Nazwa przedmiotu: PODSTAWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU studia stacjonarne. Kod ECTS. Moduł kształcenia: Przedmioty ogólnego kształcenia i humanistyczne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nazwa przedmiotu: PODSTAWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU studia stacjonarne. Kod ECTS. Moduł kształcenia: Przedmioty ogólnego kształcenia i humanistyczne"

Transkrypt

1 Nazwa przedmiotu: PODSTAWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU studia stacjonarne Kod ECTS Moduł kształcenia: Przedmioty ogólnego kształcenia i humanistyczne Status przedmiotu: obowiązkowy Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: 3 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 30 Zajęcia w sali dydaktycznej Ćwiczenia 5 Zajęcia w sali dydaktycznej Prowadzący zajęcia: wykład: dr Joost (Johannes) Platje, ćwiczenia: mgr Agnieszka Dembicka Adres Cel przedmiotu Zapoznanie studentów z genezą, pojęciem oraz zasadami zrównoważonego rozwoju. Omówienie uwarunkowań i możliwości implementacji idei zrównoważonego rozwoju w wymiarze międzynarodowym, narodowym, regionalnym i lokalnym. Rozwinięcie umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy pod kątem analitycznym i praktycznym. Wymagania wstępne Wymagane są umiejętności krytycznego myślenia i analizy obserwowanych zjawisk, a także interpretacji wskazanych zjawisk z punktu widzenia zadanego problemu. Efekty kształcenia Nr efektu kształcenia dla przedmiotu Zdefiniowanie efektu WIEDZA Student posiada ogólną wiedzę dotyczącą genezy, pojęcia oraz założeń zrównoważonego rozwoju, a także szczegółową wiedzę z zakresu polityki zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym, regionalnym, narodowym i międzynarodowym; zna wybrane zagadnienia dotyczące teorii zrównoważonego rozwoju oraz potrafi zastosować podejście systemowe do jego analizy. Student posiada wiedzę dotyczącą określonych w treściach nauczania elementów, składających się na zrównoważonego rozwoju, jak zrównoważona produkcja i konsumpcja oraz inne obszary działalności człowieka. Student posiada wiedzę na temat uwarunkowań, możliwości oraz narzędzi implementacji zasad zrównoważonego rozwoju w różnych sferach działalności; potrafi określić założenia polityki polskiej i europejskiej pod kątem wdrażania idei zrównoważonego rozwoju. UMIEJĘTNOŚCI Student potrafi obserwować i interpretować procesy rozwojowe pod kątem wymagań zrównoważonego rozwoju, dokonywać analizy ich uwarunkowań, potrzeb i kierunków przekształceń z punktu widzenia wyznaczania obszarów problemowych i wskazywania możliwych rozwiązań w celu wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju. Odniesienie efektu do kierunkowych K_W0, K_W0, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_ W0, K_ W, K_W4, K_W6, K_W8, K_W0, K_W0, K_W0, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_ W0, K_ W, K_W4, K_W6, K_W8, K_W0, K_W0, K_W0, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_ W0, K_ W, K_W4, K_W6, K_W8, K_W0, K_U0, K_U0, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08,K_U09, K_U0, K_U, K_U, K_U3, Metoda weryfikacji osiągniętych

2 05 06 Student dokonuje na konkretnych przykładach umiejętnej analizy rozbieżności pomiędzy rzeczywistym a pożądanym kierunkiem rozwoju z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju, wskazuje pożądane kierunki zmian, biorąc pod uwagę uwarunkowania, możliwości oraz wymogi zrównoważonego rozwoju. Student wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktycznym zakresie, potrafi odnieść aspekty teoretyczne do praktyki celem oddziaływania na implementację idei zrównoważonego rozwoju poprzez zastosowanie poznanych narzędzi, kształtowanie strategii i polityk itp., analizuje proponowane rozwiązania pod względem skuteczności przy zastosowaniu poznanych kryteriów. KOMPETENCJE SPOŁECZNE 07 Student jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach (zespołach) i organizacjach odpowiedzialnych za zrównoważony rozwój, opracowywanie konkretnych narzędzi, strategii czy polityk, umie uczestniczyć w budowaniu projektów dotyczących zrównoważonego rozwoju oraz potrafi przewidzieć ich społeczne, gospodarcze i ekologiczne skutki. 08 Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności zastosowania jej w praktyce w celu uzupełnienia i doskonalenia kwalifikacji. K_U4, K_U5, K_U0, K_U0, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08,K_U09, K_U0, K_U, K_U, K_U3, K_U4, K_U5, K_U0, K_U0, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U09, K_U0, K_U, K_U, K_U3, K_U4, K_U5, K_K0, K_K04, K_K07, K_K09, K_K03, K_K06, K_K08, K_K0, K_K0, K_K03, K_K05, Treści programowe Nr Treść zajęć/ Temat zajęć Liczba zajęć godzin Geneza, pojęcie oraz ewolucja idei zrównoważonego rozwoju. Relacje gospodarka społeczeństwo środowisko. Wykład konwersatoryjny, dyskusja problematyczna i moderowana Elementy teorii zrównoważonego rozwoju a podejście systemowe. Wykład konwersatoryjny, dyskusja problematyczna i moderowana 3 System zarządzania zrównoważonym rozwojem. Wykład konwersatoryjny, dyskusja problematyczna i moderowana 4 Zrównoważona produkcja i zrównoważona konsumpcja. Wykład konwersatoryjny, dyskusja problematyczna i moderowana 5 Wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Wykład konwersatoryjny, dyskusja problematyczna i moderowana 6 Zrównoważone budownictwo i architektura. Wykład konwersatoryjny, dyskusja problematyczna i moderowana 7 Zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw. Wykład konwersatoryjny, dyskusja problematyczna i moderowana 8 Planowanie przestrzenne jako narzędzie zrównoważonego rozwoju. Wykład konwersatoryjny, dyskusja problematyczna i moderowana 9 Zrównoważony transport. Wykład konwersatoryjny, dyskusja problematyczna i moderowana 0 Partnerstwo publiczno-prywatne dla zrównoważonego rozwoju. Wykład konwersatoryjny, dyskusja problematyczna i moderowana Kapitał społeczny i instytucjonalny jako determinanty zrównoważonego rozwoju. Wykład konwersatoryjny, dyskusja problematyczna i moderowana Przegląd narzędzi na rzecz zrównoważonego rozwoju ujęcie sektorowe, geograficzne, administracyjne itp. Wykład konwersatoryjny, dyskusja problematyczna i moderowana 3. Polityka Unii Europejskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wykład konwersatoryjny, dyskusja problematyczna i moderowana 4 Zrównoważony rozwój w Polsce Wykład konwersatoryjny, dyskusja problematyczna i moderowana 5 Kolokwium sprawdzające poziom zdobytej wiedzy oraz umiejętności jej zastosowania do problemów praktycznych Praca indywidualna studenta

3 ĆWICZENIA Nr Treść zajęć/ Temat zajęć Liczba zajęć godzin. Przegląd koncepcji zrównoważonego rozwoju według różnych Konwersatoria, zadania autorów, znaczenie i powiązania aspektów zrównoważonego problemowe, praca w grupach rozwoju. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Konwersatoria, zadania problemowe, praca w grupach 3. Brak wiedzy jako główna bariera wdrażania zasad Konwersatoria, zadania zrównoważonego rozwoju problemowe, praca w grupach 4. Zrównoważona produkcja i konsumpcja Konwersatoria, zadania problemowe, praca w grupach 5. Zrównoważony transport Konwersatoria, zadania problemowe, prezentacje 6. Zdrowa żywność, a żywność GMO Konwersatoria, zadania problemowe, projekty 7. Zrównoważone rolnictwo Konwersatoria, zadania problemowe, praca w grupach 8. Kolokwium sprawdzające Praca własna Ocena nakładu pracy studenta oraz określenie liczby i struktury punktów ECTS Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta Udział w wykładach: 30 godz. Udział w ćwiczeniach: 5 godz. Przygotowanie do ćwiczeń: x 5 = 5 godz. Przygotowanie projektów badawczych i zadań związanych z ćwiczeniami: 5 godz. Udział w konsultacjach (bezpośrednich lub poprzez kontakt ): 0 godz. Przygotowanie do kolokwium: 0 godz. Łączny nakład pracy studenta 95 Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi 55 bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze 55 praktycznym Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu i ustalenia oceny (F- formującej; P- podsumowującej) F Kolokwium sprawdzające wiedzę zdobytą podczas wykładów i umiejętność jej zastosowania do rozwiązywania problemów praktycznych. F Aktywność studentów podczas wykładów, przejawiająca się poprzez udział w dyskusji, samodzielne formułowanie pytań dotyczących omawianego tematu F3 Obecność na wykładach Ocena podsumowująca Na ocenę podsumowującą składa się:. ocena z kolokwium sprawdzającego zdobytą przez studentów wiedzę oraz umiejętność jej zastosowania do analizy, interpretacji i rozwiązywania problemów praktycznych (85%),. aktywność studentów podczas wykładów, przejawiająca się poprzez udział w dyskusji, samodzielne formułowanie pytań dotyczących omawianego tematu (0%), 3. obecność na wykładach podczas całego kursu (5%). ĆWICZENIA F Aktywność studentów podczas ćwiczeń, przejawiająca Ocena podsumowująca się poprzez udział w dyskusji, samodzielne formułowanie pytań dotyczących omawianego tematu, rozwiązywanie Na ocenę podsumowującą składa się: zadań, analizę studiów przypadków itp. F Samodzielność w rozwiązywaniu zadań, zdolność. ocena z prezentacji (50%), krytycznego myślenia oraz trafność zastosowania zdobytej. aktywność i samodzielność studenta (40%), wiedzy do analizy, rozwiązywania i interpretacji 3. obecność na ćwiczeniach (0%). problemów. F 3 Ocena z prezentacji przygotowywanych przez studentów. Celem prezentacji jest samodzielne, dogłębne zbadanie określonego zagadnienia, rozwinięcie umiejętności obserwacji, analizy, interpretacji i oceny zjawisk oraz formułowanie wniosków. Zadanie ma na celu

4 wykształcenie umiejętności dostrzegania i analizy rzeczywistych sytuacji oraz praktycznych zagadnień na podstawie zdobytej wiedzy teoretycznej. Prezentacja wykonywana grupie maksymalnie 3-4 osobowej, w dowolnej formie (multimedialna, wykład wraz z dyskusją w grupie itp.). Ocenie podlegają: zawartość merytoryczna i ujęcie problemu badawczego, logika wywodu, sposób prezentacji (w tym wzbudzenie zainteresowania w grupie), samodzielność, wyniki i wnioski z badań, zakres czasowy prezentacji, konspekt. Integralnym elementem prezentacji jest konspekt (maks. strony), który należy oddać prowadzącemu w dniu wygłaszania prezentacji. Konspekt musi zawierać: wybrany temat, główne punkty (tezy) wraz ze streszczeniem oraz spis wykorzystanej literatury. Prezentacja oceniana jest jako całość, jednak każdy ze studentów podlega indywidualnej ocenie na podstawie wkładu, jaki wniósł do całości. Literatura podstawowa Kronenberg J., Bergier T. (red.), Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Fundacja Sendzimira, Kraków 00. Borys T. (red.), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa - Białystok 005 Literatura uzupełniająca Carley M., Spapens P, Dzielenie się światem, Instytut na rzecz ekorozwoju, Białystok-Warszawa, 000. Materiały dostarczone przez wykładowcę.

5 Nazwa przedmiotu: PODSTAWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJUstudia niestacjonarne Kod ECTS Moduł kształcenia: Przedmioty ogólnego kształcenia i humanistyczne Status przedmiotu: obowiązkowy Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: 3 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 5 Zajęcia w sali dydaktycznej Prowadzący zajęcia: wykład: Joost (Johannes) Platje, ćwiczenia: Agnieszka Dembicka Adres Cel przedmiotu Zapoznanie studentów z genezą, pojęciem oraz zasadami zrównoważonego rozwoju. Omówienie uwarunkowań i możliwości implementacji idei zrównoważonego rozwoju w wymiarze międzynarodowym, narodowym, regionalnym i lokalnym. Rozwinięcie umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy pod kątem analitycznym i praktycznym. Wymagania wstępne Wymagane są umiejętności krytycznego myślenia i analizy obserwowanych zjawisk, a także interpretacji wskazanych zjawisk z punktu widzenia zadanego problemu. Efekty kształcenia Nr efektu kształcenia dla przedmiotu Zdefiniowanie efektu WIEDZA Student posiada ogólną wiedzę dotyczącą genezy, pojęcia oraz założeń zrównoważonego rozwoju, a także szczegółową wiedzę z zakresu polityki zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym, regionalnym, narodowym i międzynarodowym; zna wybrane zagadnienia dotyczące teorii zrównoważonego rozwoju oraz potrafi zastosować podejście systemowe do jego analizy. Student posiada wiedzę dotyczącą określonych w treściach nauczania elementów, składających się na zrównoważonego rozwoju, jak zrównoważona produkcja i konsumpcja oraz inne obszary działalności człowieka. Student posiada wiedzę na temat uwarunkowań, możliwości oraz narzędzi implementacji zasad zrównoważonego rozwoju w różnych sferach działalności; potrafi określić założenia polityki polskiej i europejskiej pod kątem wdrażania idei zrównoważonego rozwoju. UMIEJĘTNOŚCI Student potrafi obserwować i interpretować procesy rozwojowe pod kątem wymagań zrównoważonego rozwoju, dokonywać analizy ich uwarunkowań, potrzeb i kierunków przekształceń z punktu widzenia wyznaczania obszarów problemowych i wskazywania możliwych rozwiązań w celu wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju. Odniesienie efektu do kierunkowych K_W0, K_W0, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_ W0, K_ W, K_W4, K_W6, K_W8, K_W0, K_W0, K_W0, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_ W0, K_ W, K_W4, K_W6, K_W8, K_W0, K_W0, K_W0, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_ W0, K_ W, K_W4, K_W6, K_W8, K_W0, K_U0, K_U0, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08,K_U09, K_U0, K_U, K_U, K_U3, K_U4, K_U5, Metoda weryfikacji osiągniętych

6 05 06 Student dokonuje na konkretnych przykładach umiejętnej analizy rozbieżności pomiędzy rzeczywistym a pożądanym kierunkiem rozwoju z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju, wskazuje pożądane kierunki zmian, biorąc pod uwagę uwarunkowania, możliwości oraz wymogi zrównoważonego rozwoju. Student wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktycznym zakresie, potrafi odnieść aspekty teoretyczne do praktyki celem oddziaływania na implementację idei zrównoważonego rozwoju poprzez zastosowanie poznanych narzędzi, kształtowanie strategii i polityk itp., analizuje proponowane rozwiązania pod względem skuteczności przy zastosowaniu poznanych kryteriów. KOMPETENCJE SPOŁECZNE 07 Student jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach (zespołach) i organizacjach odpowiedzialnych za zrównoważony rozwój, opracowywanie konkretnych narzędzi, strategii czy polityk, umie uczestniczyć w budowaniu projektów dotyczących zrównoważonego rozwoju oraz potrafi przewidzieć ich społeczne, gospodarcze i ekologiczne skutki. 08 Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności zastosowania jej w praktyce w celu uzupełnienia i doskonalenia kwalifikacji. K_U0, K_U0, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U09, K_U0, K_U, K_U, K_U3, K_U4, K_U5, K_U0, K_U0, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U09, K_U0, K_U, K_U, K_U3, K_U4, K_U5, K_K0, K_K04, K_K07, K_K09, K_K03, K_K06, K_K08, K_K0, K_K0, K_K03, K_K05, Treści programowe Nr Treść zajęć/ Temat zajęć Liczba zajęć godzin Geneza, pojęcie oraz ewolucja idei zrównoważonego rozwoju. Relacje gospodarka społeczeństwo środowisko. Wykład konwersatoryjny, dyskusja problematyczna i moderowana Elementy teorii zrównoważonego rozwoju a podejście systemowe. Wykład konwersatoryjny, dyskusja problematyczna i moderowana 3 System zarządzania zrównoważonym rozwojem. Wykład konwersatoryjny, dyskusja problematyczna, praca grupowa 4 Zrównoważona produkcja i zrównoważona konsumpcja. Wykład konwersatoryjny, dyskusja problematyczna, praca grupowa 5 Wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Wykład konwersatoryjny, dyskusja problematyczna i moderowana 6 Zrównoważone budownictwo i architektura. Wykład konwersatoryjny, dyskusja problematyczna i moderowana 7 Zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw. Wykład konwersatoryjny, dyskusja problematyczna i moderowana 8 Planowanie przestrzenne jako narzędzie zrównoważonego rozwoju. Wykład konwersatoryjny, dyskusja problematyczna i moderowana 9 Zrównoważony transport. Wykład konwersatoryjny, dyskusja problematyczna i moderowana 0 Partnerstwo publiczno-prywatne dla zrównoważonego rozwoju. Wykład konwersatoryjny, dyskusja problematyczna i moderowana Kapitał społeczny i instytucjonalny jako determinanty zrównoważonego rozwoju. Wykład konwersatoryjny, dyskusja problematyczna i moderowana Przegląd narzędzi na rzecz zrównoważonego rozwoju ujęcie sektorowe, geograficzne, administracyjne itp. Wykład konwersatoryjny, dyskusja problematyczna, praca grupowa 3. Polityka Unii Europejskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wykład konwersatoryjny, dyskusja problematyczna i moderowana 4 Zrównoważony rozwój w Polsce Wykład konwersatoryjny, dyskusja problematyczna i moderowana 5 Kolokwium sprawdzające poziom zdobytej wiedzy oraz umiejętności jej zastosowania do problemów praktycznych Praca indywidualna studenta

7 Ocena nakładu pracy studenta oraz określenie liczby i struktury punktów Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta Udział w wykładach: 5 godz. Przygotowanie do wykładów: x 5 = 5 godz. Przygotowanie zadań związanych z ćwiczeniami: 5 godz. Udział w konsultacjach (bezpośrednich lub poprzez kontakt ): 0 godz. Przygotowanie do kolokwium: 0 godz. Łączny nakład pracy studenta 65 Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi 5 bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze 50 praktycznym Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu i ustalenia oceny (F- formującej; P- podsumowującej) F Kolokwium sprawdzające wiedzę zdobytą podczas Ocena podsumowująca wykładów i umiejętność jej zastosowania do rozwiązywania problemów praktycznych. F Aktywność studentów podczas wykładów, przejawiająca się poprzez udział w dyskusji, samodzielne formułowanie pytań dotyczących omawianego tematu F3 Obecność na wykładach Na ocenę podsumowującą składa się: 4. ocena z kolokwium sprawdzającego zdobytą przez studentów wiedzę oraz umiejętność jej zastosowania do analizy, interpretacji i rozwiązywania problemów praktycznych (85%), 5. aktywność studentów podczas wykładów, przejawiająca się poprzez udział w dyskusji, samodzielne formułowanie pytań dotyczących omawianego tematu (0%), 6. obecność na wykładach podczas całego kursu (5%). Literatura podstawowa Kronenberg J., Bergier T. (red.), Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Fundacja Sendzimira, Kraków 00. Borys T. (red.), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa - Białystok 005 Literatura uzupełniająca Carley M., Spapens P, Dzielenie się światem, Instytut na rzecz ekorozwoju, Białystok-Warszawa, 000. Materiały dostarczone przez wykładowcę.

8 Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIE INFORMACYJNE studia stacjonarne Moduł kształcenia: ogólnego kształcenia Status przedmiotu: obowiązkowy Liczba i struktura punktów ECTS: 3 Kod ECTS Język wykładowy polski Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 5 zajęcia w sali dydaktycznej zaliczenie na ocenę Ćwiczenia laboratoryjne 30 zajęcia w sali laboratoryjnej zaliczenie na ocenę Prowadzący zajęcia: Wykład: dr hab. inż. Adam Czerwiński, prof. UO Ćwiczenia laboratoryjne: dr inż. Marcin Krzesaj, mgr D. Rodzeń Cel przedmiotu Opanowanie przez studentów wiedzy w zakresie technologii informacyjnej oraz jej zastosowań w gospodarce i społeczeństwie. Opanowanie najważniejszych pojęć informatyki oraz jej wybranych metod i środków sprzętowych a także narzędzi programowych. Poznanie zagadnień bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych, ergonomii oraz wybranych prawnych aspektów informatyki. Wymagania wstępne Brak wymagań Efekty kształcenia Nr efektu kształcenia Zdefiniowanie efektu dla przedmiotu WIEDZA zna podstawowe pojęcia z zakresu technologii informacyjnych i informatyki zna i opisuje podstawowe technologie informacyjne prawidłowo identyfikuje i zna relacje pomiędzy składnikami systemów informacyjnych zna zastosowania technologii i systemów informacyjnych do wspomagania funkcjonowania obiektów gospodarczych zna zagadnienia bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz wybrane problemy prawne informatyki UMIEJĘTNOŚCI Odniesienie efektu do kierunkowych K_W0 K_W05 K_W05 K_W05 K_W5 potrafi redagować teksty za pomocą edytora tekstu K_U7 potrafi dokonywać obliczeń z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego K_U7 KOMPETENCJE SPOŁECZNE ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie K_K0 Metoda weryfikacji osiągniętych Pisemny test wyboru Pisemny test wyboru Pisemny test wyboru Pisemny test wyboru Pisemny test wyboru Ćwiczenia laboratoryjne Ćwiczenia laboratoryjne Dyskusja Treści programowe Nr Treść zajęć/ Temat zajęć zajęć Podstawowe pojęcia i problemy informatyki: definicje i interpretacje, filary informatyki, obszary zastosowań, informatyka gospodarcza, metody badawcze informatyki, technologia informacyjna i jej zastosowania w gospodarce i społeczeństwie. Od danych do systemów informacyjnych : pojęcie informacji, teorie informacji (ilościowa, wartościowa, jakościowa), rodzaje i własności informacji, dane, informacja, wiedza, procesy informacyjne, system informacyjny, gospodarcze Liczba godzin 4 Wykład z prezentacją Wykład z prezentacją

9 systemy informacyjne i ich tendencje rozwojowe. 3 Algorytmizacja procesów informacyjnych: sposoby zapisu danych w komputerze (zapisywanie liczb oraz znaków), pojęcie i własności algorytmu, wybrane techniki prezentacji algorytmów, proces tworzenia programu, algorytmizacja procesów biznesowych. 4 Sprzęt komputerowy: budowa i funkcjonowanie komputera, przegląd elementów składowych wg struktury funkcjonalnej (procesor, PAO, układ sterowania, system we-wy), wydajność komputera, urządzenia zewnętrzne, zasady doboru sprzętu dla różnych zastosowań, tendencje rozwojowe. 5 Oprogramowanie systemowe i użytkowe: pojęcia podstawowe, klasyfikacje i przegląd oprogramowania, zasady doboru oprogramowania, program jako produkt (cykl życia programu, rodzaje licencji programowych, rynek oprogramowania) nabywanie, użytkowanie i pielęgnacja oprogramowania, tendencje rozwojowe oprogramowania. 6 Organizacja zasobów informacyjnych w technologii baz danych: pojęcia podstawowe związane z bazami danych (obraz bazy, sposoby komunikacji, system zarządzania bazą danych - SZBD), typy baz danych: hierarchiczne, sieciowe, relacyjne, obiektowe, hurtownie danych. 7 Bezpieczeństwo oraz ergonomia sprzętu, oprogramowania i komputerowego stanowiska pracy: wybrane problemy bezpieczeństwa danych, informacji i systemów (ochrona danych, poufność informacji, zagrożenia, zasady bezpiecznego użytkowania sprzętu i oprogramowania). Wybrane zagadnienia prawne informatyki: prawa autorskie, ochrona danych osobowych. 8 Zaliczenie ĆWICZENIA Nr Treść zajęć/ Temat zajęć Liczba zajęć godzin Przetwarzanie tekstów/ms Word (podstawowe zasady pracy z edytorem tekstu, tworzenie i formatowanie tabel, importowanie obiektów, style, edytor równań, korespondencja seryjna, przetwarzanie dużych dokumentów: 4 tworzenie automatycznych spisów treści, tabel i rysunków, przypisy, nagłówek i stopka ) Arkusze kalkulacyjne/ms Excel (podstawowe zasady pracy z arkuszem kalkulacyjnym, operacje na arkuszach, wprowadzanie i formatowanie danych, tworzenie serii danych, tworzenie formuł: adresowanie względne, bezwzględne i mieszane komórek) Arkusz kalkulacyjny/ms Excel (tworzenie i formatowanie wykresów: rodzaje wykresów, modyfikacja elementów wykresu, import obiektów, tworzenie tabel) Arkusze kalkulacyjne/ms Excel (wykorzystanie formuł, inspekcja formuł, definiowanie nazw, wbudowane grupy funkcji arkusza kalkulacyjnego) Arkusze kalkulacyjne/ms Excel (wykorzystanie narzędzi służących do sortowania i zarządzania listami: sortowanie, autofiltr i filtr zaawansowany; tworzenie prostej bazy danych ) Arkusze kalkulacyjne (wykorzystanie funkcji: matematycznych, statystycznych, informacyjnych, finansowych, tekstowych, daty i czasu) Arkusze kalkulacyjne/ms Excel (sumy pośrednie, tabele i wykresy przestawne, szukaj wyniku, menadżer scenariuszy) 8 4 Wykład z prezentacją Wykład z prezentacją Wykład z prezentacją Wykład z prezentacją Wykład z prezentacją Analiza przypadku, przykłady do samodzielnego rozwiązywania Analiza przypadku, przykłady do samodzielnego rozwiązywania Analiza przypadku, przykłady do samodzielnego rozwiązywania Analiza przypadku, przykłady do samodzielnego rozwiązywania Analiza przypadku, przykłady do samodzielnego rozwiązywania Analiza przypadku, przykłady do samodzielnego rozwiązywania Analiza przypadku, przykłady do samodzielnego rozwiązywania 8 Kolokwium sprawdzające Rozwiązywanie zadań

10 Ocena nakładu pracy studenta oraz określenie liczby i struktury punktów ECTS Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta - udział w wykładach: 5 x godz. = 5 godz., - udział w ćwiczeniach: 5 x godz. =30 godz., - przygotowanie do ćwiczeń: 5 godz., - przygotowanie do zaliczenia: 4 godz. + godz. = 5 godz. - konsultacje indywidualne: 5 godz. Łączny nakład pracy studenta 90 godz. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi 5 godz. bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze 60 godz. praktycznym Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu i ustalenia oceny (F- formującej; P- podsumowującej) Ocena F - formująca Ocena P - podsumowująca F brak Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne: testowe ĆWICZENIA F kolokwium pisemne (90%) Ocena podsumowująca: F udział z zajęciach (0%) średnia ważona wynikająca z ocen formujących F-F Literatura podstawowa Technologie informacyjne dla ekonomistów. Narzędzia. Zastosowania, Nowicki A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 008 Wstęp do informatyki gospodarczej, Rokicka-Broniatowska A. (red.), Wydanie III zmienione. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 004. Informatyka ekonomiczna. Część I. Propedeutyka informatyki. Technologie informacyjne, Korczak J., Dyczkowski M., (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 007 Informatyka ekonomiczna, Niedzielska E. (red.), Wyd. IV, poprawione i poszerzone. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 003. Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu : analiza zastosowań, red. Niedzielska E., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 00. Literatura uzupełniająca Informatyka ekonomiczna. Materiały do ćwiczeń, Domiński W., Dyczkowski M. (red.), Wyd. II, zmienione i poszerzone. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 004. Office XP po polsku, Krzemowski B., Help - Komputerowa Oficyna Wydawnicza, Michałowice 00. Microsoft Excel w biznesie i zarządzaniu, Liengme B.V., Wydawnictwo RM, Warszawa 00. Windows XP Professional PL. Ćwiczenia praktyczne, Szeliga M., Helion, Gliwice 00. ABC Internetu, Pikoń K., Wydanie IV, Helion, Gliwice 003.

11 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE Nazwa przedmiotu: GEOGRAFIA EKONOMICZNA studia stacjonarne Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot podstawowy Status przedmiotu: kurs obowiązkowy Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: 4 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 5 zajęcia w sali dydaktycznej Egzamin pisemny Ćwiczenia 30 zajęcia w sali dydaktycznej Zaliczenie na ocenę Prowadzący zajęcia: wykład: dr Edyta Szafranek, ćwiczenia: dr Edyta Szafranek, Cel przedmiotu Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wiadomościami na temat przestrzennych struktur oraz procesów społeczno gospodarczych w zakresie rozwoju gospodarczego oraz relacji środowisko działalność społeczeństw. Wykształcenie praktycznych umiejętności związanych z racjonalnym gospodarowaniem w przestrzeni geograficznej. Wymagania wstępne brak Efekty kształcenia Nr efektu kształcenia dla przedmiotu Zdefiniowanie efektu WIEDZA Student zna i rozumie podstawowy aparat pojęciowy dotyczący geografii ekonomicznej, który opisuje i wyjaśnia zjawiska i procesy gospodarcze zachodzące w przestrzeni geograficznej. Student ma wiedzę na temat koncepcji i modeli gospodarowania ograniczonymi i przestrzennie zróżnicowanymi zasobami produkcji rolnej i przemysłowej oraz działalności usługowej. Student zna podstawowe metody badań i opisu struktury przestrzennej jednostek terytorialnych Student ma wiedzę o strukturze funkcjonalno przestrzennej, wszystkich elementach ją tworzących i podmiotach uczestniczących w procesie rozwoju społeczno gospodarczego oraz relacjach przestrzennych między poszczególnymi sferami gospodarki. Student posiada wiedzę dotyczącą mechanizmów funkcjonowania i rozwoju gospodarki w układzie przestrzennym; zna przyczyny i konsekwencje nierównowagi w zakresie zasobów i potencjałów rozwoju gospodarczego. Student zna uwarunkowania lokalizacyjne działalności produkcyjnej i usługowej, warunki i procesy kształtowania gospodarki w przestrzeni lokalnej, regionalnej i krajowej. UMIEJĘTNOŚCI Student potrafi dostrzegać i oceniać zjawiska społeczne i ekonomiczne zachodzące w przestrzeni geograficznej różnicujące warunki i efekty rozwoju gospodarczego. Student potrafi zastosować mierniki i metody oceny zróżnicowania przestrzennego zjawisk oraz prawidłowo analizować przyczyny i skutki zróżnicowanego przestrzennie dostępu do zasobów rozwoju gospodarczego. Student potrafi zastosować interdyscyplinarną wiedzę łączącą aspekty przyrodnicze, społeczne, kulturowe i ekonomiczne do określenia poziomu i kierunków rozwoju jednostek terytorialnych oraz oceny ich Odniesienie efektu do kierunkowych K_W0 K_W06 K_W7 KW_05 K_W03 K_W08 K_W07 K_W0 K_W K_W4 K_U0 K_U05 K_U K_U0 K_U03 K_U Metoda weryfikacji osiągniętych bieżąca ocena pracy studenta na zajęciach, egzamin pytania o wiedzę egzamin pisemny otwarte pytania o wiedzę, kolokwium zaliczeniowe. grupowa praca projektowa, kolokwium bieżąca ocena pracy studenta na zajęciach, esej, egzamin, kolokwium egzamin pisemny otwarte pytania problemowe bieżąca ocena pracy studenta, egzamin, kolokwium esej, egzamin pisemny otwarte pytania problemowe grupowa praca projektowa, kolokwium, egzamin kolokwium esej, egzamin pisemny otwarte pytania problemowe

12 struktury funkcjonalno przestrzennej. Student potrafi logicznie rozumować w zakresie społeczno ekonomicznych procesów zachodzących w zróżnicowanej i ograniczonej przestrzeni Student w sposób precyzyjny, zrozumiały, stosując specjalistyczną terminologię wypowiada się pisemnie na temat rozwoju społeczno - gospodarczego w przestrzeni geograficznej. Student potrafi pracować w zespole pełniąc różne role, potrafi przyjmować i wyznaczać zadania KOMPETENCJE SPOŁECZNE Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia Student ma świadomość ważności i rozumie przyrodnicze, społeczno kulturowe i ekonomiczne aspekty działalności inżynierskiej, w tym wpływ na środowisko geograficzne Student wykazuje aktywność, kreatywność i samodzielność w działaniu oraz umiejętność pracy w grupie. Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności korzystając z literatury przedmiotu i materiałów źródłowych. Odpowiedzialni przygotowuje się do swojej pracy. K_U05 K_U0 K_U3 K_U07 K_U08 K_U09 K_U5 K_K0 K_U08 K_K0 K_K04 K_K03 K_K06 bieżąca ocena pracy studenta na zajęciach, esej, egzamin, esej, prezentacje multimedialne, egzamin pisemny otwarte pytania problemowe grupowa praca projektowa, bieżąca ocena pracy studenta bieżąca ocena pracy studenta na zajęciach, esej, egzamin pisemny otwarte pytania problemowe bieżąca ocena pracy studenta na zajęciach, esej bieżąca ocena pracy studenta na zajęciach, esej, praca projektowa bieżąca ocena pracy studenta na zajęciach, esej, praca projektowa Nr zajęć Treść zajęć/ Temat zajęć Treści programowe Wprowadzenie do geografii ekonomicznej (przedmiot geografii ekonomicznej, podstawowe pojęcia w zakresie geografii ekonomicznej, związek geografii ekonomicznej z innymi naukami, metody badań geografii ekonomicznej). Nowa geografia ekonomiczna. Przestrzeń geograficzna- jej cechy i jej podział. Zagospodarowanie przestrzeni. Rozmieszczenie obiektów w przestrzeni. Mierniki koncentracji. Przestrzenne interakcje. Triada Ullmana. Analizy wzajemnych oddziaływań - funkcja malejącej odległości, modele grawitacji i potencjału, model pośrednich możliwości. Układ ludnościowy (struktura demograficzna, liczba mieszkańców i prognozy wzrostu, gęstość zaludnienia i rozmieszczenie ludności, pojęcie i typy migracji, przyczyny i konsekwencje migracji, kierunki migracji we współczesnym świecie). Struktura sieci osadniczej. Układy hierarchiczne jednostek osadniczych. Procesy urbanizacji- przebieg, mierniki, fazy. Aglomeracje miejskie i obszary metropolitalne rodzaje, kryteria wyróżniania. Strefa podmiejska jej rozwój i jej funkcje.. Produkcja rolna jako sektory gospodarki. Dyfuzja innowacji w rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Działalność przemysłowa i jej lokalizacja (charakterystyka i struktura działalności przemysłowej, czynniki i teorie lokalizacji przemysłu, technopolie). Sektor usługowy w strukturze gospodarki. Serwicyzacja gospodarki. Lokalizacja oraz powiązania usługowe. Rodzaje i funkcje usług. Infrastruktura (definicja i rodzaje infrastruktury, elektroenergetyka, gazownictwo, łączność, sieć drogowa i kolejowa, lotnictwo- transport, podmioty infrastruktury społecznej). liczba godz. Wykład konwencjonalny Wykład aktywizujący z prezentacją Wykład aktywizujący z prezentacją Wykład aktywizujący z prezentacją Wykład aktywizujący z prezentacją Wykład aktywizujący z prezentacją Wykład aktywizujący z prezentacją Wykład aktywizujący z prezentacją Wykład aktywizujący z prezentacją

13 Nr zajęć Treść zajęć/ Temat zajęć ĆWICZENIA Uwarunkowania rozwoju gospodarczego: przyrodnicze, społeczne, ekonomiczne, instytucjonalne i ich przestrzenne zróżnicowanie. Metody badań w geografii społeczno geograficznej. Wprowadzenie do analizy badań przestrzennych. Zasady przygotowania opracowań kartograficznych. Regionalny i lokalny system rozwoju. Wprowadzenie do analizy rozwoju społeczno gospodarczego wybranej gminy lub regionu. Podstawowe zasoby środowiska przyrodniczego (pojęcie i klasyfikacja zasobów, wielkość, rozmieszczenie i możliwości wykorzystania surowców, bariery i ograniczenia wykorzystania zasobów środowiska przyrodniczego). 05 Rozmieszczenie i rozwój ludnościowy Zagadnienia percepcji przestrzeni geograficznej. Migracje - metody pomiaru. zasięg, Osadnictwo i problemy urbanizacji (typy jednostek osadniczych, cechy i funkcje miasta, rozwój miast, struktura funkcjonalno-przestrzenna miasta, korzyści aglomeracji, osadnictwo wiejskie) Rolnictwo i leśnictwo oraz gospodarka rolno żywnościowa (użytkowanie ziemi, formy ustroju rolnego, rozmieszczenie i produkcja działalności rolnej, problemy wyżywienia ludności świata). Działalność przemysłowa i jej lokalizacja (struktura działalności przemysłowej, przekształcenia w przemyśle, znaczenie przemysłu w gospodarce). Rozmieszczenie i poziom rozwoju usług (znaczenie usług w gospodarce, czynniki lokalizacji usług, poziom rozwoju usług) Komunikacja funkcje, rodzaje działalności i infrastruktury komunikacji. Rozwój komunikacji pod względem ilościowym, jakościowym i rodzajowym. Zagospodarowanie turystyczne (pojęcie, cechy i struktura działalności turystycznej, warunki rozwoju turystyki, walory turystyczne, infrastruktura turystyczna, ruch turystyczny, regiony turystyczne) Regionalny i lokalny system rozwoju. Prezentacja rozwoju społeczno gospodarczego wybranej gminy lub regionu. Oddziaływanie człowieka na środowisko (relacje między działalnością człowieka a środowiskiem, wpływ działalności człowieka na środowisko) 5 Geografia ekonomiczna wybranych regionów i krajów świata. liczba godz. Dyskusja, analiza tekstów źródłowych Wykład wprowadzający, analiza tekstów źródłowych, dyskusja Omówienie celu i zasad pracy grupowej, dyskusja, wybór studium przypadku. Praca w grupach, analiza dokumentów źródłowych i informacji statystycznych, dyskusja Praca w grupach pomiar i analiza zagadnienia dla studium przypadku; dyskusja Praca w grupach analiza dokumentów, pomiar i analiza zagadnienia dla studium przypadku; dyskusja Praca w grupach pomiar i analiza zagadnienia dla studium przypadku; prezentacja wniosków, dyskusja Praca w grupach pomiar i analiza zagadnienia dla studium przypadku; prezentacja wniosków, dyskusja Praca w grupach pomiar i analiza zagadnienia dla studium przypadku; prezentacja wniosków, dyskusja Praca w grupach pomiar i analiza zagadnienia dla studium przypadku; prezentacja wniosków, dyskusja Wykład wprowadzający, praca w grupach pomiar i analiza zagadnienia dla studium przypadku; dyskusja Wykład wprowadzający, praca w grupach pomiar i analiza zagadnienia dla studium przypadku; dyskusja Prezentacja multimedialna i omówienie wyników grupowej pracy projektowej, dyskusja. Analiza i omówienie tekstów źródłowych, esej dyskusja, burza mózgów; Analiza zróżnicowania rozwoju w układzie międzynarodowym, prezentacja multimedialna, komentarz aktualnych

14 wydarzeń ekonomicznych w aspekcie przestrzennym 6 Kolokwium zaliczeniowe Praca indywidualna 7 Omówienie wyników zaliczenia. Wyjaśnienia podstawowych problemów w zakresie poprawności stosowania poznanych wiadomości i umiejętności. Analiza wyników zaliczenia, wyjaśnienia, dyskusja. Ocena nakładu pracy studenta oraz określenie liczby i struktury punktów ECTS Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta - udział w wykładach: 5 godz., - udział w ćwiczeniach: 30 godz., - przygotowanie się do ćwiczeń: 5 ćw* godz.=5 godz. - przygotowanie pracy projektowej: godz. - przygotowanie i napisanie eseju: 8 godz. - przygotowanie prezentacji multimedialnej: godz. - bieżące studiowanie literatury przedmiotu, tekstów źródłowych: 8 godz. - obecność na egzaminie: godz. - konsultacje: 8 godz. Łączny nakład pracy studenta 0 Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi 55 bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze 45 praktycznym Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu i ustalenia oceny (F- formującej; P- podsumowującej) Ocena formująca: Ocena podsumowująca brak Egzamin pisemny, pytania otwarte o różnym stopniu trudności o wiedzę, fakty oraz pytania przekrojowe, problemowe Zaliczenie (ocena dostateczna) uzyskuje się odpowiadając na wszystkie pytania o wiedzę i fakty oraz na co najmniej jedno pytanie problemowe ĆWICZENIA Ocena formująca: Ocena podsumowująca F kolokwium zaliczeniowe (50%) Średnia ważona ocen formujących. F prace pisemne indywidualne (5%) F3 prace projektowe grupowe (5%) F4 zaangażowanie w pracy na zajęciach (0%) Literatura podstawowa Domański R., Geografia ekonomiczna- ujęcie dynamiczne, PWN Warszawa 004. Fierla I., (red.) Geografia gospodarcza świata, PWE, Warszawa 009 Kuciński K., (red.) Geografia ekonomiczna. Wolter Kluwers Polska, Warszawa 009. Liszewski S., (red.) Geografia urbanistyczna. PWN Warszawa 0. Rogacki H., Geografia społeczno gospodarcza Polski, PWN Warszawa 007. Runge J., Metody badań w geografii społeczno ekonomicznej elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze, WUŚ Katowice 006. Słodczyk J., Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia, Opole, 00. Wrona J., Podstawy geografii ekonomicznej. PWE Warszawa, 006. Literatura uzupełniająca Domański R., Zasady geografii społeczno- ekonomicznej, PWN Warszawa- Poznań, 993 /i następne wydania/ Fierla I., (red.) Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej, PWE Warszawa 0. Grzegorczyk A., rozwój a przestrzeń w wybranych krajach rozwijających się, Wyd. Uniw. Warszawskiego 0 Ilnicki D., Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju usług w Polsce. Teoretyczne i praktyczne uwarunkowania badań, Wrocław 009 Kuciński K., Geografia ekonomiczna- zarys teoretyczny, SGH, Warszawa 996. Szymańska D., Urbanizacja na świecie. PWN Warszawa 007. Węcławowicz G., Geografia społeczna miast. Zróżnicowania społeczno przestrzenne. PWN Warszawa 007. Wrona J., Słownik geografii społeczno ekonomicznej, Universitas Warszawa, 0.

15 Nazwa przedmiotu: GEOGRAFIA EKONOMICZNA studia niestacjonarne Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot podstawowy Status przedmiotu: kurs obowiązkowy Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: 4 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 5 zajęcia w sali dydaktycznej Egzamin pisemny Ćwiczenia 5 zajęcia w sali dydaktycznej Zaliczenie na ocenę Prowadzący zajęcia: wykład: dr Edyta Szafranek, ćwiczenia: dr Edyta Szafranek, Cel przedmiotu Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wiadomościami na temat przestrzennych struktur oraz procesów społeczno gospodarczych w zakresie rozwoju gospodarczego oraz relacji środowisko działalność społeczeństw. Wykształcenie praktycznych umiejętności związanych z racjonalnym gospodarowaniem w przestrzeni geograficznej. Wymagania wstępne brak Efekty kształcenia Nr efektu kształcenia dla przedmiotu Zdefiniowanie efektu WIEDZA Student zna i rozumie podstawowy aparat pojęciowy dotyczący geografii ekonomicznej, który opisuje i wyjaśnia zjawiska i procesy gospodarcze zachodzące w przestrzeni geograficznej. Student ma wiedzę na temat koncepcji i modeli gospodarowania ograniczonymi i przestrzennie zróżnicowanymi zasobami produkcji rolnej i przemysłowej oraz działalności usługowej. Student zna podstawowe metody badań i opisu struktury przestrzennej jednostek terytorialnych Student ma wiedzę o strukturze funkcjonalno przestrzennej, wszystkich elementach ją tworzących i podmiotach uczestniczących w procesie rozwoju społeczno gospodarczego oraz relacjach przestrzennych między poszczególnymi sferami gospodarki. Student posiada wiedzę dotyczącą mechanizmów funkcjonowania i rozwoju gospodarki w układzie przestrzennym; zna przyczyny i konsekwencje nierównowagi w zakresie zasobów i potencjałów rozwoju gospodarczego. Student zna uwarunkowania lokalizacyjne działalności produkcyjnej i usługowej, warunki i procesy kształtowania gospodarki w przestrzeni lokalnej, regionalnej i krajowej. UMIEJĘTNOŚCI Student potrafi dostrzegać i oceniać zjawiska społeczne i ekonomiczne zachodzące w przestrzeni geograficznej różnicujące warunki i efekty rozwoju gospodarczego. Student potrafi zastosować mierniki i metody oceny zróżnicowania przestrzennego zjawisk oraz prawidłowo analizować przyczyny i skutki zróżnicowanego przestrzennie dostępu do zasobów rozwoju gospodarczego. Student potrafi zastosować interdyscyplinarną wiedzę łączącą aspekty przyrodnicze, społeczne, kulturowe i ekonomiczne do określenia Odniesienie efektu do kierunkowych K_W0 K_W06 K_W7 KW_05 K_W03 K_W08 K_W07 K_W0 K_W K_W4 K_U0 K_U05 K_U K_U0 K_U03 Metoda weryfikacji osiągniętych bieżąca ocena pracy studenta na zajęciach, egzamin pytania o wiedzę egzamin pisemny otwarte pytania o wiedzę, kolokwium zaliczeniowe. grupowa praca projektowa, kolokwium bieżąca ocena pracy studenta na zajęciach, esej, egzamin, kolokwium egzamin pisemny otwarte pytania problemowe bieżąca ocena pracy studenta, egzamin, kolokwium esej, egzamin pisemny otwarte pytania problemowe grupowa praca projektowa, kolokwium, egzamin kolokwium esej, egzamin pisemny otwarte pytania

16 poziomu i kierunków rozwoju jednostek terytorialnych oraz oceny ich struktury funkcjonalno przestrzennej. Student potrafi logicznie rozumować w zakresie społeczno ekonomicznych procesów zachodzących w zróżnicowanej i ograniczonej przestrzeni Student w sposób precyzyjny, zrozumiały, stosując specjalistyczną terminologię wypowiada się pisemnie na temat rozwoju społeczno - gospodarczego w przestrzeni geograficznej. Student potrafi pracować w zespole pełniąc różne role, potrafi przyjmować i wyznaczać zadania KOMPETENCJE SPOŁECZNE Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia Student ma świadomość ważności i rozumie przyrodnicze, społeczno kulturowe i ekonomiczne aspekty działalności inżynierskiej, w tym wpływ na środowisko geograficzne Student wykazuje aktywność, kreatywność i samodzielność w działaniu oraz umiejętność pracy w grupie. Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności korzystając z literatury przedmiotu i materiałów źródłowych. Odpowiedzialni przygotowuje się do swojej pracy. K_U K_U05 K_U0 K_U3 K_U07 K_U08 K_U09 K_U5 K_K0 K_U08 K_K0 K_K04 K_K03 K_K06 problemowe bieżąca ocena pracy studenta na zajęciach, esej, egzamin, esej, prezentacje multimedialne, egzamin pisemny otwarte pytania problemowe grupowa praca projektowa, bieżąca ocena pracy studenta bieżąca ocena pracy studenta na zajęciach, esej, egzamin pisemny otwarte pytania problemowe bieżąca ocena pracy studenta na zajęciach, esej bieżąca ocena pracy studenta na zajęciach, esej, praca projektowa bieżąca ocena pracy studenta na zajęciach, esej, praca projektowa Nr zajęć Treść zajęć/ Temat zajęć Treści programowe Wprowadzenie do geografii ekonomicznej (przedmiot geografii ekonomicznej, podstawowe pojęcia w zakresie geografii ekonomicznej, związek geografii ekonomicznej z innymi naukami, metody badań geografii ekonomicznej). Nowa geografia ekonomiczna. Przestrzeń geograficzna- jej cechy i jej podział. Zagospodarowanie przestrzeni. Rozmieszczenie obiektów w przestrzeni. Mierniki koncentracji. Podstawowe zasoby środowiska przyrodniczego (pojęcie i klasyfikacja zasobów, wielkość, rozmieszczenie i możliwości wykorzystania surowców, bariery i ograniczenia wykorzystania zasobów środowiska przyrodniczego). Metody badań w geografii społeczno geograficznej. Wprowadzenie do analizy badań przestrzennych. Zasady przygotowania opracowań kartograficznych. Przestrzenne interakcje. Triada Ullmana. Analizy wzajemnych oddziaływań - funkcja malejącej odległości, modele grawitacji i potencjału, model pośrednich możliwości. Układ ludnościowy (struktura demograficzna, liczba mieszkańców i prognozy wzrostu, gęstość zaludnienia i rozmieszczenie ludności, pojęcie i typy migracji, przyczyny i konsekwencje migracji, kierunki migracji we współczesnym świecie). Struktura sieci osadniczej. Układy hierarchiczne jednostek osadniczych. Procesy urbanizacji- przebieg, mierniki, fazy. Aglomeracje miejskie i obszary metropolitalne rodzaje, kryteria wyróżniania. Strefa podmiejska jej rozwój i jej funkcje.. Produkcja rolna jako sektory gospodarki. Dyfuzja innowacji w rolniczej przestrzeni produkcyjnej. liczba godz. Wykład konwencjonalny Wykład aktywizujący z prezentacją Wykład aktywizujący z prezentacją Wykład aktywizujący z prezentacją Wykład aktywizujący z prezentacją Wykład aktywizujący z prezentacją Wykład aktywizujący z prezentacją Wykład aktywizujący z prezentacją

17 09 0 Działalność przemysłowa i jej lokalizacja (charakterystyka i struktura działalności przemysłowej, czynniki i teorie lokalizacji przemysłu, technopolie). Sektor usługowy w strukturze gospodarki. Serwicyzacja gospodarki. Lokalizacja oraz powiązania usługowe. Rodzaje i funkcje usług. Infrastruktura (definicja i rodzaje infrastruktury, elektroenergetyka, gazownictwo, łączność, sieć drogowa i kolejowa, lotnictwo- transport, podmioty infrastruktury społecznej). Zagospodarowanie turystyczne (pojęcie, cechy i struktura działalności turystycznej, warunki rozwoju turystyki, walory turystyczne, infrastruktura turystyczna, ruch turystyczny, regiony turystyczne) 3 Geografia ekonomiczna wybranych regionów i krajów świata. Nr zajęć Treść zajęć/ Temat zajęć ĆWICZENIA Uwarunkowania rozwoju gospodarczego: przyrodnicze, społeczne, ekonomiczne, instytucjonalne i ich przestrzenne zróżnicowanie. Regionalny i lokalny system rozwoju. Wprowadzenie do analizy rozwoju społeczno gospodarczego wybranej gminy lub regionu. Rozmieszczenie i rozwój ludnościowy. Migracje - pomiaru. zasięg, metody Osadnictwo i problemy urbanizacji (typy jednostek osadniczych, cechy i funkcje miasta, rozwój miast, struktura funkcjonalno-przestrzenna miasta, korzyści aglomeracji, osadnictwo wiejskie) Rolnictwo i leśnictwo oraz gospodarka rolno żywnościowa (użytkowanie ziemi, formy ustroju rolnego, rozmieszczenie i produkcja działalności rolnej, problemy wyżywienia ludności świata). Działalność przemysłowa i jej lokalizacja (struktura działalności przemysłowej, przekształcenia w przemyśle, znaczenie przemysłu w gospodarce). Rozmieszczenie i poziom rozwoju usług (znaczenie usług w gospodarce, czynniki lokalizacji usług, poziom rozwoju usług) Komunikacja funkcje, rodzaje działalności i infrastruktury komunikacji. Rozwój komunikacji pod względem ilościowym, jakościowym i rodzajowym. Regionalny i lokalny system rozwoju. Prezentacja rozwoju społeczno gospodarczego wybranej gminy lub regionu. Oddziaływanie człowieka na środowisko (relacje między działalnością człowieka a środowiskiem, wpływ działalności człowieka na środowisko) liczba godz. Wykład aktywizujący z prezentacją Wykład aktywizujący z prezentacją Wykład aktywizujący z prezentacją Wykład aktywizujący z prezentacją Wykład aktywizujący z prezentacją Dyskusja, analiza tekstów źródłowych Omówienie celu i zasad pracy grupowej, dyskusja, wybór studium przypadku. Praca w grupach pomiar i analiza zagadnienia dla studium przypadku; dyskusja Praca w grupach pomiar i analiza zagadnienia dla studium przypadku; prezentacja wniosków, dyskusja Praca w grupach pomiar i analiza zagadnienia dla studium przypadku; prezentacja wniosków, dyskusja Praca w grupach pomiar i analiza zagadnienia dla studium przypadku; prezentacja wniosków, dyskusja Praca w grupach pomiar i analiza zagadnienia dla studium przypadku; prezentacja wniosków, dyskusja Wykład wprowadzający, praca w grupach pomiar i analiza zagadnienia dla studium przypadku; dyskusja Prezentacja multimedialna i omówienie wyników grupowej pracy projektowej, dyskusja. Analiza i omówienie tekstów źródłowych, esej dyskusja, burza mózgów; Kolokwium zaliczeniowe Praca indywidualna Omówienie wyników zaliczenia. Wyjaśnienia podstawowych problemów w zakresie poprawności stosowania poznanych wiadomości i umiejętności. Analiza wyników zaliczenia, wyjaśnienia, dyskusja.

18 Ocena nakładu pracy studenta oraz określenie liczby i struktury punktów ECTS Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta - udział w wykładach: 5 godz., - udział w ćwiczeniach: 5 godz., - przygotowanie się do ćwiczeń: 5 ćw* godz.=5 godz. - przygotowanie pracy projektowej: 0 godz. - przygotowanie i napisanie eseju: 8 godz. - przygotowanie prezentacji multimedialnej: godz. - bieżące studiowanie literatury przedmiotu, tekstów źródłowych: 35 godz. - obecność na egzaminie: godz. - konsultacje: 8 godz. Łączny nakład pracy studenta 0 Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi 40 bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze 45 praktycznym Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu i ustalenia oceny (F- formującej; P- podsumowującej) Ocena formująca: Ocena podsumowująca brak Egzamin pisemny, pytania otwarte o różnym stopniu trudności o wiedzę, fakty oraz pytania przekrojowe, problemowe Zaliczenie (ocena dostateczna) uzyskuje się odpowiadając na wszystkie pytania o wiedzę i fakty oraz na co najmniej jedno pytanie problemowe ĆWICZENIA Ocena formująca: Ocena podsumowująca F kolokwium zaliczeniowe (50%) Średnia ważona ocen formujących. F prace pisemne indywidualne (5%) F3 prace projektowe grupowe (5%) F4 zaangażowanie w pracy na zajęciach (0%) Literatura podstawowa Domański R., Geografia ekonomiczna- ujęcie dynamiczne, PWN Warszawa 004. Fierla I., (red.) Geografia gospodarcza świata, PWE, Warszawa 009 Kuciński K., (red.) Geografia ekonomiczna. Wolter Kluwers Polska, Warszawa 009. Liszewski S., (red.) Geografia urbanistyczna. PWN Warszawa 0. Rogacki H., Geografia społeczno gospodarcza Polski, PWN Warszawa 007. Runge J., Metody badań w geografii społeczno ekonomicznej elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze, WUŚ Katowice 006. Słodczyk J., Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia, Opole, 00. Wrona J., Podstawy geografii ekonomicznej. PWE Warszawa, 006. Literatura uzupełniająca Domański R., Zasady geografii społeczno- ekonomicznej, PWN Warszawa- Poznań, 993 /i następne wydania/ Fierla I., (red.) Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej, PWE Warszawa 0. Grzegorczyk A., rozwój a przestrzeń w wybranych krajach rozwijających się, Wyd. Uniw. Warszawskiego 0 Ilnicki D., Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju usług w Polsce. Teoretyczne i praktyczne uwarunkowania badań, Wrocław 009 Kuciński K., Geografia ekonomiczna- zarys teoretyczny, SGH, Warszawa 996. Szymańska D., Urbanizacja na świecie. PWN Warszawa 007. Węcławowicz G., Geografia społeczna miast. Zróżnicowania społeczno przestrzenne. PWN Warszawa 007. Wrona J., Słownik geografii społeczno ekonomicznej, Universitas Warszawa, 0.

19 Nazwa przedmiotu: MIKROEKONOMIA studia stacjonarne Moduł kształcenia: PRZEDMIOT PODSTAWOWY Status przedmiotu: PRZEDMIOT obowiązkowy Liczba i struktura punktów ECTS: 3 Kod ECTS Język wykładowy polski Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 5 zajęcia w sali dydaktycznej Egzamin Konwersatorium 5 zajęcia w sali dydaktycznej Zaliczenie na ocenę Prowadzący zajęcia dr Agnieszka Bobrowska, dr Aleksandra Piasecka Cel przedmiotu Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami ekonomicznymi, zasadami działania podmiotów gospodarczych oraz zrozumienie zależności występujących pomiędzy różnymi kategoriami ekonomicznymi. Celem zajęć jest także doskonalenie umiejętności abstrakcyjnego myślenia i rozwiązywania problemów ekonomicznych. Wymagania wstępne brak Efekty kształcenia Nr efektu kształcenia dla przedmiotu Zdefiniowanie efektu WIEDZA zna i rozumie podstawowe procesy ekonomiczne oraz narzędzia sterowania nimi UMIEJĘTNOŚCI potrafi dokonać krytycznej obserwacji i interpretacji zjawisk mikroekonomicznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami funkcjonowania gospodarki ma umiejętność rozumienia podstawowych procesów ekonomicznych i wykorzystywania praw ekonomii w rozwiązywaniu realnych problemów gospodarczych KOMPETENCJE SPOŁECZNE potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania Odniesienie efektu do kierunkowyc h K_W09 K_U0 K_U K_K06 Metoda weryfikacji osiągniętych Prace pisemne (kolokwia, egzamin), Dyskusja, wypowiedzi ustne Dyskusja, wypowiedzi ustne Dyskusja, wypowiedzi ustne Treści programowe Nr Treść zajęć/ Temat zajęć Liczba zajęć godzin Wprowadzenie do ekonomii Wykład Gospodarowanie jako proces dokonywania wyboru Wykład konwersatoryjny 3 Istota rynku. Prawo popytu i podaży. Determinanty zmian popytu i podaży 3 Wykład konwersatoryjny 4 Elastyczność popytu i podaży Wykład konwersatoryjny 5 Teoria zachowania konsumenta Wykład konwersatoryjny 6 Teoria produkcji. Funkcja produkcji w krótkim i długim okresie Wykład konwersatoryjny 7 Koszty przedsiębiorstwa Wykład konwersatoryjny 8 Przedsiębiorstwo a struktury rynku Wykład konwersatoryjny ĆWICZENIA Nr Treść zajęć/ Temat zajęć Liczba zajęć godzin Koszt alternatywny. Krzywa możliwości produkcyjnych Dyskusja, rozwiązywanie zadań Istota rynku. Równowaga rynkowa i stany nierównowagi rynkowej 4 Dyskusja, rozwiązywanie zadań 3 Reagowanie popytu na zmiany cen i dochodu 3 Dyskusja, rozwiązywanie zadań 4 Teoria wyboru konsumenta Rozwiązywanie zadań 5 Teoria produkcji. Funkcja produkcji w krótkim i długim okresie Rozwiązywanie zadań 6 Koszty produkcji Rozwiązywanie zadań

20 Ocena nakładu pracy studenta oraz określenie liczby i struktury punktów ECTS Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta - udział w wykładach: 5 x godz. = 5 godz., - udział w ćwiczeniach: 5 x godz. = 5 godz., - przygotowanie do ćwiczeń + lektura tekstów źródłowych: 5 x godz. + 5 godz. = 0 godz., - przygotowanie do egzaminu i obecność na egzaminie: 0 godz. + godz. = godz. - konsultacje indywidualne: 5 godz. Łączny nakład pracy studenta 77 godz. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi 47 godz. bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze 35 godz. praktycznym Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu i ustalenia oceny (F- formującej; P- podsumowującej) F Ocena podsumowująca: F egzamin testowy z zadaniami ĆWICZENIA F dwa kolokwia pisemne z zadaniami, i pytaniami Ocena podsumowująca: otwartymi i zamkniętymi (80%) Średnia ważona ocen wynikająca z ocen formujących F-F F wypowiedź ustna podczas zajęć (0%) Literatura podstawowa. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Mikroekonomia. PWE, Warszawa 007. Rekowski M., Wprowadzenie do mikroekonomii, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań Milewski R. (red.) Podstawy ekonomii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Milewski R. (red.) Podstawy ekonomii. Ćwiczenia. Zadania. Problemy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Milewski R., Kwiatkowski E. (red.) Podstawy ekonomii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 005. Literatura uzupełniająca. Borkowska B., Klimczak B., Mikroekonomia, Wyd. AE Wrocław, Wrocław 00. Varian H. R., Mikroekonomia. Kurs średni ujęcie nowoczesne, PWN, Warszawa Kamerschen D., McKenzie R., Nardinelli C. Ekonomia. Fundacja Gospodarcza NSZZ Solidarność, Gdańsk, 99

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Geografia gospodarcza - opis przedmiotu

Geografia gospodarcza - opis przedmiotu Geografia gospodarcza - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Geografia gospodarcza Kod przedmiotu 07.9-WZ-BezD-GG-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Bezpieczeństwo narodowe

Bardziej szczegółowo

Geografia gospodarcza - opis przedmiotu

Geografia gospodarcza - opis przedmiotu Geografia gospodarcza - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Geografia gospodarcza Kod przedmiotu 07.9-WZ-BezD-GG-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Bezpieczeństwo narodowe

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-1071 Techniki komputerowe we wspomaganiu decyzji logistycznych

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B Przedmiot: Technologie informacyjne Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Urban Geography

KARTA KURSU. Urban Geography KARTA KURSU Geografia II stopień studia niestacjonarne aktualizacja 2015/2016 Nazwa Nazwa w j. ang. Geografia miast Urban Geography Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Agnieszka Kwiatek- Sołtys Zespół

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne w planowaniu przestrzennym WF-ST1-GI--12/13Z-TECH. Liczba godzin stacjonarne: Zajęcia projektowe: 45

Technologie informacyjne w planowaniu przestrzennym WF-ST1-GI--12/13Z-TECH. Liczba godzin stacjonarne: Zajęcia projektowe: 45 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Technologie informacyjne w planowaniu przestrzennym Nazwa przedmiotu w j. ang. Język

Bardziej szczegółowo

Turystyka w gospodarce regionalnej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9

Turystyka w gospodarce regionalnej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Turystyka w gospodarce regionalnej Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia. Technologie informacyjne Rodzaj przedmiotu:

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia. Technologie informacyjne Rodzaj przedmiotu: Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia Przedmiot: Technologie informacyjne Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy Kod przedmiotu: Rok: Semestr: Forma studiów: Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

KARTAKURSU. Efekty kształcenia dla kursu Student: W01wykazuje się znajomością podstawowych koncepcji, zasad, praw i teorii obowiązujących w fizyce

KARTAKURSU. Efekty kształcenia dla kursu Student: W01wykazuje się znajomością podstawowych koncepcji, zasad, praw i teorii obowiązujących w fizyce KARTAKURSU Nazwa Modelowanie zjawisk i procesów w przyrodzie Nazwa w j. ang. Kod Modelling of natural phenomena and processes Punktacja ECTS* 1 Koordynator Dr Dorota Sitko ZESPÓŁDYDAKTYCZNY: Dr Dorota

Bardziej szczegółowo

Polityka transportowa i regionalna Unii Europejskiej

Polityka transportowa i regionalna Unii Europejskiej Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Wydział Turystyki i Rekreacji II stopień,

Bardziej szczegółowo

Metody analizy przestrzennej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Metody analizy przestrzennej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Metody analizy przestrzennej Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU 1.1.1 Metody ilościowe w zarządzaniu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: RiAF_PS5 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Projektowanie infrastruktury logistycznej Kod przedmiotu

Projektowanie infrastruktury logistycznej Kod przedmiotu owanie infrastruktury logistycznej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu owanie infrastruktury logistycznej Kod przedmiotu 06.9-WZ-LogP-PIL-W-S15_pNadGen7EYW9 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Efekt kształcenia Student:

SYLABUS. Efekt kształcenia Student: SYLABUS 1. Nazwa przedmiotu Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczym 2. Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości przedmiot 3. Kod przedmiotu E/I/EIG/C-1.10a 4. Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Podstawy projektowania architektonicznego II

Podstawy projektowania architektonicznego II Podstawy projektowania architektonicznego II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy projektowania architektonicznego II Kod przedmiotu pod.02_pnadgenebrsw Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Przedmiot wybieralny. Kod przedmiotu. Informacje ogólne. Nazwa przedmiotu Przedmiot wybieralny WB-BiolP-PW1-L-S14_pNadGenRJ8FP.

Przedmiot wybieralny. Kod przedmiotu. Informacje ogólne. Nazwa przedmiotu Przedmiot wybieralny WB-BiolP-PW1-L-S14_pNadGenRJ8FP. Przedmiot wybieralny 1... opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Przedmiot wybieralny 1... Kod przedmiotu 13.9-WB-BiolP-PW1-L-S14_pNadGenRJ8FP Wydział Kierunek Wydział Nauk Biologicznych Biologia

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne Information technologies

Technologie informacyjne Information technologies Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13

Bardziej szczegółowo

MARKETING MIAST I REGIONÓW

MARKETING MIAST I REGIONÓW 1.1.1 Marketing miast i regionów I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE MARKETING MIAST I REGIONÓW Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: HiM_PS1 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Analiza i instrumenty regulacji rynków rolnych R.C14

KARTA PRZEDMIOTU. Analiza i instrumenty regulacji rynków rolnych R.C14 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Planowanie infrastruktury technicznej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 18

Planowanie infrastruktury technicznej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Planowanie infrastruktury technicznej Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA PRZESTRZENNA SYLABUS A. Informacje ogólne

GOSPODARKA PRZESTRZENNA SYLABUS A. Informacje ogólne GOSPODARKA PRZESTRZENNA SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Kierunek: Informatyka Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł humanistyczny i wf Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Technologia informacyjna kierunek Ochrona Środowiska.

KARTA KURSU. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Technologia informacyjna kierunek Ochrona Środowiska. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Technologia informacyjna kierunek Ochrona Środowiska Information Technology Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr hab. Grzegorz Formicki, Prof. UP Zespół dydaktyczny Dr

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Informatyka Information Technology Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 1.5. Rodzaj przedmiotu: Nauk ścisłych, moduł 1 Poziom kształcenia: I stopnia Semestr: I Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Techniki przetwarzania sygnałów, D1_3

KARTA PRZEDMIOTU. Techniki przetwarzania sygnałów, D1_3 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii

SYLABUS. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Rzeszów, 1 październik 014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Statystyka i demografia Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_8 Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

Medialne mechanizmy reklamy Kod przedmiotu

Medialne mechanizmy reklamy Kod przedmiotu Medialne mechanizmy reklamy - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Medialne mechanizmy reklamy Kod przedmiotu 15.3-WP-PEDP-MMR-W-S14_pNadGenWWLVO Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii

Bardziej szczegółowo

Polityka przemysłowa - opis przedmiotu

Polityka przemysłowa - opis przedmiotu Polityka przemysłowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Polityka przemysłowa Kod przedmiotu 14.3-WZ-ZarzP-PP-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Zarządzanie Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Informatyka ekonomiczna Nazwa modułu w języku angielskim Kod modułu Kody nie zostały jeszcze przypisane Kierunek studiów Kierunek prawno-ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne SYLABUS A. Informacje ogólne

Planowanie przestrzenne SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język A. Informacje ogólne studia drugiego stopnia ogólnoakademicki stacjonarne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Systemy Decision suport systems Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna Information Technology Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu:.10. Rodzaj przedmiotu: treści podstawowych, moduł Poziom kształcenia: I stopnia Semestr:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne STRATEGIC MANAGEMENT

Zarządzanie strategiczne STRATEGIC MANAGEMENT KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Zarządzanie strategiczne STRATEGIC MANAGEMENT A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Część A Przedmiot: Mikroekonomia Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: dr Barbara Felic Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: TECHNOLOGIE I SYSTEMY INFORMACYJNE W OCHRONIE ZDROWIA. Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów

Sylabus przedmiotu: TECHNOLOGIE I SYSTEMY INFORMACYJNE W OCHRONIE ZDROWIA. Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Sylabus przedmiotu: TECHNOLOGIE I SYSTEMY INFORMACYJNE W OCHRONIE ZDROWIA Nazwa przedmiotu Technologie i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Pielęgniarstwa

Bardziej szczegółowo

Geografia turystyczna

Geografia turystyczna Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne KARTA PRZEDMIOTU. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9

Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Statystyka opisowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE STATYSTYKA OPISOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Kontroling Nazwa w języku angielskim: Controlling Kierunek studiów: Zarządzanie Specjalność: - Stopień studiów i forma: II stopień,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2019 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Technologia informacyjna

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU

NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU 1.1.1 Nowoczesne koncepcje marketingu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: HiM_PS2 Wydział

Bardziej szczegółowo

Prawo ochrony środowiska nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Prawo ochrony środowiska nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język nazwa SYLABUS A. Informacje ogólne Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym - opis przedmiotu

Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym - opis przedmiotu Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym Kod przedmiotu 04.7-WZ-ZarzD-SMRM-S16 Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

Planowanie turystyczne

Planowanie turystyczne Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Wydział Turystyki i Rekreacji II stopień, profil

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Katedra Morfologicznych i Czynnościowych Podstaw Kultury Fizycznej Kierunek: Turystyka i Rekreacja SYLABUS Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 12/2012 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 28 lutego 2012 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Wiedza. P1P_W01 S1P_W05 K_W03 Zna podstawowe prawa fizyki i chemii pozwalające na wyjaśnianie zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni

Wiedza. P1P_W01 S1P_W05 K_W03 Zna podstawowe prawa fizyki i chemii pozwalające na wyjaśnianie zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni Załącznik nr 1 Efekty kształcenia dla kierunku studiów Gospodarka przestrzenna studia pierwszego stopnia - profil praktyczny studia inżynierskie Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Inżynieria 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia koordynator

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii - opis przedmiotu

Podstawy ekonomii - opis przedmiotu Podstawy ekonomii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy ekonomii Kod przedmiotu 14.3-WF-FizD-PE-S16 Wydział Kierunek Wydział Fizyki i Astronomii Fizyka / Fizyka komputerowa Profil

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-008I Makroekonomia Macroeconomics. Logistyka I stopień. Ogólnoakademicki. Stacjonarne

Z-LOG-008I Makroekonomia Macroeconomics. Logistyka I stopień. Ogólnoakademicki. Stacjonarne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-LOG-008I Makroekonomia Macroeconomics Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Informatyki Basic Informatics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Lp. Element Opis. Nazwa przedmiotu/ modułu. Technologia informacyjna kształcenia. Typ przedmiotu/ modułu

Lp. Element Opis. Nazwa przedmiotu/ modułu. Technologia informacyjna kształcenia. Typ przedmiotu/ modułu Lp. Element Opis 1 Nazwa Technologia informacyjna 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki Kod 4 PPWSZ-FA-1-47ntjn-s/n 5 Kierunek, specjalność, poziom i profil kierunek:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s5-2012IWBIAS Pozycja planu: D5 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Systemy operacyjne 2 Kierunek studiów Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang.

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang. Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Zarządzanie strategiczne regionem Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA

LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA 1.1.1 Logistyczne koncepcje zarządzania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: ZL_PS3 Wydział

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18 Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia drugiego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE SYLABUSÓW PRZEDMIOTÓW NA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA STUDIA LICENCJACKIE, I STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE

ZESTAWIENIE SYLABUSÓW PRZEDMIOTÓW NA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA STUDIA LICENCJACKIE, I STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE NA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA STUDIA LICENCJACKIE, I STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE OPOLE 03 SPIS TREŚCI: ZESTAWIENIE WEDŁUG PLANU STUDIÓW NA ROK AKADEMICKI 0/03...5. PRZEDMIOTY OGÓLNEGO KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Ekonomia sektora publicznego Kod przedmiotu

Ekonomia sektora publicznego Kod przedmiotu Ekonomia sektora publicznego - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ekonomia sektora publicznego Kod przedmiotu 14.3-WZ-EkoP-ESP-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-072I Zarządzanie Produkcją Production Management. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne

Z-LOG-072I Zarządzanie Produkcją Production Management. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-072I Zarządzanie Produkcją Production Management A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo własności intelektualnej

Bardziej szczegółowo

SYLABUS A. Informacje ogólne

SYLABUS A. Informacje ogólne Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1202 Senatu UwB z dnia 29 lutego 2012 r. MIKROEKONOMIA... nazwa przedmiotu Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Bezpieczeństwo Wewnętrzne

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Bezpieczeństwo Wewnętrzne Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim PZ Podstawy zarządzania Introduction to Management Kierunek studiów USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Gospodarowanie zasobami pracy w regionie Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Opisuje proces ewolucji geografii jako dziedziny wiedzy i nauki, określa jej

Opisuje proces ewolucji geografii jako dziedziny wiedzy i nauki, określa jej Załącznik nr 1 Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOGRAFIA studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów geografia należy do

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo. Nauki społeczne

Pielęgniarstwo. Nauki społeczne Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/LDG/LZP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Logistyka zaopatrzenia i Kierunek studiów Forma studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie gospodarcze - opis przedmiotu

Prognozowanie gospodarcze - opis przedmiotu Prognozowanie gospodarcze - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Prognozowanie gospodarcze Kod przedmiotu 11.9-WZ-EkoP-PrG-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia Profil

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: STC s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: STC s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Technologie informacyjne Rok akademicki: 2013/2014 Kod: STC-1-205-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Technologia Chemiczna Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA PRZESTRZENNA SYLABUS A. Informacje ogólne

GOSPODARKA PRZESTRZENNA SYLABUS A. Informacje ogólne GOSPODARKA PRZESTRZENNA SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: humanistyczny i w-f Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang.

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang. Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Podstawy gospodarki przestrzennej Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Osoba(y) prowadząca(e) Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ALGEBRA LINIOWA I GEOMETRIA ANALITYCZNA Kierunek: Mechatronika Linear algebra and analytical geometry Kod przedmiotu: A01 Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Poziom

Bardziej szczegółowo

w języku polskim strukturalna i polityka rozwoju lokalnego Nazwa przedmiotu Regional structural

w języku polskim strukturalna i polityka rozwoju lokalnego Nazwa przedmiotu Regional structural KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/FPIA/RPS Regionalna polityka w języku polskim strukturalna i polityka rozwoju Nazwa przedmiotu Regional structural w języku angielskim policies and local development policies

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA SYLABUS Nazwa przedmiotu PODSTAWY MARKETINGU W TURYSTYCE

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. Zdrowie publiczne Studia II stopnia Stacjonarne. mgr Maja Wolan. mgr Maja Wolan

Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. Zdrowie publiczne Studia II stopnia Stacjonarne. mgr Maja Wolan. mgr Maja Wolan Sylabus przedmiotu: PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Planowanie i zarządzanie strategiczne Wydział Medyczny, Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Inżynieria Jakości Quality Engineering A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MEI-1-501-s Punkty ECTS: 1 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/ZAT USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie atrakcjami turystycznymi Management of tourist attractions

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Turystyka i rekreacja I stopnia studia stacjonarne. Opis kursu (cele kształcenia)

KARTA KURSU. Turystyka i rekreacja I stopnia studia stacjonarne. Opis kursu (cele kształcenia) Aktualizacja 2015/2016 Turystyka i rekreacja I stopnia studia stacjonarne KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Technologia informacyjna w turystyce Information technology in tourism Kod Punktacja ECTS* 2

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Algorytmy i programowanie Algorithms and Programming Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: kierunkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu

Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II Kod przedmiotu 14.0-WP-PSChM-MBPzS2-W-S14_pNadGen3NDYY

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ARCHITEKTURA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w logistyce Kod przedmiotu

Systemy informatyczne w logistyce Kod przedmiotu Systemy informatyczne w logistyce - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Systemy informatyczne w logistyce Kod przedmiotu 04.9-WZ-ZarzD-SIL-Ć-S15_pNadGenZJWPJ Wydział Kierunek Wydział Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Rozwój zawodowy człowieka - opis przedmiotu

Rozwój zawodowy człowieka - opis przedmiotu Rozwój zawodowy człowieka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Rozwój zawodowy człowieka Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-P-55_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Inżynieria bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Geometria analityczna (GAN010) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/2 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 8 6. LICZBA GODZIN: 30 / 30

Bardziej szczegółowo