RAPORT O STANIE GOSPODARKI FINANSOWEJ POWIATU GORZOWSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT O STANIE GOSPODARKI FINANSOWEJ POWIATU GORZOWSKIEGO"

Transkrypt

1 1

2 Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze RAPORT O STANIE GOSPODARKI FINANSOWEJ POWIATU GORZOWSKIEGO Zielona Góra, wrzesień 2006 r. 2

3 Spis treści str. 1. Ogólna charakterystyka Powiatu Gorzowskiego 4 2. Kontrole przeprowadzone w latach 2003-I kwartał 2006 r. 9 - rodzaje kontroli - wyniki kontroli - działania pokontrolne 3. Ocena sytuacji majątkowej Powiatu przedstawiona w informacji o stanie mienia komunalnego Analiza uchwał budżetowych w latach I kwartał 2006 r dochody budżetu - wydatki budżetu - przychody i rozchody budżetu - źródła finansowania deficytu 5. Realizacja budżetu w latach I kwartał 2006 r realizacja dochodów - realizacja wydatków z podaniem szczegółowej analizy dynamiki wydatków budżetowych - realizacja przychodów i rozchodów 6. Ocena wyniku budżetu i jego finansowania w latach I kwartał 2006 r prognoza kwoty długu - źródła finansowania deficytu 7. Dług publiczny Powiatu 50 - struktura długu - przyczyny powstania wysokiego poziomu zadłużenia 8. Prognoza sytuacji finansowej Powiatu w latach Zadłużenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie n/o Nadzór nad działalnością finansową Powiatu w latach I kwartał 2006 r Podsumowanie i wnioski 69 3

4 1. Ogólna charakterystyka Powiatu Gorzowskiego Powiat Gorzowski położony jest w północnej części województwa lubuskiego. Powierzchnia Powiatu wynosi km 2, z czego 43,5% powierzchni stanowią użytki rolne oraz 44,4% powierzchni zajmują lasy. Liczba ludności Powiatu Gorzowskiego wynosi osób, z czego 39% mieszka w miastach. W skład tej jednostki samorządu terytorialnego wchodzą: 1.Miasto Kostrzyn n/o zajmujące 42 km 2 powierzchni, stanowiącej 3,5% powierzchni Powiatu, o liczbie ludności osób, 2. Miasto i Gmina Witnica zajmująca 278 km 2 powierzchni, stanowiącej 22,8% powierzchni Powiatu, o liczbie mieszkańców wynoszącej osób, 3. Gmina Bogdaniec zajmująca 112 km 2 powierzchni, stanowiącej 9,2% powierzchni Powiatu, o liczbie ludności osób, 4.Gmina Deszczno zajmująca 168 km 2 powierzchni, stanowiącej 13,8% powierzchni Powiatu, o liczbie ludności osób, 5. Gmina Kłodawa zajmująca 244 km 2 powierzchni, stanowiącej 20% powierzchni Powiatu, o liczbie ludności osób, 6. Gmina Lubiszyn zajmująca 205 km 2 powierzchni, stanowiącej 16,6% powierzchni Powiatu, o liczbie ludności osób, 7. Gmina Santok zajmująca 168 km 2 powierzchni, stanowiącej 13,8% powierzchni Powiatu, o liczbie ludności osób. Siedzibą Powiatu Gorzowskiego jest Miasto Gorzów Wlkp., stanowiące odrębną jednostkę samorządu terytorialnego. Na terenie Powiatu Gorzowskiego znajduje się 10 rezerwatów przyrody. W Gminie Witnica usytuowany jest Park Krajobrazowy Ujście Warty oraz Zespół Przyrodniczo- Krajobrazowy Jezioro Wiejskie. Na terenie Gminy Kłodawa znajduje się Barlinecko- Gorzowski Park Krajobrazowy. Południowo-zachodnią część Powiatu Gorzowskiego zajmuje fragment Parku Narodowego Ujście Warty, na terenie którego znajdują się unikalne w skali naszego kontynentu miejsca gniazdowania i wypoczynku ptaków przelotnych. W Gminie Santok znajdują się tereny Puszczy Noteckiej. W Powiecie Gorzowskim krzyżują się dwa szlaki wodne: 1. Szlak Odry łączący Śląsk z zespołem portowym Szczecin Świnoujście. 2. Szlak Warty i Noteci, łączący drogi wodne zachodniej Europy z Bydgoszczą i Gdańskiem. 4

5 Sieć drogowa Powiatu Gorzowskiego jest równomiernie rozmieszczona i stosunkowo gęsta. Sieć ta obejmuje zarówno drogi krajowe (np. Świnoujście-Gorzów Wlkp. - Praga) jak i drogi wojewódzkie. Układ komunikacyjny dróg powiatowych zapewnia niezbędne połączenia pomiędzy miastami stanowiącymi siedziby powiatów z siedzibami gmin i innych miejscowości na terenie Powiatu. Uzupełnia je sieć dróg gminnych. W komunikacji kolejowej istotną rolę odgrywa Kostrzyn n/o, pełniąc funkcję węzła komunikacyjnego na skrzyżowaniu linii kolejowych Szczecin, Wrocław, Tczew - Granica Państwa i dalej Berlin. Węzeł ten zaspokaja również potrzeby rejonu, obsługując również tranzytowe przewozy towarowe wschód - zachód oraz północ- południe. Obszar Powiatu Gorzowskiego jest stosunkowo ubogi w zasoby surowców mineralnych i kopalin. Stwierdzono pokłady surowców mineralnych (tj. żwiry, piaski, mułki, iły i glinki ceramiczne). W Pradolinie Warty występują znaczne złoża torfu. Na terenie Powiatu Gorzowskiego częściowo znajduje się Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Witnicka Strefa Przemysłowa, w których były lokalizowane największe inwestycje. Inwestycje prowadzone były również w gminach wiejskich, zwłaszcza infrastrukturalne z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Jak wynika z informacji przedstawionej przez Powiat Gorzowski, w latach I kwartał 2006 r. jednostka samorządu terytorialnego dokonała następujących przedsięwzięć: pomimo trudności finansowych zakończony został pod koniec roku 2003 r. kosztem około 3,5 mln. złotych remont budynku pokoszarowego przy ulicy Pankiewicza w Gorzowie Wlkp. na siedzibę Starostwa Powiatowego. Rozwiązano również inny istotny problem jaki stwarzała sytuacja lokalowa Powiatowego Urzędu Pracy, obsługującego teren miasta Gorzowa Wlkp. i Powiatu, mieszczącego się w ciasnych pomieszczeniach barakowych. Konieczne było zakupienie za ponad 1 mln. złotych budynku biurowego przy ul. Walczaka w Gorzowie Wlkp., do którego PUP po niezbędnym remoncie przeprowadził się w marcu 2006 r. Przeprowadzono również wiele drobnych remontów oraz modernizacji poprawiających warunki funkcjonowania pozostałych jednostek Powiatowych: szkół ponadgimnazjalnych, domów pomocy społecznej. Nie rozwiązano natomiast problemów finansowych Szpitala Powiatowego w Kostrzynie nad Odrą, a także nie kontynuowano budowy Zespołu Szkół w tym mieście (pomimo wcześniej poniesionych znacznych nakładów finansowych). Na drogach powiatowych przeprowadzono w ww. okresie szereg inwestycji obejmujących: 5

6 - remont ulicy Leśnej w Lubiszynie (1104 m); - modernizację ulic Asfaltowej, Lipowej i Łącznej w Kostrzynie n/o (800 m); - remont drogi 1 na odcinku Krasowiec- Płonica (625 m); - remont drogi 1 na odcinku Stanowice Racław (2.229 m); - modernizacja ulicy Chwalęcickiej w Kłodawie (174 m); - modernizacja drogi na odcinku Sosny - Stare Dzieduszyce z ciągiem pieszym (958 m); - przebudowa drogi we wsi Wawrów wraz z ciągiem pieszym (270 m); - przebudowa drogi we wsi Staw wraz z budową ronda i chodnika (2.028 m); - budowa Małej Obwodnicy Miasta Kostrzyna n/o (ulice Sosnowa, Rzemieślnicza, Cmentarna, Narutowicza m). Opracowano także dokumentację techniczną przebudowy drogi Powiatowej Płomykowo-Górki. Inwestycje te były finansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa, funduszu SAPARD oraz porozumień z gminami znajdującymi się na terenie Powiatu, a także ze środków własnych. Stan techniczny wielu dróg powiatowych jest nadal zły i zdaniem władz Powiatu będzie niezbędny w latach następnych znaczny wysiłek finansowy oraz organizacyjny w celu poprawienia tego stanu technicznego. W analogicznym okresie Powiat podejmował szereg przedsięwzięć o charakterze nieinwestycyjnym. Wśród nich władze Powiatu wymieniają: Wypłacanie stypendiów dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego samego źródła uzyskały dofinansowanie projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy m.in. powrót osób długotrwale bezrobotnych na rynek pracy, staże - pierwszy krok do kariery, bezrobotni do dzieła, zwiększanie szans młodzieży na gorzowskim rynku pracy. Na dużą skalę rozwinęła się coroczna Powiatowa Spartakiada Młodzieży, w której biorą udział uczniowie wszystkich typów szkół. Co dwa lata odbywa się Polsko Niemiecki Dzień Sportu i Młodzieży. Ciekawym przedsięwzięciem, zdaniem władz Powiatu jest Powiatowa kuźnia talentów, organizowana wspólnie z Miastem i Gminą Witnica. Corocznie organizowane są dożynki Powiatowe, przy okazji których odbywają się Dni Folkloru Pogranicza, stanowiące szeroki przegląd amatorskiej twórczości artystycznej. Powiat Gorzowski na mocy porozumienia z dnia 1 czerwca 1999 r. posiada partnera transgranicznej współpracy samorządu terytorialnego, którym jest Ziemski Powiat Marchijsko-Odrzański z siedzibą w Seelow. Wśród projektów, realizowanych ze środków Unii Europejskiej należy wymienić bardzo ciekawe przedsięwzięcie polegające na tym, iż Powiat uczestniczy jako obserwator w projekcie przygotowywanym przez Huelva 6

7 (Hiszpania) pn. PROJECT TESSEO, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Partnerem projektu są Ateny (Grecja), natomiast cele projektu obejmują między innymi promowanie wspólnych elementów w różnych strategiach na rzecz zatrudnienia, upowszechnianie i przenoszenie innowacyjnych treści na ponadnarodowe partnerstwo, upowszechnianie wszelkich informacji w tym zakresie, kierowanie rozwojem lokalnej umowy na rzecz zatrudnienia. Powiat Gorzowski podjął szereg inicjatyw mających na celu poprawę funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, wśród nich można wymienić uchwalenie planu rozwoju lokalnego na lata , Strategii Zrównoważonego Rozwoju, uchwalenie programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu Gorzowskiego na lata Podstawę formalną działalności finansowej Powiatu Gorzowskiego stanowią: - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483); - ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz ze zm.); - ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz ze zm.); - ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203 poz ze zm.). Mieszkańcy Powiatu Gorzowskiego tworzą z mocy prawa lokalną wspólnotę samorządową. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, posiadając osobowość prawną i samodzielność, która podlega ochronie sądowej. Zadania powiatu nie mogą naruszać zakresu działania gmin, a ich zakres określony jest w art. 4 cyt. wyżej ustawy o samorządzie powiatowym. Obejmują one określone w ustawach szczególnych zadania dotyczące: edukacji publicznej, promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej wspierania osób niepełnosprawnych, transportu zbiorowego i dróg publicznych, kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki, geodezji, kartografii i katastru, gospodarki nieruchomościami, administracji architektoniczno-budowlanej, gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, ochrony przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowisk, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, ochrony praw konsumenta, utrzymania 7

8 powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, obronności, promocji powiatu, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży. Dochodami powiatu są: dochody własne, subwencja ogólna (składająca się z części wyrównawczej i równoważącej) i dotacje celowe z budżetu państwa. Wśród dochodów własnych powiatu wymienić należy: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (10,25%) oraz z podatku dochodowego od osób prawnych (1,4%), wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty powiatowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych powiatowych jednostek budżetowych, dochody z majątku powiatu, spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, odsetki od pożyczek udzielanych przez powiat, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochody powiatu, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów. Organami Powiatu Gorzowskiego są Rada Powiatu (organ stanowiący) i Zarząd Powiatu (organ wykonawczy), którego przewodniczącym jest Starosta Powiatu. O ustroju Powiatu Gorzowskiego stanowi statut uchwalony w dniu 12 grudnia 2002 r., nr uchwały 12/III/2002. Zgodnie z 66 ww. statutu jednostki organizacyjne Powiatu zostały utworzone w celu wykonywania zadań Powiatu. Do jednostek organizacyjnych Powiatu Gorzowskiego należą: 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.; 2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie n/o; 3. Zespół Szkół w Kostrzynie n/o, Zespół Szkół w Witnicy, Zespół Szkół Rolniczych w Kamieniu Małym, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Lipkach Wielkich (w strukturze SOSW w Lipkach Wielkich utworzone zostały dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze: interwencyjna i wsparcia dziennego), Poradnia Pedagogiczna nr 1 w Gorzowie Wlkp., Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Kostrzynie n/o; 8

9 4. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gorzowie Wlkp.; 5. Powiatowy Zarząd Dróg w Gorzowie Wlkp.; 6. Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim, Dom Pomocy Społecznej Dom Seniora w Kostrzynie n/o; 7. Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp. Natomiast 67 cyt. wyżej Statutu Powiatu Gorzowskiego określa wykaz powiatowych służb, inspekcji i straży, stanowiąc, iż w skład przedmiotowych służb, inspekcji i straży wchodzą: - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, obejmujący zasięgiem Powiat Gorzowski, - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, obejmująca zasięgiem Miasto Gorzów Wlkp. i Powiat Gorzowski, - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, obejmująca zasięgiem Miasto Gorzów Wlkp. i Powiat Gorzowski, - Miejski Inspektorat Weterynarii, obejmujący zasięgiem Miasto Gorzów Wlkp. i Powiat Gorzowski. Powiat Gorzowski prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu. Za prawidłowe wykonanie budżetu Powiatu odpowiada Zarząd Powiatu posiadający określone przepisami prawa kompetencje. Statut Powiatu odnosi się również do kwestii mienia komunalnego, stanowiąc w 73, iż mieniem Powiatu jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez Powiat i powiatowe osoby prawne. 2. Kontrole Powiatu Gorzowskiego przeprowadzone w latach 2003 I kwartał 2006 r. Rodzaje kontroli - kontrola kompleksowa w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Powiecie Gorzowskim przeprowadzona została w dniach od r. do r., udokumentowana protokołem kontroli kompleksowej z dnia 23 grudnia 2005 r. Zakres kontroli obejmował gospodarkę finansową Powiatu Gorzowskiego za rok 2004, przestrzeganie zasad i trybu udzielania zamówień publicznych w 2004 roku oraz poziom 9

10 zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego i jego zmiany w latach 2003, 2004 i w I półroczu 2005 r. - kontrola problemowa gospodarki finansowej Domu Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą za rok 2003 przeprowadzona w dniach od 28 czerwca 2004 r. do 2 września 2004 r., udokumentowana protokołem z dnia 2 września 2004 r. Kontrola kompleksowa Wyniki kontroli Kontrola kompleksowa, przeprowadzona w 2005 r. w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp. wykazała naruszenie prawa w niżej wymienionych zagadnieniach, scharakteryzowanych w poszczególnych grupach: - nieprawidłowości w zakresie realizacji dochodów z tytułu gospodarowania zasobem Skarbu Państwa. Dochody Powiatu z tego tytułu w 2004 roku stanowiły ,01 zł i wynikały z wykonanych dochodów, przekazanych do budżetu państwa, ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego i czynszu dzierżawnego, a także z opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności. Pobrane dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami, pomniejszone o określone w odrębnych przepisach dochody przysługujące jednostce samorządu terytorialnego z tytułu wykonywania tych zadań, podlegały przekazaniu na rachunek bieżący subkonto dochodów dysponenta części budżetowej przekazującego dotację, według stanu środków określonego w 7 ust. 1, w terminach odpowiednio do 15 i 25 dnia danego miesiąca stosownie do 7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań (Dz.U. Nr 100, poz z późn. zm.). Terminy odprowadzania dochodów skontrolowano za marzec, czerwiec, sierpień i listopad 2004 r. oraz lipiec, sierpień wrzesień 2005 r., stwierdzając nieterminowe przekazywanie pobranych dochodów Skarbu Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami, na rachunek Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. 10

11 W przedmiotowej sprawie zostało złożone zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przez Starostę Powiatu Gorzowskiego, - nieprawidłowości w zakresie zlecania zadań Powiatu podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku oraz finansowanie tych podmiotów na zasadach sprzecznych z obowiązującymi w czasie kontroli zasadami określonymi w art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), a od 1 stycznia 2006 r. w art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz z późn. zm.). Powiat nie przekazywał środków na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki ww. podmiotom w formie dotacji, udzielając dofinansowania w formie refundacji wydatków na podstawie umów zawieranych przez Zarząd Powiatu. Przyjęta forma przekazywania środków finansowych podmiotom spoza sektora finansów publicznych była niezgodna z wówczas obowiązującym art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych obecnie obowiązuje w tym zakresie art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, stanowiący, że podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki; - nieprawidłowości w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.). Nieprawidłowość stwierdzono w jednym spośród trzech skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Dotyczyła ona udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę tablic rejestracyjnych i polegała na wyznaczeniu terminu otwarcia ofert w cztery dni po wyznaczonym terminie składania ofert, co było niezgodne z art. 86 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z tym przepisem otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia, - nieprawidłowości w sporządzaniu sprawozdań miesięcznych Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych oraz Rb-28 S z wykonania planu wydatków budżetowych za sierpień i listopad 2004 r. Nieprawidłowości polegały na nie sporządzaniu sprawozdań miesięcznych, co było niezgodne z obowiązującym w kontrolowanym okresie 4 ust.1 pkt 2 lit. a/ i lit. b/ oraz 7 11

12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 24, poz. 279 z późn. zm.), - nieprawidłowości w sporządzaniu sprawozdań budżetowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą. W ramach kontroli sprawozdań Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za lata 2003, 2004 i I półrocze 2005 roku oraz opisowych sprawozdań finansowych składanych przez SP ZOZ w Kostrzynie nad Odrą stwierdzono rozbieżności między kwotami zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z, a danymi w sprawozdaniach opisowych. W sprawozdaniach Rb-Z wykazywano tylko zobowiązania wymagalne, pomijając zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, których termin spłaty przypadał po okresie sprawozdawczym, - nieprawidłowości dotyczące terminowego regulowania zobowiązań oraz windykacji należności. Przedmiotowa nieprawidłowość polegała na nie rozliczeniu należności na kwotę 629,52 zł, wynikającą z faktur wystawionych przez Starostwo Powiatowe za wynajem pomieszczeń oraz braku działań windykacyjnych. Nieprawidłowością w tym zakresie był również brak rozliczenia zobowiązania wobec firmy prowadzącej adaptację budynku koszarowego na siedzibę Starostwa na kwotę 1.181,67 zł, - nieprawidłowości w zakresie prowadzenia sprzedaży znaków skarbowych, stanowiących dochody Miasta Gorzów Wlkp. Sprzedaż odbywała się na podstawie zawartej w 2001 r. bezterminowo umowy zlecenia między Miastem Gorzów Wlkp., a Powiatem Gorzowskim. Pomimo przypisania w zakresie czynności, uprawnień i odpowiedzialności kasjerki prowadzenia tego zadania w ramach obowiązków służbowych, kasjerka prowadząc sprzedaż znaków skarbowych w 2005 roku otrzymała dodatkowe wynagrodzenie za I półrocze 2005 roku w wysokości 240 zł, - nieprawidłowości dotyczące zlecania wyjazdu służbowego Przewodniczącemu Rady Powiatu. Ww. nieprawidłowość polegała na zleceniu wyjazdu służbowego Przewodniczącemu Rady przez osobę nieupoważnioną, co naruszyło 1 uchwały Nr 27/V/2003 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 30 stycznia 2003 r., który imiennie upoważniał do powyższych czynności tylko Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu, - nieprawidłowości w ewidencji księgowej. 12

13 Zapisy w księgach rachunkowych nie zawierały daty dokonania operacji, co jest niezgodne z art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.). Przedmiotowa nieprawidłowość była wynikiem błędnego funkcjonowania programu komputerowego, - brak zarządzenia Starosty w sprawie podziału wydziałów, biur i referatów na stanowiska pracy. Pomimo wymogu zawartego w 10 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. Starosta nie wydał zarządzenia w sprawie podziału wydziałów, biur i referatów na stanowiska pracy. W wyniku przeprowadzenia opisywanej kontroli kompleksowej dokonano również kontroli i nie stwierdzono nieprawidłowości w następującym zakresie: - przepisów wewnętrznych określających zasady prowadzenia rachunkowości w jednostce kontrolowanej. Przepisy opracowano zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 153, poz.1752 z późn. zm.), - procedur kontroli finansowej zawartych w instrukcji obiegu i kontroli dokumentów oraz w instrukcji w sprawie organizacji i trybu działania kontroli wewnętrznej. Procedury te były zgodne z wymogami art. 35 a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, - subwencji oraz dotacji celowych na zadania zlecone. Ujęte w ewidencji księgowej i wykazane w sprawozdaniach budżetowych Rb-27S i Rb-50 za rok 2004 dotacje wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem, - pobierania oraz ewidencji opłat komunikacyjnych stanowiących dochody budżetu Powiatu, - wydatków na wynagrodzenia, a także nagrody uznaniowe oraz jubileuszowe dla pracowników Starostwa Powiatowego, - odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy, - wydatków na diety dla radnych Rady Powiatu Gorzowskiego, - gospodarki środkami trwałymi majątku Powiatu, w tym obowiązku przeprowadzania inwentaryzacji. Działania pokontrolne 13

14 Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze na podstawie wyników kontroli przekazała Staroście Powiatu Gorzowskiego wystąpienie pokontrolne, wskazując na stwierdzone nieprawidłowości, określając ich przyczyny, rozmiar oraz osoby odpowiedzialne. Sformułowano wnioski pokontrolne mające na celu podjęcie przez Starostę działań zmierzających do pełnego usunięcia nieprawidłowości i zapobieżenia ich powstawaniu w przyszłości. Wystąpienie pokontrolne zawierało 11 niżej wyszczególnionych wniosków pokontrolnych: 1. Przekazywanie dochodów Skarbu Państwa w terminach wynikających z 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań (Dz.U. Nr 100, poz z późn. zm.). 2. Zlecanie zadań Powiatu podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku oraz finansowanie tych podmiotów na zasadach określonych w art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104). 3. Wyznaczanie w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego terminu składania ofert na dzień ich otwarcia, stosownie do art. 86 ust. 2 Prawa zamówień publicznych. 4. Sporządzanie sprawozdań budżetowych Rb-27S oraz Rb-28S za wszystkie okresy wymagane przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 170, poz.1426). 5. Zobowiązanie kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu do sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-27S oraz Rb-28S za wszystkie miesiące, stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 170, poz.1426). 6. Zobowiązanie Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą do prawidłowego sporządzania sprawozdań budżetowych. 7. Podjęcie czynności w celu wyegzekwowania kwoty 629,52 zł za wynajem pomieszczeń Starostwa Powiatowego oraz dokonanie końcowego rozliczenia kwoty 1.181,67 złotych z firmą prowadzącą adaptację budynku koszarowego na siedzibę Starostwa. 14

15 8. Ujmowanie w zakresach czynności pracowników Starostwa wyłącznie zadań wykonywanych przez nich w ramach stosunku pracy. 9. Przestrzeganie kompetencji przy zlecaniu wyjazdów służbowych Przewodniczącemu Rady Powiatu, określonych w 1 uchwały Nr 27/V/2003 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 30 stycznia 2003 r. 10. Dokonanie podziału wydziałów, biur i referatów na stanowiska pracy, stosownie do 10 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp., stanowiącego załącznik do uchwały Nr 24/V/2003 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 30 stycznia 2003 r. 11. Dostosowanie opcji programu komputerowego w zakresie prowadzonych zapisów w księgach rachunkowych uwzględniających datę dokonania operacji gospodarczej, zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.). W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne Starosta Powiatu Gorzowskiego pismem z dnia 16 maja 2006 r. poinformował o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych w sposób następujący: Ad. 1 zobowiązano Naczelnika Wydziału Finansowo-Księgowego i Skarbnika Powiatu do przestrzegania terminów wynikających z 7 ust. 2 Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań (Dz.U. Nr 100, poz z późn. zm.); Ad. 2 od stycznia 2006 r. zobowiązano Skarbnika do stosowania przy zlecaniu zadań podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych procedur zgodnych z art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych; Ad. 3 w postępowaniach przetargowych przeprowadzonych po kontroli kompleksowej stosuje się zapisaną w art. 86 ust. 2 Prawo zamówień publicznych zasadę otwarcia ofert w dniu, w którym upływa termin ich składania; Ad. 4 i 5 zobowiązano kierowników podległych jednostek do składania sprawozdań zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 170, poz.1426); 15

16 Ad. 6 zobowiązano Dyrektora SP ZOZ w Kostrzynie nad Odrą do prawidłowego sporządzania sprawozdań budżetowych Rb Z zgodnych ze sprawozdaniami opisowymi; Ad. 7 procedurę wyegzekwowania zaległych opłat w kwocie 629,52 zł za wynajem pomieszczeń rozpoczęto już w trakcie przeprowadzanej przez RIO kontroli i skierowano na drogę postępowania egzekucyjnego. Zobowiązanie wobec firmy dokonującej adaptacji budynku pokoszarowego na siedzibę Starostwa, w kwocie 1.181,67 zł zostało uregulowane na początku marca 2006 r.; Ad. 8 wykreślono z zakresu czynności, uprawnień i odpowiedzialności kasjera zapis o prowadzeniu przez niego sprzedaży znaków skarbowych; Ad. 9 od dnia kontroli ściśle jest przestrzegany zapis 1 uchwały nr 27/V/2003 Rady Powiatu Gorzowskiego z r., który imiennie upoważnia Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu do zlecania wyjazdów służbowych Przewodniczącemu Rady Powiatu; Ad. 10 zalecenie zostanie wykonane do III kwartału 2006 r. zgodnie z 10 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp., stanowiącego załącznik do uchwały Nr 24/V/2003 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 30 stycznia 2003 r.; Ad. 11 dostosowano opcję programu komputerowego spełniając wymóg art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), zgodnie z którym wpisywane są aktualne daty dekretacji dokumentu księgowego jak i rejestracji operacji gospodarczej. Kontrola problemowa Celem kontroli problemowej gospodarki finansowej Domu Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą za rok przeprowadzonej w dniach od 28 czerwca 2004 r. do 2 września 2004 r. - była ocena statusu prawnego i organizacji DPS, zgodności wewnętrznych regulacji prawnych z obowiązującymi przepisami prawa, zasad prowadzenia rachunkowości, realizacji planu finansowego oraz przestrzegania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Wyniki kontroli Przeprowadzona kontrola problemowa ujawniła uchybienia i nieprawidłowości dotyczące wewnętrznych regulacji prawnych, prowadzenia ewidencji księgowej oraz realizacji dochodów z opłat za pobyt w DPS. Nieprawidłowości te dotyczyły: 16

17 - braku określenia w formie pisemnej procedur kontroli finansowej, stosownie do obowiązku określonego w art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), - braku wewnętrznych przepisów dotyczących zasad ewidencji druków ścisłego zarachowania oraz gospodarki magazynowej, - przypisania obowiązków głównego księgowego w oparciu o nieaktualne przepisy, - prowadzenia ewidencji księgowej z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 153, poz. 1752), - przekroczenia terminów ewidencjonowania operacji gospodarczych, - naruszenia regulacji wewnętrznych dotyczących wyznaczenia składu komisji inwentaryzacyjnej, - nieprawidłowego naliczania opłat za pobyt w DPS. W toku przeprowadzonej kontroli ustalono, że wewnętrzne regulacje prawne takie jak statut domu, regulamin organizacyjny, zakładowy plan kont, instrukcja inwentaryzacyjna i regulamin mieszkańca DPS Dom Seniora opracowano zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Nieprawidłowości nie stwierdzono również w zakresie: - wykonania planu dochodów DPS, - realizacji wydatków DPS, - terminowości rozliczeń z Urzędem Skarbowym oraz z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, - przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych, - zgodności ewidencji księgowej z danymi wykazanymi w sprawozdaniach budżetowych oraz w bilansie. Działania pokontrolne W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 6 października 2004 r. skierowanym do Dyrektora DPS w Kostrzynie nad Odrą sformułowane zostały następujące wnioski mające na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości: 17

18 1. Ustalenie w formie pisemnej przez kierownika jednostki procedur kontroli finansowej w jednostce stosownie do art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych; 2. Dokonanie zmiany zakresu obowiązków głównego księgowego w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy w czasie przeprowadzenia kontroli zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych; 3. Prowadzenie ewidencji księgowej zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 153, poz. 1752). 4. Przestrzeganie art. 16 d/ ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) w zakresie terminu wprowadzania składników majątkowych do ewidencji księgowej. 5. Wyznaczanie członków i przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej w sposób zgodny z przyjętymi regulacjami wewnętrznymi w jednostce. 6. Rozliczenie nadpłat uzyskanych z tytułu nieprawidłowości w naliczeniu odpłatności za pobyt w DPS oraz uwzględnianie przy naliczaniu opłat średniego kosztu utrzymania mieszkańca ustalanego przez Starostę, stosownie do art. 60 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.). W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne Dyrektor DPS poinformowała o następującej realizacji wniosków pokontrolnych: - zarządzeniem Dyrektora DPS wprowadzono procedury wewnętrznej kontroli finansowej oraz Kodeks Etyczny pracowników, zgodnie z art. 28a i art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, - do zakresu czynności i obowiązków Głównego Księgowego DPS wprowadzono aneks, dostosowując go do aktualnych przepisów, - ewidencję prowadzi się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; - skład komisji inwentaryzacyjnej jest wyznaczany zgodnie z przyjętym w jednostce regulaminem wewnętrznym, - od sierpnia 2004 r. Główna Księgowa DPS wprowadziła prawidłowy zapis księgowy dotyczący zakupu składnika majątkowego przeznaczonego do użytkowania. 18

19 Do księgowania stosuje się podwójny zapis księgowy WN 013,400; MA 072,201 (101), - rozliczono nadpłaty uzyskane z tytułu nieprawidłowego naliczenia odpłatności za pobyt w DPS Dom Seniora w Kostrzynie nad Odrą. 3. Ocena informacji o stanie mienia Powiatu przedstawiona w informacji o stanie mienia komunalnego Zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz ze zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego opracowuje informację o stanie mienia komunalnego zawierającą: - dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności; - dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, - dane dotyczące posiadania, - dane dotyczące zmian w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym powyżej, od dnia złożenia poprzedniej informacji, - dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, - inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego. W myśl norm prawnych zawartych w art. 46 cyt. wyżej ustawy o samorządzie powiatowym mieniem powiatu jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby prawne. Ustawodawca określił również w art. 47 tej ustawy w jaki sposób może nastąpić nabycie mienia przez jednostkę samorządu terytorialnego jaką jest powiat, stanowiąc, iż nabycie mienia przez powiat następuje: na podstawie odrębnej ustawy, z zastrzeżeniem, że nie stanowi ono mienia jakiejkolwiek gminy, przez przekazanie w związku z utworzeniem lub zmianą granic powiatu (w takim przypadku przekazanie mienia następuje w drodze porozumienia zainteresowanych powiatów, a w razie braku porozumienia - decyzją Prezesa Rady Ministrów podjętą na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej), w wyniku przejęcia od Skarbu Państwa na podstawie porozumienia z wyłączeniem mienia przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń reprywatyzacyjnych oraz 19

20 realizację programu powszechnego uwłaszczenia, przez inne czynności prawne lub też w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami. Stan mienia komunalnego Powiatu Gorzowskiego, według informacji o stanie mienia komunalnego załączonej przez organ wykonawczy do projektu budżetu na 2006 rok oraz wyjaśnień przedłożonych przez Skarbnika Powiatu Gorzowskiego przedstawia poniższe zestawienie: I. Nieruchomości nierozdysponowane: dz. 98/21 o pow. 179 m 2 niezabudowana położona w Kamieniu Małym; dz. 98/23 o pow. 446 m 2 - niezabudowana położona w Kamieniu Małym; dz. 98/28 o pow m 2 niezabudowana położona w Kamieniu Małym; dz. 98/29 o pow m 2 niezabudowana położona w Kamieniu Małym; dz. 114/11 o pow. 835 m 2 - niezabudowana położona w Kamieniu Małym; dz. l14/10 o pow. 856 m 2 - niezabudowana położona w Kamieniu Małym; dz. 94/2 o pow m 2 niezabudowana położona w Kamieniu Małym; dz. 497/1 o pow. 91 m 2 - niezabudowana położona w Witnicy; dz. 468/1 o pow. 108 m 2 niezabudowana (przyjęta do zasobu Powiatu od Liceum ogólnokształcącego w Witnicy); dz. 468/2 o pow. 863 m 2 - zabudowana budynkiem garażowym 6-boksowym i budynkiem gospodarczym, położona w Witnicy; dz. 110/8 o pow m 2 - niezabudowana położona w Kamieniu Małym; działki powstałe w wyniku podziału przejętych nieruchomości od SP ZOZ w Kostrzynie nad Odrą: dz. 1744/2 o pow m 2 (udział 528/1000) zabudowana przychodnią; dz. 1744/3 o pow. 428 m 2 ; dz. 270/3 o pow m 2 niezabudowana w Górzycy; dz.447/16 o pow. 154 m 2 niezabudowana; dz.447/18 o pow. 25 m 2 zabudowana budynkiem garażu; dz. 447/15 o pow. 407 m 2 droga; dz. 447/24 o pow. 282 m 2 droga; udział 16/22 w działce 447/14 o pow. 432 m 2 - niezabudowana; dz. 447/26 do 447/39 o pow. 19 m 2 każda; 401/1 o pow m 2 zabudowana budynkiem przychodni; dz. 401/3 o pow m 2 - zabudowana budynkami garaży, dz. 401/4 o pow. 32 m 2 zabudowana budynkiem trafostacji; dz. 262/5 o pow m 2 niezabudowana; dz. 383/2 o pow m 2 położona w Kostrzynie n/o przeznaczona pod budowę szkoły ponadgimnazjalnej. 20

21 II. Nieruchomości pozostające w trwałym zarządzie bądź użytkowaniu przedstawia poniższa tabela Lp. Nazwa i adres jednostki Opis nieruchomości 1 Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy, ul. Szosowa Lipki Wielkie, Gm. Santok dz. 206/21 o pow m 2 - zabudowana budynkiem szkoły i internatu dz. 217 o pow m 2 - zabudowana budynkiem szkoły 2 Zespół Szkół Rolniczych Kamień Mały, Gm. Witnica 3 Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika ul. Traugutta Witnica 4 Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim ul. Stawna Kamień Mały Gm. Witnica dz. 98/24 o pow m 2 niezabudowana dz. 98/25 o pow m 2 zabudowana budynkiem dydaktycznym, budynkiem internatu, internatu zaocznego, bud. Sali gimnastycznej, bud. chlewni i gospodarczym. dz. 110/10 o pow m 2 - nier., rolna dz. 98/27 o pow m 2 niezabudowana położona w Kamieniu Małym dz. 468/7 o pow m 2 - zabudowana budynkiem szkoły dz. 287 o pow m 2 - zabudowana bud. administracyjnym dz. 288 o pow m 2 - zabudowana bud. głównym (pałac), pawilonem zabiegowym, bud. pralni, warsztaty terapii zajęciowej, bud. gospodarczym, chlewni, mag. paliw, bud. mieszkalnym.(l lokal) dz. 284/1 o pow. 121 m 2 - niezabudowana dz. 299/1 o pow. 100 m 2 - niezabudowana dz. 300/1 o pow. 100 m 2 - niezabudowana dz. 301/2 o pow. 100 m 2 niezabudowana 21

22 5. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 6. Dom Pomocy Społecznej Dom Seniora ul. Narutowicza Kostrzyn 7. Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie ul. Piastowska Kostrzyn Kostrzyn: Dz. 424/10 o pow m 2 zabudowana dz. 424/7 o pow m 2 - zabudowana Budynkiem DPS dz. 125 o pow m 2 - zabudowana bud. Szkoły 8. Powiatowy Urząd Pracy ul. Walczaka dz. Nr 50/1 o pow m 2 - zabudowana bud. adm. (nabyto w 2005 r.) Gorzów Wlkp. 9. Drogi Powiatowe dł. dróg w km - 414,36 pow. dróg w tys. m2-2095,01 Starostwo Powiatowe siedziba Gorzów Wlkp. ul. Józefa Pankiewicza dz. 436/97 o pow m2 zabudowana budynkiem administracyjnym dz. 7/19 o pow. 81 m2 zabudowana 2 garażami (przyjęte na stan w 2006 r.) Dokonano sprzedaży: 1. dz. 114/8 o pow. 850 m 2 - sprzedana w 2004 r.; 2. dz. 94/1 o pow m 2 -sprzedana w 2004 r.; 3. udział 339/1000 w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Witnicy przy ul. Traugutta na dz. nr 468/5 o pow. 424 m 2 i 468/6 o pow. 63 m 2 (2 lokale mieszkalne) nieruchomość sprzedana w 2004 r.; 4. dz. 93 o pow m 2 - niezabudowana, położona w Świerkocinie sprzedana w 2004 r.; 5. dz. 114/12 o pow m 2 niezabudowana położona w Kamieniu Małym sprzedana w 2004 r.; 6. dz. 447/11 (2 lokale użytkowe i 1 lokal mieszkalny) lokal mieszkalny sprzedano w 2005 r., a lokale użytkowe w 2006 r.; 22

23 7. dz. 447/12 o pow m 2 zabudowana bud. garażowym- działkę podzielono na 27 działek o numerach od 447/13 do 447/39, z czego sprzedano w 2006 r. działki nr 447/17, 447/19, 447/20, 447/21, 447/22, 447/23 zabudowane budynkami garaży oraz udział w działce 447/14 w wysokości 6/22, a także sprzedano w tym samym roku działkę nr 447/13 i nr 447/25 - niezabudowaną ; 8. dz. 401/2 otrzymaną w wyniku scalenia działek 262/6, 262/7 i podzielenia na przedmiotową działkę o pow ha oraz działki nr 401/1 i nr 401/3 sprzedano tę działkę w 2005 r.; 9. dz. 1744/1 o pow. 0,0838 ha oraz udział 472/1000 w działce nr 1744/2 o pow. 0,4422 ha sprzedano w 2005 r.; 10. dz o pow. 995 m 2 w Słońsku sprzedano w 2004 r.; 11. dz. 742 o pow m 2 zabudowaną budynkiem przychodni (Czarnów) sprzedano w 2004 r.; 12. dz. 270, w miejscowości Górzyca, o pow m 2 zabudowana budynkiem Przychodni, budynkiem mieszkalnym (2 lokale) i gospodarczym dokonano podziału działki na dz. 270/1 o pow. 0,0657 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym, 270/2 o pow. 0,2363 ha zabudowanej budynkiem przychodni i gospodarczym, 270/3 niezabudowaną, sprzedano w 2005 r. lokale mieszkalne na działce 270/1 i dz.270/2; 13. dz. 662 o pow m 2 zabudowana budynkiem Powiatowego Urzędu Pracy (barakiem) sprzedana w 2006 r. Powiat Gorzowski posiada akcje i udziały, (które nie zostały ujęte w informacji o stanie mienia komunalnego): akcji po 2.000,00 zł w Gorzowskim Rynku Hurtowym S.A. w Gorzowie Wlkp., 2. udziały i dywidendy w Banku Spółdzielczym w Santoku, który obsługuje rachunek budżetu Powiatu Gorzowskiego ( według zbiorczego bilansu na kwotę zł). Powiat Gorzowski w 2005 roku osiągnął określone dochody w zakresie administrowania mieniem państwowym i komunalnym oraz poniósł wydatki z tym związane: 1. dochody i wydatki w zakresie gospodarowania mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa (Dz. 700, rozdział 70005): a/ dochody Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów ,25 zł, Opłaty za trwały zarząd 8.588,20 zł, Opłaty za dzierżawę nieruchomości 2.169,40 zł, Spłata rat z tytułu sprzedaży nieruchomości 5.980,40 zł 23

24 Zamiana użytkowania wieczystego na własność 8.703,75 zł, ogółem kwota dochodów z ww. tytułów wyniosła zł (25% tych dochodów stanowi dochód własny Powiatu, pozostała część jest przekazywana do budżetu Państwa). b/ wydatki zł 2. Dochody i wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Powiatu a/ dochody Sprzedaż nieruchomości zł, w tym sprzedaż nieruchomości zł i spłata rat z tytułu sprzedaży nieruchomości zł ( bez odsetek), Dzierżawa nieruchomości zł ( bez VAT), Opłaty z tytułu trwałego zarządu zł, Powiat Gorzowski uzyskał 25% wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa zł, ogółem kwota dochodów z ww. tytułów wynosi zł, b/ wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży zł. W 2004 r. Powiat Gorzowski z analogicznych tytułów osiągnął dochody w wysokości zł w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i poniósł wydatki z tego tytułu w wysokości zł, natomiast w zakresie gospodarki mieniem powiatowym osiągnięto dochody w wysokości zł i poniesiono wydatki w wysokości zł. W 2003 r. Powiat Gorzowski osiągnął dochody w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w wysokości zł i poniósł wydatki w tym zakresie w wysokości zł, zaś w zakresie gospodarki mieniem powiatowym osiągnięto dochody w wysokości zł, natomiast poniesiono wydatki w wysokości zł. 4. Analiza uchwał budżetowych w latach Rok 2003 Budżet Powiatu Gorzowskiego uchwalony został 30 stycznia 2003 r. uchwałą Rady Powiatu Gorzowskiego Nr 23/V/2003. Uchwała budżetowa na 2003 rok zakładała: - dochody budżetowe w wysokości zł, - wydatki budżetowe w wysokości zł. 1. Ogólna kwota dochodów obejmowała: 24

25 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie: zł, 2) subwencję ogólną w kwocie: zł, w tym: - część oświatowa zł, - część drogowa zł, - część wyrównawcza zł, 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie: zł, 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w kwocie: zł, 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie: zł, 6) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie: zł, 7) pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu w kwocie: zł. 2. Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na: 1) wydatki bieżące kwotę: zł w tym na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł, - dotacje zł, - wydatki na obsługę długu Powiatu zł, - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat zł. 2) wydatki majątkowe kwotę: zł 25

26 w tym na: - wydatki inwestycyjne dla Powiatowego Zarządu Dróg zł, - budowę szkoły ponadgimnazjalnej zł, - zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zł, - zakupy inwestycyjne dla Starostwa Powiatowego zł, - remont siedziby Starostwa Powiatowego zł. 3. W uchwale budżetowej Powiatu na 2003 r. ustalono przychody budżetu w kwocie zł pochodzące z kredytu długoterminowego w wysokości zł oraz z wolnych środków w wysokości zł. Ustalono rozchody budżetowe w kwocie zł, które zostały przeznaczone na spłatę kredytu długoterminowego. 4. W uchwale budżetowej zaplanowano deficyt budżetu Powiatu w kwocie zł, którego źródłem sfinansowania był kredyt długoterminowy. Rok 2004 Budżet Powiatu Gorzowskiego uchwalony został 30 stycznia 2004 r. uchwałą Rady Powiatu Gorzowskiego Nr 73/XIII/2004. Uchwała budżetowa na 2004 rok zakładała: - dochody budżetowe w wysokości zł, - wydatki budżetowe w wysokości zł. 1. Ogólna kwota dochodów obejmowała: 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w kwocie: zł, 2) subwencję ogólną w kwocie: zł, w tym: - część oświatowa zł, - część wyrównawcza zł, - część równoważąca zł, 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 26

27 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat w kwocie: zł, 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w kwocie: zł, 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie: zł, 6) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie: zł, 7) pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu w kwocie: zł. 2. Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na: 1) wydatki bieżące kwotę: zł, w tym na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł, - dotacje zł, - wydatki na obsługę długu Powiatu zł, - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat zł. 2) wydatki majątkowe kwotę: zł, w tym na: - wydatki inwestycyjne dla Powiatowego Zarządu Dróg zł, - budowę szkoły ponadgimnazjalnej zł, - remont siedziby Starostwa Powiatowego zł, - wydatki inwestycyjne Wydziału Zarządzania Kryzysowego zł. 3. W uchwale budżetowej Powiatu na 2004 r. ustalono przychody budżetu w kwocie zł pochodzące z kredytu długoterminowego. Ustalono rozchody budżetowe w kwocie zł, stanowiące spłatę kredytu długoterminowego. 4. W uchwale budżetowej zaplanowano deficyt budżetu Powiatu w kwocie zł, którego źródłem sfinansowania był kredyt długoterminowy. 27

Łódź, dnia 16 czerwca 2014 roku. Pan Jacek Walczak Prezydent Miasta Sieradza WK 602/24/2014

Łódź, dnia 16 czerwca 2014 roku. Pan Jacek Walczak Prezydent Miasta Sieradza WK 602/24/2014 Łódź, dnia 16 czerwca 2014 roku Pan Jacek Walczak Prezydent Miasta Sieradza WK 602/24/2014 Działając na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych

Bardziej szczegółowo

1 7. 12. zn13. -Jt,.?l1/" ~P~n Stanisław Masternak I u ~qt1rrosta Sandomierski

1 7. 12. zn13. -Jt,.?l1/ ~P~n Stanisław Masternak I u ~qt1rrosta Sandomierski (lc~" RrGIONf.LNA IZM ~B, -')_.1 1.2 I l r'j)wcl 18.ter. o '1 u. a '5 ckr ~o"zt. I Kilce_ I! ' 'irce: 2~-5LO li- ~ 370 WK-60.35 013 'A zs) 1 7. 12. zn13 Kielce, dnia 13.12.2013 r. -Jt,.?l1/" ~P~n Stanisław

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł z kontroli kompleksowej Gminy Suchy Dąb w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie, ul.

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok.

U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok. U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok. Stan prawny związany z wymogami formalnymi dotyczącymi uchwał budżetowych nie uległ zmianie. Obowiązują te same zasady co w roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A. za 2010 rok. Ciechocinek 28 marca 2011 roku

SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A. za 2010 rok. Ciechocinek 28 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A za 2010 rok Ciechocinek 28 marca 2011 roku 2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP...5 II. DOCHODY 10 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo..20 2. Dział 600 Transport

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 173/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 173/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 173/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2014, sprawozdań z wykonania planów finansowych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 21 lutego 2013 roku. WK.60/437/K-60/12 Rafał Dutkiewicz Prezydent Wrocławia ul. Sukiennice 9 50-107 Wrocław

Wrocław, 21 lutego 2013 roku. WK.60/437/K-60/12 Rafał Dutkiewicz Prezydent Wrocławia ul. Sukiennice 9 50-107 Wrocław Wrocław, 21 lutego 2013 roku WK.60/437/K-60/12 Pan Rafał Dutkiewicz Prezydent Wrocławia ul. Sukiennice 9 50-107 Wrocław Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO Załącznik do Uchwały Nr 58/XIII/2015 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 20 sierpnia 2015 roku ZARZĄD POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2008 r.

Gliwice, marzec 2008 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Gliwice za 2007 rok Gliwice, marzec 2008 r. Spis treści str. Część opisowa...3-132 1. Wstęp...3-4 2. Analiza wskaźnikowa

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Delegatura w Zielonej Górze LZG 4100-01-01/2013 P/13/191 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 2015 r.

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 2015 r. INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia... 2015 r. o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 2015 r. Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 2341 UCHWAŁA NR XLIV/88/2014 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W WARSZAWIE. LWA-41026/2009 Nr ewid.: 181/2010/P/09/179/LWA

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W WARSZAWIE. LWA-41026/2009 Nr ewid.: 181/2010/P/09/179/LWA N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W WARSZAWIE LWA-41026/2009 Nr ewid.: 181/2010/P/09/179/LWA Informacja o wynikach kontroli działalności Wojskowej Agencji Mieszkaniowej oraz Wojskowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2012 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 i art.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr /VI/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2011 r.

Gliwice, marzec 2011 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2010 r. oraz informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2010 r. Gliwice, marzec 2011 r. Spis treści str. I.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW Na koniec I półrocza plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 794 434 138 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 370 587 776,03 zł, co stanowi 46,65 % planowanej

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT NAUKI, OŚWIATY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO KNO-4100-001-05/2014 Nr ewid. 134/2014/P/14/001/KNO Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2009 Nr 157 poz. 1240 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych DZIAŁ I. Zasady finansów publicznych.

Dz.U. 2009 Nr 157 poz. 1240 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych DZIAŁ I. Zasady finansów publicznych. Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2009 Nr 157 poz. 1240 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Urzędu Miasta Kielce Id: A46A04A8-E233-46E2-A511-B5184DF111E4. Przyjety Strona 2 ROZDZIAŁ I ZAKRES DZIAŁANIA I ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU 1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

Teatr Capitol. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2013 rok. Wrocław

Teatr Capitol. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2013 rok. Wrocław Teatr Capitol Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocław 1 2 SPIS TREŚCI 3 Strona 1. Wstęp 5 2. Dane ogólne 7 - Realizacja planowanych dochodów i wydatków Miasta 12 z uwzględnieniem wyniku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A za 2012 rok Ciechocinek 27 marca 2013 roku 2 S P I S T R E Ś C I I. W S T Ę P... 5 II. D O C H O D Y... 10 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo...

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW Nr kontroli KBF-41006/06 Nr ewid. 121/2006/P/05/040/KBF Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku Część 13 INSTYTUT PAMIĘCI

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR... BURMISTRZA MIASTA ŻYWIEC. z dnia 21 maja 2013 r. z wykonania budżetu miasta ŻYWCA w 2012 roku Informacje ogólne:

SPRAWOZDANIE NR... BURMISTRZA MIASTA ŻYWIEC. z dnia 21 maja 2013 r. z wykonania budżetu miasta ŻYWCA w 2012 roku Informacje ogólne: SPRAWOZDANIE NR... BURMISTRZA MIASTA ŻYWIEC z dnia 21 maja 2013 r. z wykonania budżetu miasta ŻYWCA w 2012 roku Informacje ogólne: Uchwała Rady Miejskiej w Żywcu Nr XX/139/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku

Bardziej szczegółowo

I. Dane ogólne. 4-6. II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16

I. Dane ogólne. 4-6. II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16 Spis treści I. Dane ogólne. 4-6 II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16 III. 1. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego. - Wykonanie przychodów i rozchodów 17-20 IV.

Bardziej szczegółowo