POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"

Transkrypt

1 POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZESPÓŁ EWALUACJI I MONITORINGU Projekty dotyczące zawodowej i społecznej integracji osób niepełnosprawnych w komponencie regionalnym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki złożone w konkursach rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień 2010 Raport z monitoringu społecznego nr 1/2010 (4) Warszawa, listopad 2010

2 Projekt Kampania informacyjna na rzecz sprawiedliwego udziału środowisk osób niepełnosprawnych w absorpcji funduszy strukturalnych jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

3 SPIS TREŚCI I. Wstęp..1 II. Uwagi metodologiczne..4 III. Główne wnioski z analizy... 8 IV. Analiza ogólnokrajowych danych monitoringowych 15 V. Analiza wojewódzkich danych monitoringowych Dane dla województwa dolnośląskiego Dane dla województwa kujawsko-pomorskiego Dane dla województwa lubelskiego Dane dla województwa lubuskiego Dane dla województwa łódzkiego Dane dla województwa małopolskiego Dane dla województwa mazowieckiego Dane dla województwa opolskiego Dane dla województwa podkarpackiego Dane dla województwa podlaskiego Dane dla województwa pomorskiego Dane dla województwa śląskiego Dane dla województwa świętokrzyskiego Dane dla województwa warmińsko-mazurskiego Dane dla województwa wielkopolskiego Dane dla województwa zachodniopomorskiego Załącznik nr 1: Wykaz konkursów i rodzajów dokumentów źródłowych...70 Załącznik nr 2: do realizacji w wyniku konkursów rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień 2010 w Poddziałaniach oraz 7.2.1, dotyczące osób niepełnosprawnych...74

4

5 I. Wstęp Środki pochodzące z EFS mają wielkie znaczenie dla poprawy społecznego położenia osób niepełnosprawnych w Polsce. Ważne jest, by środowiska osób niepełnosprawnych mogły korzystać z nich w sprawiedliwym stopniu, a także by środki te zostały skonsumowane przez projekty, które tworzyć będą rzeczywiste przesłanki dla aktywnej integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, dla równoprawnego włączania ich w główny nurt społecznego i gospodarczego. Cykl raportów Projekty dotyczące zawodowej i społecznej integracji osób niepełnosprawnych w komponencie regionalnym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest opracowywany w ramach podjętej przez Zespół Ewaluacji i Monitoringu Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych (PFON) akcji monitoringu społecznego, której celem jest zbieranie oraz analizowanie ilościowych i jakościowych informacji dotyczących wykorzystywania środków publicznych dla potrzeb środowisk osób niepełnosprawnych w ramach Priorytetu VI i VII PO KL (tj. komponentu regionalnego PO KL). Prowadzona akcja, poza działaniami monitoringowymi, obejmuje także prowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej adresowanej do wszystkich instytucji odpowiedzialnych za wykorzystanie środków unijnych, aby podejmowały one niezbędne decyzje i przedsięwzięcia zwiększające stopień wykorzystania środków unijnych na projekty służące integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych, na poprawę ich jakości. W efekcie prowadzonych działań monitoringowych opublikowano w 2009 r. trzy raporty. Pierwszy z nich (czerwiec 2009) monitorował projekty, które zostały złożone w konkursach ogłoszonych w ramach Poddziałań oraz w dwóch pierwszych latach ( ) wdrażania PO KL. W drugim z raportów (listopad 2009) publikowane wyniki monitoringu przedstawiały dane o projektach złożonych w konkursach rozstrzygniętych w okresie styczeń sierpień Raport nr 3/2009 przedstawiał pełne dane o projektach złożonych w konkursach rozstrzygniętych w okresie styczeń grudzień 2009, a ponadto dane o projektach systemowych adresowanych do środowisk osób niepełnosprawnych realizowanych w latach w ramach Poddziałań oraz Raport nr 1/2010 przedstawia dane o projektach złożonych w konkursach rozstrzygniętych w okresie styczeń sierpień Kolejny Raport nr 2/2010 przedstawi pełne dane o projektach złożonych w konkursach rozstrzygniętych w okresie styczeń grudzień 2010, a ponadto dane o projektach systemowych adresowanych do środowisk osób 1

6 niepełnosprawnych realizowanych w latach w ramach Poddziałań oraz Przygotowane raporty PFON przekazuje do Instytucji Zarządzającej PO KL, do 17 Instytucji Pośredniczących PO KL, do 15 Instytucji Wdrażających PO KL, do Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, do Biura oraz 16 wojewódzkich oddziałów PFRON, do 16 Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, do 100 ogniw wdrożeniowych PO KL w administracji samorządowej (OPS, PCPR) oraz do 100 organizacji pozarządowych, które aktywnie aplikują w konkursach ogłaszanych w ramach Poddziałań i Co rozumiemy przez sprawiedliwy dostęp środowisk osób niepełnosprawnych w regionach do środków EFS? Uważamy, że powinien być to udział tych środowisk w wykorzystaniu środków PO KL na poziomie nie mniejszym, niż ich udział w wykorzystaniu środków z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich w poprzednim okresie programowania. Budżet całkowity SPO RZL wynosił tys. EUR, zaś budżet Działania 1.4 SPO RZL tys. EUR. Określić więc można, że sprawiedliwy udział środowisk osób niepełnosprawnych w wykorzystaniu środków PO KL powinien kształtować się co najmniej na poziomie 5,43%. Na marginesie zauważmy, że udział osób niepełnosprawnych (w sensie prawnym, tj. z orzeczeniem) w wieku 15 lat i więcej stanowi 12% ludności Polski i większość z nich powinna, z racji swoich deficytów funkcjonalnych, móc korzystać z systemu wyrównywania szans. Systematycznie zbierane dane monitoringowe potwierdzają, niestety, że środowiska osób niepełnosprawnych przegrywają w wyścigu do środków publicznych pochodzących z EFS. W świetle ustalonych faktów trzeba zauważyć, że w dotychczasowych realiach funkcjonowania systemu wdrażania PO KL, środowiska osób niepełnosprawnych w regionach w latach skorzystają z funduszy strukturalnych w dwukrotnie mniejszym zakresie, aniżeli korzystały z nich w latach Budżet komponentu regionalnego PO KL wynosi tys. EUR, to jest średnio rocznie tys. EUR. Sprawiedliwy dostęp środowisk osób niepełnosprawnych do środków w komponencie regionalnym PO KL oznaczałby więc coroczne kontraktowanie na projekty poświęcone integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ok tys. EUR, łącznie w latach powinno być to ok tys. EUR. Tymczasem w analizowanym okresie na projekty (konkursowe i systemowe) nakierowane na zawodową i społeczną integrację osób niepełnosprawnych w regionach zakontraktowano tys. złotych, to jest ok tys. EUR. Dodatkowo obserwujemy głębokie międzyregionalne zróżnicowanie w wykorzystywaniu środków na projekty adresowane do osób niepełnosprawnych. 2

7 Z danych monitoringowych dotyczących projektów konkursowych wdrażanych w ramach Poddziałań i w okresie 8 miesięcy 2010 roku wynika, że w bieżącym roku osłabło tempo uruchamiania nowych projektów poświęconych integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Udział tych projektów wśród ogółu projektów realizowanych w ramach monitorowanych Poddziałań obniżył się z 13,10% do 12,72%. Po drugie, ciągle utrzymuje się niski udział (w ujęciu wartościowym) projektów konkursowych dotyczących integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w puli środków przeznaczonych na konkursy w ramach monitorowanych Poddziałań. To zaledwie 12,81% całej kwoty środków zakontraktowanych na realizację wszystkich projektów uruchomionych dotychczas w ramach Poddziałań i 7.2.1, podczas gdy powinno być to co najmniej około 23%. Szersze wnioski i postulaty dotyczące wdrażania PO KL zawrzemy w kolejnym Raporcie, który przedstawi pełne dane za rok 2010, dotyczące projektów konkursowych i systemowych, adresowanych do osób niepełnosprawnych. W Raporcie nr 3/2009 zwracaliśmy już uwagę na potrzebę podjęcia przez Instytucje Wdrażające PO KL (zwłaszcza przez odpowiedzialne ogniwa administracji publicznej) bardzo wielu kroków zmierzających do poprawy położenia środowisk osób niepełnosprawnych w procesie absorpcji środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dane monitoringowe za pierwsze 8 miesięcy obecnego roku pokazują, że zastosowane przez Instytucje Pośredniczące tzw. kryteria strategiczne, stosowane w procedurze oceny wniosków i związane z nimi premie punktowe, to zdecydowanie niewystarczający instrument dla rozwiązania istniejącego problemu. Wykluczenie społeczne osób niepełnosprawnych jest zjawiskiem wielopoziomowym i wieloprzyczynowym. Rozwiązanie tego problemu społecznego z konieczności wymaga więc podejmowania wielostronnych interwencji. Jeżeli Europejski Fundusz Społeczny ma przyczynić się do znaczącego ograniczenia tego problemu, zwiększyć się musi liczba projektów nakierowanych na jego rozwiązywanie, a sam proces wdrażania EFS powinien zapewniać korzystne warunki dla podejmowania i uruchamiania takich projektów przez organizacje pozarządowe i odpowiedzialne ogniwa administracji publicznej. Szczególne znaczenie wydaje się mieć dzisiaj zadanie wzmocnienia potencjału wdrożeniowego NGO s. Zadanie to powinno zostać pilnie podjęte w ramach Priorytetu X Pomoc techniczna, którego funkcją jest zapewnienie właściwego wdrażania EFS. Krystyna Mrugalska Wiceprzewodnicząca Zarządu PFON 3

8 II. Uwagi metodologiczne 1. Przedmiotem prowadzonego przez PFON monitoringu są projekty złożone i przyjęte do dofinansowania w konkursach w dwóch Poddziałaniach: Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy projekty konkursowe (budżet w wysokości 328,7 mln EUR) Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym projekty konkursowe (budżet w wysokości 271,8 mln EUR). a także projekty systemowe wdrożone w Poddziałaniach: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej projekty systemowe (budżet w wysokości 585,4 mln EUR), Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie projekty systemowe (budżet w wysokości 353,3 mln EUR). Poddziałania oraz mają kluczowe znaczenie z punktu widzenia możliwości pozyskiwania funduszy strukturalnych na projekty przez organizacje pozarządowe działające w skali regionalno-lokalnej na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Wyniki monitorowania tych dwóch Poddziałań za okres styczeń 2007 sierpień 2010 przedstawia niniejszy raport. Poddziałania oraz stworzyły ramy dla aktywności instytucji samorządu terytorialnego w dziedzinie rozwoju aktywnej integracji, w tym integracji społecznozawodowej osób niepełnosprawnych. Wyniki monitorowania tych Poddziałań, w ramach których wdrażane są projekty systemowe, za okres styczeń 2008 grudzień 2010, zostaną przedstawione w następnym raporcie. 2. Wyraźnego podkreślenia wymaga fakt, że przedmiotem zainteresowania prowadzonej akcji monitoringowej są projekty dotyczące integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, nie zaś udział osób niepełnosprawnych, jako uczestników prowadzonych w ramach komponentu regionalnego PO KL przedsięwzięć projektowych. Przedmiot prowadzonej akcji monitoringowej wybrany został świadomie, także z uwagi na posiadane przez Zespół Ewaluacji i Monitoringu PFON możliwości pozyskiwania oraz przetwarzania danych. 4

9 Natomiast ograniczenie prowadzonej akcji do czterech wymienionych Poddziałań uzasadnione jest okolicznością, że w pozostałych Poddziałaniach komponentu regionalnego, projekty adresowane do osób niepełnosprawnych występują bardzo sporadycznie (incydentalnie), nawet jeśli w tych Poddziałaniach osoby zostały wskazane, jako grupa docelowa (tak, jak np. w przypadku Poddziałania czy Działania 6.2). 3. W realizowanej przez PFON akcji monitoringu społecznego monitorowane są projekty (ich liczba i wartość) poświęcone zawodowej i społecznej integracji osób niepełnosprawnych, obejmujące: projekty skierowane bezpośrednio do osób niepełnosprawnych, w których osoby były wyłącznymi beneficjentami ostatecznymi bądź stanowiły wśród nich co najmniej 30 proc.; projekty skierowane do najbliższego otoczenia osób niepełnosprawnych (rodzice, opiekunowie), dotyczące jego roli wypełnianej wobec osób niepełnosprawnych, bądź ograniczenia zjawiska wykluczenia spowodowanego przez sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną; projekty badawcze, których tematyka dotyczyła osób niepełnosprawnych lub problemów związanych z ograniczaniem społecznych skutków niepełnosprawności; projekty polegające na prowadzeniu kampanii informacyjno-promocyjnych, dotyczących kształtowania postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych. 4. Raport pierwszy monitorował projekty złożone w konkursach ogłoszonych w 2007 i 2008 roku oraz projekty skierowane w wyniku tych konkursów do realizacji. Raport drugi monitorował wszystkie projekty złożone w konkursach ogłoszonych i rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień Raport trzeci monitorował projekty złożone w konkursach rozstrzygniętych w okresie styczeń grudzień 2009 oraz projekty systemowe adresowane do środowisk osób niepełnosprawnych, realizowane w latach w ramach Poddziałań oraz Obecny raport monitoruje wszystkie projekty złożone w konkursach ogłoszonych i rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień W okresie 5

10 styczeń 2007 sierpień 2010 Instytucje Wdrażające ogłosiły i rozstrzygnęły (rozpoczęły podpisywanie umów) w ramach wymienionych Poddziałań łącznie 116 konkursów (w tym 69 w ramach Poddziałania oraz 47 w ramach Poddziałania 7.2.1). Projekty konkursowe dotyczące zawodowej i społecznej integracji osób niepełnosprawnych - złożone i przyjęte do realizacji - niniejszy raport analizuje na tle ogółu projektów złożonych i przyjętych do realizacji w konkursach ogłoszonych w ramach Poddziałań oraz W poddanej analizie bazie projektów konkursowych znalazło się łącznie złożonych projektów, w tym 2004 projekty przyjęte do realizacji. 5. Źródłem analizowanych w raportach informacji dotyczących projektów konkursowych jest dokumentacja zamieszczona na stronach internetowych regionalnych Instytucji Wdrażających (IW) i Instytucji Zarządzającej oraz dokumentacja uzyskana bezpośrednio z IW. Dokumentacja uzyskana z IW, dotycząca projektów złożonych w ramach konkursów obejmuje listy rankingowe zawierające wszystkie projekty poddane ocenie merytorycznej (tj. te, które przeszły weryfikację formalną). Dokumentacja dotycząca projektów przyjętych do realizacji obejmuje publikowane przez IW listy podpisanych umów lub listy realizowanych projektów. W trakcie zbierania danych na temat projektów przyjętych do realizacji posiłkowano się publikowaną na portalu PO KL listą beneficjentów Programu. Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystanej w trakcie zbierania danych monitoringowych dokumentacji konkursowej znajdują się w załączniku nr 1 do raportu. 6. Publikowany raport zawiera, po pierwsze analizę złożonych projektów konkursowych. Celem tej analizy jest przede wszystkim ocena potencjału i aktywności podmiotów uprawnionych do uzyskiwania unijnej pomocy na zadania dotyczące zawodowej i społecznej integracji osób niepełnosprawnych. Do przeprowadzenia tej analizy wykorzystano wszystkie projekty, które spełniły wymogi oceny formalnej. Po drugie niniejszy raport przedstawia analizę projektów konkursowych przyjętych do realizacji. Z kolei celem tego fragmentu analizy jest rekonstrukcja rzeczywistego 6

11 procesu wykorzystania PO KL dla integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych oraz identyfikacja sygnałów świadczących o zakłóceniach tego procesu. 7. W związku z charakterem dostępnej i wykorzystanej w prowadzonej akcji dokumentacji, możliwe do przeprowadzenia analizy mogą mieć stosunkowo wąski zakres. Podkreślić jednak trzeba, że wykorzystane w raportach dane są wystarczająco mocne, by ujawniać istotne negatywne zjawiska występujące w procesie absorpcji środków unijnych na cele związane ze społeczną i zawodową integracją osób niepełnosprawnych. 8. Źródłem wykorzystywanych w analizie danych finansowych dotyczących budżetu PO KL, jego komponentów, Działań i Poddziałań jest "Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki " (Warszawa, 1 czerwca 2009 r.) 7

12 III. Główne wnioski z analizy 1. Do grudnia 2009 r. (dokładnie do r.) w ramach komponentu regionalnego PO KL rozpoczęto wdrażanie 210 projektów konkursowych dotyczących integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Stanowiły one 13,10% ogółu projektów, których realizację rozpoczęto w ramach Poddziałań oraz (łącznie 1603 projekty). Uruchomienie tych 1603 projektów wiązało się z zakontraktowaniem kwoty tys. złotych, co stanowiło 43,85% całego budżetu Poddziałań oraz 7.2.1, wynoszącego łącznie tys. złotych (tj Euro - przeliczenie wg kursu: 1 EUR = 4,1775 PLN). Do sierpnia 2010 r. (dokładnie do r.) rozpoczęto wdrażanie 255 projektów dotyczących integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Stanowią one 12,72% ogółu projektów, których realizację rozpoczęto w ramach Poddziałań oraz (łącznie 2004 projekty). Uruchomienie tych 2004 projektów wiązało się z zakontraktowaniem kwoty tys. złotych, co stanowi 54,17% całego budżetu Poddziałań oraz Przytoczone dane świadczą, że w ciągu 8 miesięcy 2010 roku osłabło tempo uruchamiania nowych projektów poświęconych integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 2. Wartość 210 projektów skierowanych do realizacji do grudnia 2009 r., dotyczących integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wynosiła tys. złotych. Stanowiło to 11,81% całej kwoty środków zakontraktowanych na realizację wszystkich 1603 projektów ( tys.). Wartość wszystkich rozpoczętych do sierpnia 2010 roku 255 projektów dotyczących integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wynosi tys. złotych, co stanowi 12,81% całej kwoty środków zakontraktowanych na realizację wszystkich 2004 projektów ( tys.). 8

13 W 2010 roku jest kontynuowana słaba tendencja wzrostowa w zakresie wykorzystania środków unijnych (Poddziałania oraz 7.2.1) na cele związane z integracją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. 3. Przytoczone dane świadczą o ciągle utrzymującym się stosunkowo niskim udziale (w ujęciu wartościowym) projektów konkursowych dotyczących integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w puli środków przeznaczonych na konkursy w ramach monitorowanych Poddziałań. Jeśli ta tendencja miałaby się utrzymać, to z całości łącznego budżetu Poddziałań oraz na rozwiązywanie problemów dotyczących integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w okresie przeznaczonych zostanie około 77 mln EUR (czyli średnio rocznie 11 mln EUR). Dla porównania należy przypomnieć, że budżet wdrażanego tylko przez trzy lata Działania 1.4 SPO RZL wynosił EUR, z czego w ramach tzw. trybu konkursowego (schemat "a") wydatkowano 60 mln EUR (czyli średnio rocznie 20,00 mln EUR). Na kwoty wykorzystywane w ramach dwu monitorowanych konkursowych Poddziałań PO KL trzeba spoglądać ze świadomością, że w komponencie regionalnym PO KL Poddziałania te stanowią w zasadzie jedyne źródło dla pozyskiwania funduszy strukturalnych przez organizacje pozarządowe działające na obszarze integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Jest to także jedyne źródło pozyskiwania środków strukturalnych na wzmocnienie potencjału tych organizacji. 4. W 93 konkursach ogłoszonych i rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 grudzień 2009 w ramach monitorowanych Poddziałań złożono łącznie 776 projektów poświęconych integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, co stanowi 9,81% ogółu złożonych projektów. Z 776 projektów do realizacji skierowanych zostało 210, tj. 27,06% tych projektów. W 116 konkursach ogłoszonych i rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień 2010 w ramach monitorowanych Poddziałań złożono łącznie 940 projekty poświęcone integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, co stanowi 9,19% ogółu złożonych projektów. Z 940 projektów do realizacji skierowanych zostało 255, tj. 27,13% tych projektów. Najwięcej projektów poświęconych integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych złożyły organizacje pozarządowe 560 (z czego do realizacji 9

14 skierowano 139); przedsiębiorcy złożyli 272 projekty (z czego do realizacji skierowano 67); jednostki sektora finansów publicznych złożyły 100 projektów (z czego do realizacji skierowano 48); instytucje samorządu gospodarczego lub zawodowego złożyły 8 projektów (z czego do realizacji skierowano 1 projekt). 5. Występuje większe zainteresowanie projektodawców zagadnieniami integracji społecznej osób niepełnosprawnych (Poddziałaniem 7.2.1) aniżeli problemami ich aktywizacji zawodowej i zatrudniania (Poddziałaniem 6.1.1). Wśród 940 złożonych projektów poświęconych integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych projekty dotyczące integracji społecznej stanowią 60,96% (573 projekty), pomimo że w ramach Poddziałania ogłoszono i rozstrzygnięto o 22 konkursy mniej (47), aniżeli w Poddziałaniu (69 konkursów). Wśród 255 przyjętych do realizacji projektów dotyczących integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych projekty dotyczące integracji społecznej także stanowią większość 70,98% (181 projektów). 6. Najaktywniejszą kategorią beneficjentów uczestniczących w konkursach ogłaszanych w ramach obu monitorowanych Poddziałań są przedsiębiorcy - złożyli oni w analizowanym okresie (do sierpnia 2010 roku) 5332, tj. 52,11% ogółu wniosków projektowych. Także wśród ogółu projektów przyjętych do realizacji projekty przedsiębiorców stanowią największą grupę - 44,81% (898 projektów). Podkreślenia wymaga fakt, że specyfiką projektów poświęconych integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych jest to, iż najaktywniejszą grupą wnioskodawców są w tym przypadku nie przedsiębiorcy, lecz organizacje pozarządowe. Organizacje te złożyły 560, tj. 59,57% ogółu projektów dotyczących integracji osób niepełnosprawnych. Także wśród ogółu projektów poświęconych osobom niepełnosprawnych przyjętych do realizacji, projekty organizacji pozarządowych stanowią 54,51% (139 projektów). Warto zwrócić uwagę, że w konkursach i w realizacji projektów poświęconych integracji zawodowej osób niepełnosprawnych uczestniczą trzy kategorie organizacji pozarządowych. Pierwszą z nich tworzą koncentrujące swoją działalność na osobach niepełnosprawnych organizacje szczebla regionalnolokalnego. Druga grupa to lokalne oddziały i koła dużych i znanych 10

15 ogólnokrajowych organizacji osób niepełnosprawnych. Grupa trzecia to organizacje pozarządowe, których zasadnicza misja nie wiąże się ściśle z osobami niepełnosprawnymi lecz z różnymi zagadnieniami, które są istotne dla procesu integracji społecznej i zawodowej (np. edukacja kadr, rozwój regionalny itp.). 7. Organizacje pozarządowe złożyły w analizowanym okresie (styczeń sierpień 2010) ogółem 3485 projektów, z czego przyjęto 710, tj. 20,37%. Wśród projektów złożonych najliczniejszą grupę stanowiły projekty adresowane do osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo 1307, z których do realizacji przyjęto 237, czyli prawie co piąty złożony projekt (18,13%). W przypadku projektów poświęconych integracji osób niepełnosprawnych na 560 złożonych przez organizacje pozarządowe, do realizacji przyjęto 139 (24,82%). Można sformułować ostrożny wniosek, że organizacje pozarządowe składające projekty poświęcone integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych reprezentowały nieco wyższy niż przeciętny, poziom potencjału absorpcyjnego. 8. Umiarkowaną aktywność w składaniu projektów konkursowych adresowanych do środowisk osób niepełnosprawnych przejawiają regionalne i lokalne jednostki administracji samorządowej. W analizowanych Poddziałaniach oraz złożyły one łącznie 1331 projektów, które stanowią 13,01% ogółu projektów złożonych w tych Poddziałaniach. Wśród ogółu złożonych projektów dotyczących osób niepełnosprawnych (940), projekty złożone przez jednostki sektora finansów publicznych stanowią 10,64% (100 projektów). Dla porównania w przypadku projektów dotyczących młodzieży (ogółem złożono ich 806) 23,08% (186 projektów) stanowiły wnioski przygotowane właśnie przez te podmioty. 9. Aktywność projektodawców z poszczególnych województw w składaniu projektów konkursowych dotyczących integracji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych jest niejednolita. Najwięcej projektów o tej tematyce złożono w województwach: mazowieckim (127), śląskim (105), łódzkim (85), podkarpackim (79), i dolnośląskim (76). Najmniej w świętokrzyskim (26) i lubuskim (29). 11

16 10. Wśród ogółu projektów konkursowych złożonych w Poddziałaniach oraz w skali całego kraju (10233), projekty poświęcone integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (940) stanowią 9,19%. Wskaźnik ten w województwach kształtuje się w przedziale od 12,89% (małopolskie) do 6,07% (świętokrzyskie). 11. Spośród 255 projektów konkursowych poświęconych integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które zostały przyjęte do realizacji, najwięcej przyjęto w województwach: mazowieckim (33), śląskim (29) i podkarpackim (21). 12. W świetle zgromadzonych danych ciekawie przedstawia się zagadnienie działającego w poszczególnych województwach mechanizmu selekcji projektów poświęconych integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Na przykład z 76 projektów poświęconych tej tematyce, złożonych w województwie dolnośląskim, do realizacji skierowano tylko 10 (wskaźnik selekcji 13,16), w województwie łódzkim z 85 złożonych do realizacji skierowano 12 (wskaźnik selekcji 14,12). Dobre wskaźniki selekcji uzyskano w województwach: warmińsko-mazurskim 35,71; kujawsko-pomorskim 34,88; pomorskim 34,62; małopolskim 34,15; wielkopolskim 33,33; lubuskim 31,03; w opolskim i podlaskim (około 30,00). Pełną informację na ten temat przedstawia poniższa tabela: (uwaga: w nawiasach przedstawiono dane dla okresu styczeń 2007 grudzień 2009). 12

17 Województwo Liczba projektów dotyczących integracji osób niepełnosprawnych, które zostały złożone (poprawne formalnie) ocenione pozytywnie przez Komisję Oceny Projektów skierowane do realizacji Wskaźnik selekcji (odsetek projektów skierowanych do realizacji wśród projektów złożonych) Dolnośląskie 76 (61) 36 (31) 10 (9) 13,16 (14,75) Kujawsko-Pomorskie 43 (43) 19 (18) 15 (14) 34,88 (32,56) Lubelskie 51 (25) 21 (11) 15 (7) 29,41 (28,00) Lubuskie 29 (29) 18 (18) 9 (9) 31,03 (31,03) Łódzkie 85 (79) 21 (20) 12 (12) 14,12 (15,19) Małopolskie 41 (41) 15 (14) 14 (12) 34,15 (29,27) Mazowieckie 127 (112) 59 (56) 33 (30) 25,98 (26,79) Opolskie 43 (30) 20 (13) 13 (6) 30,23 (20,00) Podkarpackie 79 (70) 26 (25) 21 (21) 26,58 (30,00) Podlaskie 46 (43) 22 (22) 14 (14) 30,43 (32,56) Pomorskie 52 (50) 41 (39) 18 (16) 34,62 (32,00) Śląskie 105 (66) 59 (41) 29 (20) 27,62 (30,30) Świętokrzyskie 26 (24) 9 (8) 7 (6) 26,92 (25,00) Warmińsko-Mazurskie 42 (35) 28 (23) 15 (12) 35,71 (34,29) Wielkopolskie 48 (41) 39 (34) 16 (13) 33,33 (31,71) Zachodniopomorskie 47 (27) 19 (12) 14 (8) 29,79 (29,63) Polska ogółem 940 (776) 452 (385) 255 (210) 27,13 (27,06) 13. Zagadnienie sprawiedliwego dostępu środowisk osób niepełnosprawnych do środków PO KL w poszczególnych województwach można rozpatrywać m.in. poprzez analizę wskaźnika udziału wartości finansowej projektów poświęconych integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w całej kwocie zakontraktowanej w wyniku wszystkich konkursów przeprowadzonych w ramach Poddziałań oraz Wyniki tej analizy dowodzą, że interesy środowisk osób niepełnosprawnych w największym stopniu respektowane są w procesie dystrybucji środków EFS w województwach: opolskim, kujawskopomorskim, małopolskim, zachodniopomorskim i pomorskim. Sytuacja w tym zakresie wygląda najgorzej w województwach: lubelskim, świętokrzyskim, dolnośląskim i łódzkim. Pełną informację na ten temat przedstawia poniższa tabela 13

18 (uwaga: w nawiasach przedstawiono dane dla okresu styczeń 2007 grudzień 2009). Województwo Środki finansowe (w zł) Zakontraktowane w wyniku rozstrzygniętych konkursów przeprowadzonych w ramach Poddziałań oraz Zakontraktowane na wdrożenie projektów dotyczących integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych Wskaźnik sprawiedliwego dostępu do środków PO KL* Dolnośląskie , ,94 10,69 (14,36) Kujawsko-Pomorskie , ,30 19,07 (17,50) Lubelskie , ,30 5,70 (4,02) Lubuskie , ,43 13,77 (13,76) Łódzkie , ,57 10,73 (11,64) Małopolskie , ,57 18,63 (13,73) Mazowieckie , ,47 14,67 (16,26) Opolskie , ,09 19,69 (10,84) Podkarpackie , ,37 11,44 (7,16) Podlaskie , ,73 14,04 (17,07) Pomorskie , ,49 16,97 (15,84) Śląskie , ,67 13,75 (10,17) Świętokrzyskie , ,50 8,08 (10,08) Warmińsko-Mazurskie , ,13 12,10 (12,67) Wielkopolskie , ,14 11,83 (12,23) Zachodniopomorskie , ,29 18,08 (15,31) Polska ogółem , ,99 12,81 (11,81) * udział środków zakontraktowanych na wdrożenie projektów dotyczących integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w całej kwocie zakontraktowanej na wszystkie projekty skierowane do realizacji w ramach Poddziałań oraz Podkreślenia wymaga fakt, że w wyniku konkursów ogłoszonych i rozstrzygniętych w 2010 roku, do końca sierpnia, wskaźnik sprawiedliwego dostępu do środków PO KL finansujących Priorytety VI i VII poprawił się w skali kraju z 11,81 do 12,81, co było następstwem jego wzrostu w 9 województwach. 14

19 IV. Analiza ogólnokrajowych danych monitoringowych Tabela 0.1 w konkursach rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień 2010 w Poddziałaniach oraz według rodzaju grupy docelowej (Polska). bezrobotne / w konkursach ogółem w Poddziałaniu w Poddziałaniu ,19% 367 5,91% ,25% ,88% ,42% ,97% Kobiety ,80% ,10% 270 6,72% do 25 roku 806 7,88% 316 5,09% ,19% 477 4,66% 299 4,81% 178 4,43% 163 1,59% 25 0,40% 138 3,43% Wykluczeni (ogólnie) 897 8,77% 7 0,11% ,14% 842 8,23% 445 7,16% 397 9,88% Razem ,00% ,00% ,00% Tabela 0.2 w konkursach rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień 2010 w Poddziałaniach oraz według typu beneficjenta (Polska). Beneficjent w konkursach ogółem dotyczące osób niepełnosprawnych Przedsiębiorca ,11% ,94% Osoba prawna nie działająca dla zysku Jednostka sektora finansów publicznych Samorząd gospod. lub zawodowy ,06% ,57% ,01% ,64% 85 0,83% 8 0,85% Razem ,00% ,00% 15

20 Tabela 0.3 do realizacji w wyniku konkursów rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień 2010 w Poddziałaniach oraz według rodzaju grupy docelowej (Polska). bezrobotne / do realizacji ogółem w Poddziałaniu w Poddziałaniu ,72% 74 6,87% ,53% ,32% ,31% ,73% Kobiety ,77% ,18% 71 7,66% do 25 roku 167 8,33% 54 5,01% ,19% 109 5,44% 73 6,78% 36 3,88% 49 2,45% 12 1,11% 37 3,99% Wykluczeni (ogólnie) 190 9,48% 3 0,28% ,17% 130 6,49% 48 4,46% 82 8,85% Razem ,00% ,00% ,00% Tabela 0.4 do realizacji w wyniku konkursów rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień 2010 w Poddziałaniach oraz według typu beneficjenta (Polska). Beneficjent do realizacji ogółem dotyczące osób niepełnosprawnych Przedsiębiorca ,81% 67 26,27% Osoba prawna nie działająca dla zysku Jednostka sektora finansów publicz. Samorząd gospod. lub zawodowy ,43% ,51% ,91% 48 18,82% 17 0,85% 1 0,39% Razem ,00% ,00% 16

21 Tabela 0.5 Odsetek projektów przyjętych do realizacji spośród projektów złożonych w konkursach rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień 2010 w Poddziałaniach oraz według rodzaju grupy docelowej (Polska). bezrobotne / w konkursach ogółem do realizacji ogółem Odsetek projektów przyjętych do realizacji ,13% ,31% Kobiety ,19% do 25 roku ,72% ,85% ,06% Wykluczeni (ogólnie) ,18% ,44% Razem ,58% Tabela 0.6 Projekty przedsiębiorców w konkursach rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień 2010 w Poddziałaniach oraz według rodzaju grupy docelowej (Polska). bezrobotne / przez przedsiębiorców Przyjęte projekty przedsiębiorców Odsetek projektów przyjętych do realizacji 272 5,10% 67 7,46% 24,63% ,58% ,34% 15,60% Kobiety ,48% ,48% 20,34% do 25 roku 266 4,99% 46 5,12% 17,29% 311 5,83% 63 7,02% 20,26% 37 0,69% 10 1,11% 27,03% Wykluczeni (ogólnie) 167 3,13% 23 2,56% 13,77% 437 8,20% 53 5,90% 12,13% Razem ,00% ,00% 16,84% 17

22 Tabela 0.7 Projekty osób prawnych nie działających dla zysku w konkursach rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień 2010 w Poddziałaniach oraz według rodzaju grupy docelowej (Polska). bezrobotne / Kobiety do 25 roku Wykluczeni (ogólnie) Razem przez osoby prawne nie działające dla zysku Przyjęte projekty osób prawnych nie działających dla zysku Odsetek projektów przyjętych do realizacji ,07% ,58% 24,82% ,50% ,38% 18,13% ,07% 78 10,99% 22,22% ,04% 68 9,58% 19,43% 127 3,64% 32 4,51% 25,20% 91 2,61% 26 3,66% 28,57% ,31% 91 12,82% 21,21% 270 7,75% 39 5,49% 14,44% ,00% ,00% 20,37% Tabela 0.8 Projekty jednostek sektora finansów publicznych w konkursach rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień 2010 w Poddziałaniach oraz według rodzaju grupy docelowej (Polska). bezrobotne / Kobiety do 25 roku Wykluczeni (ogólnie) Razem przez jednostki sektora finansów publicznych Przyjęte projekty jednostek sektora finansów publicznych Odsetek projektów przyjętych do realizacji 100 7,51% 48 12,66% 48,00% ,39% ,40% 25,27% 80 6,01% 20 5,28% 25,00% ,97% 51 13,46% 27,42% 34 2,55% 14 3,69% 41,18% 34 2,55% 13 3,43% 38,24% ,46% 76 20,05% 25,42% 127 9,54% 38 10,03% 29,92% ,00% ,00% 28,47% 18

23 Tabela 0.9 Projekty samorządów gospodarczych lub zawodowych w konkursach rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień 2010 w Poddziałaniach oraz według rodzaju grupy docelowej (Polska). przez samorządy gospodarcze lub zawodowe Przyjęte projekty samorządów gospodarczych lub zawodowych Odsetek projektów przyjętych do realizacji 8 9,41% 1 5,88% 12,50% bezrobotne / 52 61,18% 13 76,47% 25,00% Kobiety 5 5,88% 1 5,88% 20,00% do 25 roku 4 4,71% 2 11,76% 50,00% 5 5,88% 0 0,00% 0,00% 1 1,18% 0 0,00% 0,00% Wykluczeni (ogólnie) 2 2,35% 0 0,00% 0,00% 8 9,41% 0 0,00% 0,00% Razem ,00% ,00% 20,00% Tabela 0.10 w konkursach rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień 2010 w Poddziałaniach oraz według województw. Województwo w konkursach ogółem dotyczące osób niepełnosprawnych Dolnośląskie 621 6,07% 76 8,09% Kujawsko-Pomorskie 427 4,17% 43 4,57% Lubelskie 784 7,66% 51 5,43% Lubuskie 278 2,72% 29 3,09% Łódzkie ,08% 85 9,04% Małopolskie 318 3,11% 41 4,36% Mazowieckie ,03% ,51% Opolskie 387 3,78% 43 4,57% Podkarpackie 904 8,83% 79 8,40% Podlaskie 390 3,81% 46 4,89% Pomorskie 542 5,30% 52 5,53% Śląskie ,22% ,17% Świętokrzyskie 428 4,18% 26 2,77% Warmińsko-Mazurskie 557 5,44% 42 4,47% Wielkopolskie 649 6,34% 48 5,11% Zachodniopomorskie 538 5,26% 47 5,00% Razem ,00% ,00% 19

24 Tabela 0.11 do realizacji w wyniku konkursów rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień 2010 w Poddziałaniach oraz według województw. Województwo do realizacji ogółem dotyczące osób niepełnosprawnych Dolnośląskie 99 4,94% 10 3,92% Kujawsko-Pomorskie 98 4,89% 15 5,88% Lubelskie 194 9,68% 15 5,88% Lubuskie 76 3,79% 9 3,53% Łódzkie 163 8,13% 12 4,71% Małopolskie 80 3,99% 14 5,49% Mazowieckie ,62% 33 12,94% Opolskie 74 3,69% 13 5,10% Podkarpackie 174 8,68% 21 8,24% Podlaskie 68 3,39% 14 5,49% Pomorskie 116 5,79% 18 7,06% Śląskie 198 9,88% 29 11,37% Świętokrzyskie 110 5,49% 7 2,75% Warmińsko-Mazurskie 104 5,19% 15 5,88% Wielkopolskie 116 5,79% 16 6,27% Zachodniopomorskie 81 4,04% 14 5,49% Razem ,00% ,00% Tabela 0.12 w konkursach rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień 2010 w Poddziałaniach oraz 7.2.1, dotyczące osób niepełnosprawnych według województw. Województwo przez przedsiębiorców przez osoby prawne nie dział. dla zysku przez jednostki sektora finansów publicznych przez samorządy gospodarcze lub zawodowe Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Razem

25 Tabela 0.13 do realizacji w wyniku konkursów rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień 2010 w Poddziałaniach oraz 7.2.1, dotyczące osób niepełnosprawnych według województw. Województwo Przyjęte projekty przedsiębiorców Przyjęte projekty osób prawnych nie działających dla zysku Przyjęte projekty jednostek sektora finansów publicznych Przyjęte projekty samorządów gospodarczych lub zawodowych Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Razem

26 V. Analiza wojewódzkich danych monitoringowych 1. Dane dla województwa dolnośląskiego Tabela 1.1 w konkursach rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień 2010 w Poddziałaniach oraz według rodzaju grupy docelowej (województwo dolnośląskie). bezrobotne / w konkursach ogółem w Poddziałaniu w Poddziałaniu ,24% 34 8,27% 42 20,00% ,09% ,55% 64 30,48% Kobiety ,68% ,06% 13 6,19% do 25 roku 51 8,21% 24 5,84% 27 12,86% 25 4,03% 18 4,38% 7 3,33% 10 1,61% 0 0,00% 10 4,76% Wykluczeni (ogólnie) 31 4,99% 1 0,24% 30 14,29% 32 5,15% 15 3,65% 17 8,10% Razem ,00% ,00% ,00% Tabela 1.2 w konkursach rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień 2010 w Poddziałaniach oraz według typu beneficjenta (województwo dolnośląskie). Beneficjent w konkursach ogółem dotyczące osób niepełnosprawnych Przedsiębiorca ,01% 25 32,89% Osoba prawna nie działająca dla zysku Jednostka sektora finansów publicz. Samorząd gospod. lub zawodowy ,23% 42 55,26% 69 11,11% 9 11,84% 4 0,64% 0 0,00% Razem ,00% ,00% 22

27 Tabela 1.3 do realizacji w wyniku konkursów rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień 2010 w Poddziałaniach oraz według rodzaju grupy docelowej (województwo dolnośląskie). do realizacji ogółem w Poddziałaniu w Poddziałaniu bezrobotne / 10 10,10% 3 4,84% 7 18,92% 22 22,22% 16 25,81% 6 16,22% Kobiety 33 33,33% 28 45,16% 5 13,51% do 25 roku 12 12,12% 7 11,29% 5 13,51% 7 7,07% 5 8,06% 2 5,41% 6 6,06% 0 0,00% 6 16,22% Wykluczeni (ogólnie) 2 2,02% 0 0,00% 2 5,41% 7 7,07% 3 4,84% 4 10,81% Razem ,00% ,00% ,00% Tabela 1.4 do realizacji w wyniku konkursów rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień 2010 w Poddziałaniach oraz według typu beneficjenta (województwo dolnośląskie). Beneficjent do realizacji ogółem dotyczące osób niepełnosprawnych Przedsiębiorca 48 48,48% 4 40,00% Osoba prawna nie działająca dla zysku Jednostka sektora finansów publicz. Samorząd gospod. lub zawodowy 37 37,37% 4 40,00% 13 13,13% 2 20,00% 1 1,01% 0 0,00% Razem ,00% ,00% 23

28 Tabela 1.5 Odsetek projektów przyjętych do realizacji spośród projektów złożonych w konkursach rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień 2010 w Poddziałaniach oraz według rodzaju grupy docelowej (województwo dolnośląskie). w konkursach ogółem do realizacji ogółem Odsetek projektów przyjętych do realizacji bezrobotne / ,16% ,86% Kobiety ,45% do 25 roku ,53% ,00% ,00% Wykluczeni (ogólnie) ,45% ,88% Razem ,94% 24

29 2. Dane dla województwa kujawsko-pomorskiego Tabela 2.1 w konkursach rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień 2010 w Poddziałaniach oraz wg rodzaju grupy docelowej (województwo kujawsko-pomorskie). bezrobotne / w konkursach ogółem w Poddziałaniu w ,07% 19 6,71% 24 16,67% ,41% ,96% 30 20,83% Kobiety 37 8,67% 31 10,95% 6 4,17% do 25 roku 32 7,49% 13 4,59% 19 13,19% 14 3,28% 10 3,53% 4 2,78% 6 1,41% 0 0,00% 6 4,17% Wykluczeni (ogólnie) 46 10,77% 0 0,00% 46 31,94% 38 8,90% 29 10,25% 9 6,25% Razem ,00% ,00% ,00% Tabela 2.2 w konkursach rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień 2010 w Poddziałaniach oraz według typu beneficjenta (województwo kujawsko-pomorskie). Beneficjent w konkursach ogółem dotyczące osób niepełnosprawnych Przedsiębiorca ,71% 12 27,91% Osoba prawna nie działająca dla zysku Jednostka sektora finansów publicz. Samorząd gospod. lub zawodowy ,55% 22 51,16% 75 17,56% 7 16,28% 5 1,17% 2 4,65% Razem ,00% ,00% 25

30 Tabela 2.3 do realizacji w wyniku konkursów rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień 2010 w Poddziałaniach oraz wg rodzaju grupy docelowej (województwo kujawsko-pomorskie). do realizacji ogółem w Poddziałaniu w Poddziałaniu bezrobotne / 15 15,31% 4 8,33% 11 22,00% 48 48,98% 35 72,92% 13 26,00% Kobiety 8 8,16% 4 8,33% 4 8,00% do 25 roku 9 9,18% 3 6,25% 6 12,00% 4 4,08% 2 4,17% 2 4,00% 2 2,04% 0 0,00% 2 4,00% Wykluczeni (ogólnie) 10 10,20% 0 0,00% 10 20,00% 2 2,04% 0 0,00% 2 4,00% Razem ,00% ,00% ,00% Tabela 2.4 do realizacji w wyniku konkursów rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień 2010 w Poddziałaniach oraz według typu beneficjenta (województwo kujawsko-pomorskie). Beneficjent do realizacji ogółem dotyczące osób niepełnosprawnych Przedsiębiorca 41 41,84% 4 26,67% Osoba prawna nie działająca dla zysku Jednostka sektora finansów publicz. Samorząd gospod. lub zawodowy 32 32,65% 8 53,33% 25 25,51% 3 20,00% 0 0,00% 0 0,00% Razem ,00% ,00% 26

31 Tabela 2.5 Odsetek projektów przyjętych do realizacji spośród projektów złożonych w konkursach rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień 2010 w Poddziałaniach oraz wg rodzaju grupy docelowej (województwo kujawsko-pomorskie). w konkursach ogółem do realizacji ogółem Odsetek projektów przyjętych do realizacji bezrobotne / ,88% ,75% Kobiety ,62% do 25 roku ,13% ,57% ,33% Wykluczeni (ogólnie) ,74% ,26% Razem ,95% 27

32 3. Dane dla województwa lubelskiego Tabela 3.1 w konkursach rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień 2010 w Poddziałaniach oraz według rodzaju grupy docelowej (województwo lubelskie). bezrobotne / w konkursach ogółem w Poddziałaniu w Poddziałaniu ,51% 25 4,84% 26 9,70% ,21% ,50% 87 32,46% Kobiety 82 10,46% 72 13,95% 10 3,73% do 25 roku 65 8,29% 30 5,81% 35 13,06% 14 1,79% 9 1,74% 5 1,87% 9 1,15% 2 0,39% 7 2,61% Wykluczeni (ogólnie) 75 9,57% 0 0,00% 75 27,99% 63 8,04% 40 7,75% 23 8,58% Razem ,00% ,00% ,00% Tabela 3.2 w konkursach rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień 2010 w Poddziałaniach oraz według typu beneficjenta (województwo lubelskie). Beneficjent w konkursach ogółem dotyczące osób niepełnosprawnych Przedsiębiorca ,93% 13 25,49% Osoba prawna nie działająca dla zysku Jednostka sektora finansów publicz. Samorząd gospod. lub zawodowy ,39% 29 56,86% 63 8,04% 9 17,65% 5 0,64% 0 0,00% Razem ,00% ,00% 28

33 Tabela 3.3 do realizacji w wyniku konkursów rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień 2010 w Poddziałaniach oraz według rodzaju grupy docelowej (województwo lubelskie). do realizacji ogółem w Poddziałaniu w Poddziałaniu ,73% 5 4,90% 10 10,87% Bezrobotni ,55% 62 60,78% 38 41,30% Kobiety 23 11,86% 19 18,63% 4 4,35% do 25 roku 20 10,31% 7 6,86% 13 14,13% 1 0,52% 0 0,00% 1 1,09% 4 2,06% 1 0,98% 3 3,26% Wykluczeni (ogólnie) 16 8,25% 0 0,00% 16 17,39% 15 7,73% 8 7,84% 7 7,61% Razem ,00% ,00% ,00% Tabela 3.4 do realizacji w wyniku konkursów rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień 2010 w Poddziałaniach oraz według typu beneficjenta (województwo lubelskie). Beneficjent do realizacji ogółem dotyczące osób niepełnosprawnych Przedsiębiorca 77 39,69% 4 26,67% Osoba prawna nie działająca dla zysku Jednostka sektora finansów publicz. Samorząd gospod. lub zawodowy 91 46,91% 7 46,67% 24 12,37% 4 26,67% 2 1,03% 0 0,00% Razem ,00% ,00% 29

34 Tabela 3.5 Odsetek projektów przyjętych do realizacji spośród projektów złożonych w konkursach rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień 2010 w Poddziałaniach oraz według rodzaju grupy docelowej (województwo lubelskie). w konkursach ogółem do realizacji ogółem Odsetek projektów przyjętych do realizacji bezrobotne / ,41% ,53% Kobiety ,05% do 25 roku ,77% ,14% ,44% Wykluczeni (ogólnie) ,33% ,81% Razem ,74% 30

35 4. Dane dla województwa lubuskiego Tabela 4.1 w konkursach rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień 2010 w Poddziałaniach oraz według rodzaju grupy docelowej (województwo lubuskie). w konkursach ogółem w Poddziałaniu w Poddziałaniu bezrobotne / 29 10,43% 21 10,10% 8 11,43% ,56% ,77% 19 27,14% Kobiety 40 14,39% 36 17,31% 4 5,71% do 25 roku 17 6,12% 8 3,85% 9 12,86% 9 3,24% 4 1,92% 5 7,14% 2 0,72% 0 0,00% 2 2,86% Wykluczeni (ogólnie) 16 5,76% 0 0,00% 16 22,86% 30 10,79% 23 11,06% 7 10,00% Razem ,00% ,00% ,00% Tabela 4.2 w konkursach rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień 2010 w Poddziałaniach oraz według typu beneficjenta (województwo lubuskie). Beneficjent w konkursach ogółem dotyczące osób niepełnosprawnych Przedsiębiorca ,92% 10 34,48% Osoba prawna nie działająca dla zysku Jednostka sektora finansów publicz. Samorząd gospod. lub zawodowy 98 35,25% 15 51,72% 43 15,47% 4 13,79% 1 0,36% 0 0,00% Razem ,00% ,00% 31

36 Tabela 4.3 do realizacji w wyniku konkursów rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień 2010 w Poddziałaniach oraz według rodzaju grupy docelowej (województwo lubuskie). do realizacji ogółem w Poddziałaniu w Poddziałaniu bezrobotne / 9 11,84% 6 13,64% 3 9,38% 29 38,16% 21 47,73% 8 25,00% Kobiety 12 15,79% 9 20,45% 3 9,38% do 25 roku 6 7,89% 3 6,82% 3 9,38% 5 6,58% 3 6,82% 2 6,25% 1 1,32% 0 0,00% 1 3,13% Wykluczeni (ogólnie) 10 13,16% 0 0,00% 10 31,25% 4 5,26% 2 4,55% 2 6,25% Razem ,00% ,00% ,00% Tabela 4.4 do realizacji w wyniku konkursów rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień 2010 w Poddziałaniach oraz według typu beneficjenta (województwo lubuskie). Beneficjent do realizacji ogółem dotyczące osób niepełnosprawnych Przedsiębiorca 37 48,68% 3 33,33% Osoba prawna nie działająca dla zysku Jednostka sektora finansów publicz. Samorząd gospod. lub zawodowy 23 30,26% 5 55,56% 16 21,05% 1 11,11% 0 0,00% 0 0,00% Razem ,00% 9 100,00% 32

37 Tabela 4.5 Odsetek projektów przyjętych do realizacji spośród projektów złożonych w konkursach rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień 2010 w Poddziałaniach oraz według rodzaju grupy docelowej (województwo lubuskie). w konkursach ogółem do realizacji ogółem Odsetek projektów przyjętych do realizacji bezrobotne / ,03% ,48% Kobiety ,00% do 25 roku ,29% ,56% ,00% Wykluczeni (ogólnie) ,50% ,33% Razem ,34% 33

38 5. Dane dla województwa łódzkiego Tabela 5.1 w konkursach rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień 2010 w Poddziałaniach oraz według rodzaju grupy docelowej (województwo łódzkie). w konkursach ogółem w Poddziałaniu w Poddziałaniu bezrobotne / 85 8,24% 32 4,98% 53 13,62% ,34% ,97% ,45% Kobiety ,35% 92 14,33% 25 6,43% do 25 roku 62 6,01% 24 3,74% 38 9,77% 73 7,08% 49 7,63% 24 6,17% 7 0,68% 0 0,00% 7 1,80% Wykluczeni (ogólnie) 93 9,02% 2 0,31% 91 23,39% 75 7,27% 58 9,03% 17 4,37% Razem ,00% ,00% ,00% Tabela 5.2 w konkursach rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień 2010 w Poddziałaniach oraz według typu beneficjenta (województwo łódzkie). Beneficjent w konkursach ogółem dotyczące osób niepełnosprawnych Przedsiębiorca ,90% 30 35,29% Osoba prawna nie działająca dla zysku Jednostka sektora finansów publicz. Samorząd gospod. lub zawodowy ,52% 51 60,00% 101 9,80% 3 3,53% 8 0,78% 1 1,18% Razem ,00% ,00% 34

39 Tabela 5.3 do realizacji w wyniku konkursów rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień 2010 w Poddziałaniach oraz według rodzaju grupy docelowej (województwo łódzkie). do realizacji ogółem w Poddziałaniu w Poddziałaniu bezrobotne / 12 7,36% 2 2,08% 10 14,93% 75 46,01% 65 67,71% 10 14,93% Kobiety 21 12,88% 16 16,67% 5 7,46% do 25 roku 15 9,20% 4 4,17% 11 16,42% 12 7,36% 5 5,21% 7 10,45% 1 0,61% 0 0,00% 1 1,49% Wykluczeni (ogólnie) 23 14,11% 1 1,04% 22 32,84% 4 2,45% 3 3,13% 1 1,49% Razem ,00% ,00% ,00% Tabela 5.4 do realizacji w wyniku konkursów rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień 2010 w Poddziałaniach oraz według typu beneficjenta (województwo łódzkie). Beneficjent do realizacji ogółem dotyczące osób niepełnosprawnych Przedsiębiorca 93 57,06% 4 33,33% Osoba prawna nie działająca dla zysku Jednostka sektora finansów publicz. Samorząd gospod. lub zawodowy 51 31,29% 7 58,33% 18 11,04% 1 8,33% 1 0,61% 0 0,00% Razem ,00% ,00% 35

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZESPÓŁ EWALUACJI I MONITORINGU Projekty dotyczące zawodowej i społecznej integracji osób niepełnosprawnych w komponencie regionalnym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZESPÓŁ EWALUACJI I MONITORINGU Projekty dotyczące zawodowej i społecznej integracji osób niepełnosprawnych w komponencie regionalnym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA MIESIĘCZNA Z REALIZACJI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

INFORMACJA MIESIĘCZNA Z REALIZACJI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki INFORMACJA MIESIĘCZNA Z REALIZACJI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (wg stanu na dzień 30 marca 2009 r.) I. Postęp realizacji programu do dnia 30 marca 2009 r. 1.1 ZłoŜone wnioski o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 176 KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 5 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 176 KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 5 lutego 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 176 KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie listy programów operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r.

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Stan wdrażania ania PO KL w województwie warmińsko sko-mazurskim Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Postęp p finansowy Postęp p wdrażania ania PO KL wg stanu na 15.11.2010 r. 100 000 250% 90000 80000 70000

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Projekt Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 główne założenia dr Marzena Breza - DAS

Projekt Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 główne założenia dr Marzena Breza - DAS Projekt Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 główne założenia dr Marzena Breza - DAS Posiedzenie Rady ds. Polityki Senioralnej Warszawa, 18 czerwca 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, 25 czerwca 2013 r. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

Poziom wdraŝania PO KL w Małopolsce

Poziom wdraŝania PO KL w Małopolsce Poziom wdraŝania PO KL w Małopolsce Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Kraków, 6 kwietnia 2009 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Wartość podpisanych umów (zł) stan

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata

Plan działania na lata Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Fundusze unijne a zróżnicowanie regionalne kraju Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Proces konwergencji w wybranych krajach UE (zmiany w stosunku do średniego PKB

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ nr UDA-POKL.01.01.00-00-018/10-03 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jest

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 576 KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 8 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 576 KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 8 lipca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 576 KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie listy programów operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki wyboru LSR w 2016 r.

Wyniki wyboru LSR w 2016 r. Wyniki wyboru LSR w 2016 r. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czerwiec 2016 r. Wnioski o wybór LSR Województwo Tylko, EFRR i EFS Tylko i Tylko EFS EFRR i EFS,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS Informacja dotycząca wykorzystania w roku 2010 środków rezerwy Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację Programu aktywizacji

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ ŚRODKÓW SCHEMATU III POMOCY TECHNICZNEJ W RAMACH PROW

PODZIAŁ ŚRODKÓW SCHEMATU III POMOCY TECHNICZNEJ W RAMACH PROW MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI BIURO POMOCY TECHNICZNEJ PODZIAŁ ŚRODKÓW SCHEMATU III POMOCY TECHNICZNEJ W RAMACH PROW 2007 2013 Kielce, 5 6 listopada 2009 r. Strukturę Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze W województwie lubuskim

Bardziej szczegółowo

W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP.

W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP. W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP. Perspektywa finansowa 20072013 w obszarze dotacji dla sektora MSP jest już w znacznej

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Województwo Plan działania na lata 2007 2008 Plan działania na rok 2009

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Województwo Plan działania na lata 2007 2008 Plan działania na rok 2009 Załącznik nr 4. Charakterystyka założeń Planów działań na lata 2007 2008 i 2009 rok dla Priorytetów VI IX PO KL według województw, z punktu widzenia działań skierowanych do osób w wieku 50+/45+ w aspekcie

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Ekonomia społeczna to

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS BENEFICJENCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W 2013 R. Podstawowe źródło danych opracowania

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach Małgorzata Nejfeld KDG CIEŚLAK & KORDASIEWICZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Główny przedmiot

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 listopada 2014 r.

Warszawa, 20 listopada 2014 r. Podsumowanie rezultatów Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych 2007-2008

Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych 2007-2008 Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych 2007- L. p Nazwa Instytucji Nazwa badania Opis zakresu badania Sposób realizacji Termin realizacji Koszt całkowity (PLN) 1. Urząd Małopolskiego System zarządzania i wdraŝania

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL Kraków, 11 grudnia 2014 r. Harmonogram działań MRPO 2014-2020 04.04.2013

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W 14 371 13 455,56-915,44 93,63% 11 033 10 496,64-536,36 95,14% 10 905 10 760,90-144,10 98,68% 697 576,69-120,31 82,74% 441 415,97-25,03 94,32% 622 510,30-111,70

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Podkarpaciu w latach 2007-2010. stan na 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie z wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Podkarpaciu w latach 2007-2010. stan na 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie z wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Podkarpaciu w latach 2007-2010 stan na 31 grudnia 2010 r. Ogłoszone konkursy w latach 2007-2010 październik 2007

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ. Łódź, 05 czerwca 2013 r.

DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ. Łódź, 05 czerwca 2013 r. DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Łódź, 05 czerwca 2013 r. Województwo Łódzkie 268.448 osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej 6.308 dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe Programy Operacyjne (PO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych

Bardziej szczegółowo

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPE NOSPRAWNYCH

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPE NOSPRAWNYCH POLSKIE FORUM OSÓB NIEPE NOSPRAWNYCH ZESPÓ EWALUACJI I MONITORINGU Projekty dotyczące zawodowej i spoecznej integracji osób niepenosprawnych w komponencie regionalnym Programu Operacyjnego Kapita Ludzki

Bardziej szczegółowo

Instrumenty aktywnej integracji jako narzędzia aktywizacji społeczno-zawodowej Dolnoślązaków. Wrocław październik, 2015 r.

Instrumenty aktywnej integracji jako narzędzia aktywizacji społeczno-zawodowej Dolnoślązaków. Wrocław październik, 2015 r. Instrumenty aktywnej integracji jako narzędzia aktywizacji społeczno-zawodowej Dolnoślązaków Wrocław październik, 2015 r. RPO WD 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020 Spowolnienie gospodarcze ZPORR oraz SPO

Bardziej szczegółowo

Żłobki i kluby dziecięce w 2012 r.

Żłobki i kluby dziecięce w 2012 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 29 maja 213 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Żłobki i kluby dziecięce w 212 r. W pierwszym kwartale

Bardziej szczegółowo

Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego

Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Opracował Jerzy Czyżewski na zlecenie Fundacji Wspomagania Wsi Warszawa, marzec 2010 Spis treści Wprowadzenie... 3 Regionalne

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

ŚWIERCZA WICEMARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PODCZAS SESJI SEJMIKU

ŚWIERCZA WICEMARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PODCZAS SESJI SEJMIKU WYSTĄPIENIE PANA dr GRZEGORZA ŚWIERCZA WICEMARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PODCZAS SESJI SEJMIKU w dniu 25 listopada 2013 r. dot. sytuacji na rynku pracy województwa świętokrzyskiego. Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...]

Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...] Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...] 6. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Spisy powszechne ludności są jedynym badaniem pełnym, którego wyniki pozwalają ustalić liczbę osób

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Działanie 1.5 mazowieckiego programu regionalnego Nabory dostępne w innych województwach 2. WSPARCIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH: Działanie 1.4 Programu Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej I N F O R M A C J A o gospodarowaniu środkami w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 27 Warszawa, maj 28 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty Poprawa dostępu do zatrudnienia Wspieranie aktywności zawodowej Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Rozwój i upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Katarzyna Tokarczuk Lublin, dnia 10 marca 2010 r. Priorytet VI i VII w województwie lubelskim Rola WUP w Lublinie w PO KL Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik ds. Projektu MAO (Measure Authorising Officer)

Pełnomocnik ds. Projektu MAO (Measure Authorising Officer) Pełnomocnik ds. Projektu MAO (Measure Authorising Officer) 2 Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach FUNKCJA MAO MAO Osoba właściwa do reprezentowania beneficjenta

Bardziej szczegółowo

Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłasza konkurs otwarty Nr I/POKL/8.1.1/2013 na dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

Wzrost spójności terytorialnej

Wzrost spójności terytorialnej WSPARCIE OBSZARÓW WIEJSKICH w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-20132013 w województwie pomorskim CEL GŁÓWNY PO KL wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich i w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ nr UDA-POKL.01.01.00-00-018/10-03 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (CRZL)

Bardziej szczegółowo

Monitoring obszarów z jakich składane są wnioski o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w odpowiedzi na ogłaszane konkursy.

Monitoring obszarów z jakich składane są wnioski o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w odpowiedzi na ogłaszane konkursy. Stan na 15.09.2010 r. Monitoring obszarów z jakich składane są wnioski o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w odpowiedzi na ogłaszane konkursy. Opracowanie powstało na podstawie analizy

Bardziej szczegółowo

Klasówka po szkole podstawowej Historia. Edycja 2006/2007. Raport zbiorczy

Klasówka po szkole podstawowej Historia. Edycja 2006/2007. Raport zbiorczy Klasówka po szkole podstawowej Historia Edycja 2006/2007 Raport zbiorczy Opracowano w: Gdańskiej Fundacji Rozwoju im. Adama Mysiora Informacje ogólne... 3 Raport szczegółowy... 3 Tabela 1. Podział liczby

Bardziej szczegółowo

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 cel główny Długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.6.215 r. Notatka informacyjna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w I kwartale 215 roku W pierwszych trzech miesiącach roku 215, w porównaniu do I kwartału

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka

PO Innowacyjna Gospodarka Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego MARZEC 2010 1 Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działania: 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZADAWANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Zakładamy konstrukcję projektu: lider przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020 Warszawa 12.12.2014 Fundusze Strukturalne 2014-2020 Polityki horyzontalne Rozporządzenie ogólne 2014-2020 zasadę równości szans płci i równości

Bardziej szczegółowo

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Warszawa 2008 2 Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z REALIZACJI DZIAŁANIA W RAMACH SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO RYBOŁÓWSTWO I PRZETWÓRSTWO RYB

SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z REALIZACJI DZIAŁANIA W RAMACH SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO RYBOŁÓWSTWO I PRZETWÓRSTWO RYB SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z REALIZACJI DZIAŁANIA W RAMACH SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO RYBOŁÓWSTWO I PRZETWÓRSTWO RYB 2004-2006 Rok Okres sprawozdawczy I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Numer sprawozdania 2. Numer

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Działanie 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Działanie 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Działanie 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych I. WSTĘP Wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej Polska uzyskała możliwość korzystania z funduszy strukturalnych.

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej Plan Działania na rok 2012 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI Na realizację projektów systemowych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 (z wyłączeniem projektów systemowych) Instytucje w programie Wykaz instytucji wraz

Bardziej szczegółowo

Opracowano: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Opracowano: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Opracowano: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Wartość alokacji na lata 2007-2013 190 461 739 euro = 792 854 127,11 zł* (na podstawie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA II STOPNIA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA II STOPNIA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA II STOPNIA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VI, Działanie 6.1 Warszawa, 8 maja 2009 r. STRUKTURA ORGANIZACYJNA WYDZIAŁU U WDRAŻANIA

Bardziej szczegółowo

Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu

Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Kujawsko-Pomorskim Znaczenie Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a wspieranie procesu integracji społecznej Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Premie dla młodych rolników: ostatni dzień na złożenie wniosków

Premie dla młodych rolników: ostatni dzień na złożenie wniosków .pl Premie dla młodych rolników: ostatni dzień na złożenie wniosków Autor: Elżbieta Sulima Data: 29 kwietnia 2016 1 / 5 .pl Rolniku! Dzisiaj, 29 kwietnia, mija termin składania dokumentów na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja! REGULAMIN. rekrutacji beneficjentów projektu Zakład Aktywności Zawodowej w Krośnie

Człowiek najlepsza inwestycja! REGULAMIN. rekrutacji beneficjentów projektu Zakład Aktywności Zawodowej w Krośnie REGULAMIN rekrutacji beneficjentów projektu Zakład Aktywności Zawodowej w Krośnie współfinansowanego przez Unię Europejską 1. Projekt Zakład Aktywności Zawodowej w Krośnie, realizowany jest przez Polskie

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki a dostosowanie gospodarki regionalnej do norm i standardów gospodarki unijnej, sposoby ubiegania się i

Program Operacyjny Kapitał Ludzki a dostosowanie gospodarki regionalnej do norm i standardów gospodarki unijnej, sposoby ubiegania się i Program Operacyjny Kapitał Ludzki a dostosowanie gospodarki regionalnej do norm i standardów gospodarki unijnej, sposoby ubiegania się i wykorzystania środków z funduszy strukturalnych UE Czy nasz projekt

Bardziej szczegółowo

jest, aby każdy z uczestników projektu objęty został IPD. Nie jest jednak wymogiem, aby przedmiotowe IPD sporządzone było wyłącznie przez PUP.

jest, aby każdy z uczestników projektu objęty został IPD. Nie jest jednak wymogiem, aby przedmiotowe IPD sporządzone było wyłącznie przez PUP. W związku z dużą liczbą pytań dotyczących ogłoszonego naboru w ramach Poddziałania 7.1.1 Aktywna integracja projekty pozakonkursowe realizowane przez OPS, MOPR i PCPR i ogłoszonego konkursu w ramach Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, listopad 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Główne wnioski Wartość nakładów wewnętrznych 1 ogółem na działalność badawczo-rozwojową

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytucja Wdrażająca Poddziałanie oraz Działanie 1.3 PO IG

Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytucja Wdrażająca Poddziałanie oraz Działanie 1.3 PO IG Ośrodek Przetwarzania Informacji Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytucja Wdrażająca Poddziałanie 1.1.1 oraz Działanie 1.3 PO IG Izabela Erecińska zastępca dyrektora OPI ds. funduszy strukturalnych

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

Program pilotażowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Program pilotażowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program pilotażowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1991 powstanie od 2002 Członek FEBEA (Europejskiej Federacji Banków

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY REALIZOWANE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Z PERSPEKTYWY FINANSOWEJ

PROJEKTY REALIZOWANE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Z PERSPEKTYWY FINANSOWEJ Fundusze europejskie w Małopolsce 1.(13.) raport roczny Streszczenie Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament Polityki Regionalnej 1 PROJEKTY REALIZOWANE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca

Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca II Posiedzenie Komitetu Sterującego Związku ZIT Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Bydgoszcz,18.03.2015 r. CO TO JEST INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA (IP) IP

Bardziej szczegółowo

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Departament Funduszy Strukturalnych 1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Dotychczas w ramach

Bardziej szczegółowo

Stan przygotowania do realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce.

Stan przygotowania do realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce. Stan przygotowania do realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce. Piotr Zygadło Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Rzeszów, 16 grudnia 2014 r. Harmonogram i propozycje

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Marta Soboś Lublin, 25.03.2011 r. Wydziały Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Wydział Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

1. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w województwie kujawsko-pomorskim.

1. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w województwie kujawsko-pomorskim. Program spotkania : 1. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w województwie kujawsko-pomorskim. 2. Sytuacja osób młodych na rynku pracy w kontekście grupy docelowej konkursu. 3. Główne założenia

Bardziej szczegółowo

Solsum: Dofinansowanie na OZE

Solsum: Dofinansowanie na OZE Solsum: Dofinansowanie na OZE Odnawialne źródło energii (OZE) W ustawie Prawo energetyczne źródło energii odnawialnej zdefiniowano jako źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania

Bardziej szczegółowo

Doradzamy liderom jutra. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Doradzamy liderom jutra. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B POIG Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 30.04.2009 r. Plan prezentacji 1. Informacje podstawowe, w tym: cel programu

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative - YEI) w perspektywie finansowej 2014-2020

Wdrażanie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative - YEI) w perspektywie finansowej 2014-2020 Wdrażanie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative - YEI) w perspektywie finansowej 2014-2020 Tomasz Szarek Wicedyrektor WUP w Olsztynie ds. Funduszy Europejskich 14.

Bardziej szczegółowo

e-poradnik Jak założyć firmę za fundusze unijne, zatrudnić pracowników i rozliczyć się z ZUS egazety Prawnej Wyjaśnienia i praktyczne porady

e-poradnik Jak założyć firmę za fundusze unijne, zatrudnić pracowników i rozliczyć się z ZUS egazety Prawnej Wyjaśnienia i praktyczne porady e-poradnik egazety Prawnej Jak założyć firmę za fundusze unijne, zatrudnić pracowników i rozliczyć się z ZUS Wyjaśnienia i praktyczne porady Kto może uzyskać unijną dotację na własny biznes Czy można wystąpić

Bardziej szczegółowo

Kierunki realizacji polityki spójności w Polsce (stan na koniec czerwca 2006)

Kierunki realizacji polityki spójności w Polsce (stan na koniec czerwca 2006) Kierunki realizacji polityki spójności w Polsce (stan na koniec czerwca 2006) Monika Dołowiec Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspólnoty Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 19 września 2006 Informacje

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA. Promocja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

PROMOCJA. Promocja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego PROMOCJA Promocja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Listopad 2009 Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny wsparcie dla młodzieży 11/4/2014 Sytuacja osób młodych w UE Ponad 5,5 mln młodych Europejczyków jest bezrobotnych; Stopa bezrobocia młodzieży wynosi obecnie 23,5 %; 13,2 %

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne na lata

Fundusze unijne na lata Fundusze unijne na lata 2014-2020 źródło prezentacji: www.mrr.gov.pl Budżet 2014-2020 (mld euro) Administracja 62 56 UE jako partner globalny 60 56 Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo 16 12 2014-2020

Bardziej szczegółowo

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY WWW W DNIACH 05.07-08.07.2010

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY WWW W DNIACH 05.07-08.07.2010 WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY WWW W DNIACH 05.07-08.07.2010 Czego dotyczyła uwaga? Treść uwagi Kto zgłosił? Komentarz 7.2.2, nowe kryterium jako nr 4 7.2.2, nowe kryterium

Bardziej szczegółowo

MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH

MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH MAREK MIKA Polski Związek Funduszy Pożyczkowych Dane na 31.12 2011r. LICZBA POZIOM KAPITAŁU ROZKŁAD TERYTORIALNY Pierwszy fundusz pożyczkowy powstał w 1992 roku. Obecnie w Polsce

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych na lata oraz udział partnerów społecznych w tym procesie

Stan wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych na lata oraz udział partnerów społecznych w tym procesie Stan wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014 2020 oraz udział partnerów społecznych w tym procesie - wstępna analiza partnerów społecznych - stan realizacji kluczowych postulatów z Białej

Bardziej szczegółowo

Zmiany w dokumentach i wytycznych związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zmiany w dokumentach i wytycznych związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Zmiany w dokumentach i wytycznych związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Konferencja informacyjna współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo