Śląsk i Małopolska jako potencjalne regiony gospodarki opartej na wiedzy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Śląsk i Małopolska jako potencjalne regiony gospodarki opartej na wiedzy"

Transkrypt

1 Tekst ukazał się jako: Domański B., Guzik R., Micek G., Wiedermann K., 2003, Śląsk i Małopolska jako potencjalne regiony gospodarki opartej na wiedzy, [w:] Kukliński A. (red.) Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego, KBN, Biuro Banku Światowego w Polsce, Warszawa, Śląsk i Małopolska jako potencjalne regiony gospodarki opartej na wiedzy Bolesław Domański, Robert Guzik, Grzegorz Micek, Krzysztof Wiedermann (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński) Rozwój gospodarki opartej na wiedzy jest głównym wyzwaniem współczesnej Europy. Wiedza jest strategicznym zasobem, który pozwala na nieustanną poprawę jakości i restrukturyzację w świecie stałych zmian i konkurencji (Dahlman 2002), a tym samym leży u podstaw długookresowej konkurencyjności przedsiębiorstw i samopodtrzymującego się wzrostu gospodarki narodowej. Nie ma wątpliwości, że jest ona również kluczowym elementem na drodze krajów Europy Środkowej z europejskich peryferii do europejskiego centrum (rdzenia). Ważnym wymiarem rozwoju gospodarki opartej na wiedzy są trajektorie regionalne (Kukliński 2001). Jest wiele dowodów na to, że regiony różnią się zdolnościami do przyswajania i przekształcania lokalnej wiedzy w działalność gospodarczą. Przykładowo, badania Rodriguez- Pose a (1999) nad regionami skłonnymi do innowacji i regionami niechętnymi innowacjom (innovation averse regions) pokazują, że absorpcję innowacji hamować mogą takie czynniki jak rozdźwięk między gospodarczą i społeczną sferą życia, sztywne rynki pracy, niedostatek wysokich kwalifikacji, niska partycypacja kobiet, a w pewnym stopniu także starzenie się ludności aktywnej zawodowo. Rozwój gospodarki opartej na wiedzy w szerokim rozumieniu jest procesem wielowymiarowym. Istnieje potrzeba dokonania oceny potencjału poszczególnych regionów w tej dziedzinie, zrozumienia czynników i procesów warunkujących ten rozwój, jak również sformułowania wniosków dla polityki gospodarczej. Bardzo często twierdzi się, że najlepsze perspektywy gospodarcze mają w krajach Europy Środkowej regiony stołeczne. Nie oznacza to jednak, że należy pomijać szanse rozwoju innych regionów. W opracowaniu niniejszym zarysowano sytuację Śląska i Małopolski jako potencjalnych europejskich regionów gospodarki opartej na wiedzy. W pierwszej części przedstawiono podstawowe warunki rozwoju gospodarki opartej na wiedzy na tym obszarze na

2 tle całej Polski, w drugiej skupiono się na rozwoju jednego segmentu tej gospodarki jaki stanowi sektor technologii informacyjnych (IT). Ogólny potencjał Śląska i Małopolski Śląsk i Małopolska to dwa wielkie regiony południowej Polski, obejmujące pięć województw wzdłuż granicy z Republiką Czeską i Słowacją (dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie i podkarpackie). Ich główną oś stanowi historyczny korytarz łączący Niemcy i Europę Zachodnią z Ukrainą i Wschodem, nowa autostrada A4 stwarza obecnie warunki dla szybkiego przemieszczania osób i towarów. Dobra dostępność komunikacyjna z punktu widzenia połączeń z różnymi częściami Europy stanowi istotną zaletę rozważanego obszaru. Regiony Śląska i Małopolski wypadają korzystnie pod względem wielu podstawowych cech społeczno-ekonomicznych. Od wieków średnich należą one do wyżej rozwiniętych regionów kraju. Obecnie skupiają 37% ludności kraju (14,5 miliona) i wytwarzają podobną część krajowego PKB. Struktura gospodarcza i przestrzenna obu regionów jest zróżnicowana. Obejmują one regiony metropolitalne z dynamicznie rosnącymi usługami dla przedsiębiorstw i konsumentów, okręgi przemysłowe oraz rozwinięte obszary turystyczne i rolnicze. Znajdujemy tu silne ośrodki, które skupiają rodzime firmy dostarczające oprogramowanie i sprzęt komputerowy, co jest przedmiotem szerszej dyskusji w dalszej części opracowania. W niektórych częściach poważnym wyzwaniem jest przezwyciężenie mechanizmów instytucjonalnego i społeczno-kulturowego uzależnienia od pojedynczych, dominujących w przeszłości działalności gospodarczych, takich jak górnictwo węglowe w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. Analizowane regiony przyciągnęły w ostatnich latach duże zagraniczne inwestycje przemysłowe, między innymi w produkcję części samochodowych (np. nowych modeli silników w Tychach, Bielsku-Białej, Polkowicach, skrzyń biegów w Wałbrzychu) oraz urządzeń elektrycznych, które są przedmiotem eksportu do krajów Unii Europejskiej. Kilka koncernów ponadnarodowych zlokalizowało tu swoje ośrodki badawczo-rozwojowe zajmujące się projektowaniem wyrobów lub technologii (np. ABB i Delphi w Krakowie) oraz opracowywaniem specjalistycznego oprogramowania (np. Philips we Wrocławiu, Motorola w Krakowie). Ogólnie rzecz biorąc, zróżnicowana struktura gospodarki regionalnej tworzy konkurencyjne środowisko będące bodźcem dla wzrostu efektywności ekonomicznej oraz poprawy pozycji regionów w przyszłości. Rozmiary i cechy regionalnego rynku, stanowiące jeden z podstawowych atutów rozważanego obszaru, związane są z cechami demograficznymi i społecznymi Śląska i 2

3 Małopolski. Ich ludność należy do najmłodszych w Polsce, co wpływa na wzrost popytu konsumpcyjnego oraz obecność dynamicznej i coraz lepiej wykształconej kadry. Kreatywni, wykwalifikowani mieszkańcy uznawani są za warunek konieczny rozwoju gospodarki opartej na wiedzy ów kapitał ludzki uzależniony jest nie tylko od dostępności instytucji edukacyjnych o wysokim poziomie, ale również kwalifikacji, postaw i praktyk zakorzenionych w zbiorowościach regionalnych. Dyskutowane regiony charakteryzują szerokie możliwości edukacyjne na poziomie średnim oraz silne ośrodki szkolnictwa wyższego. Kompetencje techniczne związane są, z jednej strony z tradycjami przemysłowymi wielu miejsc, a z drugiej z działalnością rodzinnych gospodarstw rolnych. Otwartym pytaniem pozostaje to czy te ostatnie okażą się podatnym gruntem dla przedsiębiorczości pozarolniczej, tak jak stało się to na przykład w Jutlandii (Dania). Istnieje wiele obszarów spektakularnego rozwoju małych i średnich firm na Śląsku i w Małopolsce. Aktywność tych firm i ich zdolności adaptacyjne przejdą niebawem test w ramach rozszerzonej Unii Europejskiej, co pokaże jak dalece ich rozwój opiera się na efektywnym wykorzystaniu istniejącej i nowej wiedzy, a w jakim bazuje na czynnikach tradycyjnych. Dla oceny potencjału rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w regionach Śląska i Małopolski na tle kraju skonstruowano prosty wskaźnik syntetyczny (W) obrazujący pozycję województw pod względem rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego w 2000 roku 1. Wartości wskaźnika zestawiono na wykresie (rys. 1) ze stopniem innowacyjności przemysłu, mierzonym odsetkiem przedsiębiorstw posiadających lokalne sieci komputerowe LAN. Wskaźnik syntetyczny pokazuje olbrzymią przewagę województwa mazowieckiego, a właściwie Warszawy (W=9,35), nad resztą kraju. Drugie w kolejności województwo małopolskie z Krakowem (W=5,51) wyraźnie dystansuje województwo dolnośląskie z Wrocławiem (W=2,15)2. Rozpiętości pomiędzy kolejnymi województwami są już znacznie mniejsze różnica między pierwszym a trzecim jest większa niż między trzecim a ostatnim świętokrzyskim. W stosunku do dużego potencjału ludnościowego pozycja województwa śląskiego jest w omawianym zakresie gorsza od przeciętnej, jeszcze niżej plasują się opolskie i podkarpackie. Wynik ten znajduje potwierdzenie w innych badaniach dla wcześniejszych przekrojów czasowych (np. Chojnicki, Czyż 1997). 1 Jest to suma standaryzowanych wartości czterech wskaźników cząstkowych: (1) liczby studentów na 1000 mieszkańców; (2) liczby nauczycieli akademickich na 1000 mieszkańców; (3) liczby pracowników nieakademickich instytutów badawczych i jednostek rozwojowych na 1000 mieszkańców oraz (4) wartości nakładów na badania i rozwój na 1 mieszkańca. 2 Także pod względem wartości wskaźników cząstkowych kolejność trzech pierwszych województw jest podobna z wyjątkiem liczby pracowników naukowych w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców, gdzie pierwszą pozycję zajmuje województwo małopolskie (tab. 1). 3

4 Stopień informatyzacji przedsiębiorstw nie w pełni pokrywa się z poziomem rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego w poszczególnych województwach. Związek tych zjawisk jest bardzo wyraźny dla województw, których stolicami jest dziewięć największych miast Polski, będących zarazem najsilniejszymi ośrodkami naukowymi, nie jest on natomiast widoczny w przypadku pozostałych siedmiu województw. Ich pozycje da się być może wyjaśnić pozycją ośrodków ponadregionalnych, do których województwa te ciążą na przykład kujawskopomorskiego pozycją Gdańska, podkarpackiego Krakowa, a w przypadku niektórych wypadkową ciążeń do dwóch lub trzech ośrodków (np. śląskiego do Krakowa i Wrocławia). Spojrzenie na tę zależność na poziomie makroregionów pokazuje więc związek poziomu rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego oraz innowacyjności gospodarki, potwierdza także generalnie wysoką pozycję Małopolski i Śląska na tle całej Polski. Ilustrację tej pozycji stanowi również mapa potencjału naukowego ośrodków akademickich 3. Na omawianym obszarze potencjał ten ma charakter układu dwubiegunowego z bardzo silną pozycją Krakowa i Wrocławia, które zaliczają się, obok Warszawy i Poznania, do najważniejszych ośrodków naukowych Polski (rys. 2). Ośrodki te nie mają charakteru izolowanych wysp, łączy je wysoki potencjał obserwowany wokół miast konurbacji katowickiej i Opola, co upoważnia do sformułowania tezy o kształtowaniu się tu regionu wiedzy. Z drugiej strony najniższe wartości potencjału występują w peryferyjnie położonych powiatach leżących przy granicy z Czechami i Słowacją. Obserwowana tu niska wartość potencjału jest zarówno wynikiem oddalenia od dużych ośrodków naukowych, jak i brakiem wyższych uczelni. W perspektywie wejścia Polski do Unii Europejskiej należy jednak pamiętać, że na obszar ten mogą oddziaływać w przyszłości potencjały naukowe niedalekich ośrodków Drezna, Pragi, Ostrawy, Koszyc i Preszowa, a w pewnym stopniu także bardziej oddalonych Bratysławy, Brna i Wiednia. Trzeba podkreślić silne powiązania społeczne omawianych regionów z Niemcami (Śląsk) i Stanami Zjednoczonymi (Małopolska), będące wynikiem dawnych migracji. Więzi rodzinne i znajomościowe leżą u podłoża przepływu informacji, kapitału i ludzi. Powroty migrantów stałych i sezonowych mogą być ważnym kanałem transferu wiedzy, umiejętności i kultury ekonomicznej. Nie należy równocześnie zapominać o przepływie wiedzy za pośrednictwem powiązań instytucjonalnych przedsiębiorstw, uniwersytetów, jednostek badawczo-rozwojowych oraz samorządów lokalnych i regionalnych. Analizowane regiony są rzecz jasna zróżnicowane wewnętrznie. Obejmują one w szczególności ośrodki metropolitalne stanowiące bieguny wzrostu oraz skupienia firm, których 3 Potencjał obliczono dla punktów reprezentujących powiaty posługując się miernikiem liczby nauczycieli akademickich. 4

5 przewaga konkurencyjna opiera się na wiedzy. Rozwój Śląska i Małopolski jako regionów opartych na wiedzy bazował będzie w znacznej mierze na rozprzestrzenianiu się innowacji z ośrodków metropolitalnych i zdolności do ich absorpcji w pozostałych częściach regionów. Innowacyjność gospodarcza regionów w świetle rozwoju sektora IT W porównaniu z innymi regionami kraju wysoki odsetek przedsiębiorstw przemysłowych korzysta w południowej Polsce z lokalnych sieci komputerowych oraz z Internetu (Stryjakiewicz 2002). W tej ostatniej dziedzinie na pierwszych miejscach sytuują się województwa śląskie i opolskie, małopolskie na trzecim, a podkarpackie na piątym (rys. 3). Co trzecia firma sektora IT należąca do grona 500 największych podmiotów działających w Polsce ma swoją centralę w jej południowej części, przypada na nie prawie 40% przychodów tych firm (Polish IT 2001). Skupia się tu znaczący potencjał firm, w których powstają projekty rozwiązań IT. Rynek zbytu firm informatycznych ograniczał się do niedawna do regionu, rzadziej do obszaru całego kraju. W ostatnich latach rośnie rola firm działających na skalę ogólnopolską, zwiększa się także eksport projektów i aplikacji z Polski. Przykładami otwarcia na rynki zagraniczne są mysłowicka spółka Logotec Engineering Group oraz krakowski ComArch. Wartość eksportu przekracza 50% wartości przychodów Logotecu, realizuje on między innymi kontrakt dla niemieckiej firmy Peri. Spółka jest właścicielem grupy przedsiębiorstw działających w Belgii, Niemczech, Włoszech, Szwajcarii i USA (Zwierzchowski 2002). ComArch wygrał niedawno dwa rządowe przetargi na realizację systemów informatycznych związanych z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz podpisał kilka dużych kontraktów zagranicznych, np. do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wraz ze spółkami-córkami w Waszyngtonie i Frankfurcie ComArch stanowi dziś przedsiębiorstwo o międzynarodowym zasięgu działania. Innym istotnym sukcesem eksportowym jest wieloletnia umowa krakowskiej firmy The Polished Group na projekt i dostawę systemów informatycznych dla agencji Reuters. Pełniejsza charakterystyka eksportu firm sektora IT stanowi jak dotąd terram incognitam. Znanym integratorem systemów informatycznych jest krakowski Solidex. W 2000 roku zajmował on wśród przedsiębiorstw informatycznych w Polsce drugie miejsce pod względem zysku netto na 1 pracownika. W jego dotychczasowej 12-letniej działalności nie było roku, w którym nastąpiłoby pogorszenie wyników finansowych, a naczelną zasadą jest inwestycja zysków w dalszy rozwój firmy (Liderzy 2002). Jej klienci to potentaci przemysłowi i handlowi działający na rynku krajowym, m.in. PKN Orlen, KGHM, Ikea, Auchan, Makro Cash&Carry. W zespole metropolitalnym Krakowa zlokalizowano kilka centrów przetwarzania danych, które zdalnie udostępniają systemy komputerowe, sprzęt, aplikacje oraz systemy 5

6 bezpieczeństwa przedsiębiorstwom i instytucjom. Trzema centrami, w Krakowie, Warszawie i Poznaniu dysponuje krakowska spółka ComArch Internet Ventures. Z jej usług typu ASP (Application Service Provider) oferowanych pod nazwą handlową Casper, korzysta obecnie około 170 firm, w tym także biura rachunkowe (Zwierzchowski 2001b). Obsługują one swoich klientów, stąd łącznie w bazach systemu Casper znajduje się najwięcej firm w Polsce (ok. 400). Do dyspozycji klientów są również zintegrowane systemy do zarządzania dla małych i średnich firm spółki CDN (grupa ComArch). Oprogramowanie udostępniane w systemie ASP oferują również Altkom i krakowski ecenter (Zwierzchowski 2001a). Techmex z siedzibą w Bielsku-Białej jest jedną z największych firm informatycznych w Polsce. Działa na rynku od 1987 roku. Jest liderem grupy kapitałowej o tej samej nazwie skupiającej firmy zorientowane na rozwój zaawansowanych technologii informatycznych, systemów informacji przestrzennej oraz budowę aplikacji dla rynku średnich i małych firm. Obroty grupy, zatrudniającej ponad 250 osób, kształtują się na poziomie 750 mln zł rocznie. Sukcesem firmy jest wiodąca pozycja na rynku rozwiązań mobilnych i 50% udział w sprzedaży komputerów przenośnych. Ważnym elementem strategii rozwoju i ekspansji Grupy Techmex jest budowa nowoczesnego centrum logistycznego obsługującego grupę kapitałową. Centrum o powierzchni 10 tys. m 2 planowane jest na terenie Bielskiego Parku Technologicznego. Park ten, którego łączna powierzchnia ma wynieść 12 ha, ma oferować preferencyjne warunki rozwoju firm branży IT w ramach restrukturyzacji rynku pracy miasta Bielska-Białej i całego regionu. W ostatnich latach nowe inwestycje z zakresu oprogramowania i usług informatycznych zaczynają napływać do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jednym z obszarów, w których rozwijana jest ta działalność jest Technopark Tychy, stanowiący część podstrefy KSSE. Na terenie Technoparku preferowane jest prowadzenie prac badawczo - rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych oraz produkcja maszyn biurowych i komputerów, sprzętu i aparatury radiowej, telewizyjnej i komunikacyjnej, instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, a także aparatury elektrycznej i elektronicznej. Swoją działalność w branży IT podjęły tu dotychczas firmy 2Si Software&Serwis, Micomp Systemy Komputerowe i Dot. Serwis. Z ważnych firm sektora IT powstałych w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym wymienić należy także Przedsiębiorstwo Wdrażania Postępu Technicznego WASKO. Firma posiada siedzibę w Gliwicach oraz oddział w Warszawie i zatrudnia łącznie 220 pracowników. W strukturach organizacyjnych przedsiębiorstwa działają zakłady ekspertyz i realizacji projektów, systemów teleinformatycznych, aparatury kontrolno-pomiarowej i teletransmisji, autoryzowany serwis HP oraz ośrodek szkoleniowy. W 2000 roku powstał podmiot zależny 6

7 WASKOm, przedmiotem działalności którego jest świadczenie kompleksowych usług teleinformatycznych dla sektora energetycznego. Jego nowa siedziba wybudowana zostanie na terenach zakupionych w gliwickiej podstrefie KSSE. Na teren Krakowskiego Parku Technologicznego, mającego również status specjalnej strefy ekonomicznej, przeniósł obecnie część swojej działalność ComArch. Z Parkiem Technologicznym, gdzie swój nowy ośrodek oprogramowania zlokalizował amerykański koncern Motorola, sąsiaduje nowy kampus Uniwersytetu Jagiellońskiego. W południowej Polsce działają dwa z trzech największych portali internetowych: Onet.pl założony przez Optimusa oraz Interia.pl wspólna inicjatywa ComArchu i radia RMF. Współwłaścicielem portalu Hoga.pl jest WASKO z Gliwic. W regionie usytuowali się również znaczący dystrybutorzy gier komputerowych Play-It i Topware w Bielsku Białej. Śląsk i Małopolska dostarczają na rynek większość wytwarzanych w Polsce komputerów stacjonarnych i przenośnych. W 1988 roku powstał w Nowym Sączu Optimus, który jako pierwsza polska spółka informatyczna znalazł się na warszawskiej giełdzie. Utworzona w 1990 roku we Wrocławiu firma JTT Computer stała się czołowym polskim producentem komputerów (Adax) oraz dystrybutorem sprzętu komputerowego (monitorów, drukarek, urządzeń sieciowych, podzespołów), oprogramowania i multimediów. W roku finansowym 2000/2001 przychody firmy przekroczyły 440 mln złotych, zatrudnia ona 250 osób. Wysoką jakość produktów i usług oferowanych przez JTT Computer potwierdza certyfikat jakości ISO Wśród licznych nagród są m.in. tytuł Lidera Polskiego Biznesu przyznany przez Business Centre Club oraz Najlepszej Polskiej Firmy uzyskany od Krajowej Izby Gospodarczej. Do najważniejszych elementów gospodarki opartej na wiedzy należą powiązania między przedsiębiorstwami a jednostkami badawczo-rozwojowymi i uczelniami wyższymi. Pracownicy lub studenci tych ostatnich są założycielami wielu czołowych firm informatycznych. Jedną z nich jest ComArch, założony przez Janusza Filipiaka, profesora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 4. WASKO utworzone zostało przez specjalistów z dziedziny fizyki, elektroniki, informatyki, metrologii i mechaniki, wywodzących się z grona pracowników Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Wiele firm sektora IT rozpoczyna swoją działalność od wynajmowania pomieszczeń od wyższych uczelni, aby z czasem przenieść się do samodzielnych, bardziej reprezentacyjnych lokali (Micek 2002). Na rozwój nowych firm sektora IT wpływają władze samorządowe, między innymi poprzez tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości. Powstają one często w wyniku działań 4 W skład powstałej kilka lat temu grupy kapitałowej ComArch wchodzą m.in.: ComArch, ComArch Internet Ventures (właściciel portalu Interia.pl) oraz CDN. 7

8 lokalnych agencji rozwoju finansowanych ze środków gmin. Wspieranie działalności nowotworzonych małych i średnich firm polega tu m.in. na oferowaniu niższych od rynkowych czynszów, świadczeniu usług w zakresie rachunkowości, konsultacji prawnych, informacji gospodarczej, reklamy, promocji i marketingu oraz szkoleń. Przykładem może być Gliwicki Inkubator Przedsiębiorczości, w którym na 25 podmiotów gospodarczych aż 12 działa w branży IT. Godną uwagi inicjatywą na poziomie ponadregionalnym jest tzw. autostrada nowej techniki. W 2001 roku marszałek województwa śląskiego, Jan Olbrycht, zorganizował spotkanie marszałków czterech województw w sprawie wspierania tej inicjatywy poprzez tworzenie warunków dla rozwoju firm informatycznych w regionach położonych wzdłuż autostrady od Wrocławia do Krakowa. Istotną rolę odegrać mogą regionalne strategie innowacji poszczególnych województw. Wnioski Regiony Śląska i Małopolski posiadają niewątpliwie znaczący potencjał rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Składają się na to, po pierwsze, ich ogólne atuty społecznogospodarcze, takie jak korzystne położenie i dobra dostępność komunikacyjna, duży rynek związany z największym w Polsce skupieniem ludności i przedsiębiorstw, zróżnicowana struktura gospodarcza oraz rozbudowane zagraniczne powiązania firm i mieszkańców. Po drugie regiony te charakteryzuje duży potencjał edukacyjny, naukowy i ekonomiczny w zakresie rozwoju firm informatycznych o międzynarodowym zasięgu działania. Decydującą rolę w przechodzeniu do gospodarki opartej na wiedzy odegrać muszą największe metropolie, w tym przede wszystkim Kraków i Wrocław, jako ośrodki wzrostu, z których nowy model gospodarki rozprzestrzeniać się może na otoczenie regionalne. Trudne do przecenienia znaczenie będzie miało dokończenie restrukturyzacji i stabilizacja tradycyjnych sektorów gospodarczych oraz dynamika nowych działalności w konurbacji katowickiej. Akcentując pozytywne cechy Śląska i Małopolski jako potencjalnych regionów opartych na wiedzy, nie można zapominać, że w obu regionach występują poważne bariery dla jej rozwoju. Wiele z tych barier ma charakter ogólnokrajowy i musi być rozwiązanych na szczeblu rządowym, na przykład brak elastyczności rynku pracy, system finansowy, który nie mobilizuje kapitału i nie prowadzi do jego alokacji do najbardziej efektywnych użytkowników, sztywny system edukacyjny. Istnieją również bariery specyficzne dla omawianych regionów, w tym dziedzictwo instytucjonalne i kultura zależności w niektórych obszarach (opieranie się na środkach rządowych). Przezwyciężenie tych barier dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy wymaga koordynacji działań władz publicznych, przedsiębiorców, nauki i społeczeństwa 8

9 obywatelskiego. Wzmocnienie kapitału ludzkiego i społecznego należy do podstawowych obowiązków władz regionalnych i lokalnych. Obok wspierania rozwoju działalności sektora IT konieczne jest również stymulowanie innowacyjności starych gałęzi gospodarki. Warto jeszcze raz zwrócić uwagę, że ogromną rolę w regionach gospodarki opartej na wiedzy odgrywa szeroko rozumiana kultura. Z jednej strony, jest ona związana z elitami regionalnymi oraz rozwojem centrów kultury w węższym znaczeniu, a z drugiej, dotyczy zagadnień przedsiębiorczości i kultury pracy. Etyka pracy i biznesu uznawane są za ważne czynniki wzrostu endogenicznego oraz napływu inwestycji z zagranicy. Istotnym wymiarem rozwoju regionalnego jest także sposób postrzegania przyszłości i nadzieja mieszkańców. Nadzieja jest nie tylko jedną z podstawowych potrzeb ludzkich, ale również jednym z warunków samopodtrzymującego się wzrostu gospodarczego. Leży ona u podstaw decyzji migracyjnych (tj. drenażu mózgów i napływu kadr), konsumpcyjnych i inwestycyjnych. Można tu przywołać definicję C. Freeman a (1992) z książki Economics of hope: Trajektorie są samo spełniającymi się proroctwami opartymi na aktorach, decyzjach i oczekiwaniach wobec przyszłości. Tak jak wszystkie instytucje, podtrzymywane są nie przez swoją naturalność, lecz przez interes jaki dostrzegany jest w ich kontynuacji i przez wiarę, że będą one kontynuowane. Tworzenie odpowiedniej wizji przyszłości, budowanie nadziei i wiary w sukces może wspierać rozwój gospodarki opartej na wiedzy Śląska i Małopolski nie mniej niż kształtowanie dogodnych warunków infrastrukturalnych, finansowych i instytucjonalnych dla miejscowych firm i inwestorów z zewnątrz. Rozwój gospodarki opartej na wiedzy wchodzi w zakres odpowiedzialności władz publicznych. U podstaw polityki regionalnej służącej temu rozwojowi musi leżeć lepsze poznanie specyficznych uwarunkowań tej gospodarki na obszarze Śląska i Małopolski, z czego wynika potrzeba podjęcia szerszych badań nad tą problematyką. Poznanie tych uwarunkowań oraz odpowiednie przygotowanie instytucjonalne i finansowe stanowią też warunki efektywnego wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej dla przebudowy gospodarki i społeczeństwa w kierunku gospodarki opartej na wiedzy, a tym samym awansu regionów Polski południowej z europejskich peryferii w stronę europejskiego centrum. Literatura Chojnicki Z., Czyż T., 1997, Struktura przestrzenna nauki w Polsce, Wyd. Naukowe Bogucki, Poznań. Dahlman C., 2002, The knowledge economy: implications for Poland, World Bank Institute. Freeman C., 1992, Economics of hope. Essays on technology change, economic growth and the environment, London. 9

10 Kukliński A., 2001, The development of knowledge based economy in Europe: the regional trajectory. Liderzy w trudnych czasach, Rzeczpospolita, 4 X 2002 roku, DF2. Micek G., 2002, Przestrzenne zróżnicowanie usług dla przedsiębiorstw w dużych miastach na przykładzie Krakowa, Praca magisterska, Zakład Rozwoju Regionalnego IGiGP UJ. Polish IT and Telecom Market, TELEINFO 500, October 2001, Migut Media S.A. Rodriguez-Pose A., 1999, Innovation prone and innovation averse societies: economic performance in Europe, Growth and Changes, 30, Stryjakiewicz T., 2002, Analiza innowacyjności przemysłu w ujęciu przestrzennym, [w:] Rogacki H. (red.), Możliwości i ograniczenia zastosowania metod badawczych w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej, Wyd. Naukowe Bogucki, Poznań, Zwierzchowski Z., 2001a, Informatyka na wynajem, Rzeczpospolita, 16 X Zwierzchowski Z., 2001b, Informatyka spod ziemi, Rzeczpospolita, 18 X 2001, Zwierzchowski Z., 2002, Eksport jawny i ukryty, Rzeczpospolita, 20 VI Bolesław Domański, Robert Guzik, Grzegorz Micek, Krzysztof Wiedermann Uniwersytet Jagielloński Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej ul.grodzka 64, Kraków 10

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI 2012-04-24 Jacek Woźniak Pełnomocnik Zarządu WM ds. planowania strategicznego WYZWANIA ORAZ SILNE STRONY MIAST KRAKÓW KATOWICE Źródło: Raport

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA. a Politechniką Białostocką

List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA. a Politechniką Białostocką Informacja prasowa Białystok, 1 grudnia 2012 List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA a Politechniką Białostocką W dniu 30.11.2012 r. w siedzibie Politechniki Białostockiej doszło do podpisania

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Małopolski Park Technologii Informacyjnych środowisko dla rozwoju technologii inteligentnego miasta

Małopolski Park Technologii Informacyjnych środowisko dla rozwoju technologii inteligentnego miasta Małopolski Park Technologii Informacyjnych środowisko dla rozwoju technologii inteligentnego miasta Konferencja Inteligentne Miasto rekomendacje dla Polski Kraków, 11 października 2010 r. Krakowski Park

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ Strategia Zintegrowanego rozwoju Łodzi 2020+ będzie: odpowiedzią na długookresowe wyzwania rozwojowe, narzędziem planowania działań i inwestycji miejskich,

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Wrocław, 19 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r.

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r. wmałopolsce branże IT i B&R Kraków, 18 grudnia 2008 r. CEL BADANIA: uzyskanie informacji na temat sytuacji przedsiębiorstw oraz na temat zapotrzebowania na kadry wśród podmiotów gospodarczych działających

Bardziej szczegółowo

Priorytety ZWM w zakresie polityki regionalnej na rzecz rozwoju gospodarczego

Priorytety ZWM w zakresie polityki regionalnej na rzecz rozwoju gospodarczego XXXVI posiedzenie Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Kluczowe zadania dla Regionu: 1. Finalizacja pakietu planowania strategicznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 29 września 2014

Warszawa, 29 września 2014 Warszawa, 29 września 2014 KRAJOWY SYSTEM ZARZĄDZANIA ROZWOJEM STRATEGIE MAKROREGIONALNE STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 przyjęta przez Radę Ministrów 11 lipca

Bardziej szczegółowo

Potrzeby w zakresie kształcenia kadry IT perspektywa małopolskiego rynku. 14 grudnia 2005 Wyższa Szkoła Zarządzania

Potrzeby w zakresie kształcenia kadry IT perspektywa małopolskiego rynku. 14 grudnia 2005 Wyższa Szkoła Zarządzania Potrzeby w zakresie kształcenia kadry IT perspektywa małopolskiego rynku 14 grudnia 2005 Wyższa Szkoła Zarządzania Projekt e-klaster http://www.eklaster.org/ marek.zaborowski@hybrid.pl Materiały pokonferencyjne

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców TERMIN NABORU WNIOSKÓW RPO WOJEWÓDZTWO. Dolnośląskie. nieznany. Łódzkie

Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców TERMIN NABORU WNIOSKÓW RPO WOJEWÓDZTWO. Dolnośląskie. nieznany. Łódzkie Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców (Ostatnia aktualizacja danych 12.03.2008) RPO WOJEWÓDZTWO Dolnośląskie NAZWA DZIAŁANIA Działanie 1.1 Inwestycje dla LIMITY KWOTOWE DOTACJI (w

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku Jacek Szlachta Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego Białystok 20 luty 2014 roku 1 Struktura prezentacji 1. Zapisy strategii województwa podlaskiego do roku 2020 w

Bardziej szczegółowo

Program EIT + www.eitplus.wroclaw.pl E U R O P E J S K I I N S T Y T U T T E C H N O L O G I C Z N Y. Szanowni Państwo,

Program EIT + www.eitplus.wroclaw.pl E U R O P E J S K I I N S T Y T U T T E C H N O L O G I C Z N Y. Szanowni Państwo, E U R O P E J S K I I N S T Y T U T T E C H N O L O G I C Z N Y Szanowni Państwo, utworzenie w Europie nowego ośrodka łączącego edukację, badania naukowe i innowacje Europejskiego Instytutu Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Michał Zdziarski Tomasz Ludwicki

Michał Zdziarski Tomasz Ludwicki Prezentacja wyników badań Michał Zdziarski Tomasz Ludwicki Uniwersytet Warszawski PERSPEKTYWA PREZESÓW Badanie zrealizowane w okresie marzec-kwiecień 2014. Skierowane do prezesów 500 największych firm

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010

Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Plan prezentacji 1. Metody badań 2. Dynamika napływu inwestycji 3. Typy inwestycji 4. Struktura branżowa inwestycji

Bardziej szczegółowo

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r.

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Innowacje i Inteligentny Rozwój Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020 W perspektywie 2014-2020 wsparcie

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Małopolska Inteligentne specjalizacje jako niezbędne elementy architektury gospodarczej. Szczecin, 1 marca 2013 r.

Małopolska Inteligentne specjalizacje jako niezbędne elementy architektury gospodarczej. Szczecin, 1 marca 2013 r. Małopolska Inteligentne specjalizacje jako niezbędne elementy architektury gospodarczej Szczecin, 1 marca 2013 r. Perspektywa technologiczna Kraków Małopolska 2020 Punkt wyjścia raport The Global Technology

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA projekt

STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA projekt STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA 2030 projekt Strategia Rozwoju Krakowa 2030 (projekt) wizja i misja Nowa Wizja rozwoju Krakowa Kraków nowoczesna metropolia tętniąca kulturą, otwarta, bogata, bezpieczna i przyjazna,

Bardziej szczegółowo

Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych.

Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych. Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego Głównym celem Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego jest

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Europa 2020 Cele Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej Kierunki rozwoju do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem wiejskiej Katarzyna Sobierajska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Międzynarodowa Konferencja Perspektywy rozwoju i promocji

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Celem Programu jest promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Daniel Szczechowski Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Opole, 13 listopada 2014 r. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz

Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz Warszawa, 17 grudnia 2012 r. Co to jest cloud computing? Cloud computing jest modelem umożliwiającym wygodny

Bardziej szczegółowo

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Maciej Tarkowski Sympozjum Wsi Pomorskiej. Obszary wiejskie - rozwój lokalnego rynku pracy - przykłady, szanse, bariery 31 maja - 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

LOG Global Edition jak wykorzystać potencjał firmy.

LOG Global Edition jak wykorzystać potencjał firmy. LOG Global Edition jak wykorzystać potencjał firmy. 27 kwietnia br. w Warszawie odbyła się premiera LOG Global Edition, produktu polskiej firmy LOG Systems. Zaprezentowane oprogramowanie znacznie ułatwi

Bardziej szczegółowo

Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy

Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy Konferencja pt. Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego jako kluczowe czynniki wdrażania polityki strukturalnej w latach 2007-2013 26

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU maj-czerwiec, 2013 ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie 3,47 2,87 2,45 śląskie małopolskie wielkopolskie sprzęt, badania i rozwój technologii, to kwota wydana na inwestycje w pobudzanie innowacji, transfer technologii, usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 maja 2012 r. Tomasz Geodecki Piotr Kopyciński Łukasz Mamica Marcin Zawicki Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo specjalne

Bezpieczeństwo specjalne Jesteśmy jednym z największych integratorów rozwiązań informatycznych, łączymy produkty własne z rozwiązaniami oferowanymi przez innych producentów sprzętu i oprogramowania. Świadczymy najwyższej jakości

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Konferencja Regionalna SMART+ Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz promocja badań i rozwoju technologicznego

Bardziej szczegółowo

W województwie śląskim zarejestrowanych jest ponad 426 tys. przedsiębiorstw, z czego prawie 96 proc. podmiotów stanowią firmy sektora prywatnego.

W województwie śląskim zarejestrowanych jest ponad 426 tys. przedsiębiorstw, z czego prawie 96 proc. podmiotów stanowią firmy sektora prywatnego. W województwie śląskim zarejestrowanych jest ponad 426 tys. przedsiębiorstw, z czego prawie 96 proc. podmiotów stanowią firmy sektora prywatnego. Autostrady A1 i A4, Drogowa Trasa Średnicowa łącząca duże

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz.

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Spotkanie informacyjne w ramach projektu pt.: E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Opracowanie: STRADA Consulting Piotr Kurowski z siedzibą w Bielsku-Białej Gmina

Bardziej szczegółowo

REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM NA LATA

REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM NA LATA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ w WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM NA LATA 2014 2020 WRPO 2014+ Poznań, dnia 3 lutego 2015 roku 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Alokacja WRPO

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata za okres

RAPORT Z REALIZACJI. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata za okres RAPORT Z REALIZACJI Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 2020 za okres 2011 2013 SPIS TREŚCI CEL GŁÓWNY...9 Wskaźniki osiągnięć... 9 OBSZAR 1. GOSPODARKA WIEDZY I AKTYWNOŚCI... 11 Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Lublin, 11 marca 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Lublin, 11 marca 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Lublin, 11 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

OD GORZOWSKIEGO OŚRODKA TECHNOLOGICZNEGO DO PARKU NAUKOWO-PRZEMYSŁOWEGO

OD GORZOWSKIEGO OŚRODKA TECHNOLOGICZNEGO DO PARKU NAUKOWO-PRZEMYSŁOWEGO OD GORZOWSKIEGO OŚRODKA TECHNOLOGICZNEGO DO PARKU NAUKOWO-PRZEMYSŁOWEGO idea - elementy - perspektywy Gorzów Wlkp. 4 marca 2013 1 Gorzów miasto przemysłu 2 Inspiracje Świadomość przemian rynku pracy Zmiana

Bardziej szczegółowo

Comarch: Profil firmy 2008

Comarch: Profil firmy 2008 I www.comarch.com Krakowska Konferencja Giełdowa Comarch: Profil firmy 2008 Konrad Tarański Dyrektor Finansowy Comarch październik 2008, Kraków Comarch: Historia Misja Sfera działań Rozwój W ujęciu globalnym

Bardziej szczegółowo

O C O Ś O 1 C B Ę. Katowice, 12 listopada 2007 r.

O C O Ś O 1 C B Ę. Katowice, 12 listopada 2007 r. A Ł A I B I O C O Ś K T S O 1 S L Z A E C BI MI IOR B Ę I S D E Z R P Katowice, 12 listopada 2007 r. Bielsko-Biała to miasto ludzi przedsiębiorczych, czego potwierdzeniem jest wysoki odsetek zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY. Atrakcyjność inwestycyjna miast i regionów Polski

POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY. Atrakcyjność inwestycyjna miast i regionów Polski POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY Atrakcyjność inwestycyjna miast i regionów Polski Joanna Wolff Zastępca dyrektora Departament Współpracy Gospodarczej Warszawa, 7 czerwca 2016 r. Stabilny

Bardziej szczegółowo

Metropolia Kraków dr hab. Aleksander Noworól, prof. UJ i UEk w Krakowie synteza głównych tez wykładu

Metropolia Kraków dr hab. Aleksander Noworól, prof. UJ i UEk w Krakowie synteza głównych tez wykładu Protokół ze spotkania Zespołu obszaru strategicznego Kraków metropolitalny. w ramach prac nad dokumentem Strategii Rozwoju Krakowa w dniu 30.09.2013 r. Miejsce spotkania: Sala im. Juliusza Lea, Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców 2011 Anna Tarnawa Kierownik Sekcji Badań i Analiz Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców Warszawa, 22 listopada 2011 r. Działalność

Bardziej szczegółowo

Małopolski Park Technologii Informacyjnych i Multimediów [Krakowski Park Technologiczny]

Małopolski Park Technologii Informacyjnych i Multimediów [Krakowski Park Technologiczny] Instytucje Otoczenia Biznesu Do kategorii IOB zaliczamy: agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, izby gospodarcze, fundusze kapitału zalążkowego, lokalne i regionalne fundusze pożyczkowe oraz fundusze

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Konferencja Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

Knowledge and Innovation Community KIC InnoEnergy. Business Creation. Wrocław, 14 grudnia 2011

Knowledge and Innovation Community KIC InnoEnergy. Business Creation. Wrocław, 14 grudnia 2011 Knowledge and Innovation Community KIC InnoEnergy Business Creation Wrocław, 14 grudnia 2011 KIC InnoEnergy Twój partner w budowie Twojego biznesu Agenda KIC InnoEnergy Twój partner w budowie Twojego biznesu

Bardziej szczegółowo

Debiut Summa Linguae S.A. na rynku New Connect. Warszawa, 6 maja 2015

Debiut Summa Linguae S.A. na rynku New Connect. Warszawa, 6 maja 2015 Debiut Summa Linguae S.A. na rynku New Connect Warszawa, 6 maja 2015 Agenda Historia działalności Przedmiot działalności oferta Wybrane projekty i najważniejsze osiągnięcia Wybrani Klienci Spółki Silne

Bardziej szczegółowo

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski Wrocław, 13 maja 2010 Prospects in Dolnośląskie Inwestycje infrastrukturalne aglomeracji jako impuls do dalszego rozwoju gospodarczego nowe kierunki na regionalnym rynku Dariusz Ostrowski Czy inwestycje

Bardziej szczegółowo

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Jacek Chądzyński Aleksandra Nowakowska Zbigniew Przygodzki faktycznie żyjemy w dziwacznym kręgu, którego środek jest wszędzie, a obwód nigdzie (albo może na

Bardziej szczegółowo

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim WIPASZ SA PODSTAWOWE INFORMACJE WIPASZ SA funkcjonuje na rynku od 20 lat i jest w 100% polskim przedsiębiorstwem. Spółka jest największym polskim

Bardziej szczegółowo

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Założenia programu wspierania inwestycji w Małopolsce Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego 29 października 2010 Pozycja wyjściowa i potencjałregionalny

Bardziej szczegółowo

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET w ramach projektu KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Sieć KIGNET Sieć współpracy, którą tworzą izby

Bardziej szczegółowo

KROSNO. Jeden z najważniejszych i najlepiej rozwijających się ośrodków gospodarczych w południowo wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim.

KROSNO. Jeden z najważniejszych i najlepiej rozwijających się ośrodków gospodarczych w południowo wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim. 1 KROSNO Jeden z najważniejszych i najlepiej rozwijających się ośrodków gospodarczych w południowo wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim. Największe atuty: kapitał ludzki dostępność wykwalifikowanych

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Wrocław, 9 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r.

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r. EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Wrocław, 12 października 2011 r. Dolny Śląsk Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. to instytucja otoczenia biznesu powołana

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Toruń, 13.12.2012 Co oznacza inteligentna specjalizacja? Inteligentna specjalizacja to: identyfikowanie wyjątkowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

Jerzy Hausner. Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Jerzy Hausner. Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 1 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 1. Im większy własny rynek, tym bardziej niezbędna własna krajowa baza wytwórcza. 2. Aby skorzystać na liberalizacji handlu, trzeba mieć silną krajową bazę wytwórczą

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa, 27 maja 2009 r.

Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa, 27 maja 2009 r. 2009 Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 27 maja 2009 r. Warszawa, 27 maja 2009 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP jest rządową agencją podległą Ministrowi

Bardziej szczegółowo

Polityka wspierania klastrów w województwie pomorskim Karolina N. Lipińska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Polityka wspierania klastrów w województwie pomorskim Karolina N. Lipińska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Polityka wspierania klastrów w województwie pomorskim Karolina N. Lipińska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Seminarium dotyczące wyboru klastrów kluczowych krajowych Warszawa, 5 czerwca 2014

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4 Katowice, 28 marca 2014 r. Alokacja na działania skierowane dla Przedsiębiorców w okresie 2007-2013 Alokacja na poddziałania skierowane

Bardziej szczegółowo