SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH II ODDZIAŁ W ŁODZI ul. Kilińskiego 7/11, Zduńska Wola tel , fax Znak: /370/ZAP-11/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO: Przeprowadzenie szkoleń doskonalących dla pracowników II Oddziału ZUS w Łodzi ZATWIERDZIŁ: SPIS TREŚCI Tytuły części dokumentacji strona STRONA TYTUŁOWA 1 Część 1 - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 2-8 Część 2 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 9-11 Część 3 - WZÓR UMOWY ZLECENIA Wzór nr 1 - FORMULARZA OFERTY Wzór nr 2 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW 16 Wzór nr 3 i 4 OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Razem stron: 18

2 CZĘŚĆ 1 - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW INFORMACJE OGÓLNE 1 PRZEDMIOTEM POSTĘPOWANIA o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH II Oddział w Łodzi, Zduńska Wola ul. Kilińskiego 7/11, tel , fax zwany dalej zamawiającym jest: Przeprowadzenie szkoleń doskonalących dla pracowników II Oddziału ZUS w Łodzi na który składają się następujące części: Zadanie 1 (Część 1) - Technika obsługi klientów w placówkach ZUS. Zadanie 2 (Część 2) - MS Excel wykorzystywanie zaawansowanych narzędzi i funkcji programu. Szczegółowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA znajduje się w Części 2 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 2 Zamówienie należy realizować w terminie: do r. 3 Postępowanie toczyć się będzie zgodnie z uregulowaniami ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z zm.) - zwanej dalej Ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami art. 39, wg procedury stosowanej dla zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. 4 Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy. 5 WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIE 1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają n/w warunki: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (art. 22 ust. 1 pkt 1 Ustawy). Działalność prowadzona na potrzeby wykonywania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień wynikających z przepisów prawa. 2) posiadania wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust. 1 pkt 2 Ustawy). Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca składający ofertę na wybraną przez siebie część zamówienia przeprowadził w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, przynajmniej pięć szkoleń o tematyce porównywalnej z przedmiotem zamówienia, obejmujące wykonanie usług: dla Zadania 1 (Część 1) polegających na przeprowadzeniu szkoleń z zakresu obsługi klientów. dla Zadania 2 (Część 2) polegających na przeprowadzeniu szkoleń z zakresu obsługi programów biurowych. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 Ustawy). Wykonawca powinien dysponować kadrą dydaktyczną zapewniającą profesjonalne wykonanie zamówienia. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej (art. 22 ust. 1 pkt 4 Ustawy). Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania warunków określonych w 5 ust. 1 pkt. 2-3 zostanie dokonana na podstawie OŚWIADCZENIA WYKONAWCY sporządzonego zgodnie z Wzorem nr 2 stanowiącym załącznik do SIWZ. 2 Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków określonych w 5 ust. 1 pkt. 2-3 może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 3 Z udziału w niniejszym postępowaniu zamawiający wykluczy wykonawców, w stosunku, do których zaistnieje choćby jedna z okoliczności określonych w art. 24 ust. 1, 1a, 2 Ustawy. Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą. Ocena zaistnienia okoliczności określonych w art. 24 ust. 1, 1a, 2 Ustawy skutkujących wykluczeniem z postępowania zostanie dokonana na podstawie OŚWIADCZENIA WYKONAWCY sporządzonego zgodnie z Wzorem nr 3 lub 4 stanowiącym załącznik do SIWZ oraz załączonych do niego dokumentów wymienionych w 6 ust. 4. W przypadku okoliczności przewidzianej w art. 24 ust. 1a podstawą decyzji o wykluczeniu będą dokumenty znajdujące się w dyspozycji Zamawiającego. 4 O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty wykonawcy zostaną zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne. 5 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 1) jest niezgodna z Ustawą, 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Ustawy, 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, SIWZ- szkolenia - 10/ /370/ZAP-11/2011 2

3 5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Ustawy. Zgoda wykonawcy musi mieć formę oświadczenia milczenie uznane zostanie za brak zgody i spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7 Ustawy. 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 6 OFERTA MUSI ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA 1 Wypełniony FORMULARZ OFERTY zgodny ze Wzorem nr 1 stanowiącym załącznik do SIWZ, podpisany własnoręcznie (art. 78 Kodeksu Cywilnego) przez wykonawcę lub jego pełnomocnika. 2 W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1) OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu sporządzone zgodnie z Wzorem nr 2 stanowiącym załącznik do SIWZ podpisane własnoręcznie (art. 78 Kodeksu Cywilnego) przez wykonawcę lub jego pełnomocnika, 2) W przypadku, gdy wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w 5 ust. 1 pkt 2 SIWZ, zamierza polegać na wiedzy i doświadczeniu podmiotu trzeciego, pisemne zobowiązanie lub inny dokument potwierdzający oddanie mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 3 W celu wykazania braku przesłanek do wykluczenia: 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone odpowiednio wg Wzoru nr 3 lub nr 4, stanowiącego załącznik do SIWZ, podpisane własnoręcznie (art Kodeksu Cywilnego) przez wykonawcę lub jego pełnomocnika; 2) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4) Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonanie i odbiorców z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W wykazie należy wskazać, co najmniej pięć szkoleń o tematyce porównywalnej z przedmiotem zamówienia określonym w wybranym zadaniu (minimum 5 szkoleń dotyczących obsługi klientów lub/ i 5 szkoleń z zakresu obsługi programów biurowych). 5) Dokumenty wymienione w 6 ust. 3 pkt 1, 2 i 3 dotyczące każdego podmiotu, z którego zasobów zamierza korzystać wykonawca. 4 W przypadku składania oferty przez konsorcjum, spółkę cywilną lub osoby fizyczne działające wspólnie należy załączyć do niej: 1) Oryginał pełnomocnictwa upoważniający podpisującego ofertę do reprezentowania w postępowaniu składających ofertę lub ich reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia (art. 23 ust. 2 Ustawy); 2) OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie ze Wzorem nr 2 stanowiącym załącznik do SIWZ podpisane własnoręcznie (art Kodeksu Cywilnego) przez każdego z wykonawców; 3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone odpowiednio wg Wzoru nr 3 lub nr 4, stanowiącego załącznik do SIWZ, podpisane własnoręcznie (art Kodeksu Cywilnego) przez każdego z wykonawców; 4) Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonanie i odbiorców z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W wykazie należy wskazać, co najmniej pięć szkoleń o tematyce porównywalnej z przedmiotem zamówienia określonym w wybranym zadaniu (minimum 5 szkoleń dotyczących obsługi klientów lub/ i 5 szkoleń z zakresu obsługi programów biurowych). Wykaz może złożyć każdy z wykonawców występujących wspólnie spełniający warunek. Doświadczenie wykonawców występujących wspólnie nie będzie sumowane. 5) Dokumenty określone w 6 ust. 4 pkt 2 i 3 dotyczące każdego podmiotu, z którego wiedzy i doświadczenia w celu wykazania spełnienia warunków udziału zamierza korzystać wykonawca. 5 W przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w dokumencie określonym w 6 ust. 3 pkt 2 lub niewskazaną w załączonym do oferty pełnomocnictwie należy do oferty załączyć aktualne (wg oceny wykonawcy) zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej. SIWZ- szkolenia - 10/ /370/ZAP-11/2011 3

4 6 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 1). nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2). nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3). nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 4). zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia. 7 Zamawiający prosi, aby własnoręczne podpisy na oświadczeniach oraz ofercie były czytelne, tj. zostały złożone w sposób umożliwiający odczytanie, co najmniej nazwiska osoby podpisującej a w przypadku podpisu nieczytelnego zaopatrzone w pieczątkę imienną. W przypadku zaistnienia wątpliwości, czy dokument został podpisany przez wykonawcę lub upoważnioną przez niego osobę, zamawiający może zażądać dostarczenia w ustalonym przez siebie terminie wzoru podpisu uwiarygodnionego przez osobę zaufania publicznego (np. radcę prawnego, adwokata, notariusza, itp.). 8 Zamawiający prosi, aby dokumenty wymienione w 6 były włączone do oferty w ww. kolejności i oznaczone Załącznik nr Załączniki będące kopiami dokumentów muszą posiadać adnotację: ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM DNIA i własnoręczny podpis wykonawcy w przypadku dokumentów wielostronicowych posiadających własną numerację stron ww. adnotacja uzupełniona informacją strony od 1 do może być umieszczona na ostatniej ponumerowanej stronie. Na kopiach pozostałych dokumentów adnotacje muszą być umieszczone na każdej stronie zawierającej informacje. 10 W formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub pełnomocnika mogą być złożone n/w dokumenty: 1) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, 2) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 11 Zamawiający wezwie wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw do wykluczenia lub, którzy nie złożyli pełnomocnictw albo, którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub, którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. Składane na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, oraz spełnienie przez oferowaną usługę wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY 7 Wykonawcy składający oferty zobowiązani są do ich sporządzenia zgodnie z treścią SIWZ. W celu określenia ceny oferty wykonawcy powinni wypełnić załączony do SIWZ FORMULARZ OFERT - Wzór nr 1 wskazując w nim zgodnie z wyborem wykonawcy: 1. Zryczałtowaną kwotę za przeprowadzenie szkoleń stanowiących Zadanie 1 (Część 1) 2. Zryczałtowaną kwotę za przeprowadzenie szkoleń stanowiących Zadanie 2 (Cześć 2) Ceny brutto podane w FORMULARZU OFERTY w okresie realizacji zamówienia nie będą podlegały waloryzacji z tytułu inflacji. Termin płatności faktur określi wykonawca w ofercie przy założeniu, że minimalny termin płatności wynosi 14 dni, a maksymalny 30 dni od dnia dostarczenia faktury. 8 Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne zadania (tzw. oferty częściowe ) określone szczegółowo w OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Część 2 SIWZ. Złożeniem oferty częściowej na wybrane Zadanie (1 lub 2, albo oba) będzie wypełnienie właściwego wiersza (wierszy) Wzoru nr 1 FORMULARZA OFERTY stanowiącego załącznik do SIWZ. SIWZ- szkolenia - 10/ /370/ZAP-11/2011 4

5 9 Każdy wykonawca może złożyć ofertę obejmującą jedno lub oba zadania. 10 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 11 Oferta winna być napisana w języku polskim. Jeżeli wykonawca załączy do oferty dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski niezbędne jest dołączenie ich tłumaczenia potwierdzonego przez wykonawcę. Zamawiający prosi, aby wszystkie stronice oferty zawierające informacje zostały ponumerowane, a dokumenty tworzące ofertę spięte/zszyte w sposób zapewniający jej nienaruszalność. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert może zastrzec, aby nie ujawniać zawartych w niej informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy oraz innych informacji niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa zastrzeżenie tych informacji będzie bezskuteczne. Stosowne zastrzeżenie wykonawca winien złożyć w Ofercie Wzór nr 1 stanowiącym załącznik do SIWZ, w przeciwnym razie cała oferta może być ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania. Zamawiający zaleca, aby dokumenty zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.) są nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działanie w celu zachowania ich poufności. 12 Wykonawca składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tzn. będzie liczony z uwzględnieniem dnia wyznaczonego, jako termin składania ofert. 13 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz udziałem w postępowaniu. 14 Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert równoważnych. 15 Zamawiający wyraża zgodę na udział podwykonawców w realizacji zamówienia. Zaangażowanie podwykonawców nie zmienia zobowiązań wykonawcy wobec zamawiającego za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. W przypadku zamiaru powierzenia podwykonawcom wykonania części zamówienia wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie zakresu prac, który zamierza powierzyć podwykonawcom. W przypadku nie wskazania w ofercie zakresu prac przewidzianych do powierzenia podwykonawcom zamawiający uzna, że wykonawca samodzielnie wykona przedmiot zamówienia. SKŁADANIE OFERTY 16 1 Ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH II Oddział w Łodzi WIELOOSOBOWE STANOWSKO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH OFERTA: SZKOLENIA 2 Oferta musi być podpisana własnoręcznie przez: wykonawcę / działające wspólnie osoby/ osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy wymienione we wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego / wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, albo ustanowionego pełnomocnika. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym art. 82 ust. 2 Ustawy. 17 Ofertę można złożyć osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach ) w siedzibie zamawiającego - ZUS II Oddział w Łodzi ul. Kilińskiego 7/11, Zduńska Wola, pokój 200 w terminie najpóźniej do r. godz Każdy wykonawca składający ofertę osobiście może na swoje życzenie otrzymać potwierdzenie jej złożenia z numerem wpływu, datą i godziną złożenia. Informacje te zostaną odnotowane na kopercie oferty. 19 Oferty nadesłane do zamawiającego za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, firmy kurierskiej - należy przygotować w sposób określony jw. i przesłać w zewnętrznej kopercie zaadresowanej w następujący sposób: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH II Oddział w Łodzi KANCELARIA OGÓLNA OFERTA: SZKOLENIA ul. Kilińskiego 7/ ZDUŃSKA WOLA NIE OTWIERAĆ!!! 20 Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert bez względu na przyczynę opóźnienia będą zwracane niezwłocznie. W przypadku braku na kopercie lub liście przewozowym adresu składającego, SIWZ- szkolenia - 10/ /370/ZAP-11/2011 5

6 zamawiający zastrzega sobie prawo komisyjnego otwarcia takiej oferty przed jej odesłaniem w celu ustalenia adresu nadawcy. Treść oferty nie zostanie udostępniona uczestnikom postępowania. 21 Zamawiający nie żąda zabezpieczenia oferty wadium. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 22 Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami w godzinach (Pn. - Pt.) są: 1 W zakresie procedury: Jan Garczyński - tel , lub w.324, fax , Dominik Borkowski - tel lub wew W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Anna Zygmańska - tel wew Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje strony przekazywać będą pisemnie lub faksem. W przypadku korespondencji przekazywanej faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza faksem otrzymanie dokumentu odsyłając pierwszą stronę otrzymanego dokumentu, na której podaje liczbę otrzymanych stron oraz informuje, czy otrzymany dokument jest w całości (części) czytelny. WYJAŚNIENIA I ZMIANY SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 24 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Po upływie tego terminu zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie SIWZ. Wyjaśnienia zostaną opublikowane na stronie internetowej zamawiającego oraz doręczone lub przesłane wykonawcom, którzy pobrali SIWZ w formie pisemnej Zamawiający przed upływem terminu składania ofert może zmienić treść SIWZ. Każda wprowadzona przez zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ. Zostanie ona opublikowana na stronie internetowej zamawiającego oraz doręczona lub przesłana do wszystkich wykonawców, którzy pobrali SIWZ w formie pisemnej. 2 W przypadku, gdy wprowadzona zmiana będzie istotna w rozumieniu art. 12a ust. 2 Ustawy zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach o ile będzie to konieczne. 3 W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania zamawiającego i wykonawców związane z wcześniej ustalonym terminem będą podlegały nowemu terminowi. ZMIANA I WYCOFYWANIE OFERTY 26 1 Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę przed wyznaczonym terminem składania ofert za pomocą wniosku przesłanego do zamawiającego w formie pisemnej lub faxem. Wniosek musi być podpisany własnoręcznie przez wykonawcę / osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Do wniosku należy załączyć odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub pełnomocnictwo dla osoby podpisującej wniosek. PO UPŁYWIE TERMINU SKŁADANIA OFERT WYKONAWCA NIE MOŻE WYCOFAĆ, ANI ZMIENIĆ OFERTY. 2 Wykonawca może złożyć nową ofertę w zamian za wycofaną tylko przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku opakowanie należy oznaczyć tak jak w 17 oraz zamieścić na nim dodatkową informację: OFERTA ZAMIENNA Z WYCOFANIEM POPRZEDNIEJ. W takim przypadku otwarta zostanie oferta zamienna, a oferta wycofana nie będzie otwierana. 3 Złożenie oferty bez wycofania poprzednio złożonej (brak adnotacji o wycofaniu na kopercie) zostanie uznane za złożenie dwóch ofert i spowoduje odrzucenie obu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 82 ust. 1 Ustawy. 4 Wykonawca może uzupełnić wcześniej złożoną ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert W takim przypadku opakowanie należy oznaczyć tak jak w 17 oraz zamieścić na nim dodatkową informacją UZUPEŁNIENIE OFERTY. Oferty z takim oznaczeniem będą otwarte bezpośrednio po otwarciu oferty uzupełnianej. OTWARCIE OFERT 27 Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie Zamawiającego w ZUS II Oddział w Łodzi, ul. Kilińskiego 7/11, Zduńska Wola w pokoju 200 (II piętro). 1 Otwarcie ofert jest jawne. 2 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 3 Po otwarciu oferty zamawiający ogłosi informacje określone art. 86 ust. 4 Ustawy: a) nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, SIWZ- szkolenia - 10/ /370/ZAP-11/2011 6

7 b) cenę brutto (z podatkiem VAT), c) termin wykonania zamówienia, d) termin płatności faktur. 4 Informacje te zostaną niezwłocznie odnotowane w protokole postępowania przetargowego. 5 W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek zamawiający prześle mu informacje, o których mowa w ust. 2 i 3. KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT 28 1 Złożone oferty ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów: CENA BRUTTO (z podatkiem VAT) 100 % 2 Za najkorzystniejszą w każdym z Zadań (części) uznana zostanie Oferta, która uzyska największą wartość wskaźnika C obliczonego wg wzoru: C = C min C of x 100 gdzie: C - Kryterium CENA BRUTTO (z podatkiem VAT) C min - najniższa cena brutto ogółem spośród wszystkich ocenianych ofert. C of - cena brutto ogółem oferty ocenianej 3 Jeżeli, nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone dwie lub więcej ofert o takiej samej najniższej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. 4 Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować w nich cen wyższych niż zaoferowane w złożonych uprzednio. 29 W toku badania i oceny złożonych ofert, zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, zgodnie z art. 87 ust.1 Ustawy. 30 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, a następnie podejmie działania określone w art. 90 Ustawy. POPRAWIANIE OMYŁEK PISARSKICH I RACHUNKOWYCH 31 Zamawiający poprawia w ofercie: 1 Oczywiste omyłki pisarskie, 2 Oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. O poprawieniu omyłek, o których mowa w ust. 1 i 2 wykonawcy, w których ofertach je poprawiono zostaną zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. 3 Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty o poprawieniu omyłek wykonawcy, w których ofertach je poprawiono zostaną niezwłocznie zawiadomieni. Wykonawca powinien w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia poinformować zamawiającego, czy wyraża zgodę na dokonane poprawki. Milczenie wykonawcy uznane zostanie za brak zgody i spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 7 Ustawy. WYNIKI POSTĘPOWANIA I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 32 Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o: 1 wyborze najkorzystniejszej oferty w każdym z Zadań, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom; 2 Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 3 Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 4 terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 33 Jeżeli Wykonawca, którego ofertę wybrano uchyli się od zawarcia umowy zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 34 Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania zmiany umowy. 35 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM 36 1 Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy określa Dział VI ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ Ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z zm.). SIWZ- szkolenia - 10/ /370/ZAP-11/2011 7

8 Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie od n/w niezgodnych z przepisami Ustawy czynności zamawiającego podjętych w niniejszym postępowaniu: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 3) odrzucenia oferty odwołującego. Odwołanie powinno wskazywać czynność zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Zamawiający na żądanie wykonawcy niezwłocznie potwierdzi otrzymanie kopii odwołania w sposób określony w 23 SIWZ. 2 Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub opublikowania SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego. 3 Odwołanie wobec czynności określonej w 36 ust. 1 pkt. 2 i 3 wnosi się w terminie 5 dni do przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli została ona przesłana za pomocą faksu lub 10 dni, jeżeli została przesłana w inny sposób. SIWZ- szkolenia - 10/ /370/ZAP-11/2011 8

9 CZĘŚĆ 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA jest przeprowadzenie w terminie do r. szkoleń doskonalących dla pracowników II Oddziału ZUS w Łodzi. CPV: usługi szkolenia personelu Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: Zadanie 1 (Część 1): Technika obsługi klientów w placówkach ZUS szkolenie dla 110 osób w grupach 15 osobowych. Szkolenia należy przeprowadzić w terminach uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego w salach zlokalizowanych w placówkach Zamawiającego w Sieradzu - ul. Piłsudskiego 8, Zduńskiej Woli - ul. Kilińskiego 7/11, Łodzi - ul. Łęczycka 70B, udostępnionych Wykonawcy nieodpłatnie w godzinach zgodnie z programem opracowanym przez Wykonawcę, który nie może w sposób istotny odbiegać od programu ramowego odpowiedniego dla Zadania (części) wskazanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca wyda uczestnikom szkolenia certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia. Zadanie 2 (Część 2): MS Excel wykorzystywanie zaawansowanych narzędzi i funkcji programu szkolenie dla 15 osób. Szkolenia należy przeprowadzić w terminach uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego w sali Zamawiającego w Zduńskiej Woli - ul. Kilińskiego 7/11, udostępnionej Wykonawcy nieodpłatnie w godzinach zgodnie z programem opracowanym przez Wykonawcę, który nie może w sposób istotny odbiegać od programu ramowego odpowiedniego dla Zadania (części) wskazanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca wyda uczestnikom szkolenia certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia. Zapewnienie sprzętu informatycznego niezbędnego do przeprowadzenia zajęć należy do obowiązków Wykonawcy. SIWZ- szkolenia - 10/ /370/ZAP-11/2011 9

10 Załącznik nr 1 Technika obsługi klientów w placówkach ZUS 1. Rola pracowników stanowisk obsługi klientów w kształtowaniu wizerunku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 2. Uwarunkowania dobrej obsługi klientów w terenowych jednostkach organizacyjnych ZUS. 3. Doskonalenie umiejętności pracowników stanowisk obsługi klientów w zakresie komunikacji interpersonalnej. 4. Zasady komunikowania się z klientami. 5. Ćwiczenia - odpowiedzi na trudne pytania. 6. Techniki argumentacji. 7. Ćwiczenia - obsługa klientów przy wykorzystaniu poznanych technik. 8. Obsługa trudnego klienta. 9. Ćwiczenia - obsługa trudnego klienta, usuwanie obiekcji. 10. Błędy percepcji. 11. Dostosowanie obsługi do typu zachowania klientów. 12. Ćwiczenia - obsługa klientów w zależności od typu zachowania. 13. Dostosowanie obsługi do stylu komunikacji klientów. 14. Ćwiczenia - obsługa klientów w zależności od typu komunikacji. 15. Dostosowanie obsługi do sposobu postrzegania rzeczywistości przez klientów. 16. Etapy obsługi klientów. 17. Obsługa osób niepełnosprawnych, starszych oraz znajdujących się w sytuacji traumatycznej. 18. Ćwiczenia - obsługa osób niepełnosprawnych, starszych, znajdujących się w sytuacji traumatycznej. 19. Obsługa klientów przez telefon. SIWZ- szkolenia - 10/ /370/ZAP-11/

11 Załącznik nr 2 MS Excel wykorzystywanie zaawansowanych narzędzi i funkcji programu 1. Analiza danych przy pomocy funkcji: przegląd najważniejszych funkcji Excela m.in. WYSZUKAJ.PIONOWO, JEŻELI, SUMA.JEŻELI, ręczne i automatyczne przypisywanie nazw zakresom komórek - profesjonalne adresowanie bezwzględne, zagnieżdżanie funkcji 2. Najważniejsze narzędzia analityczne: sprawdzanie poprawności danych (w tym danych już istniejących) scenariusze - wygodne kalkulacje wielowariantowe w jednym arkuszu zaawansowane sortowanie sumy częściowe filtr zaawansowany analiza informacji za pomocą funkcji baz danych konsolidacja danych zastosowanie narzędzia Szukaj wyniku tekst, jako kolumny - dzielenie tekstu na wyrazy autokonspekt i grupowanie danych. 3. Tabele przestawne i wykresy przestawne zasady prawidłowego użycia tabel przestawnych: dobór pól, optymalizacja pamięci, grupowania wg czasu, liczb i tekstów przykłady analizy danych za pomocą tabel i wykresów przestawnych. 4. Zaawansowane wykresy przedstawienie danych o różnych rzędach wielkości linia trendu własny szablon, wykresy 5. Współpraca z innymi aplikacjami import z Accessa import plików tekstowych kwerenda sieci Web integracja z SharePointem (pokaz) 6. Organizacja informacji ochrona arkuszy i zeszytów zabezpieczanie plików hasłem tworzenie formatów niestandardowych wyróżnianie istotnych danych przy użyciu formatowania warunkowego. 7. Wstęp do makr bezpieczeństwo rejestrowanie i uruchamianie przypisywanie makr do przycisków na paskach poleceń SIWZ- szkolenia - 10/ /370/ZAP-11/

12 CZĘŚĆ 3 WZÓR UMOWY ZLECENIA W dniu r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i następnych ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z zm.), zwanej dalej Ustawą, wg procedury stosowanej dla zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - znak sprawy: /370/ZAP-11/2011 pomiędzy: ZAKŁADEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH II Oddział w Łodzi, Zduńska Wola, ul. Kilińskiego 7/11, reprezentowanym przez: dr Małgorzatę OLSZEWSKĄ - Dyrektora Oddziału zwanym w dalszej treści umowy Zleceniodawcą a... z siedzibą w... wpisany do pod nr... kapitał zakładowy -.., kapitał wpłacony: -, posiadającą (NIP... REGON...), reprezentowanym przez:... zwaną w dalszej treści umowy Zleceniobiorcą, została zawarta umowa o następującej treści: 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przeprowadzenie w placówkach Zleceniodawcy terminie do r. szkoleń doskonalących dla pracowników II Oddziału ZUS w Łodzi, nt: dla..grup. 2. Szkolenia należy przeprowadzić w terminach uzgodnionych z przedstawicielem Zleceniodawcy w godzinach zgodnie z programem opracowanym przez Zleceniobiorcę, który nie może w sposób istotny odbiegać od programu ramowego odpowiedniego dla Zadania (części) wskazanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Sale, w których prowadzone będzie szkolenie zlokalizowane są w placówkach Zleceniodawcy 4. Sale zostaną udostępnione nieodpłatnie, zapewnienie sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji szkolenia należy do obowiązków Zleceniobiorcy 1 5. Przedmiot umowy należy realizować: do r. 6. Zleceniodawca wyraża zgodę na udział podwykonawców w realizacji przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, że prowadzona przez nich działalność jest zgodna z przedmiotem umowy. Zaangażowanie podwykonawców nie zmienia zobowiązań Zleceniobiorcy wobec Zleceniodawcy za wykonanie przedmiotu umowy. Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. Strony ustalają, że następująca część zamówienia wchodząca w zakres przedmiotu umowy zostanie powierzona podwykonawcom:... 2 (wymienić zakres) 7. Osobą odpowiedzialną za koordynację przedmiotu umowy ze strony Zleceniodawcy jest: Anna Zygmańska - tel wew Osobą odpowiedzialną za koordynację realizacji przedmiotu umowy ze strony Zleceniobiorcy jest:... - tel...., fax WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Zleceniobiorca za wykonanie przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie zryczałtowane w wysokości... zł (słownie złotych:...../100) zgodnie z ofertą z dnia. 2. Określone w Ofercie z dnia r. wynagrodzenie Zleceniobiorcy nie będzie podlegało waloryzacji z tytułu inflacji. 3. Za wykonanie przedmiotu umowy Zleceniobiorca wystawi fakturę VAT po wykonania zamówienia dla: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 II Oddział w Łodzi Zduńska Wola, ul. Kilińskiego 7/11 NIP i dostarczy bądź prześle ją na adres: 1 Dotyczy szkolenia w zakresie Zadania 2 2 Redakcja ust. 6 zostanie doprecyzowana na podstawie oferty SIWZ- szkolenia - 10/ /370/ZAP-11/

13 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH II Oddział w Łodzi Zduńska Wola, ul. Kilińskiego 7/11 4. Zapłata za zrealizowanie przedmiotu umowy będzie dokonywana przelewem na rachunek wskazany przez Zleceniobiorcę w terminie dni do od dnia dostarczenia faktury. Rachunek Zleceniobiorcy: W przypadku nie uregulowania przez Zleceniodawcę płatności w terminie określonym wyżej, Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki od kwoty określonej w 2 ust Zleceniobiorca oświadcza, że rezygnuje z możliwości dokonywania cesji wierzytelności przysługujących mu z tytułu wykonania niniejszej umowy - Zleceniodawca będzie regulował należności wyłącznie na konto Zleceniobiorcy. 3 KARY UMOWNE 1. Strony ustalają, że obowiązującą formę odszkodowania będą stanowiły kary umowne naliczane z następujących tytułów: 1). w razie nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Zleceniobiorcę lub odstąpienie przez Zleceniodawcę od umowy z winy Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zleceniodawcy kary umownej w wysokości 20 % kwoty określonej w 2 ust. 1 w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty w formie noty księgowej, bez potrzeby wykazywania szkody przez Zleceniodawcę. 2). Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do potrącenia kary umownej, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, z faktur VAT wystawionej przez Zleceniobiorcę. 3). Zleceniodawca płaci Zleceniobiorcy karę umowną w wysokości 20 % kwoty określonej w 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn nieuzasadnionych. 2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach zawartych w Kodeksie Cywilnym (KC). 4 SPRAWY SPORNE 1. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, strona zgłaszająca reklamację zobowiązana jest w pierwszej kolejności wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego. 3. Druga strona zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do treści reklamacji w ciągu 30 dni od chwili jej otrzymania (dostarczenia). 4. Jeżeli druga strona odmówi uznania reklamacji lub nie udzieli odpowiedzi w terminie, o którym mowa ust. 3, każda ze stron może zwrócić się o rozstrzygniecie do sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zleceniodawcy. 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Każdej ze Stron w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej podpisania przysługuje zgodnie z postanowieniami art. 395 Kodeksu Cywilnego prawo do odstąpienia od umowy w uzgodnionym terminie po uregulowaniu wzajemnych zobowiązań dotyczących wynagrodzenia za wykonane usługi. Odstąpienie może dotyczyć całości lub części przedmioty umowy. W takim przypadku Zleceniobiorca nie przysługuje roszczenie związane z niewykonaniem przedmiotu umowy w całości. 2. Oświadczenie o odstąpieniu wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. 3. Zleceniobiorca bez pisemnej zgody Zleceniodawcy nie może dokonywać przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, a zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonywane będą pod rygorem nieważności w postaci pisemnych aneksów podpisanych przez obie strony. 4. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egz., 2 egz. dla Zleceniodawcy, 1 egz. dla Zleceniobiorcy. ZLECENIODAWCA ZLECENIOBIORCA SIWZ- szkolenia - 10/ /370/ZAP-11/

14 FORMULARZ OFERTY - Wzór nr 1 OFERTA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH II Oddział w Łodzi ul. Kilińskiego 7/ ZDUŃSKA WOLA (zamawiający) PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE WYKONAWCY Nazwa Firmy: Siedziba (miejscowość, poczta): Adres (ulica): Sąd / Organ rejestrowy: Nr w Rejestrze KRS lub Ew. Dz. Gospodarczej: Kapitał zakładowy: * Kapitał wpłacony: * NIP: REGON: Internet: fax.: Telefon: * Dotyczy tylko spółek: akcyjnych, komandytowo akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością 1. Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty zgodnie z przepisami ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z zm) oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z SIWZ na następujących warunkach: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przeprowadzenie szkoleń doskonalących dla pracowników II Oddziału ZUS w Łodzi 1). Zadanie nr 1 (Część 1) - Technika obsługi klientów w placówkach ZUS CENA BRUTTO (z podatkiem VAT) -.. słownie: ). Zadanie nr 2 (Część 2) - MS Excel wykorzystywanie zaawansowanych narzędzi i funkcji programu CENA BRUTTO (z podatkiem VAT) -.. słownie: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA - do r. TERMIN PŁATNOŚCI FAKTUR OD DNIA DOSTARCZENIA (określić w dniach, wymagany termin: minimum 14 - maximum 30 dni)... (data i podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy) SIWZ- szkolenia - 10/ /370/ZAP-11/

15 2 Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 3 Zapoznaliśmy się z treścią SIWZ w tym ze wzorem umowy i nie wnosimy do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę na warunkach określonych w złożonej ofercie oraz wzorze umowy w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego jednak nie później niż do końca okresu związania ofertą. 4 Zostaliśmy poinformowani, że możemy przed upływem składania ofert wydzielić z oferty w oddzielnej części naszej oferty dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec, aby nie były one udostępnione innym uczestnikom postępowania. Dokumenty te znajdują się w odrębnej kopercie zostały oznaczone TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. 5 Integralną częścią oferty są: 1). OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr.....; 2). OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr.....; 3). Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - Załącznik nr.....; 4). Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Załącznik nr... ; 5). Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług ( ) - Załącznik nr... ; 6). INNE. - Załącznik nr.....; 7) Załącznik nr.....; 8)... - Załącznik nr.....; 6. Informujemy, że zamierzamy zlecić innym podmiotom wykonanie n/w części przedmiotu zamówienia: 1)..; 2)..; 3)... 7 Osobą odpowiedzialną za koordynację realizacji przedmiotu zamówienia ze strony Zleceniobiorcy jest: (podać imię i nazwisko, nr telefonu, nr fax-u dot. zapisu 1 ust. 8 Część 3 WZÓR UMOWY ZLECENIA) 8 Konto bankowe wskazane do zapłaty faktur.. (podać nr rachunku Zleceniobiorcy dot. zapisu 2 ust. 4 Część 3 WZÓR UMOWY ZLECENIA)... (data i podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy) SIWZ- szkolenia - 10/ /370/ZAP-11/

16 Wzór nr 2... (pieczęć wykonawcy) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Przeprowadzenie szkoleń doskonalących dla pracowników II Oddziału ZUS w Łodzi zgodnie z postanowieniem art. 44 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z zm.) oświadczam, że spełniam samodzielnie / wspólnie z innymi podmiotami 3 w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 w/w Ustawy.... (data i podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy) 3 niepotrzebne skreślić SIWZ- szkolenia - 10/ /370/ZAP-11/

17 ... (pieczęć wykonawcy) Wzór nr 3 OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA PODMIOTU WPISANEGO DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO (OSOBY PRAWNEJ) Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Przeprowadzenie szkoleń doskonalących dla pracowników II Oddziału ZUS w Łodzi zgodnie z postanowieniem 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817) oświadczam, iż w stosunku do mnie, nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z zm.) stanowiących podstawę do wykluczenia z postępowania.... (data i podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy) SIWZ- szkolenia - 10/ /370/ZAP-11/

18 ... (pieczęć wykonawcy) Wzór nr 4 OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA OSOBY FIZYCZNEJ Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Przeprowadzenie szkoleń doskonalących dla pracowników II Oddziału ZUS w Łodzi oświadczam, iż w stosunku do mnie, nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z zm.) stanowiących podstawę do wykluczenia z postępowania oraz zgodnie z postanowieniem 2 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817) oświadczam, iż w stosunku do mnie: nie otwarto likwidacji, nie ogłoszono upadłości, zawarty po ogłoszeniu upadłości i zatwierdzony przez sąd układ nie przewiduje zaspokojenie wierzycieli przez likwidację mojego majątku... (data i podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy) SIWZ- szkolenia - 10/ /370/ZAP-11/

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 1. Zamawiający: ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Rogoźno, dnia 11.06.2008 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Zamawiający : Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego 64-610 Rogoźno, ul. II Armii Wojska Polskiego 1 Reprezentowany przez: Dyrektora

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ) 1. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM 1.1. Zamawiającym jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. Ul. Przemysłowa 12

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo5.resman.pl Rzeszów: Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 3 października 2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , ,

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , Wrocław: Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 117152-2012; data zamieszczenia: 13.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opkspzoo.eu Ozorków: Dostawa 2 sztuk nowych autobusów w formie leasingu operacyjnego. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

Złotów: Wycena nieruchomości gruntowych Gminy Miasto Złotów w celu aktualizacji wysokości rocznej opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu

Złotów: Wycena nieruchomości gruntowych Gminy Miasto Złotów w celu aktualizacji wysokości rocznej opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu Złotów: Wycena nieruchomości gruntowych Gminy Miasto Złotów w celu aktualizacji wysokości rocznej opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu Numer ogłoszenia: 146446-2011; data zamieszczenia: 07.06.2011

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dom Dziecka w Pawłówce 16-427 Przerośl Pawłówka Nowa 1. Dostawa oleju opałowego do Dom Dziecka w Pawłówce.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dom Dziecka w Pawłówce 16-427 Przerośl Pawłówka Nowa 1. Dostawa oleju opałowego do Dom Dziecka w Pawłówce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Dom Dziecka w Pawłówce 16-427 Przerośl Pawłówka Nowa 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa oleju opałowego do Dom Dziecka w Pawłówce. CPV: 09135100 5 TRYB

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej 30 000 EURO, poniżej progów unijnych RI.II.272.33.2015 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nazwa zamówienia: Usługa prenumeraty czasopism

Bardziej szczegółowo

Page 1 of 5 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

Page 1 of 5 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, Page 1 of 5 Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych i akcesoriów oraz świadczenie usług internetu mobilnego dla Wrocławskich Inwestycji Sp. z o.o. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi/ Warszawa: Obsługa Konferencji ICMM3 w dniach 8-11 września 2013 r. Numer

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa zestawów sportowych oraz dodatkowych elementów (kamizelek oraz turbo oszczepów i vortexów na potrzeby programu Lekkoatletyka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=334434&rok= Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM SIECI TELEWIZJI KABLOWEJ WRAZ ZE STACJĄ CZOŁOWĄ W MARGONINIE

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM SIECI TELEWIZJI KABLOWEJ WRAZ ZE STACJĄ CZOŁOWĄ W MARGONINIE OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM SIECI TELEWIZJI KABLOWEJ WRAZ ZE STACJĄ CZOŁOWĄ W MARGONINIE Data publikacji: 30.12.2015 r. Termin składania ofert: 08.01.2016 r. Gmina Margonin

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych na terenie Powiatu Puckiego i Wejherowskiego oraz na drogach powiatowych miejskich w Wejherowie Numer ogłoszenia: 113720-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6 Numer sprawy ILO/205/1/07 Ełk, dnia 23.08.2007r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov. ZP.2010 08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Gminy Piątnica z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątnicy Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO (formularz - WZÓR )..., dnia... Nazwa Wykonawcy (pełnomocnika Wykonawców działających wspólnie):...... REGON... NIP...KRS... z siedzibą w:...... internet: http://... e-mail:...@... telefon...fax... I LO

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej konserwacji pomieszczeń w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 Numer ogłoszenia: 150606-2015;

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy...... Adres Wykonawcy. Tel. / fax Wykonawcy. Mail Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenie realizowana w ramach projektu

Umowa zlecenie realizowana w ramach projektu Nr sprawy: MZO.271.18.2013 Załącznik nr 4 do SIWZ dotyczy: postępowania na przeprowadzenie zajęć doskonalących dla nauczycieli w ramach projektu Nowatorska szkoła-nowa jakość w systemie doskonalenia nauczycieli

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Telefon:... Faks:

O F E R T A. Telefon:... Faks: ............................................................. / p i e c z ą t k a W yk o n a w c y / O F E R T A Załącznik nr 1 do siwz dotycząca postępowania przetargowego pn. Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego

Bardziej szczegółowo

Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznianowa.pl Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: 249086

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP.271.10.2016.GC Kostrzyn nad Odrą 12.04.2016r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.10.2016.GC. Nazwa zadania: Remont parteru Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU MAZURY GARBATE 19-400 Olecko, Plac Wolności 22 Tel./fax (087) 520 20 59; (087) 520 25 16 www.przystanek.pl rok@przystanek.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-10504/JP/13 dostawa oprogramowania. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-10504/JP/13 dostawa oprogramowania. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 30.09.2013 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-10504/JP/13 dostawa oprogramowania na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lubelskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lubelskie. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lubelskie.pl/trzydnik/ Trzydnik Duży: Usługi edukacyjne w ramach projektu Razem

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie usług leśnych mechaniczne przygotowanie gleby na terenie Nadleśnictwa Myślibórz w 2012r.

Wykonywanie usług leśnych mechaniczne przygotowanie gleby na terenie Nadleśnictwa Myślibórz w 2012r. 1. Zamawiający: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE: PRZETARG NIEOGRANICZONY (PRZEKAZANE DO UOPWE W DNIU 07.09.2012 R. POD NUMEREM 2012-124363) Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Oznaczenie sprawy: SP1.2260.4.2015 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Modernizacja zaplecza sali

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA (projekt) Zawarta w dniu.. w Starachowicach pomiędzy FUNDACJĄ AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO, w imieniu której działa Prezes -Ryszard Nosowicz, 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1A, NIP:664-00-12-038

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I). ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. 022 237 00 00. 2. Adres strony internetowej zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatslubicki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatslubicki.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatslubicki.pl Słubice: ZAŁOŻENIE EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI DLA TERENÓW

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42,

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42, Warszawa: Organizacja konferencji Dzień Tematyczny Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) Numer ogłoszenia: 45694-2011; data zamieszczenia: 16.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.starostwo.zywiec.pl Żywiec: Dostawa materiałów biurowych i druków akcydensowych do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsrbujny.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsrbujny.bip.net.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsrbujny.bip.net.pl Wola Krzysztoporska: Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowej

Bardziej szczegółowo

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę artykułów tekstylnych Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 czerwca 2007r Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csdpoznan.pl Poznań: Dostawa samochodu osobowego dla Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam : Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych mgr Zbigniew Zajączkowski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na roboty budowlane o wartości do 60 000 EURO do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest w formie przetargu. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości 30 000 euro. (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) Świadczenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.olsztyn.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.olsztyn.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.olsztyn.eu Olsztyn: Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w obiektach Olsztyńskiego

Bardziej szczegółowo

komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2013-02-25 11:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Zakup wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz zwracania przesyłek do nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Znak sprawy: PK 38/2015/R ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Zamówienie na obsługę portalu greenvelo.pl

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In... Katowice: Dostawy wzorców oraz materiałów certyfikowanych do badań laboratoryjnych, dostawy surowic do badań laboratoryjnych, dostawy produktów do badań mikrobiologicznych, dostawy odczynników chemicznych.

Bardziej szczegółowo