Pra co daw cy, związ kow cy i rząd prze ści ga ją się w po my słach, co zmie nić w Ko dek sie pra cy w cza sie kry zy su i bez ro bo cia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pra co daw cy, związ kow cy i rząd prze ści ga ją się w po my słach, co zmie nić w Ko dek sie pra cy w cza sie kry zy su i bez ro bo cia"

Transkrypt

1 M. Ulander/AFP dziś sport Ko wal czyk spo koj na. Tak mia ło być. Ju sty na Ko wal czyk by ła dru ga w Ru ka Tri ple. To jej 50. pod ium PŚ w ka rie rze. Wy gra ła bez kon ku ren cyj na Ma rit Bjoer gen * 11 Ogólnopolski dziennik bezpłatny, nakład 325 tys., nr 2452 Ile i w jakim mieście zapłacimy za wywóz śmieci * Tu, gdzie pa lą się świe ce, stał je go dom Po kój i zglisz cza * So bo ta, Ga za. Dwu na sto let ni Pa le styń czyk Osa ma He ja zi przed gru za mi swo je go do mu. W po - wietrz nym ata ku wojsk iz ra el - skich 19 li sto pa da pod czas trwa - ją ce go osiem dni kon flik tu mię - dzy Ha ma sem a Iz ra e lem chło piec stra cił dom, oj ca i dwóch młod - szych bra ci. Te raz jest ro zejm. S. Salem/REUTERS Izrael nie zgadza się z decyzją Zgroma dze nia Ogól ne go ONZ, któ re w czwartek wieczorem uznało Pale sty nę za nie człon kow skie pań - stwo obserwatora organizacji. Taki status pozwala Palestynie uczestniczyć w debatach ONZ. Po ogłoszeniu decyzji szef rządu Benjamin Netanjahu zapowiedział, że na Zachodnim Brzegu Jordanu i we wschodniej Jerozolimie Izrael wybuduje mieszkania dla trzech tys. nowych osadników żydowskich. akar KO DEKS PRA CY KO MU LE PIEJ, KO MU GO RZEJ Pra co daw cy, związ kow cy i rząd prze ści ga ją się w po my słach, co zmie nić w Ko dek sie pra cy w cza sie kry zy su i bez ro bo cia Ani ta Kar wow ska * * Na razie nawzajem krytykują swoje propozycje, które mają być odpowiedzią na rosnące bezrobocie (do końca ro ku ma wzros nąć do 13 proc.), co raz popularniejsze umowy śmieciowe (według związków zawodowych pracu je na nich 5,5 mln Po la ków) i ha mo - wa nie gos po dar ki (naj no wsze da ne GUS: wzrost PKB już tyl ko o 1,4 proc. w porównaniu z danymi sprzed roku). Rząd chce no wych za sad pła ce nia pracownikom za nadgodziny (pomysł trafił do Komisji Trójstronnej). Za dodatkową pracę w dzień wolny mamy dostawać rekompensatę i za dzień wolny, i za nadgodziny. Jednocześnie nadgo dzi ny nie za wsze bę dą się na le żeć za pracę powyżej ośmiu godzin dziennie (bądź 40 w ty god niu). Po mysł skry - ty ko wa li pra co daw cy i związ kowcy. Pracodawcy boją się, że będą musieli pła cić wię cej niż dziś. A związ kowcy, że pracownicy nie zawsze dostaną zapłatę za nadgodziny. Jak po da ła Ga ze ta Wy bor cza, NSZZ Solidarność chce ochrony osób pracujących na śmieciówkach. Chodzi m.in. o wprowadzenie okresu wypowiedzenia dla osób pracujących bez etatu, urlopy macierzyńskie dla kobiet bez sta łej umo wy i pra wo do ur lo pu. Pra co daw cy i związ kowcy coraz ostrzej kłó cą się o pła cę mi ni mal ną. Dzi siaj to 1,5 tys. zł brut to, a od stycznia 1,6 tys. zł. S chce, by do ce lo wo wy - nosiła ona połowę średniego wynagrodze nia (dziś to ok. 3,7 tys. zł). Powrócił też forsowany od lat pomysł (popierany przez część pracodawców i eko no mi stów), aby wy so kość pła cy minimalnej różnicować w zależności od re gio nu kra ju. Tam, gdzie bez ro bo - cie jest naj wyż sze (cho dzi głów nie o wschodnią Polskę), a pensje niskie, powin na ona być niż sza niż w naj bo gat - szych czę ściach Pol ski. We dług zwo len - ników pomysłu zachęciłoby to pracodawców do lokowania biznesów w tych regionach i wyciągnęło ludzi z bezrobocia. Regionalizacja płacy mogłaby pomóc w walce z bezrobociem. Ale w prakty ce to po mysł trud ny do prze pro wa - dzenia. Bo od czego zależałoby, ile ma płacić pracodawca? Od tego, gdzie ma zarejestrowaną firmę, czy od miejsca, w którym faktycznie zatrudnia ludzi? Płace różnią się nawet między powiatami, nie tylko województwami. A nie da się tak po szat ko wać ma py kra ju, by w są - siadujących ze sobą powiatach obowiązywały inne stawki tłumaczy Jeremi Mordasewicz z Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Propozycję krytykują też związkowcy. Ni gdzie nie wy ka za no, że wy so - kość pen sji wpły wa na two rze nie miejsc pracy. Bezrobocie rośnie, gdy ha mu je gos po dar ka, i te mu trze ba przeciwdziałać tłumaczy Marek Lewandowski, rzecznik NSZZ Solidarność. Minister pracy Władysław Kosiniak- -Ka mysz stwier dził kil ka dni te mu, że róż ni co wa nie pła cy mi ni mal nej do - prowadziłoby do przenoszenia się firm z regionów, gdzie trzeba płacić więcej tam, gdzie pen sje są niż sze. * Co są dzisz o re gio na li za cji pen sji mi ni mal nej? Czy to re al ny po mysł, czy tyl ko czcza ga da ni na? Pisz: me ra.pl O G Ł O S Z E N I E a B E Z P Ł A T N E WA1 Nagrody filmowe. Da vid Lynch ata ku je pre zy dent Ło dzi * Miłość film Mi cha e la Ha ne ke - go o od cho dze niu uko cha nej oso by do stał w we e kend tzw. eu ro pej - skie go Osca ra. Nie ste ty, wśród na - gro dzo nych przez Eu ro pej ską Aka - de mią Fil mo wą za bra kło Po la ków. I Ma ciej Stuhr nie miał ko mu wrę czyć statuetki. Z ko lei na za koń czo nym w so bo tę fe sti wa lu Plus Ca me ri ma ge, któ ry nagradza autorów zdjęć, triumfował >>>>>??????? film o par ty zan tce z Kon go Wiedź - my woj ny. Ka me ry te le wi zyj ne by ły jed nak zwró co ne na Da vi da Lyn cha, któ ry nie może odżałować, że festiwal przeniósł się z Ło dzi do Byd gosz czy. Je - go oskar że nia kie ro wa ne do pre zy - dent mia sta Ło dzi przy ćmi ły na wet pojawienie się na festiwalu Keanu Ree ve sa. * Czytaj * 6-7

2 2 Ale Historia poleca... Bom ba dla Chrusz czo wa i Go muł ki Pół wie ku te mu w Pol sce do szło do za ma chu, któ re go ce lem był przy - wód ca Związ ku Ra dziec kie go, Ni ki ta Chrusz czow i gosz czą cy go Wła dy - sław Go muł ka. Chrusz czow był w Pol sce w lip cu 1959 r. W grud niu 1961 r. w Za - głę biu Dą brow skim znów po ja wił się Go muł ka i znów do szło do eks - plo zji, kil ka set me trów od miej - sca, gdzie wy buch ła pier wsza bom ba. Bez pie ka i mi li cja w koń cu do pa - dły czło wie ka, któ ry, jak się oka za - ło był spraw cą obu za ma chów, ale in for ma cje o tych dwóch in cy - den tach nie uj rza ły świat ła dzien - ne go aż po kres PRL-u by ły jed - ną z naj le piej strze żo nych ta jem - nic wła dzy. O nieudanych zamachach na Chrusz - czo wa i Go muł kę czy taj w Ale Hi sto rii, dzi siej szym do dat ku do Ga ze ty Wy bor czej. rachunki z ołówkiem w ręku PRE MIER PO CHY LA SIĘ NAD LO SEM EME RYT KI Dla cze go eme ryt ka, wła ści ciel ka 25-me tro wej ka wa ler ki, ma pła cić za od pa dy ty le sa mo, co mój mi ni ster To masz Arab ski, któ ry miesz ka z żo ną i czwór ką dzie ci w 200-me tro wej wil li? za py tał w pią tek pre mier Do nald Tusk Mi chał Stan gret, Ma riusz Ja ło szew ski * * Me tro od daw na ostrze ga, że no - wa usta wa śmie cio wa ozna cza du że pod wyż ki cen za wy wóz śmie ci, a spo so by na li cza nia op łat za ich wy - wóz, któ re prze wi du je, fa wo ry zu ją pew ne gru py spo łecz ne. W osta t ni pią tek prob lem do strzegł pre mier Do - nald Tusk. Dziś to mieszkańcy (wspólnoty, spółdziel nie) pod pi su ją in dy wi du al nie umowy z firmami porządkowymi na wy wóz śmie ci, ale naj póź niej od po - łowy przyszłego roku zaczną obowiązywać nowe zasady gospodarowania odpadami. Każ dy z nas bę dzie pła cił mia stu (gmi nie). A ta za trud ni fir mę, któ ra zaj mie się od pa da mi. Idea jest ta ka, by odpadki były segregowane (dlatego na niż sze op ła ty mo gą li czyć ci, któ rzy zadeklarują, że będą segregować śmieci). No we pra wo wy ma ga, aby wy so - kość opłat pobieraną od mieszkańców samorządowcy ustalili na własną rękę, i to tyl ko na je den z czte rech spo - so bów, z któ rych każ dy ude rza w ja - kąś grupę społeczną. Op ła ta mo że być ta ka sa ma dla każ - dego gospodarstwa domowego (tzw. ryczałt od gospodarstwa), ale dlaczego samotni emeryci czy single mieliby płacić tyle samo co wieloosobowe rodziny? Jej wysokość może zależeć od powierzchni mieszkania. Jednak dlaczego samotni z dużymi lokalami mieliby pła cić wię cej niż du ża ro dzi na, któ - ra, choć wy twa rza wie le od pad ków, mieszka na niewielkim metrażu? Stawki opłat mogą być uzależnione od zu ży cia wo dy. Ale gdzie tu zwią zek z ilością wyrzucanych śmieci i dlaczego ci, któ rzy ma ją ogród ki al bo czę sto się my ją, mie li by pła cić wię cej za śmie - ci? Opłata może być zależna od liczby osób zamieszkujących lokal/posesję. Tyl ko jak urzęd nik ma usta lić, ile osób faktycznie mieszka pod danym adresem? Już dziś lu dzie mi gru ją i wie lu nie mieszka w miejscu zameldowania, a co bę dzie, gdy za kil ka lat obo wią zek mel - dunkowy zupełnie zniknie? Samorządowcy (muszą precyzyjnie określić zasady do końca roku), czekają z decyzjami (czyli uchwałami radnych) na osta t nią chwi lę, nie chcąc się narazić żadnej z grup mieszkańców. Ale już wia do mo, że bę dzie dro żej. Na przykład w Białymstoku teraz na miesiąc za wy wóz śmie ci trze ba za pła cić 25 zł, po pod wyż ce zł. W in nych mia stach też bę dzie du żo dro żej w Katowicach, jak podają lokalne porta le ce ny za wy wóz mo gą wzros nąć o 100 proc.! Pre mier Do nald Tusk na spot ka niu z podlaskimi działaczami PO w Białymstoku nie pozostawił suchej nitki na pomyśle miasta, by opłaty śmieciowe naliczać w formie ryczałtu. Nasi wyborcy nam te go nie wy ba czą. Dla cze go emerytka, właścicielka 25-metrowej kawalerki, ma płacić za odpady tyle samo, co mój mi ni ster To masz Arab ski, który mieszka z żoną i czwórką dzieci w 200-metrowej willi? pytał. Dyplomatycznie nie wskazał jednak, która z form pobierania opłat za śmieci się mu po do ba. Za po wie dział, że jest możliwa nowelizacja kontrowersyjnej ustawy. Rozważamy wprowadzenie wię kszych zmian do tej usta wy, w tym rów nież moż li wość łą cze nia me tod naliczania podatku stwierdził podczas spotkania. Szczegółów jednak nie podał. Po ile wy wóz śmie ci w 2013 r. Tam, gdzie gmi ny nie pod ję ły sto sow - nych uchwał, opar liś my się na in for - macjach z lokalnych gazet i serwisów internetowych o zapowiadanych podwyżkach 1. Tu za pła ci my ry czałt za gos po dar stwo do mo we Bia ły stok Op ła ty w for mie ry czał tu od gos po - darstwa, niezależnie od tego, ile osób w nim mieszka. Ci, którzy zadeklarują segregowanie śmieci, mieliby co miesiąc pła cić bli sko 40 zł, po zo sta li pra - wie 60 zł. Gdańsk Mieszkańcy będą płacić ryczałt liczony od gos po dar stwa do mo we go. Za śmieci segregowane 37,5 zł, niesegregowane 76 zł. Gdy nia Ryczałt od gospodarstwa domowego. Za po se gre go wa ne śmie ci 35, nie po - segregowane 52 lub 70 zł. 2. Tu za pła ci my za licz bę osób w miesz ka niu Byd goszcz Pod uwa gę bę dą bra ni wszy scy za - równo emeryci, bezrobotni, jak i nowo narodzeni. Nie przewiduje się ulg dla rodzin wielodzietnych. Stawka 18 zł miesięcznie za osobę. Ka to wi ce Podatek śmieciowy będzie zależny od licz by osób za miesz ku ją cych nie ru - cho mość. Za po se gre go wa ne śmie ci 18,08 zł od osoby, nieposegregowane 24,41 zł na mie siąc. Łódź Podatek śmieciowy ma być liczony od osoby. Miesięcznie 18,12 zł przy segregacji odpadów, a 36 zł bez segregacji. Staw ki mo gą być jed nak niż sze (12 zł za segregowane śmieci i 16 za pozostałe), je śli mia sto ob ni ży tzw. współ czyn - nik ryzyka. Ratusz założył bowiem, że aż 30 proc. miesz kań ców nie bę dzie pła cić za wy wóz śmie ci. Za nich pła ci - liby pozostali w postaci wyższych rachun ków. Pro jekt uchwa ły z po dat - kiem ma tra fić na se sję w śro dę. 3. Tu za pła ci my za wiel kość miesz ka nia Opo le Stawka dla segregujących śmieci 55 groszy za metr kwadratowy mieszkania. Mieszkańcy domów i wspólnoty miesz ka nio we za pła cą 80 gro szy za metr. Wroc ław Rad ni pro po nu ją sy stem mie sza ny. Mieszkańcy płaciliby za wywóz śmieci okre ślo ną staw kę, śred nio 0,8 zł za metr kwa dra to wy miesz ka nia. Ale ci, któ rzy miesz ka ją na wię kszych metrażach, mogliby wybrać, czy bardziej op ła ca im się pła cić od me tra, czy od licz by miesz kań ców. Cho dzi o to, by nie do pu ścić do sy tu a cji, w któ rej oso by sa mot ne, miesz ka ją - ce na 100 me trach, za pła cą wię cej niż czwór ka stu den tów w o po ło wę mniejszym mieszkaniu.ministerstwo Śro do wi ska spraw dzi, czy na me to - dę mie sza ną ze zwa la pra wo. Ma to zro bić do po ło wy grud nia. 4. Tu za pła ci my jak za wo dę Szcze cin Po da tek śmie cio wy ma być wy li cza - ny na podstawie ilości zużytej wody. Czy li im wię cej ktoś się my je, tym wię - cej zapłaci za wywóz śmieci. W przypadku śmieci segregowanych będzie to 4,94 zł zam sześc., a nie se gre go wa - nych 6,43 zł za m sześc. Op ła ty bę dą naliczane co dwa miesiące. 5. Tu jesz cze my ślą Po znań Nie uchwalił metody naliczania i stawek opłat za śmieci. Prawdopodobnie bę dzie to ok. 20 zł mie sięcz nie od oso - by. War sza wa Ra tusz mil czy. Ofi cjal nie pro wa dzi prace analityczne, choć miasto zapisa ło już w bu dże cie na przy szły rok grube miliony z podatku śmieciowego. Ponoć wybór metody liczenia podatku ma być konsultowany, kiedy, nie wiadomo. Plotka głosi, że ratusz przychy la się do te go, że by ra chu nek za wy - wóz śmie ci był po wią za ny z wiel ko - ścią mieszkania. Kra ków, To ruń, Kiel ce, Ol sztyn, Lub - lin, Rze szów trwają konsultacje społeczne i narady. * Cho in ki w sto li cach eu ro pej skich Mi mo kry zy su mia sta nie osz - czę dza ją na świą tecz nych ilu - mi na cjach. W so bo tę za pło nę - ła cho in ka w War sza wie, mają swo je drzew ko Bruk se la ipa ryż. Oto one 1. War sza wa Stołeczna choinka jest sztuczna, ma 27 me trów wy so ko ści, opla ta ją 6 me - trów kab li iod so bo ty (do 2 lu te go) świe - ci na pla cu Zam ko wym. Drzew ko jest częścią iluminacji, która pojawiła się też na Trak cie Kró lew skim oraz Sta rym i Nowym Mieście. Do oświetlenia całości zużyto 2 miliony lampek, która koszto wa ły 5 mln zł. Ra chu nek za prąd (wy - nie sie ok. 40 tys. zł). 2. Pa ryż Ma w tym roku najwyższą choinkę w Eu ro pie. Przy wie zio ny z Al za cji świerk liczy 35 metrów wysokości i waży 6 ton. W pięciogodzinnej operacji postawienia choinki brały udział stuto no we dźwi gi, a pień drzew ka dla bez - pieczeństwa zatopiono w 55 tonach betonu. W sobotę rozpoczęło się trwają ce czte ry dni ubie ra nie cho in ki w 400 półmetrowych bombek. Oficjalna inauguracja drzewka odbędzie się 6 grud nia. Cho in ka do 3 stycz nia bę dzie sta ła na Place de la Concorde. 3. Bruk se la Cho in ka ma 24 me try wy so ko ści skła da się z ze sta wu ekra nów. Za 4 eu ro moż na wspiąć się na jej szczyt i podziwiać panoramę miasta. Jest częścią akcji Zimowe cuda i już ma wie lu prze ciw ni ków. W in ter ne cie już 11 ty się cy osób pod pi sa ło się pod petycją przeciwko nowoczesnej choince. Miłośnicy tradycji mogą się pocieszyć prawdziwą szopką z żywymi zwierzętami i zielonymi świerkami, która stoi naprzeciwko choinkowej in sta la cji. Cho in ka po stoi na Grand Pla ce do 27 grud nia. aga pias BARTOSZ BOBKOWSKI AGENCJA GAZETA BENOIT TESSIER / REUTERS FRANCOIS LENOIR / REUTERS 1 RP

3 Co Ro sja nie wło ży li do ze sta wu na ko niec świa ta Nie znaj dziesz w nim ba to ni ków ani pu szek co li. Są za pał ki, świe czki, my dło... * Eks per ci wciąż de men tu ją plot - ki o zbli ża ją cym się koń cu świa ta (we dług Ma jów ma na stą pić 21 grud nia), ale na ca łym świe cie nie bra ku je osób, któ re jed nak sta - ra ją się za bez pie czyć przed zbli ża - ją cą się apo ka lip są Rosyjscy bizmesmeni z syberyjskiego Tomska (firma organizuje przyjęcia oko licz no ścio we) wy my śli li ze - staw pier wszej po trze by Na ko niec świa ta. Nie znaj dziesz w nim ba to - ni ków Mars ani pu szek co li. Ro sja - nie za pro po no wa li: opa ko wa nie ka - szy gry cza nej, pusz kę szpro tek, pa - czkę za pa łek, dwie świe czki, sznu - rek, sza re my dło, bu tel kę ro syj skiej wód ki (jak że by ina czej), ołó wek, no - tes (wpi su jesz na nim imię, na zwi - sko, wraz z informacją o przyjmowanych le kach czy au tor skim prze sła - niem dla ar che o lo gów, któ rzy być mo że w przy szło ści znaj dą twe cia - ło). Gło sy o przy dat no ści pa kie tu są moc no po dzie lo ne. Ale wie le osób, szcze gól nie tych, któ rzy w ko niec świa ta nie wie rzą, twier dzi, że ze staw to świet ny po mysł, bo mo że być cie - ka wą al ter na ty wą na pre zent. Ale li - czą, że po 21 grud nia bę dą wy prze - da że. Bo dzi siej sza ce na pa kie tu na Ar - ma ge don fak tycz nie ni ska nie jest 890 rub li, czy li nie ca łe 100 zł. My za py ta liś my Ro ber ta Ja nic kie - go z por ta lu Lo sy Zie mi.pl (zaj mu je się spra wa mi z po gra ni cza SF) o to, co w ta kim ka ta stro ficz nym ze sta - wie koniecznie powinno się znaleźć. Ko niec świa ta za cznie się od awa rii ener ge tycz nej? MI CHAŁ STAN GRET: Co pan są dzi o ze - sta wie, któ ry pro po nu ją Ro sja nie? RO BERT JA NIC KI: To ra czej chwyt mar ke tin go wy ma ją cy zwró cić uwa gę na fir mę niż po waż ny ze - staw mo gą cy się przy dać w kry zy - so wym mo men cie. A co w po waż nym ze sta wie po win - no się ko niecz nie zna leźć? Za pał ki, an ty bio tyk, coś bak te rio - bój cze go, wo da, filtr do wo dy (są na ryn ku ma łe prze noś ne urzą dze - nia), CB ra dio, ła do war ka na kor - bkę, la tar ka na kor bkę. Ale kie dy na stą pi ła by ka ta stro fa, po wię kszość z tych rze czy nie zdą - ży my na wet się gnąć. Nie mów my o koń cu świa ta. Nie - daw no mie liś my dość sil ne roz bły - ski na słoń cu, któ re ok. 19 grud nia mo gą po wró cić ze zwie lo krot nio ną si łą. To mo że do pro wa dzić do awa - rii sie ci ener ge tycz nych i bra ków prą du. Dłu go trwa ły brak prą du ozna cza psu cie się żyw no ści i wzrost róż ne go ro dza ju epi de - mii. * zaproszenie 3 Za da nie do mo we to zło ko niecz ne? * Dziec ko nie chce lub nie umie od - ra biać lek cji. Co ro bić? Pe da go dzy, psy cho lo go wie i na u czy cie le za pro - sze ni przez Sto wa rzy sze nie Ro dzi - ce w Edu ka cji od po wie dzą m.in.: jak ro dzi ce mo gą po móc dziec ku się uczyć, co mo gą, a cze go nie po - win ni ro bić, czy moż na się nie zgo - dzić na za da ną przez na u czy cie la pra cę do mo wą, jak oce nić jej ja - kość. Spot ka nie dziś w godz w Cen - trum Karmelicka w Warszawie, ul. Karme lic ka 26. Wstęp wol ny. ab po że gna nie * Pod dłu giej cho ro bie, w wie ku 30 lat, od szedł dzien ni karz Ma ciej Ba ra now ski, któ ry był z na mi od po - czątku Metra. Zawsze uśmiechnięty, ko chał pi sać o spor cie, osta t nio pu bli ko wał na ła mach Prze glą du Spor to we go. Żegnamy Cię, Maćku. re dak cja Me tra Z listów do Metra RORATY NIE TYLKO DLA DZIECI Chcia łam od nieść się do dzi siej sze go ar ty ku łu Le do wa mo da ro ra to wa. Ro - ra ty, by naj mniej nie są msza mi dla dzie - ci. A na wet je śli dzie ci pier wszo ko mu - nij ne w nich uczest ni czą, to w pa ra - fiach spe cjal nie dla nich od pra wia się ro ra ty wie czo rem. Za pra szam do koś - cio ła oo. Do mi ni ka nów. W Kra ko wie (godz. 6.30) wię kszość mo dlą cych się to stu den ci nie przy cho dzą cy z lam pio - na mi. Ka sia z Kra ko wa DYSKUSJA O GIMNAZJACH: LIKWIDOWAĆ CZY NIE? Utwo rze nie gim na zjów by ło wiel ką po - raż ką pol skiej edu ka cji. Cór ka (ma 15 lat) w szko le pod sta wo - wej by ła wzo ro wą uczen ni cą, a w gim - na zjum świat na gle prze wró cił się do gó ry no ga mi oce na z za cho wa nia nie od po wied nia. Po dob nie by ło z sy - nem (19 lat), gdy uczęsz czał do gim - na zjum. W okre sie bu rzy hor mo nal nej, pod czas do jrze wa nia, zmiana szkoły to najgorszy moment. W pod sta wów ce dzie ci po zna ły już ró - wieś ni ków, zna ją ich na u czy cie le. W chwi - li gdy trafiają do gim na zjum sta ją się ano - ni mo we w no wym śro do wi sku. My ślą, że są do ro słe sta ra ją się za im po no wać ró wieś ni kom, po ja wia ją się za cho wa nia pa to lo gicz ne. Na u czy cie le, nie zna jąc po - do piecz nych, są bez rad ni i ogra ni cza ją się je dy nie do ich oce nia nia, nie po tra - fią spro stać prob le mom. Lep szym roz wią za niem by ło by utwo - rze nie Szko ły na u cza nia po cząt ko - we go w kla sach 1-3 i do pie ro kie ro - wa nia do pię cio let nich szkół pod sta - wo wych. Krzysz tof Adres redakcji: War sza - wa, ul. Czerska 8/10; , tel.: (niedz.-czw., w godz ); faks: , Redaktor naczelny: Waldemar Paś, Redaktor prowadzący: Anna Gąsiorowska, Dyrektor artystyczny: Magdalena Mamajek-Mich, Wydawca: Joanna Bażyńska, Reklama: tel , Ogłoszenia drobne: tel , Promocja: Urszula Kosik, tel , Kolportaż: Wojciech Piwoński, tel , ISSN , Druk: AGORA SA., Wydawca: AGORA SA Miasta, w których ukazuje się wydawany przez Agorę SA dziennik Metro : Aglomeracja Śląska, Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Kielce, Kraków, Łódź, Lublin, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Trójmiasto, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra

4 4 co po studiach Parlament studentów tęskni za latami 80. Zatrzymać ściąganie ze studentów kolejnych opłat, sprawiedliwiej rozdzielać stypendia, nie zabierać nagród wybitnym to chciałby na początek wywalczyć nowy szef Parlamentu Studentów Z Pio trem Mülle rem*, no wym prze wod ni czą cym Par la men tu Stu den tów RP roz ma wia Ali cja Bo bro wicz Mi ni ster na u ki właś nie przed sta wi - ła swój po mysł na ko lej ną no we li za - cję pra wa. O co pan za mie rza za - wal czyć? Najkrócej mówiąc, o ochronę praw studenta. Trzy najważniejsze dla mnie kwestie to: nielegalne opłaty pobierane przez uczelnie, płatności związane ze studiowaniem drugiego kierunku i stypendia. Od stycz nia te go ro ku każ dy stu - dent ma pra wo za dar mo po dejść do eg za mi nu po praw ko we go, wa - run ko we go i ob ro ny dy plo mu. Nie mu si pła cić też za wpi sa nie na ko - lej ny se mestr. Ale nie któ re uczel nie upar cie po bie ra ją te op ła ty, tyl ko pod in ny mi na zwa mi. Dla te go chce my, by do usta wy wpi - sać katalog opłat dozwolonych, a nie zakazanych. Wtedy sytuacja byłaby jasna; uczelnie wiedziałyby, za co mogą brać od studenta pieniądze. I teraz przy okazji nowelizacji będę o to zabiegał. Adru gi dar mo wy kie ru nek? Tu bę - dzie trud niej, bo ten te mat w ogó le się nie po ja wił w za ło że niach mi ni - ster stwa. ALBERT ZAWADA/AGENCJA GAZETA Piotr Müller pochodzi ze Słupska. Jest studentem V roku prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Przez ostatnie dwa lata szefował samorządowi studenckiemu uczelni. Założył firmę informatyczną, której szefuje. Czasu wolnego jak mówi ostatnio nie miewa. Jeśli trochę go wygospodaruje, chciałby znów trenować karate. Za cznę od de ba ty na fo rum Par la - mentu. Niezależnie od tego, co powiedzą moi koledzy, trzeba przypilnować doprecyzowania przepisów, które dziś obo wią zu ją. Nie mo że być tak, że wybitny student nie dostaje stypendium rek to ra czy mi ni stra, bo skoń - czył już jedne studia. Niesprawiedliwe jest też, że to uczel nia de cy du je, kto ma pra wo nie pła cić za dru gie stu dia. Bę dzie pan wal czył o so cjal ne sty - pen dia? Tak. Ten sy stem trze ba uszczel nić. Nie ste ty, cią gle jest tak, że po moc nie dociera do najbardziej potrzebujących. A co po tem? Wła ści wie to nie po tem, ale jed no - cześ nie chcę się wziąć za zmia ny w samym Parlamencie, tak żeby pobudzić go do życia, wykorzystać potencjał samorządów studenckich w całym kraju. Mamy duże kompetencje i możliwości, ale nie wszyscy studenci wiedzą, że o nich walczymy. Chciałbym też, żebyśmy wyszli poza Ustawę o szkolnictwie wyższym. Co to zna czy? Ruch stu den cki jest dziś za ma ło aktywny. W latach 80. studenci współdecydowali o losach kraju. A prze cież my też ma my wie le do powiedzenia nie tylko na temat warunków studiowania czy przepisów dotyczących uczelni. Musimy zabierać głos w de ba tach o nas, np. o ryn - ku pracy czy o przedsiębiorczości. Dlaczego zatem mamy się ograniczać tylko do recenzowania pomysłów ministra nauki, a ignorować te ministrów gospodarki, pracy czy finan sów? To nas do ty czy. * św. Mikołaj w cywilu 50 zł na pre zent na mi ko łaj ki, pod cho in kę do 200 zł * To był osta t ni we e kend przed mi - ko łaj ka mi. Tłok w Em pi ku, skle py z za baw ka mi i sto i ska z bi żu te rią ob - lę żo ne. Ale wszy scy ra czej szu ka li oka zji Oto nasze sprawozdanie z warszawskich centrów handlowych Ga le ria Mo ko tów: prze de wszyst kim za baw ki Na parkingu korek i kompletny brak wol nych miejsc. Ale w sa mej ga le rii tło ku nie by ło. Oczy wi stym wy jąt - kiem był Smyk. Jak mó wi li nam sprzedawcy, najczęściej kupowanym prezentem mikołajkowym były śmiecia ki (fi gur ki do ko lek cjo no wa nia) i gadżety z serii Top Model (długopis w kształ cie szmin ki, no tes z lu ster - kiem itp.). Zło te Ta ra sy: ga dże ty Tu był tłok. Sprze daw cy oce nia li, że ku pu ją cych by ło już o 1/3 wię cej niż ty - dzień te mu. Ko ło go dzi ny 18 w Smy ku przy ka sach sta ło oko ło kil ku na stu osób. Tłocz no by ło też w skle pie z pre - zentami YEGO, w Empiku oraz w sklepie z biżuterią Bijou Brigitte. W tym ostatnim prezenty kupowała przede wszyst kim mło dzież. Od ra na przy - chodzili całymi grupami. Przeważnie kupowali wisiorki np. z sową, aparatem czy zegarkiem mówiła sprzedawczyni. Tar gó wek: sza łu jesz cze nie ma Korek zaczynał się od skrzyżowania ul. Głębockiej z ul. Malborską, przez 15 minut szukaliśmy wolnego miejsca par kin go we go, co za ję ło nam ko lej - nych 5 mi nut. Ale w skle pach nie by - ło tło ku. Do słow nie 5, 8 osób w 5, 10 15, po dob nie w W. Kruk, nie co wię - cej w Empiku. Dzisiaj ruch jest zdecydowanie większy. W porównaniu z ubiegłym dniem sprzedaliśmy dwa razy więcej towaru. Mło dzi naj czę ściej bio rą sre bro: prze wiesz ki, łań cusz ki, kol czy ki, w prze dzia le ce no wym od 50 zł do 100 zł opo wia da sprze daw czy ni bi - żu te rii. W hi per mar ke cie Car re fo ur tłok tyl ko na sto i sku z za baw ka mi. Pre - zent na mi ko łaj ki? za ga du ję mło dą parę oglądającą zabawki. Tak, na miko łaj ki i pod cho in kę dla chrześ nia - ka. A ile chce cie wy dać? Za wsze się składamy po połowie, na mikołajki pre zent do 50 zł, a pod cho in kę do 200 zł. Wi leń ska: pro mo cyj ne mi sie Na par kin gu by ło spo ro wol nych miejsc. Wie lu klien tów w Smy ku. Naj - czę ściej wy bie ra li plu szo we mi sie, w promocyjnej cenie 24,99 zł za sztukę, gry edu ka cyj ne, kloc ki, ubran ka i figurki z serii Pet Shop. Szuka pani prezentu na mikołajki? py tam mło dą dziew czy nę. Tak, szu - kam cze goś do 30 zł dla có re czki ko le - żan ki, ale mam prob lem z wy bo rem. To, co mi się po do ba jest dro gie, a nie stać mnie na wy da nie 100 zł na pre - zent. ZK, ebal Wię cej na Me tromsn.pl Przeczytaj także jak podczas świątecznych zakupów nie dać się wrednemu sprzedawcy na pew no waż ne Pa le sty na świę tu je Tłu my wi ta ły w nie dzie lę w Ra mal lah pre - zy den ta Au to no mii Pa le styń skiej Mah - mu da Ab ba sa po po wro cie z po sie dze - nia Zgro ma dze nia Ogól ne go ONZ w No - wym Jor ku, pod czas któ re go przy zna no Pa le styń czy kom sta tus nie człon kow skie - go pań stwa ob ser wa to ra w tej or ga ni za - cji. Te raz ma my pań stwo. Pa le sty nie uda ło się osią gnąć w ONZ hi sto rycz ną rzecz oświad czył Ab bas, zwra ca jąc się do wi ta ją cych go ro da ków. W Ra mal - lah zgro ma dzi ły się ty sią ce lu dzi, że by zgo to wać owa cję pre zy den to wi. Ko lej nie wy da uni j nych środ ków Je stem pew na, że uni j ne pie nią dze na la ta bę dą w ca ło ści wy ko rzy sta - ne. Nie ste ty, pu la prze zna czo na na ko lej ra czej nie bę dzie w peł ni za gos po da ro - wa na po wie dzia ła mi ni ster roz wo ju re - gio nal ne go El żbie ta Bień kow ska. Ko le ja - rze po win ni zbli żać się do koń ca kon trak - to wa nia tych środ ków, a są mniej wię cej w po ło wie. W tej chwi li, wspól nie z Mi ni - ster stwem Trans por tu, spół ka mi ko le jo - wy mi i Ko mi sją Eu ro pej ską, ro bi my wszyst ko, co się da, by tych pie nię dzy wy - ko rzy stać jak naj wię cej do da ła. Ta ni gaz z Ka ta ru na Ukra i nę Ukra i na przy mie rza się do wy mia ny bar - te ro wej psze ni cy w za mian za do sta wy ga zu z Ka ta ru po in for mo wa ła Fun da cja Pro gra mów Po mo cy dla Rol nic twa, po wo - łu jąc się na agen cję ITAR. Ce na ka tar skie - go ga zu LNG jest wy jąt ko wo atrak cyj na tyl ko 140 dol. za 1000 me trów sze - ścien nych, pod czas gdy gaz ro syj ski kosz - tu je aż 430 USD za metr sze ścien ny. Do mu już nie ma Chiń skie wła dze zbu rzy ły w so bo tę pię - cio pię tro wy dom rol ni ka, sto ją cy po środ - ku no wej dro gi we wsi Xia y angzhang, w pro win cji Zhe jiang, na wscho dzie Chin (na zdjęciu). Bu do wla, o któ rej by ło głoś - no z po wo du upo ru wła ści cie la nie zga dza - ją ce go się z wy so ko ścią ofe ro wa nych przez pań stwo re kom pen sat fi nan so wych, sta ła się sym bo lem opo ru prze ciw urzęd - ni kom. Przy wo ły wa ny przez agen cję AP przed sta wi ciel władz lo kal nych po wie dział, że dom ro ze bra no po tym, jak je go wła - ści cie le rol nik zaj mu ją cy się ho do wlą ka czek Luo Ba o gen wraz z żo ną zgo dzi - li się na 260 tys. ju a nów (41 tys. do la - rów) od szko do wa nia. pap, wy bor cza.pl CHINA DAILY/REUTERS AA Firma zatrudni absolwentów szkół średnich i studentów zaocznych. Szkolimy 1800 zł/m-c. Praca od zaraz 22/ Ambitnych, obsługa klienta, stała lub dodatkowa, lat, min. średnie Tel.: Biurowa,dodatkowa, studenci i pracujący Tel.: , , Brukarzy niepijących zatrudnię. Tel Glazurników, Operator Kop Murarzy, cieśli, zbrojarzy, tynkarzy gipsy i wylewki , Zlecę brygadom roboty murowe, tynkarskie elewacyjne , AAA MAGISTRA farmacji zatrudnię. Tel Zatrudnię młode,dynamiczne osoby na stanowisko mgr farm., tech farm, tech.stażystę do miłej obsługi pacjenta. tel: BUFETOWE do kantyny studenckiej, Tel.: Cukiernia Mokotów zatrudni CUKIERNIKA Tel: DUŻA RESTARACJA ZATRUDNI PRACOWNIKÓW Z DOŚWIADCZENIEM DO PRODUKCJI GARMAŻERYJNEJ W TYM PIEROGI MAIL: Handlowiec z doświadczeniem. Sprzedaż cateringu. Tel KIEROWCĘ z doświadczeniem do rozwożenia pizzy na skuterze.żoliborz CV: PIZZERIA ZATRUDNI KUCHARZA ORAZ PIZZERA Tel.: Restauracja KINOVA zatrudni: KELNERKI Zgłoszenia osobiste pon.- pt. w godz. 13:00-15:00 ul. Nowogrodzka 12 ANKIETERÓW TELEFONICZNYCH poszukuje Firma TNS Polska Tel.: ; , Mokotów OSOBĘ DO TELEMARKETINGU Oferty proszę kierować na tel.: , KIEROWCÓW KAT. C+E, WŁASNA DZIA- ŁALNOŚĆ, KARTA KIEROWCY Firma z branży spożywczej poszukuje studenta do prac biurowych oraz kontaktów z Klientami. Wymagane prawo jazdy kat.b. Ursynów. tel Współpraca z zarób dodatkowe pieniądze bez konieczności codziennego "wychodzenia do pracy". Dzwoń od godz.10:00; , , Agencja Nieruchomości zatrudni osobę z dośw AAAAAA AAA z orzeczeniem o niepełnosprawności umiarkowany lub znaczny, system 24/48 stawka 6 zł - Radzymin AAAAAAAA do ochrony na obiekty handlowe Grójec, Piaseczno, Warka od 7,50 zł AAAAAAA do ochrony obiektów handlowych z okolic Wołomin, Zielonka, Kobyłka, Otwock, Karczew, Józefów oraz Warszawa Wawer AAAAAaa Poszukiwany pracownik ochrony na obiekt handlowy al. Krakowska telefon AAAAAAA Pracowników z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności do ochrony obiektów - Zaborów, Wiktorów i Zielonki Parcela. Umowa o prace i konkurencyjne stawki. tel , AAAAAA Michałowice al. Jerozolimskie Jesionowa do ochrony 12 i 24 godz. stawka 5,50 zł AAAAAA pracownika ochrony z licencją łomianki lub Nowy Dwór Maz. 12 i 24 godziny stawki od 9 zł brutto AAAAAA pracowników ochrony na drogerie Warszawa Śródmieście 7,5-8 zł. AAAAA do ochrony z licencją system 12 godzinny stawka 7 zł Żoliborz AAAA do ochrony obiekt stacjonarny Śródmieście system 8 i 16 godzinny, stawka 5,50. tel Do ochrony z licencją POF rejon gminy Nieporęt - tel , Z licencją POF - ochrona obiektów obowiązkowej ochrony - tel KUPIĘ książeczkę mieszk Spawaczy TIG, praca stała w firmie z tradycjami, balustrady, schody, lekkie konstrukcje, ogrodzenia ul.połczyńska/ Poznańska, tel: ; 22/ Drukarnia PRINTMAX poszukuje pracowników na pełny etat na umowę o pracę: OPERATORÓW MASZYN INTROLIGATORSKICH Z DOŚWIADCZENIEM: - sztancowanie (tygiel) - falcowanie - kaszerowanie - krojenie - foliowanie Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: lub telefonicznie Best Work Sp. z o. o. zatrudni osoby NIEPEŁNOSPRAWNE na stanowisku: Kasjer/ Sprzedawca w Warszawie Zapewniamy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Miejski Ośrodek ds. Orzekania o Niepełnosprawności i książeczkę Sanepidu zadzwoń Chcesz uzyskać niezależność finansową, wytrawale realizujesz swoje cele. Dołącz do nasz. Zostań doradcą ubezpieczeniowym. DOŚWIADCZENIE I WIEK NIE GRA ROLI tel Dodatkowa w wolnym czasie Do sklepu alkoholowego 24h zatrudnimy (mile widziane Panie do 45 lat) Zgłoszenia osobiste pon, wt. w godz ul. Nowoursynowska róg Elsnera. EKSPEDIENTKI do sklepu mięs.-wędliniar. Bielany. tel , Emerytkę - do kiosku szkolnego, Żoliborz. Tel Osoba na stoisko-galeria han Praca na stałe, sprzedaż bezpośrednia, duże zarobki. Tel PRACA NA STAŁE W SKLEPACH MARCPOL. NA TERENIE WARSZAWY, STARYCH BABIC, LASEK. KONTAKT: Pracownika do sklepu spożywczego kasjer-sprzedawca W-wa Włochy Sprzedawca/ Handlowiec. Wymagane doświadczenie w branży materiałów do produkcji mebli. Warszawa/Mazowieckie. Sprzedawca usług stolarskich. Wymagane doświadczenie w branży meblowej. Warszawa Żerań. Sprzedawców (mile widziane Panie do 45 lat) do sklepu monopolowego 24 h. Zgłoszenia osobiste z Cv śr. czw. w godz ul. Górczewska 95 Poszukujemy Kandydatów na stanowisko PRZEDSTAWICIELI FINANSOWO-UBEZP. Z możliwością rozwoju Tel: FRYZJERKĘ,umowa o pracę, bdb warunki stała pensja + %. Ochota Tel: MANIKIURZYSTKĘ / STYLISTKĘ PAZNOKCI, umowa o pracę, bdb warunki, stała pensja + %. Tel.: Masażystki bez doświadczenia, SUPER ZAROBKI, , PILNIE Centrum - sprzątanie w godz. rannych ( 3 godziny) od pon do sob Chętnie mężczyznę do obsługi terenu zewnętrznego na Mokotowie w godz Tel.: Firma sprzątająca poszukuje: BRYGADZISTY NA OBIEKT WYMAGANE: DOŚWIADCZENIE W BRANŻY I PRAWO PRAWO JAZDY Kontakt: Firma sprzątająca zatrudni Pracowników z okolic Janek do serwisu sprzątającego. Praca na terenie centrum handlowego Janki. ul. Mszczonowska Tel ; DLA CIEBIE ZGRABNE KOLEŻANKI Koleżankę na prywat.z zamie Masażystkę na pryw. z zamiesz Masażystki, dobre warunki, PANIĄ DO MAGLA DO 55 lat PRACA PRZY SPRZĄTANIU MASZYNOWYM, OCHRONIE - OBIEKTY PRAGA POŁUDNIE Zadbaną, atrakcyjną masażystkę, super zarobki z zamieszkaniem ZADBANE PANIE 300 DZIEŃ

5 5 hit z in ter ne tu * Właś nie na u czy łeś się tań czyć układ ta necz ny do prze bo ju Gan g- nam sty le?. Chy ba już tro chę za póź no, te raz wszy scy ro bią Air- craft car rier sty le Przebój lata Gangnam style w wykonaniu koreańskiego rapera Psy po bił re kord i stał się naj czę ściej oglą da nym wi deo w hi sto rii Yo u - Tu be po nad 870 mi lio nów wejść. Mo że się jed nak oka zać, że ma po - waż ną kon ku ren cję. Kil ka dni te - mu 27 listopada chińska telewizja nadała krótki materiał o starcie i lądo wa niu my śliw ca z pier wsze go chińskiego lotniskow ca. W filmiku dwóch pracowników obsługi lotniskowca daje pilotowi myśliwca pozwo le nie na start, usta wia jąc się w śmiesznej, przypominającej koniec układu tanecznego Gangam sty le po zy cji. Chiń ski in ter net oszalał na punkcie nowego kroku i zo stał za la ny me ma mi o na zwie Aircraft carrier style. Pracowników lotniskowca naśladu ją te raz wszy scy od dzie ci po pra - cowników biurowych. Zainteresowa nie me diów fil mi kiem jest tak du - że, że mo da na no wy ruch szyb ko trafi do Ameryki i Europy. aga pias uro da i eko no mia * W ży ciu ko bie ty naj waż niej sze są dwie rze czy mu si mieć ta lent i do - bre go fry zje ra ma wia ła zna na gwia - zda fil mo wa Jo an Craw ford. Mo że ko - muś to wy dać się dziw ne, ale usłu gi pie lę gna cyj ne wło sów wpły wa ją na eko no mię Dla niektórych ekonomistów kondycja salonów fryzjerskich jest ważnym wyznacznikiem kondycji gospodarki danego kraju. Stworzyli oni nawet tzw. Hair Index, w którym obroty salonów mają być odzwierciedleniem całej gospo dar ki. I tak we dług te go in dek su w 2007 r. w USA sa lo ny fry zjer skie za - notowały wzrost obrotów o 7,71 proc. Rok póź niej, gdy upadł Leh man Bro - thers i wybuchł globalny kryzys, spadek ob ro tów wy niósł 5,5 proc. Po dob - nie by ło rok póź niej w apo ge um kry - zysu, a wzrost nastąpił dopiero w 2010 r., gdy ame ry kań ska gos po dar ka za - częła podnosić się z kolan. Z tym in dek sem to jak naj bar dziej praw da, kry zys w Pol sce moc no się na nas odbija mówi Katarzyna Gudan, No wy Gan gnam sty le GAZETA TWITTER CCTV Dla cze go dam ski fry zjer jest ta ki dro gi? stylistka z salonu na warszawskich Kaba tach. Klien tki przy cho dzą, ale znacz - nie rza dziej, i tyl ko na strzy że nie. Wło - sy far bu ją so bie sa me w do mu, co, nie - stety, widać. Rezygnują też z wszelkich dodatkowych zabiegów dodaje. To nie jest ta nia przy jem ność. Śred - nia stawka za strzyżenie i stylizację włosów w War sza wie to zł, do te go farbowanie, które kosztuje zł SUOERSUO w zależności od długości włosów. Podob ne pie nią dze trze ba wy ło żyć na zrobienie trwałej, a są jeszcze dodatko we usłu gi, jak np. elu men, któ re go uży wa się dla odnowy wło sów. To ko - lej ne 150 zł. Z tej kwo ty proc. trafia do kieszeni fryzjera lub fryzjerki w zależności od renomy, doświadczenia czy poziomu skomplikowania usługi. Ma riusz Pio trow ski, GW Pan Fran ci szek od rock n rol la * Za czy na my nasz co rocz ny cykl po mysł na pre zent. Co dzien nie do świąt Bo że go Na ro dze nia bę dzie my po le cać książ ki, pły ty czy gry, któ re war to ku pić w pre zen cie. Na po czą - tek po zy cja dla fa nów mu zy ki Powiedzieć o nim animator polskiego rocka, to nie powiedzieć wszystkiego. Impresario Franciszek Walicki stworzył fun da ment pod roz wój pol skiej powojennej muzyki rozrywkowej, nieważ ne, jaz zu, big bitu czy właś nie rock n rolla. Mimo skończonych 90 lat wciąż cie szy się do brym zdro wiem, pisze i wydaje wspomnienia. Epitafium na śmierć rock n rolla za bie rze nas na spa cer przez mu zycz - ne dekady. Wpadniemy do Sopotu na pierwszy Ogólnopolski Festiwal Muzyki Jazzowej (1956), posłuchamy debiutu prawdziwie polskiego zespołu big bi to we go w Ru dym Ko cie, mo wa o Rhytm and Blu e sie (1959), a na stęp - nie, razem z Niebiesko-Czarnymi wybie rze my się do słyn nej pa ry skiej Olim pii (1963), w któ rej na sza mło dzież godnie rywalizowała m.in. ze wschodzącą gwiazdą światowego popu Steviem Won de rem. Na tym wy pra wa się nie kończy, bo Walicki jeszcze wielokrotnie przemierzał Polskę i Europę, pokazując na Zachodzie psychodeliczny Breakout czy nawiedzone jazz-rockowo SBB. Długo by pisać o jego zasługach dla ro dzi me go roc ka. Po prze stań my na tym, że gdy by nie on, nikt pew nie nie usłyszałby o Czesławie Niemenie (ten pseudonim podsunęła małżonka pana Franciszka), Tadeuszu Nalepie, a już z pewnością o bandzie Józefa Skrzeka, któ re go SBB ( Szu kaj, Burz i Bu - pomysł na prezent * Fran ci szek Wa lic ki, Epi ta fium na śmierć rock n rol la, Fun da cja So poc kie Ko rze nie 2012 duj mot to pod po wie dzia ne przez Walickiego) doceniła cała Europa. Dużo tu wspomnień i refleksji osobistych. Walicki opowiada o niełatwym dorastaniu w przedwojennym Wilnie, zażyłości z pierwszym polskim bikinia rzem Le o pol dem Tyr man dem, oraz służ bie w szko le mor skiej na po - kładzie Daru Pomorza. Czy czegoś żałuje? Może gdy by mógł cof nąć czas i raz jesz cze, ina czej, prze żyć te nie - mal sto lat, zrezygnowałby z organizowa nia pier wszych dy sko tek, kie dy przypięto mu łatkę podejrzanego gościa i bigbitowego hochsztaplera. Jednego się nie wyprze wynalezienia polskiego bigbitu (termin zastępował postponowane społecznie pojęcie rock n rol la ), a z nim wie lu zna nych artystów i jeszcze więcej przebojów. Kon rad Woj cie chow ski RP

6 6 kultura Woj ny na Ca me ri ma ge Gwiazdy kina, hermetyczne pytania o oświetlenie, ale też polityczna zadyma. W sobotę zakończył się 20 Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Plus Camerimage * Głów ną na gro dą im pre zy Zło tą Ża bą, zo stał na gro dzo ny Ni co las Bol - duc, au tor zdjęć do fil mu ka na dyj - skie go re ży se ra Ki ma Ngu y e na Wiedź my woj ny, który opo wia da lo sy na sto let niej Ko mo ny z De mo - kra tycz nej Re pub li ki Kon go, któ ra si - łą zo sta nie wcie lo na do par ty zan tki Wśród polskim filmów triumfowało najnowsze dzieło Jana Jakuba Kolskiego Za bić bo bra ze zdję cia mi Mi cha - ła Pakulskiego. Konkurs pełnometrażowych filmów dokumentalnych wygrała Planeta ślimaków Seung-Jun Yi. W konkursach na najlepszy debiut re ży ser ski i ope ra tor ski ju ry wy róż - ni ło ten sam film: Cha i ka Mi gu e la Angela Jimeneza ze zdjęciami Gorki Gómeza Andreu. Bo Camerimage to impreza wyjątkowa. Niejeden kinomaniak po wejściu do byd go skiej Ope ra No va, gdzie jest cen - trum festiwalowe, może być zaskoczony. Ma wra że nie, że tra fił na bran żo we targi, a nie na filmowe święto. Korytarze ogromnego budynku wypełniają przedstawiciele profesjonalnych firm, którzy prezentują techniczne, operatorskie nowinki warte ogromnych pienię dzy. Ję zyk pol ski jest tu rzad ko ścią. Ogromna część uczestników festiwalu to go ście z za gra ni cy, stąd wszyst kie ozna cze nia, pro gram po ka zów oraz komunikaty są w uniwersalnym języku angielskim. Podobnie jak warsztaty i konferencje prasowe, które trwają nieraz ponad godzinę, a pytania, również bardzo hermetyczne dotyczące ARKADIUSZ WOJTASIEWICZ AGENCJA GAZETA sprzętu, oświetlenia, obiektywów, filtrów itd., zda ją się nie koń czyć. Na Plus Camerimage w świetle reflek to rów są ci, któ rzy sto ją po dru giej stro nie ka me ry. To jed nak nie ozna - cza, że re ży se rzy czy ak to rzy nie przy - jeżdżają do Bydgoszczy. Silna ekipa, złożona m.in. z Marcina Krzyształowicza, Weroniki Rosati, Marcina Dorocińskiego i oczywiście Arkadiusza Tomiaka stawiła się np. na konferencji prasowej Obławy, nominowanej w tym ro ku do kon kur su głów ne go. Polskę odwiedzili też David Lynch, Kea nu Re e ves czy Gus Van Sant. Wydawało się, że Camerimage na dobre zagościł już w Bydgoszczy. David Lynch jednak nie odpuszcza. Podczas festiwalu rozpętał medialną burzę, a tłumaczył się sam premier Z prawej kadr ze zwycięskiego filmu Wiedźmy wojny Wizyta Lyncha zaowocowała zresztą niemal ogólnopolską dyskusją o kondycji Łodzi, gdzie Camerimage odbywał się przez wie le lat, a póź niej, po kłótni dyrektora festiwalu Marka Żydowicza z samorządowcami, przeniósł się właś nie do Byd gosz czy. Gdy re ży - ser po wie dział o obec nej pre zy dent Łodzi Hannie Zdanowskiej, że zabija Łódź, w ob ro nie pani pre zy dent sta nął pre mier Do nald Tusk. Stwier - dził on, że rozumie rozżalenie niektórych bardzo zaangażowanych w duże projekty na rzecz kinematografii i na rzecz Ło dzi, któ ra mia ła stać się jed - nym z ta kich cen tral nych miejsc, ale wy ma ga ło to bar dzo po waż nych na - kła dów. Głos za brał też mi ni ster kul - tu ry i dzie dzic twa na ro do we go Bo - gdan Zdrojewski, o wypowiedzi Lyncha po wie dział, że ta ka opi nia o Ło dzi mar twi go i bu dzi nie po kój. Ma - rek Żydowicz zapewnia jednak, że zanim Da vid Lynch sfor mu ło wał te ostre słowa, głęboko przeanalizowaliśmy tę sprawę, dysponujemy ogromną dokumen ta cją, to jest rzecz, któ ra po win - na zostać natychmiast zbadana. Byd goszcz oka za ła się jed nak nie gorszą lokalizacją niż Łódź. Polityka kulturalna w tym mieście od dłuższego cza su mo że być przy kła dem dla in - nych miast w Pol sce, zwłasz cza po tym, gdy za czę ła tu dzia łać Oby wa tel - ska Ra da Kul tu ry. Byd goszcz ma też do brą in fra struk tu rę dla wy da rzeń kul tu ral nych. Na Plus Ca me ri ma ge ogromną zaletą jest niewielka odległość mię dzy Ope rą No va a Mul ti ki - nem, gdzie od by wa ją się po zo sta łe projekcje. Nie brakuje też hoteli, hosteli, a samo miasto jest zadbane i zachwyca wyjątkowymi, starymi kamienicami. Pa try cja Wa nat, TOKFM MATERIAŁY PRASOWE OSOBY STARSZE - lekarz GERIATRA porady, konsultacje, wizyty domowe NZOZ Przychodnia Wolska tel Rezonans magnet., tomografia komp. pełen zakres, szybko, NFZ, Warszawa Ginekolog farmakologicznie HIPPOLIT przyjazna stomatologia. Tel Promocja-znieczulenie gratis, przegląd stomatologiczny gratis, zdjęcie kamienia ultradźwiękami gratis, najlepsze wypełnienie estetyczne zęba 100zł, usunięcie zęba 100zł, korona porcelanowa 500zł, proteza całkowita 500zł, proteza szkieletowa i elastyczna 1000zł. KEN-DENT Gabinet Stomatologiczny Grażyna Pietrzykowska-Ćwiek Metro Natolin AL.KEN 47 tel PROTEZY z miękką wyściółką, bezklamrowe, szkieletowe z przyssawkami, korony tanio Super cena, koron. i mostów 450 zł za pkt, promocja na protetykę, Tel TANIO SZYBKO GWARANCJA Protezy zębowe, Proteza całkowita 300zł, Proteza szkieletowa 500zł, naprawa protez. AG Masaże tylko dla Panów A-Z * masaż sama Targówek Drobna filigranowa FRANCUSKI MASAŻ MASAŻ aktywny AG Masaże tylko dla Panów Masaże i nie tylko Mokotów Masaż francuski bez 40zł Masaż hawajski Żoliborz.Tel *Masaż i nie tylko u Oli Mokot Masaż Kasia Bródno Masaż profesjonalny 100zł/h Masaż Relaks Odprężenie MASAŻ-SUPER 120 zł Masaż z niespodzianką Mega relaks priv Ochota Młodziutka Centrum prv. ; Odlotowy masaż Legionowo Odprężający masaż Promocyjny masaż świąteczny szczupłe * puszyste Mokotów Zmysłowe odprężenie Mokotów Dom Opieki RÓŻA Łomianki Medium/Afrykański Jasnowidz-Hamba Diaby Rozwiązuje wszelkiego rodzaju problemy. Miłość, praca, sprawy rodzinne, prawne, impotencja, zdjęcie uroku etc. Pełny profesjonalizm i gwarantowana skuteczność (W-wa centrum) / Hamba Diaby Facebook Fiat Albea 2005 r. bezwypadkowy, zadbany, serwisowany KUPIĘ MERCEDESA "KACZKĘ" 208, 307, 310, 408, 608 itd. Stan obojętny Kupię Mercedes 124, 190, stan obojętny , Kupię: Polonez, Fiat 125P, Łada, KAŻDY stan obojętny, , KUPIĘ - złomowanie aut do 1 tyś zł , AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAA Autokasacja całe uszkodzone gotówka zaświadczenie AAAAA AUTA KAŻDE CAŁE, KASACJA ZAŚWIADCZENIA AAA AUTOKASACJA GOTÓWKA OD RĘKI, PŁACIMY DO 1000zł ZAŚWIADCZENIE AaaAUTO SKUP WARSZAWA Auta drogie kupię,pilne, Auto kupię każde z lat 90/2012 Super ceny, gotówka Auto - skup po 1990 r. gotówka KUPIĘ każde AUTO niezależnie od stanu i rocznika, także nieopłacone Kupię każde auto w każdym stanie Tel., Kupię każde, zwalniam z OC, Uszkodzone, zniszczone, Wypożyczalnia samochodów Angielski, nauczyciel liceum, korepetycje matura, egzaminy gimnazjalne, tanio, dojeżdżam, tel MAT - FIZ dojeżdżam, tel MAT-FIZ pedagog DOJAZD Polski**Matura**Nauka**Prace Komputerowe , Bezpłatne dla osób +60 lat. BP 49mĂ wł. Warszawa Mokotów BP PILNIE ATRAKCYJNA CENA 148 mă II p. 5 pok r. ŻYTNIA, SKWER WYSZYŃSKIEGO, ŁADNE BP Pilnie 37 m 2 2pok. Bankowy m 2 ggimielin, uu226 tys.u m 2 2pok. Deotymy, 206 tys BPPilnie atrakcyjne mieszkanie 3pok. - 70m 2 w atrakcyjnej cenie w Otwocku BPUrsynów Puławska/Las/Żołny działek budowlanych 50km od W-wy a45 zł/mă, prąd, woda, tel Działki nad jeziorem 145km od Warszawy 11 zł/m 2, tel BP 40mĂ 1350zł Tarchomin, pok.wyposażone po remoncie Pokój z kuchnią 32mĂ Praga Północ + AGD tel. (22) , pok,28m 2,Grzybowska 1450zł, BP 3 pok. bez mebli, metro BP Mieszkanie 38mĂ, ładne, Kwatery 370zł/os/miesiąc. tel Aaaaaaaaaaaa BEZ PROWIZJI Aaaaaaaaaaa SZYBKO wynajmę, Aaaaaaa Wynajmę każde pilnie Aaaaa dziś każde wynajmiemy Aaaa WYNAJMĘ bez prowizji! Aaa Kupię lub Wynajmę Każde, A Chcesz wynająć od Dziś? KUPIĘ MIESZKANIE: zadłużone, komunalne, z lokatorem, z lokatorem z przydziału, z możliwością wykupu, z dowolnym problemem prawnym lub dożywotnim zamieszkaniem KUPIMY każde mieszkanie Pilnie wynajmę każde bez prowizji POSZUKUJEMY MIESZKAŃ do szybkiego wynajmu i sprzedaży ZAKUPIĘ lub WYNAJMĘ pilnie BP Atrakcyjny lokal,43mă na biuro, usługi ul.popiełuszki 19/21,przy metrze Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaa TELEWIZORY, każdy typ, solidnie Dojazd gratis, tanio GWARANCJA AaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTV SONY PHILIPS inne, tanio Aaaaa Naprawa TV LCD każdy Aa Przeprowadzki małe duże ANTENA montaż ; 22/ Lodówek niedrogo ; Pranie dywanów, wykładzin podłogowych i obić tapicerskich. Dojazd gratis. Wycena indywidualna. Tel AA GIPSY malowanie gwar.vat CA. CYKLINA bezpyłowo A-Z, GLAZURA gipsy malowanie Glazura, hydraulika, remonty t GLAZURA, REMONTY, TEL Gładź, malowanie, zab. k-g HYDR. GAZ PIECE KOMINY, MAAALARZ EKSPRES 6ZŁ, Malarska gładź, tapeta Malarskie ** gładź ** tapeta ** MALOWANIE gipsy gwaran. vat Malowanie, tapeta, osobiście PŁYTY G/K-PODDASZA PRALKĘ LODÓWKĘ Remonty od A do Z, malowanie Drewno kominkowe DREWNO rozbiórkowe, dowóz Spółka nabędzie roszczenia dot. gruntów zabranych dekretem Bieruta Tel AAAAAAA ZNACZKI POCZT aaaaaantykwariat KSIĄŻKI aaaa SKUP KSIĄŻEK aaaa Antyki KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ, stare meble, obrazy, srebra, platery, monety, militaria, biżuteria złota i srebrna - również do naprawy. Tel Antykwariat, książki, dojazd, Kupię antyki obrazy platery srebra zegarki militaria porcelana monety brązy Antykwariat ul. Dąbrowskiego , SKUP złomu (maszyn wraków piecy grzejników i in.)demontaż dojazd SREBRO KUPIĘ bdb CENA TOKARKI frezarki obrabiarki ZŁOM piece kaloryfery, rury, wanny, wraki samochodowe, inne. Dojazd Oddłużenia. Masz Dług? Pomożemy Ci. Pożyczki Pozabankowe. Zadzwoń Pożyczka pod auto, którym nadal jeździsz. SZYBKO POŻYCZKA POD ZASTAW NIERUCHOMOŚCI (hipoteki) bez przenoszenia własności, bez wymeldowania, bez przedpłat, z zadłużeniami. Tel Szczegółowe warunki: WEŹ SZYBKĄ POŻYCZKĘ NA NADCHODZCE ŚWIĘTA i WYGRAJ JEDEN z 3000 świątecznych koszy Provident: USŁUGI PRAWNE Tel.: Zakładanie i obsługa spółek. Kancelaria prawna. tel Biuro Rachunkowe - dojazd do klienta tel: , Aaaaaa Przeprowadzki tanio Aa Wyburzę*Wykopię*Wyrównam*Dowóz piachu, czarnoziemu, tel., Kontener na gruz, śmieci, Połeć-Przeprowadzki, transport rzeczy, fortepianów, magazynowanie PRZEPROWADZKI!!! TANIO!!! Transport-meble AGD inne Opróżnianie piwnic strychów garaży i innych wywóz mebli śmieci, gruzu PRANIE DYWANÓW SPRZĄTANIE piwnic, garaży, wywóz gruzu, mebli AGD, śmieci, i inne tapicerki MIKOŁAJ aktor profesjonalnie Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 24h DOJAZD 0zł SERWIS TANI Aaaaaaa TANI SERWIS KOMPUTEROWY DOJAZD I EKSPERTYZA Ozł AAAA 24h TANI SERWIS KOMPUTEROWY 18zł/h, pisemna gwar., dojazd 0zł

7 Eu ro pa postawiła na Mi łość kultura 7 W ma ju zdo by ła Zło tą Pal mę w Can nes, a w pier wszy wie czór grud nia tak że naj waż niej sze z Eu ro pej skich Na gród Fil mo wych dla ak to rów, re ży se ra i naj lep sze go fil mu * Chy ba ni ko go z obec nych na ga li roz da nia 25. Eu ro pej skich Na gród Filmowych w stolicy Malty nie zdziwi ło, że po ru sza ją ca opo wieść o że - gna niu uko cha nej oso by, na krę co na przez Mi cha e la Ha ne ke go, ze bra ła czte ry naj waż niej sze na gro dy. Wy - różniono austriackiego reżysera, który na sce nę wy cho dził dwa ra zy tak - że po na gro dę dla naj lep sze go fil mu i w oj czy stym ję zy ku dzię ko wał prze de wszyst kim swo jej żo nie, ale też ak to rom i pro du cen tom. La u ry przy pa dły też dwoj gu gra ją cych w Mi ło ści ak to rom Em ma nu el le Ri vie i Je an-lo u isowi Trin ti gnan to - wi. Nie ste ty, obo je nie przy by li na ga - lę, więc Ma ciej Stuhr (je dy ny, ale za to z kla są pol ski ak cent na ga li) nie miał oka zji wrę czyć sta tu et ki 81-let - niej legendzie francuskiego kina. Trintignant nagrał podziękowania, które od two rzo no na ekra nie. Zło żo na MATERIAŁY PRASOWE Opowieść o żegnaniu ukochanej osoby Miłość po raz kolejny zdobywa najważniejsze eu ro pej skie wy róż nie nia przez gry pę Ri va na wet ich nie mog - ła przy go to wać. Po dwie na gro dy otrzy ma ły fil my Wstyd An gli ka Ste ve'a McQu e e na za zdjęcia Seana Bobbitta i montaż oraz Szpieg Szweda Tomasa Alfredso na za mu zy kę Al ber to Igle sia sa i scenografię. Nagroda za scenariusz trafiła do Duńczyków Tobiasa Lindholma i Thomasa Vinterberga za dramatyczną opowieść o zaszczutym człowieku zatytułowaną Jagten. Vinterberg, który jest także reżyserem filmu, wy ko rzy stał to, że był na sce nie i za - prosił na kolację swojego ulubionego reżysera Wima Wendersa. Podziękował też gra ją ce mu głów ną ro lę w fil - mie Mad so wi Mik kel se no wi, któ ry zdo był za nią na gro dę w Can nes, ale tym razem musiał ustąpić Trintignantowi. W przeciwieństwie do Oscarów gala Eu ro pej skich Na gród Fil mo wych przebiegała jak zwykle w luźnej, wręcz rodzinnej atmosferze. Prowadząca ją niemiecka aktorka komediowa Anke Engelke żartowała nawet, że choć mają już 25 lat, ENF w Sta nach zna ne są jako niby co?. Po zo sta łe wy róż nie nia otrzy ma li: czesko-słowacko-niemiecka animacja Alois Nobel, szwajcarski dokument Win ter No mads oraz ho len der ski reżyser Boudewijn Koole, autor filmu Kauwboy, którego uznano tegorocznym odkryciem. Brytyjska aktorka dame Helen Mirren z rąk Michaela Gambona odebrała nagrodę za wkład w światową kinematografię, a włoski reżyser Bernardo Ber to luc ci otrzy mał na gro dę za osiągnięcia życia. Dziękując za wyróżnienie i owację na stojąco, jaką zgotowała mu publiczność, Bertolucci wykrzyknął Niech żyje europejskie kino i jego nagrody! stan metro patronat Historia pewnej przy jaź ni * Kie dy ma ły, sa mot ny chło piec tra - ci uko cha ne go psa, go tów jest zro - bić wszyst ko, że by go od zy skać. A je - śli ten chło piec na zy wa się Wik tor Fran ken ste in, a re ży ser, któ ry po wo - łu je go do ży cia w ani mo wa nym fil - mie Fran ken we e nie Tim Bur ton, mu si my być go to wi na to, że wszyst - ko ozna cza na praw dę... wszyst ko Bardzo zdolny, grzeczny i miły Wiktor w swoim rodzinnym miasteczku, rządzonym przez antypatycznego burmistrza, nie ma za wie lu ko le gów. Ale ma pa sję krę ci fil my. A je go głów nym ak - torem jest jego ukochany i wierny towarzysz Ko rek, nie co za tłu sty i nie co ga - powaty psiak przypominający bulteriera na krót kich nóż kach. Gdy pew ne go dnia Ko rek wpa da pod sa mo chód, Wik - tor nie chce się po go dzić z je go śmier - cią. Wykorzystuje wszystkie swoje talenty i wiedzę zdobytą na lekcji fizyki, by ożywić pupila. Jakie będą konsekwen cje je go dzia łań? To już mu si cie zo - baczyć sami w niesamowitej parodii filmów grozy, która jest jednocześnie wielkim dla nich hoł dem, a przy oka zji bar - dzo zabawną i wzruszającą historią dla całej rodziny. Frankenweenie Tima Burtona w kinach już w piątek. stan metro patronat Za bić, jak to ła two po wie dzieć * Groź ny Brad Pitt prze mie rza po wo - li brud ne uli ce No we go Or le a nu, by ze spo ko jem wy mie rzyć op ła co ną z gó ry spra wie dli wość. Mrocz ny thril - ler Za bić, jak ła two po wie dzieć od piąt ku w ki nach Jac kie Co gan (Brad Pitt) to pry wat ny zabójca. Zostaje wezwany, gdy dwóch nastolatków okrada lokalnych mafiosów podczas gry w pokera. Zabójca jest zimny, precyzyjny i lubi zabijać z dystan su tak, że by nie sły szeć, jak je go ofia ry bła ga ją o li tość, wo ła ją swo je matki i padają na kolana. W filmie Andrew Dominika ( Zabójstwo Jessego Ja me sa przez tchórz li we go Ro ber ta Forda ) Stany Zjednoczone nie są pięknym kra jem, w któ rym speł nia się ame - rykański sen. Tutaj gangsterzy spotykają się w zapyziałych barach i na podziemnych parkingach, a każdy może li czyć tyl ko na sie bie. aga pias

8 8 kultura Po zy tyw ny rock z pięk nym ref re nem Od ćwierć wie ku De Mo no trwa w ob ję ciach mu zycz ne go show-biz ne su. Stat ki na nie bie, Ko chać ina czej, Znów je steś ze mną to sztan da ro we prze bo je. Te i in ne pio sen ki usły szy my dziś pod czas ju bi le u szo we go kon cer tu w Sa li Kon gre so wej Z An drze jem Krzy wym roz ma wia Kon rad Woj cie chow ski MATERIAŁY PRASOWE De Mo no koń czy 25 lat i wspo mi na, że ni gdy nie miał wię ksze go hi tu niż Ko chać ina czej z po cząt ku ka rie ry Pa mię tasz swój pier wszy wy stęp w bar wach De Mo no? To by ło w 1987 ro ku na pik ni ku Trybuny Ludu. Dla mnie wyjątkowy kon cert, bo świe żo po roz sta niu z reggae ową grupą Daab. A żeby było śmiesz niej, po nas na sce nę wcho - dził właś nie mój by ły zes pół. To wa - rzyszyła mi więc trema debiutanta i stres przed kolegami, z którymi spędziłem parę ładnych lat. Mu sia łeś prze cho dzić z jed ne go obo zu do dru gie go? W Daabie brakowało lojalności oraz poczucia wspólnoty. Byłem przygnębiony i jednocześnie zdeterminowany, żeby skończyć z muzyką. Coraz poważniej myślałem o emigracji do Australii warunki materialne doskwierały. Świetna sprzedaż naszej płyty nie przekładała się na realne zarobki. Starczyło na pralkę albo telewizor dla mamy, dziś przedmioty mało luksusowe stoją w każ dym do mu. A wte dy szczyt marzeń No to dla cze go nie wy je cha łeś? Chcia łem Ale Per koz [Ja cek Per - kow ski red.] do mnie wy dzwa niał, zawracał głowę i namawiał, żebym przyszedł na próbę nowego zespołu. Poszedłem z nastawieniem panowie, nie mam ocho ty te go ro bić, ale usły sza łem coś, co to tal nie mnie za - skoczyło. Te piosenki były zupełnie inne. Taki wesoły, optymistyczny rock, bardzo gitarowy, choć niepozbawiony buntu żeby wspomnieć nu mer Ni ko go nie ma w do mu, o wizycie WSW i powołaniu do wojska. De Mono bardzo odstawało od reszty utyskujących zespołów. Nie mia łeś obaw, ty, reg gae owy wo ka li sta, że wpad niesz w wir bła - he go pio sen kar stwa? Dla mnie by ło to ogrom nym wy - zwa niem, choć jak mó wi łem nie od początku. Posłuchałem i nabrałem prze ko na nia, że to nie jest płyt - kie i płaskie. Chłopaki długo chodzili z kasetą demo po wytwórniach, ale nikt nie chciał wy dać go to we go ma - teriału. Ktoś podpowiedział Markowi Kościkiewiczowi, że brakuje ballady. Przyniosłem więc kawałek, który pisałem jeszcze dla Daabu, czyli melodię do utworu Kochać inaczej pierwotnie w wersji reggae. Chłopcy poprosili, żebym ją przerobił. Dłu go się mę czy łem, aż przy szło ol - śnienie i wyszedł z tego przebój z pięknym refrenem. Marek napisał świet ny, uni wersalny tekst. Ta pi sa - na na doczepkę piosenka sprawiła, że dzisiaj siedzimy tu i rozmawiamy. Ko chać ina czej to sy no nim suk - ce su De Mo no? To pierwszy kawałek, który trafił do rozgłośni radiowych i przez rok nie schodził z listy przebojów Trójki. To nie by ła we so ła pio sen ka, ale bar - dzo obyczajowa, więc przemówiła do ludzi, bo temat miłości dotyczy każdego. Nie zapomnę, jak w klubie Remont, w którym miałem wielu znajomych wśród punków, rastamanów czy jazzmanów, wszyscy gratulowali i piali z zachwytu. Takiego sukcesu więcej nie powtórzyliśmy. Czy ten wasz suk ces nie był też wy - ni kiem za pa ści ryn ku, bra ku kon ku - ren cji? W swojej formule rzeczywiście byliśmy bezkonkurencyjni. Graliśmy zupełnie inaczej, wychodząc z cienia sza rych ulic pro sto do lu dzi. Oczy - wi ście by ło z kim się ści gać, dzia łał Sztyw ny Pal Azji, Kult, Chłop cy z Placu Broni Ale chwi lo wo nie by ło Per fec tu, Bud ki Suf le ra, La dy Pank. Zro bi ło się dla was miej sce. Dzięki temu pojawiły się młode kapele, które jeszcze nie potrzebowały pieniędzy, byliśmy w stanie grać za darmo. Całą energię poświęcaliśmy muzyce, nie oczekując niczego w zamian. Starsze zespoły miały rodziny, musiały je utrzymać, zarabiać. My nie mie liś my żon, dzie ci, prob le - mów moż na by ło prze spać się ką - tem u ko le gi. Dzi siaj tak nie da ra dy. Kie dy ta ka ru ze la prze sta ła się krę - cić? Dla mnie ta kie po po we gra nie za - czę ło się od al bu mu Stop, na szej trze ciej pły ty, któ ra chy ba wy wo ła - ła naj wię kszy odzew. I te wsze cho - bec ne Stat ki na nie bie Nie ukry wam, że mam dy stans do te go ka wał ka, to tro chę pio sen ka o sied - miu zbó jach, ale jest tam je den mo - ment, ten brid ge przed ref re nem, któ ry za pew nił jej ogrom ną po pu - lar ność. Hi tów by ło oczy wi ście wię cej Osta t ni po ca łu nek, Ko - lo ry, Znów je steś ze mną lu bię je. Przed na mi ju bi le u szo wy kon cert w Sa li Kon gre so wej, cze go mo że my się spo dzie wać? Pod su mo wu je my ob cho dy 25-le - cia zes po łu. Szy ku je się bar dzo wy - jąt ko wy, po nad dwu go dzin ny wy - stęp, a przy znam szcze rze, że już daw no nie gra liś my tak dłu gich kon cer tów. Za gra my prze kro jo wy pro gram, moż na się spo dzie wać pio se nek nie mal z każ dej pły ty, na - szych prze bo jów i mniej zna nych, ale waż nych dla De Mo no utwo rów, w tym ze dwa co ve ry ze Spie ko - ty. Bę dą rów nież za pro sze ni go - ście, ale nie chcę zdra dzać szcze gó - łów. Co z no wą pły tą De Mo no? Przygotowujemy album symfoniczny. Polskie Radio szukało czegoś specjalnego, tu zeszły się nasze drogi. Rozpoczęliśmy współpracę płytą Spiekota, teraz czas na orkiestrę. Przed na mi wy zwa nie zro bić to inaczej, a jednak zachować tożsamość. Jed no jest pew ne, na sza mu - zyka zabrzmi szlachetnie. * po daj da lej horoskop odpręż się Dzię ku ję kie row cy warszawskiego autobusu li nii 117, któ ry ok. godz na przy stan ku Ra ko wiec ka za cze kał, aż do bie gnę do au to bu su. Cie szę się, że zda rza ją się tak mi li lu - dzie. Nie śmia ła na sto lat ka Po zdro wie nia do prze u ro czej blond stu den tki z UR Kra ków. Gdy - bym Cię nie spot kał, mo je ży cie by łoby wie le nud niej sze M.O. By łaś z ta tą na łyż wach wpo zna niu 1.12 o godz. 17, na lo do wi sku Chwiał - BEZPIECZNY KREDYT!!! 3 minimum formalności 3 kredyty na oświadczenie 3 długi okres kredytowania Warszawa, ul. Ogrodowa 37, tel , ka. Mia łaś na so bie bluz kę w krat kę, tu dzież mog ła to być ko szu la. Kil ka ra - zy się uśmiech nę łaś do mnie, gdy pod - pie ra łem ban dę, a ty prze jeż dża łaś obok. Chciał bym Cię po znać, gdyż nie mia łem od wa gi do Cie bie po dejść i za - ga dać. Pro szę, na pisz na ma i la, je śli to czy tasz: lyz wy.po il.com Grze si ko wie, 100 lat! PS Nie wsa - dzaj rąk, gdzie po pad nie Chcesz ko goś po zdro wić? Pisz: me ra.pl PSYCHOLOG konsultacje psychologiczne pomoc w: depresji, nerwicy, kryzysie życiowym (rozwód, utrata pracy) wizyta: 60 min/90 PLN; 90 min/120 PLN Al. Jerozolimskie 44, lok tel Wiele banków w jednym miejscu æ Kredyty Gotówkowe - duża gotówka na mały procent æ Konsolidacyjne - spłata innych kredytów + gotówka od ręki æ Pożyczki Chwilówki - gotówka w 15 minut WARSZAWA, UL. WILEŃSKA 7 TEL , PON.- PT.: NOWA PLATFORMA KREDYTOWA æ GOTÓWKOWY do 100 tys. æ KONSOLIDACYJNY 200 tys. na 120 m-cy, centrum redukcji rat Obniżymy twoje raty miesięczne o połowę æ GOTÓWKA CHWILÓWKA bez BIK. ZAPRASZAMY: Pon.-Pt.: Tel , ul. Żelazna KREDYTY BANKOWE zł w 60 minut zł na oświadczenie DLA FIRM - HIPOTEKA - SAMOCHODOWE POZABANKOWE I CHWILÓWKI tel.: ; Wilcza 11 (10-18); KREDYTY BANKOWE także na oświadczenie akceptujemy wszystkie źródła dochodu DLA TAXI I FIRM NA KARCIE PODATKOWEJ REWELACYJNA OFERTA ul. Kondratowicza 25 (I p.) , , Pożyczki bez BIK. Masz problem w Banku? Dzwoń: Profi Credit BA RAN Cze ka ją Cię dziś wiel - kie wy zwa nia mi łos ne, ale rów nież i fi nan - so we. BYK Dziś bę dziesz fan - ta zjo wać na te mat, gdzie to byś nie po je - chał na syl we stra. BLIŹ NIĘ TA W two jej ro dzi nie mo że po ja wić się dziś po - waż ny kon flikt. Uzdro wie nie tej sy tu a cji nie - ste ty nie bę dzie ła twe. RAK Pa mię taj, że za wsze masz pra wo do wy ra - ża nia swo ich emo cji. Dziś bę dą one wy jąt - ko wo sil ne. LEW Dziś wszyst - kie oko licz no ści bę dą Ci sprzy jać. Za jrzyj do swo jej du szy i patrz op ty mi stycz nie w przy - szłość. PAN NA Za pisz się dziś na kurs tań ca, aby świet nie wy paść na za ba wie syl we stro wej. WA GA Dziś za an ga żuj się w ja kąś ak cję spo łecz - ną. Uwa żaj, po nie waż ktoś z two je go bli skie - go oto cze nia mo że roz sie wać na twój te mat ja kieś plot ki. SKOR PION Ktoś bli ski bę dzie Cię dziś bar dzo po trze bo wał. STRZE LEC Je że li po sia dasz sta bil ną pra cę, mo żesz dziś do świad czyć nie kon wen cjo nal nych za cho wań swo je go sze fa. KO ZIO RO ŻEC Nie sku - piaj się je dy nie na zda wa niu eg za mi nów, pa - mię taj też o ma rze niach. WOD NIK Wzmoc nij dziś swo ją kon cen tra cję i do brze za pla nuj naj bliż szą przy szłość. RY - BY Nie bu jaj dziś w ob ło kach, ale wręcz prze ciw nie, po sze rzaj swo je ho - ry zon ty. Poznaj szczegóły przepowiedni Wyślij SMS o treści METRO na numer (2,46 zł z VAT) POGOTOWIE KREDYTOWE!!! ODMÓWILI CI? ZADZWOŃ POMOŻEMY!!! KREDYTY TRUDNE PROFESJONALNIE!!! UL. MARSZAŁKOWSKA 34/50 (WEJŚCIE OD PODWÓRZA) , , adoptuj zwierzaka Ro meo to 4-mie sięcz - ny ko cu rek o ru do-bia - łym umasz cze niu. Cze ka na od po wie - dzial ne go wła ści cie la, któ ry da mu dom na za wsze. Jest za szcze Praca dodatkowa w branży finansowej! Wysokie zarobki! Bezpłatnie szkolenia! Mile widziani: emeryci, renciści, osoby pracujące, studenci, uczniowie. Zadzwoń pio ny i odro ba czo ny. Ma du żo ener gii na za ba wy jak każ dy ma ły ko tek. Obo - wią zu je wi zy ta przed a dop cyj na oraz zo - bo wią za nie do ka stra cji. tel Biel sko-bia ła Wię cej zwie rza ków na Ca fe a ni mal.pl POŻYCZKI CHWILÓWKI zł bez zaświadczeń tel Al. Jana Pawła II 61, lok zł 12 szt. Tel ,

9 MATERIAŁY PRASOWE * koncert Mu chy z Po zna nia Ju tro w sto łecz nym Hard Rock Ca fe o godz. 21 wy stą pi zes pół Mu - chy. Poznańska formacja zagra materiał ze świeżutkiego albumu chcecicospowiedziec, który publiczność przy ję ła bar dzo do brze, po dob nie jak pier wszy z 2006 r. Nie kon cer cie na pew no nie za brak - nie nowego ra dio we go hi tu Nie prze - szka dzaj mi, bo tań czę oraz starych kawałków. Bilety: 24 zł (przedsprzedaż) / 32 zł (w dniu kon cer tu). pcm kultura 50 filmów Żmijewskiego w CSW * Wy sta wa Ar tu ra Żmi jew skie go zostanie otwa rta w pią tek w Cen - trum Sztu ki Współ czes nej Za mek Uja zdow ski To pierwsza prezentacja prac artysty po za koń cze niu je go waż ne go ku ra - torskiego projektu, jakim było 7. Biennale Sztuki Współczesnej w Berlinie w Ar ty sta zebrał tam sztukę pokazującą związek polityki z kulturą. Od two rzył coś na kształt obo zu Oc - cupy Wall Street, prezentował poglądy artystów, filmy z demonstracji czy antyreżimowe komiksy z Białorusi. W War sza wie zo sta ną po ka za ne jego własne pra ce z osta t nich kil ku lat. Jak za po wia da ją ku ra to rzy, po - ru sza on na niej ta kie wąt ki jak: otwie - ra nie sztu ki na in nych, re zy gna cja z ar ty stycz nej ja ko ści na rzecz bar - dziej rów no ścio wej kul tu ry, za sięg wspól no to wej wła dzy, upo li tycz nie - nie kul tu ry i po li ty ka oby wa tel ska oraz sztuka jako narzędzie doraźnego działania, pozbawione ambicji zajmo wa nia so bą uwa gi przy szłych po - koleń, które będą miały inne problemy do roz wią za nia niż my. MATERIAŁY PRASOWE Żmijewski na wystawę sam dokonał wy bo ru prac. To oko ło 50 fil mów z lat m.in. film z je go pro jek tu Msza w Teatrze Dramatycznym (odtwo rze nie na sce nie 1 do 1 mszy świę - tej). Po za tym są ry sun ki i ob ra zy, pra - 9 ce uczest ni ków je go pro jek tów oraz gromadzone przez artystę przy okazji kontynuowania serii filmowej Demokracje archiwum wycinków prasowych dotyczące filmowanych wydarzeń. npmt Bo niec ki do o ko ła świa ta * Ty god nik Po wszech ny wy da ł właś nie zbiór re por ta ży ks. Ada ma Bo niec kie go z osta t nich kil ku na stu lat i z róż nych miejsc świa ta: od Ala - ski, Bra zy lii, po Rzym i Jed wab ne. W śro dę spot ka nie z au to rem Boniecki reporter odwiedza ośrodek dla trędowatych i spotyka się z ochranianym przez włoską policję muzułmaninem, który przyjął chrzest z rąk papieża. Z dystansem, czasem z ciepłą ironią, niekiedy wręcz złośliwie, zawsze do strze ga jąc to, co w da nym miej - scu i sprawie najistotniejsze zachęca wy daw nic two Ty god ni ka Po - wszech ne go do lek tu ry Do o ko ła Świa ta i za pra sza na de ba tę z księ - dzem. W śro dę o godz. 18 w sto łecz - nym Klub Pań stwo mia sto (ul. An der - sa 29) o otwartym Kościele rozmawiać bę dą o. Ma ciej Zię ba, Ma rek Za jąc i ks. Adam Boniecki. Spotkanie poprowadzi Ewa Kie dio z Wię zi. npmt Lon dyń czy cy w Kor de gar dzie * Ju tro w Ga le rii Kor de gar da od bę - dzie się spot ka nie au tor skie z Ewą Win nic ką, po łą czo ne z wer ni sa żem wy sta wy zdjęć Chri sa Nie den tha la, na któ rej po ka za ne zo sta ną por tre - ty po wo jen nej emi gra cji pol skiej w Lon dy nie. W spot ka niu po świę co - nym książ ce Lon dyń czy cy weź mie udział tak że je den z bo ha te rów książ - ki Jan Ży liń ski Lon dyń czy cy to zbiór re por ta ży o pol skich emi gran tach, roz bit kach z otoczenia Władysława Andersa, którzy mię dzy 1939 a 1947 ro kiem zde cy - do wa li się roz po cząć no we ży cie w Wielkiej Brytanii. W obecnym, drugim wy da niu Lon dyń czy ków zna - lazło się pięć nowych reportaży oraz zdjęcia znanego fotografa Chrisa Niedenthala. Zostały dołączone także fragmen ty uni kalnego do ku men tu Sa- mo u czek dla wszyst kich pt. Wska- zówki dla emigranta wydaną w 1946 roku instrukcję dla Polaków pragnących od nieść suk ces. npmt 4 grud nia, godz. 19, Ga le ria Kor de - gar da (ul. Kra kow skie Przed mie ście 15/17). Wstęp wol ny

10 10 Praca i Edukacja w każdy poniedziałek Po pra cę po je cha łem do Ja po nii W Ja po nii pra wie nic nie ro bi się na hu ra, co Po la ka mo że do pro wa dzić do bia łej go rą czki, ale ja je stem tro chę japoński, wy trzy ma łem opo wia da 26-let ni Ma te usz. Od po nad 2 lat stu diu je ani ma cję na uni wersytecie w Ko be. Bo tam chce robić karierę RA DO SŁAW CZYŻ: Wy jazd to by ło speł nie nie ma rze nia czy im puls? MA TE USZ UR BA NO WICZ: Gdy koń czy - łem studiować sztukę nowych mediów na Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Bytomiu, chcia łem spró bo wać sił w ko mik sie lub ani ma cji. Zgło si łem się do jed ne - go z programów stypendialnych amba sa dy Ja po nii. Los się do mnie uśmiechnął. Zna łeś ja poń ski? Za czą łem się uczyć, gdy do wie dzia - łem się, że zo sta łem wy ty po wa ny oko ło pół ro ku przed wy ja zdem. Na u czy łem się też czy tać pod sta wo - wy ja poń ski al fa bet fo ne tycz ny hi - ra ga nę. Pier wsze czte ry mie sią ce cho dzi łem na in ten syw ny kurs ja - pońskiego dla zagranicznych studentów na Ko be Uni versity. Ja poń czy - cy bar dzo sła bo mó wią po an giel sku, więc pierwsze miesiące były naprawdę dziw ne. Dla cze go aku rat Ko be? Próbowałem na Akademii Sztuk Pięknych w To kio, ale się nie uda ło. Ko be wybrałem jako jedną z trzech możliwości przy aplikacji o stypendium tutaj jest je den z nie wie lu uni wersytetów, na któ rych uczy się two rze nia za rów - no animacji, jak i mangi. Japończycy uważają Kobe za małe, modne i dobre MATEUSZ URBANOWICZ Ma te usz po Pol sko-ja poń skiej Wyż szej Szko le Tech nik Kom pu te ro wych w By to miu po je chał uczyć się two rze nia ani ma cji i man gi u źró deł na weekendowe wypady. To taki piękny Gdańsk Ja po nii, tyl ko ma jesz cze spore, bardzo ładne góry. Cze go Po lak w Ja po nii nie jest w sta nie znieść? Tu wszystko wymaga spotkań i planowania, nawet rzeczy z pozoru błahe. Takie spotkania często trwają bardzo długo i są przeprowadzane według ustalonych za sad. W Ja po nii pra wie nic nie ro bi się na hu ra, co cza sem mo że do - prowadzić do białej gorączki. Dochodzi stres zwią za ny z uczel nią, pra cą, czasem ostrym współzawodnictwem normalne sprawy. Najbardziej brakuje mi chle ba i do bre go se ra. Uwiel biam kuchnię japońską, ale dobry importowa ny ser jest dro gi, a z pie czy wa naj ła - twiej kupić miękkie tostowe. A co mo że naj bar dziej za sko czyć? Bar dzo krót ki dzień. Na wet w le cie już przed szó stą po po łud niu za czy - na się ściem niać. Za to pra wie nie ma różnicy między porami roku, więc zimą dni ma my rów nie dłu gie jak la - tem, w dodatku przeważnie słoneczne. Poza tym oczy wi ście czy stość na uli cach, nie sa mo wi cie spraw na ob - sługa i bezpieczeństwo. Japończycy zo sta wia ją cy ba gaż gdzie po pad nie to normalka! Sty pen dium wy star cza ci na ży cie? Czesne opłaca japońskie ministerstwo edu ka cji, a za to, co do sta ję na życie, mogę spokojnie mieszkać, zbytnio nie oszczędzając. Trochę pomaga oczywiście to, że miesz kam w Ko be jest tań - sze od To kio. Do sta łeś aka de mik? Pra wie rok miesz ka łem w dość dużym akademiku dla zagranicznych studentów, blisko centrum Kobe. Każdy miał malutkie, jednoosobowe miesz kan ko, więc nikt ni ko mu na gło wę nie wcho dził i nie trze ba by ło mar twić się o żad ne kwe stie for mal - ne. Teraz wynajmuję większe i tańsze mieszkanie z drugim Polakiem. Większość studentów japońskich radzi sobie podobnie wynajmują tanie miesz ka nia w dwie, trzy oso by. Pro ce - dura jest tu jednak dość skomplikowana, trze ba np. mieć osobę z od po wied - nimi dochodami, który poręczy za lokatorów, a opłaty za wynajem są stosunkowo wysokie. Roz glą dasz się już za pra cą? Po zakończeniu studiów standardowo mo że my do stać pół rocz ną wi zę dla tych, któ rzy chcą szu kać pra cy. Wzorem Japończyków zacząłem się rozglądać trochę wcześniej. Student za czy na tu taj wy sy łać CV na rok przed za koń cze niem na u ki. Je śli wszyst ko pój dzie po mo jej my śli, chciał bym po pra co wać w Ja po nii przynajmniej kilka lat. To moż li we? Jak Ja poń czy cy od no - szą się do ob co kra jow ców? Ze zna jo mą Ja pon ką na ro ku mo gę rozmawiać, używając czasem nawet bardzo potocznego języka, i nie czuję żadnego dystansu. Co innego spotkania formalne. Trzeba przestrzegać pewnego protokołu wynikającego z pozycji, np. pro fe sor uczeń, szef pra cow - nik. Znajomość tych zachowań, sposobu mówienia, bardzo pomaga w relacjach z Japończykami, podobnie jak znajomość języka. Ale uważam, że nie są zam knię ci na ni ko go. Po pro stu my - ślą i za cho wu ją się ina czej. To, że nie okazują emocji w taki sam sposób jak np. Europejczycy, nie znaczy, że tego w ogó le nie ro bią. Nie spot ka łem się z oschłym traktowaniem ani ze strony starszego pokolenia, ani rówieśników. Na pew no nie bar dziej niż w Pol sce. Rozmawiał: Radosław Czyż podczas Targów Mleczarskich MLEKO-EXPO 2012 W trakcie tegorocznej, 21. edycji targów MLEKO-EXPO organizowanych przez Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich w Pałacu Kultury i Nauki w dniach r. odbył się DZIEŃ TWAROGU ( r.). Podczas imprezy licznie przybyła publiczność mogła degustować i oceniać najlepsze potrawy przygotowane przez spółdzielnie mleczarskie na bazie twarogu. Targi Mleczarskie MLEKO-EXPO i Dzień Twarogu były finansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka. Głosami publiczności tytuł Twarogowego HIT-u został przyznany Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Międzyborzu za ser twarogowy półtłusty. Wyróżniono również: 1) Okręgową Spółdzielnię Mleczarską Garwolin za twarogi garwolińskie, 2) Spółdzielnię Mleczarską Udziałowców w Strzałkowie za twaróg śmietankowy, 3) Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Ozorkowie za twaróg sernikowy. Należy podkreślić, że na nagrodę zasłużyły wszystkie spółdzielnie mleczarskie biorące udział w Dniu Twarogu, ponieważ twarogi wszystkich uczestników miały wyśmienity smak i dobrą jakość. Zapraszamy do obejrzenia relacji z Targów, która znajduje się na stronie internetowej DZIEŃ TWAROGU lista wystawców: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bychawie Spółdzielnia Mleczarska BIELUCH w Chełmie Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska GARWOLIN Cuiavia Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Inowrocławiu Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Międzyborzu Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Ozorkowie Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piaskach Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Siedlcach Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska WART-MILK w Sieradzu Spółdzielnia Mleczarska Udziałowców w Strzałkowie Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska we Włoszczowej 2 WA

11 praca i edukacja 11 Cze go le karz mo że nie wie dzieć Ma nie wiel kie po ję cie o kar dio lo gii. Nie umie na pi sać pra cy ani za pre zen to wać pu blicz nie wy ni ków ba dań, boi się mó wić po an giel sku. Wszyst kie go trze ba go na u czyć. Jak ab sol went me dy cy ny po wo li sta je się le ka rzem, opo wia da prof. Piotr Po ni kow ski JO AN NA BA NAŚ, GA ZE TA WY BOR CZA : Pod czas te go rocz ne go le kar skie go eg za mi nu prak tycz ne go (LEP) ab - sol went wroc ław skie go Uni - wersytetu Me dycz ne go nie od po - wie dział śred nio na co trze cie py ta - nie. To zna czy, że swo ją nie wie dzą móg łby za bić jed ne go na trzech pa - cjen tów? PROF. PIOTR PO NI KOW SKI*: LEP to trud - ny egzamin, podsumowujący lata studiów, czyli czas nabierania wiedzy teoretycznej, a niestety, zbyt małej praktycz nej. Bo tej się na by wa z la ta mi, naj - lepiej stażując w dobrych ośrodkach, gdzie czło wiek się uczy, pa trząc, co in - ni ro bią. Są dzę, że LEP jest w du żej mie rze obiek tyw ny, ale spo ra część py tań mo - że nie mieć bezpośredniego związku z medycyną kliniczną mówię może, bo nie znam py tań z te go ro ku. Czy li je śli stu dent na 100 py tań od po wie - dział na za led wie 60 do brze, a na 40 błęd nie, to nie mu si zna czyć, że w szpi - ta lu tyl ko w sze ściu na 10 przy pad ków podejmie dobrą decyzję. Pytanie, czy po sześciu latach studiów absolwent medycyny powinien być pytany z równą wa gą o to, co zro bić u cho re go z za - wa łem ser ca czy na głym za trzy ma - niem krą że nia, jak o szlak bio che micz - ny w ko mór ce. Bo jak te go nie bę dzie wie dział, na pew no nie za szko dzi cho - re mu. Nato miast je że li wie, że z ta kim sa mym praw do po do bień stwem do - stanie dwóję za nieznajomość fundamentalnej rzeczy, jak za niewiedzę na temat rzadkiej choroby, z którą prawdo po dob nie ni gdy się nie spot ka, to się gu bi. A po tem wszyst kie go uczy się tak samo. Trzeba naszkicować takie sytuacje, w których musi mieć 10 na 10 punktów. Mo że war to po dzie lić eg za min na dwie czę ści? Mo że po win no być tak, jak na prak - tycznym egzaminie na prawo jazdy. Bo nawet jeśli teorii się człowiek nauczy nie wia do mo jak, to pod czas ja zdy nie może popełnić kardynalnego błędu. W naszej Klinice Chorób Serca prowa dzi my dla stu den tów UM za ję cia z chorób wewnętrznych i kardiologii. Sta ra my się stwo rzyć dla nich ta kie sytuacje kliniczne, w których ich odpo wiedź mu si być pra wi dło wa. Bo prze cież ci sta ży ści pój dą do pra cy w iz bach przy jęć, w po go to wiu, do przychodni. Kar dio lo gia to spe cja li za cja do brze op ła ca na, więc pew nie atrak cyj na. Przy cho dzą do was naj lep si ab sol - wen ci? Nie tyl ko do brze fi nan so wa na, ale i z dużą ilością nowych technologii, inter wen cji. To coś, co przy cią ga mło - dych ludzi. Rzeczywiście u nas konkuren cja jest ogrom na. Tra fia ją do nas osoby z najwyższymi wynikami LEP. Roz ma wia my z kan dy da ta mi, że by sprawdzić, czy się nadają. Pytamy ich niekoniecznie o kardiologię, bo rozumiemy, że tę wiedzę dopiero zdobędą. Ci, któ rzy chcą u nas pra co wać, zwy - kle przy cho dzą już od IV-V ro ku, kie - dy na studiach zaczynają się dyscypliny kliniczne. To ludzie zdeterminowani, zmo ty wo wa ni, któ rzy in we stu ją w siebie, pracując w kołach naukowych. Organizujemy dla nich zajęcia z praktycznej kardiologii, ale też pokazujemy możliwość prowadzenia prac nau ko wych. Bo je śli oni chcą ro bić coś więcej, mają w planach karierę akademic ką, a nie tyl ko me dycz ną, to trze ba ich nauczyć metodologii. Uczymy ludzi, któ rzy bę dą le czyć za 5-10 lat. Mu - Jak student dostaje dwóję i za brak podstaw, i za niewiedzę o rzadkiej chorobie, to wszystkiego uczy się tak samo. A są sytuacje, w których musi mieć 10 punktów na 10 si my szko lić eks per tów od no wa tor - skich tech nik, któ rych sa mi nie zna my. Są w naszym ośrodku lekarze wykonujący zabiegi, których ja nie umiem. Bardzo się staramy, żeby wyjeżdżali w świat i wracali z nową wiedzą. Szu kaj my da lej ide al ne go mło de go le ka rza. Zmo ty wo wa ny, za in te re so - wa ny, pod pa tru je. Mó wi per fek cyj - nie po an giel sku? Bez płynnej znajomości angielskiego po pro stu się nie da. By łem pre zy - dentem Asocjacji Niewydolności Serca przez dwa la ta, te raz je stem człon - kiem ra dy Eu ro pej skie go To wa rzy - stwa Kardiologicznego. Takie spotkania wymuszają znajomość języka. Ale nikt z ak cen tu nie od py tu je. Wręcz od wrot nie. Trze ba być sku - tecznym, trzeba się wysłowić, trzeba wstać, za brać głos, za dać py ta nie. Nie bać się. Pra ce pi sze się w tej chwi li po an - giel sku czy po pol sku? An giel ski, choć to ję zyk mię dzy na - ro do wy, cią gle jest w Pol sce du żym problemem. Dużo ludzi rozumie, ale boi się mó wić. Wi dzę, co się dzie je, gdy prowadzę spotkanie, na którym są ludzie z Pol ski oraz ze Szwe cji czy Ho - landii. Pokonanie psychologicznej bariery publicznego wystąpienia po angiel sku dla nie któ rych jest tak trud ne, że wolą pozostać w pozycji biernego słuchacza. Sztan da ro we pis mo pol skiej kar - dio lo gii Kar dio lo gia pol ska pu bli - ku je tek sty po an giel sku, by Pol skę wprowadzić do międzynarodowego gro na cza so pism i aby te pra ce ktoś czytał w całości, a nie tylko streszczenie po an giel sku. To uła twia też cy to - wa nie. Bo w tej chwi li to ca ły prze mysł na - u ko wy, nie tak jak kie dyś: na pi szę pra - cę, mo że ktoś ją znaj dzie. Te raz mu szę na pi sać po an giel sku i opub li ko wać w renomowanym czasopiśmie o wysokim współczynniku wpływu. Walczy my właś nie o pu bli ka cje w ty tu - łach, po któ re wszy scy się ga ją. Ma my prob lem z pre zen ta cja mi? Ol brzy mi. Te go się trze ba uczyć. Tak samo jak z pracami naukowymi. Ktoś mógł zro bić wspa nia łą rzecz, ale nie wie, jak to opi sać. Nie ma do świad cze - nia, bo nie pra co wał w zes po le, któ ry by mu do ra dził: to jest waż ne, to nie - waż ne, te go nie po ka zuj, to po każ. O tym w ogó le nie pisz, naj waż niej sze rze czy po każ na slaj dach. Właś nie ca - ła sztu ka po le ga na tym, że by to tre no - wać. Im czę ściej sam mó wisz, im wię - cej słu chasz in nych, tym le piej bę - dziesz się prezentować. Pol scy kar dio lo dzy na mię dzy na ro - do wych kon fe ren cjach mó wią czy słu cha ją? Jeśli chodzi o dyscyplinę kliniczną kar dio lo gia do ro słych, sze ro ką, bo obejmującą i nadciśnienie, i chorobę niedokrwienną, i niewydolność, i interwencje, to w Polsce w ostatnich latach do ko nał się wiel ki prze skok. W wie lu ob sza rach Po la cy są za pra - sza ni do gru py nie słu cha ją cych, ale dys ku tu ją cych. Oczy wi ście po stęp dzieje się w wyspecjalizowanych centrach, ale tak jest też na Za cho dzie. Rozmawiała Jo an na Ba naś *Piotr Po ni kow ski, szef Kli ni ki Kar - dio lo gii Oś rod ka Cho rób Ser ca wroc - ław skie go szpi ta la woj sko we go i Kli - ni ki Cho rób Ser ca Uni wersytetu Me - dycz ne go we Wroc ła wiu. Pro fe so rem bel we der skim zo stał 10 lat te mu w wie ku 41 lat Pożyczki Chwilówki do 1500 zł Bez wychodzenia z domu Bez sprawdzania w BIK tel tel Masz problem z rzuceniem palenia? Dzwoniąc pod numer telefonu , uzyskasz pomoc! Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym: pon.-pt Zadzwoń! Razem ze specjalistą zaplanuj rozstanie z papierosem! SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA GÓRCZEWSKA ul. Doroszewskiego Warszawa OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: MISTRZ INSPEKTOR DS. TECHNICZNYCH Szczegółowe informacje na stronie:

12 12 Cytatdnia Polski skoczek Maciej Kot o ewentualnym zwolnieniu trenera Łukasza Kruczka: Nie wyobrażamy sobie, by teraz nastąpiła rewolucja. Ona tylko wyrządziłaby więcej szkód. sport Ma rit Bjoer gen po za za się giem. Ko wal czyk spo koj na. Tak mia ło być Kuusamo jak zwykle balsamem po nieudanym początku sezonu. Justyna Kowalczyk była druga w Ruka Triple. To jej pięćdziesiąte podium PŚ w karierze Wy gra ła bez kon ku ren cyj na Ma rit Bjoergen. Norweżka jest niepokonana od po cząt ku se zo nu, wy gra ła wszyst kie wy ści gi. Bie ga jak by w in - nej li dze, no ka u tu je ry wal ki. W nie - dzie lę po raz pier wszy w se zo nie za jej plecami pojawiła się Polka, która jak zwykle zaczęła zimę słabo, ale będzie roz krę cać się ze star tu na start. To nie jest szczyt moż li wo ści, jej ce lem są zło - te me da le MŚ w Val di Fiem me. Pa - trząc wstecz, ale też słu cha jąc Ju sty - ny oraz jej tre ne ra Alek san dra Wie - rietielnego, można uwierzyć, że w tym sezonie Polka nie zawsze będzie oglądać ple cy Bjoer gen. To nie jest jesz - cze moje najlepsze bieganie zapewniała Kowalczyk w Kuusamo. Polka, która zawsze startami dochodzi do op ty mal nej for my, po raz pier - wszy po ka za ła moc, choć cią gle po - wtarza, że najwyższa forma dopiero przed nią. Pier wsze dwie pęt le bieg - łam na zu peł nym lu zie. Da le ko by ło do stu procent możliwości opowiada ła. Dzię ki te mu na osta t nim pod - biegu z łatwością odjechała Norweżkom Weng i Jo ha ug. Prze wa ga by ła - by wię ksza, gdy by nie sy pią cy z nie - ba gę sty śnieg, któ ry za sy pał to ry i za - trzymał Polkę. VESA MOILANEN / AP Ju sty na Ko wal czyk w Ku u sa mo Roz krę cam się ze star tu na start, mię dzy 27. miej scem w Ga el li va re a dru gim te raz jest prze paść. Ale przez te kilka dni nie zrobiłam szalonego postę pu, po pro stu kla syk to mój styl mó wi ła na me cie. Je stem pew na, że w klasyku to będzie dobry sezon, łyżwy już tak pew na nie je stem. Na ra zie wszyst ko idzie zgod nie z pla nem. W tym momencie biegi narciarskie są na ta kim po zio mie, że je śli chce się coś wy grać to trze ba zna leźć swo ją spe cja li za cję. Łyż wa bę dzie mi więc służyć do wyścigów etapowych jak Ruka Tri ple czy To ur de Ski. Właśnie na Tourze, który rozpoczyna się 29 grud nia w Ober ho fie, Ko wal - czyk i Bjoer gen spot ka ją się po now - nie w Pucharze Świata. W poniedziałek Po lka le ci na ko lej ne star ty do Ka - nady, Norweżka odpuszcza wyjazd do Ameryki Północnej, będzie trenowała we Wło szech. Utrud nie niem mo że być zmia na czasu, ale z Kanady wracamy 16 grudnia i bę dzie spo ro cza su, że by się prze - stawić i zdążyć z aklimatyzacją przed To u rem. A star ty w Can mo re uwiel - biam. To pięk ne miej sce, z któ rym mam same dobre wspomnienia. Tylko raz w ży ciu nie sta łam tam na po - dium. A po za tym po tre nin gach w Can mo re za wsze do brze bie gam. Tam przygotowywałam się do igrzysk w Vancouver. Z Kanady Polka powinna wrócić jako li der ka PŚ do Bjoer gen tra ci 190 pkt, a w Can mo re cze ka ją ją trzy star ty. Przyjęłam podobną taktykę jak przed MŚ w Li ber cu w 2009 r. mó wi ła Ko - walczyk. Wtedy do lutego spokojnie walczyłam w Pucharze Świata, a na klasyfikację generalną spojrzeliśmy z trenerem dopiero po mistrzostwach. Teraz też tak zro bi my. Po Val di Fiem me zobaczymy, gdzie jesteśmy i o co jeszcze moż na wal czyć w PŚ. Na ra zie na żółtą koszulkę w ogóle nie patrzę. Mam już trzy Kryształowe Kule, wygrałam trzy osta t nie To u ry, ale np. ni gdy nie byłam mistrzynią świata w biegu klasy kiem. W Val di Fiem me cze ka nas sprint i 30 km kla sy kiem. Jest więc coś, cze go jesz cze nie mam i na pew no war - to spróbować o to powalczyć. Ro bert Błoń ski, Ku u sa mo DLA METRA Alek san der Wie rie tiel ny tre ner Ko wal czyk Co roku historia się powtarza. Słyszałem, że Norwegowie próbują robić to, co Ju sty na, czy li nie bie gać na mak sa od początku sezonu, tylko rozkręcać się ze star tu na start. I to im się nie uda - je. Z ko lei my pró bu je my zro bić to, co Norwegowie, czyli żeby Justyna biega ła tak moc no jak Bjoer gen od sa me - go po cząt ku. I nam też się nie uda je. Ale jest w po rząd ku, cie szę się z te go, co ma my. W tym se zo nie for ma bę - dzie wysoka, ale w stylu klasycznym. Jeszcze nie osiągnęła swojej optymalnej formy, będzie biegała ładniej i szybciej. A jej wyniki dostarczą sporo satys fak cji. Te raz ru sza my do Ka na dy, jeździmy na wszystkie puchary. Odpuścimy tylko wtedy, jeśli przyplącze się choroba albo kontuzja. not. w Ku u sa mo rb Wi sła nadal w kryzysie Nie daw ni mi strzo wie Pol ski po nie śli już szó stą po raż kę w se zo nie. W so - bo tę ule gli na włas nym sta dio nie Gór - ni ko wi Za brze 1:3 Porażka była tym bardziej bolesna, że po dwóch wygranych z rzędu krakowia nie w koń cu wsko czy li do gór nej części tabeli i zaczynali nieśmiało opowiadać o gonieniu czołówki i europejskich pu cha rach. Te raz znów bli żej im do strefy spadkowej (zajmują 11. miejsce) i zimą w klubie zapowiada się kolejna rewolucja. Ty le że nie zbyt spek ta ku lar na, bo Wi sła nie ma pie nię dzy. Nie po ma ga jej rów nież od wró ce nie się od klu bu kibiców. Sobotnie spotkanie obejrzało nie wie le po nad 7 tys. wi dzów, pod - szyb ciej, wy żej, da lej PIŁ KA NOŻ NA. Wy gra ne Bar ce lo ny i Re a lu. Bar ce lo na po ko na ła aż 5:1 Ath le tic Bil bao w me czu 14. ko lej ki Pri mie ra Di vi sion. Jej prze wa ga nad dru gim At le ti co Ma dryt wy no si sześć pun któw, a nad trze cim Re a lem 11. Obie ma dryc kie dru ży ny spot ka ły się w so bo tę w der bo wym po je dyn ku. Gó - rą był Re al, któ ry wy grał 2:0. PIŁ KA NOŻ NA. Kry zys Ar se na lu. Lon dyń ski Ar se nal uległ na włas nym bo i sku Swan sea 0:2 i spadł na 10. miej sce w ta be li Pre mier Le a gue. Ca ły mecz w bram ce Ka no nie rów ro ze - grał Woj ciech Szczęs ny. Nie za wi nił przy żad nym ze strze lo nych przez hisz - pań skie go na past ni ka Mi chu go li. czas gdy śred nia frek wen cja na Wi - śle wy no si ok. 16 tys. Jed nym z po wo - dów był boj kot pro wa dzo ny przez ki - bi ców, któ rzy za sia da ją na try bu nie od ul. Reymonta. Niespodziewanie łatwę porażkę na własnym stadionie poniósł ze Śląskiem Wrocław Lech. Aktualni mistrzowie Polski tydzień wcześniej zremisowali u siebie 3:3 z Jagiellonią, prowadząc do 70. mi nu ty 3:0. Tym ra zem na u cze - ni doświadczeniem trzybramkowego zwycięstwa nie dali sobie wydrzeć. ok Wy ni ki 14. ko lej ki: Ja giel lo nia Bia ły stok GKS Beł cha tów 2:2, Lech Po znań Śląsk Wroc ław 0:3, Po goń Szcze cin Pod be ski dzie Biel sko-bia - ła 2:0, Wi dzew Łódź Ko ro na Kiel ce 1:0, Wi sła Kra ków Gór nik Za brze 1:3, Le chia Gdańsk PIŁ KA NOŻ NA. Po lak bę dzie ska u - tem Bo rus sii. By ły tre ner Cra co vii Ar - tur Pła tek od 1 grud nia bę dzie peł nił fun kcję ska u ta zes po łu mi strza Nie - miec. Pol skie mu szko le niow co wi pra - cę za pro po no wał Jür gen Klopp. SKO KI NA RCIAR SKIE. Fa tal ny wy - stęp Po la ków. Dzie więć pun któw Pu - cha ru Świa ta wy wal czył w Ku u sa mo wza wo dach Pu cha ru Świa ta Da wid Ku bac ki. Za jął 22. miej sce w kon kur - sie, któ ry wy grał Nie miec Se ve rin Fre - und. Do tych cza so wy li der Au striak Tho mas Mor gen stern nie wszedł do dru giej se rii. W pią tek Po la cy za ję li osta t nie miej sce w kon kur sie dru ży no - wym. Za głę bie Lu bin 2:2. Dziś mecz Piast Gli wi ce Po lo nia War sza wa, spot ka nie Le gia Ruch Cho rzów za koń czy ło się po zam knię ciu wy da nia. 1. Le gia Lech Gór nik Po lo nia Le chia Śląsk Po goń Wi dzew Ja giel lo nia Piast Wi sła Ko ro na Za głę bie Ruch GKS Pod be ski dzie SIAT KÓW KA. Trud ni ry wa le Po la - ków. Bra zy lia, USA, Buł ga ria, Ar gen ty - na i Fran cja to gru po wi ry wa le pol - skich siat ka rzy w przy szło rocz nej edy - cji Li gi Świa to wej. Mię dzy na ro do wa fe - de ra cja (FIVB) wpro wa dzi ła kil ka zmian w for mu le im pre zy, m.in. po wię ksza jąc licz bę uczest ni ków z 16 do 18. BIATH LON. Zwy cię stwo Ber ger, Pał ka da le ko. Kry sty na Pał ka (AZS AWF Ka to wi ce) za ję ła 11. miej sce w bie gu na do cho dze nie na 10 km biath lo no we go Pu cha ru Świa ta w szwedz kim Oe ster sund. Wy gra ła po - dob nie jak w sprin cie Nor weż ka To ra Ber ger, przed Bia ło ru sin ką Da rią Do - mra cze wą i Nie mką An dreą Hen kel. * Konkurs Motywacja rozstrzygnięty! Koszulki wędrują do * By ło trudno. Du żo trudniej niż Bo - rus sii w Mo na chium, bo przy sła li ście po nad 220 prac, ale w koń cu uda ło się wy brać zwy cięz ców kon kur su Mo ty wa cja Me tra i Eu ros por tu Spisaliście się znacznie lepiej niż piłkarze z Dortmundu. Pewnie gdyby podopieczni Juergena Kloppa przeczyta li Wa sze po my sły na mo ty wu ją ce przemówienia, wygraliby z Bayernem. A tak... W na szym kon kur sie cho dzi ło o zmo ty wo wa nie usta mi któ re goś z Polaków grających w Dortmundzie dru ży ny BVB przed me czem z Bayer nem. Na gro dą od sta cji Eu - rosport były koszulki Borussii. Trykot Łukasza Piszczka otrzymuje Marcin Brzeziński, który jako obrońca ujął nas tek stem: Pa mię taj cie chło - pa ki, wślizg, wślizg, ło kieć, ło kieć. Czym róż nią się książ ki od Bay er nu? Książki mają tytuły. Jako Błaszczykowski najlepszy był naszym zdaniem Kamil Ziętek, który z kolei postawił na technikę, pisząc o: maszynie, w której każ dy tłok, każ de ko ło zę ba te i ko - ło zę ba te ko ła zę ba te go pra cu ją per - fekcyjnie. Wyścig po koszulkę Lewego był bar dzo za cię ty, ale na fi ni szu roz strzy gnął go na swo ją ko rzyść Kac - per Ku biak. Gram w Do rtmun dzie dwa la ta, a bar dziej niż do po ra żek z ty - mi gwia zde czka mi przy zwy cza i łem się do strze la nia im go li i kil ku faj nych zwycięstw przekonywał kolegów jako Robert Lewandowski. I wygrał! KAI PFAFFENBACH / REUTERS Ro bert Le wan dow ski i Da vid Ala ba w za koń czo nym re mi sem 1:1 hi cie Bun des li gi Blisko, naprawdę bardzo blisko sukce su by li też Adam Ra taj czak (je go Łu - kasz Pisz czek po wie dział ka pi tal ne zda nie: Oni są tyl ko Bay er nem, a my jesteśmy aż Borussią! ), Ewa Puchała i Bartłomiej Czubek. Bartosz Bogacki ja ko Pisz czek ostrze gał, że je że li nie wygramy z Bayernem, to każdy będzie mu siał na u czyć się po praw nie wy ma wiać mo je na zwi sko, a Piotr Borkowski i Aleksandra Trybuła odważnie zadeklarowali w imieniu Lewe go, że zo sta nie w BVB na kil ka na - stępnych sezonów, jeśli dokopią Bayernowi. Niestety, koszulek mieliśmy tylko trzy Dzię ki wszyst kim i raz jesz - cze gratulujemy Marcinowi, Kamilowi i Kacprowi. pcm

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Wilno: magia historii

Wilno: magia historii Wilno: magia historii Są miejsca magiczne na ziemi, ale drugiego takiego jak Wilno nie ma JAROSŁAW DUMANOWSKI Wil no by ło i jest mia stem ma gicz - nym, nie zwy kle waż nym dla wszyst kich za miesz ku

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon -

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon - 1 Plan wy ni ko wy Pol ska we współ - cze snym świe cie NA TO od zim nej woj ny do współ - ist nie nia In te gra cja eu ro - pej ska Pol ska w sys te - mie po li tycz nym i go spo dar czym Świat współczesny

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Układanie wykładzin podłogowych

Układanie wykładzin podłogowych Układanie wykładzin podłogowych Sposoby układania Sposób układania Układanie swobodne Zastosowanie Zalety Wady W małych pomieszczeniach, tam gdzie wystarcza jeden arkusz lub rzadko odwiedzanych Szybkie

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym.

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym. Sztuka i komputer Jak już wie cie, za po mo cą kom pu te ro wych pro gra mów gra ficz nych moż na wy ko ny wać róż ne dzie ła pla stycz ne, czy li two rzyć gra fi kę kom pu te ro wą. Ta ki ob raz moż na

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od.

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe Niezbędnik finansowy Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel Produkty oszczędnościowe Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

Umowy o pracę

Umowy o pracę www.pip.gov.pl Kilka słów o umowie o pracę Przez za war cie umo wy o pra cę pra cow nik zo bo wią - zu je się do wy ko ny wa nia pra cy okre ślo ne go ro dza ju na rzecz pra co daw cy i pod je go kie row

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 Rada Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 1 Autorzy: Aleksander Parzych, Aureliusz Wlaź Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Zdjęcia na okładce i w tekście: The Audiovisual

Bardziej szczegółowo

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się ZE ŚWIATA Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie Na świe cie za uwa ża się wy raź ną ten den cję do wspie ra nia roz wo ju dziec ka. Uza leż nio ne jest to jed nak od tra dy cji edu ka cyj nych, kul tu ro

Bardziej szczegółowo

In struk cja dla ucznia

In struk cja dla ucznia Imi i nazwisko ucznia.................................................................. Wype nia nauczyciel Klasa.................. SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Z OPERONEM 2010 Czas pracy: 2 razy

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku BHP NA STACJACH LPG Pra cow nik, przy stę pu jąc do pra cy na sta no wi sku ope ra to ra LPG po wi nien za po znać się z oce ną ry zy - ka za wo do we go dla je go sta no wi ska oraz sto so wać odzież

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE Pu bli ka cja po wsta ła w ra mach pro jek tu re ali zo wa ne go z do fi nan so wa niem NFOŚiGW w ra mach pro gra mu prio ry te to we go Edu ka cja eko lo gicz na Lider projektu: Wyż sza Szko ła Eko lo

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu Sys tem ko mi no wy HY BRY DA IZO to re wo lu cyj ne roz wią za nie w tech ni ce ko mi no wej i ab so lut nie no wy pro dukt fir my Spi ro flex. Wie lo let nie do świad cze nie po zwo li ło nam na stwo

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2 instrukcja obsługi grupy pompowej Rys. 1. Budowa grupy pompowej powrót 2 3 GW 1/2 6 7 1 zasilanie 4 GW 1/2 1. zawór termostatyczny ZT 2. zawór regulacyjny ZR 3. zawór odcinający G1" belki zasilającej 4.

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego We³ na mi ne ral na jest to ma te ria³ ter mo izo la cyj ny w for mie p³yt, mat lub gra nu la tu. Zna ko mi cie na da je siê do do cie pla

Bardziej szczegółowo

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem War sza wa 2010 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Zdję cie na okład ce Wojciech Sternak Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Europejska inicjatywa obywatelska Publikacja opracowana na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMP/11/11/02

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

Uczeƒ z dysleksjà w domu

Uczeƒ z dysleksjà w domu Marta Bogdanowicz Anna Adryjanek Ma gorzata Ro yƒska Uczeƒ z dysleksjà w domu Poradnik nie tylko dla rodziców G d y n i a 2 0 1 0 Re cenzja merytoryczna: dr hab. Gra yna Krasowicz-Kupis, prof. UMCS Re

Bardziej szczegółowo

porad i informacji udzielają prawnicy

porad i informacji udzielają prawnicy Jak skutecznie reklamować towary konsumpcyjne HALO, KONSUMENT! Chcesz poznać swoje prawa? Szukasz pomocy? ZADZWOŃ DO INFOLINII KONSUMENCKIEJ BEZPŁATNY TELEFON 0 800 800 008 W dni powszednie od 9.00 do

Bardziej szczegółowo

Koncepcje i strategie logistyczne

Koncepcje i strategie logistyczne Alek san dra Koź lak Uni wer sy tet Gdań ski Trans port w lo gi sty ce a lo gi sty ka w trans por cie W kla sycz nym uję ciu za leż no ści mię - dzy trans por tem a lo gi sty ką pod kre śla się ro lę trans

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma -

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - mb0110 TEMAT WYDANIA mgr inż. Jerzy B. Zembrowski* No wy wy miar ener go osz częd no ści w bu dow nic twie No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - ja 2010 r. w spra wie cha rak te ry sty

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty Niezbędnik finansowy Finansujemy nasze marzenia Kredyty Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc do mo wy bu dżet, do brze jed

Bardziej szczegółowo

Legalność zatrudnienia cudzoziemców

Legalność zatrudnienia cudzoziemców Jarosław Cichoń Legalność zatrudnienia cudzoziemców Informator dla pracodawców Warszawa 2012 Projekt okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Monika Kolitowska-Sokół Opracowanie typograficzne i łamanie

Bardziej szczegółowo

Ubie gło rocz na, wie lo wy mia ro wa pro mo cja Idy na kon ty nen cie ame ry kań skim przy czy ni ła się do suk -

Ubie gło rocz na, wie lo wy mia ro wa pro mo cja Idy na kon ty nen cie ame ry kań skim przy czy ni ła się do suk - Utrzymać dobry czas Oscarowy sukces Idy uświadomił nam, że o powodzeniu polskiego filmu za granicą decyduje wiele czynników. Oprócz niezaprzeczalnie walorów artystycznych, ważne są: odpowiednia promocja

Bardziej szczegółowo

Mobbing. Poznaj swoje w.

Mobbing. Poznaj swoje w. Poznaj swoje prawa w pracy www.pip.gov.pl Czym jest mobbing? Po ję cie mob bin gu do ty czy dwóch aspek tów: psy - chologicznego oraz prawnego. Na psychologiczną defi ni cję mob bin gu skła da ją się wszyst

Bardziej szczegółowo

smaki Wittchen Wiosenno-letnie 12 KOLEKCJA Tekst: Lidia Popiel

smaki Wittchen Wiosenno-letnie 12 KOLEKCJA Tekst: Lidia Popiel 12 KOLEKCJA Wiosenno-letnie smaki Wittchen Od cie nie cap puc ci no, mlecz nej cze ko la dy, ciem nej espres so, lat te, wa ni lio wej śmie tan ki to urze ka ją - ce, sma ko wi te ko lo ry, któ re po ja

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A.

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Roz dział 1 In for ma cje ogól ne 1. Po sta no wie nia ogól ne 1. Re gu la min pro wa dze nia ra chun ków

Bardziej szczegółowo

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl www.pip.gov.pl Pierwsza praca Jeżeli chcesz podjąć pracę jako pracownik młodociany mu sisz: mieć co najmniej ukończone gimnazjum oraz po sia dać świa dec two le kar skie stwier dza ją ce, że praca którą

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym - Zielona Karta 24.02.2016

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Język polski Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Język polski Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Język polski Poziom podstawowy Listopad 2010 Mo del za wie ra prze wi dy wa ne od po wie dzi. Od po wie dzi zda ją ce go mo gą przy bie rać róż ną

Bardziej szczegółowo

XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY

XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY Salon Szkół Wyższych Idee, dla których warto się uczyć! Salon Liceów i Szkół Zawodowych salon.perspektywy.pl, salon.perspektywy.pl Mię dzy na ro do wy to największe

Bardziej szczegółowo

Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go. dnia 1 wrze śnia 2010 r. w Pu ła wach. Po rzą dek ze bra nia: Prze bieg Ze bra nia:

Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go. dnia 1 wrze śnia 2010 r. w Pu ła wach. Po rzą dek ze bra nia: Prze bieg Ze bra nia: Wiadomoœci Parazytologiczne 2010, 56(4), 355 359 Copyright 2010 Polskie Towarzystwo Parazytologiczne Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go To wa rzy stwa Pa ra zy to lo gicz ne go,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Wykonanie posadzki betonowej

Wykonanie posadzki betonowej Wykonanie posadzki betonowej Gładź betonowa grubości 8-10 cm powinna być zbrojona siatką stalową. NARZĘDZIA I MATERIAŁY poziomnica miarka deski grubości 27 mm linijka deski grubości 12 mm, służące do wyznaczenia

Bardziej szczegółowo

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty LUTY 2009 15 lutego 14 marca 2009 nr 2/27 Wydawnictwo Eurosystem Warszawa www.forumsamorzadowe.pl ISSN 1897-0079 INDEX 226424 Cena 12 zł (0% VAT) FORUM SAMORZĄDOWE n i e z a l e ż n y m i e s i ę c z n

Bardziej szczegółowo

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej 3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej Te mat: Ćwi cze nia na to rze prze szkód wrot ki, ro we ry, kół ka hu la - ho op, słup ki, ła wecz ki, rów no waż nia Zbiór ka na

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej

1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej 1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej MałgorzataChojak Lublin Współpraca rodziców i nauczycieli trud ne, waż ne i ko niecz ne za da nie N ie ule ga wąt pli wo ści pi sze M. Ło boc ki iż współ

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMD/12/10/01 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. informacyjny 9/2015. W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz. Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku ISSN 1233-9784

Biuletyn. informacyjny 9/2015. W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz. Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku ISSN 1233-9784 Biuletyn ISSN 1233-9784 informacyjny 9/2015 W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz Pre fe ren cyj ne kre dy ty kl sko we Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku W numerze: MRiRW O no wych

Bardziej szczegółowo

Chciałbym uzależnić dzieci od czytania Z Grzegorzem Kasdepke rozmawia Wirginia Borodzicz

Chciałbym uzależnić dzieci od czytania Z Grzegorzem Kasdepke rozmawia Wirginia Borodzicz LUDZIE l MIEJSCA l WYDARZENIA Chciałbym uzależnić dzieci od czytania Z Grzegorzem Kasdepke rozmawia Wirginia Borodzicz Na le ży Pan do pi sa rzy mło de go po ko - le nia, któ rzy ma ją sta ły kon takt

Bardziej szczegółowo

Sub kul tu ry mło dzie żo we w okre sie trans for ma cji ustro jo wej w Pol sce

Sub kul tu ry mło dzie żo we w okre sie trans for ma cji ustro jo wej w Pol sce Sub kul tu ry mło dzie żo we w okre sie trans for ma cji ustro jo wej w Pol sce na przy kła dzie fe sti wa lu w Ja ro ci nie Pro jekt edu ka cyj ny z wie dzy o spo łe czeń stwie dla uczniów szkół po nad

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Włodzimierz Łabanowski BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Poradnik dla pracodawców Warszawa 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Europejska koncepcja bezpieczeństwa użytkowania maszyn 3. Wymagania dla maszyn

Bardziej szczegółowo

ISSN 1233-9784 11/2012

ISSN 1233-9784 11/2012 ISSN 1233-9784 11/2012 W numerze: PrzejÊciowe wsparcie krajowe w 2013 r. Zmiana ustawy o paszach Ponad 1,5 mld zł dla przetwórstwa PłatnoÊci bezpoêrednie za 2012 r. PROW 2007-2013 dla przedsi biorców Wydawcy:

Bardziej szczegółowo

za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej

za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej Kształcenie na etapie edukacji wczesnoszkolnej ma charakter edukacji zintegrowanej. Jest łagodnym przejściem od wychowania przedszkolnego do edukacji

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Numer 16 28.4.2014 r. PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Gór ni cy

Bardziej szczegółowo

Jędrzej Tucholski (1932 2012)

Jędrzej Tucholski (1932 2012) Jędrzej Tucholski (1932 2012) Dwu dzie ste go pierw sze go ma ja 2012 r. zmarł w War sza wie Ję drzej Tu chol ski, dłu go let ni wi ce dy rek tor ar chi wum In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej. W In sty

Bardziej szczegółowo

Jak re kla mo wać, że by nie iry to wać. Ra port Ga ze ta.pl o sku tecz no ści re kla my in ter ne to wej

Jak re kla mo wać, że by nie iry to wać. Ra port Ga ze ta.pl o sku tecz no ści re kla my in ter ne to wej Jak re kla mo wać, że by nie iry to wać Ra port Ga ze ta.pl o sku tecz no ści re kla my in ter ne to wej Wy daw ca: Ago ra SA Au to rzy: Piotr To czy ski, sa mo dziel ny ana li tyk ryn ku (roz dział I)

Bardziej szczegółowo

Z Ludwikiem Sobolewskim, pre ze sem Gieł dy Pa pie rów War to ścio wych, roz ma wia ją To masz Czar nec ki i Krzysz tof Stę pień.

Z Ludwikiem Sobolewskim, pre ze sem Gieł dy Pa pie rów War to ścio wych, roz ma wia ją To masz Czar nec ki i Krzysz tof Stę pień. Z Ludwikiem Sobolewskim, pre ze sem Gieł dy Pa pie rów War to ścio wych, roz ma wia ją To masz Czar nec ki i Krzysz tof Stę pień. Giełda Panem zawładnęła? Tak. Czę sto so bie po wta rzam, że mo gę się

Bardziej szczegółowo

1 3go 0 2 0 4 specjalny. Alfabet

1 3go 0 2 0 4 specjalny. Alfabet Alfabet GRZEGORZA TURNAUA 6 7STARAM SI 0 0 TAK 0 3Y 0 3, ABY D 0 1 0 3 0 1C DO W 0 9ASNEGO CELU, NIE KRZYWDZI 0 3 INNYCH LUDZI. JEST TAKIE STARE POWIEDZENIE PRZYPISYWANE ANTONIEMU S 0 9ONIMSKIEMU: 0 3KIEDY

Bardziej szczegółowo

KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ. Płock dnia 21 stycznia 2013 r. KALENDARZ WYDARZEŃ DUSZPASTERSKICH 2013 STYCZEŃ

KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ. Płock dnia 21 stycznia 2013 r. KALENDARZ WYDARZEŃ DUSZPASTERSKICH 2013 STYCZEŃ O K Ó L N I K KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ 2/2013 Płock dnia 21 stycznia 2013 r. 5 KALENDARZ WYDARZEŃ DUSZPASTERSKICH 2013 STYCZEŃ 3-6.01. Płoc kie Ko lę do wa nie; Płock 5.01. Kon cert ko lęd New Li fe

Bardziej szczegółowo