1. Sprawy członkowskie. 2. Praca zarządu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Sprawy członkowskie. 2. Praca zarządu"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE OCHOTNICZEJ STRAśY POśARNEJ W WESOŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI OSP W 2008 ROKU 1. Sprawy członkowskie W dniu 23 lutego 2008 r., kiedy to odbywało się poprzednie walne zebranie członków OSP Wesoła, nasza OSP liczyła: 5 członków honorowych,!!! 6 członków wspierających, 54 członków zwyczajnych, W sumie było więc 65 członków naszego stowarzyszenia. Od tego czasu nastąpiły pewne zmiany i obecnie mamy: 4 członków honorowych: 6 członków wspierających: 61 członków zwyczajnych, w tym: - 36 członków oddziału operacyjno-technicznego, - 13 członkiń sekcji kobiecej, - 10 seniorów; 1 członek MłodzieŜowej DruŜyny PoŜarniczej, powyŝej 16 lat, uprawniony do brania czynnego z udziału w dzisiejszym walnym zebraniu członków OSP Wesoła. Stowarzyszenie nasze na dzień dzisiejszy liczy więc 71 członków, w tym 1 MDP. Niektórzy członkowie MDP po osiągnięciu pełnoletności zostali teŝ przeniesieni do części dorosłej. 2. Praca zarządu W okresie od poprzedniego walnego zebrania zarząd odbył 27 zebrań protokołowanych i wiele spotkań, na których nie podejmowano uchwał, a tylko ukierunkowywano pracę w sprawach bieŝących. Spotkania takie odbywały się co najmniej raz w tygodniu. Na większości zebrań protokołowanych obecny był przedstawiciel Komisji Rewizyjnej. Zarząd w 2008 roku do miesiąca czerwca pracował w składzie: dh Marek DYKA - prezes dh Tomasz Śniegocki v-ce prezes- naczelnik dh Stanisław Bakiera - skarbnik dh Iwona Maroulis sekretarz dh Stanisław Wieczorek gospodarz dh Andrzej Klimm członek zarządu dh Waldemar Kerschke członek zarządu W miesiącu czerwcu rezygnacje członka zarządu złoŝyli dh Waldemar Kerschke i dh Stanisław Wieczorek który przeszedł do komisji rewizyjnej. Zarząd rozpoczął pracę w składzie pięcioosobowym. dh Marek DYKA - prezes dh Tomasz Śniegocki v-ce prezes- naczelnik dh Stanisław Bakiera - skarbnik dh Iwona Maroulis sekretarz dh Andrzej Klimm członek zarządu Ten uszczuplony skład spowodował spiętrzenie dotychczasowych trudności. Brak gospodarza spowodował bardzo duŝe trudności we właściwym gospodarowaniu mieniem naszego stowarzyszenia. Nie będę ukrywał Ŝe prowadzenie jednoosobowo dwóch funkcji prezesa i gospodarza kłóciło się z prawem, a ponadto ta sytuacja powodowała zaległości w sprawach gospodarczych, finansowych i organizacyjnych. Brak jakiejkolwiek pomocy ze strony druhów naszego stowarzyszenia doprowadził do kolejnych zmian. W październiku w wyniku przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli działalności zarządu, konieczne stało się przeprowadzenie reorganizacji pracy zarządu. Funkcję prezesa

2 czasowo objął dh Andrzej Klimm, a dh Marek Dyka objął funkcję wiceprezesa gospodarza OSP. Funkcje innych członków zarządu nie uległy zmianie. Dh Klimm zajął się sprawami organizacyjnymi głównie stworzeniem prawidłowej polityki finansowej OSP, a dh Dyka zaniedbanymi sprawami gospodarczymi. Został opracowany program naprawczy, który funkcjonuje od r., z dniem 20 stycznia bieŝącego roku dh Dyka ponownie objął funkcję prezesa, a w lutym skład zarządu został powiększony o dh Andrzeja Kleczkowskiego i dh Janusza Śliwińskiego. Dh Andrzej Klimm pełni obecnie funkcję wiceprezesa OSP do spraw organizacyjnych. UciąŜliwym utrudnieniem pracy i to nie tylko zarządu - była w 2008r. działalność pewnych osób dla których istniała tylko działalność bojowa i negujących potrzebę prac organizacyjnych i gospodarczych. Chciałbym zaznaczyć, Ŝe dobrze byłoby, aby członkowie naszego stowarzyszenia nie ulegali pogłoskom, a je wyjaśniali i dementowali. Wszelkie informacje na temat działalności naszego stowarzyszenia są dla jego członków jawne i dostępne i kaŝdą, najbardziej nieprawdopodobną plotkę moŝna w prosty sposób zweryfikować. Robienie sensacji czy ciche szepty za plecami zainteresowanych nie są najwłaściwszym sposobem postępowania. Wszyscy członkowie powinni dbać o dobre imię swego stowarzyszenia. Zarząd ze swej strony stara się podawać informacje przez wywieszanie ich na tablicy ogłoszeń w dy- Ŝurce. JeŜeli jest to niewystarczające przyjmujemy kaŝdy pomysł na polepszenie obiegu informacji, byle tylko nie pociągał za sobą skutków finansowych i nie obciąŝał dodatkowo osób juŝ przeciąŝonych pracą. 3. Współpraca z samorządem Od momentu, kiedy straŝe poŝarne w Warszawie zostały wyłączone z gestii dzielnic i podporządkowane bezpośrednio gminie. Rozliczenia finansowe z samorządem zostały przekazane bezpośrednio do Biura BudŜetu za pośrednictwem Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m. st. Warszawy. Pomimo tych zmian współpraca z samorządem dzielnicy Wesoła układała się bardzo dobrze, za co naleŝy podziękować zwłaszcza panu Edwardowi Kłosowi, Burmistrzowi Dzielnicy Wesoła. Pracownicy Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy, z którym nasza OSP bezpośrednio współpracuje, mimo występujących trudności wykazują wiele dobrej woli w prowadzeniu spraw.. 4. Współpraca z PSP Współpraca Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Wesołej z Państwową StraŜą PoŜarną układała się w 2008r. bardzo dobrze. Miniony rok był okresem dalszego dostosowywania się do nowych, coraz wyŝszych wymagań, związanych z bezpieczeństwem stolicy. Działalność operacyjna Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Wesołej we współpracy z JRG13 w Rembertowie i z jej dowódcą, bryg. Bogdanem Wojtanią, oraz z Komendą Miejską PSP w Warszawie i z jej komendantem bryg. Mariuszem Wejdelkiem, układała się bardzo dobrze. Liczymy dalszą owocną współpracę ze stołeczną straŝą poŝarną. Wspólne z zawodowymi straŝakami akcje, zabezpieczenia i ćwiczenia spowodowały, Ŝe obecnie OSP Wesoła jest w odczuciu naszym, a mamy nadzieję, Ŝe i kolegów z PSP, poŝytecznym wzmocnieniem ochrony przeciwpoŝarowej m. st. Warszawy. 5. Współpraca ze Związkiem OSP RP Współpraca z organami Związku Ochotniczych StraŜy PoŜarnych, którego członkiem jest OSP Wesoła, w 2008 roku układała się bardzo dobrze. Za organizacje tej współpracy naleŝy podziękować prezesowi Zarządu Powiatowego i członkowi Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej dh Andrzejowi Klimm, który zawsze słuŝył nam radą i pomocą.

3 W miarę dobrze układała się takŝe współpraca z Zarządem Wojewódzkim Związku. Druh prezes Antonim Tarczyński i druh dyrektor Dariusz Wojnowski wykazywali zrozumienie naszych potrzeb, my zaś ze swojej strony terminowo płaciliśmy składki członkowskie i zawsze byliśmy gotowi do pełnienia rozmaitych czynności związkowych. Po odejściu na emeryturę Druha dyrektora Janusza Boneckiego który zawsze słuŝył nam cennymi radami i objęciu obowiązków przez druhnę dyrektor Teresę Hernik, kontakty z zarządem głównym uległy znacznemu osłabieniu. 6. Czynności reprezentacyjne W 2008 roku nasza straŝ brała udział w wielu uroczystościach na róŝnych szczeblach. A oto niektóre z nich: JuŜ prawie tradycyjnie nasi druhowie brali udział w centralnej warszawskiej procesji wielkopiątkowej, niosąc krzyŝ. Druhowie OSP Wesoła z pochodniami stanowili teŝ oprawę procesji wielkopiątkowej w parafii Wesoła. Jak co roku w Wielkim Tygodniu trzymaliśmy wartę przy Grobie Pańskim w kościele w Wesołej. StraŜacy - w galowych mundurach - wzięli liczny udział w procesji w dzień BoŜego Ciała. Nieśli baldachim, chorągwie, prowadzili księdza z Ciałem Chrystusa. Tradycyjnie nadawali ton procesji. wzięliśmy udział w uroczystej Mszy Świętej w katedrze warszawsko-praskiej pw. Świętego Floriana w intencji straŝaków, poległych w walce o niepodległość ojczyzny. Jak co roku grudniu delegacja OSP Wesoła wzięła udział w straŝackim spotkaniu opłatkowym, gdzie harcerzy z 420 WDH przekazali księdzu arcybiskupowi Światło Betlejemskie. Jak widać z powyŝszego zestawienia, OSP Wesoła wykazuje duŝą aktywność w zakresie czynności reprezentacyjnych. Jest to jednak wynik działalności tylko nielicznych druhów, którzy chcą i mogą poświęcić na to dostateczną ilość czasu. Liczba ich, niestety, uległa znaczącemu zmniejszeniu. Niektórzy druhowie z róŝnych względów nie przejawiają większego zainteresowania ani sprawami bieŝącymi ani reprezentacyjnymi naszej OSP. Widoczne to jest zwłaszcza przy ustalaniu składu delegacji na róŝne imprezy straŝackie, a nawet ustalaniu składu pocztu sztandarowego. 7. Sprawy bojowe Działania ratowniczo- gaśnicze prowadzone przez J.O.T. w roku 2008 pod względem liczby interwencji i sumy roboczo- godzin przepracowanych przez ratowników w ciągu roku są o 10% wyŝsze niŝ w roku ubiegłym. W statystyce dominują niestety od kilku lat zagroŝenia miejscowe których zanotowano o 15% więcej niŝ w roku 2007 Miejscowe zagroŝenia to przede wszystkim wypadki drogowe, a nie jak w latach ubiegłych usuwanie powalonych drzew czy pompowanie wody po obfitych opadach deszczu, choć i takie zdarzenia miały miejsce bo po wichurze, która przeszła nad północnymi dzielnicami Warszawy. Działaliśmy przy usuwaniu jej skutków wspomagając JRG-1 i JRG-10. Zmniejszyła się liczba poŝarów lasu, poszycia leśnego czy nawet trawy w okresie wiosennym, które jeszcze kilka lat temu były zmorą dla naszej jednostki a takŝe współpracujących z OSP Wesoła jednostek PSP (JRG-12 i JRG-13).

4 15% całej liczby poŝarów w roku 2008 miało miejsce na terenie Dzielnicy Wesoła, a pozostałe w których braliśmy udział to poŝary w rejonie m.st. Warszawy przede wszystkim w Dzielnicy Rembertów. Zdarzenia przy których braliśmy udział poza granicami Warszawy to 4 akcje w pow. Mińsk Mazowiecki i 3 akcje w pow. Otwock. Ponadto J.O.T. brała udział w zabezpieczeniach działań podwodnych z JRG-5 oraz ćwiczeniach na stacji Metro Młociny z JRG-6, gdzie zadysponowany był ambulans sanitarny Volkswgen SLRM wraz z obsadą ratowników medycznych. W 171 działaniach ratowniczo-gaśniczych straŝacy przepracowali 1614 godzin. W rejonie operacyjnym PoŜary 42 4 Miejscowe zagroŝenia 95 3 Fałszywe 1 Zabezpieczenia JRG 26 Poza rejonem operacyjnym Rozbicie przepracowanych godzin na poszczególnych druhów. Lp. Nazwisko RAZEM wyjazdów do akcji RAZEM godzin 1 Brzeziński Ł. 6 19;05 2 Dyka M ;25 3 Dyka K 7 12;30 4 Eismont S ;00 5 Fink D ;35 6 Jarząb T ;00 7 Keszkowski P. 9 19;20 8 Kleczkowski A ;40 9 Kieruzal Ł ;40 10 Kowalczyk W ;50 11 Klimm A. 6 6;35 12 Mackiewicz J. 4 7;25

5 13 Małkowski K 18 51;55 14 Markowski A ;20 15 Panufnik K. 6 24;05 16 Wojtysiak A 24 46;55 17 RóŜalski P ;20 18 Śliwiński J ;30 19 Śniegocki A ;45 20 Śniegocki B. 4 18;25 21 Śniegocki T ;40 22 Wieczorek T ;05 23 Wasiak Z. 2 6;10 24 Rejnus M 9 22;30 25 Wawrzyniak G 7 30;00 Liczba akcji ratowniczych oraz liczba godzin w akcjach w skali kilku ostatnich lat została przedstawiona poniŝej Liczba akcji ratowniczych JOT OSP Wesoła od 2001 do Liczba godzin przepracowanych w akcjach ratowniczych JOT OSP Wesoła od 2001 do 2008

6 Jak widać, liczba akcji ratowniczych dysponowanych przez stanowisko dowodzenia PSP i zgłaszanych bezpośrednio do punktu alarmowego OSP Wesoła wzrosła w czasie od roku 2000 ponad dwukrotnie. Stan osobowy jednostki operacyjno- technicznej na dzień r. wyglądał następująco: Stan ogólny JOT 36 ratowników, w tym: 2 druŝyny poŝarniczo-techniczne 24 ratowników 1 druŝyna specjalistyczna poszukiwawczo-ratownicza z psami 4 ratowników 1 druŝyna zabezpieczenia 8 druhów Dodatkowo 1 członek MDP, który po osiągnięciu pełnoletniości w 2009r. przejdzie do JOT. W ciągu roku przybył 1 straŝak- ratownik dh. Wawrzyniak Grzegorz, który po ukończeniu kursu i wykonaniu badań pełni funkcję kierowcy. Ponadto od miesiąca maja w szeregach naszej OSP rozpoczęła działalność na zasadzie druŝyny JOT grupa poszukiwawczo- ratownicza z psami (GPR), która liczy 4 straŝaków- ratowników: 1. Kopak Roman - dowódca druŝyny 2. Jarosińska Magdalena straŝak 3. Piątkowski Szymon straŝak 4. Rotblum Zbigniew straŝak Wszyscy ratownicy GPR ukończyli kurs podstawowy, oraz wykonali badania lekarskie i są pełnoprawnymi straŝakami. W chwili obecnej GPR uczestniczy w intensywnych ćwiczeniach w celu przygotowania się do egzaminu, który odbędzie się wiosną bieŝącego roku. Wszyscy straŝacy biorący udział w działaniach ratowniczych posiadają aktualne badania lekarskie i są ubezpieczeni. Aktualny stan wyszkolenia : Kurs podstawowy (100% stanu osobowego) Kurs dowódcy sekcji - 7 Ratownik medyczny - 15 Szkolenie kierowania ruchem drogowym podczas prowadzenia akcji ratowniczych 17 Kurs obsługi pilarek spalinowych 14 Kurs obsługi motopomp 5 W miesiącu wrześniu zostało przeprowadzone szkolenie z zakresu bezpiecznego usuwania owadów (osy, pszczoły, szerszenie), zakupiono 2 kpl. Kombinezonów ochronnych oraz wykonano specjalistyczne badania lekarskie straŝaków J.O.T. biorących udział w wyŝej wymienionych działaniach. W 2008r. przeprowadzono 129 zbiórek szkoleniowych i 30 ćwiczeń na sprzęcie. W roku 2008 jednostka dysponowała sześcioma samochodami cięŝkim samochodem ratowniczo-gaśniczym TATRA 815 GCBA średnim samochodem ratowniczo-gaśniczym STAR 244 GBAt dwoma samochodami ratownictwa medycznego VOLKSWAGEN SLRM lekkim samochodem kwatermistrzowskim śuk A-06 SLKW który został wycofany z podziału a w jego miejsce otrzymaliśmy z KM PSP Warszawa samochód VOLKSWAGEN samochód operacyjny POLONEZ 1,6 GLI Wszystkie pojazdy posiadają badania techniczne i są ubezpieczone. W ciągu roku w sumie przejechano km i zuŝyto 245 l oleju napędowego ON-2 i 1964 l etyliny E-95 (w tym cały sprzęt silnikowy znajdujący się na wyposaŝeniu wozów bojowych). Dzięki przychylności Komendanta Miejskiego PSP z zasobów KM PSP Warszawa otrzymaliśmy w roku 2008: samochód Volkswagen (bus) komplet hydrauliczny HOLMATRO

7 przecinarkę PARTNER K-1200 W 2008r. OSP Wesoła przekazała do innych OSP samochód śuk A-06 do OSP Brzozowica pow. Mińsk Mazowiecki przyczepa specjalna do OSP Poręby Nowe pow. Mińsk Mazowiecki WaŜniejsze zakupy sprzętu i wyposaŝenia Defibrylator półautomatyczny - treningowy. Aparat oddechowy SABRE - 3 szt. Butle kompozytowe do aparatów oddechowych 4 szt. Radiostacja MOTOROLA CP szt. Ubrania specjalne dla GPR. GaraŜ blaszany na samochody Volkswagen medyczny i kwatermistrzowski. WaŜniejsze remonty sprzętu i wyposaŝenia naprawa przedziału medycznego samochodu Volkswagen SLRM. przebudowa nadwozia samochodu Volkswagen SLKw z przeznaczeniem na przewóz osób i sprzętu. wymiana okien w boksach garaŝowych. Podsumowując chciałbym podziękować wszystkim straŝakom biorącym aktywny udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz w pracach społecznych na rzecz naszej OSP. Ich zaangaŝowanie i poświęcenie zasługują na najwyŝsze słowa uznania. 8. Sprawy finansowe Finanse naszej jednostki były prowadzone, jak i poprzednio, przez skarbnika, dh Stanisława Bakierę. Księgowość prowadzona jest sprawnie przez biuro rachunkowe p. Teresy Smoleńskiej. Dzięki pracy p. Smoleńskiej sprawy finansowe naszej OSP są prowadzone na bie- Ŝąco mimo ogromnego wzrostu wymagań, stawianych przez stale zmieniające się prawo. W minionym roku OSP Wesoła miało bardzo trudną i mocno zróŝnicowaną sytuację finansową. Głównymi źródłami dochodów OSP Wesoła były i są - finansowanie przez samorząd działalności ratowniczej oraz statutowa działalność własna, konieczna dla utrzymania we właściwym stanie majątku własnego OSP. Środki, przeznaczone przez władze samorządowe na działalność ratowniczą, mogą słuŝyć wyłącznie tej działalności i są ściśle rozliczane przez odpowiednie komórki Urzędu Miasta. Wysokość tych środków zaleŝy od moŝliwości gminy i w kaŝdym roku jest inna. Od gminy zaleŝy moŝliwość podnoszenia poziomu technicznego sprzętu ratowniczego i kwalifikacji stra- Ŝaków. Z uznaniem moŝna stwierdzić, Ŝe w roku 2008 środki te wystarczały nie tylko na utrzymanie odpowiedniego poziomu gotowości bojowej, ale takŝe pozwalały na pewien postęp w tej dziedzinie. Skomplikował się jednak system ich rozliczania. Powodowało to ogromne obciąŝenie, takŝe czasowe, osób, odpowiedzialnych za sprawy finansowe działalności ratowniczej zwłaszcza naczelnika Tomasza Śniegockiego Dzięki dobrej współpracy finansowej z władzami Warszawy, OSP Wesoła jest dobrze technicznie przygotowana do działalności ratowniczej i to zjawisko wydaje się mieć charakter trwały. NiezaleŜnie od środków planowanych w budŝecie, w minionym roku udało się dzięki usilnym staraniom uzyskać tylko z KSRG 7000 pln Drugim rodzajem finansowania OSP jest własna działalność statutowa. Jej podstawą było i jest udostępnianie lokali w budynku straŝnicy na działalność innych podmiotów lub na krótkie okresy osobom fizycznym na uroczystości rodzinne. W tym zakresie zachodzą istotne zmiany. Przy nadpodaŝy lokali uŝytkowych zmniejszają się dochody z tego tytułu. Obecnie w OSP pozostały jedynie: lecznica zwierząt, siedziba klubu sportowego, szkoła jazdy oraz ajencja PZU. Dodatkowo w budynku straŝnicy mieści się biblioteka, która odmieszkuje remont i ma w ten sposób opłacony czynsz do 2010 roku oraz mały lokal od ulicy zajmuje Polski Komitet Pomocy Społecznej. Część kosztów utrzymania, dotyczącą pomieszczeń, zajmowanych na działalność wyłącznie ratowniczą,

8 pokrywa samorząd warszawski. W tej sprawie istnieje odpowiednie porozumienie. Dodatkowym źródłem funduszy jest czynsz dzierŝawny za maszt antenowy firmy Centertel oraz od 2007 jest czynsz dzierŝawny za maszt antenowy firmy ERA. Dzielnica Wesoła w 2008r. uiszczała ustaloną opłatę za korzystanie z terenu OSP jako publicznego ujęcia wody. Zlecając zaś róŝne drobne prace pozwalała OSP Wesoła uzyskać niewielki dodatkowy dochód. UŜyczanie lokali w straŝnicy OSP na uroczystości rodzinne nadal cieszy się powodzeniem. Rezerwacje niektórych terminów są dokonywane na rok z góry. Zwłaszcza duŝa sala na piętrze budzi wielkie zainteresowanie. Powoduje to jednak zwiększone wydatki aby utrzymać właściwy poziom, sala musi być co rok odnawiana, a podłoga lakierowana. Sensowną potrzebą się takŝe konieczne podniesienie standardu tej sali poprzez poprawę wentylacji i załoŝenie stałej dekoracji oraz nagłośnienia. DuŜym problemem finansowym jest konieczność finansowania punktu alarmowego ze środków własnych OSP. PoniewaŜ ustawa o ochronie przeciwpoŝarowej nie przewiduje moŝliwości utrzymywania punktu alarmowego przez samorząd, a w warunkach warszawskich punkt alarmowy jest absolutnie konieczny, duŝa część środków własnych OSP jest przeznaczona na jego utrzymanie. W 2008r. dodatkowo ustalono niewielkie diety dla straŝaków, pełniących dobowe dyŝury wraz z dyŝurnym kierowcą, co pozwala na wyjazd do akcji w czasie, porównywalnym z czasem jednostki zawodowej. Szacunkowo utrzymanie punktu alarmowego jest obciąŝeniem w wysokości ponad jednej trzeciej dochodów własnych OSP. 9. Sprawy gospodarcze Gospodarowanie społecznym majątkiem OSP jest bardzo cięŝkie i pracochłonne. Przyczyną tego są zbyt niskie - jak na obecne potrzeby - dochody i duŝe, często nieprzewidziane wydatki. Budynek straŝnicy był budowany systemem gospodarczym na przełomie lat 80-tych i 90-tych, w najcięŝszym dla budownictwa okresie. Wiele zastosowanych rozwiązań i urządzeń jest znacznie przestarzałych, nieekonomicznych i wykonanych ze słabych materiałów. Wymagają one stopniowej modernizacji lub wymiany, co wymaga z kolei niemałych stałych nakładów finansowych. W 2008r. zarząd OSP podjął decyzje o częściowej wymianie stolarki okiennej, drzwi wejściowych do budynku i drzwi do zaplecza socjalnego JOT oraz zakupie garaŝu (blaszaka) na pojazdy marki Volkswagen Jak wiadomo, OSP wynajmuje pomieszczenia róŝnym podmiotom. W 2008r. były to: Biblioteka Publiczna, Klub Sportowy Wesoła Polski Komitet Pomocy Społecznej Autoszkoła MAX Gabinet weterynaryjny Agencja PZU Nietypowymi uŝytkownikami domku w głębi terenu byli pracownicy sezonowi pracujący przy sprzątaniu dzielnicy, koszt ich utrzymania pokryła w 100% dzielnica. OSP uŝycza sale na róŝne uroczystości państwowe i prywatne. W pomieszczeniach straŝnicy w 2008r.odbyło się 26 wesel. Ponadto sale udostępniane były na inne imprezy takie, jak I komunie, imprezy urodzinowe, imprezy okolicznościowe, stypy, pokazy organizowane przez róŝne firmy, czy zebrania róŝnych organizacji politycznych, samorządowych i społecznych. Właściwe gospodarowanie w jednej z największych straŝnic OSP w Warszawie, jaką jest nasza straŝnica, nie jest łatwe, wymaga duŝego wysiłku i zabiera sporo prywatnego czasu. Powierzchnia budynku wynosi około 1500 metrów kwadratowych a powierzchnia działki 1,3 h. Nie wszystko więc da się dojrzeć. W wielu przypadkach potrzebna jest aktywna i bezinte-

9 resowna pomoc ze strony druhów straŝaków, co nie wszyscy niestety rozumieją. Mamy jednak nadzieję, Ŝe stan ten ulegnie poprawie. 10. Praca z młodzieŝą Od trzech lat druŝyna harcerska, której harcówka znajduje się w straŝnicy, posiada specjalność POśARNICZO RATOWNICZĄ opisaną odrębnymi przepisami ZHP. Tak jak co roku druŝyna w ramach specjalności odbyła cykl zbiórek poświęconych swojej specjalizacji. Specjalność ta nadaje wyjątkowości naszej druŝynie (zwłaszcza pierwsza jej część, czyli po- Ŝarnictwo) na forum Hufca Warszawa Praga Południe (zrzeszającego przeszło 900 osób), gdyŝ pozostałe druŝyny, które zdobyły specjalność (a jest ich w sumie 4 szt.) zajmują się w ramach swojej specjalności rzeczami, które i tak są realizowane w ramach ZHP. Nasza dru- Ŝyna jako jedna z pierwszych (jeśli nie pierwsza) zaczęła uŝywać oznaczenia na berecie, który świadczy o specjalności, a jest to ognik straŝacki, na którym umieszczona jest lilijka harcerska. W ramach PoŜarnictwa odbyło się w roku ubiegłym 5 zbiórek, podczas których harcerze zaznajamiali się z taktyką działań poŝarniczych, uzbrojeniem osobistym straŝaka oraz wyposaŝenia wozów straŝackich i ich oznaczenia. 3 z 5 zbiórek miały charakter teoretyczny i dotyczyły wcześniej opisanych zagadnień. Pozostałe dwie były poświęcone spoŝytkowaniu posiadanej wiedzy w sposób praktyczny. I tak podczas tych Ŝe zbiórek harcerze w praktyce rozwijali samodzielnie linie oraz gasili teoretyczne poŝary. W ramach Ratownictwa odbyło się w roku ubiegłym 6 zbiórek, których tematyka nie byłą suchą teorią, ale kaŝde z zagadnień poparte było ćwiczeniami praktycznymi. Na kolejnych zbiórkach harcerze zaznajamiali się z badaniem poszkodowanego, dbaniem o jego komfort psychiczny, z rozróŝnieniem grup poparzeń i odmroŝeń, udarami słonecznym i cieplnym oraz tym co w takich przypadkach zrobić, obraŝeniami mechanicznymi (złamania, zwichnięcia, uszkodzenie głowy i klatki piersiowej), sposobami transportu poszkodowanego. 2 z 6 zbiórek miały wyjątkowy charakter, gdyŝ harcerze mieli okazję poćwiczyć resuscytacje krąŝeniowo oddechową na fantomie, który znajduje się na stanie naszej OSP. Wartym zauwaŝenia jest fakt, iŝ druŝynowy będący straŝakiem ukończył takŝe kurs pierwszej pomocy organizowany przez PSP. W ramach ratownictwa jak co roku druŝyna pomagała w organizowaniu corocznych zawodów ratownictwa amatorskiego R-ka (największe edycje tych zawodów sprowadzały przeszło 100 osób), które odbywają się w Parku Skaryszewskim. Harcerze naszej druŝyny nie tylko uczyli się i poznawali PoŜarnictwo oraz Ratownictwo. Działania w zeszłym roku to pomoc promowaniu OSP w dzielnicy Wesoła jak i na forum stra- Ŝaków. Kolejny juŝ raz harcerze pomagali Druhom z OSP przy wystawianiu warty przy grobie pańskim w kościele w Wesołej. Jak co roku nie mogło zabraknąć reprezentacji naszej druŝyny, która to wręczała Betlejemskie Światełko Pokoju, arcybiskupowi diecezji warszawsko praskiej, w katedrze św. Floriana. 11. Podsumowanie Podsumowując działalność Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Wesołej 2008r. trudno nie zauwaŝyć znacznych zmian, jakie w niej stale zachodzą. Z typowej podmiejskiej, czy nawet wiejskiej straŝy poŝarnej, działającej w oparciu bardziej o zapał niŝ umiejętności i wyposaŝonej w tradycyjny, podstawowy sprzęt straŝacki, w ciągu kilku lat OSP Wesoła stała się w miarę nowoczesną jednostką ratowniczo-gaśniczą, wyposaŝoną w ludzi i sprzęt godny miana stołecznej ochotniczej straŝy poŝarnej. Alternatywa jest jasna albo pozostać na dotychczasowym poziomie i trwać biernie, albo starać się podwyŝszać poziom we współpracy operacyjnej z warszawskimi straŝami poŝarnymi. W Warszawie jest 17 jednostek straŝy zawodowej i tylko 3 czynne operacyjnie straŝe ochotnicze. Wybór jest prosty równać do straŝy zawodowych, a przynajmniej nie pozostawać za nimi za bardzo w tyle.

10 Wykorzystując wszystkie nadarzające się moŝliwości doprowadzono do tego, Ŝe w pogotowiu bojowym stoją dwa sprawne wozy ratowniczo-gaśnicze o dobrych parametrach, ambulans sanitarny oraz samochód logistyczny i operacyjny. MoŜna śmiało powiedzieć, Ŝe wyposaŝenie OSP Wesoła jest porównywalne do wyposazenia jednostek PSP. Operacyjnie OSP Wesoła dysponuje obecnie grupą dobrze wyposaŝonych i wyszkolonych druhów, którzy są w stanie działać zarówno samodzielnie, jak i w jednym szeregu ze straŝakami zawodowymi. Jednostka Operacyjno-Techniczna OSP Wesoła jest naszym mocnym punktem. Słabym punktem natomiast jest mała aktywność członków stowarzyszenia w sprawach innych niŝ ratownictwo.

Metodyka oceny gotowości operacyjnej

Metodyka oceny gotowości operacyjnej Załącznik nr 2 Do Wytycznych Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej StraŜy PoŜarnej w sprawie przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczych i Zakładowych StraŜy PoŜarnych Krajowego

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KWATERMISTRZOWSKO-TECHNICZNE

ZAGADNIENIA KWATERMISTRZOWSKO-TECHNICZNE ZAGADNIENIA KWATERMISTRZOWSKO-TECHNICZNE Spis treści: I. ZAKUPY SPRZĘTU I.1. Zakupy inwestycyjne I.2. Zakupy z ustawy modernizacyjnej I.3. Zakupy z budŝetu komendy I.4. Sprzęt przekazany przez Komendę

Bardziej szczegółowo

Jednostki Operacyjno-Techniczne OSP (JOT OSP)

Jednostki Operacyjno-Techniczne OSP (JOT OSP) Jednostki Operacyjno-Techniczne OSP (JOT OSP) Mimo upływu kilku lat od wejścia w Ŝycie uchwały Prezydium ZG ZOSP RP dotyczącej Jednostek Operacyjno Technicznych wiele zarządów OSP (w tym włączonych do

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Krapkowic. z dnia 17 sierpnia 2010 roku

Burmistrza Krapkowic. z dnia 17 sierpnia 2010 roku BURMISTRZ KRAPKOWIC ul.3 Maja 17 47-303 Krapkowice Zarządzenie Nr 502/2010 Burmistrza Krapkowic z dnia 17 sierpnia 2010 roku w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pienięŝnego przysługującego

Bardziej szczegółowo

WyróŜniamy następujące kategorie JOT: Kategorie JOT cd. Kategorie JOT cd. Kategoria III JOT zdolna do podjęcia w czasie

WyróŜniamy następujące kategorie JOT: Kategorie JOT cd. Kategorie JOT cd. Kategoria III JOT zdolna do podjęcia w czasie SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP TEMAT 8: Organizacja i funkcjonowanie Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP (JOT OSP) Autor: Stanisław Mikulak Jednostka operacyjno-techniczna OSP (JOT) Przez jednostkę operacyjno-techniczną

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 26 / 2014 WÓJTA GMINY ŁYSE z dnia 08 maja 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 26 / 2014 WÓJTA GMINY ŁYSE z dnia 08 maja 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 26 / 2014 WÓJTA GMINY ŁYSE z dnia 08 maja 2014 roku w sprawie ustalenia zasad wypłaty ekwiwalentu pienięŝnego przysługującego członkom Ochotniczej StraŜy PoŜarnej z gminy Łyse za udział

Bardziej szczegółowo

z dnia 25 października 2005 r. (Dz. U. z dnia 31 października 2005 r.)

z dnia 25 października 2005 r. (Dz. U. z dnia 31 października 2005 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla straŝaków jednostek ochrony przeciwpoŝarowej i osób wykonujących

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Wesołej za rok 2013

Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Wesołej za rok 2013 Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Wesołej za rok 2013 Ochotnicza Straż Pożarna w Wesołej, ul. 1. Praskiego Pułku 31, 05-075 Warszawa Wesoła, KRS 0000066589; NIP 952-17-40-129; REGON

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Zarządu OSP im. Jana Waldowskiego w Krajence

Regulamin pracy Zarządu OSP im. Jana Waldowskiego w Krajence Regulamin pracy Zarządu OSP im. Jana Waldowskiego w Krajence I. Prezes OSP Reprezentuje Ochotniczą Straż Pożarną i kieruje całokształtem prac Zarządu. Zwołuje posiedzenia Zarządu OSP. Przewodniczy posiedzeniom

Bardziej szczegółowo

Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu. Sprawozdanie z działalności w 2015 roku

Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu. Sprawozdanie z działalności w 2015 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu Sprawozdanie z działalności w 2015 roku 11 stycznia 2015 23. Finał WOŚP Nasza jednostka wzięła udział w Gminnym Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który zorganizowany

Bardziej szczegółowo

Schemat organizacji szkolenia e-learning

Schemat organizacji szkolenia e-learning Schemat organizacji szkolenia e-learning /załącznik nr 1/ Rejestracja, logowanie na Platformie Edukacyjnej www.platforma.wint.pl Wybór kursu nauka - podstawowy Zgłoszenie się do KP PSP w Obornikach Wydział

Bardziej szczegółowo

Numer w KRS:

Numer w KRS: Nazwa organizacji: Ochotnicza Straż Pożarna Gostyń Status Pożytku Publicznego: posiada Status Prawny Organizacji: Stowarzyszenie Rejestrowane Numer w KRS: 0000225233 Sfery działalności: Ratownictwo i ochrona

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 242/2013 WÓJTA GMINY TULOWICE z dnia 16 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 242/2013 WÓJTA GMINY TULOWICE z dnia 16 października 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 242/2013 WÓJTA GMINY TULOWICE z dnia 16 października 2013 r. w sprawie: ustalenia zasad udziału w akcjach ratowniczo gaśniczych i szkoleniach pożarniczych oraz sposobie ich rozliczania i

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W POZNANIU

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W POZNANIU NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W POZNANIU 61-662 Poznań, ul. DoŜynkowa 9H 16/20 (61) 64 63 800, fax (61) 64 63 801 Poznań, dnia 17 grudnia 2008 r. P/08/087 LPO41035-2-2008 Pan Płk Zbigniew Grzesiczak

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/120/15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE. z dnia 29 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/120/15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE. z dnia 29 września 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/120/15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Szubin Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5/2012 Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej StraŜy PoŜarnej w Łodzi

Zarządzenie Nr 5/2012 Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej StraŜy PoŜarnej w Łodzi Zarządzenie Nr 5/2012 Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej StraŜy PoŜarnej w Łodzi z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia ćwiczeń doskonalących w komorze rozgorzeniowej dla członków

Bardziej szczegółowo

Pan Wójt Gminy Dębe Wielkie

Pan Wójt Gminy Dębe Wielkie KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Mińsku Mazowieckim woj. mazowieckie PR.0761.8.1.2017 Mińsk Mazowiecki dnia 14 luty 2017 r. Pan Wójt Gminy Dębe Wielkie Komenda Powiatowa Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

(pieczęć jednostki kontrolującej) (miejscowość) (data)

(pieczęć jednostki kontrolującej) (miejscowość) (data) Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie inspekcji Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP z KSRG oraz spoza systemu. (pieczęć jednostki kontrolującej) (miejscowość) (data) Protokół z inspekcji gotowości operacyjnej

Bardziej szczegółowo

TABELA I WYKRES. ROTACJA STRAśAKÓW PSP W LATACH 2007 2009.

TABELA I WYKRES. ROTACJA STRAśAKÓW PSP W LATACH 2007 2009. ZAGADNIENIA KADROWE Stan zatrudnienia w Komendzie Powiatowej PSP w Pabianicach na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniósł 92 osoby w tym 88 funkcjonariuszy i 4 pracowników cywilnych z czego 3 etaty naleŝą do

Bardziej szczegółowo

1. ALARMOWANIE JEDNOSTKI OSP...

1. ALARMOWANIE JEDNOSTKI OSP... Załącznik nr 2 do Wytycznych w sprawie sposobu przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej OSP woj. podkarpackiego włączonych do ksrg (pieczęć jednostki kontrolującej) (miejscowość) (data) Protokół

Bardziej szczegółowo

Zasady składania wniosków o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie Ochotniczej StraŜy PoŜarnej:

Zasady składania wniosków o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie Ochotniczej StraŜy PoŜarnej: Zał. Nr 1 do uchwały Nr 43/555/11/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 sierpnia 2011 r. Samorządowy Program Wsparcia Ochotniczych StraŜy PoŜarnych w Województwie Warmińsko-Mazurskim w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 10 lutego 2012 r.

Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 10 lutego 2012 r. Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego udziału w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych oraz sposób ich rozliczania

Bardziej szczegółowo

STATUT Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Częstochowie

STATUT Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Częstochowie STATUT Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Częstochowie ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: OCHOTNICZA STRAś POśARNA w CZĘSTOCHOWIE zwane dalej OSP. 2. Stowarzyszenie OSP działa na

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej

PROTOKÓŁ z inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 3/2014 Komendanta Powiatowego PSP w Pucku z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie powołania i funkcjonowania Zespołu Inspekcyjnego Komendanta Powiatowego PSP w Pucku celem przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 2 Zadania i kompetencje komendanta gminnego. Autor: Maciej Schroeder

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 2 Zadania i kompetencje komendanta gminnego. Autor: Maciej Schroeder SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP Temat: 2 Zadania i kompetencje komendanta gminnego. Autor: Maciej Schroeder UWAGA!!! Gminne zespoły reagowania, powiatowe i wojewódzkie zespoły reagowania kryzysowego,

Bardziej szczegółowo

galowe, młodsi mundury koszarowe. W 2009 ponownie drużyna OSP Gleba zajmuje 2 miejsce na Gminnych Zawodach Pożarniczych w Łysych.

galowe, młodsi mundury koszarowe. W 2009 ponownie drużyna OSP Gleba zajmuje 2 miejsce na Gminnych Zawodach Pożarniczych w Łysych. galowe, młodsi mundury koszarowe. W 2009 ponownie drużyna OSP Gleba zajmuje 2 miejsce na Gminnych Zawodach Pożarniczych w Łysych. Na zebraniu podjęto uchwałę o budowie garażu dla samochodu pożarniczego,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 2 Zadania i kompetencje komendanta gminnego. Autor: Maciej Schroeder

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 2 Zadania i kompetencje komendanta gminnego. Autor: Maciej Schroeder SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP Temat: 2 Zadania i kompetencje komendanta gminnego. Autor: Maciej Schroeder UWAGA DLA WYKŁADOWCY! Wykładowca na zajęciach powinien dysponować następującymi dokumentami:

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2014 roku

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2014 roku VIII Sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu 31 marca 2015 r. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2014 roku Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Sławomir Kaźmierczak ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Ubranie zabezpieczające przed ukąszeniami szerszeni wzór wypracowywany przez funkcjonariuszy KP PSP Gorlice w latach

Ubranie zabezpieczające przed ukąszeniami szerszeni wzór wypracowywany przez funkcjonariuszy KP PSP Gorlice w latach Ubranie zabezpieczające przed ukąszeniami szerszeni wzór wypracowywany przez funkcjonariuszy KP PSP Gorlice w latach 2005-2008 opracowanie: kpt. Dariusz Surmacz KP PSP Gorlice st. kpt. Kazimierz Wilk KW

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP. TEMAT 8: Organizacja i funkcjonowanie Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP (JOT OSP) Autor: Stanisław Mikulak

SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP. TEMAT 8: Organizacja i funkcjonowanie Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP (JOT OSP) Autor: Stanisław Mikulak SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP TEMAT 8: Organizacja i funkcjonowanie Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP (JOT OSP) Autor: Stanisław Mikulak Jednostka operacyjno-techniczna OSP (JOT) Przez jednostkę operacyjno-techniczną

Bardziej szczegółowo

Protokół z inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

Protokół z inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego .... (pieczęć jednostki kontrolującej) (miejscowość) (data) Protokół z inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w (miejscowość) (adres) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Całość wydanego cyklu obejmuje : Szkolenie Strażaków Ratowników OSP część I.

Całość wydanego cyklu obejmuje : Szkolenie Strażaków Ratowników OSP część I. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej informuje, że wydało wszystkie części z ośmioczęściowego cyklu podręczników Szkolenie strażaków OSP. Wydane podręczniki zostały opracowane przez specjalistów

Bardziej szczegółowo

OSP w Gminie Tuchomie

OSP w Gminie Tuchomie OSP w Gminie Tuchomie Skład Zarządu Gminnego ZOSP RP Tuchomie na kadencję 2011-2016 1. Prezes Jerzy Lewi Kiedrowski - OSP Ciemno 2. Wiceprezes Jerzy Wnuk Lipiński OSP Tuchomie 3. Wiceprezes Marian Trzeciński

Bardziej szczegółowo

STATUT. R o z d z i a ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT. R o z d z i a ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT OCHOTNICZEJ STRAśY POśARNEJ w WADLEWIE R o z d z i a ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAś POśARNA w WADLEWIE zwane dalej OSP. 2. Stowarzyszenie OSP działa na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 210/XXVI/2012 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 24 października 2012 r.

UCHWAŁA NR 210/XXVI/2012 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 24 października 2012 r. UCHWAŁA NR 210/XXVI/2012 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH z dnia 24 października 2012 r. W sprawie : przyjęcia specjalizacji Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Myślenice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Zjazd Oddziału Miejsko Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Sułkowicach

Zjazd Oddziału Miejsko Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Sułkowicach Zjazd Oddziału Miejsko Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Sułkowicach Przygotował: mgr inż. Jakub Światłoń Podinspektor ds. bhp i ochrony ppoż. Urząd Miejski w Sułkowicach

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Podstawy Prawne Funkcjonowania OSP Ochotnicza

Bardziej szczegółowo

Sposób realizacji. Uwagi za realizację I. Działalność Ochotniczych StraŜy PoŜarnych i Zarządów Oddziałów Związku

Sposób realizacji. Uwagi za realizację I. Działalność Ochotniczych StraŜy PoŜarnych i Zarządów Oddziałów Związku Załącznik Nr do Uchwały Nr 29/06/2008 z dnia 20.2.2008 roku Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP Województwa Wielkopolskiego HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ UJĘTYCH W UCHWALE PROGRAMOWEJ XII ZJAZDU

Bardziej szczegółowo

3.4.OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 3.4.1. WYDATKI BIEśĄCE

3.4.OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 3.4.1. WYDATKI BIEśĄCE 3.4.OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 3.4.1. WYDATKI BIEśĄCE 3.4.1.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY Centrum Zarządzania Kryzysowego 557 000 zł Zabezpieczenie pod względem logistycznym funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

KRONIKA. OCHOTNICZEJ STRAśY POśARNEJ. W ZAWADACH na 100-lecie

KRONIKA. OCHOTNICZEJ STRAśY POśARNEJ. W ZAWADACH na 100-lecie KRONIKA OCHOTNICZEJ STRAśY POśARNEJ W ZAWADACH na 100-lecie StraŜ Ogniowa Ochotnicza w Zawadach powstała w 1912 roku. Myśl o jej załoŝeniu powstała na zebraniu Kółka Rolniczego Snop w Zawadach. Pierwszy

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA TERENIE POWIATU" Autor: st. bryg. mgr. inż. Mirosław Hałas 15 grudnia 2015

FUNKCJONOWANIE KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA TERENIE POWIATU Autor: st. bryg. mgr. inż. Mirosław Hałas 15 grudnia 2015 FUNKCJONOWANIE KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA TERENIE POWIATU" Autor: st. bryg. mgr. inż. Mirosław Hałas 15 grudnia 2015 Art. 14 ust. 1 Ustawy z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej:

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO PRZEDE XIII ZJAZDEM WOJEWÓDZKIM

ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO PRZEDE XIII ZJAZDEM WOJEWÓDZKIM ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO PRZEDE XIII ZJAZDEM WOJEWÓDZKIM XIII Zjazd Wojewódzki ZOSP RP w Lublinie odbędzie się 27 kwietnia o godz. 11 00 w Centrum

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15.2014 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 26-03-2014

ZARZĄDZENIE Nr 15.2014 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 26-03-2014 ZARZĄDZENIE Nr 15.2014 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 26-03-2014 w sprawie ustalenia norm eksploatacyjnych zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego używanego przez jednostkę

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze.

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze. Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze. W dniu 30 kwietnia 2017r w Zarzeczu (Gmina i Miasto Nisko) odbyły się uroczystości przekazania samochodu

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE KADENCJI ZARZĄDU OSP KAMIONNA

PODSUMOWANIE KADENCJI ZARZĄDU OSP KAMIONNA PODSUMOWANIE KADENCJI ZARZĄDU OSP KAMIONNA 2011-2015 Statystyka wyjazdów 2011 1 ( 1 MZ ) 2012 2 ( 2 pożary ) 2013 5 ( 4 pożary/ 1 MZ ) 2014 7 ( 2 pożary/ 2 MZ ) 2015 15 (5 pożarów/ 10 MZ) Średni czas wyjazdu

Bardziej szczegółowo

1) dane identyfikacyjne straŝaka (imię i nazwisko, imię ojca, datę i miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania);

1) dane identyfikacyjne straŝaka (imię i nazwisko, imię ojca, datę i miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji1) z dnia...2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny

Bardziej szczegółowo

Metodyka oceny gotowości operacyjnej OSP KSRG

Metodyka oceny gotowości operacyjnej OSP KSRG Metodyka oceny gotowości operacyjnej OSP KSRG 1. Ocena przebiegu alarmowania. Ilość punktów za zagadnienie 0-10 punktów. Dla zaalarmowanej jednostki OSP (jednego zastępu), należy przyjąć następujące kryteria

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ KSIĄŻKA NACZELNIKA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ. w.. Województwo.

ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ KSIĄŻKA NACZELNIKA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ. w.. Województwo. ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ KSIĄŻKA NACZELNIKA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ w.. Gmina Powiat Województwo Data założenia SPIS TREŚCI 1. Naczelnicy OSP w latach..(od założenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania szkoleniowe dla strażaków OSP

Wymagania szkoleniowe dla strażaków OSP Wymagania szkoleniowe dla strażaków OSP I. Zachowanie uprawnień w zakresie przeszkolenia OSP sprzed 2006 roku 1. Strażak ratownik Ochotniczej Straży Pożarnej po ukończeniu odpowiednich szkoleń nabywa uprawnienia

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP. TEMAT 1: Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność naczelnika OSP. Autor: Robert Łazaj

SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP. TEMAT 1: Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność naczelnika OSP. Autor: Robert Łazaj SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP TEMAT 1: Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność naczelnika OSP Autor: Robert Łazaj Podstawy Prawne Funkcjonowania OSP Ochotnicza Straż Pożarna działa na podstawie: Ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO. Rozdział 1. Organizacja Powiatowego Stanowiska Kierowania

REGULAMIN STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO. Rozdział 1. Organizacja Powiatowego Stanowiska Kierowania Załącznik Nr 4 do regulaminu organizacyjnego KP PSP w Jędrzejowie REGULAMIN STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO Rozdział 1 Organizacja Powiatowego Stanowiska Kierowania 1 1. Powiatowe Stanowisko

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI[1]) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI[1]) z dnia r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI[1]) z dnia... 2006 r. w sprawie stanowisk słuŝbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej StraŜy PoŜarnej, maksymalnych stopni przypisanych

Bardziej szczegółowo

RAJD MŁODZIEśOWYCH DRUśYN POśARNICZYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

RAJD MŁODZIEśOWYCH DRUśYN POśARNICZYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO RAJD MŁODZIEśOWYCH DRUśYN POśARNICZYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO MŁODZIEś NA RATUNEK! ORGANIZATORZY: MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ, MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO PIOTR CAŁBECKI, STAROSTWO

Bardziej szczegółowo

STATUT OCHOTNICZEJ STRAśY POśARNEJ W SKANDAWIE

STATUT OCHOTNICZEJ STRAśY POśARNEJ W SKANDAWIE STATUT OCHOTNICZEJ STRAśY POśARNEJ W SKANDAWIE SKANDAWA 2008 - 1 - STATUT OCHOTNICZEJ STRAśY POśARNEJ w Skandawie ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAś POśARNA w

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH

ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH I. Dane podstawowe. Załącznik nr 13 1. Numer ewidencyjny zdarzenia, data zgłoszenia do Powiatowego (Miejskiego) Stanowiska Kierowania lub podmiotu ksrg. 2.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe definicje

Podstawowe definicje Podstawowe definicje Inspekcja gotowości operacyjnej zwana dalej inspekcją, to niezapowiedziana kontrola mająca na celu dokonanie oceny stopnia przygotowania podmiotu do podejmowania działań ratowniczych.

Bardziej szczegółowo

********************************************************************* 1929r. OSP w Węgrzynowie powstała 20 sierpnia 1929roku.

********************************************************************* 1929r. OSP w Węgrzynowie powstała 20 sierpnia 1929roku. ********************************************************************* 1929r. OSP w Węgrzynowie powstała 20 sierpnia 1929roku. Na zebraniu wiejskim mieszkańców wsi Węgrzynowo zapadła decyzja o utworzeniu

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie Olsztyn, dn. 27 sierpnia 2009 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie P/09/082 LOL-410-18-0/09 Pan Andrzej Chudzicki Komandor Mazurskiej SłuŜby Ratowniczej w Okartowie Wystąpienie pokontrolne

Bardziej szczegółowo

Metodyka Oceny Gotowości Operacyjnej OSP (KSRG) KP PSP PUCK

Metodyka Oceny Gotowości Operacyjnej OSP (KSRG) KP PSP PUCK Metodyka Oceny Gotowości Operacyjnej OSP (KSRG) 01.03.2014 KP PSP PUCK Inspekcja Gotowości Operacyjnej IGO ocena stopnia przygotowania podmiotu (jednostki OSP) do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych;

Bardziej szczegółowo

Ad. PUNKT 2 W wyniku głosowania Komisja przy 11 głosami za i 1 głosie wstrzymującym przyjęła protokół Nr 13/2009. (12 radnych na sali obrad).

Ad. PUNKT 2 W wyniku głosowania Komisja przy 11 głosami za i 1 głosie wstrzymującym przyjęła protokół Nr 13/2009. (12 radnych na sali obrad). PROTOKÓŁ nr 14/2009 z dnia 12 października 2009r. z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Obradom przewodniczyła P. Małgorzata Szelenbaum - Przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI OPERACYJNO-TECHNICZNEJ OSP

REGULAMIN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI OPERACYJNO-TECHNICZNEJ OSP Załącznik nr 2 do uchwały nr 95/18./2004 Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP z dnia 16 grudnia 2004 wzór REGULAMIN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI OPERACYJNO-TECHNICZNEJ OSP w... zatwierdzony uchwałą Nr... z dnia...

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM ul. Żydowska 7, 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel./fax. 22 755 52 37, 22 755 27 75 www.kppsp.powiat-grodziski.pl ZASADY ORGANIZACJI I DYSPONOWANIA

Bardziej szczegółowo

Prezentację opracował kpt. mgr inż. Bartosz Deberny

Prezentację opracował kpt. mgr inż. Bartosz Deberny Prezentację opracował kpt. mgr inż. Bartosz Deberny 11 maja 2006 rok Do pobrania np. ze strony KG PSP www.straz.gov.pl (zakładki: kształcenie>szkolenia>szkolenia OSP) Rodzaje szkoleo organizowanych przez

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE ZMIAN W STATUCIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIABETOLOGICZNEGO

PROPOZYCJE ZMIAN W STATUCIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIABETOLOGICZNEGO PROPOZYCJE ZMIAN W STATUCIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIABETOLOGICZNEGO Uzgodnione na zebraniach Komisji Statutowej ZG PTD w dniu 11.01. i 11.04.2007 r. w Krakowie, wraz z poprawkami prof. J. Sieradzkiego

Bardziej szczegółowo

R e f e r a t na Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Borzęcinie odbywającego się w dniu 18 czerwca 2011 r.

R e f e r a t na Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Borzęcinie odbywającego się w dniu 18 czerwca 2011 r. R e f e r a t na Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Borzęcinie odbywającego się w dniu 18 czerwca 2011 r. Szanowni zaproszeni goście, drogie druhny i druhowie delegaci: Minęło

Bardziej szczegółowo

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA KONIN - CHORZEŃ w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA KONIN - CHORZEŃ w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA KONIN - CHORZEŃ w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym ZASOBY LUDZKIE Prowadzenie działań ratowniczych możliwe jest dzięki dysponowaniu odpowiednimi do sytuacji siłami i środkami.

Bardziej szczegółowo

1. Określa się Zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego, stanowiące załącznik do zarządzenia.

1. Określa się Zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego, stanowiące załącznik do zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 55 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie określenia Zadań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego Na podstawie art.14 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 34/08. Obecni wg. załączonej listy obecności. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Andrzej Sauter

Protokół Nr 34/08. Obecni wg. załączonej listy obecności. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Andrzej Sauter Protokół Nr 34/08 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 8.02.2008r. o godz.9.00 w sali Nr 32, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul.zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA Rozdział I. Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Stowarzyszenie nosi nazwę: STRZELECKI KLUB SPORTOWY ARDEA, zwany dalej "Klubem". Terenem

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2015 roku

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2015 roku XXI Sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu 5 kwietnia 2016 r. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2015 roku Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Sławomir Kaźmierczak ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Materiał informacyjny Komendy Powiatowej. w Pruszkowie. w zakresie działalno Jednostek ochrony p.poż na terenie powiatu pruszkowskiego w roku 2013

Materiał informacyjny Komendy Powiatowej. w Pruszkowie. w zakresie działalno Jednostek ochrony p.poż na terenie powiatu pruszkowskiego w roku 2013 Materiał informacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży y Pożarnej w Pruszkowie w zakresie działalno alności Jednostek ochrony p.poż na terenie powiatu pruszkowskiego w roku 2013 1 Charakterystyka Powiatu:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ (pieczątka Organizatora Imprezy Masowej). (miejscowość, data) (znak opłaty skarbowej) Urząd Miasta i Gminy w Młynarach ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary tel. 055 248-60-19 faks: 0-55 248-64-00. (numer pisma,

Bardziej szczegółowo

- z jednostkami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego:

- z jednostkami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego: 8. Współpraca jednostek systemu z jednostkami współpracującymi z systemem, o których mowa w art. 15 ustawy, w szczególności informacje dotyczące: a) procedury współpracy Na terenie województwa łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Grojcu Gmina ALWERNIA KRS 0000146868 REGON NIP 628-19-63-577

Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Grojcu Gmina ALWERNIA KRS 0000146868 REGON NIP 628-19-63-577 Grojec, dn. 07.04.2008 Typ OSP S Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Grojcu Gmina ALWERNIA KRS 0000146868 REGON NIP 628-19-63-577 PrzynaleŜność do KSRG 1997 rok Zarządu OSP: Funkcja Imię i nazwisko Prezes mgr Krzysztof

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA NACZELNIKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA NACZELNIKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA NACZELNIKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Warszawa 2015 1 Opracowanie merytoryczne: st. bryg. Ireneusz KRÓLIK KG PSP st. bryg.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2016. Burmistrza Słubic. z dnia 29 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Nr 18/2016. Burmistrza Słubic. z dnia 29 stycznia 2016 r. Zarządzenie Nr 18/2016 a Słubic z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie gminy Słubice w 2016 r Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO IM. GENERAŁA STANISŁAWA TACZAKA

ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO IM. GENERAŁA STANISŁAWA TACZAKA ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO IM. GENERAŁA STANISŁAWA TACZAKA I ZRZESZONE W NIM OSP GŁÓWNĄ SPOŁECZNĄ ORGANIZACJĄ RATOWNICZĄ

Bardziej szczegółowo

KURS STRAśAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I

KURS STRAśAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I KURS STRAśAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I TEMAT 8: Podstawy organizacji akcji gaśniczej Autorzy: Jerzy Prasuła Sławomir Kaczmarzyk Teren poŝaru - obszar, na którym rozwija się i rozprzestrzenia poŝar oraz

Bardziej szczegółowo

2003 2004 2005 2006 2007 I-X 2008

2003 2004 2005 2006 2007 I-X 2008 100000 80000 60000 40000-12 % 20000 0 2003 2004 2005 2006 2007 I-X 2008 Przestępstwa ogółem Przestępstwa kryminalne Źródło: Komenda Główna Policji 2 5000 Liczba przestępstw kryminalnych na 100 tys. mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Metodyka oceny gotowości operacyjnej

Metodyka oceny gotowości operacyjnej Ramowe wytyczne w sprawie sposoby przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczych Straży Pożarnych krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego Wytyczne zostały zaimplementowane na podstawie Ramowych

Bardziej szczegółowo

Narada Komendantów Gminnych, Prezesów i Naczelników OSP powiatu oświęcimskiego. Brzezinka20.02.2012

Narada Komendantów Gminnych, Prezesów i Naczelników OSP powiatu oświęcimskiego. Brzezinka20.02.2012 Narada Komendantów Gminnych, Prezesów i Naczelników OSP powiatu oświęcimskiego Brzezinka20.02.2012 PROGRAM NARADY Analiza zabezpieczenia operacyjnego powiatu Analiza uzbrojenia osobistego strażaków Nowe

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ SPORTOWY LUBOŃ

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ SPORTOWY LUBOŃ STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ SPORTOWY LUBOŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportowy Luboń w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście Zgierzu za 2014 rok. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu

Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście Zgierzu za 2014 rok. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście Zgierzu za 2014 rok Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu Interwencje Straży Pożarnej na terenie miasta Zgierza Rodzaj interwencji 2012

Bardziej szczegółowo

Działalność Zakładowej StraŜ PoŜarnej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

Działalność Zakładowej StraŜ PoŜarnej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. Działalność Zakładowej StraŜ PoŜarnej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. Jan Szrajber Zakładowa StraŜ PoŜarna Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. 28 listopad 2011 r Przepisy i dokumenty obowiązujące

Bardziej szczegółowo

- inauguracja obchodów Warszawa 7 maja odsłonięcie witraŝa 85-lecia działalności Związku -Chomiczówka (zgodnie z programem obchodów)

- inauguracja obchodów Warszawa 7 maja odsłonięcie witraŝa 85-lecia działalności Związku -Chomiczówka (zgodnie z programem obchodów) Kalendarz imprez programowych Związku OSP RP na rok 2006 propagujących ochronę przeciwpoŝarową Załącznik nr do uchwały nr 64/XIII/2006 Zarządu Głównego Związku OSP RP z dnia 2 marca 2006 r. Imprezy Zarządu

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY W GMINIE ZIELONA GÓRA. st. bryg. Waldemar Michałowski

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY W GMINIE ZIELONA GÓRA. st. bryg. Waldemar Michałowski 1 KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY W GMINIE ZIELONA GÓRA Zielona Góra dn. 15 maja 2013 st. bryg. Waldemar Michałowski Zadania własne powiatu (Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991

Bardziej szczegółowo

APEL DO MIESZKAŃCÓW KŁODAWY!

APEL DO MIESZKAŃCÓW KŁODAWY! APEL DO MIESZKAŃCÓW KŁODAWY! Ochotnicza Straż Pożarna w Kłodawie zwraca się z uprzejmą prośbą po raz kolejny do państwa o przekazanie odpisu 1% podatku dochodowego na rzecz naszej jednostki. Kłodawska

Bardziej szczegółowo

II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych

II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych Warszawa, 15 października 2015 r. st. bryg. Janusz Szylar Dowódca Mazowieckiej Brygady Odwodowej

Bardziej szczegółowo

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DOBRUCIE

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DOBRUCIE OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DOBRUCIE Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrucie, została założona w 1965 roku. Od początku swojego istnienia działalność jednostki była skierowana na pomoc lokalnym mieszkańcom.

Bardziej szczegółowo

Walne zebranie sprawozdawczo- wyborcze 2016

Walne zebranie sprawozdawczo- wyborcze 2016 W niedzielę 28 lutego 2016 roku, w salce pod kościołem parafialnym odbyło się walne zebranie sprawozdawczo- wyborcze OSP Chabówka. Członkowie naszej Ochotniczej Straży Pożarnej podsumowali rok 2015 oraz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2013 rok

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2013 rok INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO za 2013 rok Sucha Beskidzka 2014 Spis treści Informacja o pożarach, miejscowych zagrożeniach i alarmach fałszywych na terenie powiatu suskiego w okresie od 01.01.2013

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W BORNEM SULINOWIE

URZĄD MIEJSKI W BORNEM SULINOWIE URZĄD MIEJSKI W BORNEM SULINOWIE Załącznik do Zarządzenia nr 68/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 27 czerwca 2013 r REGULAMIN FINANSOWANIA I PROWADZENIA GOSPODARKI TRANSPORTOWEJ ORAZ OKREŚLANIA NORM

Bardziej szczegółowo

I. ANALIZA FUNKCJONOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W GMINIE LUBASZ

I. ANALIZA FUNKCJONOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W GMINIE LUBASZ I. ANALIZA FUNKCJONOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W GMINIE LUBASZ Zadania i obowiązki wynikające z ustawy o ochronie przeciwpożarowej zostały przypisane m.in. samorządom. Ochrona przeciwpożarowa jest

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FORM I METOD SZKOLENIA Z PIERWSZEJ POMOCY W FORMACJACH UZBROJONYCH W ODNIESIENIU DO KURSÓW KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

ANALIZA FORM I METOD SZKOLENIA Z PIERWSZEJ POMOCY W FORMACJACH UZBROJONYCH W ODNIESIENIU DO KURSÓW KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY Marzena Szczepańska Sławomir Butkiewicz Instruktor Zakładu Taktyki i Techniki Interwencji Szkoły Policji w Pile (do listopada 9 r.) ANALIZA FORM I METOD SZKOLENIA Z PIERWSZEJ POMOCY W FORMACJACH UZBROJONYCH

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ. Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania

STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ. Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania 1 Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej zwany w skrócie Polskim Komitetem ŚRE działa

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1/2004 Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia Sąsiedzi z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie: zmiany Statutu Stowarzyszenia Sąsiedzi STATUT STOWARZYSZENIA (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/08 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2008r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/08 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2008r. ZARZĄDZENIE Nr 21/08 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Klembów Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/28/350/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Uchwała Nr XLIV/28/350/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 24 kwietnia 2014 r. Uchwała Nr XLIV/28/350/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie przekazania środków finansowych Wojewódzkiemu Funduszowi Wsparcia Na podstawie art. 19b, 19g i 19h ustawy z dnia 24 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Lubomierz: Dzień Strażaka 2017

Lubomierz: Dzień Strażaka 2017 Lubomierz: Dzień Strażaka 2017 Napisano dnia: 2017-05-07 08:52:48 W sobotę 6 maja 2017 roku lubomierscy strażacy ochotnicy obchodzili swoje święto - Dzień Strażaka. Z tej okazji w tutejszym kościele pw.

Bardziej szczegółowo

Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopii 1 000

Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopii 1 000 3.3.1.7. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopii 1 000 - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Koszty likwidacji nielegalnych upraw maku i konopii.

Bardziej szczegółowo