ZP-Pd/G/5/2015 (sygnatura postępowania)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZP-Pd/G/5/2015 (sygnatura postępowania)"

Transkrypt

1 SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY PRAGI - POŁUDNIE W WARSZAWIE Warszawa, ul. Terespolska 15A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (siwz) Podstawa prawna opracowania: 1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., Poz. 907 ze zm. ). 2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., Poz. 1692). 3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie kwot wartości zamówienia oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2013r., Poz. 1735); 4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r. Poz. 231). 5. Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz ze zm.). ZP-Pd/G/5/2015 (sygnatura postępowania) Przetarg nieograniczony na: Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych Sądów przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie. kod CPV: Usługi sprzątania Usługi sprzątania biur Usługi czyszczenia okien Usługi odśnieżania Usługi prania i czyszczenia Usługi w zakresie trawników ZATWIERDZIŁ Dyrektor Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi- Południe w Warszawie /-/ Andrzej Lipski Zamawiający oczekuje, że przed przystąpieniem do opracowania oferty każdy z wykonawców bardzo dokładnie zapozna się z niniejszą specyfikacją wzorem umowy oraz kompletem materiałów przekazanych mu w celu opracowania oferty. WARSZAWA Marzec 2015 rok 1

2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( zwana dalej siwz ) ROZDZIAŁ I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie. Adres: Warszawa, ul. Terespolska 15A. Strona internetowa: Godziny urzędowania - w dni powszednie: poniedziałek - piątek od godz NIP: , Regon: Telefon/ Faks: ( 22) Konto bankowe: ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz.907 ze zm.) i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, zwanej dalej ustawą-prawo zamówień publicznych lub ustawą Pzp. 2. W postępowaniu mają zastosowanie przepisy dotyczące przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej w złotych równowartość kwoty euro, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Obliczenia wartości szacunkowej zamówienia dokonano przyjmując kurs: 1 euro = 4,2249 zł, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 1692). 3. Postępowanie niniejsze prowadzone jest przez Komisję powołaną przez Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Zarządzeniem Nr 15/2015 z dnia r. 4. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest sygnaturą: ZP-Pd/G/5/2015. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na tę sygnaturę. ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych Sądów przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie. 2. Zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje: 1) utrzymanie czystości powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych w ramach serwisu dziennego i popołudniowego, 2) mycie okien wraz z ramami okiennymi i parapetami zewnętrznymi, zgodnie z harmonogramem zawartym w 5 ust. 1 załącznika nr 2 do siwz- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 2

3 3) usuwanie śniegu, sopli i lodu oraz nawisów śnieżnych z dachu gmachu Sądów, w zależności od potrzeb zamawiającego, 4) czyszczenie wykładzin dywanowych, 5) ręczny transport ciężkich przedmiotów. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do siwz. 4. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami projektu umowy, który stanowi złącznik nr 10 do siwz. 5. Zakres zamówienia może być pomniejszony do rzeczywistych potrzeb zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tytułu skorzystania z powyższego zmniejszenia zamówienia przez zamawiającego. 6. Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia opisany jest z wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy lub równoważne. 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony przez niego sposób wykonania zamówienia (oferty wariantowej). 8. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 9. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, dopuszcza jedynie złożenie oferty obejmującej pełny zakres zamówienia. 12. Zamawiający, nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 13. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): Usługi sprzątania Usługi sprzątania biur Usługi czyszczenia okien Usługi odśnieżania Usługi prania i czyszczenia Usługi w zakresie trawników ROZDZIAŁ IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia realizowany będzie przez okres 36 miesięcy. 2. Przewidywany termin realizacji usługi: od dnia 1 czerwca 2015 r. do dnia 31 maja 2018r. ROZDZIAŁ V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy- Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ( załącznik nr 4 do siwz ). 3

4 2) posiadania wiedzy i doświadczenia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie zrealizował lub realizuje co najmniej 1 usługę sprzątania obiektu użyteczności publicznej o wartości zamówienia co najmniej zł brutto ( przez wartość zamówienia zamawiający rozumie całkowite wynagrodzenie należne wykonawcy wynikające z umowy ), przy czym usługa realizowana jest/była przez okres do najmniej 12 kolejnych miesięcy na podstawie jednego zamówienia (umowy). Dokument potwierdzający należyte wykonywanie umowy musi być wystawiony minimum po 12 miesiącach od rozpoczęcia realizacji zamówienia. Przez obiekt użyteczności publicznej zamawiający rozumie obiekty wymienione w 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm. ). Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek na podstawie przedłożonego do oferty wykazu usług ( załącznik nr 6 do siwz ) oraz dokumentu potwierdzającego, że usługa została lub jest wykonywana należycie oraz na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ( załącznik nr 4 do siwz ). 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż: a) dysponuje narzędziami i urządzeniami technicznymi w celu realizacji zamówienia, z uwzględnieniem wymagań zamawiającego zawartych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, tj. załączniku nr 2 do siwz. Zamawiający oceni, czy wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym na podstawie wykazu narzędzi i urządzeń dostępnych wykonawcy w celu realizacji zamówienia ( załącznik nr 7 do siwz ) i oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ( załącznik nr 4 do siwz ); b) dysponuje co najmniej 45 osobami, w tym 5 osobami do świadczenia serwisu dziennego, co najmniej 1 osobą do sprawowania w imieniu wykonawcy nadzoru nad wykonywaniem usługi sprzątania (koordynatora), co najmniej 39 osobami do świadczenia usługi sprzątania od godz ( w poniedziałki od godz ) i nie później niż do godz dnia następnego. Z uwagi na sprzątanie pomieszczeń o tzw. ograniczonym dostępie ( kancelaria tajna, strefa bezpieczeństwa ), zamawiający wymaga, aby co najmniej 2 osoby przewidziane do serwisu dziennego oraz osoba nadzorująca ( koordynator ) posiadały aktualne poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli,,poufne, wydane zgodnie z ustawą z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) i zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. Wykonawca przedłoży zamawiającemu przed podpisaniem umowy kserokopie ww. poświadczeń bezpieczeństwa. Zamawiający wymaga, aby co najmniej osoby świadczące usługę sprzątania w ramach serwisu popołudniowego posiadały możliwość wykonywania prac na wysokości, potwierdzoną aktualnym zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 ze zm.) Zamawiający oceni, czy wykonawca dysponuje osobami zdolnym do wykonania zamówienia na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ( załącznik nr 4 do siwz ), wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia ( załącznik nr 3 do siwz ) oraz oświadczenia o posiadaniu uprawnień ( załącznik nr 8 do siwz ). 4

5 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Warunek zostanie uznany za spełniony poprzez złożenie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, iż wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w wysokości nie mniejszej niż zł. ( słownie: pięćset tysięcy złotych ).W przypadku gdy suma ubezpieczenia wyrażona będzie w walucie obcej do określenia jej wartości w złotych polskich, zamawiający przyjmie średni kurs NBP obowiązujący w dniu wydania dokumentu przez ubezpieczyciela. 2. Ocena spełniania w/w warunków wymienionych w ust. 1 dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w Rozdziale VI niniejszej siwz. 3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy- Prawo zamówień publicznych. 4. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy-prawo zamówień publicznych. ROZDZIAŁ VI. WYKAZ OSWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, zamawiający wymaga, aby każdy z wykonawców przedłożył wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do siwz - oryginał oświadczenia podpisany przez wykonawcę. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument wykonawcy mogą złożyć wspólnie - może złożyć pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. 2) wykaz wykonanych lub wykonywanych usług, odpowiadających wymaganiom określonym w Rozdziale V ust. 1 pkt 2 siwz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane lub są wykonywane ( załącznik nr 6 do siwz ) oraz załączenie dowodów potwierdzających, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument wykonawcy mogą złożyć wspólnie. Dowodami, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie są: a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) oświadczenie wykonawcy-jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 2 lit. a). Z treści oświadczenia wykonawcy powinny wynikać przyczyny braku uzyskania poświadczenia, pozostające poza wykonawcą. W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania 5

6 dowodów, o których mowa wyżej. 3) wykazu narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usługi w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, zgodnie z warunkami określonymi w Rozdziale V ust. 1 pkt 3 lit. a) siwz - załącznik nr 7 do siwz, 4) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale V ust. 1 pkt 3 lit. b) siwz - załącznik nr 3 do siwz, 5) oświadczenia, ze osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane w Rozdziale V ust. 1 pkt 3 lit. b) siwz uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają posiadanie takich uprawnień załącznik nr 8 do siwz, 6) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, iż wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w wysokości nie mniejszej niż zł. ( słownie: pięćset tysięcy złotych ) - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Do polisy wystawionej przez zagranicznych ubezpieczycieli winno być załączone tłumaczenie na język polski wraz z zakresem odpowiedzialności oraz nazwa osoby reprezentującej interesy zagranicznego ubezpieczyciela w Polsce wraz z podaniem dokładnego adresu i numeru telefonu. 2. W sytuacji, gdy wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy-prawo zamówień publicznych, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 3. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy-prawo zamówień publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy-prawo zamówień publicznych, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda: 1) w przypadku warunku opisanego w Rozdziale V ust. 1 pkt 4 siwz dokumentu, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 6 siwz; 2) dokumentów wskazujących: a) jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem, d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia. 4. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy- Prawo zamówień publicznych, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 5 pkt od 1 do 8 (włącznie) i w ust W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy- Prawo zamówień publicznych, zamawiający wymaga, aby każdy z wykonawców przedłożył wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy-prawo zamówień publicznych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do siwz. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu. 6

7 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy-prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu. 3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę. 4) Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę. 5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy-prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu. 6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy-prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dotyczy podmiotów zbiorowych. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu. 7) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 ustawy-prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dotyczy wykonawców będących osobami fizycznymi. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu. 8) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 11 ustawy-prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dotyczy wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną, osobą prawną odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu. 6. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają obowiązek także złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informacja o 7

8 tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do siwz. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu. 7. Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 oraz 10 i 11 ustawy-prawo zamówień publicznych, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 oraz 10 i 11 ustawy-prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 8. Wykonawcy zagraniczni: 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdz. VI ust. 5 pkt 2 4 i pkt 6 siwz składa dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienia - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdz. VI ust. 5 pkt 5 siwz składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdz. VI ust. 5 pkt 2-8 siwz, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty zastępujące winny być wystawione odpowiednio w terminach zastrzeżonych dla dokumentów zastępowanych. 9. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Oznacza to, że każdy z wykonawców poświadcza za zgodność z oryginałem wyłącznie te dokumenty, które dotyczą tego wykonawcy, chyba że wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne. UWAGA: Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr z 2010r. Nr 220, poz ze zm.) za przedsiębiorców uznaje się wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Oznacza to, że oferta złożona przez spółkę cywilną jest traktowana jako oferta wykonawców wspólnie 8

9 ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy-prawo zamówień publicznych). 10. Pozostałe dokumenty wymagane w ofercie: 1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy- Oferta załącznik nr 1 do siwz. 2) Odpowiednie pełnomocnictwa. 11. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty sporządzane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 12. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art.25 ust.1 oraz art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty o których mowa w art. 25 ust.1 oraz art. 26 ust. 2d ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 13. Zamawiający może wezwać do złożenia, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 oraz art. 26 ust. 2d ustawy-prawo zamówień publicznych. ROZDZIAŁ VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Wszelką pisemną korespondencję do zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, Oddział Gospodarczy, Warszawa, ul. Terespolska 15A z dopiskiem: Przetarg nieograniczony na,,świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych Sądów przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie - sygnatura postępowania: ZP-Pd/G/5/ Porozumiewanie się zamawiającego z wykonawcami odbywa się drogą pisemną z dopuszczeniem możliwości przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji za pomocą faksu (22) lub drogą elektroniczną na adres przy czym dla swojej ważności ten sposób korespondencji wymaga dotarcia treści pisma do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Korespondencję uważa się za doręczoną z chwilą, gdy doszła ona do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jej treścią. 3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną lub faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4. Wykonawca na żądanie zamawiającego do złożonego oświadczenia, wniosku, zawiadomienia, załącza dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej do występowania w imieniu wykonawcy. 5. W ramach niniejszego postępowania wszelka korespondencja prowadzona jest w języku polskim. 6. Osobą uprawnioną przez zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami jest: Wiesław Fornal - Główny specjalista ds. gospodarczych. Zamawiający zastrzega, że obowiązującą formą kontaktu z wykonawcą jest forma pisemna, z dopuszczeniem formy zgodnej z pkt 2. 9

10 7. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym w ust. 7, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust Treść wyjaśnień włącznie z opisem zapytania, ale bez ujawniania jego źródła, zamawiający przekazuje wszystkim wykonawcom, którym doręczono siwz, a także zamieszcza na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: 11. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść siwz. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano siwz, a także zamieszcza na swojej stronie internetowej pod adresem: powyższa zmiana będzie dla nich wiążąca. 12. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano siwz oraz zamieszcza informację na swojej stronie internetowej. 13. Jeżeli zmiana treści siwz prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie. 14. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. 15. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej siwz a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego. 16. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania w ramach niniejszego postępowania spotkania informacyjnego z wykonawcami. 17. Na wniosek wykonawcy zamawiający umożliwi wizję lokalną. Przedstawiciel wykonawcy może przeprowadzić wizję lokalną obiektu, którego dotyczy zamówienie, w celu uzyskania informacji dla poprawnego przygotowania oferty. Nie przeprowadzenie wizji lokalnej przez wykonawcę nie spowoduje odrzucenia oferty. Wykonawca zgłaszają swój udział w wizji do Kierownika Oddziału Gospodarczego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Pana Piotra Wasylczuka tel. (22) , faks: (22) , adres ustalając datę i godzinę wizji. Przed rozpoczęciem wizji przedstawiciel wykonawcy obowiązany będzie potwierdzić swoją tożsamość. ROZDZIAŁ VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium. 2. Wadium wynosi: złotych ( słownie: dwadzieścia tysięcy złotych ). 10

11 3. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia roku, do godz. 13:00. Nie wniesienie wadium w tym terminie powoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, nr konta: z adnotacją: Wadium do przetargu - sygnatura postępowania: ZP-Pd/G/5/2015. Dowodem wniesienia wadium będzie odcinek polecenia dokonania przelewu, przy czym w terminie określonym dla wniesienia wadium środki muszą znaleźć się na rachunku bankowym zamawiającego. 6. Gwarancje lub poręczenia wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie zamawiającego tj. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie Warszawa, ul. Terespolska 15A, Oddział Gospodarczy - pok Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy, w szczególności określać bezwarunkową, nieodwołalną możliwość ściągnięcia go na pierwsze żądanie zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy-prawo zamówień publicznych oraz być ważne przez okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wadium nie może mieć zapisów ograniczających możliwość ściągnięcia wadium. Dowodem wniesienia wadium jest oryginalny dokument poręczenia lub gwarancji. W przypadku wnoszenia wadium w postaci poręczenia bankowego lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, lub w gwarancjach bankowych, lub w gwarancjach ubezpieczeniowych, lub w formie poręczenia udzielonego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275), wykonawca powinien przedłożyć stosowny dokument, wystawiony przez poręczyciela lub gwaranta, zawierający informację o udzieleniu poręczenia lub gwarancji na kwotę wymienioną w ust. 2, stanowiące zabezpieczenie wadium na rzecz Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie w przetargu nieograniczonym na,, Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych Sądów przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie - sygnatura postępowania: ZP-Pd/G/5/ Wykonawca wnoszący wadium w formie, która ze względu na obowiązujące przepisy może zostać wystawiona jako terminowa, jest zobowiązany do niezwłocznego przedłużenia jej ważności pod rygorem odrzucenia oferty - w przypadku, gdy będą tego wymagały warunki prowadzonej procedury zamówienia. 9. Wszelkie koszty związane z wniesieniem wadium ponosi wykonawca. 10. Zamawiający przedstawia główne zapisy, jakie powinny zawierać poręczenia lub gwarancje: Przedmiotem niniejszej gwarancji jest kwota wadium w wysokości... zł (słownie...złotych), do wniesienia, którego zobowiązany jest...(nazwa wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej wykonawców składających ofertę wspólną) stający do postępowania o zamówienie publiczne na... prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie. Niniejszym... (nazwa Gwaranta) gwarantuje zapłatę na rzecz Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie ul. Terespolska 15A kwoty 11

12 wadium, o której mowa wyżej, gdy... (nazwa wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej wykonawców składających ofertę wspólną): 1) odmówiła podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2)zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie... (nazwa Wykonawcy jak wyżej), 3) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy- Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1ustawy-Prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy-prawo zamówień publicznych, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy-prawo zamówień publicznych, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Gwarancja obowiązuje od dnia...(termin składania ofert) do dnia... Gwarant zobowiązuje się do wypłacenia dla Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi- Południe w Warszawie ul. Terespolska 15A kwoty do wysokości określonej powyżej na pierwsze pisemne żądanie, bez konieczności uzasadnienia żądania przez zamawiającego, o ile zamawiający stwierdzi w swoim żądaniu, że kwota roszczenia jest mu należna w związku z zaistnieniem choćby jednego z wymienionych wyżej warunków i wyszczególni zaistniały warunek lub warunki. 11. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci wykonawcy, zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na rachunek wskazany przez wykonawcę. 12. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy- Prawo zamówień publicznych. 13. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 14. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 15. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 16. Wykonawca, którego oferta została wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego w przypadku, gdy: a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 17. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy-prawo zamówień publicznych, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 18. W formularzu ofertowym - Oferta ( załącznik nr 1 do siwz ) należy wskazać numer rachunku, na który zamawiający dokona przelewu wadium w przypadku jego zwolnienia ( dotyczy wadium wnoszonego w pieniądzu ). 12

13 ROZDZIAŁ IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 ( sześćdziesiąt ) dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. ROZDZIAŁ X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w siwz, w celu prawidłowego przygotowania oferty. 2. Oferta musi zawierać: 1) wypełniony formularz ofertowy wg. załącznika nr 1 do siwz, 2) dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdziale VI swiz, 3) dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego (np. umowa spółki cywilnej, umowa konsorcjum) - dotyczy jedynie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego (spółka cywilna, konsorcjum), 4) pełnomocnictwo, jedynie w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, 3. Dokumenty składające się na ofertę mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i wykonawcy. Jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby. 4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu ( np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem ); 5. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach. Nie jest dopuszczalne poświadczenie za zgodność pełnomocnictwa przez osobę upełnomocnioną na jego podstawie. 6. W przypadku załączania do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym należy je złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę. 7. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści siwz. 8. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 9. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami. 10. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób 13

14 uniemożliwiający jej samoistną dekompletację ( bez udziału osób trzecich ) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia. 11. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty ( w tym załącznikach do oferty ) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę). 12. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem ZMIANA. 13. Wykonawca ma prawo przed upływem składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia np. stosownego oświadczenia z napisem na kopercie WYCOFANIE OFERTY. 14. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy załączonych do siwz. Dopuszcza się złożenie w ofercie załączników opracowanych przez wykonawców pod warunkiem, że będą one zgodne, co do treści z formularzami określonymi przez zamawiającego. 15. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503) i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa powinien dołączyć pisemne uzasadnienie objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy- Prawo zamówień publicznych. 16. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego; 17. W odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, każdy z wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie ustawy - Prawo zamówień publicznych. Dokumenty dotyczące własnej firmy, takie jak np. odpis z właściwego rejestru, oświadczenie wykonawców braku podstaw do wykluczenia, itp. składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu. 18. Za wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uważa się również wszystkich wspólników spółki cywilnej. W związku z powyższym oferta złożona przez spółkę cywilną powinna spełniać następujące wymagania: oferta spółki winna być sporządzona zgodnie z siwz oraz zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki osobno dla każdego z jej wspólników, chyba, że spółka dysponuje tylko jednym z ww. dokumentów wystawianych łącznie dla wszystkich wspólników. 19. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 20. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, zaadresowanej: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie 14

15 Warszawa, ul. Terespolska 15A Oddział Gospodarczy, pokój 731. z dopiskiem:,,świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych Sądów przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie - sygnatura postępowania: ZP-Pd/G/5/2015. Nie otwierać przed dniem r., godz Na kopercie/opakowaniu poza oznaczeniem podanym wyżej, koperta/opakowanie powinna posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby ofertę złożoną po terminie można było zwrócić bez otwierania. 22. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 23. Wykonawca na życzenie otrzyma pisemne potwierdzenie o dacie, godzinie i numerze jakim oznakowana została złożona oferta. ROZDZIAŁ XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć lub przesłać do siedziby zamawiającego tj. Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie, Oddział Gospodarczy, Warszawa, ul. Terespolska 15A, pokój nr 731 lub złożyć na Biurze Podawczym Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie, do dnia r. do godz Jeżeli oferta wpłynie do zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską) o terminie złożenia oferty decyduje termin jej dostarczenia do siedziby zamawiającego, a nie data stempla pocztowego czy zlecenia dostarczenia pocztą kurierską. 3. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer. 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone wykonawcy zgodnie z postanowieniami art. 84 ust.2 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w gmachu sądów przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie, Warszawa, sala konferencyjna nr 711. Otwarcie ofert jest jawne. 6. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle wykonawcy, na jego wniosek, informację z sesji otwarcia. ROZDZIAŁ XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY ORAZ SPOSÓB JEJ PRZEDSTAWIANIA 1. Wszystkie ceny wskazane w ofercie muszą być wyrażone w złotych polskich i zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Cena powinna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia z uwzględnieniem warunków realizacji przedmiotu zamówienia opisanych we wzorze umowy ( załącznik nr 10 do siwz ) oraz Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do siwz), jak również w nich nie ujęte, a bez których nie można zrealizować, poprawnie i w sposób zgodny z przepisami prawa przedmiotu zamówienia. 3. Cena za wykonanie całego zamówienia musi być wyrażona w kwocie netto oraz brutto. Do porównania cen w ofertach w ramach kryterium cena przyjmuje się łączne wynagrodzenie brutto dla wykonawcy za realizację całego zamówienia. 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CENTRALA Departament Zakupów i Administracji ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa Tel.: +48 (22) 4749401 Fax: +48 (22) 4749402 www.pkpsa.pl e-mail: kpda@pkp.pl Znak postępowania: WNP-001554 postępowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CRZPU/19/2014. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CRZPU/19/2014. Przedmiot zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CRZPU/19/2014 Przedmiot zamówienia: DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO SOLPARK KLESZCZÓW SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KLESZCZOWIE, PRZY UL. SPORTOWEJ 8 I UL. SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-30/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Znak sprawy: RI. 473.2.2013 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 1/MGZZOP/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie 59-330 Ścinawa, ul. Jagiełły 2 Adres strony internetowej:.www.przychodnia.scinawa.pl,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP/ 370/22/2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający: Minister Finansów Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Nr sprawy: 430000-ILGW.271.3.2015 Zatwierdzam Z up. Ministra Finansów Zastępca Dyrektora Izby Celnej w Toruniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Usługi transportu dla potrzeb Opery Wrocławskiej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Usługi transportu dla potrzeb Opery Wrocławskiej ZP/PN/14/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 207 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: Usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Słubice, 8 maja 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa Zamówienia: Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch samochodów specjalistycznych śmieciarki oraz zamiatarki ulicznej. CPV: 34921100-0,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( zwana dalej siwz lub specyfikacja )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( zwana dalej siwz lub specyfikacja ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( zwana dalej siwz lub specyfikacja ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. : Dostawa i montaż

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Płock,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 10 października 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo