KURIER WOLSKI. Wola kobiet. Modernizacja Krępowieckiego. Park Szymańskiego. Wspomnienie Ireny Sendlerowej. Rok chopinowski na Woli patrz str.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KURIER WOLSKI. Wola kobiet. Modernizacja Krępowieckiego. Park Szymańskiego. Wspomnienie Ireny Sendlerowej. Rok chopinowski na Woli patrz str."

Transkrypt

1 B E Z P Ł A T N Y D W U T Y G O D N I K I N F O R M A C Y J N Y D Z I E L N I C Y KURIER WOLSKI Nr 48/ lutego ISSN Ratuj zabytki Warszawy skorzystaj z konsultacji społecznych Najwyższy czas! W zeszłym roku na oczach całej Warszawy, w tym urzędników Stołecznego Konserwatora Zabytków, prywatny inwestor wyburzył 100-letnią parowozownię na Pradze. To był szok! Jest szansa, że powstające opracowanie miejskich konserwatorów zatrzyma dalszą zagładę zdziesiątkowanej, starej zabudowy. Współpraca mieszkańców mile widziana. Stołeczny Konserwator Zabytków wy pracowuje program do opieki nad chronionymi obiektami. Ma się on opierać na kilku priorytetach: włącze niu mieszkańców do opieki nad za bytkami i podnoszenie ich świadomoś ci, tworzenie trwałych warunków do poprawy stanu zachowania dziedzict wa, eksponowanie i wykorzystywanie walorów zabytkowych do budowania tożsamości i dumy mieszkańców oraz wykorzystywanie i udostępnianie za bytków na cele społeczne, w tym kul turalne i edukacyjne, dla mieszkańców i turystów. Właśnie to ostatnie może być doskonałym ratunkiem dla tych historycznych obiektów i kompleksów, które potrzebują natychmiastowego działania. Obecność takich placówek, prawie gwarantuje zachowanie odpo wiedniego stanu i przetrwanie starej za budowy. Chociaż w ramach programu wyznaczono 73 projekty, zakłada się, że realizacja celów priorytetowych po trwa 4 lata. Projekt Programu jest dostępny na stronach: sultacjespoleczne, oraz w Biurze Stołecznego Konserwa tora Zabytków przy ul. Foksal 11 i w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Wola przy al. Solidarności 90. UWAGA! Do 5 marca 2010 r. mo żna zgłaszać uwagi i wnioski do projektu. Drogą elektroniczną na adres: lub w miejscu wyłożenia dokumentu. Zostaną one rozpatrzone przy opra cowywaniu ostatecznego kształtu dokumentu. /red. Źródło: UM Park Szymańskiego patrz str. 3 Rok chopinowski na Woli patrz str. 5 Wola kobiet patrz str. 5 Wspomnienie Ireny Sendlerowej patrz str. 6-7 WOLA W LICZBACH No Woli mieszka kobiet zameldowanych na pobyt stały na pobyt czasowy MACIEJ PODULKA Parowozownia wyburzona przez właściciela terenu i firmę rozbiórkową Modernizacja Krępowieckiego Już w kwietniu ma ruszyć remont i prze budowa ul. Krępowieckiego. W pla nach, poza zupełnie nową nawierzch nią, są nowe latarnie i chodniki. Miejsca parkingowe zaprojektowano w taki spo sób, że mają pomieścić więcej samocho dów niż dziś. Zamiast wzdłuż chodni ka, będą stawać prostopadle do jezdni. Jak podają pracownicy Wydziału In frastruktury, z wyjątkiem momentu kła dzenia nawierzchni, ulica nie zostanie wyłączona z ruchu. Mimo wszystko do listopada trzeba się liczyć z utrudnie niami. Koszt tej inwestycji to 6,5 mln zł.

2 2 S A M O R Z Ą D O W A W O L A Wykaz numerów telefonicznych Urzędu Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Al. Solidarności 90, tel (03) Wydział Obsługi Mieszkańców tel Wydział Infrastruktury tel Wydział Kultury tel Wydział Ochrony Środowiska tel , Wydział Oświaty i Wychowania tel Wydział Sportu i Rekreacji tel , Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia tel Wydział Zasobów Lokalowych tel Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich tel Wydział Architektury i Budowni ctwa tel Wydział Nieruchomości tel.: Ważne telefony: POLICJA: 997; Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV, ul. Żytnia 36: (56) STRAŻ POŻARNA: 998 STRAŻ MIEJSKA: 986 IV Oddział Terenowy, ul. Sokołowska 10: dla osób głuchoniemych SMS: POGOTOWIE RATUNKOWE: 999 NR ALARMOWY Z TEL. KOM.: 112 POGOTOWIE ENERGET. RWE : POGOTOWIE GAZOWE: 992 POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE: 993 POGOTOWIE WOD KAN: 994 INFORMACJA O WYPADKACH: NOCNA WYJAZDOWA OPIEKA LEKARSKA: SŁUŻBA DYŻURNA MIASTA BBiZK (zgł. tylko nadzwyczajnych zagro żeń): BIURO NUMERÓW: URZĄD SKARBOWY WOLA ul. Powstańców Śląskich 2d, tel PROKURATURA REJONOWA WOLA ul. Erazma Ciołka 14, tel Punkt Informacyjno Konsultacyj ny (dla osób w trudnych syt. życio wych) ul. Syreny 18, tel XLVII Sesja Rady Dzielnicy Wola 16 lutego 2010 Pamięć policjanta Obrady otworzył Przewodniczący Rady Dariusz Puścian (PO). Radni uczcili minutą ciszy tragicznie zmar łego mł. asp. Andrzeja Struja. Na przystanku tramwajowym w okoli cach Fortu Wola, 10 lutego br., 18 let ni chuligan ugodził kilka razy nożem funkcjonariusza, który jako jedyny zareagował na jego wybryki. Przewo dniczący D. Puścian zaapelował, by wpłacać pieniądze na rzecz rodziny zmarłego. Numer specjalnego konta znajduje się na stronie Komendy Sto łecznej Policji Zmiany porządku obrad Po chwili refleksji samorządowcy roz poczęli obrady. Pojawiły się dwie uwagi do porządku. Z ca Burmistrza Marek Lipiński (PO) w imieniu Za rządu wniósł autopoprawkę do załą cznika dzielnicowego budżetu m.st. Warszawy dodanie inwestycji za 40 tys. zł na tablicę poświęconą 30 za konnikom i 2 tys. mieszkańcom za mordowanym w czasie Powstania Warszawskiego. Miałaby stanąć na rogu ul. Wolskiej i Sokołowskiej. Radna Monika Wiśnioch (PO) popro siła o uzupełnienie planu pracy Ko misji Rewizyjnej na I półrocze 2010 r. o zaopiniowanie wykonania załącz nika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy za 2009 r. Radni zgodzili się na powyższa zmianę (22 za 0 przeciw, 0 wstrzymujących się ) i rozpoczęli obrady według nowego porządku. Zmiany w budżecie dzielnicy Przewodniczący Rady D. Puścian po informował, że nie zgłoszono uwag do protokołu z poprzedniej sesji. Radni przyjęli go stosunkiem głosów 15 za, 0 przeciw, 8 wstrzymują cych się. Następnie opiniowali zmia ny w budżecie dzielnicy na bieżący rok. Dodatkowe środki przeznaczono m.in. na rewitalizację ul. Chłodnej (7,9 mln), modernizację Skweru M. Apfelbauma (2,5 mln), instalację zjeżdżalni na pływalni Foka (55 tys.) i Delfin (300 tys.) oraz na stellę po święconą zamordowanym w czasie Powstania Warszawskiego (40 tys.). Dorota Makowiecka (Lewica) oświad czyła, że klub poprze tę inwestycję, zwróciła jednak uwagę na zmianę napisu tablicy. W wersji parafii miał on brzmieć...2 tys. mieszkańców warszawskiej Woli, w tym 30 zakon ników redemptorystów. W projekcie znalazło się...30 zakonników i ok. 2 tys. mieszkańców Woli. Zdaniem Le wicy liczba wymordowanych miesz kańców powinna być wyeksponowa na. Radna dodała, że sprawy histo ryczne dzielnicy powinny być trakto wane jednakowo załatwianie tabli cy zajęło ok. 4 miesięcy, a przywra canie popiersia Waryńskiego trwa od 2006 r. Na te słowa zareagował Mate usz Tomala (PiS). Poprosił radną o wyjaśnienie, jaki osobisty związek Ludwik Waryński miał z Wolą. D. Ma kowiecka odpowiedziała, że nie bę dzie po raz kolejny tłumaczyła wielo krotnie wyjaśnianych faktów. Osta tecznie radni pozytywnie zaopinio wali budżet 22 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Prace Komisji Rewizyjnej W dalszej części radni zajęli się bardziej formalnymi kwestiami. Prze wodnicząca Komisji Rewizyjnej M. Wiśnioch, poprosiła o przyjęcie spra wozdania z realizacji planu pracy Komisji za II półrocze 2009 r. Doku mentowi towarzyszą zalecenia dla Zarządu Dzielnicy, m.in. podniesie nie wymagań rekrutacyjnych na sta nowiska kierownicze w Urzędzie i wprowadzenie systemu motywacyj nego zapobiegającego odchodzeniu pracowników Urzędu do innych dzielnic. Uchwałę przyjęto głosami 23 za, 0 przeciw, 0 wstrzymują cych się. Takim samym stosunkiem głosów przyjęto plan pracy Komisji na I półrocze 2010 r., który obejmie m.in. kontrolę Wydziału Zamówień Publicznych i Wydziału Nierucho mości. Sprzedaż alkoholu Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady m.st. Warszawy, usta lającej liczbę punktów sprzedaży al koholu. (19 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się ). Uchwała do tyczy napojów zawierających powy żej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa. Projekt zmienia liczbę punktów sprzedaży na Mokotowie. Dziś w Warszawie obowiązuje limit 2745 detalicznych i 2230 gastronomicz nych punktów sprzedaży alkoholu. Zdaniem Mariusza Wisa (niezrzeszo ny) przepisy dotyczące koncesji alko holowej narażają na straty budżety dzielnic. Część właścicieli kończy działalność, aby w nowym roku ob rachunkowym, już jako nowe pod mioty gospodarcze, zapłacić niższą koncesję. Rozwiązaniem, według radnego, byłby obowiązek opłaty koncesji po sprzedaży alkoholu. Studnia na Kole Jest szansa, że mieszkańcy Koła będą mogli korzystać ze studni oligoceńs kiej. Nieczynne od 2007 r. ujęcie wo dy przy ul. Długomiła przejdzie w użytkowanie Dzielnicy. Radni przy jęli uchwałę, w której proszą stołecz nych samorządowców o zgodę na nieodpłatne przejęcie studni od SM Koło (19 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się ). Spółdzielnia nie ma pieniędzy na utrzymywanie uję cia, które dziś niszczeje. Interpelacje Paweł Kuchta (PiS) poprosił Zarząd o postawienie znaku zakaz zatrzymy wania przy ul. Gizów. Na jednym pa sie ulicy parkują samochody, co unie możliwia ruch dwustronny, utrudnia dojazd do pobliskiego osiedla przy ul. Jana Kazimierza i ogranicza wi doczność kierowców. Michał Kubiak (PO) poprosił o umożliwienie składa nia uwag do północnej części Planu Zagospodarowania Przestrzennego Okopowa Towarowa, przypomniał, że takie prawo otrzymali inwestorzy z części południowej. Małgorzata Cy bulska (PiS) zwróciła się z prośbą o ustawienie wiaty na przystanku tramwajowym na ul. Obozowej przy Magistrackiej. Poprosiła też o inter wencję w sprawie odśnieżania ul. Dłu gomiła. Tamtejsi mieszkańcy muszą przedzierać się przez zaspy na chod niku lub po prostu chodzić po jezdni. Jan Nowak (PiS) pytał, dlaczego nie zaproszono radnych na oficjalną pre zentację nowej iluminacji cerkwi, Dzielnica finansowała przecież in westycję. Burmistrz Marek Andruk wyjaśnił, że Zarząd również nie zo stał zaproszony na uroczystość. Wolne Wnioski Hanna Mrowińska (PiS) zaapelowała o wprowadzenie kontroli odśnieża nia miejsc parkingowych dla niepeł nosprawnych. M. Wiśnioch poinfor mowała, że Komisja Rewizyjna po prosiła Burmistrza o dane dot. od śnieżania dzielnicy. Zaprosiła też na akcję zbiórki krwi dla dzieci ze szpi tala przy ul. Działdowskiej. M. Wis tłumaczył swoją decyzję o powrocie do komisji Rady Dzielnicy. Przekona ła go Maria Kucharska (PiS), która wypowiadając się o Komisji Miesz kaniowej zaapelowała, by radni wznieśli się ponad podziały szanując oczekiwania mieszkańców. Zdaniem Wisa usunięcie go z funkcji w Radzie było wynikiem działań politycznych wolskiej PO. Marek Bojanowicz (PO) opowiedział o międzynarodowej ini cjatywie ratowników medycznych. W telefonach komórkowych pod skrótem ICE (In Case of Emergency, czyli w razie wypadku przyp.red.) zapisujemy numer do osoby, którą należy powiadomić w razie wypad ku. Gdy coś nam się stanie służby ra tunkowe skontaktują się ze wskazaną osobą. D. Puścian poinformował, że kolejna sesja będzie zwołana na pod stawie nowego statutu Dzielnicy Wo la. M. Wis przypomniał, że wg no wych przepisów protokół z sesji pod pisują wszystkie osoby, które prze wodniczyły obradom, najpóźniej w ciągu 7 dni. Zwrócił uwagę, że Przewodniczący Rady będzie mógł jednoosobowo rozstrzygnąć o przyję ciu uwag do protokołu. J. Nowak stwierdził z żalem, że prawdopodob nie żadna z cennych poprawek wy pracowanych przez wolskich rad nych, nie znalazła się w nowym sta tucie przyjętym przez Radę m.st. Warszawy. Zaproponował podjęcie dyskusji na ten temat. M. Wiśnioch odpowiedziała, że mimo tej porażki i tak należy podejmować działania. Protokół i stenogram z sesji znaj duje się na stronie w zakładce Rada Dzielnicy. Zapra szamy mieszkańców na kolejne obra dy, które odbędą się: 9 III, 20 IV, 25 V.

3 W O L A M I E S Z K A Ń C Ó W 3 Szymański na YouTube Park Szymańskiego wizualizacja takie hasło należy wpisać w internetowym ser wisie YouTube, żeby obejrzeć 5. minuto wą prezentację modernizacji Parku Szy mańskiego. Niezwykły projekt, już w tym roku, całkowicie odmieni to miejsce. W In ternecie zobaczymy go w formie trójwy miarowej wizualizacji. Na zimowe wie czory wirtualna wycieczka w przyszłość. Brat PIT Władze miasta rozpoczęły kampanię Brat PIT w Warszawie. Podatki dochodowe (PIT) stanowią aż 1/3 wpływów stolicy. Daje to 3,5 miliarda zł rocznie. Tymcza sem, jak się szacuje, ponad 500 tys. miesz kańców jest nadal zameldowana w swo ich rodzinnych miejscowościach. Wszyscy Wiemy, że Fryderyk Chopin urodził się 200 lat temu, ale do dziś nie ustalono do kładnej daty. Do wyboru mamy 22 lutego i 1 marca. Grupa miłośników wybitnego kompozytora wraz z Senatem RP, Wspól notą Polską i Centrum Smolna postanowi ła twórczo wykorzystać ten tydzień. Właś nie wyprawia artyście najdłuższe urodzi ny, a zarazem koncert chopinowski na świecie. Akcja stawia sobie za cel przy pomnieć wszystkim, że Chopin był całym sercem Polakiem, a ponad połowę swego życia spędził w Warszawie. korzystają z miejskiej infrastruktury w ta kim samym stopniu jak rodowici warsza wiacy, ale ich pieniądze zasilają inne bu dżety. Gdyby nowi warszawiacy poczuli obowiązek wobec miasta, w którym mieszkają, do miejskiej kasy wpłynęłoby ok. 1,5 miliarda zł! To prawie tyle, ile ma wynieść w tym roku dług Warszawy. Źródło: UM, GW, Rz Miejscowe plany zagospodaro wania przestrzennego konsultacje społeczne Dzielnica stara się nadrobić stracony czas. Niebawem w życie wejdą kolejne miejsco we plany zagospodarowania przestrzenne go. Plan rejonu Czyste jest już przygoto wywany do uchwalenia przez Ratusz. Tę samą procedurę przechodzi Lasek na Kole i Dw. Gdański. Natomiast rejon Towarowa Okopowa został podzielony na część północną i południową. Jeszcze przez 3 ty godnie, na klatce schodowej Urzędu Dziel nicy Wola znajdziemy wywieszony plan terenu Żoliborz Powązki. Obejmuje nie wielki fragment Dzielnicy w okolicy Cmen tarza Wojskowego. Konsultacje społeczne tego rejonu potrwają do 15 marca. Ewen tualne uwagi i propozycje należy zgłaszać do tej daty w Urzędzie m. st. Warszawy, pl. Defilad 1, PKiN piętro XVII, kancelaria w pok Źródło: UDW,UM 171 godzin Chopina NON STOP W chwili zamykania numeru, na stro nie poświęconej projektowi znajdowało się 156 wykonawców. Wśród nich, aż kil kunastu Japończyków. Wszyscy grają na cześć Chopina. Koncert odbywa się w Domu Polonii przy ul. Krakowskie Przedmieście 64. Wstęp wolny przez całą dobę! Więcej informacji: dziny.pl. Źródło: Kolej na Muzeum Kolejnictwa? Czy po Muzeum Przemysłu z wolskiego krajobrazu zniknie Muzeum Kolejnictwa? Jak poinformowała nas p. Magdalena Cwetsch Wyszomirska z działu promocji placówki trwają rozmowy z PKP doty czące działki przy Towarowej 1. Warun kiem pozostania w tym miejscu jest za warcie umowy dzierżawy na co najmniej 4 5 lat. Tylko taki okres daje minimum stabilności dla modernizującego się mu zeum. Rozpatruje się też inne lokalizacje. Na muzeum mają chrapkę zarówno Bie lany, jak i Praga Północ. ArcelorMittal, Drożej za prawo jazdy i dowód rejestracyjny Od 16 lutego br. obowiązują nowe stawki opłat za wyrobienie prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego. Zapłacimy do 20 % więcej: wydanie prawa jazdy 84 zł (było 70 zł), dowód rejestracyjny, w tym komplet nalepek legalizacyjnych i nalepka kon trolna 85 zł (było 75,5 zł), czasowa rejestracja pojazdu wraz z kom czyli właściciel byłej Huty Warszawa, za prasza do nieużywanej hali na Bielanach. Natomiast praskie władze oferują teren przy Grodzieńskiej. Jednak najważniej szym kryterium jest odpowiednia prze strzeń i infrastruktura. Ewentualne prze niesienie placówki i zaadoptowane bu dynków pochłonie olbrzymie kwoty. Swoją drogą, może PKP powinno z większym sercem podejść do, bądź co bądź, Muzeum Kolejnictwa? Źródło: MK, Polska pletem znaków legalizacyjnych, wydawa na na wniosek 31 zł (było 27,5 zł), wydanie międzynarodowego prawa jaz dy 30 zł (było 25 zł), wydanie pozwolenia na kierowanie tramwajem 24 zł (było 20 zł). Źródło: UM MACIEJ PODULKA UM YOUTUBE

4 4 W O L A M I E S Z K A Ń C Ó W Policjant zabity przy Wolskiej Dziesiątego lutego, po godzinie 10:00, na przystanku tramwajowym przy CH Fort Wola doszło do tragedii. Dwóm młodym, agresywnym ludziom uwagę zwrócił 42 letni policjant z wydziału wywiadowczo patrolowego stołecznej komendy, mł. asp. Andrzej Struj. Tego dnia był na urlopie, ale postanowił interweniować. Kiedy mężczyzna wsiadł do tramwaju, a ten ruszył, któryś z bandytów rzucił w szybę koszem na śmieci. Policjant kazał zatrzymać skład i wysiadł. Doszło do szamotaniny. Wtedy prawdopodobnie jeden ze sprawców złapał go za ręce, a drugi ugodził go nożem pięć razy w klatkę piersiową. Jeden z ciosów dosięgnął serca. Mimo szybkiej reanimacji polic jant zmarł. Osierocił dwoje dzieci. Miał za sobą 15 lat służby. Pierwszego po dejrzanego złapano kilka minut póź niej, gdy biegł ul. Wolską. Mateusz N. ma 18 lat. Już wcześniej wchodził w poważne konflikty z prawem. Dru giego nastolatka, 17 letniego Piotra R., aresztowano następnego dnia. Prokura tor postawił im zarzuty dokonania za bójstwa. Grozi im 25 lat więzienia. Źródło: KSP, ŻW, TVN Zatrzymany Mateusz N. KGP Poznaj swego dzielnicowego (1) Widzisz zagrożenie? Chcesz zmienić swoją okolicę? Reaguj! Włamania do samochodów, kradzieże, narkotyki, rozboje i osiedlowe libacje. To według funkcjonariuszy Komen dy Rejonowej Policji Warszawa IV (KRP IV) największe bolączki Woli. Policjan ci namawiają mieszkańców do wspól nego rozwiązywania problemów dziel nicy. W kolejnych numerach Kuriera przedstawimy 24 dzielnicowych obsłu gujących dwa rewiry Woli (12 policjan tów w rejonach służbowych na rewir). Mł. asp. Jarosław Ziarnik Kontakt: KRP IV, ul. Żytnia 36, pok. 244 Tel , Rejon służbowy: Chłodna 3 15, Grzy bowska 47 87, Hrubieszowska 1 9, 4 6, Karolkowa 28, Krochmalna 2 46, Łuc ka 7 23, 2 16, Prosta 30 36, Przyokopo wa 31, 24; Wronia 23 33, Żelazna 66 68, Asp. sztab. Marek Szelągowski Kontakt: KRP IV, ul. Żytnia 36, pok. 244 Tel , Rejon służbowy: ul. Chłodna 34 66, 25 51, ul. Grzybowska 58 96, ul. Jaktorow ska 2, 3, 4, 6, ul. Karolkowa 46, ul. Krochmalna 55 57, ul. Ogrodowa 39 67, 42 58, ul. Solidarności , ul. Towarowa 30,33, ul. Wolska 5 17,6, ul. Wronia 43 57A, 50 52, ul. Żelazna KPIV/ Opłaty nie tylko w urzędzie Podatek od nieruchomości należy wpłacać do 15 marca lub w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji, opłatę za wieczyste użytkowanie należy wnieść do 31 marca. Późniejsza opłata podatku od nieruchomości lub wieczystego użytkowania powoduje naliczenie odsetek za zwłokę. Jednocześnie informujemy, że do dnia 30 kwietnia, opła ty za wieczyste użytkowanie i podatek od nieruchomości, poza okienkiem w urzędzie, będzie można uiścić w 3 placówkach Banku Pekao S.A.: 1. Oddział przy ul. Płockiej Oddział przy ul. Górczewskiej Oddział przy ul. Białej 4 Dokonując tych opłat należy podać: imię, nazwisko, adres miejsca zamieszkania adresata wpłaty Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Wola tytuł wpłaty podatek od nieruchomości, wraz z adresem nieruchomości i numerem nieruchomości umieszczonym na decyzji lub wieczyste użytkowanie, wraz z adresem nieruchomości i numerem nieruchomości umieszczonym w informacji. Nr konta Uwaga: przy wpłatach gotówkowych w wyżej wymienionych oddziałach Banku Pekao S.A. nie obowiązują indywidualne numery rachunków podane w decyzji po datku od nieruchomości i informacji o wieczystym użytkowaniu. Od powyższych wpłat, bank nie pobiera prowizji. Żelazna znowu do remontu Od marca wodociągowcy zaczną rozbierać nawierzchnię ul. Żelaznej. Przejazd remontowaną zaledwie trzy lata temu ulicą ma być utrudniony do końca września tego roku. Roboty obejmą wymianę ponad 100 letniej magistrali wodociągowej, na odcinku od ul. Siennej do ul. Nowoli pie. Żelazna przechodziła już podobny remont niespełna 3 lata temu. Dlaczego wodociągowcy chcą zrywać świeżą nawierzchnię? Miejskie Przedsiębiorst wo Wodociągów i Kanalizacji tłuma czy, że konieczność wymiany rur wskazywało już w 2006 r., czyli przed generalnym remontem ulicy. Wtedy to urzędnicy mieli informować o tym Zarząd Dróg Miejskich. Mimo to ZDM rozpoczął frezowanie nawierzchni. Dziś rury pod Żelazną są w bardzo złym sta nie, w zeszłym roku ulica przeszła kil ka poważnych awarii wodociągowych. Remont musi zakończyć się przed roz poczęciem budowy II linii metra Żelazną mają pójść objazdy ul. Prostej i Świętokrzyskiej. Na czas robót ulica będzie zamykana etapami. Koszt in westycji to ok. 1,5 mln euro. Skarbówka w urzędzie W marcu i kwietniu br. mieszkańcy bę dą mogli zasięgać porad finansowych i podatkowych. Podczas dyżurów w Urzędzie Dzielnicy Wola, pracownik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola (US) przyjmie zeznania podatkowe i poprowadzi konsultacje. Dyżury od będą się w holu Wydziału Obsługi Mieszkańców (parter, wejście główne), w terminach: 19 marca (piątek), marca (poniedziałek piątek), kwietnia (poniedziałek piątek). W poniedziałki zapraszamy w godz.10 18, a w pozostałe dni w godz Dodajmy, że wolski Urząd Skarbowy otrzymał niedawno certyfikat jakości ISO. Audytorzy z Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A oceniali system zarządzania jakością placówki, na prze łomie października i listopada zeszłego roku. 2 lutego odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatu w zakresie: usłu gi publiczne, związane z realizacją poli tyki podatkowej państwa (norma PN EN ISO 9001:2009). Dokument ma za pewnić podatnikom, że wolski US bę dzie pracował wg międzynarodowych standardów. Tydzień dzieci i rodziców w bibliotekach wolskich W czwartki Wolski Biblioteczny Klub Mam i Tatusiów Wymiana doświadczeń, rozmowy z fa chowcami, zabawa dzieci w gronie ró wieśników. Przekazywanie wiedzy związanej z wychowywaniem dzieci. BP WOLA Na spotkania zapraszani są specjaliści dziedzin dotyczących życia dziecka i rodzica. Tematy spotkań mogą propo nować klubowicze. Rodzice rozmawia ją, a dzieci pod okiem bibliotekarek bawią się, słuchają głośno czytanych bajek, rysują itp (na sali znajduje się dywanik). Biblioteka mieści się na parterze wózki można zostawić w ho lu, pod nadzorem. Spotkania w każdy czwartek o godz Biblioteka Publiczna dla Dzie ci i Młodzieży nr 46, ul. Chłodna 11. Telefon (22) W drugi piątek miesiąca Ja, Mama, Tata i podróż z książką dookoła świata Zajęcia integracyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym i rodziców. Każde ze spotkań oparte jest na bestsellerach literatury dziecięcej. Spotkania w każdy drugi piątek mie siąca o godz Dzielnicowa Bi blioteka dla dzieci i Młodzieży, al. So lidarności 90. Telefon (22) We wtorki Mam dwa latka, jestem zuchem Zajęcia adaptacyjne dla dzieci po 2. rok życia i ich rodziców. Mają być pier wszym krokiem w drodze do przed szkola. Dzieci poprzez piosenki i zaba wę uczą się współżycia w grupie ró wieśniczej akceptacji innych, umiejęt ności dzielenia się. Zajęcia ruchowe sprzyjają rozwojowi motorycznemu dzieci, krótki czytanki uczą koncen tracji, a proste zadania plastyczne dają dużo radości. Spotkania w każdy wtorek o godz Dzielnicowa Biblioteka dla dzieci i Młodzieży, al. Solidarności 90. Telefon (22) Źródło: BP Wola

5 K U L T U R A L N A W O L A 5 I więcej nic nie pamiętam Nowy spektakl w Teatrze Na Woli Na deskach wolskiego teatru można zo baczyć sztukę podejmującą problem ludz kich zachowań w sytuacjach ostatecz nych. I więcej nic nie pamiętam, w re żyserii Piotra Jędrzejaka, to adaptacja pa miętnika Adiny Blady Szwajger, lekarki z warszawskiego getta, współpracownicy Marka Edelmana. Życie stawia przed nią tytaniczne zadanie. Kiedy Niemcy wkra czają do szpitala, w którym pracuje, jedna z dziewczynek pyta: Czy będzie pani z nami do końca?. Chce być. Podaje dzieciom śmiertelną dawką morfiny, po której zasypiają unikając okrucieństwa SS manów. Adinę Blady Szwajger gra jej cór ka, aktorka Alina Świdowska, która histo rię matki poznała dopiero z opublikowa nego pamiętnika. Przed śmiercią, choć była sprawna intelektualnie, jakby się wy cofała, jakby uciekła w siebie, w przesz łość, nie umiała już być tutaj, ja wtedy wiedziałam, że ona coraz więcej czasu jest Tam, po Tamtej stronie, z dziećmi, którym obiecała, że będzie z nimi do końca. Przed śmiercią więcej była z nimi, niż z nami wspomina Alina Świdowska. Spektakl grany w Żydowskim Instytucie Historycznym, ul. Tłomackie 3/5. Bilety: Teatr Na Woli, ul. Kasprzaka 22, tel.: Źródło: TNW Cały świat kocha Chopina W związku z rokiem chopinowskim dźwię ki polonezów i mazur ków rozbrzmiewają już nie tylko w całej Polsce, ale i na świe cie. Rodem Warsza wianin, sercem Polak, a talentem świata oby watel słowa Norwi da idealnie oddają at mosferę towarzyszącą obchodom 200. ro cznicy urodzin Fryderyka Chopina. Cały świat kocha Chopina! Warto dać się zwariować i poznać lepiej nie tylko twórczość, ale i życie wybitnego kompozytora. Koncerty, spotkania, wysta wy to nie wszystko. Warszawski ratusz uruchomił trasę spacerową szlakiem mul timedialnych Ławeczek Chopina. Grają ce ławeczki zostały ustawione w miejscach związanych ze światowej sławy kompozy torem. Wystarczy poczekać na ładną po godę i ruszyć chopinowskim szlakiem. Po znawczą wycieczkę zimową porą ułatwią nam specjalne strony internetowe. Na stro nie przygotowanej przez Urząd m.st. Warsza wy znajdziemy pełne kalendarium wy darzeń, a także mnóstwo ciekawostek i niespodzianek m.in.: audioprzewodnik, aplikacje na komórki, grę komputerową, dostępną również pod adresem pingra.pl, czy książkę o Fryderyku Chopi nie. Na stronie prze czytamy informacje nie tylko z kraju, ale też z całego świata. Muzyki Chopina nie trzeba daleko szukać. Wystarczy zajrzeć do najbliższego ośrodka kultury. W DK Działdowska dobiega właśnie końca kon kurs Przegląd Swobodnych Inicjatyw Fry deryk Chopin w marcu rozstrzygnięcie i wystawa prac konkursowych. Wola Kobiet Scenariusz napiszą panie, które czują się związane z Wolą. Tekst będzie wypełnio ny prawdziwymi historiami dziewczyn spędzających w dzielnicy wolny czas, ko biet, które tu mieszkają lub wspominają Zapraszamy również do Ośrodka Kul tury im. S. Żeromskiego na ulicę Obozo wą 85 na koncert poetycki w interpretacji Krzysztofa Kolbergera Dobry wieczór Monsieur CHOPIN, który odbędzie się 12 marca, o godz Konkurs: Mamy dla Państwa 8 książek Warszawa Fryderyka Chopina. Wystarczy tylko odpowiedzieć na py tanie: W którym roku Fryderyk Cho pin opuścił na stałe Warszawę? Czekamy na odpowiedzi pod nr. tel.: Obchody Roku Chopinowskiego na Woli Patronat honorowy Przewodniczącego Rady Dzielnicy Wola i Burmistrza Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Więcej na 2 marca, godz marca, godz Urodziny Fryderyka Chopina Dwa koncerty poetycko muzyczne w 200. rocznicę urodzin kompozytora. Projekt wykonania muzyki Chopina bez fortepia nu w opracowaniu na dawne i ludowe instrumenty. Muzeum Woli, ul Srebrna marca, godz Koncert kompozytorski uczniów w hoł dzie Fryderykowi Chopinowi. Sala Kon certowa ZPOSM I i II st nr 3 im. G. Ba cewicz, ul. Tyszkiewicza marca, godz Inauguracja roku Chopina na Woli Fry deryk F. Chopin i jego epoka. Koncert uczniów Szkoły im. G. Bacewicz. Otwar cie wystawy poświęconej Chopinowi. Gwiazda Wieczoru Jagodziński Trio. Zaproszenia dostępne do 3 marca w Wy Gdybyśmy w jednym miejscu musiały znaleźć skrajnie różne typy kobiet, to pierwszym skojarzeniem byłaby Wola mówią animatorki ze Spółdzielni Dokumentalnej. Od marca wspólnie z mieszkankami dzielnicy rozpoczynają próby do przedstawienia teatralnego. MATEUSZ SAREŁŁO tutejsze miejsca. Sztuka zostanie wysta wiona w Klubokawiarni Chłodna 25. Tam też 15 i 16 lutego odbył się casting. Na spotkanie mogły zgłosić się panie w każ dym wieku. Dlaczego tylko kobiety? Mają wiele do powiedzenia i nieustanną chęć wyrażania swoich przeżyć. Na potrzeby scenariusza śledziłyśmy aktywność kobiet w internecie. Dużo dzia łają na forach, rozmawiają o emocjach, sprawach osobistych. Dlaczego nie prze łożyć tego na formę sceniczną mówi Eva Gampel ze Spółdzielni Dokumentalnej. Uczestniczki, które przejdą casting, bę dą spotykać się na próbach przez trzy mie siące. Intensywna praca metodą dramy połączona z odgrywaniem swoich naj dziale Kultury dla Dzielnicy Wola, tel.: Sala koncertowa Szkoły, ul. Tyszkiewicza marca, godz Frycek Chopin spektakl dla dzieci od lat 3 w wykonaniu Teatru Wariacja. Dzieci wstęp wolny. DK Działdowska, ul. Dział dowska marca, godz Mazowieckie pejzaże koncert fortepia nowy w wykonaniu Haliny Klymkiv Szko dzińskiej. DK Działdowska, ul. Dział dowska marca, godz Koncert poetycki Dobry wieczór Mon sieur Chopin w ramach V edycji Wols kich Wieczorów Artystycznych. Wieczór poezji w interpretacji Krzysztofa Kolber gera przy akompaniamencie Trio Forte pianowego. OK im. S. Żeromskiego, ul. Obozowa marca 14 kwietnia Pokonkursowa wystawa 13. przeglądu swobodnych inicjatyw Fryderyk Cho silniejszych wspomnień może dać efekt psychoterapeutyczny. Zaangażowane działania teatralne wymagają walki z ograniczeniami. Panie pytają, czy przyjdzie dużo osób, kto bę dzie na nie patrzył. Chcą wyjść z domu, przełamać się i zrobić coś nietypowego wyjaśnia Edyta Ganc prowadząca casting. Dlaczego kobiecy spektakl rozegra się przy Chłodnej? Wola leży na styku historii pokoleń. Są tu kobiety, które robią kariery w biurow cach, emerytki, młodzi ludzie podejmują cy ciekawe działania artystyczne. Na Woli zaczyna się dużo dziać. To miejsce ma pin. Wernisaż oraz wręczenie nagród 24 marca, godz DK Działdowska, ul. Działdowska 6. 6 maja, godz Fryderyk Chopin Homo Artifex, kon cert, spektakl. Dwie miniatury teatralne Mariana Hemara Umowa i Kosmopoli ta oraz fragmenty Fausta J.W. Goethe go Dedykacja i Prolog z muzyką Cho pina. DK Działdowska, ul. Działdowska września, godz Utwory Chopina w wersji jazzowej. Zes pół jazzowy THE SWINGERS, DK Działdowska, ul. Działdowska września, godz Koncert Galowy z udziałem Ewy Pobłoc kiej, światowej sławy pianistki. Teatr Na Woli, ul. Kasprzaka listopada, godz Koncert fortepianowy, w programie utwo ry Chopina wykona Halina Klymkiv Szko dzińska, DK Działdowska, ul. Dział dowska 6. MJ Zaproszenie na koncert Fryderyk F. Chopin i jego epoka Gwiazda wieczoru Jagodziński Trio Rada i Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy oraz Zespół Państwowych Ogólno kształcących Szkół Muzycznych I i II st. nr 3 im. Grażyny Bacewicz w Warszawie mają zaszczyt zaprosić na koncert inaugurujący obchody Roku Chopinowskiego. Kiedy: 5 marca 2010, godz Gdzie: Sala koncertowa Szkoły, ul. Tyszkiewicza 42 W programie: Koncert w wykonaniu uczniów Szkoły Otwarcie wystawy poświęconej F. F. Chopinowi Gwiazda Wieczoru Jagodziński Trio Wstęp za okazaniem zaproszenia. Bilety dostępne w Wydziale Kultury dla Dzielnicy Wola, tel.: (Tylko do 3 marca br.) dobry klimat dodaje Edyta Ganc. Projekt Wola Kobiet zakończy wystawa i przedstawienie teatralne. Mieszkańcy bę dą mogli ocenić efekty pracy uczestni czek warsztatów 13 maja w Klubokawiar ni Chłodna 25. Oczywiście spektakl będzie otwarty również dla panów, nie chcemy być os karżane o dyskryminację śmieje się Eva Gampel. Projekt finansowany ze środków Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Więcej informacji na Rocznica kina 11 marca b.r. mija rok działalności kina 5D Extreme w warszawskim Forcie Wola. Z tej okazji, kino przygotowało dla mieszkańców specjalne promocje. 11 marca od godziny 8.30 do bilet do kina jest bezpłatny. Od godziny do bilet do kina jest za połowę ceny. Dla pierwszych 10 osób, które zadzwonią do Kuriera Wolskiego, mamy zaproszenia na dowolny seans w wybranym przez siebie terminie. Tel

6 6 K U L T U R A L N A W O L A Czy wiesz, co jesz? Wolscy uczniowie wiedzą, co jedzą i udowadniają, że nie jest im to obo jętne. Sześć lat temu w Szkole Pod stawowej nr 25 przy ul. Grzybows kiej dyrekcja, nauczyciele i rada pe dagogiczna wprowadzili wspólną 15 minutową przerwę śniadanio Aby otrzymać zaproszenia należy zadzwonić do 29 lutego pod numer (22) i odpowiedzieć na proste pytanie. Rozwiązanie znajdą Państwo w tym wydaniu Kuriera Wolskiego. Zapraszamy. Kto pierwszy ten lepszy! Dzisiejsze pytanie: Wśród elementów modernizowanego Parku Szymańskiego znajdzie się zegar. Jaki to będzie zegar? W tym numerze w dobre ręce oddamy: Teatr Scena Prezentacje zaproszenie 2-osobowe, Rozmowy w parku 27 lutego Teatr Scena Prezentacje zaproszenie 2-osobowe, Proca 11 marca Teatr Na Woli zaproszenie 2-osobowe, Trzy siostrzyczki Trupki (pokaz przedpremierowy) 9 marca Teatr Na Woli zaproszenie 2-osobowe, Trzy siostrzyczki Trupki (pokaz przedpremierowy), 10 marca Silver Screen Wola 8 zaproszeń 1-osobowych, wybrany seans kinowy w dowolnym terminie Kawiarnia Mesita zaproszenie rodzinne Chińskie spotkanie, warsztaty dla dzieci od lat 4 27 lutego W 1942 r. została szefem wydziału dziecięcego pol skiej organizacji podziemnej Ra da Pomocy Ży dom Żegota. W tym czasie miesz kała na Woli przy ul. Ludwiki 6. Or wą. Przy okazji posiłków nauczy ciele mogą kontrolować, co ucznio wie jedzą, i czy w ogóle jedzą. Niecodzienne zwyczaje panują też w stołówce. Wszystko, co zostaje z posiłków: jabłko, deser czy jogurt, dzieci odkładają na specjalną tacę. Smakołyki trafiają do świetlicy, gdzie część uczniów czeka dłużej na swoich rodziców. Skąd te po mysły? Szkoła przy Grzybowskiej uczestniczy w kampanii Wiem, co jem. Jej celem jest organizacja zdrowego żywienia dzieci w pla cówkach oświatowych. Kampanii W ramach tej akcji, Urząd Dzielnicy Wola zaplanował dla mieszkańców cykl 7 spotkań edukacyjno infor macyjnych pn. Zdrowa Wola pro filaktyka chorób nowotworowych. Pierwsze odbędzie się już 11 mar ca w godz w sali sesji Urzę du Dzielnicy Wola przy Al. Solidar ności 90. Tematem, kierowanego do kobiet spotkania będzie rak piersi i rak szyjki macicy. Partnerami w or ganizacji spotkania są Centrum On kologii Instytut im. Marii Skłodows kiej Curie, Stowarzyszenie Amazonek Żonkil" i ZOZ Wola oraz Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna. Głównym celem akcji jest zwięk Właśnie minęła okrągła rocznica urodzin najbardziej znanej na świecie mieszkanki Woli. Irena Sendlerowa, z domu Krzyżanowska urodziła się 15 lutego 1910 r. w Warszawie. Zmarła 12 maja 2008 r., również w Warszawie. Spoczywa na Powązkach. Stres, papierosy, złe odżywianie i brak ruchu jednym słowem fatalny tryb życia to główne przyczyny raka. Do tego dochodzi zanieczyszczenie środowiska. W Polsce, w 2000 r. wykryto 110 tys. zachorowań na nowotwór. Prognoza na ten rok to już 160 tys.! Z tej liczby tylko 35% przeżyje. Wczesne wykrywanie choroby mogłoby tą przerażającą statystykę poprawić. Polska Unia Onkologii rozpoczyna konkurs dla mazowieckich gmin i dzielnic Warszawy ZDROWA GMINA. ganizowała przemyt żydowskich dzieci z getta, które trafiały do pol skich rodzin i wielu sierocińców prowadzonych przez Zgromadze nie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Wspólnie z wieloma innymi Polakami uratowała dzieci. Dwukrotnie więcej niż nagłośniona postać przemysłowca Oscara Schin dlera. Warunki w jakich udało się towarzyszy książeczka z zasadami prawidłowego odżywiania. Publi kacja, opracowana przez specjalis tów z SGGW, przeznaczona jest dla dzieci w wieku 6 9 lat. Można ją bezpłatnie ściągnąć ze strony inter netowej Urzędu Miasta um.warsza wa.pl. Tam też znajdą informacje inne szkoły zainteresowane projek tem. Udział w nim jest dobrowolny. Patronat merytoryczny nad kampa nią Wiem, co jem objął Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Kon sumpcji SGGW. MJ/ Sposób na raka szenie liczby osób zgłaszających się na badania profilaktyczne w kierun ku chorób nowotworowych. Mimo, że w szerokich przedziałach wieko wych badania są bezpłatne i nie trzeba na nie skierowania, kolejki na nie, wcale się nie ustawiają. Po spot kaniu wszyscy otrzymają materiały, w których znajdą również informa cje, gdzie mogą się przebadać. Tytuł Zdrowej gminy uzyskają te trzy jednostki samorządowe, które odnotują największy wzrost procen towy zgłaszających się na badania. Łączna suma nagród dla gmin i dzielnic biorących udział w akcji to 175 tys. zł. WSSiZ/ H I S T O R Y C Z N A W O L A 100 lecie urodzin Ireny Sendlerowej to zrobić były nieporównywalnie bardziej wymagające, a ryzyko znacznie większe. Czasem przemy cane dziewczynki i chłopców usy piano, aby nie zdradziły się pła czem. Ukryte w opuszczających getto samochodach, tramwajach, wychodzące tajnymi tunelami i w brygadach robotniczych otrzymały szansę przeżycia. W 1943 roku Ire na Sendlerowa została aresztowa na. Od niechybnej śmierci uchronili ją przyjaciele z podziemia. W okre sie PRL całkowicie zapomniano o jej zasługach, chociaż przed woj ną należała do PPS. Była wielokrotnie wyróżniana, w tym: Medalem Orła Białego, Me dalem Sprawiedliwi wśród Naro dów Świata i Orderem Uśmiechu. Jest Honorową Obywatelką Miasta Stołecznego Warszawy. Izba Repre zentantów Kongresu USA uchwaliła nawet rezolucję upamiętniającą bohaterską Polkę. W 2006 i 2008 roku podjęto inicjatywę zgłoszenia kandydatury Ireny Sendlerowej do Pokojowej Nagrody Nobla. Na Woli działa Gimnazjum jej imienia, a na budynku przy ul. Lud wiki 6 niebawem zostanie odsło nięta pamiątkowa tablica.

7 JAN Tomasz JUR GORZECHOWSKI, ur. 21 grudnia 1874 r. w Siedlcach, zm. 21 czerwca 1948 r. w Brookwood, w hrabstwie Surrey, w Anglii, generał brygady Wojska Polskiego, bliski współ pracownik J. Piłsudskiego, syn uczes tnika Powstania Styczniowego, drugi mąż jednej z najwybitniejszych pols kich pisarek Zofii Nałkowskiej. Po ukończeniu gimnazjum w Siedl cach Jan Gorzechowski kontynuował naukę w Wyższej Szkole Handlowej L. Kronenberga w Warszawie. Po ukoń czeniu studiów pracował jako urzędnik wydziału handlowego kolei nadwiślań skich. W okresie szkolnym i studenckim aktywnie uczestniczył w życiu politycz nym, był członkiem młodzieżowych or ganizacji konspiracyjnych. W 1904 r. Gorzechowski wstąpił do PPS u, a rok później został przyjęty do Organizacji Spiskowo Bojowej (był jej instruktorem na terenie Powiśla). Działał aktywnie w Związku Pracowników Kolejowych Królestwa Polskiego, a w momencie wybuchu powszechnego strajku kolejo wego w 1905 r. wszedł do Centralnego Komitetu Strajkowego. W 1906 r. kiero wał zorganizowaną przez siebie sławną akcją uwolnienia z więzienia na Pawia ku (wówczas carskiego) dziesięciu więźniów politycznych skazanych na karę śmierci wyrokiem doraźnego sądu wojskowego. W listopadzie 1907 r. Go rzechowski został aresztowany i zesła ny na Sybir. W maju 1908 r. karę zamie H I S T O R Y C Z N A W O L A Patroni wolskich skwerów (3) Trzy godziny później słychać znajomy huk buciorów. Do trzeciej nad ranem zrywali podłogi, i dręczyli matkę Ireny. Umarła kilka tygodni potem, ale raczej z powodu ciężkiej choroby, na którą niono na wydalenie z Rosji. Od 1908 r. Jur działał w Związku Walki Czynnej oraz w Związku Strzeleckim we Lwo wie. W tym okresie Gorzechowski zo stał wykładowcą w Niższej Szkole Woj skowej ZWZ i jako instruktor kilkakrot nie wyjeżdżał do Królestwa Polskiego. W sierpniu 1914 r. wstąpił do Legionów Polskich, gdzie zajmował się m.in. orga nizowaniem żandarmerii polskiej w Za głębiu Dąbrowskim, Częstochowie, Piotrkowie i Łodzi. W latach dowodził żandarmerią polową w I Bry gadzie Legionów. W 1915 r. został aresz towany przez Austriaków za prowadze nie działalności agitacyjno wojskowej i niedozwolony werbunek do Legionów. Władze austriackie zażądały usunięcia go z Legionów, w wyniku czego pod koniec kwietnia 1916 r. przeniósł się do zapadła wcześniej. Mama kazała mi iść spać, a na drugi dzień powiedziała: Wszystko się wyjaśniło. To było nieporo zumienie. Pani Sendlerowa zostala zwolniona z Pawiaka i będzie u nas Warszawy i został członkiem Komendy Naczelnej Polskiej Organizacji Wojsko wej. Od listopada 1918 r. był komen dantem Milicji Miejskiej w Warszawie, a następnie dyrektorem Policji i dyrek torem Departamentu Bezpieczeństwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. W styczniu 1919 r., w czasie nieudane go zamachu dokonanego przez endecję, został ciężko ranny, co jeszcze bardziej podniosło jego zasługi w oczach Mar szałka Piłsudskiego. W sierpniu 1919 r. powrócił do służby w żandarmerii, zaj mując kolejno stanowiska: oficera do zleceń Dowództwa Żandarmerii Polo wej, dowódcy Żandarmerii Polowej oraz dowódcy 3. Dywizjonu Żandarme rii w Grodnie. W latach był komendantem w Brześciu nad Bugiem. W lutym 1928 r. przydzielono go do Ko Opowiedzcie nam swoje historie Irenę Sendlerową niezwykłą sąsiadkę z Ludwiki wspomina Barbara Jankowska-Tobijasiewicz cz. 3 Irena Sendlerowa z Barbarą Jankowską-Tobijasiewicz w domu ojców bonifratrów w Warszawie Spacer z przewodnikiem Wolskie świątynie różnych wyznań kościół św. Wawrzyńca Urząd Dzielnicy Wola zaprasza na nowy cykl spacerów. Tym razem wraz z Mi łośnikami Warszawy i Mazowsza Przewodnikami PTTK pokazujemy Państwu wielokulturowość Woli od strony żyjących tu tradycji i osób różnych wyznań. Odwiedzimy rzymsko katolicki kościół św. Wawrzyńca na Reducie Wolskiej. Termin: 27 lutego (sobota), godz Start: ul. Wolska 140a. Dojazd tramwajami: 27, 26, 10, 8 oraz autobusami: 129, 154, 155, 159. Zapisy pod nr tel.: ARCH. BARBARA JANKOWSKA-TOBIJASIEWICZ nocować przez następne dni. Ale nie po trzebujesz nikomu na ten temat mówić. W ten sposób mama wzięła na siebie dużą odpowiedzialność. Narażała i nas, i innych lokatorów. Irena była u nas 10 dni. Potem musiała zabrać swoją mamę do szpitala na Płocką, a sama przeniosła się na Kawęczyńską do remizy, do zna jomego inżyniera. Wyrobili jej też pa piery na inne nazwisko. Zanim jednak odeszła przyniosła nam intarsjowany i inkrustowany stoliczek, pytając, czy możemy go przechować. Powiedziała, że to dla niej najcenniejsza pamiątka rodzinna. Stoliczek wzięłyśmy. Przed samym powstaniem zgłosiła się po nie go jakaś pani z kartką od Ireny. Parę tygodni po odejściu od nas Ireny ktoś nakleił na bramie klepsydrę. Napisana ręcznie informowała, że zmar ła pani Krzyżanowska, czyli matka Ire ny, i pogrzeb odbędzie się na Powąz kach. Mama przeszła się po sąsiadach, czy ktoś idzie na pogrzeb, ale nikt się nie wybierał. Na Powązki pojechała sama. Cmentarz był obstawiony przez tajniaków, którzy czekali na Irenę. Ona jednak się nie pojawiła. Wcześniej przy rzekła matce, że w razie jej śmierci nie przyjdzie na pogrzeb. Od tego czasu nie mieliśmy już kon taktu z Ireną. Do jej mieszkania spro wadziły się dwie Żydówki z dwojgiem dzieci chłopcem i dziewczynką. Jedna starsza, a druga oszałamiającej urody ubierała się cudownie, we francuskie sukienki i kapelusze w kwiaty. Miała piękną dziewczynkę o blond włosach. Odprowadzał ją szalenie przystojny dryblas. Z mamą myślałyśmy, że to ja kiś niemiecki oficer, ale to trudno po wiedzieć. Mimo swojego pochodzenia MACIEJ PODULKA 7 mendy Miasta Warszawy. Od r. do r. pełnił służbę na sta nowisku komendanta głównego Straży Granicznej, po czym przeniesiony zo stał w stan spoczynku. Po kampanii wrześniowej został internowany w obo zie w Rumunii, skąd przedostał się na Bliski Wschód. Od grudnia 1940 r. do kwietnia 1943 r. przebywał w Ośrodku Zapasowym Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich w Palestynie. Od kwietnia 1943 do 1947 r. pozostawał bez przydziału. Na zlecenie władz bry tyjskich (po uprzednim uzyskaniu poz wolenia władz polskich) organizował i kierował szkoleniem służb porządko wych w Palestynie. Po demobilizacji osiedlił się w Wielkiej Brytanii. Zmarł w szpitalu wojskowym pod Salisbury. Został pochowany na ogólno alianckim cmentarzu wojskowym Brookwood pod Londynem. Jan Jur Gorzechowski był posiada czem szeregu odznaczeń, m.in. Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Mi litari, Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Walecznych, Krzyża Niepodległości z Mieczami. Skwer im. Jana Jura Gorzechowskie go znajduje się u zbiegu ulic Jana Pawła, Dzielnej i Smoczej. DS Źródła: 1. Z. Nicman, General brygady Jan Gorze chowski ( ), Polska Zbrojna 1944, nr 13, s /ludzie/zyciorysy/195 Historia Jana %5C. 3. Go rzechowski. wcale się nie kryły i wychodziły nor malnie na ulicę. Nikt też ich nie wydał. Po wojnie mama od czasu do czasu mówiła Wiesz co, ciekawa jestem co się dzieje z Sendlerową? Jej życzeniem było, aby kiedyś sprawdzić, czy Irena przeżyła okupację. Przypadkowo, parę lat temu zoba czyłam w telewizji Irenę Sendlerową. Od razu ją poznałam. Pokazywali, jak odwiedziły ją dziewczynki z teatrem z Ameryki. Moja córka zdobyła wtedy kontakt do bonifratrów, którzy się nią opiekowali. Bardzo się krępowałam i nie od razu zadzwoniłam. Wreszcie wykręciłam numer: Pani Ireno, pani sobie zapewne nie przypomina sąsiadki z ul. Ludwiki? Ty jesteś Basia Jankowska! Kiedy do mnie przyjdziesz? usłyszałam. Nogi miałam gumowe. A kiedy mogę? W każdej chwili! Pojechałyśmy tam z córką jak naj szybciej. Wchodzimy. Mały pokoik, ma lutka wciśnięta w fotel Irena, 2 3 nie znane mi kobiety i filmujący mężczyz na (chyba z Izraela). Zobaczyłam, że Irena, nie mogąc się unieść, wyciągnęła tylko ręce. Choć Basiu, niech cię wreszcie uścisnę! Potem bez przerwy płakałam, a ona nie wypuszczała moich rąk ze swoich. P.S. Naszą rodzinę związało z Ireną szereg innych przypadków. Mój ojciec, kapitan, na kartce z oflagu (obóz je niecki dla oficerów red.) napisał do nas, że w jednym baraku siedzi z pa nem Sendlerem, mężem Ireny, a przez dziwny zbieg okoliczności jej grób i nasz rodzinny znajdują się bardzo blisko siebie. BJ T/red.

8 8 KULTURALNA WOLA KALENDARIUM WYDARZEŃ KULTURALNYCH 25 LUTEGO 11 MARCA godz Dinozaur Pimpuś warsztaty literacko plastyczne. Z cyklu Bajkowe podróże małe i duże. Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 13, ul. Staszica 5a godz Zmiana ról", Kabaret Paralaksa, DK Działdowska, ul. Działdowska 6. Rezerwacja bezpłatnych wejściówek tel. (22) godz Spadkobiercy. Teatr Scena Prezentacje, ul. Żelazna 51/53. Bilety (22) godz Free the Electronic warszawscy twórcy muzyki elektron icznej. DJ Eprom, Tom Encore, Maed, Memwha, S.Q., TikTak. Centralny Dom Qultury, ul. Burakowska 12. Wstęp 6 zł godz Koncert Yellow Brick Road (białoruski zespół fun house rock). Klub Dobra Karma, ul. Górczewska 67. Wstęp 15 zł, w dniu imprezy 25 zł godz Za Horyzontem spotkanie o Uzbekistanie. W programie opowieści z podróży, zdjęcia, eksponaty. Kawiarnia Mesita, ul. Sienna 93. Wstęp wolny godz Art of Beatbox i znani raperzy na koncercie promocyjnym. Klub Punkt & Radio Luxemburg, ul. Górczewska 67. Wstęp 20 zł/15 zł w przedsprzedaży godz Roots revival. Soundsystem in session. Klub Dobra Karma, ul. Górczewska 67. Wstęp 10 zł godz Maraton filmowy Złote Globy pokaz filmów nagrod zonych tegorocznymi Złotymi Globami. W repertuarze Julie i Julia, Sherlock Holmes, Kac Vegas. Silver Screen Wola, Górczewska 124. Bilety (22) godz Maciejki czyli imieninowy misz masz dźwiękowy. Macieje z dowodem wstęp wolny. Centralny Dom Qultury, ul. Burakowska 12. Wstęp 10 zł godz PREMIERA Przygoda w starej kopalni. Seanse co godzine. Kino 5D Extreme, ul. Połczyńska 4. Bilety (22) godz Rozmowy w parku. Teatr Scena Prezentacje, ul. Żelazna 51/53. Bilety (22) godz Wizyta w kościele św. Wawrzyńca. Bezpłatny spacer z przewodnikiem z cyklu Wolskie świątynie różnych wyznań. Start ul. Wolska 140a. Zapisy tel. (22) godz Czytanie między wierszami głośne czytanie bajek. Między wierszami, ul. Krochmalna 57. Zapisy godz Konspiracja. Mały Sabotaż, spotkania z historią dla dzieci lat. Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Grzybowska godz Chińskie spotkanie opowieści o życiu chińskich dzieci w wykonaniu sinolożki Agnieszki Putkiewicz, uczestnicy zrobią z plasteliny chińskie buźki. Zajęcia dla dzieci od lat 4. Kawiarnia Mesita, ul. Sienna 93. Wstęp 25 zł, Zapisy sms em godz Marne disco vol.1. Koncert zespołu Marne Szanse (disco/rock) i afterparty DJ Gregscott (house/vocal house/electro). Klub Dobra Karma, ul. Górczewska 67. Wstęp 10 zł godz PREMIERA Przygoda w starej kopalni. Seanse co godzine. Kino 5D Extreme, ul. Połczyńska 4. Bilety (22) godz Zawiszacy tacy jak my warsztaty dla dzieci w wieku lat. Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Grzybowska godz Alterodchudzanie warsztaty zdrowego odżywiania. Kawiarnia Mesita, ul. Sienna 93.Wstęp wolny godz i I więcej nic nie pamiętam. Spektakl grany w Żydowskim Instytucie Historycznym, ul. Tłomackie 3/5. Bilety: Teatr Na Woli, ul. Kasprzaka 22, (22) godz i godz Urodziny Fryderyka Chopina. Dwa koncerty poetycko muzyczne w 200. rocznicę urodzin kompozytora. Muzyka Chopina bez fortepianu na dawne i ludowe instrumenty. Muzeum Woli, ul Srebrna godz Warsztaty ceramiczne biżuteria. Kawiarnia Mesita, ul. Sienna 93. Wstęp 30 zł, zapisy godz Cykl filmowy dla Pań Kino Na Obcasach : Słyszeliście o Morganach. Przed projekcją promocje produktów. Silver Screen Wola, ul. Górczewska 124. Bilety (22) Do Wystawa zdjęć europejskiego dziedzictwa Dariusza Starko Europo Zachowaj Korzenie. OK. im. Żeromskiego, ul. Obozowa godz i I więcej nic nie pamiętam. Spektakl grany w Żydowskim Instytucie Historycznym, ul. Tłomackie 3/5. Bilety: Teatr Na Woli, ul. Kasprzaka 22, (22) godz Spotkanie ze Starożytnym Egiptem archeolog Karolina Górka opowie o polskiej misji we wschodniej Delcie Nilu. Kawiarnia Mesita, ul. Sienna 93. Wstęp wolny godz Duże zmiany jak odstawić dziecko od piersi warsztaty dla rodziców poprowadzi trenerka wychowania. Między wierszami, ul. Krochmalna 57. Wstęp 25 zł, zapisy godz Polskie ordery i odznaczenia dawniej i dziś spotkanie z cyklu Rozmaitości z lat minionych. Muzeum Woli, ul Srebrna 12. Wstęp wolny godz Koncert kompozytorski uczniów w hołdzie Fryderykowi Chopinowi. Sala Koncertowa ZPOSM I i II st nr 3 im. G. Bacewicz, ul. Tyszkiewicza godz Recital Krystyny Sienkiewicz przy akompaniamencie Bronisława Kornasa. DK Działdowska, ul. Działdowska 6. (W ramach V edycji Wolskich Wieczorów Artystycznych). Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona godz I więcej nic nie pamiętam. Spektakl grany w Żydowskim Instytucie Historycznym, ul. Tłomackie 3/5. Bilety: Teatr Na Woli, ul. Kasprzaka 22, (22) godz Inauguracja Roku Chopina na Woli Fryderyk F. Chopin i jego epoka". Gwiazda wieczoru Jagodziński Trio. Sala Koncertowa Szkoły, ul. Tyszkiewicza 42. Wstęp za zaproszeniem, tel. (22) (tylko do 3 marca) godz. Familijne warsztaty filozoficzne dla dzieci w wieku 6 8 lat. Między wierszami, ul. Krochmalna 57. Wstęp 20 zł, zapisy godz PREMIERA! Parlez moi d'amour czyli porozmawiajmy o miłości, reż. Romuald Szejd, obsada: Agnieszka Wosińska, Sławomir Grzymkowski. Teatr Scena Prezentacje, ul. Żelazna 51/53. Bilety (22) godz Enej&Lont na trasie koncertowej. Klub Punkt & Radio Luxemburg, ul. Górczewska 67. Wstęp 10 zł godz Parlez moi d'amour czyli porozmawiajmy o miłości. Teatr Scena Prezentacje, ul. Żelazna 51/53. Bilety (22) godz Koncert Barbary Wędrychowskiej. Piosenki z repertuaru Hanki Ordonówny i Marleny Dietrich. (W ramach V edycji Wolskich Wieczorów Artystycznych). Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona godz Kino RP arcydzieła polskiej kinematografii: Jerzy Kawalerowicz Matka Joanna od Aniołów. Cykl w każdy, drugi poniedziałek miesiąca. Silver Screen Wola, Górczewska 124. Bilety (22) godz Spotkanie z Ewą Zbonikowską, wicedyrektor warszawskiego Ogrodu Zoologicznego. DK Działdowska, ul. Działdowska 6. Wstęp wolny godz Spadkobiercy. Teatr Scena Prezentacje, ul. Żelazna 51/53. Bilety (22) godz Trzy siostrzyczki Trupki/The Three Trupka Sisters aka: The Three Corpse Sisters (staged with English supertitles). Spektakl przed premierowy. Teatr Na Woli, ul. Kasprzaka 22. Bilety (22) godz Frycek Chopin spektakl dla dzieci od lat 3 w wykonaniu Teatru Wariacja. DK Działdowska, ul. Działdowska 6, dzieci wstęp wolny godz Promocja książki Agnieszki Putkiewicz Puka w Chinach, czyli o polsko chińskich zderzeniach kulturowych na wesoło. Kawiarnia Mesita, ul. Sienna 93. Wstęp wolny godz Disco Partiziani muzyka bałkańska, klezmerska, cygańska w wydaniu tanecznym. Klub Punkt & Radio Luxembourg, ul. Górczewska 67. Wstęp wolny godz Rodzicielstwo zaangażowane warsztaty dla rodziców poprowadzi trenerka wychowania. Między wierszami, ul. Krochmalna 57. Wstęp 25 zł, zapisy godz Proca. Teatr Scena Prezentacje, ul. Żelazna 51/53. Bilety (22) godz Mazowieckie pejzaże koncert fortepianowy w wykonaniu Haliny Klymkiv Szkodzińskiej. DK Działdowska, ul. Działdowska 6. Do godz W klatce. Łukasz Stępień i Janusz Boćkowski. Wystawa z cyklu artystyczne prezentacje młodych twórców fotografii. DK Działdowska, ul. Działdowska 6. Wstęp wolny. Do Portrety względne i portrety szlacheckie malarstwo Katarzyny Łucji Marciniak. DK Działdowska, ul. Działdowska 6. Wstęp wolny. Kurier Wolski Bezpłatny Dwutygodnik Lokalny Dzielnicy Wola. Adres redakcji: al. Solidarności 90, Warszawa; tel.: , 33; Redaktorzy prowadzący: Maciej Podulka, Joanna Rutkowska Redakcja: Wydział Organizacyjny, Promocja: Anna Fiszer-Nowacka, Marta Jerin, Sylwia Tomasini, Urszula Kasińska. Nakład: egz. Współpraca: Barbara Jankowska-Tobijasiewicz, Dorota Szostak, Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. Wydawca: Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, al. Solidarności 90, Warszawa Skład i łamanie: Bronowski Studio Korekta: Violetta Ciak, Druk: Żak Sp. z o.o.

KURIER WOLSKI. Trening samoobrony dla mieszkanek Woli. Z wizytą u Wołyńców. Uwaga! 50. nu mer Kuriera Wolskiego! Odbierz swoje bokserki patrz str.

KURIER WOLSKI. Trening samoobrony dla mieszkanek Woli. Z wizytą u Wołyńców. Uwaga! 50. nu mer Kuriera Wolskiego! Odbierz swoje bokserki patrz str. B E Z P Ł A T N Y D W U T Y G O D N I K I N F O R M A C Y J N Y D Z I E L N I C Y KURIER WOLSKI Nr 49/350 11 marca 2010 http://www.wola.waw.pl ISSN 1640-7636 Pierwsi mieszkańcy Piaskowej Do nowych budynków

Bardziej szczegółowo

KURIER WOLSKI. Umowy podpisane. Czas działać. Zagadkowa kawiarnia patrz str. 6. Znowu niszczą zieleń patrz str. 3

KURIER WOLSKI. Umowy podpisane. Czas działać. Zagadkowa kawiarnia patrz str. 6. Znowu niszczą zieleń patrz str. 3 B E Z P Ł A T N Y D W U T Y G O D N I K I N F O R M A C Y J N Y D Z I E L N I C Y KURIER WOLSKI Nr 59/360 29 lipca 2010 http://www.wola.waw.pl ISSN 1640-7636 Umowy podpisane. Czas działać. Rozpoczyna się

Bardziej szczegółowo

KURIER WOLSKI. Uwłaszczenie cz. 2. Pobudka. Sylwetka Jerze go Waldorffa. Wola Art 2009 MiastoProjektWola. Mamy czasopis mo sprzed 67 lat patrz str.

KURIER WOLSKI. Uwłaszczenie cz. 2. Pobudka. Sylwetka Jerze go Waldorffa. Wola Art 2009 MiastoProjektWola. Mamy czasopis mo sprzed 67 lat patrz str. B E Z P Ł A T N Y D W U T Y G O D N I K I N F O R M A C Y J N Y D Z I E L N I C Y KURIER WOLSKI Nr 40/341 29 października 2009 http://www.wola.waw.pl ISSN 1640-7636 Uwłaszczenie cz. 2 Po artykule pt. Uwłaszczenie

Bardziej szczegółowo

Problemy z fabryką Temlera. Wznawiamy bezpłatne. spacery po Woli. W oparach absurdu

Problemy z fabryką Temlera. Wznawiamy bezpłatne. spacery po Woli. W oparach absurdu B E Z P Ł A T N Y D W U T Y G O D N I K I N F O R M A C Y J N Y D Z I E L N I C Y Dyżury radnych dzielnicowych i miejskich patrz str. 2 Place zabaw na jedno kliknięcie patrz str. 3 Nr 74/375 17 marca 2011

Bardziej szczegółowo

KURIER WOLSKI. Sezon w amfiteatrze otwarty! W długi weekend Park Sowińskiego był miejscem licznych atrakcji. 10 lat

KURIER WOLSKI. Sezon w amfiteatrze otwarty! W długi weekend Park Sowińskiego był miejscem licznych atrakcji. 10 lat B E Z P Ł A T N Y D W U T Y G O D N I K I N F O R M A C Y J N Y D Z I E L N I C Y KURIER WOLSKI Nr 2/303 8 maja 2008 http://www.wola.waw.pl ISSN 1640-7636 Modernizacja WOM Klienci Urzędu Dzielnicy Wola

Bardziej szczegółowo

na święto niepodległości

na święto niepodległości Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl Pe ny zakres przegl dów rejestracyjnych dentamedica ortodoncja protetyka implanty stomatologia chirurgia

Bardziej szczegółowo

ul. Wrzeciono 24. Na ponad 522 metrach kwadratowych urządzono 15 gabinetów specjalistycznych do badań diagnostycznych uczniów, czyli 10 gabinetów

ul. Wrzeciono 24. Na ponad 522 metrach kwadratowych urządzono 15 gabinetów specjalistycznych do badań diagnostycznych uczniów, czyli 10 gabinetów b Piknik na Szczęśliwicach b O większy budżet dzielnicy b Z dróg na szkoły b Włoska gra b NASZA 57/S/2012 Zadłużone mieszkanie kupię pomogę zamienić tel. 509 115 546 pan Marek Miły 235/S/2012 14 września

Bardziej szczegółowo

Dzień Wszystkich Świętych

Dzień Wszystkich Świętych Powstaje targowisko meblowe patrz str. 3 Nr 114/415 31 października 2013 www.wola.waw.pl ISSN 1640-7636 I N F O R M A C J E I W Y D A R Z E N I A Ruszyły prace nad budżetem obywatelskim patrz str. 3 Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Wystawę fotografii dwóch tyszanek można oglądać w Sosnowcu, wkrótce trafi do Katowic. strona 2 BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI

Wystawę fotografii dwóch tyszanek można oglądać w Sosnowcu, wkrótce trafi do Katowic. strona 2 BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI Bohaterki tygodnia: Agna Bielecka i Renata Niezbecka Wystawę fotografii dwóch tyszanek można oglądać w Sosnowcu, wkrótce trafi do Katowic. strona 2 BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI nr 13/123 30 marca 2010

Bardziej szczegółowo

Co dalej z Teatrem Ochoty

Co dalej z Teatrem Ochoty b Następne wydanie ukaże się 30 sierpnia 2013 r. b Następne wydanie ukaże się 30 sierpnia 2013 r. b fot. Hanna Dziachan NASZA 5 lipca 2013 Nr 13 (371) BEZPŁATNY DWUTYGODNIK ISSN 1427-6224 Rok XVII Co dalej

Bardziej szczegółowo

Metro tylko do ratusza?

Metro tylko do ratusza? Nr 17 (163) 24 października 2014 DWUTYGODNIK BEMOWA NAKŁAD 35 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Metro tylko do ratusza?

Bardziej szczegółowo

Nasza gazeta ma już 3 lata!

Nasza gazeta ma już 3 lata! numer 6 (73) 16 marca 2011 ISSN 1899-2196 gazeta bezpłatna NASTĘPNY NUMER GŁOSU POWIATU ŚREDZKIEGO JUŻ 6 KWIETNIA 2011 R. DWUTYGODNIK INFORMACYJNO REKLAMOWY NAJWIĘKSZY NAKŁAD W POWIECIE www.glospowiatusredzkiego.pl

Bardziej szczegółowo

www.ud-wlochy.waw.pl pismo bezpłatne ISSN 1734-7378

www.ud-wlochy.waw.pl pismo bezpłatne ISSN 1734-7378 Nr 1 (48) styczeń-marzec 2011 www.ud-wlochy.waw.pl pismo bezpłatne ISSN 1734-7378 Przegląd obejmuje: Konkurs literacki, Konkurs plastyczny i Konkurs fotograficzny. Celem przeglądu jest inspirowanie mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Sportowiec Roku. Pożegnanie Kordona Staszica bez remontu WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ W NUMERZE. bez zmian. poszukiwany str.

Sportowiec Roku. Pożegnanie Kordona Staszica bez remontu WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ W NUMERZE. bez zmian. poszukiwany str. WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ SOCHACZEW BROCHÓW IŁÓW NOWA SUCHA RYBNO TERESIN MŁODZIESZYN 2 zł (w tym 5% VAT) Nr 7 (1171) 18.02.2014 r. ISSN 1231-7179 Numer indeksu 328 006 Sportowiec Roku Usługi

Bardziej szczegółowo

ANTYKI. dentamedica. wybór należy do ciebie! MEDYCYNY. I KOSMETYKI 5-6-7 grudnia

ANTYKI. dentamedica. wybór należy do ciebie! MEDYCYNY. I KOSMETYKI 5-6-7 grudnia Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl Pe ny zakres przegl dów rejestracyjnych dentamedica ortodoncja protetyka implanty stomatologia chirurgia

Bardziej szczegółowo

BETON NIE SKRUSZAŁ? W ubiegłym roku kilkakrotnie pisaliśmy

BETON NIE SKRUSZAŁ? W ubiegłym roku kilkakrotnie pisaliśmy Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl Pe ny zakres przegl dów rejestracyjnych dentamedica ortodoncja protetyka implanty stomatologia chirurgia

Bardziej szczegółowo

MAMY PLAN!!! str. 5-8

MAMY PLAN!!! str. 5-8 NR 6 (50) PISMO MIESZKAŃCÓW DZIELNICY 11 LIPCA 2014. 0 5 r e m u N MAMY PLAN!!! str. 5-8 NASZA JAKOŚĆ ŻYCIA Jest co poprawiać Do poprawki: ulice, pomoc społeczna i publiczna służba zdrowia. Najbardziej

Bardziej szczegółowo

Jubileusz na Bielanach

Jubileusz na Bielanach b Dwie strony medalu b Wypalenie zawodowe b Drożeją bilety b Wiecha na Łodygowej 11 b NASZA 23 listopada 2012 Nr 20 (137) BEZPŁATNY DWUTYGODNIK ISSN 1896-5245 rok VIII Jubileusz na Bielanach Zamawianie

Bardziej szczegółowo

GAZETA BEZPŁATNA Nr 2/2014 24 października 2014 r. www.przegladwolski.pl Nakład: 42 000 egz. DOBUDUJĄ METRU WĄSY

GAZETA BEZPŁATNA Nr 2/2014 24 października 2014 r. www.przegladwolski.pl Nakład: 42 000 egz. DOBUDUJĄ METRU WĄSY GAZETA BEZPŁATNA Nr 2/2014 24 października 2014 r. www.przegladwolski.pl Nakład: 42 000 egz. INWESTYCJE DOBUDUJĄ METRU WĄSY Władze miasta ogłosiły, że do 2019 r. powstaną trzy kolejne stacje na Woli. Ruszył

Bardziej szczegółowo

Szkoła z klasą. Nr 16 (112) 15 WRZEŚNIA 2004

Szkoła z klasą. Nr 16 (112) 15 WRZEŚNIA 2004 15 WRZEŚNIA 2004 Nr 16 (112) Płock ma w końcu salę koncertową. Otwarcie odremontowanego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej odbyło się 1 września. Na uroczystość przyby li przedstawiciele parlamentu, minister

Bardziej szczegółowo

WA MIEDZESZYÑSKI 572 673 90 99. wesoła. drukarz na lodzie?

WA MIEDZESZYÑSKI 572 673 90 99. wesoła. drukarz na lodzie? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl Pe ny zakres przegl dów rejestracyjnych dentamedica GocŁaw ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89

Bardziej szczegółowo

ALARM POWODZIOWY W KRAKOWIE

ALARM POWODZIOWY W KRAKOWIE ISSN 1426-3211 egz. bezpłatny, rok XV, nr 3 Magazyn Rady i Zarządu Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim Miasta Krakowa BIEŻANÓW NOWY BIEŻANÓW PROKOCIM NOWY PROKOCIM NA KOZŁÓWCE RŻĄKA W numerze: Alarm Powodziowy...

Bardziej szczegółowo

Powiększamy nakład! Od dzisiaj ukazujemy się w liczbie 17.000 egzemplarzy æ Lista miejsc dystrybucyjnych strona 16 BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI

Powiększamy nakład! Od dzisiaj ukazujemy się w liczbie 17.000 egzemplarzy æ Lista miejsc dystrybucyjnych strona 16 BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI Powiększamy nakład! Od dzisiaj ukazujemy się w liczbie 17.000 egzemplarzy æ Lista miejsc dystrybucyjnych strona 16 BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI nr 11/121 16 marca 2010 ISSN 1898-7206 Pierwsze drzwi

Bardziej szczegółowo

FERIE PEŁNE ATRAKCJI

FERIE PEŁNE ATRAKCJI WA MIEDZESZYÑSKI OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW pon.-pt.730-2100; sob. 800-1500 572 PE NY ZAKRES PRZEGL DÓW REJESTRACYJNYCH 673-90-99 www.stacjakontrolipojazdow.pl DENTAMEDICA S TA C J A K O N T R O

Bardziej szczegółowo

Pogrzebać prywatną działkę

Pogrzebać prywatną działkę POWIAT PIASECZYŃSKI POWIAT GRÓJECKI URSYNÓW ROK XIV NR 36 (548)10-16 PAŹDZIERNIKA 2014 ISSN 1643-2843 GAZETA BEZPŁATNA POWIAT GRODZISKI POWIAT PRUSZKOWSKI W NUMERZE Centrum Monitoringu Miejskiego już działa

Bardziej szczegółowo

str. 2 12 października 2012 Nasza GAZETA Ochoty Ursusa i Włoch Nr 17

str. 2 12 października 2012 Nasza GAZETA Ochoty Ursusa i Włoch Nr 17 Piękny jubileusz Recytuj Herberta Mały Piknik Lotniczy Mamo, kup mi psa! NASZA 12 października 2012 Nr 17 (354) BEZPŁATNY DWUTYGODNIK ISSN 1427-6224 Rok XVI Zawody w gotowaniu swobodnym 238/MH/2012 fot.

Bardziej szczegółowo

Tyski himalaista, ratownik GOPR, współautor wystawy Bezpiecznie w górach. >strona 2 BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI. www.tychy.pl

Tyski himalaista, ratownik GOPR, współautor wystawy Bezpiecznie w górach. >strona 2 BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI. www.tychy.pl TWOJE TYCHY 20 LIPCA 2010 Bohater tygodnia: Jacek nasze Jawień Tychy Tyski himalaista, ratownik GOPR, współautor wystawy Bezpiecznie w górach. >strona 2 BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI nr 3/217 17 stycznia

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

WA MIEDZESZYÑSKI 572 673 90 99. warszawa. A może płynie... Wybory Samorządowe 2014

WA MIEDZESZYÑSKI 572 673 90 99. warszawa. A może płynie... Wybory Samorządowe 2014 Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl Pe ny zakres przegl dów rejestracyjnych dentamedica ortodoncja protetyka implanty stomatologia chirurgia

Bardziej szczegółowo

WA MIEDZESZYÑSKI 572 673 90 99. wesoła. Żłobek na Przyczółku Grochowskim otaczają monopoliści. czytaj na str. 9

WA MIEDZESZYÑSKI 572 673 90 99. wesoła. Żłobek na Przyczółku Grochowskim otaczają monopoliści. czytaj na str. 9 Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl Pe ny zakres przegl dów rejestracyjnych dentamedica ortodoncja protetyka implanty stomatologia chirurgia

Bardziej szczegółowo