Monitoring gatunków strefowych na przyk³adzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Poznaniu. Sposób zarz¹dzania, problemy, oczekiwania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitoring gatunków strefowych na przyk³adzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Poznaniu. Sposób zarz¹dzania, problemy, oczekiwania"

Transkrypt

1 Monitoring gatunków strefowych na przyk³adzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Poznaniu. Sposób zarz¹dzania, problemy, oczekiwania Rafa³ Œniegocki ARTYKU Y / ARTICLE Abstrakt. Monitoring gatunków strefowych w strukturach Lasów Pañstwowych od d³u szego czasu stanowi³ dla koordynatorów znaczne wyzwanie. Dane wprowadzane do systemów informatycznych czy umieszczane w informacji przestrzennej nie zawiera³y podstawowych parametrów u ytecznych dla ornitologów, a przede wszystkim organów administracji rz¹dowej. Informacje zbierane przez jednostki niezale nie, w zakresie odpowiadaj¹cym potrzebom konkretnej komórki, by³y czêsto niespójne, co powodowa³o b³êdn¹ interpretacjê wyników i wyd³u enie procedur administracyjnych. By zapewniæ spójnoœæ, jednorodnoœæ i reprezentatywnoœæ danych ka dej z jednostek organizacji rz¹dowych i pozarz¹dowych, stworzono wspóln¹ bazê danych gatunków strefowych. Jej g³ówn¹ zalet¹ jest codzienna weryfikacja danych, wyeliminowanie b³êdów statystycznych, zapewnienie p³ynnego obiegu informacji, uproszczenie procedur powo- ³uj¹cych i likwiduj¹cych strefy oraz zapewnienie koordynatorom na poziomie nadleœnictw, RDLP, RDOŒ, bezpoœredniego i przejrzystego dostêpu do historii gniazda i zarz¹dzania strefami. Dodatkow¹ zalet¹ jest podniesienie wiedzy merytorycznej pracowników LP, prawid³owe rozumienie pojêæ i wskaÿników zasiedleñ gniazd (strefa/para, klasyfikacja gniazdowania). Wprowadzenie jednolitej bazy danych przyczyni³o siê równie do zacieœnienia wiêzi i wymiany pogl¹dów miêdzy osobami zajmuj¹cymi siê ochron¹ strefow¹ w ró nych instytucjach i na ró nych szczeblach zarz¹dzania. S³owa kluczowe: monitoring ptaków, ochrona strefowa, baza danych Abstract. Monitoring of species protected in zones on the example of the Regional Directorate of State Forests in Poznañ. The way of management, problems and expectactions. Monitoring of zonal birds species, taking place within the framework of State Forests constituted for a long time a considerable challenge for regional coordinators. Data introduced to information systems and GIS did not contain all the basic parameters useful for ornithologists and administration agencies. Information was collected by the units independently, in the area corresponding to the needs of a specific unit. This led to, among other things, erroneous interpretation of the results. This also caused extension of administrative procedures. In order to assure consistency, uniformity and representativeness of information, a common database of zonal species in the form of a simple Excel spreadsheet has been created. The main advantage of this tool is daily data verification, elimination of statistical errors, and assurance of fluent, many-sided circulation of information. Its application in the RDSF in Poznañ significantly affected simplification of the procedures establishing and eliminating zones and provided the coordinators at the level of forest districts, the RDSF and the RDPE close cooperation in management of zones. Keywords: bird monitoring, zonal protection, database Studia i Materia³y CEPL w Rogowie R. 13. Zeszyt 2 (27) /

2 Monitoring gatunków strefowych, odbywaj¹cy siê w ramach Lasów Pañstwowych od d³u - szego czasu stanowi³ dla koordynatorów regionalnych znaczne wyzwanie. Dane wprowadzane do systemów informatycznych i gisowskich nie zawiera³y wszystkich podstawowych parametrów u ytecznych dla ornitologów i organów administracji. Informacje by³y zbierane przez jednostki niezale nie, w zakresie odpowiadaj¹cym potrzebom konkretnej komórki. Prowadzi³o to miêdzy innymi do b³êdnej interpretacji wyników, wp³ywa³o równie na wyd³u enie procedur administracyjnych. By zapewniæ spójnoœæ, jednorodnoœæ i reprezentatywnoœæ informacji, stworzono wspóln¹ bazê danych gatunków strefowych w postaci prostego w obs³udze arkusza Excel. G³ówn¹ zalet¹ tego narzêdzia jest codzienna weryfikacja danych, wyeliminowanie b³êdów statystycznych i zapewnienie p³ynnego, wielostronnego obiegu informacji. Jego zastosowanie na terenie RDLP w Poznaniu wp³ynê³o w znacznym stopniu na uproszczenie procedur powo³uj¹cych i likwiduj¹cych strefy oraz zapewni³o koordynatorom na poziomie nadleœnictw, regionalnych dyrekcji Lasów Pañstwowych (RDLP) i regionalnych dyrekcji ochrony œrodowiska (RDOŒ) œcis³¹ wspó³pracê w zarz¹dzaniu strefami. Baza gatunków strefowych zosta³a stworzona na potrzeby Lasów Pañstwowych, by sprostaæ rosn¹cym wymaganiom zwi¹zanym z ochron¹ gatunkow¹ (Mizera 2006) i unikn¹æ sytuacji konfliktowych (Rogoziñski i Referowska 2011, Blonkowski 2011, Zbyryt 2011). Ma ona pomóc leœnikom w zakresie zarz¹dzania strefami, okreœlaj¹c równie sposób prowadzenia monitoringu. Jej g³ównym za³o eniem jest: weryfikacja danych i wyeliminowanie powielanych b³êdów ju na poziomie leœnictwa; spójnoœæ, jednorodnoœæ i reprezentatywnoœæ danych dla Lasów Pañstwowych, regionalnych dyrekcji ochrony œrodowiska i organizacji pozarz¹dowych; szybsza procedura likwidacji stref; nawi¹zanie œcis³ej wspó³pracy i wielostronnej wymiany informacji miêdzy jednostkami zarz¹dzaj¹cymi i nadzoruj¹cymi. Wprowadzenie jednolitej bazy danych przyczyni³o siê do zacieœnienia wiêzi i wymiany pogl¹dów miêdzy osobami zajmuj¹cymi siê ochron¹ strefow¹ w ró nych instytucjach i na ró - nych szczeblach zarz¹dzania. Zaowocowa³o to równie podniesieniem poziomu wiedzy merytorycznej pracowników, a nade wszystko uproœci³o pracê i zarz¹dzanie gatunkami strefowymi. Informacje zosta³y zebrane w jednym miejscu, w arkuszu powszechnie dostêpnym i ³atwym w obs³udze. Dane zbierane s¹ w bazie ca³y rok przez koordynatora regionalnego w RDLP. Wnioski i informacje z nadleœnictw, decyzje RDOŒ, informacje od cz³onków Komitetu Ochrony Or³ów, Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków wprowadzane s¹ bezpoœrednio przez te osoby do arkusza oraz zg³aszane koordynatorowi. W ten prosty sposób zapewniony zosta³ codzienny obieg informacji. Koordynator raz na miesi¹c przesy³a zestawienie do osób nadzoruj¹cych wydawanie decyzji w RDOŒ. Arkusze s¹ sprawdzane i w przypadku ewentualnych niezgodnoœci poprawiane lub wyjaœniane. Raz do roku, po skoñczonym sezonie lêgowym, nadleœnictwa przesy³aj¹ wype³niony arkusz ³¹cznie z podsumowaniem za miniony sezon. Koordynator po weryfikacji z danymi zbieranymi w ci¹gu roku sporz¹dza zestawienia i analizy. Tak przygotowana informacja mo e byæ miêdzy innymi wykorzystana do zestawieñ rocznych sporz¹dzanych na potrzeby Dyrekcji Generalnej Lasów Pañstwowych. Zatem zarówno nadleœnictwa jak i dyrekcje regionalne nie s¹ zmuszone do generowania dodatkowych zestawieñ. Dane s¹ wiarygodne, o szerokim spektrum informacji, dostêpne od rêki. Baza sk³ada siê z dwóch modu³ów napisanych w arkuszu programu Excel. Modu³ nadleœnictwa Arkuszem wprowadzaj¹cym jest legenda. Jej zadaniem jest zapoznanie u ytkownika z najwa niejszymi pojêciami i dzia³aniem bazy. Koordynator na poziomie nadleœnictwa znajdzie 58 Rafa³ Œniegocki Monitoring gatunków strefowych na przyk³adzie Regionalnej Dyrekcji...

3 Ryc. 1. Strefy i liczba par gatunków ptaków ogó³em w RDLP w Poznaniu Fig. 1. Zones and the number of pairs of bird species in the RDSF in Poznañ Ryc. 2. Powierzchnia stref ptaków ogó³em w RDLP Poznañ w latach Fig. 2. The total area of bird zones in the RDSF Poznañ in the years tam równie informacje o terminach nadsy³ania i uzupe³niania danych oraz odpowiedzi na najczêœciej zadawane pytania (FAQ 1 ). Kolejne arkusze odpowiadaj¹ nadleœnictwom. W arkuszu nadleœnictwa znajduj¹ siê dane o lokalizacji gniazda: leœnictwo, wydzielenia nale ¹ce do strefy ca³orocznej, wydzielenia nale ¹ce do strefy okresowej, powierzchnia œcis³a, czêœciowa, a tak e numer sprawy (decyzji) organu administracji rz¹dowej, który ustala i likwiduje strefy. Dane te wprowadza siê do panelu okreœlonego gatunku. Panele umieszczone s¹ 1 FAQ (ang. Frequently Asked Questions) to zbiory czêsto zadawanych pytañ i odpowiedzi na nie, maj¹ce na celu udzielenie danemu u ytkownikowi serwisu internetowego pomocy bez koniecznoœci anga owania do tego jakichkolwiek osób (przyp. Red.) Studia i Materia³y CEPL w Rogowie R. 13. Zeszyt 2 (27) /

4 Ryc. 3. Liczba stref ptaków w rozbiciu na nadleœnictwa RDLP w Poznaniu (dane za 2010 rok) Fig. 3. The number of bird zones according to forest districts in the RDSF in Poznañ (data for 2010) jeden pod drugim, w ten sposób na koñcu tabeli znajduje siê wiersz podsumowuj¹cy i zestawienie ogólne. W ka dej chwili mo na pozyskaæ z bazy dane ogólne oraz dane szczegó³owe dla okreœlonych gatunków. Warto w tym momencie dodaæ, i jednym z czêœciej pope³nianych b³êdów jest sumowanie powierzchni nie zwa aj¹c na przypadki gniazdowania kilku par jednego lub ró nych gatunków w obrêbie tej samej strefy. Powierzchnia ulega wielokrotnemu powieleniu. W innym wypadku, wykluczaj¹c gatunki o powielonych powierzchniach z zestawienia, zmniejsza siê liczba stref. By rozwi¹zaæ te dwa problemy w bazie funkcjonuj¹ dwa zestawienia w rozdzieleniu na gatunki oraz zestawienie ogólne, w którym suma nie jest stricte wynikiem sum zestawieñ sporz¹dzanych dla gatunków (nie bierze siê pod uwagê powierzchni stref powielonych, zaznaczonych kolorem czerwonym, opatrzonych komentarzem). Najwa niejsz¹ czêœci¹ tabeli s¹ kolumny z histori¹ gniazda. Ka dego roku koordynator dopisuje kolumnê, w której zaznacza jedn¹ z opcji gniazdo zasiedlone/niezasiedlone. Ten bardzo uproszczony wybór pozwala unikn¹æ b³êdów zwi¹zanych czêsto z b³êdnie interpretowan¹ klasyfikacj¹ lêgowoœci kategoria gniazdowania a, b, c wed³ug Polskiego Atlasu Ornitologicznego (Sikora et al. 2007). Takie b³êdy zdarzaj¹ siê równie wœród mniej doœwiadczonych ornitologów. Informacja podana z poziomu leœniczego ma uproœciæ procedurê zwi¹zan¹ z zarz¹dzaniem stref¹, nie obarczaæ jego samego dodatkowymi pracami i fachow¹ terminologi¹ ornitologiczn¹. Zgodnie z t¹ ide¹ za gniazdo zasiedlone uznaje siê zarówno gniazdowanie prawdopodobne jak i mo liwe. Innymi s³owy, gdy leœniczy stwierdzi jakiekolwiek œlady obecnoœci ptaków w rewirze (ptak na gnieÿdzie, obielenie gniazda, pióra, wypluwki, parê tokuj¹cych ptaków nad wydzieleniem, pojedyncze osobniki wlatuj¹ce w drzewostan etc.) powinien wpisaæ gniazdo zasiedlone. Dotychczasowe wyniki kontroli gniazd gatunków strefowych wskazuj¹ na znaczne ró nice w interpretacji danych przez leœniczych. Skrajnym przyk³adem jest zaliczanie pojedynczej obserwacji ptaka jako osobnika zajmuj¹cego gniazdo po³o one w znacznej odleg³oœci od miejsca obserwacji. Utworzenie bazy opartej na uproszczonej strukturze gniazda zasiedlonego/niezasiedlonego ma na celu eliminowanie takich b³êdów, wskazanie obszarów wa nych z punktu widzenia gospodarza terenu oraz jego zmotywowania do wykonania co najmniej jednej kontroli gniazda w okresie sezonu lêgowego. Od wiarygodnoœci tej bowiem informacji zale y ocena RDOŒ i procedura likwidacji stref. 60 Rafa³ Œniegocki Monitoring gatunków strefowych na przyk³adzie Regionalnej Dyrekcji...

5 Ryc. 4. Modu³ nadleœnictwa z legend¹ Fig. 4. Unit of forest district with a legend Studia i Materia³y CEPL w Rogowie R. 13. Zeszyt 2 (27) /

6 Fot. 1. Gatunki strefowe s¹ wyj¹tkow¹ grup¹ ptaków zwi¹zan¹ z lasami i leœnikami. Obowi¹zek ich ochrony spoczywa na zarz¹dcy terenu. Na zdjêciu gniazdo kani rudej Milvus milvus, gatunku strefowego (fot. D. Anderwald) Photo 1. Birds protected in zonal are an exceptional group of birds conected with forests and foresters. The responsibility for its protection lies with manager of area. On the photo: a nest of a red kite Milvus milvus, zonally species 62 Rafa³ Œniegocki Monitoring gatunków strefowych na przyk³adzie Regionalnej Dyrekcji...

7 Dane gromadzone na przestrzeni lat pozwalaj¹ w przejrzysty sposób zweryfikowaæ historiê gniazda. Na uwagê zas³uguje równie fakt zachowania stref zlikwidowanych. Takie wiersze przemieszczane siê w dó³ tabeli, na koniec panelu dotycz¹cego konkretnego gatunku. Pozostawia siê w nich informacje zwi¹zane z lokalizacj¹ (leœnictwo, wydzielenia) oraz decyzjê likwiduj¹c¹ strefê. Taki zapis umo liwi w przysz³oœci ocenê ponownych zasiedleñ tych obszarów oraz mo e przyczyniæ siê do weryfikacji okresu czasu, po którym mo na przeznaczyæ strefy do likwidacji. Prócz historii gniazda w zestawieniu gatunkowym wpisuje siê dane zgodnie ze schematem stan na danego roku Po sezonie lêgowym i weryfikacji danych nap³ywaj¹cych z nadleœnictw, koordynator na poziomie regionalnej dyrekcji lasów pañstwowych uzupe³nia i porównuje dane. W wierszu podsumowania gatunku znajduj¹ siê informacje zbiorcze: liczba stref, podawana w nawiasie liczba par oraz powierzchnia ochrony ca³orocznej i okresowej. Niezwykle istotnym parametrem jest liczba par. Nale y zwróciæ szczególn¹ uwagê, e w tej kategorii par ujmowane s¹ równie ptaki, które by³y lêgowe w zakoñczonym sezonie i roku kalendarzowym, lecz z ró nych przyczyn nie ustalono jeszcze dla nich strefy. Taka sytuacja wbrew pozorom zdarza siê dosyæ czêsto. Wykazuj¹c takie pary w zestawieniu unika siê b³êdu spowodowanego niedoszacowaniem populacji. Ponadto to w³aœnie liczba par a nie liczba stref determinuje podstawowe wskaÿniki populacji, w tym trend jej rozwoju. Na tej podstawie istnieje mo liwoœæ opracowania modeli populacyjnych, co jest szczególnie przydatne w ocenach skutecznoœci ochrony poszczególnych gatunków. W module nadleœnictwa dodano kolumnê status ochronny (mo na j¹ równie nazwaæ statusem gniazda). W tej komórce wpisywany jest jeden z czterech mo liwych statusów odnosz¹cych siê do miejsca gniazdowania strefa ustalona, strefa zlikwidowana, gniazdo zg³oszone do ustanowienia strefy, gniazdo nie zg³oszone. Dwie pierwsze dotycz¹ decyzji RDOŒ, kolejne sytuacji, gdy nadleœnictwo wyst¹pi³o z wnioskiem o powo³anie strefy lub oczekuje na kolejny sezon (wspomniany przyk³ad ze zliczaniem par bez stref). W ostatniej kolumnie mo na zaznaczaæ uwagi, czyli wszelkie informacje dodatkowe o zdarzeniach dotycz¹cych gniazda i strefy (np. obr¹czkowanie m³odych, na jakim gatunku drzewa znajduje siê gniazdo, czy gniazdo spad³o na skutek wichur i inne). Modu³ regionalnej dyrekcji Lasów Pañstwowych Modu³ na poziomie koordynatora regionalnej dyrekcji Lasów Pañstwowych stanowi zbiór co roku uzupe³nianych zestawieñ dotycz¹cych: zestawienia liczby stref, par oraz powierzchni stref w rozdzieleniu na poszczególne nadleœnictwa i lata; zestawienia liczby stref, par oraz powierzchni stref w rozdzieleniu na poszczególne gatunki i lata; zestawienia liczby stref, par, powierzchni stref w rozdzieleniu na poszczególne nadleœnictwa i gatunki. Dane do arkuszy wprowadzane s¹ raz do roku, po zakoñczeniu sezonu lêgowego. Zestawienia stanowi¹ podstawê statystycznych analiz trendów populacji, preferencji siedliskowych, korelacji miêdzy iloœci¹ stref a liczb¹ par i zwi¹zan¹ z tym powierzchni¹ wy³¹czon¹ z gospodarki leœnej. Prowadzony na tej podstawie monitoring pozwala wypracowaæ kierunki ochrony oraz wspólne metody ich racjonalnej realizacji. Na podstawie dotychczas prowadzonych analiz na terenie RDLP w Poznaniu mo emy stwierdziæ, i w przypadku bociana czarnego Ciconia nigra jak i bielika Haliaeetus albicilla populacja utrzymuje siê na wzglêdnie sta³ym poziomie z niewielkim trendem spadkowym. Mimo to stref ochronnych wci¹ przybywa. Pod koniec 2010 roku utworzono setn¹ strefê dla bociana przy zasiedleniu licz¹cym tylko 46 par. Wydaje Studia i Materia³y CEPL w Rogowie R. 13. Zeszyt 2 (27) /

8 siê zatem celowym rozwa enie w przypadku tych gatunków wdro enia szybszej procedury likwidacji niezasiedlonych stref. Trend przek³ada siê równie na statystyki ogólne. Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Poznaniu zinwentaryzowano 237 stref, z czego tylko 123 zasiedlonych. Pomimo spadku liczby par, powierzchnia stref przyrasta w tempie oko³o 500 ha/rok. Na podstawie analiz z bazy danych mo emy równie stwierdziæ doœæ znaczny spadek populacji kani rudej. Takie informacje stanowi¹ sygna³ do wnikliwej analizy w kolejnych latach. Wnioski Nale y zaznaczyæ, i obowi¹zek ochrony gatunków strefowych zgodnie z ustaw¹ z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody spoczywa na zarz¹dcy terenu. Gatunki strefowe s¹ wyj¹tkow¹ grup¹ ptaków zwi¹zan¹ z lasami i leœnikami. Czêsto to leœnik, jako gospodarz terenu, jest t¹ pierwsz¹ osob¹, która znajduje nowe zasiedlone gniazdo, odpowiada zatem za stan i zachowanie przedmiotu ochrony. W zwi¹zku z tym leœnicy to równie grupa, która podlega silnej presji ze strony mediów i organizacji pozarz¹dowych. By zapobiec sytuacjom konfliktowym wa ne jest wypracowanie wspólnego mechanizmu dzia³añ i monitoringu gatunków strefowych, zarówno z korzyœci¹ dla ornitologów, leœników i oczywiœcie samych ptaków. Literatura Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z Monitoring ptaków lêgowych. Poradnik metodyczny dotycz¹cy gatunków chronionych Dyrektyw¹ Ptasi¹. Biblioteka Monitoringu Œrodowiska. GIOŒ, Warszawa. Excel Analiza Danych, Wykresy, Tabele Przestawne. Niebieski Podrêcznik Wydawnictwo Helion, Etheridge Denise. Microsoft Excel 2010 PL. Formu³y i Funkcje. Akademia Excela -Wydawnictwo Helion, Mcfedries Paul. Mizera T Dwadzieœcia lat funkcjonowania ochrony strefowej w Polsce. W: Anderwald D. (red.) Ochrona drapie nych zwierz¹t a rozwój cywilizacyjny spo³eczeñstw ludzkich. Poszukiwanie kompromisów. Stud. i Mat. CEPL, Rogów, 2 (12): Blonkowski S Ochrona strefowa ptaków w Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Olsztynie na przyk³adzie Nadleœnictwa Susz. Stud. i Mat. CEPL, Rogów, 1 (27): Rogoziñski R., Referowska-Chodak E Strefowa ochrona ptaków w Nadleœnictwie Augustów historia, stan aktualny, problemy, perspektywy. Stud. i Mat. CEPL, Rogów, 1 (27): Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P Polski Atlas Ornitologiczny. Bogucki Wyd. Nauk., Poznañ: Zbyryt A Ochrona strefowa ptaków na przyk³adzie województwa podlaskiego aspekty prawne, funkcjonowanie, problemy, perspektywy na przysz³oœæ. Stud. i Mat. CEPL, Rogów, 1 (27): Rafa³ Œniegocki Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Poznaniu 64 Rafa³ Œniegocki Monitoring gatunków strefowych na przyk³adzie Regionalnej Dyrekcji...

Relacje miêdzy kwalifikacjami nadleœniczego i warunkami gospodarczymi a wynikiem dzia³alnoœci nadleœnictwa

Relacje miêdzy kwalifikacjami nadleœniczego i warunkami gospodarczymi a wynikiem dzia³alnoœci nadleœnictwa DOI: 10.2478/v10111-009-0021-2 Leœne Prace Badawcze (Forest Research Papers), 2009, Vol. 70 (3): 223 239 ORYGINALNA PRACA NAUKOWA Andrzej Mariusz Radecki 1 Relacje miêdzy kwalifikacjami nadleœniczego i

Bardziej szczegółowo

analityce biznesowej [1]: strony, umiejêtne wykorzystanie posiadanych informacji formu³owanie propozycji umo liwiaj¹cych efektywne

analityce biznesowej [1]: strony, umiejêtne wykorzystanie posiadanych informacji formu³owanie propozycji umo liwiaj¹cych efektywne Katarzyna ROSTEK, Micha³ WITEK ZNACZENIE ANALIZY I RAPORTOWANIA DANYCH W PROCESIE ZARZ DZANIA PRZEDSIÊBIORSTWEM 1. Wprowadzenie W sytuacji dynamicznych zmian gospodarczych brak odpowiednich systemów raportowania

Bardziej szczegółowo

Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach

Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach Beata PRZYBYLSKA-MASZNER, Cezary TROSIAK Poznañ Uwarunkowania awansu zawodowego kobiet na polskich uczelniach Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach to temat, który

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM ACTA SCIENTIARUM POLONORUM Czasopismo naukowe za³o one w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze Administratio Locorum Gospodarka Przestrzenna Real Estate Management 13(4) 2014 Bydgoszcz Kraków Lublin

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja prowadzonych przez UFG kontroli spe³nienia obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Automatyzacja prowadzonych przez UFG kontroli spe³nienia obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ARTYKU Y I ROZPRAWY Wojciech Bijak, Krzysztof Hrycko, Stanis³aw Garstka Automatyzacja prowadzonych przez UFG kontroli spe³nienia obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Bardziej szczegółowo

OBIEKTOWA ANALIZA OBRAZÓW OBJECT-BASED IMAGE ANALYSIS. Wstêp

OBIEKTOWA ANALIZA OBRAZÓW OBJECT-BASED IMAGE ANALYSIS. Wstêp POLSKIE TOWARZYSTWO Obiektowa analiza INFORMACJI obrazów PRZESTRZENNEJ ROCZNIKI GEOMATYKI 2006 m TOM IV m ZESZYT 3 11 OBIEKTOWA ANALIZA OBRAZÓW OBJECT-BASED IMAGE ANALYSIS Joanna Adamczyk Katedra Urz¹dzania

Bardziej szczegółowo

Analiza przydatnoœci stron internetowych nadleœnictw dla turystyki

Analiza przydatnoœci stron internetowych nadleœnictw dla turystyki Analiza przydatnoœci stron internetowych nadleœnictw dla turystyki Artur Rutkiewicz ARTYKU Y / ARTICLE Streszczenie. Celem niniejszej pracy jest ocena przydatnoœci informacji umieszczanych na Internetowych

Bardziej szczegółowo

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM ACTA SCIENTIARUM POLONORUM Czasopismo naukowe za³o one w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze Administratio Locorum Gospodarka Przestrzenna 8(4) 2009 Bydgoszcz Kraków Lublin Olsztyn Poznañ Siedlce

Bardziej szczegółowo

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych Czêœæ I skróconej wersji polskiej podrêcznika Developing Spatial Data Infrastructures: The SDI Cookbook Kompendium infrastruktur danych przestrzennych GSDI, wersja 1.1, 2001, pod redakcj¹ Douglasa D. Neberta

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 TARNÓW 2008 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE prof. dr hab. Leszek Ka³kowski,

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Piast (próba analizy i oceny)

Strategia rozwoju Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Piast (próba analizy i oceny) 567 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2001 Katedra Strategii Zarz¹dzania Strategia rozwoju Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Piast (próba analizy i oceny) 1. Wprowadzenie Zadaniem realizowanego w Polsce

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI GEOMATYKI 2006 m TOM IV m ZESZYT 1

ROCZNIKI GEOMATYKI 2006 m TOM IV m ZESZYT 1 Projekt GEOPORTAL.GOV.PL POLSKIE TOWARZYSTWO i jego znaczenie INFORMACJI dla udostêpniania PRZESTRZENNEJ danych PZGiK ROCZNIKI GEOMATYKI 2006 m TOM IV m ZESZYT 1 57 PROJEKT GEOPORTAL.GOV.PL I JEGO ZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

Celem niniejszego artyku³u jest zaprezentowanie rozwi¹zania dla usprawnienia systemu

Celem niniejszego artyku³u jest zaprezentowanie rozwi¹zania dla usprawnienia systemu Aleksandra ZIÊBA, Anna WRÓBLEWSKA Warszawa System Zarz¹dzania Wiedz¹ dla Zarz¹dzania Kryzysowego 1. Wprowadzenie Celem niniejszego artyku³u jest zaprezentowanie rozwi¹zania dla usprawnienia systemu zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

Adam Iwaniak. Laboratorium GIS, Akademia Rolnicza we Wroc³awiu

Adam Iwaniak. Laboratorium GIS, Akademia Rolnicza we Wroc³awiu Rola serwisów POLSKIE WMS WFS TOWARZYSTWO i generalizacji w INFORMACJI upowszechnianiu PRZESTRZENNEJ informacji geograficznej ROCZNIKI GEOMATYKI 2005 m TOM III m ZESZYT 4 77 ROLA SERWISÓW WMS WFS I GENERALIZACJI

Bardziej szczegółowo

nr 12, czerwiec 2007 r.

nr 12, czerwiec 2007 r. Biuletyn Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Rzeszowie EUROPEJSKI FUNDUSZ SPO ECZNY NA PODKARPACIU Struktura projektu narzêdzie planowania i zarz¹dzania str. 3-5 Nowy Kszta³t Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów WOJCIECH SOKÓLSKI SPZP Corrpol, Gdañsk Wprowadzenie ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów Przedstawiono podstawowe aspekty wprowadzonego w roku 2002 przez NACE International nadzoru

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie jako ci w urz dach administracji publicznej Quality management in public administration offices

Zarz dzanie jako ci w urz dach administracji publicznej Quality management in public administration offices Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr in. Agnieszka Lisowska mgr ukasz Ziemi ski Politechnika Koszali ska Zarz dzanie jako

Bardziej szczegółowo

Analiza i opis procesów e-urzêdu

Analiza i opis procesów e-urzêdu Analiza i opis procesów e-urzêdu Pawe³ Kamecki* Dokument e-europa. Spo³eczeñstwo informacyjne dla wszystkich W marcu roku 2000 podczas szczytu w Lizbonie pañstwa Unii Europejskiej przyjê³y dokument o nazwie

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie wiedz narz dziem doskonalenia znormalizowanych systemów jako ciowych

Zarz dzanie wiedz narz dziem doskonalenia znormalizowanych systemów jako ciowych Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 116 138 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.8 Zarz dzanie wiedz narz dziem doskonalenia znormalizowanych systemów jako ciowych Joanna

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI GEOMATYKI 2008 m TOM VI m ZESZYT 4

ROCZNIKI GEOMATYKI 2008 m TOM VI m ZESZYT 4 Regionalne POLSKIE systemy TOWARZYSTWO informacji przestrzennej INFORMACJI w województwie PRZESTRZENNEJ dolnoœl¹skim... ROCZNIKI GEOMATYKI 2008 m TOM VI m ZESZYT 4 19 REGIONALNE SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Bardziej szczegółowo

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Œl¹sku projekt nr Z/2.02/II/2.1/5/04 finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania

Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania RADOS AW PYREK* Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania 1. Uwagi wstêpne Niewielu mened erów docenia wp³yw komputerowo wspomaganych metod zarz¹dzania na przyspieszenie rozwoju gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

Dynamika sektora MSP na Pomorzu. Raport z badania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w ramach Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego II

Dynamika sektora MSP na Pomorzu. Raport z badania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w ramach Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego II Dynamika sektora MSP na Pomorzu Raport z badania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w ramach Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego II Gdañsk 2008 Autorzy Piotr Dominiak, Julita Wasilczuk, Nelly Daszkiewicz,

Bardziej szczegółowo

ABC ORGANIZACJI POZARZ DOWEJ PRAKTYCZNY PORADNIK DLA MA YCH NGOS

ABC ORGANIZACJI POZARZ DOWEJ PRAKTYCZNY PORADNIK DLA MA YCH NGOS ABC ORGANIZACJI POZARZ DOWEJ PRAKTYCZNY PORADNIK DLA MA YCH NGOS Poradnik powsta³ w ramach projektu IMPULS - TCHNIEMY YCIE W ORGANIZACJE który zosta³ dofinansowany z Krajowego Programu Operacyjnego Fundusz

Bardziej szczegółowo

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD János Bertók* Walka z korupcj¹ wymaga kompleksowej polityki Korupcja jest zjawiskiem z³o onym. Dlatego te walka z korupcj¹ powinna

Bardziej szczegółowo

Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE

Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE PORADNK DLA ORGANZACJ POZARZ DOWYCH STANDARDY BRAN OWE PORADNK DLA ORGANZACJ POZARZ DOWYCH Poradnik opracowany przez zespó³ w sk³adzie: Bogumi³a Baliñska

Bardziej szczegółowo

8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym

8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym Adam Jasiñski 8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym STRESZCZENIE W dzisiejszych czasach Internet sta³ siê najpopularniejszym i najprê

Bardziej szczegółowo

3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe

3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe Katarzyna Szymura 3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe STRESZCZENIE Artyku³ pt. Analiza uwarunkowañ

Bardziej szczegółowo