Rozplakatowanie do 120 szt. 121,00 z³ 0,96 z³ 1,20 z³ 105,00 z³ 88,00 z³

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozplakatowanie do 120 szt. 121,00 z³ 0,96 z³ 1,20 z³ 105,00 z³ 88,00 z³"

Transkrypt

1 DRUK OFFSETOWY DRUK CYFROWY SITODRUK Wa ny od aktualizacja: r. do wydania nastêpnego. Uniewa nia poprzednie i. standardowe formaty plakatu A1 (60x85) B1 (70x100) (42x60) (50x70) (29x43) (35x50) Rozplakatowanie do 120 Stawka za 1 dzieñ ekspozycji (1 plakatu) 121,00 z³ 0,96 z³ 1,20 z³ 105,00 z³ 88,00 z³ REZERWACJA miejsca na noœniku, rezerwacja wybranych noœników, WYBÓR noœników nietypowy format plakatu /np. sztrajf / Klejenie plakatów obok siebie w blokach : Rozplakatowanie powy ej 120 plakatów, Wymiana uszkodzonych plakatów 0,49 z³ 0,90 z³ 0,25 z³ 0,70 z³ + 50% stawki dziennej za 1 plakatu PRZYK ADOWA KALKULACJA [ rozklejamy plakat w iloœæi 122 na 7 dni ekspozycji : 0,25 z³ x 7 dni x z³ = 301,50 z³ ] + ewentualne dodatkowe koszty Stawka za 1 dzieñ ekspozycji x iloœæ plakatów + rozplakatowanie = kwota netto za Plakatowanie US UGI DODATKOWE wszystkie ceny netto! (nale y doliczyæ 22% VAT) CENNIK ZA PLAKATOWANIE Prezentacja Multimedialna ekspozycji plakatów na p³ycie CD-R/DVD-R: 650 z³, Dokumentacja filmowa na noœniku CD-R/DVD-R: 430 z³, Dokumentacja fotograficzna ekspozycji plakatów na p³ycie CD-R/DVD-R: 240 z³, 4. Raport z plakatowania /wydruk lokalizacji plakatów/: 60 z³, 5. Dodatkowe czynnoœci nie okreœlone w u: do uzgodnienia. RABATY Druk plakatów w naszej firmie 25%, Stali klienci 5% /co najmniej jedno plakatowanie na 2 miesi¹ce/, Przedp³ata na konto p³atnoœæ gotówk¹ 15 %. 4. Miejskie instytucje kultury 15%. +50 % wartoœci zlecenia

2 LOKALIZACJA NOŒNIKÓW NA TERENIE MIASTA JELENIA GÓRA klient:... akcja:... od:... do:... iloœæ dni:... iloœæ plakatów:... inne:... cena: r. Aktualnie dostêpnych noœników: 58 w tym: - s³upów: 39 - ma³ych tablic: 14 - du ych tablic: 5 - w remoncie: Lokalizacja noœnika Jelenia Góra - Jagni¹tków Jelenia Góra - Sobieszów 3 ul.cieplicka /pêtla MZK/ 4 ul.cieplicka /Zespó³ Szkó³ Drzewnych/ 5 ul.s¹dowa /obok kiosku Ruchu/ 6 ul.cieplicka /k MUFLON/ 7 ul.w.stwosza /wlot ul.or³a/ 8 ul.w.stwosza ul.czarnoleska 5 22 ul.orzeszkowa /pêtla MZK/ Jelenia Góra - Cieplice, oœ. Orle Jelenia Góra - Cieplice ul.jagielloñska z ul.dworcowa /na rogu/ ul.jagielloñska /za Szpitalem/ ul.cieplicka z ul.tabaki /przy k³adce/ ul.zamoyskiego z ul.tabaki /skrzy owanie/ Park Zdrojowy /przy fontannie/ pl.piastowski 20 /pas zieleni miejskiej/ pl. Kombatanta ul.wodna z ul.gimnazjalna /przy k³adce/ ul.fabryczna /przy moœcie/ pl.piastowski 1 /miêdzy aptek¹ a mostem/ ul.wolnoœci 215 /przystanek MZK/ Jelenia Góra - oœ. Czarne Jelenia Góra - Centrum ul.mickiewicza z ul.s³owackiego /na rogu/ ul.kasprowicza 43 ul.wolnoœci 49 /przystanek MZK-mur oporowy/ ul.wolnoœci 49 /przystanek MZK/ ul.obroñców Pokoju (Mechanik) ul.wolnoœci /pawilon handlowy/ ul.bankowa - deptak /przy PKO/ ul.bankowa z pl.niepodleg³oœci /BZ WBK oddzia³ I/ pl.niepodleg³oœci 1 /przy salon ORANGE/ ul.podwale /przystanek MZK/ ul.podwale /przystanek MZK, na murze oporowym/ ul.podwale z ul.jasna /przy schodkach/ pl.ks.kar.s.wyszyñskiego 40 /vis a vis rynek FLORA/ pl.ks.kar.s.wyszyñskiego 43 /vis a vis rynek FLORA/ pl.ks.kar.s.wyszyñskiego /vis a vis Muzyczne Radio/ pl.ks.kar.s.wyszyñskiego /Baszta/ ul.bankowa /deptak-przychodnia/ ul.w.polskiego 36 /Urz¹d Miasta/ ul.1 Maja / miêdzy kinem a PDT / ul. ks.w.kubsza z ul. 1 Maja /wlot/ na œcianie przed wejœciem na teren koœcio³a Garniz. ul. ks.w.kubsza /miêdzy chodnikiem i torami/ ul.1 Maja z ul.kochanowskiego /przy œwiat³ach/ ul.1 Maja z ul.kochanowskiego /przy œwiat³ach/ ul.1 Maja /przy tunelu przed dworcem PKP/ ul.1 Maja /przystanki MZK, dworzec PKP/ ul.kochanowskiego z ul. B.Zwyciêzcy /na rogu/ Jelenia Góra - ZABOBRZE 54 ul.rózyckiego /pawilon RONDO/ 55 ul.rózyckiego 5 /pas zieleni miejskiej/ 56 ul.rózyckiego 4 /przy schodach pawilonu/ 57 ul.rózyckiego 4 /pawilon handlowy/ 58 ul.rózyckiego 4 /vis a vis pawilon/ 59 ul.ró yckiego i ul. Kar³owicza ( róg ) 60 ul.kolberga ( ODK ) 61 ul.kiepury 1 /vis a vis Koœció³/ 62 ul.bacewicz /przystanek MZK Sygietyñskiego/ 63 ul.kiepury i ul.sygietyñskiego ( róg ) 64 ul.kiepury ( stacja paliw SHELL) 65 ul.bacewicz /przystanek MZK/ rodzaj noœnika du y du y du y du y du y du y wybór noœnika +50% l.p

3 OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZLECEÑ PLAKATOWANIA aktualizacja: r. "... ju 6 lat zajmujemy siê profesjonaln¹ ekspozycj¹ plakatów na s³upach i tablicach og³oszeniowych..." Ze wzglêdu na ograniczon¹ powierzchniê na noœnikach informacyjnych oraz aby w pe³ni zrealizowaæ zlecenia ZLECENIODAWCY. Bardzo prosimy o szczegó³owe zapoznanie siê z warunkami realizacji zleceñ na plakatowanie, PLAKATOWANIE MIASTA sprzedaje powierzchnie informacyjn¹ na s³upach i tablicach og³oszeniowych, Do uruchomienia zlecenia na Plakatowanie, prosimy wykorzystywaæ druk "Zlecenie na Plakatowanie". Druk dostêpny jest w siedzibie firmy stronie internetowej. Na yczenie druk wyœlemy poczt¹ elektroniczn¹ faxem. Us³uga plakatowania: PONIEDZIA EK, ŒRODA, PI TEK, 4. P ATNOŒCI za us³ugê tylko GOTÓWK przedp³ata na konto, 5. Pierszeñstwo w realizacji zleceñ: obwieszczenia miejskie Urzêdu Miasta, sta³e umowy i zlecenia na plakatowanie, plakatowanie p³atne gotówk¹, rezerwacja. 6. ZLECENIODAWCA dostarcza do naszego biura, ul. Wilhelma Kubsza 2 w godz. od do / oprócz sobót /, plakaty wraz z rezerw¹ nie mniejsz¹ ni 10% liczby plakatów przeznaczonych do ekspozycji (dla 2 tygodni ekspozycji 120 plakatów nale y dostarczyæ min 20 % wiêcej plakatów), 7. Plakaty nale y dostarczyæ min. na 5 dni przed rozklejaniem. W innym przypadku us³uga traktowana jest jako us³uga ekspresowa (+ 50% wartoœci zlecenia), 8. Minimalny czas ekspozycji plakatów wynosi 4 dni /krótszy czas doliczamy + 50% wartoœci zlecenia, 9. Okres wyklejania plakatów wynosi dwa dni. W przypadku wyst¹pienia przyczyn obiektywnie niezale nych, np.: z³e warunki atmosferyczne (mróz, silny wiatr i deszcz), uszkodzenie pojazdu mechanicznego - termin wyklejenia plakatów mo e ulec zmianie. 10. Wyklejamy s³upy i tablice z nale yt¹ starannoœci¹, 1 Gwarantujemy nieodp³atne wymianê uszkodzonych plakatów w liczbie nie przekraczaj¹cej 10% ogólnej liczby rozklejo- - nych plakatów. Powy ej 10% uszkodzonych plakatów, które zosta³y wymienione pobieramy dodatkowe op³aty zawarte w u, 1 Wymiana uszkodzonych plakatów nastêpuje w trakcie nastêpnego plakatowania (PONIEDZIA EK, ŒRODA, PI TEK) od momentu zauwa enia zg³oszenia uszkodzenia, 1 Nie przyjmujemy plakatów z pociêtymi krawêdziami do "odrywania numerów kontaktowych", 14. "Ma³e tablice" przeznaczone s¹ tylko pod plakaty pionowe formatu -, 15. Plakaty klejone s¹ wg mo liwoœci wolnego miejsca na noœnikach oraz iloœci wolnych noœników. Nie gwarantujemy wy- - starczaj¹cej iloœci wolnego miejsca do rozklejenia plakatów ZLECENIODAWCY, 16. Przy plakatach formatu A1-B1 wymagamy informacji o zamiarze plakatowania na 14 dni przed ekspozycj¹, 17. Plakaty pozostawione przez ZLECENIODAWCÊ, o ile nie zostan¹ odebrane w ci¹gu trzech dni od dnia zakoñczenia ekspozycji, zostaj¹ oddane na makulaturê, 18. PLAKATOWANIE MIASTA nie odpowiada za odbarwienia inne zniekszta³cenia plakatu dostarczonego przez ZLE- - CENIODAWCÊ powsta³e na skutek stosowanie nieodpowiednich farb, nie wysuszeniu farby innych wad w druku produkcji papieru nieodpowiedniej gramatury papieru, 19. PLAKATOWANIE MIASTA nie odpowiada równie za uszkodzenia mechaniczne powsta³e podczas ekspozycji plakatów na noœnikach informacyjnych, 20. PLAKATOWANIE MIASTA nie ponosi odpowiedzialnoœci w adnym zakresie za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w zwi¹zku z treœci¹ wyklejonego na zlecenie ZLECENIODAWCY plakatu b¹dÿ za zwi¹zane z t¹ treœci¹ narusze - - nie innych praw. Za treœæ i formê plakatu ponosi odpowiedzialnoœæ wy³¹cznie ZLECENIODAWCA, 2 PLAKATOWANIE MIASTA informuje, e tak e przy potwierdzonym zamówieniu mo e odmówiæ rozwieszenia plakatu z powodu : - naklejenia obwieszczeñ miejskich Urzêdu Miasta / równie na plakatach ZLECENIODAWCY/, - braku miejsca na noœnikach, - treœæ plakatu, jest niezgodna z ustaleniami urzêdowymi, przepisami prawnymi, dobrymi obyczajami, - ZLECENIODAWCA nie zap³aci³ za ekspozycjê, 2 Samowolne umieszczanie plakatów na noœnikach podlega karze grzywny. Upowa nia nas do usuniêcie tych plakatów z noœników. Wszelkie szkody i straty powsta³e z tego powodu bêd¹ dochodzone na drodze sadowej, 2 Samowolne doklejanie rozklejonych plakatów przez zleceniodawcê, powoduje natychmiastowe zerwanie zlecenia na pla- - katowanie. Wp³acona kwota za plakatowanie, zostaje zatrzymana do pokrycia szkód wyrz¹dzonych przez samowolne doklejanie plakatów. 24. EWENTUALNE REKLAMACJE tylko pisemne na nr faxu Przyjmujemy tylko w czasie trwania ekspozycji, pod warunkiem zasad spe³nionych w u /dotyczy: pkt. 3, 6, 7, 8 /. 25. ZLECENIODAWCA wyra a zgodê na przetwarzanie swoich danych zgodnie z Ustaw¹ o Ochronie Danych Osobowych z dnia r. przez PLAKATOWANIE MIASTA do celów zwi¹zanych z realizacj¹ zleceñ na plakatowanie oraz w celach marketingowych. 26. W przypadku nie dotrzymywania terminów p³atnoœci, po terminie up³ywu p³atnoœci PLAKATOWANIE MIASTA bêdzie wy- - sy³a³o monit obci¹ aj¹cy ZLECENIODAWCÊ w kwocie 15 z³ netto (s³ownie: piêtnaœcie z³otych+ 22% podatku VAT). 27. Wype³niaj¹c zlecenie, ZLECENIODAWCA akceptuje warunki zawarte w naszym u oraz ogólne warunki realizacji zleceñ na plakatowanie.

4 r. ZLECENIE USLUGI NA PLAKATOWANIE MIASTA JELENIA GORA, nazwa firmy, adres, NIP pieczêæ firmowa imiê i nazwisko osoby upowa nionej do z³o enia zlecenia, telefon kontaktowy, Jednoczeœnie upowa niam firmê P.P.H.U.R. "3D effects" Robert Ryszka, ul. Wilhelma Kubsza 2, Jelenia Góra (zwan¹ "Plakatowanie Miasta") do wystawiania dla nas faktury VAT bez naszego podpisu. Oœwiadczamy, e jesteœmy p³atnikami VAT pod numerem NIP: TERMIN EKSPOZYCJI: od do * ILOŒÆ PLAKATÓW X CZAS EKSPOZYCJI dni X DATA DOSTARCZENIA PLAKATÓW: z³ DZIENNA STAWKA (za 1 ) ROZPLAKATOWANIE z³ = RABAT Dodatkowa iloœæ plakatów przeznaczona na wymianê uszkodzonych egzemplarzy w iloœci: Dodatkowe us³ugi: w cenie RAZEM / wype³nia PLAKATOWANIE MIASTA / z³/ = z³ w cenie z³ ¹czna kwota zamówienia: z³ netto, z³ brutto (z 22% VAT) PLAKATOWANIE MIASTA: * termin ekspozycji oraz iloœæ plakatów mo e ulec zmianie * + - P³atne w terminie do w siedzibie firmy przelewem na rachunek bankowy w MultiBank Jelenia Góra nr rachunku: pieczêæ firmowa, czytelne imiê i nazwisko osoby upowa nionej do podpisania zlecenia Wype³nione zlecenia prosimy wysy³aæ pod nr faxu: 075 / na 5 dni przed ekspozycj¹ na a orygina³ listem priorytetowym na adres naszej firmy. Wype³niaj¹c zlecenie, ZLECENIODAWCA akceptuje warunki zawarte w naszym u oraz ogólne warunki realizacji zleceñ na plakatowanie.

5 POKWITOWANIE DOSTARCZENIA PLAKATÓW czytelne imiê i nazwisko osoby dostarczaj¹cej plakaty POKWITOWANIE DOSTARCZENIA PLAKATÓW czytelne imiê i nazwisko osoby dostarczaj¹cej plakaty

Ogólne warunki prowadzenia rachunków i œwiadczenia us³ug przez Powszechn¹ Kasê Oszczêdnoœci Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo.

Ogólne warunki prowadzenia rachunków i œwiadczenia us³ug przez Powszechn¹ Kasê Oszczêdnoœci Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo. 1 Ogólne warunki prowadzenia rachunków i œwiadczenia us³ug przez Powszechn¹ Kasê Oszczêdnoœci Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo. Rozdzia³ 1 Postanowienia ogólne.......................................2

Bardziej szczegółowo

Termin nadsy³ania zg³oszeñ 15.09.2010 r.

Termin nadsy³ania zg³oszeñ 15.09.2010 r. ódÿ 6 7 listopada 010 r. 15.09.010 r. Zg³oszenie Udzia³u-UMOWA, zawarta w dniu: ZG OSZENIE UDZIA U UMOWA Podstaw¹ przyjêcia zg³oszenia jest nades³anie orygina³u tel. 4 637-1-15 w. 13, 116 tel. 4 637-13-59

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA. Call center: 022 208 00 98, www.akcenta.pl

UMOWA RAMOWA. Call center: 022 208 00 98, www.akcenta.pl Call center: 022 208 00 98, www.akcenta.pl UMOA RAMOA O REALIZOANIU KONTRAKTÓ TERMINOYCH NA OBC ALUTÊ, KONTRAKTÓ BEZGOTÓKOYCH NA OBC ALUTÊ I US UG P ATNICZYCH Strony Umowy: (wersja 1/2011) - numer: UMOA

Bardziej szczegółowo

Regulamin œwiadczenia us³ug telefonicznych przez BetaSoft Sp. z o.o. z dnia 02.03.2009

Regulamin œwiadczenia us³ug telefonicznych przez BetaSoft Sp. z o.o. z dnia 02.03.2009 Regulamin œwiadczenia us³ug telefonicznych przez BetaSoft Sp. z o.o. z dnia 02.03.2009 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin okreœla zakres i warunki œwiadczenia us³ug przez BetaSoft Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu zio³achiñskie.eu

Regulamin sklepu zio³achiñskie.eu Regulamin sklepu zio³achiñskie.eu 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin jest udostêpniony nieodp³atnie za poœrednictwem Sklepu internetowego zio³achiñskie.eu, w sposób umo liwiaj¹cy zapoznanie siê

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA (wersja 2/2010) - numer:

UMOWA RAMOWA (wersja 2/2010) - numer: Call center: 022 208 00 98, www.akcenta.pl UMOWA RAMOWA O PRZEPROWADZANIU TRANSAKCJI BEZGOTÓWKOWYCH Z WARTOŒCIAMI DEWIZOWYMI Strony umowne AKCENTA CZ, a.s., z siedzib¹ w Pradze 10, U Vršovického høbitova

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych

Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych 1. Ogólne zasady/warunki/przedmiot wynajmu. 1. Poni sze warunki wynajmu urz dzenia okre laj prawa i obowi zki Najemcy oraz Wynajmuj cego w zakresie wynajmu urz

Bardziej szczegółowo

TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych

TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych listopad 2013 r. www.pocztowy.pl ZASADY USTALANIA, ZMIANY I POBIERANIA OP AT I PROWIZJI 1. U yte w Taryfie

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeñ Ubezpieczenie Auto Casco

OWU. Auto & Przestrzeñ Ubezpieczenie Auto Casco UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych

TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych kwiecieñ 2015 r. www.pocztowy.pl ZASADY USTALANIA, ZMIANY I POBIERANIA OP AT I PROWIZJI 1. U yte w Taryfie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, stosuje siê do umów ubezpieczenia zawieranych pomiêdzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA X Za³¹czniki ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU

ROZDZIA X Za³¹czniki ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ZA CZNIK 2 UCHWA A W AŒCIWEGO ORGANU STANOWI CEGO PEKAES O EMISJI PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH I WPROWADZENIU ICH DO PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY UDZIAŁU W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NET HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DALEJ: OWU )

OGÓLNE WARUNKI UMOWY UDZIAŁU W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NET HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DALEJ: OWU ) OGÓLNE WARUNKI UMOWY UDZIAŁU W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NET HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DALEJ: OWU ) I. POSTANOWIENIA WSTÊPNE. DEFINICJE. PODSTAWY PRAWNE UMOWY.

Bardziej szczegółowo

Przenoszenie rachunków bankowych PRZEWODNIK DLA KLIENTA. www.zbp.pl

Przenoszenie rachunków bankowych PRZEWODNIK DLA KLIENTA. www.zbp.pl Przenoszenie rachunków bankowych PRZEWODNIK DLA KLIENTA 1 Wstêp W opublikowanym w 2007 roku dokumencie "Single Market Review" Komisja Europejska wskaza³a m.in. na potrzebê opracowania rozwi¹zañ umo liwiaj¹cych

Bardziej szczegółowo

OWU. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej przewoÿników w krajowym i miêdzynarodowym ruchu drogowym

OWU. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej przewoÿników w krajowym i miêdzynarodowym ruchu drogowym UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Jak budowaæ wiarygodnoœæ p³atnicz¹?

Jak budowaæ wiarygodnoœæ p³atnicz¹? Poradnik Zwi¹zku Banków Polskich www.bik.pl www.zbp.pl www.infomonitor.pl Ten poradnik jest dla Ciebie gdy: Myœlisz o zaci¹gniêciu kredytu lub zakupie ratalnym; Chcesz kupiæ telefon na abonament, telewizjê

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków dla Konsumentów w Deutsche Bank PBC S.A.

Regulamin Rachunków dla Konsumentów w Deutsche Bank PBC S.A. Regulamin Rachunków dla Konsumentów w Deutsche Bank PBC S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Postanowienia wstêpne 1.1.1 Zakres regulacji Regulamin Rachunków określa warunki otwierania, prowadzenia i zamykania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiêdzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiaj cy: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego ul. Ko cielna 13 41 200 Sosnowiec Regon: 000288544 NIP: 644 001 18 44 Tel. (032) 266 08 85 Fax (032) 266 11 24 Znak: ZP/18/2008 www.imp.sosnowiec.pl

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ASPECTA.Profit (IFK 9)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ASPECTA.Profit (IFK 9) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ASPECTA.Profit (IFK 9) UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ASPECTA.Profit (IFK 09) Niniejsze ogólne

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynnoœci bankowe i op³at za inne czynnoœci wykonywane przez Deutsche Bank PBC S.A.

Tabela prowizji za czynnoœci bankowe i op³at za inne czynnoœci wykonywane przez Deutsche Bank PBC S.A. Tabela prowizji za czynnoœci bankowe i op³at za inne czynnoœci wykonywane przez Deutsche Bank PBC S.A. DLA PRZEDSIÊBIORCÓW zwana dalej Tabel¹ prowizji i op³at - dla przedsiêbiorców obowi¹zuje od 24 października

Bardziej szczegółowo

TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów Instytucjonalnych

TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów Instytucjonalnych TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów Instytucjonalnych wrzesieñ 2014 r. www.pocztowy.pl ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OP AT 3 ROZDZIA 1 4 RACHUNKI BANKOWE

Bardziej szczegółowo

Pozna, czerwiec 2013 r.

Pozna, czerwiec 2013 r. Regulamin funkcjonowania mi dzynarodowych przedp aconych kart p atniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych w zrzeszonych bankach spó dzielczych i SGB-Banku S.A. Pozna, czerwiec 2013 r. SPIS TRE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO NR Oddzia³ Banku (do zawarcia produktów dodatkowych) Przedstawiciel Banku

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO NR Oddzia³ Banku (do zawarcia produktów dodatkowych) Przedstawiciel Banku WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO NR Oddzia³ Banku (do zawarcia produktów dodatkowych) Przedstawiciel Banku miejscowoœæ: Miejscowoœæ ulica i nr: E-mail ród³o informacji o ofercie ród³o informacji

Bardziej szczegółowo

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie;

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie; ZA CZNIK NR 1 REGULAMIN WYDAWANIA I OBS UGI KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH W HSBC BANK POLSKA S.A. 1. Postanowienia ogólne i definicje Niniejszy Regulamin wydawania i obs ugi Kart Kredytowych

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż internetowa wybrane zagadnienia prawne

Sprzedaż internetowa wybrane zagadnienia prawne JANUSZ KOCZANOWSKI Sprzedaż internetowa wybrane zagadnienia prawne Uwagi wprowadzające Przygotowania akcesyjne Polski w zakresie dostosowania polskiego prawa do wymogów Unii Europejskiej znalaz³y swój

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O RYZYKU

INFORMACJE OGÓLNE O RYZYKU Za³¹cznik nr 5 INFORMACJE OGÓLNE O RYZYKU Niniejsze informacje zawieraj¹ przegl¹d podstawowych rodzajów ryzyka zwi¹zanych z inwestowaniem w instrumenty inwestycyjne w zwi¹zku z us³ugami inwestycyjnymi

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych CA IB Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego Pro Lokata publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Niniejszy Prospekt udostêpniany

Bardziej szczegółowo