Nazwa przedmiotu: PODSTAWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU studia stacjonarne. Kod ECTS. Moduł kształcenia: Przedmioty ogólnego kształcenia i humanistyczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nazwa przedmiotu: PODSTAWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU studia stacjonarne. Kod ECTS. Moduł kształcenia: Przedmioty ogólnego kształcenia i humanistyczne"

Transkrypt

1 Nazwa przedmiotu: PODSTAWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU studia stacjonarne Kod ECTS Moduł kształcenia: Przedmioty ogólnego kształcenia i humanistyczne Status przedmiotu: obowiązkowy Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: 3 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 30 Zajęcia w sali dydaktycznej Ćwiczenia 5 Zajęcia w sali dydaktycznej Prowadzący zajęcia: wykład: dr Joost (Johannes) Platje, ćwiczenia: mgr Agnieszka Dembicka Adres Cel przedmiotu Zapoznanie studentów z genezą, pojęciem oraz zasadami zrównoważonego rozwoju. Omówienie uwarunkowań i możliwości implementacji idei zrównoważonego rozwoju w wymiarze międzynarodowym, narodowym, regionalnym i lokalnym. Rozwinięcie umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy pod kątem analitycznym i praktycznym. Wymagania wstępne Wymagane są umiejętności krytycznego myślenia i analizy obserwowanych zjawisk, a także interpretacji wskazanych zjawisk z punktu widzenia zadanego problemu. Efekty kształcenia Nr efektu kształcenia dla przedmiotu Zdefiniowanie efektu WIEDZA Student posiada ogólną wiedzę dotyczącą genezy, pojęcia oraz założeń zrównoważonego rozwoju, a także szczegółową wiedzę z zakresu polityki zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym, regionalnym, narodowym i międzynarodowym; zna wybrane zagadnienia dotyczące teorii zrównoważonego rozwoju oraz potrafi zastosować podejście systemowe do jego analizy. Student posiada wiedzę dotyczącą określonych w treściach nauczania elementów, składających się na zrównoważonego rozwoju, jak zrównoważona produkcja i konsumpcja oraz inne obszary działalności człowieka. Student posiada wiedzę na temat uwarunkowań, możliwości oraz narzędzi implementacji zasad zrównoważonego rozwoju w różnych sferach działalności; potrafi określić założenia polityki polskiej i europejskiej pod kątem wdrażania idei zrównoważonego rozwoju. UMIEJĘTNOŚCI Student potrafi obserwować i interpretować procesy rozwojowe pod kątem wymagań zrównoważonego rozwoju, dokonywać analizy ich uwarunkowań, potrzeb i kierunków przekształceń z punktu widzenia wyznaczania obszarów problemowych i wskazywania możliwych rozwiązań w celu wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju. Odniesienie efektu do kierunkowych K_W0, K_W0, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_ W0, K_ W, K_W4, K_W6, K_W8, K_W0, K_W0, K_W0, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_ W0, K_ W, K_W4, K_W6, K_W8, K_W0, K_W0, K_W0, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_ W0, K_ W, K_W4, K_W6, K_W8, K_W0, K_U0, K_U0, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08,K_U09, K_U0, K_U, K_U, K_U3, Metoda weryfikacji osiągniętych

2 05 06 Student dokonuje na konkretnych przykładach umiejętnej analizy rozbieżności pomiędzy rzeczywistym a pożądanym kierunkiem rozwoju z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju, wskazuje pożądane kierunki zmian, biorąc pod uwagę uwarunkowania, możliwości oraz wymogi zrównoważonego rozwoju. Student wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktycznym zakresie, potrafi odnieść aspekty teoretyczne do praktyki celem oddziaływania na implementację idei zrównoważonego rozwoju poprzez zastosowanie poznanych narzędzi, kształtowanie strategii i polityk itp., analizuje proponowane rozwiązania pod względem skuteczności przy zastosowaniu poznanych kryteriów. KOMPETENCJE SPOŁECZNE 07 Student jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach (zespołach) i organizacjach odpowiedzialnych za zrównoważony rozwój, opracowywanie konkretnych narzędzi, strategii czy polityk, umie uczestniczyć w budowaniu projektów dotyczących zrównoważonego rozwoju oraz potrafi przewidzieć ich społeczne, gospodarcze i ekologiczne skutki. 08 Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności zastosowania jej w praktyce w celu uzupełnienia i doskonalenia kwalifikacji. K_U4, K_U5, K_U0, K_U0, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08,K_U09, K_U0, K_U, K_U, K_U3, K_U4, K_U5, K_U0, K_U0, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U09, K_U0, K_U, K_U, K_U3, K_U4, K_U5, K_K0, K_K04, K_K07, K_K09, K_K03, K_K06, K_K08, K_K0, K_K0, K_K03, K_K05, Treści programowe Nr Treść zajęć/ Temat zajęć Liczba zajęć godzin Geneza, pojęcie oraz ewolucja idei zrównoważonego rozwoju. Relacje gospodarka społeczeństwo środowisko. Wykład konwersatoryjny, dyskusja problematyczna i moderowana Elementy teorii zrównoważonego rozwoju a podejście systemowe. Wykład konwersatoryjny, dyskusja problematyczna i moderowana 3 System zarządzania zrównoważonym rozwojem. Wykład konwersatoryjny, dyskusja problematyczna i moderowana 4 Zrównoważona produkcja i zrównoważona konsumpcja. Wykład konwersatoryjny, dyskusja problematyczna i moderowana 5 Wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Wykład konwersatoryjny, dyskusja problematyczna i moderowana 6 Zrównoważone budownictwo i architektura. Wykład konwersatoryjny, dyskusja problematyczna i moderowana 7 Zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw. Wykład konwersatoryjny, dyskusja problematyczna i moderowana 8 Planowanie przestrzenne jako narzędzie zrównoważonego rozwoju. Wykład konwersatoryjny, dyskusja problematyczna i moderowana 9 Zrównoważony transport. Wykład konwersatoryjny, dyskusja problematyczna i moderowana 0 Partnerstwo publiczno-prywatne dla zrównoważonego rozwoju. Wykład konwersatoryjny, dyskusja problematyczna i moderowana Kapitał społeczny i instytucjonalny jako determinanty zrównoważonego rozwoju. Wykład konwersatoryjny, dyskusja problematyczna i moderowana Przegląd narzędzi na rzecz zrównoważonego rozwoju ujęcie sektorowe, geograficzne, administracyjne itp. Wykład konwersatoryjny, dyskusja problematyczna i moderowana 3. Polityka Unii Europejskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wykład konwersatoryjny, dyskusja problematyczna i moderowana 4 Zrównoważony rozwój w Polsce Wykład konwersatoryjny, dyskusja problematyczna i moderowana 5 Kolokwium sprawdzające poziom zdobytej wiedzy oraz umiejętności jej zastosowania do problemów praktycznych Praca indywidualna studenta

3 ĆWICZENIA Nr Treść zajęć/ Temat zajęć Liczba zajęć godzin. Przegląd koncepcji zrównoważonego rozwoju według różnych Konwersatoria, zadania autorów, znaczenie i powiązania aspektów zrównoważonego problemowe, praca w grupach rozwoju. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Konwersatoria, zadania problemowe, praca w grupach 3. Brak wiedzy jako główna bariera wdrażania zasad Konwersatoria, zadania zrównoważonego rozwoju problemowe, praca w grupach 4. Zrównoważona produkcja i konsumpcja Konwersatoria, zadania problemowe, praca w grupach 5. Zrównoważony transport Konwersatoria, zadania problemowe, prezentacje 6. Zdrowa żywność, a żywność GMO Konwersatoria, zadania problemowe, projekty 7. Zrównoważone rolnictwo Konwersatoria, zadania problemowe, praca w grupach 8. Kolokwium sprawdzające Praca własna Ocena nakładu pracy studenta oraz określenie liczby i struktury punktów ECTS Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta Udział w wykładach: 30 godz. Udział w ćwiczeniach: 5 godz. Przygotowanie do ćwiczeń: x 5 = 5 godz. Przygotowanie projektów badawczych i zadań związanych z ćwiczeniami: 5 godz. Udział w konsultacjach (bezpośrednich lub poprzez kontakt ): 0 godz. Przygotowanie do kolokwium: 0 godz. Łączny nakład pracy studenta 95 Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi 55 bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze 55 praktycznym Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu i ustalenia oceny (F- formującej; P- podsumowującej) F Kolokwium sprawdzające wiedzę zdobytą podczas wykładów i umiejętność jej zastosowania do rozwiązywania problemów praktycznych. F Aktywność studentów podczas wykładów, przejawiająca się poprzez udział w dyskusji, samodzielne formułowanie pytań dotyczących omawianego tematu F3 Obecność na wykładach Ocena podsumowująca Na ocenę podsumowującą składa się:. ocena z kolokwium sprawdzającego zdobytą przez studentów wiedzę oraz umiejętność jej zastosowania do analizy, interpretacji i rozwiązywania problemów praktycznych (85%),. aktywność studentów podczas wykładów, przejawiająca się poprzez udział w dyskusji, samodzielne formułowanie pytań dotyczących omawianego tematu (0%), 3. obecność na wykładach podczas całego kursu (5%). ĆWICZENIA F Aktywność studentów podczas ćwiczeń, przejawiająca Ocena podsumowująca się poprzez udział w dyskusji, samodzielne formułowanie pytań dotyczących omawianego tematu, rozwiązywanie Na ocenę podsumowującą składa się: zadań, analizę studiów przypadków itp. F Samodzielność w rozwiązywaniu zadań, zdolność. ocena z prezentacji (50%), krytycznego myślenia oraz trafność zastosowania zdobytej. aktywność i samodzielność studenta (40%), wiedzy do analizy, rozwiązywania i interpretacji 3. obecność na ćwiczeniach (0%). problemów. F 3 Ocena z prezentacji przygotowywanych przez studentów. Celem prezentacji jest samodzielne, dogłębne zbadanie określonego zagadnienia, rozwinięcie umiejętności obserwacji, analizy, interpretacji i oceny zjawisk oraz formułowanie wniosków. Zadanie ma na celu

4 wykształcenie umiejętności dostrzegania i analizy rzeczywistych sytuacji oraz praktycznych zagadnień na podstawie zdobytej wiedzy teoretycznej. Prezentacja wykonywana grupie maksymalnie 3-4 osobowej, w dowolnej formie (multimedialna, wykład wraz z dyskusją w grupie itp.). Ocenie podlegają: zawartość merytoryczna i ujęcie problemu badawczego, logika wywodu, sposób prezentacji (w tym wzbudzenie zainteresowania w grupie), samodzielność, wyniki i wnioski z badań, zakres czasowy prezentacji, konspekt. Integralnym elementem prezentacji jest konspekt (maks. strony), który należy oddać prowadzącemu w dniu wygłaszania prezentacji. Konspekt musi zawierać: wybrany temat, główne punkty (tezy) wraz ze streszczeniem oraz spis wykorzystanej literatury. Prezentacja oceniana jest jako całość, jednak każdy ze studentów podlega indywidualnej ocenie na podstawie wkładu, jaki wniósł do całości. Literatura podstawowa Kronenberg J., Bergier T. (red.), Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Fundacja Sendzimira, Kraków 00. Borys T. (red.), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa - Białystok 005 Literatura uzupełniająca Carley M., Spapens P, Dzielenie się światem, Instytut na rzecz ekorozwoju, Białystok-Warszawa, 000. Materiały dostarczone przez wykładowcę.

5 Nazwa przedmiotu: PODSTAWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJUstudia niestacjonarne Kod ECTS Moduł kształcenia: Przedmioty ogólnego kształcenia i humanistyczne Status przedmiotu: obowiązkowy Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: 3 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 5 Zajęcia w sali dydaktycznej Prowadzący zajęcia: wykład: Joost (Johannes) Platje, ćwiczenia: Agnieszka Dembicka Adres Cel przedmiotu Zapoznanie studentów z genezą, pojęciem oraz zasadami zrównoważonego rozwoju. Omówienie uwarunkowań i możliwości implementacji idei zrównoważonego rozwoju w wymiarze międzynarodowym, narodowym, regionalnym i lokalnym. Rozwinięcie umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy pod kątem analitycznym i praktycznym. Wymagania wstępne Wymagane są umiejętności krytycznego myślenia i analizy obserwowanych zjawisk, a także interpretacji wskazanych zjawisk z punktu widzenia zadanego problemu. Efekty kształcenia Nr efektu kształcenia dla przedmiotu Zdefiniowanie efektu WIEDZA Student posiada ogólną wiedzę dotyczącą genezy, pojęcia oraz założeń zrównoważonego rozwoju, a także szczegółową wiedzę z zakresu polityki zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym, regionalnym, narodowym i międzynarodowym; zna wybrane zagadnienia dotyczące teorii zrównoważonego rozwoju oraz potrafi zastosować podejście systemowe do jego analizy. Student posiada wiedzę dotyczącą określonych w treściach nauczania elementów, składających się na zrównoważonego rozwoju, jak zrównoważona produkcja i konsumpcja oraz inne obszary działalności człowieka. Student posiada wiedzę na temat uwarunkowań, możliwości oraz narzędzi implementacji zasad zrównoważonego rozwoju w różnych sferach działalności; potrafi określić założenia polityki polskiej i europejskiej pod kątem wdrażania idei zrównoważonego rozwoju. UMIEJĘTNOŚCI Student potrafi obserwować i interpretować procesy rozwojowe pod kątem wymagań zrównoważonego rozwoju, dokonywać analizy ich uwarunkowań, potrzeb i kierunków przekształceń z punktu widzenia wyznaczania obszarów problemowych i wskazywania możliwych rozwiązań w celu wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju. Odniesienie efektu do kierunkowych K_W0, K_W0, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_ W0, K_ W, K_W4, K_W6, K_W8, K_W0, K_W0, K_W0, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_ W0, K_ W, K_W4, K_W6, K_W8, K_W0, K_W0, K_W0, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_ W0, K_ W, K_W4, K_W6, K_W8, K_W0, K_U0, K_U0, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08,K_U09, K_U0, K_U, K_U, K_U3, K_U4, K_U5, Metoda weryfikacji osiągniętych

6 05 06 Student dokonuje na konkretnych przykładach umiejętnej analizy rozbieżności pomiędzy rzeczywistym a pożądanym kierunkiem rozwoju z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju, wskazuje pożądane kierunki zmian, biorąc pod uwagę uwarunkowania, możliwości oraz wymogi zrównoważonego rozwoju. Student wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktycznym zakresie, potrafi odnieść aspekty teoretyczne do praktyki celem oddziaływania na implementację idei zrównoważonego rozwoju poprzez zastosowanie poznanych narzędzi, kształtowanie strategii i polityk itp., analizuje proponowane rozwiązania pod względem skuteczności przy zastosowaniu poznanych kryteriów. KOMPETENCJE SPOŁECZNE 07 Student jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach (zespołach) i organizacjach odpowiedzialnych za zrównoważony rozwój, opracowywanie konkretnych narzędzi, strategii czy polityk, umie uczestniczyć w budowaniu projektów dotyczących zrównoważonego rozwoju oraz potrafi przewidzieć ich społeczne, gospodarcze i ekologiczne skutki. 08 Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności zastosowania jej w praktyce w celu uzupełnienia i doskonalenia kwalifikacji. K_U0, K_U0, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U09, K_U0, K_U, K_U, K_U3, K_U4, K_U5, K_U0, K_U0, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U09, K_U0, K_U, K_U, K_U3, K_U4, K_U5, K_K0, K_K04, K_K07, K_K09, K_K03, K_K06, K_K08, K_K0, K_K0, K_K03, K_K05, Treści programowe Nr Treść zajęć/ Temat zajęć Liczba zajęć godzin Geneza, pojęcie oraz ewolucja idei zrównoważonego rozwoju. Relacje gospodarka społeczeństwo środowisko. Wykład konwersatoryjny, dyskusja problematyczna i moderowana Elementy teorii zrównoważonego rozwoju a podejście systemowe. Wykład konwersatoryjny, dyskusja problematyczna i moderowana 3 System zarządzania zrównoważonym rozwojem. Wykład konwersatoryjny, dyskusja problematyczna, praca grupowa 4 Zrównoważona produkcja i zrównoważona konsumpcja. Wykład konwersatoryjny, dyskusja problematyczna, praca grupowa 5 Wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Wykład konwersatoryjny, dyskusja problematyczna i moderowana 6 Zrównoważone budownictwo i architektura. Wykład konwersatoryjny, dyskusja problematyczna i moderowana 7 Zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw. Wykład konwersatoryjny, dyskusja problematyczna i moderowana 8 Planowanie przestrzenne jako narzędzie zrównoważonego rozwoju. Wykład konwersatoryjny, dyskusja problematyczna i moderowana 9 Zrównoważony transport. Wykład konwersatoryjny, dyskusja problematyczna i moderowana 0 Partnerstwo publiczno-prywatne dla zrównoważonego rozwoju. Wykład konwersatoryjny, dyskusja problematyczna i moderowana Kapitał społeczny i instytucjonalny jako determinanty zrównoważonego rozwoju. Wykład konwersatoryjny, dyskusja problematyczna i moderowana Przegląd narzędzi na rzecz zrównoważonego rozwoju ujęcie sektorowe, geograficzne, administracyjne itp. Wykład konwersatoryjny, dyskusja problematyczna, praca grupowa 3. Polityka Unii Europejskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wykład konwersatoryjny, dyskusja problematyczna i moderowana 4 Zrównoważony rozwój w Polsce Wykład konwersatoryjny, dyskusja problematyczna i moderowana 5 Kolokwium sprawdzające poziom zdobytej wiedzy oraz umiejętności jej zastosowania do problemów praktycznych Praca indywidualna studenta

7 Ocena nakładu pracy studenta oraz określenie liczby i struktury punktów Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta Udział w wykładach: 5 godz. Przygotowanie do wykładów: x 5 = 5 godz. Przygotowanie zadań związanych z ćwiczeniami: 5 godz. Udział w konsultacjach (bezpośrednich lub poprzez kontakt ): 0 godz. Przygotowanie do kolokwium: 0 godz. Łączny nakład pracy studenta 65 Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi 5 bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze 50 praktycznym Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu i ustalenia oceny (F- formującej; P- podsumowującej) F Kolokwium sprawdzające wiedzę zdobytą podczas Ocena podsumowująca wykładów i umiejętność jej zastosowania do rozwiązywania problemów praktycznych. F Aktywność studentów podczas wykładów, przejawiająca się poprzez udział w dyskusji, samodzielne formułowanie pytań dotyczących omawianego tematu F3 Obecność na wykładach Na ocenę podsumowującą składa się: 4. ocena z kolokwium sprawdzającego zdobytą przez studentów wiedzę oraz umiejętność jej zastosowania do analizy, interpretacji i rozwiązywania problemów praktycznych (85%), 5. aktywność studentów podczas wykładów, przejawiająca się poprzez udział w dyskusji, samodzielne formułowanie pytań dotyczących omawianego tematu (0%), 6. obecność na wykładach podczas całego kursu (5%). Literatura podstawowa Kronenberg J., Bergier T. (red.), Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Fundacja Sendzimira, Kraków 00. Borys T. (red.), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa - Białystok 005 Literatura uzupełniająca Carley M., Spapens P, Dzielenie się światem, Instytut na rzecz ekorozwoju, Białystok-Warszawa, 000. Materiały dostarczone przez wykładowcę.

8 Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIE INFORMACYJNE studia stacjonarne Moduł kształcenia: ogólnego kształcenia Status przedmiotu: obowiązkowy Liczba i struktura punktów ECTS: 3 Kod ECTS Język wykładowy polski Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 5 zajęcia w sali dydaktycznej zaliczenie na ocenę Ćwiczenia laboratoryjne 30 zajęcia w sali laboratoryjnej zaliczenie na ocenę Prowadzący zajęcia: Wykład: dr hab. inż. Adam Czerwiński, prof. UO Ćwiczenia laboratoryjne: dr inż. Marcin Krzesaj, mgr D. Rodzeń Cel przedmiotu Opanowanie przez studentów wiedzy w zakresie technologii informacyjnej oraz jej zastosowań w gospodarce i społeczeństwie. Opanowanie najważniejszych pojęć informatyki oraz jej wybranych metod i środków sprzętowych a także narzędzi programowych. Poznanie zagadnień bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych, ergonomii oraz wybranych prawnych aspektów informatyki. Wymagania wstępne Brak wymagań Efekty kształcenia Nr efektu kształcenia Zdefiniowanie efektu dla przedmiotu WIEDZA zna podstawowe pojęcia z zakresu technologii informacyjnych i informatyki zna i opisuje podstawowe technologie informacyjne prawidłowo identyfikuje i zna relacje pomiędzy składnikami systemów informacyjnych zna zastosowania technologii i systemów informacyjnych do wspomagania funkcjonowania obiektów gospodarczych zna zagadnienia bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz wybrane problemy prawne informatyki UMIEJĘTNOŚCI Odniesienie efektu do kierunkowych K_W0 K_W05 K_W05 K_W05 K_W5 potrafi redagować teksty za pomocą edytora tekstu K_U7 potrafi dokonywać obliczeń z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego K_U7 KOMPETENCJE SPOŁECZNE ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie K_K0 Metoda weryfikacji osiągniętych Pisemny test wyboru Pisemny test wyboru Pisemny test wyboru Pisemny test wyboru Pisemny test wyboru Ćwiczenia laboratoryjne Ćwiczenia laboratoryjne Dyskusja Treści programowe Nr Treść zajęć/ Temat zajęć zajęć Podstawowe pojęcia i problemy informatyki: definicje i interpretacje, filary informatyki, obszary zastosowań, informatyka gospodarcza, metody badawcze informatyki, technologia informacyjna i jej zastosowania w gospodarce i społeczeństwie. Od danych do systemów informacyjnych : pojęcie informacji, teorie informacji (ilościowa, wartościowa, jakościowa), rodzaje i własności informacji, dane, informacja, wiedza, procesy informacyjne, system informacyjny, gospodarcze Liczba godzin 4 Wykład z prezentacją Wykład z prezentacją

9 systemy informacyjne i ich tendencje rozwojowe. 3 Algorytmizacja procesów informacyjnych: sposoby zapisu danych w komputerze (zapisywanie liczb oraz znaków), pojęcie i własności algorytmu, wybrane techniki prezentacji algorytmów, proces tworzenia programu, algorytmizacja procesów biznesowych. 4 Sprzęt komputerowy: budowa i funkcjonowanie komputera, przegląd elementów składowych wg struktury funkcjonalnej (procesor, PAO, układ sterowania, system we-wy), wydajność komputera, urządzenia zewnętrzne, zasady doboru sprzętu dla różnych zastosowań, tendencje rozwojowe. 5 Oprogramowanie systemowe i użytkowe: pojęcia podstawowe, klasyfikacje i przegląd oprogramowania, zasady doboru oprogramowania, program jako produkt (cykl życia programu, rodzaje licencji programowych, rynek oprogramowania) nabywanie, użytkowanie i pielęgnacja oprogramowania, tendencje rozwojowe oprogramowania. 6 Organizacja zasobów informacyjnych w technologii baz danych: pojęcia podstawowe związane z bazami danych (obraz bazy, sposoby komunikacji, system zarządzania bazą danych - SZBD), typy baz danych: hierarchiczne, sieciowe, relacyjne, obiektowe, hurtownie danych. 7 Bezpieczeństwo oraz ergonomia sprzętu, oprogramowania i komputerowego stanowiska pracy: wybrane problemy bezpieczeństwa danych, informacji i systemów (ochrona danych, poufność informacji, zagrożenia, zasady bezpiecznego użytkowania sprzętu i oprogramowania). Wybrane zagadnienia prawne informatyki: prawa autorskie, ochrona danych osobowych. 8 Zaliczenie ĆWICZENIA Nr Treść zajęć/ Temat zajęć Liczba zajęć godzin Przetwarzanie tekstów/ms Word (podstawowe zasady pracy z edytorem tekstu, tworzenie i formatowanie tabel, importowanie obiektów, style, edytor równań, korespondencja seryjna, przetwarzanie dużych dokumentów: 4 tworzenie automatycznych spisów treści, tabel i rysunków, przypisy, nagłówek i stopka ) Arkusze kalkulacyjne/ms Excel (podstawowe zasady pracy z arkuszem kalkulacyjnym, operacje na arkuszach, wprowadzanie i formatowanie danych, tworzenie serii danych, tworzenie formuł: adresowanie względne, bezwzględne i mieszane komórek) Arkusz kalkulacyjny/ms Excel (tworzenie i formatowanie wykresów: rodzaje wykresów, modyfikacja elementów wykresu, import obiektów, tworzenie tabel) Arkusze kalkulacyjne/ms Excel (wykorzystanie formuł, inspekcja formuł, definiowanie nazw, wbudowane grupy funkcji arkusza kalkulacyjnego) Arkusze kalkulacyjne/ms Excel (wykorzystanie narzędzi służących do sortowania i zarządzania listami: sortowanie, autofiltr i filtr zaawansowany; tworzenie prostej bazy danych ) Arkusze kalkulacyjne (wykorzystanie funkcji: matematycznych, statystycznych, informacyjnych, finansowych, tekstowych, daty i czasu) Arkusze kalkulacyjne/ms Excel (sumy pośrednie, tabele i wykresy przestawne, szukaj wyniku, menadżer scenariuszy) 8 4 Wykład z prezentacją Wykład z prezentacją Wykład z prezentacją Wykład z prezentacją Wykład z prezentacją Analiza przypadku, przykłady do samodzielnego rozwiązywania Analiza przypadku, przykłady do samodzielnego rozwiązywania Analiza przypadku, przykłady do samodzielnego rozwiązywania Analiza przypadku, przykłady do samodzielnego rozwiązywania Analiza przypadku, przykłady do samodzielnego rozwiązywania Analiza przypadku, przykłady do samodzielnego rozwiązywania Analiza przypadku, przykłady do samodzielnego rozwiązywania 8 Kolokwium sprawdzające Rozwiązywanie zadań

10 Ocena nakładu pracy studenta oraz określenie liczby i struktury punktów ECTS Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta - udział w wykładach: 5 x godz. = 5 godz., - udział w ćwiczeniach: 5 x godz. =30 godz., - przygotowanie do ćwiczeń: 5 godz., - przygotowanie do zaliczenia: 4 godz. + godz. = 5 godz. - konsultacje indywidualne: 5 godz. Łączny nakład pracy studenta 90 godz. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi 5 godz. bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze 60 godz. praktycznym Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu i ustalenia oceny (F- formującej; P- podsumowującej) Ocena F - formująca Ocena P - podsumowująca F brak Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne: testowe ĆWICZENIA F kolokwium pisemne (90%) Ocena podsumowująca: F udział z zajęciach (0%) średnia ważona wynikająca z ocen formujących F-F Literatura podstawowa Technologie informacyjne dla ekonomistów. Narzędzia. Zastosowania, Nowicki A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 008 Wstęp do informatyki gospodarczej, Rokicka-Broniatowska A. (red.), Wydanie III zmienione. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 004. Informatyka ekonomiczna. Część I. Propedeutyka informatyki. Technologie informacyjne, Korczak J., Dyczkowski M., (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 007 Informatyka ekonomiczna, Niedzielska E. (red.), Wyd. IV, poprawione i poszerzone. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 003. Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu : analiza zastosowań, red. Niedzielska E., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 00. Literatura uzupełniająca Informatyka ekonomiczna. Materiały do ćwiczeń, Domiński W., Dyczkowski M. (red.), Wyd. II, zmienione i poszerzone. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 004. Office XP po polsku, Krzemowski B., Help - Komputerowa Oficyna Wydawnicza, Michałowice 00. Microsoft Excel w biznesie i zarządzaniu, Liengme B.V., Wydawnictwo RM, Warszawa 00. Windows XP Professional PL. Ćwiczenia praktyczne, Szeliga M., Helion, Gliwice 00. ABC Internetu, Pikoń K., Wydanie IV, Helion, Gliwice 003.

11 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE Nazwa przedmiotu: GEOGRAFIA EKONOMICZNA studia stacjonarne Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot podstawowy Status przedmiotu: kurs obowiązkowy Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: 4 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 5 zajęcia w sali dydaktycznej Egzamin pisemny Ćwiczenia 30 zajęcia w sali dydaktycznej Zaliczenie na ocenę Prowadzący zajęcia: wykład: dr Edyta Szafranek, ćwiczenia: dr Edyta Szafranek, Cel przedmiotu Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wiadomościami na temat przestrzennych struktur oraz procesów społeczno gospodarczych w zakresie rozwoju gospodarczego oraz relacji środowisko działalność społeczeństw. Wykształcenie praktycznych umiejętności związanych z racjonalnym gospodarowaniem w przestrzeni geograficznej. Wymagania wstępne brak Efekty kształcenia Nr efektu kształcenia dla przedmiotu Zdefiniowanie efektu WIEDZA Student zna i rozumie podstawowy aparat pojęciowy dotyczący geografii ekonomicznej, który opisuje i wyjaśnia zjawiska i procesy gospodarcze zachodzące w przestrzeni geograficznej. Student ma wiedzę na temat koncepcji i modeli gospodarowania ograniczonymi i przestrzennie zróżnicowanymi zasobami produkcji rolnej i przemysłowej oraz działalności usługowej. Student zna podstawowe metody badań i opisu struktury przestrzennej jednostek terytorialnych Student ma wiedzę o strukturze funkcjonalno przestrzennej, wszystkich elementach ją tworzących i podmiotach uczestniczących w procesie rozwoju społeczno gospodarczego oraz relacjach przestrzennych między poszczególnymi sferami gospodarki. Student posiada wiedzę dotyczącą mechanizmów funkcjonowania i rozwoju gospodarki w układzie przestrzennym; zna przyczyny i konsekwencje nierównowagi w zakresie zasobów i potencjałów rozwoju gospodarczego. Student zna uwarunkowania lokalizacyjne działalności produkcyjnej i usługowej, warunki i procesy kształtowania gospodarki w przestrzeni lokalnej, regionalnej i krajowej. UMIEJĘTNOŚCI Student potrafi dostrzegać i oceniać zjawiska społeczne i ekonomiczne zachodzące w przestrzeni geograficznej różnicujące warunki i efekty rozwoju gospodarczego. Student potrafi zastosować mierniki i metody oceny zróżnicowania przestrzennego zjawisk oraz prawidłowo analizować przyczyny i skutki zróżnicowanego przestrzennie dostępu do zasobów rozwoju gospodarczego. Student potrafi zastosować interdyscyplinarną wiedzę łączącą aspekty przyrodnicze, społeczne, kulturowe i ekonomiczne do określenia poziomu i kierunków rozwoju jednostek terytorialnych oraz oceny ich Odniesienie efektu do kierunkowych K_W0 K_W06 K_W7 KW_05 K_W03 K_W08 K_W07 K_W0 K_W K_W4 K_U0 K_U05 K_U K_U0 K_U03 K_U Metoda weryfikacji osiągniętych bieżąca ocena pracy studenta na zajęciach, egzamin pytania o wiedzę egzamin pisemny otwarte pytania o wiedzę, kolokwium zaliczeniowe. grupowa praca projektowa, kolokwium bieżąca ocena pracy studenta na zajęciach, esej, egzamin, kolokwium egzamin pisemny otwarte pytania problemowe bieżąca ocena pracy studenta, egzamin, kolokwium esej, egzamin pisemny otwarte pytania problemowe grupowa praca projektowa, kolokwium, egzamin kolokwium esej, egzamin pisemny otwarte pytania problemowe

12 struktury funkcjonalno przestrzennej. Student potrafi logicznie rozumować w zakresie społeczno ekonomicznych procesów zachodzących w zróżnicowanej i ograniczonej przestrzeni Student w sposób precyzyjny, zrozumiały, stosując specjalistyczną terminologię wypowiada się pisemnie na temat rozwoju społeczno - gospodarczego w przestrzeni geograficznej. Student potrafi pracować w zespole pełniąc różne role, potrafi przyjmować i wyznaczać zadania KOMPETENCJE SPOŁECZNE Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia Student ma świadomość ważności i rozumie przyrodnicze, społeczno kulturowe i ekonomiczne aspekty działalności inżynierskiej, w tym wpływ na środowisko geograficzne Student wykazuje aktywność, kreatywność i samodzielność w działaniu oraz umiejętność pracy w grupie. Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności korzystając z literatury przedmiotu i materiałów źródłowych. Odpowiedzialni przygotowuje się do swojej pracy. K_U05 K_U0 K_U3 K_U07 K_U08 K_U09 K_U5 K_K0 K_U08 K_K0 K_K04 K_K03 K_K06 bieżąca ocena pracy studenta na zajęciach, esej, egzamin, esej, prezentacje multimedialne, egzamin pisemny otwarte pytania problemowe grupowa praca projektowa, bieżąca ocena pracy studenta bieżąca ocena pracy studenta na zajęciach, esej, egzamin pisemny otwarte pytania problemowe bieżąca ocena pracy studenta na zajęciach, esej bieżąca ocena pracy studenta na zajęciach, esej, praca projektowa bieżąca ocena pracy studenta na zajęciach, esej, praca projektowa Nr zajęć Treść zajęć/ Temat zajęć Treści programowe Wprowadzenie do geografii ekonomicznej (przedmiot geografii ekonomicznej, podstawowe pojęcia w zakresie geografii ekonomicznej, związek geografii ekonomicznej z innymi naukami, metody badań geografii ekonomicznej). Nowa geografia ekonomiczna. Przestrzeń geograficzna- jej cechy i jej podział. Zagospodarowanie przestrzeni. Rozmieszczenie obiektów w przestrzeni. Mierniki koncentracji. Przestrzenne interakcje. Triada Ullmana. Analizy wzajemnych oddziaływań - funkcja malejącej odległości, modele grawitacji i potencjału, model pośrednich możliwości. Układ ludnościowy (struktura demograficzna, liczba mieszkańców i prognozy wzrostu, gęstość zaludnienia i rozmieszczenie ludności, pojęcie i typy migracji, przyczyny i konsekwencje migracji, kierunki migracji we współczesnym świecie). Struktura sieci osadniczej. Układy hierarchiczne jednostek osadniczych. Procesy urbanizacji- przebieg, mierniki, fazy. Aglomeracje miejskie i obszary metropolitalne rodzaje, kryteria wyróżniania. Strefa podmiejska jej rozwój i jej funkcje.. Produkcja rolna jako sektory gospodarki. Dyfuzja innowacji w rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Działalność przemysłowa i jej lokalizacja (charakterystyka i struktura działalności przemysłowej, czynniki i teorie lokalizacji przemysłu, technopolie). Sektor usługowy w strukturze gospodarki. Serwicyzacja gospodarki. Lokalizacja oraz powiązania usługowe. Rodzaje i funkcje usług. Infrastruktura (definicja i rodzaje infrastruktury, elektroenergetyka, gazownictwo, łączność, sieć drogowa i kolejowa, lotnictwo- transport, podmioty infrastruktury społecznej). liczba godz. Wykład konwencjonalny Wykład aktywizujący z prezentacją Wykład aktywizujący z prezentacją Wykład aktywizujący z prezentacją Wykład aktywizujący z prezentacją Wykład aktywizujący z prezentacją Wykład aktywizujący z prezentacją Wykład aktywizujący z prezentacją Wykład aktywizujący z prezentacją

13 Nr zajęć Treść zajęć/ Temat zajęć ĆWICZENIA Uwarunkowania rozwoju gospodarczego: przyrodnicze, społeczne, ekonomiczne, instytucjonalne i ich przestrzenne zróżnicowanie. Metody badań w geografii społeczno geograficznej. Wprowadzenie do analizy badań przestrzennych. Zasady przygotowania opracowań kartograficznych. Regionalny i lokalny system rozwoju. Wprowadzenie do analizy rozwoju społeczno gospodarczego wybranej gminy lub regionu. Podstawowe zasoby środowiska przyrodniczego (pojęcie i klasyfikacja zasobów, wielkość, rozmieszczenie i możliwości wykorzystania surowców, bariery i ograniczenia wykorzystania zasobów środowiska przyrodniczego). 05 Rozmieszczenie i rozwój ludnościowy Zagadnienia percepcji przestrzeni geograficznej. Migracje - metody pomiaru. zasięg, Osadnictwo i problemy urbanizacji (typy jednostek osadniczych, cechy i funkcje miasta, rozwój miast, struktura funkcjonalno-przestrzenna miasta, korzyści aglomeracji, osadnictwo wiejskie) Rolnictwo i leśnictwo oraz gospodarka rolno żywnościowa (użytkowanie ziemi, formy ustroju rolnego, rozmieszczenie i produkcja działalności rolnej, problemy wyżywienia ludności świata). Działalność przemysłowa i jej lokalizacja (struktura działalności przemysłowej, przekształcenia w przemyśle, znaczenie przemysłu w gospodarce). Rozmieszczenie i poziom rozwoju usług (znaczenie usług w gospodarce, czynniki lokalizacji usług, poziom rozwoju usług) Komunikacja funkcje, rodzaje działalności i infrastruktury komunikacji. Rozwój komunikacji pod względem ilościowym, jakościowym i rodzajowym. Zagospodarowanie turystyczne (pojęcie, cechy i struktura działalności turystycznej, warunki rozwoju turystyki, walory turystyczne, infrastruktura turystyczna, ruch turystyczny, regiony turystyczne) Regionalny i lokalny system rozwoju. Prezentacja rozwoju społeczno gospodarczego wybranej gminy lub regionu. Oddziaływanie człowieka na środowisko (relacje między działalnością człowieka a środowiskiem, wpływ działalności człowieka na środowisko) 5 Geografia ekonomiczna wybranych regionów i krajów świata. liczba godz. Dyskusja, analiza tekstów źródłowych Wykład wprowadzający, analiza tekstów źródłowych, dyskusja Omówienie celu i zasad pracy grupowej, dyskusja, wybór studium przypadku. Praca w grupach, analiza dokumentów źródłowych i informacji statystycznych, dyskusja Praca w grupach pomiar i analiza zagadnienia dla studium przypadku; dyskusja Praca w grupach analiza dokumentów, pomiar i analiza zagadnienia dla studium przypadku; dyskusja Praca w grupach pomiar i analiza zagadnienia dla studium przypadku; prezentacja wniosków, dyskusja Praca w grupach pomiar i analiza zagadnienia dla studium przypadku; prezentacja wniosków, dyskusja Praca w grupach pomiar i analiza zagadnienia dla studium przypadku; prezentacja wniosków, dyskusja Praca w grupach pomiar i analiza zagadnienia dla studium przypadku; prezentacja wniosków, dyskusja Wykład wprowadzający, praca w grupach pomiar i analiza zagadnienia dla studium przypadku; dyskusja Wykład wprowadzający, praca w grupach pomiar i analiza zagadnienia dla studium przypadku; dyskusja Prezentacja multimedialna i omówienie wyników grupowej pracy projektowej, dyskusja. Analiza i omówienie tekstów źródłowych, esej dyskusja, burza mózgów; Analiza zróżnicowania rozwoju w układzie międzynarodowym, prezentacja multimedialna, komentarz aktualnych

14 wydarzeń ekonomicznych w aspekcie przestrzennym 6 Kolokwium zaliczeniowe Praca indywidualna 7 Omówienie wyników zaliczenia. Wyjaśnienia podstawowych problemów w zakresie poprawności stosowania poznanych wiadomości i umiejętności. Analiza wyników zaliczenia, wyjaśnienia, dyskusja. Ocena nakładu pracy studenta oraz określenie liczby i struktury punktów ECTS Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta - udział w wykładach: 5 godz., - udział w ćwiczeniach: 30 godz., - przygotowanie się do ćwiczeń: 5 ćw* godz.=5 godz. - przygotowanie pracy projektowej: godz. - przygotowanie i napisanie eseju: 8 godz. - przygotowanie prezentacji multimedialnej: godz. - bieżące studiowanie literatury przedmiotu, tekstów źródłowych: 8 godz. - obecność na egzaminie: godz. - konsultacje: 8 godz. Łączny nakład pracy studenta 0 Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi 55 bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze 45 praktycznym Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu i ustalenia oceny (F- formującej; P- podsumowującej) Ocena formująca: Ocena podsumowująca brak Egzamin pisemny, pytania otwarte o różnym stopniu trudności o wiedzę, fakty oraz pytania przekrojowe, problemowe Zaliczenie (ocena dostateczna) uzyskuje się odpowiadając na wszystkie pytania o wiedzę i fakty oraz na co najmniej jedno pytanie problemowe ĆWICZENIA Ocena formująca: Ocena podsumowująca F kolokwium zaliczeniowe (50%) Średnia ważona ocen formujących. F prace pisemne indywidualne (5%) F3 prace projektowe grupowe (5%) F4 zaangażowanie w pracy na zajęciach (0%) Literatura podstawowa Domański R., Geografia ekonomiczna- ujęcie dynamiczne, PWN Warszawa 004. Fierla I., (red.) Geografia gospodarcza świata, PWE, Warszawa 009 Kuciński K., (red.) Geografia ekonomiczna. Wolter Kluwers Polska, Warszawa 009. Liszewski S., (red.) Geografia urbanistyczna. PWN Warszawa 0. Rogacki H., Geografia społeczno gospodarcza Polski, PWN Warszawa 007. Runge J., Metody badań w geografii społeczno ekonomicznej elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze, WUŚ Katowice 006. Słodczyk J., Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia, Opole, 00. Wrona J., Podstawy geografii ekonomicznej. PWE Warszawa, 006. Literatura uzupełniająca Domański R., Zasady geografii społeczno- ekonomicznej, PWN Warszawa- Poznań, 993 /i następne wydania/ Fierla I., (red.) Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej, PWE Warszawa 0. Grzegorczyk A., rozwój a przestrzeń w wybranych krajach rozwijających się, Wyd. Uniw. Warszawskiego 0 Ilnicki D., Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju usług w Polsce. Teoretyczne i praktyczne uwarunkowania badań, Wrocław 009 Kuciński K., Geografia ekonomiczna- zarys teoretyczny, SGH, Warszawa 996. Szymańska D., Urbanizacja na świecie. PWN Warszawa 007. Węcławowicz G., Geografia społeczna miast. Zróżnicowania społeczno przestrzenne. PWN Warszawa 007. Wrona J., Słownik geografii społeczno ekonomicznej, Universitas Warszawa, 0.

15 Nazwa przedmiotu: GEOGRAFIA EKONOMICZNA studia niestacjonarne Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot podstawowy Status przedmiotu: kurs obowiązkowy Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: 4 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 5 zajęcia w sali dydaktycznej Egzamin pisemny Ćwiczenia 5 zajęcia w sali dydaktycznej Zaliczenie na ocenę Prowadzący zajęcia: wykład: dr Edyta Szafranek, ćwiczenia: dr Edyta Szafranek, Cel przedmiotu Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wiadomościami na temat przestrzennych struktur oraz procesów społeczno gospodarczych w zakresie rozwoju gospodarczego oraz relacji środowisko działalność społeczeństw. Wykształcenie praktycznych umiejętności związanych z racjonalnym gospodarowaniem w przestrzeni geograficznej. Wymagania wstępne brak Efekty kształcenia Nr efektu kształcenia dla przedmiotu Zdefiniowanie efektu WIEDZA Student zna i rozumie podstawowy aparat pojęciowy dotyczący geografii ekonomicznej, który opisuje i wyjaśnia zjawiska i procesy gospodarcze zachodzące w przestrzeni geograficznej. Student ma wiedzę na temat koncepcji i modeli gospodarowania ograniczonymi i przestrzennie zróżnicowanymi zasobami produkcji rolnej i przemysłowej oraz działalności usługowej. Student zna podstawowe metody badań i opisu struktury przestrzennej jednostek terytorialnych Student ma wiedzę o strukturze funkcjonalno przestrzennej, wszystkich elementach ją tworzących i podmiotach uczestniczących w procesie rozwoju społeczno gospodarczego oraz relacjach przestrzennych między poszczególnymi sferami gospodarki. Student posiada wiedzę dotyczącą mechanizmów funkcjonowania i rozwoju gospodarki w układzie przestrzennym; zna przyczyny i konsekwencje nierównowagi w zakresie zasobów i potencjałów rozwoju gospodarczego. Student zna uwarunkowania lokalizacyjne działalności produkcyjnej i usługowej, warunki i procesy kształtowania gospodarki w przestrzeni lokalnej, regionalnej i krajowej. UMIEJĘTNOŚCI Student potrafi dostrzegać i oceniać zjawiska społeczne i ekonomiczne zachodzące w przestrzeni geograficznej różnicujące warunki i efekty rozwoju gospodarczego. Student potrafi zastosować mierniki i metody oceny zróżnicowania przestrzennego zjawisk oraz prawidłowo analizować przyczyny i skutki zróżnicowanego przestrzennie dostępu do zasobów rozwoju gospodarczego. Student potrafi zastosować interdyscyplinarną wiedzę łączącą aspekty przyrodnicze, społeczne, kulturowe i ekonomiczne do określenia Odniesienie efektu do kierunkowych K_W0 K_W06 K_W7 KW_05 K_W03 K_W08 K_W07 K_W0 K_W K_W4 K_U0 K_U05 K_U K_U0 K_U03 Metoda weryfikacji osiągniętych bieżąca ocena pracy studenta na zajęciach, egzamin pytania o wiedzę egzamin pisemny otwarte pytania o wiedzę, kolokwium zaliczeniowe. grupowa praca projektowa, kolokwium bieżąca ocena pracy studenta na zajęciach, esej, egzamin, kolokwium egzamin pisemny otwarte pytania problemowe bieżąca ocena pracy studenta, egzamin, kolokwium esej, egzamin pisemny otwarte pytania problemowe grupowa praca projektowa, kolokwium, egzamin kolokwium esej, egzamin pisemny otwarte pytania

16 poziomu i kierunków rozwoju jednostek terytorialnych oraz oceny ich struktury funkcjonalno przestrzennej. Student potrafi logicznie rozumować w zakresie społeczno ekonomicznych procesów zachodzących w zróżnicowanej i ograniczonej przestrzeni Student w sposób precyzyjny, zrozumiały, stosując specjalistyczną terminologię wypowiada się pisemnie na temat rozwoju społeczno - gospodarczego w przestrzeni geograficznej. Student potrafi pracować w zespole pełniąc różne role, potrafi przyjmować i wyznaczać zadania KOMPETENCJE SPOŁECZNE Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia Student ma świadomość ważności i rozumie przyrodnicze, społeczno kulturowe i ekonomiczne aspekty działalności inżynierskiej, w tym wpływ na środowisko geograficzne Student wykazuje aktywność, kreatywność i samodzielność w działaniu oraz umiejętność pracy w grupie. Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności korzystając z literatury przedmiotu i materiałów źródłowych. Odpowiedzialni przygotowuje się do swojej pracy. K_U K_U05 K_U0 K_U3 K_U07 K_U08 K_U09 K_U5 K_K0 K_U08 K_K0 K_K04 K_K03 K_K06 problemowe bieżąca ocena pracy studenta na zajęciach, esej, egzamin, esej, prezentacje multimedialne, egzamin pisemny otwarte pytania problemowe grupowa praca projektowa, bieżąca ocena pracy studenta bieżąca ocena pracy studenta na zajęciach, esej, egzamin pisemny otwarte pytania problemowe bieżąca ocena pracy studenta na zajęciach, esej bieżąca ocena pracy studenta na zajęciach, esej, praca projektowa bieżąca ocena pracy studenta na zajęciach, esej, praca projektowa Nr zajęć Treść zajęć/ Temat zajęć Treści programowe Wprowadzenie do geografii ekonomicznej (przedmiot geografii ekonomicznej, podstawowe pojęcia w zakresie geografii ekonomicznej, związek geografii ekonomicznej z innymi naukami, metody badań geografii ekonomicznej). Nowa geografia ekonomiczna. Przestrzeń geograficzna- jej cechy i jej podział. Zagospodarowanie przestrzeni. Rozmieszczenie obiektów w przestrzeni. Mierniki koncentracji. Podstawowe zasoby środowiska przyrodniczego (pojęcie i klasyfikacja zasobów, wielkość, rozmieszczenie i możliwości wykorzystania surowców, bariery i ograniczenia wykorzystania zasobów środowiska przyrodniczego). Metody badań w geografii społeczno geograficznej. Wprowadzenie do analizy badań przestrzennych. Zasady przygotowania opracowań kartograficznych. Przestrzenne interakcje. Triada Ullmana. Analizy wzajemnych oddziaływań - funkcja malejącej odległości, modele grawitacji i potencjału, model pośrednich możliwości. Układ ludnościowy (struktura demograficzna, liczba mieszkańców i prognozy wzrostu, gęstość zaludnienia i rozmieszczenie ludności, pojęcie i typy migracji, przyczyny i konsekwencje migracji, kierunki migracji we współczesnym świecie). Struktura sieci osadniczej. Układy hierarchiczne jednostek osadniczych. Procesy urbanizacji- przebieg, mierniki, fazy. Aglomeracje miejskie i obszary metropolitalne rodzaje, kryteria wyróżniania. Strefa podmiejska jej rozwój i jej funkcje.. Produkcja rolna jako sektory gospodarki. Dyfuzja innowacji w rolniczej przestrzeni produkcyjnej. liczba godz. Wykład konwencjonalny Wykład aktywizujący z prezentacją Wykład aktywizujący z prezentacją Wykład aktywizujący z prezentacją Wykład aktywizujący z prezentacją Wykład aktywizujący z prezentacją Wykład aktywizujący z prezentacją Wykład aktywizujący z prezentacją

17 09 0 Działalność przemysłowa i jej lokalizacja (charakterystyka i struktura działalności przemysłowej, czynniki i teorie lokalizacji przemysłu, technopolie). Sektor usługowy w strukturze gospodarki. Serwicyzacja gospodarki. Lokalizacja oraz powiązania usługowe. Rodzaje i funkcje usług. Infrastruktura (definicja i rodzaje infrastruktury, elektroenergetyka, gazownictwo, łączność, sieć drogowa i kolejowa, lotnictwo- transport, podmioty infrastruktury społecznej). Zagospodarowanie turystyczne (pojęcie, cechy i struktura działalności turystycznej, warunki rozwoju turystyki, walory turystyczne, infrastruktura turystyczna, ruch turystyczny, regiony turystyczne) 3 Geografia ekonomiczna wybranych regionów i krajów świata. Nr zajęć Treść zajęć/ Temat zajęć ĆWICZENIA Uwarunkowania rozwoju gospodarczego: przyrodnicze, społeczne, ekonomiczne, instytucjonalne i ich przestrzenne zróżnicowanie. Regionalny i lokalny system rozwoju. Wprowadzenie do analizy rozwoju społeczno gospodarczego wybranej gminy lub regionu. Rozmieszczenie i rozwój ludnościowy. Migracje - pomiaru. zasięg, metody Osadnictwo i problemy urbanizacji (typy jednostek osadniczych, cechy i funkcje miasta, rozwój miast, struktura funkcjonalno-przestrzenna miasta, korzyści aglomeracji, osadnictwo wiejskie) Rolnictwo i leśnictwo oraz gospodarka rolno żywnościowa (użytkowanie ziemi, formy ustroju rolnego, rozmieszczenie i produkcja działalności rolnej, problemy wyżywienia ludności świata). Działalność przemysłowa i jej lokalizacja (struktura działalności przemysłowej, przekształcenia w przemyśle, znaczenie przemysłu w gospodarce). Rozmieszczenie i poziom rozwoju usług (znaczenie usług w gospodarce, czynniki lokalizacji usług, poziom rozwoju usług) Komunikacja funkcje, rodzaje działalności i infrastruktury komunikacji. Rozwój komunikacji pod względem ilościowym, jakościowym i rodzajowym. Regionalny i lokalny system rozwoju. Prezentacja rozwoju społeczno gospodarczego wybranej gminy lub regionu. Oddziaływanie człowieka na środowisko (relacje między działalnością człowieka a środowiskiem, wpływ działalności człowieka na środowisko) liczba godz. Wykład aktywizujący z prezentacją Wykład aktywizujący z prezentacją Wykład aktywizujący z prezentacją Wykład aktywizujący z prezentacją Wykład aktywizujący z prezentacją Dyskusja, analiza tekstów źródłowych Omówienie celu i zasad pracy grupowej, dyskusja, wybór studium przypadku. Praca w grupach pomiar i analiza zagadnienia dla studium przypadku; dyskusja Praca w grupach pomiar i analiza zagadnienia dla studium przypadku; prezentacja wniosków, dyskusja Praca w grupach pomiar i analiza zagadnienia dla studium przypadku; prezentacja wniosków, dyskusja Praca w grupach pomiar i analiza zagadnienia dla studium przypadku; prezentacja wniosków, dyskusja Praca w grupach pomiar i analiza zagadnienia dla studium przypadku; prezentacja wniosków, dyskusja Wykład wprowadzający, praca w grupach pomiar i analiza zagadnienia dla studium przypadku; dyskusja Prezentacja multimedialna i omówienie wyników grupowej pracy projektowej, dyskusja. Analiza i omówienie tekstów źródłowych, esej dyskusja, burza mózgów; Kolokwium zaliczeniowe Praca indywidualna Omówienie wyników zaliczenia. Wyjaśnienia podstawowych problemów w zakresie poprawności stosowania poznanych wiadomości i umiejętności. Analiza wyników zaliczenia, wyjaśnienia, dyskusja.

18 Ocena nakładu pracy studenta oraz określenie liczby i struktury punktów ECTS Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta - udział w wykładach: 5 godz., - udział w ćwiczeniach: 5 godz., - przygotowanie się do ćwiczeń: 5 ćw* godz.=5 godz. - przygotowanie pracy projektowej: 0 godz. - przygotowanie i napisanie eseju: 8 godz. - przygotowanie prezentacji multimedialnej: godz. - bieżące studiowanie literatury przedmiotu, tekstów źródłowych: 35 godz. - obecność na egzaminie: godz. - konsultacje: 8 godz. Łączny nakład pracy studenta 0 Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi 40 bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze 45 praktycznym Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu i ustalenia oceny (F- formującej; P- podsumowującej) Ocena formująca: Ocena podsumowująca brak Egzamin pisemny, pytania otwarte o różnym stopniu trudności o wiedzę, fakty oraz pytania przekrojowe, problemowe Zaliczenie (ocena dostateczna) uzyskuje się odpowiadając na wszystkie pytania o wiedzę i fakty oraz na co najmniej jedno pytanie problemowe ĆWICZENIA Ocena formująca: Ocena podsumowująca F kolokwium zaliczeniowe (50%) Średnia ważona ocen formujących. F prace pisemne indywidualne (5%) F3 prace projektowe grupowe (5%) F4 zaangażowanie w pracy na zajęciach (0%) Literatura podstawowa Domański R., Geografia ekonomiczna- ujęcie dynamiczne, PWN Warszawa 004. Fierla I., (red.) Geografia gospodarcza świata, PWE, Warszawa 009 Kuciński K., (red.) Geografia ekonomiczna. Wolter Kluwers Polska, Warszawa 009. Liszewski S., (red.) Geografia urbanistyczna. PWN Warszawa 0. Rogacki H., Geografia społeczno gospodarcza Polski, PWN Warszawa 007. Runge J., Metody badań w geografii społeczno ekonomicznej elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze, WUŚ Katowice 006. Słodczyk J., Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia, Opole, 00. Wrona J., Podstawy geografii ekonomicznej. PWE Warszawa, 006. Literatura uzupełniająca Domański R., Zasady geografii społeczno- ekonomicznej, PWN Warszawa- Poznań, 993 /i następne wydania/ Fierla I., (red.) Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej, PWE Warszawa 0. Grzegorczyk A., rozwój a przestrzeń w wybranych krajach rozwijających się, Wyd. Uniw. Warszawskiego 0 Ilnicki D., Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju usług w Polsce. Teoretyczne i praktyczne uwarunkowania badań, Wrocław 009 Kuciński K., Geografia ekonomiczna- zarys teoretyczny, SGH, Warszawa 996. Szymańska D., Urbanizacja na świecie. PWN Warszawa 007. Węcławowicz G., Geografia społeczna miast. Zróżnicowania społeczno przestrzenne. PWN Warszawa 007. Wrona J., Słownik geografii społeczno ekonomicznej, Universitas Warszawa, 0.

19 Nazwa przedmiotu: MIKROEKONOMIA studia stacjonarne Moduł kształcenia: PRZEDMIOT PODSTAWOWY Status przedmiotu: PRZEDMIOT obowiązkowy Liczba i struktura punktów ECTS: 3 Kod ECTS Język wykładowy polski Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 5 zajęcia w sali dydaktycznej Egzamin Konwersatorium 5 zajęcia w sali dydaktycznej Zaliczenie na ocenę Prowadzący zajęcia dr Agnieszka Bobrowska, dr Aleksandra Piasecka Cel przedmiotu Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami ekonomicznymi, zasadami działania podmiotów gospodarczych oraz zrozumienie zależności występujących pomiędzy różnymi kategoriami ekonomicznymi. Celem zajęć jest także doskonalenie umiejętności abstrakcyjnego myślenia i rozwiązywania problemów ekonomicznych. Wymagania wstępne brak Efekty kształcenia Nr efektu kształcenia dla przedmiotu Zdefiniowanie efektu WIEDZA zna i rozumie podstawowe procesy ekonomiczne oraz narzędzia sterowania nimi UMIEJĘTNOŚCI potrafi dokonać krytycznej obserwacji i interpretacji zjawisk mikroekonomicznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami funkcjonowania gospodarki ma umiejętność rozumienia podstawowych procesów ekonomicznych i wykorzystywania praw ekonomii w rozwiązywaniu realnych problemów gospodarczych KOMPETENCJE SPOŁECZNE potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania Odniesienie efektu do kierunkowyc h K_W09 K_U0 K_U K_K06 Metoda weryfikacji osiągniętych Prace pisemne (kolokwia, egzamin), Dyskusja, wypowiedzi ustne Dyskusja, wypowiedzi ustne Dyskusja, wypowiedzi ustne Treści programowe Nr Treść zajęć/ Temat zajęć Liczba zajęć godzin Wprowadzenie do ekonomii Wykład Gospodarowanie jako proces dokonywania wyboru Wykład konwersatoryjny 3 Istota rynku. Prawo popytu i podaży. Determinanty zmian popytu i podaży 3 Wykład konwersatoryjny 4 Elastyczność popytu i podaży Wykład konwersatoryjny 5 Teoria zachowania konsumenta Wykład konwersatoryjny 6 Teoria produkcji. Funkcja produkcji w krótkim i długim okresie Wykład konwersatoryjny 7 Koszty przedsiębiorstwa Wykład konwersatoryjny 8 Przedsiębiorstwo a struktury rynku Wykład konwersatoryjny ĆWICZENIA Nr Treść zajęć/ Temat zajęć Liczba zajęć godzin Koszt alternatywny. Krzywa możliwości produkcyjnych Dyskusja, rozwiązywanie zadań Istota rynku. Równowaga rynkowa i stany nierównowagi rynkowej 4 Dyskusja, rozwiązywanie zadań 3 Reagowanie popytu na zmiany cen i dochodu 3 Dyskusja, rozwiązywanie zadań 4 Teoria wyboru konsumenta Rozwiązywanie zadań 5 Teoria produkcji. Funkcja produkcji w krótkim i długim okresie Rozwiązywanie zadań 6 Koszty produkcji Rozwiązywanie zadań

20 Ocena nakładu pracy studenta oraz określenie liczby i struktury punktów ECTS Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta - udział w wykładach: 5 x godz. = 5 godz., - udział w ćwiczeniach: 5 x godz. = 5 godz., - przygotowanie do ćwiczeń + lektura tekstów źródłowych: 5 x godz. + 5 godz. = 0 godz., - przygotowanie do egzaminu i obecność na egzaminie: 0 godz. + godz. = godz. - konsultacje indywidualne: 5 godz. Łączny nakład pracy studenta 77 godz. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi 47 godz. bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze 35 godz. praktycznym Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu i ustalenia oceny (F- formującej; P- podsumowującej) F Ocena podsumowująca: F egzamin testowy z zadaniami ĆWICZENIA F dwa kolokwia pisemne z zadaniami, i pytaniami Ocena podsumowująca: otwartymi i zamkniętymi (80%) Średnia ważona ocen wynikająca z ocen formujących F-F F wypowiedź ustna podczas zajęć (0%) Literatura podstawowa. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Mikroekonomia. PWE, Warszawa 007. Rekowski M., Wprowadzenie do mikroekonomii, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań Milewski R. (red.) Podstawy ekonomii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Milewski R. (red.) Podstawy ekonomii. Ćwiczenia. Zadania. Problemy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Milewski R., Kwiatkowski E. (red.) Podstawy ekonomii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 005. Literatura uzupełniająca. Borkowska B., Klimczak B., Mikroekonomia, Wyd. AE Wrocław, Wrocław 00. Varian H. R., Mikroekonomia. Kurs średni ujęcie nowoczesne, PWN, Warszawa Kamerschen D., McKenzie R., Nardinelli C. Ekonomia. Fundacja Gospodarcza NSZZ Solidarność, Gdańsk, 99

Wymagania wstępne Ukończony kurs: ekonometria, ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych

Wymagania wstępne Ukończony kurs: ekonometria, ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych Nazwa przedmiotu: Ekonometryczna analiza produkcji Kod ECTS Moduł kształcenia: kursy stałe wydziałowe Status przedmiotu: do wyboru Język wykładowy: polski i struktura punktów ECTS:4 Formy Sposób realizacji

Bardziej szczegółowo

--- --- --- Proseminarium --- --- ---

--- --- --- Proseminarium --- --- --- Nazwa przedmiotu: PODSTAWY LOGISTYKI Kod ECTS Moduł kształcenia: PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY (SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE), ROK II, SEMESTR 4 Status przedmiotu: PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Infrastruktura logistyczna Koszty logistyczne Logistyka dystrybucji Logistyka w przedsiębiorstwie Logistyka zaopatrzenia produkcji i usług Normalizacja i Systemy Zarządzania Jakością w logistyce Organizacja

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty wspólne 1. Socjologia i metodologia badań socjologicznych... 2 2. Etyka zawodu i kultura pracy... 6 3. Nowe trendy w turystyce... 9 4. Techniki negocjacji... 12 5. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. 15/S 10/NS 30/S 18/NS 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Ekonomiczny Kierunek. 15/S 10/NS 30/S 18/NS 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Wydział Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot: Administracja

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII KIERUNEK: GEOGRAFIA STUDIA I STOPNIA TRYB STACJONARNY PROGRAM STUDIÓW TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKAD. 2012/2013 Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne

B - Wymagania wstępne Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia niestacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna 1. Geografia gospodarcza... 2 2. Socjologia turystyki... 5 3. Zarządzanie kadrami w turystyce... 8 4. Andragogika... 11 5. Agroturystyka...

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów):

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Technologia informacyjna A3 Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW ROK AKADEMICKI 2013/2014 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW ROK AKADEMICKI 2013/2014 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW ROK AKADEMICKI 2013/2014 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod przedmiotu Wyszczególnienie Nr strony I/1 Język obcy obowiązkowy język

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok III Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok III Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok III Studia stacjonarne Specjalność : 1) Ekonomika gospodarki żywnościowej Rok 2014/2015 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Katalog ECTS Kierunek Logistyka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 1 II (A) Informacje o programach studiów-opis ogólny Kierunek Logistyka II.A.1 II.A.2 Przyznawane kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Ewa Maria Tuz Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Spis treści Wstęp I. Cele kształcenia i wychowania według założeń programu... 5 II. Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Instytut. Ekonomiczny Kierunek

Instytut. Ekonomiczny Kierunek Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE WYDZIAŁ EKONOMICZNY UNIWERSYTET OPOLSKI ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE Opracowanie Adam Siwerski OPOLE 2010 REDAKCJA I KOREKTA Aleksandra

Bardziej szczegółowo

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu/przedmiotu KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA URBANISTYKA II TEORIA PROJEKTOWANIA URBANISTYCZNEGO PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE Kod AU_K_1.4_003 Kierunek studiów Profil kształcenia (ogólnoakademicki,

Bardziej szczegółowo

PAKIET ECTS KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA WSPOMAGANE E-LEARNINGIEM

PAKIET ECTS KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA WSPOMAGANE E-LEARNINGIEM 2012/2013 PAKIET ECTS KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA WSPOMAGANE E-LEARNINGIEM Studia stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii i Informatyki Część pierwsza... 4 Informacje o Uczelni...5

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW 2014

PROGRAM STUDIÓW 2014 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE PROGRAM STUDIÓW 2014 Kierunek Transport specjalność systemy transportu zintegrowanego studia magisterskie stacjonarne Szczecin 2014 Redakcja Wydziałowa Komisja ds. Programów

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE Stopień I Studia licencjackie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwie handlowym

Organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwie handlowym . Przedmiot Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne.

Bardziej szczegółowo

Sylabusy (karty przedmiotów)

Sylabusy (karty przedmiotów) Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy (karty przedmiotów) Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo