SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH II ODDZIAŁ W ŁODZI ul. Kilińskiego 7/11, Zduńska Wola tel , fax Znak: /370/ZAP-11/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO: Przeprowadzenie szkoleń doskonalących dla pracowników II Oddziału ZUS w Łodzi ZATWIERDZIŁ: SPIS TREŚCI Tytuły części dokumentacji strona STRONA TYTUŁOWA 1 Część 1 - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 2-8 Część 2 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 9-11 Część 3 - WZÓR UMOWY ZLECENIA Wzór nr 1 - FORMULARZA OFERTY Wzór nr 2 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW 16 Wzór nr 3 i 4 OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Razem stron: 18

2 CZĘŚĆ 1 - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW INFORMACJE OGÓLNE 1 PRZEDMIOTEM POSTĘPOWANIA o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH II Oddział w Łodzi, Zduńska Wola ul. Kilińskiego 7/11, tel , fax zwany dalej zamawiającym jest: Przeprowadzenie szkoleń doskonalących dla pracowników II Oddziału ZUS w Łodzi na który składają się następujące części: Zadanie 1 (Część 1) - Technika obsługi klientów w placówkach ZUS. Zadanie 2 (Część 2) - MS Excel wykorzystywanie zaawansowanych narzędzi i funkcji programu. Szczegółowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA znajduje się w Części 2 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 2 Zamówienie należy realizować w terminie: do r. 3 Postępowanie toczyć się będzie zgodnie z uregulowaniami ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z zm.) - zwanej dalej Ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami art. 39, wg procedury stosowanej dla zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. 4 Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy. 5 WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIE 1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają n/w warunki: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (art. 22 ust. 1 pkt 1 Ustawy). Działalność prowadzona na potrzeby wykonywania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień wynikających z przepisów prawa. 2) posiadania wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust. 1 pkt 2 Ustawy). Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca składający ofertę na wybraną przez siebie część zamówienia przeprowadził w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, przynajmniej pięć szkoleń o tematyce porównywalnej z przedmiotem zamówienia, obejmujące wykonanie usług: dla Zadania 1 (Część 1) polegających na przeprowadzeniu szkoleń z zakresu obsługi klientów. dla Zadania 2 (Część 2) polegających na przeprowadzeniu szkoleń z zakresu obsługi programów biurowych. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 Ustawy). Wykonawca powinien dysponować kadrą dydaktyczną zapewniającą profesjonalne wykonanie zamówienia. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej (art. 22 ust. 1 pkt 4 Ustawy). Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania warunków określonych w 5 ust. 1 pkt. 2-3 zostanie dokonana na podstawie OŚWIADCZENIA WYKONAWCY sporządzonego zgodnie z Wzorem nr 2 stanowiącym załącznik do SIWZ. 2 Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków określonych w 5 ust. 1 pkt. 2-3 może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 3 Z udziału w niniejszym postępowaniu zamawiający wykluczy wykonawców, w stosunku, do których zaistnieje choćby jedna z okoliczności określonych w art. 24 ust. 1, 1a, 2 Ustawy. Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą. Ocena zaistnienia okoliczności określonych w art. 24 ust. 1, 1a, 2 Ustawy skutkujących wykluczeniem z postępowania zostanie dokonana na podstawie OŚWIADCZENIA WYKONAWCY sporządzonego zgodnie z Wzorem nr 3 lub 4 stanowiącym załącznik do SIWZ oraz załączonych do niego dokumentów wymienionych w 6 ust. 4. W przypadku okoliczności przewidzianej w art. 24 ust. 1a podstawą decyzji o wykluczeniu będą dokumenty znajdujące się w dyspozycji Zamawiającego. 4 O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty wykonawcy zostaną zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne. 5 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 1) jest niezgodna z Ustawą, 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Ustawy, 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, SIWZ- szkolenia - 10/ /370/ZAP-11/2011 2

3 5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Ustawy. Zgoda wykonawcy musi mieć formę oświadczenia milczenie uznane zostanie za brak zgody i spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7 Ustawy. 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 6 OFERTA MUSI ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA 1 Wypełniony FORMULARZ OFERTY zgodny ze Wzorem nr 1 stanowiącym załącznik do SIWZ, podpisany własnoręcznie (art. 78 Kodeksu Cywilnego) przez wykonawcę lub jego pełnomocnika. 2 W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1) OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu sporządzone zgodnie z Wzorem nr 2 stanowiącym załącznik do SIWZ podpisane własnoręcznie (art. 78 Kodeksu Cywilnego) przez wykonawcę lub jego pełnomocnika, 2) W przypadku, gdy wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w 5 ust. 1 pkt 2 SIWZ, zamierza polegać na wiedzy i doświadczeniu podmiotu trzeciego, pisemne zobowiązanie lub inny dokument potwierdzający oddanie mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 3 W celu wykazania braku przesłanek do wykluczenia: 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone odpowiednio wg Wzoru nr 3 lub nr 4, stanowiącego załącznik do SIWZ, podpisane własnoręcznie (art Kodeksu Cywilnego) przez wykonawcę lub jego pełnomocnika; 2) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4) Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonanie i odbiorców z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W wykazie należy wskazać, co najmniej pięć szkoleń o tematyce porównywalnej z przedmiotem zamówienia określonym w wybranym zadaniu (minimum 5 szkoleń dotyczących obsługi klientów lub/ i 5 szkoleń z zakresu obsługi programów biurowych). 5) Dokumenty wymienione w 6 ust. 3 pkt 1, 2 i 3 dotyczące każdego podmiotu, z którego zasobów zamierza korzystać wykonawca. 4 W przypadku składania oferty przez konsorcjum, spółkę cywilną lub osoby fizyczne działające wspólnie należy załączyć do niej: 1) Oryginał pełnomocnictwa upoważniający podpisującego ofertę do reprezentowania w postępowaniu składających ofertę lub ich reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia (art. 23 ust. 2 Ustawy); 2) OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie ze Wzorem nr 2 stanowiącym załącznik do SIWZ podpisane własnoręcznie (art Kodeksu Cywilnego) przez każdego z wykonawców; 3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone odpowiednio wg Wzoru nr 3 lub nr 4, stanowiącego załącznik do SIWZ, podpisane własnoręcznie (art Kodeksu Cywilnego) przez każdego z wykonawców; 4) Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonanie i odbiorców z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W wykazie należy wskazać, co najmniej pięć szkoleń o tematyce porównywalnej z przedmiotem zamówienia określonym w wybranym zadaniu (minimum 5 szkoleń dotyczących obsługi klientów lub/ i 5 szkoleń z zakresu obsługi programów biurowych). Wykaz może złożyć każdy z wykonawców występujących wspólnie spełniający warunek. Doświadczenie wykonawców występujących wspólnie nie będzie sumowane. 5) Dokumenty określone w 6 ust. 4 pkt 2 i 3 dotyczące każdego podmiotu, z którego wiedzy i doświadczenia w celu wykazania spełnienia warunków udziału zamierza korzystać wykonawca. 5 W przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w dokumencie określonym w 6 ust. 3 pkt 2 lub niewskazaną w załączonym do oferty pełnomocnictwie należy do oferty załączyć aktualne (wg oceny wykonawcy) zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej. SIWZ- szkolenia - 10/ /370/ZAP-11/2011 3

4 6 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 1). nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2). nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3). nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 4). zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia. 7 Zamawiający prosi, aby własnoręczne podpisy na oświadczeniach oraz ofercie były czytelne, tj. zostały złożone w sposób umożliwiający odczytanie, co najmniej nazwiska osoby podpisującej a w przypadku podpisu nieczytelnego zaopatrzone w pieczątkę imienną. W przypadku zaistnienia wątpliwości, czy dokument został podpisany przez wykonawcę lub upoważnioną przez niego osobę, zamawiający może zażądać dostarczenia w ustalonym przez siebie terminie wzoru podpisu uwiarygodnionego przez osobę zaufania publicznego (np. radcę prawnego, adwokata, notariusza, itp.). 8 Zamawiający prosi, aby dokumenty wymienione w 6 były włączone do oferty w ww. kolejności i oznaczone Załącznik nr Załączniki będące kopiami dokumentów muszą posiadać adnotację: ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM DNIA i własnoręczny podpis wykonawcy w przypadku dokumentów wielostronicowych posiadających własną numerację stron ww. adnotacja uzupełniona informacją strony od 1 do może być umieszczona na ostatniej ponumerowanej stronie. Na kopiach pozostałych dokumentów adnotacje muszą być umieszczone na każdej stronie zawierającej informacje. 10 W formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub pełnomocnika mogą być złożone n/w dokumenty: 1) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, 2) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 11 Zamawiający wezwie wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw do wykluczenia lub, którzy nie złożyli pełnomocnictw albo, którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub, którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. Składane na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, oraz spełnienie przez oferowaną usługę wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY 7 Wykonawcy składający oferty zobowiązani są do ich sporządzenia zgodnie z treścią SIWZ. W celu określenia ceny oferty wykonawcy powinni wypełnić załączony do SIWZ FORMULARZ OFERT - Wzór nr 1 wskazując w nim zgodnie z wyborem wykonawcy: 1. Zryczałtowaną kwotę za przeprowadzenie szkoleń stanowiących Zadanie 1 (Część 1) 2. Zryczałtowaną kwotę za przeprowadzenie szkoleń stanowiących Zadanie 2 (Cześć 2) Ceny brutto podane w FORMULARZU OFERTY w okresie realizacji zamówienia nie będą podlegały waloryzacji z tytułu inflacji. Termin płatności faktur określi wykonawca w ofercie przy założeniu, że minimalny termin płatności wynosi 14 dni, a maksymalny 30 dni od dnia dostarczenia faktury. 8 Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne zadania (tzw. oferty częściowe ) określone szczegółowo w OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Część 2 SIWZ. Złożeniem oferty częściowej na wybrane Zadanie (1 lub 2, albo oba) będzie wypełnienie właściwego wiersza (wierszy) Wzoru nr 1 FORMULARZA OFERTY stanowiącego załącznik do SIWZ. SIWZ- szkolenia - 10/ /370/ZAP-11/2011 4

5 9 Każdy wykonawca może złożyć ofertę obejmującą jedno lub oba zadania. 10 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 11 Oferta winna być napisana w języku polskim. Jeżeli wykonawca załączy do oferty dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski niezbędne jest dołączenie ich tłumaczenia potwierdzonego przez wykonawcę. Zamawiający prosi, aby wszystkie stronice oferty zawierające informacje zostały ponumerowane, a dokumenty tworzące ofertę spięte/zszyte w sposób zapewniający jej nienaruszalność. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert może zastrzec, aby nie ujawniać zawartych w niej informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy oraz innych informacji niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa zastrzeżenie tych informacji będzie bezskuteczne. Stosowne zastrzeżenie wykonawca winien złożyć w Ofercie Wzór nr 1 stanowiącym załącznik do SIWZ, w przeciwnym razie cała oferta może być ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania. Zamawiający zaleca, aby dokumenty zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.) są nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działanie w celu zachowania ich poufności. 12 Wykonawca składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tzn. będzie liczony z uwzględnieniem dnia wyznaczonego, jako termin składania ofert. 13 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz udziałem w postępowaniu. 14 Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert równoważnych. 15 Zamawiający wyraża zgodę na udział podwykonawców w realizacji zamówienia. Zaangażowanie podwykonawców nie zmienia zobowiązań wykonawcy wobec zamawiającego za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. W przypadku zamiaru powierzenia podwykonawcom wykonania części zamówienia wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie zakresu prac, który zamierza powierzyć podwykonawcom. W przypadku nie wskazania w ofercie zakresu prac przewidzianych do powierzenia podwykonawcom zamawiający uzna, że wykonawca samodzielnie wykona przedmiot zamówienia. SKŁADANIE OFERTY 16 1 Ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH II Oddział w Łodzi WIELOOSOBOWE STANOWSKO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH OFERTA: SZKOLENIA 2 Oferta musi być podpisana własnoręcznie przez: wykonawcę / działające wspólnie osoby/ osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy wymienione we wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego / wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, albo ustanowionego pełnomocnika. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym art. 82 ust. 2 Ustawy. 17 Ofertę można złożyć osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach ) w siedzibie zamawiającego - ZUS II Oddział w Łodzi ul. Kilińskiego 7/11, Zduńska Wola, pokój 200 w terminie najpóźniej do r. godz Każdy wykonawca składający ofertę osobiście może na swoje życzenie otrzymać potwierdzenie jej złożenia z numerem wpływu, datą i godziną złożenia. Informacje te zostaną odnotowane na kopercie oferty. 19 Oferty nadesłane do zamawiającego za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, firmy kurierskiej - należy przygotować w sposób określony jw. i przesłać w zewnętrznej kopercie zaadresowanej w następujący sposób: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH II Oddział w Łodzi KANCELARIA OGÓLNA OFERTA: SZKOLENIA ul. Kilińskiego 7/ ZDUŃSKA WOLA NIE OTWIERAĆ!!! 20 Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert bez względu na przyczynę opóźnienia będą zwracane niezwłocznie. W przypadku braku na kopercie lub liście przewozowym adresu składającego, SIWZ- szkolenia - 10/ /370/ZAP-11/2011 5

6 zamawiający zastrzega sobie prawo komisyjnego otwarcia takiej oferty przed jej odesłaniem w celu ustalenia adresu nadawcy. Treść oferty nie zostanie udostępniona uczestnikom postępowania. 21 Zamawiający nie żąda zabezpieczenia oferty wadium. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 22 Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami w godzinach (Pn. - Pt.) są: 1 W zakresie procedury: Jan Garczyński - tel , lub w.324, fax , Dominik Borkowski - tel lub wew W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Anna Zygmańska - tel wew Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje strony przekazywać będą pisemnie lub faksem. W przypadku korespondencji przekazywanej faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza faksem otrzymanie dokumentu odsyłając pierwszą stronę otrzymanego dokumentu, na której podaje liczbę otrzymanych stron oraz informuje, czy otrzymany dokument jest w całości (części) czytelny. WYJAŚNIENIA I ZMIANY SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 24 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Po upływie tego terminu zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie SIWZ. Wyjaśnienia zostaną opublikowane na stronie internetowej zamawiającego oraz doręczone lub przesłane wykonawcom, którzy pobrali SIWZ w formie pisemnej Zamawiający przed upływem terminu składania ofert może zmienić treść SIWZ. Każda wprowadzona przez zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ. Zostanie ona opublikowana na stronie internetowej zamawiającego oraz doręczona lub przesłana do wszystkich wykonawców, którzy pobrali SIWZ w formie pisemnej. 2 W przypadku, gdy wprowadzona zmiana będzie istotna w rozumieniu art. 12a ust. 2 Ustawy zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach o ile będzie to konieczne. 3 W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania zamawiającego i wykonawców związane z wcześniej ustalonym terminem będą podlegały nowemu terminowi. ZMIANA I WYCOFYWANIE OFERTY 26 1 Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę przed wyznaczonym terminem składania ofert za pomocą wniosku przesłanego do zamawiającego w formie pisemnej lub faxem. Wniosek musi być podpisany własnoręcznie przez wykonawcę / osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Do wniosku należy załączyć odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub pełnomocnictwo dla osoby podpisującej wniosek. PO UPŁYWIE TERMINU SKŁADANIA OFERT WYKONAWCA NIE MOŻE WYCOFAĆ, ANI ZMIENIĆ OFERTY. 2 Wykonawca może złożyć nową ofertę w zamian za wycofaną tylko przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku opakowanie należy oznaczyć tak jak w 17 oraz zamieścić na nim dodatkową informację: OFERTA ZAMIENNA Z WYCOFANIEM POPRZEDNIEJ. W takim przypadku otwarta zostanie oferta zamienna, a oferta wycofana nie będzie otwierana. 3 Złożenie oferty bez wycofania poprzednio złożonej (brak adnotacji o wycofaniu na kopercie) zostanie uznane za złożenie dwóch ofert i spowoduje odrzucenie obu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 82 ust. 1 Ustawy. 4 Wykonawca może uzupełnić wcześniej złożoną ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert W takim przypadku opakowanie należy oznaczyć tak jak w 17 oraz zamieścić na nim dodatkową informacją UZUPEŁNIENIE OFERTY. Oferty z takim oznaczeniem będą otwarte bezpośrednio po otwarciu oferty uzupełnianej. OTWARCIE OFERT 27 Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie Zamawiającego w ZUS II Oddział w Łodzi, ul. Kilińskiego 7/11, Zduńska Wola w pokoju 200 (II piętro). 1 Otwarcie ofert jest jawne. 2 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 3 Po otwarciu oferty zamawiający ogłosi informacje określone art. 86 ust. 4 Ustawy: a) nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, SIWZ- szkolenia - 10/ /370/ZAP-11/2011 6

7 b) cenę brutto (z podatkiem VAT), c) termin wykonania zamówienia, d) termin płatności faktur. 4 Informacje te zostaną niezwłocznie odnotowane w protokole postępowania przetargowego. 5 W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek zamawiający prześle mu informacje, o których mowa w ust. 2 i 3. KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT 28 1 Złożone oferty ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów: CENA BRUTTO (z podatkiem VAT) 100 % 2 Za najkorzystniejszą w każdym z Zadań (części) uznana zostanie Oferta, która uzyska największą wartość wskaźnika C obliczonego wg wzoru: C = C min C of x 100 gdzie: C - Kryterium CENA BRUTTO (z podatkiem VAT) C min - najniższa cena brutto ogółem spośród wszystkich ocenianych ofert. C of - cena brutto ogółem oferty ocenianej 3 Jeżeli, nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone dwie lub więcej ofert o takiej samej najniższej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. 4 Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować w nich cen wyższych niż zaoferowane w złożonych uprzednio. 29 W toku badania i oceny złożonych ofert, zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, zgodnie z art. 87 ust.1 Ustawy. 30 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, a następnie podejmie działania określone w art. 90 Ustawy. POPRAWIANIE OMYŁEK PISARSKICH I RACHUNKOWYCH 31 Zamawiający poprawia w ofercie: 1 Oczywiste omyłki pisarskie, 2 Oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. O poprawieniu omyłek, o których mowa w ust. 1 i 2 wykonawcy, w których ofertach je poprawiono zostaną zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. 3 Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty o poprawieniu omyłek wykonawcy, w których ofertach je poprawiono zostaną niezwłocznie zawiadomieni. Wykonawca powinien w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia poinformować zamawiającego, czy wyraża zgodę na dokonane poprawki. Milczenie wykonawcy uznane zostanie za brak zgody i spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 7 Ustawy. WYNIKI POSTĘPOWANIA I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 32 Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o: 1 wyborze najkorzystniejszej oferty w każdym z Zadań, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom; 2 Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 3 Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 4 terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 33 Jeżeli Wykonawca, którego ofertę wybrano uchyli się od zawarcia umowy zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 34 Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania zmiany umowy. 35 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM 36 1 Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy określa Dział VI ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ Ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z zm.). SIWZ- szkolenia - 10/ /370/ZAP-11/2011 7

8 Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie od n/w niezgodnych z przepisami Ustawy czynności zamawiającego podjętych w niniejszym postępowaniu: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 3) odrzucenia oferty odwołującego. Odwołanie powinno wskazywać czynność zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Zamawiający na żądanie wykonawcy niezwłocznie potwierdzi otrzymanie kopii odwołania w sposób określony w 23 SIWZ. 2 Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub opublikowania SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego. 3 Odwołanie wobec czynności określonej w 36 ust. 1 pkt. 2 i 3 wnosi się w terminie 5 dni do przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli została ona przesłana za pomocą faksu lub 10 dni, jeżeli została przesłana w inny sposób. SIWZ- szkolenia - 10/ /370/ZAP-11/2011 8

9 CZĘŚĆ 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA jest przeprowadzenie w terminie do r. szkoleń doskonalących dla pracowników II Oddziału ZUS w Łodzi. CPV: usługi szkolenia personelu Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: Zadanie 1 (Część 1): Technika obsługi klientów w placówkach ZUS szkolenie dla 110 osób w grupach 15 osobowych. Szkolenia należy przeprowadzić w terminach uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego w salach zlokalizowanych w placówkach Zamawiającego w Sieradzu - ul. Piłsudskiego 8, Zduńskiej Woli - ul. Kilińskiego 7/11, Łodzi - ul. Łęczycka 70B, udostępnionych Wykonawcy nieodpłatnie w godzinach zgodnie z programem opracowanym przez Wykonawcę, który nie może w sposób istotny odbiegać od programu ramowego odpowiedniego dla Zadania (części) wskazanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca wyda uczestnikom szkolenia certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia. Zadanie 2 (Część 2): MS Excel wykorzystywanie zaawansowanych narzędzi i funkcji programu szkolenie dla 15 osób. Szkolenia należy przeprowadzić w terminach uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego w sali Zamawiającego w Zduńskiej Woli - ul. Kilińskiego 7/11, udostępnionej Wykonawcy nieodpłatnie w godzinach zgodnie z programem opracowanym przez Wykonawcę, który nie może w sposób istotny odbiegać od programu ramowego odpowiedniego dla Zadania (części) wskazanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca wyda uczestnikom szkolenia certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia. Zapewnienie sprzętu informatycznego niezbędnego do przeprowadzenia zajęć należy do obowiązków Wykonawcy. SIWZ- szkolenia - 10/ /370/ZAP-11/2011 9

10 Załącznik nr 1 Technika obsługi klientów w placówkach ZUS 1. Rola pracowników stanowisk obsługi klientów w kształtowaniu wizerunku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 2. Uwarunkowania dobrej obsługi klientów w terenowych jednostkach organizacyjnych ZUS. 3. Doskonalenie umiejętności pracowników stanowisk obsługi klientów w zakresie komunikacji interpersonalnej. 4. Zasady komunikowania się z klientami. 5. Ćwiczenia - odpowiedzi na trudne pytania. 6. Techniki argumentacji. 7. Ćwiczenia - obsługa klientów przy wykorzystaniu poznanych technik. 8. Obsługa trudnego klienta. 9. Ćwiczenia - obsługa trudnego klienta, usuwanie obiekcji. 10. Błędy percepcji. 11. Dostosowanie obsługi do typu zachowania klientów. 12. Ćwiczenia - obsługa klientów w zależności od typu zachowania. 13. Dostosowanie obsługi do stylu komunikacji klientów. 14. Ćwiczenia - obsługa klientów w zależności od typu komunikacji. 15. Dostosowanie obsługi do sposobu postrzegania rzeczywistości przez klientów. 16. Etapy obsługi klientów. 17. Obsługa osób niepełnosprawnych, starszych oraz znajdujących się w sytuacji traumatycznej. 18. Ćwiczenia - obsługa osób niepełnosprawnych, starszych, znajdujących się w sytuacji traumatycznej. 19. Obsługa klientów przez telefon. SIWZ- szkolenia - 10/ /370/ZAP-11/

11 Załącznik nr 2 MS Excel wykorzystywanie zaawansowanych narzędzi i funkcji programu 1. Analiza danych przy pomocy funkcji: przegląd najważniejszych funkcji Excela m.in. WYSZUKAJ.PIONOWO, JEŻELI, SUMA.JEŻELI, ręczne i automatyczne przypisywanie nazw zakresom komórek - profesjonalne adresowanie bezwzględne, zagnieżdżanie funkcji 2. Najważniejsze narzędzia analityczne: sprawdzanie poprawności danych (w tym danych już istniejących) scenariusze - wygodne kalkulacje wielowariantowe w jednym arkuszu zaawansowane sortowanie sumy częściowe filtr zaawansowany analiza informacji za pomocą funkcji baz danych konsolidacja danych zastosowanie narzędzia Szukaj wyniku tekst, jako kolumny - dzielenie tekstu na wyrazy autokonspekt i grupowanie danych. 3. Tabele przestawne i wykresy przestawne zasady prawidłowego użycia tabel przestawnych: dobór pól, optymalizacja pamięci, grupowania wg czasu, liczb i tekstów przykłady analizy danych za pomocą tabel i wykresów przestawnych. 4. Zaawansowane wykresy przedstawienie danych o różnych rzędach wielkości linia trendu własny szablon, wykresy 5. Współpraca z innymi aplikacjami import z Accessa import plików tekstowych kwerenda sieci Web integracja z SharePointem (pokaz) 6. Organizacja informacji ochrona arkuszy i zeszytów zabezpieczanie plików hasłem tworzenie formatów niestandardowych wyróżnianie istotnych danych przy użyciu formatowania warunkowego. 7. Wstęp do makr bezpieczeństwo rejestrowanie i uruchamianie przypisywanie makr do przycisków na paskach poleceń SIWZ- szkolenia - 10/ /370/ZAP-11/

12 CZĘŚĆ 3 WZÓR UMOWY ZLECENIA W dniu r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i następnych ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z zm.), zwanej dalej Ustawą, wg procedury stosowanej dla zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - znak sprawy: /370/ZAP-11/2011 pomiędzy: ZAKŁADEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH II Oddział w Łodzi, Zduńska Wola, ul. Kilińskiego 7/11, reprezentowanym przez: dr Małgorzatę OLSZEWSKĄ - Dyrektora Oddziału zwanym w dalszej treści umowy Zleceniodawcą a... z siedzibą w... wpisany do pod nr... kapitał zakładowy -.., kapitał wpłacony: -, posiadającą (NIP... REGON...), reprezentowanym przez:... zwaną w dalszej treści umowy Zleceniobiorcą, została zawarta umowa o następującej treści: 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przeprowadzenie w placówkach Zleceniodawcy terminie do r. szkoleń doskonalących dla pracowników II Oddziału ZUS w Łodzi, nt: dla..grup. 2. Szkolenia należy przeprowadzić w terminach uzgodnionych z przedstawicielem Zleceniodawcy w godzinach zgodnie z programem opracowanym przez Zleceniobiorcę, który nie może w sposób istotny odbiegać od programu ramowego odpowiedniego dla Zadania (części) wskazanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Sale, w których prowadzone będzie szkolenie zlokalizowane są w placówkach Zleceniodawcy 4. Sale zostaną udostępnione nieodpłatnie, zapewnienie sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji szkolenia należy do obowiązków Zleceniobiorcy 1 5. Przedmiot umowy należy realizować: do r. 6. Zleceniodawca wyraża zgodę na udział podwykonawców w realizacji przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, że prowadzona przez nich działalność jest zgodna z przedmiotem umowy. Zaangażowanie podwykonawców nie zmienia zobowiązań Zleceniobiorcy wobec Zleceniodawcy za wykonanie przedmiotu umowy. Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. Strony ustalają, że następująca część zamówienia wchodząca w zakres przedmiotu umowy zostanie powierzona podwykonawcom:... 2 (wymienić zakres) 7. Osobą odpowiedzialną za koordynację przedmiotu umowy ze strony Zleceniodawcy jest: Anna Zygmańska - tel wew Osobą odpowiedzialną za koordynację realizacji przedmiotu umowy ze strony Zleceniobiorcy jest:... - tel...., fax WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Zleceniobiorca za wykonanie przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie zryczałtowane w wysokości... zł (słownie złotych:...../100) zgodnie z ofertą z dnia. 2. Określone w Ofercie z dnia r. wynagrodzenie Zleceniobiorcy nie będzie podlegało waloryzacji z tytułu inflacji. 3. Za wykonanie przedmiotu umowy Zleceniobiorca wystawi fakturę VAT po wykonania zamówienia dla: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 II Oddział w Łodzi Zduńska Wola, ul. Kilińskiego 7/11 NIP i dostarczy bądź prześle ją na adres: 1 Dotyczy szkolenia w zakresie Zadania 2 2 Redakcja ust. 6 zostanie doprecyzowana na podstawie oferty SIWZ- szkolenia - 10/ /370/ZAP-11/

13 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH II Oddział w Łodzi Zduńska Wola, ul. Kilińskiego 7/11 4. Zapłata za zrealizowanie przedmiotu umowy będzie dokonywana przelewem na rachunek wskazany przez Zleceniobiorcę w terminie dni do od dnia dostarczenia faktury. Rachunek Zleceniobiorcy: W przypadku nie uregulowania przez Zleceniodawcę płatności w terminie określonym wyżej, Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki od kwoty określonej w 2 ust Zleceniobiorca oświadcza, że rezygnuje z możliwości dokonywania cesji wierzytelności przysługujących mu z tytułu wykonania niniejszej umowy - Zleceniodawca będzie regulował należności wyłącznie na konto Zleceniobiorcy. 3 KARY UMOWNE 1. Strony ustalają, że obowiązującą formę odszkodowania będą stanowiły kary umowne naliczane z następujących tytułów: 1). w razie nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Zleceniobiorcę lub odstąpienie przez Zleceniodawcę od umowy z winy Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zleceniodawcy kary umownej w wysokości 20 % kwoty określonej w 2 ust. 1 w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty w formie noty księgowej, bez potrzeby wykazywania szkody przez Zleceniodawcę. 2). Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do potrącenia kary umownej, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, z faktur VAT wystawionej przez Zleceniobiorcę. 3). Zleceniodawca płaci Zleceniobiorcy karę umowną w wysokości 20 % kwoty określonej w 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn nieuzasadnionych. 2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach zawartych w Kodeksie Cywilnym (KC). 4 SPRAWY SPORNE 1. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, strona zgłaszająca reklamację zobowiązana jest w pierwszej kolejności wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego. 3. Druga strona zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do treści reklamacji w ciągu 30 dni od chwili jej otrzymania (dostarczenia). 4. Jeżeli druga strona odmówi uznania reklamacji lub nie udzieli odpowiedzi w terminie, o którym mowa ust. 3, każda ze stron może zwrócić się o rozstrzygniecie do sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zleceniodawcy. 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Każdej ze Stron w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej podpisania przysługuje zgodnie z postanowieniami art. 395 Kodeksu Cywilnego prawo do odstąpienia od umowy w uzgodnionym terminie po uregulowaniu wzajemnych zobowiązań dotyczących wynagrodzenia za wykonane usługi. Odstąpienie może dotyczyć całości lub części przedmioty umowy. W takim przypadku Zleceniobiorca nie przysługuje roszczenie związane z niewykonaniem przedmiotu umowy w całości. 2. Oświadczenie o odstąpieniu wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. 3. Zleceniobiorca bez pisemnej zgody Zleceniodawcy nie może dokonywać przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, a zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonywane będą pod rygorem nieważności w postaci pisemnych aneksów podpisanych przez obie strony. 4. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egz., 2 egz. dla Zleceniodawcy, 1 egz. dla Zleceniobiorcy. ZLECENIODAWCA ZLECENIOBIORCA SIWZ- szkolenia - 10/ /370/ZAP-11/

14 FORMULARZ OFERTY - Wzór nr 1 OFERTA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH II Oddział w Łodzi ul. Kilińskiego 7/ ZDUŃSKA WOLA (zamawiający) PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE WYKONAWCY Nazwa Firmy: Siedziba (miejscowość, poczta): Adres (ulica): Sąd / Organ rejestrowy: Nr w Rejestrze KRS lub Ew. Dz. Gospodarczej: Kapitał zakładowy: * Kapitał wpłacony: * NIP: REGON: Internet: fax.: Telefon: * Dotyczy tylko spółek: akcyjnych, komandytowo akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością 1. Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty zgodnie z przepisami ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z zm) oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z SIWZ na następujących warunkach: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przeprowadzenie szkoleń doskonalących dla pracowników II Oddziału ZUS w Łodzi 1). Zadanie nr 1 (Część 1) - Technika obsługi klientów w placówkach ZUS CENA BRUTTO (z podatkiem VAT) -.. słownie: ). Zadanie nr 2 (Część 2) - MS Excel wykorzystywanie zaawansowanych narzędzi i funkcji programu CENA BRUTTO (z podatkiem VAT) -.. słownie: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA - do r. TERMIN PŁATNOŚCI FAKTUR OD DNIA DOSTARCZENIA (określić w dniach, wymagany termin: minimum 14 - maximum 30 dni)... (data i podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy) SIWZ- szkolenia - 10/ /370/ZAP-11/

15 2 Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 3 Zapoznaliśmy się z treścią SIWZ w tym ze wzorem umowy i nie wnosimy do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę na warunkach określonych w złożonej ofercie oraz wzorze umowy w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego jednak nie później niż do końca okresu związania ofertą. 4 Zostaliśmy poinformowani, że możemy przed upływem składania ofert wydzielić z oferty w oddzielnej części naszej oferty dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec, aby nie były one udostępnione innym uczestnikom postępowania. Dokumenty te znajdują się w odrębnej kopercie zostały oznaczone TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. 5 Integralną częścią oferty są: 1). OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr.....; 2). OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr.....; 3). Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - Załącznik nr.....; 4). Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Załącznik nr... ; 5). Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług ( ) - Załącznik nr... ; 6). INNE. - Załącznik nr.....; 7) Załącznik nr.....; 8)... - Załącznik nr.....; 6. Informujemy, że zamierzamy zlecić innym podmiotom wykonanie n/w części przedmiotu zamówienia: 1)..; 2)..; 3)... 7 Osobą odpowiedzialną za koordynację realizacji przedmiotu zamówienia ze strony Zleceniobiorcy jest: (podać imię i nazwisko, nr telefonu, nr fax-u dot. zapisu 1 ust. 8 Część 3 WZÓR UMOWY ZLECENIA) 8 Konto bankowe wskazane do zapłaty faktur.. (podać nr rachunku Zleceniobiorcy dot. zapisu 2 ust. 4 Część 3 WZÓR UMOWY ZLECENIA)... (data i podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy) SIWZ- szkolenia - 10/ /370/ZAP-11/

16 Wzór nr 2... (pieczęć wykonawcy) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Przeprowadzenie szkoleń doskonalących dla pracowników II Oddziału ZUS w Łodzi zgodnie z postanowieniem art. 44 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z zm.) oświadczam, że spełniam samodzielnie / wspólnie z innymi podmiotami 3 w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 w/w Ustawy.... (data i podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy) 3 niepotrzebne skreślić SIWZ- szkolenia - 10/ /370/ZAP-11/

17 ... (pieczęć wykonawcy) Wzór nr 3 OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA PODMIOTU WPISANEGO DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO (OSOBY PRAWNEJ) Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Przeprowadzenie szkoleń doskonalących dla pracowników II Oddziału ZUS w Łodzi zgodnie z postanowieniem 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817) oświadczam, iż w stosunku do mnie, nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z zm.) stanowiących podstawę do wykluczenia z postępowania.... (data i podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy) SIWZ- szkolenia - 10/ /370/ZAP-11/

18 ... (pieczęć wykonawcy) Wzór nr 4 OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA OSOBY FIZYCZNEJ Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Przeprowadzenie szkoleń doskonalących dla pracowników II Oddziału ZUS w Łodzi oświadczam, iż w stosunku do mnie, nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z zm.) stanowiących podstawę do wykluczenia z postępowania oraz zgodnie z postanowieniem 2 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817) oświadczam, iż w stosunku do mnie: nie otwarto likwidacji, nie ogłoszono upadłości, zawarty po ogłoszeniu upadłości i zatwierdzony przez sąd układ nie przewiduje zaspokojenie wierzycieli przez likwidację mojego majątku... (data i podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy) SIWZ- szkolenia - 10/ /370/ZAP-11/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH II ODDZIAŁ W ŁODZI ul. Kilińskiego 7/11, 98-220 Zduńska Wola tel. (043) 824-56-56, fax. 824-61-66 Znak: 530000/370/NA-12/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla

Bardziej szczegółowo

3. Opis przedmiotu zamówienia

3. Opis przedmiotu zamówienia WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ul. Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa, Gmach Instytut Techniki Cieplnej, pok. 104 faks: (022) 234 66 32, e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dostawa urządzeń multimedialnych do Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dostawa urządzeń multimedialnych do Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: 1/ZAP/2012 Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSP.B.271.1.2014 Nazwa zadania: Dostawa węgla kamiennego energetycznego w 2014 r. I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Zamawiający Zespół Szkół im. C. K. Norwida ul. 3 Maja 24 13-300 Nowe Miasto Lubawskie tel. 56/472 60 20, fax. 56/472 60 37 www.norwid.eu e-mail zsimc.k.norwida@wp.pl Znak sprawy: OK.III.272.1.2013 Nowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nadleśnictwo Skrwilno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zn. spr: SA 2710-6-4/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup fabrycznie nowej samobieżnej równiarki do równania dróg. Nadleśnictwo Skrwilno,

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Druk naklejek promocyjnych

Druk naklejek promocyjnych Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Druk naklejek promocyjnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) PGKiM Sp. z o. o. ul. 1 Maja 28/30 95-070 Aleksandrów Łódzki tel. 0 42 712-11-94 fax 0 42 276-43-49 www.pgkimal.pl zam_pub@pgkimal.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 5/2014 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP/ 370/22/2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Malbork, 2015-03-06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2015. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa betonu zwykłego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Teatr im. Bogusławskiego, pl. Bogusławskiego 1, 62-800 Kalisz Telefon: 0-62 7605300 Fax: 0-62 7605303, adres e-mail: teatr@teatr.kalisz.pl, strona

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZSP.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) PRZETARG NIEOGRANICZONY W TRYBIE ART.39 USTAWY-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( T.J. DZ.U. z 2013r., POZ.907 ZE ZM. ) NA ; ROBOTY REMONTOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rojewo, 2015-07-20 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RB.I.271.4.2015. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 150209 C

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Numer sprawy: 540000/271/10/2015- CZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55 80-180 Gdańsk Polska Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego tel. (+58) 326 01 00, fax (+58) 322 15 76, www.zut.com.pl zut@zut.com.pl 30/PN/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MDK.271.1.2013 Zamawiający: MORĄSKI DOM KULTURY UL.MICKIEWICZA 19 14-300 MORĄG 23.08.2013 r. Zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ 1 Numer sprawy: MW.JRP-3202/3/2012 ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie 35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120, tel 17 74 70 600, fax 17 74 70 601 godziny urzędowania : poniedziałek piątek 7:30 15:30 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Zakup szkoleń w zakresie CISCO Znak sprawy: TZ/271/8/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Bardziej szczegółowo