DLA GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO JUSTYNA BACZ-KAZIOR. Kurs podstawowy i kontynuacyjny. Janina Zielińska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DLA GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO JUSTYNA BACZ-KAZIOR. Kurs podstawowy i kontynuacyjny. Janina Zielińska"

Transkrypt

1 JUSTYNA BACZ-KAZIOR PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA GIMNAZJUM Kurs podstawowy i kontynuacyjny Opieka merytoryczna Janina Zielińska Numer dopuszczenia: DKOW /08

2 2

3 Spis treści 1. OMÓWIENIE PROGRAMU Informacja o autorce Koncepcja pedagogiczna programu Założenia metodyczne specyfika programu CELE NAUCZANIA Cele ogólne oraz zadania szkoły Cele szczegółowe Cele dotyczące posługiwania się językiem francuskim Cele dotyczące rozwijania kompetencji kulturowych i interkulturowych Cele związane z kształceniem autonomii w uczeniu się języka TREŚCI NAUCZANIA Kryteria doboru treści Zakres materiału Zestaw tematów komunikacji oraz funkcji i sytuacji komunikacyjnych Wykaz sprawności językowych Zestaw zagadnień i struktur gramatycznych Zestaw zagadnień fonetycznych i intonacyjnych REALIZACJA PROGRAMU Metody nauczania Pomoce dydaktyczne Podręcznik kursowy Materiały uzupełniające Techniki pracy nad poszczególnymi sprawnościami i strategie Techniki i strategie receptywne Rozwijanie sprawności rozumienia tekstu mówionego Rozwijanie sprawności czytania ze zrozumieniem Techniki i strategie produktywne Rozwijanie sprawności interakcji Rozwijanie sprawności mediacji Rozwijanie kompetencji lingwistycznych Rozwijanie kompetencji socjolingwistycznej Rozwijanie kompetencji pragmatycznej Rozwijanie umiejętności interkulturowych Nauczanie interdyscyplinarne Formy pracy na lekcji i rekomendowane ćwiczenia, sprzyjające aktywizacji uczniów Indywidualizacja nauczania Przygotowanie ucznia do autonomii samokształcenie, rozwijanie strategii

4 5. WDRAŻANIE PROGRAMU Planowanie pracy Przewidywane osiągnięcia uczniów pod koniec III etapu gimnazjum Wariant I podstawowy Wariant II kontynuacyjny OCENIANIE Bieżąca samokontrola i samoocena Portfolio językowe Karta samooceny Inne propozycje Sposoby oceniania wewnątrzszkolnego Techniki oceniania i wystawiania ocen Kryteria wymagań na poszczególne oceny Rola błędu MATERIAŁY PRAKTYCZNE Propozycje modyfikacji programu i uzupełniające środki dydaktyczne do gimnazjum Opis zadań egzaminacyjnych DELF A1, A Przykładowy scenariusz lekcji z konkursem «La France en 80 jours» Przykładowy scenariusz: Lekcja z piosenką Przykładowe zadania proponowane przy wykorzystaniu dokumentów wideo lub DVD, uzupełniających podręcznik Déclic Przykładowe zadania proponowane przy wykorzystaniu dokumentu autentycznego TV5 MONDE Przykład testu kontroli okresowej Propozycja testu diagnostycznego dla uczniów kontynuujących naukę po szkole podstawowej Przykładowa karta samooceny ucznia Przykładowa karta postępów ucznia Lista użytecznych adresów internetowych Lista nazwisk współczesnych piosenkarzy i zespołów francuskich i francuskojęzycznych w porządku alfabetycznym Minisłowniczek aktualnego języka młodzieżowego Przykładowa ankieta: Sprawdź swój styl poznawczy Propozycje kontraktu uczniowie nauczyciel BIBLIOGRAFIA

5 1. Omówienie programu Metryczka programu Przedmiot: Typ szkoły: Etap nauczania: Typ kursu: Autor: Program nauczania języka francuskiego Gimnazjum III etap edukacyjny Podstawowy i kontynuacyjny Justyna Bacz-Kazior 1.1. Informacja o autorce Justyna Bacz-Kazior Absolwentka Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego i lektor języka francuskiego w Instytucie Francuskim w Warszawie oraz w Wyższej Szkole Ekonomicznej ALMAMER w Warszawie. W latach nauczyciel języka francuskiego w Gimnazjum nr 20 w Warszawie, od 2000 r. konsultant metodyczny wydawnictwa CLE International. W latach oraz metodyk w szkole językowej LANG LTC Koncepcja pedagogiczna programu Program, który oddajemy do rąk nauczyciela języka francuskiego jest przeznaczony do realizacji na III etapie edukacyjnym w gimnazjum. Zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dn r. nauka języka francuskiego przewidziana jest w wymiarze dwóch lub trzech godzin lekcyjnych tygodniowo, co daje w przybliżeniu odpowiednio od 60 do 90 godzin rocznie i od 180 do 270 godzin w ciągu całego kursu. Proponujemy dwa warianty programu: wariant I dla uczniów rozpoczynających naukę od podstaw oraz wariant II dla uczniów kontynuujących naukę po szkole podstawowej. Obydwa warianty programu umożliwiają przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego z języka francuskiego, wprowadzonego na mocy rozporządzenia MEN z dn. 8 września Niniejszy program nauki języka francuskiego dla gimnazjum jest zgodny z Podstawą programową kształcenia ogólnego dla gimnazjum zatwierdzoną przez MENiS 2 i opublikowaną w Dzienniku Ustaw nr 210 z dn r. W oparciu o nią zostały określone cele edukacyjne i wskazane zadania szkoły; bardziej szczegółowo opracowano treści nauczania oraz planowane osiągnięcia uczniów. Zgodnie z Europejskim Opisem Systemu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie 3 oprócz czterech zasadniczych sprawności uwzględnione zostały działania interakcyjne i mediacyjne 4, położono nacisk na rozwijanie różnego typu strategii. Umiejętności uczniów rozwijane w gimnazjum rozumiane są jako kompetencje, tak więc obok kompetencji ogólnych program 1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 8 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych 30 ust Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. 3 Coste D., North B., Sheils J., Trim J., Europejski System Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, Rada Europy 2001 / CODN, Warszawa Dalej w tekście: ESOKJ, s ibidem, s

6 operuje pojęciami takimi, jak komunikacyjne kompetencje językowe, obejmujące kompetencje lingwistyczne, kompetencję socjolingwistyczną oraz pragmatyczną Założenia metodyczne specyfika programu Punktem wyjścia przy tworzeniu programu nauczania była dla nas odpowiedź na pytania: kim są uczniowie, z którymi pracują nauczyciele-adresaci niniejszego programu, jakie posiadają kompetencje ogólne, jakimi dysponują językowymi kompetencjami komunikacyjnymi. Jak to było wspomniane wcześniej, docelowym odbiorcą programu jest uczeń gimnazjum uczący się języka francuskiego od podstaw lub kontynuujący naukę francuskiego po szkole podstawowej. Jego cechy osobowościowe, zainteresowania, motywacje i potrzeby będą odgrywać kluczową rolę zarówno w procesie nauczania, jak i w samym uczeniu się. To uczeń będzie głównym aktorem tego procesu, współodpowiedzialnym za jego efekty, a nauczyciel będzie pełnił rolę stymulującą ten proces. Program, który proponujemy, ma za zadanie wskazać sposób, w jaki trzeba pokierować pracą ucznia, by doprowadzić jego umiejętności językowe do poziomu A1/A2 (wariant I) oraz poziomu A2+/ B1 5 (wariant II), w zgodzie z podstawą programową MEN (rozdział Cele dotyczące posługiwania się językiem francuskim). Najistotniejsze cechy naszego programu to: zadaniowe podejście do nauczania/uczenia się języków obcych, a więc postawienie ucznia w konkretnej sytuacji komunikacyjnej i w określonym kontekście (jak np. zakup biletu na dworcu, uzyskanie informacji nt. danego regionu czy spektaklu w języku obcym), gdzie znajomość słownictwa i struktur gramatycznych nie jest celem samym w sobie, a jedynie służy realizacji zamierzenia 6 ; podejście komunikacyjne w powiązaniu z podejściem kognitywnym, a więc nauczanie kładące nacisk na rozwijanie umiejętności skutecznego porozumiewania się w języku obcym przy jednoczesnym rozwijaniu kompetencji lingwistycznych 7 ; wariantowość (elastyczność zastosowania), a więc uwzględnienie sytuacji, w jakiej znajdują się absolwenci szkół podstawowych. Proponujemy dwa zasadnicze warianty: wariant I dla uczniów rozpoczynających naukę języka francuskiego w gimnazjum od początku oraz wariant II dla uczniów, którzy kontynuują naukę. Przewidujemy podobnie jak w szkołach ponadgimnazjalnych, dwa zakresy treści: podstawowy i kontynuacyjny. Przy tym będą możliwe modyfikacje zmierzające do tego, by umożliwić ambitnym uczniom realizację indywidualnej ścieżki rozwoju językowych kompetencji komunikacyjnych; pragmatyzm i realizm, przejawiające się w realistycznym sformułowaniu zamierzeń w stosunku do możliwości ich realizacji. Ponadto w programie nauczyciel znajdzie wiele konkretnych propozycji podręczników i materiałów dodatkowych takich, jak zbiory ćwiczeń gramatycznych, leksykalnych, CD-Romów, przykłady ćwiczeń, aktywności, testów, projektów, scenariuszy lekcji, fragment planu wynikowego wraz z sugestiami, w jaki sposób je sporządzać, listy użytecznych stron internetowych; nowoczesność, rozumiana tutaj jako wykorzystanie współczesnych środków nauczania, np. nagrań wideo/dvd, CD-Romów, materiałów istniejących w internecie, tablic interaktywnych; spiralny przebieg procesu nauczania, czyli umiejętności i wiadomości przyswojone na wcześniejszych etapach są systematycznie rozwijane i poszerzane w kolejnych etapach nauczania; 5 Poziomy określone według skali Rady Europy. 6 Coste D., op. cit., s Puren C., La perspective actionnelle. Vers une nouvelle cohérence didactique w Le Français dans le monde, Nr 348, FIPF / CLE International, 2006, s

7 indywidualizacja nauczania, oznaczająca zorientowanie działań nauczyciela na rozwój indywidualnych potrzeb i zainteresowań ucznia (wynikających z różnego tempa rozwoju i stylów uczenia się młodzieży w tym przedziale wiekowym); rozwijanie autonomii ucznia, a więc praca nad strategiami uczenia się języka obcego, kształtowanie współodpowiedzialności za procesy uczenia się i nauczania, samodzielna praca, przygotowanie do samooceny; rozwijanie motywacji uczniów poprzez wskazywanie celowości nauki języka francuskiego tak, aby uczeń nie traktował języka jak przedmiot szkolny, lecz jako środek do osiągnięcia zamierzonego celu, (np. wyszukania interesującej informacji w internecie, zrozumienia przekazu piosenki, komunikowania się ze swymi rówieśnikami z innych krajów.), a także jako przygotowanie do nowych wymagań na kolejnym etapie edukacyjnym, w perspektywie prawdopodobnej kontynuacji nauki języka francuskiego w szkole ponadgimnazjalnej. interkulturowość w programie położono nacisk na nauczanie języka w ścisłym związku z nabywaniem wiedzy o Francji, wybranych krajach francuskojęzycznych i krajach europejskich, na rozwijanie umiejętności związanych z mówieniem o swojej kulturze w języku francuskim. interdyscyplinarność program zakłada, że nauka języka francuskiego będzie ściśle powiązana z realizacją ścieżek edukacyjnych, zwłaszcza edukacji europejskiej, a także korelowana z nauczaniem innych przedmiotów np. z wiedzą o społeczeństwie, językiem polskim, historią, geografią, biologią, sztuką czy informatyką. Powróćmy jeszcze do pierwszej z cech programu podejścia zadaniowego, będącego kwintesencją założeń ESOKJ, na którym opiera się Podstawa programowa MEN: Posługiwanie się językiem, w tym także uczenie się języka, obejmuje działania podejmowane przez uczestników życia społecznego, którzy jako osoby indywidualne posiadają i stale rozwijają swoje kompetencje zarówno ogólne, jak i językowe kompetencje komunikacyjne. Posługując się tymi kompetencjami, podejmują oni określone działania językowe. Uwzględniając uwarunkowania i ograniczenia, wynikające z danego kontekstu, uruchamiają pewne procesy językowe, które pozwalają tworzyć teksty dotyczące tematów z określonych sfer życia. Stosują przy tym strategie najbardziej odpowiednie dla wykonania danego zadania. Świadoma obserwacja procesów towarzyszących tym wszystkim działaniom prowadzi, na zasadzie sprzężenia zwrotnego, do wzmocnienia lub do modyfikacji własnych kompetencji. 8 Wyjaśnimy krótko terminy używane w ESOKJ, do których będziemy się odwoływać w niniejszym programie: Kompetencje ogólne obejmują: wiedzę deklaratywną (savoir), czyli wiedzę o świecie oraz wrażliwość interkulturową proponujemy wiadomości głównie w odniesieniu do wybranych krajów europejskich i francuskojęzycznych, jak i przykładowych projektów; wiedzę proceduralną, czyli umiejętności praktyczne (savoir-faire), na które składają się umiejętności praktyczne; umiejętności stosowania wiedzy deklaratywnej (np. korzystanie z internetu w celu znalezienia odpowiedniej informacji; praca ze słownikiem dwujęzycznym i jednojęzycznym); umiejętności interkulturowe (np. dostrzeganie związku między kulturą rodzimą a obcą, umiejętność przezwyciężania stereotypów); uwarunkowania osobowościowe (savoir-être), a więc postawy, motywacje, style poznawcze, cechy osobowościowe, o czym będzie mowa w rozdziale charakteryzującym uczniów. Językowe kompetencje komunikacyjne, na które składają się: 8 Coste D., op. cit., s. 20, 21. 7

8 kompetencje lingwistyczne (językowe) czyli kompetencja leksykalna, gramatyczna, semantyczna, fonologiczna, ortograficzna i ortoepiczna; kompetencja socjolingwistyczna, a więc wyznaczniki relacji społecznych, konwencje grzecznościowe, nośniki mądrości ludowej, rejestr wypowiedzi, dialekty i odmiany regionalne; kompetencja pragmatyczna, którą tworzą: kompetencja dyskursywna (umiejętność organizowania, budowania i układania spójnych wypowiedzi); funkcjonalna (czyli użycie języka w celu wypełnienia określonej funkcji komunikacyjnej; realizowanie funkcji mikroi makrotekstowych) oraz znajomość schematów, jakie rządzą interakcją. Działania językowe to: działania receptywne i produktywne rozumienie i tworzenie tekstów; działania interakcyjne (naprzemiennie receptywne i produktywne); działania mediacyjne umożliwiające komunikację między osobami, które nie mogą się ze sobą porozumieć, a więc np. tłumaczenia, streszczenia itp. Teksty to wszelkiego rodzaju dokumenty oraz przekazy słowne pisemne i ustne będące elementem bądź produktem końcowym działań językowych. Sytuacje komunikacyjne (przypisane do sfer życia publicznej, prywatnej i edukacyjnej) są to sytuacje, w jakich są prowadzone działania językowe; Tematy komunikacji to przedmiot wypowiedzi ustnej, rozmowy, refleksji lub tekstu pisanego; Zadania to z kolei każde celowe działanie, które należy wykonać, aby przejść do kolejnych zadań (np. kupno chleba na śniadanie, czy zamówienie książki itp.); Strategie są to działania wspomagające realizację zadania. Charakterystyka uczniów odbiorców programu Bezpośrednimi odbiorcami niniejszego programu są nauczyciele języka francuskiego w gimnazjum. Pośrednimi zaś ich uczniowie w wieku miedzy 13 a 16 rokiem życia. Uwarunkowania osobowościowe uczniów w mniejszym lub większym stopniu wymagają indywidualnego podejścia zarówno z punktu widzenia nauczania, jak i wychowania. Ponadto trzy lata w tym okresie życia to stosunkowo długi przedział czasowy, w trakcie którego z roku na rok w rozwoju intelektualnym i emocjonalnym ucznia zachodzą istotne zmiany. Nowy etap życia Rozpoczęcie nauki w gimnazjum to dla młodych ludzi sytuacja szczególna, przypadająca na specyficzny okres ich rozwoju. Nastolatki mają za sobą etap szkoły podstawowej i po sześciu latach spędzonych w poczuciu bezpieczeństwa, najczęściej w jednej szkole, wkraczają w nowe środowisko i inne otoczenie. Zmieniają się nauczyciele, sposób nauczania, koledzy itp. Mogą więc i mają prawo czuć się zagubieni. Dlatego też tak istotną rolę, obok przyjaznego podejścia szkoły i nauczyciela, odgrywać będzie sposób, w jaki zaproponujemy im zdobywanie wiedzy i pokonywanie trudności. Stąd potrzeba stosowania różnorodnych form pracy aktywizujących wszystkich uczniów, indywidualizacja nauczania, a więc m.in. umiejętne łączenie uczniów w zespoły i pary, wykorzystanie różnic poziomu wiedzy (która istnieje w każdej klasie), wspólne opracowywanie projektów itp. Przy tym istotne będzie rozwijanie w uczniach motywacji wewnętrznej poprzez ukazywanie im celowości nauki języka francuskiego, a także wykorzystanie motywacji zewnętrznej, poprzez opracowanie systemu ewaluacji postępów i osiągnięć uczniów. Okres gimnazjalny zbiega się z okresem dojrzewania, intensywnych przemian hormonalnych i osobowościowych przejścia z dzieciństwa w wiek młodzieńczy. Młodzi ludzie w tym przejściowym 8

9 okresie już zdecydowanie oczekują traktowania ich w sposób dorosły zarówno w kontaktach z nauczycielami, jak i w proponowanym przez nauczyciela sposobie prowadzenia zajęć. Jednak z drugiej strony odczuwają jeszcze potrzebę utrzymania pewnej łączności z dzieciństwem. Należy więc, poprzez różnorodne zadania, umiejętnie urozmaicać i wyważać proporcje pomiędzy zadaniami konwencjonalnymi, a ludycznymi (oczywiście podporządkowanymi celom lekcji). Cechy uczniów Wiek gimnazjalny to czas kształtowania się osobowości młodego człowieka. Młodzież rozpoczynającą naukę w gimnazjum wyróżnia szereg niezwykle pozytywnych cech, które umiejętnie wykorzystane i rozwinięte przez nauczyciela powinny wzmocnić procesy nauczania i uczenia się. I tak zapał, energia uczniów przekładają się na gotowość podejmowania wyzwań. Uczniowie w tym wieku chętnie ustalają reguły funkcjonowania społeczności klasowej czy szkolnej, wytyczają granice, dokonują oceny z właściwym dla tego okresu poczuciem sprawiedliwości. Są bardzo wrażliwi na autentyczność i szczerość głoszonych poglądów. Dzięki takim predyspozycjom nauczyciel znajdzie w uczniach partnerów w organizowaniu pracy, wyborze tematów i zadań. Niekiedy uczniowie sami przejmują inicjatywę np. deklarując chęć przyniesienia zdjęć z wyjazdu czy nagrania piosenki, która aktualnie jest emitowana w radio, proponując temat następnej lekcji, czy nawet jej przeprowadzenie. W większości potrafią wywiązać się ze zobowiązań, ważne jest więc, by angażować uczniów do współpracy, by pozostać otwartym na ich propozycje nawet jeśli istnieje konieczność zmodyfikowania zaplanowanej przez nauczyciela pracy czy programu. Rozwijające się cechy umysłowości, jak umiejętności logicznego i abstrakcyjnego myślenia, formułowania reguł, dokonywania syntezy i analizy, umożliwiają wprowadzenie metod pracy odpowiednich do możliwości intelektualnych uczniów (np. systematyzowanie, wnioskowanie, uogólnianie, budowanie hipotez i ich weryfikowanie). Rozwój emocjonalny stanowi kolejny istotny aspekt, który należy uwzględnić w procesie nauczania. Trzynastolatkowie często jeszcze nie umieją zapanować nad swymi emocjami, mają skłonności do negacji swego najbliższego otoczenia. Jednocześnie jednak odczuwają silną potrzebę przynależności do grupy społecznej. Szkoła jest dla nich miejscem, w którym zdobywa się wiedzę, ale również staje się istotnym miejscem spotkań towarzyskich, dlatego chętnie podejmują się realizacji zadań i projektów wymagających pracy zespołowej. Budzące się poczucie własnej wartości łączy się z upodobaniem do uczestnictwa w zadaniach zawierających element współzawodnictwa, a więc w różnego rodzaju konkursach, quizach itp. W niniejszym programie proponujemy przykłady gier i zabaw, które mogą być pomocne w zaplanowaniu interesującej lekcji. Niezwykle istotną rolę w procesie nauczania i uczenia się odgrywają zainteresowania młodzieży w wieku gimnazjalnym. Uczniowie zaczynają zwracać uwagę na własny wygląd, wizerunek, a także na płeć przeciwną. Stopniowo rośnie zainteresowanie sztuką oraz problematyką o charakterze uniwersalnym np. środowiskiem naturalnym, zagadnieniami społecznymi czy też życiem politycznym. Wymagania stawiane nauczycielom Wymogi formalne dotyczące kwalifikacji nauczycieli gimnazjalnych określa prawo oświatowe 9. W zakresie predyspozycji osobowościowych istotne jest, aby nauczyciel potrafił dobrze i realistycznie zaplanować progresję w zdobywaniu językowych sprawności komunikacyjnych w ciągu całego roku szkolnego, a także sprawnie organizować pracę na lekcjach. Ponadto powinien 9 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2002 r. Nr 155, poz. 1288). 9

10 umiejętnie rozwijać w uczniach poczucie własnej wartości, motywować ich do pracy oraz udzielać wsparcia w chwilach niepowodzeń. Powinien przygotować uczniów do samodzielnego rozwijania umiejętności językowych. Młodzież w wieku gimnazjalnym przywiązuje dużą wagę do autorytetu nauczyciela, co pozostaje w ścisłym związku z jego kompetencją zawodową. Tak więc istotne jest, by nauczyciel, oprócz bardzo dobrej znajomości języka, posiadał również szeroką wiedzę o kulturze i życiu codziennym w krajach francuskojęzycznych, stale ją pogłębiał i aktualizował. Bardzo ważne dla uczniów w tym przedziale wiekowym stają się takie cechy nauczyciela, jak lojalność, umiejętność właściwego reagowania na zaistniałe w klasie sytuacje oraz sprawiedliwe nagradzanie i ocenianie. Podsumowując, od nauczyciela wymaga się odpowiednich umiejętności językowych, dydaktycznych, interpersonalnych i pedagogicznych. Warunki lokalowo-organizacyjne (w tym dotyczące wyposażenia) Nauka języków w gimnazjum powinna odbywać się w grupach osobowych. Wówczas bowiem każdy uczeń ma możliwość kilkakrotnego zabrania głosu w czasie każdej lekcji, a jednocześnie możliwe jest zorganizowanie pracy w zespołach trzy- lub czteroosobowych. Realizacja niniejszego programu wymaga standardowych warunków pracy tj. sali lekcyjnej wyposażonej w odtwarzacz kaset magnetofonowych i płyt CD audio. Pożądane byłoby prowadzenie lekcji w pracowni języka francuskiego. Łatwiej wówczas wspólnie z uczniami gromadzić i przechować różne ciekawe pomoce dydaktyczne (mapy, pocztówki, plansze, gry planszowe) oraz prace uczniów wykonane w ramach lekcji lub projektów. Można również pomyśleć o stworzeniu kącika pracy własnej miejsca, gdzie do dyspozycji uczniów pozostawałyby materiały umożliwiające indywidualną pracę np. w przypadku zróżnicowania tempa nauki poszczególnych uczniów. Do tego zagadnienia wrócimy przy omawianiu sposobów indywidualizacji nauczania. Istotnym elementem jest również zorganizowanie przestrzeni w klasie. Interakcji oraz ogólnie pojętej aktywności zdecydowanie sprzyja ustawienie ławek w formie podkowy lub zestawienie ławek w stoliki do pracy w grupach 4-6 osobowych. Ważne jest, by istniała możliwość dostępu do rzutnika pisma, magnetowidu lub odtwarzacza DVD oraz pracowni komputerowej z podłączeniem do internetu. Istotny element stanowi także biblioteka szkolna zaopatrzona w słowniki jedno- i dwujęzyczne, francuskie czasopisma młodzieżowe np. Phosphore czy Okapi oraz dwumiesięcznik dla nauczycieli języka francuskiego Le Français dans le Monde. 10

11 2. Cele nauczania 2.1. Cele ogólne oraz zadania szkoły Niniejszy program nauczania dla gimnazjum będzie zmierzał zgodnie z podstawą programową MEN oraz ESOKJ do rozwijania kompetencji ogólnych, a więc: rozwijania w uczniach poczucia własnej wartości, wiary we własne możliwości językowe, które sprzyjać będą ich dalszej nauce; poszerzenia doświadczeń uczniów poprzez naukę języka francuskiego oraz kontakt z kulturą i obyczajowością krajów francuskojęzycznych i państw europejskich; rozwijania postawy otwartości, ciekawości i tolerancji wobec innych kultur; rozwijania tożsamości europejskiej u uczniów, ukazywania roli Polski i Polaków w integrującej się Europie; uwrażliwienia na zjawisko różnojęzyczności; stworzenia podstaw do dalszej nauki języka francuskiego w szkole średniej i w dalszym kształceniu w szkole lub poza szkołą; przygotowania uczniów do wykorzystywania języka francuskiego w sytuacjach życiowych, w nawiązywaniu korespondencji, w nauce i w pracy, w doskonaleniu umiejętności; korzystania z różnych źródeł informacji (np. słowników, encyklopedii, internetu); wdrażania do pracy zespołowej Cele szczegółowe Cele dotyczące posługiwania się językiem francuskim Jak już wspomniano na wstępie, celem niniejszego programu jest pokierowanie pracą ucznia w taki sposób, aby nauczył się posługiwać językiem francuskim w sytuacjach życia codziennego. Tak więc cele dotyczące posługiwania się językiem francuskim to: nabycie i rozwinięcie językowych kompetencji komunikacyjnych oraz umiejętności realizowania działań językowych: receptywnych rozumienia tekstu mówionego oraz pisanego ze szczególnym naciskiem na rozumienie ze słuchu; produktywnych mówienia i pisania; interakcyjnych ustnych naprzemiennie rozumienia ze słuchu i mówienia; interakcyjnych pisemnych naprzemiennie czytania ze zrozumieniem i pisania; mediacyjnych, przetwarzania tekstów ustnych i pisemnych; rozwinięcie strategii komunikacyjnych oraz strategii wspomagających uczenie się. W odniesieniu do skali poziomów biegłości językowej wg ESOKJ kształcenie będzie miało na celu: doprowadzenie ucznia do osiągnięcia poziomu A1/A2 (wariant I), doprowadzenie ucznia do osiągnięcia poziomu A2+/B1 (wariant II), co jednocześnie pozwala przystąpić do egzaminu DELF A2 Junior. Umiejętnościami składowymi poszczególnych sprawności zajmiemy się szczegółowo w rozdziale poświęconym przewidywanym osiągnięciom ucznia. 11

12 Cele dotyczące rozwijania kompetencji kulturowych i interkulturowych Celem nauki języka francuskiego w gimnazjum będzie również: wdrożenie ucznia do korzystania np. z materiałów w języku francuskim przy wykonywaniu zespołowych projektów międzyprzedmiotowych; poszerzenie znajomości kultury, zwyczajów i życia codziennego we Francji i innych państwach europejskich, a także w krajach frankofońskich; zdobywanie z dostępnych źródeł informacji dotyczących Europy, Unii Europejskiej, instytucji, organizacji itp.; wdrażanie do samodzielnego myślenia, wyciągania wniosków, dokonywania analiz, porównań np. dotyczących zwyczajów w różnych kulturach Cele związane z kształceniem autonomii w uczeniu się języka Samodzielność ucznia to niezwykle istotna kwestia warunkująca sukces w kształceniu ogólnym, pozwalająca kontynuować naukę również poza szkołą. Warto więc budować autonomiczną postawę ucznia po to, aby: potrafił samodzielnie wykonać polecenie i rozwiązać zadanie; nauczył się rozumieć proces nabywania kompetencji językowych (autorefleksja); wypracował własne strategie uczenia się, potrafił dokonać samooceny i czuł się współodpowiedzialny za proces uczenia się, co odgrywa znaczącą rolę motywującą. 12

13 3. Treści nauczania W gimnazjum prowadzi się systematyczną naukę języka obcego, a więc rozwija się wszystkie sprawności, o których była mowa dotychczas. Szczególny nacisk, jak już to podkreślaliśmy, będzie położony na sprawności związane z żywym językiem, a więc rozumienie tekstu mówionego, mówienie oraz sprawności interakcyjne. Propagować będziemy funkcjonalne podejście do gramatyki, stąd też zagadnienia gramatyczne znajdą się na niższym szczeblu hierarchii treści nauczania. Istotną wagę przywiązujemy do zagadnień międzyprzedmiotowych. Poświęcimy również sporo miejsca zagadnieniom kulturowym i interkulturowym oraz rozwijaniu kompetencji fonetycznej, a także ortograficznej i ortoepicznej Kryteria doboru treści Jak już wspomnieliśmy, nauka języka obcego w gimnazjum wpisuje się w program kształcenia językowego, który trwa całe życie. Przyjmujemy, że uczeń gimnazjum ma za sobą jeden lub dwa etapy nauki pierwszego języka obcego w szkole podstawowej 10, gdzie głównym celem było wykształcenie wrażliwości językowej, ogólnej świadomości zjawisk językowych. Wiele uwagi poświęcono językowi ciała, gestom, muzyce, rytmowi języka itd. Rozwijane były kompetencje ogólne dzieci w połączeniu z językowymi kompetencjami komunikacyjnymi. W gimnazjum możemy mieć do czynienia z dwoma scenariuszami: Wariant I kurs podstawowy, w przypadku, kiedy nauka języka francuskiego jako drugiego w kolejności języka obcego, rozpoczyna się od podstaw. Jednakże kształcenie w ramach języka francuskiego nie zaczyna się tak naprawdę od poziomu zerowego, gdyż wykorzystuje się elementy, które zostały przyswojone podczas nauki pierwszego języka obcego. Tutaj również kładzie się nacisk na stopniowy rozwój kompetencji komunikacyjnej, głównie sprawności receptywnych, a w mniejszym stopniu sprawności produktywnych. Wariant II kurs kontynuacyjny, kiedy kontynuowana jest nauka języka francuskiego, z naciskiem na stopniowy rozwój kompetencji komunikacyjnych (czyli językowej, socjolingwistycznej, pragmatycznej) w nawiązaniu do osiągnięć wypracowanych w szkole podstawowej. Treści proponowane w niniejszym programie w wariancie II stanowią więc spiralne rozszerzenie treści dla szkolnictwa podstawowego i są wzbogacone o wiedzę na temat wybranych krajów europejskich i francuskojęzycznych Zakres materiału Proponowany zakres materiału potraktowaliśmy łącznie dla wszystkich trzech klas gimnazjum. Jedynie zagadnienia gramatyczne i fonetyczne zostały rozbite na poszczególne klasy. 10 Od września 2006 obowiązkowa jest nauka języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej w placówkach, które zgłosiły się do projektu MEN. 13

14 Zestaw tematów komunikacji oraz funkcji i sytuacji komunikacyjnych 11 Zagadnienia proponowane dla wariantu kontynuacyjnego zostały oznaczone gwiazdką(*). Tematy komunikacji zakres leksykalny Ja, moja rodzina i przyjaciele: - liczebniki, - daty, - alfabet, - wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, - moda, ubrania, kolory. Życie codzienne w domu: - dom, pomieszczenia, meble, - zajęcia i obowiązki domowe, - święta, - kalendarz, - rozkład dnia, - problemy nastolatków. Życie szkolne: - w klasie, - przybory szkolne, - przedmioty nauczania, - rozkład zajęć, - godziny, - daty, - charakterystyka postaci. Funkcje komunikacyjne i sytuacje językowe - Powitania i pożegnania. - Podawanie danych osobowych. - Przedstawianie siebie, członków rodziny, kolegów i przyjaciół. - Wyrażanie posiadania i przynależności. - Opisywanie postaci (wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, usposobienie). - Wyrażanie opinii o ludziach. - Porównywanie wieku, wagi, wyglądu itp. - Nazywanie kolorów. - Nazywanie części ubioru. - Opisywanie sposobu ubierania się. - Wyrażanie opinii na temat mody.* - Nazywanie i opisywanie pomieszczeń, pokoi, mebli, wyposażenia. - Określanie położenia. - Opis przedmiotów codziennego użytku (kolor, kształt, materiał, ciężar itp.). - Opis codziennych czynności. - Opisywanie obowiązków domowych. - Zapraszanie i udział w uroczystościach (świętach). - Przyjmowanie i odrzucanie ofert (zaproszeń). - Umawianie się na spotkania. - Wymiana opinii o problemach nastolatków: - relacje z dorosłymi (z rodzicami), - przyjaźń, pierwsza miłość.* - Nazywanie przedmiotów szkolnych. - Rozmowa o ulubionych przedmiotach nauczania. - Opisywanie szkoły, pomieszczeń, klasy. - Określanie położenia. - Rozmowa o systemach edukacyjnych w Polsce, we Francji i w innych krajach Europy porównywanie. - Opisywanie codziennych czynności w szkole. - Podawanie daty, godziny. - Omawianie i układanie planu lekcji. - Planowanie dalszego kształcenia. - Wydawanie poleceń. - Reagowanie na polecenia. - Wyrażanie próśb, podziękowań i przeprosin. - Prowadzenie rozmowy o kolegach i nauczycielach Zagadnienia interkulturowe przykładowe projekty - Moja rodzina drzewo genealogiczne. - Model rodziny w Polsce, we Francji, w Europie, w wybranych krajach francuskojęzycznych poza Europą fotoreportaż. - Moda różnych epok. - Dom moich marzeń plakat, makieta. - Święta i uroczystości w Polsce, we Francji w Europie w wybranych krajach francuskojęzycznych poza Europą. - Nastolatku, kim jesteś? listy, wiersze, sondaże. - Dzień Dziecka w Europie fotoreportaż. - Konwencja Praw Dziecka.* - Porównywanie świąt w Polsce, we Francji, w Europie w wybranych krajach francuskojęzycznych poza Europą. - Opisywanie zwyczajów świątecznych. - Systemy edukacyjne w Europie porównanie. - Korespondencja ze szkołami w krajach europejskich np. przez internet. - Prezentacja szkoły (klasy) projekty, plakaty. - Jak się uczyć? poradnik. - Przyjaźń listy, prezentacje, wiersze. - Porównanie roku szkolnego w Polsce i we Francji. 11 Rozdział pochodzi z nieopublikowanego programu Język francuski z edukacją europejską opracowanego przez p. Izabellę Wesołek, nauczycielkę języka francuskiego w Gimnazjum nr 3 w Mysłowicach. 14

15 Tematy komunikacji zakres leksykalny Zakupy i usługi: - w restauracji, - w sklepie, - na poczcie, - opis przedmiotu. Zdrowie, samopoczucie i żywienie: - części ciała, - choroby, - wizyta u lekarza, - produkty spożywcze, - posiłki. Czas wolny i zainteresowania: - sport, - telewizja, - kino, - muzyka, - teatr, - literatura, - internet, - spotkania, nastolatków. Plany i zamiary na przyszłość: Funkcje komunikacyjne i sytuacje językowe (charakteryzowanie). - Zawieranie nowych znajomości. - Opisywanie sposobów uczenia się, wykorzystania nowoczesnych technik np. na lekcjach języków obcych. - Prowadzenie krótkiej rozmowy w sklepie, na poczcie, w banku, w restauracji. - Nazywanie sklepów i przykładowych produktów. - Zamawianie posiłków. - Pytanie o cenę, rozmiar, kolor itp. - Wyrażanie próśb i określanie ilości. - Wyrażanie zadowolenia i niezadowolenia. - Opisywanie przedmiotu (kolor, kształt, materiał itp.). - Porównywanie ceny, jakości, wielkości itp. - Prowadzenie rozmowy telefonicznej. - Nazywanie części ciała. - Opisywanie swojego samopoczucia. - Opisywanie problemów zdrowotnych. - Nazywanie podstawowych chorób. - Relacjonowanie zdarzeń związanych z wypadkiem. - Wyrażanie współczucia. - Prowadzenie krótkiej rozmowy u lekarza, w aptece. - Udzielanie rad na temat zdrowia i sposobu odżywiania się. - Opisywanie higienicznego trybu życia. - Nazywanie posiłków, potraw i produktów spożywczych. - Układanie menu. - Wyrażanie ilości. - Układanie przepisu na ulubioną (regionalną, narodową) potrawę. - Dokonywanie porównań. - Wyrażanie gustów i preferencji. - Proponowanie, akceptowanie, odmawianie. - Prowadzenie krótkiej rozmowy przy stole. - Nazywanie zastawy i przyrządów kuchennych. - Opisywanie czynności związanych z gotowaniem. - Opisywanie swoich zdolności, umiejętności i zainteresowań. - Opisywanie swojego hobby. - Nazywanie dyscyplin sportowych. - Nazywanie instrumentów muzycznych.* - Rozmowa o zainteresowaniach i sposobach spędzania wolnego czasu przez nastolatków w Polsce, we Francji i w innych krajach Europy. - Analizowanie ankiet, listów, sondaży itp.* - Rozmowa o ulubionych zespołach muzycznych i sportowych. - Wyrażanie opinii i preferencji na temat książek, kina, telewizji, muzyki, sztuki, sportu, internetu itp. - Nazywanie gatunków literackich, teatralnych, filmowych i muzycznych.* - Umawianie się na spotkania. - Proponowanie, pytanie o zgodę, akceptowanie, odmawianie. - Opisywanie przyszłych planów (dalsza nauka, studia, praca, rodzina, dom itp.). 15 Zagadnienia interkulturowe przykładowe projekty - Sklepy i produkty francuskie szyldy, nazwy firm i produktów, ceny (w zł i euro) materiały reklamowe, plakaty. - Firmy europejskie w Polsce, w regionie, w moim mieście przewodnik. - Kuchnia polska i francuska porównanie, degustacja. - Ciekawostki kulinarne ze świata galeria przepisów. - Modele żywieniowe w Europie plakaty.* - Higieniczny tryb życia poradnik. - Zainteresowania nastolatków w Polsce, we Francji i w Europie sondaże, wywiady, ankiety. - Mój idol galeria portretów. - Słynni kompozytorzy i pisarze z wybranych krajów europejskich francuskojęzycznych. - Muzyka, literatura i film w oryginale prezentacje fragmentów utworów, tłumaczenia, scenki.* - Moja przyszłość w Europie kolaż.

16 Tematy komunikacji zakres leksykalny - nazwy zawodów, - miejsca pracy, - szkoła, studia. Opowiadania i zdarzenia przeszłe. Środowisko naturalne: - pogoda, - nazwy miesięcy i pór roku, - zwierzęta, - krajobraz, - parki narodowe. W mieście, na wsi, w regionie: - budynki, - położenie, - szukanie drogi. W Europie i na świecie: - kraje, - stolice, - narodowości, - języki, - symbole, - liczebniki, wielocyfrowe. Wakacje i podróże: - środki transportu, - wakacje, - na dworcu, - w hotelu, - zabytki i atrakcje turystyczne. Funkcje komunikacyjne i sytuacje językowe - Nazywanie zawodów i miejsc pracy. - Wyrażanie zamiaru. - Wyrażanie prawdopodobieństwa, przypuszczenia, warunku, przewidywania.* - Opisywanie swoich marzeń. - Opisywanie przyszłych wydarzeń w porównaniu z innymi wydarzeniami przyszłymi.* - Opisywanie wakacji, wycieczek, weekendu, minionego dnia. - Opisywanie przeszłych wydarzeń, wspomnień np. z dzieciństwa i porównywanie z teraźniejszością. - Opisywanie sytuacji i wydarzeń. - Opowiadanie historyjek. - Opowiadanie biografii słynnych ludzi. - Relacjonowanie czyjejś wypowiedzi.* - Opisywanie procesów.* - Odróżnianie opinii od faktów. - Opisywanie przeszłych wydarzeń w porównaniu z innym wydarzeniem przeszłym.* - Opisywanie pogody. - Nazywanie pór roku i miesięcy. - Nazywanie i opisywanie zwierząt. - Opisywanie krajobrazu, środowiska. - Rozmowa o ochronie środowiska.* - Wyrażanie zakazu i nakazu. - Układanie regulaminu np. parku krajobrazowego. - Ostrzeganie. - Wyrażanie warunku.* - Nazywanie budynków w mieście i określanie ich położenia na podstawie planu, mapy. - Pytanie o drogę i kierunki. - Wyjaśnianie drogi. - Objaśnianie znaków. - Prowadzenie rozmowy o problemach dzielnicy, miasta, regionu.* - Porównanie miast polskich i europejskich. - Omawianie podziału administracyjnego Polski i Francji.* - Porównanie życia na wsi i w mieście (wady i zalety). - Wyrażanie i obrona swojej opinii.* - Podawanie nazw narodowości i języków. - Podawanie nazw krajów, rzek, gór, mórz, miast. - Określanie położenia geograficznego. - Opisywanie wybranych państw. - Przedstawienie etapów integracji w Europie*. - Określanie dat. - Nazywanie i opisywanie symboli państw europejskich (np: flaga, godło, hymn). - Analizowanie map, wykresów, sondaży itp. - Opisywanie planów wakacyjnych, opowiadanie o spędzonych wakacjach. - Opisywanie sposobów podróżowania. - Prowadzenie krótkiej rozmowy na dworcu, na lotnisku, w metrze, w hotelu, w muzeum, w biurze podróży itp. - Analizowanie przewodników turystycznych, broszur, mapek, planów miast, rozkładów jazdy, biletów, 16 Zagadnienia interkulturowe przykładowe projekty - Zawody bez granic plakaty. - Wymiana młodzieży, programy europejskie, wymienialność dyplomów, nauka języków informator. - Wiadomości TV5MONDE, prasa źródła opisu wydarzeń. - Biografie znanych ludzi z krajów francuskojęzycznych wystawa. - Sławni Polacy (Ślązacy, Kaszubi, Górale itp.) w Europie. - Parki narodowe w Polsce, we Francji, w Europie mapki, przewodniki. - Dzień Ziemi warsztaty ekologiczne. - Odpady problem naszego wieku plakaty.* - Paryż zabytki, zdjęcia, plan zwiedzania. - Najważniejsze miasta UE (Bruksela, Genewa, Luksemburg) plakaty. - Miasta francuskojęzyczne. - Moje miasto (mój region) w Europie kolaż, plakat, wystawa. - Wszystko o regionie (Polski lub Francji) album. - Euroregiony prezentacje. - Symbole państw europejskich prace plastyczne. - Etapy integracji kalendaria.* - Dzień Języków, Dzień Europy, Święto Frankofonii imprezy, festiwale, prezentacje, warsztaty. - Ciekawostki europejskie. - W 80 dni dookoła świata projekt podróży. - Quiz o Europie, wybranych krajach europejskich lub francuskojęzycznych. - Przewodnik po Polsce, mieście, regionie plakaty,

17 Tematy komunikacji zakres leksykalny Codzienne kontakty z ludźmi. Funkcje komunikacyjne i sytuacje językowe regulaminów itp. - Opisywanie atrakcji turystycznych w Polsce, we Francji i w Europie. - Układanie planu podróży po Europie lub wybranym państwie europejskim. - Powitania, pożegnania. - Podziękowania, przepraszanie. - Prośby o pomoc, o powtórzenie, o udzielenie informacji, o wytłumaczenie słowa np. z języka potocznego. - Pytanie o pozwolenie. - Pytanie o doświadczenia i wrażenia. - Wyrażanie wymagań, obowiązku, konieczności, zakazu, nakazu. - Opisywanie i wyrażanie odczuć (żalu, strachu, radości, irytacji, zachwytu, przygnębienia itp.).* - Potwierdzanie, zaprzeczanie. - Wyrażanie wątpliwości.* - Argumentowanie, negocjowanie.* - Wyrażanie swojej opinii. - Wyjaśnianie, opisywanie tego samego innymi słowami.* Zagadnienia interkulturowe przykładowe projekty zdjęcia, broszury. - Parki atrakcji we Francji przewodnik. - W biurze podróży warsztaty językowe. - Sytuacje z życia codziennego scenki, komiksy. - Gesty i ich znaczenie. - Język potoczny minisłowniczek Wykaz sprawności językowych W gimnazjum rozwijane będą wszystkie sprawności wyodrębnione przez ESOKJ z naciskiem na sprawności receptywne. Uczeń będzie więc rozwijał: rozumienie tekstu mówionego, rozumienie tekstu pisanego, mówienie, pisanie, umiejętności interakcyjne (ustne i pisemne), umiejętności mediacyjne (ustne i pisemne) Zestaw zagadnień i struktur gramatycznych KLASA I Wariant podstawowy Rodzajniki: - nieokreślone: un, une, des; - określone: le, la, l, les w konstrukcjach z czasownikami être (C est un / le), aimer, avoir, prendre un le...; - rodzajniki ściągnięte z czasownikami aller, partir, venir. Rodzaj rzeczowników i przymiotników (podstawowe zawody, członkowie rodziny): - przymiotniki określające cechy fizyczne oraz podstawowe cechy charakteru, narodowości, kolory, podstawowe zawody; - liczba mnoga rzeczowników i przymiotników -s, -x (dla rzeczowników zakończonych na -al: journal, cheval oraz -ail: travail). Wariant kontynuacyjny Rodzajniki: - opozycja: rodzajniki nieokreślone: un, une, des / rodzajniki określone: le, la, l, les; - rodzajniki cząstkowe w zdaniach twierdzących i przeczących; - rodzajniki ściągnięte w wyrażeniach: cela dépend de, faire de + sport / instrument. Rodzaj rzeczowników i przymiotników: - rozpoznawanie rodzaju wg przyrostka, końcówki; - liczba mnoga rzeczowników -s, -x; (dla rzeczowników zakończonych na -al, ail, -eu, -au oraz wyjątki np. des pneus). 17

18 Wariant podstawowy Czasowniki w czasie teraźniejszym: - être (być), avoir; - czasowniki 1., 2. grupy; - najczęściej używane czasowniki nieregularne: faire, aller, (com-/ap-)prendre, venir, lire, ouvrir, partir, savoir, czasowniki modalne: vouloir, pouvoir; - Czasowniki zwrotne: s appeler oraz związane z czynnościami codziennymi: se lever, s habiller itd. Czasy i tryby: - przeszły złożony wprowadzenie**: passé composé czasowników 1. grupy, wybranych czasowników 2. grupy: finir, choisir, grandir oraz avoir, être, faire, (com-, ap-) prendre; - tryb rozkazujący. Przyimki i wyrażenia przyimkowe: - określające miejsce: à Paris, en France, chez moi, de l aéroport, sous, sur, devant, derrière, dans, en face (de), à côté (de), à gauche (de), à droite (de). Zaimki: - zaimki przymiotne dzierżawcze: mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, ses; - zaimki osobowe nieakcentowane i akcentowane. Składnia Pytania: - o osoby: Qui est-ce? C est + (personne) Comment il / elle est? - o przedmioty: Qu est-ce que c est? - o ilość: Combien? - o miejsce: Où? Formułowanie pytań poprzez: - intonację; - konstrukcję: Est-ce que; - przez inwersję w kontaktach z dorosłymi: Comment allez-vous? Pouvez-vous répéter svp.? - poprzez zaimki przymiotne pytające: quel, quelle, quels, quelles. Konstrukcje: - konstrukcja Il y a / il n y a pas de... - przeczenia: Ne... pas, Ce n est pas. Spójniki: - et, ou, mais, donc. Liczebniki: - główne (0-1000); - porządkowe. Wariant kontynuacyjny Przymiotniki i przysłówki: - stopień wyższy przymiotników i przysłówków, w tym określanie ilości: autant (de...), plus (de ). Czasowniki w czasie teraźniejszym: - mettre, venir, sortir, dormir, savoir, voir, choisir, croire. Czasy: - czas przeszły: passé composé z czasownikami posiłkowymi avoir i être, w zdaniach twierdzących; - passé récent; - futur proche. Przyimki: - określające miejsce (miasto, region, kraj) en, à, au, aux. Zaimki: - zaimki przymiotne dzierżawcze: notre, votre, leur, nos, vos, leurs; - zaimki przymiotne wskazujące: ce, cet, cette, ces; - osobowe: dopełnienia bliższego i dalszego (COD, COI); - zaimki osobowe w zdaniach trybu rozkazującego twierdzącego np. Prends-la! Parle-lui! oraz przeczącego np. Ne les écoutez pas! Składnia Pytania: - formułowanie pytań powtórzenie; - formułowanie pytań przez inwersję; - formułowanie pytań z: combien, quoi? pourquoi? Konstrukcje: - zdania warunkowe si + présent + présent; si + présent + impératif; - konstrukcje: il faut + bezokolicznik; il faut + rzeczownik. Spójniki i wyrażenia spójnikowe: - tout d abord, ensuite. ** W zależności od podręcznika i grupy można wprowadzić czas przeszły pod koniec 1. roku nauczania lub zająć się tym zagadnieniem w klasie II. 18

19 KLASA II Wariant podstawowy Rodzajniki: - opozycja: rodzajniki nieokreślone un, une, des / rodzajniki określone le, la, l, les; - rodzajniki cząstkowe w zdaniach twierdzących i przeczących; - rodzajniki ściągnięte w wyrażeniach: cela dépend de, faire de + sport / instrument. Rzeczowniki i przymiotniki: - rozpoznawanie rodzaju wg przyrostka, końcówki; - liczba mnoga rzeczowników: -s, -x (dla rzeczowników zakończonych na -al, ail, -eu, -au) oraz wyjątki np. des pneus. Przymiotniki i przysłówki: - stopień równy aussi; - wyższy plus, moins w tym porównywanie ilości: autant (de), plus (de). Czasowniki w czasie teraźniejszym: - mettre, venir, sortir, dormir, savoir, voir, choisir, croire. Czasy: - czas przeszły passé composé z czasownikami posiłkowymi avoir i être, w zdaniach twierdzących; - passé récent; - futur proche. Przyimki: - określające miejsce (miasto, region, kraj) en, à, au, aux. Zaimki: - zaimki przymiotne dzierżawcze: notre, votre, leur, nos, vos, leurs; - zaimki przymiotne wskazujące: ce, cet, cette, ces; - zaimki osobowe dopełnienia bliższego i dalszego (COD, COI); - zaimki osobowe w zdaniach trybu rozkazującego twierdzącego np. Prends-la! Parle-lui! oraz przeczącego np. Ne les écoutez pas! Składnia Pytania: - formułowanie pytań powtórzenie; - formułowanie pytań przez inwersję; - formułowanie pytań z: combien? quoi? pourquoi? - zdania warunkowe: si + présent + présent, si + présent + impératif; - konstrukcje: il faut + bezokolicznik; il faut + rzeczownik. Wariant kontynuacyjny Rodzajniki: - opozycja: rodzajniki nieokreślone un, une, des / rodzajniki określone le, la, l, les (ciąg dalszy). Rzeczowniki i przymiotniki: - rodzaj rzeczowników i przymiotników określających narodowości. Przymiotniki i przysłówki: - stopień równy aussi, autant; - stopień wyższy i najwyższy (w tym formy nieregularne); - przysłówki czasu i wyrażenia m.in. à cette époque (là), en, dans, pendant, dans quelques années; - przysłówki miejsca. Czasowniki w czasie teraźniejszym i przyszłym: - dire, entendre, attendre, payer, envoyer. Czasy i tryby: - przyszły prosty futur simple (czasowniki regularne i nieregularne); - opozycja futur simple / futur proche; - konstrukcja si + présent + futur; - futur proche, présent progressif, passe récent; - czas passé composé w przeczeniu; - czas imparfait: 1 tło dla passé composé (opis); 2 dla wyrażenia czynności powtarzalnych; - opozycja passé composé / imparfait. Zaimki: - względne proste; - COI, COD; - en, y; - miejsce zaimka w zdaniu oznajmującym, przeczącym i rozkazującym. Składnia: - przeczenie ne plus, ne jamais, ne rien, ne... nulle part; - zdania warunkowe: si + présent + futur; - konstrukcje: il est interdit de / Il est défendu de / défense de / interdiction de + bezokolicznik. - mowa zależna: zdania w trybie rozkazującym, pytania z Est-ce que - wyrażanie przynależności: à + zaimki wzmocnione (moi, toi itd.); - wyrażenia przyczyny: parce que, grâce à. 19

20 KLASA III Wariant podstawowy Rodzajniki: - opozycja: rodzajniki nieokreślone un, une, des/ rodzajniki określone: le, la, l, les (ciąg dalszy). Rzeczowniki i przymiotniki: - rodzaj rzeczowników i przymiotników określających narodowości. Przymiotniki i przysłówki: - stopień równy aussi, autant; - stopień wyższy i najwyższy (w tym formy nieregularne); - przysłówki czasu i wyrażenia m.in. à cette époque (là), en, dans, pendant, dans quelques années; - przysłówki miejsca. Czasowniki: - dire, entendre, attendre, payer, envoyer (czas teraźniejszy i przyszły). Czasy i tryby: - przyszły prosty futur simple (czasowniki regularne i nieregularne); - opozycja futur simple / futur proche; - konstrukcja si + présent + futur; - futur proche, présent progressif, passé récent; - czas passé composé w przeczeniu; - czas imparfait: 1 tło dla passé composé (opis); 2 dla wyrażenia czynności powtarzalnych; - opozycja passé composé/imparfait. Zaimki: - względne proste; - COI, COD; - en, y; - miejsce zaimka w zdaniu oznajmującym przeczącym i rozkazującym. Składnia: - przeczenie: ne plus, ne... jamais, ne rien, ne... nulle part. Konstrukcje: - zdania warunkowe: si + présent + futur; - il est interdit de / Il est défendu de / défense de / interdiction de + bezokolicznik; - mowa zależna: zdania w trybie rozkazującym, pytania z Est-ce que - wyrażanie przynależności: à + zaimki wzmocnione (moi, toi itd.); - wyrażenia przyczyny: parce que, grâce à. Wariant kontynuacyjny Rodzajniki: - brak rodzajnika w wyrażeniach: avoir besoin de..., avoir froid, chaud. Rzeczowniki: - rodzaj żeński rzeczowników określających zawody. Przymiotniki: - rodzaj żeński; - miejsce przymiotnika względem rzeczownika (cechy fizyczne, abstrakcyjne, narodowości, kolory), różnica w znaczeniu np. un grand homme / un homme grand. Przysłówki: - sposobu: Comment? tranquillement, lentement itp. - wyrażenia przeciwieństwa: en revanche, par contre, alors que; - przyzwolenia: même si, bien que; - przyczyny: comme, parce que, puisque; - restrykcji: ne...que; - miejsce przysłówka w czasach złożonych. Czasowniki: - suivre, vivre (wszystkie czasy). Czasy i tryby: - tryb przypuszczający conditionnel présent; - zdanie warunkowe: si + imparfait + conditionnel; - tryb: subjonctif dla czasowników regularnych i nieregularnych: être, avoir faire, aller, pouvoir; - czas plus-que parfait; - uzgodnienie participe passé czasowników odmieniających się z czasownikiem avoir; - imiesłowy: przymiotnikowy czynny (participe présent) oraz przysłówkowy współczesny (gérondif). Określniki czasu: - ça fait que, il y a... que, il y a, pendant que..., depuis. Zaimki: - dzierżawcze: le mien, le tien,... les leurs; - nieokreślone: personne, rien; - przeczenie z zaimkami nieokreślonymi personne ne rien ne Składnia: - pytanie o przynależność: A qui est? - formułowanie pytań: (inwersja, z konstrukcją est-ce que, intonacja). Konstrukcje: - strona bierna w czasie teraźniejszym i przeszłym. 20

JĘZYK FRANCUSKI KLASA II GIMNAZJUM

JĘZYK FRANCUSKI KLASA II GIMNAZJUM 2016-09-01 JĘZYK FRANCUSKI KLASA II GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA Treści kształcenia dla klasy II gimnazjum Zagadnienia leksykalne 1. Człowiek: - dane personalne, - wygląd zewnętrzny, - moda, ubrania, - kolory.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO Ocena dopuszczająca dostateczna dobra i gramatyka Uczeń dysponuje niewielkim zakresem i struktur gramatycznych. Ma problemy z budową

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA FRANCUSKIEGO

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA FRANCUSKIEGO ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA FRANCUSKIEGO PRZEPROWADZANEGO W GIMNAZJACH W ROKU SZK. 2014/2015 ZAKRES WYMAGANEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

Bardziej szczegółowo

JĘZYK FRANCUSKI KLASA III GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA

JĘZYK FRANCUSKI KLASA III GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA 2016-09-01 JĘZYK FRANCUSKI KLASA III GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA Treści kształcenia dla klasy III gimnazjum Zagadnienia leksykalne 1. Człowiek: - dane personalne, - wygląd zewnętrzny, - moda, ubrania, -

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z J. FRANCUSKIEGO KLASA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z J. FRANCUSKIEGO KLASA II WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z J. FRANCUSKIEGO KLASA II TREŚCI PROGRAMOWE: GRAMATYKA. - tworzenie i użycie czasu przeszłego passe compose - zaimki dopełnienia

Bardziej szczegółowo

KONKURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO ROK SZKOLNY 2009/2010 ZAKRES WYMAGANEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI - ETAP REJONOWY

KONKURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO ROK SZKOLNY 2009/2010 ZAKRES WYMAGANEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI - ETAP REJONOWY KONKURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO ROK SZKOLNY 2009/2010 ZAKRES WYMAGANEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI - ETAP REJONOWY 1.Uczniowie przystępujący do Konkursu powinni wykazywać się znajomością języka francuskiego na poziomie

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Paulina Zasada-Jagieła

Opracowała: Paulina Zasada-Jagieła Program pracy na zajęciach z języka francuskiego (zajęcia przeznaczone dla uczniów klas II i III gimnazjum w Zespole Szkół Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie) Opracowała: Paulina Zasada-Jagieła METRYCZKA PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Francuski Poziom A1 Celem nauki języka francuskiego na poziomie początkującym A1 jest nabycie podstawowej sprawności

Cele uczenia się Język Francuski Poziom A1 Celem nauki języka francuskiego na poziomie początkującym A1 jest nabycie podstawowej sprawności Cele uczenia się Język Francuski Poziom A1 Celem nauki języka francuskiego na poziomie początkującym A1 jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common

Bardziej szczegółowo

Rozkład tematów do dziennika lekcyjnego lub internetowego w gimnazjach poziom III.0

Rozkład tematów do dziennika lekcyjnego lub internetowego w gimnazjach poziom III.0 Rozkład tematów do dziennika lekcyjnego lub internetowego w gimnazjach poziom III.0 bazujący na planie nauczania do Pourquoi pas! 1 Wydawnictwa LektorKlett Klasa I a/b gimnazjum Nauczyciel: Agnieszka Pokropek-Świderska

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału dla klas 1F (2 grupa), G, H według podręcznika Adosphère 1 i Adosphère 2 w roku 2014/15

Rozkład materiału dla klas 1F (2 grupa), G, H według podręcznika Adosphère 1 i Adosphère 2 w roku 2014/15 Rozkład materiału dla klas 1F (2 grupa), G, H według podręcznika Adosphère 1 i Adosphère 2 w roku 2014/15 Program nauczania języka francuskiego w gimnazjum, w sekcjach dwujęzycznych nr 118/1/2009 1. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka francuskiego dla kl. I

Wymagania edukacyjne z języka francuskiego dla kl. I Wymagania edukacyjne z języka francuskiego dla kl. I Ocena dopuszczająca uczeń umie się przedstawić, przywitać, pożegnać, zapytać o godzinę, o drogę, potrafi wymienić kilka nazw produktów żywnościowych,

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa a Europejski System Opisu Kształcenia Językowego

Nowa podstawa programowa a Europejski System Opisu Kształcenia Językowego Nowa podstawa programowa a Europejski System Opisu Kształcenia Językowego dr Magdalena Szpotowicz Seminarium Odnoszenie egzaminów językowych do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia językowego, IBE,

Bardziej szczegółowo

I. Tematyka: LE TRAVAIL ET L ARGENT. Zakres wiedzy i umiejętności:

I. Tematyka: LE TRAVAIL ET L ARGENT. Zakres wiedzy i umiejętności: Wyciąg z załącznik nr 2 do Regulaminu konkursów przedmiotowych dla uczniów dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu woj. małopolskiego organizowanych

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału dla klas 1F, G, H według podręcznika Adosphère 1 i Adosphère 2 w roku 2013/14

Rozkład materiału dla klas 1F, G, H według podręcznika Adosphère 1 i Adosphère 2 w roku 2013/14 Rozkład materiału dla klas 1F, G, H według podręcznika Adosphère 1 i Adosphère 2 w roku 2013/14 Program nauczania języka francuskiego w gimnazjum, w sekcjach dwujęzycznych nr 118/1/2009 Nauczyciele uczący

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Język francuski

Przedmiotowy system oceniania Język francuski Przedmiotowy system oceniania Język francuski I. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen w klasach 1-3 gimnazjum Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - w pełni opanował materiał

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE

ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE JĘZYK ANGIELSKI: Bezokolicznik i formy osobowe, czasowniki regularne i podstawowe nieregularne. Czasowniki posiłkowe. Czasowniki modalne: can, could, may, must, should. Tryb rozkazujący

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO w roku szkolnym 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO w roku szkolnym 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO w roku szkolnym 2015/2016 1. Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z 7. września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO W KLASIE I i II (Podręcznik Francofolie Express 1)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO W KLASIE I i II (Podręcznik Francofolie Express 1) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO W KLASIE I i II (Podręcznik Francofolie Express 1) Unité 1/ Rozdział 1 Uczeń nie spełnia - Uczeń zna formy - Uczeń zna formy - Uczeń zna formy - Uczeń zna formy

Bardziej szczegółowo

Język obcy nowożytny - KLASY IV-VI. Cele kształcenia wymagania ogólne

Język obcy nowożytny - KLASY IV-VI. Cele kształcenia wymagania ogólne Wyciąg z: Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych (str. 24 26 i str. 56) Załącznik nr 2 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik: Le Nouveau Taxi 1 (Jednostki 7-9) Le Nouveau Taxi 2 (Jednostki 1-4) Klasa 2 (gr. FII/1) Kryteria oceny

Podręcznik: Le Nouveau Taxi 1 (Jednostki 7-9) Le Nouveau Taxi 2 (Jednostki 1-4) Klasa 2 (gr. FII/1) Kryteria oceny Podręcznik: Le Nouveau Taxi 1 (Jednostki 7-9) Le Nouveau Taxi 2 (Jednostki 1-4) Klasa 2 (gr. FII/1) Kryteria oceny UNITE 7 Un peu, beaucoup, passionnément słownictwo z Unitu 7 (rozrywka, wakacje, podróże);

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z języka niemieckiego w kl. I

Wymagania na poszczególne oceny z języka niemieckiego w kl. I Wymagania na poszczególne oceny z języka niemieckiego w kl. I Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań koniecznych powyżej 30%. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: zna elementy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO W TRZYLETNIM CYKLU KSZTAŁCENIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO W TRZYLETNIM CYKLU KSZTAŁCENIA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO W TRZYLETNIM CYKLU KSZTAŁCENIA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA KLAS PIERWSZYCH JĘZYK DRUGI SPRAWNOŚCI JĘZYKOWE OCENA: CELUJĄCY OCENA: BARDZO DOBRY

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Adosphère 2 et Adosphère 3, wyd. Hachette.

Podręcznik Adosphère 2 et Adosphère 3, wyd. Hachette. Rozkład materiału dla klas 1F (grupa 1 - zaawansowana) w roku 2014/15 Program nauczania języka francuskiego w gimnazjum, w sekcjach dwujęzycznych nr 118/1/2009 Podręcznik Adosphère 2 et Adosphère 3, wyd.

Bardziej szczegółowo

czasowników - alfabet - pierwsza podróż mnogiej - czas wolny charakter -negacja - rodzina

czasowników - alfabet - pierwsza podróż mnogiej - czas wolny charakter -negacja - rodzina Poziom w AF S1 Poziom wg ESOKJ Podręcznik Zagadnienia leksykalne Zagadnienia gramatyczne A1.1 Alter Ego1+ - narodowości - odmiana - zawody podstawowych - liczebniki czasowników - alfabet - rodzaj przymoitnika

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Poziom kompetencji językowej ucznia wykracza poza wiadomości i umiejętności przewidziane dla klasy szóstej. - uczeń potrafi przyjąć

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM W KLASACH I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM W KLASACH I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM W KLASACH I-III I POSTANOWIENIA OGÓLNE System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN, w sprawie oceniania, klasyfikacji i promowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje:

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: 1. Prace pisemne: - prace klasowe, najczęściej w formie testu, zapowiadane zawsze z tygodniowym wyprzedzeniem; wszystkie prace poprawione i

Bardziej szczegółowo

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego Jean Duverger Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Od pewnego czasu można zauważyć wzrost

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM Uczeń na ocenę niedostateczną: - nie opanował materiału na ocenę dopuszczającą. Uczeń o umiejętnościach na ocenę dopuszczającą: - określa

Bardziej szczegółowo

Do udziału zapraszamy uczniów z klas I i III GIMNAZJUM. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas z zaawansowanym językiem niemieckim.

Do udziału zapraszamy uczniów z klas I i III GIMNAZJUM. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas z zaawansowanym językiem niemieckim. REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU LEKSYKALNO - GRAMATYCZNEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Organizatorzy: Kinga Rembiesa, Małgorzata Bernowska I. CELE KONKURSU 1. Podnoszenie poziomu umiejętności językowych młodzieży.

Bardziej szczegółowo

MP-8 KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO. j. angielski klasa PRZEDMIOT. czwarta r.szk... Imię i nazwisko n-la przedmiotu

MP-8 KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO. j. angielski klasa PRZEDMIOT. czwarta r.szk... Imię i nazwisko n-la przedmiotu KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO MP-8 ETAP EDUKACJI szkoła podstawowa PRZEDMIOT j. angielski klasa r.szk.... Imię i nazwisko n-la przedmiotu. Treści nauczania wymagania szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy III gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy III gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy III gimnazjum Uczeń otrzymuje ocenę celującą, gdy: Swoimi wiadomościami

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego. dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego. dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej Podstawą wymagań edukacyjnych z języka niemieckiego na poziomie klasy 6 szkoły podstawowej jest Program nauczania języka

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

Zakres materiału z języka włoskiego dla początkujących (klasa I)

Zakres materiału z języka włoskiego dla początkujących (klasa I) Zakres materiału z języka włoskiego dla początkujących (klasa I) (W nawiasie odniesienie do podstawy programowej) I. Elementy komunikacyjne i leksykalne 1. Nawiązywanie kontaktów towarzyskich (przedstawianie

Bardziej szczegółowo

2 w 1 DWIE szkoły JEDNA całość NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

2 w 1 DWIE szkoły JEDNA całość NAJWYŻSZA JAKOŚĆ Nauczanie dwujęzyczne metodą CLIL na lekcjach z 7 przedmiotów Doświadczona kadra nauczycieli realizująca nauczanie dwujęzyczne od wielu lat w Gimnazjum nr 26 w Gdańsku Realizacja projektów międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO III etap edukacyjny Poziom III.0 dla początkujących PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot język niemiecki Klasa......... Rok

Bardziej szczegółowo

Opinia dotycząca senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 968)

Opinia dotycząca senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 968) Opinia dotycząca senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 968) Minister Edukacji Narodowej ceni każdą inicjatywę, dzięki której uczniowie

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014 1 Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna zaimki osobowe w liczbie pojedynczej (I, you) i zazwyczaj prawidłowo używa ich w zdaniach. Przeważnie poprawnie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK FRANCUSKI. Plan wynikowy i rozkład materiału do klasy I Klasa I poziom IV.0 Podręcznik En action 1. Nr dopuszczenia MEN: 745/1/2015

JĘZYK FRANCUSKI. Plan wynikowy i rozkład materiału do klasy I Klasa I poziom IV.0 Podręcznik En action 1. Nr dopuszczenia MEN: 745/1/2015 JĘZYK FRANCUSKI Plan wynikowy i rozkład materiału do klasy I Klasa I poziom IV.0 Podręcznik En action 1 Fabienne Galon, CelineHimber Nr dopuszczenia MEN: 745/1/2015 Zagadnienia komunikacyjne Materiał językowy

Bardziej szczegółowo

Projekt. Centrum matura bez barier w szkołach i. placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki. Skrypt do języka angielskiego

Projekt. Centrum matura bez barier w szkołach i. placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki. Skrypt do języka angielskiego Projekt Centrum matura bez barier w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki Skrypt do języka angielskiego 1 Spis treści: Zielona Góra 2011 Wprowadzenie -strona 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Klasa I- książka My World 1 + ćwiczenia, zeszyt, ołówek, kredki, pisaki, Klasa III- książka My World 3 + ćwiczenia, zeszyt, ołówek, kredki, pisaki.

Klasa I- książka My World 1 + ćwiczenia, zeszyt, ołówek, kredki, pisaki, Klasa III- książka My World 3 + ćwiczenia, zeszyt, ołówek, kredki, pisaki. Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas 1- III Szkoły Podstawowej Obowiązkowe wyposażenie: Klasa I- książka My World 1 + ćwiczenia, zeszyt, ołówek, kredki, pisaki, Klasa II- książka

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka francuskiego. Anna Zbytniewska klasa VI.

Przedmiotowy system oceniania z języka francuskiego. Anna Zbytniewska klasa VI. Przedmiotowy system oceniania z języka francuskiego. Anna Zbytniewska klasa VI. Ocena ucznia odzwierciedla w jakim stopniu opanował on materiał przewidziany do realizacji na dany rok szkolny. Ocena jest

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów etwinning a nowa podstawa programowa

Realizacja projektów etwinning a nowa podstawa programowa Europejski wymiar edukacji rola dyrektora szkoły w realizacji międzynarodowych projektów współpracy szkół Realizacja projektów etwinning a nowa podstawa programowa Warszawa, 5 listopada 2010 r. Iwona Moczydłowska,

Bardziej szczegółowo

Program zajęć językowych

Program zajęć językowych Załącznik nr 6 Program zajęć językowych I. Wstęp A. Ogólna charakterystyka programu Nauczanie języka angielskiego jest ściśle związane z edukacyjnymi zadaniami szkoły w każdym zakresie, tj. w zakresie

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 W OLSZTYNIE

INNOWACJA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 W OLSZTYNIE INNOWACJA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 W OLSZTYNIE 1. Tytuł innowacji Z angielskim za pan brat już od najmłodszych lat 2. Typ innowacji Programowa i organizacyjna: - wprowadzenie zajęć z języka

Bardziej szczegółowo

Wymagania na ocenę celującą (6) z języka angielskiego dla klasy czwartej

Wymagania na ocenę celującą (6) z języka angielskiego dla klasy czwartej Wymagania na ocenę celującą (6) z języka angielskiego dla klasy czwartej Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2007/2008

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2007/2008 REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2007/2008 I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE I CELE KONKURSU Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej.

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. JĘZYK ANGIELSKI mgr E.Mleczko Klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. Ocena niedostateczna przyznawana jest

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6):

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6): Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI Klasa IV Wymagania na ocenę celującą (6): Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A1 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A1 jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia,

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A1 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A1 jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia, Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A1 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A1 jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

JĘZYK FRANCUSKI PROGRAM

JĘZYK FRANCUSKI PROGRAM Moduł 1 / A1 TAXI 1, leçons 1-8 Przywitanie się. Przedstawienie się oraz drugiej osoby: imię, nazwisko, narodowość, miejsce zamieszkania, nazwa uczelni oraz swojego wydziału, itp. Zadawanie prostych pytań

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A2 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A2 jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A2 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A2 jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A2 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A2 jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European Framework of

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 ROK SZKOLNY 2015/2016

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 ROK SZKOLNY 2015/2016 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 ROK SZKOLNY 2015/2016 KLASA 4 Wymagania na ocenę celującą (6) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Unité 2 D ici ou d ailleurs Leçon 5 Passeport pour l Europe

Unité 2 D ici ou d ailleurs Leçon 5 Passeport pour l Europe PLAN DYDAKTYCZNY VIII Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Poznaniu Przedmiot: język francuski Nauczyciel: Olga Skórzewska klasa pierwsza Poziom kontynuacyjny IV.1 Wymiar zajęć: dwie godziny lekcyjne

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY. Podręcznik: Francofolie express 1

PLAN WYNIKOWY. Podręcznik: Francofolie express 1 1 PLAN WYNIKOWY Podręcznik: Francofolie express 1 DZIAŁ KOMPETENCJE KOMUNIKACYJNE UCZEŃ POTRAFI: WYMAGANIE EDUKACYJNE PODSTAWOWE / DLA UCZNIÓW Z OPINIAMI I ORZECZENIAMI UCZEŃ: WYMAGANIA EDUKACYJNE PONADPODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z j. niemieckiego kl. II

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z j. niemieckiego kl. II KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW Z OBOWIĄZKIEM DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ KLASA II Uczeń o umiejętnościach na ocenę dopuszczającą: - określa lokalizację szkoły - z podanych elementów układa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie I.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie I. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie I Pierwszy OCENA NIEDOSTATECZNA wystawiana jest wtedy, kiedy uczeń mimo pomocy ze

Bardziej szczegółowo

II. USTALENIA DOTYCZĄCE PRAC KLASOWYCH, KARTKÓWEK I INNE:

II. USTALENIA DOTYCZĄCE PRAC KLASOWYCH, KARTKÓWEK I INNE: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK FRANCUSKI nauczyciel: Monika Matusik I. FORMY OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI, WAGA OCEN: Przewiduje się następujące formy oceniania wiadomości i umiejętności:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO W KLASIE III (Podręcznik Francofolie Express 2)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO W KLASIE III (Podręcznik Francofolie Express 2) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO W KLASIE III (Podręcznik Francofolie Express 2) Unité 2/ Rozdział 2 wybranych ubrań. - Uczeń zna niektóre wyrażenia przydatne przy robieniu zakupów. - Uczeń rozpoznaje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA UCZNIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. II poziom rozszerzony

WYMAGANIA DLA UCZNIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. II poziom rozszerzony 1 WYMAGANIA DLA UCZNIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. II poziom rozszerzony Treści nauczania 1. Poziom III.1 - na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego 1.1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków

Bardziej szczegółowo

Wymogi edukacyjne na poszczególne oceny z języka hiszpańskiego w klasie IIIA, IIIC

Wymogi edukacyjne na poszczególne oceny z języka hiszpańskiego w klasie IIIA, IIIC Wymogi edukacyjne na poszczególne oceny z języka hiszpańskiego w klasie IIIA, IIIC Wymogi edukacyjne na poszczególne oceny: celująca: Kryteria jak na ocenę bardzo dobrą, a ponadto zakres wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1 Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1 Celem nauki języka angielskiego na poziomie beginners jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym Ocen a KRYTERIA OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI Umiejętności ucznia 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym programem nauczania (treści leksykalne w z łatwością i bezbłędnie wykorzystuje konstrukcje

Bardziej szczegółowo

Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY III etap edukacyjny (gimnazjum) Poziom III.0 dla początkujących Cele kształcenia wymagania ogólne I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków

Bardziej szczegółowo

Język francuski Przedmiotowe zasady oceniania

Język francuski Przedmiotowe zasady oceniania Język francuski Przedmiotowe zasady oceniania I. Podstawy prawne: 1 Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

JĘZYK FRANCUSKI KLASA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

JĘZYK FRANCUSKI KLASA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2016-09-01 JĘZYK FRANCUSKI KLASA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOŁY BENEDYKTA Materiał leksykalny 1. Człowiek dane personalne (wiek, miejsce zamieszkania, zawód, narodowość) wygląd zewnętrzny (części ciała,

Bardziej szczegółowo

SSPSE Przedmiotowy system oceniania języki angielski w szkole podstawowej w klasach IV-VI II etap edukacyjny

SSPSE Przedmiotowy system oceniania języki angielski w szkole podstawowej w klasach IV-VI II etap edukacyjny SSPSE Przedmiotowy system oceniania języki angielski w szkole podstawowej w klasach IV-VI II etap edukacyjny opracowali; M.Laszecki, E.Pasiciel- Liszka, M.Michałowicz I. Co oceniamy? 1. Prace klasowe /na

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI. Klasa pierwsza dwie godziny tygodniowo od podstaw

JĘZYK NIEMIECKI. Klasa pierwsza dwie godziny tygodniowo od podstaw JĘZYK NIEMIECKI Klasa pierwsza dwie godziny tygodniowo od podstaw - dane personalne - przedstawianie się, narodowość, kraj, wiek, adres, zainteresowania, hobby, zawód - szkoła - przedmioty nauczania, oceny,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM Zgodnie z własnym Programem nauczania w Gimnazjum Specjalnym Nr 100 w Warszawie dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Bardziej szczegółowo

Uczniowie czują potrzebę zaspokajania naturalnej ciekawości świata, wyrażania swoich emocji, zdobywania i pogłębiania wiedzy.

Uczniowie czują potrzebę zaspokajania naturalnej ciekawości świata, wyrażania swoich emocji, zdobywania i pogłębiania wiedzy. Autorski program nauczania opracowany w ramach projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pt. "Coaching i tutoring w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej. ADRESAT Uczniowie klasy

Bardziej szczegółowo

Szwedzki dla imigrantów

Szwedzki dla imigrantów Szwedzki dla imigrantów Cel kształcenia Celem kształcenia w ramach kursu Szwedzki dla imigrantów (sfi) jest zapewnienie osobom dorosłym, które nie posiadają podstawowej znajomości języka szwedzkiego, możliwości

Bardziej szczegółowo

1. Charakterystyka programu

1. Charakterystyka programu 1. Charakterystyka programu Celem programu jest organizacja koła zainteresowań z języka niemieckiego z myślą o uczniach klas trzecich gimnazjum zdających egzamin z języka niemieckiego. Ze względu na ograniczenia

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY nauczania języka francuskiego w szkole ponadgimnazjalnej do podręcznika En Action 2, wydawnictwa Hachette.

PLAN WYNIKOWY nauczania języka francuskiego w szkole ponadgimnazjalnej do podręcznika En Action 2, wydawnictwa Hachette. PLAN WYNIKOWY nauczania języka francuskiego w szkole ponadgimnazjalnej do podręcznika En Action 2, wydawnictwa Hachette. KOMPETENCJE WY M AGA NIA ED UK AC YJN E Liczba Odnośniki do Rozszerzenie w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 6

Język angielski kl. 6 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 6 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w Niepublicznym Gimnazjum nr 1 Fundacji Familijny Poznań w Poznaniu z przedmiotu j.niemiecki w klasie I-II

Przedmiotowy system oceniania w Niepublicznym Gimnazjum nr 1 Fundacji Familijny Poznań w Poznaniu z przedmiotu j.niemiecki w klasie I-II Przedmiotowy system oceniania w Niepublicznym Gimnazjum nr 1 Fundacji Familijny Poznań w Poznaniu z przedmiotu j.niemiecki w klasie I-II Opracowanie: Krzysztof Maliszewski 1 GIMNAZJUM - KLASA I i II ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Elementy literatury i wiedzy o krajach anglosaskich w nauczaniu języka angielskiego

Elementy literatury i wiedzy o krajach anglosaskich w nauczaniu języka angielskiego INNOWACJA PEDAGOGICZNA w nauczaniu języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej Elementy literatury i wiedzy o krajach anglosaskich w nauczaniu języka angielskiego 1. AUTOR Nauczyciel kontraktowy

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla II etapu edukacyjnego: klasy IV-VI

Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla II etapu edukacyjnego: klasy IV-VI Wymagania edukacyjne Język Angielski Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla II etapu edukacyjnego: klasy IV-VI Cele kształcenia - wymagania ogólne I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Ocena celująca: Uczeń spełnia wszystkie wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne oceny Uczeń samodzielnie poszerza swoją wiedzę, chętnie podejmuje

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z J.FRANCUSKIEGO DLA ODDZIAŁU VIb

PLAN WYNIKOWY Z J.FRANCUSKIEGO DLA ODDZIAŁU VIb PLAN WYNIKOWY Z J.FRANCUSKIEGO DLA ODDZIAŁU VIb ( Super Max 2 ) Opracowała mgr Magdalena Luzar Lp. Temat jednostki edukacyjnej 1. Module 2. Moje zakupy Wymagania konieczne ( ocena dopuszczająca) Uczeń:

Bardziej szczegółowo

44. Rozumienie tekstu pisanego, str. 66. 45. Przymiotniki (rodzaj, liczba mnoga, miejsce przymiotnika). 46. «Les hommes et les femmes» rozumienie

44. Rozumienie tekstu pisanego, str. 66. 45. Przymiotniki (rodzaj, liczba mnoga, miejsce przymiotnika). 46. «Les hommes et les femmes» rozumienie Rozkład materiału z języka francuskiego dla klasy IC na rok szkolny 2014/2015 Podręcznik : Alter Ego+ 1, A. Berthet, E. Daill,, C. Hugot, V. Kizirian, M. Waendendries, wydawnictwo Hachette, nr dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY MAJĄCY NA CELU POPRAWĘ WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO KLAS SZÓSTYCH PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ W DNIU 3 GRUDNIA 2012 R.

PROGRAM NAPRAWCZY MAJĄCY NA CELU POPRAWĘ WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO KLAS SZÓSTYCH PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ W DNIU 3 GRUDNIA 2012 R. PROGRAM NAPRAWCZY MAJĄCY NA CELU POPRAWĘ WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO KLAS SZÓSTYCH PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ W DNIU 3 GRUDNIA 2012 R. KONSULTOWANY Z RODZICAMI W DNIU 17 LISTOPADA 2012 R. Jakość

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl.1 poziom III.0

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl.1 poziom III.0 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM Na ocenę niedostateczną uczeń: - nie opanował materiału na ocenę dopuszczającą. Uczeń na ocenę dopuszczającą:! - stosuje typowe zwroty na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - POZIOM III0. Uczeń potrafi: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - POZIOM III0. Uczeń potrafi: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - POZIOM III0 Podręcznik: Magnet 1 Uczeń potrafi: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Guter Start! Rozdział I typowe zwroty

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: II. Podręcznik: III.Tematyka realizowanych modułów :

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: II. Podręcznik: III.Tematyka realizowanych modułów : Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa, klasy IV VI), autorzy: Ewa Piotrowska

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV WELCOME 1 Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając błędów Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje

Bardziej szczegółowo

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO III etap edukacyjny Poziom III.1 na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot język

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego. Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego. Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku Na rok szkolny 2008/2009 (4-6 szkoły podstawowej, oraz

Bardziej szczegółowo

Cele kształcenia wymagania ogólne

Cele kształcenia wymagania ogólne Strona1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, (str. 24 27 i 246/247) Załącznik nr 4 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.

Bardziej szczegółowo

PLAN DYDAKTYCZNY NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO. w gimnazjach poziom III.0. na podstawie podręcznika Pourquoi pas! 1 Wydawnictwa LektorKlett

PLAN DYDAKTYCZNY NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO. w gimnazjach poziom III.0. na podstawie podręcznika Pourquoi pas! 1 Wydawnictwa LektorKlett PLAN DYDAKTYCZNY NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO w gimnazjach poziom III.0 na podstawie podręcznika Pourquoi pas! 1 Wydawnictwa LektorKlett do realizacji: w wymiarze 2 godzin lekcyjnych bez wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo NOWELA, Poznań 2009

Copyright by Wydawnictwo NOWELA, Poznań 2009 mgr Maria Szozda Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Kolegium Języków Obcych ul. Międzychodzka 5, 60-371 Poznań tel dom. (061) 848 59 86, kom. 604-428 007 e-mail: mszozda@sylaba.poznan.pl Opinia

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa IV opracowała Katarzyna Zawistowska Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO Szkoły

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

Liczba procentowa zdobytych punktów. 0 39% niedostateczny % dopuszczający % dostateczny % dobry % bardzo dobry

Liczba procentowa zdobytych punktów. 0 39% niedostateczny % dopuszczający % dostateczny % dobry % bardzo dobry JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE IV Formy aktywności uczniów i sposoby ich oceniania: a. sprawdziany b. kartkówki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w gimnazjum Klasa II, poziom III.1

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w gimnazjum Klasa II, poziom III.1 Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w gimnazjum Klasa II, poziom III.1 Niniejsze wymagania edukacyjne opracowano na podstawie Programu Nauczania języka niemieckiego dla klas I III autorstwa Arlety

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 29 maja 2014 r. Nowelizacja rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum Uczeń otrzymuje ocenę celującą, gdy: Swoimi wiadomościami

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 1 PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie

Bardziej szczegółowo

e-konferencja: Szkoła na nowej podstawie?! Q&A

e-konferencja: Szkoła na nowej podstawie?! Q&A Czy będzie obowiązkowy podział na grupy? Nadal obowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7.02.2012 r. W sprawie ramowych programów nauczania w szkołach publicznych, gdzie w paragrafie 7.1

Bardziej szczegółowo