KURIER WOLSKI. Wola kobiet. Modernizacja Krępowieckiego. Park Szymańskiego. Wspomnienie Ireny Sendlerowej. Rok chopinowski na Woli patrz str.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KURIER WOLSKI. Wola kobiet. Modernizacja Krępowieckiego. Park Szymańskiego. Wspomnienie Ireny Sendlerowej. Rok chopinowski na Woli patrz str."

Transkrypt

1 B E Z P Ł A T N Y D W U T Y G O D N I K I N F O R M A C Y J N Y D Z I E L N I C Y KURIER WOLSKI Nr 48/ lutego ISSN Ratuj zabytki Warszawy skorzystaj z konsultacji społecznych Najwyższy czas! W zeszłym roku na oczach całej Warszawy, w tym urzędników Stołecznego Konserwatora Zabytków, prywatny inwestor wyburzył 100-letnią parowozownię na Pradze. To był szok! Jest szansa, że powstające opracowanie miejskich konserwatorów zatrzyma dalszą zagładę zdziesiątkowanej, starej zabudowy. Współpraca mieszkańców mile widziana. Stołeczny Konserwator Zabytków wy pracowuje program do opieki nad chronionymi obiektami. Ma się on opierać na kilku priorytetach: włącze niu mieszkańców do opieki nad za bytkami i podnoszenie ich świadomoś ci, tworzenie trwałych warunków do poprawy stanu zachowania dziedzict wa, eksponowanie i wykorzystywanie walorów zabytkowych do budowania tożsamości i dumy mieszkańców oraz wykorzystywanie i udostępnianie za bytków na cele społeczne, w tym kul turalne i edukacyjne, dla mieszkańców i turystów. Właśnie to ostatnie może być doskonałym ratunkiem dla tych historycznych obiektów i kompleksów, które potrzebują natychmiastowego działania. Obecność takich placówek, prawie gwarantuje zachowanie odpo wiedniego stanu i przetrwanie starej za budowy. Chociaż w ramach programu wyznaczono 73 projekty, zakłada się, że realizacja celów priorytetowych po trwa 4 lata. Projekt Programu jest dostępny na stronach: sultacjespoleczne, oraz w Biurze Stołecznego Konserwa tora Zabytków przy ul. Foksal 11 i w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Wola przy al. Solidarności 90. UWAGA! Do 5 marca 2010 r. mo żna zgłaszać uwagi i wnioski do projektu. Drogą elektroniczną na adres: lub w miejscu wyłożenia dokumentu. Zostaną one rozpatrzone przy opra cowywaniu ostatecznego kształtu dokumentu. /red. Źródło: UM Park Szymańskiego patrz str. 3 Rok chopinowski na Woli patrz str. 5 Wola kobiet patrz str. 5 Wspomnienie Ireny Sendlerowej patrz str. 6-7 WOLA W LICZBACH No Woli mieszka kobiet zameldowanych na pobyt stały na pobyt czasowy MACIEJ PODULKA Parowozownia wyburzona przez właściciela terenu i firmę rozbiórkową Modernizacja Krępowieckiego Już w kwietniu ma ruszyć remont i prze budowa ul. Krępowieckiego. W pla nach, poza zupełnie nową nawierzch nią, są nowe latarnie i chodniki. Miejsca parkingowe zaprojektowano w taki spo sób, że mają pomieścić więcej samocho dów niż dziś. Zamiast wzdłuż chodni ka, będą stawać prostopadle do jezdni. Jak podają pracownicy Wydziału In frastruktury, z wyjątkiem momentu kła dzenia nawierzchni, ulica nie zostanie wyłączona z ruchu. Mimo wszystko do listopada trzeba się liczyć z utrudnie niami. Koszt tej inwestycji to 6,5 mln zł.

2 2 S A M O R Z Ą D O W A W O L A Wykaz numerów telefonicznych Urzędu Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Al. Solidarności 90, tel (03) Wydział Obsługi Mieszkańców tel Wydział Infrastruktury tel Wydział Kultury tel Wydział Ochrony Środowiska tel , Wydział Oświaty i Wychowania tel Wydział Sportu i Rekreacji tel , Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia tel Wydział Zasobów Lokalowych tel Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich tel Wydział Architektury i Budowni ctwa tel Wydział Nieruchomości tel.: Ważne telefony: POLICJA: 997; Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV, ul. Żytnia 36: (56) STRAŻ POŻARNA: 998 STRAŻ MIEJSKA: 986 IV Oddział Terenowy, ul. Sokołowska 10: dla osób głuchoniemych SMS: POGOTOWIE RATUNKOWE: 999 NR ALARMOWY Z TEL. KOM.: 112 POGOTOWIE ENERGET. RWE : POGOTOWIE GAZOWE: 992 POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE: 993 POGOTOWIE WOD KAN: 994 INFORMACJA O WYPADKACH: NOCNA WYJAZDOWA OPIEKA LEKARSKA: SŁUŻBA DYŻURNA MIASTA BBiZK (zgł. tylko nadzwyczajnych zagro żeń): BIURO NUMERÓW: URZĄD SKARBOWY WOLA ul. Powstańców Śląskich 2d, tel PROKURATURA REJONOWA WOLA ul. Erazma Ciołka 14, tel Punkt Informacyjno Konsultacyj ny (dla osób w trudnych syt. życio wych) ul. Syreny 18, tel XLVII Sesja Rady Dzielnicy Wola 16 lutego 2010 Pamięć policjanta Obrady otworzył Przewodniczący Rady Dariusz Puścian (PO). Radni uczcili minutą ciszy tragicznie zmar łego mł. asp. Andrzeja Struja. Na przystanku tramwajowym w okoli cach Fortu Wola, 10 lutego br., 18 let ni chuligan ugodził kilka razy nożem funkcjonariusza, który jako jedyny zareagował na jego wybryki. Przewo dniczący D. Puścian zaapelował, by wpłacać pieniądze na rzecz rodziny zmarłego. Numer specjalnego konta znajduje się na stronie Komendy Sto łecznej Policji Zmiany porządku obrad Po chwili refleksji samorządowcy roz poczęli obrady. Pojawiły się dwie uwagi do porządku. Z ca Burmistrza Marek Lipiński (PO) w imieniu Za rządu wniósł autopoprawkę do załą cznika dzielnicowego budżetu m.st. Warszawy dodanie inwestycji za 40 tys. zł na tablicę poświęconą 30 za konnikom i 2 tys. mieszkańcom za mordowanym w czasie Powstania Warszawskiego. Miałaby stanąć na rogu ul. Wolskiej i Sokołowskiej. Radna Monika Wiśnioch (PO) popro siła o uzupełnienie planu pracy Ko misji Rewizyjnej na I półrocze 2010 r. o zaopiniowanie wykonania załącz nika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy za 2009 r. Radni zgodzili się na powyższa zmianę (22 za 0 przeciw, 0 wstrzymujących się ) i rozpoczęli obrady według nowego porządku. Zmiany w budżecie dzielnicy Przewodniczący Rady D. Puścian po informował, że nie zgłoszono uwag do protokołu z poprzedniej sesji. Radni przyjęli go stosunkiem głosów 15 za, 0 przeciw, 8 wstrzymują cych się. Następnie opiniowali zmia ny w budżecie dzielnicy na bieżący rok. Dodatkowe środki przeznaczono m.in. na rewitalizację ul. Chłodnej (7,9 mln), modernizację Skweru M. Apfelbauma (2,5 mln), instalację zjeżdżalni na pływalni Foka (55 tys.) i Delfin (300 tys.) oraz na stellę po święconą zamordowanym w czasie Powstania Warszawskiego (40 tys.). Dorota Makowiecka (Lewica) oświad czyła, że klub poprze tę inwestycję, zwróciła jednak uwagę na zmianę napisu tablicy. W wersji parafii miał on brzmieć...2 tys. mieszkańców warszawskiej Woli, w tym 30 zakon ników redemptorystów. W projekcie znalazło się...30 zakonników i ok. 2 tys. mieszkańców Woli. Zdaniem Le wicy liczba wymordowanych miesz kańców powinna być wyeksponowa na. Radna dodała, że sprawy histo ryczne dzielnicy powinny być trakto wane jednakowo załatwianie tabli cy zajęło ok. 4 miesięcy, a przywra canie popiersia Waryńskiego trwa od 2006 r. Na te słowa zareagował Mate usz Tomala (PiS). Poprosił radną o wyjaśnienie, jaki osobisty związek Ludwik Waryński miał z Wolą. D. Ma kowiecka odpowiedziała, że nie bę dzie po raz kolejny tłumaczyła wielo krotnie wyjaśnianych faktów. Osta tecznie radni pozytywnie zaopinio wali budżet 22 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Prace Komisji Rewizyjnej W dalszej części radni zajęli się bardziej formalnymi kwestiami. Prze wodnicząca Komisji Rewizyjnej M. Wiśnioch, poprosiła o przyjęcie spra wozdania z realizacji planu pracy Komisji za II półrocze 2009 r. Doku mentowi towarzyszą zalecenia dla Zarządu Dzielnicy, m.in. podniesie nie wymagań rekrutacyjnych na sta nowiska kierownicze w Urzędzie i wprowadzenie systemu motywacyj nego zapobiegającego odchodzeniu pracowników Urzędu do innych dzielnic. Uchwałę przyjęto głosami 23 za, 0 przeciw, 0 wstrzymują cych się. Takim samym stosunkiem głosów przyjęto plan pracy Komisji na I półrocze 2010 r., który obejmie m.in. kontrolę Wydziału Zamówień Publicznych i Wydziału Nierucho mości. Sprzedaż alkoholu Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady m.st. Warszawy, usta lającej liczbę punktów sprzedaży al koholu. (19 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się ). Uchwała do tyczy napojów zawierających powy żej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa. Projekt zmienia liczbę punktów sprzedaży na Mokotowie. Dziś w Warszawie obowiązuje limit 2745 detalicznych i 2230 gastronomicz nych punktów sprzedaży alkoholu. Zdaniem Mariusza Wisa (niezrzeszo ny) przepisy dotyczące koncesji alko holowej narażają na straty budżety dzielnic. Część właścicieli kończy działalność, aby w nowym roku ob rachunkowym, już jako nowe pod mioty gospodarcze, zapłacić niższą koncesję. Rozwiązaniem, według radnego, byłby obowiązek opłaty koncesji po sprzedaży alkoholu. Studnia na Kole Jest szansa, że mieszkańcy Koła będą mogli korzystać ze studni oligoceńs kiej. Nieczynne od 2007 r. ujęcie wo dy przy ul. Długomiła przejdzie w użytkowanie Dzielnicy. Radni przy jęli uchwałę, w której proszą stołecz nych samorządowców o zgodę na nieodpłatne przejęcie studni od SM Koło (19 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się ). Spółdzielnia nie ma pieniędzy na utrzymywanie uję cia, które dziś niszczeje. Interpelacje Paweł Kuchta (PiS) poprosił Zarząd o postawienie znaku zakaz zatrzymy wania przy ul. Gizów. Na jednym pa sie ulicy parkują samochody, co unie możliwia ruch dwustronny, utrudnia dojazd do pobliskiego osiedla przy ul. Jana Kazimierza i ogranicza wi doczność kierowców. Michał Kubiak (PO) poprosił o umożliwienie składa nia uwag do północnej części Planu Zagospodarowania Przestrzennego Okopowa Towarowa, przypomniał, że takie prawo otrzymali inwestorzy z części południowej. Małgorzata Cy bulska (PiS) zwróciła się z prośbą o ustawienie wiaty na przystanku tramwajowym na ul. Obozowej przy Magistrackiej. Poprosiła też o inter wencję w sprawie odśnieżania ul. Dłu gomiła. Tamtejsi mieszkańcy muszą przedzierać się przez zaspy na chod niku lub po prostu chodzić po jezdni. Jan Nowak (PiS) pytał, dlaczego nie zaproszono radnych na oficjalną pre zentację nowej iluminacji cerkwi, Dzielnica finansowała przecież in westycję. Burmistrz Marek Andruk wyjaśnił, że Zarząd również nie zo stał zaproszony na uroczystość. Wolne Wnioski Hanna Mrowińska (PiS) zaapelowała o wprowadzenie kontroli odśnieża nia miejsc parkingowych dla niepeł nosprawnych. M. Wiśnioch poinfor mowała, że Komisja Rewizyjna po prosiła Burmistrza o dane dot. od śnieżania dzielnicy. Zaprosiła też na akcję zbiórki krwi dla dzieci ze szpi tala przy ul. Działdowskiej. M. Wis tłumaczył swoją decyzję o powrocie do komisji Rady Dzielnicy. Przekona ła go Maria Kucharska (PiS), która wypowiadając się o Komisji Miesz kaniowej zaapelowała, by radni wznieśli się ponad podziały szanując oczekiwania mieszkańców. Zdaniem Wisa usunięcie go z funkcji w Radzie było wynikiem działań politycznych wolskiej PO. Marek Bojanowicz (PO) opowiedział o międzynarodowej ini cjatywie ratowników medycznych. W telefonach komórkowych pod skrótem ICE (In Case of Emergency, czyli w razie wypadku przyp.red.) zapisujemy numer do osoby, którą należy powiadomić w razie wypad ku. Gdy coś nam się stanie służby ra tunkowe skontaktują się ze wskazaną osobą. D. Puścian poinformował, że kolejna sesja będzie zwołana na pod stawie nowego statutu Dzielnicy Wo la. M. Wis przypomniał, że wg no wych przepisów protokół z sesji pod pisują wszystkie osoby, które prze wodniczyły obradom, najpóźniej w ciągu 7 dni. Zwrócił uwagę, że Przewodniczący Rady będzie mógł jednoosobowo rozstrzygnąć o przyję ciu uwag do protokołu. J. Nowak stwierdził z żalem, że prawdopodob nie żadna z cennych poprawek wy pracowanych przez wolskich rad nych, nie znalazła się w nowym sta tucie przyjętym przez Radę m.st. Warszawy. Zaproponował podjęcie dyskusji na ten temat. M. Wiśnioch odpowiedziała, że mimo tej porażki i tak należy podejmować działania. Protokół i stenogram z sesji znaj duje się na stronie w zakładce Rada Dzielnicy. Zapra szamy mieszkańców na kolejne obra dy, które odbędą się: 9 III, 20 IV, 25 V.

3 W O L A M I E S Z K A Ń C Ó W 3 Szymański na YouTube Park Szymańskiego wizualizacja takie hasło należy wpisać w internetowym ser wisie YouTube, żeby obejrzeć 5. minuto wą prezentację modernizacji Parku Szy mańskiego. Niezwykły projekt, już w tym roku, całkowicie odmieni to miejsce. W In ternecie zobaczymy go w formie trójwy miarowej wizualizacji. Na zimowe wie czory wirtualna wycieczka w przyszłość. Brat PIT Władze miasta rozpoczęły kampanię Brat PIT w Warszawie. Podatki dochodowe (PIT) stanowią aż 1/3 wpływów stolicy. Daje to 3,5 miliarda zł rocznie. Tymcza sem, jak się szacuje, ponad 500 tys. miesz kańców jest nadal zameldowana w swo ich rodzinnych miejscowościach. Wszyscy Wiemy, że Fryderyk Chopin urodził się 200 lat temu, ale do dziś nie ustalono do kładnej daty. Do wyboru mamy 22 lutego i 1 marca. Grupa miłośników wybitnego kompozytora wraz z Senatem RP, Wspól notą Polską i Centrum Smolna postanowi ła twórczo wykorzystać ten tydzień. Właś nie wyprawia artyście najdłuższe urodzi ny, a zarazem koncert chopinowski na świecie. Akcja stawia sobie za cel przy pomnieć wszystkim, że Chopin był całym sercem Polakiem, a ponad połowę swego życia spędził w Warszawie. korzystają z miejskiej infrastruktury w ta kim samym stopniu jak rodowici warsza wiacy, ale ich pieniądze zasilają inne bu dżety. Gdyby nowi warszawiacy poczuli obowiązek wobec miasta, w którym mieszkają, do miejskiej kasy wpłynęłoby ok. 1,5 miliarda zł! To prawie tyle, ile ma wynieść w tym roku dług Warszawy. Źródło: UM, GW, Rz Miejscowe plany zagospodaro wania przestrzennego konsultacje społeczne Dzielnica stara się nadrobić stracony czas. Niebawem w życie wejdą kolejne miejsco we plany zagospodarowania przestrzenne go. Plan rejonu Czyste jest już przygoto wywany do uchwalenia przez Ratusz. Tę samą procedurę przechodzi Lasek na Kole i Dw. Gdański. Natomiast rejon Towarowa Okopowa został podzielony na część północną i południową. Jeszcze przez 3 ty godnie, na klatce schodowej Urzędu Dziel nicy Wola znajdziemy wywieszony plan terenu Żoliborz Powązki. Obejmuje nie wielki fragment Dzielnicy w okolicy Cmen tarza Wojskowego. Konsultacje społeczne tego rejonu potrwają do 15 marca. Ewen tualne uwagi i propozycje należy zgłaszać do tej daty w Urzędzie m. st. Warszawy, pl. Defilad 1, PKiN piętro XVII, kancelaria w pok Źródło: UDW,UM 171 godzin Chopina NON STOP W chwili zamykania numeru, na stro nie poświęconej projektowi znajdowało się 156 wykonawców. Wśród nich, aż kil kunastu Japończyków. Wszyscy grają na cześć Chopina. Koncert odbywa się w Domu Polonii przy ul. Krakowskie Przedmieście 64. Wstęp wolny przez całą dobę! Więcej informacji: dziny.pl. Źródło: Kolej na Muzeum Kolejnictwa? Czy po Muzeum Przemysłu z wolskiego krajobrazu zniknie Muzeum Kolejnictwa? Jak poinformowała nas p. Magdalena Cwetsch Wyszomirska z działu promocji placówki trwają rozmowy z PKP doty czące działki przy Towarowej 1. Warun kiem pozostania w tym miejscu jest za warcie umowy dzierżawy na co najmniej 4 5 lat. Tylko taki okres daje minimum stabilności dla modernizującego się mu zeum. Rozpatruje się też inne lokalizacje. Na muzeum mają chrapkę zarówno Bie lany, jak i Praga Północ. ArcelorMittal, Drożej za prawo jazdy i dowód rejestracyjny Od 16 lutego br. obowiązują nowe stawki opłat za wyrobienie prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego. Zapłacimy do 20 % więcej: wydanie prawa jazdy 84 zł (było 70 zł), dowód rejestracyjny, w tym komplet nalepek legalizacyjnych i nalepka kon trolna 85 zł (było 75,5 zł), czasowa rejestracja pojazdu wraz z kom czyli właściciel byłej Huty Warszawa, za prasza do nieużywanej hali na Bielanach. Natomiast praskie władze oferują teren przy Grodzieńskiej. Jednak najważniej szym kryterium jest odpowiednia prze strzeń i infrastruktura. Ewentualne prze niesienie placówki i zaadoptowane bu dynków pochłonie olbrzymie kwoty. Swoją drogą, może PKP powinno z większym sercem podejść do, bądź co bądź, Muzeum Kolejnictwa? Źródło: MK, Polska pletem znaków legalizacyjnych, wydawa na na wniosek 31 zł (było 27,5 zł), wydanie międzynarodowego prawa jaz dy 30 zł (było 25 zł), wydanie pozwolenia na kierowanie tramwajem 24 zł (było 20 zł). Źródło: UM MACIEJ PODULKA UM YOUTUBE

4 4 W O L A M I E S Z K A Ń C Ó W Policjant zabity przy Wolskiej Dziesiątego lutego, po godzinie 10:00, na przystanku tramwajowym przy CH Fort Wola doszło do tragedii. Dwóm młodym, agresywnym ludziom uwagę zwrócił 42 letni policjant z wydziału wywiadowczo patrolowego stołecznej komendy, mł. asp. Andrzej Struj. Tego dnia był na urlopie, ale postanowił interweniować. Kiedy mężczyzna wsiadł do tramwaju, a ten ruszył, któryś z bandytów rzucił w szybę koszem na śmieci. Policjant kazał zatrzymać skład i wysiadł. Doszło do szamotaniny. Wtedy prawdopodobnie jeden ze sprawców złapał go za ręce, a drugi ugodził go nożem pięć razy w klatkę piersiową. Jeden z ciosów dosięgnął serca. Mimo szybkiej reanimacji polic jant zmarł. Osierocił dwoje dzieci. Miał za sobą 15 lat służby. Pierwszego po dejrzanego złapano kilka minut póź niej, gdy biegł ul. Wolską. Mateusz N. ma 18 lat. Już wcześniej wchodził w poważne konflikty z prawem. Dru giego nastolatka, 17 letniego Piotra R., aresztowano następnego dnia. Prokura tor postawił im zarzuty dokonania za bójstwa. Grozi im 25 lat więzienia. Źródło: KSP, ŻW, TVN Zatrzymany Mateusz N. KGP Poznaj swego dzielnicowego (1) Widzisz zagrożenie? Chcesz zmienić swoją okolicę? Reaguj! Włamania do samochodów, kradzieże, narkotyki, rozboje i osiedlowe libacje. To według funkcjonariuszy Komen dy Rejonowej Policji Warszawa IV (KRP IV) największe bolączki Woli. Policjan ci namawiają mieszkańców do wspól nego rozwiązywania problemów dziel nicy. W kolejnych numerach Kuriera przedstawimy 24 dzielnicowych obsłu gujących dwa rewiry Woli (12 policjan tów w rejonach służbowych na rewir). Mł. asp. Jarosław Ziarnik Kontakt: KRP IV, ul. Żytnia 36, pok. 244 Tel , Rejon służbowy: Chłodna 3 15, Grzy bowska 47 87, Hrubieszowska 1 9, 4 6, Karolkowa 28, Krochmalna 2 46, Łuc ka 7 23, 2 16, Prosta 30 36, Przyokopo wa 31, 24; Wronia 23 33, Żelazna 66 68, Asp. sztab. Marek Szelągowski Kontakt: KRP IV, ul. Żytnia 36, pok. 244 Tel , Rejon służbowy: ul. Chłodna 34 66, 25 51, ul. Grzybowska 58 96, ul. Jaktorow ska 2, 3, 4, 6, ul. Karolkowa 46, ul. Krochmalna 55 57, ul. Ogrodowa 39 67, 42 58, ul. Solidarności , ul. Towarowa 30,33, ul. Wolska 5 17,6, ul. Wronia 43 57A, 50 52, ul. Żelazna KPIV/ Opłaty nie tylko w urzędzie Podatek od nieruchomości należy wpłacać do 15 marca lub w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji, opłatę za wieczyste użytkowanie należy wnieść do 31 marca. Późniejsza opłata podatku od nieruchomości lub wieczystego użytkowania powoduje naliczenie odsetek za zwłokę. Jednocześnie informujemy, że do dnia 30 kwietnia, opła ty za wieczyste użytkowanie i podatek od nieruchomości, poza okienkiem w urzędzie, będzie można uiścić w 3 placówkach Banku Pekao S.A.: 1. Oddział przy ul. Płockiej Oddział przy ul. Górczewskiej Oddział przy ul. Białej 4 Dokonując tych opłat należy podać: imię, nazwisko, adres miejsca zamieszkania adresata wpłaty Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Wola tytuł wpłaty podatek od nieruchomości, wraz z adresem nieruchomości i numerem nieruchomości umieszczonym na decyzji lub wieczyste użytkowanie, wraz z adresem nieruchomości i numerem nieruchomości umieszczonym w informacji. Nr konta Uwaga: przy wpłatach gotówkowych w wyżej wymienionych oddziałach Banku Pekao S.A. nie obowiązują indywidualne numery rachunków podane w decyzji po datku od nieruchomości i informacji o wieczystym użytkowaniu. Od powyższych wpłat, bank nie pobiera prowizji. Żelazna znowu do remontu Od marca wodociągowcy zaczną rozbierać nawierzchnię ul. Żelaznej. Przejazd remontowaną zaledwie trzy lata temu ulicą ma być utrudniony do końca września tego roku. Roboty obejmą wymianę ponad 100 letniej magistrali wodociągowej, na odcinku od ul. Siennej do ul. Nowoli pie. Żelazna przechodziła już podobny remont niespełna 3 lata temu. Dlaczego wodociągowcy chcą zrywać świeżą nawierzchnię? Miejskie Przedsiębiorst wo Wodociągów i Kanalizacji tłuma czy, że konieczność wymiany rur wskazywało już w 2006 r., czyli przed generalnym remontem ulicy. Wtedy to urzędnicy mieli informować o tym Zarząd Dróg Miejskich. Mimo to ZDM rozpoczął frezowanie nawierzchni. Dziś rury pod Żelazną są w bardzo złym sta nie, w zeszłym roku ulica przeszła kil ka poważnych awarii wodociągowych. Remont musi zakończyć się przed roz poczęciem budowy II linii metra Żelazną mają pójść objazdy ul. Prostej i Świętokrzyskiej. Na czas robót ulica będzie zamykana etapami. Koszt in westycji to ok. 1,5 mln euro. Skarbówka w urzędzie W marcu i kwietniu br. mieszkańcy bę dą mogli zasięgać porad finansowych i podatkowych. Podczas dyżurów w Urzędzie Dzielnicy Wola, pracownik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola (US) przyjmie zeznania podatkowe i poprowadzi konsultacje. Dyżury od będą się w holu Wydziału Obsługi Mieszkańców (parter, wejście główne), w terminach: 19 marca (piątek), marca (poniedziałek piątek), kwietnia (poniedziałek piątek). W poniedziałki zapraszamy w godz.10 18, a w pozostałe dni w godz Dodajmy, że wolski Urząd Skarbowy otrzymał niedawno certyfikat jakości ISO. Audytorzy z Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A oceniali system zarządzania jakością placówki, na prze łomie października i listopada zeszłego roku. 2 lutego odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatu w zakresie: usłu gi publiczne, związane z realizacją poli tyki podatkowej państwa (norma PN EN ISO 9001:2009). Dokument ma za pewnić podatnikom, że wolski US bę dzie pracował wg międzynarodowych standardów. Tydzień dzieci i rodziców w bibliotekach wolskich W czwartki Wolski Biblioteczny Klub Mam i Tatusiów Wymiana doświadczeń, rozmowy z fa chowcami, zabawa dzieci w gronie ró wieśników. Przekazywanie wiedzy związanej z wychowywaniem dzieci. BP WOLA Na spotkania zapraszani są specjaliści dziedzin dotyczących życia dziecka i rodzica. Tematy spotkań mogą propo nować klubowicze. Rodzice rozmawia ją, a dzieci pod okiem bibliotekarek bawią się, słuchają głośno czytanych bajek, rysują itp (na sali znajduje się dywanik). Biblioteka mieści się na parterze wózki można zostawić w ho lu, pod nadzorem. Spotkania w każdy czwartek o godz Biblioteka Publiczna dla Dzie ci i Młodzieży nr 46, ul. Chłodna 11. Telefon (22) W drugi piątek miesiąca Ja, Mama, Tata i podróż z książką dookoła świata Zajęcia integracyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym i rodziców. Każde ze spotkań oparte jest na bestsellerach literatury dziecięcej. Spotkania w każdy drugi piątek mie siąca o godz Dzielnicowa Bi blioteka dla dzieci i Młodzieży, al. So lidarności 90. Telefon (22) We wtorki Mam dwa latka, jestem zuchem Zajęcia adaptacyjne dla dzieci po 2. rok życia i ich rodziców. Mają być pier wszym krokiem w drodze do przed szkola. Dzieci poprzez piosenki i zaba wę uczą się współżycia w grupie ró wieśniczej akceptacji innych, umiejęt ności dzielenia się. Zajęcia ruchowe sprzyjają rozwojowi motorycznemu dzieci, krótki czytanki uczą koncen tracji, a proste zadania plastyczne dają dużo radości. Spotkania w każdy wtorek o godz Dzielnicowa Biblioteka dla dzieci i Młodzieży, al. Solidarności 90. Telefon (22) Źródło: BP Wola

5 K U L T U R A L N A W O L A 5 I więcej nic nie pamiętam Nowy spektakl w Teatrze Na Woli Na deskach wolskiego teatru można zo baczyć sztukę podejmującą problem ludz kich zachowań w sytuacjach ostatecz nych. I więcej nic nie pamiętam, w re żyserii Piotra Jędrzejaka, to adaptacja pa miętnika Adiny Blady Szwajger, lekarki z warszawskiego getta, współpracownicy Marka Edelmana. Życie stawia przed nią tytaniczne zadanie. Kiedy Niemcy wkra czają do szpitala, w którym pracuje, jedna z dziewczynek pyta: Czy będzie pani z nami do końca?. Chce być. Podaje dzieciom śmiertelną dawką morfiny, po której zasypiają unikając okrucieństwa SS manów. Adinę Blady Szwajger gra jej cór ka, aktorka Alina Świdowska, która histo rię matki poznała dopiero z opublikowa nego pamiętnika. Przed śmiercią, choć była sprawna intelektualnie, jakby się wy cofała, jakby uciekła w siebie, w przesz łość, nie umiała już być tutaj, ja wtedy wiedziałam, że ona coraz więcej czasu jest Tam, po Tamtej stronie, z dziećmi, którym obiecała, że będzie z nimi do końca. Przed śmiercią więcej była z nimi, niż z nami wspomina Alina Świdowska. Spektakl grany w Żydowskim Instytucie Historycznym, ul. Tłomackie 3/5. Bilety: Teatr Na Woli, ul. Kasprzaka 22, tel.: Źródło: TNW Cały świat kocha Chopina W związku z rokiem chopinowskim dźwię ki polonezów i mazur ków rozbrzmiewają już nie tylko w całej Polsce, ale i na świe cie. Rodem Warsza wianin, sercem Polak, a talentem świata oby watel słowa Norwi da idealnie oddają at mosferę towarzyszącą obchodom 200. ro cznicy urodzin Fryderyka Chopina. Cały świat kocha Chopina! Warto dać się zwariować i poznać lepiej nie tylko twórczość, ale i życie wybitnego kompozytora. Koncerty, spotkania, wysta wy to nie wszystko. Warszawski ratusz uruchomił trasę spacerową szlakiem mul timedialnych Ławeczek Chopina. Grają ce ławeczki zostały ustawione w miejscach związanych ze światowej sławy kompozy torem. Wystarczy poczekać na ładną po godę i ruszyć chopinowskim szlakiem. Po znawczą wycieczkę zimową porą ułatwią nam specjalne strony internetowe. Na stro nie przygotowanej przez Urząd m.st. Warsza wy znajdziemy pełne kalendarium wy darzeń, a także mnóstwo ciekawostek i niespodzianek m.in.: audioprzewodnik, aplikacje na komórki, grę komputerową, dostępną również pod adresem pingra.pl, czy książkę o Fryderyku Chopi nie. Na stronie prze czytamy informacje nie tylko z kraju, ale też z całego świata. Muzyki Chopina nie trzeba daleko szukać. Wystarczy zajrzeć do najbliższego ośrodka kultury. W DK Działdowska dobiega właśnie końca kon kurs Przegląd Swobodnych Inicjatyw Fry deryk Chopin w marcu rozstrzygnięcie i wystawa prac konkursowych. Wola Kobiet Scenariusz napiszą panie, które czują się związane z Wolą. Tekst będzie wypełnio ny prawdziwymi historiami dziewczyn spędzających w dzielnicy wolny czas, ko biet, które tu mieszkają lub wspominają Zapraszamy również do Ośrodka Kul tury im. S. Żeromskiego na ulicę Obozo wą 85 na koncert poetycki w interpretacji Krzysztofa Kolbergera Dobry wieczór Monsieur CHOPIN, który odbędzie się 12 marca, o godz Konkurs: Mamy dla Państwa 8 książek Warszawa Fryderyka Chopina. Wystarczy tylko odpowiedzieć na py tanie: W którym roku Fryderyk Cho pin opuścił na stałe Warszawę? Czekamy na odpowiedzi pod nr. tel.: Obchody Roku Chopinowskiego na Woli Patronat honorowy Przewodniczącego Rady Dzielnicy Wola i Burmistrza Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Więcej na 2 marca, godz marca, godz Urodziny Fryderyka Chopina Dwa koncerty poetycko muzyczne w 200. rocznicę urodzin kompozytora. Projekt wykonania muzyki Chopina bez fortepia nu w opracowaniu na dawne i ludowe instrumenty. Muzeum Woli, ul Srebrna marca, godz Koncert kompozytorski uczniów w hoł dzie Fryderykowi Chopinowi. Sala Kon certowa ZPOSM I i II st nr 3 im. G. Ba cewicz, ul. Tyszkiewicza marca, godz Inauguracja roku Chopina na Woli Fry deryk F. Chopin i jego epoka. Koncert uczniów Szkoły im. G. Bacewicz. Otwar cie wystawy poświęconej Chopinowi. Gwiazda Wieczoru Jagodziński Trio. Zaproszenia dostępne do 3 marca w Wy Gdybyśmy w jednym miejscu musiały znaleźć skrajnie różne typy kobiet, to pierwszym skojarzeniem byłaby Wola mówią animatorki ze Spółdzielni Dokumentalnej. Od marca wspólnie z mieszkankami dzielnicy rozpoczynają próby do przedstawienia teatralnego. MATEUSZ SAREŁŁO tutejsze miejsca. Sztuka zostanie wysta wiona w Klubokawiarni Chłodna 25. Tam też 15 i 16 lutego odbył się casting. Na spotkanie mogły zgłosić się panie w każ dym wieku. Dlaczego tylko kobiety? Mają wiele do powiedzenia i nieustanną chęć wyrażania swoich przeżyć. Na potrzeby scenariusza śledziłyśmy aktywność kobiet w internecie. Dużo dzia łają na forach, rozmawiają o emocjach, sprawach osobistych. Dlaczego nie prze łożyć tego na formę sceniczną mówi Eva Gampel ze Spółdzielni Dokumentalnej. Uczestniczki, które przejdą casting, bę dą spotykać się na próbach przez trzy mie siące. Intensywna praca metodą dramy połączona z odgrywaniem swoich naj dziale Kultury dla Dzielnicy Wola, tel.: Sala koncertowa Szkoły, ul. Tyszkiewicza marca, godz Frycek Chopin spektakl dla dzieci od lat 3 w wykonaniu Teatru Wariacja. Dzieci wstęp wolny. DK Działdowska, ul. Dział dowska marca, godz Mazowieckie pejzaże koncert fortepia nowy w wykonaniu Haliny Klymkiv Szko dzińskiej. DK Działdowska, ul. Dział dowska marca, godz Koncert poetycki Dobry wieczór Mon sieur Chopin w ramach V edycji Wols kich Wieczorów Artystycznych. Wieczór poezji w interpretacji Krzysztofa Kolber gera przy akompaniamencie Trio Forte pianowego. OK im. S. Żeromskiego, ul. Obozowa marca 14 kwietnia Pokonkursowa wystawa 13. przeglądu swobodnych inicjatyw Fryderyk Cho silniejszych wspomnień może dać efekt psychoterapeutyczny. Zaangażowane działania teatralne wymagają walki z ograniczeniami. Panie pytają, czy przyjdzie dużo osób, kto bę dzie na nie patrzył. Chcą wyjść z domu, przełamać się i zrobić coś nietypowego wyjaśnia Edyta Ganc prowadząca casting. Dlaczego kobiecy spektakl rozegra się przy Chłodnej? Wola leży na styku historii pokoleń. Są tu kobiety, które robią kariery w biurow cach, emerytki, młodzi ludzie podejmują cy ciekawe działania artystyczne. Na Woli zaczyna się dużo dziać. To miejsce ma pin. Wernisaż oraz wręczenie nagród 24 marca, godz DK Działdowska, ul. Działdowska 6. 6 maja, godz Fryderyk Chopin Homo Artifex, kon cert, spektakl. Dwie miniatury teatralne Mariana Hemara Umowa i Kosmopoli ta oraz fragmenty Fausta J.W. Goethe go Dedykacja i Prolog z muzyką Cho pina. DK Działdowska, ul. Działdowska września, godz Utwory Chopina w wersji jazzowej. Zes pół jazzowy THE SWINGERS, DK Działdowska, ul. Działdowska września, godz Koncert Galowy z udziałem Ewy Pobłoc kiej, światowej sławy pianistki. Teatr Na Woli, ul. Kasprzaka listopada, godz Koncert fortepianowy, w programie utwo ry Chopina wykona Halina Klymkiv Szko dzińska, DK Działdowska, ul. Dział dowska 6. MJ Zaproszenie na koncert Fryderyk F. Chopin i jego epoka Gwiazda wieczoru Jagodziński Trio Rada i Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy oraz Zespół Państwowych Ogólno kształcących Szkół Muzycznych I i II st. nr 3 im. Grażyny Bacewicz w Warszawie mają zaszczyt zaprosić na koncert inaugurujący obchody Roku Chopinowskiego. Kiedy: 5 marca 2010, godz Gdzie: Sala koncertowa Szkoły, ul. Tyszkiewicza 42 W programie: Koncert w wykonaniu uczniów Szkoły Otwarcie wystawy poświęconej F. F. Chopinowi Gwiazda Wieczoru Jagodziński Trio Wstęp za okazaniem zaproszenia. Bilety dostępne w Wydziale Kultury dla Dzielnicy Wola, tel.: (Tylko do 3 marca br.) dobry klimat dodaje Edyta Ganc. Projekt Wola Kobiet zakończy wystawa i przedstawienie teatralne. Mieszkańcy bę dą mogli ocenić efekty pracy uczestni czek warsztatów 13 maja w Klubokawiar ni Chłodna 25. Oczywiście spektakl będzie otwarty również dla panów, nie chcemy być os karżane o dyskryminację śmieje się Eva Gampel. Projekt finansowany ze środków Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Więcej informacji na Rocznica kina 11 marca b.r. mija rok działalności kina 5D Extreme w warszawskim Forcie Wola. Z tej okazji, kino przygotowało dla mieszkańców specjalne promocje. 11 marca od godziny 8.30 do bilet do kina jest bezpłatny. Od godziny do bilet do kina jest za połowę ceny. Dla pierwszych 10 osób, które zadzwonią do Kuriera Wolskiego, mamy zaproszenia na dowolny seans w wybranym przez siebie terminie. Tel

6 6 K U L T U R A L N A W O L A Czy wiesz, co jesz? Wolscy uczniowie wiedzą, co jedzą i udowadniają, że nie jest im to obo jętne. Sześć lat temu w Szkole Pod stawowej nr 25 przy ul. Grzybows kiej dyrekcja, nauczyciele i rada pe dagogiczna wprowadzili wspólną 15 minutową przerwę śniadanio Aby otrzymać zaproszenia należy zadzwonić do 29 lutego pod numer (22) i odpowiedzieć na proste pytanie. Rozwiązanie znajdą Państwo w tym wydaniu Kuriera Wolskiego. Zapraszamy. Kto pierwszy ten lepszy! Dzisiejsze pytanie: Wśród elementów modernizowanego Parku Szymańskiego znajdzie się zegar. Jaki to będzie zegar? W tym numerze w dobre ręce oddamy: Teatr Scena Prezentacje zaproszenie 2-osobowe, Rozmowy w parku 27 lutego Teatr Scena Prezentacje zaproszenie 2-osobowe, Proca 11 marca Teatr Na Woli zaproszenie 2-osobowe, Trzy siostrzyczki Trupki (pokaz przedpremierowy) 9 marca Teatr Na Woli zaproszenie 2-osobowe, Trzy siostrzyczki Trupki (pokaz przedpremierowy), 10 marca Silver Screen Wola 8 zaproszeń 1-osobowych, wybrany seans kinowy w dowolnym terminie Kawiarnia Mesita zaproszenie rodzinne Chińskie spotkanie, warsztaty dla dzieci od lat 4 27 lutego W 1942 r. została szefem wydziału dziecięcego pol skiej organizacji podziemnej Ra da Pomocy Ży dom Żegota. W tym czasie miesz kała na Woli przy ul. Ludwiki 6. Or wą. Przy okazji posiłków nauczy ciele mogą kontrolować, co ucznio wie jedzą, i czy w ogóle jedzą. Niecodzienne zwyczaje panują też w stołówce. Wszystko, co zostaje z posiłków: jabłko, deser czy jogurt, dzieci odkładają na specjalną tacę. Smakołyki trafiają do świetlicy, gdzie część uczniów czeka dłużej na swoich rodziców. Skąd te po mysły? Szkoła przy Grzybowskiej uczestniczy w kampanii Wiem, co jem. Jej celem jest organizacja zdrowego żywienia dzieci w pla cówkach oświatowych. Kampanii W ramach tej akcji, Urząd Dzielnicy Wola zaplanował dla mieszkańców cykl 7 spotkań edukacyjno infor macyjnych pn. Zdrowa Wola pro filaktyka chorób nowotworowych. Pierwsze odbędzie się już 11 mar ca w godz w sali sesji Urzę du Dzielnicy Wola przy Al. Solidar ności 90. Tematem, kierowanego do kobiet spotkania będzie rak piersi i rak szyjki macicy. Partnerami w or ganizacji spotkania są Centrum On kologii Instytut im. Marii Skłodows kiej Curie, Stowarzyszenie Amazonek Żonkil" i ZOZ Wola oraz Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna. Głównym celem akcji jest zwięk Właśnie minęła okrągła rocznica urodzin najbardziej znanej na świecie mieszkanki Woli. Irena Sendlerowa, z domu Krzyżanowska urodziła się 15 lutego 1910 r. w Warszawie. Zmarła 12 maja 2008 r., również w Warszawie. Spoczywa na Powązkach. Stres, papierosy, złe odżywianie i brak ruchu jednym słowem fatalny tryb życia to główne przyczyny raka. Do tego dochodzi zanieczyszczenie środowiska. W Polsce, w 2000 r. wykryto 110 tys. zachorowań na nowotwór. Prognoza na ten rok to już 160 tys.! Z tej liczby tylko 35% przeżyje. Wczesne wykrywanie choroby mogłoby tą przerażającą statystykę poprawić. Polska Unia Onkologii rozpoczyna konkurs dla mazowieckich gmin i dzielnic Warszawy ZDROWA GMINA. ganizowała przemyt żydowskich dzieci z getta, które trafiały do pol skich rodzin i wielu sierocińców prowadzonych przez Zgromadze nie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Wspólnie z wieloma innymi Polakami uratowała dzieci. Dwukrotnie więcej niż nagłośniona postać przemysłowca Oscara Schin dlera. Warunki w jakich udało się towarzyszy książeczka z zasadami prawidłowego odżywiania. Publi kacja, opracowana przez specjalis tów z SGGW, przeznaczona jest dla dzieci w wieku 6 9 lat. Można ją bezpłatnie ściągnąć ze strony inter netowej Urzędu Miasta um.warsza wa.pl. Tam też znajdą informacje inne szkoły zainteresowane projek tem. Udział w nim jest dobrowolny. Patronat merytoryczny nad kampa nią Wiem, co jem objął Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Kon sumpcji SGGW. MJ/ Sposób na raka szenie liczby osób zgłaszających się na badania profilaktyczne w kierun ku chorób nowotworowych. Mimo, że w szerokich przedziałach wieko wych badania są bezpłatne i nie trzeba na nie skierowania, kolejki na nie, wcale się nie ustawiają. Po spot kaniu wszyscy otrzymają materiały, w których znajdą również informa cje, gdzie mogą się przebadać. Tytuł Zdrowej gminy uzyskają te trzy jednostki samorządowe, które odnotują największy wzrost procen towy zgłaszających się na badania. Łączna suma nagród dla gmin i dzielnic biorących udział w akcji to 175 tys. zł. WSSiZ/ H I S T O R Y C Z N A W O L A 100 lecie urodzin Ireny Sendlerowej to zrobić były nieporównywalnie bardziej wymagające, a ryzyko znacznie większe. Czasem przemy cane dziewczynki i chłopców usy piano, aby nie zdradziły się pła czem. Ukryte w opuszczających getto samochodach, tramwajach, wychodzące tajnymi tunelami i w brygadach robotniczych otrzymały szansę przeżycia. W 1943 roku Ire na Sendlerowa została aresztowa na. Od niechybnej śmierci uchronili ją przyjaciele z podziemia. W okre sie PRL całkowicie zapomniano o jej zasługach, chociaż przed woj ną należała do PPS. Była wielokrotnie wyróżniana, w tym: Medalem Orła Białego, Me dalem Sprawiedliwi wśród Naro dów Świata i Orderem Uśmiechu. Jest Honorową Obywatelką Miasta Stołecznego Warszawy. Izba Repre zentantów Kongresu USA uchwaliła nawet rezolucję upamiętniającą bohaterską Polkę. W 2006 i 2008 roku podjęto inicjatywę zgłoszenia kandydatury Ireny Sendlerowej do Pokojowej Nagrody Nobla. Na Woli działa Gimnazjum jej imienia, a na budynku przy ul. Lud wiki 6 niebawem zostanie odsło nięta pamiątkowa tablica.

7 JAN Tomasz JUR GORZECHOWSKI, ur. 21 grudnia 1874 r. w Siedlcach, zm. 21 czerwca 1948 r. w Brookwood, w hrabstwie Surrey, w Anglii, generał brygady Wojska Polskiego, bliski współ pracownik J. Piłsudskiego, syn uczes tnika Powstania Styczniowego, drugi mąż jednej z najwybitniejszych pols kich pisarek Zofii Nałkowskiej. Po ukończeniu gimnazjum w Siedl cach Jan Gorzechowski kontynuował naukę w Wyższej Szkole Handlowej L. Kronenberga w Warszawie. Po ukoń czeniu studiów pracował jako urzędnik wydziału handlowego kolei nadwiślań skich. W okresie szkolnym i studenckim aktywnie uczestniczył w życiu politycz nym, był członkiem młodzieżowych or ganizacji konspiracyjnych. W 1904 r. Gorzechowski wstąpił do PPS u, a rok później został przyjęty do Organizacji Spiskowo Bojowej (był jej instruktorem na terenie Powiśla). Działał aktywnie w Związku Pracowników Kolejowych Królestwa Polskiego, a w momencie wybuchu powszechnego strajku kolejo wego w 1905 r. wszedł do Centralnego Komitetu Strajkowego. W 1906 r. kiero wał zorganizowaną przez siebie sławną akcją uwolnienia z więzienia na Pawia ku (wówczas carskiego) dziesięciu więźniów politycznych skazanych na karę śmierci wyrokiem doraźnego sądu wojskowego. W listopadzie 1907 r. Go rzechowski został aresztowany i zesła ny na Sybir. W maju 1908 r. karę zamie H I S T O R Y C Z N A W O L A Patroni wolskich skwerów (3) Trzy godziny później słychać znajomy huk buciorów. Do trzeciej nad ranem zrywali podłogi, i dręczyli matkę Ireny. Umarła kilka tygodni potem, ale raczej z powodu ciężkiej choroby, na którą niono na wydalenie z Rosji. Od 1908 r. Jur działał w Związku Walki Czynnej oraz w Związku Strzeleckim we Lwo wie. W tym okresie Gorzechowski zo stał wykładowcą w Niższej Szkole Woj skowej ZWZ i jako instruktor kilkakrot nie wyjeżdżał do Królestwa Polskiego. W sierpniu 1914 r. wstąpił do Legionów Polskich, gdzie zajmował się m.in. orga nizowaniem żandarmerii polskiej w Za głębiu Dąbrowskim, Częstochowie, Piotrkowie i Łodzi. W latach dowodził żandarmerią polową w I Bry gadzie Legionów. W 1915 r. został aresz towany przez Austriaków za prowadze nie działalności agitacyjno wojskowej i niedozwolony werbunek do Legionów. Władze austriackie zażądały usunięcia go z Legionów, w wyniku czego pod koniec kwietnia 1916 r. przeniósł się do zapadła wcześniej. Mama kazała mi iść spać, a na drugi dzień powiedziała: Wszystko się wyjaśniło. To było nieporo zumienie. Pani Sendlerowa zostala zwolniona z Pawiaka i będzie u nas Warszawy i został członkiem Komendy Naczelnej Polskiej Organizacji Wojsko wej. Od listopada 1918 r. był komen dantem Milicji Miejskiej w Warszawie, a następnie dyrektorem Policji i dyrek torem Departamentu Bezpieczeństwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. W styczniu 1919 r., w czasie nieudane go zamachu dokonanego przez endecję, został ciężko ranny, co jeszcze bardziej podniosło jego zasługi w oczach Mar szałka Piłsudskiego. W sierpniu 1919 r. powrócił do służby w żandarmerii, zaj mując kolejno stanowiska: oficera do zleceń Dowództwa Żandarmerii Polo wej, dowódcy Żandarmerii Polowej oraz dowódcy 3. Dywizjonu Żandarme rii w Grodnie. W latach był komendantem w Brześciu nad Bugiem. W lutym 1928 r. przydzielono go do Ko Opowiedzcie nam swoje historie Irenę Sendlerową niezwykłą sąsiadkę z Ludwiki wspomina Barbara Jankowska-Tobijasiewicz cz. 3 Irena Sendlerowa z Barbarą Jankowską-Tobijasiewicz w domu ojców bonifratrów w Warszawie Spacer z przewodnikiem Wolskie świątynie różnych wyznań kościół św. Wawrzyńca Urząd Dzielnicy Wola zaprasza na nowy cykl spacerów. Tym razem wraz z Mi łośnikami Warszawy i Mazowsza Przewodnikami PTTK pokazujemy Państwu wielokulturowość Woli od strony żyjących tu tradycji i osób różnych wyznań. Odwiedzimy rzymsko katolicki kościół św. Wawrzyńca na Reducie Wolskiej. Termin: 27 lutego (sobota), godz Start: ul. Wolska 140a. Dojazd tramwajami: 27, 26, 10, 8 oraz autobusami: 129, 154, 155, 159. Zapisy pod nr tel.: ARCH. BARBARA JANKOWSKA-TOBIJASIEWICZ nocować przez następne dni. Ale nie po trzebujesz nikomu na ten temat mówić. W ten sposób mama wzięła na siebie dużą odpowiedzialność. Narażała i nas, i innych lokatorów. Irena była u nas 10 dni. Potem musiała zabrać swoją mamę do szpitala na Płocką, a sama przeniosła się na Kawęczyńską do remizy, do zna jomego inżyniera. Wyrobili jej też pa piery na inne nazwisko. Zanim jednak odeszła przyniosła nam intarsjowany i inkrustowany stoliczek, pytając, czy możemy go przechować. Powiedziała, że to dla niej najcenniejsza pamiątka rodzinna. Stoliczek wzięłyśmy. Przed samym powstaniem zgłosiła się po nie go jakaś pani z kartką od Ireny. Parę tygodni po odejściu od nas Ireny ktoś nakleił na bramie klepsydrę. Napisana ręcznie informowała, że zmar ła pani Krzyżanowska, czyli matka Ire ny, i pogrzeb odbędzie się na Powąz kach. Mama przeszła się po sąsiadach, czy ktoś idzie na pogrzeb, ale nikt się nie wybierał. Na Powązki pojechała sama. Cmentarz był obstawiony przez tajniaków, którzy czekali na Irenę. Ona jednak się nie pojawiła. Wcześniej przy rzekła matce, że w razie jej śmierci nie przyjdzie na pogrzeb. Od tego czasu nie mieliśmy już kon taktu z Ireną. Do jej mieszkania spro wadziły się dwie Żydówki z dwojgiem dzieci chłopcem i dziewczynką. Jedna starsza, a druga oszałamiającej urody ubierała się cudownie, we francuskie sukienki i kapelusze w kwiaty. Miała piękną dziewczynkę o blond włosach. Odprowadzał ją szalenie przystojny dryblas. Z mamą myślałyśmy, że to ja kiś niemiecki oficer, ale to trudno po wiedzieć. Mimo swojego pochodzenia MACIEJ PODULKA 7 mendy Miasta Warszawy. Od r. do r. pełnił służbę na sta nowisku komendanta głównego Straży Granicznej, po czym przeniesiony zo stał w stan spoczynku. Po kampanii wrześniowej został internowany w obo zie w Rumunii, skąd przedostał się na Bliski Wschód. Od grudnia 1940 r. do kwietnia 1943 r. przebywał w Ośrodku Zapasowym Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich w Palestynie. Od kwietnia 1943 do 1947 r. pozostawał bez przydziału. Na zlecenie władz bry tyjskich (po uprzednim uzyskaniu poz wolenia władz polskich) organizował i kierował szkoleniem służb porządko wych w Palestynie. Po demobilizacji osiedlił się w Wielkiej Brytanii. Zmarł w szpitalu wojskowym pod Salisbury. Został pochowany na ogólno alianckim cmentarzu wojskowym Brookwood pod Londynem. Jan Jur Gorzechowski był posiada czem szeregu odznaczeń, m.in. Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Mi litari, Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Walecznych, Krzyża Niepodległości z Mieczami. Skwer im. Jana Jura Gorzechowskie go znajduje się u zbiegu ulic Jana Pawła, Dzielnej i Smoczej. DS Źródła: 1. Z. Nicman, General brygady Jan Gorze chowski ( ), Polska Zbrojna 1944, nr 13, s /ludzie/zyciorysy/195 Historia Jana %5C. 3. Go rzechowski. wcale się nie kryły i wychodziły nor malnie na ulicę. Nikt też ich nie wydał. Po wojnie mama od czasu do czasu mówiła Wiesz co, ciekawa jestem co się dzieje z Sendlerową? Jej życzeniem było, aby kiedyś sprawdzić, czy Irena przeżyła okupację. Przypadkowo, parę lat temu zoba czyłam w telewizji Irenę Sendlerową. Od razu ją poznałam. Pokazywali, jak odwiedziły ją dziewczynki z teatrem z Ameryki. Moja córka zdobyła wtedy kontakt do bonifratrów, którzy się nią opiekowali. Bardzo się krępowałam i nie od razu zadzwoniłam. Wreszcie wykręciłam numer: Pani Ireno, pani sobie zapewne nie przypomina sąsiadki z ul. Ludwiki? Ty jesteś Basia Jankowska! Kiedy do mnie przyjdziesz? usłyszałam. Nogi miałam gumowe. A kiedy mogę? W każdej chwili! Pojechałyśmy tam z córką jak naj szybciej. Wchodzimy. Mały pokoik, ma lutka wciśnięta w fotel Irena, 2 3 nie znane mi kobiety i filmujący mężczyz na (chyba z Izraela). Zobaczyłam, że Irena, nie mogąc się unieść, wyciągnęła tylko ręce. Choć Basiu, niech cię wreszcie uścisnę! Potem bez przerwy płakałam, a ona nie wypuszczała moich rąk ze swoich. P.S. Naszą rodzinę związało z Ireną szereg innych przypadków. Mój ojciec, kapitan, na kartce z oflagu (obóz je niecki dla oficerów red.) napisał do nas, że w jednym baraku siedzi z pa nem Sendlerem, mężem Ireny, a przez dziwny zbieg okoliczności jej grób i nasz rodzinny znajdują się bardzo blisko siebie. BJ T/red.

8 8 KULTURALNA WOLA KALENDARIUM WYDARZEŃ KULTURALNYCH 25 LUTEGO 11 MARCA godz Dinozaur Pimpuś warsztaty literacko plastyczne. Z cyklu Bajkowe podróże małe i duże. Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 13, ul. Staszica 5a godz Zmiana ról", Kabaret Paralaksa, DK Działdowska, ul. Działdowska 6. Rezerwacja bezpłatnych wejściówek tel. (22) godz Spadkobiercy. Teatr Scena Prezentacje, ul. Żelazna 51/53. Bilety (22) godz Free the Electronic warszawscy twórcy muzyki elektron icznej. DJ Eprom, Tom Encore, Maed, Memwha, S.Q., TikTak. Centralny Dom Qultury, ul. Burakowska 12. Wstęp 6 zł godz Koncert Yellow Brick Road (białoruski zespół fun house rock). Klub Dobra Karma, ul. Górczewska 67. Wstęp 15 zł, w dniu imprezy 25 zł godz Za Horyzontem spotkanie o Uzbekistanie. W programie opowieści z podróży, zdjęcia, eksponaty. Kawiarnia Mesita, ul. Sienna 93. Wstęp wolny godz Art of Beatbox i znani raperzy na koncercie promocyjnym. Klub Punkt & Radio Luxemburg, ul. Górczewska 67. Wstęp 20 zł/15 zł w przedsprzedaży godz Roots revival. Soundsystem in session. Klub Dobra Karma, ul. Górczewska 67. Wstęp 10 zł godz Maraton filmowy Złote Globy pokaz filmów nagrod zonych tegorocznymi Złotymi Globami. W repertuarze Julie i Julia, Sherlock Holmes, Kac Vegas. Silver Screen Wola, Górczewska 124. Bilety (22) godz Maciejki czyli imieninowy misz masz dźwiękowy. Macieje z dowodem wstęp wolny. Centralny Dom Qultury, ul. Burakowska 12. Wstęp 10 zł godz PREMIERA Przygoda w starej kopalni. Seanse co godzine. Kino 5D Extreme, ul. Połczyńska 4. Bilety (22) godz Rozmowy w parku. Teatr Scena Prezentacje, ul. Żelazna 51/53. Bilety (22) godz Wizyta w kościele św. Wawrzyńca. Bezpłatny spacer z przewodnikiem z cyklu Wolskie świątynie różnych wyznań. Start ul. Wolska 140a. Zapisy tel. (22) godz Czytanie między wierszami głośne czytanie bajek. Między wierszami, ul. Krochmalna 57. Zapisy godz Konspiracja. Mały Sabotaż, spotkania z historią dla dzieci lat. Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Grzybowska godz Chińskie spotkanie opowieści o życiu chińskich dzieci w wykonaniu sinolożki Agnieszki Putkiewicz, uczestnicy zrobią z plasteliny chińskie buźki. Zajęcia dla dzieci od lat 4. Kawiarnia Mesita, ul. Sienna 93. Wstęp 25 zł, Zapisy sms em godz Marne disco vol.1. Koncert zespołu Marne Szanse (disco/rock) i afterparty DJ Gregscott (house/vocal house/electro). Klub Dobra Karma, ul. Górczewska 67. Wstęp 10 zł godz PREMIERA Przygoda w starej kopalni. Seanse co godzine. Kino 5D Extreme, ul. Połczyńska 4. Bilety (22) godz Zawiszacy tacy jak my warsztaty dla dzieci w wieku lat. Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Grzybowska godz Alterodchudzanie warsztaty zdrowego odżywiania. Kawiarnia Mesita, ul. Sienna 93.Wstęp wolny godz i I więcej nic nie pamiętam. Spektakl grany w Żydowskim Instytucie Historycznym, ul. Tłomackie 3/5. Bilety: Teatr Na Woli, ul. Kasprzaka 22, (22) godz i godz Urodziny Fryderyka Chopina. Dwa koncerty poetycko muzyczne w 200. rocznicę urodzin kompozytora. Muzyka Chopina bez fortepianu na dawne i ludowe instrumenty. Muzeum Woli, ul Srebrna godz Warsztaty ceramiczne biżuteria. Kawiarnia Mesita, ul. Sienna 93. Wstęp 30 zł, zapisy godz Cykl filmowy dla Pań Kino Na Obcasach : Słyszeliście o Morganach. Przed projekcją promocje produktów. Silver Screen Wola, ul. Górczewska 124. Bilety (22) Do Wystawa zdjęć europejskiego dziedzictwa Dariusza Starko Europo Zachowaj Korzenie. OK. im. Żeromskiego, ul. Obozowa godz i I więcej nic nie pamiętam. Spektakl grany w Żydowskim Instytucie Historycznym, ul. Tłomackie 3/5. Bilety: Teatr Na Woli, ul. Kasprzaka 22, (22) godz Spotkanie ze Starożytnym Egiptem archeolog Karolina Górka opowie o polskiej misji we wschodniej Delcie Nilu. Kawiarnia Mesita, ul. Sienna 93. Wstęp wolny godz Duże zmiany jak odstawić dziecko od piersi warsztaty dla rodziców poprowadzi trenerka wychowania. Między wierszami, ul. Krochmalna 57. Wstęp 25 zł, zapisy godz Polskie ordery i odznaczenia dawniej i dziś spotkanie z cyklu Rozmaitości z lat minionych. Muzeum Woli, ul Srebrna 12. Wstęp wolny godz Koncert kompozytorski uczniów w hołdzie Fryderykowi Chopinowi. Sala Koncertowa ZPOSM I i II st nr 3 im. G. Bacewicz, ul. Tyszkiewicza godz Recital Krystyny Sienkiewicz przy akompaniamencie Bronisława Kornasa. DK Działdowska, ul. Działdowska 6. (W ramach V edycji Wolskich Wieczorów Artystycznych). Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona godz I więcej nic nie pamiętam. Spektakl grany w Żydowskim Instytucie Historycznym, ul. Tłomackie 3/5. Bilety: Teatr Na Woli, ul. Kasprzaka 22, (22) godz Inauguracja Roku Chopina na Woli Fryderyk F. Chopin i jego epoka". Gwiazda wieczoru Jagodziński Trio. Sala Koncertowa Szkoły, ul. Tyszkiewicza 42. Wstęp za zaproszeniem, tel. (22) (tylko do 3 marca) godz. Familijne warsztaty filozoficzne dla dzieci w wieku 6 8 lat. Między wierszami, ul. Krochmalna 57. Wstęp 20 zł, zapisy godz PREMIERA! Parlez moi d'amour czyli porozmawiajmy o miłości, reż. Romuald Szejd, obsada: Agnieszka Wosińska, Sławomir Grzymkowski. Teatr Scena Prezentacje, ul. Żelazna 51/53. Bilety (22) godz Enej&Lont na trasie koncertowej. Klub Punkt & Radio Luxemburg, ul. Górczewska 67. Wstęp 10 zł godz Parlez moi d'amour czyli porozmawiajmy o miłości. Teatr Scena Prezentacje, ul. Żelazna 51/53. Bilety (22) godz Koncert Barbary Wędrychowskiej. Piosenki z repertuaru Hanki Ordonówny i Marleny Dietrich. (W ramach V edycji Wolskich Wieczorów Artystycznych). Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona godz Kino RP arcydzieła polskiej kinematografii: Jerzy Kawalerowicz Matka Joanna od Aniołów. Cykl w każdy, drugi poniedziałek miesiąca. Silver Screen Wola, Górczewska 124. Bilety (22) godz Spotkanie z Ewą Zbonikowską, wicedyrektor warszawskiego Ogrodu Zoologicznego. DK Działdowska, ul. Działdowska 6. Wstęp wolny godz Spadkobiercy. Teatr Scena Prezentacje, ul. Żelazna 51/53. Bilety (22) godz Trzy siostrzyczki Trupki/The Three Trupka Sisters aka: The Three Corpse Sisters (staged with English supertitles). Spektakl przed premierowy. Teatr Na Woli, ul. Kasprzaka 22. Bilety (22) godz Frycek Chopin spektakl dla dzieci od lat 3 w wykonaniu Teatru Wariacja. DK Działdowska, ul. Działdowska 6, dzieci wstęp wolny godz Promocja książki Agnieszki Putkiewicz Puka w Chinach, czyli o polsko chińskich zderzeniach kulturowych na wesoło. Kawiarnia Mesita, ul. Sienna 93. Wstęp wolny godz Disco Partiziani muzyka bałkańska, klezmerska, cygańska w wydaniu tanecznym. Klub Punkt & Radio Luxembourg, ul. Górczewska 67. Wstęp wolny godz Rodzicielstwo zaangażowane warsztaty dla rodziców poprowadzi trenerka wychowania. Między wierszami, ul. Krochmalna 57. Wstęp 25 zł, zapisy godz Proca. Teatr Scena Prezentacje, ul. Żelazna 51/53. Bilety (22) godz Mazowieckie pejzaże koncert fortepianowy w wykonaniu Haliny Klymkiv Szkodzińskiej. DK Działdowska, ul. Działdowska 6. Do godz W klatce. Łukasz Stępień i Janusz Boćkowski. Wystawa z cyklu artystyczne prezentacje młodych twórców fotografii. DK Działdowska, ul. Działdowska 6. Wstęp wolny. Do Portrety względne i portrety szlacheckie malarstwo Katarzyny Łucji Marciniak. DK Działdowska, ul. Działdowska 6. Wstęp wolny. Kurier Wolski Bezpłatny Dwutygodnik Lokalny Dzielnicy Wola. Adres redakcji: al. Solidarności 90, Warszawa; tel.: , 33; Redaktorzy prowadzący: Maciej Podulka, Joanna Rutkowska Redakcja: Wydział Organizacyjny, Promocja: Anna Fiszer-Nowacka, Marta Jerin, Sylwia Tomasini, Urszula Kasińska. Nakład: egz. Współpraca: Barbara Jankowska-Tobijasiewicz, Dorota Szostak, Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. Wydawca: Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, al. Solidarności 90, Warszawa Skład i łamanie: Bronowski Studio Korekta: Violetta Ciak, Druk: Żak Sp. z o.o.

Lp nazwa podmiotu tytuł oferty Przyznana dotacja 1. Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenie Księży Marianów z Lublina

Lp nazwa podmiotu tytuł oferty Przyznana dotacja 1. Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenie Księży Marianów z Lublina Zestawienie ofert w Konkursie z dziedziny kultury AD 2010 wraz z przyznanymi dotacjami Lp nazwa podmiotu tytuł oferty Przyznana dotacja 1. Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenie Księży Marianów z Lublina

Bardziej szczegółowo

Dom Kultury Rembertów.

Dom Kultury Rembertów. Dom Kultury Rembertów. 7 października 2015 r. godz. 17:30 Poczytaj mi ciociu bajki dla dzieci czyta Grażyna Majkowska, wykładowca UW. 8 października 2015 r. godz. 16:00 Jesienne róże z kolorowych liści

Bardziej szczegółowo

poniedziałek, 15 kwietnia 2013 67/13

poniedziałek, 15 kwietnia 2013 67/13 poniedziałek, 15 kwietnia 2013 67/13 AKTUALNOŚCI: CO ALEJ Z MYŚLENICKĄ? 16 kwietnia (wtorek) o godz. 18 w Szkole Podstawowej nr 43 przy ulicy Myślenickiej 112 odbędzie się spotkanie z mieszkańcami w sprawie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1658/2009 Burmistrza Krotoszyna z dnia 17 grudnia 2009 r. HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI ZAPROSZONE OSOBY,

Bardziej szczegółowo

Raport z badania. Kultura na Woli. Warszawa Opracowanie: Urząd m.st. Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej

Raport z badania. Kultura na Woli. Warszawa Opracowanie: Urząd m.st. Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej Raport z badania Kultura na Woli Warszawa 2015 Opracowanie: Urząd m.st. Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej 1 Informacje o badaniu Głównym celem badania było poznanie postaw i opinii mieszkańców na

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Wola w dniu 14 lipca 2015 r.

Protokół z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Wola w dniu 14 lipca 2015 r. Protokół z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Wola w dniu 14 lipca 2015 r. Sala sesji Urzędu Dzielnicy Wola miasta stołecznego Al. Solidarności 90 godz. 13.00 W dniu 14 lipca 2015 o godz. 13.00 w sali

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/1458/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR L/1458/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR L/1458/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum nr 49 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie, ul. Smocza 19 oraz zmiany obwodów niektórych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz UCHWAŁA Nr L/1458/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz UCHWAŁA Nr L/1458/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 2940 UCHWAŁA Nr L/1458/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum nr 49 im. Stefana Starzyńskiego

Bardziej szczegółowo

Urząd d Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej

Urząd d Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej 2. Rozbudowa hali sportowej Ośrodka Sztuk Walk Dalekiego Wschodu i Rekreacji Fizycznej przy ul. Korkowej 78 w Marysinie Wawerskim (Beneficjent: KRS Stadion TKKF) 3. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń pod

Bardziej szczegółowo

Protokół VII/2011 sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w dniu 12 kwietnia 2011 r.

Protokół VII/2011 sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w dniu 12 kwietnia 2011 r. 1 Protokół VII/2011 sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w dniu 12 kwietnia 2011 r. Przewodniczący Rady pan Dariusz Puścian powitał przybyłych na sesję Radnych, Burmistrza i Zastępców Burmistrza Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

BIOGRAFIA. Irena Sendlerowa, właściwie Irena Stanisława Sendler,

BIOGRAFIA. Irena Sendlerowa, właściwie Irena Stanisława Sendler, BIOGRAFIA Irena Sendlerowa, właściwie Irena Stanisława Sendler, Sendler z domu Krzyżanowska - ur. 15 lutego 1910 w Warszawie, zm. 12 maja 2008 w Warszawie. Polska działaczka społeczna. Swoje dzieciństwo,

Bardziej szczegółowo

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI HOŁD DLA WARSZAWSKICH POWSTAŃCÓW. Strona znajduje się w archiwum.

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI HOŁD DLA WARSZAWSKICH POWSTAŃCÓW. Strona znajduje się w archiwum. KOMENDA STOŁECZNA POLICJI Źródło: http://www.policja.waw.pl/pl/dzialania-policji/aktualnosci/39664,hold-dla-warszawskich-powstancow.html Wygenerowano: Wtorek, 24 stycznia 2017, 23:47 Strona znajduje się

Bardziej szczegółowo

GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI

GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI 20 maja 1881 roku w Tuszowie Narodowym pod Mielcem urodził się Władysław Sikorski. Był trzecim dzieckiem Emilii i Tomasza Sikorskich. Wcześniej młoda para wyprowadziła

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Wniosko wana kwota (zł) Kwota dofinans owania (zł) Całość zadania (zł) Nazwa organizacji. Lp. Opis oferty UWAGI

Zadanie 1. Wniosko wana kwota (zł) Kwota dofinans owania (zł) Całość zadania (zł) Nazwa organizacji. Lp. Opis oferty UWAGI KOMUNIKAT Rozstrzygnięcie konkursu dla organizacji pozarządowych i podmiotów dopuszczonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - na realizację zadań publicznych w zakresie kultury

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Jakuba Szelesta w Dębskiej Woli BEZPIECZNA +

Szkoła Podstawowa im. Jakuba Szelesta w Dębskiej Woli BEZPIECZNA + Szkoła Podstawowa im. Jakuba Szelesta w Dębskiej Woli BEZPIECZNA + Rządowy program wspomagania w latach 2015 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ JANUSZA KORCZAKA W ZGIERZU po patronatem dr Iwony Wieczorek, Prezydent Miasta Zgierza. 23 maja 1 czerwca 2012 roku

TYDZIEŃ JANUSZA KORCZAKA W ZGIERZU po patronatem dr Iwony Wieczorek, Prezydent Miasta Zgierza. 23 maja 1 czerwca 2012 roku TYDZIEŃ JANUSZA KORCZAKA W ZGIERZU po patronatem dr Iwony Wieczorek, Prezydent Miasta Zgierza 23 maja 1 czerwca 2012 roku 23 maja 2012 r. godz. 10.00, Inauguracja Tygodnia Janusza Korczaka w Zgierzu w

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku Załącznik do Zarządzenia Nr 995/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 13 grudnia 2016 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 98 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

kalendarz imprez kulturalnych

kalendarz imprez kulturalnych www.nysa.pl I kwartał 2014 kalendarz imprez kulturalnych KULTURA 1 Marca XVII GALA TRYTONA NYSKIEGO Uroczysta gala wręczenia statuetki dla wybitnych i nieprzeciętnych nysan - Trytona Nyskiego. W programie

Bardziej szczegółowo

Specjalny patronat honorowy MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Specjalny patronat honorowy MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO DOM KULTURY K O L O R O W A 02 495 Warszawa, ul. gen. K. Sosnkowskiego 16, tel. 22 867 63 95, fax. 22 667 83 75 www.kolorowa.arsus.pl e-mail: dk.kolorowa@gmail.com KONKURS MOJA WIEDZA O II WOJNIE ŚWIATOWEJ

Bardziej szczegółowo

Protokół VIII/2011 sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w dniu 17 maja 2011 r.

Protokół VIII/2011 sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w dniu 17 maja 2011 r. 1 Protokół VIII/2011 sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w dniu 17 maja 2011 r. Przewodniczący Rady pan Dariusz Puścian powitał przybyłych na sesję Radnych, Burmistrza i Zastępców Burmistrza Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Apel do mieszkańców stolicy

Apel do mieszkańców stolicy Apel do mieszkańców stolicy 1 sierpnia, o godz. 17.00 w stolicy rozlegną się syreny zatrzymajmy się wtedy na chwilę i skierujmy myśli ku tym, którzy 71 lat temu walczyli za nasze miasto, za wolność. Uczcijmy

Bardziej szczegółowo

Program "Lato w Mieście 2012" Dzielnica WOLA

Program Lato w Mieście 2012 Dzielnica WOLA Program "Lato w Mieście 2012" Dzielnica WOLA Koordynatorzy: Sylwia Książek tel. 22 5048431 e-mail sylwia.ksiaze@wola.waw.pl Jolanta Piątkowska tel. 22 8380165 e-mail: jolanta.piatkowska@wola.waw.pl PUNKTY

Bardziej szczegółowo

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Nasza inicjatywa to przykład szerokiego myślenia o edukacji artystycznej i perspektywicznego myślenia o szkole, jako społeczności

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA TURYSTYKI W ZGIERZU

REGIONALNE OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA TURYSTYKI W ZGIERZU REGIONALNE OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA TURYSTYKI W ZGIERZU 1 Zgodnie ze wskazaniami Światowej Organizacji Turystyki hasło przewodnie imprezy brzmieć będzie: Turystyka i woda, ochrona naszej wspólnej przyszłości.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i 1 Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 29.11.2007 roku i 06.12.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE 7. ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE 7. ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/141549,uroczystosci-upamietniajace-7-rocznice-katastrofy-smolenskiej.html Wygenerowano: Niedziela, 18 czerwca 2017, 15:48 Strona znajduje się w

Bardziej szczegółowo

Wizyta prezydenta na Alei Wojska Polskiego: plany wobec dzielnicy na najbliższe lata

Wizyta prezydenta na Alei Wojska Polskiego: plany wobec dzielnicy na najbliższe lata Wizyta prezydenta na Alei Wojska Polskiego: plany wobec dzielnicy na najbliższe lata Spotkanie z mieszkańcami, które odbyło się w poniedziałek, 10 października, w świetlicy ODK, zainicjował radny Rady

Bardziej szczegółowo

Program "Lato w Mieście 2012" Dzielnica WOLA

Program Lato w Mieście 2012 Dzielnica WOLA Dzielnica WOLA Koordynatorzy: Sylwia Książek tel. 22 5048431 e-mail sylwia.ksiaze@wola.waw.pl Jolanta Piątkowska tel. 22 8380165 e-mail: jolanta.piatkowska@wola.waw.pl PUNKTY DZIENNEGO POBYTU Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Protokół z XIV sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie, która odbyła si 26 pa

Protokół z XIV sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie, która odbyła si 26 pa Protokół z XIV sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie, która odbyła się 26 października 2015 roku w siedzibie Rady przy ul. Wysłouchów 34, w godz. 18.12 20.22 Sesję prowadził Przewodniczący Rady i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PORZĄDKU OBRAD XLII Sesja Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice w dniu 26.06.2014 r. godz. 17.00 /siedziba Rady Dzielnicy ul.

PROJEKT PORZĄDKU OBRAD XLII Sesja Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice w dniu 26.06.2014 r. godz. 17.00 /siedziba Rady Dzielnicy ul. Dz-15.0020.1.42.2014 P R O T O K Ó Ł XLII SESJA RADY DZIELNICY XV MISTRZEJOWICE z dnia 26 czerwca 2014 roku Obecni wg listy obecności Czas trwania obrad od godz.17.10 do godz.18.00 Prowadzący przewodniczący

Bardziej szczegółowo

BIEG ULICZNY ŚW. MARCINA

BIEG ULICZNY ŚW. MARCINA BIEG ULICZNY ŚW. MARCINA REGULAMIN BIEGU NA DYSTANSIE 10 km 11 listopada 2014r. godz. 13.00 I. CEL 96. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości 15. rocznica utworzenia Kępińskiego Ośrodka Sportu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku Dz-13.0021.2.2015 PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku Obecni wg listy obecności (zał. nr 1) Czas trwania obrad od godz.18.00 do godz.20.30

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL 75. ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL 75. ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/110876,75-rocznica-zbrodni-katynskiej.html Wygenerowano: Środa, 15 marca 2017, 18:15 Strona znajduje się w archiwum. 75. ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r.

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Dz.18.0020.1.31.2013 Podsumowanie: XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji. 4. Roczne Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM Imię i nazwisko Szkoła.. 1. W którym roku uchwalono konstytucję kwietniową?... 2. Podaj lata, w jakich Piłsudski był Naczelnikiem Państwa?... 3. W jakiej tradycji

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 7/2015. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu obradowała w składzie:

PROTOKÓŁ Nr 7/2015. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu obradowała w składzie: PROTOKÓŁ Nr 7/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 24 czerwca 2015 r. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

piątek, 4 września 2015 r. 148/15

piątek, 4 września 2015 r. 148/15 piątek, 4 września 2015 r. 148/15 AA AKTUALNOŚCI INWESTYCJE NA PODMIEJSKICH OSIEDLACH I OCHRONA PRAWNA 9 września (środa) o godz. 10:00 rozpocznie się 23. sesja Rady Miasta Krakowa. W porządku obrad znalazły

Bardziej szczegółowo

Zapoznaj się z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem będzie odegranie wskazanych ról.

Zapoznaj się z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem będzie odegranie wskazanych ról. 11. W ramach wymiany młodzieżowej gościsz u siebie kolegę / koleżankę z Danii. Chcesz go / ją lepiej poznać. Zapytaj o jego/jej: miejsce zamieszkania, rodzeństwo, zainteresowania. Po przyjeździe do Londynu

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE IMPREZ. MKS Dąbrowa Górnicza - Znicz Pruszków. Od: , 17:00. hala "Centrum" al. Róż 3

ZESTAWIENIE IMPREZ. MKS Dąbrowa Górnicza - Znicz Pruszków. Od: , 17:00. hala Centrum al. Róż 3 MKS Dąbrowa Górnicza - Znicz Pruszków : 12-02-2011, 18:00 Sportowa hala "Centrum" al. Róż 3 23. kolejka I ligi koszykówki mężczyzn. MKS Dąbrowa Górnicza - Znicz Pruszków Walentynki w Komitywie Od: 11-02-2011

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 43/2014 Obrad sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 8 kwietnia 2014 r. godz.18:00 Kraków, ul. Kazimierza Wielkiego 112/2

Protokół nr 43/2014 Obrad sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 8 kwietnia 2014 r. godz.18:00 Kraków, ul. Kazimierza Wielkiego 112/2 Protokół nr 43/2014 Obrad sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 8 kwietnia 2014 r. godz.18:00 Kraków, ul. Kazimierza Wielkiego 112/2 I. Otwarcie sesji. Obrady XLIII sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza (kadencja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA BR-02.0623-1-70/10 BIEŻĄCY PLAN POSIEDZEŃ KOMISJI 12 kwietnia poniedziałek Komisja Rewizyjna, godz. 13, sala Portretowa Pl. Wszystkich Świętych 3-4 1. Opiniowanie wykonania budżetu Miasta za 2009 r. 2.

Bardziej szczegółowo

Rok 2010 rokiem chopinowskim

Rok 2010 rokiem chopinowskim Fryderyk Chopin Rok 2010 rokiem chopinowskim Rozpoczęły się oficjalne obchody dwusetnej rocznicy narodzin największego polskiego kompozytora Fryderyka Franciszka Chopina. Jego wkład w rozwój światowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności zespołu przedmiotowego klas 0 w pierwszym semestrze roku szkolnego2015/2016 Sporządzone przez: Annę Biryło

Sprawozdanie z działalności zespołu przedmiotowego klas 0 w pierwszym semestrze roku szkolnego2015/2016 Sporządzone przez: Annę Biryło Sprawozdanie z działalności zespołu przedmiotowego klas 0 w pierwszym semestrze roku szkolnego2015/2016 Sporządzone przez: Annę Biryło 1. Spotkania zespołu 2. Konkursy 3. Inne działania Zespół nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 35/13 Nr 30/13 Nr 28/13

Protokół Nr 35/13 Nr 30/13 Nr 28/13 BR.0012.4.3.2013 BR.0012.5.3.2013 BR.0012.7.3.2013 Protokół Nr 35/13 Nr 30/13 Nr 28/13 wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury, Komisji Kultury Fizycznej, Sportu, Turystyki oraz Spraw Młodzieży,

Bardziej szczegółowo

Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 20 wydarzeń rodzinnych w każdej dzielnicy Warszawy - propozycja współpracy przy wyjątkowym warszawskim projekcie!

Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 20 wydarzeń rodzinnych w każdej dzielnicy Warszawy - propozycja współpracy przy wyjątkowym warszawskim projekcie! Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 20 wydarzeń rodzinnych w każdej dzielnicy Warszawy - propozycja współpracy przy wyjątkowym warszawskim projekcie! List przewodni Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszam

Bardziej szczegółowo

OD 13 lutego DO 24 lutego 2017 R. z programem profilaktycznym

OD 13 lutego DO 24 lutego 2017 R. z programem profilaktycznym FERIE ZIMOWE W GMINIE MIĘDZYZDROJE dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Międzyzdroje OD 13 lutego DO 24 lutego 2017 R. z programem profilaktycznym ORGANIZATORZY Ośrodek Pomocy Społecznej, Międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

Protokół. z III posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów. dnia 16.01.2015 r. we Wrocławiu

Protokół. z III posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów. dnia 16.01.2015 r. we Wrocławiu Protokół z III posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów dnia 16.01.2015 r. we Wrocławiu W dniu 16.01.2015 roku we Wrocławskim Centrum Seniora odbyło się III posiedzenie Wrocławskiej Rady Seniorów. Obrady

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA BR-02.0623-1-222/10 AKTUALNOŚCI Wybory do Rad Dzielnic Miasta Krakowa 9 stycznia 2011 roku odbędą się wybory do Rad Dzielnic Miasta Krakowa. Głosowanie odbywać się będzie w godzinach 8.00-22.00. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji.

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji. Protokół Nr VIII/2015 z sesji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki Borek Fałęcki odbytej w dniu 14.04.2015r. o godz. 18,30 w siedzibie Rady przy ul. Żywieckiej 13. Ad.1. Przewodniczący Rady Dzielnicy IX Jan Stanisław

Bardziej szczegółowo

Wiosenne imprezy miejskie. Konferencja prasowa 8 kwietnia 2009 r.

Wiosenne imprezy miejskie. Konferencja prasowa 8 kwietnia 2009 r. Wiosenne imprezy miejskie Konferencja prasowa 8 kwietnia 2009 r. 50-lecie Kampinoskiego Parku Narodowego 1-30 kwietnia Krakowskie Przedmieście (pomiędzy Biblioteką Rolniczą a Domem Polonii) Wystawa fotograficzna

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości.

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości. Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Komisji Rodziny i Spraw Społecznych odbytego w dniu 3 listopada 2015 r. w lokalu Urzędu Miasta Zduńska Wola (Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 109) przy ul. S. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

I sesja VII kadencji w dniu 16 grudnia 2014 r.

I sesja VII kadencji w dniu 16 grudnia 2014 r. 1 Dz-18.0021.1.2014 Podsumowanie: I sesja VII kadencji w dniu 16 grudnia 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji, 2. Ślubowanie członków Rady Dzielnicy, 3. Przedstawienie projektu porządku obrad, 4.

Bardziej szczegółowo

Punkt 12 W tym domu mieszkał i został aresztowany hm. Jan Bytnar ps. Rudy bohater Szarych Szeregów uwolniony z rąk Gestapo 26.III 1943 r.

Punkt 12 W tym domu mieszkał i został aresztowany hm. Jan Bytnar ps. Rudy bohater Szarych Szeregów uwolniony z rąk Gestapo 26.III 1943 r. Grupa I Punkt 23 Miejsce uświęcone krwią Polaków poległych za wolność Ojczyzny. W tym miejscu 2 sierpnia 1944 hitlerowcy rozstrzelali i spalili 40 Polaków. Tablica ta znajduje się na budynku parafii św.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2016roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2016roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2016roku Załącznik do Zarządzenia Nr 519/2015 Burmistrza Krotoszyna z dnia16 grudnia 2015 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 97 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

Rok Korczakowski w Młodzieżowym Domu Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku 1. Wizyta Pani Prezydentowej Anny Komorowskiej

Rok Korczakowski w Młodzieżowym Domu Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku 1. Wizyta Pani Prezydentowej Anny Komorowskiej Rok Korczakowski w Młodzieżowym Domu Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku 1. Wizyta Pani Prezydentowej Anny Komorowskiej W Młodzieżowym Domu Kultury w Płocku w lutym 2012 roku gościła Pani Prezydentowa

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r.

Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r. Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r. I część posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki odbyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z obrad IV sesji Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 22 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ. z obrad IV sesji Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 22 czerwca 2015 r. PROTOKÓŁ z obrad IV sesji Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 22 czerwca 2015 r. W dniu 22 czerwca 2015 r. (poniedziałek) od godz. 18:30 w siedzibie Rady Dzielnicy Strzyża przy ulicy Sychty 12/14 w Gdańsku rozpoczęły

Bardziej szczegółowo

PLAN ROCZNY NA ROK SZKOLNY 2015/2016. PRZEDSZKOLE Nr 400 ul. Lokajskiego 2, 02-793 Warszawa. "Przedszkolaków spotkanie z Warszawą"

PLAN ROCZNY NA ROK SZKOLNY 2015/2016. PRZEDSZKOLE Nr 400 ul. Lokajskiego 2, 02-793 Warszawa. Przedszkolaków spotkanie z Warszawą PLAN ROCZNY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDSZKOLE Nr 400 ul. Lokajskiego 2, 02-793 Warszawa "Przedszkolaków spotkanie z Warszawą" PROMOWANIE RODZIMEJ KULTURY i KSZTAŁTOWANIE POCZUCIA DUMY MŁODEGO WARSZAWIAKA

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Dz-08.0021.10.2015. P. A. Puszkarz przedstawił projekt porządku obrad:

Dz-08.0021.10.2015. P. A. Puszkarz przedstawił projekt porządku obrad: Dz-08.0021.10.2015 PROTOKÓŁ z X sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki z dnia 24 czerwca 2015 r. (godz. 18:00) w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Rzemieślniczej 10 w Krakowie

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku

P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku Obrady rozpoczęto się o godzinie od 17 00 Na 15-to osobowy skład Rady w sesji

Bardziej szczegółowo

Spotkania miłośników brydża, bezpłatne, zapisy. Wystawa kolekcjonerska Pana Marka Gzelli z cyklu Nasze Osiedle z Pasją

Spotkania miłośników brydża, bezpłatne, zapisy. Wystawa kolekcjonerska Pana Marka Gzelli z cyklu Nasze Osiedle z Pasją Spotkania Klubu Brydżowego Każdy poniedziałek, wtorek, środa, piątek, godz. 15.30-19.00 Dział Gromadzenia, ul. Ketlinga 21 Spotkania miłośników brydża, bezpłatne, zapisy Izabela Kwiatkowska, e-mail: mbpwidzew@wp.pl

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2016/2017

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2016/2017 HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2016/2017,,Nie pytaj, co środowisko może zrobić dla Ciebie, Ale co Ty możesz zrobić dla środowiska Współpraca ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

tekst łatwy do czytania Jak otrzymać pomoc z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu

tekst łatwy do czytania Jak otrzymać pomoc z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu tekst łatwy do czytania Jak otrzymać pomoc z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu Jak otrzymać pomoc z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu pomaga osobom, które nie mają

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku.

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2014 WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 12-14 i 25 marca 2014 r. MDK to niepowtarzalny

Bardziej szczegółowo

Ad. PUNKT 2 W wyniku głosowania Komisja przy 11 głosami za i 1 głosie wstrzymującym przyjęła protokół Nr 13/2009. (12 radnych na sali obrad).

Ad. PUNKT 2 W wyniku głosowania Komisja przy 11 głosami za i 1 głosie wstrzymującym przyjęła protokół Nr 13/2009. (12 radnych na sali obrad). PROTOKÓŁ nr 14/2009 z dnia 12 października 2009r. z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Obradom przewodniczyła P. Małgorzata Szelenbaum - Przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

Nr projektu Tytuł Krótki opis Obszar PROJEKTY OGÓLNODZIELNICOWE. Dostęp do nowości książkowych, książki mówionej, zbiorów specjalnych w postaci, płyt

Nr projektu Tytuł Krótki opis Obszar PROJEKTY OGÓLNODZIELNICOWE. Dostęp do nowości książkowych, książki mówionej, zbiorów specjalnych w postaci, płyt EDUKACJA, KULTURA (projekty ogolnodzielnicowe i lokalne) DATA: 7 marca br. (wtorek), początek o godz. 17.00 MIEJSCE: PaństwoMiasto, ul. gen. Wł. Andersa 29 Lp. Nr projektu Tytuł Krótki opis Obszar PROJEKTY

Bardziej szczegółowo

"Zima w Mieście 16 27 lutego 2009

Zima w Mieście 16 27 lutego 2009 "Zima w Mieście 16 27 lutego 2009 Burmistrz Miasta Nowego Targu zaprasza Burmistrz Miasta Nowego Targu zaprasza: Miejski Ośrodek Kultury, Al. Tysiąclecia 37 dodatkowe informacje: tel. 018 266 21 32 16/02

Bardziej szczegółowo

Dz Podsumowanie: XLVIII sesja VI kadencji w dniu 7 lipca 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku

Dz Podsumowanie: XLVIII sesja VI kadencji w dniu 7 lipca 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku Dz.18.0020.1.48.2014 Podsumowanie: XLVIII sesja VI kadencji w dniu 7 lipca 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji. 4. Projekty

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIV/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XIV/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XIV/2013 z sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie odbytej w dniu 20 grudnia 2013r. w Szkole Podstawowej im. Antoniego Wacińskiego w Bodzentynie. Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 10 00

Bardziej szczegółowo

Każdy patron. to wzór do naśladowania. Takim wzorem była dla mnie. Pani Ania. Mądra, dobra. i zawsze wyrozumiała. W ciszy serca

Każdy patron. to wzór do naśladowania. Takim wzorem była dla mnie. Pani Ania. Mądra, dobra. i zawsze wyrozumiała. W ciszy serca Autor wiersza: Anna Sobotka PATRON Każdy patron to wzór do naśladowania. Takim wzorem była dla mnie Pani Ania. Mądra, dobra i zawsze wyrozumiała. W ciszy serca uszczęśliwić mnie umiała. Myśli moje do Niej

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ KLUB ŻANDARMERII WOJSKOWEJ

CENTRUM SZKOLENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ KLUB ŻANDARMERII WOJSKOWEJ CENTRUM SZKOLENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ KLUB PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ poniedziałek piątek w godz. 7:00 19:00 sobota niedziela według odrębnych planów CENTRUM SZKOLENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ ADRESATEM PROPOZYCJI

Bardziej szczegółowo

XXVIII sesja VI kadencji w dniu 28 stycznia 2013 r.

XXVIII sesja VI kadencji w dniu 28 stycznia 2013 r. Dz.18.0020.1.28.2012 Podsumowanie: XXVIII sesja VI kadencji w dniu 28 stycznia 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXVI i XXVII sesji. 4.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2015

Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2015 Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2015 1 Ferie zimowe to wymarzony czas dla dzieci. Jak co roku nasza placówka zorganizowała wiele ciekawych zajęć, które rozpoczęły się już 14 lutego w sobotę. Chętne

Bardziej szczegółowo

Śródmieście dzielnica nr 29

Śródmieście dzielnica nr 29 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Śródmieście dzielnica nr 29 21.09.2016 r. godz. 17.00 Miejska Biblioteka Publiczna Al. T. Kościuszki 25 PODSUMOWANIE DĄBROWSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie na rok 2017 przyjęty na XXVI Sesji Rady Miasta Łańcuta w dniu 26 stycznia 2017 r.

PLAN PRACY Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie na rok 2017 przyjęty na XXVI Sesji Rady Miasta Łańcuta w dniu 26 stycznia 2017 r. Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie przyjęty na XXVI Sesji w dniu 26 stycznia 2017 r. I kwartał 1. Inwestycje w gminie - informacja z realizacji oraz planów 2. Informacja o stanie realizacji

Bardziej szczegółowo

Budżet partycypacyjny co to takiego? Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy.

Budżet partycypacyjny co to takiego? Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy. Budżet partycypacyjny co to takiego? Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy. Budżet partycypacyjny najważniejsze cechy 1. publiczna

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 25 lutego 2008 roku

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 25 lutego 2008 roku P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 25 lutego 2008 roku SE-PO.0063-4-2/08 Obecni: 1. Dominik Penar -nieobecny 2. Andrzej Mentel- obecny 3. Czesław Badura- nieobecny

Bardziej szczegółowo

Raport Merytoryczny, 2010 Stowarzyszenie Nasz Norblin ul. Dembego 8 m. 37 02-796 Warszawa

Raport Merytoryczny, 2010 Stowarzyszenie Nasz Norblin ul. Dembego 8 m. 37 02-796 Warszawa Raport Merytoryczny, 2010 Stowarzyszenie Nasz Norblin ul. Dembego 8 m. 37 02-796 Warszawa 1 Raport merytoryczny Stowarzyszenia Nasz Norblin za 2010 r. Pełna nazwa Stowarzyszenie byłych właścicieli i ich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN V MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW KRAKOWA W BIEGU GÓRSKIM "BIEG TRZECH KOPCÓW"

REGULAMIN V MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW KRAKOWA W BIEGU GÓRSKIM BIEG TRZECH KOPCÓW REGULAMIN V MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW KRAKOWA W BIEGU GÓRSKIM "BIEG TRZECH KOPCÓW" 1. Cel imprezy Celem imprezy jest popularyzacja idei biegania jako najprostszej formy aktywnego wypoczynku, promowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Budżet partycypacyjny Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Budżet gminy Budżet gminy to plan jej dochodów i wydatków. Wyłączną kompetencję do uchwalania budżetu gminy oraz dokonywania w nim zmian w trakcie

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 15-17 marca 2016 r. Odważnym los sprzyja /H. Sienkiewicz/ Projekt edukacji kulturalnej

Bardziej szczegółowo

Opole, 11 grudnia 2015 r. BRM Protokół nr 13/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola z dnia 10 grudnia 2015 r.

Opole, 11 grudnia 2015 r. BRM Protokół nr 13/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola z dnia 10 grudnia 2015 r. BRM.0012.5.52.2015 Protokół nr 13/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opole, 11 grudnia 2015 r. Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury odbyło się w sali nr 312 im. Karola Musioła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r.

Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r. Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XX sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI CENTRALNE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI. Strona znajduje się w archiwum.

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI CENTRALNE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI. Strona znajduje się w archiwum. KOMENDA STOŁECZNA POLICJI Źródło: http://www.policja.waw.pl/pl/dzialania-policji/aktualnosci/30397,centralne-obchody-swieta-policji.html Wygenerowano: Środa, 6 września 2017, 12:26 Strona znajduje się

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (858) Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (20.) oraz Komisji Ustawodawczej (183.) w dniu 22 kwietnia 2009 r. VII

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 69/2009 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 października 2009r.

Protokół Nr 69/2009 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 października 2009r. Protokół Nr 69/2009 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 października 2009r. Obecni: 1. Grażyna Rek - Przewodnicząca Komisji 2. Waldemar Sikora - Zastępca Przewodniczącego 3. Halina Jusińska - Członek

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r.

PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r. PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r. Posiedzeniu komisji przewodniczył Jan Stępień Przewodniczący Komisji. Lista obecności

Bardziej szczegółowo

Chopinowskie inspiracje w muzyce, plastyce i teatrze

Chopinowskie inspiracje w muzyce, plastyce i teatrze Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Chopinowskie inspiracje w muzyce, plastyce i teatrze Wojewódzki Dom Kultury im.

Bardziej szczegółowo