SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SM OSTROBRAMSKA W 2008 R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SM OSTROBRAMSKA W 2008 R."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SM OSTROBRAMSKA W 2008 R. I.WSTĘP - organizacja i zakres działania Spółdzielni Mieszkaniowej Ostrobramska Szanowni Państwo, Zgodnie z obowiązkiem statutowym przedstawiam członkom Spółdzielni Mieszkaniowej Ostrobramska doroczną informację sprawozdawczą o działalności Spółdzielni w 2008 r. i jej sytuacji ekonomicznej. Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres od stycznia do grudnia 2008 r. i zostało opracowane na podstawie: - art pkt. 1) i 2) ustawy z dnia r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U.2003 r. Nr 188 poz ze zmianami) - oraz odpowiadającym mu postanowieniom 115 oraz 122 Statutu SM Ostrobramska zmiany Statutu zostały zarejestrowane w KRS r. Zgodnie z art. 48 Ustawy Prawo Spółdzielcze oraz 105 Statutu od marca 2008 r.- po odwołaniu z funkcji Członka Zarządu Głównej Księgowej p. Mirosławy Dul - zarząd Spółdzielnią sprawuję samodzielnie. Działalność Spółdzielni na przestrzeni roku sprawozdawczego koncentrowała się przede wszystkim na zadaniach określonych przez właściwe statutowo organy samorządowe Spółdzielni sformułowane głównie w rocznym planie gospodarczo finansowym i w kierunkach działania przyjętych przez Zebranie Przedstawicieli w czerwcu 2008 r. Podstawowe zadania gospodarki zasobami mieszkaniowymi są niezmienne i dotyczyły w 2008 r. najczęściej w warunkach kontynuacji - prac związanych z: - realizacją wytyczonego planu gospodarczego w tym realizacją rozpoczętych prac ociepleniowych budynków oraz utrzymaniem właściwego stanu techniczno-estetycznego budynków i ich otoczenia, - utrzymaniem stabilności ogólnej, względnie poprawą sytuacji finansowej Spółdzielni, w tym: zintensyfikowaniem windykacji zadłużeń, racjonalizacją wydatków i kosztów w składnikach zależnych bezpośrednio od Spółdzielni i Spółdzielców, kontynuacją wieloletniego programu działań energooszczędnych, poprawą organizacji i jakości pracy oraz utrzymaniem właściwych wskaźników ekonomicznych, - sprawnym przeprowadzeniem (możliwie szybko i zgodnie z oczekiwaniami członków) działań i czynności związanych z przekształcaniem lokali spółdzielczych w odrębną własność członków oraz dalszym porządkowaniem w tym celu spraw terenowo-prawnych nieruchomości spółdzielczych (gruntów Nieruchomości III o najbardziej skomplikowanej, bo wynikającej z zaszłości historycznych strukturze własności). 1

2 W roku sprawozdawczym podczas 46 protokołowanych posiedzeń kierownictwa Spółdzielni podejmowane były decyzje między innymi w zakresie: 1) spraw członkowsko-mieszkaniowych: - ustalenia prawa do lokalu mieszkalnego, - wnioskowania do Rady Nadzorczej o przyjęcie nowych członków, wykluczenie lub wykreślenie z rejestru członków, - przygotowywania dokumentacji niezbędnej do podpisania aktów notarialnych w związku wyodrębnianiem lokali spółdzielczych oraz podpisywaniem umów notarialnych ustanowienia spółdzielczych praw do lokali na terenach o nieuregulowanej sytuacji prawnej gruntów, 2) spraw ekonomicznych: - opracowywania planów finansowo-gospodarczych, -opracowywania sprawozdań i informacji o realizacji planów, -analizy zadłużeń z tytułu opłat za lokale mieszkalne i użytkowe, - analizy przychodów i wydatków związanych z utrzymaniem nieruchomości, - sporządzania kalkulacji, wysokości opłat, - realizacji zasad i planu podziału w związku z wydzieleniem się z naszych zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Łukowska oraz przygotowanie stosownej dokumentacji prawno-finansowej dla kolejnego wydzielającego się kompleksu budynków przy ul. Łukowskiej i Tarnowieckiej. 3) spraw gospodarki zasobami mieszkaniowymi: - opracowywanie planów remontów, - przeprowadzanie bieżących kontroli stanu technicznego budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i bieżące informowanie członków Rady Nadzorczej o stanie zasobów mieszkaniowych i użytkowych, - organizowanie przetargów i wybór wykonawców na wykonanie prac remontowych, termomodernizacyjnych i innych przedkładanych następnie Radzie Nadzorczej celem zatwierdzenia lub uzyskania opinii w sprawie, - zawieranie umów z wykonawcami na przeprowadzenie prac remontowych i innych, 4) spraw organizacyjno-samorządowych: - zwoływania Zebrań Grup członkowskich i Zebrań Przedstawicieli Członków oraz przygotowania i składania podczas zebrań sprawozdań z działalności, - przygotowywania oraz przedstawiania informacji i sprawozdań Radzie Nadzorczej Spółdzielni dotyczących całokształtu działalności Spółdzielni zarówno podczas plenarnych posiedzeń RN, jak i podczas poszczególnych Komisji Rady, które sprawy te opiniowały, - zawierania umów, prowadzenia polityki kadrowo-płacowej Spółdzielni, - współpracy z organami administracji państwowej (np.: z Urzędem dzielnicy Praga Południe, Urzędem M. St. Warszawy - w sprawach regulacji sytuacji prawnej gruntów czy też planów zagospodarowania przestrzennego, dotacji na działalność kulturalno- oświatową prowadzona przez Osiedlowy Klub Relax oraz sądami w sprawach regulacji spraw gruntowych i windykacji zadłużeń). 2

3 Na przestrzeni roku wpłynęło do Spółdzielni 9161 pism i podań średnio statystycznie przypadło 366 pismo na 1 zatrudnionego w Biurze Zarządu pracownika. Podkreślić należy, że rok 2008 był dla pracowników Spółdzielni rokiem trudnym i przebiegającym bardzo dynamicznie. Złożyły się na to zarówno zadania wynikające z badania lustracyjnego w prowadzonego w I półroczu jak i obowiązki związane z realizacją postanowień ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 14 czerwca 2007 r. oraz zarejestrowaniem zmian do Statutu SM Ostrobramska. II. Zadania wynikające z realizacji zapisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 14 czerwca 2007 r. Jak już Państwa informowałem (w czasie ubiegłorocznych Zebrań Grup Członkowskich) ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 14 czerwca 2007 r. dała spółdzielcom posiadającym dotąd lokatorskie prawo do lokalu możliwość ich przejęcia na warunkach preferencyjnych za przysłowiową złotówkę. Zaznaczyć należy, że Trybunał Konstytucyjny RP rozpatrując powyższą Ustawę w wyroku z dnia 17 grudnia 2008 r., tj. po ponad roku licząc od dnia wejścia tej ustawy w życie, rozpatrzył część przepisów, w tym zobowiązujących spółdzielnie mieszkaniowe do przenoszenia własności mieszkań za niewielką kwotę uznając je w tym brzmieniu za niezgodne z Konstytucją - jednak postępowanie uwłaszczeniowe jest przez naszą Spółdzielnie kontynuowane, gdyż równocześnie Trybunał Konstytucyjny przedłużył, mimo tego stanowiska ich funkcjonowanie o rok. Opierając się na opinii Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP należy stwierdzić, że: 1. Z uzasadnienia w/w wyroku Trybunału Konstytucyjnego wynika, że przyczyną uznania art ust. 1 ustawy o spółdzielniach za niezgodny z Konstytucją jest nienałożenie przez ustawodawcę na osobę wnioskującą o przekształcenie spółdzielczego prawa do lokalu na odrębna własność, obowiązku zwrotu do spółdzielni tej części kosztu budowy lokalu, która została sfinansowana środkami publicznymi. 2. Obowiązujące w latach przepisy państwowe ustalające zasady i warunki finansowania spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego przewidywały, że w przypadku ustanowienia przez spółdzielnie spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania nowo wybudowanego na rzecz osoby, która przed przydziałem mieszkania pokryła pełny koszt jego budowy następowało umorzenie w ciężar budżetu państwa 20-24% kosztów budowy lokalu. Umorzenie to dany członek był zobowiązany zwrócić do spółdzielni (a ta do budżetu państwa) w przypadku zbycia w obrocie wolnorynkowym prawa do tego lokalu przed upływem 15 lat od daty wydania przydziału. 3. Z umorzenia części kosztów budowy mieszkań własnościowych w ciężar budżetu państwa skorzystało zaledwie kilka tysięcy lokali na około 600 tys. mieszkań wybudowanych na warunkach spółdzielczego własnościowego prawa (pozostałe 1,8 mln spółdzielczych własnościowych praw powstało w wyniku przekształcenia praw lokatorskich). Ostatnie spółdzielcze własnościowe prawa do mieszkań z umorzeniem części 3

4 kosztów budowy w ciężar budżetu państwa, oddano do użytku w 1993 roku, a więc minęła już 15 letnia karencja. Umorzenie części kosztów budowy mieszkań własnościowych w ciężar budżetu państwa nie było księgowane przez spółdzielnie na dobro ich funduszu zasobowego lecz na dobro wkładu budowlanego członka. Nie ma więc ani obecnie, ani w przeszłości żadnej podstawy prawnej do żądania przez spółdzielnie od wnioskodawców przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa na odrębną własność lokalu zwrotu tej części kosztu budowy mieszkania, która została sfinansowana środkami publicznymi na podstawie przepisów obowiązujących w latach Ewentualność takiego żądania po 30 grudnia 2009 r. (a więc po utracie mocy obowiązującej przepisu art ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wskutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego) mogłaby być uzasadniona tylko w przypadku przenoszenia własności mieszkania przed upływem 15 lat od daty wydania przydziału ustanawiającego spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania nowo wybudowanego przy częściowym pokryciu kosztów budowy środkami publicznymi. W ocenie Trybunału art. 12 ust. 1 oraz art ust. 1 u.s.m. zobowiązują spółdzielnie do ustanowienia własności dla osób mających lokatorske i własnościowe prawo do lokalu. Zaskarżone przepisy określają warunki umowy, więc swoboda stron co do ułożenia treści umowy była wyłączona. Za niekonstytucyjną Trybunał uznał też samą dopuszczalność uwłaszczania spółdzielców na majątku spółdzielni na warunkach wskazanych w zaskarżonych przepisach ustawy. Uwłaszczenie to odbywa się bez zgody organów spółdzielczych, a jego warunki są określone ustawowo, a zatem nie ma tu możliwości uwzględnienia woli samej spółdzielni, wyrażonej w statucie czy uchwale. W ocenie Trybunału Konstytucyjnego dodatkowo nie znajduje oparcia w konstytucji to, że z wykupu mieszkań na preferencyjnych warunkach mogą skorzystać osoby, które nie są członkami spółdzielni. Tego typu wadliwe pod względem prawnym rozporządzenia w oczywisty sposób wiążą się z uszczupleniem majątku spółdzielni, stanowiącej majątek jej członków. W naszej Spółdzielni w okresie od 31 lipca 2007 r. (od momentu wejścia w życie znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych) do 31 grudnia 2008 r. zostało dokonanych 388 przekształceń z lokatorskiego prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz 593 przekształcenia z lokatorskiego prawa w odrębną własność (razem 981). Niezrozumiałym jest więc podsycanie w mediach opinii jakoby spółdzielnie działają opieszale w sprawie przekształcania spółdzielczych praw do lokali. W naszej Spółdzielni proces ten przebiega bardzo sprawnie i będzie zgodnie z orzeczeniem TK kontynuowany jeszcze do końca tego roku. 4

5 III. Sytuacja prawna gruntów Spółdzielni po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 14 czerwca 2007 r. Zasiedzenie informacja dotycząca toczącej się przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Pragi Południe sprawy o stwierdzenie zasiedzenia przez SM Ostrobramska nieruchomości w rejonie ulic Grochowskiej, Tarnowieckiej, Łukowskiej objętej KW WA6M/ /0. Znowelizowana ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych zobowiązała Zarząd Spółdzielni do pilnego, bo w terminie 3 miesięcy uregulowania sytuacji prawnej gruntów. 1. Spółdzielnia z wnioskiem o zasiedzenie wystąpiła na podstawie art. 35 ust. 4 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Jest to szczególny tryb zasiedzenia nie mający nic wspólnego z instytucją zasiedzenia określoną w art KC, wprowadzony nowelą czerwcową z 2007 r. do ww. ustawy. 2. Sąd z urzędu na podstawie art pkt. 1 KPC w związku z art KPC zawiesił postępowanie w związku z przedstawieniem Trybunałowi Konstytucyjnemu pytaniem prawnym, czy art. 35 ust. 4 1 ww. ustawy jest zgodny z art. 2, art. 31 pkt.3, art.64 ust.2, art.165 ust.1 i art.167 ust.2 Konstytucji RP. W ocenie Sądu skierowanie pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego stanowi przesłankę zawieszenia postępowania z urzędu. Powołał się przy tym na stanowisko Sądu Najwyższego dopuszczającego teką możliwość, wyrażone w wyroku z dnia 28 września 1994 r., sygn. akt: IPRN 61/94. Przepis ten budzi kontrowersje. Zarzuca się mu, że nie spełnia wymagań poprawnej legislacji, okoliczności, precyzji oraz spójności przepisów, które stanowią element zasady państwa prawnego. Ponadto podnosi się, że tu nie chodzi o zasiedzenie, a wywłaszczenie majątku Skarbu Państwa lub gmin na rzecz spółdzielni mieszkaniowych, bez rekompensaty finansowej. Prezentowane są oczywiście poglądy za dopuszczalnością takiej instytucji. W szczególności wskazuje się, że przekazywanie gruntów państwowych na własność jednostek je użytkujących miało już miejsce w przeszłości (rodzaj uwłaszczenia). 3. Do chwili obecnej Trybunał Konstytucyjny nie udzielił odpowiedzi. W międzyczasie rozstrzygnięta została jedna ze spraw spornych niezwykle ważna dla Spółdzielni. Z gramatycznego brzmienia tego przepisu wynika bowiem, że o zasiedzenie mogą wystąpić tylko spółdzielnie, które były posiadaczem gruntu w dniu 5 grudnia 1990 r. i przed tym dniem wybudowały na nim budynki. Wykluczyło by to SM Ostrobramska jako następcę prawnego RSM Osiedle Młodych. Sąd Najwyższy w wyroku oraz uchwale z lutego br. dopuścił możliwość skorzystania z tej instytucji przez spółdzielnie powstałe na skutek podziału spółdzielni matki. 4. Pomimo, iż Trybunał konstytucyjny jeszcze się nie wypowiedział wnieśliśmy w lutym br. wniosek o podjęcie postępowania. Sąd może podjąć postępowanie z urzędu przed wydaniem rozstrzygnięcia w innym postępowaniu, gdy przemawiają za tym okoliczności (art pkt. 4 in fine KPC). Wskazaliśmy na doniosłość tej sprawy dla Spółdzielni, jej członków oraz na wydźwięk społeczny tej sprawy. Do dnia dzisiejszego Sąd nie wydał postanowienia o podjęciu tego postępowania. 5

6 5. Sprawa odpowiedzi na pytanie prawne jest niezwykle ważna. Ewentualne orzeczenie o niezgodności art. 35 ust. 4 1 ww. ustawy z Konstytucją stanowić będzie podstawę wznowienia postępowań zakończonych prawomocnie. Gdyby więc przed tym dniem orzeczono zasiedzenie przez Spółdzielnię spornej działki to i tak postępowanie zostanie wznowione, a wniosek o zasiedzenie oddalony (art KPC oraz art.190 ust. 4 Konstytucji) Informacja dotycząca ustanowienia na rzecz naszej Spółdzielni prawa użytkowania wieczystego działki oznaczonej nr ew. 2 z obrębu objętej KW nr WA6M/ /3 (ul. Jarocińska 1). Z uwagi na liczne pytania mieszkańców dotyczące pozytywnego dla naszej Spółdzielni rozstrzygnięcia procesu w sprawie działki gruntu nr 2 z obrębu stanowiącej ciąg pieszo-jezdny (Jarocińska 1), należy przypomnieć, że roszczenia nasze wywodzą się wprost z wydanej przez Kierownika Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Dzielnicowego W-wa Praga Południe decyzji z 27 marca 1985 r. w sprawie ustanowienia na rzecz (naszej poprzedniczki prawnej) RSM Osiedle Młodych prawa użytkowania wieczystego (na 99 lat) terenu o pow m2. Jak wynikało z opinii biegłego geodety działka ew. nr 2 objęta była decyzją o ustanowieniu użytkowania wieczystego z dnia r., co stanowiło podstawę do zawarcia określonej umowy. W tej sprawie zwracali się (zarówno do Zarządu jak i Rady Nadzorczej) mieszkańcy bloku przy ul. Jarocińskiej 1, zaniepokojeni faktem zakwalifikowania przez Urząd Miasta na wniosek sąsiadującej z budynkiem Spółdzielni Inwalidów i przychodni rehabilitacyjnej ciągu pieszo-jezdnego między budynkiem a "rehabilitacją" jako drogi publicznej z możliwością obsługi kolejnych nieruchomości. Tym samym pierwotnie projektowana wewnętrzna droga dojazdowa stałaby się jezdnią, przebiegającą bezpośrednio pod oknami bloku Jarocińska 1. Zarząd nie mógł dopuścić do dalszego pogarszania sytuacji mieszkańców bojących się wychodzić na coraz ruchliwszy, zastawiany samochodami pacjentów przychodni ciąg pieszo- jezdny przed ich domem, który w pierwotnych założeniach miał służyć jedynie dojazdowi służb miejskich i mieszkańcom budynku. W wyniku podjętych przez Zarząd Spółdzielni działań, mających na celu weryfikację i zaktualizowanie źródeł prawa, na które powoływał się w prowadzonej z nami korespondencji Urząd Miasta St. Warszawy, ustalono, że ul. Jarocińską na odcinku od ul. Tarnowieckiej do ul. Witolińskiej należy uznać za drogę wewnętrzną. Dało to Zarządowi mocną podstawę, by ubiegać się o ustanowienie na rzecz Spółdzielni prawa użytkowania wieczystego tej działki gruntu, tym bardziej, że nie toczyły się w stosunku do niej postępowania administracyjne, dotyczące prawidłowości nabycia 6

7 nieruchomości przez Skarb Państwa, tak jak to ma miejsce w przypadku pozostałych terenów Nieruchomości III. Koszty, jakie Spółdzielnia poniosła z tego tytułu zgodnie z korzystnym dla nas Wyrokiem Sądu (z dnia 27 lutego 2008 r.) związane są z: - opłatą od pozwu zł; - wynagrodzeniem biegłego 2 009,83 zł, - opłatą za pełnomocnictwo 15 zł - wynagrodzeniem za prowadzenie sprawy przez radcę prawnego zł razem ,83 zł Należy pamiętać, że wyżej wymienione koszty na łączną kwotę ,83 zł w całości zostały zwrócone Spółdzielni przez Urząd Miasta, zgodnie z wyrokiem sądu r. - wyciąg bankowy nr 122 z dnia r. - uiszczeniem na rzecz Miasta St. Warszawy opłaty w wysokości 15% ceny nieruchomości określonej na kwotę ,75 zł tj ,86 zł. - zgodnie z art. 72 ust. 3 pkt. 4 opłata roczna ustalona została na 1% wartości działki gruntu określonej na kwotę ,75 zł tj ,65 zł (netto). Rozstrzygnięcie przez Sąd, co do wysokości opłat, które musieliśmy ponieść, było dla naszej Spółdzielni bardzo korzystne, gdyż zgodnie z art. 72 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego mogła zostać ustalona w granicach od 15 do 25 % wartości nieruchomości gruntowej (ustalono 15%), natomiast na podstawie art. 72 ust. 3 pkt. 4 wysokość opłaty rocznej od 1 do 3% (ustalono 1%). Tak więc Sąd potraktował nas w maksymalnie łagodny sposób, traktując przedmiotową działkę jako przeznaczoną na szeroko rozumiane cele mieszkaniowe, zgodnie ze stanem faktycznym. Wyżej wymieniona opłata roczna obowiązująca os r. nie zwiększy naszych kosztów, a więc nie wpłynie na wysokość opłat dla mieszkańców Nieruchomości III. Stanie się tak z uwagi na to, że stosownie zmniejszone zostaną opłaty wnoszone dotychczas w jednej kwocie za grunty położone na N-III, zgodnie z przytoczoną w niniejszym piśmie decyzją z 1985 r. o ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego. Na wysokość czynszu w Nieruchomości III nie będzie mieć tez wpływu jednorazowa opłata w wysokości 15% wartości działki tj , 86 zł. Opłata ta zwiększy natomiast koszty działalności operacyjnej rozliczane w skali całej Spółdzielni. 7

8 Warto pamiętać, że korzystne dla nas zakończenie tej sprawy pozwoliło uniknąć sytuacji w której budynek przy ul. Jarocińskiej 1 i jego mieszkańcy potraktowani byliby jako jedyni w całej Spółdzielni gorzej niż pozostali, ponieważ wbrew ich woli i wbrew rozsądkowi powstałaby na wąskim pasie ziemi miejska, ogólnodostępna ulica z wąziutkimi chodnikami i jezdnią, a może i parkingami dla pacjentów przychodni, w większości osób niepełnosprawnych. Na to nie mogliśmy się zgodzić a obecnie już wiadomo, że dalekosiężny zamysł ówczesnych władz sąsiedniej nieruchomości zmierzał do zrobienia dojazdu do planowanego, nowego budynku inwestycja ta właśnie się rozpoczyna. Obecnie budynek Jarocińska 1 jest usytuowany zgodnie z pierwotnymi planami Osiedla Ostrobramska, które gwarantowały mieszkańcom ciąg pieszo jezdny wzdłuż wejść do klatek schodowych. Baza Perkuna informacja dotycząca drogi dojazdowej Nieruchomość usytuowana przy ul. Ostrobramskiej 73 wybudowana została w latach 1990/91 jako obiekt, który stanowić miał w pierwotnych założeniach bazę transportu dla Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych. Zlokalizowana została na działkach ewidencyjnych 12/4, 12/6, 13/1, 13/2, 13/3. Obecnie nieruchomość przy ul. Ostrobramskiej 73 składa się z następujących działek: 12/4 o pow m 2, 12/6 o pow m 2, 13/2 o pow m 2 13/3 o pow m 2, 13/4 o pow m 2, 13/5 o pow m 2. Właścicielem nieruchomości gruntowej jest miasto stołeczne Warszawa jako następca prawny Gminy Warszawa Centrum. Spółdzielnia Mieszkaniowa Ostrobramska będąca następcą prawnym Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych jest właścicielem budynków i osobą prawną posiadającą prawo użytkowania wieczystego działki gruntu. Obiekt zrealizowany jako baza transportowa nigdy nie był eksploatowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Pierwotnie zarządzany był przez R.S.M. Osiedle Młodych, a następnie eksploatowany był przez firmę BODMAX w oparciu o umowę dzierżawy. W dniu 1 sierpnia 1996 roku podpisano akt notarialny przenoszący prawo użytkowania wieczystego gruntów stanowiących nieruchomość gruntową oznaczoną jako KW m 2 oraz własność budynku na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Ostrobramska. Od tego okresu budynek składający się z kilku części zarządzany i eksploatowany jest przez S.M. Ostrobramska. Stan techniczny obiektu jest zadawalający co znalazło potwierdzenie w okresowej, pięcioletniej kontroli budynku. Obiekt ten wyposażony jest we wszystkie podstawowe instalacje. Aktualnie wszystkie pomieszczenia (łącznie z powierzchniami w piwnicach) w budynku są wynajmowane w charakterze lokali biurowych, magazynowych lub usługowych o łącznej powierzchni 1 984,20 m 2. Nie występują niezagospodarowane pustostany. W roku 2008 dochód netto uzyskany z Bazy Perkuna wyniósł 252 tys. zł. W ocenie zarządu Spółdzielni pozytywne relacje związane z wynajmem powierzchni użytkowych 8

9 oraz dzierżawienia terenu Bazy Perkuna powinny utrzymywać się przez okres najbliższych kilku lat tym bardziej, że wszystkie umowy z obecnymi najemcami zawarte są na czas nieokreślony. Zaniepokojenie Zarządu Spółdzielni budzi kwestia ostatecznego uregulowania dostępu do drogi publicznej dla tej nieruchomości. Podejmując dotychczasowe interwencje w kwestii ostatecznego uregulowania dostępu do drogi publicznej Spółdzielnia argumentuje, że poprzez faktyczne pozbawienie dostępu do drogi publicznej nastąpić może prawne unicestwienie tej nieruchomości. Stwierdzenie powyższe wynika z faktu, iż pozbawieni zostaliśmy prawidłowego skomunikowania działki od strony ul. Ostrobramskiej, natomiast do dnia dzisiejszego nie ma gwarancji ustanowienia odpowiedniej służebności drogowej gwarantującej możliwość swobodnego korzystania z dojazdu od strony ul. Rodziewiczówny. Drobne nieporozumienia z właścicielami działek mogą doprowadzić do całkowitego odcięcia dojazdu. W ocenie Spółdzielni obecny stan jest wynikiem manipulacji Urzędów, które w zależności od koniunktury w różnych okresach czasu oraz interesów decydentów przedkładały rozwiązania, które musiały być akceptowane przez Spółdzielnię. Dowodem na powyższe stwierdzenie są zmieniające się na przełomie wielu lat koncepcje skomunikowania naszej działki. Przedstawiają się one następująco: 1) rok Decyzja nr. 43/84 o ustaleniu miejsca i warunków realizacji inwestycji oraz kompleksowe wytyczne urbanistyczne. W dokumentach tych stwierdza się: W/w lokalizacja posiadać będzie powiązania komunikacyjnie z podstawowym układem komunikacyjnym miasta poprzez zaprojektowanie pełnego skrzyżowania ulicy Ostrobramskiej z ulicą Nowo-Podolską (obecnie Rodziewiczówny) i projektowanego jej przedłużenia w kierunku południowym. Dojazd do lokalizacji (Baza Perkuna) należy przewidzieć od w/w przedłużenia ul. Nowo-Podolskiej... 2) rok Decyzja Nr 284 o zatwierdzeniu planu realizacyjnego. - Zatwierdzam - plan realizacyjny - ogólny zagospodarowania terenu inwestycji - zaplecza techniczno - eksploatacyjnego RSM Osiedle Młodych w rejonie ul. Ostrobramskiej łącznie z drogą dojazdową od przedłużenia w kierunku południowym ulicy Nowo-Podolskiej... 3) rok Urząd Dzielnicy - Gminy Praga - Południe, Wydział Gospodarki Gruntami wystąpił o wyłączenie z przekazanej na rzecz RSM Osiedle Młodych nieruchomości dojazdowej. Zarząd RSM Osiedle Młodych wyraził zgodę na zmianę decyzji Nr WG/5/822/2-1/S/84 jedynie pod warunkiem uzyskania zgody na budowę awaryjnej drogi dojazdowej do w/w obiektu.. Było to faktyczne 9

10 pozbawienie dojazdu gdyż zastrzeżenie RSM Osiedle Młodych nigdy nie zostało zrealizowane. Od czasu tych decyzji Spółdzielnia korzysta z wjazdu i wyjazdu na teren nieruchomości - Baza Perkuna od strony ul. Ostrobramskiej. 4) rok poprzedniczka prawna Spółdzielni Mieszkaniowej Ostrobramska tj. RSM Osiedle Młodych (wyniku decyzji administracyjnych związanych z budową Trasy Siekierkowskiej na odcinku ulic Marsa, Płowieckiej, Ostrobramskiej) dokonuje zbycia na rzecz Gminy Warszawa Centrum część terenu położonego przy ul. Ostrobramskiej. Decyzję o sprzedaży części działki podjęto pod warunkiem zapewnienia dojazdu do pozostałej części nieruchomości. Od czasu wydzielenia się ze struktur RSM Osiedle Młodych Spółdzielnia Mieszkaniowa Ostrobramska podejmuje regularne interwencje do wszystkich Urzędów mających moc decyzyjną w tej sprawie w celu właściwego i zgodnego z prawem skomunikowania naszej nieruchomości. Informacje powyższe pokazują jak długotrwałe w czasie i poważne działania podejmowała Spółdzielnia Mieszkaniowa Ostrobramska aby doprowadzić do osiągnięcia stanu obecnego tj. otrzymania pisemnych zapewnień ze strony Zarządu Dróg Miejskich stwierdzających, iż: - na zlecenie ZDM-u wykonana zostanie dokumentacja dla zadania inwestycyjnego węzeł Marsa w ramach, której zaprojektowana zostanie lokalna droga dojazdowa od ul. Rodziewiczówny do naszej nieruchomości; - ZDM wystąpi o decyzję lokalizacyjną dla tej drogi; - ZDM zrealizuje budowę drogi dojazdowej do nieruchomości ul. Ostrobramska 73 w ramach w/wym zadania inwestycyjnego. IV. Wyniki lustracji W okresie od 5 maja do 5 czerwca 2008 r. przeprowadzona została w naszej Spółdzielni przez Krajową Radę Spółdzielczą lustracja ustawowa pełna, obejmująca okres od 1 lipca 2004 r. do 31 grudnia 2007 r. Badaniu podlegały: 1. uregulowania wewnętrzne /Statut, regulaminy, instrukcje, zarządzenia/ 2. dokumentacja pracy organów samorządowych /protokoły, uchwały/ 3. dokumentacja członkowska /rejestry, akta/ 4. ewidencja gruntów, 5. dokumentacja eksploatacyjna budynków, 6. dokumentacja w zakresie remontów, 7. ewidencja finansowo-księgowa oraz sprawozdawczość w tym zakresie. 10

11 Ustalenia lustracji zawarte zostały w protokole lustracji. Lustracja nie wykazała przypadków nieprzestrzegania przez Spółdzielnię obligatoryjnych zasad prawa spółdzielczego. Podkreślono, że realizacja zadań statutowych w zakresie zarządzania zasobami mieszkaniowymi wykonywana była przez etatowe służby Spółdzielni, posiadające odpowiednie uprawnienia w tym zakresie, w sposób prawidłowy. Przeprowadzony podczas lustracji przegląd zasobów wykazał, że są one utrzymane we właściwym stanie technicznym i porządkowo-estetycznym. Pozytywnie oceniono również działania organów Spółdzielni w zakresie poprawy substancji mieszkaniowej polegające na docieplaniu ścian budynków, docieplaniu stropodachów, wymianie stolarki okiennej, regulacji instalacji c.o. i c.cw. W ocenie stwierdzono, iż dane dotyczące kosztów i przychodów gospodarki zasobami mieszkaniowymi wynikają z rzetelnej ewidencji księgowej, a wyniki świadczą o dobrej płynności finansowej w okresie objętym lustracją i nie występują zagrożenia dla kontynuacji działalności gospodarczej. Zarówno lustratorzy jak i biegli rewidenci badając w ubiegłym roku sprawozdanie finansowe, wyrazili (co rzadko spotykane) pozytywną opinię na temat profesjonalnego przygotowania materiałów do badania oraz zorganizowania prac, dzięki czemu miały one sprawny i efektywny przebieg. Biorąc pod uwagę oba wymienione raporty, tj. kompleksową lustrację Spółdzielni oraz wyniki badania sprawozdania finansowego trudno jest się pogodzić z nieodpowiedzialnym i niekompetentnym rozsiewaniem plotek o rzekomej fatalnej sytuacji SM Ostrobramska. Zainteresowanych, jak zawsze, zapraszamy do siedziby Spółdzielni, gdzie w dziale prawnoorganizacyjnym można zapoznać się ze wszystkimi raportami i dokumentami oraz można uzyskać kompetentną odpowiedź na wszystkie pytania. V. Informacje dotyczące podziałów SM Ostrobramska Informacja dot. podziału SM Ostrobramska i wydzielenia kompleksu budynków Łukowska Rodziewiczówny (obecnie SM Łukowska ) Dla przypomnienia: 1. Wniosek o wyodrębnienie nowej Spółdzielni /kompleksu Łukowska Rodziewiczówny/ został zgłoszony na Zebraniu Grupy Członkowskiej r. natomiast Uchwała wraz z podpisami mieszkańców dotycząca wyodrębnienia się ze struktur SM Ostrobramska nowej Spółdzielni została przedstawiona Zarządowi Spółdzielni r. Później jeszcze kilkakrotnie weryfikowano podpisy w związku z wnioskami przeciwnymi dotyczącymi wstrzymania podziału Spółdzielni. 2. Rozmowy z Przedstawicielami mieszkańców wydzielającego się kompleksu budynków dotyczące ustalenia zasad i planu podziału składników majątkowych trwały do maja 2007 r. W trakcie wspólnych obrad uzgodniono Projekt Uchwały podziałowej, Zasady i kryteriów podziału SM Ostrobramska oraz Plan podziału składników majątkowych oraz praw i zobowiązań pomiędzy SM Ostrobramska i nową Spółdzielnią. 3. Przyjęto, że zgodnie z 10 ust. 1 zasad i kryteriów podziału majątek wspólny będzie dzielony według procentowego (ułamkowego) wskaźnika podziału wynikającego z liczby członków Nowej Spółdzielni do liczby członków Spółdzielni przed podziałem. Wskaźnik ten wyniósł 2,54%. Uzgodniono również, że nowa Spółdzielnia wydzieli się na podstawie bilansu 2005 r. 11

12 4. Uchwała nr 11 Zebrania Przedstawicieli w sprawie podziału SM Ostrobramska została podjęta podczas II części Zebrania Przedstawicieli w dniu r. 5. Spółdzielnia Mieszkaniowa Łukowska została zarejestrowana w KRS dnia r. i od tego momentu funkcjonuje jako samodzielny, odrębny podmiot prawny. 6. Zgodnie z postanowieniami uchwały podziałowej oraz w oparciu o przyjęte zasady i plan podziału składników majątkowych w dniu r. aktem notarialnym ze wspólnego posiedzenia Zarządów obu Spółdzielni przekazano SM Łukowska składniki majątkowe tj. udział w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 19 z obrębu o pow m 2 KW nr WA6M/ /3 przy ul. Łukowskiej i Rodziewiczówny wraz z usytuowanymi na tej działce budynkami. 7. Zaliczkowo przekazano w ramach funduszu remontowy 200 tys. zł. Do chwili obecnej nie nastąpiło wzajemne rozliczenie, gdyż w związku ze zmianą na stanowisku Prezesa SM Łukowska utrudnione są rozmowy dotyczące podpisania I Protokołu dot. przekazania praw i zobowiązań oraz podziału składników majątkowych wynikających z planu podziału. W związku z brakiem reakcji ze strony SM Łukowska na nasze wezwania Protokół uznaliśmy jednostronnie za ostatecznie przyjęty i uzgodniony maja 2009 r. otrzymaliśmy z Sądu powiadomienie o rozpoczętym z powództwa SM Łukowska postępowaniu sądowym o wydanie udziału wynoszącego 0,0254 (ok. 70 m 2 ) w nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 6/9 z obrębu o pow. użytkowej 2772 m2 objętej KW nr Roszczenie o wydanie udziału w nieruchomości nie tylko jest nieuzasadnione przywołanymi w pozwie dokumentami, ale nie ma żadnej podstawy prawnej, gdyż stosownie do brzmienia art. 158 kc, zobowiązanie do wydania udziału w nieruchomości powinno być zawarte w formie aktu notarialnego, a takiego zobowiązania SM Ostrobramska nie składała, a ponadto w planie podziału jest mowa jedynie o rozliczeniu majątku według wartości księgowych na dzień podziału tj r. Tak więc w chwili obecnej wszelkie wzajemne rozliczenia zostały wstrzymane do momentu rozstrzygnięcia tej kwestii przez Sąd. Informacja dot. podziału SM Ostrobramska i wydzielenia kompleksu budynków Łukowska Tarnowiecka Od samego początku szerokie Kierownictwo Spółdzielni było i jest przyjaźnie i pozytywnie nastawione do woli mieszkańców kompleksu budynków przy ul. Łukowskiej i Tarnowieckiej w sprawie podziału. Nie stawiamy w tym zakresie żadnych przeszkód, czego dowodem jest wydzielenie się z naszych zasobów (zarejestrowanej r.) nowej Spółdzielni Mieszkaniowej Łukowska (poprzednio kompleks budynków przy ul. Łukowskiej i Rodziewiczówny). Pismo mieszkańców i uchwała w sprawie podziału została złożona w Biurze Zarządu 22 stycznia 2008 r. Uchwała o podziale musi być podjęta bezwzględną większością głosów członków przynależnych do danej grupy, czyli co najmniej 50% plus 1 (art. 108b 1 ustawy prawo spółdzielcze). Tymczasem jak okazało się po weryfikacji, uchwały były podejmowane dwukrotnie w październiku 2007 r. i styczniu 2008 r., a podpisów było 12

13 zbyt mało i dopiero r. podpisy zostały uzupełnione i dostarczone (przez p. Witolda Grabowskiego Przedstawiciela Nieruchomości IA na ZPCZ) do Spółdzielni. Tak więc de facto uchwała o podziale w dniu r. nie została podjęta, gdyż w tym przypadku nie występowała jedność miejsca i czasu podjęcia uchwały. Ponieważ jednak w różnym czasie ogólnie za podziałem wypowiedziała się większość członków przystąpiliśmy do procedury podziałowej zgodnie z art i 2 ustawy prawo spółdzielcze, chociaż Spółdzielnia nasza miała prawo zażądać doniesienia nowej i poprawnie podjętej Uchwały z wymaganą liczbą podpisów członków zainteresowanych podziałem. Wstępny projekt zasad podziału został przekazany Przedstawicielowi Nieruchomości IA na Zebranie Przedstawicieli Członków SM Ostrobramska p. Witoldowi Grabowskiemu r. Pierwsze spotkanie w sprawie podziału z Grupą Inicjatywną odbyło się r. i zgodnie z pierwszymi ustaleniami podstawą dokonania podziału miało być sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2007 r., zatwierdzone przez Zebranie Przedstawicieli Członków r. Z bezpośrednio przeprowadzanych rozmów z Przedstawicielami mieszkańców wynikało, że zgadzają się z tym stanowiskiem i nie zgłaszali zastrzeżeń, co do dalszego trybu procedowania. Zdania rozbieżne dotyczyły jedynie wskaźnika podziału jaki miałby być brany pod uwagę. Poprzednio prowadzone podziały; najpierw wydzielenia się SM Ostrobramska z zasobów RSM Osiedle Młodych jak i późniejsze wydzielenie się SM Łukowska z naszych zasobów, były prowadzone wg wskaźnika podziału wynikającego z liczby członków Nowej Spółdzielni do liczby członków Spółdzielni przed podziałem. Przedstawiciele Nieruchomości pierwszej wnioskowali o podział wskaźnikiem powierzchniowym. Uznaliśmy wówczas, że byłby to podział niesprawiedliwy tym bardziej, że mieszkańcy tego najmłodszego w naszych zasobach kompleksu budynków, w najmniejszym stopniu przyczynili się do powstania majątku wspólnego i zastosowanie odmiennego wskaźnika byłoby niezachowaniem zasady równości członków Spółdzielni. Z ostatnich rozmów przeprowadzonych jeszcze w dniu r. jasno wynikało, że najbardziej korzystne dla nowej Spółdzielni będzie przeprowadzenie podziału bilansem na dzień r. Jak się później okazało Grupa Inicjatywna reprezentująca mieszkańców nieruchomości NIA, w trakcie prowadzenia rozmów na temat podziału, wystąpiła w lipcu 2008 r. na drogę sądową, o czym dowiedzieliśmy się dopiero w grudniu 2008 r. z pisma procesowego. Wystąpienie więc do Sądu i stwierdzenie, że jakoby to władze Spółdzielni dążyły do tego by opóźnić proces wyodrębnienia się Nowej Spółdzielni, było co najmniej niestosowne. Ponieważ Sąd nie ustalił terminu rozprawy, a z wcześniejszych ustaleń wynikało, że najkorzystniejszym dla nowej Spółdzielni będzie dokonanie podziału bilansem roku 2008, nie ma więc obecnie (po corocznie przeprowadzanym badaniu sprawozdania finansowego 13

14 przez biegłego rewidenta), żadnych przeszkód by o podziale zadecydowało Walne Zgromadzenie pod kontrolą ogółu członków Spółdzielni. Sądowe rozstrzygniecie kwestii podziału wiązało by się z dodatkowymi kosztami wynikającymi z powołania biegłych i trwałoby z pewnością znacznie dłużej w związku z rozpatrzeniem kwestii ważności uchwały żądającej podziału. VI. Zagadnienia członkowsko-mieszkaniowe Spółdzielnia nasza, wg. stanu na dzień r. liczyła ogółem 4176 członków. Zarząd skreślił z rejestru członków osób. Powodem skreśleń były: własne prośby członków, którzy zbyli swoje prawa do lokali, zgony członków oraz podział Spółdzielni i zarejestrowanie nowej Spółdzielni Łukowska, do której w trybie art. 111 Prawa spółdzielczego przeszły osoby zamieszkałe w kompleksie budynków Łukowska/ Rodziewiczówny. Ponadto osoby posiadają spółdzielcze własnościowe prawa do lokali lub prawo odrębnej własności do lokalu bez członkostwa. Rok 2008 był kolejnym po wejściu w życie znowelizowanej Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia r, która umożliwiła przekształcanie mieszkań za tzw. złotówkę. Początkowo Spółdzielnia nasza zawierała z członkami Spółdzielni, którzy przekształcali spółdzielcze lokatorskie prawa na spółdzielcze własnościowe prawa w budynkach, stojących na gruntach o nieuregulowanym stanie prawnym, umowy w formie pisemnej. Orzeczenie Sądu Okręgowego w Warszawie z kwietnia 2008r. wprowadziło w sposób jednoznaczny wymóg zawierania z tymi osobami aktów notarialnych. Czynności te dokonywane są na wyraźne żądanie członków Spółdzielni. Do dnia r. zawartych zostało 67 aktów, które zostały sporządzone w zamian za umowy pisemne. Czynności te są prowadzone przez cały czas na bieżąco i dotychczas na 376 sporządzonych w formie pisemnej umów, akty notarialne podpisało do dnia r. 221 osób. Główne czynności działu członkowsko-mieszkaniowego w roku 2008 skoncentrowane były, jak w roku poprzednim, na pracach związanych z zawieraniem aktów ustanawiających prawo odrębnej własności do lokali, które znajdują się w budynkach stojących na gruntach do których Spółdzielnia posiada prawo wieczystego użytkowania. Dotyczyło to nieruchomości I, IA, II. Łącznie w tych nieruchomościach wg. stanu na dzień r. wyodrębnionych jest lokali, większość z przekształconych lokali stanowią mieszkania, które zmieniły status lokatorski na prawo odrębnej własności w oparciu o znowelizowaną Ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia r. Wszystkie wpływające wnioski dotyczące wyżej omówionych kwestii są realizowane 14

15 w okresie do 2-ch miesięcy od ich złożenia. W tym celu Spółdzielnia współpracuje z trzema Kancelariami Notarialnymi. Głównym powodem wstrzymywania realizacji wniosków jest zadłużenie w opłatach za użytkowanie zajmowanych lokali. Często z wnioskami takimi występują osoby wykluczone lub posiadające znaczne zadłużenie w opłatach. Rok 2008 w obrocie na rynku wtórnym lokami zaczął wykazywać tendencje spadkowe. Ogółem zostało sprzedanych przez członków Spółdzielni - 95 lokali. Przekłada się ta tendencja także na zbywanie lokali z odzysku przez Spółdzielnię w trybie przetargu. Głównym powodem trudności są problemy uzyskiwaniem kredytów przez potencjalnych nabywców, a to staje się powodem strat dla Spółdzielni. VII. Informacja na temat windykacji zadłużeń z tytułu opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych w roku Zgodnie z przyjętymi Zasadami postępowania Spółdzielni wobec osób względem niej zadłużonych w roku 2008 liczba wystosowanych do wszystkich lokali mieszkalnych monitów przekroczyła (wykazywały one stan kont na dzień 28.II, 31.V, 31.VIII, 30.X, oraz potwierdzenie salda na dzień 31.XII). W dniach r. oraz r. na klatkach schodowych wywieszone zostały informacje o zaległościach czynszowych z wyszczególnieniem numerów zajmowanych przez dłużników lokali. W stosunku do osób zalegających z opłatami za użytkowanie lokali mieszkalnych do 3 miesięcy wystosowano 90 zaproszeń na rozmowę, celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. W stosunku do notorycznych dłużników wystosowane zostały ostateczne wezwania do zapłaty. Efektem wysyłanych sukcesywnie upomnień i wezwań do zapłaty, w biurze Zarządu złożono ponad 50 zobowiązań dot. ratalnej spłaty zadłużenia. Pragniemy zaznaczyć, że zobowiązania te są co miesiąc weryfikowane przez dział czynszów, a każde opóźnienie w spłacie skutkuje natychmiastowym wezwaniem do spłaty całości zadłużenia. Na drogę postępowania sądowego, w samym 2008 r. wystosowanych zostało ponad 207 przedsądowych wezwań do zapłaty. 113 spraw przekazano Kancelarii Prawnej celem złożenia w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi wniosku o wydanie Sądowych Nakazów Zapłaty. Orzeczenia Sądu zaopatrzone w klauzulę wykonalności kierowane są do Komornika Sądowego celem wszczęcia kolejnych postępowań egzekucyjnych. W ich wyniku w 2008 r. na rzecz SM Ostrobramska odzyskana została kwota zł. W przypadku lokali mieszkalnych o statusie własnościowym SM Ostrobramska występuje z wnioskiem o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości celem jej licytacji. Aktualnie prowadzonych jest 7 takich postępowań egzekucyjnych. 15

16 W stosunku do członków Spółdzielni nie wywiązujących się z wcześniej podjętych zobowiązań jak też unikających kontaktów z jej pracownikami oraz Radą Nadzorczą obok skierowania kolejnej sprawy na drogę postępowania sadowego, wszczynana jest procedura zmierzająca do wykluczenia z grona członków Spółdzielni, a następnie do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi kierowany jest pozew o orzeczenie eksmisji z zajmowanego lokalu. Aktualnie w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi toczy się 5 postępowań zmierzających do orzeczenia eksmisji z lokalu. Przypominamy, że celem przyspieszenia wykonania orzeczeń sądowych przewidujących dla dłużników uprawnienie do uzyskania od Gminy lokalu socjalnego (a dysponujemy czterema z takich Orzeczeń), SM Ostrobramska wystąpiła przeciwko Urzędowi Dzielnicy Praga Południe do Sądu o odszkodowanie z tytułu strat finansowych, ponoszonych w związku z wydłużającym się okresem oczekiwania na wskazanie kolejnych lokali socjalnych. Z uwagi na zmianę profilu działalności oraz względy lokalowe Noclegowni dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Monar Markot z siedzibą przy ul. Skaryszewskiej SM Ostrobramska zmuszona została do przerwania współpracy w zakresie zapewnienia osobom eksmitowanym tzw. pomieszczeń tymczasowych. Wyłącznie dzięki tej współpracy w 2008 r. wykorzystując prawomocne orzeczenia Sądu, SM Ostrobramska przeprowadziła 11 eksmisji. Jedna z eksmisji nie doszła do skutku tylko dlatego, że rodzina zalegająca w opłatach czynszowych od ponad trzech lat uregulowała jednorazowo całość swych zobowiązań wobec SM Ostrobramska na kwotę ponad ,00 zł. w przededniu postępowania egzekucyjnego Aktualnie trwają negocjacje zmierzające do nawiązania w współpracy z innym Ośrodkiem Monaru Markotu tj. placówką przy ul. Rudnickiego w Warszawie. Pragniemy podkreślić, że środki finansowe uzyskane w drodze przetargu na lokale mieszkalne z odzysku jak też zadłużenia odzyskiwane z wkładów należących do zajmujących dotychczas przedmiotowe lokale dłużników zasilają fundusze remontowe nieruchomości, w których przeprowadzono poszczególne eksmisje. Starając się realizować wskazówki Komisji Członkowskiej Rady Nadzorczej dużą uwagę skupiono też na współpracy z administratorami budynków, mającej na celu bezpośredni kontakt z uchylającym się od opłat czynszowych mieszkańcami poprzez pouczenia, wskazówki dot. możliwości rozwiązania problemu, zbieranie informacji o sytuacji osobistej i materialnej rodziny. Na kolejne spotkania z Komisją, w roku 2008 zaproszonych zostało ponad 50 osób. Część z nich spłaciła swe zaległości jeszcze przed spotkaniem z Członkami Rady Nadzorczej, inni zainteresowani rozwiązaniem problemu swojego zadłużenia podejmowali zobowiązania spłaty zaległości w sposób ratalny. 16

17 Osobom potrzebującym pomocy w spłacie zadłużenia na bieżąco udzielana jest informacja na temat adresów i działalności ośrodków pomocy społecznej, instytucji charytatywnych oraz Wydziału Spraw Lokalowych w zakresie dofinansowania w postaci dodatku mieszkaniowego. W roku 2008 taki dodatek uzyskiwało 70 zamieszkałych na terenie naszego Osiedla osób na łączna kwotę ok zł. Pragniemy nadmienić, iż w efekty przynosi również współpraca z Krajowym Rejestrem Długów Biurem Informacji Gospodarczej SA z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Armii Ludowej 21. Logo KRD z pouczeniem o przekazaniu informacji dot. nieuregulowanych w terminie zobowiązań do systemu Krajowego Rejestru Dłużników i ostrzeżeniem w zakresie wiążących się z tym konsekwencji zawierają wszystkie przesądowe wezwania do zapłaty. W załączeniu wykres zaległości w latach VIII. Zagadnienia techniczne - gospodarka remontowa i konserwacyjna w poszczególnych nieruchomościach SM Ostrobramska w 2008 r. Przed omówieniem zagadnień remontowych, właściwych dla poszczególnych nieruchomości, należy zwrócić uwagę, że w skali całej Spółdzielni Plan Remontów i Konserwacji 2008 roku, opiewający na kwotę łączną zł został wykonany na kwotę około zł, co stanowi ok. 93% kwoty planu. W remontach było to odpowiednio 90% kwot planowanych, w konserwacjach było to odpowiednio 105% kwot planowanych. Mniejsze wykonanie planu remontów, niż planowane przez Spółdzielnię środki wynika, z przyjętej w ubiegłym roku, wspólnie z Radą Nadzorczą taktyki, aby zarezerwować część środków planu 2008 roku na ocieplenie kolejnych budynków w nieruchomościach N1, N2 i N3. Należy również pamiętać, że podane liczby nie uwzględniają poprzedniej nieruchomości N4, t.j. kompleksu budynków u zbiegu ulic Łukowska i Marii Rodziewiczówny, który był objęty pierwotnym planowaniem, a stał się odrębną Spółdzielnią, niedługo po uchwalenie ubiegłorocznego planu. W poszczególnych nieruchomościach uzyskano następujące wyniki w realizacji planu, w porównaniu do kwot planowanych: Nieruchomość Plan 2008r (zł) Wykonanie planu 2008r (zł) % wykonania planu REMONTY Nieruchomość N % Nieruchomość N % Nieruchomość N % Nieruchomość N1a % razem remonty: % KONSERWACJE Nieruchomość N % Nieruchomość N % Nieruchomość N % Nieruchomość N 1a % razem konserwacje: % Łącznie Rem i Kons: % Omówienie robót składających się na wykonanie Planu Remontów i Konserwacji 2008 roku podane jest poniżej, osobno dla każdej nieruchomości. 17

18 Gospodarka remontowa i konserwacyjna w Nieruchomości N1. Najważniejszymi robotami remontowymi w Nieruchomości N1, w 2008r były: 1. Ocieplenie budynku Komorska 10 wraz z regulacją instalacji c.o. Koszt łączny tych robót wyniósł ok zł 2. Remont dźwigu osobowego: Komorska 4, klatka 4. Koszt wyniósł zł. 3. Malowanie klatki schodowej i pomieszczeń techniczno-gospodarczych w budynku Łukowska 17. Koszt wyniósł ok zł. 4. Rozbudowa placu zabaw między budynkami Komorska 4 i 8. Koszt wyniósł zł. 5. Wymiana poziomów instalacji ciepłej i zimnej wody w budynku Łukowska 15. Koszt wyniósł ok zł. 6. Okresowa wymiana legalizacyjna wodomierzy indywidualnych ciepłej i zimnej wody w budynkach Komorska 4, Ostrobramska 82 i 84. Koszt wyniósł ok zł. 7. Uszczelnienie, po kontrolach, 9 pionów ppoż w budynkach nieruchomości. Koszt wyniósł ok zł. Wykonano również bieżące roboty, finansowane z funduszu remontowego: montaż 3 nowych lamp oświetlenia terenu, wymiana 3 instalacji domofonowych. Dofinansowano także wymianę 52 okien w lokalach mieszkańców, którzy wykonali roboty we własnym zakresie. Koszt wszystkich robót opłacanych z funduszu remontowego nieruchomości N1 wyniósł ok zł, co stanowi 74% kwot planowanych. Pozostała cześć środków stanowi rezerwę na ocieplenie kolejnego budynku. Rezerwa ta była wstępnie zakładana w planie 2008r w wysokości zł. Rezerwa pozostała niewykorzystana, a nadwyżka środków przeszła na 2009r. W roku 2008 wykonano prace konserwacyjne w nieruchomości N1 na łączną kwotę około zł, co stanowi 119% kwot pierwotnie planowanych. Na 19-procentowy wzrost kosztu konserwacji w stosunku do planu, złożyły się głównie: 1) Wyższe niż planowano koszty całoroczne robót ekipy konserwatorów Spółdzielni oraz 2) Realizacja kilku dodatkowych prac i kontroli, wcześniej nieplanowanych. Odnośnie konserwacji należy przypomnieć, że obejmuje ona roboty niezbędne do utrzymania sprawności technicznej budynków i instalacji. Są to zarówno stałe serwisy jak i naprawy doraźne, awaryjne. Konserwacja obejmuje: dźwigi, domofony, lampy oświetlenia terenu, instalacje gazowe i wentylacyjne, instalacje sanitarne, usługi pogotowia technicznego; obejmuje koszenie trawników i cięcie żywopłotów, naprawy nawierzchni asfaltowych, okresowe przeglądy techniczne budynków i urządzeń, a także wszystkie wezwania, sprawdzenia i naprawy wykonywane w mieszkaniach i budynkach przez konserwatorów Spółdzielni. Roboty te oczywiście planowane są kwotowo. Dla czynności, jakie muszą być obligatoryjnie wykonane w kolejnym roku planowanie jest w miarę przewidywalne. W znaczniejszym jednak stopniu koszty konserwacji wynikają z bieżących potrzeb, które można tylko oszacować w przybliżeniu, planując wydatki na kolejny rok. Łącznie Plan Remontów i Konserwacji nieruchomości N1 wykonano w 2008r, w wysokości 81% kwot planowanych. 18

19 Gospodarka remontowa i konserwacyjna w Nieruchomości N2. Najważniejszymi robotami remontowymi w nieruchomości N2, w 2008r były: 1. Ocieplenie budynku Łukowska 9 wraz z regulacją instalacji c.o. Koszt łączny tych robót wyniósł ok zł. Należy tu wspomnieć, że Spółdzielnia pozyskała do realizacji robót 2 wykonawców, którzy wykonali roboty w całości w 2008r i mieli zapłacone tylko 50% należności w 2008r. Pozostałe 50% należności Spółdzielnia wypłaciła im dopiero w 2009r. Wynegocjowano przy tym, że te należności regulowaliśmy w wartości nominalnej, t.j. bez dodatkowych odsetek. Z innych robót remontowych wykonano: 2. Remont dźwigu osobowego: Łukowska 3, klatka 4. Koszt wyniósł zł. 3. Remont instalacji wentylacji mechanicznej obsługującej mieszkania w budynku Łukowska 7. W ramach remontu wymieniono 12 wentylatorów dachowych na 2 wentylatory zbiorcze, oszczędniejsze, nowocześniejsze i dostosowujące swoją wydajność do warunków panujących w mieszkaniach. Założono ponadto nawiewniki w szczelnych oknach mieszkaniowych i wymieniono tzw. kratki wentylacyjne w mieszkaniach. Koszt robót wyniósł zł. 4. Wymiana poziomów instalacji ciepłej i zimnej wody w klatkach 8, 9 i 10 budynku Łukowska 5. Koszt wyniósł ok zł. 5. Okresowa wymiana legalizacyjna wodomierzy indywidualnych ciepłej i zimnej wody w budynkach Łukowska 3 i Ostrobramska 80. Koszt wyniósł ok zł. 6. Uszczelnienie, po kontrolach, 12 pionów ppoż w budynkach nieruchomości. Koszt wyniósł ok zł. Wykonano również bieżące roboty, finansowane z funduszu remontowego: montaż 2 lamp oświetlenia terenu, wymiana 4 instalacji domofonowych. Dofinansowano także wymianę 59 okien w lokalach mieszkańców, którzy wykonali roboty we własnym zakresie. W nieruchomości N2 zaplanowano wstępnie około zł rezerwy na ocieplenie kolejnego budynku. Rezerwa ta pozostała niewykorzystana. Koszt wszystkich robót opłacanych z funduszu remontowego nieruchomości N2 wyniósł w 2008r około zł, co stanowi 116% kwot planowanych. Należy jednak pamiętać, że 16-procentowe przekroczenie kwot planowanych jest czysto teoretyczne. Wynika z zafakturowania całości robót ociepleniowych w 2008r, gdy tymczasem część płatności została przesunięta na 2009r, o czym jest mowa wcześniej. W roku 2008 wykonano w nieruchomości N2 analogiczne prace konserwacyjne, co w nieruchomości N1. Koszt w nieruchomości N2 wyniósł około zł, co stanowi 102% kwot pierwotnego planu. Łącznie Plan Remontów i Konserwacji nieruchomości N2 wykonano w 2008r, w wysokości 113% kwot pierwotnie planowanych. 19

20 Gospodarka remontowa i konserwacyjna w Nieruchomości N3. Najważniejszymi robotami remontowymi w nieruchomości N3, w 2008r były: 1. Ocieplenie budynku Jarocińska 1 wraz z regulacją instalacji c.o. Koszt łączny tych robót wyniósł w 2008r ok zł. Również i dla tego budynku Spółdzielnia pozyskała 2 wykonawców robót, którzy wykonali roboty w całości w 2008r i mieli zapłacone tylko 50% należności w 2008r. Roboty regulacyjne c.o. zostały zafakturowane w całości w wymienionej kwocie. Faktura za drugie 50% ocieplenia została wystawiona dopiero w 2009r. Wynegocjowano przy tym, że należności przypadające na 2009r zostaną uregulowane w wartości nominalnej, t.j. bez dodatkowych odsetek. Łączny koszt robót w budynku Jarocińska 1 wyniósł zł, a należności przypadające wykonawcom w 2009r zostały już uregulowane. Z innych robót remontowych wykonano: 2. Remont dźwigu osobowego: Witolińska 5, klatka 4. Koszt wyniósł zł. 3. Remont instalacji wentylacji mechanicznej obsługującej mieszkania w budynku Witolińska 6. W ramach remontu wymieniono 12 wentylatorów dachowych na 2 wentylatory zbiorcze, oszczędniejsze, nowocześniejsze i dostosowujące swoją wydajność do warunków panujących w mieszkaniach. Założono ponadto nawiewniki w szczelnych oknach mieszkaniowych i wymieniono tzw. kratki wentylacyjne w mieszkaniach. Koszt robót wyniósł zł. 4. Pochylnia dla niepełnosprawnych i drugie wejście do budynku w poziomie parteru, w budynku Witolińska 8. Koszt robót wyniósł ok zł. 5. Wymiana poziomów instalacji ciepłej i zimnej wody w klatkach 1, 2 i 3 budynku Witolińska 5. Koszt wyniósł ok zł. 6. Uszczelnienie, po kontrolach, 16 pionów ppoż w budynkach nieruchomości. Koszt wyniósł ok zł. Wykonano również bieżące roboty, finansowane z funduszu remontowego: montaż 1 lampy oświetlenia terenu, wymiana 4 instalacji domofonowych. Dofinansowano także wymianę 35 okien w lokalach mieszkańców, którzy wykonali roboty we własnym zakresie. W nieruchomości N3 również zaplanowano wstępnie około zł rezerwy na ocieplenie kolejnego budynku. Rezerwa ta pozostała niewykorzystana. Koszt wszystkich robót opłacanych z funduszu remontowego nieruchomości N3 wyniósł w 2008r około zł, co stanowi 75% kwot planowanych. W roku 2008 wykonano w Nieruchomości N3 analogiczne prace konserwacyjne, co w nieruchomości N1. Koszt w nieruchomości N3 wyniósł około zł, co stanowi 104% kwot pierwotnego planu. Łącznie Plan Remontów i Konserwacji nieruchomości N3 wykonano w 2008r, w wysokości 80% kwot planowanych. 20

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Dyskutujmy zgodnie z procedurą 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę każdemu mówcy, jeżeli odbiega on od zagadnienia będącego

Bardziej szczegółowo

1 Warszawa kwiecień 2011 r.

1 Warszawa kwiecień 2011 r. 1 Warszawa kwiecień 2011 r. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej ROZŁOGI za rok 2010. Zarząd SML-W "ROZŁOGI" przedstawia doroczną informację o działalności Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok Kęty 23.03.2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok Informacje wstępne Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Kętach realizując obowiązek wynikający z 150 ust. 3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 WSTĘP 1. REALIZACJA PRAC ZWIĄZANYCH Z USTANOWIENIEM ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI 2. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Spis treści

Biuletyn. Spis treści GRODZKA SPÓŁDZIELNIA Biuletyn Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu maj 2014 Spis treści Wstęp Nowe regulaminy Sprawozdanie z działalności RN Wyciąg ze sprawozdania Zarządu Zawiadomienie o

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A. za 2010 rok. Ciechocinek 28 marca 2011 roku

SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A. za 2010 rok. Ciechocinek 28 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A za 2010 rok Ciechocinek 28 marca 2011 roku 2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP...5 II. DOCHODY 10 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo..20 2. Dział 600 Transport

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-950 Warszawa ul. Jasna 1 PROTOKÓŁ. z lustracji pełnej. Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE

ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-950 Warszawa ul. Jasna 1 PROTOKÓŁ. z lustracji pełnej. Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-950 Warszawa ul. Jasna 1 PROTOKÓŁ z lustracji pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE w Lesznie, ul. T. Rejtana 43 za lata 2009-2010 Leszno, maj 2011

Bardziej szczegółowo

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK Zarząd Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie KRAKÓW, MARZEC 2012 ROK. 2

Bardziej szczegółowo

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań 2 Niniejsza publikacja została opracowana w ramach projektu Z prawem pod jednym dachem współfinansowanego przez Instytut Spraw Publicznych ze środków

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A za 2012 rok Ciechocinek 27 marca 2013 roku 2 S P I S T R E Ś C I I. W S T Ę P... 5 II. D O C H O D Y... 10 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo...

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8

S T A T U T. Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8 ` SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8 S T A T U T Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach Tekst jednolity październik 2010 2 SPIS TREŚCI: I. CZĘŚĆ OGÓLNA DZIAŁ.

Bardziej szczegółowo

materiały na WZ WSM 2015 r.

materiały na WZ WSM 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROKU 2014 Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Elbląska 14 01-737 Warszawa KRS: 0000074605, REGON: 000489811 Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za 2014 rok Warszawa, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za 2014 rok Warszawa, marzec 2015 r. załącznik nr 1 do uchwały Nr 774/2015 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 24 marca 2015 r. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie z działalności ISSN 1730-2951 Bezpłatny Magazyn Informacyjny Numer 05/179/2014 13.05.2014 r. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu w 2013 r. Przedstawiamy Państwu zbiór dokumentów, dzięki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NOWA W JASTRZĘBIU-ZDROJU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NOWA W JASTRZĘBIU-ZDROJU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NOWA W JASTRZĘBIU-ZDROJU 2013 ROK WPROWADZENIE: Oprócz realizacji zadań statutowych, w tym sprecyzowanych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU Bielsko-Biała, maj 2013 rok 1/46 Zawartość Wstęp... 3 1. Organizacja Spółdzielni... 3 1.1 Organy Spółdzielni...

Bardziej szczegółowo

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania na osiedlu, oraz w placówkach handlowych w naszych zasobach. Nakład: 5.600 egz. Numer 139 MAJ - LIPIEC 2012 r. ATRAKCYJNE NOWE LOKALE MIESZKALNE

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. W zebraniu udział wzięli : 1. Członkowie Spółdzielni w Legionowie według listy obecności, 2. Zarząd SML-W

P R O T O K Ó Ł. W zebraniu udział wzięli : 1. Członkowie Spółdzielni w Legionowie według listy obecności, 2. Zarząd SML-W P R O T O K Ó Ł z obrad zebrania części VII Walnego Zgromadzenia Członków SML-W w Legionowie zamieszkałych na osiedlu Sobieskiego w obrębie ulic: Sobieskiego, Siwińskiego, Zwycięstwa, Leśnej, Pałacowej,

Bardziej szczegółowo

N KBF-4101-05-03/2013 P/13/037 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

N KBF-4101-05-03/2013 P/13/037 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE N KBF-4101-05-03/2013 P/13/037 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

VI Walne Zgromadzenie Członków

VI Walne Zgromadzenie Członków PISMO BEZPŁATNE WRZESIEŃ 2013 ISSN 1732-5145 Kwartalnik Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Nr 3/76/2013 PANDORA Wierszyk rozpaczliwy Kiedy wreszcie przestanę być stary? Chyba dosyć już tego dobrego!

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2014 WSTĘP 1. REALIZACJA PRAC ZWIĄZANYCH Z USTANAWIANIEM ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI 2. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2007 ROKU

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2007 ROKU S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2007 ROKU Do użytku wewnętrznego WARSZAWA, marzec 2008 2 SPIS TREŚCI I Działalność organizacyjna...3 II Działalność inwestycyjna...11 III Sprzedaż lokali

Bardziej szczegółowo

STATUT ROBOTNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "URSUS" W WARSZAWIE (SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ)

STATUT ROBOTNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ URSUS W WARSZAWIE (SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ) Niniejszy statut został uchwalony przez założycieli Spółdzielni w dniu 14.02.1958r. z późniejszymi zmianami w dniach: 31.10.67r.,21.08.72r.,11.04.75r.,31.01.77r., 22.10.79r.,31.08.81r,.20.06.83r.,27.05.85r.,

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W WARSZAWIE. LWA-41026/2009 Nr ewid.: 181/2010/P/09/179/LWA

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W WARSZAWIE. LWA-41026/2009 Nr ewid.: 181/2010/P/09/179/LWA N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W WARSZAWIE LWA-41026/2009 Nr ewid.: 181/2010/P/09/179/LWA Informacja o wynikach kontroli działalności Wojskowej Agencji Mieszkaniowej oraz Wojskowego

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W RADOMIU 26-600 RADOM, UL. CZACHOWSKIEGO 34 PROTOKÓŁ

REGIONALNY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W RADOMIU 26-600 RADOM, UL. CZACHOWSKIEGO 34 PROTOKÓŁ REGIONALNY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W RADOMIU 26-600 RADOM, UL. CZACHOWSKIEGO 34 PROTOKÓŁ LUSTRACJI przeprowadzonej w: Spółdzielni Mieszkaniowej USTRONIE 26-600 RADOM, ul. WYŚCIGOWA

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2012 ROKU

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2012 ROKU S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2012 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2013 R. 2 3 SPIS TREŚCI I Działalność organizacyjna... 4 II Działalność inwestycyjna... 8 III Sprzedaż lokali i sprawy członkowskie...

Bardziej szczegółowo

Protokół. z lustracji ustawowej pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej. przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. ul. Przy Bażantarni 11 w Warszawie

Protokół. z lustracji ustawowej pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej. przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. ul. Przy Bażantarni 11 w Warszawie Protokół z lustracji ustawowej pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego ul. Przy Bażantarni 11 w Warszawie przeprowadzonej przez lustratora Teresę Wieczorek posiadającą

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/20 USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr LXXVI obrad LXXVI sesji Rady m.st. Warszawy, która odbyła się w dniu 8 kwietnia 2010 r.

Protokół nr LXXVI obrad LXXVI sesji Rady m.st. Warszawy, która odbyła się w dniu 8 kwietnia 2010 r. Protokół nr LXXVI obrad LXXVI sesji Rady m.st. Warszawy, która odbyła się w dniu 8 kwietnia 2010 r. Obrady otworzyła Wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy L. Krajewska, która powitała zebranych oraz poinformowała,

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych

Projekt założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych Projekt z 20 czerwca 2011 Projekt założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych I. OCENA CELOWOŚCI OPRACOWANIA PROJEKTU W dniu 4 marca 2011 r. Sejm RP przyjął uchwalony przez Radę Ministrów

Bardziej szczegółowo