POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"

Transkrypt

1 POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZESPÓŁ EWALUACJI I MONITORINGU Projekty dotyczące zawodowej i społecznej integracji osób niepełnosprawnych w komponencie regionalnym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki złożone w konkursach rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień 2010 Raport z monitoringu społecznego nr 1/2010 (4) Warszawa, listopad 2010

2 Projekt Kampania informacyjna na rzecz sprawiedliwego udziału środowisk osób niepełnosprawnych w absorpcji funduszy strukturalnych jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

3 SPIS TREŚCI I. Wstęp..1 II. Uwagi metodologiczne..4 III. Główne wnioski z analizy... 8 IV. Analiza ogólnokrajowych danych monitoringowych 15 V. Analiza wojewódzkich danych monitoringowych Dane dla województwa dolnośląskiego Dane dla województwa kujawsko-pomorskiego Dane dla województwa lubelskiego Dane dla województwa lubuskiego Dane dla województwa łódzkiego Dane dla województwa małopolskiego Dane dla województwa mazowieckiego Dane dla województwa opolskiego Dane dla województwa podkarpackiego Dane dla województwa podlaskiego Dane dla województwa pomorskiego Dane dla województwa śląskiego Dane dla województwa świętokrzyskiego Dane dla województwa warmińsko-mazurskiego Dane dla województwa wielkopolskiego Dane dla województwa zachodniopomorskiego Załącznik nr 1: Wykaz konkursów i rodzajów dokumentów źródłowych...70 Załącznik nr 2: do realizacji w wyniku konkursów rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień 2010 w Poddziałaniach oraz 7.2.1, dotyczące osób niepełnosprawnych...74

4

5 I. Wstęp Środki pochodzące z EFS mają wielkie znaczenie dla poprawy społecznego położenia osób niepełnosprawnych w Polsce. Ważne jest, by środowiska osób niepełnosprawnych mogły korzystać z nich w sprawiedliwym stopniu, a także by środki te zostały skonsumowane przez projekty, które tworzyć będą rzeczywiste przesłanki dla aktywnej integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, dla równoprawnego włączania ich w główny nurt społecznego i gospodarczego. Cykl raportów Projekty dotyczące zawodowej i społecznej integracji osób niepełnosprawnych w komponencie regionalnym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest opracowywany w ramach podjętej przez Zespół Ewaluacji i Monitoringu Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych (PFON) akcji monitoringu społecznego, której celem jest zbieranie oraz analizowanie ilościowych i jakościowych informacji dotyczących wykorzystywania środków publicznych dla potrzeb środowisk osób niepełnosprawnych w ramach Priorytetu VI i VII PO KL (tj. komponentu regionalnego PO KL). Prowadzona akcja, poza działaniami monitoringowymi, obejmuje także prowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej adresowanej do wszystkich instytucji odpowiedzialnych za wykorzystanie środków unijnych, aby podejmowały one niezbędne decyzje i przedsięwzięcia zwiększające stopień wykorzystania środków unijnych na projekty służące integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych, na poprawę ich jakości. W efekcie prowadzonych działań monitoringowych opublikowano w 2009 r. trzy raporty. Pierwszy z nich (czerwiec 2009) monitorował projekty, które zostały złożone w konkursach ogłoszonych w ramach Poddziałań oraz w dwóch pierwszych latach ( ) wdrażania PO KL. W drugim z raportów (listopad 2009) publikowane wyniki monitoringu przedstawiały dane o projektach złożonych w konkursach rozstrzygniętych w okresie styczeń sierpień Raport nr 3/2009 przedstawiał pełne dane o projektach złożonych w konkursach rozstrzygniętych w okresie styczeń grudzień 2009, a ponadto dane o projektach systemowych adresowanych do środowisk osób niepełnosprawnych realizowanych w latach w ramach Poddziałań oraz Raport nr 1/2010 przedstawia dane o projektach złożonych w konkursach rozstrzygniętych w okresie styczeń sierpień Kolejny Raport nr 2/2010 przedstawi pełne dane o projektach złożonych w konkursach rozstrzygniętych w okresie styczeń grudzień 2010, a ponadto dane o projektach systemowych adresowanych do środowisk osób 1

6 niepełnosprawnych realizowanych w latach w ramach Poddziałań oraz Przygotowane raporty PFON przekazuje do Instytucji Zarządzającej PO KL, do 17 Instytucji Pośredniczących PO KL, do 15 Instytucji Wdrażających PO KL, do Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, do Biura oraz 16 wojewódzkich oddziałów PFRON, do 16 Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, do 100 ogniw wdrożeniowych PO KL w administracji samorządowej (OPS, PCPR) oraz do 100 organizacji pozarządowych, które aktywnie aplikują w konkursach ogłaszanych w ramach Poddziałań i Co rozumiemy przez sprawiedliwy dostęp środowisk osób niepełnosprawnych w regionach do środków EFS? Uważamy, że powinien być to udział tych środowisk w wykorzystaniu środków PO KL na poziomie nie mniejszym, niż ich udział w wykorzystaniu środków z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich w poprzednim okresie programowania. Budżet całkowity SPO RZL wynosił tys. EUR, zaś budżet Działania 1.4 SPO RZL tys. EUR. Określić więc można, że sprawiedliwy udział środowisk osób niepełnosprawnych w wykorzystaniu środków PO KL powinien kształtować się co najmniej na poziomie 5,43%. Na marginesie zauważmy, że udział osób niepełnosprawnych (w sensie prawnym, tj. z orzeczeniem) w wieku 15 lat i więcej stanowi 12% ludności Polski i większość z nich powinna, z racji swoich deficytów funkcjonalnych, móc korzystać z systemu wyrównywania szans. Systematycznie zbierane dane monitoringowe potwierdzają, niestety, że środowiska osób niepełnosprawnych przegrywają w wyścigu do środków publicznych pochodzących z EFS. W świetle ustalonych faktów trzeba zauważyć, że w dotychczasowych realiach funkcjonowania systemu wdrażania PO KL, środowiska osób niepełnosprawnych w regionach w latach skorzystają z funduszy strukturalnych w dwukrotnie mniejszym zakresie, aniżeli korzystały z nich w latach Budżet komponentu regionalnego PO KL wynosi tys. EUR, to jest średnio rocznie tys. EUR. Sprawiedliwy dostęp środowisk osób niepełnosprawnych do środków w komponencie regionalnym PO KL oznaczałby więc coroczne kontraktowanie na projekty poświęcone integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ok tys. EUR, łącznie w latach powinno być to ok tys. EUR. Tymczasem w analizowanym okresie na projekty (konkursowe i systemowe) nakierowane na zawodową i społeczną integrację osób niepełnosprawnych w regionach zakontraktowano tys. złotych, to jest ok tys. EUR. Dodatkowo obserwujemy głębokie międzyregionalne zróżnicowanie w wykorzystywaniu środków na projekty adresowane do osób niepełnosprawnych. 2

7 Z danych monitoringowych dotyczących projektów konkursowych wdrażanych w ramach Poddziałań i w okresie 8 miesięcy 2010 roku wynika, że w bieżącym roku osłabło tempo uruchamiania nowych projektów poświęconych integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Udział tych projektów wśród ogółu projektów realizowanych w ramach monitorowanych Poddziałań obniżył się z 13,10% do 12,72%. Po drugie, ciągle utrzymuje się niski udział (w ujęciu wartościowym) projektów konkursowych dotyczących integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w puli środków przeznaczonych na konkursy w ramach monitorowanych Poddziałań. To zaledwie 12,81% całej kwoty środków zakontraktowanych na realizację wszystkich projektów uruchomionych dotychczas w ramach Poddziałań i 7.2.1, podczas gdy powinno być to co najmniej około 23%. Szersze wnioski i postulaty dotyczące wdrażania PO KL zawrzemy w kolejnym Raporcie, który przedstawi pełne dane za rok 2010, dotyczące projektów konkursowych i systemowych, adresowanych do osób niepełnosprawnych. W Raporcie nr 3/2009 zwracaliśmy już uwagę na potrzebę podjęcia przez Instytucje Wdrażające PO KL (zwłaszcza przez odpowiedzialne ogniwa administracji publicznej) bardzo wielu kroków zmierzających do poprawy położenia środowisk osób niepełnosprawnych w procesie absorpcji środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dane monitoringowe za pierwsze 8 miesięcy obecnego roku pokazują, że zastosowane przez Instytucje Pośredniczące tzw. kryteria strategiczne, stosowane w procedurze oceny wniosków i związane z nimi premie punktowe, to zdecydowanie niewystarczający instrument dla rozwiązania istniejącego problemu. Wykluczenie społeczne osób niepełnosprawnych jest zjawiskiem wielopoziomowym i wieloprzyczynowym. Rozwiązanie tego problemu społecznego z konieczności wymaga więc podejmowania wielostronnych interwencji. Jeżeli Europejski Fundusz Społeczny ma przyczynić się do znaczącego ograniczenia tego problemu, zwiększyć się musi liczba projektów nakierowanych na jego rozwiązywanie, a sam proces wdrażania EFS powinien zapewniać korzystne warunki dla podejmowania i uruchamiania takich projektów przez organizacje pozarządowe i odpowiedzialne ogniwa administracji publicznej. Szczególne znaczenie wydaje się mieć dzisiaj zadanie wzmocnienia potencjału wdrożeniowego NGO s. Zadanie to powinno zostać pilnie podjęte w ramach Priorytetu X Pomoc techniczna, którego funkcją jest zapewnienie właściwego wdrażania EFS. Krystyna Mrugalska Wiceprzewodnicząca Zarządu PFON 3

8 II. Uwagi metodologiczne 1. Przedmiotem prowadzonego przez PFON monitoringu są projekty złożone i przyjęte do dofinansowania w konkursach w dwóch Poddziałaniach: Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy projekty konkursowe (budżet w wysokości 328,7 mln EUR) Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym projekty konkursowe (budżet w wysokości 271,8 mln EUR). a także projekty systemowe wdrożone w Poddziałaniach: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej projekty systemowe (budżet w wysokości 585,4 mln EUR), Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie projekty systemowe (budżet w wysokości 353,3 mln EUR). Poddziałania oraz mają kluczowe znaczenie z punktu widzenia możliwości pozyskiwania funduszy strukturalnych na projekty przez organizacje pozarządowe działające w skali regionalno-lokalnej na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Wyniki monitorowania tych dwóch Poddziałań za okres styczeń 2007 sierpień 2010 przedstawia niniejszy raport. Poddziałania oraz stworzyły ramy dla aktywności instytucji samorządu terytorialnego w dziedzinie rozwoju aktywnej integracji, w tym integracji społecznozawodowej osób niepełnosprawnych. Wyniki monitorowania tych Poddziałań, w ramach których wdrażane są projekty systemowe, za okres styczeń 2008 grudzień 2010, zostaną przedstawione w następnym raporcie. 2. Wyraźnego podkreślenia wymaga fakt, że przedmiotem zainteresowania prowadzonej akcji monitoringowej są projekty dotyczące integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, nie zaś udział osób niepełnosprawnych, jako uczestników prowadzonych w ramach komponentu regionalnego PO KL przedsięwzięć projektowych. Przedmiot prowadzonej akcji monitoringowej wybrany został świadomie, także z uwagi na posiadane przez Zespół Ewaluacji i Monitoringu PFON możliwości pozyskiwania oraz przetwarzania danych. 4

9 Natomiast ograniczenie prowadzonej akcji do czterech wymienionych Poddziałań uzasadnione jest okolicznością, że w pozostałych Poddziałaniach komponentu regionalnego, projekty adresowane do osób niepełnosprawnych występują bardzo sporadycznie (incydentalnie), nawet jeśli w tych Poddziałaniach osoby zostały wskazane, jako grupa docelowa (tak, jak np. w przypadku Poddziałania czy Działania 6.2). 3. W realizowanej przez PFON akcji monitoringu społecznego monitorowane są projekty (ich liczba i wartość) poświęcone zawodowej i społecznej integracji osób niepełnosprawnych, obejmujące: projekty skierowane bezpośrednio do osób niepełnosprawnych, w których osoby były wyłącznymi beneficjentami ostatecznymi bądź stanowiły wśród nich co najmniej 30 proc.; projekty skierowane do najbliższego otoczenia osób niepełnosprawnych (rodzice, opiekunowie), dotyczące jego roli wypełnianej wobec osób niepełnosprawnych, bądź ograniczenia zjawiska wykluczenia spowodowanego przez sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną; projekty badawcze, których tematyka dotyczyła osób niepełnosprawnych lub problemów związanych z ograniczaniem społecznych skutków niepełnosprawności; projekty polegające na prowadzeniu kampanii informacyjno-promocyjnych, dotyczących kształtowania postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych. 4. Raport pierwszy monitorował projekty złożone w konkursach ogłoszonych w 2007 i 2008 roku oraz projekty skierowane w wyniku tych konkursów do realizacji. Raport drugi monitorował wszystkie projekty złożone w konkursach ogłoszonych i rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień Raport trzeci monitorował projekty złożone w konkursach rozstrzygniętych w okresie styczeń grudzień 2009 oraz projekty systemowe adresowane do środowisk osób niepełnosprawnych, realizowane w latach w ramach Poddziałań oraz Obecny raport monitoruje wszystkie projekty złożone w konkursach ogłoszonych i rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień W okresie 5

10 styczeń 2007 sierpień 2010 Instytucje Wdrażające ogłosiły i rozstrzygnęły (rozpoczęły podpisywanie umów) w ramach wymienionych Poddziałań łącznie 116 konkursów (w tym 69 w ramach Poddziałania oraz 47 w ramach Poddziałania 7.2.1). Projekty konkursowe dotyczące zawodowej i społecznej integracji osób niepełnosprawnych - złożone i przyjęte do realizacji - niniejszy raport analizuje na tle ogółu projektów złożonych i przyjętych do realizacji w konkursach ogłoszonych w ramach Poddziałań oraz W poddanej analizie bazie projektów konkursowych znalazło się łącznie złożonych projektów, w tym 2004 projekty przyjęte do realizacji. 5. Źródłem analizowanych w raportach informacji dotyczących projektów konkursowych jest dokumentacja zamieszczona na stronach internetowych regionalnych Instytucji Wdrażających (IW) i Instytucji Zarządzającej oraz dokumentacja uzyskana bezpośrednio z IW. Dokumentacja uzyskana z IW, dotycząca projektów złożonych w ramach konkursów obejmuje listy rankingowe zawierające wszystkie projekty poddane ocenie merytorycznej (tj. te, które przeszły weryfikację formalną). Dokumentacja dotycząca projektów przyjętych do realizacji obejmuje publikowane przez IW listy podpisanych umów lub listy realizowanych projektów. W trakcie zbierania danych na temat projektów przyjętych do realizacji posiłkowano się publikowaną na portalu PO KL listą beneficjentów Programu. Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystanej w trakcie zbierania danych monitoringowych dokumentacji konkursowej znajdują się w załączniku nr 1 do raportu. 6. Publikowany raport zawiera, po pierwsze analizę złożonych projektów konkursowych. Celem tej analizy jest przede wszystkim ocena potencjału i aktywności podmiotów uprawnionych do uzyskiwania unijnej pomocy na zadania dotyczące zawodowej i społecznej integracji osób niepełnosprawnych. Do przeprowadzenia tej analizy wykorzystano wszystkie projekty, które spełniły wymogi oceny formalnej. Po drugie niniejszy raport przedstawia analizę projektów konkursowych przyjętych do realizacji. Z kolei celem tego fragmentu analizy jest rekonstrukcja rzeczywistego 6

11 procesu wykorzystania PO KL dla integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych oraz identyfikacja sygnałów świadczących o zakłóceniach tego procesu. 7. W związku z charakterem dostępnej i wykorzystanej w prowadzonej akcji dokumentacji, możliwe do przeprowadzenia analizy mogą mieć stosunkowo wąski zakres. Podkreślić jednak trzeba, że wykorzystane w raportach dane są wystarczająco mocne, by ujawniać istotne negatywne zjawiska występujące w procesie absorpcji środków unijnych na cele związane ze społeczną i zawodową integracją osób niepełnosprawnych. 8. Źródłem wykorzystywanych w analizie danych finansowych dotyczących budżetu PO KL, jego komponentów, Działań i Poddziałań jest "Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki " (Warszawa, 1 czerwca 2009 r.) 7

12 III. Główne wnioski z analizy 1. Do grudnia 2009 r. (dokładnie do r.) w ramach komponentu regionalnego PO KL rozpoczęto wdrażanie 210 projektów konkursowych dotyczących integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Stanowiły one 13,10% ogółu projektów, których realizację rozpoczęto w ramach Poddziałań oraz (łącznie 1603 projekty). Uruchomienie tych 1603 projektów wiązało się z zakontraktowaniem kwoty tys. złotych, co stanowiło 43,85% całego budżetu Poddziałań oraz 7.2.1, wynoszącego łącznie tys. złotych (tj Euro - przeliczenie wg kursu: 1 EUR = 4,1775 PLN). Do sierpnia 2010 r. (dokładnie do r.) rozpoczęto wdrażanie 255 projektów dotyczących integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Stanowią one 12,72% ogółu projektów, których realizację rozpoczęto w ramach Poddziałań oraz (łącznie 2004 projekty). Uruchomienie tych 2004 projektów wiązało się z zakontraktowaniem kwoty tys. złotych, co stanowi 54,17% całego budżetu Poddziałań oraz Przytoczone dane świadczą, że w ciągu 8 miesięcy 2010 roku osłabło tempo uruchamiania nowych projektów poświęconych integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 2. Wartość 210 projektów skierowanych do realizacji do grudnia 2009 r., dotyczących integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wynosiła tys. złotych. Stanowiło to 11,81% całej kwoty środków zakontraktowanych na realizację wszystkich 1603 projektów ( tys.). Wartość wszystkich rozpoczętych do sierpnia 2010 roku 255 projektów dotyczących integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wynosi tys. złotych, co stanowi 12,81% całej kwoty środków zakontraktowanych na realizację wszystkich 2004 projektów ( tys.). 8

13 W 2010 roku jest kontynuowana słaba tendencja wzrostowa w zakresie wykorzystania środków unijnych (Poddziałania oraz 7.2.1) na cele związane z integracją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. 3. Przytoczone dane świadczą o ciągle utrzymującym się stosunkowo niskim udziale (w ujęciu wartościowym) projektów konkursowych dotyczących integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w puli środków przeznaczonych na konkursy w ramach monitorowanych Poddziałań. Jeśli ta tendencja miałaby się utrzymać, to z całości łącznego budżetu Poddziałań oraz na rozwiązywanie problemów dotyczących integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w okresie przeznaczonych zostanie około 77 mln EUR (czyli średnio rocznie 11 mln EUR). Dla porównania należy przypomnieć, że budżet wdrażanego tylko przez trzy lata Działania 1.4 SPO RZL wynosił EUR, z czego w ramach tzw. trybu konkursowego (schemat "a") wydatkowano 60 mln EUR (czyli średnio rocznie 20,00 mln EUR). Na kwoty wykorzystywane w ramach dwu monitorowanych konkursowych Poddziałań PO KL trzeba spoglądać ze świadomością, że w komponencie regionalnym PO KL Poddziałania te stanowią w zasadzie jedyne źródło dla pozyskiwania funduszy strukturalnych przez organizacje pozarządowe działające na obszarze integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Jest to także jedyne źródło pozyskiwania środków strukturalnych na wzmocnienie potencjału tych organizacji. 4. W 93 konkursach ogłoszonych i rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 grudzień 2009 w ramach monitorowanych Poddziałań złożono łącznie 776 projektów poświęconych integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, co stanowi 9,81% ogółu złożonych projektów. Z 776 projektów do realizacji skierowanych zostało 210, tj. 27,06% tych projektów. W 116 konkursach ogłoszonych i rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień 2010 w ramach monitorowanych Poddziałań złożono łącznie 940 projekty poświęcone integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, co stanowi 9,19% ogółu złożonych projektów. Z 940 projektów do realizacji skierowanych zostało 255, tj. 27,13% tych projektów. Najwięcej projektów poświęconych integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych złożyły organizacje pozarządowe 560 (z czego do realizacji 9

14 skierowano 139); przedsiębiorcy złożyli 272 projekty (z czego do realizacji skierowano 67); jednostki sektora finansów publicznych złożyły 100 projektów (z czego do realizacji skierowano 48); instytucje samorządu gospodarczego lub zawodowego złożyły 8 projektów (z czego do realizacji skierowano 1 projekt). 5. Występuje większe zainteresowanie projektodawców zagadnieniami integracji społecznej osób niepełnosprawnych (Poddziałaniem 7.2.1) aniżeli problemami ich aktywizacji zawodowej i zatrudniania (Poddziałaniem 6.1.1). Wśród 940 złożonych projektów poświęconych integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych projekty dotyczące integracji społecznej stanowią 60,96% (573 projekty), pomimo że w ramach Poddziałania ogłoszono i rozstrzygnięto o 22 konkursy mniej (47), aniżeli w Poddziałaniu (69 konkursów). Wśród 255 przyjętych do realizacji projektów dotyczących integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych projekty dotyczące integracji społecznej także stanowią większość 70,98% (181 projektów). 6. Najaktywniejszą kategorią beneficjentów uczestniczących w konkursach ogłaszanych w ramach obu monitorowanych Poddziałań są przedsiębiorcy - złożyli oni w analizowanym okresie (do sierpnia 2010 roku) 5332, tj. 52,11% ogółu wniosków projektowych. Także wśród ogółu projektów przyjętych do realizacji projekty przedsiębiorców stanowią największą grupę - 44,81% (898 projektów). Podkreślenia wymaga fakt, że specyfiką projektów poświęconych integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych jest to, iż najaktywniejszą grupą wnioskodawców są w tym przypadku nie przedsiębiorcy, lecz organizacje pozarządowe. Organizacje te złożyły 560, tj. 59,57% ogółu projektów dotyczących integracji osób niepełnosprawnych. Także wśród ogółu projektów poświęconych osobom niepełnosprawnych przyjętych do realizacji, projekty organizacji pozarządowych stanowią 54,51% (139 projektów). Warto zwrócić uwagę, że w konkursach i w realizacji projektów poświęconych integracji zawodowej osób niepełnosprawnych uczestniczą trzy kategorie organizacji pozarządowych. Pierwszą z nich tworzą koncentrujące swoją działalność na osobach niepełnosprawnych organizacje szczebla regionalnolokalnego. Druga grupa to lokalne oddziały i koła dużych i znanych 10

15 ogólnokrajowych organizacji osób niepełnosprawnych. Grupa trzecia to organizacje pozarządowe, których zasadnicza misja nie wiąże się ściśle z osobami niepełnosprawnymi lecz z różnymi zagadnieniami, które są istotne dla procesu integracji społecznej i zawodowej (np. edukacja kadr, rozwój regionalny itp.). 7. Organizacje pozarządowe złożyły w analizowanym okresie (styczeń sierpień 2010) ogółem 3485 projektów, z czego przyjęto 710, tj. 20,37%. Wśród projektów złożonych najliczniejszą grupę stanowiły projekty adresowane do osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo 1307, z których do realizacji przyjęto 237, czyli prawie co piąty złożony projekt (18,13%). W przypadku projektów poświęconych integracji osób niepełnosprawnych na 560 złożonych przez organizacje pozarządowe, do realizacji przyjęto 139 (24,82%). Można sformułować ostrożny wniosek, że organizacje pozarządowe składające projekty poświęcone integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych reprezentowały nieco wyższy niż przeciętny, poziom potencjału absorpcyjnego. 8. Umiarkowaną aktywność w składaniu projektów konkursowych adresowanych do środowisk osób niepełnosprawnych przejawiają regionalne i lokalne jednostki administracji samorządowej. W analizowanych Poddziałaniach oraz złożyły one łącznie 1331 projektów, które stanowią 13,01% ogółu projektów złożonych w tych Poddziałaniach. Wśród ogółu złożonych projektów dotyczących osób niepełnosprawnych (940), projekty złożone przez jednostki sektora finansów publicznych stanowią 10,64% (100 projektów). Dla porównania w przypadku projektów dotyczących młodzieży (ogółem złożono ich 806) 23,08% (186 projektów) stanowiły wnioski przygotowane właśnie przez te podmioty. 9. Aktywność projektodawców z poszczególnych województw w składaniu projektów konkursowych dotyczących integracji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych jest niejednolita. Najwięcej projektów o tej tematyce złożono w województwach: mazowieckim (127), śląskim (105), łódzkim (85), podkarpackim (79), i dolnośląskim (76). Najmniej w świętokrzyskim (26) i lubuskim (29). 11

16 10. Wśród ogółu projektów konkursowych złożonych w Poddziałaniach oraz w skali całego kraju (10233), projekty poświęcone integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (940) stanowią 9,19%. Wskaźnik ten w województwach kształtuje się w przedziale od 12,89% (małopolskie) do 6,07% (świętokrzyskie). 11. Spośród 255 projektów konkursowych poświęconych integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które zostały przyjęte do realizacji, najwięcej przyjęto w województwach: mazowieckim (33), śląskim (29) i podkarpackim (21). 12. W świetle zgromadzonych danych ciekawie przedstawia się zagadnienie działającego w poszczególnych województwach mechanizmu selekcji projektów poświęconych integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Na przykład z 76 projektów poświęconych tej tematyce, złożonych w województwie dolnośląskim, do realizacji skierowano tylko 10 (wskaźnik selekcji 13,16), w województwie łódzkim z 85 złożonych do realizacji skierowano 12 (wskaźnik selekcji 14,12). Dobre wskaźniki selekcji uzyskano w województwach: warmińsko-mazurskim 35,71; kujawsko-pomorskim 34,88; pomorskim 34,62; małopolskim 34,15; wielkopolskim 33,33; lubuskim 31,03; w opolskim i podlaskim (około 30,00). Pełną informację na ten temat przedstawia poniższa tabela: (uwaga: w nawiasach przedstawiono dane dla okresu styczeń 2007 grudzień 2009). 12

17 Województwo Liczba projektów dotyczących integracji osób niepełnosprawnych, które zostały złożone (poprawne formalnie) ocenione pozytywnie przez Komisję Oceny Projektów skierowane do realizacji Wskaźnik selekcji (odsetek projektów skierowanych do realizacji wśród projektów złożonych) Dolnośląskie 76 (61) 36 (31) 10 (9) 13,16 (14,75) Kujawsko-Pomorskie 43 (43) 19 (18) 15 (14) 34,88 (32,56) Lubelskie 51 (25) 21 (11) 15 (7) 29,41 (28,00) Lubuskie 29 (29) 18 (18) 9 (9) 31,03 (31,03) Łódzkie 85 (79) 21 (20) 12 (12) 14,12 (15,19) Małopolskie 41 (41) 15 (14) 14 (12) 34,15 (29,27) Mazowieckie 127 (112) 59 (56) 33 (30) 25,98 (26,79) Opolskie 43 (30) 20 (13) 13 (6) 30,23 (20,00) Podkarpackie 79 (70) 26 (25) 21 (21) 26,58 (30,00) Podlaskie 46 (43) 22 (22) 14 (14) 30,43 (32,56) Pomorskie 52 (50) 41 (39) 18 (16) 34,62 (32,00) Śląskie 105 (66) 59 (41) 29 (20) 27,62 (30,30) Świętokrzyskie 26 (24) 9 (8) 7 (6) 26,92 (25,00) Warmińsko-Mazurskie 42 (35) 28 (23) 15 (12) 35,71 (34,29) Wielkopolskie 48 (41) 39 (34) 16 (13) 33,33 (31,71) Zachodniopomorskie 47 (27) 19 (12) 14 (8) 29,79 (29,63) Polska ogółem 940 (776) 452 (385) 255 (210) 27,13 (27,06) 13. Zagadnienie sprawiedliwego dostępu środowisk osób niepełnosprawnych do środków PO KL w poszczególnych województwach można rozpatrywać m.in. poprzez analizę wskaźnika udziału wartości finansowej projektów poświęconych integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w całej kwocie zakontraktowanej w wyniku wszystkich konkursów przeprowadzonych w ramach Poddziałań oraz Wyniki tej analizy dowodzą, że interesy środowisk osób niepełnosprawnych w największym stopniu respektowane są w procesie dystrybucji środków EFS w województwach: opolskim, kujawskopomorskim, małopolskim, zachodniopomorskim i pomorskim. Sytuacja w tym zakresie wygląda najgorzej w województwach: lubelskim, świętokrzyskim, dolnośląskim i łódzkim. Pełną informację na ten temat przedstawia poniższa tabela 13

18 (uwaga: w nawiasach przedstawiono dane dla okresu styczeń 2007 grudzień 2009). Województwo Środki finansowe (w zł) Zakontraktowane w wyniku rozstrzygniętych konkursów przeprowadzonych w ramach Poddziałań oraz Zakontraktowane na wdrożenie projektów dotyczących integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych Wskaźnik sprawiedliwego dostępu do środków PO KL* Dolnośląskie , ,94 10,69 (14,36) Kujawsko-Pomorskie , ,30 19,07 (17,50) Lubelskie , ,30 5,70 (4,02) Lubuskie , ,43 13,77 (13,76) Łódzkie , ,57 10,73 (11,64) Małopolskie , ,57 18,63 (13,73) Mazowieckie , ,47 14,67 (16,26) Opolskie , ,09 19,69 (10,84) Podkarpackie , ,37 11,44 (7,16) Podlaskie , ,73 14,04 (17,07) Pomorskie , ,49 16,97 (15,84) Śląskie , ,67 13,75 (10,17) Świętokrzyskie , ,50 8,08 (10,08) Warmińsko-Mazurskie , ,13 12,10 (12,67) Wielkopolskie , ,14 11,83 (12,23) Zachodniopomorskie , ,29 18,08 (15,31) Polska ogółem , ,99 12,81 (11,81) * udział środków zakontraktowanych na wdrożenie projektów dotyczących integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w całej kwocie zakontraktowanej na wszystkie projekty skierowane do realizacji w ramach Poddziałań oraz Podkreślenia wymaga fakt, że w wyniku konkursów ogłoszonych i rozstrzygniętych w 2010 roku, do końca sierpnia, wskaźnik sprawiedliwego dostępu do środków PO KL finansujących Priorytety VI i VII poprawił się w skali kraju z 11,81 do 12,81, co było następstwem jego wzrostu w 9 województwach. 14

19 IV. Analiza ogólnokrajowych danych monitoringowych Tabela 0.1 w konkursach rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień 2010 w Poddziałaniach oraz według rodzaju grupy docelowej (Polska). bezrobotne / w konkursach ogółem w Poddziałaniu w Poddziałaniu ,19% 367 5,91% ,25% ,88% ,42% ,97% Kobiety ,80% ,10% 270 6,72% do 25 roku 806 7,88% 316 5,09% ,19% 477 4,66% 299 4,81% 178 4,43% 163 1,59% 25 0,40% 138 3,43% Wykluczeni (ogólnie) 897 8,77% 7 0,11% ,14% 842 8,23% 445 7,16% 397 9,88% Razem ,00% ,00% ,00% Tabela 0.2 w konkursach rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień 2010 w Poddziałaniach oraz według typu beneficjenta (Polska). Beneficjent w konkursach ogółem dotyczące osób niepełnosprawnych Przedsiębiorca ,11% ,94% Osoba prawna nie działająca dla zysku Jednostka sektora finansów publicznych Samorząd gospod. lub zawodowy ,06% ,57% ,01% ,64% 85 0,83% 8 0,85% Razem ,00% ,00% 15

20 Tabela 0.3 do realizacji w wyniku konkursów rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień 2010 w Poddziałaniach oraz według rodzaju grupy docelowej (Polska). bezrobotne / do realizacji ogółem w Poddziałaniu w Poddziałaniu ,72% 74 6,87% ,53% ,32% ,31% ,73% Kobiety ,77% ,18% 71 7,66% do 25 roku 167 8,33% 54 5,01% ,19% 109 5,44% 73 6,78% 36 3,88% 49 2,45% 12 1,11% 37 3,99% Wykluczeni (ogólnie) 190 9,48% 3 0,28% ,17% 130 6,49% 48 4,46% 82 8,85% Razem ,00% ,00% ,00% Tabela 0.4 do realizacji w wyniku konkursów rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień 2010 w Poddziałaniach oraz według typu beneficjenta (Polska). Beneficjent do realizacji ogółem dotyczące osób niepełnosprawnych Przedsiębiorca ,81% 67 26,27% Osoba prawna nie działająca dla zysku Jednostka sektora finansów publicz. Samorząd gospod. lub zawodowy ,43% ,51% ,91% 48 18,82% 17 0,85% 1 0,39% Razem ,00% ,00% 16

21 Tabela 0.5 Odsetek projektów przyjętych do realizacji spośród projektów złożonych w konkursach rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień 2010 w Poddziałaniach oraz według rodzaju grupy docelowej (Polska). bezrobotne / w konkursach ogółem do realizacji ogółem Odsetek projektów przyjętych do realizacji ,13% ,31% Kobiety ,19% do 25 roku ,72% ,85% ,06% Wykluczeni (ogólnie) ,18% ,44% Razem ,58% Tabela 0.6 Projekty przedsiębiorców w konkursach rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień 2010 w Poddziałaniach oraz według rodzaju grupy docelowej (Polska). bezrobotne / przez przedsiębiorców Przyjęte projekty przedsiębiorców Odsetek projektów przyjętych do realizacji 272 5,10% 67 7,46% 24,63% ,58% ,34% 15,60% Kobiety ,48% ,48% 20,34% do 25 roku 266 4,99% 46 5,12% 17,29% 311 5,83% 63 7,02% 20,26% 37 0,69% 10 1,11% 27,03% Wykluczeni (ogólnie) 167 3,13% 23 2,56% 13,77% 437 8,20% 53 5,90% 12,13% Razem ,00% ,00% 16,84% 17

22 Tabela 0.7 Projekty osób prawnych nie działających dla zysku w konkursach rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień 2010 w Poddziałaniach oraz według rodzaju grupy docelowej (Polska). bezrobotne / Kobiety do 25 roku Wykluczeni (ogólnie) Razem przez osoby prawne nie działające dla zysku Przyjęte projekty osób prawnych nie działających dla zysku Odsetek projektów przyjętych do realizacji ,07% ,58% 24,82% ,50% ,38% 18,13% ,07% 78 10,99% 22,22% ,04% 68 9,58% 19,43% 127 3,64% 32 4,51% 25,20% 91 2,61% 26 3,66% 28,57% ,31% 91 12,82% 21,21% 270 7,75% 39 5,49% 14,44% ,00% ,00% 20,37% Tabela 0.8 Projekty jednostek sektora finansów publicznych w konkursach rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień 2010 w Poddziałaniach oraz według rodzaju grupy docelowej (Polska). bezrobotne / Kobiety do 25 roku Wykluczeni (ogólnie) Razem przez jednostki sektora finansów publicznych Przyjęte projekty jednostek sektora finansów publicznych Odsetek projektów przyjętych do realizacji 100 7,51% 48 12,66% 48,00% ,39% ,40% 25,27% 80 6,01% 20 5,28% 25,00% ,97% 51 13,46% 27,42% 34 2,55% 14 3,69% 41,18% 34 2,55% 13 3,43% 38,24% ,46% 76 20,05% 25,42% 127 9,54% 38 10,03% 29,92% ,00% ,00% 28,47% 18

23 Tabela 0.9 Projekty samorządów gospodarczych lub zawodowych w konkursach rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień 2010 w Poddziałaniach oraz według rodzaju grupy docelowej (Polska). przez samorządy gospodarcze lub zawodowe Przyjęte projekty samorządów gospodarczych lub zawodowych Odsetek projektów przyjętych do realizacji 8 9,41% 1 5,88% 12,50% bezrobotne / 52 61,18% 13 76,47% 25,00% Kobiety 5 5,88% 1 5,88% 20,00% do 25 roku 4 4,71% 2 11,76% 50,00% 5 5,88% 0 0,00% 0,00% 1 1,18% 0 0,00% 0,00% Wykluczeni (ogólnie) 2 2,35% 0 0,00% 0,00% 8 9,41% 0 0,00% 0,00% Razem ,00% ,00% 20,00% Tabela 0.10 w konkursach rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień 2010 w Poddziałaniach oraz według województw. Województwo w konkursach ogółem dotyczące osób niepełnosprawnych Dolnośląskie 621 6,07% 76 8,09% Kujawsko-Pomorskie 427 4,17% 43 4,57% Lubelskie 784 7,66% 51 5,43% Lubuskie 278 2,72% 29 3,09% Łódzkie ,08% 85 9,04% Małopolskie 318 3,11% 41 4,36% Mazowieckie ,03% ,51% Opolskie 387 3,78% 43 4,57% Podkarpackie 904 8,83% 79 8,40% Podlaskie 390 3,81% 46 4,89% Pomorskie 542 5,30% 52 5,53% Śląskie ,22% ,17% Świętokrzyskie 428 4,18% 26 2,77% Warmińsko-Mazurskie 557 5,44% 42 4,47% Wielkopolskie 649 6,34% 48 5,11% Zachodniopomorskie 538 5,26% 47 5,00% Razem ,00% ,00% 19

24 Tabela 0.11 do realizacji w wyniku konkursów rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień 2010 w Poddziałaniach oraz według województw. Województwo do realizacji ogółem dotyczące osób niepełnosprawnych Dolnośląskie 99 4,94% 10 3,92% Kujawsko-Pomorskie 98 4,89% 15 5,88% Lubelskie 194 9,68% 15 5,88% Lubuskie 76 3,79% 9 3,53% Łódzkie 163 8,13% 12 4,71% Małopolskie 80 3,99% 14 5,49% Mazowieckie ,62% 33 12,94% Opolskie 74 3,69% 13 5,10% Podkarpackie 174 8,68% 21 8,24% Podlaskie 68 3,39% 14 5,49% Pomorskie 116 5,79% 18 7,06% Śląskie 198 9,88% 29 11,37% Świętokrzyskie 110 5,49% 7 2,75% Warmińsko-Mazurskie 104 5,19% 15 5,88% Wielkopolskie 116 5,79% 16 6,27% Zachodniopomorskie 81 4,04% 14 5,49% Razem ,00% ,00% Tabela 0.12 w konkursach rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień 2010 w Poddziałaniach oraz 7.2.1, dotyczące osób niepełnosprawnych według województw. Województwo przez przedsiębiorców przez osoby prawne nie dział. dla zysku przez jednostki sektora finansów publicznych przez samorządy gospodarcze lub zawodowe Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Razem

25 Tabela 0.13 do realizacji w wyniku konkursów rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień 2010 w Poddziałaniach oraz 7.2.1, dotyczące osób niepełnosprawnych według województw. Województwo Przyjęte projekty przedsiębiorców Przyjęte projekty osób prawnych nie działających dla zysku Przyjęte projekty jednostek sektora finansów publicznych Przyjęte projekty samorządów gospodarczych lub zawodowych Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Razem

26 V. Analiza wojewódzkich danych monitoringowych 1. Dane dla województwa dolnośląskiego Tabela 1.1 w konkursach rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień 2010 w Poddziałaniach oraz według rodzaju grupy docelowej (województwo dolnośląskie). bezrobotne / w konkursach ogółem w Poddziałaniu w Poddziałaniu ,24% 34 8,27% 42 20,00% ,09% ,55% 64 30,48% Kobiety ,68% ,06% 13 6,19% do 25 roku 51 8,21% 24 5,84% 27 12,86% 25 4,03% 18 4,38% 7 3,33% 10 1,61% 0 0,00% 10 4,76% Wykluczeni (ogólnie) 31 4,99% 1 0,24% 30 14,29% 32 5,15% 15 3,65% 17 8,10% Razem ,00% ,00% ,00% Tabela 1.2 w konkursach rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień 2010 w Poddziałaniach oraz według typu beneficjenta (województwo dolnośląskie). Beneficjent w konkursach ogółem dotyczące osób niepełnosprawnych Przedsiębiorca ,01% 25 32,89% Osoba prawna nie działająca dla zysku Jednostka sektora finansów publicz. Samorząd gospod. lub zawodowy ,23% 42 55,26% 69 11,11% 9 11,84% 4 0,64% 0 0,00% Razem ,00% ,00% 22

27 Tabela 1.3 do realizacji w wyniku konkursów rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień 2010 w Poddziałaniach oraz według rodzaju grupy docelowej (województwo dolnośląskie). do realizacji ogółem w Poddziałaniu w Poddziałaniu bezrobotne / 10 10,10% 3 4,84% 7 18,92% 22 22,22% 16 25,81% 6 16,22% Kobiety 33 33,33% 28 45,16% 5 13,51% do 25 roku 12 12,12% 7 11,29% 5 13,51% 7 7,07% 5 8,06% 2 5,41% 6 6,06% 0 0,00% 6 16,22% Wykluczeni (ogólnie) 2 2,02% 0 0,00% 2 5,41% 7 7,07% 3 4,84% 4 10,81% Razem ,00% ,00% ,00% Tabela 1.4 do realizacji w wyniku konkursów rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień 2010 w Poddziałaniach oraz według typu beneficjenta (województwo dolnośląskie). Beneficjent do realizacji ogółem dotyczące osób niepełnosprawnych Przedsiębiorca 48 48,48% 4 40,00% Osoba prawna nie działająca dla zysku Jednostka sektora finansów publicz. Samorząd gospod. lub zawodowy 37 37,37% 4 40,00% 13 13,13% 2 20,00% 1 1,01% 0 0,00% Razem ,00% ,00% 23

28 Tabela 1.5 Odsetek projektów przyjętych do realizacji spośród projektów złożonych w konkursach rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień 2010 w Poddziałaniach oraz według rodzaju grupy docelowej (województwo dolnośląskie). w konkursach ogółem do realizacji ogółem Odsetek projektów przyjętych do realizacji bezrobotne / ,16% ,86% Kobiety ,45% do 25 roku ,53% ,00% ,00% Wykluczeni (ogólnie) ,45% ,88% Razem ,94% 24

29 2. Dane dla województwa kujawsko-pomorskiego Tabela 2.1 w konkursach rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień 2010 w Poddziałaniach oraz wg rodzaju grupy docelowej (województwo kujawsko-pomorskie). bezrobotne / w konkursach ogółem w Poddziałaniu w ,07% 19 6,71% 24 16,67% ,41% ,96% 30 20,83% Kobiety 37 8,67% 31 10,95% 6 4,17% do 25 roku 32 7,49% 13 4,59% 19 13,19% 14 3,28% 10 3,53% 4 2,78% 6 1,41% 0 0,00% 6 4,17% Wykluczeni (ogólnie) 46 10,77% 0 0,00% 46 31,94% 38 8,90% 29 10,25% 9 6,25% Razem ,00% ,00% ,00% Tabela 2.2 w konkursach rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień 2010 w Poddziałaniach oraz według typu beneficjenta (województwo kujawsko-pomorskie). Beneficjent w konkursach ogółem dotyczące osób niepełnosprawnych Przedsiębiorca ,71% 12 27,91% Osoba prawna nie działająca dla zysku Jednostka sektora finansów publicz. Samorząd gospod. lub zawodowy ,55% 22 51,16% 75 17,56% 7 16,28% 5 1,17% 2 4,65% Razem ,00% ,00% 25

30 Tabela 2.3 do realizacji w wyniku konkursów rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień 2010 w Poddziałaniach oraz wg rodzaju grupy docelowej (województwo kujawsko-pomorskie). do realizacji ogółem w Poddziałaniu w Poddziałaniu bezrobotne / 15 15,31% 4 8,33% 11 22,00% 48 48,98% 35 72,92% 13 26,00% Kobiety 8 8,16% 4 8,33% 4 8,00% do 25 roku 9 9,18% 3 6,25% 6 12,00% 4 4,08% 2 4,17% 2 4,00% 2 2,04% 0 0,00% 2 4,00% Wykluczeni (ogólnie) 10 10,20% 0 0,00% 10 20,00% 2 2,04% 0 0,00% 2 4,00% Razem ,00% ,00% ,00% Tabela 2.4 do realizacji w wyniku konkursów rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień 2010 w Poddziałaniach oraz według typu beneficjenta (województwo kujawsko-pomorskie). Beneficjent do realizacji ogółem dotyczące osób niepełnosprawnych Przedsiębiorca 41 41,84% 4 26,67% Osoba prawna nie działająca dla zysku Jednostka sektora finansów publicz. Samorząd gospod. lub zawodowy 32 32,65% 8 53,33% 25 25,51% 3 20,00% 0 0,00% 0 0,00% Razem ,00% ,00% 26

31 Tabela 2.5 Odsetek projektów przyjętych do realizacji spośród projektów złożonych w konkursach rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień 2010 w Poddziałaniach oraz wg rodzaju grupy docelowej (województwo kujawsko-pomorskie). w konkursach ogółem do realizacji ogółem Odsetek projektów przyjętych do realizacji bezrobotne / ,88% ,75% Kobiety ,62% do 25 roku ,13% ,57% ,33% Wykluczeni (ogólnie) ,74% ,26% Razem ,95% 27

32 3. Dane dla województwa lubelskiego Tabela 3.1 w konkursach rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień 2010 w Poddziałaniach oraz według rodzaju grupy docelowej (województwo lubelskie). bezrobotne / w konkursach ogółem w Poddziałaniu w Poddziałaniu ,51% 25 4,84% 26 9,70% ,21% ,50% 87 32,46% Kobiety 82 10,46% 72 13,95% 10 3,73% do 25 roku 65 8,29% 30 5,81% 35 13,06% 14 1,79% 9 1,74% 5 1,87% 9 1,15% 2 0,39% 7 2,61% Wykluczeni (ogólnie) 75 9,57% 0 0,00% 75 27,99% 63 8,04% 40 7,75% 23 8,58% Razem ,00% ,00% ,00% Tabela 3.2 w konkursach rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień 2010 w Poddziałaniach oraz według typu beneficjenta (województwo lubelskie). Beneficjent w konkursach ogółem dotyczące osób niepełnosprawnych Przedsiębiorca ,93% 13 25,49% Osoba prawna nie działająca dla zysku Jednostka sektora finansów publicz. Samorząd gospod. lub zawodowy ,39% 29 56,86% 63 8,04% 9 17,65% 5 0,64% 0 0,00% Razem ,00% ,00% 28

33 Tabela 3.3 do realizacji w wyniku konkursów rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień 2010 w Poddziałaniach oraz według rodzaju grupy docelowej (województwo lubelskie). do realizacji ogółem w Poddziałaniu w Poddziałaniu ,73% 5 4,90% 10 10,87% Bezrobotni ,55% 62 60,78% 38 41,30% Kobiety 23 11,86% 19 18,63% 4 4,35% do 25 roku 20 10,31% 7 6,86% 13 14,13% 1 0,52% 0 0,00% 1 1,09% 4 2,06% 1 0,98% 3 3,26% Wykluczeni (ogólnie) 16 8,25% 0 0,00% 16 17,39% 15 7,73% 8 7,84% 7 7,61% Razem ,00% ,00% ,00% Tabela 3.4 do realizacji w wyniku konkursów rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień 2010 w Poddziałaniach oraz według typu beneficjenta (województwo lubelskie). Beneficjent do realizacji ogółem dotyczące osób niepełnosprawnych Przedsiębiorca 77 39,69% 4 26,67% Osoba prawna nie działająca dla zysku Jednostka sektora finansów publicz. Samorząd gospod. lub zawodowy 91 46,91% 7 46,67% 24 12,37% 4 26,67% 2 1,03% 0 0,00% Razem ,00% ,00% 29

34 Tabela 3.5 Odsetek projektów przyjętych do realizacji spośród projektów złożonych w konkursach rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień 2010 w Poddziałaniach oraz według rodzaju grupy docelowej (województwo lubelskie). w konkursach ogółem do realizacji ogółem Odsetek projektów przyjętych do realizacji bezrobotne / ,41% ,53% Kobiety ,05% do 25 roku ,77% ,14% ,44% Wykluczeni (ogólnie) ,33% ,81% Razem ,74% 30

35 4. Dane dla województwa lubuskiego Tabela 4.1 w konkursach rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień 2010 w Poddziałaniach oraz według rodzaju grupy docelowej (województwo lubuskie). w konkursach ogółem w Poddziałaniu w Poddziałaniu bezrobotne / 29 10,43% 21 10,10% 8 11,43% ,56% ,77% 19 27,14% Kobiety 40 14,39% 36 17,31% 4 5,71% do 25 roku 17 6,12% 8 3,85% 9 12,86% 9 3,24% 4 1,92% 5 7,14% 2 0,72% 0 0,00% 2 2,86% Wykluczeni (ogólnie) 16 5,76% 0 0,00% 16 22,86% 30 10,79% 23 11,06% 7 10,00% Razem ,00% ,00% ,00% Tabela 4.2 w konkursach rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień 2010 w Poddziałaniach oraz według typu beneficjenta (województwo lubuskie). Beneficjent w konkursach ogółem dotyczące osób niepełnosprawnych Przedsiębiorca ,92% 10 34,48% Osoba prawna nie działająca dla zysku Jednostka sektora finansów publicz. Samorząd gospod. lub zawodowy 98 35,25% 15 51,72% 43 15,47% 4 13,79% 1 0,36% 0 0,00% Razem ,00% ,00% 31

36 Tabela 4.3 do realizacji w wyniku konkursów rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień 2010 w Poddziałaniach oraz według rodzaju grupy docelowej (województwo lubuskie). do realizacji ogółem w Poddziałaniu w Poddziałaniu bezrobotne / 9 11,84% 6 13,64% 3 9,38% 29 38,16% 21 47,73% 8 25,00% Kobiety 12 15,79% 9 20,45% 3 9,38% do 25 roku 6 7,89% 3 6,82% 3 9,38% 5 6,58% 3 6,82% 2 6,25% 1 1,32% 0 0,00% 1 3,13% Wykluczeni (ogólnie) 10 13,16% 0 0,00% 10 31,25% 4 5,26% 2 4,55% 2 6,25% Razem ,00% ,00% ,00% Tabela 4.4 do realizacji w wyniku konkursów rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień 2010 w Poddziałaniach oraz według typu beneficjenta (województwo lubuskie). Beneficjent do realizacji ogółem dotyczące osób niepełnosprawnych Przedsiębiorca 37 48,68% 3 33,33% Osoba prawna nie działająca dla zysku Jednostka sektora finansów publicz. Samorząd gospod. lub zawodowy 23 30,26% 5 55,56% 16 21,05% 1 11,11% 0 0,00% 0 0,00% Razem ,00% 9 100,00% 32

37 Tabela 4.5 Odsetek projektów przyjętych do realizacji spośród projektów złożonych w konkursach rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień 2010 w Poddziałaniach oraz według rodzaju grupy docelowej (województwo lubuskie). w konkursach ogółem do realizacji ogółem Odsetek projektów przyjętych do realizacji bezrobotne / ,03% ,48% Kobiety ,00% do 25 roku ,29% ,56% ,00% Wykluczeni (ogólnie) ,50% ,33% Razem ,34% 33

38 5. Dane dla województwa łódzkiego Tabela 5.1 w konkursach rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień 2010 w Poddziałaniach oraz według rodzaju grupy docelowej (województwo łódzkie). w konkursach ogółem w Poddziałaniu w Poddziałaniu bezrobotne / 85 8,24% 32 4,98% 53 13,62% ,34% ,97% ,45% Kobiety ,35% 92 14,33% 25 6,43% do 25 roku 62 6,01% 24 3,74% 38 9,77% 73 7,08% 49 7,63% 24 6,17% 7 0,68% 0 0,00% 7 1,80% Wykluczeni (ogólnie) 93 9,02% 2 0,31% 91 23,39% 75 7,27% 58 9,03% 17 4,37% Razem ,00% ,00% ,00% Tabela 5.2 w konkursach rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień 2010 w Poddziałaniach oraz według typu beneficjenta (województwo łódzkie). Beneficjent w konkursach ogółem dotyczące osób niepełnosprawnych Przedsiębiorca ,90% 30 35,29% Osoba prawna nie działająca dla zysku Jednostka sektora finansów publicz. Samorząd gospod. lub zawodowy ,52% 51 60,00% 101 9,80% 3 3,53% 8 0,78% 1 1,18% Razem ,00% ,00% 34

39 Tabela 5.3 do realizacji w wyniku konkursów rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień 2010 w Poddziałaniach oraz według rodzaju grupy docelowej (województwo łódzkie). do realizacji ogółem w Poddziałaniu w Poddziałaniu bezrobotne / 12 7,36% 2 2,08% 10 14,93% 75 46,01% 65 67,71% 10 14,93% Kobiety 21 12,88% 16 16,67% 5 7,46% do 25 roku 15 9,20% 4 4,17% 11 16,42% 12 7,36% 5 5,21% 7 10,45% 1 0,61% 0 0,00% 1 1,49% Wykluczeni (ogólnie) 23 14,11% 1 1,04% 22 32,84% 4 2,45% 3 3,13% 1 1,49% Razem ,00% ,00% ,00% Tabela 5.4 do realizacji w wyniku konkursów rozstrzygniętych w okresie styczeń 2007 sierpień 2010 w Poddziałaniach oraz według typu beneficjenta (województwo łódzkie). Beneficjent do realizacji ogółem dotyczące osób niepełnosprawnych Przedsiębiorca 93 57,06% 4 33,33% Osoba prawna nie działająca dla zysku Jednostka sektora finansów publicz. Samorząd gospod. lub zawodowy 51 31,29% 7 58,33% 18 11,04% 1 8,33% 1 0,61% 0 0,00% Razem ,00% ,00% 35

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Warszawa, 1 marca 2015 r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 6 1. STATUS DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Diagnoza wyzwań, potrzeb i potencjałów w obszarach objętych Programem wersja 5.0 Warszawa, 2014 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Wprowadzenie

Wprowadzenie. Wprowadzenie Wydanie II uzupełnione ISBN 978-83-7633-052-5 Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Korekta sprawozdania z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Korekta sprawozdania z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Korekta sprawozdania z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania A. Sprawozdanie okresowe B. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów związanych z dostępem odbiorców końcowych oraz osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym do szerokopasmowego Internetu analiza

Realizacja projektów związanych z dostępem odbiorców końcowych oraz osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym do szerokopasmowego Internetu analiza Realizacja projektów związanych z dostępem odbiorców końcowych oraz osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym do szerokopasmowego Internetu analiza stanu obecnego oraz barier w wykorzystaniu dostępnych środków

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Sprawozdanie z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Sprawozdanie z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 1 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania (należy wstawić znak x w kratce obok jednej z opcji od A do C)

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, grudzień 2013 SPIS TREŚCI I. Kontekst wdrożenia w Polsce Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 2006. Rok 2005

Roczny raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 2006. Rok 2005 Roczny raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 2006 Rok 2005 Warszawa, 2007 Roczny Raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania A. Sprawozdanie okresowe B. Sprawozdanie roczne x C. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego mid-term projektu Więcej szans w powiecie ropczycko-sędziszowskim za lata 2008-2009, Poddziałanie 6.1.

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego mid-term projektu Więcej szans w powiecie ropczycko-sędziszowskim za lata 2008-2009, Poddziałanie 6.1. Raport końcowy z badania ewaluacyjnego mid-term projektu Więcej szans w powiecie ropczycko-sędziszowskim za lata 2008-2009, Poddziałanie 6.1.3 PO KL Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 Rzeszów 2012 Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 27-2020 Opracowanie: Paweł Czapliński Piotr Klimczak Joanna Kudełko Spis treści Wstęp... 3 1. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ MAŁE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ MAŁE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KAP-4101-03-00/2011 Nr ewid. 30/2012/P/11/002/KAP Informacja o wynikach kontroli POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ MAŁE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej

Bardziej szczegółowo

OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Raport z badania OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wykonawca: Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

Wpływ pomocy z funduszy strukturalnych na konkurencyjność przedsiębiorstw

Wpływ pomocy z funduszy strukturalnych na konkurencyjność przedsiębiorstw Wanda Karpińska-Mizielińska * Tadeusz Smuga * Magdalena Echaust * Wpływ pomocy z funduszy strukturalnych na konkurencyjność przedsiębiorstw Uwagi wstępne Rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH STYCZEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, kwiecień 2014 SPIS TREŚCI 1. Kontekst i uzasadnienie wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje Fundusze Unijne Pomysłów na biznes może być wiele. Tak samo dotacji unijnych. W Banku BPH pomożemy znaleźć odpowiedni fundusz unijny, przygotować niezbędną dokumentację i udzielimy kredytu na planowaną

Bardziej szczegółowo

Efektywne i skuteczne instrumenty wsparcia osób zakładających własną firmę doświadczenia z lat 2004-2006 oraz rekomendacje dla okresu 2007-2013

Efektywne i skuteczne instrumenty wsparcia osób zakładających własną firmę doświadczenia z lat 2004-2006 oraz rekomendacje dla okresu 2007-2013 Efektywne i skuteczne instrumenty wsparcia osób zakładających własną firmę doświadczenia z lat 2004-2006 oraz rekomendacje dla okresu 2007-2013 Raport Warszawa, listopad 2009 r. RAPORT_druk.indd 1 09-12-19

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA KPS-4101-03-00/2013 Nr ewid. 176/2013/P/13/111/KPS Informacja o wynikach kontroli AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE 2004-2014 Warszawa, 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1 Z_47.indd 1 17-10-2014 14:23:57 Proces ewaluacji Polityki Spójności w Polsce

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki Załącznik nr 1 do Uchwały nr 662/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 lipca 2008 r. Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

nr 22 czerwiec 2013 EFS 2014-2020 Mikropożyczki Transmisje on-line

nr 22 czerwiec 2013 EFS 2014-2020 Mikropożyczki Transmisje on-line nr 22 czerwiec 2013 EFS 2014-2020 Mikropożyczki Transmisje on-line Każdy z nas przeżył w swoim życiu etap, w którym coś dobiega końca i rozpoczyna się coś nowego, jeszcze nieznanego, wymagającego specjalnego

Bardziej szczegółowo

Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim

Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim Raport końcowy Zespół badawczy Anna Chrościcka Tomasz Płachecki Karolina Dymek Agnieszka Dobrzyńska

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z Fazy I i II badania pt. Ocena systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

RAPORT. z Fazy I i II badania pt. Ocena systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 RAPORT z Fazy I i II badania pt. Ocena systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Autorzy: Tomasz Klimczak Irena Wolińska Iwona Maciążek Paweł Czyż

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PRAKTYCZNY PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Wielkopolsce

Bardziej szczegółowo

Materiały seminaryjne. Euro na zdrowie

Materiały seminaryjne. Euro na zdrowie Materiały seminaryjne Euro na zdrowie Przygotowanie sektora ochrony zdrowia do pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Opracował Zespół Kancelarii Doradztwa Gospodarczego

Bardziej szczegółowo