Monitoring gatunków strefowych na przyk³adzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Poznaniu. Sposób zarz¹dzania, problemy, oczekiwania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitoring gatunków strefowych na przyk³adzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Poznaniu. Sposób zarz¹dzania, problemy, oczekiwania"

Transkrypt

1 Monitoring gatunków strefowych na przyk³adzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Poznaniu. Sposób zarz¹dzania, problemy, oczekiwania Rafa³ Œniegocki ARTYKU Y / ARTICLE Abstrakt. Monitoring gatunków strefowych w strukturach Lasów Pañstwowych od d³u szego czasu stanowi³ dla koordynatorów znaczne wyzwanie. Dane wprowadzane do systemów informatycznych czy umieszczane w informacji przestrzennej nie zawiera³y podstawowych parametrów u ytecznych dla ornitologów, a przede wszystkim organów administracji rz¹dowej. Informacje zbierane przez jednostki niezale nie, w zakresie odpowiadaj¹cym potrzebom konkretnej komórki, by³y czêsto niespójne, co powodowa³o b³êdn¹ interpretacjê wyników i wyd³u enie procedur administracyjnych. By zapewniæ spójnoœæ, jednorodnoœæ i reprezentatywnoœæ danych ka dej z jednostek organizacji rz¹dowych i pozarz¹dowych, stworzono wspóln¹ bazê danych gatunków strefowych. Jej g³ówn¹ zalet¹ jest codzienna weryfikacja danych, wyeliminowanie b³êdów statystycznych, zapewnienie p³ynnego obiegu informacji, uproszczenie procedur powo- ³uj¹cych i likwiduj¹cych strefy oraz zapewnienie koordynatorom na poziomie nadleœnictw, RDLP, RDOŒ, bezpoœredniego i przejrzystego dostêpu do historii gniazda i zarz¹dzania strefami. Dodatkow¹ zalet¹ jest podniesienie wiedzy merytorycznej pracowników LP, prawid³owe rozumienie pojêæ i wskaÿników zasiedleñ gniazd (strefa/para, klasyfikacja gniazdowania). Wprowadzenie jednolitej bazy danych przyczyni³o siê równie do zacieœnienia wiêzi i wymiany pogl¹dów miêdzy osobami zajmuj¹cymi siê ochron¹ strefow¹ w ró nych instytucjach i na ró nych szczeblach zarz¹dzania. S³owa kluczowe: monitoring ptaków, ochrona strefowa, baza danych Abstract. Monitoring of species protected in zones on the example of the Regional Directorate of State Forests in Poznañ. The way of management, problems and expectactions. Monitoring of zonal birds species, taking place within the framework of State Forests constituted for a long time a considerable challenge for regional coordinators. Data introduced to information systems and GIS did not contain all the basic parameters useful for ornithologists and administration agencies. Information was collected by the units independently, in the area corresponding to the needs of a specific unit. This led to, among other things, erroneous interpretation of the results. This also caused extension of administrative procedures. In order to assure consistency, uniformity and representativeness of information, a common database of zonal species in the form of a simple Excel spreadsheet has been created. The main advantage of this tool is daily data verification, elimination of statistical errors, and assurance of fluent, many-sided circulation of information. Its application in the RDSF in Poznañ significantly affected simplification of the procedures establishing and eliminating zones and provided the coordinators at the level of forest districts, the RDSF and the RDPE close cooperation in management of zones. Keywords: bird monitoring, zonal protection, database Studia i Materia³y CEPL w Rogowie R. 13. Zeszyt 2 (27) /

2 Monitoring gatunków strefowych, odbywaj¹cy siê w ramach Lasów Pañstwowych od d³u - szego czasu stanowi³ dla koordynatorów regionalnych znaczne wyzwanie. Dane wprowadzane do systemów informatycznych i gisowskich nie zawiera³y wszystkich podstawowych parametrów u ytecznych dla ornitologów i organów administracji. Informacje by³y zbierane przez jednostki niezale nie, w zakresie odpowiadaj¹cym potrzebom konkretnej komórki. Prowadzi³o to miêdzy innymi do b³êdnej interpretacji wyników, wp³ywa³o równie na wyd³u enie procedur administracyjnych. By zapewniæ spójnoœæ, jednorodnoœæ i reprezentatywnoœæ informacji, stworzono wspóln¹ bazê danych gatunków strefowych w postaci prostego w obs³udze arkusza Excel. G³ówn¹ zalet¹ tego narzêdzia jest codzienna weryfikacja danych, wyeliminowanie b³êdów statystycznych i zapewnienie p³ynnego, wielostronnego obiegu informacji. Jego zastosowanie na terenie RDLP w Poznaniu wp³ynê³o w znacznym stopniu na uproszczenie procedur powo³uj¹cych i likwiduj¹cych strefy oraz zapewni³o koordynatorom na poziomie nadleœnictw, regionalnych dyrekcji Lasów Pañstwowych (RDLP) i regionalnych dyrekcji ochrony œrodowiska (RDOŒ) œcis³¹ wspó³pracê w zarz¹dzaniu strefami. Baza gatunków strefowych zosta³a stworzona na potrzeby Lasów Pañstwowych, by sprostaæ rosn¹cym wymaganiom zwi¹zanym z ochron¹ gatunkow¹ (Mizera 2006) i unikn¹æ sytuacji konfliktowych (Rogoziñski i Referowska 2011, Blonkowski 2011, Zbyryt 2011). Ma ona pomóc leœnikom w zakresie zarz¹dzania strefami, okreœlaj¹c równie sposób prowadzenia monitoringu. Jej g³ównym za³o eniem jest: weryfikacja danych i wyeliminowanie powielanych b³êdów ju na poziomie leœnictwa; spójnoœæ, jednorodnoœæ i reprezentatywnoœæ danych dla Lasów Pañstwowych, regionalnych dyrekcji ochrony œrodowiska i organizacji pozarz¹dowych; szybsza procedura likwidacji stref; nawi¹zanie œcis³ej wspó³pracy i wielostronnej wymiany informacji miêdzy jednostkami zarz¹dzaj¹cymi i nadzoruj¹cymi. Wprowadzenie jednolitej bazy danych przyczyni³o siê do zacieœnienia wiêzi i wymiany pogl¹dów miêdzy osobami zajmuj¹cymi siê ochron¹ strefow¹ w ró nych instytucjach i na ró - nych szczeblach zarz¹dzania. Zaowocowa³o to równie podniesieniem poziomu wiedzy merytorycznej pracowników, a nade wszystko uproœci³o pracê i zarz¹dzanie gatunkami strefowymi. Informacje zosta³y zebrane w jednym miejscu, w arkuszu powszechnie dostêpnym i ³atwym w obs³udze. Dane zbierane s¹ w bazie ca³y rok przez koordynatora regionalnego w RDLP. Wnioski i informacje z nadleœnictw, decyzje RDOŒ, informacje od cz³onków Komitetu Ochrony Or³ów, Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków wprowadzane s¹ bezpoœrednio przez te osoby do arkusza oraz zg³aszane koordynatorowi. W ten prosty sposób zapewniony zosta³ codzienny obieg informacji. Koordynator raz na miesi¹c przesy³a zestawienie do osób nadzoruj¹cych wydawanie decyzji w RDOŒ. Arkusze s¹ sprawdzane i w przypadku ewentualnych niezgodnoœci poprawiane lub wyjaœniane. Raz do roku, po skoñczonym sezonie lêgowym, nadleœnictwa przesy³aj¹ wype³niony arkusz ³¹cznie z podsumowaniem za miniony sezon. Koordynator po weryfikacji z danymi zbieranymi w ci¹gu roku sporz¹dza zestawienia i analizy. Tak przygotowana informacja mo e byæ miêdzy innymi wykorzystana do zestawieñ rocznych sporz¹dzanych na potrzeby Dyrekcji Generalnej Lasów Pañstwowych. Zatem zarówno nadleœnictwa jak i dyrekcje regionalne nie s¹ zmuszone do generowania dodatkowych zestawieñ. Dane s¹ wiarygodne, o szerokim spektrum informacji, dostêpne od rêki. Baza sk³ada siê z dwóch modu³ów napisanych w arkuszu programu Excel. Modu³ nadleœnictwa Arkuszem wprowadzaj¹cym jest legenda. Jej zadaniem jest zapoznanie u ytkownika z najwa niejszymi pojêciami i dzia³aniem bazy. Koordynator na poziomie nadleœnictwa znajdzie 58 Rafa³ Œniegocki Monitoring gatunków strefowych na przyk³adzie Regionalnej Dyrekcji...

3 Ryc. 1. Strefy i liczba par gatunków ptaków ogó³em w RDLP w Poznaniu Fig. 1. Zones and the number of pairs of bird species in the RDSF in Poznañ Ryc. 2. Powierzchnia stref ptaków ogó³em w RDLP Poznañ w latach Fig. 2. The total area of bird zones in the RDSF Poznañ in the years tam równie informacje o terminach nadsy³ania i uzupe³niania danych oraz odpowiedzi na najczêœciej zadawane pytania (FAQ 1 ). Kolejne arkusze odpowiadaj¹ nadleœnictwom. W arkuszu nadleœnictwa znajduj¹ siê dane o lokalizacji gniazda: leœnictwo, wydzielenia nale ¹ce do strefy ca³orocznej, wydzielenia nale ¹ce do strefy okresowej, powierzchnia œcis³a, czêœciowa, a tak e numer sprawy (decyzji) organu administracji rz¹dowej, który ustala i likwiduje strefy. Dane te wprowadza siê do panelu okreœlonego gatunku. Panele umieszczone s¹ 1 FAQ (ang. Frequently Asked Questions) to zbiory czêsto zadawanych pytañ i odpowiedzi na nie, maj¹ce na celu udzielenie danemu u ytkownikowi serwisu internetowego pomocy bez koniecznoœci anga owania do tego jakichkolwiek osób (przyp. Red.) Studia i Materia³y CEPL w Rogowie R. 13. Zeszyt 2 (27) /

4 Ryc. 3. Liczba stref ptaków w rozbiciu na nadleœnictwa RDLP w Poznaniu (dane za 2010 rok) Fig. 3. The number of bird zones according to forest districts in the RDSF in Poznañ (data for 2010) jeden pod drugim, w ten sposób na koñcu tabeli znajduje siê wiersz podsumowuj¹cy i zestawienie ogólne. W ka dej chwili mo na pozyskaæ z bazy dane ogólne oraz dane szczegó³owe dla okreœlonych gatunków. Warto w tym momencie dodaæ, i jednym z czêœciej pope³nianych b³êdów jest sumowanie powierzchni nie zwa aj¹c na przypadki gniazdowania kilku par jednego lub ró nych gatunków w obrêbie tej samej strefy. Powierzchnia ulega wielokrotnemu powieleniu. W innym wypadku, wykluczaj¹c gatunki o powielonych powierzchniach z zestawienia, zmniejsza siê liczba stref. By rozwi¹zaæ te dwa problemy w bazie funkcjonuj¹ dwa zestawienia w rozdzieleniu na gatunki oraz zestawienie ogólne, w którym suma nie jest stricte wynikiem sum zestawieñ sporz¹dzanych dla gatunków (nie bierze siê pod uwagê powierzchni stref powielonych, zaznaczonych kolorem czerwonym, opatrzonych komentarzem). Najwa niejsz¹ czêœci¹ tabeli s¹ kolumny z histori¹ gniazda. Ka dego roku koordynator dopisuje kolumnê, w której zaznacza jedn¹ z opcji gniazdo zasiedlone/niezasiedlone. Ten bardzo uproszczony wybór pozwala unikn¹æ b³êdów zwi¹zanych czêsto z b³êdnie interpretowan¹ klasyfikacj¹ lêgowoœci kategoria gniazdowania a, b, c wed³ug Polskiego Atlasu Ornitologicznego (Sikora et al. 2007). Takie b³êdy zdarzaj¹ siê równie wœród mniej doœwiadczonych ornitologów. Informacja podana z poziomu leœniczego ma uproœciæ procedurê zwi¹zan¹ z zarz¹dzaniem stref¹, nie obarczaæ jego samego dodatkowymi pracami i fachow¹ terminologi¹ ornitologiczn¹. Zgodnie z t¹ ide¹ za gniazdo zasiedlone uznaje siê zarówno gniazdowanie prawdopodobne jak i mo liwe. Innymi s³owy, gdy leœniczy stwierdzi jakiekolwiek œlady obecnoœci ptaków w rewirze (ptak na gnieÿdzie, obielenie gniazda, pióra, wypluwki, parê tokuj¹cych ptaków nad wydzieleniem, pojedyncze osobniki wlatuj¹ce w drzewostan etc.) powinien wpisaæ gniazdo zasiedlone. Dotychczasowe wyniki kontroli gniazd gatunków strefowych wskazuj¹ na znaczne ró nice w interpretacji danych przez leœniczych. Skrajnym przyk³adem jest zaliczanie pojedynczej obserwacji ptaka jako osobnika zajmuj¹cego gniazdo po³o one w znacznej odleg³oœci od miejsca obserwacji. Utworzenie bazy opartej na uproszczonej strukturze gniazda zasiedlonego/niezasiedlonego ma na celu eliminowanie takich b³êdów, wskazanie obszarów wa nych z punktu widzenia gospodarza terenu oraz jego zmotywowania do wykonania co najmniej jednej kontroli gniazda w okresie sezonu lêgowego. Od wiarygodnoœci tej bowiem informacji zale y ocena RDOŒ i procedura likwidacji stref. 60 Rafa³ Œniegocki Monitoring gatunków strefowych na przyk³adzie Regionalnej Dyrekcji...

5 Ryc. 4. Modu³ nadleœnictwa z legend¹ Fig. 4. Unit of forest district with a legend Studia i Materia³y CEPL w Rogowie R. 13. Zeszyt 2 (27) /

6 Fot. 1. Gatunki strefowe s¹ wyj¹tkow¹ grup¹ ptaków zwi¹zan¹ z lasami i leœnikami. Obowi¹zek ich ochrony spoczywa na zarz¹dcy terenu. Na zdjêciu gniazdo kani rudej Milvus milvus, gatunku strefowego (fot. D. Anderwald) Photo 1. Birds protected in zonal are an exceptional group of birds conected with forests and foresters. The responsibility for its protection lies with manager of area. On the photo: a nest of a red kite Milvus milvus, zonally species 62 Rafa³ Œniegocki Monitoring gatunków strefowych na przyk³adzie Regionalnej Dyrekcji...

7 Dane gromadzone na przestrzeni lat pozwalaj¹ w przejrzysty sposób zweryfikowaæ historiê gniazda. Na uwagê zas³uguje równie fakt zachowania stref zlikwidowanych. Takie wiersze przemieszczane siê w dó³ tabeli, na koniec panelu dotycz¹cego konkretnego gatunku. Pozostawia siê w nich informacje zwi¹zane z lokalizacj¹ (leœnictwo, wydzielenia) oraz decyzjê likwiduj¹c¹ strefê. Taki zapis umo liwi w przysz³oœci ocenê ponownych zasiedleñ tych obszarów oraz mo e przyczyniæ siê do weryfikacji okresu czasu, po którym mo na przeznaczyæ strefy do likwidacji. Prócz historii gniazda w zestawieniu gatunkowym wpisuje siê dane zgodnie ze schematem stan na danego roku Po sezonie lêgowym i weryfikacji danych nap³ywaj¹cych z nadleœnictw, koordynator na poziomie regionalnej dyrekcji lasów pañstwowych uzupe³nia i porównuje dane. W wierszu podsumowania gatunku znajduj¹ siê informacje zbiorcze: liczba stref, podawana w nawiasie liczba par oraz powierzchnia ochrony ca³orocznej i okresowej. Niezwykle istotnym parametrem jest liczba par. Nale y zwróciæ szczególn¹ uwagê, e w tej kategorii par ujmowane s¹ równie ptaki, które by³y lêgowe w zakoñczonym sezonie i roku kalendarzowym, lecz z ró nych przyczyn nie ustalono jeszcze dla nich strefy. Taka sytuacja wbrew pozorom zdarza siê dosyæ czêsto. Wykazuj¹c takie pary w zestawieniu unika siê b³êdu spowodowanego niedoszacowaniem populacji. Ponadto to w³aœnie liczba par a nie liczba stref determinuje podstawowe wskaÿniki populacji, w tym trend jej rozwoju. Na tej podstawie istnieje mo liwoœæ opracowania modeli populacyjnych, co jest szczególnie przydatne w ocenach skutecznoœci ochrony poszczególnych gatunków. W module nadleœnictwa dodano kolumnê status ochronny (mo na j¹ równie nazwaæ statusem gniazda). W tej komórce wpisywany jest jeden z czterech mo liwych statusów odnosz¹cych siê do miejsca gniazdowania strefa ustalona, strefa zlikwidowana, gniazdo zg³oszone do ustanowienia strefy, gniazdo nie zg³oszone. Dwie pierwsze dotycz¹ decyzji RDOŒ, kolejne sytuacji, gdy nadleœnictwo wyst¹pi³o z wnioskiem o powo³anie strefy lub oczekuje na kolejny sezon (wspomniany przyk³ad ze zliczaniem par bez stref). W ostatniej kolumnie mo na zaznaczaæ uwagi, czyli wszelkie informacje dodatkowe o zdarzeniach dotycz¹cych gniazda i strefy (np. obr¹czkowanie m³odych, na jakim gatunku drzewa znajduje siê gniazdo, czy gniazdo spad³o na skutek wichur i inne). Modu³ regionalnej dyrekcji Lasów Pañstwowych Modu³ na poziomie koordynatora regionalnej dyrekcji Lasów Pañstwowych stanowi zbiór co roku uzupe³nianych zestawieñ dotycz¹cych: zestawienia liczby stref, par oraz powierzchni stref w rozdzieleniu na poszczególne nadleœnictwa i lata; zestawienia liczby stref, par oraz powierzchni stref w rozdzieleniu na poszczególne gatunki i lata; zestawienia liczby stref, par, powierzchni stref w rozdzieleniu na poszczególne nadleœnictwa i gatunki. Dane do arkuszy wprowadzane s¹ raz do roku, po zakoñczeniu sezonu lêgowego. Zestawienia stanowi¹ podstawê statystycznych analiz trendów populacji, preferencji siedliskowych, korelacji miêdzy iloœci¹ stref a liczb¹ par i zwi¹zan¹ z tym powierzchni¹ wy³¹czon¹ z gospodarki leœnej. Prowadzony na tej podstawie monitoring pozwala wypracowaæ kierunki ochrony oraz wspólne metody ich racjonalnej realizacji. Na podstawie dotychczas prowadzonych analiz na terenie RDLP w Poznaniu mo emy stwierdziæ, i w przypadku bociana czarnego Ciconia nigra jak i bielika Haliaeetus albicilla populacja utrzymuje siê na wzglêdnie sta³ym poziomie z niewielkim trendem spadkowym. Mimo to stref ochronnych wci¹ przybywa. Pod koniec 2010 roku utworzono setn¹ strefê dla bociana przy zasiedleniu licz¹cym tylko 46 par. Wydaje Studia i Materia³y CEPL w Rogowie R. 13. Zeszyt 2 (27) /

8 siê zatem celowym rozwa enie w przypadku tych gatunków wdro enia szybszej procedury likwidacji niezasiedlonych stref. Trend przek³ada siê równie na statystyki ogólne. Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Poznaniu zinwentaryzowano 237 stref, z czego tylko 123 zasiedlonych. Pomimo spadku liczby par, powierzchnia stref przyrasta w tempie oko³o 500 ha/rok. Na podstawie analiz z bazy danych mo emy równie stwierdziæ doœæ znaczny spadek populacji kani rudej. Takie informacje stanowi¹ sygna³ do wnikliwej analizy w kolejnych latach. Wnioski Nale y zaznaczyæ, i obowi¹zek ochrony gatunków strefowych zgodnie z ustaw¹ z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody spoczywa na zarz¹dcy terenu. Gatunki strefowe s¹ wyj¹tkow¹ grup¹ ptaków zwi¹zan¹ z lasami i leœnikami. Czêsto to leœnik, jako gospodarz terenu, jest t¹ pierwsz¹ osob¹, która znajduje nowe zasiedlone gniazdo, odpowiada zatem za stan i zachowanie przedmiotu ochrony. W zwi¹zku z tym leœnicy to równie grupa, która podlega silnej presji ze strony mediów i organizacji pozarz¹dowych. By zapobiec sytuacjom konfliktowym wa ne jest wypracowanie wspólnego mechanizmu dzia³añ i monitoringu gatunków strefowych, zarówno z korzyœci¹ dla ornitologów, leœników i oczywiœcie samych ptaków. Literatura Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z Monitoring ptaków lêgowych. Poradnik metodyczny dotycz¹cy gatunków chronionych Dyrektyw¹ Ptasi¹. Biblioteka Monitoringu Œrodowiska. GIOŒ, Warszawa. Excel Analiza Danych, Wykresy, Tabele Przestawne. Niebieski Podrêcznik Wydawnictwo Helion, Etheridge Denise. Microsoft Excel 2010 PL. Formu³y i Funkcje. Akademia Excela -Wydawnictwo Helion, Mcfedries Paul. Mizera T Dwadzieœcia lat funkcjonowania ochrony strefowej w Polsce. W: Anderwald D. (red.) Ochrona drapie nych zwierz¹t a rozwój cywilizacyjny spo³eczeñstw ludzkich. Poszukiwanie kompromisów. Stud. i Mat. CEPL, Rogów, 2 (12): Blonkowski S Ochrona strefowa ptaków w Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Olsztynie na przyk³adzie Nadleœnictwa Susz. Stud. i Mat. CEPL, Rogów, 1 (27): Rogoziñski R., Referowska-Chodak E Strefowa ochrona ptaków w Nadleœnictwie Augustów historia, stan aktualny, problemy, perspektywy. Stud. i Mat. CEPL, Rogów, 1 (27): Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P Polski Atlas Ornitologiczny. Bogucki Wyd. Nauk., Poznañ: Zbyryt A Ochrona strefowa ptaków na przyk³adzie województwa podlaskiego aspekty prawne, funkcjonowanie, problemy, perspektywy na przysz³oœæ. Stud. i Mat. CEPL, Rogów, 1 (27): Rafa³ Œniegocki Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Poznaniu 64 Rafa³ Œniegocki Monitoring gatunków strefowych na przyk³adzie Regionalnej Dyrekcji...

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MCPFE DO OCENY LASÓW I INNYCH GRUNTÓW LEŚNYCH CHRONIONYCH I ZE STATUSEM OCHRONNYM W EUROPIE

WYTYCZNE MCPFE DO OCENY LASÓW I INNYCH GRUNTÓW LEŚNYCH CHRONIONYCH I ZE STATUSEM OCHRONNYM W EUROPIE Living Forest Summit Czwarta Konferencja Ministerialna w sprawie Ochrony Lasów w Europie 28-30 kwietnia 2003 r., Wiedeń Austria WYTYCZNE MCPFE DO OCENY LASÓW I INNYCH GRUNTÓW LEŚNYCH CHRONIONYCH I ZE STATUSEM

Bardziej szczegółowo

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Charakterystyka przedmiotu badania W dniu 27 listopada 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 204/2014 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 sierpnia 2014 r. Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych

Bardziej szczegółowo

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a Najwa niejsze kompetencje organów, które odpowiadaj za powo anie i funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000 w Polsce oraz ustalaj ce te kompetencje artyku y ustawy o ochronie przyrody Organ Generalny

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aparat ultrasonograficzny AFFINITI 70 firmy Philips

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aparat ultrasonograficzny AFFINITI 70 firmy Philips Strona 1 z 5 Szanowni Państwo! W aparatach ultrasonograficznych AFFINITI 70 firmy Philips wykryto usterkę, która może stanowić potencjalne zagrożenie dla pacjentów lub użytkowników. Niniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym Z PRAC INSTYTUTÓW Jadwiga Zarębska Warszawa, CODN Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2000 2001 Ö I. Powszechność nauczania języków obcych w różnych typach szkół Dane przedstawione w

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie WÓJT GMINY RYJEWO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie zmiany treści zarządzenia Nr 45/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. dotycząca przyjęcia planu aglomeracji Orzysz. Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WebPTB 1.0

INSTRUKCJA WebPTB 1.0 INSTRUKCJA WebPTB 1.0 Program WebPTB wspomaga zarządzaniem budynkami w kontekście ich bezpieczeństwa fizycznego. Zawiera zestawienie budynków wraz z ich cechami fizycznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

Informacje o omawianym programie. Założenia programu omawianego w przykładzie

Informacje o omawianym programie. Założenia programu omawianego w przykładzie 1 Komunikacja człowiek - komputer Przedmiot: Komunikacja człowiek - komputer Ćwiczenie: 3 Temat dwiczenia: Projektowanie interfejsu programu typu bazodanowego dr Artur Bartoszewski CZĘŚD I analiza przykładowego

Bardziej szczegółowo

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat Wachlarz możliwości programu w całości wykorzystywać będą operatorzy o szerokiej strukturze oraz rozbudowanej ofercie. Jednak program został zaprojektowany tak, by umożliwić obsługę zarówno niewielkiej

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. (19) PL di)62974 B62D 57/02 (2006.01) Dudek Piotr, Włocławek, PL

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. (19) PL di)62974 B62D 57/02 (2006.01) Dudek Piotr, Włocławek, PL EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12,OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114126 (22) Data zgłoszenia: 11.06.2003 (19) PL di)62974

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Strona 1 Załącznik nr 1 do siwz nr ZP 11/2013/CES szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Doradztwo indywidualne dla 6 spółdzielni socjalnych. Szczegółowy opis i

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI 1. CO TO JEST ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI UCZESTNIKA (EBOU) Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika to platforma umożliwiająca

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Ochrona strefowa ptaków w Kampinoskim Parku Narodowym na przyk³adzie bociana czarnego Ciconia nigra

Ochrona strefowa ptaków w Kampinoskim Parku Narodowym na przyk³adzie bociana czarnego Ciconia nigra Ochrona strefowa ptaków w Kampinoskim Parku Narodowym na przyk³adzie bociana czarnego Ciconia nigra Anna Siwak, Bogumi³a Olech ARTYKU Y / ARTICLE Abstrakt. Rozmieszczenie gniazd czarnego bociana Ciconia

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie Załącznik do Zarządzenia Nr 120.16.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ""BSES Spis treści

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.11.2011 KOM(2011) 710 wersja ostateczna 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ III KRYTERIA OCENIANIA

ARKUSZ III KRYTERIA OCENIANIA Egzamin maturalny z jêzyka angielskiego dla klas dwujêzycznych maj 2002 1 ARKUSZ III KRYTERIA OCENIANIA ZADANIE 9 Proszê zaznaczyæ w tabeli przyznan¹ liczbê punktów i zsumowaæ wynik. Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu II Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii

Regulamin Konkursu II Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii SEPZ-I.5563.12.3.2014.AP Regulamin Konkursu II Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1) Przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1) Przedmiot zamówienia: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl 1) Przedmiot zamówienia: ZAPYTANIE OFERTOWE Przeprowadzenie dwudniowego szkolenia w formie warsztatu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. (Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

Zapytanie ofertowe. (Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP) Zapytanie ofertowe (Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP) Przeprowadzenie szkolenia BHP i PPOŻ W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn Dz.U.06.243.1763 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec Załącznik do Zarządzenia Nr 88/2014 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 7 lipca 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec 1 Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych. Laboratorium 2

Bazy Danych. Laboratorium 2 Bazy Danych Zadania i problemy techniczno-inżynieryjne oraz informatyczne dla systemów operacyjnych, połączeń i konfiguracji baz danych do pracy w biurze, sieci oraz z internetem. pdf Laboratorium 2 Opracować

Bardziej szczegółowo

Co do zasady, obliczenie wykazywanej

Co do zasady, obliczenie wykazywanej Korekta deklaracji podatkowej: można uniknąć sankcji i odzyskać ulgi Piotr Podolski Do 30 kwietnia podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych byli zobowiązani złożyć zeznanie określające wysokość

Bardziej szczegółowo

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 80 000 PRACOWNIKÓW 500 W POLSCE OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 1 650 BIUR I LABORATORIÓW 30 W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA 1 SGS Systems & Services Certification Projekty wg

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia ZFE-II.042.2. 24.2015 Szczegółowy opis zamówienia I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art.70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzona w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r., zwana dalej Konwencją Waszyngtońską lub

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

Gra yna Œwiderska BIOZ. w budownictwie. poradnik

Gra yna Œwiderska BIOZ. w budownictwie. poradnik Gra yna Œwiderska BIOZ w budownictwie poradnik Warszawa 2008 Copyright by Gra yna Œwiderska i Oficyna Wydawnicza POLCEN Sp. z o.o. Warszawa 2008 Autorzy Gra yna Œwiderska autor g³ówny W³adys³aw Korzeniewski

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE Opinogóra Górna, dn. 10.03.2014r. GOPS.2311.4.2014 ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej ul. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna ZAPYTANIE OFERTOWE dla przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto trenera Spis treści Instrukcje...2 Opisy...3 Lista modułów głównych...3 Moduł szkoleniowy...4 Dodaj propozycję programu szkolenia...4 Modyfikuj arkusz wykładowcy...6

Bardziej szczegółowo

1. Brak wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących WNT lub import usług.

1. Brak wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących WNT lub import usług. Jakie problemy podatkowe występują w przypadku przepisów ustawy o VAT? W trakcie audytów podatkowych audytorzy szczególną uwagę zwracają na rozliczenie przez podatników faktur wystawionych przez zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Formularz oferty. (Wypełniają jedynie Wykonawcy składający wspólną ofertę)

Formularz oferty. (Wypełniają jedynie Wykonawcy składający wspólną ofertę) Załącznik 2 do SIWZ Formularz oferty Do:...... (nazwa i adres Zamawiającego) Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Stworzenie

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza spółek na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (cz. I)

Działalność gospodarcza spółek na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (cz. I) Obszarem podlegającym szczególnej kontroli przez organy podatkowe jest prowadzenie działalności na terenie SSE oraz korzystanie przez spółkę ze zwolnień dochodu od opodatkowania w związku z taką działalnością.

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Miejskim w Miłakowie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Miejskim w Miłakowie Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2015 Burmistrza Miłakowa z dnia 20 stycznia 2015 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Miłakowie Spis treści 1. Użyte

Bardziej szczegółowo

Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020

Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020 Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020 DLACZEGO NALEŻY PROMOWAĆ PROJEKTY? Podstawą dla działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektów unijnych jest prawo obywateli

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z INFORMATYKI DLA KLASY VI. Wstęp. Na lekcji informatyki osiągnięcia edukacyjne uczniów będą sprawdzane poprzez:

KRYTERIA OCENIANIA Z INFORMATYKI DLA KLASY VI. Wstęp. Na lekcji informatyki osiągnięcia edukacyjne uczniów będą sprawdzane poprzez: KRYTERIA OCENIANIA Z INFORMATYKI DLA KLASY VI Wstęp Na lekcji informatyki osiągnięcia edukacyjne uczniów będą sprawdzane poprzez: 1. SPRAWDZIANY Sprawdziany obejmują większe partie materiału, trwają jedna

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Gminy Kampinos

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Gminy Kampinos Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.14.2-15 Wójta Gminy Kampinos z dnia 30 stycznia 2015 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Kampinos Spis treści 1. Użyte

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH Załącznik nr 3 do Aneksu ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 1 ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI 1. Certyfikacja jest przeprowadzana

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA INFORMACJI FINANSOWEJ w analizach i modelowaniu finansowym. - dane z rynków finansowych DANE RÓD OWE

PREZENTACJA INFORMACJI FINANSOWEJ w analizach i modelowaniu finansowym. - dane z rynków finansowych DANE RÓD OWE DANE RÓD OWE PREZENTACJA INFORMACJI FINANSOWEJ - dane z rynków finansowych - w formie baz danych - w formie tabel na stronach internetowych - w formie plików tekstowych o uk³adzie kolumnowym - w formie

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Warszawa 2012 (nowelizacja 2014) 1 zmiana nazwy zgodnie z terminologią zawartą w ustawie Prawo pocztowe Jednostka zlecająca: Urząd Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej

Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej 1. Do wystawienia weksla in blanco umocowane są osoby, które w świetle ustawy, dokumentu założycielskiego i/lub odpisu

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Załącznik do Zarządzenia Nr 59/2014 Burmistrza Barcina z dnia 24 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

SESJA zimowa

SESJA zimowa SESJA zimowa 2015 25963 Warszawa, 5.03.2015 r. Szanowni Organizatorzy Olimpiad Przedmiotowych, Serdecznie dziêkujemy za wspó³pracê i Pañstwa zaanga owanie w przeprowadzenie olimpiad przedmiotowych wœród

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. sporządzania rocznych sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych

Instrukcja. sporządzania rocznych sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych Załącznik nr 40 Instrukcja sporządzania rocznych sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych 1. 1. Jednostka sporządza sprawozdanie z wydatków strukturalnych poniesionych z krajowych środków

Bardziej szczegółowo

Współfinansowanie V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych

Współfinansowanie V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Współfinansowanie V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych Część 1) Dla potencjalnych

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania

Bardziej szczegółowo

SESJA zimowa

SESJA zimowa SESJA zimowa 2015 10038 Warszawa, 5.03.2015 r. Szanowni Organizatorzy Olimpiad Przedmiotowych, Serdecznie dziêkujemy za wspó³pracê i Pañstwa zaanga owanie w przeprowadzenie olimpiad przedmiotowych wœród

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego http://www.monitorceidg.pl

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Rektora nr 36 z dnia 28 czerwca 2013 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia r. PROJEKT z dnia 12.11.2007 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia... 2007 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie szczegó owych warunków technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze

Bardziej szczegółowo

www.naszanatura2000.pl

www.naszanatura2000.pl 1 Biuro Projektu Stowarzyszenie Tilia ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń Tel./fax: 6 67 60 8 e-mail: tilia@tilia.org.pl www.tilia.org.pl Szkoła Leśna na Barbarce www.szkola-lesna.torun.pl www.naszanatura2000.pl

Bardziej szczegółowo

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca Beck InfoBiznes www.beckinfobiznes.pl Telepraca wydanie 1. ISBN 978-83-255-0050-4 Autor: Ewa Drzewiecka Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

SESJA zimowa

SESJA zimowa SESJA zimowa 2013 10107 Warszawa, 25.02.2013 r. Szanowni Organizatorzy Olimpiad Przedmiotowych, Serdecznie dziêkujemy za wspó³pracê i Pañstwa zaanga owanie w przeprowadzenie olimpiad przedmiotowych wœród

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.infish.com.pl/przetargi Olsztyn-Kortowo: Dostawa i montaż pompy ciepła wraz z wyposażeniem i

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. 3. Bilans punktów ECTS

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. 3. Bilans punktów ECTS KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod: Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wymagania ogólne:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wymagania ogólne: Nr RK.271.5.2015 Osiek, dnia 2.10.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE dostarczenie Internetu do 100 gospodarstw domowym na terenie gminy Osiek w ramach utrzymania projektu pn. Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:319494-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY TRANSAKCYJNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XX

SYSTEMY TRANSAKCYJNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XX SYSTEMY TRANSAKCYJNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XX Systemy oparte na rednich krocz cych cz.2 Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY METROLOGII ĆWICZENIE 4 PRZETWORNIKI AC/CA Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 2009/2010 SEMESTR 3

PODSTAWY METROLOGII ĆWICZENIE 4 PRZETWORNIKI AC/CA Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 2009/2010 SEMESTR 3 PODSTAWY METROLOGII ĆWICZENIE 4 PRZETWORNIKI AC/CA Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 29/2 SEMESTR 3 Rozwiązania zadań nie były w żaden sposób konsultowane z żadnym wiarygodnym źródłem informacji!!!

Bardziej szczegółowo

Administrator Konta - osoba wskazana Usługodawcy przez Usługobiorcę, uprawniona w imieniu Usługobiorcy do korzystania z Panelu Monitorującego.

Administrator Konta - osoba wskazana Usługodawcy przez Usługobiorcę, uprawniona w imieniu Usługobiorcy do korzystania z Panelu Monitorującego. REGULAMIN USŁUGI NAVIEXPERT MONITORING I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę prawa polskiego (PL) NaviExpert Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2008

Zarządzenie Nr 68/2008 Zarządzenie Nr 68/2008 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych w Uczelni o wartości

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego organizowanych w roku szkolnym 2015/2016

Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego organizowanych w roku szkolnym 2015/2016 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 27/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 17 lipca 2015r. Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego organizowanych w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 września 2013 r. w sprawie regulaminu Zarządu

Bardziej szczegółowo