RAPORT O STANIE GOSPODARKI FINANSOWEJ POWIATU GORZOWSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT O STANIE GOSPODARKI FINANSOWEJ POWIATU GORZOWSKIEGO"

Transkrypt

1 1

2 Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze RAPORT O STANIE GOSPODARKI FINANSOWEJ POWIATU GORZOWSKIEGO Zielona Góra, wrzesień 2006 r. 2

3 Spis treści str. 1. Ogólna charakterystyka Powiatu Gorzowskiego 4 2. Kontrole przeprowadzone w latach 2003-I kwartał 2006 r. 9 - rodzaje kontroli - wyniki kontroli - działania pokontrolne 3. Ocena sytuacji majątkowej Powiatu przedstawiona w informacji o stanie mienia komunalnego Analiza uchwał budżetowych w latach I kwartał 2006 r dochody budżetu - wydatki budżetu - przychody i rozchody budżetu - źródła finansowania deficytu 5. Realizacja budżetu w latach I kwartał 2006 r realizacja dochodów - realizacja wydatków z podaniem szczegółowej analizy dynamiki wydatków budżetowych - realizacja przychodów i rozchodów 6. Ocena wyniku budżetu i jego finansowania w latach I kwartał 2006 r prognoza kwoty długu - źródła finansowania deficytu 7. Dług publiczny Powiatu 50 - struktura długu - przyczyny powstania wysokiego poziomu zadłużenia 8. Prognoza sytuacji finansowej Powiatu w latach Zadłużenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie n/o Nadzór nad działalnością finansową Powiatu w latach I kwartał 2006 r Podsumowanie i wnioski 69 3

4 1. Ogólna charakterystyka Powiatu Gorzowskiego Powiat Gorzowski położony jest w północnej części województwa lubuskiego. Powierzchnia Powiatu wynosi km 2, z czego 43,5% powierzchni stanowią użytki rolne oraz 44,4% powierzchni zajmują lasy. Liczba ludności Powiatu Gorzowskiego wynosi osób, z czego 39% mieszka w miastach. W skład tej jednostki samorządu terytorialnego wchodzą: 1.Miasto Kostrzyn n/o zajmujące 42 km 2 powierzchni, stanowiącej 3,5% powierzchni Powiatu, o liczbie ludności osób, 2. Miasto i Gmina Witnica zajmująca 278 km 2 powierzchni, stanowiącej 22,8% powierzchni Powiatu, o liczbie mieszkańców wynoszącej osób, 3. Gmina Bogdaniec zajmująca 112 km 2 powierzchni, stanowiącej 9,2% powierzchni Powiatu, o liczbie ludności osób, 4.Gmina Deszczno zajmująca 168 km 2 powierzchni, stanowiącej 13,8% powierzchni Powiatu, o liczbie ludności osób, 5. Gmina Kłodawa zajmująca 244 km 2 powierzchni, stanowiącej 20% powierzchni Powiatu, o liczbie ludności osób, 6. Gmina Lubiszyn zajmująca 205 km 2 powierzchni, stanowiącej 16,6% powierzchni Powiatu, o liczbie ludności osób, 7. Gmina Santok zajmująca 168 km 2 powierzchni, stanowiącej 13,8% powierzchni Powiatu, o liczbie ludności osób. Siedzibą Powiatu Gorzowskiego jest Miasto Gorzów Wlkp., stanowiące odrębną jednostkę samorządu terytorialnego. Na terenie Powiatu Gorzowskiego znajduje się 10 rezerwatów przyrody. W Gminie Witnica usytuowany jest Park Krajobrazowy Ujście Warty oraz Zespół Przyrodniczo- Krajobrazowy Jezioro Wiejskie. Na terenie Gminy Kłodawa znajduje się Barlinecko- Gorzowski Park Krajobrazowy. Południowo-zachodnią część Powiatu Gorzowskiego zajmuje fragment Parku Narodowego Ujście Warty, na terenie którego znajdują się unikalne w skali naszego kontynentu miejsca gniazdowania i wypoczynku ptaków przelotnych. W Gminie Santok znajdują się tereny Puszczy Noteckiej. W Powiecie Gorzowskim krzyżują się dwa szlaki wodne: 1. Szlak Odry łączący Śląsk z zespołem portowym Szczecin Świnoujście. 2. Szlak Warty i Noteci, łączący drogi wodne zachodniej Europy z Bydgoszczą i Gdańskiem. 4

5 Sieć drogowa Powiatu Gorzowskiego jest równomiernie rozmieszczona i stosunkowo gęsta. Sieć ta obejmuje zarówno drogi krajowe (np. Świnoujście-Gorzów Wlkp. - Praga) jak i drogi wojewódzkie. Układ komunikacyjny dróg powiatowych zapewnia niezbędne połączenia pomiędzy miastami stanowiącymi siedziby powiatów z siedzibami gmin i innych miejscowości na terenie Powiatu. Uzupełnia je sieć dróg gminnych. W komunikacji kolejowej istotną rolę odgrywa Kostrzyn n/o, pełniąc funkcję węzła komunikacyjnego na skrzyżowaniu linii kolejowych Szczecin, Wrocław, Tczew - Granica Państwa i dalej Berlin. Węzeł ten zaspokaja również potrzeby rejonu, obsługując również tranzytowe przewozy towarowe wschód - zachód oraz północ- południe. Obszar Powiatu Gorzowskiego jest stosunkowo ubogi w zasoby surowców mineralnych i kopalin. Stwierdzono pokłady surowców mineralnych (tj. żwiry, piaski, mułki, iły i glinki ceramiczne). W Pradolinie Warty występują znaczne złoża torfu. Na terenie Powiatu Gorzowskiego częściowo znajduje się Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Witnicka Strefa Przemysłowa, w których były lokalizowane największe inwestycje. Inwestycje prowadzone były również w gminach wiejskich, zwłaszcza infrastrukturalne z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Jak wynika z informacji przedstawionej przez Powiat Gorzowski, w latach I kwartał 2006 r. jednostka samorządu terytorialnego dokonała następujących przedsięwzięć: pomimo trudności finansowych zakończony został pod koniec roku 2003 r. kosztem około 3,5 mln. złotych remont budynku pokoszarowego przy ulicy Pankiewicza w Gorzowie Wlkp. na siedzibę Starostwa Powiatowego. Rozwiązano również inny istotny problem jaki stwarzała sytuacja lokalowa Powiatowego Urzędu Pracy, obsługującego teren miasta Gorzowa Wlkp. i Powiatu, mieszczącego się w ciasnych pomieszczeniach barakowych. Konieczne było zakupienie za ponad 1 mln. złotych budynku biurowego przy ul. Walczaka w Gorzowie Wlkp., do którego PUP po niezbędnym remoncie przeprowadził się w marcu 2006 r. Przeprowadzono również wiele drobnych remontów oraz modernizacji poprawiających warunki funkcjonowania pozostałych jednostek Powiatowych: szkół ponadgimnazjalnych, domów pomocy społecznej. Nie rozwiązano natomiast problemów finansowych Szpitala Powiatowego w Kostrzynie nad Odrą, a także nie kontynuowano budowy Zespołu Szkół w tym mieście (pomimo wcześniej poniesionych znacznych nakładów finansowych). Na drogach powiatowych przeprowadzono w ww. okresie szereg inwestycji obejmujących: 5

6 - remont ulicy Leśnej w Lubiszynie (1104 m); - modernizację ulic Asfaltowej, Lipowej i Łącznej w Kostrzynie n/o (800 m); - remont drogi 1 na odcinku Krasowiec- Płonica (625 m); - remont drogi 1 na odcinku Stanowice Racław (2.229 m); - modernizacja ulicy Chwalęcickiej w Kłodawie (174 m); - modernizacja drogi na odcinku Sosny - Stare Dzieduszyce z ciągiem pieszym (958 m); - przebudowa drogi we wsi Wawrów wraz z ciągiem pieszym (270 m); - przebudowa drogi we wsi Staw wraz z budową ronda i chodnika (2.028 m); - budowa Małej Obwodnicy Miasta Kostrzyna n/o (ulice Sosnowa, Rzemieślnicza, Cmentarna, Narutowicza m). Opracowano także dokumentację techniczną przebudowy drogi Powiatowej Płomykowo-Górki. Inwestycje te były finansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa, funduszu SAPARD oraz porozumień z gminami znajdującymi się na terenie Powiatu, a także ze środków własnych. Stan techniczny wielu dróg powiatowych jest nadal zły i zdaniem władz Powiatu będzie niezbędny w latach następnych znaczny wysiłek finansowy oraz organizacyjny w celu poprawienia tego stanu technicznego. W analogicznym okresie Powiat podejmował szereg przedsięwzięć o charakterze nieinwestycyjnym. Wśród nich władze Powiatu wymieniają: Wypłacanie stypendiów dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego samego źródła uzyskały dofinansowanie projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy m.in. powrót osób długotrwale bezrobotnych na rynek pracy, staże - pierwszy krok do kariery, bezrobotni do dzieła, zwiększanie szans młodzieży na gorzowskim rynku pracy. Na dużą skalę rozwinęła się coroczna Powiatowa Spartakiada Młodzieży, w której biorą udział uczniowie wszystkich typów szkół. Co dwa lata odbywa się Polsko Niemiecki Dzień Sportu i Młodzieży. Ciekawym przedsięwzięciem, zdaniem władz Powiatu jest Powiatowa kuźnia talentów, organizowana wspólnie z Miastem i Gminą Witnica. Corocznie organizowane są dożynki Powiatowe, przy okazji których odbywają się Dni Folkloru Pogranicza, stanowiące szeroki przegląd amatorskiej twórczości artystycznej. Powiat Gorzowski na mocy porozumienia z dnia 1 czerwca 1999 r. posiada partnera transgranicznej współpracy samorządu terytorialnego, którym jest Ziemski Powiat Marchijsko-Odrzański z siedzibą w Seelow. Wśród projektów, realizowanych ze środków Unii Europejskiej należy wymienić bardzo ciekawe przedsięwzięcie polegające na tym, iż Powiat uczestniczy jako obserwator w projekcie przygotowywanym przez Huelva 6

7 (Hiszpania) pn. PROJECT TESSEO, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Partnerem projektu są Ateny (Grecja), natomiast cele projektu obejmują między innymi promowanie wspólnych elementów w różnych strategiach na rzecz zatrudnienia, upowszechnianie i przenoszenie innowacyjnych treści na ponadnarodowe partnerstwo, upowszechnianie wszelkich informacji w tym zakresie, kierowanie rozwojem lokalnej umowy na rzecz zatrudnienia. Powiat Gorzowski podjął szereg inicjatyw mających na celu poprawę funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, wśród nich można wymienić uchwalenie planu rozwoju lokalnego na lata , Strategii Zrównoważonego Rozwoju, uchwalenie programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu Gorzowskiego na lata Podstawę formalną działalności finansowej Powiatu Gorzowskiego stanowią: - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483); - ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz ze zm.); - ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz ze zm.); - ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203 poz ze zm.). Mieszkańcy Powiatu Gorzowskiego tworzą z mocy prawa lokalną wspólnotę samorządową. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, posiadając osobowość prawną i samodzielność, która podlega ochronie sądowej. Zadania powiatu nie mogą naruszać zakresu działania gmin, a ich zakres określony jest w art. 4 cyt. wyżej ustawy o samorządzie powiatowym. Obejmują one określone w ustawach szczególnych zadania dotyczące: edukacji publicznej, promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej wspierania osób niepełnosprawnych, transportu zbiorowego i dróg publicznych, kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki, geodezji, kartografii i katastru, gospodarki nieruchomościami, administracji architektoniczno-budowlanej, gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, ochrony przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowisk, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, ochrony praw konsumenta, utrzymania 7

8 powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, obronności, promocji powiatu, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży. Dochodami powiatu są: dochody własne, subwencja ogólna (składająca się z części wyrównawczej i równoważącej) i dotacje celowe z budżetu państwa. Wśród dochodów własnych powiatu wymienić należy: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (10,25%) oraz z podatku dochodowego od osób prawnych (1,4%), wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty powiatowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych powiatowych jednostek budżetowych, dochody z majątku powiatu, spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, odsetki od pożyczek udzielanych przez powiat, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochody powiatu, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów. Organami Powiatu Gorzowskiego są Rada Powiatu (organ stanowiący) i Zarząd Powiatu (organ wykonawczy), którego przewodniczącym jest Starosta Powiatu. O ustroju Powiatu Gorzowskiego stanowi statut uchwalony w dniu 12 grudnia 2002 r., nr uchwały 12/III/2002. Zgodnie z 66 ww. statutu jednostki organizacyjne Powiatu zostały utworzone w celu wykonywania zadań Powiatu. Do jednostek organizacyjnych Powiatu Gorzowskiego należą: 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.; 2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie n/o; 3. Zespół Szkół w Kostrzynie n/o, Zespół Szkół w Witnicy, Zespół Szkół Rolniczych w Kamieniu Małym, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Lipkach Wielkich (w strukturze SOSW w Lipkach Wielkich utworzone zostały dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze: interwencyjna i wsparcia dziennego), Poradnia Pedagogiczna nr 1 w Gorzowie Wlkp., Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Kostrzynie n/o; 8

9 4. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gorzowie Wlkp.; 5. Powiatowy Zarząd Dróg w Gorzowie Wlkp.; 6. Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim, Dom Pomocy Społecznej Dom Seniora w Kostrzynie n/o; 7. Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp. Natomiast 67 cyt. wyżej Statutu Powiatu Gorzowskiego określa wykaz powiatowych służb, inspekcji i straży, stanowiąc, iż w skład przedmiotowych służb, inspekcji i straży wchodzą: - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, obejmujący zasięgiem Powiat Gorzowski, - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, obejmująca zasięgiem Miasto Gorzów Wlkp. i Powiat Gorzowski, - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, obejmująca zasięgiem Miasto Gorzów Wlkp. i Powiat Gorzowski, - Miejski Inspektorat Weterynarii, obejmujący zasięgiem Miasto Gorzów Wlkp. i Powiat Gorzowski. Powiat Gorzowski prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu. Za prawidłowe wykonanie budżetu Powiatu odpowiada Zarząd Powiatu posiadający określone przepisami prawa kompetencje. Statut Powiatu odnosi się również do kwestii mienia komunalnego, stanowiąc w 73, iż mieniem Powiatu jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez Powiat i powiatowe osoby prawne. 2. Kontrole Powiatu Gorzowskiego przeprowadzone w latach 2003 I kwartał 2006 r. Rodzaje kontroli - kontrola kompleksowa w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Powiecie Gorzowskim przeprowadzona została w dniach od r. do r., udokumentowana protokołem kontroli kompleksowej z dnia 23 grudnia 2005 r. Zakres kontroli obejmował gospodarkę finansową Powiatu Gorzowskiego za rok 2004, przestrzeganie zasad i trybu udzielania zamówień publicznych w 2004 roku oraz poziom 9

10 zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego i jego zmiany w latach 2003, 2004 i w I półroczu 2005 r. - kontrola problemowa gospodarki finansowej Domu Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą za rok 2003 przeprowadzona w dniach od 28 czerwca 2004 r. do 2 września 2004 r., udokumentowana protokołem z dnia 2 września 2004 r. Kontrola kompleksowa Wyniki kontroli Kontrola kompleksowa, przeprowadzona w 2005 r. w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp. wykazała naruszenie prawa w niżej wymienionych zagadnieniach, scharakteryzowanych w poszczególnych grupach: - nieprawidłowości w zakresie realizacji dochodów z tytułu gospodarowania zasobem Skarbu Państwa. Dochody Powiatu z tego tytułu w 2004 roku stanowiły ,01 zł i wynikały z wykonanych dochodów, przekazanych do budżetu państwa, ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego i czynszu dzierżawnego, a także z opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności. Pobrane dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami, pomniejszone o określone w odrębnych przepisach dochody przysługujące jednostce samorządu terytorialnego z tytułu wykonywania tych zadań, podlegały przekazaniu na rachunek bieżący subkonto dochodów dysponenta części budżetowej przekazującego dotację, według stanu środków określonego w 7 ust. 1, w terminach odpowiednio do 15 i 25 dnia danego miesiąca stosownie do 7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań (Dz.U. Nr 100, poz z późn. zm.). Terminy odprowadzania dochodów skontrolowano za marzec, czerwiec, sierpień i listopad 2004 r. oraz lipiec, sierpień wrzesień 2005 r., stwierdzając nieterminowe przekazywanie pobranych dochodów Skarbu Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami, na rachunek Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. 10

11 W przedmiotowej sprawie zostało złożone zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przez Starostę Powiatu Gorzowskiego, - nieprawidłowości w zakresie zlecania zadań Powiatu podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku oraz finansowanie tych podmiotów na zasadach sprzecznych z obowiązującymi w czasie kontroli zasadami określonymi w art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), a od 1 stycznia 2006 r. w art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz z późn. zm.). Powiat nie przekazywał środków na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki ww. podmiotom w formie dotacji, udzielając dofinansowania w formie refundacji wydatków na podstawie umów zawieranych przez Zarząd Powiatu. Przyjęta forma przekazywania środków finansowych podmiotom spoza sektora finansów publicznych była niezgodna z wówczas obowiązującym art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych obecnie obowiązuje w tym zakresie art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, stanowiący, że podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki; - nieprawidłowości w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.). Nieprawidłowość stwierdzono w jednym spośród trzech skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Dotyczyła ona udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę tablic rejestracyjnych i polegała na wyznaczeniu terminu otwarcia ofert w cztery dni po wyznaczonym terminie składania ofert, co było niezgodne z art. 86 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z tym przepisem otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia, - nieprawidłowości w sporządzaniu sprawozdań miesięcznych Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych oraz Rb-28 S z wykonania planu wydatków budżetowych za sierpień i listopad 2004 r. Nieprawidłowości polegały na nie sporządzaniu sprawozdań miesięcznych, co było niezgodne z obowiązującym w kontrolowanym okresie 4 ust.1 pkt 2 lit. a/ i lit. b/ oraz 7 11

12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 24, poz. 279 z późn. zm.), - nieprawidłowości w sporządzaniu sprawozdań budżetowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą. W ramach kontroli sprawozdań Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za lata 2003, 2004 i I półrocze 2005 roku oraz opisowych sprawozdań finansowych składanych przez SP ZOZ w Kostrzynie nad Odrą stwierdzono rozbieżności między kwotami zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z, a danymi w sprawozdaniach opisowych. W sprawozdaniach Rb-Z wykazywano tylko zobowiązania wymagalne, pomijając zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, których termin spłaty przypadał po okresie sprawozdawczym, - nieprawidłowości dotyczące terminowego regulowania zobowiązań oraz windykacji należności. Przedmiotowa nieprawidłowość polegała na nie rozliczeniu należności na kwotę 629,52 zł, wynikającą z faktur wystawionych przez Starostwo Powiatowe za wynajem pomieszczeń oraz braku działań windykacyjnych. Nieprawidłowością w tym zakresie był również brak rozliczenia zobowiązania wobec firmy prowadzącej adaptację budynku koszarowego na siedzibę Starostwa na kwotę 1.181,67 zł, - nieprawidłowości w zakresie prowadzenia sprzedaży znaków skarbowych, stanowiących dochody Miasta Gorzów Wlkp. Sprzedaż odbywała się na podstawie zawartej w 2001 r. bezterminowo umowy zlecenia między Miastem Gorzów Wlkp., a Powiatem Gorzowskim. Pomimo przypisania w zakresie czynności, uprawnień i odpowiedzialności kasjerki prowadzenia tego zadania w ramach obowiązków służbowych, kasjerka prowadząc sprzedaż znaków skarbowych w 2005 roku otrzymała dodatkowe wynagrodzenie za I półrocze 2005 roku w wysokości 240 zł, - nieprawidłowości dotyczące zlecania wyjazdu służbowego Przewodniczącemu Rady Powiatu. Ww. nieprawidłowość polegała na zleceniu wyjazdu służbowego Przewodniczącemu Rady przez osobę nieupoważnioną, co naruszyło 1 uchwały Nr 27/V/2003 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 30 stycznia 2003 r., który imiennie upoważniał do powyższych czynności tylko Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu, - nieprawidłowości w ewidencji księgowej. 12

13 Zapisy w księgach rachunkowych nie zawierały daty dokonania operacji, co jest niezgodne z art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.). Przedmiotowa nieprawidłowość była wynikiem błędnego funkcjonowania programu komputerowego, - brak zarządzenia Starosty w sprawie podziału wydziałów, biur i referatów na stanowiska pracy. Pomimo wymogu zawartego w 10 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. Starosta nie wydał zarządzenia w sprawie podziału wydziałów, biur i referatów na stanowiska pracy. W wyniku przeprowadzenia opisywanej kontroli kompleksowej dokonano również kontroli i nie stwierdzono nieprawidłowości w następującym zakresie: - przepisów wewnętrznych określających zasady prowadzenia rachunkowości w jednostce kontrolowanej. Przepisy opracowano zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 153, poz.1752 z późn. zm.), - procedur kontroli finansowej zawartych w instrukcji obiegu i kontroli dokumentów oraz w instrukcji w sprawie organizacji i trybu działania kontroli wewnętrznej. Procedury te były zgodne z wymogami art. 35 a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, - subwencji oraz dotacji celowych na zadania zlecone. Ujęte w ewidencji księgowej i wykazane w sprawozdaniach budżetowych Rb-27S i Rb-50 za rok 2004 dotacje wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem, - pobierania oraz ewidencji opłat komunikacyjnych stanowiących dochody budżetu Powiatu, - wydatków na wynagrodzenia, a także nagrody uznaniowe oraz jubileuszowe dla pracowników Starostwa Powiatowego, - odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy, - wydatków na diety dla radnych Rady Powiatu Gorzowskiego, - gospodarki środkami trwałymi majątku Powiatu, w tym obowiązku przeprowadzania inwentaryzacji. Działania pokontrolne 13

14 Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze na podstawie wyników kontroli przekazała Staroście Powiatu Gorzowskiego wystąpienie pokontrolne, wskazując na stwierdzone nieprawidłowości, określając ich przyczyny, rozmiar oraz osoby odpowiedzialne. Sformułowano wnioski pokontrolne mające na celu podjęcie przez Starostę działań zmierzających do pełnego usunięcia nieprawidłowości i zapobieżenia ich powstawaniu w przyszłości. Wystąpienie pokontrolne zawierało 11 niżej wyszczególnionych wniosków pokontrolnych: 1. Przekazywanie dochodów Skarbu Państwa w terminach wynikających z 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań (Dz.U. Nr 100, poz z późn. zm.). 2. Zlecanie zadań Powiatu podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku oraz finansowanie tych podmiotów na zasadach określonych w art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104). 3. Wyznaczanie w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego terminu składania ofert na dzień ich otwarcia, stosownie do art. 86 ust. 2 Prawa zamówień publicznych. 4. Sporządzanie sprawozdań budżetowych Rb-27S oraz Rb-28S za wszystkie okresy wymagane przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 170, poz.1426). 5. Zobowiązanie kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu do sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-27S oraz Rb-28S za wszystkie miesiące, stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 170, poz.1426). 6. Zobowiązanie Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą do prawidłowego sporządzania sprawozdań budżetowych. 7. Podjęcie czynności w celu wyegzekwowania kwoty 629,52 zł za wynajem pomieszczeń Starostwa Powiatowego oraz dokonanie końcowego rozliczenia kwoty 1.181,67 złotych z firmą prowadzącą adaptację budynku koszarowego na siedzibę Starostwa. 14

15 8. Ujmowanie w zakresach czynności pracowników Starostwa wyłącznie zadań wykonywanych przez nich w ramach stosunku pracy. 9. Przestrzeganie kompetencji przy zlecaniu wyjazdów służbowych Przewodniczącemu Rady Powiatu, określonych w 1 uchwały Nr 27/V/2003 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 30 stycznia 2003 r. 10. Dokonanie podziału wydziałów, biur i referatów na stanowiska pracy, stosownie do 10 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp., stanowiącego załącznik do uchwały Nr 24/V/2003 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 30 stycznia 2003 r. 11. Dostosowanie opcji programu komputerowego w zakresie prowadzonych zapisów w księgach rachunkowych uwzględniających datę dokonania operacji gospodarczej, zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.). W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne Starosta Powiatu Gorzowskiego pismem z dnia 16 maja 2006 r. poinformował o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych w sposób następujący: Ad. 1 zobowiązano Naczelnika Wydziału Finansowo-Księgowego i Skarbnika Powiatu do przestrzegania terminów wynikających z 7 ust. 2 Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań (Dz.U. Nr 100, poz z późn. zm.); Ad. 2 od stycznia 2006 r. zobowiązano Skarbnika do stosowania przy zlecaniu zadań podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych procedur zgodnych z art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych; Ad. 3 w postępowaniach przetargowych przeprowadzonych po kontroli kompleksowej stosuje się zapisaną w art. 86 ust. 2 Prawo zamówień publicznych zasadę otwarcia ofert w dniu, w którym upływa termin ich składania; Ad. 4 i 5 zobowiązano kierowników podległych jednostek do składania sprawozdań zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 170, poz.1426); 15

16 Ad. 6 zobowiązano Dyrektora SP ZOZ w Kostrzynie nad Odrą do prawidłowego sporządzania sprawozdań budżetowych Rb Z zgodnych ze sprawozdaniami opisowymi; Ad. 7 procedurę wyegzekwowania zaległych opłat w kwocie 629,52 zł za wynajem pomieszczeń rozpoczęto już w trakcie przeprowadzanej przez RIO kontroli i skierowano na drogę postępowania egzekucyjnego. Zobowiązanie wobec firmy dokonującej adaptacji budynku pokoszarowego na siedzibę Starostwa, w kwocie 1.181,67 zł zostało uregulowane na początku marca 2006 r.; Ad. 8 wykreślono z zakresu czynności, uprawnień i odpowiedzialności kasjera zapis o prowadzeniu przez niego sprzedaży znaków skarbowych; Ad. 9 od dnia kontroli ściśle jest przestrzegany zapis 1 uchwały nr 27/V/2003 Rady Powiatu Gorzowskiego z r., który imiennie upoważnia Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu do zlecania wyjazdów służbowych Przewodniczącemu Rady Powiatu; Ad. 10 zalecenie zostanie wykonane do III kwartału 2006 r. zgodnie z 10 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp., stanowiącego załącznik do uchwały Nr 24/V/2003 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 30 stycznia 2003 r.; Ad. 11 dostosowano opcję programu komputerowego spełniając wymóg art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), zgodnie z którym wpisywane są aktualne daty dekretacji dokumentu księgowego jak i rejestracji operacji gospodarczej. Kontrola problemowa Celem kontroli problemowej gospodarki finansowej Domu Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą za rok przeprowadzonej w dniach od 28 czerwca 2004 r. do 2 września 2004 r. - była ocena statusu prawnego i organizacji DPS, zgodności wewnętrznych regulacji prawnych z obowiązującymi przepisami prawa, zasad prowadzenia rachunkowości, realizacji planu finansowego oraz przestrzegania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Wyniki kontroli Przeprowadzona kontrola problemowa ujawniła uchybienia i nieprawidłowości dotyczące wewnętrznych regulacji prawnych, prowadzenia ewidencji księgowej oraz realizacji dochodów z opłat za pobyt w DPS. Nieprawidłowości te dotyczyły: 16

17 - braku określenia w formie pisemnej procedur kontroli finansowej, stosownie do obowiązku określonego w art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), - braku wewnętrznych przepisów dotyczących zasad ewidencji druków ścisłego zarachowania oraz gospodarki magazynowej, - przypisania obowiązków głównego księgowego w oparciu o nieaktualne przepisy, - prowadzenia ewidencji księgowej z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 153, poz. 1752), - przekroczenia terminów ewidencjonowania operacji gospodarczych, - naruszenia regulacji wewnętrznych dotyczących wyznaczenia składu komisji inwentaryzacyjnej, - nieprawidłowego naliczania opłat za pobyt w DPS. W toku przeprowadzonej kontroli ustalono, że wewnętrzne regulacje prawne takie jak statut domu, regulamin organizacyjny, zakładowy plan kont, instrukcja inwentaryzacyjna i regulamin mieszkańca DPS Dom Seniora opracowano zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Nieprawidłowości nie stwierdzono również w zakresie: - wykonania planu dochodów DPS, - realizacji wydatków DPS, - terminowości rozliczeń z Urzędem Skarbowym oraz z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, - przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych, - zgodności ewidencji księgowej z danymi wykazanymi w sprawozdaniach budżetowych oraz w bilansie. Działania pokontrolne W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 6 października 2004 r. skierowanym do Dyrektora DPS w Kostrzynie nad Odrą sformułowane zostały następujące wnioski mające na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości: 17

18 1. Ustalenie w formie pisemnej przez kierownika jednostki procedur kontroli finansowej w jednostce stosownie do art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych; 2. Dokonanie zmiany zakresu obowiązków głównego księgowego w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy w czasie przeprowadzenia kontroli zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych; 3. Prowadzenie ewidencji księgowej zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 153, poz. 1752). 4. Przestrzeganie art. 16 d/ ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) w zakresie terminu wprowadzania składników majątkowych do ewidencji księgowej. 5. Wyznaczanie członków i przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej w sposób zgodny z przyjętymi regulacjami wewnętrznymi w jednostce. 6. Rozliczenie nadpłat uzyskanych z tytułu nieprawidłowości w naliczeniu odpłatności za pobyt w DPS oraz uwzględnianie przy naliczaniu opłat średniego kosztu utrzymania mieszkańca ustalanego przez Starostę, stosownie do art. 60 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.). W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne Dyrektor DPS poinformowała o następującej realizacji wniosków pokontrolnych: - zarządzeniem Dyrektora DPS wprowadzono procedury wewnętrznej kontroli finansowej oraz Kodeks Etyczny pracowników, zgodnie z art. 28a i art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, - do zakresu czynności i obowiązków Głównego Księgowego DPS wprowadzono aneks, dostosowując go do aktualnych przepisów, - ewidencję prowadzi się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; - skład komisji inwentaryzacyjnej jest wyznaczany zgodnie z przyjętym w jednostce regulaminem wewnętrznym, - od sierpnia 2004 r. Główna Księgowa DPS wprowadziła prawidłowy zapis księgowy dotyczący zakupu składnika majątkowego przeznaczonego do użytkowania. 18

19 Do księgowania stosuje się podwójny zapis księgowy WN 013,400; MA 072,201 (101), - rozliczono nadpłaty uzyskane z tytułu nieprawidłowego naliczenia odpłatności za pobyt w DPS Dom Seniora w Kostrzynie nad Odrą. 3. Ocena informacji o stanie mienia Powiatu przedstawiona w informacji o stanie mienia komunalnego Zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz ze zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego opracowuje informację o stanie mienia komunalnego zawierającą: - dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności; - dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, - dane dotyczące posiadania, - dane dotyczące zmian w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym powyżej, od dnia złożenia poprzedniej informacji, - dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, - inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego. W myśl norm prawnych zawartych w art. 46 cyt. wyżej ustawy o samorządzie powiatowym mieniem powiatu jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby prawne. Ustawodawca określił również w art. 47 tej ustawy w jaki sposób może nastąpić nabycie mienia przez jednostkę samorządu terytorialnego jaką jest powiat, stanowiąc, iż nabycie mienia przez powiat następuje: na podstawie odrębnej ustawy, z zastrzeżeniem, że nie stanowi ono mienia jakiejkolwiek gminy, przez przekazanie w związku z utworzeniem lub zmianą granic powiatu (w takim przypadku przekazanie mienia następuje w drodze porozumienia zainteresowanych powiatów, a w razie braku porozumienia - decyzją Prezesa Rady Ministrów podjętą na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej), w wyniku przejęcia od Skarbu Państwa na podstawie porozumienia z wyłączeniem mienia przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń reprywatyzacyjnych oraz 19

20 realizację programu powszechnego uwłaszczenia, przez inne czynności prawne lub też w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami. Stan mienia komunalnego Powiatu Gorzowskiego, według informacji o stanie mienia komunalnego załączonej przez organ wykonawczy do projektu budżetu na 2006 rok oraz wyjaśnień przedłożonych przez Skarbnika Powiatu Gorzowskiego przedstawia poniższe zestawienie: I. Nieruchomości nierozdysponowane: dz. 98/21 o pow. 179 m 2 niezabudowana położona w Kamieniu Małym; dz. 98/23 o pow. 446 m 2 - niezabudowana położona w Kamieniu Małym; dz. 98/28 o pow m 2 niezabudowana położona w Kamieniu Małym; dz. 98/29 o pow m 2 niezabudowana położona w Kamieniu Małym; dz. 114/11 o pow. 835 m 2 - niezabudowana położona w Kamieniu Małym; dz. l14/10 o pow. 856 m 2 - niezabudowana położona w Kamieniu Małym; dz. 94/2 o pow m 2 niezabudowana położona w Kamieniu Małym; dz. 497/1 o pow. 91 m 2 - niezabudowana położona w Witnicy; dz. 468/1 o pow. 108 m 2 niezabudowana (przyjęta do zasobu Powiatu od Liceum ogólnokształcącego w Witnicy); dz. 468/2 o pow. 863 m 2 - zabudowana budynkiem garażowym 6-boksowym i budynkiem gospodarczym, położona w Witnicy; dz. 110/8 o pow m 2 - niezabudowana położona w Kamieniu Małym; działki powstałe w wyniku podziału przejętych nieruchomości od SP ZOZ w Kostrzynie nad Odrą: dz. 1744/2 o pow m 2 (udział 528/1000) zabudowana przychodnią; dz. 1744/3 o pow. 428 m 2 ; dz. 270/3 o pow m 2 niezabudowana w Górzycy; dz.447/16 o pow. 154 m 2 niezabudowana; dz.447/18 o pow. 25 m 2 zabudowana budynkiem garażu; dz. 447/15 o pow. 407 m 2 droga; dz. 447/24 o pow. 282 m 2 droga; udział 16/22 w działce 447/14 o pow. 432 m 2 - niezabudowana; dz. 447/26 do 447/39 o pow. 19 m 2 każda; 401/1 o pow m 2 zabudowana budynkiem przychodni; dz. 401/3 o pow m 2 - zabudowana budynkami garaży, dz. 401/4 o pow. 32 m 2 zabudowana budynkiem trafostacji; dz. 262/5 o pow m 2 niezabudowana; dz. 383/2 o pow m 2 położona w Kostrzynie n/o przeznaczona pod budowę szkoły ponadgimnazjalnej. 20

21 II. Nieruchomości pozostające w trwałym zarządzie bądź użytkowaniu przedstawia poniższa tabela Lp. Nazwa i adres jednostki Opis nieruchomości 1 Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy, ul. Szosowa Lipki Wielkie, Gm. Santok dz. 206/21 o pow m 2 - zabudowana budynkiem szkoły i internatu dz. 217 o pow m 2 - zabudowana budynkiem szkoły 2 Zespół Szkół Rolniczych Kamień Mały, Gm. Witnica 3 Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika ul. Traugutta Witnica 4 Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim ul. Stawna Kamień Mały Gm. Witnica dz. 98/24 o pow m 2 niezabudowana dz. 98/25 o pow m 2 zabudowana budynkiem dydaktycznym, budynkiem internatu, internatu zaocznego, bud. Sali gimnastycznej, bud. chlewni i gospodarczym. dz. 110/10 o pow m 2 - nier., rolna dz. 98/27 o pow m 2 niezabudowana położona w Kamieniu Małym dz. 468/7 o pow m 2 - zabudowana budynkiem szkoły dz. 287 o pow m 2 - zabudowana bud. administracyjnym dz. 288 o pow m 2 - zabudowana bud. głównym (pałac), pawilonem zabiegowym, bud. pralni, warsztaty terapii zajęciowej, bud. gospodarczym, chlewni, mag. paliw, bud. mieszkalnym.(l lokal) dz. 284/1 o pow. 121 m 2 - niezabudowana dz. 299/1 o pow. 100 m 2 - niezabudowana dz. 300/1 o pow. 100 m 2 - niezabudowana dz. 301/2 o pow. 100 m 2 niezabudowana 21

22 5. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 6. Dom Pomocy Społecznej Dom Seniora ul. Narutowicza Kostrzyn 7. Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie ul. Piastowska Kostrzyn Kostrzyn: Dz. 424/10 o pow m 2 zabudowana dz. 424/7 o pow m 2 - zabudowana Budynkiem DPS dz. 125 o pow m 2 - zabudowana bud. Szkoły 8. Powiatowy Urząd Pracy ul. Walczaka dz. Nr 50/1 o pow m 2 - zabudowana bud. adm. (nabyto w 2005 r.) Gorzów Wlkp. 9. Drogi Powiatowe dł. dróg w km - 414,36 pow. dróg w tys. m2-2095,01 Starostwo Powiatowe siedziba Gorzów Wlkp. ul. Józefa Pankiewicza dz. 436/97 o pow m2 zabudowana budynkiem administracyjnym dz. 7/19 o pow. 81 m2 zabudowana 2 garażami (przyjęte na stan w 2006 r.) Dokonano sprzedaży: 1. dz. 114/8 o pow. 850 m 2 - sprzedana w 2004 r.; 2. dz. 94/1 o pow m 2 -sprzedana w 2004 r.; 3. udział 339/1000 w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Witnicy przy ul. Traugutta na dz. nr 468/5 o pow. 424 m 2 i 468/6 o pow. 63 m 2 (2 lokale mieszkalne) nieruchomość sprzedana w 2004 r.; 4. dz. 93 o pow m 2 - niezabudowana, położona w Świerkocinie sprzedana w 2004 r.; 5. dz. 114/12 o pow m 2 niezabudowana położona w Kamieniu Małym sprzedana w 2004 r.; 6. dz. 447/11 (2 lokale użytkowe i 1 lokal mieszkalny) lokal mieszkalny sprzedano w 2005 r., a lokale użytkowe w 2006 r.; 22

23 7. dz. 447/12 o pow m 2 zabudowana bud. garażowym- działkę podzielono na 27 działek o numerach od 447/13 do 447/39, z czego sprzedano w 2006 r. działki nr 447/17, 447/19, 447/20, 447/21, 447/22, 447/23 zabudowane budynkami garaży oraz udział w działce 447/14 w wysokości 6/22, a także sprzedano w tym samym roku działkę nr 447/13 i nr 447/25 - niezabudowaną ; 8. dz. 401/2 otrzymaną w wyniku scalenia działek 262/6, 262/7 i podzielenia na przedmiotową działkę o pow ha oraz działki nr 401/1 i nr 401/3 sprzedano tę działkę w 2005 r.; 9. dz. 1744/1 o pow. 0,0838 ha oraz udział 472/1000 w działce nr 1744/2 o pow. 0,4422 ha sprzedano w 2005 r.; 10. dz o pow. 995 m 2 w Słońsku sprzedano w 2004 r.; 11. dz. 742 o pow m 2 zabudowaną budynkiem przychodni (Czarnów) sprzedano w 2004 r.; 12. dz. 270, w miejscowości Górzyca, o pow m 2 zabudowana budynkiem Przychodni, budynkiem mieszkalnym (2 lokale) i gospodarczym dokonano podziału działki na dz. 270/1 o pow. 0,0657 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym, 270/2 o pow. 0,2363 ha zabudowanej budynkiem przychodni i gospodarczym, 270/3 niezabudowaną, sprzedano w 2005 r. lokale mieszkalne na działce 270/1 i dz.270/2; 13. dz. 662 o pow m 2 zabudowana budynkiem Powiatowego Urzędu Pracy (barakiem) sprzedana w 2006 r. Powiat Gorzowski posiada akcje i udziały, (które nie zostały ujęte w informacji o stanie mienia komunalnego): akcji po 2.000,00 zł w Gorzowskim Rynku Hurtowym S.A. w Gorzowie Wlkp., 2. udziały i dywidendy w Banku Spółdzielczym w Santoku, który obsługuje rachunek budżetu Powiatu Gorzowskiego ( według zbiorczego bilansu na kwotę zł). Powiat Gorzowski w 2005 roku osiągnął określone dochody w zakresie administrowania mieniem państwowym i komunalnym oraz poniósł wydatki z tym związane: 1. dochody i wydatki w zakresie gospodarowania mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa (Dz. 700, rozdział 70005): a/ dochody Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów ,25 zł, Opłaty za trwały zarząd 8.588,20 zł, Opłaty za dzierżawę nieruchomości 2.169,40 zł, Spłata rat z tytułu sprzedaży nieruchomości 5.980,40 zł 23

24 Zamiana użytkowania wieczystego na własność 8.703,75 zł, ogółem kwota dochodów z ww. tytułów wyniosła zł (25% tych dochodów stanowi dochód własny Powiatu, pozostała część jest przekazywana do budżetu Państwa). b/ wydatki zł 2. Dochody i wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Powiatu a/ dochody Sprzedaż nieruchomości zł, w tym sprzedaż nieruchomości zł i spłata rat z tytułu sprzedaży nieruchomości zł ( bez odsetek), Dzierżawa nieruchomości zł ( bez VAT), Opłaty z tytułu trwałego zarządu zł, Powiat Gorzowski uzyskał 25% wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa zł, ogółem kwota dochodów z ww. tytułów wynosi zł, b/ wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży zł. W 2004 r. Powiat Gorzowski z analogicznych tytułów osiągnął dochody w wysokości zł w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i poniósł wydatki z tego tytułu w wysokości zł, natomiast w zakresie gospodarki mieniem powiatowym osiągnięto dochody w wysokości zł i poniesiono wydatki w wysokości zł. W 2003 r. Powiat Gorzowski osiągnął dochody w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w wysokości zł i poniósł wydatki w tym zakresie w wysokości zł, zaś w zakresie gospodarki mieniem powiatowym osiągnięto dochody w wysokości zł, natomiast poniesiono wydatki w wysokości zł. 4. Analiza uchwał budżetowych w latach Rok 2003 Budżet Powiatu Gorzowskiego uchwalony został 30 stycznia 2003 r. uchwałą Rady Powiatu Gorzowskiego Nr 23/V/2003. Uchwała budżetowa na 2003 rok zakładała: - dochody budżetowe w wysokości zł, - wydatki budżetowe w wysokości zł. 1. Ogólna kwota dochodów obejmowała: 24

25 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie: zł, 2) subwencję ogólną w kwocie: zł, w tym: - część oświatowa zł, - część drogowa zł, - część wyrównawcza zł, 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie: zł, 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w kwocie: zł, 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie: zł, 6) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie: zł, 7) pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu w kwocie: zł. 2. Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na: 1) wydatki bieżące kwotę: zł w tym na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł, - dotacje zł, - wydatki na obsługę długu Powiatu zł, - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat zł. 2) wydatki majątkowe kwotę: zł 25

26 w tym na: - wydatki inwestycyjne dla Powiatowego Zarządu Dróg zł, - budowę szkoły ponadgimnazjalnej zł, - zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zł, - zakupy inwestycyjne dla Starostwa Powiatowego zł, - remont siedziby Starostwa Powiatowego zł. 3. W uchwale budżetowej Powiatu na 2003 r. ustalono przychody budżetu w kwocie zł pochodzące z kredytu długoterminowego w wysokości zł oraz z wolnych środków w wysokości zł. Ustalono rozchody budżetowe w kwocie zł, które zostały przeznaczone na spłatę kredytu długoterminowego. 4. W uchwale budżetowej zaplanowano deficyt budżetu Powiatu w kwocie zł, którego źródłem sfinansowania był kredyt długoterminowy. Rok 2004 Budżet Powiatu Gorzowskiego uchwalony został 30 stycznia 2004 r. uchwałą Rady Powiatu Gorzowskiego Nr 73/XIII/2004. Uchwała budżetowa na 2004 rok zakładała: - dochody budżetowe w wysokości zł, - wydatki budżetowe w wysokości zł. 1. Ogólna kwota dochodów obejmowała: 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w kwocie: zł, 2) subwencję ogólną w kwocie: zł, w tym: - część oświatowa zł, - część wyrównawcza zł, - część równoważąca zł, 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 26

27 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat w kwocie: zł, 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w kwocie: zł, 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie: zł, 6) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie: zł, 7) pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu w kwocie: zł. 2. Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na: 1) wydatki bieżące kwotę: zł, w tym na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł, - dotacje zł, - wydatki na obsługę długu Powiatu zł, - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat zł. 2) wydatki majątkowe kwotę: zł, w tym na: - wydatki inwestycyjne dla Powiatowego Zarządu Dróg zł, - budowę szkoły ponadgimnazjalnej zł, - remont siedziby Starostwa Powiatowego zł, - wydatki inwestycyjne Wydziału Zarządzania Kryzysowego zł. 3. W uchwale budżetowej Powiatu na 2004 r. ustalono przychody budżetu w kwocie zł pochodzące z kredytu długoterminowego. Ustalono rozchody budżetowe w kwocie zł, stanowiące spłatę kredytu długoterminowego. 4. W uchwale budżetowej zaplanowano deficyt budżetu Powiatu w kwocie zł, którego źródłem sfinansowania był kredyt długoterminowy. 27

RAPORT O STANIE GOSPODARKI FINANSOWEJ POWIATU GORZOWSKIEGO

RAPORT O STANIE GOSPODARKI FINANSOWEJ POWIATU GORZOWSKIEGO 1 2 Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze RAPORT O STANIE GOSPODARKI FINANSOWEJ POWIATU GORZOWSKIEGO Zielona Góra, czerwiec 2013 r. 3 Spis treści str. 1. Ogólna charakterystyka Powiatu Gorzowskiego...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 65-261 Zielona Góra, ul. Chmielna 13; tel. 68 329 19 00; fax: 68 329 19 03 www.zielonagora.rio.gov.pl e-mail: zielonagora@rio.gov.pl Zielona Góra, 2015.12.07

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 2i marca 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.9.2013.1 Pan Andrzej Jęcz Starosta Kościański WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r.

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Posiedzenie odbyło się w budynku A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. W posiedzeniu udział wzięli

Bardziej szczegółowo

Jakie są źródła dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego?

Jakie są źródła dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego? Jakie są źródła dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego? Dochody budżetowe to należne lub faktyczne wpływy środków pieniężnych do budżetów pobierane przez organy finansowe lub przez jednostki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

Ludwik Węgrzyn Ekspert ZPP

Ludwik Węgrzyn Ekspert ZPP Deficyt w budŝetach powiatów środki na rozwój czy na realizację zadań bieŝących Ludwik Węgrzyn Ekspert ZPP Katowice, 25 lutego 2013r. Kilka słów wprowadzenia Samorząd terytorialny, w tym powiatowy, nie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa tel. (22) 628 28 62; 628 78 42 e-mail: warszawa@warszawa.rio.gov.pl WK.0921.5.2014 Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 65-261 Zielona Góra, ul. Chmielna 13; tel. 68 329 19 00; fax: 68 329 19 03 www.zielonagora.rio.gov.pl e-mail: zielonagora@rio.gov.pl RIO.I.092.2.2013 Zielona

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r. UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 23 marca 2011 r. przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2010 rok Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 65-261 Zielona Góra, ul. Chmielna 13; tel. 68 329 19 00; fax: 68 329 19 03 www.zielonagora.rio.gov.pl e-mail: zielonagora@rio.gov.pl Zielona Góra, 2014.02.12

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096 UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYYM W ROKU 2009

WYKAZ KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYYM W ROKU 2009 WYKAZ KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYYM W ROKU 2009 l.p Jednostka kontrolująca Zakres kontroli Termin kontroli Wnioski pokontrolne Stwierdzone naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Województwa Wielkopolskiego Nr 101 10895 Poz. 1908 1908 UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Na podstawie art. 4, art.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok Budżet Gminy na 2009 rok, uchwalony został w dniu 22 grudnia 2008 roku, Uchwałą Nr XXIX/64/2008 Rady Miejskiej w Zbąszynku. W trakcie całego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ST1-4834-1044/06 Warszawa, 2006-09-29

ST1-4834-1044/06 Warszawa, 2006-09-29 MINISTER FINANSÓW ST1-4834-1044/06 Warszawa, 2006-09-29 Szanowni Państwo W związku ze zgłaszanymi przez jednostki samorządu terytorialnego wątpliwościami związanymi ze stosowaniem przepisów prawa, przedstawiam

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366. SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego. z dnia 23 marca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366. SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366 SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 23 marca 2015 r. Z REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/157/04 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 28-12-2004 DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Dochody 2005 roku Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 1.600 zł Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z wykonania budżetu za 2013 rok

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z wykonania budżetu za 2013 rok Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z wykonania budżetu za 2013 rok Uchwałą Nr XXVI/223/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku w dniu 28 grudnia 2012 r. przyjęto do realizacji budżet Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat Informacja z dochodów na 30.04.2010 r. Procent 020 Leśnictwo 81,870,00 27,964,58 34,16% 02001 Gospodarka leśna 81,870,00 27,964,58 34,16% 2460 Środki otrzymane od pozostałych 81,870,00 27,964,58 34,16%

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI. Gliwice, dnia 15 listopada 2011 roku

PREZYDENT MIASTA GLIWICE WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI. Gliwice, dnia 15 listopada 2011 roku PREZYDENT MIASTA GLIWICE PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA GLIWICE NA 2012 ROK WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI Gliwice, dnia 15 listopada 2011 roku SPIS TREŚCI str. I. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 do Zarządzenia Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2007 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. (077) 453-86 - 36, 37 Tel/Fax (077) 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl NK0-401-2/06 Opole, dnia 12 stycznia 2007 r. Pan Michał

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2013 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720 UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK

UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r Poz 7994 UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.23.2015 Bydgoszcz, 31 lipca 2015 r. Pan Wojciech Rakowski Wójt Gminy Zbiczno Urząd Gminy Zbiczno Zbiczno 140 87-305 Zbiczno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z wykonania budżetu za 2014 rok

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z wykonania budżetu za 2014 rok Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z wykonania budżetu za 2014 rok Uchwałą Nr XXXVI / 323 /2013 Rady Miejskiej w Chmielniku w dniu 30 grudnia 2013 r. przyjęto do realizacji budżet Miasta

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/27/15 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok

UCHWAŁA NR V/27/15 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok UCHWAŁA NR V/27/15 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2014 ROK Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 267 ust.1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2013 (plan po zmianach 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r. II. DOCHODY BUDŻETU MIASTA Plan dochodów ogółem po zmianach wyniósł 45 752 010,40 zł i został wykonany w wysokości 23 384 883,25

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 65-261 Zielona Góra, ul. Chmielna 13; tel. 68 329 19 00; fax: 68 329 19 03 www.zielonagora.rio.gov.pl e-mail: zielonagora@rio.gov.pl RIO.I.092.8.1.2015 Zielona

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Projekt budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok opracowano na podstawie planowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej wraz

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 152 /2216/09 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 marca 2009 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2008 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015. UCHWAŁA NR IX/8/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 kwietnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36,37 Tel/Fax 453-73 - 68 E-mail:rio@rio.opole.pl Opole, 1 września 2004 r. ZK-401-27/04 Pan Wiesław Fąfara Prezydent

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/1373/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 10 listopada 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Lublin, listopad

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI. Gliwice, dnia 13 listopada 2009 roku

PREZYDENT MIASTA GLIWICE WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI. Gliwice, dnia 13 listopada 2009 roku PREZYDENT MIASTA GLIWICE PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA GLIWICE NA 2010 ROK WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI Gliwice, dnia 13 listopada 2009 roku SPIS TREŚCI str. I. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach

Bardziej szczegółowo