1. Sprawy członkowskie. 2. Praca zarządu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Sprawy członkowskie. 2. Praca zarządu"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE OCHOTNICZEJ STRAśY POśARNEJ W WESOŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI OSP W 2008 ROKU 1. Sprawy członkowskie W dniu 23 lutego 2008 r., kiedy to odbywało się poprzednie walne zebranie członków OSP Wesoła, nasza OSP liczyła: 5 członków honorowych,!!! 6 członków wspierających, 54 członków zwyczajnych, W sumie było więc 65 członków naszego stowarzyszenia. Od tego czasu nastąpiły pewne zmiany i obecnie mamy: 4 członków honorowych: 6 członków wspierających: 61 członków zwyczajnych, w tym: - 36 członków oddziału operacyjno-technicznego, - 13 członkiń sekcji kobiecej, - 10 seniorów; 1 członek MłodzieŜowej DruŜyny PoŜarniczej, powyŝej 16 lat, uprawniony do brania czynnego z udziału w dzisiejszym walnym zebraniu członków OSP Wesoła. Stowarzyszenie nasze na dzień dzisiejszy liczy więc 71 członków, w tym 1 MDP. Niektórzy członkowie MDP po osiągnięciu pełnoletności zostali teŝ przeniesieni do części dorosłej. 2. Praca zarządu W okresie od poprzedniego walnego zebrania zarząd odbył 27 zebrań protokołowanych i wiele spotkań, na których nie podejmowano uchwał, a tylko ukierunkowywano pracę w sprawach bieŝących. Spotkania takie odbywały się co najmniej raz w tygodniu. Na większości zebrań protokołowanych obecny był przedstawiciel Komisji Rewizyjnej. Zarząd w 2008 roku do miesiąca czerwca pracował w składzie: dh Marek DYKA - prezes dh Tomasz Śniegocki v-ce prezes- naczelnik dh Stanisław Bakiera - skarbnik dh Iwona Maroulis sekretarz dh Stanisław Wieczorek gospodarz dh Andrzej Klimm członek zarządu dh Waldemar Kerschke członek zarządu W miesiącu czerwcu rezygnacje członka zarządu złoŝyli dh Waldemar Kerschke i dh Stanisław Wieczorek który przeszedł do komisji rewizyjnej. Zarząd rozpoczął pracę w składzie pięcioosobowym. dh Marek DYKA - prezes dh Tomasz Śniegocki v-ce prezes- naczelnik dh Stanisław Bakiera - skarbnik dh Iwona Maroulis sekretarz dh Andrzej Klimm członek zarządu Ten uszczuplony skład spowodował spiętrzenie dotychczasowych trudności. Brak gospodarza spowodował bardzo duŝe trudności we właściwym gospodarowaniu mieniem naszego stowarzyszenia. Nie będę ukrywał Ŝe prowadzenie jednoosobowo dwóch funkcji prezesa i gospodarza kłóciło się z prawem, a ponadto ta sytuacja powodowała zaległości w sprawach gospodarczych, finansowych i organizacyjnych. Brak jakiejkolwiek pomocy ze strony druhów naszego stowarzyszenia doprowadził do kolejnych zmian. W październiku w wyniku przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli działalności zarządu, konieczne stało się przeprowadzenie reorganizacji pracy zarządu. Funkcję prezesa

2 czasowo objął dh Andrzej Klimm, a dh Marek Dyka objął funkcję wiceprezesa gospodarza OSP. Funkcje innych członków zarządu nie uległy zmianie. Dh Klimm zajął się sprawami organizacyjnymi głównie stworzeniem prawidłowej polityki finansowej OSP, a dh Dyka zaniedbanymi sprawami gospodarczymi. Został opracowany program naprawczy, który funkcjonuje od r., z dniem 20 stycznia bieŝącego roku dh Dyka ponownie objął funkcję prezesa, a w lutym skład zarządu został powiększony o dh Andrzeja Kleczkowskiego i dh Janusza Śliwińskiego. Dh Andrzej Klimm pełni obecnie funkcję wiceprezesa OSP do spraw organizacyjnych. UciąŜliwym utrudnieniem pracy i to nie tylko zarządu - była w 2008r. działalność pewnych osób dla których istniała tylko działalność bojowa i negujących potrzebę prac organizacyjnych i gospodarczych. Chciałbym zaznaczyć, Ŝe dobrze byłoby, aby członkowie naszego stowarzyszenia nie ulegali pogłoskom, a je wyjaśniali i dementowali. Wszelkie informacje na temat działalności naszego stowarzyszenia są dla jego członków jawne i dostępne i kaŝdą, najbardziej nieprawdopodobną plotkę moŝna w prosty sposób zweryfikować. Robienie sensacji czy ciche szepty za plecami zainteresowanych nie są najwłaściwszym sposobem postępowania. Wszyscy członkowie powinni dbać o dobre imię swego stowarzyszenia. Zarząd ze swej strony stara się podawać informacje przez wywieszanie ich na tablicy ogłoszeń w dy- Ŝurce. JeŜeli jest to niewystarczające przyjmujemy kaŝdy pomysł na polepszenie obiegu informacji, byle tylko nie pociągał za sobą skutków finansowych i nie obciąŝał dodatkowo osób juŝ przeciąŝonych pracą. 3. Współpraca z samorządem Od momentu, kiedy straŝe poŝarne w Warszawie zostały wyłączone z gestii dzielnic i podporządkowane bezpośrednio gminie. Rozliczenia finansowe z samorządem zostały przekazane bezpośrednio do Biura BudŜetu za pośrednictwem Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m. st. Warszawy. Pomimo tych zmian współpraca z samorządem dzielnicy Wesoła układała się bardzo dobrze, za co naleŝy podziękować zwłaszcza panu Edwardowi Kłosowi, Burmistrzowi Dzielnicy Wesoła. Pracownicy Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy, z którym nasza OSP bezpośrednio współpracuje, mimo występujących trudności wykazują wiele dobrej woli w prowadzeniu spraw.. 4. Współpraca z PSP Współpraca Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Wesołej z Państwową StraŜą PoŜarną układała się w 2008r. bardzo dobrze. Miniony rok był okresem dalszego dostosowywania się do nowych, coraz wyŝszych wymagań, związanych z bezpieczeństwem stolicy. Działalność operacyjna Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Wesołej we współpracy z JRG13 w Rembertowie i z jej dowódcą, bryg. Bogdanem Wojtanią, oraz z Komendą Miejską PSP w Warszawie i z jej komendantem bryg. Mariuszem Wejdelkiem, układała się bardzo dobrze. Liczymy dalszą owocną współpracę ze stołeczną straŝą poŝarną. Wspólne z zawodowymi straŝakami akcje, zabezpieczenia i ćwiczenia spowodowały, Ŝe obecnie OSP Wesoła jest w odczuciu naszym, a mamy nadzieję, Ŝe i kolegów z PSP, poŝytecznym wzmocnieniem ochrony przeciwpoŝarowej m. st. Warszawy. 5. Współpraca ze Związkiem OSP RP Współpraca z organami Związku Ochotniczych StraŜy PoŜarnych, którego członkiem jest OSP Wesoła, w 2008 roku układała się bardzo dobrze. Za organizacje tej współpracy naleŝy podziękować prezesowi Zarządu Powiatowego i członkowi Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej dh Andrzejowi Klimm, który zawsze słuŝył nam radą i pomocą.

3 W miarę dobrze układała się takŝe współpraca z Zarządem Wojewódzkim Związku. Druh prezes Antonim Tarczyński i druh dyrektor Dariusz Wojnowski wykazywali zrozumienie naszych potrzeb, my zaś ze swojej strony terminowo płaciliśmy składki członkowskie i zawsze byliśmy gotowi do pełnienia rozmaitych czynności związkowych. Po odejściu na emeryturę Druha dyrektora Janusza Boneckiego który zawsze słuŝył nam cennymi radami i objęciu obowiązków przez druhnę dyrektor Teresę Hernik, kontakty z zarządem głównym uległy znacznemu osłabieniu. 6. Czynności reprezentacyjne W 2008 roku nasza straŝ brała udział w wielu uroczystościach na róŝnych szczeblach. A oto niektóre z nich: JuŜ prawie tradycyjnie nasi druhowie brali udział w centralnej warszawskiej procesji wielkopiątkowej, niosąc krzyŝ. Druhowie OSP Wesoła z pochodniami stanowili teŝ oprawę procesji wielkopiątkowej w parafii Wesoła. Jak co roku w Wielkim Tygodniu trzymaliśmy wartę przy Grobie Pańskim w kościele w Wesołej. StraŜacy - w galowych mundurach - wzięli liczny udział w procesji w dzień BoŜego Ciała. Nieśli baldachim, chorągwie, prowadzili księdza z Ciałem Chrystusa. Tradycyjnie nadawali ton procesji. wzięliśmy udział w uroczystej Mszy Świętej w katedrze warszawsko-praskiej pw. Świętego Floriana w intencji straŝaków, poległych w walce o niepodległość ojczyzny. Jak co roku grudniu delegacja OSP Wesoła wzięła udział w straŝackim spotkaniu opłatkowym, gdzie harcerzy z 420 WDH przekazali księdzu arcybiskupowi Światło Betlejemskie. Jak widać z powyŝszego zestawienia, OSP Wesoła wykazuje duŝą aktywność w zakresie czynności reprezentacyjnych. Jest to jednak wynik działalności tylko nielicznych druhów, którzy chcą i mogą poświęcić na to dostateczną ilość czasu. Liczba ich, niestety, uległa znaczącemu zmniejszeniu. Niektórzy druhowie z róŝnych względów nie przejawiają większego zainteresowania ani sprawami bieŝącymi ani reprezentacyjnymi naszej OSP. Widoczne to jest zwłaszcza przy ustalaniu składu delegacji na róŝne imprezy straŝackie, a nawet ustalaniu składu pocztu sztandarowego. 7. Sprawy bojowe Działania ratowniczo- gaśnicze prowadzone przez J.O.T. w roku 2008 pod względem liczby interwencji i sumy roboczo- godzin przepracowanych przez ratowników w ciągu roku są o 10% wyŝsze niŝ w roku ubiegłym. W statystyce dominują niestety od kilku lat zagroŝenia miejscowe których zanotowano o 15% więcej niŝ w roku 2007 Miejscowe zagroŝenia to przede wszystkim wypadki drogowe, a nie jak w latach ubiegłych usuwanie powalonych drzew czy pompowanie wody po obfitych opadach deszczu, choć i takie zdarzenia miały miejsce bo po wichurze, która przeszła nad północnymi dzielnicami Warszawy. Działaliśmy przy usuwaniu jej skutków wspomagając JRG-1 i JRG-10. Zmniejszyła się liczba poŝarów lasu, poszycia leśnego czy nawet trawy w okresie wiosennym, które jeszcze kilka lat temu były zmorą dla naszej jednostki a takŝe współpracujących z OSP Wesoła jednostek PSP (JRG-12 i JRG-13).

4 15% całej liczby poŝarów w roku 2008 miało miejsce na terenie Dzielnicy Wesoła, a pozostałe w których braliśmy udział to poŝary w rejonie m.st. Warszawy przede wszystkim w Dzielnicy Rembertów. Zdarzenia przy których braliśmy udział poza granicami Warszawy to 4 akcje w pow. Mińsk Mazowiecki i 3 akcje w pow. Otwock. Ponadto J.O.T. brała udział w zabezpieczeniach działań podwodnych z JRG-5 oraz ćwiczeniach na stacji Metro Młociny z JRG-6, gdzie zadysponowany był ambulans sanitarny Volkswgen SLRM wraz z obsadą ratowników medycznych. W 171 działaniach ratowniczo-gaśniczych straŝacy przepracowali 1614 godzin. W rejonie operacyjnym PoŜary 42 4 Miejscowe zagroŝenia 95 3 Fałszywe 1 Zabezpieczenia JRG 26 Poza rejonem operacyjnym Rozbicie przepracowanych godzin na poszczególnych druhów. Lp. Nazwisko RAZEM wyjazdów do akcji RAZEM godzin 1 Brzeziński Ł. 6 19;05 2 Dyka M ;25 3 Dyka K 7 12;30 4 Eismont S ;00 5 Fink D ;35 6 Jarząb T ;00 7 Keszkowski P. 9 19;20 8 Kleczkowski A ;40 9 Kieruzal Ł ;40 10 Kowalczyk W ;50 11 Klimm A. 6 6;35 12 Mackiewicz J. 4 7;25

5 13 Małkowski K 18 51;55 14 Markowski A ;20 15 Panufnik K. 6 24;05 16 Wojtysiak A 24 46;55 17 RóŜalski P ;20 18 Śliwiński J ;30 19 Śniegocki A ;45 20 Śniegocki B. 4 18;25 21 Śniegocki T ;40 22 Wieczorek T ;05 23 Wasiak Z. 2 6;10 24 Rejnus M 9 22;30 25 Wawrzyniak G 7 30;00 Liczba akcji ratowniczych oraz liczba godzin w akcjach w skali kilku ostatnich lat została przedstawiona poniŝej Liczba akcji ratowniczych JOT OSP Wesoła od 2001 do Liczba godzin przepracowanych w akcjach ratowniczych JOT OSP Wesoła od 2001 do 2008

6 Jak widać, liczba akcji ratowniczych dysponowanych przez stanowisko dowodzenia PSP i zgłaszanych bezpośrednio do punktu alarmowego OSP Wesoła wzrosła w czasie od roku 2000 ponad dwukrotnie. Stan osobowy jednostki operacyjno- technicznej na dzień r. wyglądał następująco: Stan ogólny JOT 36 ratowników, w tym: 2 druŝyny poŝarniczo-techniczne 24 ratowników 1 druŝyna specjalistyczna poszukiwawczo-ratownicza z psami 4 ratowników 1 druŝyna zabezpieczenia 8 druhów Dodatkowo 1 członek MDP, który po osiągnięciu pełnoletniości w 2009r. przejdzie do JOT. W ciągu roku przybył 1 straŝak- ratownik dh. Wawrzyniak Grzegorz, który po ukończeniu kursu i wykonaniu badań pełni funkcję kierowcy. Ponadto od miesiąca maja w szeregach naszej OSP rozpoczęła działalność na zasadzie druŝyny JOT grupa poszukiwawczo- ratownicza z psami (GPR), która liczy 4 straŝaków- ratowników: 1. Kopak Roman - dowódca druŝyny 2. Jarosińska Magdalena straŝak 3. Piątkowski Szymon straŝak 4. Rotblum Zbigniew straŝak Wszyscy ratownicy GPR ukończyli kurs podstawowy, oraz wykonali badania lekarskie i są pełnoprawnymi straŝakami. W chwili obecnej GPR uczestniczy w intensywnych ćwiczeniach w celu przygotowania się do egzaminu, który odbędzie się wiosną bieŝącego roku. Wszyscy straŝacy biorący udział w działaniach ratowniczych posiadają aktualne badania lekarskie i są ubezpieczeni. Aktualny stan wyszkolenia : Kurs podstawowy (100% stanu osobowego) Kurs dowódcy sekcji - 7 Ratownik medyczny - 15 Szkolenie kierowania ruchem drogowym podczas prowadzenia akcji ratowniczych 17 Kurs obsługi pilarek spalinowych 14 Kurs obsługi motopomp 5 W miesiącu wrześniu zostało przeprowadzone szkolenie z zakresu bezpiecznego usuwania owadów (osy, pszczoły, szerszenie), zakupiono 2 kpl. Kombinezonów ochronnych oraz wykonano specjalistyczne badania lekarskie straŝaków J.O.T. biorących udział w wyŝej wymienionych działaniach. W 2008r. przeprowadzono 129 zbiórek szkoleniowych i 30 ćwiczeń na sprzęcie. W roku 2008 jednostka dysponowała sześcioma samochodami cięŝkim samochodem ratowniczo-gaśniczym TATRA 815 GCBA średnim samochodem ratowniczo-gaśniczym STAR 244 GBAt dwoma samochodami ratownictwa medycznego VOLKSWAGEN SLRM lekkim samochodem kwatermistrzowskim śuk A-06 SLKW który został wycofany z podziału a w jego miejsce otrzymaliśmy z KM PSP Warszawa samochód VOLKSWAGEN samochód operacyjny POLONEZ 1,6 GLI Wszystkie pojazdy posiadają badania techniczne i są ubezpieczone. W ciągu roku w sumie przejechano km i zuŝyto 245 l oleju napędowego ON-2 i 1964 l etyliny E-95 (w tym cały sprzęt silnikowy znajdujący się na wyposaŝeniu wozów bojowych). Dzięki przychylności Komendanta Miejskiego PSP z zasobów KM PSP Warszawa otrzymaliśmy w roku 2008: samochód Volkswagen (bus) komplet hydrauliczny HOLMATRO

7 przecinarkę PARTNER K-1200 W 2008r. OSP Wesoła przekazała do innych OSP samochód śuk A-06 do OSP Brzozowica pow. Mińsk Mazowiecki przyczepa specjalna do OSP Poręby Nowe pow. Mińsk Mazowiecki WaŜniejsze zakupy sprzętu i wyposaŝenia Defibrylator półautomatyczny - treningowy. Aparat oddechowy SABRE - 3 szt. Butle kompozytowe do aparatów oddechowych 4 szt. Radiostacja MOTOROLA CP szt. Ubrania specjalne dla GPR. GaraŜ blaszany na samochody Volkswagen medyczny i kwatermistrzowski. WaŜniejsze remonty sprzętu i wyposaŝenia naprawa przedziału medycznego samochodu Volkswagen SLRM. przebudowa nadwozia samochodu Volkswagen SLKw z przeznaczeniem na przewóz osób i sprzętu. wymiana okien w boksach garaŝowych. Podsumowując chciałbym podziękować wszystkim straŝakom biorącym aktywny udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz w pracach społecznych na rzecz naszej OSP. Ich zaangaŝowanie i poświęcenie zasługują na najwyŝsze słowa uznania. 8. Sprawy finansowe Finanse naszej jednostki były prowadzone, jak i poprzednio, przez skarbnika, dh Stanisława Bakierę. Księgowość prowadzona jest sprawnie przez biuro rachunkowe p. Teresy Smoleńskiej. Dzięki pracy p. Smoleńskiej sprawy finansowe naszej OSP są prowadzone na bie- Ŝąco mimo ogromnego wzrostu wymagań, stawianych przez stale zmieniające się prawo. W minionym roku OSP Wesoła miało bardzo trudną i mocno zróŝnicowaną sytuację finansową. Głównymi źródłami dochodów OSP Wesoła były i są - finansowanie przez samorząd działalności ratowniczej oraz statutowa działalność własna, konieczna dla utrzymania we właściwym stanie majątku własnego OSP. Środki, przeznaczone przez władze samorządowe na działalność ratowniczą, mogą słuŝyć wyłącznie tej działalności i są ściśle rozliczane przez odpowiednie komórki Urzędu Miasta. Wysokość tych środków zaleŝy od moŝliwości gminy i w kaŝdym roku jest inna. Od gminy zaleŝy moŝliwość podnoszenia poziomu technicznego sprzętu ratowniczego i kwalifikacji stra- Ŝaków. Z uznaniem moŝna stwierdzić, Ŝe w roku 2008 środki te wystarczały nie tylko na utrzymanie odpowiedniego poziomu gotowości bojowej, ale takŝe pozwalały na pewien postęp w tej dziedzinie. Skomplikował się jednak system ich rozliczania. Powodowało to ogromne obciąŝenie, takŝe czasowe, osób, odpowiedzialnych za sprawy finansowe działalności ratowniczej zwłaszcza naczelnika Tomasza Śniegockiego Dzięki dobrej współpracy finansowej z władzami Warszawy, OSP Wesoła jest dobrze technicznie przygotowana do działalności ratowniczej i to zjawisko wydaje się mieć charakter trwały. NiezaleŜnie od środków planowanych w budŝecie, w minionym roku udało się dzięki usilnym staraniom uzyskać tylko z KSRG 7000 pln Drugim rodzajem finansowania OSP jest własna działalność statutowa. Jej podstawą było i jest udostępnianie lokali w budynku straŝnicy na działalność innych podmiotów lub na krótkie okresy osobom fizycznym na uroczystości rodzinne. W tym zakresie zachodzą istotne zmiany. Przy nadpodaŝy lokali uŝytkowych zmniejszają się dochody z tego tytułu. Obecnie w OSP pozostały jedynie: lecznica zwierząt, siedziba klubu sportowego, szkoła jazdy oraz ajencja PZU. Dodatkowo w budynku straŝnicy mieści się biblioteka, która odmieszkuje remont i ma w ten sposób opłacony czynsz do 2010 roku oraz mały lokal od ulicy zajmuje Polski Komitet Pomocy Społecznej. Część kosztów utrzymania, dotyczącą pomieszczeń, zajmowanych na działalność wyłącznie ratowniczą,

8 pokrywa samorząd warszawski. W tej sprawie istnieje odpowiednie porozumienie. Dodatkowym źródłem funduszy jest czynsz dzierŝawny za maszt antenowy firmy Centertel oraz od 2007 jest czynsz dzierŝawny za maszt antenowy firmy ERA. Dzielnica Wesoła w 2008r. uiszczała ustaloną opłatę za korzystanie z terenu OSP jako publicznego ujęcia wody. Zlecając zaś róŝne drobne prace pozwalała OSP Wesoła uzyskać niewielki dodatkowy dochód. UŜyczanie lokali w straŝnicy OSP na uroczystości rodzinne nadal cieszy się powodzeniem. Rezerwacje niektórych terminów są dokonywane na rok z góry. Zwłaszcza duŝa sala na piętrze budzi wielkie zainteresowanie. Powoduje to jednak zwiększone wydatki aby utrzymać właściwy poziom, sala musi być co rok odnawiana, a podłoga lakierowana. Sensowną potrzebą się takŝe konieczne podniesienie standardu tej sali poprzez poprawę wentylacji i załoŝenie stałej dekoracji oraz nagłośnienia. DuŜym problemem finansowym jest konieczność finansowania punktu alarmowego ze środków własnych OSP. PoniewaŜ ustawa o ochronie przeciwpoŝarowej nie przewiduje moŝliwości utrzymywania punktu alarmowego przez samorząd, a w warunkach warszawskich punkt alarmowy jest absolutnie konieczny, duŝa część środków własnych OSP jest przeznaczona na jego utrzymanie. W 2008r. dodatkowo ustalono niewielkie diety dla straŝaków, pełniących dobowe dyŝury wraz z dyŝurnym kierowcą, co pozwala na wyjazd do akcji w czasie, porównywalnym z czasem jednostki zawodowej. Szacunkowo utrzymanie punktu alarmowego jest obciąŝeniem w wysokości ponad jednej trzeciej dochodów własnych OSP. 9. Sprawy gospodarcze Gospodarowanie społecznym majątkiem OSP jest bardzo cięŝkie i pracochłonne. Przyczyną tego są zbyt niskie - jak na obecne potrzeby - dochody i duŝe, często nieprzewidziane wydatki. Budynek straŝnicy był budowany systemem gospodarczym na przełomie lat 80-tych i 90-tych, w najcięŝszym dla budownictwa okresie. Wiele zastosowanych rozwiązań i urządzeń jest znacznie przestarzałych, nieekonomicznych i wykonanych ze słabych materiałów. Wymagają one stopniowej modernizacji lub wymiany, co wymaga z kolei niemałych stałych nakładów finansowych. W 2008r. zarząd OSP podjął decyzje o częściowej wymianie stolarki okiennej, drzwi wejściowych do budynku i drzwi do zaplecza socjalnego JOT oraz zakupie garaŝu (blaszaka) na pojazdy marki Volkswagen Jak wiadomo, OSP wynajmuje pomieszczenia róŝnym podmiotom. W 2008r. były to: Biblioteka Publiczna, Klub Sportowy Wesoła Polski Komitet Pomocy Społecznej Autoszkoła MAX Gabinet weterynaryjny Agencja PZU Nietypowymi uŝytkownikami domku w głębi terenu byli pracownicy sezonowi pracujący przy sprzątaniu dzielnicy, koszt ich utrzymania pokryła w 100% dzielnica. OSP uŝycza sale na róŝne uroczystości państwowe i prywatne. W pomieszczeniach straŝnicy w 2008r.odbyło się 26 wesel. Ponadto sale udostępniane były na inne imprezy takie, jak I komunie, imprezy urodzinowe, imprezy okolicznościowe, stypy, pokazy organizowane przez róŝne firmy, czy zebrania róŝnych organizacji politycznych, samorządowych i społecznych. Właściwe gospodarowanie w jednej z największych straŝnic OSP w Warszawie, jaką jest nasza straŝnica, nie jest łatwe, wymaga duŝego wysiłku i zabiera sporo prywatnego czasu. Powierzchnia budynku wynosi około 1500 metrów kwadratowych a powierzchnia działki 1,3 h. Nie wszystko więc da się dojrzeć. W wielu przypadkach potrzebna jest aktywna i bezinte-

9 resowna pomoc ze strony druhów straŝaków, co nie wszyscy niestety rozumieją. Mamy jednak nadzieję, Ŝe stan ten ulegnie poprawie. 10. Praca z młodzieŝą Od trzech lat druŝyna harcerska, której harcówka znajduje się w straŝnicy, posiada specjalność POśARNICZO RATOWNICZĄ opisaną odrębnymi przepisami ZHP. Tak jak co roku druŝyna w ramach specjalności odbyła cykl zbiórek poświęconych swojej specjalizacji. Specjalność ta nadaje wyjątkowości naszej druŝynie (zwłaszcza pierwsza jej część, czyli po- Ŝarnictwo) na forum Hufca Warszawa Praga Południe (zrzeszającego przeszło 900 osób), gdyŝ pozostałe druŝyny, które zdobyły specjalność (a jest ich w sumie 4 szt.) zajmują się w ramach swojej specjalności rzeczami, które i tak są realizowane w ramach ZHP. Nasza dru- Ŝyna jako jedna z pierwszych (jeśli nie pierwsza) zaczęła uŝywać oznaczenia na berecie, który świadczy o specjalności, a jest to ognik straŝacki, na którym umieszczona jest lilijka harcerska. W ramach PoŜarnictwa odbyło się w roku ubiegłym 5 zbiórek, podczas których harcerze zaznajamiali się z taktyką działań poŝarniczych, uzbrojeniem osobistym straŝaka oraz wyposaŝenia wozów straŝackich i ich oznaczenia. 3 z 5 zbiórek miały charakter teoretyczny i dotyczyły wcześniej opisanych zagadnień. Pozostałe dwie były poświęcone spoŝytkowaniu posiadanej wiedzy w sposób praktyczny. I tak podczas tych Ŝe zbiórek harcerze w praktyce rozwijali samodzielnie linie oraz gasili teoretyczne poŝary. W ramach Ratownictwa odbyło się w roku ubiegłym 6 zbiórek, których tematyka nie byłą suchą teorią, ale kaŝde z zagadnień poparte było ćwiczeniami praktycznymi. Na kolejnych zbiórkach harcerze zaznajamiali się z badaniem poszkodowanego, dbaniem o jego komfort psychiczny, z rozróŝnieniem grup poparzeń i odmroŝeń, udarami słonecznym i cieplnym oraz tym co w takich przypadkach zrobić, obraŝeniami mechanicznymi (złamania, zwichnięcia, uszkodzenie głowy i klatki piersiowej), sposobami transportu poszkodowanego. 2 z 6 zbiórek miały wyjątkowy charakter, gdyŝ harcerze mieli okazję poćwiczyć resuscytacje krąŝeniowo oddechową na fantomie, który znajduje się na stanie naszej OSP. Wartym zauwaŝenia jest fakt, iŝ druŝynowy będący straŝakiem ukończył takŝe kurs pierwszej pomocy organizowany przez PSP. W ramach ratownictwa jak co roku druŝyna pomagała w organizowaniu corocznych zawodów ratownictwa amatorskiego R-ka (największe edycje tych zawodów sprowadzały przeszło 100 osób), które odbywają się w Parku Skaryszewskim. Harcerze naszej druŝyny nie tylko uczyli się i poznawali PoŜarnictwo oraz Ratownictwo. Działania w zeszłym roku to pomoc promowaniu OSP w dzielnicy Wesoła jak i na forum stra- Ŝaków. Kolejny juŝ raz harcerze pomagali Druhom z OSP przy wystawianiu warty przy grobie pańskim w kościele w Wesołej. Jak co roku nie mogło zabraknąć reprezentacji naszej druŝyny, która to wręczała Betlejemskie Światełko Pokoju, arcybiskupowi diecezji warszawsko praskiej, w katedrze św. Floriana. 11. Podsumowanie Podsumowując działalność Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Wesołej 2008r. trudno nie zauwaŝyć znacznych zmian, jakie w niej stale zachodzą. Z typowej podmiejskiej, czy nawet wiejskiej straŝy poŝarnej, działającej w oparciu bardziej o zapał niŝ umiejętności i wyposaŝonej w tradycyjny, podstawowy sprzęt straŝacki, w ciągu kilku lat OSP Wesoła stała się w miarę nowoczesną jednostką ratowniczo-gaśniczą, wyposaŝoną w ludzi i sprzęt godny miana stołecznej ochotniczej straŝy poŝarnej. Alternatywa jest jasna albo pozostać na dotychczasowym poziomie i trwać biernie, albo starać się podwyŝszać poziom we współpracy operacyjnej z warszawskimi straŝami poŝarnymi. W Warszawie jest 17 jednostek straŝy zawodowej i tylko 3 czynne operacyjnie straŝe ochotnicze. Wybór jest prosty równać do straŝy zawodowych, a przynajmniej nie pozostawać za nimi za bardzo w tyle.

10 Wykorzystując wszystkie nadarzające się moŝliwości doprowadzono do tego, Ŝe w pogotowiu bojowym stoją dwa sprawne wozy ratowniczo-gaśnicze o dobrych parametrach, ambulans sanitarny oraz samochód logistyczny i operacyjny. MoŜna śmiało powiedzieć, Ŝe wyposaŝenie OSP Wesoła jest porównywalne do wyposazenia jednostek PSP. Operacyjnie OSP Wesoła dysponuje obecnie grupą dobrze wyposaŝonych i wyszkolonych druhów, którzy są w stanie działać zarówno samodzielnie, jak i w jednym szeregu ze straŝakami zawodowymi. Jednostka Operacyjno-Techniczna OSP Wesoła jest naszym mocnym punktem. Słabym punktem natomiast jest mała aktywność członków stowarzyszenia w sprawach innych niŝ ratownictwo.

BIULETYN INFORMACYJNY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAśY POśARNEJ W BOCHNI ZA ROK 2011. /do słuŝbowego wykorzystania/

BIULETYN INFORMACYJNY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAśY POśARNEJ W BOCHNI ZA ROK 2011. /do słuŝbowego wykorzystania/ KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAśY POśARNEJ W BOCHNI ZA ROK 2011 /do słuŝbowego wykorzystania/ Strona 2 Szanowni Państwo! Biuletyn Informacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni

Bardziej szczegółowo

POWIAT PŁOCKI BIULETYN SAMORZ

POWIAT PŁOCKI BIULETYN SAMORZ POWIAT PŁOCKI BIULETYN SAMORZĄDOWY 09-400 Płock, ul. Bielska 59, tel. 24 267-68-00, 24 267-67-07, fax. 24 267-68-48 http://www.powiat-plock.pl, e-mail: starostwo@powiat.plock.pl Nr 46 Październik - Grudzień

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE...

DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE... KOMENDA POWIIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOŁOWIIE S P R A W O Z D A N I E z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie w 2014r. Wołów, marzec 2015r. 1. DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE...

Bardziej szczegółowo

Zarząd Główny Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. w 2007 r.

Zarząd Główny Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. w 2007 r. Zarząd Główny Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów D z i a ł a l n o ś ć w 2007 r. Z w i ą z k u (oprac. na podstawie danych z Ankiety Sprawozdawczej) Warszawa, październik 2008 r. 0 SPIS

Bardziej szczegółowo

I. ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ NA TERENIE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO

I. ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ NA TERENIE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO I. ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ NA TERENIE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO Organizację ochrony przeciwpoŝarowej na terenie powiatów bolesławieckiego zapewnia utworzona w 1999 roku sieć straŝy poŝarnych,

Bardziej szczegółowo

ORKA. 28 czerwca WODECKI ZBIGNIEW. Święto Kiełbasy Lisieckiej. niedziela. Voyager 19.30 21.00 konkursy, zabawa przy muzyce elektrycznej

ORKA. 28 czerwca WODECKI ZBIGNIEW. Święto Kiełbasy Lisieckiej. niedziela. Voyager 19.30 21.00 konkursy, zabawa przy muzyce elektrycznej Czernichów X Czułówek X Dąbrowa Szlachecka X Kamień X Kłokoczyn X Nowa Wieś Szlachecka Przeginia Duchowna X Przeginia Narodowa X Rusocice X Rybna X Wołowice X Zagacie ORKA egzemplarz bezpłatny 05 (266)

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA W TRZEBINI

URZĄD MIASTA W TRZEBINI URZĄD MIASTA W TRZEBINI RAPORT O STANIE GMINY TRZEBINIA ZA LATA 2006 2009 WRZESIEŃ 2010 Szanowni Państwo, Raport o stanie gminy Trzebinia za lata 2006-2009 jest podsumowaniem działań podejmowanych i kontynuowanych

Bardziej szczegółowo

Merkuriusz. s z c z o n o w s k i. Mszczonów w Złotej Setce G MINNY BI U L ETYN INFORM A CY J NY

Merkuriusz. s z c z o n o w s k i. Mszczonów w Złotej Setce G MINNY BI U L ETYN INFORM A CY J NY Merkuriusz s z c z o n o w s k i G MINNY BI U L ETYN INFORM A CY J NY NR 4-5 (60-61) lipiec-sierpień 2001 egzemplarz bezpłatny Mszczonów w Złotej Setce W czwartek 31 maja burmistrz Mszczonowa Grzegorz

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/2013 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 28 marca 2013 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/2013 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 28 marca 2013 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/2013 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 28 marca 2013 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie XXIX Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sportu miasta Tychy na lata 2009-2015. Strategia rozwoju sportu miasta Tychy na lata 2009-2015

Strategia rozwoju sportu miasta Tychy na lata 2009-2015. Strategia rozwoju sportu miasta Tychy na lata 2009-2015 Strategia rozwoju sportu miasta Tychy na lata 2009-2015 Tychy 2009 1 SPIS TREŚCI Strona I. Wprowadzenie 3 II. Aktualny stan kultury fizycznej - diagnoza 6 III. Przesłanki, załoŝenia i główne cele strategii

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI PROGRAM ZAPOBIEGANIA WYPADKOM Strona 2 z 31 EDYCJA I

WIELKOPOLSKI PROGRAM ZAPOBIEGANIA WYPADKOM Strona 2 z 31 EDYCJA I Strona 2 z 31 EDYCJA I 2 Strona 3 z 31 Szanowni Państwo! Praca straŝaków zawodowych, jak i ochotników, związana jest z licznymi zagroŝeniami występującymi podczas akcji ratowniczych, ćwiczeń, szkoleń i

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej miasta Koszalin w roku 2012. Spis treści

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej miasta Koszalin w roku 2012. Spis treści MR.5541.4.2013 Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie o stanie ochrony przeciwpożarowej miasta Koszalin w 2012 roku Koszalin, 20 lutego 2013r. Spis treści 1. Wstęp...3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLENICACH W ROKU 2007

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLENICACH W ROKU 2007 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLENICACH 32-400 Myślenice, ul. Kazimierza Wielkiego 5. Tel./fax (0-12) 274-37-80, 372-12-00, 372-12-02, e-mail: pcpr@powiat-myslenice.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA OSP. Kłodzko 2013

PORADNIK DLA OSP. Kłodzko 2013 PORADNIK DLA OSP Kłodzko 2013 1 SPIS TREŚCI 1. Podstawy prawne funkcjonowania OSP... 4 2. Władze OSP i ich obowiązki... 4 2. 1. Walne Zebranie... 4 2. 2. Zarząd OSP... 5 2. 3. Komisja Rewizyjna OSP...

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne. Państwowej Straży Pożarnej

Słowo wstępne. Państwowej Straży Pożarnej Luty 2014 rok 0 Słowo wstępne Przekazujemy Państwu Raport o stanie ochrony przeciwpożarowej powiatu skarżyskiego za rok 2013. Opracowanie stanowi kompendium wiedzy obejmującej działania ratowniczo-gaśnicze

Bardziej szczegółowo

Budżet 2007 Radni gminy Zebrania wiejskie Bezpieczna gmina? Trudne decyzje. Magazyn Informacyjny Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce. Nr 1(7) marzec 2007

Budżet 2007 Radni gminy Zebrania wiejskie Bezpieczna gmina? Trudne decyzje. Magazyn Informacyjny Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce. Nr 1(7) marzec 2007 Magazyn Informacyjny Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce ISSN 1732-7563 Dobranowice Igołomia Odwiśle Pobiednik Mały Rudno Górne Stręgoborzyce Tropiszów Wawrzeńczyce Wygnanów Złotniki Zofipole Żydów Nr 1(7) egzemplarz

Bardziej szczegółowo

EDYCJA OPRACOWANA DZIĘKI WSPARCIU FUNDACJI BATOREGO

EDYCJA OPRACOWANA DZIĘKI WSPARCIU FUNDACJI BATOREGO 1 REDAKCJA MERYTORYCZNA I AKTUALIZACJA: BARBARA IMIOŁCZYK REDAKCJA TECHNICZNA I KOREKTA: JOANNA Z. MUSIAŁKOWSKA-GOMÓŁKA ILUSTRACJE: TOMASZ MANIEWSKI EDYCJA OPRACOWANA DZIĘKI WSPARCIU FUNDACJI BATOREGO

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY ZA 2012 ROK. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHOJNICACH www.kppsp.chojnice.pl

BIULETYN INFORMACYJNY ZA 2012 ROK. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHOJNICACH www.kppsp.chojnice.pl BIULETYN INFORMACYJNY ZA 2012 ROK KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHOJNICACH www.kppsp.chojnice.pl Chojnice Styczeń 2013 1 Z przyjemnością przedstawiam Państwu biuletyn informacyjny, zawierający

Bardziej szczegółowo

Praca na Konkurs. Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej. w roku szkolnym 2009/2010

Praca na Konkurs. Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej. w roku szkolnym 2009/2010 Gminny Zespół Szkół w Czerwińsku nad Wisłą Gimnazjum im. Władysława Jagiełły Praca na Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej w roku szkolnym 2009/2010 Temat projektu: Jak samorząd lokalny zmienił

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zadań realizowanych w ramach funduszy celowych, dochodów własnych oraz zakładów budŝetowych w 2006 roku. Załączniki:

Wykonanie zadań realizowanych w ramach funduszy celowych, dochodów własnych oraz zakładów budŝetowych w 2006 roku. Załączniki: S P I S T R E Ś C I str. I. Zbiorcze wykonanie budŝetu miasta za 2006 rok 4 II. Zmiany w planie budŝetu miasta Mysłowice w 2006 roku 12 III. Realizacja dochodów budŝetu miasta Mysłowice w 2006 roku 19

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Program Szkoleniowy dla Samorządów podręcznik uczestnika Rozdział 5

Ogólnopolski Program Szkoleniowy dla Samorządów podręcznik uczestnika Rozdział 5 Ogólnopolski Program Szkoleniowy dla Samorządów podręcznik uczestnika Rozdział 5 WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO 1. WSTĘP... 2 2. CO OD KOGO ZALEśY? UWARUNKOWANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO NA POZIOMIE LOKALNYM...

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE I N F O R M A C J A. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2013

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE I N F O R M A C J A. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2013 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE I N F O R M A C J A o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2013 ZŁOTÓW 2014 KOMENDA POWIATOWA POLICJI w ZŁOTOWIE Złotów, dnia

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ RATOWNICTWA DROGOWEGO

ROZWÓJ RATOWNICTWA DROGOWEGO Senacki Zespół Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Senacki Zespół Strażaków ROZWÓJ RATOWNICTWA DROGOWEGO Kancelaria Senatu Redakcja: Piotr Świątecki Współpraca: Dorota Wojucka Projekt okładki: Krzysztof Korneluk

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego

INFORMACJA Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu INFORMACJA Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o realizacji zadań w 2011 roku. Poznań, styczeń 2012 rok Strona 2

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E Harcerstwo to nie jest coś co się umie, ale to coś czym się jest Kazimierz Lutosławski Radomsko, 9 stycznia 2010 rok S P R A W O Z D A N I E Wstęp Druhny i druhowie! Komendanta i Komendy Hufca ZHP w Radomsku

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARU DZIAŁANIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NATURA I KULTURA

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARU DZIAŁANIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NATURA I KULTURA LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARU DZIAŁANIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NATURA I KULTURA STYCZEŃ 2009 Lokalna Strategia Rozwoju obszaru działania LGD Natura i Kultura obejmującego teren gmin: Celestynów,

Bardziej szczegółowo

opłaty za psa 15 marca mija termin Nie zapomnij! nr 01 (145) styczeń 2015 ISSN 1233-0574 Walentynki z Anią Rusowicz w CKiBP

opłaty za psa 15 marca mija termin Nie zapomnij! nr 01 (145) styczeń 2015 ISSN 1233-0574 Walentynki z Anią Rusowicz w CKiBP nr 01 (145) styczeń 2015 ISSN 1233-0574 15 marca mija termin opłaty za psa Nie zapomnij! Oferta wynajmu sal w gminnych świetlicach i Domu Osiedlowym Walentynki z Anią Rusowicz w CKiBP Bądź fit w nowym

Bardziej szczegółowo

Tour de Pologne na Biłgorajszczyźnie!

Tour de Pologne na Biłgorajszczyźnie! BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK MIESZKAŃCÓW POWIATU BIŁGORAJSKIEGO Rej. Pr 139 Budowa w centrum miasta Trwa rozbudowa budynku po byłym oddziale wewnętrznym szpitala. Starostwo Powiatowe w Biłgoraju na remont tego

Bardziej szczegółowo

sławkowski Tajemnice harcerskiej kroniki z lat 1930-1936 str. 3 Nagroda dla Henryka Magaczewskiego s. 5 Strażacy zapraszają młodzież! s.

sławkowski Tajemnice harcerskiej kroniki z lat 1930-1936 str. 3 Nagroda dla Henryka Magaczewskiego s. 5 Strażacy zapraszają młodzież! s. kurier bezpłatny sławkowski NR 3 (265) marzec 2015 ISSN 1 508-7281 egzemplarz Tajemnice harcerskiej kroniki z lat 1930-1936 str. 3 PONADTO W NUMERZE: Nagroda dla Henryka Magaczewskiego s. 5 Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ZABRZE ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ZABRZE ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ZABRZE ZA 2008 ROK ZABRZE, marzec 2009 1 Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta opracowano w oparciu o materiały źródłowe wydziałów Urzędu

Bardziej szczegółowo