagandowego wolnej myśli Założycielami Stowarzyszenia są: Henryk Swiątkowski, Gabryel Karski, Józef Kobylecki feroynanct Neumayer, Czes~aw Kaspriak, Jan Dobrzy ńsk i, franciszek Bazyl1ft, Mieczystaw Rolnic1d, Stanislaow Marzec Rudolf Kryspon, Andrzej Zbroż yri a, Janusz Ostrowski Zenobia Cot,uń, Jerzy Cołuń, Mieczys ław Jo,licz KB Na za5adzie decyzji Prezydenta m sto Warsza\\Y z dl1ia 15 maja 1946 r L d z /46 Wipisano w dniu 15 maja 1/)46 r do Rejestru i Stowarzyszeń i Związków pod Nr 80 Stowarzyszenie pod nazwą:,ort" - Organizacja twórczości" z siedzibą w Wa rszawie; Terenem dz ia łalności Stowarzysienia jest obszar Państwa Polskiego Cel Stowarzyszenia: szerzenie wiedzy zawodowej w szczególności rolniczej i rze~ie ś,l,",iczej vi pierwszym rzęd zie wśród ltidności żydowskiej io Ig anizołw a11ie w~rsztat6w pracy w tym zakresie Srodki działania: zakładanie i pro\vad:zenie zakładów, oraz instytu Cyj do~konalenia zawodowego, udzielanie pomocyistniejącytn ośrodkom szkolenia wsp:>mzialanie w rozwoju warsztatów zawodowych, urządza~ie oiiczytów, przedstawień, koncertów, zab<:tiw itp p,rowadlzenie bibliotek, świetlic, czytelni wydawanie podręczników i czasopism zawodowych, wspólldziałanie z pokrewnymi organizacjami Zało ży c ie!l ami Stowarzyszenia są: Adolf Berman Rachela G~rmanowa Arol! Herman, Salomon Herszenhorn Emanuel IserzOll, Grzegorz Ja szu ński, Mendel Kosawer, Abrani Kryński,,Marian Muszkat, Stanisław Meisner, Michał Mirski, Seweryn Peisachowicz, Józef Sak, Erm! Somerstein RYwka Wojskowska KB -158 Na zasadzie decyzji Prezydenta m st WarszawY z dl1ia ZZ maja r Nr ~~pisano w dniu 22 maja ł/)46 r do Rejestru Stowarzyszeń i Zw i ązków pod Nr 90 Stowarzyszenie pod nazwą,klu;b Sportowo-Oś w iatowy "Start" z siedzibą w War~zawle Ter~nem dziala lności Stowarzyszenia jest m st Warszawa, Cel Stowarzyszenia: rożwój i rozpo \\;s~echnienie sportu, gimnastyki, strzelectwa i oświatymlę~ ci~y swoimi członkami ~rodld d zi afania: orga<nizołwanie sekcji kultura,lito-oświatowej oraz szeregu sekcii sportowych Założyciela mi Stowarzyszenia są: Grygorowicz Aleksander, MuszaIski Karol Ka f1pała Stanisław, Wnuk Tadeusz, Stokowski WacMw C4Jwroński Jan Holtz Jan, Wróblewski Stan islarw~ Rochatyński Pranciszek Szulc Waldemar Rzewnicki Tadeusz, Witczorek Tad eusz, Wrotek Wacl3Jw, Grabińsk i Ludwi,k, Tra(:i1dewicz Antoni KB -137 Nazasaazie decyzji Prezydenta m st Warszawy z dnia 25 kwietnia 1946r L dz ,w,pisano Y" dlniu 25 kwietnia 1946 r do Rejestru Stowarzy sz eń i Związków pod Nr 66 Stowarzyszenie pod nazwą "Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi" z siedzibą IW Walrszawie Terenem działalności Stowarzyszenia lest obszar Państwa Polskiego Cei Stowarzyszenia: niesienie pomocy lekarskiej, materialnej i moralnej psychicznie l nerwowo chorym ~rodki działania: zakładanie i prowadzenie szlpitali, sanatoriów dla psychicznie i nerwowo chorych, roztaczanie nad nimi opieki lekarskiej oraz udzielanie wsparć i pomocy materialne j ubogim chorym i ich rod zinom, przygotowanie personelu do pielęgnowania tego rodzaju chorych, mnieszczanie psychicznie i nerwowo chorych wśród rodzin i opieka nad nimi, urządzanie ziazd5w odczytów i pog~ danek mi tematy zwią~ane z celami Towarzystwa Założycielami Stowarzyszenia są: Helena Kotar~k a -Demof, Gra,żyna-Zof ia Zawadzka Witold Chodźko, Mak sym~ian Eberhardt, Ste~an Szaniawski, Edward Michalski Ludwik Grzybowski, Władysław Ptlpielawski, Wadaw Knoff, Wf,ady sław Nowakowski KB Na zasadzie decyzji Prezydenta m si Warsza\loY z dnia Z5 klwietnia 1946 r; L dz /46 wpisano w dniu 25 kwi~tnia 194(; r do Rejestru Stowarzyszeń i Związków pod Nr 65 Stowarzyszenie ixxl nazwą,towarzystwo Przyjaźńi Polsko-Amerykańskiej" z siedz i bą w Warszawie Terenem działalości Stowarzyszenia jest obszar Państwa Polskiego Cel Stowarzyszenia: pogłębi3j i e przyjaźni między Polską a Stata~i Zjednoczonymi Ameryki U S A oraz ugruntowanie stosunków w dziedzinie społecznej, kulturalnej i gospodarczej Srodki działania: poznawani,e struktury społecznej USA drogą odczytów, bros~r I wydawnictw specjalnych, zaznajomienie wzaqemne z literaturą f sztuką ~e wszystkich jej rwlzgaręzleniach, wymiana profesorów na wyższych ucztoniach, organizowanie wycieczek d o i z Ameryki naw1ązanie stostmków band,lowych między sferami gospodarczymi, współdziałanie iw odbudowie kraju Założycielami Stowarzyszenia są: Peliks Kowalewski, Janina Woitecka" Stanisław Knautf Artu r Szczuka, Hzef Górniak, Władysław Szmidt, Zygmunf Rodolf, Aleksandra Rydlewska, Joanna fuglewicz, Helena Morawska, Jadwiga Kowalewska, Jadwiga Sianoźęcka Maria Rudolf Henryk Żeligowski n3lbela Piwarska KB-1SS MONITOR POV:;KT - Dnia 16 mnia 1047 r ~~ Na zasadzie decyzji Prezyde nta m ~t Warsza IIY z dnia 11 kwietnia 1946 r L dz /46 IWpisao w dniu 11 kwietnia 1946 r do Rejestru Stowar zysz eń i Związków pod Nr 63 Stowarzyszenie pod nazwą "Polskie Towarzystwo Pediatryczne z sie dzibą w Warszawie Teren dz iatalln ości Stowarzyszenia jest obszar Państwa Polskiego Cel Stowarzyszenia: popieraijlie rozwoju nauki o fizjologii i patologii wieku dziecięcego; podejmowanie prac z zakresu higieny Iwieku dz i ecięcego; wytwarzanie ściślejszej łączności między lekarzami w ich sprawach zawodowych ~rodki dzia~ania: urz ądza nie posiedzeń naukowych ; tworzenie kursów, wykładów, zajęć praktycznych z zakresu pediatrii; organizowanie wykładów publicznych; pomoc!,rzy podeiinowaniu prac Slpecjalnvch; ogłaszanie konkursów na opracowanie doniośiejszych tematów; wy"dawa,nie własnego organu, dzieł, broszur; organizo\\tanie ziazdów; urządzanie \\rysta\" pokaz6w pubucznych itp zakł~danie ins,tytucyj, mających związek z celami towarzystwa i1p Z ł I St M ł M h ł a O",yCte lłml owarzyszen,a są:, Ieczys aw j tc a 0- wiez, Władysław Szenajch, Raj mund BaTański, Jan Kossakow- ski, Waclaw Gumiń ski, Zofi a Gliń ska, Z o~a LeimIsach, Ma,na Balukiewicz Edward Wilkoszewski, AnieJa Ma rke KB-139 Na zasadzie decyzji Prezydenta m si Warszawy z dnia l październ i ka 1945 r L dz ,5,,-pisano w dlll iu 19 października 1945 r do Reiestru Stowarzyszen i Zw i ąz ków pod Nr 18 Stowarzyszenie pod n a zw ą: "To\varzystwo Pielęgnowan ia Chorych ~-go J5zeia-Przytulisko" z siedzibą w Wanzarwie Terenem działalności Stowarzyszenia jęs t obszar Państwa Polskiego Cel Stowarzyszenia : niesienie czynnej pomocy chorym wszelkiego rodzaju i niezdolnym do pracy, jakoteż udzielanie pomocy osobom pki żeńskiej, wyznania rzym sko -katołick!ego, poświęca ją cym się pielęgn i ar stwu, łub obsłudze cholrych Srodki działania: zakladall1ie i utrzymv wanie własnych szpitali, sanatoriów, lecznic przytułk ów dla starców, kalek, niezdolnych do pracy i dzieci, szkół pi e lę gniarej{; urządzanie kursów, wykładflw i pogada nek \\ :eu dalszego ksztakenia pielęgniarek; pośrednictwo pracy dla pie- lęgniarek zakładanie db p ie l ę gniarek kas po ~ rzebowych, przytułków, uzyskiwanie d la pielęgniarek praktyki w szpitalach, lecznicach itp ZałOŻYCielami Stowarzyszenia są : Jadwiga funnanik, franciszka Szymonowicz, Sabina W oźn iak, Stan sława Rycembel Maria Tmmp:el, Eleonora Ryży, Hel tna Pączek ; Józefa Markiewicz Anna Pogorzelska He!lena Gra!ewska KB Na zasadzie d~cyzii Prezydenta m st Warszawy z dnia 16 marca 1946 r L dz /46 wpisano w dniu 16 mar a 1946 r do Reiestrn Stowarźyszeń l Związków pod Nr S5 Stowarzyszenie pod nazlwą:,polski Zwi ąze k Kolarski" z siedzibą w Warszawie Terenem dz iała lności Stowarzyszenia jest obszar Państwa Polsk:ego Cel Stowarzysze nia: zjednoczenie wszystkich organizacyj ulprawiających sport kolarski w Polsce; popieranie i rozwiianie sportu kolarskiego i turystyki kolarskiej; reprezentowanie kola rstwa w kraju i zag ranicą; koordynowanie i kontrola dz i ałalności organizacyj zrzeszonych w P Z Kol; popie ranie kolarstwa jako środka Iokomocji ~rodki działan i a: lwydawanie jednolitych norm organincyjnych; przedstawianie wł1adzom stosownych wniosk:>w, dotyczących ułatwień rozwoju!-olarstwa; rozstrzyga nie sporów między organizacjami zrzeszonymi vi P Z Kol: organizowanie zawodów, zjazdów, wyceczek turystycznych; reprezentacja kolarstwa Polskiego w M iędz yn Zw Kol: popularyzacja sportu kolarskiego: u~ziela ni e członkom orga nizacyj zrz~szony-ch pomocy mate;ialnej itp Założycielami Stowarzyszenia są: feliks G o lęl?iowski Wacław Zagoźdz ński, franciszek Szymczyk, Stani s ław Cieślak,_ Mie,czystaw Majewicz, RomuaM Kucharski, Aleksander Zaranek, Stanisław Czernak, Wac!aow Ziół,ko\\ski, Kryspin Prych KB -14] Na zasadzie decyzji Prezydenta m st Warsza\\ry z dn ia 22 maja 1946 r L dz 01 - :;92146 wpisao w dniu 22 maja 1946 r do Re jestru Sto wa rzy sze ń i Związków pod Nr 88 Stowarzyszenie pod ilazwą "Stowarzyszenie Architektów RzecZypos,politej Polskiej (S A R P)" z siedzibą w Warszawie Terenem działalno ści Stowa rzy~zenia iest obszar Państwa Polskiego Cel Stowarzyszenia: zorganzowanie architektów i zjednoczenie ich us i łowań dla współpracy z organami państwowymi i samorządowymi w bu-ctowie demokratycznego życia państwowego, społecznego i gospodarczego, rozwoju sztuki architektonicznej, podniesienia poziomu wiedzy fachowej, utrzymanie na wysokim poziomie etycznym pracy zawodowej powiększanie zasięgu stosowania pracy zawodowej architektów, Srodki dz i ałania: kontakt z władzami państwow ymi i samorządowymi, zakł-a-ctanie oddział:iw i sekcji, prowadzenie klubów, współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami, pośre-ctnictwo pracy d!la członków, wydawanie pism, urządzanie wystaw, wycieczek i zjazdów, ogłaszanie konkursów, prowadzenie poradni fachowych itp Założyc i elami Stowarzyszenia są Gustaw Trzciftski, Teodor Puławski, Józei Ło wińs k i, HipoH Rutkowski, Anatolia P iotrowska Tadeusz Nowakowski, Tadeusz Pilipowicz Roman Piotrowski, Witold Plapis, Ignacy Borucki KB "": 136 Na zasadzie decyzji Prezydenta m st Warszawy z dnia 7 listopada 1945 r L dz OlI /45 wpisano w dniu 7 listopada 1945 r, do Rejestru Stowarzyszeń i Zw i ązków Stowarzyszenie pod nallwą Stowa rzyszenie Wiaścicleli Ogródków DzIałkowych" z siedzibą w Warszawie Terenem d ziałaln o ści Stowarzyszenia jest Warszawa i obszar powiatu warszawskiego I radzymińskiego Ce-l Stowarzyszenia: propaganda zakł,adan ia i prowadze ni8 ogrjdk6w : ~,,-,~ wnvch, own,wv"ych i kwiatowych; tworzenie kompleksów wzorowych ogr:>d:ków polepszenie bytu ti1 :He r l ;ł;lnegoczlppków, podniesien ie produkcji krajowe:, roz po\\ sz echn ia ni ewiadom,aści praktycznych i teoretycznych o ogrodnict\\ ie Srrl dk i dz;aołąnia: nabywanie luh wy- dz ierżaw:anie gruntów na zakłada!l e og!,ódkó\\ buduwa domków dla swych członków organizowanie kurs~w ogrod,niczych l wystaw, odczytów pogadanek treśc i ngrodiliczej, akcja wyda\""il icza Z a,łożyc i e lami StnwarzY$z el1ia są: Bronisław Herhst, Tadeusz Peretiatko\~icz Maria Pereqatkn,wicz, Roman Wojciechowsk i, Jerzy Tomassi, Leon Herbst Janina Lipiń~ka I al1 Dreksle r Maria Prvdrych, Stanisla\\ Oreksler KB - 1 ~? Na zasadzie decyzji Prezydenia in st Warszawy z dn ia?i czerwca 1946 r L dz wpisano w dniu 27 czerwca 1946 r do ReJestru St owa rzys ze ń i Związków pod Nr 107 Stowarzyszen;e pod naz\q Zw:;jzek Lekarzy n entysł!l" IV Parlst,,; e Polskim" z siedzihą w \Varszawie Terenem działalności Stowarzr~zenia jest ob~za r Pallstwa Polskieg-o Cel Stowarzyszenia; zje,dn oczenie przedsta\vicieli z;]wodli dentntrcznego d<ia wspólnej J)racy i obrony spraw zawodow ludz i cż dla!podniesienia et yczl1e~o i fachoweg,o oraz udzielania wzajemnej pomocy moralnej i materialne j ~rodki dz i a łan ia: Wystepowa - l1ie do whdz z memoriala111 ; i wnioskami itp w obronie i interesie s"iych czlonk6w or ~a nizowanie konferencyj, ziazdó\v, / ankiet, kurs6w wystaw itp Wydawanie czasopism, k S iq żek, broszur, opracowy\8 nie norm płacy za zabiegi dentystyczne organizacja pomocy dentysty cznej dla niezamożnych organizacja Kasy \vza\llinej pomocy, IIrząd lzanie zabaw wyciec7ek, i zebrań to~ T arzysk ; ch itp opracowylw anie regulal11 i nó\\ IIewnętrznych KB Na za-adzie decyzji Prezydenta m si \~ar~zawy z dnia 11 stycznia 1946 r L dz 011-3RRSl45 wp ;~ ano w dniu 11 s t~l czn a 1946 r do Rejestru Stowarzyszeń i Z wiązk:iw pod Nr 43 Stowarzyszenie pod nazwą,polskie Towa rzystwo Ekonomiczne" z siedlibą w Warszawie Terenem działalności Stnwarzyszenia lest obszar Państwa PolskieRo Ce 1 Stowarzyszenia: rozwój wiedzy ekonomicznej :;rodki dzi :l ł:ln ; a: uziałahlość badawcza, od czytowa i wydawnicza Towarzystwa; zorganizowana wspólpraca członków T owarzystwa na teren ie naukowym i zawodowym: ws1jjólpraca 7 nokre \nymi orranizacjami krajowymi i zagranicznymi Zato życieia mi Stowarzyszenia są: Adam Krzyżanowski Edward Taylor, Edward Lipińsld, AlekwWa<ar Stefan Zaleski Witold Krzyżanowski, C7esł,aw Strzeszewsk i, WacId" P!bierkiew:cz, Witold T rąmpczyńsk; Zhizniew Makarczyk Jerzy Luhowcki Bolesław Kłapkowski, Antoni Zabko-Potnpowicz Wacław Skrzywan Józef :;\vidrowski KA Na za~a cl7 ; e decv7: ii Prp7,r1f>llfO m ~t Warszawy z ci\) ; ą 30 stycznia 1946 r L dz Q>ll wpi,sanq w dn iu 30 stycznia 1946 r do Re iestru Stowarzy~zeń i Związków pod Nr 4R Stmvarzyszenie pod naz\v;ł" \Varszawskie Towarzy~two Ginekologic;me" z sied7ahą \V Wa r~zaw l e Terenem dz ;ała lnośc i Stowarzyszenia jest ohsrar P a ństwa Polskiegn Cel Sto\va rzyszenia: praca zhio rowa naj rozwoiem położnict\va i ginekglngii polskiej \\ S2ZCZ egó1rl nśc i przez zespolenie naukowie akuszeról\v i g-inekologów wa rs7a""skich oraz krzewie11 ie Iwiedzy położniczo-g-inekolo gicznei wśr:}d lekarzy polskich Srodki dz i ałan ia: odhy\\:1i1 e po,ie(1 2(,1\ n"lik n \"~ c h: o!daszanie konkursól\ na prac~ z (hie"dznv Of\loznictwa i ginekologii ~ wydawanie dz i eł, podr ę czni ków mnnografi; or~tginalnych i tiumacleń l zakresu pol ożnictlnl i ginek ol ogii : gromadzenie mater ia ł ów potrzehnych do Dracy nallk )\vej; f oraz wydawanie organu naukowego to\varzystwa; Ur zcl(!z"ne kursów uzupełniających dl a lekarzy z dz iedziny p ołoi nictwa i ginekologii Założycielam i Stowa rzyszeni a są: A(Jnm Cz yż ewski, Henryk Gromadzki, P iotr Przytula,,\ li na Z:"waJzka Ka zim erz Marcillek, Antoni Prasunkiewicz, Rviza rd Petzel, Edward Pitkau Stanisław Krukierek Ireneusz Ru szkowski KA , Na zasadzie decvzji Prez;dfnt ; " 1 il Warszaw\ 7 J]1 ia 30 stycznia 1946 r L dz R S HiO l 46 wl"l~ano w dniu 30 stycznia 1946 r do Rejestru Stowarzyszeń ; Związ,ków pod Nr 46 Stowarzyszenie pod na~wą "Komitet Słowiański w Polsce" z sied zib ą IW Warszawie Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Pań stwa Pnl~kieg:o Cel ~ tow arzysz(nia: skupienie i koordynacja wszelkich pocź vn all w dziedzinie z!}jiż en ia i wsp ółpracy narodów stowi:uisklch ~rodki dz i ałania: udzielanie opinii w sprawie powołania i t\\tórzenia organizacyj współpracy słowiańskiej, udzielanie pomocy wszelkim W1C 7 " naniom w dziedzinie dz iałalności s łowiańsk i ej, pro\vadzenie akcii mającej na celu wzajeml1e poznanie i zrozumienie 5ię Słowialll, akcja wydawnicza, ~ror~a d zenie materiał, :>w dotyczących zbliżenia i współpracy Słow ian: propaganda i or\[anizacja nauki języków słowi a ńskich organizowanie imprez dla zbliżen i a i współpracy młodz ieży kra;ów słowiańskich, naw i ą zanie i litrzymylwanie kontaktu z Kom itetamj Wizechsłow ia ń skimi w Moskwie, Belgradzie, Sofii, Pradze i Budziszynie i z kongresem Słowian w Ameryce ; Spra\vowanie kontroli ",id wszelkimi organizacjami wsfloll\1raq przr iaźn i oinwiańskfej Założycielami St6warzyszenia są Mieczysław Michało\V;cz Wład ys law Kowalski, Henryk ~w i,! tkow5ki Edlwa rd Ochah, Tadeusz Woieńsk i Mie czys ław Wąg ro\\i s ki, Stanisław Pedecki, Paweł Dąhek, Fu(eniu~z Krp ~ e1 Ludomir Ruh ach AnllJ Wróblewska, Zuzanna Sobieraska, KiraKurylui< Zygmunt Wasilewski KA Na zasad7,ie dec~7i; prl 7\,10 m t \V~ro7~W\ 7 on ia 22 marc 1946 r l dz Ol wpisano w dniu 22 marca 1946 r do Rejestru S towarzyszeń; Z wi ązków pod Nr 57 Stowarzyszenie pod nazwą Polskie Towarzystwo filologiczne" z ~ie d zihą w W ~ r< 7a\r;e Terenem dzi~l:lhlości Stowarzyszenia jest obszlijr Państw a Polskiego Cel Stowarzyszenia pie-

4 _4 o;;;;;;;;;;;;;;----;;;;;;,- -::;:\f~o~n:,;ti!;!t~r POLSKI -- Dnia 16 maja ~1!: t N_t _6_8_ lęgnow ani e i krzewieiiieliloiogi i ki~ s yt~ne i uwzględn ie n i em potrzeh nauki s7kolnej ~rodki działania: wyklady i odclyty treki naukowei i dyd;;ktyclnei: \v ~ kl ad~ i odcz~ (r pnrmlarne; zjaz,dy \V ~pniwie organizacji nauki i na~lczal1 i a filolog ii klasycznej : wydawanie czasopism: przedsta wianie wlad!zom ~zkolnvm,,"ni,osków w sp rawie nauczana przedmiotów klasycznych: udz : ~lali e rjopa rcia czlonkom Towarnst\\a: utrzymywanie stnsunkiw ; TO\~:łn-Vst\Varrli \\ kraju i zar:-ranicą,w s prawach ohiętvch celem Towa rzystwa: reprezent~w a nie i pwpal!,"owan:e p(}lskej filologi klasyeznei zagran i cą i na miedzvna,rodo\\ ych z i a7dach naukowych Zalo%ycelam i Stowarr,YSzenia są: Jerzy Manteu,jiel, Sta- nislaw Wtkow ~ki Kaz imi erz Ktlmaniecki Jerzv Ko\\al ~ k Gahrvela pi anho Bron s! ;1\I B l i ń ski, Ks Franciszek SrJ kntowski, lidia Z mn ic7uk Tadeus7 Bnosto\\sk i Jerz~ tann,, sk KA Na za,ad7 i e de cn ii P re11"(1ent~ m ~t \\ ar<:>:~\vy z dn ;:l 30 st~lc1:n:a 1946 r: L dz nil !46 wpisann w dn ilt,,0 ~tyczn a 194fl r ~o Re iest rll Stnwa ~7;ysze ń i ZWi;vków pod Nr 50 Stowarzvszcn:e pnd ll az,\\":j \~ a rs zaws k ie Tnwarzystwo Ł~rżwi arsk i ę" 7 sied7,ib;j \I \\Tarslawe Terenem działalności Stowarzvszena jest nhs za r P~ństwa Po,lskiego Cel Stowarzyszcnia: krzelvienic z:t11l:ł0\ian ą do ~p()rtll ły ż\l;arske go doskonalcnie i r07\vf>j ta k łyi\v;"arstwa, jak i wsze1k ie1":0 rodza!u sportu, oraz I\zaiemne zb i żen i e cz łonl<:1,\ Pod \Vzl!:lę-, dem towa rzyskim i społe c7 I1~ m ~rodk dzia1ana : prowadzenie lokali i terenóll do zehrań członków kluhu do stalvch ćwiczeń w sporcie Iv ż\31rsk i moraz in:!iych sekcvi s,po~towych; urządzanie ~Izga\yki, oraz wyści,gów ł yżw owych kon- kursów publ icz nych weczoró,w mllz ycznych, tanecznych, teatralnych knncertó"i, ndczyt6w pogadanek, srn w karty z wykll\lczeniem gier ha:ardoyvch i in l1ych zahaw: sllrowadza:nie dla czlónk1w przyborów sportowych i prowadzenie wł a snych warsztat:hv: ud zie lan ie nag r{jd osobom,wyróżniającym się w łv 7; w i arstwie i innych ~atęzac h ~)Jortu Zalożyc i elalll Stowarzyszenia są: Igacv Dąbrow s k i, Wacław Pęski, ]1" cha I Orahol\"Sk lyl!,"munt Nnwakowski Ka rnl Strzelecki, Stanslaw Knropff 7dżisław Dan~ Boleslaw Mączyński Jan Ku lesza Antani Hllbert KA S Na 7:Hsadz;f (kcn]i Pre7"dent;J 11 : <t \VarszallV z dn ia 7 stycznia 1946r: L dl,, flll i 4~ \}pisano w dniu 7 stycznia 1946 r do "Rejestru Stowarzyszeft i Związków pod Nr 42 Stowarzysze ńi e pod n:i7w;ł,polski Zw i ązek Ło w : ecki" z siedzibą w Warszaw;e: Terenem dzialalnoki Stowa rzyszenia jest obszar Pańswa PooJskie go Cel Stawa rzyszenia : reprzezentowanie łowiectwa poiskiego i jego interesów nd zewliątrz; zjednocze~ i e \~ "s żys tk ich myśl i wych oraz organizacyj 10- wieckich d la wsrpólnej -pracy nad podniesien iem i należytym 1ltrzymaniem z,wierzostanów kr"ajo-ąych ora z nad rozwojem ławiectwa ~rqdki dz i ałania: podeijnowanie s tarań o nałeżyty rozwój stosunków lo\v:ecki,ch: ws półdz a;łallie z władzami w czuwaniu nad wykonan iem ustaw i rozporz,ądzeń dotyczących łowiecłlwa ; wspólpraca l zagranicznymi zw ązkami my ~Jiwskimi; propa!:"owan ie etyki lowieckiej: po,pieranie hodowli zwierzyny i psów mvśliwskich : op ieka nad szkoleniem personelu łowieckiego, popie,ra niepiśni i e nnictwa lowiec,kiego: urządzanie IW y sta\\!, pokazów lowieckich i zjazdów: współpraca nad ochroną przy rod ~i itp -, ~ Zalożyc i eifami Sto\\ ; a rz~~ szęnia są: Leon RadMski, Jan Stelifiski Kazimierz Bulanc!a, Mieczysław Niczabitowski, Zygmunt Domaga/a, Lndwik Kł osiński Ks Frallciszek Kllbsz Zdzislaw Rvchłińsk i Władysław Owczarek Konrad Re,lsk i KA Na zasadlie d ~cv7ii P,e7Hlp1!a m ~t \Varsza wv z d nia 19 październ i ka 194" t L _dz ML--S31145 wpisa1llo w dniu 19 pltźd zietn ka 1~4~rd o Re:jestru Stowarzyszeń i Zw i ązków pod Nr 20 StoW,lrzy:;zenit ;pud naz\v ą,związek Ks ię,garzy Polskich",z siedz h;l "W \V;trsz;lwie: TeTenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Pa(l~twa Polskiego ee 1 Sto\\a-rzyszenia: rozwój i udoskonalenie zaw[)do\ve ks : ęgar s twa,w Pol M:e; reprezentacja i nb rona jego lnteresf,,,,; normowanie wżajemnych stosunków yjj : ędzy prieds ię b orstwami księgarsk, i mi Środki działania: badanie warun ków rozwoju k się garstwa, organizowanie i prowadzenie hurtowni ks ię garskich, spółdz i elni kredytowych itp zakładanie i prowadzenie szkół i kursów, wydawanie czasopisin 1 książek p6ś"w i ęconych sprawom zawodowym, ~rganizowanie zjazdów i odczytów; zakładan i e instytucyj pomocy l1ulilantatrtej dla księgarzy pr<lctllwników księgarsk ic h i ich rod zin lałożveielami Stowarzyszenia są : Jerzy Arct, Ludwik Fiszer, Eugenia Ga \\areckli; Jan Oe ne1tltl er M : eczysła w Idz i kowski, JadlWiga Iagusiewicz Zygmunt Jeiewski, Józef Hubil:ki Eugeniilsz Kilthan, Józef Ed\vard Nawrocki KA ,9 Na zasadzie decylii P re,\"(l "ta m <t \V:USIG"V l dnia 19 października L dz wpisano ", dn iu 19 paźd7iernika 1945 r, do Re jestru Sto warzysz eń i Zw i ązkó w pod Nr 23 Stowarzys3eflie pod: nazwą "Zrze~zen ie Pracowllików Batiku Gospodarstwa Krajowego" z siedzibą IV Warszawie Terenem d;>:ialahlośc i StmvarzY8zen ia jest ohszar Pailstwa Polskiego Cel Stowarzyszenia: otjrolla pra\v i interesów zawodowych czł ollków krzewienie idei iącznośc i zawodowej oraz w~półiycia koleżeli, kiego wśdd swych członków 110- ~rtębian i e poziomu; ~ ntelektualnegn oraoz fąchoweg-o wykształcenia człońków ~rodki dlia łan i a: narady w sprawach zawodowych, wydawanie pism, wnoszenie i popieranie petycyj i postulatów u władz hąnkll i \v ła,dz pajistwowvch, ud"zielanie porad prawny<;h Jlrowadzen ie statystyki za l~ od:1we i, udz ie banie czł,on:!;om pómocy " miiteri~f,riei,urządz:anie kurs1w, -wykładów, dysk,usyj ;zakłalian i e bibliotek czytelni klubów itp Zatoźycielami S to warly~l>:enlil są : Franciszek C i kow ~ ki Ałek~aftder PUdlo; Jan RUPlCzesław GaSiParski, Jerzy Zallasi e\ V icz Tadeusl Da:Jbor, Stanisław Hub!, Stefan Mizera, Franciszek Ś\\ : erc z ew s k i Izabela Dąmb s ka KA Na: lasud~ ( ue cvii: P : p7"(jrn ta m,t Warsza \v ~ 7: dn ia 30 stycznia 1946 r L d,z 011 _ 3lO9/46 WPisano w dniu 30 stycznia 1946 r do Rejestru Stowarzyszeń i Związków pod Nr :1 Sto,warzyszen ie pod na zwą "Wojewódzki Z,, iązek Ogrodn iczy" z sied!zi bą w Warszawie Terenem d z i ałałności Stowarzyszenia jest wo jewództwo warszawskie i m st Warsza wa Cel Stowarzyszenia: reprezentowanie zawodawych interesów wy!\\ órczośc i o~rodniczej, ze specjalnym l!względnieniem spółdzielczośc i ogrodniczej, popieranie produkcji ogrodn iczei popieranie wewnętrznego i zewnętrznego hanc!:u pro duktam i ogrodniczymi, popieranie nauczania i nauki ogrodniczei pop eran:e pracy ogrodniczej, utrzymywaie kontaktu z innymi orr"an zaciami IV,województwie o celach pokrewnych, wsp1łdz i ałanie i l\zajcltlna pom oc m iędzy członkami we wszystkich zam ierzeti,ach zhiorf),-ych, pożyt ecznych dla rozwoju ogrodnictlla Środki działania, ustalanie programu produkdi ogrodnicze! zaopatrzenie gospodarstw w 31rtvkuły n i ezbę-dne dla produkcj tworzenie liowych gospooarstw ogrodniczych, prowa dzenie ew dencji lroópooarsbw ogrodniczych, urząd zanie wycieczek reieratów, Odczyt:)\\ współdziałan i e w roz>prowadze iu kred vtów zbieranie informacji o rynkach zbytu, reglamentacje ryiików zbytu organiz owanie wysta\v pokazów, inicjowanie szkól za\\ corl\\ych pomoc w uzyskiwaniu praktyk ogrodnic7ych wycla,wanie ulotek i broszur prowadizenie biura pośrednictwa pra~ y zakładanie schronisk dla wetera<rlów-ogrodn i ~ kó w itp Z a 1ożyc : elami Stowarzyszenia są: Aleksander GirdiWoyń Wincenty Korda Jan Siwiec Ta,deusz Gogolewski, Marek Gn azdowski Henry k MaHert Jerzy PłasziHer Maurycy OBriel\ de Iacv, Henryk Patecki Jan Gaiewski, Jerzy Wierszy lło \\"Sk i Mar ia n K i eł1biewski, Wincenty Gamusze\vski Stani sla IV Ruchowski Aleksander Kos i ński KA - l523 Na zasadzie postanowienia P r ez~- dent a m st W arszawy z d!1 a 19 raździern i ka 1945 r L dz 011-1&30145 wp isano " dniu 19 października 1945 r do Rejestru Stowarzyszeń i Z ~v!ązkó\v pod Nr 21 Stowarzyszenie pod nazwą "Polskie Towar7y,SLwo Wydaw ców Ks iąż ek" z sied,z ibą w War~zawie Terenem d zia lahlośc i Stowaorzyszena jest ohszar Państwa P ol~kiego Cel Stowarzysunia: pop ieranie i obrona interes5w nl{) ral ilvch i ma terialnych swoich człon ków ŚInd k i d7ialania: reprezentowanie ijiteres6v slivch CZ~Ollkiw wobcc władz i instytucyj s/połeeznych: normowanie stosunków \Vyda,w~ów ksi ążek 7 księgarn i ami: podejmowanie środków służą c ych do p()dniesiellia ks i ęgarstwa wydawniczego: stworzenie organizacyj wspólnych zakupów to~ war:)\v i ~rtykułów n i ezbędnych do prbdtlkcjiks iąż ek Założyc i elami stollarzyszel1ia są: Jerzy Arct, Stanlslaw Cukrowski Jan Gehethner ZcI z sław Gnatowski Lu>dwik Piszer, Mieczyslaw łd;>;ikowski Stefan Kam iliski, Eugeniusz Kuthan, Stanishw Pazyra, Jan P i ąte k Aleksader Pleban, Ceza ry Stein \\ ład~ ; ~ła IV Tr~aska Karol Wolczyński, TadeuS"l Zapiór Ki\ - 25Z6 ZARZAD MIEJSKI W ŁODZI Na la~ad 7,i e pn<ian,wi en ;a Prf~ v deq!a m Łodz i l dn a 7 stycznia 1947 r wc ią g-niętó w dnitl 15 styczn;a 1947 r do Re jestm Stowarn~ leń i Zw i ązków Zarządu Mie;sk:ego w Łodzi "od Nr 9S ~towarz~ sz en i e p n "Towarzystwo Krzew : en : ił W;edzy p <lnźbie nuhlicz nej" z siedzi bą w Łodzi Teren działalności: o!j<zar Palistwa Polskiego Cel: szerzenie w, p" le cztjistllie \\"iedz~ o służb i e publicznej i o sposohach iej ",ykon",,,ania zgodnje z Interesami jednostk narodu : Państ lva, w mvśl zasad Państwa Demnkratycznego Srodk i d z i ałania: St owarnszenie reahzllje ~wó j cel przez: organ iz<l\\an e i prnwadzen e <::; 7kn!y V"ź~zej Służhy Pnhliqnei i innych uczelni wszystk:ch stopni dla pracowników pańsl\vowy;ch sa m orzą dnw ych i społeczny ch akcję kursów, uniwer,svte tów po\\ ~zechl1 ch knresnnnrl~t1cy i t1~ ch sieć hiblotek fa chowych itp: \\vda wn ictwa naukowe i propa,~al\dowe odczyts wysta,w y z<l7d\ knn gresy itp tworzenie lahlratoriów instytutów i ośrndk :il\ naukol\ych, pracn"\\"i1 i warsz tatów prac~ itp - a to przy przestrzeganiu obowi ą zując)-dt pr7episó\v Imona i na zwiska z ałożycieli: prof dr Tadeu~z Hilarowicz, Bok s ła IV Mrówczyński prnf dr Stan is ław Zallczkowski Jerzy Sto l ński, Stanisław A raszkiewicz Zofia Malinowska Wladyslaw Ra ta!clyk Eu gen :u<,z Oębowsk i Igndcy Malolepszv Bole~!aw T ę drzyck i, Karol Przesmycki, Leon Rel!szko dr Tadeusz Wianko\\ski, Wacław Zuchn iewicz, Jan WnjtY!l ski GB - 56 i Na zasadzie postanowien ia Prezydel1ta m Łodz i z dn ia 10 stycznia 1947 r WCiągnięto w dn iu 16 ~tyczn i a ł947 r do Rejestru Stowarzys zeń i Z w ązkó " Zarzadu Miejsk ego \\ Łodz i pnd Nr 96 stn\varzy~zen i e p n,robotniczy Kluj; SportO\\V "TUR" z siedzihą w todz! Teren d z i ałalnośc i : m Łódź Cel: real i7n\nnie pn,\<zechnei k1l1!ur~: fi~vcznei 1l~r6d Idav pracu jącej, w,[)óldz;alan ~ e l innymi or~an lacjami robntniczym: i sp/tłclz i elczym i nad wychowanem zdrowego fizycznie i mora lnie obywatela kraju służenie sprawie demokratycznej Pd(J~tl\n\VośCi polskiej i interesom ruchu wyz,, o- leliczel!:o klasv pracującej Srodki dz i ałan i a: or",anizowanie i urządza n ie wszelkiego rodzaiu ćwiczeń imnrez ~portowych odczytów, :"wycieczek itp IJninna nazw<1q ~~ t nin- (I: : ł- atke \Vaclaw <\ndrrejalt Edward, Kowalczyk Leopold Ha jonce Stelan, Ratich JIlIII Dun ak fi!iiks, Jon~l; i \VladY~ław ~w ; der~k; Jóilef, Chmielińsld Zenon, Kula Józef, Kacimarek Stelan Szymcza,k Stefan, Markowski Antoni, Spławsk i Jan, Frontctak Stanisław GB ~ 58 Na zrsad7ie po stan""ien ii Pre:(vdenta mtodzi z dn ia 7 stycznia 1947 r WCiągnięto w dniu 15 stycina 1947 r do Re jestm St olla rz~ ~zeń i Z\\iazkó\\ Zarządu MiejskIego w Łodrii pod Nr 93 stowaizy~zenie p n "To" arzntwll Ogrodów DZiałkowych w Lodzi" przy ul Kątnej,18 z siedzib" w Łodz I Teren dział:iionośo i : in Łódź Cel: za, rządzanie Ogrodem dz alkówym, szerzenie wiedzy, ogrodnicżei i utrzym:vwane ogrmków Ii mótliwie wysokiej kulturze budoien;e zam : łowan : a dó przyrody, dążenie dtj po"dniesienia poziomu etycznego, mora lnego, SPOłecznego i kulturalnego członków ~rod>k! dz i ałania : dzierżaw i en e gmntów państwq;wych, miejsk;ch i prywatnych luh nabywanie tychże na własno~ć ; tłrządza nie na tych gmntach kolonii, ogr:,dków i przeprowadza,nie w tym celu potrz ehny ch inwe"ycyj (jak np planlowane nawodnienie ilop) ""Ydz ie rżaw i an i e CZI011kotll Towarzys t;a działek na ogródrki udzieofani-e członkom Towarzystwa wszelkiej pomocy w urządza niu ogr6dk6w i raciona lne( ich eks1>~oatacii,!ak to: udzielanie członkom pomocy w na, bywaniu nawozów, nasion rośj!,n drzewek owocowych, narzędzi itp urządzan i e inspektów d ła hodowli sadizonek, organizowanie kursów ogrodniczych, lak Ilraktycznych jak te 0- retyc1>nych, unądzanie odczytów, wykładów i pogadanek dla obznajomienia człorjk ~w ze sposobem prawidłowego ogrod- nictwa ustanawianie instruktorów, urząd zan i e,wzorowych ogrodów oraz ogłaszanie konkur~ó\", rozbuqzalie i szerzenie zamiłowania do przyrody pracy na roli i pod, n i e~ienia kultury ogradniczej wśród ludnośc i przez wydanie ~Iotek, książek i pisma rw zakresie ogrodn ;ctwa oraz zorga11izowanie biblioteki ogrodniczej pielęgnowania zgodnego w:iopółżyc i a towarzyskjiego członków Towarzy~twa przez urzą-dzane na terenie kolo1lii zabaw zabav dla dzieci, gier sportowych itp na placach na te n cel pozo~taw onych Im;ana i nazwiska założyc i e li: Krata Zdzisław, Rutkowski HenrYk, Maik Pranciszek, Assen:dry~h Edwa,rd, Koniusza Ot y lia Jackowska Tamara Koczwarska Helena, Bendzel Zofia, Londowska Stani s ława Sworzyński Bronisław, StoPczYk Jacn Baleerek Bartl>omiei Małachowsk i Roman, Goźdi Feliks, Surmatiski HierO1lim GB - 50 Na i:asadzie po~ta nn~, ienia Prez~-denta m Lodzi z dn ia 7 styczni r wciągnięto W dniu 14 stycznia 1947 r do Rejestru Sto\l"arz,"sień i lwiąz k6w larzarirz M i ej ~k e~d w Łodzi pod Nr 9Z stolwa-rtyszenie p n,stowarzyszenie $opiewacze Hasło z siedzibą w Łodz i Teren dz i ał,alnośc i : m Łódź Cel: klfltywowan ie i szerzenie zami/awani! d<> śpie~u, muzyki ko ścielnej i świeck i ej zaz,n ajamianie z literatur" rodzimą pod nie~ienie d11chawego i moralnego poziol11u swoich członków dostarczanie członkom godziwych rozrywek ~rodki dz i ałan a,: urządza zespóły!ipiewacze muzyczne i dramatyczne, ko,ncerty przedstawienia dramatyczne operowe,wieczory literackie odczyty, bale zabawy wycieczki, loterie fantowe, gry towarzyskie zbiórki puhliczne itp, urządza konkursy - wystawy artystyczne ustala i wyz,nacza nagrody i odznaczenia lloszczeg6lonym człakom, utrzymuje bib1iotakę cz~ telnie i ś\j, etlicę udziela członknm pomocy materialnej IV iorm e hezprocentowych pożyczek i porad pra\\ nych Imona i nazwiska zal,ożyciei-i Kwiato~iński RomaTl Marciniak Władysław Leśkiew i cz Tadeusz Lewandowski Peliks Strzałka Cusła,, Gruhski Walenty Marczuk Józef Orłnw- 5ki Jan Uznań<ki Jerzy Borowska Helena Ka rbowicz Lucyna, Tomczyk Stan:~!aw, Przybyłe k Apolonia prrvhylek Konstantv, Kapuśniak Anna GB - 46 Ndla~ad7le po <ta n l W i ~l1 ; :! Prez"d~Tlta m Łodz ; 7 dn ia 7 stycznia 1947 r wciągn i ęto W dn u Iti ~tyclnia 1947 r do Reiestru St~, " ar7,"<zeń i Z" i :j7kńl" 7ar1ad" M:ei<k el1o IV tod-zi pod Nr 97 ~to\\"arzy~ltn i e p n Stowarzyszenie Spiewacze im ~?;Opel1a" l ~i(d7ihą w todzi Jeren dzialall)~c i: 111 tódi Cel: szerze nie zam:łowa n a do spiewu kośc i elnego i ~w ; eckiego Srodki dz i ałaln" śc i: ćw i czenia \li" śniewie, wy~tępv na ch6rze \li" kościele Nai<\\" ę toąego :;erca Jezusowego w b~dą niedz i elę i św ęta, urządzan i e knncertltw, za,bal\ pop isów ~p i e w dczych itp Tmiona i nazwi~ka la1olyciel : Rllre<k piotr RlIknlnki Tan Augllstyn ak ElJgenll~z Racz~ ń~k : jr,zef j3la~zczyk Jan Janczyk Jan Kacprzak Kazilll era Krzy w3<cki!tan i ~ław Głowacki Prancis7ek, Ceqak Ignacv R1a źe i,z"k M ec7v slaw, Deneka Tan, Zawlk Cecylia, Kazilhierska Ja,nina ~~I!: hór Zenona Oę - 61 Na za~adzie p05tannwien;a PHvM"t~ m "-no,, dn ia 23 stycznia 1947 r wciąl1n i ęto w dniu 2Z marca 1947 r da Rejestru St(nvarzys7eń i Zwi ązków 7arząd l Miei, ke\ta w Ło<f1:i pod Nr 108 ~towarzysl!nie p n "M Pcyjny Klub Sportowy" z siedziha w tnd?i Teren działalnnści : 111 Ł 1dź Cel: propagowanie sportu wśród fu llkc ; on ariu~zy Milicji Obywatelskiei i młodz i eży ~toiącej przy Millcł i a pn:ez to!>odnoszenie teżyzny! ~i!v fizycznej ; mnra<lnei ~rodki dział a n i l!: twor?:enie poszc7ególtly ch sl,kcii organ,zowa nie zawodó\v, prawad;;,en ie świetlic~ itp TmiOlla I naz;,,!iska załot)ciel ~ Z,,~mlJnt Keńip3, Wladystaw Gabiński Stanislaw Graclyk Tadeusz I< n ł<lcz yk Stanisław Dutkiewłcz, fmward Piątek, Władysław ~więtoslawskj,

5 -;N;;r;6;;;8 ~ M O-N-rJ-T-OR, POT, ~KI -:- Dn1aL!,:16;! m~ ::::ajea~1:::94:!!7_r!: - o ~_ ~~~~---S- Tadeusz Kozłowski Henryk Hinc Stanisław Krzemiński Witold Jaroszewski Mieczysław Grinberg Tadeusz Kosmala Arkadiusz Kurkowski Czesłlaw Pijanowski GB Na zasadzie postanow,ienia Prezyde nta m Łodzi z dnia "14 marca 1947 T wciągnięto ~ dniu 20 marca 1947 roku do Rejestru Stowarzyszeń i Związków Za r7 [l (\:1 ~Hjske~o w Łodzi pjd Nr 107 stowarzyszerrie p n,związek Literatów, Dziennikarzy :2;ydowskich w Łodzi" z siedzihą w Łodzi Teren działalności: m Ł:>dź Cel: organizacja opieki nad moralnymi i zawodowymi inleresami żydows kich literatów i dziennikarzy Srooki działania: włl3sne wydawn,ictwa odcżyty referaly zebrania dyskusyjne organizowanie imprez artystycznych, dochodowych i propagam d owych Imiona i nazwiska załolycieli: Leo Pinikelstein, Nuchem Bomze Mojżesz Grosman Tcchak Jonasowicz Josef Rurbinstein, Ber Mark Abraham tak Szmul Kaczergiński Chaitll Grade, Jakób Zineman, Lajb Olicki, N3Ichman Blic, Ozjasz Szlajen, Marek Nudelman, Mosze ~napajs GB - <?63 Na zasadzie postanow,ienia, Prezydenta m Łodzi z dnia Z2 stycznia 1947 r wciągnięto w dn iu 19 marca 1947 r do Rejestru Stowarzy~zeń i Zw iązk ów Zarządu Miejskiego w Łodzi pod Nr 106 stowarzyszenie p n "Klub Sportowo Oświatowy "Ene rgia" z s i edzibą w Łodzi o Teren działalności: m Ujdź Cel: praca ~portowo-oś\viatowa, d balość o rozwój fizycz Srod,ki działania: dzierżawienie gruntó!w państwowych, tty ispg,rtowy oraz pod!trzymywaie źyocia towarzyskiego miejskich i pry,watnych lub na:by,,!a<ttie tychże na wl,asność, wśród członków urządzanie na tych gruntach koloni,i, ogr:)d,ków i przer)to\\adianie w tym celu potrzebnych imvestycjli Oa k np ehploa Srodki działania: Klub powołuie sekcie s:portową, ku,jturalno-oświatową i towarzyską, prowadzi świewce i bibliotekę, urządza odczyty, zabawy, wycieczki, inwrezy sportotowanie, nawodnianie itp), wydzietżaw i anie c];łankom Towarzystwa działek na ogr6dki, udiziellm1ie członkom Towarzystwa wszelkiej pomocy w urządzaniu ogródków i racjowe ihp Imiona i nazwiska zał oży cieli : Kopczyń s ki Zbigniew, Bartosik Edwin, Zalewski Edward, Motycki Henryk, Słowianek w naby,waniu nawozów, nasion, rośhn drzewek owocowych,, nalnej rch eksplotacji, jak to: udzielanie członkom pomocy J:>zei, Hrzeziński Zygmunt, Wilczek Bronisll3,w OSUichowski narzędz i i,tp, urządzanie inspekt jw dla hodowli sadzonek, orgallizowanie kursów ogrodniczych, ta,k praktycz,nych, jak te Wacław, Dzięciol Arkadiusz Maciejewska Józefa Mi1czarek Zygmunt, WójCicki Tadeusz, Rutkowski Ma,r:a;n, Lesiak feliks, oretycznych, urządzanie odczytów, wykłradów i pogadanek Lichowski Alfred dlla obznajmienia członków ze sposobem prawidłowego ogrodnictwa>, uslanawianie i,nstruktorów, urządzanie wzorowych Na zasadzie postanowienia Prezydenta m Łodzi z dn ia Ogrodów Oraz ogłaszanie konkursów, rozbud~anie i szerzenie 9 październ i ka 1946 r wciągnięto w dljliu 31 ma,rca 1947 r do zamiłowania do przyrody, pracy na roli i podnoszenie kul Rejestru Stowarzyszeń i Związków Zarządu Miejs:k;ego w Łodzi pod Nr 110 stowarzyszenie p n "Łódzki Klu:b Mo tocyklowy" z siedzibą w Łodzi Teren działallilości: m Ł:>dź Cel: uprawianie s,portu motocyklowego, podniesie:nie jego poziomu, popularyzowanie, czuwanie n3ld zachowaniem należytych srtosunków sportowyob i dokształcanie czło:n~1iw we wspomnianym kiel"ll,nkó Srodlki d ziałania: praca nad podniesie:tiiem poziomu duchowego i moralinego cz/onków przez odczyty, wykłady, zakłada11ie bi-bliotek, wydawanie własn y ch pism, życie towarzyskie itp, organizowanie popisów sportowych wsze&kie~ rodzaiu, u,rządza,nie wycieczek propaga,udiowych, krajoznaw czych itp, branie udzialu,w ogólnym ruchu ~ortowym wyszkolenie cz/onków w dziedzinie mecl;a:niki motocyklowej, pomoc dla członków w pośredn ic tw i e z władzami, illlstytuciami itp, wsp :>łpraca z innymi w idei spokrewnionymi towarzystwami Imiona i nazwi~ka załoiycieh: Zygmunt Wróblewski, W iesław Tymow~ki, Mieczysła:w Woźniczko, Mateusz Starońskl, Antoni Popielas, Jan Kostrze\va, M i eczysław Leśniak, Józef Kowalczyk, Waćław Kawech Wadaw Perkowski, Bolesław Knapski, Ludwik Andrzeja k, Henryk Raciborski Józef Pilech Tomaszz Łukomsh WitOld Galewicz, P ius Krzemiński GB-317 Na zasadzie postanow,ienia Prezydenta m Łodz i z dnia 7 stycznia 1947 r wciągnięto w dlniu 15 stycznia 1947 r do Rejestru Sto\Var7y~zeń i Związków Zarząd11 M i ej~k ei("o w Łod zi pod Nr 94 stowarzyszenie p n POI~ki e TowarzystwO Tatrzańskie", Oddział w Łodzi, z siedzibą w ŁOdzi Teren dzialalnośgi: m Ł>dź Cel: rozwój turystyki górskiej w Polsce we w~zystkich jej formach, tak letnich, jak i zimowych, udostępnianie gór polskich i ułatwialjlie ich zwiedzania zapoznawan;e swoi<:h i obcych z polskie mi górami i rozbudzanie zamilowanja do ich zwiedzania, popieranie rozwoju letnisk uzdrowisk i stacyj sportów zimowych górskich oraz in;cjatywa w zakładaniu no,wych, ochrona przyrody gir polskich, ich krajobra,zl\1 i etnograficznych właściwości mieszkańców, ułatwianie i popieranie naukowych badań gór polskich oraz prac artystycznych z niemi związanych Srodki działania: nabywanie n ie ruchomośc i w górach buiłowanie i utrzymywanie ;w górach schronisk zagos-podarowanych lub niezagos-podarowanych i domów wycieczkowych oraz ułatwianie członkom pobyłu w górach, budowę znako wanie i konserwac j ę dróg i śdeżek górskich, ",rydawanie i 10- pieranie publikacyj turystycznych, naukowych literąckich i artystycznych, od noszących się do gór polskich oraz map i przewodnik5;w górskich, urządzanie zbiorowych wycieczek wystaw turystycznych itp, urządzanie kursów narciar~kich l innych kursów związanych z tutystyką górską, org-an i zację i po,pieranie turystyki wysokogórskiei We wszystkich jei formach, naodzorowanie i kształceni e przewodnictwa górskiego, orgaizację ratownictwa w górach, utrzymywa,nie biur i nformacyj,nych, współdziałanie z organami państwowymi i inieja- tywii prywatną o,raz przedsię:branie wsze,lkiej dz i alal\ności w kierunku ustaja:nia i realizacii zasad ochrony przyrody i krajobrazu w góra:ch, jak rówież swojszczyzny \\"Śr:~d tubylczej ludnośc i górskiej, popieranie alpina,riów / sta,cyj naukowych oraz prac naukowych i artystycznych dot yc zących 8M /polskich, utrz1u1y!wanie bibliotek ~bi()r6w mruaeów i czytelń, przedstąwi anie władzom u,pstawodawczym i administracyjnym wniosków dotyczących ułatwień rozwoju, propagandy i ochrony urządzeń turystyki górs,kiej w Polsce, inicjowanie i przeprowadzanie ankiet w sprawach związanych!j ceiami stowarzyszenia utrzymywanie stosunkiw z polskiemi i obcemi stowarzyszeniami o pokrewnych celach, urząd zanie zebrań towarzyskich, odczytów obchodów, tygodni propagandy turystyki górskiej itp Imiona i nazwiska za~ożycieli: Bajer Czeslaw, dr frdnia,n Kazimierz, dr Erdmanowa Zofia, Izydorczyk Ka/tol ldźkowska Jadwiga, Jędlrzyck i BOlesław, Kałużny Władysław, Korczak Henryk, Korczakowa Zofia inż Kowa:lewski Wadaw, Łukalsi e wicz Mi,kołaj, Mińkowski Aleksander, Pfeiffer Rys?ard, Piettzkiewicz Tadeusz, RUSecki Aleksander GB - 55 Na zasadzie postanowienia Prezydenta m Łodz i z dn ia 21 marca 1947 r WCiągnięto w dniu t1 matca 1947 r do Rejestru Stowarzyszeń i Z,,"ią z kó\v Zarządu M:ejskego,w Łodzi pod Nr 109 stowarzysżenie p n "Towarzystwo Ogródków Dz i ałkowych w Łodżi ptzy wlicy Pryncypalnej", z sie<lzi bą w Łodzi Teren działa}ności: m Ł:>dź Cel: zarządzanie ogrodem działkowym, szerzenie w iedzy ogrodiniczej i utrzymanie ogródków w możliwie WYsokiej kulturze budzenie zami~owal\ia do przyrody, dążen i e do podniesienia poziomu etycznego mora~nego, społecznego i kultura,lnego członków tury ogrodniczej wśród lud;n,ości przez wydawanie ulotek książe :k i,pisma w zakresie ogrodnictwa oraz zorganizowanie bibl ioteki ogrodniczej pielęlrnowanie zgodnego wsipółżycia towarzyskiego członków Towarzystwa przez urządzan i e na terenie kolonid zabaw zahaw dla dzieci, gier sportowych itp na JJiacaoh na ten cel pozos>tazw<ionych Imiona i nazwiska założycieli: Antoni Szufleta, Roman MałarchowSlki, Hieronim Surmański, Micha ł Uciński, Jan Grabka, Jan Kozakiewircz Aleksander Surowiec, W~ktoria Grze gorzowska, Emi1 Leszczyński, Piotr Słonecki, Bemardr, Bieniecki, Roman MaLanowski, Wacław RY1barczyk, Andrzej Janiszewski, Bronisław Rózga GB Na zasadzie postanowienia PrezYdenta m Łod,z i z dn ia 20 marcal 1947 r wciągnięto w d,niu 31 marca 1947 roku do Rejestru Stowarzyszeń i Związków Zarządu iviiejsk iego w Łodzi pod Nr 111 stowarzyszenie p n,p(7\ski Związek GllIchonie ~mych i ich Preyjaoció, z s i edzibą w Łodzi Teren działalności: obszar Palistwa Polskiego Cel: zorganizowanie głucho/liemych w Polsce i wykazanie ich wartości jakopoiytecznych członków społeczeristwa Sro,dki działania: Związek załatw i a i CZU\\la nad żywotnemi sprawami głuchoniemych; podejmuje inicjaty)vę tworzenia nowych oddziałów burs, schronisk szkjł dla głuchoniemych itp; współdziała i pomag a or~anom szkolnictwą specjalnego w dziale objęcia na,uką wszystkich głuchoniemych d!zieci w,wieku przedszkolnym szkólnym Maz młodziety i dorosłych; ujawnia utalentowan:rch głuchon i emych do skierowania, ich, na dalsze ksztakenie w odpowliednich zakładach i stara się o stypend ia: przeprowadza na zasadzie umów z odp,owied~l i mi organizacjami i zakładamiz rozmieszczenie absojwentów szkół głuchoniemych i wars7tatów szkolnowytwórczych oraz swoich człon kól\v w zakładach pracy, spóldzielniach pracy itp; utrzymuie kontakt z zakłaodami kształcącymi głucllon :emych celem iniormowania się o wychowankach; prowadzi ewid,encję głuchoniemych, ich potrzeb oraz przy gotowania zawodowego, ze szczegófny:rn uwzględllieniem h wychowank:>w zakładów głuchoniemych: organizuje i prowadzi spó łdz ie,lnie pracy i zakłady zarobkowe: udziela stypendiów, zapomóg pieniężnych i w naturze oraz popi~r a inic jaty wę prywatną: org-aniilude i prowadzi bursy, ~toł owllie, św i etlice; prowadzi akcję kalturalno-ośwliafową, wydaje pisma i publikacie oraz podręczniki szkolne, niezbędne do na1iki głuchoniemych: popiera wychowanie fizyczne i sport Prowadzi akcję obozów i,wczasów letnich dla głuchoń i emych: w~półdi;i ała i pomaga organom Zd:ro\\ i a w otw: i JI IU żłobków dla dzieci duchoniemych, rozwij aniu laryugologicznej pomocy lekars,kiej, i szerokim rozwoju pracy sa-nitarno-proflaktycznei w wake z chorobami nosa, gardła i uszu: WŚIJ)ółdziała i pomaga Zw Zawodowym, B urom Pośrednictwa Pracy, Zw Tnwlllidzkim, Spółdzielczości, Samopomocy Chlopskiej, Lidzt Kobiet itp w organi7a<cjj i prowadzeniu spoleczno"hytowel i kulturalnej ohsłu,lr! głuchonemych cz!onk:lw tych Związków: utrzymuje kontakt he1:,po~redni Z urzędami państwowymi, sa,morządowymi, i,nstytuciami splłecznvmi o pokrewnynl cha,rakterze działlania oraz występuie do wł adz państwowych i samorządo",:ych we wszystkich sprawach dotyczących głuchoniemych: nal\\riązllje stosunki z podc}hnymi org3jnizacjami zagranicą celem porównania i ulepszenia wynik:>w swe! pracy oraz reprezentuje zagranicą głuchon emych Pols:kd Imiona i nazwiska założycieli: Kazimierz Włost~wski, Roman Petrykiewicz, Wiesla \v Dobrowolski, Stanisław Nazie" miec, Mar;a Włostowska, Marian Rudniak, Edward Zawadz" ki Bolesł a w Sikora, Józei Jamiak, Wiesław Jabłoński, An" toni Górski WładysIa w KrzYikowiak, Adam Zduń, Jan Macieiczyk, Michał Nawrot GB Na zasadzie POSlaTl0\vi en ia Prez, denla m Łod :>:i z dnia 22 stycznia 1947 r wc i ągrt i ęto w dn iu 27 stycznia 1947 roku do Reiestru Sto,\arzYizo::ń i ZW "lzków Za rzldu Miejskiego w "Łodzi pód Nr 103 stowarzysztnie p n" "Widzewskie To~ warzys1wo Sportowe "POdgórze" z sie~zibą w Łodzi Teren działalnoś<: i : m Łódź i wo;ew Jódzkie Cel: praca kujturalno - ośw i atowa oraz rozwój fityczny sportowy swych człortków, ~rodki działania: tworzen ie sekcj i sportowy ch, kulturalnoośw ia towych, towarzyskich itp, Im iona j naz,wiska zaloż,cie!i: Gajew~ki Antoni Gliwny Stan i sław, PrydrYCh Jan, Adam czyk Le(,n, Kuczyński Stefan Wleczorkiewicz Wladryslaw, Hamerski Vvlady slaw, Andrze jewski Tadeusz Ozimek Jan, Wochna : Stani s ław, Bednarek Bolesław, Leikert Kazil11ien frydr,ch Wacław, Sikorski P iotr, Gajdka Stani s ław GB - 189, Na zasadzie postana w,ien ia Prezydenta ~ t_odli z dnia 19~1utego 1947 r wciągnięto w dn iu 25 lutego 1947 roku dlo RC ~ stru Stowar zy~ze ń i Zwiazk()\\" l arzadu Miejsk i e~o w Łodzi pod Nr 102 stowarzyszenie p 11 "Koło PrzyjaCiół Niewidomych w Łodzi" z sedzibą w Łodz,i Teren działalności: m Ł6dź i,woj ew łódzkie Cel: pomoc niewi dom ym we wszy stkich d];iedzinach icli iyrl ia Srod ki dziiałania: w~p:)t:praca ze szk ołą dla niewidomych, ze lwi:jzkiem Niewidomych, zakładanie i prowadlzenie za" kładów zamkniętycłt dla nie"idomych, w szczególności inter" natów dia młodz i eży, szkól og-:>lnok sz t a lcącychi zawodowych warsztatów i domów dla domó \\~ pracy, świetlic i schronisk; wy dawanie pism d,la niewidomych propaganda sprawy niewi" domych przez prasę własną, ohsllll!;~ prasy innej, rad,io, od" CZyty itp: organizo\va<lf e \Vcla~Ó\\: dla niewid,omych i roz" r:nvek kul!ura,lnych: organizowanie pomocy lekarskiej i prawnej _ Imiona i nazwiska założyoieli: Józef Buczkowski, Stanisław: Dzięgie lewsk i Rozalia Grabowska, Jan Grabows ki, Jaiflina Ougnacka Czeslaw GUgHacki, Natalia Han-J1g;iewicz,Halina Paszko-Sachnowska Jerzy Jahrkiewicz, Roma:n Piwowarski;, Kazim:rz Preś Bron i sława Spychalska, Teofi<l Turski, feliks Ziemiński, Stefania lylko, Dobro s ław Spycha,lski GB-18Z Na zasadzie posta,nowienia Prezydenta m Łodzi z dnia 19 lute,go 1947 r wciąg>nięto w dl!1iu 25 lutęcgo 1947 roku do Rejestru Stowarzy~zeń i Związ:kó~ Zarządu Miejskiego w ł,od~i po~, Nr 101 stowarzyszenie p n "Konfekcyjny IGurb Sportowy w Łodzi", z siedzi bą w Łod z i Teren działalności: m Ł5dź Cel: rozwói fizyczny i wychowanie spoltoiwe członków Srod,ki dzialallia: szerzenie i popieranie sportów amator~ skich, jak: lekkoatletyk,i, hoksu, gier sj)ortowych, gry w p i ł" kę nożną, kolarstwa, łyżw ; arsbwa, narciarstwa, motocyjdizmtt pływania strzelania szermierki, tenisa r h1l1ych, przez upra" wianie ćw ic zeń pod kienmk,iem instruktorów, urządzanie \Vsze~kiego rodzajil i mpre~ sportowych Imiona i naz,wiska zało ży cieli: Bolesław Kacprzak, Wła dysław, Michalski Genowefa Szewczyk" Janina Brzuska Stefan Tornecki Henr~k Cichy Helena Stępień, Maria St<owiń~ka, Wład ysław P iasecki, Jad\\:iga Cepili ;Zygmunt Redko Wactawa Zachowska, Kaz:m:erz P ię tka, Stan is ław Błaszczy1<, Marian Piesiak GB -177 Na za~adzie postamwien1a Prezydenta, m Łodzi z dnia 19 lutego 1947 r wciągnięto W dniu 24 lutego 1947 roku do Reie~trll Stowarz ys zeń i Zw iązków Zarządu Miejskiego w Łodz i pod Nr 100,tQwarzyszeniep 11 "Towarzystwo Ogra: dów DZ ia łkowych i Osiedli w Łodzt Ma>rysin ", z siedzibą pw Ło:d zi Teren dzia!alnn~ci : m ł:j:>dź Cel: krzew:enie idei ogrodów i osiedli dzial:kowych oru nud zenie zamiłowania do przyrody wśró1:l szerok,ich w(\lrstw spolec le ń ~ twa ~r(ldk ; dz alania: d7ierżawien i e luh nabywanie n3 wł:as ność gruntów od O~in trzecich, ~diierżawianie iwykorzy" dlielanie dzialek oraz osied,1i swym członkom, u dzielanie swym członkom pomocy,iv racjonalnym urządzaniu i wyko rz,"stvwanie dz ia łek i osiedli, w szczególności przez pomoc! IV nabywaniu narzędzi, nawozów, nasion; drzewek i kr~ew:>w oraz w prowadzeniu prac na dlia<lkach oraz w walce ze szkodnikami ogrodów, organizowanie ndj)oiwiednich kursów, pd<:7vtów, pogadanek ol!todniczych urządzanie bibliotek, pre Ilumeratę czasopism o treści ogrodniczej, wydawnictw, ulo" tl k i wogóle po,głęb i anie wiedzy ogrodnicze! wśród swych cz!on ków utrz~my":an ie instruktorów o~rotft\iczych, urządzanie \\wro\vyc!j dz;afek platf1ów i kurs w nad,zór nad racjo" nalny1jl w,,korzystywaniem dz i a łek czlonkow~k ic h, ur7ądza" nie ngrodów Jordanowskich dla dueci, organizowanie zabaw i doż y w ia nie dzieci, podtrzymywanie ogólnego współżycia cz!okńw itd Tm iona i nazwiska za,łożyciel i: Edmund Kotełka, Antonf Klal11u! S ta nislaw Nowaknwski,JÓzef Klimczak, Józef Bienich, Leon Rędzia, Zygmunt Sta,chmskh "ROher,t Lan,ger, fran~ ciszek Pawefczyk, Hieronim MiHerjJanOodlewski, Włady~ sław Sobala lenon Łuczak, Roman Helik, Je-rzy Grieser GB-175 Nd za sadzie postanowienia Pre ~ydenta m Łodz i z dnia! 18 lutego 1947 r wciągnięto w dn!u 22 lv/ego 1947 roku do R tie ~tru Stowarz"szeń i ZwiązkóW Zarządu Miejskiego w Łodzi pod Nr 99 stow~l$yszenio,~ n "Kółko Ł()wie()kli~

6 _6 -:-:::--!::M~O~N!:I~T~O~R!!P:!;O!!L~S~K~ I~:!;:D~ni~J? ~aia 194,_7_r N_,-;;68_ Pracowników Wyższ ej Szkoł,y GosPodarstwa Wiejskiego w Łodzi, z siedz ibą w Łodzi TerelJl działal ności: m l :XIi Cel: ~zerzenie zasad prawidłowej gospodarki łnwieckiej, prawidłowego sposobu polowania oraz podniesie,nia zwierzo stanu Srodki działa,n i a: K5łko zabiega o wyjednanie celowych zarządzeń władz prawodawczych i wy,konawczych w zakresie ł;qw i ectwa; utrzymuje i prowadzi tereny łowieckie, hodu jąc i ochraniając znajdującą się Ba nich zw i erzylj1ę, ws~óldziała w zwalczaniu kłusownictwa i ściganiu handlu zwie,rzytlą w czasie zakazanym, po,pie ra hodowlę PSÓw myśllwskich itp; popiera wydawni ctwą,traktujące o łowiectwie, prowadzi bibliotekę, muzeum łowieckie, urządza odczyty, bierze udział, w wystawach ogólnołowieck i ch, konkursach strzeleckich itp, wydaje nagrody osoboin; wyróżn i ającym się w zakresie działalności Kół:ka Imiona i nazwiska zaf,ożycieli: Wacław Moycho, Zygmunt Dec7yń ski, Stani s ł aw Janczewski, Józef Grodzicki, Michał, Rękas, Jan Szendel Jerzy Chrom ; ński, Tadeusz Bańcerek, Henryk Bobowski, Jan War (;;~a k, Jerzy Soń ta, Adolf Garszyńskl, Zygmunt Czaljkowski, Bolesł law S iwi ński, Janusz KU1q;ycki GB -172 Na zasadzi e postanr}wien i ą Prezvde-nta m Łodzi z dnia 21 stycznia 1947 r wciągniętq w dnu l lutego 1947 roku do Rejestru Stowarzyszeń i Z~viązków Zarządu Mie jsk:ego w Łodzi pod Nr 98 stowarzyszenie p n Robotni czy Klub Sportowy "Vi~toria" z s i edzibą w Łodzi Teren działal ności: m Ł 5 di Ce1: praca kuilturalno - oświat owa I rozwój sportowy członków Srodki działania: KhLb tworzy sekcje kulturajlnooś w atowo-sllortowe, tow"użyskie itp Imona i nazwi s ~a zaio życi eli: Gross Ludlwik, Sobczak Marian, Potocki Wacław, Jóiwiak Edward, Cichocki Kazimierz, P ietruszewski Stef<ln, TOka;ski WilJlcenty, Nowioki Zdz i słruw, Wasiak Jan, Wielko:poolan M ;c hał, R atyńsk i Henryk,Salamonowsk,i edward, Iwanczysźyn Taomara, Wawrzyniak Regina, Slonecki Stanisław GB -112 Na zasadzie postano w;jenia,prezydenta m Łodz i z dni ~ 13 grudnia 1946 r wciągnięto w dniu 21 grud,nia 1946 r dla Rejestru Stowarz yszeń i Związ :ków Zarządu Miejskiego w Łodzi pod Nr 91 stowarzyszenie p n,,:l:ydowski fundusz Narcdowy Keren Kajemet LeisraeJ", z s : edz ibą w Łodzi Teren d ziałajności: obszar Państwa Polskiego Cel: stworzooie warunków dla kolonizacii :l:ydów polskich w Pa,lesty"ie przez uq:yskane środ,ków dla nabycia ziemi w PalestylJ1ie, mającą sta:nowi ć żydowską wbsność narodową, okazywanie pomocy przy produktywizacii młlodzieży Żydowskiej, pragnącej emigrować do Palestyny, w" szczególności przy przysiposobienip jej do p,racy na rou Srodki dz i ałania: llropa,gowanie idei uijlarodowienia ziemi żydowskie i w Palestynie i kolonizacji na roli: organizowaine Imprez, referatów, wystcllw itp, Hustruiących zdobycze 2 f N w Palestynie; urządzani e z,biórek i imprez dochodowych; udzielanie zasiłków na wszelkiego rodzaju prace, związaljle z produktyw i zacj ą młod zieży żydowskiej, pragn ą cej emigrować do Palestr ny; organizowanie kursów, świetlic, bihliotek, wydawanie czasopism itd Imiona i nazwiska założyc i eli : Ro gozi ński Szymon, Cyncy naotus Aron, Sze-ite>lLeon, Stasze,wski Marek, Cukierman Icchak, Rotenberg Józef, Chludniewkz Bzef, Rozen:berg Szymon, Kossower Mendl, Mendel Bernard, Ołom!1cki Aleksander, Bruch~ns k i M i chał, Sternfeld Mo iżesz, GeJblum Jakób, Ctderbaum Rubin GA Na zasadzie ppsta nowien ia Prezydenta m Łodz i z dn ia 13 grudnia 1946 r wciągnięto w dn iu 21 grud,nia 1946 r do Rejestru Stowarz y szeń i Zw ią zków Z arząd u Miejsk ego w Łodzi pod N~ 90 stowarzyszenie p n "HechaJuc - Pionier", z siedzibą w Łodzi Teren działalności: obszar Państwa Polskiego Cel: wychowanie młodz cży żydowsk : ej w duchu sjonistyczno-socjalistycznym oraz przysposobien ie młodz i eży żydowskie,j do pracy produktywnej w kraju i pionierskiej w Palestynie Srodki d lzfała ll i a: zakładanie l<olektywó,w robotniczych oraz pl acówek PflCY rglniczej - jako ośrodków produktywizacji ml o d zieży, zakładan i e świetlic, bibliotek, kółek sam okszt a łceniowych, orgaif1izowanie kursów, kolonii, uniwersytetów ludowych, wreszcie wydawanie pi sm itd - jako ośrodków pracy kulturalno - oświaołowej wśr:>d młodz ieży żydowskiej Im iona i nazwiska założycieii: Cukierman Icchak, Szklar Izrael, Tyszler Ar :e, Bo żykowski Tuwie, GroS~mlT1 Cha ja, Lubetkin Cywia, Podemski fe liks, Tannu Jechuda, Bielicka Chasia, Szefzel T-a:b, Mo jies Jochewet, Cholawski Szalem, Bukowska Leokadia, Abelewicz Lea, Lifszyc Arie GA Na zasadzie postanf)wien:a Pr ez~, denta m todz z dna 29 marca 1947 r wc : ągn i ęfo w dniu 11 k,wielna 1947 r do Re; estru S towarl,v ze il i Z \" ;lzkćjw Za r:z 4du M;ejskego w Łodz i pod Nr 112 stowarzyszenie p n "Związek 1utysttJ,w Scen Zydowskich w Polsce", z siedzibą w Łodzi Teren działalności: obszar Państwa Polskiego Cel: podn iesie~i e poziomu artystycznego produkcji teatralnych przez systematyczne i zorganizowaif1e dz ałanie w tym kierunku ; pod,niesien;e poziomu ducllowego stowarzyszonych ora,z wszechstronna obrona ich interesów za wodowy ch i materialny,ch Srodki działania: Związek może: powołylwać do życia, zgodnie z niniejszym statutem wszelkego rod~aju instytucje I komis je, mające na celu zll"eahzowanie poszczególnych cel5w Związku, na podstawie regulaminów ucbwalonyth przez Walny Zja<Zd; zakf,adać szkoły dramatyczne, organizować kursy uzl1lpeł,niające w z akres ie sztuki teatralnej, urządzać odczyty l pogadanki, zebrania towarzyskie, przedstawienia i zabawy pwbliczne; two l1zyć specjalne sekcje Związku; zakładać i utrzyjnylwać książnice, czyte,lnie i kluby; uzyskiwać koncesie na przedsiębiorstwa teatralne, prowadzo,ne przez Naczelne Władze Związku lub pt1;ez s,półdzie,ln i ę" złożone z jego cz!lonków;,wydawać czasopisma poświęcone sprawom artystycznym i zawodowym; tworzyć sąd 1y rozjemcze dla roz trzygnięc i a zatalrgów zawodowych m ię dzy człlonkami Związku (M i ę-dzy człoo:kami Związku z jednej strony,a przedsiębiorstwami teitralnymi z drugiej, mogą być tworzone sądy rozjemcze za zgodą zalinteresowanych); tworzy ć biura bezpłatnej porady prawnej w sprawach, które wyn i ka j ą na tle stosunków zawodowych czlo,nków Związku; tworzyć dla swych członków ka,sy oszczędnościowe i po życzkowe; zorganizować fundl1soz jubi,leuszowy; zorganizo\vać kasę pogrzebow:f oraz udziel i ć zapomóg członkom chorym, inwalidom i chwilowo pozbawionym pracy, a także rodzinom po zmarłych członkach; zakładać sanatoria i schroniska; zakładać sp5ł, dzielnie, składy kostiumów teatraljnych i dekoracyj; na bywać oraz reprezentować prawa autorsk;e twórców dramatycznych i muzycznych; posiadać własne gmachy i lokale d la celów, Związku i zebrań towarzyskich Im iona i nazłwis ka za~ożycie li: Icek totow;cz Bcti Łatowicz, Matus Zak, Jakób Kurlender, Mozes Upman Izrael Biał ~owicz, Chana Rozencwajg, Szmul Goldsztajn, Nadi Kareni, Estera Pclerman, Na1aHa Lipman, Dawid Ledierman, Michal Klein, Szl,alJna Prizament, Alzyk Rotman GB Na zasadzie postanowien;a Prezydenta m Łodz z dn;a 29 marca 1947 r wci lvg ięto w dn iu 15 kwietnia 1947 r do Rejestru Sto wa rzyszeń i Z wiązków Z a rią d u Miejsk:ego w Łodzi pod Nr 113 stowarzyszenie p n "Stowarzyszenie Kobiet przy Polskiej Parafii EwangeHckiej w Łodzi", z siedz i bą w Łodzi Teren działa,lności: m Ł 5di Ce,l: pogłębianie życia re,i, igijne~o i kościej,nego wśr5d Stowarzyszooia; praca charytatywna nad bedny czł-onków mi L niedołężnymi parafianami oraz 1Jad ich dz i ećmi i mło- dzieżą; ułatwian i e ws!półoży c i a członków paraiii ~ e sobą; wykonywaljlie robótek ręcznyc:h, potrzebnych dl/a kościoła i parafii; nawią zywan i e i utrzymywanie kon taktów z innymi organizacjami kobiecymi Srod ki działoa n ; a: u rzą d zan; e zebrań relig;jnych, wyk ł a dów i ockzytów; urządzanie imprez i zebr a ń towarzyskich; nies1,enie pomocy materialnej i mora1nej biednym i niedoł ęż nym parafianom; urządzan i e w r~zie potrzeby sźczególnych zebrań poświęconych robótkom Imiona i nazwiska założycieli: Zofia Bock ETna Brick,!za Glac, Maria Grodzka, NataHa Hainclowa, Eugenia Konieczna, Anna Kotulowa, Gera Nusbaum, Kaz imiera Seifert, Hele_na Sztok, Jani,na Tochterman, Stefania Weigt, EJfryda Wag;ner, StalIl is ława Wołosz yn, Blza Z ięt k i ewicz GB Na zasadzie posta11 0wiena P rezv cle,nta m Łodz i z dn ia R kwietnia 1946 r wcią,gn i ę to w dniu 11 kw;etnia 1946 r do Rejestru S t(l\: uzv sz c ń i Z\\inków Z arz~l dll Miejskiego w Łodzi pod Nr 53 stowarzyszenie p n "Towarzystwo Ochrony Zdrowia LudnOŚCi :l:ydowskiei w Po lsce", z s i edz i bą w Łodzi Teren dz i ałalnnś>ci: obszar Pań s twa Polskieg-o Cel: podniesienie stanu zdrow o tn e ~ o lu d llo ści żydowsk i ej, akcja zapobiegawcza przeciwko chorobom, Oipi eka zdrowotna nad matką i dzie ckiem Srooki dz i ałan ia : urz ą dzanie szpitali, pol iklinik przy chodni, laboratoriów, sanatori5w, prewentor;ó\\, żłobków dziecięcych, domów wypoczynko\vych, przychodni przeciwiiruź licz nyc h, przychodni przeclwwenerycznych, poradni przedślubn~ch zakladów ren tgenowskich, za,kładów fizyko-teralpeuty cznych, skłaldn ; c środk 5w leczniczych i m ateria łów oraz nadlzór saljlita,rny nad internatami, domami noclegowymi, domami dz iecka, kuchn;ami ludowymi wra z z (m eką zdro~ wotną nad nimi, higiena szkolna urządza nie odczytów, zebrań dyskusyjnych, wystaw Imiona i nazw,is ka zal ożycieli: dr Ko walski MieCZy~law: dir Kryń s ki Abraham, dr Wairbergowa Eu gen a dr Kronenbergowa Hanna, dr Szykier Leon, dr Jedwu,h SJmuel Józet, dr Cygielman Joel Hertz Ignacy, dr Hoiman Jerzy, dr Ubo Aleksander, dr Gołębiowski Leon, dr Szalita-Pemawa Alberta dr Eljaosiewicz Władysław, Gerson Dora, Sz t~lerm an Paw eł GA -249 Na zasadzie postanl:\",iena P ~ "" h 111!,,, 7 dnia 3 kwietnia 1946 r wci;jgnięto w dn iu lr k\\ ietna 194fi r do Rejestru S to warzysze ń i Z \i n~ liiw l "r~"j l1 ą Ę"<! ;e go W Ło dzi pod Nr 49 stowarzyszene p n,towarz ystwo Przyjaciół Teatr5w Lalek", z si ed zi bą w Łocl c>;i Teren dz i ałalności: obszar P ajl ~twa Pnlsk ego Cel: propaganda teatrów lalek, organizacja szerokiej SieCI teatrów la:lek, skupianie wy&ilków zm ; e r ujących do stworze nia repertuaru dja teatru lalek Srod,ki działalj1ia: praca dla podwyższenia kwaljfika c,i ; zespo/oów i poszczególnych ma,r:onetkarzy, Opieka nad mnrall]\: mi i zawodowymi interesami mari onetkarzy pol~"ich i poszczególnych zespołó w, tworzenie zespołów teatralnych n(, wych, wspieranie i stn:e j ącyc h, wydawnictwa własne (w [Jierwszym rz ędzi e czasopismo kukiełkowe), odczyty, re feraty, zebrania dyskusyjne, domy wypoczynkowe, sanator:a, kluhy, pożyczk i i zapomogi, udzielane członkom f wdowoiij po n:ch i sierotom, reprezentacja T P T Lw konferencjach : ziazdach iljls,tytucyj pokrewny ch, ud zial w miedzynarodowych kongresach teatr5w lalek, po średn c llvo prz, 71k u :~f zt~lk dlla lewbrów lalek, ogłaszanie konkursów na sztuki dla teatrów lajek, organizacja dorocznych turniejów dla teatrów zawodowych i amatorskich przoou,jących teatrów, stworzenie fabryki lalek i dekoracji dla teatrów, stworzenie bib1i1lteki, sztu,k dla teatrów lalek i książek o lalkach Imiona i nazwiska założycieli: Lasocki Józef Karol, Salski Zygmunt, dr Sztaudynger Jan, Totwen Olga" Zakrzewska Stanisława, Zakrzewski Stefro, Zaruba Jerzy, Kałużyński Zygmunt, Krzemieniecka Lucyna, Januszewska Hallna, pasternak Leon, Bucholtzowa Ja,nina, Rembek Stanisław, Janowski Jarosła w, Jastruń Mieczysław GA ~ 264 Na zasadzie postane-wienia Prezy denta m todzi z dn;a 9 sierpnia 1946 r Wciągn ię to vi dniu 13 sierpnia 1946 r do Rejestru Stowarzy sze ń i Związków Za rzqdu Miejskego w ŁodQ:i pod Nr 71 stowarzyszenie p n "Stowarzysien,ie Spiewacze "Ton", z siedzibą w Łodzi Teren działal ności: m Ł1di Cel: rozwój i p~pieranie śpiew u r muzyki, a w szczególności śpiewu kośc i e lnego i mulyki oraz podniesienie ducho wego poziomu swych cz!,onk5w Srodki działa nia: ćwiczenia w śpiewie, zwbawy, wieczorki, koncerty i,tp Imiona i nazwiska założyc ieli: Ludlwik SC1liński, Stefan Owczarek, Jan Swierszcz, Stanisław Sowa, Władysłlaw Kacperski Halina Lasota, W iktoria Bogdańska, Antoni Stawowczyk, Jan Bukowy, Helena Soliń ska, Aleksander Loika, Władysława Lasota" Anna Orlowska Wincenty Sieroń, Ludomir Borsa GA Na zasadzie postanowie11i a Prezydoota m Łodzi z dnia 9 sierpnia 1946 r wciąg>n ię to w dniu 12 sierpnia 1946 r do Rejestru Stowarzyszeń i Zw iąz ków Zarządu Miejskiego w Łodzi pod Nr 70 stowarzyszenie p n "Koło Rodziców przy Szkołach Prylwatnych Janiny Cza~czyńskiej w Łodzi" Teren działalności: m ŁódJź Cel: w&pól!praca domu ze szkołą mającą na celu Wychowaniedobrej obywatelki"lpolki, świadomej SwYch obowi:łzków i praw, zdrowej moralnie i fizyczn ie kobiety Srodki dz ia~ania: szerzenie kultu państwowości polskiel ;wśród uczennic przez: a) odpowiednie oddziaływanie domu, b) popieranie dążeń i zamierzeń szkoły, czuwal11ie nad życiem poza-szkolnym uczennic (w dziedzinie lektury, książek, dzienn+ków i czasopism, teatru, kinematograhl, życia towarzyskiego itp), zwłaszcza zaś óchrona przed szkodliwymi Wlpływami, troska o fizyczne zdrowie uczennic tak w ciągu roku szkolnego, jak i w okresie wakacyj,nym, niesienie pomocy materialnej niezamożnym uczennicom, popieranie szkoły w jej zamierzeniach, tnających na celu polepszenie wa,runk5w pracy, zaznajamianie się z wynikami miuki w zakresie psychologii młodzieży teorii łwychowaitia i na:, uczania przez referaty, odczyty itp, współudział w pracach wychowawczych, a zwf,aszcza z " Samopomocą uczniowską" Imiona i n azwis ka założycieli: Romanowski Jerzy, Nowicka Maria, Wróblewska Zofia, Ziemian Zygmunt, WaIJlberg Rena, Ra~z i ejewska Władysława, Dobrowolska Irena, Pająkowa Zofia Dobrzańska Bron i sława, Skrzyńska Antonina, Jasłowsk i Eugeniusz, Nachibowiczowa Helena, Czaopczyń ski Tadeusz, Szustkiewicz Henryk, KirYkW1todzimierz OA-629 Na zasadzie postanowienia: Prezydenta m Łodzi z dnia 10 sierpnia 1946 r wciąg,nięto w dniu 14 sierpnia 1946 r do Rejestru Stowarzy sze ń i Związków Zarz ą du Miesk:ego w Łod 1zi pod Nr 74 stowarzyszenie P n,,:l:ydows,ki Klu,b Sf)nrtowy "Makabi", z siedzibą w Łodzi Teren dz ia łalilośc i: m Łódi Cel: Szerzen:e i popieranie sport6w amatorskich i wychowan ia fizycznego przez uprawianie ćw!cze li pod kierunkiem falchowyd\ instruktorów, rozwój i podtrzymywariie życia towarzyskego w, lronie swoich członków Srodki dz;alania: Klub org-anizu je i urządza wszelkiego rodzaju ćwiczenia i imprezy sportowe, u rządza odczyty i po,l(ad anki na te]11aty sportowe, popularyzlle i wydaie pi~ma sportowe, op iekuje s;ę młodzieżą ć wi czącą w Stowarzyszeniu Tm ;ona i nazwiska zał ożyciel i : Wallach Ada m, SaJan Lajh ; Dobrzecki Jan feldon Ig-nacy, Zaj bert M (czysia", Ch ec; ń ski Ludwik, fryszman ~nacy; feldon Adam, Zy hersztajn,leon, Wiclawski Zygml1n t R Ol!; ozińsk ; S7\ 111on, Kemn ński Jakub Ru szecki Dawid, fe in Rub in Sztranch Zygmllllt Kronman Józef, GA Na zasa dzie por!ano\vien;a Prezyde nta 111 Łodz i z dn ia 14 sierpnia 1946 r wciagn ęto w dniu 14 sierplla 1946 r do Rejestru Stow a rz yszeń i Zwi ązk ów Zarzadu M e i ~kego w Łod zi pod Nr 72 stowarzyszenie- p n, Okreg/)wy Związek Towarzystw Ogrodów i ()sie dli " Dz ia łkflwych v, tadzio Teren działalnośc i : m Łódź i Województwo Łódzk i e Ce l: krzew;e-nie idei ogrodów i os;ed1 i dz a,lkowych oraz budlzen ie zamilowania do przyrody wśr:sd naj szerszych warstw społeczeństwa, organizowanie Towa rzvstw Ogrodów i Osied:/j Dzial,kowych oraz o>:rodów prz~ domow y ch, in cjowanie na swoim terenie i popierane,, szelkich prac, które zmierzaią do rozwoju ogrodów i osiedli dzi ałkow yc h, iednoczenle akcyj instytucyj i stowa,rz} szeń d7i a łając"ch nd jego terenie w zakresie rozwoiu ogrodó,,, osiedli dzialkowych, podnoszenie kultury duchowej, fizycznej i materialnej wśród członków Towarzystw Ogrodów i Os iedli Działko\vy ch, podnesi enie jakościowe i ilościowe produkcj; ogrodni!j w kraju, rozw5j spółdzielczości i orga nizacja zlkupów Srodki dz ia łania: współipraca z miejscowymi władzami pa ń s twowvm i, samorz ą dowy m i oraz instytucjami popierąjącymi akcje zakładania l"c: rndó", ; os edli dz " I IWVj;h lub ma j ącymi cele pokrewne, prqpagowcljnie ogrodów i osie&i

7 _N_r;;,/S:,8 --::M;;; O;;N::,I;:;;T:;,:O;;R:,:-:P,:O;::;LSKI -: Dnia 16 maja 194;;;:7;,r:::, ;;;;,;;;:;;;;;;;;_;;;;;; _;;; ;;;;;; _;;:;,; :;; _";;; _:;:; ~";;; działkowych za pomocą radia, pism wydawnictw, odczytów, pogadanek kursów, wystaw itp, przygotowanie aparatu Instruktorsk!ego i udzielan e pomocy fachowej Towarzystwom organizowanie nowych ogrod6w Towarzystw I różnych placówek związanych z akcją rozwoju ogro d5w i osiedli dzlal, kowych, naby,wanie I dzierżawien i e teren6w pod ogrody i osiedla działkowe od osób trzecich, udzielanie Towarzystwom p(}rad praw1l1ych w dziele organizacyj tych TowarzYstw I Ich życia organlzacy!-nego, organizowanie spóldzie lni r6tnego ty\p,u prowadzenie I koordynowanie pracy kulturalnooświatowej samopomocy spo łecznej I oplekuńczo-spolecznej wśr6d swoich członków przez organizowanie k6~ Soportowych muzycznych; urządzanie kolonii letnich itp pogłębianie spraw l}ości organil,acyjnej przez urządzanie Z;azdów konferencyj itp Imiona i nazwiska założycieli: int Szuf1eta Antoni GMdź Peliks, Kłopotowskl Tadeusz Turski Teofil, W!zner Karol, telechowski J6zef, Małachowski Roman, Kosmańsk i Hieronim, Nowakl,wski Stanisław, Drzewiecki Wacław, Dałek Wacław, Zamel,ko Józef, Damzyn Jerzy, Borklewlcz Wad aw Perka Antoni GA-640 Na zasadzie postanowienia, Prezydenta m Łodzi z dn ia 13 marca 1946 r wciągnięto w dniu 28 marca 1946 r do l~eje st ru St o\\;arz yszeń i Związków Zarządu Mieisk:ego w Łod z i pod Nr 46 stowarzyszenie p n Zw i ązek Przewoźników Konnych w ŁodzI", z siedzi/bą w ŁodzI Teren dzialalności: m Łódź I Wojewódzł,wo Łódzkie Cel: zorganizowanie wszystkich przewoźn : ków konnych na terenie m Łodzi i Wojewódiztwa Łódzkiego ~rodki dziala,nia: obrona interesów żawodowych członk6w Związku oraz niesienie pomocy w zaspakalan:u ich potr~eb gospodarczych i kulturalnych badanie warunków pra cy, d q~ enie do ich poprawy I tpodlioszenle wydajno ścl pracy (lbanie o poziom utrzymania I iakość ~wierząt pociągowych kontrola i pod ;nosze ńle poziomu technicznesto tab\lru, upo wszedinianie zdobyczy te,chnlcznych i typu sta,"daryzowanych woz6,w, praca wychowawcza wśród członków Związku idqżaląca do ich wychowania pol,jtycznego i społeeznego w d1lchu zasad demokratycznych ł kulturalnych cywilizacji eurqlpejsklej, lak r6wnlet wyraba1rle tyllu obywatela zwląz kowca, Ułzllczanie zebrań odczyt6w, wykładów i kurs6w posiadanie własnego ma j ątku lokalu, fundusz6w, bblotekl czy tel/ni Organizo,wanie pomocy prawllei Ilekarsklei oraz flna,"sowej, WystęPowanle VI $Prawach, dotyczących interesów członk6w Związku przed władzami t sądami Imiona i nazwiska zatofycie\!: Kudrzycki Wincenty, Dy l1aburskl Jan Przybysz Tadeusz, CJarnolan Antoni, Czarno fan Stefan, Slerankowskl J6zef Rowiński Bolesław MarczeW" ski Józef; Jedyńskl Michał Jalkiewicz Ludwik, Rajski Steran, Janik jan~ Kdlski BroiilSlaJw; Matkiewicz Mieczysław, Pietrzak Stanlśław "Na zasadzie postanowienia Prezydenta m ł,odzi z dn:a 6 kwietnia 1946 r wdągi!1 i ętr> w dniu 18 kwietnia 1946 r do Rejestru " Stowarzyszeń i Zw ią zków Zarządu Miejskcgo iv Łodzi pod Nr 52 stowarzyszenie P n "Towarzystwo Ko lonll i P6łkol~)l1li" z siedzibą w Łodzi Tereri działalności: m Łódź i WojewódzfiWo Łódzkie Cel: organizowanie i prowadzenie kolonij i półko,lonii dla (Izi~ci I m~odz i eży m Łodzi Środki działa,"ia: zbieranie funduszów na budowę ośrodk6w kolonijnych, zaopatrzenie tychte w odpciwiednie urządzenia oraz utrzymanie na kolon!ach i półkqldnia,ch dzieci i młodzieży Imiona i nazwiska zafcylycleli: Bergier Maksymillan Biezanowski Antoni GajewskI Józef, Jagod z l ńskl Ju1la,", Kuchowlcz Czesław Maciejewski Zygmunt R6żanowicz Stanisław, Szymczykiewicz Eugeniusz, Szymański Roman Szu,bert Czeslaw, Szwa 1m Bronlsław Sas Leoi>old Trolanowskl Stanistaw Waltmtus Jan, Zaczek Jan GA Na zasadzie postanowienia Prezydenta m Łodzi z dnia 14 marca 1946 r wciągnięto w dniu Z2 marca 1946 roku do Rejestru Stowarzyszeń i Związków Zarzadu Mejskego w Łodzi pod Nr 48 stqwa rzyszenie p n "Łódzki Klub Automobilowy", z siedzibą w Łodzi Teren działalności: m Łódź i Woiewództwo Łódzkie Cel: budzenie i krzewienie Idei motoryzach w najszerszym zakresie dz i ałania oraz zjednoczenie w swym gronie wszystkich pracownik6w i sympatyków w tej dz iedzinie, Środki działania: a) popieranie motoryzacii we IwsZystki~h jel przejawach, przez naidalej idącą współpracę z władzami państwowymi i samorządowymi przez opracowanie popieranie oraz opiniowanie wszelki ch projektów i planów w tej dziedlzinle łącznie z rozbudową dróg i szlaków komunikacyjnych; b) wycho,wanie pracownik6w w motoryzacyjmym duchu ideowym, fachowym i społecznym; c) reprezentowanie w kraju i za granicą szerokich warstw automohiustów i pracowników w tei dziedzinie; d) wykonywanie czyn ilości zleconych przez władze państwowe (i samorządoo\ve); e> na tądanle władz, kwaj:fikowanie POQ względem facho wym i moralnym osób ubiegających się o placówki gospodarcze w dziedzinie motoryzacll orv; udzielanie opinii o oso bach fizycznych i prawnych; f) pomoc przy tworzeniu placówek gospodarczych BnH komulkacyjnych osobowych i towarowych; g) ułatwianie cztonkom nabyca pojazd5w oraz ich re!estracll, zwalczanie n ielegalnego I nieuczciwgo obrotu samochodami i częściami zamiennymi: h) wsl\l6łpraca w dziedzinie kartografii I wydawnictwa map drogowych biuletynów o stanie dróg i most6w, wskazywanie tras dogod:nych Itp; j) redagowanie własnych czasol!sm I artykuł6w do prasy codżienne: J I fachowel:!) krzewienie turystyki, sportu I tycła towarzyskiego przez organlzowane wycieczek raoidów, bleg6w zawod6w wszelkiego rodzaju pokaz6w, od<:zytow iłip illllpiez j k) wspól~rac~ z ~okrewnl:mi organizacjami kra~ jjlwyml i zagranicznymi i m ędzyna rod owym i; il d,ban ie o porządek i walka z wszelkiego rodzaju bez~adem II:! drogach publicznych; m) ułatwian~e przejazdów za granicę, wydawanie tryptyk6w I kanietów; n) staranie si~ o wszelkiego rodzaju ułatwienia I zniżki dla członków w jadł odajniach, schronskach zajazdach na materialy pędne i smary ; o) o rganizowanie życia towarzyskiego l kulturalnego w Jak naj szerszym zakresie Imiona l nazwiska załoźyc i eli: płk Igna<:y Płażewsk i mjr dyp1 Franciszek Bortner Eustachy Włodz i mierski, inż He\1- ryk Bik, Leopołd Blankier ppłk Oskar Enoch i n ż Karol KauczYliskl, Leopold Ma,rszak Sergiu sz Grycuk inż Henryk K le,pał kpi Tadeusz T;"arogowski ~tanisław Durk;; Gabriel Nasicleski LeopoJ,d Gerhard GA Na zasadzie postanowienia Prezydenta m Łodzi z dnia 3 kwietnia 1946 r wciągn : ęto w dniu 6 kwiet,nia ING r do Rejestru Stowarzyszel\ i Związk ów Zarządu Miejskiego w Łodzi pod Nr 50 stowarzyszenie p n " Łódzki Klub SportoWY" z siedz i bą w Łodzi Teren działalności: m Ł6dź i Województwo Łódzkie Cel: szerzenie l popieranie sportów amatorskich,jako to: gry w pilkę no żn ą, Iawn tennis le kk :ej atletyki ł yżw,iars twa boksu, szermierki pływania kolarstwa, narcia rstwa gier sportowych strzelania, hoke;a i in pod kierownictwem fachowych instruktor6w, popieranie i szerzenie wychowania fizyczne~o, rozwój i podtrzymywanie życia towarzyskiego IW gronie SWYch członków, Srodki dz ;a, łania: Klub organizuje wszelkiego rodzaju ćwiczena i imprezy sportowe, utrzymuje czytelnie, urządza odczyty i pogadanki na temat sportu popularyzuje i wydaje ~ i sma spo-rtowe, opiekuje s ię mlo dz ieżą ćwkząca w Kiu,bie prowadzi dz ia łalność towarzysk:\ dla członków urz ądza bale, przedstawienia ~oncerty, wystawy i wycicczki dla swych ~złonków, posiada lokal k!uboiwy itp Imiona i nazwiska zało ży cieli: Szudziliski Stebn, CyIl WaJwrzynec Krachulec Zygmul1t, Korcelli M e czysław Lange Zygmunt Otocki Feliks, Wieruckl Stefan, Zamełko Eu!:en iusz Panfil Mar:al1 Lubawski Henryk Skibicki Zygmunt Konopka Heliodor, Łuszkiewicz Wacław, Andrzejak Edmund maszczyk Michał GA Na zasadzie postanowienia Prezydenta m Łodzi z dn ia 16 kwietnia 1946 r wci!\stnięto w dniu 25 kwietnia 1946 r do Rejestru Stowarzyszeń i Związków Zarz:)du Miejskego w Łodzi pod Nr 57 stowarzyszenie p n IGu,b Sportowy Tramwajarzy" z siedz : bą w Łodzi Teren działalności: m Ł6dź i Województwo Łódzkie Cel: roz,wój fizyczny i wychowanie sportowe swych członków ~rodki działania: szerzenie i lopicra<l1ie sportów amatorskich jako to: atletyki ciężk:ei i lekkiej boksu gier sporlo- wych, gry w piłkę nożną, kolarstwa Iyżw:arstwa, narciarstwa motocyklizmu, pływania, strzelania, szermierki ten:sa i in przez uprawianie ćwl<:zeń pod kierunkiem instruktora, urządz a n e wszelkiego rodzaju imprez sportowych utrzymanie czytelni, urządzanie odczytów i pogadanek na temat sportll I wychowalnia fizycznego Imiona Inazwiska zalożyc e 1i: Wiśniewski Lucjan Wróblewski Jan, Tutak Piotr, Morawski Eugtm;usz Misia k Stan is ław, Hi,I,ler Ludwik, Hudek Zdzisław Banaszek Marian, Rozpędowskl Zygmunt, Swczak Zygmunt, Ka,hziński Zygmunt Bierkowski Jan Wawrzyński Czesław Zajf Marian, Marecki Mle,czyslaw GA Na zasadzie postanowienia Prezydenta m łodz i z dn ia 15 kwietnia 1946 r wciągnięto w dniu 26 kwietnia 1946 r do Rejestru Stowarzyszeń i Związków Zarzlldu Miejskcgo w Łodzi pod Nr 55 stowarzyszenie p 11 "Klub My śliws ki PracoW1l1 ików Zarządu Miejskiego ~v Łodzi" z siedzitią w ŁodZi Teren działalności: m Łódź i Województwo Łódzkie Cel: krzewienie kultury łowieckiej, szerzenie zasad należytej gospoda,rki łowieck : el, pielęgnowanie tradycji myśliwskich rozpowszechnanie przep,isów prawidłowego polowan ia, współdziałanie z,władzami państwowymi w zwalczaniu wszelkich wykroczeń przeciwko obow i ązujqcym prawom i zwyczajom łowieckim Srodlki dziąłania : Kluo zabiega w łączności z innymi stowa,rzyszeniaml myśliwskim i, zwłaszcza z ogólnokrajową organizacją ł-owiecką u władz prawodawczych i Iwykonawczych o wydawanie ustaw i rozporządzeń korzystnych dla ł10wiectwa I ochrony przyrody; utrzymuje łowiska urzqdza wzorowe polowania, nabywa żywą zwierzy,nę dla zasilenia dzierżawionych te,renów; utrzymuje bibvotekę i zbiory urz ą dza odczyty pokazy i wystawy łowiecki e prenumeruje pisma myśliwskie wspoma~a wydawnictwa z lowectwem zw i ązek mające; szerzy zamhowane do sportu str7eleckiego za POillOcą konkurs6w strzeleckich i przez urzad zanie strzeln ic: popiera hodowle psów m yśliwsk i ch ;,w s półdziała z władzami w śc ig aniu kłusownictwa l handlu zwierzvnq w czasie Zlkazanym; wyróżnia przez odznaki dvplomy i nagrody [J i eniężne oraz przedstawia organizacji ogólnrl-krajowej do odznacze{1 osoby chlubnie wyr6żn iaj ące Się zasługami na polu myśl is twa; dla zasilenia funduszów lub dla celów towarzyskch urzlldza bale, koncerty i inne zabawy publiczne; może utrz Y llly, wać lokal klubowy oral bufet dla członków i wprowadzonych go~cl Imlana l nazwiska zatożycieli : Skiblń~ki Wk,toT, inż Sir Piotr, Grabowski Przemysław ~1111ałowski Ali red Wvczyóski Kaz imierz, Zakrzewski Antoni, Świeclek i Tadeusz, Pacewlcz AlIons Grunwald Zd zsla\v, inż Kru ażyr M!eczvsław, inż Szc zy:)ji, ki 111c1 K?7I11 erc lk Zvo::mll nt Sum itiski edmund, i:11ż NlewaJdta Eugeniusz, inż Waszkiewicz Zygmunt GA-~79 _ "-_,-_- -_,,- ---;,_ Nd z a sad ~ie pii~ta!!,!\ ;cn;1 P rl"l \:Jcl!!a m t odz z dn ia 3 K,wictnia 1946 r wc iqgniqto w dnil1 13 kwietnia 194,6 r do Rejestm Stowarzyszeń i Zwią zk liw larzqdu Miejskiego IV Łod?,; pod Nr 54 stowarżym:niep n Łódzki Okr ęg owy Zwi:)zck Kolarski", z siedziba iw Łodzi Teren działalności: m J:6dź i Wo jewództwo Łódzki e Cel: podniesienie i popieranie sportu kolarskiego na te rytorium m Łodz i i województwa ł6dzldego, zakładani~ nowych to warzystw oraz ąomoc W orga~izac!i tychże Środ ki dz ia łan i a: pop,ieral1le turystyki kolarskiej przez szerzenie zrozumienia w spoleczelistwie ZII8czenia sportu kolarsk:ego, Jako czynn ika wychowanhl fizycznego; urttjdza" nie propagandowych Wyśc i g6 w Jta zawodnik:!w niestowa- rzyszonych fundowanie W miarę możno~ci finansowej llagr6d honorowych w biegach klasycz nych oraz biegu dokoła Pol~ ski; utrzymanie kontaktu sportowo - organizacyjnego ze wszystkiemi Iwladzaml kolatskicml w eałej Rzeczypospolite!: ot ga~izowani e w sezonie ;,i mowym ~imnastyki oraz gier MIchomych potrzebnych ko!arzowi jako wla,ściwej zaprawy op: zed racjonalnym treningem wiosennym: ud,zielanie klubom i sekcjom kolarskim w ramach możl i wości wszelkiej pomocy ~ola lnej organizacyjne j l fachowo-~portqwej: zwoływanie i organizowanie zjaz,dów okrqgowych, konferencyj l pos!e<l zeń celem realizacji swego programu: d ąż enie do podniesienia ideowc:g-o i fachowego poziomu prasy kolarskiej w Polsce I[HZZ propagandę słowem i piórem n,l rzecz rozwoju kolarstwa polskiego: szerzenie zamiłowania do sportu kolarskie go w najszerszych ma sa ch społeczeństwa w szczególnogcl ti młodzieży szkolnej, uzga,dnian c ~vspólnego kalenda~za sportowevo za porozumieniem ws1;ystldch klubów i sekcyj ko larskich całego woje,wództwa: delegowanie członków Zarządu Ł O Z K na Wszystkie za~vod y urządlane w okrqgu hnona i nazwiska założycieli: Krachulec Zygmunt Wie rucki Stefan, Bierkowskl Jan M a nl~ ik Stefan Rzepecki Bo Ies!aw, Urbanowicz Kl ęmens Galecki To) 7;~f W~i"PYCh Roman, Szmigi elski Antoni Miller Zen nn Czyi Edward, Jańczyk Stefan, Kazimierczak Taqeusz Ekler Stefan Olowacki Stefan GA -255 Na zasadzie postanowienia: Prezydenta m Łodzi z dnia 15 kwietnia 1946 r wciągnl~to w dnhl 16 kwie tnia 194,1 r do Rejestru Stowarzy s zeń r Zwłązkńw Zarządtl Miejskiego \v Łodzi pod Nr 56 stowariyszenle p ń,łódzkl OkręgOiWY Zw i ązek Szachowy" z s i edzibą \v Łod zi Teren działalności: mł6dt I Województwo Łódzkie Cel: rozwój i ro ~powszechn!a nie gry i k0mpozycji szacho wej na terenie m Łodzi I WOjewództwa Łńdzk i ego Śr o dki d?::alan ia: urządzanc turniejów wcwnęttzaycn, m!ę dzyzwlązkowych m ędzynarodo\vych oraz wszelkiego rodzaju zawo-dó\v i imprez szacho\vy ch wsil6łdz ałan!e w two,rze:n!u stow!rzyszeń szachowych, wydawanie czasoplsm i wydawnictw, POś\v; ęwny ch grze i ;kotnlpozyci! szachowel, l:dzielane opleki i pomocy liwszelkm poczynaniom zmierza Jąc y m do spoplllaryzl)wanh ~ry " i khmńilzvcjl szachowej wy" syłanie szachistów m Ło dzi i wo! łódz kiego na turnieje og6lno-polskie i opiekę na<! nlmi, reprezentację należl\cych do Zwiqzku zwolenników gry szachowej i potrzeb z:wiązanych z rozw-ojem gry szachowej w stosunku z instytucjami rządmvymi i SlPołecznymi \v m Łodzi I woj łódzkim Imnna i nazwiska za,lożycicli: Gadal1ńskl Jan Kostowskl Ludwik Nikołajew Wszewład Tuka! Bolesław Wróhlewskt Kon stanty, Gruszczyński Zen on Czekań ski Tadeusz Anto niewski Jan Fijałkow s kihenryk Jasieński Jerzy, Rydel M i eczysław Leszczyń s ki Władysław,dr Ro dziewicz Kazimierz, Makarczyk Kazim ierz Pch1iński Sterano GA Na zasad7,ie postallf1wiclla P rrz v,k!\ł a m t,od:>: i z dn ia 11 lip ca 19,16 reku wciągnięto w dnill 16 lipca 1946 roku do Reiestru Sto\VarzYsze li i Z\vF kńw Zarzndu Mie!s!c ego w Łodz i pod Nr 62 sl o wa rzy~zeliie p II,Chór Sumowy przy kośc ie le Matki Boskiej Róh ńcowe! w Stokach" z sledzjbą w Łod zi Teren działalności: m; Łódź Cel: utrzymane ch6ru przy koki ele w Stokach w tjod~i, postawienie śpiewu koklelnego, ludowego I artystyczi1ego na najw yższym poz iomi e ~rodki dz alania: a) prowadzenie wyżei \VYl1lien i o,ne~o chóru b) lekcje śp ; ewu c) organizowanie przedstawień historycznych ludowych I rozrywkowych Im:ona i naz\\ : ~k<l zalo żvc cli : Ga ll ulll Walenty PóI:!ra b:ak Jerzy Potocki -Zygmunt, Wy~ock i Stanislaw Lary Stefan, Czaplak Madan, Mot~1iftskIHźe r-, Eisner Henryk Aunm czewski Wacław, AclaJ11c7e\\ ~ k Zhi>,:n :cw Cholew 1 ńsk i Stefan GawrO/iski Tadeusz, Ga\V roijska Janina, N iw ili sk~ Alina, Gab ryjelczyk fialiua GA Na zasadzie postanowienia Prcz,,(1 jil1ta m Łodzi z dnia 11 lipca 1946 roku wcią!=:nlętn w dniu 16 lipca 1946 ~oku do Rejestru Stowarzy ~ze il I Związk6w 7arl<\du Miei~k ego w Łodzi pod Nr 63 sto\var7y~zen i e p n Rudzkl Klub gpor towy "I1uragan" z s edz i bą w ŁodzI Teren d z ; alalności : m Łódt Cel: Rozwój fizyczny i SPClrtO\vy swoich czlonków ~rnd k i działcnia: szerzenie i popie ranie sport6w amator" ski ch jako to: gry w pilkę no ż ną lekkiej atletyki, hoksu, kolarstwa i in orzez lipraw:a ll!:" IS ;~! t (J!l)! I<C 1II \I I:,1 \ elll fachowym instruktorów, urządzalj! e wszelkiego rodzaiu zabaw przedstawień, konceriów wycieczek w gronie swych c z ło nk ów i sym[jatyków _ Im hjl1a i nazwiska zalo~yciel i : Ł apczy ń ski Ka,z; mierz, Śwl dersk i Władysław, Kowalski Edl11und, Puks Kazimierz Swlderski Jerzy, C ieślik El1P:en : t\ ~ z Tol~arczvk Sbnisl3-\ ", t! czyk W:tolcl, Łap czy ii ski Janusz, Cyr:lń s k i 7 ~ lntunt jakubowski Sta ll i s ł a w, T ~kl1 b p\\ ~ ki ; Pr,ill ci szck, Hajd/llsz), cw icz Eugenia, Klaus Karol, Ł all c zy ński Jeny GA

8 Na zasadzie postanowienia Prezydema m Łodz i z dnia ZZ maja 1946 rokll wc i ągnięto w duiu 25 maia 1946 r~ku do Rejestru Stowarzy sze ń i Zw iązków Zarządu Mieisk:ego rw Łodzi pod Nr 59 stowarzyszenie p n TowarzYitwo Literackie im A M;ckiewicza", z siedzibą w Łcxlzi Terein dzjała,lnośd: obszar Państwa Polskiego Cel: umiejętne bada,n;e dziejów piśmiennictwa polskieg~ ~e szcze\tólnym uwz2lędnieniem tw:jrczości Adama Mickiewkza i współczesnego mu ruchu umysłowego l budzenie ~amiłowania do Iite ratury polskiej; naukowe pogłębianie Zna }omości i badanie języka polskiego jako twórczości artystycznej krzewienie czci dja wielk:ch poetów i pisarzy polskich Środki działania:,wyd3wanie pisma czasowego, poświęconego umiejętnemu badaniu dziejów piśmiennictwa pojskiego i ogólnej wiedzy o Iiter aturze; wydawanie w miarę potrzeby I zasobów Pamiętn i ka", któryby 9bejmowa~ rozprawy materiały itp dotyczące tylko życia i twórczości Adama Mickiewicza; przedsiębranie i p<ypjeranie innych wydawnictw na,ukowych z zakresu dzie::jw piśmienn i ctwa polskiego o ile pozwolą na to zasoby pieniężne Towalrzystwa; utworzenie o He pozwolą na to warunki księgozbiottt, któryby obejmował wsze!kiego rodzaju materiały drukowane i opracowania odnoszące s i ę do dziejów piśm i enn ictwa polskiego oraz archiwum któreby gromadziło materaly rękopiśmienne; urządlanie literackich zebrań odczytów pll:blicznych I obchod6w uroczystych ku czci wielkich Pisarzy; zakładanie i popieranie \v innych m i ejscowośc i lich Rzeczypo~olitej Polskiej odci?-iafów Towarzystwa (miona i nazwiska założyciel i : dr Stefania Skwarczyńska, dr Ju,tiUs,z Salori, Kwaskowska Wa,nda CzapczyńsIki Tadeusz, Bo,leski Andrzej Maciejowskl Zyg-munt, Józefowczowa Trena Witkowska Irena, Michniewski Kale tan Pęcherski Mieczy "laiw dr Sta! ni,sław f Michals1d Sawrynowic z Eugeniusz, Czartkows:ki Ad am Kulczycka-Saloni Janina, Trzynadłowski Ian OA -368 Na zasadzie postllnowienia Prezydenta m Łodzi z dnia 2) maia 1946 r wciągnięto w dniu 27 maja 1946 r do Rejestru Stowarz ys zeń i Związk6w Zarządu Miejskiego w Łodzi pod Nr 58 Stowarzyszenie P n "Polski Instytut Służby Społecznei w Łodzi", z siedzi lbą w Łodzi Teren dz i a,~alności: obszar Państwa Polskiego Cei: pogłębianie wiedzy o zjawiskach życia społecznego przez prowadzenie i ~ieranie studi5w nad warunkami norma;l,nego rozwoju nad pod!ożem klęsk spolecznych i wyko lejeń jednostek oraz nad metodami i osiągn i ęciami ratownictwa pomocy, ameki, urządzeń pomyślności powszecłmej i :}rzaizacji zrzeszeń Srodki działania: systematyczne badania ~dejmowane "rzez stałych pracowników I,kores~ndentów gromadzenie zbiorów i prowadzenie biblioteki z czyłel,nią i archiwum, poradnidwo udzielanie opinii fachowych i opracowywallie pla ":Jw wydawnictwa naukowe l instrukcyjne Kształcenie pracowników i działaczy orgalnizowanle ziazd6w, konferencyj, wystaw praktyk i wycieczek lm iona i nazwiska za łożycieii : dr Józef Cha~acińsk i, dr Tadeusz Kotarbiński, dr Stanisław Ossowski, dr Marian OrotQwski dr Edmurrld Giebartowski dr Alfred Krygier, dr Tadeusz Kupczyński, dr Lud\\rik Rajchman, Eugeniusz Ajnenkiel dr ZYlm1Ull1t Szymallo~s~i Kazimerz Maj, Edward Strzelecki dr Mieczysłalw M ic hałowicz, Mj,cha~ Rę:kas prof Helena Rad1ińska OA - ;;T3 Na zasadzie postanowienia Prezydenta m Łod z i z dnia 31 maja 1946 r wciągnięto w dniu 25 czerwca 1946 r do Rejestru Stowarzyszeń i Związków Zarządu Miejskiego w Łodz pod Nr 6Ó Stowarzyszenie p, n Towarzystwo PraWniczo-Ekonomiczne" z siedzibą w Łodzi Teren d,zialalności: obszar Państwa Polskiego Cel: krzewienie i rozwój nauk i wykształce,n i a pravnticzo Ekonomi,cznego i społecznego o,ra<z popieranie pracy społecznej za pomocą naukowych badań, udzielanie informacji i opi,nii wsiprawaich pr<ljwno-ekonomicznych i społecznych oraz przez wsp51ne obrady nad prakiyczinymi kwestiami w tej dziedzinie Srodki dzi alania: zbieranie i systematyzowanie dziełl, materiałów i dokumentów z dziedziny prawno-ekonomicznej j wolecznej utrzymywanie biblioteki archiwum i czytelni pism ~pecialnych pracowni naukowych itp, wydawnictwo prac prawn,i~zo-ekonomicznych, organizowanie wydawnictw zbioro WYch i w og1le wydaw3ł1ie i popieranie d:ziel prac, komentar rz~, ~dręczników z zakresu naouk prawniczych, ekol1om~cznych i społlecznyćh--przez swój własny organ noszący nazwę "Instytut WydaWitticzy Towarzystwa prawniczo-ekonomicznego \V Ł odzi" og~aszanie konkursów na opracowanie temat6w ~pecial:nych oraz udzielanie nagród i zclipomóg za prace, orllanizowanie konferencyj, narad zebrań dyskusyjnych, odczybw itp z za<kresu zagad,niefł prawnych i ekonomicznych, I1dzelan,ie władlzom jak i związkom informacji oraz opinii w Sipralwach prawno-ekonomicznych wymagających zbcxlania! (J!pracow3nia; branie I1dlzi ału w pracach i przeds i ęwz:ięc i ach z,biorowych, organizowanych przez pokrewlne instytucje kra~ lowe i zagra,niczne Dla roztrząsani a i opracowania kwesth poszczególnych two rzą się specjalne komisje i sekcje, rządzące s ię in~trukcjami zatwierdzonymi przez Zarząd Towarzystwa Z chwilą rozpoczęcia działalności Towarzystwa istnieć bęc! :) następujące sekcje: sekcje prawa cywilnego i handlowego sekcja prawa karnego, sekcja prawa admlolstrar cvinego, sekcja prawa skarbowego, sekcja prawa spómzlell:~~g o, sekcja prawa socialnego i sekcja ekonomiczna Prócz tgo Towarzystwo może wydawać pismo periodyczne, prze ~aczotle do omawiania zagadnień z dziedzhly nauk prawnoekonomicznych, informowania o wydawanych ustawach, dekretach rozporządzeniach i zarządzen ach wladz omawianie orzecznictwa sądów Up Wydawanie tego pisma podlega prsepilom prawa prasowego MONITOR POLSKI - Dnia 16 maja 1947 f Nr 68 Imiona i nazwiska założycieli: Bierzanek Remigiusz, Dąbrowski Marian, Haneman Jan Stefan Kostowski Symforian Namitkiewicz Jan, Rakower Arkadiusz, Rappa~rt Emil Sta- nisław Sztromaier Stefan Wilanowski Bolesław Siewierski Mieczysław, $w,ięcicki Witold, Domański Ludwik, BaudouJn de Courtenay Swiętosław, Kitzman Adam, Gadlomski Jan, fcllbierkiewicz Wacław OA-460 Na zasadzie postanowienia Prezydenta m Łodzi z dnia 16 sierpnia 1946 r wciągnięto w dniu 7 w rześnia 1946 r do Rejestru Stowarzyszeń i ZwiąZ!ków Zarządu Miejskiego w Łodzi pod Nr 76 Stowarzyszenie p n "Klub Sportowy,Arko z siedzibą w Łodzi Teren działalności m Łódź Cel: rozwój fizyczny i WychoiWanie sportowe SWYch cztonków Srodki dz i ałwia: szerzenie i popieranie sport6w amatorskich, jak to: atletyki, boksu, gier sportowych gry w piłkę nożną, kolarstwa łyżwiarstwa narciarstwa, motocyklizmu, pływania strzelaillia, szermierki tenisa i innycb przez upraw ianie ćwiczeń pod kierunkiem istruktorów; urządzanie wszelkiego rodzaju imprelz SlJortowych Dła roz/woj,u i pod/ trzymania życia towarzyskiego w gronie swych członk:jw,;", KIub ma prawo lltządzać: bale, przedstawienia, koncerty i WYCieczki pos i adać własny lokal klubowy i boisko oraz ultrzymywać buf5t na zasadzie zezwolenia Iwmpetentnych władz Umiona i nazwi,ska założyc i eli: Gibki Stefan, Oziemski Stefan, Biernacki Bronisław, Podg6rski Czes/larw Oiersz Piotr Thume Cezar Czaploński Józef Dzięcielskd Mieczys~aw, Życiński Zygmunt, Ja<chimski Michał Oórny Tadeusz, Sworzyński Bronisław, Maci~rzyński Jan, Błażewski Zooon, Dąbrowski Roman OA -123 Na zasadzie postanowienia Prezydenta JI1 Łodzi z dnia 13siernia 1946 r wciągnięto w dniu 14 sie,rpnia 1946 r do Rejestru Stowarzyszeń i Zw i ązków Zarządu Miejskiego w Łod1:i pod Nr 73 Stowarzyszenie p n "Klub Demokratyczny w Łodzi" Teren działalności m ŁJd~ i Województwo Ł6dzkie Cel: szerzenie i pogłębianie wśród członków wiedzy demokra,tycznej i,wyrobienia obywatelskiego zacieśnienie między członkami węzl<ów łączności ideowej i stosunk:jw przyjaźni, stojąc na gruncie solidarnej w!półpilacy w utrwalenm fundament6w wielkie ltiiepoole P,łej, zjednoczonej i demokratycznej Polski ~rodki eliziałania : k~zta/lcenie cztonk6wna d ziałaczy społeczno -t>ojitycznych, organizowanie kursów, odczytów referatów, wieczorów propagandoiwych koncert,5w, przedstawień teatralnych, amatorskich kinematograficznych I imprez kuhuralno-óśw iatowych prowadzenie btbliotek, czytelni, lokali klubowych, bufetów i resta:uracyj gł6wnie dia zebrań towarzyskich, organizowanie wydawnictw i wymianę prac puhjicystycznych z zagranicznymi ośrodkami demokratycznymi pielęgnowanie rodzimej sztuki w pieśni, muzyce, literaturze i innych dziedzinach urządzan i e wycieczek krajoznawc zych wewnętrznych i zagranicznych oraz wczasów i koloni i Wy,poczynkowych, organizowamie życia sportowego z uwzg,lędnieniem gier sportowych utrzymywanie węzłów bezinteres ownei p~yjaźni,w gronie członk6w i dbałość o losy rodzi,n po nich pozostał ych utrzymywanie serdecznych stosunków z wszystkimi przyja, ciółmi pokoju i tudlzkości bez względu na ich narodowość Imiona i nazwiska zalożyc ieli : Gallas Kazimiel!Z Janiak Zenon Leśn i czak Zygmunt Merlyn Kazimierz Mgr Bonieeki Kazimierz Mgr Zag:Jrski Stanisław, Poszepczyński Włady- sław, Szymański Long-in Sos,iński Włac4rsł aw, Wojtyński Jan, Janowski Ta rosław Piekarski Kaz im ierz Maciaszkowa Daniela, Wyderko Bole~ław Rutkowski Józef, Cieślikowski Wadlllw OA-643 Na zasa,dzie postanowienia Prezydeltta m Łodzi z dnia 6 Sierpnia 1946 r wc iągnięto w dniu 6 września 1946 r do Rejestru Stowarzyszeń i Związków Zarządu ~iejsk i ego w Łodz i pod Nr 75 Stowarzyszenie p n Związe,k Realizatorów filmowych" z s i edz ibą w Łodzi Teren działalnośd: m tódź i Województwo Łódzkie Cel: \vspóluldział w odbud,awie polskiej kill1ematograflji, opieka nad moralnymi i zawodowymi interesami członków ochiona ich prajw autorskich krzewienie kultury artystyczno-fihnowei, pr,zes,trzeganie etyki i solidarności zawodowej członków Srodki dz i ałania: wła sne wydawnictwa widowiska, pokazy, odczyty, referaty zebrania dyskusyjne, dekla acje ide- owe biblioteki j czytelnie dqi11y wy;poczynkowe i mieszkalne, kluby, kasy samopomocy, laboratoria doświadczalne pożyczki i zapomogi udzielane członkom uczestniczenie w instytucjach prawa autorskiego udzia~ w konferencjach i zjazdach instytucyj pokrewnych, udzial w fhmowych kongresach międzyna rodowych Imiona i nazwiska zalożyc i em: Kazimierz Czyńsk i Leonard Bl1czkowski Ludwik Starski Bzef Bartczak, Eugen;usz Gie\ ba Dękierowsk Stefaln, Turbowicz Julian Skoczeń Wacław Kaźmierczak Wacla,w Sebel Stanisław, Perski Ludwik Oniazdowski Zbi~niew Pstrokońska Róża, Mińska Olga i Garbowski Władyslaw OA Na zasadzie postanowienia Prezydenta m Łodz ; z dnia 1(; sierpnia 1946 r wciągn i ęto w dniu 4 października 1946 r do Rejestru Stowarzyszeń i Zw ią zkó~ Zarządu Miejskiego w Łod z : pod Nr 79 Stowarzy~zen i e p n "Klub Sportowy fii ITlowiec" 7 siedzihą w Łodzi Ter e~ r:lz alalllości m t~ódź Cel: szerzenie i popieranie sportów arn~orskich, urządzanie wszelkiego rodzaiu i~rez sportowych; krzewienie kultury sportu $rodki dział>ania: I1prawianie ćwiczeń pcxl kieru~kiem sil fachowych, prowadzenie biblioteki I czyte,lni urządzanie pogadame k i odczytów na tematy sportowe poilj\lllaryzowanle pism sportowych prowadzenie lokalu klubowego, urządzanie zabaw koncert6w, wycieczek Itp Imiona i n-azwiska za łożyci e,li : pplk ford Aleksander, i nt Jusiński Józef, im Karpiński Antoni por Reich Maksymilian, int Jankowski Bohdan Brodzianka E/żbletaJ, Kobierzycka Stefania Kucharskl Henryk Stolarski Zdzisław, CegielskI Zygmunt Żuchowski Stanisłiaw Kosiński Stefan, Chojn acki Kazimierz, StachlIrski Hen:ry:k, Kałowski Wiktor OA Na zasadzie postanowienia Prezydenta m ŁoM i z dnia 5 wrześn i a 1946 r wciągnięto w dniu 11 września 1946 r do Rejestru Stowarzyszeń i Związkółr Zarządu Mieiskiego w Łodzi pod Nr 77 Stowaltzyszenie p n,klub SportowY,Metalowiec" z siedzibą w Łodzi Teren działajnoś,ci: m Łód:f Cel: roz w {)j sportowy czło,nk:jw oraz prace lruhuralno" oświatowe $rodzi dzialam1a: tworzenie sekcii sportowych, ku:hllraln~ oświatowych, towarzyskiołt ttd Imiona! nazwiska założycieli: Wiśniewski Siefan, Wfr rabida Wadaw, Kalabun Stanisław Kamiński Jan Szcz ~1tiCiWski Euge11 iu,sz Dukat Zygmunt, Miksa Zyg:munit Rar chert Ka<rol Bedlnarek Ludwik, Miksa Edward Pańczyk Wat claw, Roksela Ignacy, Matusiak Zygmunt Kaoperski Lucjan, Olczyk franc iszek OA Na zasadzie Pilslanowienia Prezydenta m Łodzi z dnia t5 lipca 1946 r WCiągn i ęto w dniu 30 września 1946 r dc1 Rejestru StowafZyszeń I Związków Za<rządu Miejskiego w Łodzi pod Nr 78 Stowarzyszenie p n "Towarzystwo PSY" chologiczne w Łod zi" z sied~, i,hą w Łodzi Teren działalności m Łód! i Województwo Łódzkie Cel: popularyzowanie, rozszerzanie i pogłę:bianle wledlz, psychologicznej wśród osób, pracujący-ch na po~u psychochologii psychologii siosawanel lub w dziedzina~h pokreww nych Popieranie samodzielnych badań naukowych i udzielamie pomocy w ogłaszaniu ich wyilik6w Krzewienie idei po" radnietwa i opieki psychologicznel ~rodki dz i ałania: Towarzystwo u,rządza wyklady i od< CZyty publiczne; zwołuje posiedzenia naukowe; organizuje sekcje, pracujące w poszczegól,nych dziedzina,ch psychologi,j! thlizieła pomocy w przeprowadzaniu i obserwacji bada>ń psy" chologicznych; w miarę POsiadany-ch fundusz:jw Jiublikuje pn" ce naukowe; organizuje poracnie psych<yl<w;iczne poradnie zawodowe itp oraz udziela J>01110cy przy zakładaniu te go rodzaju instytucji Tmiona i nazwiska załmycieli: Maria Librachowa Wanda Mal inowska StefaIJ Baley Alina Jankows,ka, Maria Więckowska Anna Krzemieńska mgr Simon Epszteiith Seweryna Or~osiowa Władysbwa Zawistowska, Jadwiga Zawirska, Janina Siwiec Julia<n Oresze!, dr Zofia Alchimowicz KaZimierz Bardecki, Maria Ko siołkiewiczowa, mgr Arct Olga OA-821 Na zasadzie postanowienia Prezydenta m Lodzi z dnia: l pa:mziernika 1946 r wciągn i ęio w dniu 9 pafdziernika 1946 r dio Rejestru Stowarzyszeń i Zwią,zk6w Zarządu Miejskiego w Łodzi pod Nr 83 Stowarzyszenie p n,centralny Związek Stenografów i Maszynistek Rzeczypospolitej Pofskiej", z siedzibą w Łodzi Teren dlziałalności: obszar państwa Polskiego Cel: czuwanie nad rozwojem stenografii polskiej szerzenie tejże Iwśród naj szerszych mas społeczeństwa, dążen i e do stosowania we wszystkich resortach życia państwowego samorządowego i gospodar czego ~rodki dzialania: tworzenie kursów dla początkujących l zaawansowanych w stenografii i pisani,u na maszynach, jak równ i eż sekcyj naukowych dla dalszego doskonalen ia i w!prowamania czlonków,w praktyk ę zawodową oraz do tworzeni a okręgo\vych i m;ejscowych ośrodków korespondencyjnych: zwoływanie kn,ngres{)w urz ą dzanie m ; ędzyszkolnvch zawodów i konkurs:1w, utworzenie Komisji Na~lkowej dla spraw systemowych stenog-rafii i n;sania na maszynach d~legowanie bieglych sądowyo:h stworzenie i utrzymywan:e biura stenograficznego dla notowania przemówień zjazdów i innych prac stenograficznych sporu,dza,n ie i utrzymywa,nie he~pł<:tnego wykazu wolnych posad -dla stenqgraf6w oraz maszynistek wydawan:e czasopism stenograficznych, okólników (ulotek), pomocy naukowych i podręczników szkolnych, utworzenie i utrzy~ywanie biblioteki stenograficznej ustanewieuje Komitetu Werbunkowego i P ropa\tandy oraz mianowanie mę żów zaufania wewnątrz Związku łmiona ; nazwiska zafoiycieli: Tad eusz Czy~tohorskl, Franciszek Wojnar, Janusz Kac7marek, Stanisław Brelewskj, Mieczvs~aw Oarzteck; T~nJc y Morawski, Halina Woźniak Nina ~z~;dt Janina Komorowska, Tadwig-a Gnatowska Anna Grochowska Stanislawa Dz e c i ałowska, Maria Ga<lalłti~ka, Wacława Dębińska Halina Marc7ewska, KB Na zasadzie postanowienia Prezydenta m Łodzi z dnia 10 października 1946 r wciągnięto w dniu 12 października J946 r do Rejestru Stowarzyszeti i Zw i ązków Zarządu Miejskiego w Łodzi pod Nr 85 Stowarzyszenie p n "Kolo Sluchaczy Studium Dziennikarsko-Publicystycznego w Łodzi" z s Iedzibą w Łodzi Teren dzialalności: m Ł :3dź Cel : ood!niesien ie poziomu naukowego i społeczno-kulturakl:o firn o hrona : reprezentowa nie interesów czlonkóow $rodki działania: organizowanie pomocy naukowych I im-

9 Nr 6 "\) MONITOR POLSKI - Dnia 16 maja 19_~7~r=- 9_ prez samoksztatlceniowych, prace kuhuralno-oświatowe, zacieśnian e wsp6łżycia towarzyskiego i czynna pomoc wzajemna, interwencje u wład,z naukowych i publicznych oraz I,nstytucyj społecznych i kultu,ra,lnych Imiona l nazwiska założycie\i: Wacław To,biasz, Krystyna Wiśniewska, Janusz Kaczmarek, Antoni Wojciechowski, Czesław Goetzen, Krystyna Chylińska, Józef Kucharski, Stanisław Bieńkowski, Wł adysław Czekański, Maria Kos i ńska, Stanisława Mazgajówna, Józef SWitalski, Witold Kuczyńsk i, Maria thlarowiczówna, Jerzy Muszyński GA Na zasadzie postanowienia Prezydenta m Łodzi z dnia 24 lipca 1946 r wciągnięto w (fuliu 26 I,pca 1946 r do Rejestru Stowarzyszeń i Związków Zarządu Miejskiego w Łodzi pod Nr 67 Stowarzyszenie p n "Związek Dzierżawców w Łodzi" (Ruda Pab i~nicka) Teren działa,lności: m Ł5dź Cel: prowadzenie wzorowej gospoda rki w nieruchomościach opuszczonych Srodlki działania: prowadzenie reperach, aby zapobiedz przedwczesym zniszczeniom, budowa pralni, łaźni, ogr odzeń Itp zdobywanie na ten cel funduszów ze składek członkowskich, opłal(, darowizn, subwencji itd Imiona i nazwi,ska założycieli: Malinowski Alebander, Beda Jerzy, KmrU Zygmunt, Grochocki Konrad, Durkowska Sarbina, Nowacki Lucjan, Olejnik Adam, HeliWig Roman, fhipowicz Stanis~aw, Wojciechowski Stefan, Oleszczak Paweł, Wojnowski Bolesłiaw, Oczkowsk:i St~fan, Kozłowski Tadeusz, Ka,Unowski Mieczysław GA Na zasadzie postanowienia Prezydenta m Łodzi z dnia 19 lipca 1946 r wciągnięto IW dniu 23 lipca 1946 r do Rejestru Stowarzyszeń i Związków Zarządu J\t;ejskiego w Łodzi pod Nr 64 Stowarzyszenie p n,ł6dzkie Towarzystwo Fizyczne", z siedzibą w Łodzi Teren działalności m Ł6dt i Województwo Łódzkie Cel: uprarwianie i krzewienie fizyki i nauk pokrewnych Ich historii, filoil!:ofii, dydaktyki, i zastosowań Srodki działani a: urządz,anie posiedleń naukowych i dyskusyjnych, odczytów, wykładów, konkursów, zjazd:)w oraz atllkiet;,lwytwarzan1e czasopism, książek, broszur z dziedziny fjzyki, utrzymywanie księgozbiorów, czytelni, wypożyczal!ii itp; popieranie i wynagradzanie badań, p:rzy,znawanie i udzielanie zapomóg i sty!pendiów; utrzymywanie łącznośc i z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą; przyjmowanie darowizn, zapisów, zasiłków itd od władz, instytucyj i osób p,rywatnych na cele Stowarzyszenia; tworzenie spoślm swych CZłook6w komisyj do wykonywania poszczerólnyeb za;d!ań łmiona i nazwiska załq~ycieli: Grotowski Marian, Wi ~iewski Feliks, Sołtan Andrzej, Ka,puśc i ński Władysław, ROUiPIJ)ert Stanisław, Hofmoklowa Helena, Musiatowicz Tadeusz, Dmochowski Eugen iusz, Skorko Eu,gen iusz Zawadzki :\łeks-ande,r, Soł,tanowa Marta, IS:ołodzieiczyk Leszek, Skorkowa Marta, Wilhelm Zdzisław, Mońkówna JadwigaGA-558 Na zas&<nie postatrowienia Prelydenta m ł_odzi z dnia Zg lir>ca 1946r wciągnięto w dniu 30 lipca 1946 r d,q Rejestra Stowarzyszeń i Związ:ków Zarządu Miejskiego w Ł o dzi pod Nr 68 Stowarzyszenie p n "Łódzki Pocztowy Klub MotocYkJowy w Łodzi" Teren działalnośd m tl)(lt Ceł: organizowanie i popieranie ro~o,iu S1ortu i tury tyki nlotocyklowej orlllz obrona i reprezentowanie go u władz i pokrewnych Stowarzyszeń i Związków Środki działania: Klub ma pr&wo zrzeszać milośników sportu motocyldowego i propagować go, dokonywać prób technicznych motocyklów; urządzać konkursy motocyklowe, wyścigi, raidy, /Wycieczki turystyczne, wystawy, pokazy itp; wydawa~ f popierać wydawnictwa, traktuią,ce o ~po rc ie motoeyklowy:nt; u,trzymywać biuro techniczno-informaocyjne pośredniozące w ulatwia;niu mi~ośnikom zapoznawanie się ze sportem motocyklowym; utrzymywać kontakt z klubami o vokrewnych celach, zawierać z nimi umowy dotyczące iwsi>61nego prowadzenia tury,styki, wycieczek, raid5w; popierać rolw61 sportu motocyklowego,,\e wszystkich jego ~rflelawach; otworzyć dla miłoś,n i ków kurs jazdy motocykla -ni za liprzednim zezwoleniem Kuratorium Okręgu SzkolnelO Imiona l nazw,iska zało~ycien: Bartoszewicz Edtwa,rd, Brzozowski Marian, Antosik Karol, Piątkowski Józef, Giebień Eugenia, Nitecki Zygmunt, Kmpka Piotr, Kaszczyk Andrzej, Piotrowski Jan, Piotrowski Józef, Prży bylski Stanisłruw, Przybysz Stefan, Sajda AIbin, Serafiński Karol, Suchocki Władysław GA Na zasadzie Ilustanowienia Pre,zydenta m Łodzi l dnia 2 sierpnia 1946 r wciągnięto w dniu 5 sierpnia 1946 r do Rejestru Stowarzyszeń i Związków Za,rządu Miejskiego w Łodzi pod Ni 69 Stowarzyszenie p n "WOjewódzki Związek Pszczelarzy w Łodzi", z siedzib~ w Łodzi Teren dział: alości: m Łódź i Województwo Łódzkie Cel: podn iesienie poziomu zawodowego swoich członk:w zlednoczenie pszczelarzy na gruncie zawodowych interesów, o regulowanie wzajemnych stosunków zawodowych, rzecznictwo spraw pszczelarskich wobec władz państwowych, samorządowych i imt Srodki dział,ania: dla osiągnięcia powyższych celów, związek ma prawo urządzać zebrania swych członków celem omawiania kwestii zawodowych;,wypracowywać obowiązujil ce dla swych człorków zasady regulujące ich zawodową działalność; organizować dla swych członków kasy organizacyf Ile potyczkowe, wydarwać swym członkom pożyczki jednolulqwł,111b r~ uplęo~ na W:Z!ldzallie Iwzgl poledsec nie stanu pasieki; nabywać drogą kupna łub sposobem darowizn wszelki majątek nieruchomy lub ruchomy; urządzać imprezy (wystawy pokazy) na cele Związku jako też organizować "kursy, pogadanki i odczyty zawodowe; współpra cować z nauczycielstwem wszelkich typów szkół,w celu nauczania i,wzbudzania zamiłowania do pszczelarstwa wśrid młodzieży; przeprowadzać egzaminy, wydawać świadect\va kwalifikacyjne zawodowym pszczelarzom, praktykantom i uczniom; prowadzić włlalsne pasieki d:oświadczalne oraz fermy nasienne rośl i n miododaimych; tworzyć własne spółdzielnie pszczelarskie, maią,ce na celu skup i sprzedaż miodu oraz przyborów pszczelarskich; organizować własne,warsztaty budowy ul i i przyborów, pszczelarskich; współpracować z organizac!ami pszcze,larskimi na inych terenach w kraju i zagrancą; angażować fachowe siły instruktorskie dla ohsługi swych członków w terenie przy współpracy i pomocy finansowej z Za"vodowYilli Organiza:cjami Rolniczymi i Izbą Rolniczą; opracowywać regu,lamin dla, oddziałów )}ow:atowych Zwiąku i GminnYCh; występować wobec wszelkich wł adz i sądów w obronie interesów pszczelarstwa i ZWiązkowych pszc zelarzy Im iona i aazwiska założycieli: Mandecki Stanisław, Migacz Franciszek, Walens Adam, Ziemhiński Pugeniusz, Ptycia Teodor, Choinacki Mieczysław, CYPryński Jakub, Ziółkowski Zygmunt, Szybińsk i Jan, Poznański Jan, Szer Wiktor, Trzebu,chowski Józef, Zieliński Józef Soczek Lucjan, Rabzda Jan GA-605 Na zasadzie postanowienia Prezydenta m Łodzi z dnia 4 listopada 1946 r wciągnięto w dniu 7 Iis-topada 1946 r do Rejestru Stowarzyszeń i Związków Za rządu Weiskiego w Łodzi pod Nr 87 Stowarzyszenie P n "Dziewiarski Klwb Sportowy", z siedzibą w Łodzi Teren działaliności m Łódź Cel: rozwój sportowy członków i praca kultu ralno-oświatowa Srodki dzia~ania: Klub tworzy sekcje wortowe, kui\turalno-ośw i a towe, towarzyskie itp Imiona i nazwiska założyciel i : Adam OHo, Zenon Barczak, Jan Garczarek, Henryk Nowak, Józef ]\\siak, Tadeusz Chudzik, Kazimierz Obała, Stanisław Goss, Henryk Waśniewski, Józef F!igel, Ka,z imierz Karolczy,k, Wacław Woźn i akowski, Irena Bartosik, Tadeus z Staniszewski, Franciszek Wujek GA -969 Na zasadzie postanowienia Prezydenta m Łodzi z dnia 28 li stopada 1946 r wn iesiono w dniu 4 gmdnia 1946 r do Rejestru Stowarzyszeń i Zw i ązków Zarządu Miejsk:ego,w ŁodZi pod Nr 14 następujące zm iany w s,tatucie Towarzystwa Przyjaciół Państwowego Uniwersytetu w Łodz i : nazwa stowarzyszenia brzmi:,towarzystwo Przyjaciół Un i lversyletu Łódzkie\l:o" Celem Towarzystwa jest nesien:e pomocy inte,!ektualloej i materialnej absolwentom i studen tom Uniwersytetu w Łodzi - Wolna Wszechnica Polska: szerzenie idei tradycji Wolnej Wszechnicy Po,lsk:ej GA Na zasadzie postanowen a Prezydent a m f_odz i z dnia 8 listop~da 1946 r wciągnięto w dniu 19 ligtopada 1946 r dq Re jestru S to w a rzysz e ń i Związkó w Zarza du M c,h< iego pod Nr 88 stowarzyszenie P n "Towarzystwo PrzyjaC i ół Medyka", z siedzibą w Łodzi Teren dz i ał, alności: m Łódź Cel: nawiązańie łączności pomiędzy św i atem lekar ~ k l m i starszym społeczeństwem, a mł odzieżą akadem cką medyczną; moralna i materialna pomoc dla studentów wydz ia łu lekarskiego; pomoc mł o d z i eży medycznej w real izowah u jei celów Srodki dz i ałania: zbieranie odpowiedn ich fundus zów drogą składek, kwest i imprez, wyjednywanie \1 władz p a ństwowych, samorządowych i społeczeństwa pomocy dla stworzenia Domu Medyków, ambulatoriów, stoł,5wek, biblio,tek, stypendiów oraz wszelkich pomocy nąukowych i materialnych dla mfodzieży medycznej Uniwersytetu Łódzkego Imiona i nazwiska założycieli: Ajnenkiel Eugeniusz, dlr Ajzner Julian, dr Baogiński Stefan, dr Chrzanowski Jan, dr Hajman Jaku,b, Kaliszowa Józefa, dr Kmita Stan i sław, dr Nitecki Leon, dr Pawlikowski Tadeusz, Mścichocka Halina, dr Rotmil Clłmielewski Stefan, dr Szustrnwa Jadwiga dr Toma,gzewicz Wincenty, dr Wyszogrodlzki Mieczysław, dr Zwierzchowski frąnciszek GA Na zasadzie postanowienia Prezydenta m Łodzi z dnia 3 października 1946 r iwciągnięto w dn 28 listopruda 1946 r do Rejestm Stowarzyszt;ń i Związków Za,rządu Miejskiego w Łodzi pod Nr 89 stowarzyszenie p n "Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożaruej w Starym Zlotnie", z sied,zibą w Łodzi (Stare Złomo) Teren działlalności: m Ł6dt Cel: udzielallie pomocy i Tcltunku w ra1zie pożaru lub innych klęsk, jak również w akcji obrony biemej przeciwlofniczej i przeciwgazowej oraz w innych przypadkach przewidzianych ustawą; przeciwdziałanie powstaniu pożarów oraz współdziałanie w tej mierze z wł adzami adm inistracji rządowej i samortądowej w zakresie, ustalonym przez ustawy I rozporządzenia; współdział an i e z władzami i organami Związku w zakresie SiPełn i enia jego zadań i ~bowiązk:)w; uświadamianie miejscowego i okolicznego społeczeństwa o konieczności i sposobach ochrony przed pożarami i innemi klęskami Srodki działania: organizowanie przez swych członków I utrzymywanie Ochotniczej Straży Pożarnej Jraz innych oddziałów i drużyn specjalnych, przeznaczonych do wykonywania ochrony przeciwpoża rowej, jak również pełnien i a służby przeciwlotniczo-gazowej biernej i samarytańsko-pożarniczej; utrzymywanie w m i arę potrzeby s tałego pogotowia przy SIlrUY; ł)c,o;wa,lullie Iwrt4)i, i ~j,qe4 facllojwl1ch W: zakie~o zadań Stowarzyszen:a; organ izowani e i utrzymywall ie dla swych członków sekcyj i kursów 5portowyc,h, ś wietl i c bibliotek, kas samopomocy, orkiestr i chórów, jak riwn i e ż organizowan ie imprez propagandowo-dochodowych n ~ cele Stowarzyszenia lmiona i nazwiska za/ożycieli: WladysłaN Durai Mieczysław Powal ski, Józef Urbaniak, Wlad y sł aw fisiak, Józ ef Zamiński, Stanisław Urbania k, Franciszek f is ia,k, B ro lli s ł ;1\v Terpiał, AI,ojzy Urbaniak, Tadeusz Kacprzak, St an i sław Figiel, Edward Urbaniak Jan Fisia,k, Marian Urbaniak, Wlad ys ław Wróbel GA Na zasadzie postanowienia Prezydenta m Łodz i z dnia 13 grud1nia 1946 r wciągnięto w dn iu 17 grudnia 1946 r, do Rejestru Stowa rz,\szeil i Z\\ i;i Zk ów Zarządu M l e j ~l\ ie~ o w Łodz i pod Nr 25 następującą zm i anę ~tatutu stow a rzysż enia, 1) n,kasa Pogrzehowa Pracowników Firmy Zakł a dy Wł5- kiennicze dawno K T Buhle S A w Łodzi" --: stowarzyszenie to z dniem dz isiejszym będzie nosił,o nazwę "Kasa Pogrzebowa Pracowników PaństWOWYCh Z akładów P rzemysiu Bruwełnianego Nr 10 w Ło,dz i, Hipoteczna 719" OA Na zasadzie postanowienia Prezydenta m Łodzi z dnia 1 października 1946 r wciągnięto w dniu 7 października 1946 r do Rejestru Stowarzyszeń i Zw i ą zków Zarz:] du l\l iejskiego w Łodzi pod Nr 81 stowarzyszenie p n "Zw ią z e k Towarzystw Ogrodów i Osiedli Dz i ałkowych Rzeczypospoli tej Pol!kiej", z s i edzibą w Łodz i Teren działalności: obszar Pań s twa Polskiego Cel: wspófpraca z władzam i pań s twowymi i samorządowymi w d,ziedzinie organizowania utrzymania i roz\voiu ogrodów działkowych, przydomowych, małych osiedli i hodowli drobnego i,nwentarza Podejmowanie inici atywy wobec wtadz państwowych w sprawie wydawania przepi SÓW prawnych, dotyczących tworzenia i ochrony ogrod:liw dz i ałkowych, przydomowych oraz budo\vy małych osiedli Niesienie pomocy i udzielan ie instmkcyj Towarzystwom Ogrodów Działkowych przy organizowan iu i utrzyma,niu ogrodów dzia~kowych oraz hodoiwcom w sprawach hodowli drohnego inwentarza Podejmowanie inicjatywy w ~praw i e budowy małych osiedli oraz udzielanie porad i pomocy przy z a kł a daniu ogrodów działkowych Prem iowanie ogrodów dz i ałk o wych, działek i ogrodów przydomowych oraz organizowanie iwystaw i pokazów produktów, ja,kotcż wystalw i pokazów d ~ obnego inwentarza oraz kontrolowan ie wynikó w hodowli Naw i ązywanie i utrzymywanie kontaktu, z organizacjami ogrodów działkow ych, osiedli i hodowców drobiu z ag r a n i cą Urządzan i e kongresów, konferencji, kursów, zjazdów poka-, zowych wys,taw i wycieczek Opracowanie statystyk i wykresów g-rafdcznych z dziedziny ogrodjw dział lkow y ch, osiedli i hodowli drobiu Udzielanie pomocy pra wnei SIodki działan i a: Związek utr7ymu ie biuro Zw i ązku i instmktora w miejscowościach, gdz ie zachodezi do tego konieczna potrzeba, wydaje czasopi smo i broszury facho we, wysyła instruktorów z referatami i wska,zówkami praktvczli ymi z zakresu d,ziałalności, przewidzianej IW ~ 2, organiz uie olręg i oraz komitety doradcze i programowe po ś redn i czy,)rzy uhez,pieczeniu od szkód żyw i ołowych i atmo s f e rvczn~ ch, organ ;zuje i utrzymuje Spółdzie l n i e Kredytowe dl a udz ielania tanie g-o kredytu na cele organizowania ogrodów dzia ł kowych, przydomowych, budowy mał y ch osiedli i hodowl i drobnego inwentarza, organizuje i utrzymuje Centr a l ę dla zakupu i sprzedaży zapotrzebowań członków Zwi ą zk\l - dz i ał-,kawców, właśoc i cieli i dzierżawców os iedli i hodow CJW drohnego inwentarza Im iona i nazwiska założycieli: dr Staw : ń ~,k i Mar;an, No wak Antoni, Gauze Aleksander, Bielick i Józef, Wic liski \aclaw, i nż Szufleta Anton i, Góźd ź Felib, dr Sze ndel Jan, Tomaszewski Henryk, Matachowski Rom an Bedn arczy k fdward, Dałek Wacław, Combrzyński Wł a dysła w, W izter K ;l~ roi, G o łaszewski Feliks GA - 8:;9 UZNANIE ZA ZAGINION,BJGO W SPRAWTE ZAOPATR7,EN1A INW ALIDZKIEGO STAROSTWO GRODZKIE ŚRÓDMIE,JSKO ljjdzkte Staros:tJwo GrodllJkie Śródmiej,sko-ł;órh lki e na wli io B,ek P()korskiej Ce(yHi () uzna/oie la laginionqro hez własnej wlny na t,ererde i w ez,a,,i e flo;i :a I3l1 wojlllllydl rnę-0a jej Pokorsk ifgo F e liksa, ur 39 kwiftna 1909 r, BYoa \Valentego i Fra;nc,i,s7Jki z Ma,delolll, osl,ulll :1l Za- mies,z,kałego w Łorlrz-i - oglalsrza o La gi ni r:ei u wy Ż( oj WJ mienio<nej osoby Wlywa się Wlsr?:ystlkie osoby, po!;i a rlają{ e Jnk irlw l, wiek wiadlomości o zaginionym, aby w t,elm in ie 3-eh miesięcy ZRwisdomily o ni<"h Starns two Grorh,k ie Śr órl, miej,sko - Łód7Jkie (ReferM Spraw Inwa lidz,kilh)kf- J Staros,two Grorlwkie Śród lmi e j lsko-łód Z, ki p na w n io, s,ek Jo,aJlIDY romcz,ak o ulina/ni e 7:11 zclginio l) r go hez, wislsn,ej wi:ny na tere,nie i w clas ie r1zin la rl \" " i l II II,Hh męża iej Wacława TomChaka, ur 1 10 I!lOR r \\ fllclzi, syna Piotra i AilllflY z Łapkow8 I ki c h, ostalriio za m ie_ s~kajeg() w ł"udrzi, uj Różycki e go 3 - oglll tz,n n zllgi nięciu wyżej wymienionej,osoby, Wzywa Sif;l Wlslyst:kie osoby, po s iadające ja;ki eko l, wiek wiad omości o zaginionym, aby w termi!l1ie 3-ch mie,się<!y zawiadomiły o ni~h Staros two Grodzkie Śród miej,s ko~6d7jkie (Referat Spraw Inwa lirl,z,kic,h) KF -;;85 S tarostwo GrodrzJkie Śródmiej lsko-łódzlkie na wniosek S:tępień Wlady,sławy o mman:ie za zalglni oll ego berz wlalln ej winy na tcre/nie i w clals,ie drzialań wojetlilyclb męia je~ WladYlSl/lJWl8 Stłwnia, ur ~9 kwietinia 1~ ~

10 \ 10,-, : _ - ---" -" -~ MONITOR POLSKI - Dnia 16 maja 1947 r Nr 68 w Ło{)lz:i, sy,lla Jó:zef<t i MaTiallllI1Y z Ozłapów, ostatlliq Zlami,e,s71kaJ:ego ;, Łodozi; PrZy" ~1 Ko~opnickiej 29a - oglasza o 7Iagi nięciu wyiej wymienionej osoby WlZywa się W)&aytStddeos9by, posiadajlt-c,e jl1kieikol waek wiadomqści o!?;aginiq~ym"a:by w t,erniinie S ch miesięey ~awia:d~wuyj, o ńichs,~f,ostwo Grodrlkie Sr6-d mi{yj!sk o-łódmkie(r,efe~at!3pra w,lnwalid1jkich) KF -447 St,UlQistW<l Gf,Jdl:dkii A~odn;jej,sk:o-Łódzikie un wnio sek Marii GauJ t, ti,~nanie (Ml IZsgi,nionego bert włae,nej widy na terenie i w: czasiedrilslań wojennych męiajej A1,ekisa,nruro Ga111:::;, ur 26~9,1892 r w Łomży, syna Adolf~l i AmaW z Aleksandrotv; ~amieszkalego w 28 p Sbrrlel KanwŁo&i (ią-wod<l wy knpitan) - ogłasza o z,ag, iifii~aliu " Wjrż jwy!ńlelllquej osoby WZywll fli~myi8fikiifosoby, posiadaj~e ja!kieko[ wjek wi8!dloillości o zaglilionym, aby w tel"illillie 3-ch miesi(~y ~awindo1i1ily óiui~h SŁarbstWo Grodzkie Śr6d miejsko-łódrlikie (ReferSIt Spraw LnwałidZikich-) KF-464 Staroljlbwo Gr6dtzj]de ~ró&injejisko~ł6d2ikie na Wniosek JCldlfZ!Cw,ic,z "We ronfikrćl ilrl;namie za zagi niomgo bez w/l!lljinej w~ny na Ml;ea;iie f wczasie dizi,atań wojennych mtlia jej Jór/j(]<faJaa~i~ia; ur w 1900 r w Wi1nie, SYTIa Amtfoni(go, o,stitfnlo" iariiies7ikalego w Wi1nie - Og{ll l/:l () 0Elgill1ii~i:J " Wyzćj wymiooioloej osoby Wzywa siq Wśrzy,slikiii ósóby, posiad ają,oo jakieko[ wiek wiuulomoś<!i- o zngioiiodym;aby w termillie B-ch micsircy lawiadoriiilyo"nidi Sbif08two Growz,kie Śr6dmi6j,Slko-ŁMzkie (Referat Spa-aw 10lwalidlJkich) KF-384 STAROS1Wo>powtATOwE W ŁODZI StfUOSlI:a PoWiat()WyLÓodłzlki noa w,uiosekkmwczyik Gemowefy o UrlJU ląll;ie ;l:a~g,j!il~wh~,go bez w-iasmej wj,ny na terelli~ j w cloal"ie działań wojennych męża jej Kla\VClz:ylka Bol es~,a,wa, UT r w Ohrzal{l()wic;ach, glw Gos-tawice, pow ra doillislclańsiki, synb S-t~nislawa i J ózery, osłwtińiozmnieszilnl:fego w PudtŻikowie, gm Go,sławJce, pow,rad>olidszczai1sklego, pobl"anego wnia r prr~c(&,r ",K, U ROOOIDSko doo W oj,ska PoQlsikiego - ogl,aslao, ~ngini~eiuwymi CiniGnr,j osoby W7YWa si ę Wli>J,I;Yls-tdti!:l osoby, posia,dające jaildelw l w1ek wia,dloilloś ci " o zagilli()nym ~hy w termjn;e 3-<:11 mie-si~-cy?-awiad~mily o nich Starost wo Powiatąw-e Łódtzikie (Refe~at, Spraw " LnwaHdzki<ili) :z powolanicin 6i~ Ula Nr Inw 4/2S!h-K, KF-544 St,alOs1<a Pow i4~ovjy Łod~i na Wniosek Matysiak Serlldiny o wlua;nió ~ą -~lig(riia:nego bm WłUFiDej winy lua terenie i w cz/ljsie ;dliałań wojeonych merla jej Ma tylsiak,a Adolfa, ur r w W(}Lkowy,sie, WQj białostookie, S,YIIl,9 Igna~ -,;!N, i Marianny, ostahnio vamic,~,alego w Gtb&iJie; ul Bialostock,a Nr,101, pohratjo0g() dnia r~ opr~r K U Grod110 do 29 p a c ~ og<lallz,a, i(} zagill ięchi wymi e,nionej osoby W7ywa aię wis,zyisftkie o,soby, posiadują,c,e ja,kiekolwjqk wiadlomości o źagilliouym, aby w te,rmi[)ie 3-ch mie si~ly :LawiadÓnił1y" o nich Starostwo PowiatoOwe ŁódJ?Jldo (Refe,raC S111;aw ImvaU<hJkich) IZ powolaniem się n a Nr Imw 4/134:-M KF~j43 St!{ll oslta Powiuitowy ŁMzild na wm:io,seik W ojtc,zak JÓ"lefy o uwnallie za zagilllioncgobelz wtasuej winy na "tereuie i w crzasie dlialań wojennych IDę,ia jej Wojtmaka AlekSailldlłl, Ulod!z, rw Warcie, pow sier~drzkiego, syna Matcin-a l, Karzimie-ry, o st,a,tmio l,amie,s~ka~ego w Warcie, pow RicradZ,kiego,,pobranego dlnia r plozcz R K U Sierarlrz; do 28 p Strz,elców KaniowlSlkich -;mrtasż ą o za:gi nięciu,vymh~!tiion ej o sob~" ",-t r ;" : WZYWla się wszys-tik,ie:o:s,oby, posia(laj~e jrukieko:l wiek wiad!od1qści 0 zagini<luym, aby w te,rnii[)ie 3-ch miesięcy zawindomily o :nichstalostwo Powiabowe Łódmkie (ReferatSpra,w,tnwa,ud~ich) I/, powolaniem ;;ir, na Nr Lnw 4/120-W, KF-542 Stalo,gta Powi<tJto,,-J ~~kj,: n!l wnio8ę;k Kuchar<zew skiej Amto,niuy o 11IZ1llanie la l:aginionego bez w la;;:ncj wiuy na terenie l,, c~asl~ dzja:tańwofol1dyeh syma jej Kuohal<lowo\Ikiego BronllSlilws:;,Wr17 8 1,912 r w Kr!ZętOtwiG, gm Mnl~Yn; " :po:~ radómszcllllts,k i ego, Syna JiIlun i AJnŁolliJIly; os tafiniowmicszlkał ego w Krzę1owie, glm Mal:\lJsZyn, pow radomśzcżań,s:kiego, pó,brnne go runia r pv<l 1Z R K U Radomsko do 19 p piech w Skiermiowie,ach - ogl,as~,a, o rlagin,ięc,~uwymieniollej o,soliy,,,: W7YWla sią W!SrlYslikle oooby, J;osillda,jące jaki ek 011- wi-eik wia>c~(}mośeto iśgłnionirtl, -aby,*, t,etdlimie B-ch luj~się~y?-awiadomiły o nich, Starostwo Powiat()WB ŁÓdmkie (Referat SlmiWLuwaUifukich) r powolanielu się na Nr Illw 4/~3~lt "; " KF-541 Starosta PowiatowyŁ6dlzlkj ua Wniosek Jaran()Wskiej BTonjsł,awy~ o~iekurnjti Seeh"dela: Jana, o nauanie 0a ~aginio,nego hoowjłi&nejwiny na terenie i w cz ~asie d~i,a!,ań wojoomych ojea, j"go Sechl"Zciela Jana, ur (Ihrak damyob) w (b,t<lk" da,n ye-h) " -łlyna (br,ak d,a,nycb), ostatnio ~amiesrzk81ęg<j, wj;iorodlllie, pow St-oH, woj Brzeslkie, pobratnego;w 19~9 r, p~,e!z ~tk U (brak danyoh) d,o WojSlka Po!JSlkiego - ogolasza o 2 aginięciu wymienionej olsoby WLywasię w~yls:tikie, osoq,y,posia<la:jące jakieko!lwj,e%; wjaoc~omoścr ~" ó,, ~~~i;~i?~ąyiq, ~~:~\ ;w t,e,rmini~ 3-ch miesj~y zawiadó)i?i1i (l, ~i~h : - Starost wopowlat,?we łióelmkie (~ferat ą-tir*:w ~Ąy:~ij,~"i~f1),,/f PO~Vl1łllnl em 8ię :Da Nr Lnw 4/5~;T: ~ -,-, KF-436 Starosta powjat~wy Ł6,lkJti na WJD,iosek SujJd Marii o uwnanie 2a zaginiooll go bert wlssllej winy na terellie i w <:Ilasie drzialań w()jen:nych melia jej Sujki Wla,dyslaw,a, ur r w Niemmech, syna Stanisława i Juljanny, osttatnio loamie,szkałego w Pabianicach, pow ła~kiego, pobra<nego W 1939 r p1oo2 RKU Łask w Pabianicach <f~ 13 p p - oglasrloa o zagi:ni~iu wymieniooej osoby, W"ywa się ws1lyst1kie osoby, posi,adające jakiekolwiek wiad,omości zagioionym, aby w terminie S-ch mie,sięey!zawiadomiły o nich Starosłwo Powiatowe Ł6drzkie (Referat Spraw Iowalid7lkich) z pow<l}aoiem się na Nr Inw 4/184-8 K:b-435 STAROSTWO POWIATOWE W LUBLINIe Franciszek Galan, s Pawła, ze wsi Majdan-Wielki, gm Tarn:1watka, paw Tomaszów-Lubelski, powołany do Wojska Polskiego w 1939 r dostał się do niewoli niemieckiej, gd7ie Zd3inął bez wieści Zdna zagmionego Aurelia Gałan czyni starania o u opatrzenie Wzywa się wszystkich, którzy posiadają o wyżej wymienionym wiadomości, mogące świadczy6 o jego istnieniu, śmierci lub zaginięciu, aby zawiadomili o tym StarostwO Powiatowe w L9blinie w ciągu trzech miesięcy od daty oglo!zenia niniejszego edyktu z powołaniem się na Nr Inw 8/S49/G/46 KP-70S SIedź Józef, s Wacława, ur w 1926 r wstąpił jako ochotnik do Wojska Polskiego w listopadzie 1944 r Przebywając na froncie w dniu 25 kwietnia 1945 r zaginął bez wieści Matka zagi- nionego śledź Zofia czyni starania o zaopatrzenie Wzywa się wszystkich, którzy posiadają o wyżej wymienionym wiadomości, mogące świadczyć o jego istnieniu, śmierci lub zlginięciu, aby zawiadomili O tym Starostwo Powiatowe w Lublinie w ciągu trzech miesięcy od daty ogloszenia niniejszego edyktu z powołaniem się na Nr Inw 8/570/S/46 KF-706 Wład ys ław Garbacik, s Tomasza i Jadwigi, ze wsi Burzec, gm Wojcicszków, pow Łuków, powolimy zostal do Wojska Polskiego w dniu 25 sierpnia 1939 r z przydziałem do 82 pp w Brześciu W czasię dzi:llań wojennych zaginął bez wieści Zona zaginionego Stanis ława Garbacik czyni starania o zaopatrzenie W::}wa s i ę wszystkich, którzy posiadają o wyżej wymienionym wi a domości, mogące świadczyć o jego istnieniu, śmierci lub zaginięciu, aby zawiadomili o tym Starostwo Po\;iatowe w Lublinie w ciągu trzech miesięcy od daty ogloszenia niniejszego edyktu z powoianiem się na Nr Inw 8/483/G/46 KF-707 Józef Łu sz clyński, s Michała, ur 1903 r powołany do Wojska Polskiego 8 października 1943 r przez R~rK Tułan w czasie działall wojennych zaginął bez wieści Zona zaginionego czyni starania o zaopatrzenie Wzywa się wszystkich,, którzy posiadają o wyżej wymienionym wiadomości, mogące świadczyć o jego istnieniu, śmierci lub zaginięciu, aby zawiadomili o tym Starostwo Powiatowe w Lublinie w cią g u trzech mie si ęcy od daty ogloszenia niniejszego ed yktu z powołaniem Się na Nr In 8/402/Ł/406 KF-llS1 Smolira Franciszek, syn Józefa i Marianny z Krasnegostawu powolany do Wojska Polskiego 14 sierpnia 1939 r! przydziałem do 43 Pułku Piechoty w Dubnie w czasie działań wojennych za g inął bez wieści, żona zaginionego czyni starania o zaopatrzenie _ Wzywa się wszystkich, którzy posiadają o wyżej wymienionym wiadomości, mogące świadczyć o jego istnieniu, śmierci lub zaginięciu, aby zawiadomili o tym Starostwo Powiatowe w Lu- blinie w cią gu trzech miesięcy od daty ogłoszenia niniejszego ed yktu z powołani em sil( na Nr Inw S/623/~/ 46 KF-1l82 Stani s ław Arem, s Miec zys ława, Uf w 1913 r powołany do Wojoka Pohkiegu w sierpniu 1939 r z przydziałem do 44 p p w Łu:ku, w czasie d zb!ań wojennych zag inął bez wieści Zona zaginionego Zofia Arent czyni starania o zaopatrzenie Wzywa s ię wszystkich, którzy posiadają o wyżej wynlienionym wiadomości, mogące świadczyć o jego istnieniu, śmierci lub zaginięciu aby zawiadomili o tym Starostwo Powiatowe w Lublinie w ciągu trzech mie s ięcy od daty ogłoszenia liniejszego edyktu z powołaniem się na Nr Inw S/S67/A/46 KF-1l83 Stanisław Karczmarz s Kon~tllntego, ur w 1907 r powolany na ćwiczenia wojskowe w lipcu 1939 r do 80 p p w Pińsk\l, w czasie dzia!all wojennych zaginął bez wieści Zona zaginionego A[ 1!eszka Karczmarz czyni starania o zaopatrzenie Wzywa się wszystkich, krórzy posiadają o wyżej wymienionym wiadomo ści, mogące świadczyć o jego istnieniu, śmierci h\b zlgin i ęciu ; aby zawiadomili o tym Starostwo Powiuowe w Lublinie w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszeni~ niniejszego edyktu z powo łanien, się na Nr Inw 8/301/K/46 KF-1184 Władysław Tomicki, s Ignacego, ur w 1922 t powołany do armii polskiej w 1944 r przez R,KU Zamogć zginął bet witści w dniu 28IV1945 r Zona zaginionego Janina Tomicka czyni starania zaopatrzenie Wzywa si~ wszystkich, którzy posiadają o wyżej wymienionym wiad omoś ci, mogące świadczyć o jego istnieniu, śmierci lub za g inięciu, aby zawiadomili o tym Starostwo Powiatowe w Lublinie w ciągu trze:h miesic;cy od daty, ogłoszenia niniejszego edyktu z powolaniem się na Nr Inw 8/S/T/47 KF-840 Jan Dry gała, s Antoniego, ur w 1914 r w Oleśnikach, pow Krasnystaw, po,woany zo s tał do Wojska Polskiego w 1939 r W czasie d zia lań wojennych z ag inął bez wieści Ojciec zaginionego Antoni Dry gała czyni starania o zaopatrzenie Wzywa się wszystkich, którzy posiad ają o wyżej wymienionym wiad o mości, mogące ~wiadczyć o jego istnieniu, mierci lub zaginie,ciu, aby zawiadomili o tym Starostwo Powiatowe w L"bJinic w c i ągu trzech miesi~cy od daty og:oszenia niniejszegb edyktu z powolaniem się na Nr Inw S~61S/D/4(jKP-S41 Edward Patyra, s, Stanisława i Marianny, ur lo9,9z1 r tłu żl\c w armu polskiej zaglnl\ł bez wieści w dniu 18IX1944 r, D Saskiej Kępie Stanisław Patyra, s Stanisława i Marianny, bra~ w/w lilużl\c w jednostce wojskowej p p Nr zaginął w marszu " dniu ls;u94s r Ojciec zaginionych Stanisław Patyra czyni starania o :raopatrzenie, Wzywa się wszystkich, którzy posiadają o wyżej wymi~io nych wiadomości, mogące świadczyć o ich istnieniu, śmiercl lub zaginięciu, aby zawiadomili o tym Starostwo Powiatowe w Lublinie w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia niniejszego edyktu Z powołaniem sic( na Nr Inw 8/627/P/46 KF-842 Paweł Szeląg, syn Macieja j Anny, urodz 2 stycznia 1905 r w Rutkowie, gm Suchowola, pow Zamość, powolany w dniu 3 września 1939 rdo Wojska Polskiego, zaginął bez wieści tona zaginionego Anna Szeląg czyni starania o zaopatrzenie Wzywa się wszystkich, którzy posiadają o wyżej wymienionym, wiadomości, mogące świadczyć o jego istnieniu, śmierci lub zaginięt;:iu, aby zawiadomili o tym Starostwo Powiatowe w Lublinie w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia ni/liejszego edyktu z powołaniem się na Nr Inw 8/263/S/46 KP-488 Czesław Gołubiak, szeregowiec radiotelegrafista, pqwołany ja ko rezerwista do pułku Radiotelegraficznego w Zegrzu w 1939 r ",~ginął bez wieści,zona zaginionego Gołubiak Janma czyni starania o zaopatrzenie Wzywa s ię wszystkich, którzy posiadają o wyżej wymienionym wiadomości, mogące świadczyć o jego istnieniu, śmierci lub zaginięciu" aby zawiadomili o tym St3rostWO Powia~we w Lublinie w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia niniejszego edyktu z powołaniem się na Nr Inw S/308/G/46 KF-489 Stanisław Szacawa, s Stanisława, ur w 1914 r w Skomorodach Małych, pow Hrubieszów zaginął bez wieści w dniu 271V194S r Z tego tytułu żona zaginionego Szacawa Aleksandra, :lam w Po lawach, gm Wojsławice, pow Chełm, czyni starania o uznanie go za zaginionego, celem uzyskania zaopatrzenia ze Skarbu Państwa Wzywa się w~stkich, którzy posiadają o wyżej wymienionym wiadomości, mogące świadczyć o jego istnieniu, śmierci lub zaginięciu,,aby zawi;domili o tym Starostwo Powiatowe w Lublinie w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia niniejszego edyktu z powołaniem się na Nr Inw 8/167/46 KP-376 Bazyli Bartoszuk, ur VI 19łO r s Dymitra, powołany w dniu r: w Zdołbunowie do Armii Czerwonej został przeniesionv do Nowosybirska W roku 1944 był na froncie na Porno" rzu, służąc w jednostce wojskowej,pp Nr "Y", n&stępnie leżał w szpitalu PP Nr Po wndrowieniuznowu został wzięty na front>, cq:~ym don i~sj ~~ni~ ~,!!ojej, listem z dnia " r Od tego czasu zaginął bez wieści Z t~go,tytułu żona zaginionego Katarzyna Bart~szuk, um w Zadębie ITI, gm Wólka, pow Lublin, czyni starania o uznanie go za zaginionego, celem uzyskania zaopatrzenia ze Skarbu Państwa, Wzy~a się wszystkich, którzy posiadają o wyżej wymienionym wiadomo ci, mogące świadczyć o jego istnieniu, mierci lub zaginięciu, aby zav/iadomili o tym Starostwo Powiatowe w Lublinie w ciągu trzech!1liesięcy od daty ogłos7enil niniejszego edyktu z powolaniem się na Nr Inw 8/S32/B/46r KP-377 Wacław Samulik, s Wacława, ur 1905 r przepadł bez wieki na froncie w dniu 27 kwietnia 1945 r Z tego tytułu żona zaginionego Irena Samulik, zamieszkała w Siedlcach, ut Ogi6skich Nr l L czyni starania o uznanie go za nginionego, celem uzy- 6kania zaopatrzenia ze SI-arl;lU Państwa Wzywa się wszystkich, którzy po siadaj ą o wyżej wymienionym wiadomości, mogące świadczyć o jego istnieniu, łmierci lub zagini"ciu, aby zawiadomili o tym Starostwo Powiatowe w Lublinie w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia mniejszego edyktu z powołaniem się na Inw 8/597/5/46 KF-378 Jan Bąk, s Dominika, ur w 1916 r powołany w sierpniu 1939 r do 25 pułku ułanów w Pruianllch dostał ię do niewoli niemieckiej; w czerwcu 1940 r pisał list z obozu w Niemczech i od tego CZ;1SU zaginął bez wieści Z tego tytułu żon" zaginionego Aleksandra Blik, 2am, wc wsi Córy, gm Dl!ierzkowiee, pow, Krdnik, czyni starania o uznanie go za zaginionego, celem otrzymania zaopatrzenia ze Skarbu Państwa W7ywa się wszystkich, któr;-:y po ~i~dajil o wyżej wymienionym wiadomości, moglice świadczyć o jego istnieniu, imierci lub zaginięciu, aby zawiadomili o tym Starostwo PowiatOWI w Lublinie w ciągu trzech miesięcy od daty ogloszenin niniejszego edyktu z powołaniem s ię na Nr Inw 8/493/B/46 KF-379 Andrzej Kołodziej, s Mariana ur w 1912 r mieszkaniec osady Goraj zostat zmobilizowany w dniu 14 sierpnia 1939 r do Wojska PolskIego i w czasie walk frontowych 7aginął bez widcł Zona zaginionego Zofia Kołodziej czyni starania o zaopatrzenie Wzywa si ę wszy5tkich którzy po s iadają o wytej wymienió-, nym wiadomości, mogące świadczyć o jego istnienili, śmierci lub zagini ęciu, aby zawiadomili o tym Starostwo Powiatowe ~ Lublinie w cillgu trzech miesięcy od daty Qh,IQSl ~ nia niniejszego edyktu z powołanie msie; na Nr Inw S/316j-K/46 KF-S45 Edward Fejtko, s Władysława, ur w 1925 r zamieszkaly do chwili powołania go do, Wojska PolskIego w 1939 t w Szczygłach Dolnych, pow Luków, w cza5ie walk z Niemcamizagin,r bez wieści Żona zaginionego Genowefa Fejtko cz yni starania o zaopatrzeni, W;ywa się wszystkich, którzy posiadają o wyżej wymienio-, nym wiadomości, mogące świadczyć o jego istnieniu, brnierci lub zaginięciu, aby zawiadomili o rym,stal;ostwo Powiatowe w Lublinie w ciągu tru ch mlts\i;cy od daty oglostenia n\niej~, szego edyktu ~ powoła~ie~ się n~ Nr Inw S/631/F/46, KF-S44,

11 Nr 68 MONITOR POLSKI - Dnia 16 maj~~~47-=r~ l_t _ Stanisław Piotrowski, zamieszkały w Lublinie powolanyzostał do Wojska Polskiego w 1939 r przez RKU Lublin W czasie walk zaginął bez wieści Zona zaginionego Piotrowska Józefa uyni starania o zaopa,trzenie Wzywa się wszystkich, którzy posiadają o wyżej wymienionym wiadomo ści, ~gące świadczyć o jego \ istnieniu, śm,ierci lub zagini~ciu, aby zawiadomili o tym Starostwo Powiatowe wlubjinie w ciągu trzech miesięcy od daty ogłos~enia niniejszego,edyktu 2 powolaniem się na Nr Inw 8/633/Pi46 KF-843 Antoni Ostaszewski, 5 Ignacego, ur 24 września 1919 r powolany 20stal w 1940 r przez RKU Ostrów do Armii Czerwonej i od tego czasu zaginął bez wieści Matka 2aginionego Józefa Ostaszewska czyni starania o zaopatrzenie Wzywa się wszystkich, kt6~zypo s iadają o wyżej fioymienionym wiadomości,, mogące świadczyć o jego istnieniu, śmierci lub zaginięciu, aby uwiadomili o tym Starostwo Powiatowe w Lubliitiew ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszeni,} niniejszego edyktu z powolaniem się na Nr Inw S/S6S/46KF-487 Stanisław Jamroi, s Franciszka i Anieli, ur dąia 7 listopada 1924 r w Dąbrowie, pow Tomaszów-Lubeiski, powolany do służ,by wojskowej, przepadł bez wieści w dniu r w War- szawie Ojciec ]amroż Franciszek czyni starania o zaopatrzenie Wzywa się wszystkich, którzy posiadają o wyżej wymienionym wiadomości,, mogące, świadczyć o jego, istnieniu, śmierci lub zaginięciu, aby zawiadomili o tym Starostwo Powiatowe w Lublinie w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia niniej siego edyktu z powołaniem się na Nr Inw S/630/J/46 KF-486 Kazimierz Organiściuk, s Władysława i Rozalii jowolany został do Wojska Polskiego w 1939 r i,zaginął bez Wieści Zona zaginionego Stani sława Org aniśduk, zam w Lublinie, przy ul ~alinowszczyznanr 10, m~ 23 czyni starj1nia o zaopatrzenie Wzywa s ię wszystkich, kt?rzy posiadają o wyżej wymienio: nym wiadomości; mogące świadczyć o jego istnieniu, śmierci lub zaginięciu, aby zawiadomili o tym Starostwo Powiatowe w Lublinie w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia niniejszegó edyktu z powoła~iem si; na Nr Inw 8/614/0/46 KF-48S Marian Wojiysiak, s Jana, ur w 1924 r wabramowicach, pow Lubelskiego, powołany został do Wojska Pólskiego w 1944 r Dnia r w walkach frontowych zaginął bez wieści Ojciec zaginionego Jan, Wojtysiak czyni starania o za9patrzeiue Wzywa się wszystkich, któny posiadają o wyżej wymienionym wiadomości, mogące świadczyć o jego istnieniu, śmierci lub zaginięciu, aby zawiadomili o tym Starostwo Powiatowe w Lublinie w ciągu trzech miesięcy od datr ogłoszenia Ilinieiszego edyktu z powołaniem się na Nr lnw 8/193 /W/-ł6 KF-484 J~n: Mitura, s Maci~ja i M~rii, u rodz 21Ui914 r zam we wsi Gardzienice; gm Rybcze~ice: pow Lublin, powołany do wojska :w 1939 ~ zaginął bez wieści Rodzke zaginionego Maciej i Maria Mitura, czynią starania o zaopatrzenie WzYwa się wszystkich; którzy posiadają o wyżej wymienionym wiadomości, mogące ~wiadczyć o jego istnieniu, śmierci lub zigini~ciu, aby zawiadomili o tym Starostwo Powiatowe w Lublinie w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia niniejszego edyktu z powołaniem się na Nr Inw S/611 /M/46 KP-483 Michał Kruczek, s Jakuba, ur w 1898 r powolany przez RKU Luków zaginął wczasie działań wojennych 1939 r Z tego ty~ulu żona zagiriionego Stanisław~ zamieszkała w Dąbrowie, pow luków czyni starania o uznanie go za zaginionego celem uzyskania zaopatrzenia ze Skarbu Państwa Wzywa się wszystkich, którzy posiadają o wyze) wymlemonym wiadomości, mogące świadczyć o jego istnieniu, ś mierci lub z aginięciu, aby, zawiadomili o tym Starostwo Powiatowe w Lubli~ie w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia nimejszego e~yktu z powolaniem się na Nr Inw 8/481/K/46 KF-467 Michał Pędziński, l Jana i Niltalii, ur 1911 r podczas walk ~ dniu 271V194S r zaginął bez wieści Zona zaginionego Zofia Pędzińska czyni starania o zaopatrzenie Wzywa sit; II s7-v, tkid" kt,lo) p05iadai<! o wyżej wymienio c nym wiadomości, mogące świadczyć o jego istnieniu, śmierci l~b zaginięciu, aby zawiadomili o tym Starostwo Powiatowe w Lublinie w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia \liniejszego edyktu z powołaniem się na Nr Inw 8/U/P /47 KF-700 Przekorzyński Edward, ur 1913 r s Grzegorza i Katarzyny, powołany do Wojska Polskiego w 1939 r w czasie działań wojennych zaginąl qez wieki Zona zaginionego Eugenia Przekorzyńska czyni, starania o zaopatrzenie \(/,wa się wn:,, t,lrzv po s iadają o wyżej wymienionym wiadomości, mogące świadczyć o jego istnieniu, śmierci lub zaginięciu, aby zawiadomili o tym Starostwo Powiatowe ~ Lublinie w cil,gu trzech miesięcy ąd daty ogłoszenia nbiejszego edyktu z powołaniem się na Ni" Inw 8/213/Pi46 KP-;01 Józef Peczka, s Franciszka i Marii, ur dnia r " Krasnym; pow- Jarosław ostatnio zamieszkały w Burak6wce, pow Zaleszczyki pow,ołany został do Wojska Polskiego w dniu 31X1939 r: z przydziałem,do KOP, g~zie zaginął bez wieści Zona zaginionego Anasta~;_Peczko czyni starania o zaopatrzenie WzYwa ~ię ~~yst kich, którzy p<)s iad ają o wyżej wymienio Bym wiadomolmog:rce świadczyć o jego istnieniu, śmierci tub zaginięciu- ~ zawiadomili o tym Starostwo Powiatowe w Lublinie w łąg~ trzech miesięcy od daty ogłos zenia liniejszego edykt~ z powołaniem się na "Nr lnw S/203/1> /46 KP-702 Bolesław Wołoszka, s Pawła, ur w 1910 r powołany do Wojska Polskiego w 1939 r zaginął bez ;ieści ZoDa zaginionego Bronisla,vl Wołoszka czyni starania o zaopatrienie WzYwa się wszytikich, któ;zy posiadają o wyże j wymienionym wiadomości, mogące świadczyć o jego istnieniu, śmierci -lub zaglnięciu, aby zawiadomili o tym Surostwo 1", iatowe w Lublinie w ciągu rrzech miesięcy od daty oglosz,:,, mniej Dlgo edyktu z powoł&lliem się Da Nr la", 8/480/W f46 KF-103 Stanisław Szkopek, ~ Jana i Anny ur 19,11921 r, powolany do Wojska Polskiego w roku 1944, w czasie walk z Niemcami w dniu 22 kwietnia 1945 r zaginął bez wieś ci Zona zaginionego Kazimiera Szkopek czyni starania ~ zaopatrzenie Wzywa sie \\ z v,d,i:j1 kl;r", po, iadają o I\ yżej wymienionym wiadomości, mo gące świadczyć o jego istnieniu, śm ierci,lub zaginit;ciu, a by zawiadomili o tym Starostwo Powiatowe w Lublinie w ciągu trzech miesięcy od daty ogło szenia niniejszego edyktu z powołaniem s i~ na Nr Inw: 87616/5/46 KF-704 STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁYMSTOKU FedQ[(lzYk Wamaw, ur dnia r w Wa,rs%a- wi,e, w~j \ValszawS/kie, syn Franci67Jka i RQztl,l-ii, QSltat,niQ ~ajllies2lkaly w Ł)IDży pow ŁQmżyński w miesią- 0 U sierpniu 1989 r, zostal powobny do służby WQjskowej i wcielo1nyd<> 18 p led{lkiej IłJrty leri i wos<tt Mahowiookim, a\rmii Polskiej i wyruszył na wojn ę przeeiw ko Nie:ll1>com i od tego czabu,nie ma Q nim żadnej wiadomości Rosrehe,uia o za,opatrzenie pq zaginionym ~Qsila mllbka Fedorczy!k R~alia zamiesrak w Łomży, pow Łomżyński " zw i ązku z powyższym wzywa się Wl3Zysitkie osoby posjadające jakiekolwielk WiWOOlloQści Q zaginionym, aby zawiadomily Q tym StarQstwo Powiatowe W Białymstoku w ciągu ti-zeeh m i esięcy od daty nin iej;szegq,qg,loszenia, z powqł,aniem się na Nr I,uw 2j513i46 KF-960 Wyso<!ki Jówf ur w r 1922, w Studzi amka~ pow Bialos,tooki woj BialostoClkie, syjn AlełwJldrra i Krystyny, os tatnio rlamieszjkaly w gm Czarnej W,i pow Bia,ł06toClki, w 1944 r zostai powqłany dq Slluiby wojskowej i wcielony do armii CzerwOllej i wyruazyl na wojnę przeciwko Niemoo!n i od teg,q cwsu nie m a o nlm żadnej wiadomqści RQISZlCWllia Q zaqpatrz llie PO zaginionym 14,mlosila ma:tlka W ysqoka Krysltymt, zamies7lk w StudziaJDikach, gm OLalInill \Vieś, PQw B ialostocki W zwią7iku zpowyż s zy m "~~yw<l <się wszystki" os) by posiadające ja:kieikolwiek wiado rpości Q zaginionym aby zawiadomiły o tym StarQstwo pqwiabwe w Bialymstoku w ciągu trze ch mi~ięly od daty nin;ejc3zegq Qglos zenia,z PQwQłaniem,g,ię na Nr J,Jlw 2/516/ 46 KF-959 Himik Eugeniusz n! 1919 r w Studziankach pow Bia,IQstodki, WQj BiaJo,s tookie, syn Ma teulsza i Marii os/ta tjlliq zamieszlffijy w S tuazankach, pow BialQs-tQCild, w 1944 r zllstaj: pqwolany do służby wqjskqwej i wcielony do Armii C~wonej i wiruszył n a wojnę p-rze-ciwko niemcqm i od tego <--zasu nie ma o nim żadnej wiadomości ROSlczenie o iz aopatrze<niepo zaginiqnym zg:lo siła majtka HimiikMaria, zami~zik: w Studrziaulkacih gm C~aJltla Wieś, pqiw B lajostoclki W zwiąljku z po"\vyislym wzywa się Wl3zys,tJkie 0>8) by posiadającejaik iekolwiek w i adomości Q zaginionym A;by zawiadoolily ó tym Sta,rostWQ PQwia,t)we w Białymstoku w ciągu ti"z,ch miebi~( y od daty nin:e;j,zego ogl,qsrenia, z pqw()łaniem się na N:r Imv 2:518/46 / KF-958 SzymańSki Alelksa1lldeT, Ulodz 1912 :r w S-tmdzian kach, PQW Bialo;;;tooki, WQj, B!aJor;toek ie syn Mikolaj a i Zofii, QstatniQ zamieslkaty w Stnd-liankaoh, PQW B ialqstook i, w 1941 r ZQ tał powolamy do służby WQjskowej i wcielony d QArmii Czerwonej i wyruszył na WQjnę prrz;eciwkq nieme,om i od tego czasu nie ma o u im żlłjrunej wiadqmqści Roszczenie Q Zaopatrzenie PO zagin~onym Lglosila matika Szymańska Zlfiazamieszik w Studzian\kaeh, gm Czarna W~ :ś pow BiałbstQcld W zw ią7ik u z powyższym wzywa,,;ię wlsozys,tkie OSlby posiadaj~ jakiekolwiek wiadomości Q?;aginionym aby zawiadl}miły Q tym StarQstwQ PQwiabwe w Białym "toku!n ciągli m"lech m:""itlf nn daty nin:ejszego og}qs7enia, z PQwQl~miem się n,a Nr IItW 2/517/46 KF-957 Kuźma Bazyl, UT djnia r w Sachairkach, pow Bi,alostQciki, woj Bial)stockie, sym Julialna i Anastazji, Qstatnio zamieszikaly w Saoharkach PQW Bialo Btoeki, w miesiącu maju 1941 r został PQwO-łany - do,służby w-:jsikowej i wcielon~ dq Armii Cze~wonej i wyruszy} na wqjnę przeciwko nie:rllcqm i (ld t~go masu nie ma ollini :Mdne;i wiadq,mqści RQszczenie Q żaq-patrżenie PO zaginionym z,glo;;;iła matka Knźma AnaBtazja, ~m w Sachalkach, gm MichaIQw~, PQW Białostocki W związikn z pow yższym wzywa "Eiię Wl3zYoltlde os,:!- by posia<1ające jakiekolwiek wiadonwści Q lagi,niolilym aby zawiadomiły o tym StarQstwQ P owiatlwe w Białymstoku w ciąg-u trze,eh m:etięr:v od naty nill :ejszegq og>łosozemia, z powolalliiem się ua Nr In w 2/548 /46 I KF~56 HapunillkJan ur 1918 r w Zubraeh, powbiałos-tocki woj Bi,alo s-ł ocikie syn Łukiana i Mliany, o~ta,łmio zamief!~kajy w Zubrac-h, pow B i a1osłoc lki, w 1940 r ~o S/tal powołany dj s iuźby wojskqwej i weielony do Ar mii CzerwQnej i wyrn>slyl na wojlnę przeei wkq n iem- com i- od tego masu nie ma Q nim żadnej wiudqmqśel Ros-zclenie o zaopatrzenie po laginiq nym zgłos iła matka Hapounink Mliana, zam w ZU9rach, gm Gródek pow: BialOtltooki W 1wią7iku " Powyższym wzywa d~ W 7YFt1tre ()!Ilby POS ill dll ią{ e jl1kpknlwie,k wi:1rl " l1l";:r : " :,:-!~;,, ;,I1ym aby zawi~d~:m i?y Q tym Starostwo P~wiabwe w BialYUl,;wku IV ~iągll u"le,ch m :t; ~ię(s no daty nin; Pjrszego ogl,(j,sz ln ia, l powola,uiem się n a Nr Inw 2/534/46 " KF-955 Mi,niu,k Piotr u>t 1908 r w TresZlcWfJkach, pow BieJsk - Podlaski w:)j Biał ostockie; SY\l Szymona i Justyny ostatnio zamie,ś7!ka~y w Tresz{lw1kach, pow Bielsk PQrllae;;ki w 1941 r zqstaj po""olany do służby wojlikl)we ~j i wc~ebny do Armii Czerwonej i WYTUBZY{ na wo;i-nę prze,,-~i wko n-iemcom i od tego eza,su n!e l1ia o nim żadnej will,domości RQSZCZfmie o zaopatjze1ilie p<l za,gini,onylll z,głosiła żou-a lyfi,ni~k lihi,a,na, z am w Tre,Slzczotkach, pow Bielek - Podlaski ~ w i llzjku z powyższym wzywa 6i~ w/szyst:kir I)S~by l)osiadająee jakiekolwiek wiado-m{) ści Q zagi,niqldym, aby Zlawiad~Uli ly o tym StarQstwo Powiat)we w Bi,al~-msloku w eią~u h:l,ch mi esięey od (Jaty niu:f)jslllgo QgłQsz lnia z pow~llll1iem się na Nr lew 2/591/46 KF-9:J4 KuchaI wicz AntQIIli, u~ 1910 r, w KOIOWc3IZ,czyżnie, PQW SOikólsiki woó Bialostookie, Byn Antoniego i Stefa,nii o",tatnio zami,eszkały w KUMwSz,czyżnie, pow SokÓ]ISk i, w llli e~ iąc u WlnesnlU " hg6ta f powola :ll~t do s łużhy woj,skowej i wcielony d~ 76,p p w GTodlnie, Arnlii Pvl,kicj i ~ yrus z yl na wqjnq przet~ hvko n it lll OQm,jQd tego cz,a ~ u nie ma Q nim żadnej wiooamq ś ci R~~wczen ;e o rzaopatrzenie po z,aginiolllym,zlgtp, i ma tika Ku,e har e~ i cz Stefaillia lam w KUNwsl,czy:lJllie, pow Sokól"kielgQ W lw i ąz lku z p-o-w yisiz)"lo IV"l:rwa się Wi>zYBt,kie os) b y po siadają% j ak ekqhy ielkwil1 flo-mości Q zaginio>l~ ym aby zawiadomijy Q tym StarQstwo P o wi ~t?we w R:,alymstoku w eiąg-u tl"/,(i,rh m iaaie od dąty nin:p:i"z(,go ogloszemia, z powo<iauiem się " na Nr lnw 2/530/46 I KF-9:J3 ~fia :kic3z Jan r w Sloj1nikac;h pow SOkól Slki,egQ, woj Bi,ałost)c,ki~\ SY1n J ózeia i MichaJilny ostatnio, zamieb~ka,ły w Sfojnikach, PQW SQ~ólsiki, w 19:J9! zostaj PQwQbny do służby wqjsk~wej i wciejony do Armii PQlskiej i wyrlllsly! na wqjnę przeciwko niemoom i od tego CZ1lSU nie ma o nim żadme,j wi ad~mości Roszczenie Q zaqlpatr,zenie po zagini onyllj ozgłq,s ila żnna l\1iakiwz Mariamua z,am w Słojnikach, pow S:okóll~ki V związlku z pnwyźslym wzywa się wszy"tkie Ii-:;, by posiada jące jakiekolwiek wiadnmosci Q zagi:nion:nn aby utwia{l~mily Q tym StarQ st-wq Powia,t"we w 8 :1\ lymstoku w ciągu trzech miesięey od daty nin ;ej"zego Qgloszem,ja z powqia1niem się na Nr Iuw 2!531/46 KF-~952 Huka,iowim Kazimierz, mr 1911 r w Lebiedzinie, pow BQkólski, WQj BialOostQCikie SYn J&zefa i R{)zalii, ostatni{) za,mics7jkaly w Lebioozinie, PQW sokólsiki w mie-- 6iąc u wrześiili u 1939 r l,qstał PQwołany do s,luiby W)j skowej i wcie,}qlny do 81 p p w Grodn;e Armii PQ,1,s,kied i wy-rulsz:w na woj nę przeciwko niemcqm i (lo tego elzas u n i~ ma (l nim żad n ej wiad;omq4ci R"06l)C;7,8ilie o zaopa trronie PO zagi,nionym zgłosiła ż)na HukaJ,QWLc,z 8ta ni,s ława Lam w Lebiedzinie, pow sokólsiki V związlku z POWY7;Sl\,1l w,,~r W~1,ie w~ zyb:tkie os) by posiadające jakielkq,lwiek wiadq m-qści o zaginionym, aby zawiadomity Q tym Staro1two PawiaiIJWe w B iałymstoku w ciągu t~"~,eh miei;ię<y od daty nin ej"zegq og"losl~nia, z PQwQłaniem się na Nr Inw 2/554/46 KF-951 Marc~uik Jam UT 1910 r w Pawta;ch pow BieIsk P Qdllaski, woj B iaiqstoc-kie, syn WIQdzimierz,a i Marii, 06tańoLo zajlllicszkaly w Pawłach pow BieloSik - PodIa ski w miesiącu październiiku 1941 r ros;tał powołany do ;;,Iużby wajstkowej i wcielony do Arniii Czerwonej i wyruislzyl na wojnę plz,eci-wkq,n ieme OlU i od tc,go czasu nie ma o D,im żadnej wiadomqści RQszczenie Q za~p,atrzenie po ozagini-onym zgłosiła żona Marmllk Nina, zam w P a w,łach, gm Nllrew, pow Bielsik - Podlallki: W zwiąllku z powyższym wzywa <się wbzys,t,kie os) by posiadające ja;kiekolwiek wiadomośei o zuginiorym aby zawilld{)lilli}y Q tym Starostwo Pnwirlhwe W Białym,stoku w ciągu trzech m ie;; i ęey od finty ninrjr"-ze1!o agl:os-zenia, ~ / pow olaniom się nan l 111 w 2 :i27(46 KF-9riO Szymamowsiki Ludwik, ur dnia r, w Wąoz;a;nnicy, pow Łomżyski, WQj Biał o;:;tfj{kie, ~yn Adama i Karoliny, 06tańniQ zamieszlkaly w OrlikQwi,! PQW bmżyńskiego w mie!!iącn sierpnhl 1939 r został powolany do słuijby WQj,skowej i W(ielon y do Armii PIlIskiej i wy~slyl na wojnę przeciwko n,iemeqm i Qd te ~ go czasu nie ma o ni,m żad nej wiadomości Roszczeonie o ~opa ltrzenie po zagi,liołiym bglosija żona SzymanQw Sika Zofia, ~ w Orl;kowie, pow lomżyńt< :ki W liwiąllku z pawyższym ws zy,;:tkie (lis) by posiadające jakielkolwiek wiadomo;r- n z:1gil~i()nym, aby zawilidomiły o tym StarostWo Powiabwe w Biał3mstoku w ciągu trzech iniesięcy od daty nin:pjszego ogłoszeillia, z powolallie!lll!fię na Nr lew 2/1471/4/; Kli-949 MhiC0llik Włodzimierz, ur i906 1" ~ Dreczanacll, pow Wołkowys:k, SYD Józefa i MH:rii; OBtatnio zamieb0kaly w Łup1ance NQwej, pow B iałost()(~,ki,w miesiącu maju 19Ur; ~08ta! powołany do służby wojskowe"i i weielooy

12 t2 I :YIONITOR POLSKI - Dnia 16 maja 1947 r ~ ~ ~------~ by posiadające jakieikolwiek wiad omości ~ zaginionym, aby Mwiadomiły o tym Starostwo Pnwilł!tJIWe w BLa łymstoku w ciągu, trrrech miesi~y od dlljty niniejszego ogłosze<nia z powoła luiem sie na Nr Inw, 2(571/46 KF-942 do A l"llli i OzerwOmej iwytu6lył r n,a wajnę prreciwko niemcom j od tego"clasw ni~lma, o nim żadnej wilł!domości Rosrlezenie o zaopat;rl>enie po M,ginionym bglol5ila żona Mińcz:ulk AntoniHa, z am, w ŁUlpl~nce Nowej, paw BialostOOki / W z~:ą7jku :t P<1Wyi~,żyllF~Y"V<l się Wf;JzYBltikie os) by p osiadające ji:lk16ko!wiak wiadomo,śc i o zaginiouym, aby z,1łwiad omhy o tym St-łiioslt,wo Powiabwe w Bj~ lymstoku w cif!jtll tnec)ji ni i Mi~cy M da,ty ninie,jsze-go oglo!lzf<u ia z p(ywora ni~m i;il! fl,a Ni Tnw , ~ KF- 948 Aleksalll-dTowiflzPawel, ur i900 r w Fiorgaj,ll!clt ~yn Piotra i Marii, ostabnio, zamiebzikajy w " 1Iożej k/ Grndtna, pow grn,ruzi;eń!;l ki, w miesiącu sierpniu 1939 l został powo,lany dosłużby woj~ko\vej i w~i,elo~ly do 211 p 11 tanów Almii Po1Bkiej l lyru&lył na wojnę p1zef:iwk() nirmeom i lld tego cua"u nil ma o,nim żad nej wia r!()lllośf i RMZhw ńie o : żao ]HltTzf> nie po lagin ionym z,gtosila żo na AJek,sa:IHlrowi(,z Te resa wm, w S0!k6Iee, pow 8o!k61!ka W zw : ąz lku zpr>wyv,&z~"lll wl,ywa ciię -wslystlkie OS) by, posiadaiąceja:k i ekolwiek wiadomości o zag1nionym, IIby zawi,adomiły o tym Sf<lro;:;,t,wo Powia,t0We w Bi,a tymstoku w eią~ trze,(>h rl1 : (>jo:i~( y "d daty nin;eiszego og!o!z lnia 7 po\\otalli~11l " ii; na NI lnw 2/1528/46 KF-94i Rogi ń,, :k i Stalii,,~av lvr,dirl ~a 8,9,< 1919 T \\ Janko wie Mlodzianowie p 0": I omżyń,slk i woj, Bialostoekie "Yll- Stan;,si,awa (H~ Jeony ~ oł>t:a,ti1io zamie s7,kaly w Jankowie!\nOd7,iatJ(jWi~ : pow lomiyń~ki w 1941 r, 7ostał powołany do sln~by Jv ~rśjwwei i wcielany do Armii C7~rwQ:neoj i 1\ry,u<szyf!la wojnę prz,~(;iwko n iflticom, i p rawdopoc!ohńi tiima :r:fi\r n i ewoli : niemieekiej i XI,t-ego CZlISU uie ma ol; i Ii, żadn!j " i,iid6mośc; RORZ{ ~ffilia o zaopatn;fllli~ po 7,agi in i, 041~"m tgl0;;il ojc1i ec kogiński StauiKlaw zwrn w raukowi e MIQdziwllowie, p ow looni~ń Slki ::r ~, : ; " \V związiku 7 I)Owyżfi,zY~li w4ywa sil! wc3/y,tjkie QS) by posiadają{e jakię:kolwi~k \yia do)no śli o zaginioloym aby 7awiadomiły o lyni StalJ)~h\ o Powiatawe w Bil3 Jymstoktl, w eiągu ; fi-z,ech _ rńiffiię c~ od rlaty ninejs7r,go o~łoz,ellia z PQ~04a;niem ~ię nanl l IIw,2, ,, KF-946 Pytel Mi,koląj, Ul\ ~918 r :w WÓlke Nurzeckie,i, pow Bie,l-sk Podlaski woj: Bial0t3tocltie, sym Jatkuba j Euge nii ostatmi,o zamje-srljkaj~,w Wólce Nnrw(jkiej pow BielSlk - PodJII6Iki, w miesią, ( ;nkwic1 Ł:niu 1940 r 7o,tnT powotany do ShlŻby,~ojsko;}~ ed iw<,ie,lolly do Almii Czer wonej i wyruszy! na wojuę p,rheciwko NIemcom i od tego (7,8SlU nie ma o nim żadnej wilł!d()mości Roszc>z& nlie o u()pa~lize~~ il Olzagi~iOOł~ _ igł,o$ił ojciec Pytel Taiku1b, oam, w WólceNul"reckiej,~m KlukoWiCle pow BielfOik - Podlaski - W?iwią11kll z powy;i",,\\zyi1! ~byw~ się ws-zybtjkie 0,) by posi,adająoo jaltiekol:wi~, ",,~ad()mości o zagiu ionym, aby wwiado!ll1ilyo tym Starostwo PowiaJt)we w Bia łymstoku w cil\gu ~l"l~~bmiesięcy od daty nin :fjszego ogł,ottzellia z powois iuiem ilie łl3 Nrlnw, 2/ KF-!W> Da,niliJik IgmR; ~ Y Ul 1912 r w ~TahlIll1i:kach pow, Bielsk _ PndlacSki,,,> ~j Bia)(),sto(ki e,syn Łukasza i J912Jbiety ost,atnio zam;elzkaly w Ma:1inniik,ach, pnw Bi(!:l-slk PodlaSlki w 194] 1: ZlOs:taJ powołany d,o slu7,h~ wajslkcjwej j wcieloly"do Armii OleTWOllej i WYluSQ;yl na wojidę pl"leeiwko nifij1)(om i od t,~go ("UI8U nil mil o o IIli,m żadnej wiadomości R06L(~l IIlie z:a(jipatz~nie po ~,agimi()nym Zlgbsifa ŹOrJ8 n ii:iiflii:k Jewe,loJda zam w Ma,linrnibch, gm Orla, pow, Bie~,ik - Pod11ł,Slki W ~wiąljku zpow~;żs,iym W"L:rwa się wszybtlkie olsa by posiadające jak ~ ej;ol~,icik ~iado:mr:iści o zaginioinym, aby ~awiadomily o tym Starostwo Powilllbwf w Bi~ ły~,st,okn w ciągl1 ~ ~ł-~h n~lesi~~:v ~ _, ąa,ty nin ;e-j,-z;e:go ogiosz6tl,i18 Z powo!1an,iem, sje ną - KT Tn<w, 2!i83146 J, KF-944 Ru,siedki HOOTYk ur 1918 l W Smoleńsiku, syii Pawta i Kamilii,osHitnióiami lszkały w Clyżewie, pow WysGiko - M,aonow,: wn11fls,iącu sletl"priiu 1939 r z,ost,ał pow,olarny do sjll7;by,wojrkowej i w,ciejony do2 p p w Molodoomlie, dlo Al~mii P,rils,Jd(;j i,,y~11~zył ha wa,iq;ę JJII7AlICiwUw niememu i od tego cz asu uie ma o nim żad nej ROsZGOOTlie o La,)patt"lelnif, PQ lagini,q nym zgł()isi1a żoma R1lisiooka " Jóozefą\,;am; w Zambrowie, Ul} PiłsU1dSlkiego, p<yw łomżyń!lki, W zwią1jkiu zpowyższyro ~ywa się wszystkie osa by posiadająoo jaki~()ilwi~ wiad-o-mościozag1uionym, aby zawiauofiiliły o tym litarolotwo PoWiatryw( ; Bi,s lym8toku w ciągutrrzeeb- m i (f;ięcy or! daty nin fojszego ogłof;zealia, z J)OW?l8llllieme,ię na Nr lnw, 2556/46 KF-943 KuJczlko WloozimfielrZ, UT dnia r w MocnrMIIlach pow Bieisk - PQ(Llaf;Ik;: ",oj, Bi,ało!!ltoclde syn Ja, na i EflrOSlilny, OIStaIttni,o ~amies zlkaiy w Mochnala~b: pow, Bie1&k - W mi~~ąoo _styc Zniu 19~5 l został powołany do Sbliby, wqjakow:ę<j, i wcielony do Armii Ozerwoalej i wy-mlszyi DIIl wojmq i Qd tego Cl a/5u nie ma o ~ żadnej wiadomości ~ie o za~atrzemie 10 ~Y1Dlzgl~, -ojeiec Ku~,*o Jan, : tam~ w Moohna lach, g:m Orla;pl)w _BW9k! POOla8ki- iw liwi~llz:-::pqiw~ " ~a!~ ~Bb ~ TurykŁukas z ur dinia?:l r w 8tal o~o wie pow Bie,llsk Podl&,!,ki, woj Bialostockie, SYlD Lukasza i Pelagii; os,tatnio lamiesljka,ly w StarobMez)wie pow BielSJk - Pod:lRtllk,i w zostal pow<>łamy do sjuiby wojskowej j wciejomy do Armii Czerw?I1ej i wy TUlSZyt!IHI woj nę Ptl"teciwko ni n1com i od tego cz,a:su nie ma o nim ża,dnej wiadomośelrosrozenie <) woparorze n ie Po 7Jagini(}Uym 7;gł,osiJa ma;bka TllryQt PeJlagia, lam w StaTobeJrerwwie gm Orla, pow BielBk - PodlaBiJri, W zwią?jku z p,owyżsrzym ~ywa Bię wszystkie OS~_ by posiadające jakie,kqlwi~k wiadomości o ugillliolnym, aby ~awiado:miły o tym Starostwo Powiatlwe w Bia lym",toku w ciągu trzech mie6iecy od dajty niniejszego ogloszernia z p)","ołaniem sip, na N,r IiJlw 2/594/46 KF-941 Gryc Ja,ll ur dnia 14, r w Soikótce pow So-kó!ls ki, W(]j B i ałostock ie, syo Michala i Heleny, ostatnio zamieszikaly w SOikótce, pov sdk ól,sk i, w 1939 r zo "taj powqł~ill Y do slu,żby woj-slkowej i wcielolly do 5 p lnbnicz,go Lida Armii Polslk:ej i wyruszył na wojnę i od VegO (zac3 U nie ma o niml żadnej wiadooności Rosz czenie o zanpartrzc1nie po z,aginiornym ~gtosił ojc!oo Gryc Michał zam, w SOIkółce, ul Fabryem:a, pow, 11-0,:kólf:iiki W ZW i ąz1ku z p owyższy1j11 wzywa się w,,zys1lkie ()08,~ b~ posiada,ią (e jak;elkolwielk wiadomości o zagiuiomym aby zawiadonlily o tym Starostwo Powia;towe w B;,a lym~tokll w riągu tl"/ech m i esięcy <XI da,ty ninie,isze,go oglo>szenia, Z powolaniem sie,na, Nr lnw KF-940 Bl1{)ko f;~mil lir 1911 r w Oles"llk()wie, pow, bi,ałostook i woj, Bielo s,to(,ki~ syn Anrtoniego i Walerii o!otrut~nio zlim i esz,kal~l w Olf>r;lkawie, pcrw, ba,i06to r1ki w miesiącu sie,rpll~u 1939 r 7)06:t,a1 powqlła1ny do ~Iużby wojskowej i wcielony do l p u:lalh~w Aug-u s f ów A!Iffi!ii Polskiej i wyrl1szyl na wo;;nł! przec,iwko -ni em com i od tego czasl\l nie ma o 11im ia,dnej wiaclomoś«i R08ZC2ooieo 2łlOq)a tj7r1nie po zagi,nionym z~l06 i f,a ŻMII BuCko A,polonia, zam, w OlesZikoWie pow BiHlostocki ~r z:wią7;ku z pcwyź śzy m W1ywa się wbzystjkie ()S,~by p o<siadające jakieli:olwiclk wiadomości o zagi,ni()loym, a by zawiadomily n t~m Starostwo PoWiabwe w BialymstO:ku VI ciągu tt7lph rn i"siepy od dah- nin;ej,z(go og:jqslf:,nla z powo!a11ljcm :;;ię Hl ~r)nw, 2 :280 ;46, -,; \ ",,,,, KF Zarem1ba Boleslaw, ur l!lo6 r w,ja,!!trząbe~ ~node:i, paw, ł,omźyń" ik ; woj Billlos,t ~kie syll AJ~sandTa,i ~:I <ltianny, osłat:ni,o 7ami"" 7:ka ly w Jarząbce ~Uodeó pow 10mŻY1 I"ki, w mie;,iącli ",;kl"pniu 1939 r zosital po wo];111y do s lnżby W()jt;!ko~ ed i ~ { ; ",loilly do Armii P}l I<k ;,i i w~ lllz:d na wo j ;li~ PTz,ee iwko niljll<>om i od te g: o ez1h;11 n ;p ma o nim i<ldne j wi<tdollla~i ROSZ0Zerlie (1 lc! oj)atrzenip po z(1,ginliolllym z,;dosila żona Za,rf)mba Czp~lawa Zllm w Ja,s!l"ząhce :Młodej, pow łom~yńlski ~ ZW;ąlk11 Z powyż~ Z~~ 1l1 W7;)wa się wszysilkie os~by po>;i,ldająpp, jllk:fkojw :pk wi<toomn!:cl o zaginif)inym, aby 7:lIwiadolJ1il~ o t~m ~hlro"fwo powillt)we w Rl a b-m ~tok n w fil1rrll h7((h 1""",:P f\ nr! rlllh nin"fj,;zego 0~hli1e11ia Z Pow()1lIn :em ""e: na XI Inw, , KF- A)38 Cierhanmyjlz Wine nt~ 1lT, 1904 r, w Oles71kowie, pow h i 11 ł01t n(k i woj Hi:dndO<lk ie, s~ ~1awl"1yńCa i ~Iari[Hlny o",tafnn 7!(1, 11l ;P"7k : t!~ w Ole!!zkowie, pow, hia hsltoc:k : w mipiiącll sielpniu lf139 r z ost:it powołany do ",lu7-hy wn,islowpj i w pipjony dn Armii Polskiej i W~rtl ~ zyl na wnin~ pnc,riwko nipm,-om i od tego 17,II,U nie ma o nim żnd ll1d wiado11l()śc, i, Ro-Z("lflIlie o znopatrzallie po zng-:niollrm lglo"ila żo,na Ci (!hltno-wicz St~ fan i~ wrn w Olesztkowie pow, bialo""too-ki \V lwią7ku z po\\yż s zym wzywa ie ws7,ys-j:lki~ osa b~, pn;;;iadaią,e e jak;pkolwi (>lk wiadomośri o za,gi,nio:nnn aby filiwiadomiły o t~m Staro;:fwo Powiatawe w Białymstoku w (iąl!u t 1"lpc:h m :f łi",,, nr! rlntv ninp5tztgo ogfnszflnia, 1 Plwo,jlllliem się nf! Nr hl\~ 2223,46 KF _ 93i K i",z:k iej W 11 rlli w, UT, , ~, GrRje~ie, pow, filczuczyń,;:ki, woj, Biało~to(,k ie, I>yn J6zefa i F,ugellii ""tatnio zaljllieo!7ikab w Li pow~-m :-rn~ ie pow solkólł1ki w 1!ll!9 r, L061tIlJ p)wola,ny rlo ;;;łu7-by w-ojlsko~pj i wcielol1y do kawajerii Armii PoJsldej : w~rml~zył na Wod,n~ PMe (iwko nif"m(()iti i od (,!go (",~"11 n ie mil o uim brlj11\j wa(lom,ości Rns7,ezellie o z,li,>p",tlz1l1ie Po zagil1ioijlym ligiosił oj~iec K ir7jkiel Jó7ef zam w Li~<YWym Mo~de, pow so,km,siki ii zw;:rljkll 7 powyż!" 7~ m W7 ~-"1I ~i~ Wl"zystJkif Ilc<;," by posiarh;iace jake<k(}lw;f"k wirclornn~r i () Zll ~ini()""m aby zawiadomiły o tym StarMtwo Powia,hwe w Bia łymstoku w ri",g-u f17p(h mif"llię,~ nfl dllt", n;n"j,zcfto Qgl06ize,nia z powl)laniem sie 118 Nr I,nw 221R I4/i, J8Jkimiec BatZyl, Ur 1908 r, we W!li Słój a KF~-936 pow s,()ikól ski, woj Ri l! lo,~to ~ kie RYP And1Z!jll RlIlhlllY ostatoio ~i~aływe wsi Sloj<&, pcjw: eakó1s-kiw miesi,ca Nr 68 WJ"U)Śniu 1939 r, z~taj powolany dó służby wojskowej i wcielony d<> piechoty Ann,ii Po18kiej i wyruszył na wojlnę PITrloohvko,niemcom i ()d tego cza,"h1 nie ma o nian żadnej wiadomości- RosZcrenie o zaopatr7~~l ie po zaginionym zgłosila żoua,jalkimioo Nadzieja, 18m we wsi S-łoja, p<yw 6okólsk,j W ~wią-iku z POWYŹtlZym w?;ywa ",ię wbzysblde ()B!) by ja;kie-kolwie<k wiadomości o laginionym aby wwiadomiły o tym Staro~two Powia~)we w Sia tym,stoku w ciągu tl"ze-rh ńli~ie r ~ od rlllt-v nin :ej zcgo "JgtOSZellia z powołaliem sie na Nr Inw KF-935 Stefa!Ilowicz Michał : ur we WS; SloJa pow 8Okóh;ki woj B!~14ostockie syrn Pa;otylmona i Alekilan dry,mtatnio UlJlliMllkaly we wsi 81oja, pow, 8okólBlki w 1941 r ros,tat PQwołany do ~użby wojłilkowej i w(je lony do Armii CZerwouej i wyruszył na wojne p,rze eiw:ko niemcom i od tego CIZMll] nie ma (I nim żadil,ed wiadom()śd Roslifl!Umie o 73)patrzen:ie po zagini,ooym lgloli:ła 7Jon1l S~faillo<wiC1\ Eugenia zam Wf w,si Słoja, pow sokólski W Zwią7i1ru z powyislzytil wzywa się wszyo;,łlkie <") by posiadając-e ja:k!elkoiwielk wiadomości o zllginiony1ti aby zawiadomiły o tym Starostwo PowiaJtrywe w Białymstoku w c;ą((l] t,l"looh mi~ if(,~ or} daty ntnie1f1z~go ogbwilia Z pow,ojaniem fliię na NT IiIlw KF-934 KnOOrulk Micha1, ur , w Łurplance Starej p<yw biatł<mtooki woj B i ałos<tookie, y n Wlodzimiel"L8 i A1uastazji ostatmio UI,mie6Zlkały w LUPla,nce Sla,rej, pow bial~kl w 194] T l!osta,1 pow6lally do służby wojiskowej i wcielony do ATIIlii CZeTWolej i wyruszył na wojnę przeciwko u,iemc<lm i od tego czasu ni~ Dla o nim żadnej wiad,oonoścl R0f\7-0reillie o zaopatrzooie po ~giluiofl1ym ~głosj,la matlka Ka,Lberuk Anas~azja, lam w ŁUp,laillOO Stail-ej, pow bial06tnriki W ~iąlku z powyższy11l Wlywa 8ię Wf\zy",t;ki~ o"a by posiadające ;iakiekolwielk wlarlomoś(i o zatriillionym Rby zawiad,omity o tym Starostwo PowiatowE w Bia łymstoku w oiąi;u tmeeb mtef;ięcy 0(1-daty niniejg,zego ogł06zenia z powolamiem sie na NT lnw 2,152;; 46 KF--933 PoplawBlki Anto,nn, ur dllia :l 7 19]8 r w Za,rtJ7, u paw łomżyński, woj Bia,losto"kie SYU Sta, ni~,lawb i Rozalii, ostatni,o zamie-sljka,ły w RYdze wie pow lomżyńi"lki, w miesiącu kwietniu 1941 r, z~,tal powoła ny rio slużby w()j,sik<ywej i wcielony do i>iechaty A rmi~ (7N wouej i wyrui!lył na wojnf! plleciwko niemcnm i nd tego (1Z,aSU nie ma o nimżadnej -Wiadomości RlfI:zze nie o zaopatrzen:ie po -regi,ni()lnyrn w:10f!iła matjka Po" plawslka Roialia lam w Rydzewi-e, pow łomżyń"ki W zwią~ku z J>lYWyższym W"Lywa się w6z:w~t:kie 0,11) by posia(jająoo jakiekolwipik wiado-mośr, i o lrl!ininm-m aby zawiad()iil1hy o tym Starostwo p,owia,!"jwe w R ia tymst~ku w (ili,cu h~j,l, mi~i~"t MI "lib ";",,i"7"jlll ~głoszooia, Z powołani~n!rię Tla Nr tnw, 2 2,\}4 4/i KF A,1lIdrzejewski Al!ibandf"r, u,r 1905 r WP wsi DElbo wa, powj()fffiżyń s ki, woj BiałMtocke- FiYll Taml i Heleny O!Italtmio Mmieszkały w D~bowie pow lomi-yńl"ki w mipsią{!1] s ierpn iu r zos-trl pow)lall~ rlo IIlu7hy wojs:kowej i wcielouy do pie-ohoty Annii poh-kid i wyrus7,~i na Wojn,e pl7~f< iwkn nifmc nm i nr! tplxi ("711"11 nie ma n ni,m żaduej wiadom~i R~nie o 71I0p~ bttjenie po ozagiljliomym z,:rłobila mat:ka AndI7RjPwf:ka Rtefania zam w Dę,bowie llm SZ("Zepankowo, pow lom- 7yński W lwiąljku ); powyż!zym W7ywa joli!,: w"z~ "t,kie o~" by posiadaia{e iakiekolwip-k willdnmo~(i o 71I~hlionvm, IIhy lawiadomily o tym St Rro~~wo Powiat ",f w 8 ;!8 Iymstoku w ri!l!t1! t1",,,,,h m;pfi~pl" ~ rllt ninrjt;7,egn ogłos7ooia z pow(}lanieati /S i ę na Nr Inw, ft KF,-902 Sali,k Bole",ław, ur 90~ r w Augu$f,>wie, pow A tj gustów woj, Bi&11Hl,t/)(kie, SYll Pllwła i Agn :ef;zki, 0-!!1-a,tmio ~amie<;zka,ly w Allguf;fowie po\v Angus!ów w 1939 r, rostał pi)wolainy do ~łu;~hy wnj"klwd : w( i"lni1y do 4] p p, Armii Polllki (i i WYMlfilyf nl! ~- njfle prze ciwko niemc~)1n i r>d tego llasn nie ma"o nil" 711 lillfj w i ad)mości Ros7!7enie zllopatrzen!e pn7al!lnlonym ligfosila żo na Salik Broni"IRwa, 7/tm w AlIgll-towie pow augustowtiki W lw i ąljku z pow~-ższ~m wzywa osie WHy"tkif> 0-,," by posiadlljąe-e jakekolwi"k willollmo!il: o 7allill;,, ~rm aby Ławiadomiły o fym St,aro~t,wo pnwi:ltlwp w R,a łymsf,oku w (ią gu f T7e(b m : p" i f"~ nr1 rir t\i nh" j"zego ogłoszenia, z powo!a,niem się na ~ro Tnw ~ ~: KF,!lO l Pietrasz Jrun ur, 1901 r, w Bl)gusza, h pow 6"kóJ;;ki, woj Biało,stockie, syn 1a,na i Malial1llY, oslatnin ZIImie~kały w Bogu",:zach pow Mkól, ~ki, w 19ił9 r 7O;;lał poivoi,any do sjuiby wo:itlkowej i wcielmy no I\J-mii Polskiej i wyruszył na "ojne pt7p,d",ko nierm ~ o111 i od teg~ czasu nie ma o nim ŻMnej wiadllmości Rnl<7,(f7PlIi", () zao-patru,nie po taginiornym 7g1os i łl1 Wilii P :drn-z Feliksa, zam w B~gu62l8oh pnw, ~Okól"ki W związku z powyi~zym 1I":,YWi,,;e \Vłlz~ : "ttd\ ń"," by pgsiadające jaieikolwiek wiadomości o zil~iuionytn

13 Nr 68 MONITOR POLSKI - Dnia 16 maja lę4~7;r: _~ ~~_~ _!"!!!!l _~_~ ~=~~ t_3_ aby zaw ia dqmiły o tym Statostwo Powia,t)we w Billl l y msł oku w ciągu b-web m ief> ię cy od daty n in :ejbzego ogłoszenil8 z powolaniem tsie na Nr lnw 2j252,46 KJ!-900 Wa wrzy:oiaik Paweł, ur dlllia r w Łomż y pow łomżyńslki, woj BiałQstook ie SYIl Piotra i Alek lia:ndly, os tabnio zami es~kały w Łomży pow!omżyllisk i, w 1939 r zo stal powollllny do ~rm~b y wojrskowed i wcielony do 33 p p w Łomży Armii Polskiej i wyruszyi na woj,nę przeeiwk<> ni emc om i okoi() Łom2Y pooczas bo, :iu zag in ąl i od tego oza u nie mil o nim żadnej wia domości ROiVl~ i p o Zaopatr7~ llie po zaginionym zgloflila WawrzYui8Jk JwnLna lam w Ł)mży przedm Zawady 4, pow łomżyń 8lki W związilm z powyiszym wzywa się wsozybtkie 98) by posia:dając e jak:ekojwi lk wiadom ości ozaginiollym aby zawiadolllity o tym S taro stw o PowiaJt)we w Bioa łymstoku w ciągu tl-zeeh mi esię c y od daty niniejezego oglos7; luia, z powola,niem sip na NT Inw 2j288i46 KF-899 Dooisiuk Grzegorz UT 1906 r w Osówce pow Bielsk PadIaski woj Bi~ł06tockie, S Yll Teoo<:Jra i Marii ostat nio zamies7,kllły w Ha ~nówce, pow ~ic lsik - Podlaski, w III iffiąi e u li,peu 1940 r W~ lal powolamy do słtiijby woj ~k owej i wcielony w 1940 r do WojSika Polskiego i wynn;;zyl na wo:iuę pr"leci wko uielueolll po mym dlo stal się do ni!woji ni emiroki!j i od tego czlasu nie ma o nim żadnej will,dom)ści Roszmenie o ~aopati"le:uie po zaginionym ~glosq syn Den,isiuik Bazyl zam w Haj I1ÓWCe, pow Biels:k - Podlaski \V zwiąjjku z POWYŻf;Z Y Ill ~ywa się wszys:tkie OS0- by posiadające jakie,kolwielk wiad om<>ści o zaginionym, aby zawi adomiły o tym Starostwo PowiatJ)Ve w B i l/ł łymstoku w ciągu tjr7pch m i f! i ęcy od daty nin ;ejbrrego ogłoszenia z powola~iem się n a Nr Iuw 2/ KF-898 Brze zińlj~i Wacław, ur 1909 r w Kllr(!/,lll: slku pow bial,>stoclki woj Bialo s to(~kie, syn Wincentego i Emilii ostatmio zameszkll ły w Karcrtn h;:lm, pow b i ałostocki, w 1939 r zosrtał powolany do slu7by woj",kowej i wcleł<>ny d{) 42 p p BiałYAto k Armii P ols;ki ej i W YruSZył na woj o ę Przeciwtko niemcom i od tego C78JSn nie ma o 111m ż8!d :noj wiadomośc i, R O"7Azllnie o W cypam 7e n i e -po za,gini )(lym 7<glosHra żona BrzezińBka Zofia, Z!IJm w Karc7JmiSlku pow bialosvocki W zwiąllku z powyższym wzywa się wszystlkie 08":) by p()siad ające jakie!k()lwielk wiadom,ości o zaginionym aby w wiadoiidiły o tym Starostwo Powiatl)We w Białymstoku w ciągu tmooh mie6i~y oddllity niniejszego oglos~nia, z po\vlołamiem 8i~ raa NT Inw 2i2"11/46 KF-897 GolińlSki Tad~usz ur d~lia r w Kolnie pow jomży ń:s ki, woj Bialostoc kie syn Bol esława i JÓzdy : ostatnio zami~,s ljkały w Ko lrnie Pow to ID7 y ńsiki, w mie iąe u maju 1941 r hot;,taj powo-!8ljly do s \:uźby wojsjro wej i wciel)rny do Armii Czerwoned l wyruszył nh woj- nę pl"rledwko niemcom koledzy widzieli go pod B prnoem w Wojsrk u Polskim i 00 tego ~~a,su l1i~ ma o nim żarll1ej wiadoino-ści H06z(zenie ) z;hlpałr7f"nie po za"rin ~onym zgłosiła mat:ka Goliń s,ka Józefa zam w Kolnie pow łomżyński W zwią"ljk:u z Pow y ższ y m wzywa Bię wó!zys;tld e OS) by posiadająjce ja:ki ekolwiefk wiadomości o zaginiomym, aby zawiadomiły o tym Starostwo Powiat)we w Billl lymsloku w eią g-u ti7({h miltlięly 0i"1 daty nin :e-js7eogo ogloszeąia, z p,ownła ni em si ę na Nr Inw 2 255f46 KF--896 Karpicnia AIf)nl" ur 1919 r w Dl) bos ie w szerryzn,i e, pow, sok61 ~i woj Bialo;;;to<lkie s y n Józefa i Alrvny o statnio zamies",kaly w DubosiewszczyrAtie pow soikólski w 1941 r ws t a ł powołll,ny d0 słu7hy w:oj skowe-j i w cie,looy do Armii CzerrwOnej i wyruf<ry t la wojne p rze ciwko niemc<om i od tego cza,su nie ma o nim żadn e j wiadoom)ści RosZCzen ie o zaopatrzen ie po zag inioo ym ~g łof;ila malttka Ka,rpie,riia AUJna, W ~Wią7,kU z P(}w yżs zym wz ywa się w;;;: YBt:ide 08":) by posiad ają,ee jak ; Ckolwi~ wiadomości o Ulginionym, aby zawiadomiły o tym Starostwo Powiabwe w BillllymsŁoku w cią,gu tl"7 prh mi ~ iery od dllf:v ninejt;rego ogło&rellia z powola,niem sie l1a Nr lnw 2/204 /46 KF-895 SOloka Adolf UT 1911 r w Piątaikn pow fl()ikójl>lki woj Bialost~kie syn Jana i WIIlerii OI!!tatl1i() za,m ierzkały w Piątaku pow so!kói8lki w 1940 r Został pownlany do słuiby wojs,kowej i "rielony do Armii (}zerwo nej i WYIu ;;; z y ł na wojnę pize(iwko nie-meom i od tego CfbaSU ni e ma o nim ż n rlnej willdnlności Ros7c7f nie o za opa!tl~ełl1i~po zaginionym 7g!,osita żoola Soroka He ]oo a zam w JSłoąta :ku gm S u(ih,>wola pow sokólski \V zwią7, ku z pnw~ ż s z~ m Wlywa dę WS7y tkif n,,) by posiadają c e jllkekolwieok wiadomości o zagimi(n1ym aby zawiad neliły o tym 8tarostwo Powiatlwe w Bil8 lym ~ toku w (iągu tt7 f\ ch m iplilcy orl daty nin;pjszego ogł osze,n i a, l powoiamiem tsję na Nr lnw 2/201/46 KF--894 Kl imowiez Kaozimiel"z tu 1915 r W WMce pow 80- kól",ki, w oj Białoo,toco:kie By n Sta t\ i śława i Mar:anIDY 06tatnio umietmkab l\:ólce po 60kólski, 1939 r łiofjltał p<lwotal1ly do służby W<>j5!kOWeJj i wcielooy do ~awalerii Armii P,()lBikiej i wyrublzyl na woj;n~ Pl"reOiwko niemcom i od t~o c~a,s u nie ma () nim żadne j wia domości Roów cu,enie o?ja()patrzenie po mginiollyill 2;g-losila Klimowicz MarialllnA Lam w Wólce gm Suchowola, pow SiOkólSlki W ltwiąz lku z PowyżSiZym wzywa się w6zys:tkie 08) by posiadające ja:kieikolwiek wiadom()ści o ozagillliouyjll aby zawiadomiły o tym Starostwo Powiat)we w Bia ł y mstoku w cią,gu tlval<lbm ietięcy od daty nin;e-j-zego ()glos7eoia z powołamiem tiięna NT I11w 2/203/46 KF--893 KJiIll!OW,ieq; Jó-zef ur dnia r w Wólce Raboniookiej pow bia~()f; t()~ki, W()j Bial)8took,~, syn Ludwiki, 06ta,tllio zamieszkały w Oza!lIlej WSii, pow bial06to~ki, w miesiąou maju 1938 r wrstaj powołany do służby woj rs~owei i WlCieLOIlY do piechoty Armii P 01- skiej i wyrus~ył na ~ ojnę przeciwko niemcom i od tęgo czasu nie ma o 111m żadnej w, LadomoścL R()flwren~e o zaop8jtrr1lellie J)() Z&giln iodym z,gl06ila żoo,a Klim~icz 1181ia, zam w Czarnej WSii pow b1ajqs/;ook,i W zwia:1jku L p()w~"iszym WLywa się wszy stkie ()S() by p()siadająoo jajdek()lwiek wiadomości o zagi!nic~ilym aby zawi adomuy o tym Staxos;bwo P{)wiaJtowe w B iały m~toku w ciągu tl"l (:h m i esi ę (y od daty ninie,jszego ogt06zenia z pow,oianiem się na Nr Inw 2;267,46 KF--892 B)cheuek Stefarn UT dnilll r w Radomiu RyU l\bteusza i Katarzyny ostatnio zllimieizkaly w BUksztelu P()w b i ał<>stooki, w m ies iącl si eljllliu 1939 r zos tał powołamy do HollllŻby wqij6kowe!j i wcielooy do AImij Po\ kiej i wii us;:y! na wdinę przeeiwko niem oom i od tego eza su nie ma o nim żadnpj w iadomości Roszczenie- o zaopa trzenie po U\gi,llion~m zgl{) iła rolla BJlOhenek LN)ikadia,zam w BUIkM,te,lu gm Czama W i eś, pow biał()slto~ki W Zwią"llku z powyższym \\"Zywa się w6zyst:kie OIS)- by posiadają,ee jaikierkiolwiek wiadomości o 7agiruionym, a,by ~awiado miły o tym Starostwo Powilltmve w Bi afymbto,ku w ciągu trzech m i esię<>y od dat~ ni ~i ej ;; :~o ogtosze-nia, Z powo0111iniem się ua Nr lcw KF--891 u r 1906 r w Kolrn ie, pow Karmazyn Fral1ci~!omżyńSiki woj Biał ostodki>e Syrn Jana i R,na!lii osira,tnio zamim"lkaly w KOlm,ie, pow: łomżyński, w mieeiącu sierpn,iu 1939 r zostal powotany do słuiby w-ojslklwej i wcielony <1<1 33 p p w Łomży, AT!Illii Polskiej i wyru Mył raa wojuę przeciwko liliemcom i od tego cilarsill nie ma o nmnża:runej wiado rbo ści RoSto&lel1ie o z8qlpa ttz& nie po zagimionym zglos:ila Ż~1Il Kau-mazyc Zofia, Z8JDl w Kolnie, pow łomżyński W ~wią76ru z p()wyiszyid wzywa się w~ie ()t8i() by posiadające jwkiei1rolwie!k wim:olllości o za;gin1ionym, a by za w i a,domiły o tym Stllros!mro P0wia lłowe w BiatYIMt,(llk-u w ciągu trre0h miesięcy od d aty ni niejszego oglrosumia z powołarnieml się na NT Inw 2/ KF-890 PomichoW\;iki Władysław IlrodZ 1919 r w Ko lni~, pow łomżyński, woj biało s tockie sn Antoniego i Ka tarzyny, o,stajnio z,amie;;;zkal, w KoInif\ pow łomi:vńs ki w miesiącu 5ierpnin 1939 r z<>mal powolany do g,tużlby woj,s,k()wej i wcielony do 33 p p Armii Po hskicj W)l u 7ył n a wojuc) przeei w,ko oiem1(om i o-d tego CCIIsu nie ma o nim żadłn j w i a domo ś ci Ro~~cZ(lnie o zaopatl"zooie po zagi niolym z,gl<>sila mat:ka Pomichows ka KataI"ly1n:a " domu KalmazYIl, zam ies7:k ala w Koleje pow l()mżyń ISlki W 7Wią;złkl1 7 powyż~om W"LywlI i ip wszylóftkie ()Soby p()s ia dające jakiekolwie,k wiadomo~ci o zaginionym aby ~awiadomi~y o tym Stllro f;hwo Powilltowe w Bia łymstoku w I"ią~u trzech m l ",,,ię<>y od fiaty niniejil7, <;!go ogiosz emi a z powołaniem się na Kr Inw 2/291/46 KF-889 SoI a k K az,i mierz urodrz 1917 r we ws i NuI"lec pow_ - BieJosł PodJ, woj bi:alosto<kie, s~, n Kalimierza i Marii, ostatnio zamieosljmł y w-e ws i Nllrr IC pow Biel "l, P odl, w mie6i ąeu Cle-rwen zostlll pow()lany do s łtlilby w<>js,kowej i \\xielolly do Armii Czerwonej WYMlo;ZY~ ua woj nę pi"lbeiwko niemc<>m i od tego eza S ll nie ma o nim żad,nej wiadom{)ś(>i R OBZ~ z{,qlie o zaopatt"l,el[jie po zaginioilynl zgło"na iooa 80lak Tózefa Zamies~kal:a we Wsi NUl"Cl:~,k, gm Mielej<"lyce pow Bielisk Pod~,aski W z:wią;z:ku z po~ ~ 7sZnrf W"lYWII /; ip, W,~7,~,,,t lk i e ()Soby pn s iadające jalriekolwiek w i lldomoś c i o Zaginionym, aby 7,awiadom ily o tym S t ~ro:two P owiatowe w Biar~ mrstokn,w ciągu tneeh m i e!ię{v 00 o lit Y niniej,szegn o~otizenia, z powola,nie Dl si~ na Nr [nw 2/676/ 46 KF-l177 S01olI>a T eodot ur dni a r w Mogilewie ZSRR syn Jana i IDliJbiety oll tlltni() zaimeslka ły w Brań sku, pow BieJsk Po<Uaski w 1943 r zostal po:wo lany do slu;;by woj,srkowej i wcielony do Armii CzerwoneJ wyruszył na wojnę przeciwko niemcom i od h~go (!Z asu nie ma o nim żadnej wiad()mości R<>sllCzemie o zaopatnenie po zaglllionym ~osha żooasoro ka Ja_ nina, zamieszkala w Brańs]rn pow Biels,k PodRraski W llwiątku z powyższym W"lywa ię w7:ystjkie osoby posiadające jakiekol iek wiadómości ó zaginiouym aby 8&w1ad:omiłf o ty m Star06!fJwo Pow:i&towe w Bja- /ym toku w ciwu tnech :miesięcy od daty n i lli e j ;; ze~ ogloszenia, l powołamiem- się na Nr Inw 2/610/46 :, i, KF-1l78 I rgnato wie~ Sawa, ur dni a r w Nowos& wach, pow Bielrsk Podilaskiwoj, bia~a-;tockie syn Aud:rozeja i Marty, ostatnjo vamj ł>zkaly w Nowosadach pow mel6:k P()d[aski, w miesiącou marcm 1941 r zoi;:tal powolany do słuijby wojskqwej, i wojelony do Armii Cz erwonej \\Yl"U6zył na wojnc:: przeciwko niemc om i od tego cza,m nie ma o nim żadnej wiadomości Roszeze nie o Z aopatrrze nie po 0a,ginj()lDym zglos il,a żo na!ginatowicz Anua zamies~ala w ~ow()6adach, gm Hajnów k:a, pow Bie,Lsk Podilaski W 2lWiąz:ku z powyis~ym wrz;ywasi~ wszy"tikie osoby pl)siadające jakiekolwiek wiadomoś<i o 2a,gi,nionyIllo a hy zawiadomiły o tym Star06two P()wiatowe w B1a lymst()ku w cił!jgu tnoohmiesillcyod daty niniejls2egtl oglosrzenia z pow()laniem sill ua Nr,Inw 2/681/46 y\ KF-1l79 Kl{jmC1Lu:k GMegorz urodjz191$ t we W8 i Wil811owO pow BieI\Sik PodL, woj bialos,tockie"syn T:al a,sa i Zinowii, ostatnio zamieszkały we wfli Wilanowo, powiat Biels;k PodiI w 194] rzoist~ł pow ołan~ do sluzby woj s,kowej i wcielony do Armii OzerW() ~j wyru;s~ł ma woj ;nę pi"leciwko ni emcom, po czymzo&tał vnięty djo niewom niemieckiej i ()d tego czasu nie ma o nim żadnej wi adomośd ROrSrzcwnie o zal-łpmn\łfilie po zaginionym liglolsila żona Klimc,mlk, Eud~kia, zamies~al& w Wi]anow<> gm KltLkowi~e lłcjw ::; BieLsk Pod! W ZIWiąlZku l powyższ ym w-pywa, sjc, ~"z ysttkie ()5Qby posiadające jakiekolwiek y: i, adomości o za:giuionym, [, by za wiadomiły o tym ~tarostjwq PO~i8,towe w~ Bial ~,ms tokll w ciągu ti"lech miesięcy od ~aty niniej r;;zego og!oswnia, 2: pow-o)aniem się D;l Nr Inw 2/678/46, KF Korszak JalD, M 1908 r w Cłrlabol :ach pow Bielllk Podla6ki w oj Bialos toekie, B~n Leona i Agaty, o,statnio 7;amieSfhkaly W Ohrabolach, pow~ Bi~lrS,k Podl,as:Id w miersiącu marcu 1941 r ~O/;;t,al powólany do SIluiby wojrskowej i w~~ i el()ny do Armii Orerwonej wyrtljszył na woj!nę pi"leciwko n;lermeolll i ()d tego czas u nie ma o nim żadlijej WiadomośCi_ Rosrereiiiie" o zaopatrzenie po ~agin i o nym zglosiła żona K()lSzak Anna, zami esz- kała w Gbraoolach, gm BiellS,k Podl!, pow Bie;lsk Porl!L W 2lWią,zku l POWy7SIZYtIDwrżYjVa Bię wb!ystikie ()5Q by po>&i adające jakiekolwiek whlrlromdści o ~,gi,nio nym aby zawiadomiły o tym Staro:sbwo Powiatowe w BirałYID>stoku w ci/wru ti"lech miesięey od daty niniejszego o~oszeil!ia, Z pow o~aaiielm się Il~ - Nf IiilW2/655/46 KF;1l39 Biełach S&faIl, uro~ :most wohrabolach, po w Bietl,s:k PodIl:a:ski, woj bial06toc kie, syn Andr,zeja i BarbaTY ost:atnio zamiesrzka1y w Ohrabolach, pow Biełsk Podl!IJs<ki, w mieeiąc ;fi mateu r zosnll powolany do slu7jby wojoskowej i WlCi~ony do -Aittiii OLerwoned wyru sz y ł na w<>jne przeciwtko niemcom i od tego CZ8JSU nie ma 0 nim żadnejwiadom()ści R()(<;z,c,z,enie o zaop abrzenie po zaginionyn1 zgłosila ż<"na Biclach AlliIla, Lamie,s7Jkala w Ohrabolach gm Bielsk Podl pow Bielrsk PodJlas,ki W ZWiłl,z;ku z powyislym Wttywa się W\~zYAtlkie o,soby po siadaiące jakiekolwiek wiadomóści o zaginionyi;x1, uhy zawia,rlom i ły o tym Starostwo Powiatowe w Bi~ lrmstoku w ciągti trzech miesięcy - od daty niniejszego og{()szania z powolaniem s-ie na Nr 1ow: 2/654/46 KF-1138 Bujn ił\l lk Grrzegorz ulod)z ~ 1909 r, w Krasuow,si pow BiellSk Podlaski, woj bialostockie, 6YD Andrrzeja i ParHlSkiewy, ostatjl)io ozamie wztkaly w KraSDO\Wii, powiat BieJ<; k Pod~laski, w 1941 r: ~ost~l powołany do slużby w()j:skowej i wcielony do Ar1nli - Ó~erw(}nej wyrus~y l na wojnę pi"leciwko niemeoffi i od tego ezasn nie ma o nim żadrnej wladomoś<i,r os zcze, [I \ e ci : ~aupatlze ni e po zaginionym zgło s iła Ż()Da BiljniiJoli NarI Zlieja, zamieszkała we WISi Kras nowieś, gm Bo ć ki, pow BieltSk Podł W 7Jw i ąmku z powyższym wz:,wa, ię wl-;ly,;tlkic osoby pos iadające jakiekolwiek wiadomości,o UJgi,n:io nym, aby zawiadomiły o tym Starustwo Powiatowe w Bi,ah n,stokll w ciągu tl"l~b m i esię( ;y od daty ni niej"zngo ogł(}s~enia, ~ powolaniem się na_;;rinw 2/641i/ 4{) KF Leoni1llk WloołZi i mien ur dnia L r w Grabowcu, powi at Biel,sk Podlaski; wo:j, btałostockie, syn SLYIDona i Tt~kli, ostat,riio zamietitkaly- w Grabowcu pow Bie1sk P odja6k i, w miesiącu kwiet;uiu 194] r został p~w()laoy do służ by wojskowej i:wei elony do piechoty Armii Ozerwoncj wyrlfflzyl Da wojlłę :pr-reei wko niemcom i 00 tego c,zasu nie ma o nim żadn e j wiadomości RO<SWZle,nie o e po : z,agi~)ionym ~lo sil ojciec Leoniuik &Lymon, zamieszkaly w Graoowcu, gro KlesLcrrele, pow Bie]lsk Podlaski W 7Jwiąiku z pr, wj:- ż sżym - W"l)-wa~ie, W-SZYbtlkie osoby p()si adaj~e ~akiekolwiekwiaddm,bśc1,+ó ~ gi Dio I1ym aby ~awladomily () tym Sta-rosIJWci ; pow it towe w Biah-Y stoku w ciągu tl"łioob mie!;;lę~y6d " d-ajy niniejszego ogl(l6zenia,!z powolanienlriii~li{ nl{ Nli\ ;J;i\<v 2/621/46 -" -, > ~<: ::,,,, :, KF-l136 -~ I : ~) _:\, _,,:r _~ Lo, M aslowsk:i Jam, ur 19l8::r w Kusll8 rj~ pow B ielsk Po(tJ,aski, woj biało~tookie -syn :AlekSluid:ra i Ad-eli, os_ tatnio zamiel89kały ", Ko()MaWie, ~ pow -Biel6k Podll:8ISki,

14 w mieliącu maju 19~łJ r zostal powołany d{) służby woj skowej i wejelon ~ do Armii (}z,erwonej wyruszył na wojnę przeciwko niemcom i od tego czasu nie m a o nim żarll ll tj wiad(lillośd Roszcoonie o zaopatr,zenie po llaginionym zlgiosił ojciec Maslowski Alek"ander, la mieszk ały w I{ oszcwie, gm Brańsk, pow Bielisk PodlI W 1:wią lzk u l fl()\v~ :1,,,i Vm \Vzyw a,~ ię wszyri t:k e (j,so\)y posiadające jakiekolwie-k wiadomości o zagilijooym aby lawiarlo!l1 iiy olym S taro,stwo Powiatowe w Bia lym,:toku w cią,gutrlc<>h, mje;o;itlcy od daty niniejszego oglllslenia ~ powqlan;em s ię na Nr Inw 2/642/ 46 KF Krasowski Aleksarid:er urodz 1919 r w Puchałach Starych, poow B ie,lsk Podlaski woj biało,stockie, ;;yn Boleri lawa i P a nliny, ostatoio zalnieszkaly w Pu( ha la,c,h Sta rych, pow Bi lsk Podla~kJ, w mi esiąc u maju 1941 r :-08ta1 powolany do slużby wojskowej i wci,elony do artylerii Alm,ii Ozerwo nej wyruszy} Ola wojnę przeciwko niemcom i od tego czasu nie ma o oim żadnej wiadonj()ś( i Rllsz(zenie o zlaopatrzenie po lagijjionym zgłosił a matika Knlriowska Paulina, lamie$z,kała w Pnchałach Starych, gm Brańsk, pow B iehs k Pod!l aski W Liwiąz :ku z!1 <J wyż,<;zym Wl ywa i i t; w~iy,;tlk i e <l,soby posiad ające j ak iekolwiek wiadomo śc i o zaginionym ab:\, zawi a d( :mih; o tym Slaros6wo Powiatowe w Bialyr:Jstok u w ciągu tn:ech miesilwy od daty oiniejszegl) oglolszeluia, ~ powolaniem się na Nr Inw 2/ KF-1134 Krawczulk ~1ikoł:ij ur 190 7r w Ol eksle, pow Bieis,k PodrlaL ki, woj biało8tockie, s yn P aw ła i Anny, ostatnio zamie,sz lkały we wsi Ol~k,<;ze, pow Biel,s,k Podlaski, w mie s i,ą,c u maju 1941 r zostal powolany d-o służby wojskowej i wcielony d o artylerii Armii Cz,el; w onej wy: ruszy! na wojnę pheciw!ko niemcom i od tego czasu nie ma o nim ż adnej wi ado moś,ci Roszczeni,e o zaotpatrzenie p<l za,ginionym zlgło si ła żo lna Krawczuk Maria, zami,se:zbla w O],ekrsz,e, pow Bielsk Podlas;ki W vwiąrljk u z J)owyż,:;z Yll1 Wlzywa ~ię W\lz YL; U,ie -osoby poisiadające jakiekolwiek wiadomoś ci -o laginionym, aby zawiaclomijy o tym Staro,sbwo Powiatowe w BiałY1r,s! ok ll w cią /gu " rze(h m i e:się, (y od daty niniejs/ego oglosz,enia, ~ powol,a,nierm si ę n,a Nr Inw 2/649/46 KF-1133 Szymaniu:k J a n, ur w Hryniewiczach Dużych, pow Bielsk Pod:laski woj biało8tockie syn JÓlcfa i Marii, olstatmio z,amielszrkały w Hryniewiczach Dużych, pow BieJ,gk Pod!laski, w miesiącu marcu 1941 r wstai powolany d<o sluźjby wojiskowej i wciel>ony do A1!IDii Ozerwonej wyl"ulszyl n,a w-ojnę przeciwko niemcom i od tego CZ8J~U nie ma <O nim żadnej wiadomości Roslcllenie o zaopatrzenie po Ż;agi nimi ym zgl os jj a żo na Szymani Ulk Pelagia, Uimies7kala w Hlyniewiclach Dużych, powiat Bieffik Podlas,ki W 1Jwiąz:ku z po\vy~szym wzywa się WlSzYtltikie osoby po siadające jakiekolwiek wiadomośei -o zaginiollym, aby zawiadomi-ly otym Starostwo Powiatowe w B i,ahlij l~toku w cią,gu trzech miesięcy od daty niniejszego og-l-ąs:zenj a, z powolanie ms ię na, Nr Inw 2/615/46 KF-1132 Boru:ta J an, u~ 1919 r w Plaskac h, pow Bi e-l,sk Pod Laski, woj bialosto,(kie, syn Mikoł aj a i L nlkel i i, ostat nio zamieszkaiy we Wlsi Plaski, p-ow B ielsk Podlaski, w 1940 r wstał powol,any do sjulźby woj,skowej i wcie_ l>ony do Armii Oz,erwonej wyruslyl na wojnę przeciwko niemc om i od tego m,as u nie ma o nim żadnej wi/lidomości Roszerzeni,e o zaopatrzenie po ~agi:njonym zgłosila ma tka Boru t,a Lukeria, zami 8z1kala w PlaBkach gm Biels k Podl, pow Bie-l,sk Podl, W zwi ąz;ku z POwy~slym wzywa "ię W8ZYf;tikie osoby pos,i adające jakiekolwie,k wiad omości -o Lagi,nionym, aby zawiadomiły o tym St,aro,stwo Po~iat()we w Bi,a lyrn,-toku w ci ąg u trzech m!esięcy od daty niniejszego ogloszooi,a, z powolanie m się na Nr Inw 2/670/46 KF-1131 Malesll Stefan, ur 19]6 r we w,s i Morze pow Bielsk Podl, woj białostoc kie, Byn Aleks:eja i Ewdoksji, 06- tatnio z,amieszkały we wsi Morze, pow Bi e,lts~pod ilaski, w 1939 r został P>OV01a,ny do służby woj",kowe j i wcie lony do 80 p p w Słon imie wyruszył na wojnę przedwko niemcom i od tego, czasu nie ma o nlm żadnej wiadomości Ros zcz,enie o zaopatj"tenie po la,ginioln-ym Ilgło lsij ojciec M,alai!z A lek,s y, lam ieszjkały we wsi Morne gm Orla, pow Bielsk Pod[a-ski W 1Jwiąz:ku l pnwyż,~/ylll wzywa "ię W\lzytlttkie -osoby posiadające jakiekolwiek wiadomośei o lagiuionym, aby lawiadomiły o tym Starostwo Powiatowe w Bi,a lym~toku w ciągy trzeeh m iesi(l<y od dat y Iliniej~zegll ogłoszenia, z powolan,iem się na Nr InW 2/684/46 KF- l130 Jurczluk Teodo()r, ur 1912 r we wsi Mo~e, pow BieLsk Podlaski, woj bialo8icwkie, syn Longina i Katarzyny, ostadnio ~ameisz,kaly we ws i Mo1"Zt6, pow Biels,k Pod laski, w 1941 r zostalp-owoła,ny do służby wojiskowej i W<i,elony d>o Armii Czerwonej wyrullzyj n a wojnę przeriwko ni emcom i od" t-ego m a-su \Ji~ ma o nim żadnej w-iadum(lści Roszc~ flnie o zaopatmenie po zaginionym zgłosił ojciec Jureronk Longin, l,amieszkaly we wsi Morz,e; gm Bie1sk Poillas,ki W ljwiązjku z PowY:ŹJstym w-zywa się W\lzystlkie ()soby posiadające jakiekolrwiek wiadomości o mgi,niolnym,-, ahy zawiadomiły () tym Stalos Vwo Powiatowe w Bi a łymst~kl\ w ciąrgu tl7ech mi esięc y od daty niniej,szego ogłoszenia, z powoolani emsię na Nr Tnw 2/690/46 KF-1129 ur 1923 r we wsi Morze, pow Jurc~uk W~odlZimi erz, Bielsk Podila;ski, woj bial-ostoc!kie, syn Longina i Katarrzy ny, ost,atnio va mi esllk,ały we w i Mmlle,,pow B iels k Podllas,ki, w 1944 r zolstal powojany do służby wojsko_ wej i wcielony do Armii Czerwonej wyrwszy:} n a wojn,ę przeciwko niemc{)lli i od tego c~alsu nie ma o nim żadnej w ia d-om ośei RosUlzenie o Uiopatr:zenie po liagi nio nym?;g1,olsii ojciec JUl{lfZ;uk Longin, zamieszlkaly we wsi MOlrze, gm Orl,a, pow BieltSlk PodUa,ski W ZWi ązk u z powyv;;zym WZywa się W\lzytltkie Otsohy posia dając e jakiekolwiek wi ado mości o Laginionym aby lawiadomiły o tym Sta r ostwo Powiatuwe w B i,ałymstoku w ciągu trzech miesięcy od daty niniej,szego ogło śze nia, z powoła niem się n,a Nr Inw 2/690/46 KF-1l28 Maksimiuk ŁUlkasz, Ul 1915 r w Kl"lYWCU, woj białostoc kie, syn Stefalua i Zofii, ostabnio z amieszkały we wsi GrodZ,is,k, pow B id,sk Podlas ki, w miesiącu marcu 1939 r z,ostaj powolany do sju0by wojskowej i wcielony do 75 p p A11mii Polskiej wyruszył na wojnę pllieci w ko niemcom o i od tego CZ/llSU nie ma o nim żadnej wiadomości RosZlCllenie o zaolpatllenie po ~aginionym rz,glo_ sila ~ona Mak8imiuk Maria, zamiesq,kala we ws i Łosiaka, gm Narew, pow Bie1sk Podtl W Zlwią,z,k u z powyżtszy lm wzywa 6ię wjbzystjk ie osoby posiadaj<\-ce jakiekolwiek wiadomoś c i o za,giuiollym, ~by zawiadomiły o tym Starostwo Powiatowe w Białym s toku w ciągu t!"lech mi -esię,cy od daty niniejszego ogloszenia, l powo,laniem się n a Nr Inlw 2/643/46 KF-1160 H a jd,uk Jan, ur d,n,ja r we Wisi Łosinka, pow BielISk P-odlas ki, woj biajostockie, syn Grzegorza i Ka ta rzyny, ol5tat:ni{l zamiffiz,kaly w Bialej P odia{ojkiej, w mi e,siąeu kwietniu 1941 rz os;a1 powolany do służby wojiskowej i wcielolny d,o A rmi,i Oz,erwonej wyllliszyl na wojnę przeciwko niemcom i od tego czasu nie ma o nim rodn,ej Wiadomości RosZrCllenie o zaopi8trzelnie poo zaginioldym rzglosila żona Haj-du,k Ann,a, zamieszkała WIe wsi Ł o s inka, gm Narew, po,w BieLsk Podtlaski W :/lwią,z:ku z pow-yż,s z ym wlzywa się WI~ZY6 t,k:e oso-by po lsiadające j a kiekolwiek wiadomośc i o rzaginionym aby z,awiadomily o tym Staro,,two Powiatowe w Białymstoku w ciągu trzeeh m ies ięcy od daty niniej,stzego ogl{)lsze nia rz powol,aniem się na Nr Jonw 2/669/46 KF-1161 Leolllowim Jam, ur dmja r w Ogrodillilkac-h, pow BielISk Podi!, woj bialostockie, syn Jwoa i Katal-zY1uy ostatldio z,amieszikaly w Pru,sach Wschodlnich w miesiącu sty<"zniu 1945 r zostal powolany do jillużby wojskowej i wciel>ony do Aąnii Ozerwonej wyruszył na wojnę pr:ze(,iwko niemcom od tego Clasu nie ma o nim ża dnej w i adomości Rosze~enj e o zaop-atl"z,enie po zaginion ym lrg losila matka L eonowiez Katarzyna, lamiesilikala w Ogl{)dniikach, gm, Narew, powiat Bie ls k Podlwski W Zwiąllku z PowyżIszy m wzywa się w~zytstlkie olsoby!>osiadające jakiekolwiek wi adomości o zagi nionym aby zawia-ooil1 ily o Tym Starostwo Pnw:at(l we w B ia tymistoku w ciągu h7 ech mi es ięcy od daty niniej,szego ogło Szem,i e, l powolan:em się n,a Nr Iow 2/659/46 KF-1162 Mackiewi(z PaweI, ur 1915 r w B ra ft,sku, pow Bi e,[sk Pod L, woj białostockie, syn ~Ia(, ieja i Apoloni,i, oslatnio z,amieszlkaly w Brallcsku, pow Bi ls k Porul, w mie sią<lu marc u 1938 r zo<stal pow{)lally do slu7by w-oj" kowej i wcie,lo ny do 35 p p ~rmii Polskiej wyrnsllyl na w oj n ę pl leciwko ni emcom i od teg t ) cza"u nie ma o uim żadnej wi adomości RoslCzenie o zaopatmenie po zaginionym ",glo, s iła ż ona l\1aekiewlcz Juli,a z-ami eszlkała w Brańsku, pow B ielisk Podll \V :lwiązl ku z lj(lwyr;~zym \\"tywa się wszysuk ie osoby po,siada j ące j akiekolwiek wi adomości o zagi nionym, aby zawiadom;!y o tym S tal o s iwo Powiatowe w B i-a lvmstoku w e i ągu tl!ee h mi es ięcy od d,aty niniej"zego ogł oszenia,,z powolaniem się na NJ: InW 2/618/ 46 KF--1163, Żu k Konsta nty, tllr dldia r we wsi Wy, czlól1ki pow ia t Bie l,s k PCHllaski woj bialot>t()( ~ kj,e syn Grzego1Za i Ma!f{lny, ostatnio zamiesljkaty we wsi Wy czólki, pow B ielsk Pod-I, w mi e,s iąeu grunn:u w stał powołany do slużby wojs,k owej i w{ ielony do Ar mii Czerwonej w yruszył ua wojnę prz ee iwko ~iem:(om i od tego czasu ni e m a o nim żadnej w i adom() ś( i Roszczenie o tlaopatr-ze nie po lagi nionym zgłol"h ojliec Żruk Konsta nty zamie,;t,kały w Wy( zólka( h gm Klu kowi(:e pow Bielsk Podlaski W zowiąjz1ku z pow yż~ z YIll wn wa się wszy,tk ie ()soby pos iadające jakiekolwiek wiadomości o zagin io nym aby zawiad omi ły f) tym S ar,,~two Pow:al()we w Bi,a, hmstoku w ciągu tl7e{ h m ies i ęc y od daty niniejąego oglosle nia, z p()w(jłaniem się na Nr Inw 2 /6ł7 / 46 KF1164 Ruta Jan, ur ]9]7 r we w,,;j Suchow()lce, pow Bie],sk Podli, woj bia lostcwkie, syn J ana i n~itlii ostatnio za mieszkały w Suchowolcach, pow Biels k Podl! w mjeilią{: u kwietniu 194] r został powolany d-o służ by wojskowej i wcielolly d-o Annii Czerwonej wyruszyi na wojnę przeciwko niemcom i od tego czasu nie ~a,o uim żadne,i wiadomości Roszczenie o z,aopatrzeole po zagil1ionrm Zlglosila żo,naru, ta Narlrzieja, zamietlzlkala w SU(how()!ca(:,h, gm Kl,etJZ<:le-k, pow Bi e,lsk Podi!,V z-wialzlk u l P()\Vyżl;;lym wz~wa,,,i ę wszy"t,kie {l B oby p o~ iadaj ~e jakiekolwiek wiadomoś c i o zagi nionym, a li\ zawla dplliily (l tym Sta r ostwo Powiatowe w Bia ; ~I U!stoku w ciągu!r-,fwh miesięcy od daty niniejslego og}nsz,euia, z IlO\\To,laniell1 się na Nr I ll\v 2/607/46 KF-1165 Dawidlowice Al,eksauder, ur r w An:nie, guh wolone:ltska ZSRR, syn JÓlefa i Aleksandry, ostawio ia imeszkaly w Wóke Nurzeckiej, pow Biebsk PodO,w mic lsiącu kwietniu 1941 r został powoj,any dlo sjiuiby wojiskowej i wc ielollly do Armii Gz,erwonej wyrus~l na wojllę pj"ltciwko niemcom i od tego czasu nie ma o n im żadnej \\ iadomo ści-; Roszcz:eu ie o zaopatr-renie po zh,~inionym zgłosiła mattka Dawidowicll A1eksandra, za-, mi~)~zkala w Wól,re Nnrzeckie-;i, pow Bielisk Podt \V zw idz;ku l POwYVszjlm wr!ywa "ię wlszyst:kie -osoby po",iadają~e j a ki eko-lwiek w i ad<qmości o, zagi,niolnym, aby zaw ;ad omily (J tym Starostwo Powiatowe w Bi,ały m l~toku w ci ą,gn trzech miesięcy od r1atyniniejszego ogig,;v" uia, z p<lwolulliem się na Nr ~nw 2/695/4,6 KF-ll66 ParYieniu:k Eliasz, ur 1905 r w WóllCe NUl"l1OOkiei pow Bielsk Po:dlas,ki, wodo bialotstockie 6Y1n Sbefana i S t<t Il1inid~, os tai1ni-o zamieszikały w Wólce NUl"l!OOkiej, lww Bie[,sk PodL, w mi,et; iącu maju 1940 r ~ostal po_,~ola lly do s!użby woj,skowej i wcielony dó Armii Czerwouej wyruszył n,a wojnt: pr:zeciwko niemcom i od tego czalsu nie ma -o nim żadn ej wiadomości Rosmzenie () zaopatl~!enie po z,arginionym z,gło sił a iona Parfi eniuk Nata]ia, zamieslkala w W6ltCe Nurzerckiedpow Bie;lslk Podila!ski W 1:w;ązrku z powyższym wzywa się W\lzystikie osoby posiadaj ące jakiekolwiek wiadomości o Wlgi,nionym, l1bv zawill llomi ly o tym Starostwo Powiatowe w Bia Iymstnku w c iągu t!"lech miesięcy od daty niniej,szego 0g<joli7Auia, l powolaniem się na Nr Inw 2/601/46 KF-ll67 A naei1< Glozego l"l uro-dz 1918 r w Augustowie, pow Bi elis k PocHas ki, W()j bi,aloa;rtodie, syn Jakuba i KatalzYny, osta-tlllio za mieszkały we wsi AUJgIlst o w-o, pow BielIsk P odj!, w miesiącu lis topadzie 1940 r ~()stał powola!uy do sluijby wojs kowej i wcielony do Armii Crzerwonej wyrlllszył na wojnę- przeciwko niemcom i od fego cz,a,su nie ma o nim żadnej wiadomości RosP2:czenie o vaopatrzellie poza,ginionym zglosiła żona Olflacik Olga, lamieslkał,a w Augustowie, gm BielISk PodlasJd, pow B iels k P-od],a,ski W 1:W ią7jkll l powy ż,szy\ilj wzywa sip W\lzystikie -o,soby J)osiaclaiąe e jakielkohvi e-k wiadomości o lagi,niouym, ah? z aw i adom i ł y () t~ m RHroslwo P owiatowe w Białymstoku w ciągu tj"le{h mi esięcy ocl daty niniejszego ogl(lszenia, l p-owołaniell1 s ię na Nr Iuw 2/663/46 KF-1168 Bula Jan, urodz 1!)]7 r we w,s i Żu,bae-ze, pow Biebsk Pod! woj biało Sl0( kie, <lyon Gl"leglllza i Marii Q,statnio zamiesl,ka,ly we w~ i Żuba ~ ~ le, pow Bi e ł L~ k Porll, w 1940 r zusta! powołany dou "tnżby wojskouwej i wci,elony do Armii Ozerwonrj wyrl1szyl na wojnę IJneci wko niemcemj i od tego Clasu ni e ma o nim żadnej \\i adomości Rosz e z łu i e o zaopatrz,t nie po zaginiony m l,g, ło,siła żona Bnla Aleksandra; zamieszka,ła w Pi sz,(z,ałka ch Rogackich, pow Biel:"k Podlaski \ V ZW;~Fl~,1l z (l( wyż - z y m Wlv\\a dę \\ I~,,,tk ie osoby posiadające jakie kolwiek wiadomo:;ei (1 z(lgiuiollym ahy zawiadolll ih o tym S!;l1ostW(I Pn\\"atnwe W BialyrlJstokll w eiągll tllef h mie"ięcy od nary ninipj"ze,go ogoloslenia, ~ pow oła niem się na Nr Tnw 2/686/ 46 KF-1169 Tomaszu,k Konstanty, utod,z 1925 r we wsi Janowo, pow Biehsk Podl, woj białost oc ki e, syjj Mefoc1vieja i WaJ wary, ostatmio zami es zkały we w,<;i Janowo, pow B i,e:,];: Podl, w min;iąeu maju 1941 I 7o la! powołany dllslużby wojis kowej i weielony do Aj-mii Czerwnnej wylmszy! na woj loę przeciwko niem(!om i od tegn czasu nie ma o nim żad u ej wiajo lmości Rn,sz(,lenie o zao<patrzenie po zaginionym zgl(~s i ła żnna Tomaszulk Olga, zamie,szkała we wsi Ja1I0WO, gm Narew, pow Bielsk Podlaski W 1:wią:/lku L powyższym wzywa ",ię w~ zy,t:kie osoby posiadające jakiekolwifk wiadomośei o lllginionym, ahy zawiadomiły ó tym S ta l oslwo Powiatowe w Biatyms tuku w ciągu trzech miesięcy od daty oiniej"lego ogłoszenia, z powołaniem się na Nr Iuw 2/679/46 Kf-1170 Ozerniakiewicz Włoozilllli e l"l ur dnia 2a r w m, Kalinin, syn Baz~- la i Barbary, ostatnio zamiesz kały w Prusach Wsehodnich byl na przyll1u owyeh robotach, w miesiącu mareu 1945 r zostal powoła uy do służby wojskowej i w(~ielony do Armii Ozerwo nej wyl"ulszyj na w()jnę i od teg(l (V8SU nie ma o nim żadnej wiadnmośei R(A"z~wnie o zaopat~,e nie po zaginillnym 7,głosil ojciec Ozerniakiewicz Bazyl zamiesl:kały w Hajdakowslo(!zyżnie gm Narew pow BieLsk PodllaS,ki W 71wiązku 7 powyź,szym wlywa się w\s t y"tlkie (lsoby posiadające jakiekolwiek wiad,omości o la,gi,nionym,

15 _N_r_6_8 ;:-;;:,;,~;;;_~M=_:O:::N::I~T~O~R~P~O:!L~S::=K~I:::::D~n!!!:ia aby zawiadomiły o tyrri StarosUwO Powiatowe w Bi,a?ymstołm w cią,gu trzech mi esięcy od datyniniejszego Oigl{),sz,e~ia, l powl()łanimn się na Nr Inw 2/611/46 KF-l171 Ru,sinowicz Jam, llil dlnia w os Narew, pow Bie]lsk Po,dllaski, woj bialostocki-e, syn JOOe1a i Anto_ niny, ostatlnio hamieszlkaly w 08 Narew, pow BieLsk Pow!, w miesiącu maju 1941 r z ostał powołany do służby wojiskowej i wcielony do Al"illii Ozerwonej wyrulszy,l na wojnę przeciwko niemcom i od tego cza,su nie ma o nim żadnej wiadomości o zaopatl"lelnie pozaginionym llgio,sila żona RUJSinowicz Anna, ~amie Il!ikala w 08 Narew, gm Narow, pow Bielsk P<Jdlaski W 1:wiqJ2iku oz powyiszym w!zywa E1ię W\Szystlkie <lsoby!jo,siadające ja,ki lkolwiek wiad omości <l lz,aginionym, aby zawiadomily o tym Starostwo PowIatowe w Bi,ałYlffiistokl~ w ciągn b";zc,ch miesięcy od daty niniej,sze go 1)g"lo>szet1I-a z powolaniem si ęilja Nr IIrw 2/606/46 KF-1172 Gurzowls,ki Michal, M 1898 r w Odessie syn Józefa j ZUl,an:ny, <Jstatinio zamiesozkały w Biell<;ku Pod!laskim, TIOW Bj(j],sJr Pod! w 1989 r ~,obta,l powolany do służby wojskowej i wcic-lony do Armii PolskiedWYMU!~yl na wojnę i od tego Cz,alsu nie ma o nim żadne;i wiadomości Ho-szczenie o z,aopatrzcluie po z;aginionym zgłosiła żona Gwzowska BolcSIawa, Zamie,sZikala w Bieillsku Pod!l,askim, pl()w Bielisk Podlaslki W z:wią IZlku z powyższy:m wrzywa się WISlystlkie osoby posiadające jakiekolwiek wiadomości o Zagi nionym, ab3 i zawiadomiły o tym Starostwo Powiatowe w Bi,ałymstoku w ciągu trzech miesiłlcy od daty niniejszego ogloszeni,a; z powolaniem Siłl na Nr I-llw 2/697/46 KF-1l73 S2lpaKOWlSki Józef, nr 1915 ~ we wsi Glin,nik pow Bie,J k Pod], woj białostockie syn Antonjego i Emilii, ostatmio zamieszjmły we wsi Glinlnik, P(}W BieJsk PodQ, w 1937 r zostal powolany do lsiw7jby w()jskowej i wcielony do 34 p p Biała Pod1 Armii PollSkiej WYTulszyI na wojnę przeciwko niemcom i o,d teg() czasu nie ma o nim iadtn-ej wiadomości Ro,szczeuie o z,aopatrzcinie po zaginionym z,glosil ojciec 81!p ak o wski Antoni ~aililies~kaly WO wsi Glinnik, gm Brań, sk pow BieLsk Podd W 7;wiąmku Z powyiszym wzywa się \Y\~zystikie o,soby posiadające jajriokolwiej;: wiad-omości () Zagiulonym, 1!by Z,awiadomily o tym Staros1JWo Powiatowe w Bi,a ~y!mstoku w cią;gu tl"lcch miesięcy od daty niniejszego o,gl o,szen i a, z powola:n1em siel na Nr Inw 2/631/46 KF-1174, ~, ", -, JanikowiS<ki Ant<Jui, m 1906 r w Ciechanowcu, pow Bie],skpoda, W()j bialo,stocjde, syn Józefa i Aurelii ostatnio zamieszkały we wsi Rllidka, pow Bielsk Podlo, w miesiącu sierpniu 1939 r Zostal p()wołany do slu~by woj,skowej i wcielony do Armii Powskiej wyruszył na wojuq pr:zeciwko niemcom i od tegq czasu nie ma o rl,im żadinej wiadomoś:ei Ros zemnie o zaopatl"lcjnie po ])agi,nionym z,gtosila żona J aijkowska Zofia, zmnicbzkala we Wisi RUidJka gm BlaÓJsk, pow BieJ1sk poda W :z:wią;/lku z powyższym wzywa się WGzystlkie o,soby flosiadające jakiekolwiek wiadomości o zaginionym aby zawiadomiły tym Starost:wo Powiatowe w Bialymstoku w ciągu trzech mi esięcy od daty niniejsze,go ogłoszenia, z powo-lani liil się na ~r Lnw 2/641/46 KF-1l75 Wy-szyński Wadaw, ur 1907 r we WISi Rlldlka, pow Biesk Podl, woj białostockie syn MaN\ina i Katarzyny, z Zawodu rolnik, o,slatnio zami>eszkały w Ru dee, pow Bieltsk Potdllilski, w miesiącu marcu 1939 r Zl()stal powołany do slużlby wojskowej i wciel()ny do 80 p p Armii Polskiej wyruszył na wojnę prrzeciwko niemcom i od t ego CZfiISU nie ma o nim żadnej wiadomości RoiSZJC oonie o z,flopah"zqni po zagiuionym zgło!iiłlł żojna Wyszyńska Maria, zamies~kala w Rudee, gm Brańsk, pow BieJsk Podl,aiski W l1wiąz1ku z powyższym W!Zywa się W\SzY8tlkic o soby I!0siadające jakieikolwiek wiad omości () zaginionym aby z,awiadomily o tym Starostwo Powiatowe w Bi,ahnlstoku w ciągu trzech miesięcy od daty niniej,slego ogloseenia, z powolaniem się na Nr Inw 2/657/46 KF-1176 StasielukAntoni, urodz w 1920 r w Pokośnie, pow 50- k6 ski woj Bia!ostockle syn Jana i Marianny z zawodu robotnik ostatnio zam;eszkały w Czerwonce, pow Sokćlskl w 1944 r został powołany do służby wojskowej i wcielony do Arm:,i Czerwonej i wyruszył na /Wojnę przeciwko niemcom I od tego czasu nie ma o nim ~adnel w;adomo~cl Roszczenie o zaopatrzenie po zaglnonym zgłosl~a żona StasiełlUk Aniela zamieszkala wieś Czerwonka, gm Suchowola, pow Sok5,lski W związku z powyższym wzywa się wszystkie osoby posiadające jakiekolwiek /Wiadomości o zaginlqnym aby zawiadomilly o tym Starostwo Powiatowe w Białymstoku w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia, z powołaniem się na Nr Inw 2/ KF -605 Letkowski Aleksander urodzony w 1912 roku w SuchowoJi pow, Sokólski, wojem Bialostock;e,syn Adama i Anny, z zawodu robotnik ostatnio zamieszkały w Suchowoli pow SokóLski w 1939 roku zostal powolany do służby wojskowei i wcielony do Armii Polskiej i wyruszył, na wojnę przeciwko niemcom i otrl tego czasu nie ma o nim żadnej wiadomości Roszczenie o zaopa1rzenie po zagnjonym zgłosiła matka LetImwska Anna zam;eszkała VI Suchowoli, pow Sokólski W związku z powyższym wzywa się wszystkie osoby posiadające jakiekolwiek,wiadomości o zaginionym aby zawiadomiły o tym Starostwo Powiatowe w B!ałymstoku w ciągu trzech miesięcy od daty ninieiszego ogłoszenia z powołaniem się na Nr Inw KF Aziewicz Julian, urodz roku ;, Mińsku (Rosja), syn Jana i Anny z zawodu rolnik, ostatnio zamieszkały we wsi Tingen (Prusy Wschodnie) w m:esiącu lutym 1944 roku zostal powolany do służby wojskowej i wcięlony do piechoty Armii Czerwonej i wyruszył, na wojnę przeciwko niemcom i od tego czasu nie ma o n:m żadlnej,wiadomości Roszczenie o zaopatrzenie po zaginionym zgłosiła żon a Azlewicz Władysława zamieszkała wc wsi Miastkowo gm Miastkowo pow Łomżyński W związ ku z powyższym wzywa się wszystkie osoby posiadające jakiekolwiek iwiadomości o zaginionym aby zawiadomiły o tym Starostwo Powiatowe w BiałymstDku w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszegu ogłoszenia z powolaniem się na Nr Inw 21104/46 Kf Znajda Edward urodzony w 1904 roku w Ameryce, syn Wojtka i Mar:anny z zawodu rolnik ostatnio zamieszka~y we wsi Kopiec, gm Sztabin, pow Augustolwski w 1939 roku zostal powołany do służby wojskowej i wcie-lony do p:echoty Armii Czerwonej i wyruszyi na wojnę przeciwko nemcom W roku 1940 roku mieli wiadomość iż Żyt na Da Jekiej Północy ( w Rosii ASSR ) i od tego czasu nie ma o nim żadnej wiadomości Roszczenie o zaopatrzene po zaginionym zgłosila żona Znajda Albina zamieszkała we wsi Wólka gm SuchoJwo!a, pow Sokólski W związku z powyższyl11 wzywa się wszystkie osoiby posiadające jakiekolwiek,wladomości o zaginionym aby za wiadomiły o tym Starostwo Powiatowe w Białymstoku w c:ągu trzech miesięcy od daty nińieiszego ogłoszenia, z powolalliem się na Nr Inw 2150/46 KF Jadczak Stanisław urodz roku we wsi Dębowo, pow Łomżyński wojew B:alo slockie syn Wnjciecha i Stefanii z zawodu rolnik, ostatnio zam i eszkały we wsi Dębowo gm Szczepankowo pow Łomżyński w miesiącu s;erpniu 1939 roku został poiwołany do służby wojskowej i wcielony do Armii Polskiej i wyruszył na wojnę przec:wko niemcom Do roku 1944 przysyłał Lsly z o,bozu jeńców z Niemiec od (ego czasu nie ma o nm żad~ej wiadomości Roszczenie o zaopatrzenie po zaginionym zgłosiła córka (przybrana) Michalina Dmoch, zamieszkała we wsi Dębowo gm Szczepankowo, pow Łomżyński W związku z PO\Vyższym wzywa się wszystkie osoby posiadające jakiekolwiek,wiadomości o zaginionym, aby zawiadomiły o tym Starostwo Powiatowe w BIałymstoku W cągu trzech miesięcy od djty niniejszego ogłoszen i a, z powolaniem się na Nr Inw 2/81146 KF-583 Jurasik Jan urodzony w 1912 roku w Koleśnikach pow GrodziefIski syn Ignacego i Nadz:ei, z zawodu robo(nk, ostatnio zamieszkaiy IW Krynkach pow Sokólski w 1939 roku zostal powołany do służby woj:skowej i wcielony do Armii PolskieJ i /Wyruszył na wojnę przeciwkonemcom i od tego czasu nie ma o nim żadnej wiadomości Roszczenie o zaopa1rzenie po zaginionym zgłosiła żona Jurasik Anton ina, zamieszkała w Krynkach, PO\ł Sok 51 ski W związku z powyższym wzywa się wszystkie oso,by posiadające Jakiekolwiek,wi::tdol1lości o zaginionym, aby zawiadomiły o tym Starostwo Powiatowe w Białymstoku w ciągu trzech miesięcy ou daty niniejszego ogłoszena z powołaniem się na Nr Jnw 2/77/46 KF Marcinkiewicz Ludwik, urodzony w 1912 roku \V Siemiatyczaoch Pow B!elsk-Podlaski, woj ew Białostockie syn Bolesława i Marii, z zawodu robotnk, ostatnio z amies zkały w Krynkach, pow Sokólski, w 1939 roku został powołany do służby wojskowej i wcielony do 81 p p Armii Polskiej i Wyruszył na wojnę przeciwko ncmc01l1, po czym dlost a ł s ię do niewoll niemieckiej i od tego czasu nie ma o nim żadnej wiadomości RoszczenIe o zaopatrzenie po zag:nionym zgł osila żona Marcinkiewicz Ste-lania, zamieszkafa w Krynkach pow SokólsL W związku z powyższym wzywa się wszystkie osoby posia dahlce jakiekohviek,wad omości o zaginionym, aby zawiadomiły o tym Starostwo Powiatowe w B i ałymstoku w ciągu trzech miesię cy od da ty niniejszego ()gloszenia" z powołaniem s:ę na ~r Inw 2/76/46 KF Kropiwnlcki Edward, urodzony w 1911o ~oku we wsi Dryga, pow Sokólski, WOjCi\V B;atostock;e, syn Macieja i Ludwik!, z zawodu robotnik, ostatnio zamieszkały w Suchowuli, pow Sokólski, w 1939 roku zostal powołany do służby wojskowej i wcielony do piechoty Ann:i Polskej! wyruszył na wo:nę przeciwko nierncolll i od tego czasu nic ma o n:1i1 żaduej wiadomości Roszczenie o zaopatrzenie P() zagnionym zgłos:la żona Kropiwnicka Leonarda, zamieszkał a iw Suchowoli pow Sokólski W związku z powyższym wzywa się wszystkie osohy pos:adające jaldelwlw i ekw adol!1()śc l) zag;niol1ym, aby zawiadjmily o tym Starostwo Powiatowe w g;ałymstoku w c i ągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszen i a Z powołaniem się na Nr Tnw 2/169 /4 6, KF - 580, Sobo~ewski Aleksander, urodz dnia roku w Drozdowie, pow ŁnmżyiISld, woje,w Białostock i e, syn \VIadys/ewa i Stan,la,wy, z zawodu rolnik, ostatno zamieszkały w Drozdowle pow Łomżyński, w miesiącu maju 1940 r zo- 16 maj~}j~7_t~ ~_ - -_ -_-7 _~_--_-_-_ 15_ stał powołally do służby wojskowej i wcielony do piechoty Armii Czerwonej i wyruszył na wojnępfzeciwko niemcom i od tego czasu nie ma o n mż~dncj wia domości Roszczenie o zaopatrzenie po zag:nionym zgłosiła matka Czyżew~ka Stanisława, zamieszkała w Drozdowiei pow Łomżyński W związku z POwyższymwzywą się wszystkic osoby posiadające jakiekolwiek,wiadomości o zaginionym aby zawiadomiły o tym Starostwo Powiatowe w Białymstoku w ciągu trzech miesięcy od daty~iniejszego ogłoszenia, z powołaniem si ęna Nr Inw 2/155/46 KF - 579,, Kasianiuk Mikołaj, urodzony w 1914 roku w Miednlczykach, pow Bielsk-Podlaski wojew Białostockie syn Jakuba I Eudokli z zawodu rolnik, ostatnio zamieszkały iw iuka<:h pow Bieisk-Pod1aski, \V miesiącu wrześniu 1939 roku zostal powćłany do służby wojskow~j i wcielony do artylerii Armii Pols,kiej i wyruszył na wojnę przeciwko niemcom i od tego czasu nie mao nm żadnej wiadomości Roszczenie O zaopa, trze11ie zgłosi!a żona Kasianiuk Nadzieja, zamieszkała we wsi Mołoczki gm Kleszczek pow melsk-pod~aski W związku z powyższym wzywa się wszystkie OSOIby posiadające jakiekolwiek i\v:adomości o zaginionym aby zawiadljmiły o tym Starostwo Powiatowe w Białymstoku w ciągu trzech miesh;cy od daty niniejszego ogłoszenia, z po woła niem się na Nr lmv; 2/178/46, KF Zimnoch Jan urodzony w 1911 roku W Podhorodniance, pow Sokólski, wojew Białostockie, syn Adama i Wiktorii z zawodu rolnik, ostatnio zamies~kały w Podhorodniance pow Sokólski w 1939 roku został powoł,any do służby wojskowej i wc:elony do 76 p p w Grodnie, Armii Polskiej i wyruszyl na wojnę przedwko nemc;om!i 00 tego czasu nie ma o nim żadnej wiadomości Roszczenie o zaopatrzenie 1>0 zaginionym zgłosiła żona Zimnoch, Emilia, zamieszl,ala w Podhorodnance, gm Suchowo-la, pow Sokó-lski W związ-ku z POwyższym wzywa - się wszystkie osoiby posiadającejakiekolwiekiwiadomości o zaginionym, aby zawiadomiły o tym Starostwo Powia<towe w Białymstoku w ciqgu trzech miesięcy od -daty niniejszego ogłoszeni~ z powolaniem s;ę na Nt Inw ~ 2152/46 KF Krzesaj Wladyslał\V, urodz ,900 roku wc wsi Chło- py pow Lwowski, wojc,w Lwowskie, syn Józefa i Elżbiety, z zawodu robotn:k, ostatnio zamieszkały w m R5wnem od 1919 roku zawodowy wojsk i wcielony do 44 p p Armii Polskiej i wyruszyi na vf oinę- przeciwko niemcom i od tego czasu nie ma o nim żadnej wiadomości Roszczenie o zaopatrzenic po zagnionym zgłosiła żona Krzesaj Anna zamieszkała we wsi Osowiec gm Ruda, pow SZCZlłczY(lski W związku z powyższym wzywa się -wszystkie osoby posiadające jakiekolwiek,wiauomości,o za~inionym aby zawiac!omily 0 tym Starostwo Powi~towe w BiałYmstoku w c i ągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia, z powolaniem s i ę na Nr Inw 2/75/46 KP Kierznowski Andrzej, urodz Vi roku w Zacieczkach, pow Szczuczyński wojew Białostockie, syn (ojciec nieznany) i Franciszki z zawodu rolnik, ostatnio zamieszkały w Zacieczkacl), pow Szczuczyński, w miesi,jcu sierpniu 1939 roku zastal, powołany do służby wojskowej i wc iclony do 5 pułku lotnczego w Lidzie Armii Polskiej i wyruszył na wojnę przeciwko nemcom i od tego czasu nie ma o nim żad l nej wiadomości Roszczenie o zaopatrzenie po zaginio Bym zgłosi/a żolla Kierznowska Genowefa zamieszkała we Iwsi Sojczyn Borowy gm Ruda pow Szczuczyński W zwi<jzku z powyż szym wzywa się wszystkie os:oiby pos iadające jakiekolwiek wiadomości o za!,!inionym, aby zawiadomiły o tymstaroslwo Powilt()We w _ Białymstoku w Ci;jgu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia, z powolallicm SiG na Nr Inw 2/74146 KP Biał, obłoeki Mikołaj ilfod z ol1y w 1919 roku,w Sant1tikach, pow Sokólski, woj ew Białostockie, syn Konstantego I Stefanii z zawodu rolnik ostatnio zameszkały w Sannikach pow Sokólski w m es i ącu n;nju 1941 roku został powolany du służby wojskowej i wcielony do Arml\Czerwonej i JW y ruszył na WO;tię przcci wko niemcom I od tego czasu nie ma o nim żadnej w iadomości Roszczenie o zaopatrzenie tlo zagcnionyl11 zgłos:ta matka Białobłock" Stefania, zamieszkała we WSj San ni ki, gm Krynki, pow Sokćl~kł W zwi~lzku ZPOwY;:śzym wzywa się wszystkie osoby pos iadaicl ce jakieknhvie k ;viadolności o z3(!nionvm, aby zawiadomły o tym Starostko Pow;a10,Vć \1 Białymstoku W ciqg:ll trzech 111ies;ec\, od d3tv 1I11lieJszego odoszenia, z po\vola-rjiem się na Nr Inw?170146: KF Ogrodnik franciszek, urodzony w 1910 roku w RZl\~l1iku, pow Łomżyński, woje\\" Biato~tockle, sy p Jana i Stanisławy, z zawodu rolnk, o~tatnio lart1iesilmływ RZQśn i ku, pow ŁOtnżyfIski, w mie si,j Ctl sierpniu 19W roku został powolany do służby wo;skowej i wcielony do 10 p ułanów Armii Polsk iej i wyruszył na wojnę przeciwko niemcolll, po czym dostal się do ne\vo1i nelllieckirl od trgocznsll nic 1I1a o nim ;:l dnei W illl :l li, )ści Roszczertic o zaopatrzen:e [lo 7<1 : 1111 nyrr z~losjla matka O :c:r i(l~ik Stanislawn, zamieszkała we wsi Rząśnik, gm LubotyfI, pow Łomżyń s ki W ZWi,IZkl( z po\vyż~j ym wzywa ~ie w~zvstkie osoby ros"clające iak iekoh\ ie)<- Ą"; : i " n-:,,"c, ~I\!:lIjl :I\II1 aly za" wiad omilyo tym SiarostwoPow ~ atowe \V B i ałymstoku w ciilg-u trzech mie siecy od -da ty niniejszego OQln~zenia, z powołaniem S i ę na Nr nw , KF Lesiecki Maciej, urodz, roku \\ Zawierciu syn Franciszb i K<1milii z za\ynd\t rohntllik : ostatnio za~ mieszkał y w Łomży, pow, to,ll1ź Y, fi,k i,,,y rn csiącll październiku 1940 roku znstaou;h)y,olany d(lsj~~li\ \Vojskliwei i wcieloty do pol poczta Nr 112 Armii Czerwonej i wyruszył na

16 I l 16 MONITOR POLSKI - 1!y ~ ~l?_!i2~ja Hl~?:--:::r:- -; N_r _6_8_ :WOjnę przeciwko niemcom i od tego czasu me ma o nim 7 a,dn ej w i adomośc i Roszczenie o zaopatrzenie po zaginionym z~dosi/a matka Le~ ;e c ka Kamilia zamieszkała w Olecku tri Konopnickiej pow Olecko W zwią Zlku z powyższym wzywa się wszystkie oroby pmi ad a iące iakiek olwiek,w ia d/omości o zaginionym aby za Wiadom i ły o tym Starostwo Powiatowe w Białymstoku w c i ągu trzech Ill i e i ę c y od da i ninie jszego o~: łoszeni a 7 powołani em s ię na Nr Inw 2196/46 KP Roszczenie o zaopatrzenie po zaoginionym zgłosiła Kulakowski Józef, urodzony w 1918 roku w Suchowoli pow Sokólski wo je\\ Bia/ostockie syn Antoniego i Anny, z zawodu rolnik ostatnio zam ie szka/y w Suchowoli pow Sokólski w 1941 roku został powolany do służby wojskowej i IWcie,lony do Armi i Czerwonej i wyrusz y ł na wojnę prze,=iw;ko niemcom i od tego czasu nie ma o nim żad n e j wiado mości matka KułakowISka Ałma, zam i eszkała w Suchawoli pow Sokólski W związku z powyż sz ym wzywa!li ę wszystkie osoby pos i adaj ą ce jakiekolw iek wiado mośc i o zaginionym, aby zawiadomi/y o tym Sta rostwo Powiatowe w B ia łymstoku w ciągu trzech m ie si ęcy od daty niniejszego og ło s zen i a, :t powołani em si ę na Nr Tn w 2/82146 KF A!bramczuk PaiWel, urodz 18 ll 1911 roku w Jagodnikach pow Biel$k-PMlaski wojew Biało st ockie syn Charłanta i Marty, z z,awodu rolnik ostatnig zamieszkaly we wsi Jagodniki, POlW B iej,sk~ Pod laski, w m i e ~i ącu marcu 1939 roku został powołany do s!tl :::by wo jskowej i wcielony do kawalerii Armii Polskiej i wy ruszy ł n, a I~vo,j nę przeciwko niem-j com, J)oczą~kowo prz y słał kil ka listów 1 od tego czasu nie ma o nim ża,dnej wi ado moś ci Roszczenie o zaopatrzenie po zaginionym z g łlqsi ~l1 żona Ahr<lil1czuk Ma ria, zam ies zkała we wsi Jagodniki, gm Hajn:>wka pow BieJsk-Pod,laski W związku z pn\\vż~z:vm wzywa s i ę \vszystkie osoby posiadajllce jakiekolwiek Iw i ad o mo ś c i o zaginionym aby za Wi adom i ły o tym Starostwo Powa<towe w B i ałymstoku \V ciągu trzech m 1 e s ię cy od daty niniejszego odoszenia, l powolaniem się nil Nr Tnw 2/36146 KP i KlIJlCewicz H:eronim urod zo ny w roku w Krynkach, pow Sokólski woie\\ B i ało s t o c ki e syn Aleksandra i Marii, z zawodlu robotnik os tatnio zamie s zkały w Krynkach pow Sokólski, w 1941 roku został powo ł a ny do służb:\-- WOj skowej ł wcielony do Arm ii Czerwonej i :w yruszył na wojnę przeciwko niemcom i od tego czasu nie ma o nim ż a~nej wia-, domości Roszczenie o zaopatrzeni e po zaginionym z g łosi!, ojciec Kurcewicz Aleksander, z am ie s zkały w Krynkach pow Sokólski W związku z POW y ższvm wzywa się wszy stkie osoby po s iada,jące jakiekolwiek Iwiad o moś ci o zaginionym aby za Wiadomi/y o tym Starostwo Po\\ ;atowe W B i ałymstoku w ciągu trzech m i es i ę cy od datv ninie jszel:o o g łoszenia, z powołaniem się na Nr nw 2/s:; /46 KP - SM Al\lg uś cia:k Jan, urodz dnia roku we w~i Tar I10WO, pow Łom ż yński, woiew Bialostockie syn Jul iana i Wiktorii z zawodu rolnik, ostat nio z:un e sz kał v,we wsi Tarnowo, pow Łomżyński w mi esią cli wrz eś n i u 1939 roku został powolany do słu ż by wo jskowej i wc;elony do 33 p p w Łomży Arm ii Polskiej i w y ru szy ł na woitię p"zeciwko niemcom, po czym dostał się do niewoli niemieckiei!lkąd przysla~ jeden list i od tego czasu ne ma o nim żadnej wiadomości Roszczenie o zaopatrzen ie po za g-in ion:vm żgłosila żerna AugUściak Mariamna z a mie szk ała we,wsi Tamowo gln1 Miastkowa pow Ilomżyńskj W związku z powyższym wzywa się wszystkie osoby p os iadające jakiekolwi ek iwiad o mośc i o zaginionym aby za Wiadomiły o tym Starostwo Pow3to\ve w B i ałymstoku w ciągu trzech mie isięcy od daty niniejszego o g łoszenia, z powołan i em s i ę na Nr Inw 2187/46, KP -: 568 Baczewski Ignacy urodz dnia t roku we wsi Tabąck, pow Łomżyński, wojew Biało s tockie syn Grzegorza i Emim, z zawodu roln ik, ostatnio zamieszka/y We wsi T <ljbąck pow Łom ż yński, w m i esiącu sierpniu 1939 roku zost3lb powolany do służby woiskowe! i wcielony do 7l p p w Zam,browie, Armii Polskiej i wyruszył na wojn ę przeciwko niemcom i od tego czasu nie ma o nim iadnej wiadomości RosZlCzeOlie 0 zaopatrzenie po zaginionym zgłos i / la żona Baczewska Stan isława żami eszkalia we wsi Zakrzew-Zagroby :f}o\v Łomżyński W związku z powyższym WZywa się wszystkie osoby posiadające jakiekolwiek wiadomośc i o zaginionym aby zawj,adomily o tym Starostwo Powia<towe w Białymstoku w ciągu trzech miesięcy od datyninieiszego ogłoszenia, ~ powołan i em s ię na Nr Inw 2/921#) KP Bielacki 3tanisław urodz dnia roku we wsi Kule szka pow Łomżyńsk i, wojew Biąłostockie, syn Tomasza i Bronisławy, z zawodu rolnik, ostatnio zamieszkaly we wsi Kuleszka, polw Łomżyńsk i w m i esiącu siel1>niu 1939 raklu został powołany do służby wojskowej i wcielony do 33 p p w Łomży, Armii Polskiej j wyruszył na wojnę przeciwko niemcom, po czym dosta~ s i ę do niewoli niemieckiej skąd w roku 1943 przy s iał list i od tego czasu nie ma o nim ż ad,nei wiadomości Roszczenie o zaopatrzenie po zaginionym zgł,os i ła ż OrTa Bielacka Bronisława zamieszkała we wsi Kuleszka, gm Miastkowa Pow Łomżyński W zwią zku z powyższym wzywa się wszystkie osoby posiada ją ce jakiekolwiek Iwiad iomości o zaginionym, aby zawiadom i ły o tym Starostwo Powiaofowe w B i ałymstoku w C iąg u trzech mie S i ę cy od daty niniejszego o g łoszenia, z powołan i em się na Nr [nw 2/41/46 KP Szczubelek Aleksander urodz dnia roku we wsi Gr ą d y pow Łomżyński, woj ew B i ałostockie syn Józefa i Aleksa ndry, z zawodu rolnik ostatnio zamieszkały we wsi Grąd Y, pow Łomżyński, w miesiącu maju roku zostal p o w ołany do słu ż by wo jskowej i Iwcielony do piechoty Arm ii Czerwonej i w y ru s z y ł na wojnę przeciwko niemcom poc zątkowo b y łv listy z Ro sid i od tego czasu nie ma o nim ~aellle j w i adom1ści Roszczenie o zaopatrzenie po zaginionym z g łl o s i ła matka SzcZUbełek Aleksandra, zamieszkała we wsi Gr ą dy, gm Mas tkowo pow Łom ży ń s k i W z wiązku z P Owy żs zym wzywa si ę wszystkie osoby p o siada J ąc e jakiekol wi ek,wiad om ości o zaginionym aby zawi ad om i ły o tym Starostwo Powiatowe w Białymstoku w c iąg u trzech m iesię c y od daty niniejszego ogłoszeni 1ł, z powolaniem s ię na Nr Tnw ZI4014f Kf Owara Marian urod zony v: 1924 roku w os ~niadowo pow Vlm ż yński, wojew Biattostockie, syn Antoniego i Jadwigi z za wodu rolnik, ostatn io zamieszkały w os ~niadowo po w Łom ży ń sk i \V m i e s i ą cu maju 1940 roku zoslal pow oł a n y do s łu ŻJb y wojskowej i wc ielony do piechoty Atmii Czerwonej i wy ru szy ł na \v o jnę Pocz ą tkowo przysiał kilka listów nr poczty polowej "P" i od tego czasu nie ma o nim ża dne j w i a d " mości Ro szczenie o zao()patrzenie po zaginionym z glos ła matka Gwa ra Jadwiga, z domu Miern ieekich zam cs zkał a w os ~T1 iadowo gm ~ ni adowo pow Łomż yńsld W związ k u z powyższym wzywa sie wszystkie osoby po s ia d a ją ce jakiekolwi ek wiad 1o mo ś c i o zaginionym aby zaw i adom i ł y o tym Starostwo Powia<!owe w Białymstoku w C iągu trzech mi esię cy od datynin\ejszego ogłoszenia, z powolaniem si ę na Nr 213,,146 Kf Starlllnow icz Fran ciszek urodzony w 1900 roku we fvsi Pokośllo pow Sokólski woj ew Białostockie, syn Jana i Meksandry z zawod;u rolnik, ostatnio zam ieszkaly w gm r 10- daków N pow Sochaczew w 1939 roku został powołany do s łużby wojskowej i wcielony do kawalerii Arm ii Pol sk, \vyruszył na wo :l1ę i od teg o czasu nie ma o nim żadej wiadomosci Roszcze:ne o zaopatrzenie po zagini onym zgło i l/a żo na Staranowicz Stan islawa, z a m i e s z k a ła wc wsi Czerwonka, PO\" Sokólski W z wiązk u z p owyższym wzywa s ię wszystkie osoby po si ad ają ce iakie kolw;ek,wia d o moś ci o zagini onym aby za wia d om i ły o tym Starostwo Po\vlatowe w Białymstoku w ciągu trzech mie s i ę cy od daty niniejszego ogłoszenia, z powołaniem s ię na Nr Inw 2/51146 KP Jankowski Anton i, urocl z dnia 2() to 1917 roku we,wsi Jallkowo-Młodz i an owo pow Łomż yń s ki woi ew Białostockie SYTl Józefa i Mariam ny z zawodu rolnik osta<tnio zam we wsi Janow o-mł od z i a nowo pow Łom ży ń s ki, w m iesiącu marcu 1941 roku zostal powołan y do słu żby woi skolwei i wcieloy do piechoty Armii Czerwonej i wyru szy ł na wojnę przeciwko niemcom i od tego czasu ni e ma o njm ż adnej w i adomo ś ci Roszczeni e o zarma trzenie po zaginionym z gło s ila matka Tankowska Marianna zam i e s zkała we wsi Jallkowo-M/odzi anowo pow Łomż y ń s k i W związku z P OwYżs z ym wzywa się wszystkie osoby po sia daj ą ce jakiekolwiek,wia cl,omośc i o za gi ni onym, aby zawiadom i ły o tym Starostwo Powiatowe w B i ałymstoku w ciągu trzech mie s i ęcy od daty niniejszego ogłoszenia, z powqłan i em s i ę na Nr Inw 2144 /46 KP Zapolnik J6zef urodzony w 1919 roku,we wsi SzyndZiel, pow Sokólski, wo j ew B ia łostock i e syn Wiktora i Antoniny, z zawodu rolnik, ostatnio zamie s zkał ly we wsi SzyndzieI, pow Sokólski w miesiącu maju 194ł roku zostal p owoła lny do słu ż by wojskowej i wcielony do piechoty Armii Czerwonej i wy Tll szy~, na wo j,n ę ostat ni list otrz y małem z M i ńska (B i ałoruś) i od tego czasu nie ma o nim ż adnej wi ad o mo ś ci Roszczenie o zaopatrzenie po zaginionym zgłos i ł ojciec Za" polnik Wiktor zam ieszkały we wsi Szydziel, gm Sokól,ka pow Sokólskj W zwią~ku z powyższym wzywa się wszystkie osoby posiadające jakiekolwiek lwiad omośc i o zaginionym aby zawiadomiły o tym Starostwo Powiatowe w Białymstoku w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia, z powoł an i em się na Nr Tnw 2J84/46 Kf- 561 Chojnowski Tadeusz, urodz dnia roku we wsi Jankowo-Skarbowo pow Łomżyńsk i, wojew Białostockie syn Jana i Ludwiki z zawodu rolnik, ostatnio zamieszk a ły we Iwsi Miastkowo-Skarbowo pow t o mżyński, w miesiącu kwietniu 194 ł roku został powolany do slużby wojskowej i WCielony do piechoty Armii Czerwonej i Wyruszy/ na wo j;n~ przeciwko niemcom i od tego cz,asu n ie ma o nim tadnei wiadomości Roszczenie o zaopatrzenie po zaginionym z\tlosiła matka Chojnowska Ludwika zam i eszkała we wsi JaI!lkowo-Skarbowo, pow Łomż y ń s ki W związku z PO\\Yż szym wzywa s i ę wszystkie osohy po s iad a jące jakiekolwie k wiad om oś c i o zaginionym aby zawiad om i ły o tym Sta rostwo Pow!atowe w Białymstoku vi Ci ąg u trzech mi es i ę c y od daty niniej szego ogłoszenia, z p o wołaniem się na Nr lnw Kf Kuczko St,anisław u rodz dnia roku we wsi Bachmat6wce pow So kól ski, woje w Białos t o ckie, syd Józe" fa i Walerii z zawodu roln ik, ostatnio zam i eszkały w Bachmatówce, pow Sokólski w miesiącu paźdz i erniku 1941 ro~tl z o st a ł powolany do słu ż b y wo jskowej j wcielony do piechoty Armii Czerwonej i wy ruszyi na wo j nę przeciwko niemcom i od tego czasu nie ma o nim ż adnej wiadomoś ci Rosz czenie o zaopatrzenie po zaginionym zgłosi/la matka KuczkI» Walerii zamiesz,ka la \\ Bachrn3tówce, gm Sokólka, pow Sokólski W związ1k! z powyższym wzywa się wszystkie osioby posiadające jakiekolwiek,wi ad lomośc i o zaginionym, aby zaw i adomiły o tym Starostwo Powiatowe w Białymstoktt w Ciągu trzech m i es ię c y od daty ninieiszego ogłoszen i a, z powołaniem się na Nr Inw 2127/46 KP - _539 B i ałobrz ew ski Bole s ł a w urodz dnia roku w Halawiu (Rosja), syn Piotra i Heleny, z zawodu rolnik ostatnio za m i eszkał:y,we wsi i gm Mastkowo pow Łomżyński, w mies i ącu paźdz i ern i ku 1939 roku zostal powołany do sll\lżby wojskowej i wcielony do kawalerii Armi,i Czerwonej i wyruszył na wojn ę przeciwko l)iemcom, w roku 1941 otrzymałam z Rosji jeden list i od tego czasu nie ma o nim żadnel " wiadomośc i Roszczenie o zaopatrzenie po zaginionym zgłosila żona Bia/obrzewska Józefa z a mieszkała we wsi i gm Miastkowo,pOiW Łomżyński W związku z po wy żs z ym wzywa s i ę wszystkie o soby pos i adające jak iekol wi ek,wi adomośc i o za ginion ym aby zawiadomi/y o tym Starostwo Powiatowe w B i ałymstoku w ciągu trzech mie S i ę cy od da ty niniejszego ogło s zen i a z powołaniem si ę na Nr Inw 2/421 4f> KP Szu msk i Stanislaw uiodz dn ia ()8 roku we wsi Kisi~ln i ca pow Łomżyńsk i, wojew B i ał o stockie, syn Albina, i Marianny, z z awodu robotnik, ostatn io zam i e s zkały w Ł o m ży przedm Łom ż yca pow Łom ży ń s ki, w m i es i ącu cze rwcu 1939 roku został powołany do słuiby wojskowej i wcielony do 7 puł,kll ułanów Armii Polskie j i wyru s zył na wo j n ę i od!t:go czasu nie ma o nim żadne j wiadomości Roszczenie o zaopatrzenie po zaginionym zgłosiła żona Szumska Leokadia zamieszkala w Łomży, przedm Łomiyca, pow Łomżyńsk i W związku z powy ż szym wzywa si ę wszystkie osoby pos i adające jakiekolwiek,wiadiqmośc i o za ginionym aby zawiadomi/y o tym Starostwo Powiatowe w B i ałymstoku w ciągu trzech miesięcy od j aty niniejszego ogloszenia, z powołaniem się na Nr Inw KP Ciecierski Lucjan ur()dz dinia roku we wsi Zanie - Leśnica POlW, Łomżyń s k i woiew Białostock i e syn Marcela i Stefanii, z zawodu rolnik ostatnio zamieszkały ;w Z a n i e-leśn i ca, pow Łom iy ń ski, w m i esi ą cu kwietniu 1941 roku został powolany do s łu ż b y wojskowej i wciel ony do piechoty Arm ii Czerwonej i,v-y TUszy ł na woi nę przeciwko niemcom j od tego czasu 11ie ma o n:m ż a dn e j w ia d o mo ś c i Roszczen ie o zaopat rzc n;e po zaginionym z g ł,o s iła ~ n at ka Cecierska Stefania, zam i e sz kała we wsi Zanie-L eś n i ca g-m Kolaki, pow Łom ż yńsk i W związku z POwY ższym wzywa si ę wszystkie o ~u by po sia dające jakiekolwiek ; wi ad om oś ci o za l:inionvm aby zaw i adomiły o tym Starostwo Powiatowe w B i ał ym s toku w ciągu trzech mies ię cy od daty niniejszego Gg to s zen ~ a z pow ołani em s ię na Nr Tnw 2/R5I46 Kf - :;56 STAROSTWO POWIATOWE W OLSZTYNIE Kamińsk i Piotr, syn Franciszka i Heleny, ur w r 1909 w CzarnostowIe, gm Karn iewo, pow Maków, ostatnio zamieszkał y w Czarnostowie, gm Karniewo, powo ~ any w roku 1939 do jednostki piechoty w Mad linie - zag inął bez wł asn-ei winy w cza,sie działań woj en:nych Roszczenie o rentę rodz :i-cieols,ką dożyła żona Marianna Ka mińska oraz wez wan1ie, aby pos : adający w i adom oś ci o zaginionym zawiad omil o nich Starostwo w c iągu trzech m ies i ęcy od ogło sz enia obwieszczenia 682OUJ/ 47 KF Ogłoszenia do "Monitora Polskiego" na leży kierować wyłącznie do Biura Ogłoszeń i Reklam Polskiej Agencji Prasowej PAP w Warszawie, ul Młodzieży Jugosłowiańskiej (~ierackiego) Nr 11, lub do Oddział6w Polskiej Agencji Prasowej PAP PRENUMERATA "Monitora Polskiego" wynosi m i esięc,zuie m 250,- Numer pojedyńcrzy kos~tuje zi 8,- Numel podwójny 7J 15,- Numery sl,j-e<jalne ~I ~U -! 45, CENY QGł"OSZEN: O zagubionych dokumen :łach 10,- d za wyraz- - Edykty, Doosylanf> pl"rel Starostwa (Ref Spraw inwa lidliki<,h) zj 4,- za wyraz - - Uwanie lia 7JID arłe go u 10,- za wiei>sl mm " ze r 1 s~palty (na "tronie 6 sq;palt) - Odfwor-Lenie zagubihnyeh dokumentów zł 10,- za jeden wie rslz mm izer 1 s7[la1t y (na stoonie 6 szlpalt)- lnne ogłoszenia sądowe z~ 3,>,- za 1 wiersz mm swr 1 sl!palty (n,ił stlronie 6 szpalt) - Za przetargi i w<szel!kie inne oglosze nia zł 40 - za wielsz mm szej" 1 s7jpa1ty (na stronie 6 S2:palt) - Za bilanse i układ tabelaryc 7lDY dolicla się 50% - Z,a lenni [lowy dl1llk ogloszeń wydawnictwo nie odpowiarla Wydawca: Polska Agencja Prasowa PAP DruJoornia Pań(stwowa Nr lwcaq8tochowie III Aled& Nr 52, tolefon Redaguje Komitet RerlakeyjllY

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Burmis 'Z Miasta. Janusz. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Miasta Maków Mazowiecki

Burmis 'Z Miasta. Janusz. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Miasta Maków Mazowiecki ZARZĄDZENIE Nr 270/2013 BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI Z DNIA 23 SIERPNIA 2013 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Miasta Maków Mazowiecki Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Przedmowa... 13 Wst p... 15

Spis tre ci. Przedmowa... 13 Wst p... 15 Spis tre ci Przedmowa... 13 Wst p... 15 Archiwum Lata 1935 1938... 31 1935 marzec 1 Fragment uchwa y Ogólnopolskiego Zjazdu Fachoworolniczego... 33 1935 kwiecie l Czes aw Bobrowski. Pami tniki ch opów...

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie. Zarządzenie

Rozporządzenie. Zarządzenie Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 8 września 1995 r. Nr 14 TREŚĆ; Poz. Str. Rozporządzenie 49 Nr 4/95 Wojewody Białostockiego z dnia 30 sierpnia 1995 r. w sprawie uchylenia zarządzenia

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 23 października 2014 r.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 23 października 2014 r. OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Bytowie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

Regionalne zróŝnicowanie potrzeb i popytu mieszkaniowego w Polsce z uwzględnieniem wybranych miast

Regionalne zróŝnicowanie potrzeb i popytu mieszkaniowego w Polsce z uwzględnieniem wybranych miast Rybnik 21 i 22 maja 2009 Patronat honorowy: V Forum Mieszkalnictwa i Rewitalizacji Regionalne zróŝnicowanie potrzeb i popytu mieszkaniowego w Polsce z uwzględnieniem wybranych miast Władysław Rydzik Instytut

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. Nr działki przed podziałem

OBWIESZCZENIE. Nr działki przed podziałem WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, dnia 22 sierpnia 2013 roku WIŚ-III.747.3.9.2013.BG1 OBWIESZCZENIE Niniejszym, na podstawie art. 9o ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

40 LAT POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO

40 LAT POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO 40 LAT POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO 24 stycznia 2013 r. minęło 40 lat od zebrania założycielskiego Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Pomysłodawcą i głównym inicjatorem powstania Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

18 października niedziela 7.30. Ks. Heliodor. : + Józef Wojsz greg. 7.30

18 października niedziela 7.30. Ks. Heliodor. : + Józef Wojsz greg. 7.30 18 października niedziela 7.30 Ks. Heliodor : + Józef Wojsz greg. 7.30 Dziękcz. z pr. o Boże bł. dla Daniela Zaczka w 18 ur., oraz op. MB dla Iwony i Jana w 20 r. ślubu i p 7.30 + Kazimierz Szabłowski

Bardziej szczegółowo

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości G4 GEODEZJA Kraków, 11.02.2016 31-619 Kraków, ul. Orła Białego 29 Tel. 012 647 01 40, fax 012 647 01 40 NIP: 551-227-84-51, REGON: 356514690 Adres do korespondencji: Dariusz Gala ul. Chełmońskiego 70d/8

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH I KSIĄŻEK POMOCNICZYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH I KSIĄŻEK POMOCNICZYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH I KSIĄŻEK POMOCNICZYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PUNKT PRZEDSZKOLNY KSIĄŻKI POMOCNICZE Lp. przedmiot tytuł numer 1. Wychowanie Kolekcja przedszkolaka przedszkolne

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie pracowników

Wprowadzanie pracowników Wprowadzanie pracowników PRACOWNIK 1 Barbara Inglot; ur. 1967-12-01; PSL 67120106543; NIP819-20-18-123; Zatrudnienie od 07.01.2015r.; przyjęcie na czas nieokreślony; do księgowości; wynagrodzenie 2800,00;

Bardziej szczegółowo

KLASA II rok szkolny 2014/2015

KLASA II rok szkolny 2014/2015 KLASA II rok szkolny 2014/2015 Edukacja wczesnoszkolna: Tytuł: Uczę się z Ekoludkiem" Pakiet podręczników klasa II ( część: 1 i 2 ) Autor: Halina Kitlińska - Pięta, Dominika Orzechowska, Magdalena Stępień,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0050.SOA Burmistrza Miasta Ustka z dnia 20 kwietnia 2015 r. zarządzam, co następuje:

Zarządzenie Nr 0050.SOA Burmistrza Miasta Ustka z dnia 20 kwietnia 2015 r. zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 0050.SOA.82.2015 Burmistrza Miasta z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w m. dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących.

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Akcja zbierania nakrętek w naszej szkole: J e d n ą z n a s zy c h a k c j i w w o l o n

Bardziej szczegółowo

[2014-00--12.i... BlJRMISTR ZA SKWIERZYNY

[2014-00--12.i... BlJRMISTR ZA SKWIERZYNY I Wyd Zi a ł,', 'J '.. J '., '''~ ' iil OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE WPL \'.\ ~, t{j [2014-00--12.i... BlJRMISTR ZA SKWIERZYNY "lnsr ~ ~ l R\/). JEWODZ K I ---Os r) -111. vvi Je eń maiątkowych 0(82 WS. rac z.'

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy woj. podlaskie

Wykaz przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy woj. podlaskie 1 Wykaz przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy woj. podlaskie Lp. Numer w rejestrze Oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 171/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 30 lipiec 2008r

Zarządzenie Nr 171/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 30 lipiec 2008r Zarządzenie Nr 171/2008 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 30 lipiec 2008r w sprawie: wprowadzenia wzoru wniosku o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

Bardziej szczegółowo

Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008

Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008 Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008 Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008 WYKAZ osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono

Bardziej szczegółowo

GMINNY KLUB SPORTOWY "PARTYZANT"

GMINNY KLUB SPORTOWY PARTYZANT GMINNY KLUB SPORTOWY "PARTYZANT" Numer KRS 0000091709 REGON 290885189 Forma Prawna STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ RADOSZYCE Miejscowość RADOSZYCE KRAKOWSKA Nr domu 103 Kod pocztowy 26-230 RADOSZYCE E-mail:

Bardziej szczegółowo

CZWARTEK, 26 MAJA 2011r.

CZWARTEK, 26 MAJA 2011r. CZWARTEK, 26 MAJA 2011r. EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH WYKAZ IMPREZ XVII SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST I GMIN 2011 Wzór nr 2 Miasto/Gmina: ZBĄSZYŃ przeprowadzenia Województwo: WIELKOPOLSKIE "Przegląd

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UDZIAŁOWCÓW WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OPOLE, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW

WYKAZ UDZIAŁOWCÓW WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OPOLE, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW Załącznik nr 2 WYKAZ UDZIAŁOWCÓW WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OPOLE, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW Lp. Dane personalne Udział 1. Andrzejewska Celina; Rodzice: Eugeniusz, Eugenia ul. Dąbrowskiej 33/15; 39-400

Bardziej szczegółowo

K a r l a Hronová ( P r a g a )

K a r l a Hronová ( P r a g a ) A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW 2, 1989 K a r l a Hronová ( P r a g a ) DOBÓR I UKŁAD MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO W PODRĘCZNIKACH KURSU PODSTAWOWEGO

Bardziej szczegółowo

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1,

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1, Michał Grabik Wykaz Autorów Forum Bibliotek Medycznych 1/1, 501-504 2008 autorzy instytucje Miejscowości Michał Grabik Łódź UM wykaz autorów Spis obejmuje autorów artykułów, referatów, prezentacji i komunikatów,

Bardziej szczegółowo

Potomkowie (Descendants of)

Potomkowie (Descendants of) 1. Konstanty LEWICKI (b...1722;d.aft..1776) sp: Marianna KILAROWICZ (b...0001;m.5.02.1747) 2. Stanislaw (Kostka) LEWICKI (b.21.11.1747-laszki Murowane) sp: Katarzyna ŻARNOWSKA (b...0001;m.6.02.1774) 2.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 października 2014 r. Poz. 984 P O S T A N O W I E N I E PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 20 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 31 października 2014 r. Poz. 984 P O S T A N O W I E N I E PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 20 czerwca 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 października 2014 r. Poz. 984 Rej. 266/2014 P O S T A N O W I E N I E PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 czerwca

Bardziej szczegółowo

APARAT BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE Kadra kierownicza

APARAT BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE Kadra kierownicza APARAT BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE Kadra kierownicza WOJEWÓDZTWO SUWALSKIE Nazwisko i imię Imię ojca KW MO/WUSW w Suwałkach Komendanci/szefowie Kaczmarek Franciszek Franciszek płk 1 VI 1975 16 IV 1989 Wi licz-iwańczyk

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE HISTORIA XV wiek zalążki towarzystw naukowych w Polsce 1800 r. Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk aktywne uczestnictwo badaczy społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK Wielkanocny r.

PONIEDZIAŁEK Wielkanocny r. PONIEDZIAŁEK Wielkanocny 17.04.2017 r. 7.3o + Bernadeta i Bronisław, Rodzice z obojga stron, Henryk, Jan, Marian 7.3o + Stanisława (k) i Stanisław, Janusz, Grzegorz i Martin Woźniakowscy 9.oo + Tadeusz

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

- o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej Warszawa, dnia 5 marca 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE. Małopolskiego Stowarzyszenia "SKAŁA"

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE. Małopolskiego Stowarzyszenia SKAŁA SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Małopolskiego Stowarzyszenia "SKAŁA" za rok obrotowy 2008 1 SPIS TREŚCI 1) CzęśćI Dane ogólne.. str. 3 2) CzęśćII Cele i sposób ich realizacji... str. 6 3) CzęśćIII Podjęte inicjatywy..

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo