Tworzenie formatów uŝytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tworzenie formatów uŝytkownika"

Transkrypt

1 Tworzenie formatów uŝytkownika Część 1 Ms Excel oferuje sporo gotowych formatów liczbowych, jednakŝe jeśli chcielibyście sformatować wartości liczbowe jako punkty lub kilogramy to nie znajdziecie takich formatów w zasobach Excela. Nietypowe formaty uŝytkownik musi napisać samodzielnie. W tym tutorialu pokaŝę, w jaki sposób moŝna tworzyć niestandardowe formaty w Excelu. Na początek wpisz kilka przykładowych wartości do komórek arkusza, a następnie wybierz z menu następujące polecenie: Format Komórki na zakładce Liczby. Wszystkie wbudowane formaty są podzielone na kategorie. Kategorią przeznaczoną do tworzenia własnych formatów jest kategoria Niestandardowe. Zaznacz ją.

2 Miejsce przeznaczone na pisanie własnych formatów zaznaczono ramką. NaleŜy w to miejsce kliknąć i wpisać nowy format. Format liczb moŝna utworzyć wykorzystując kombinacje znaków 0 i # oraz tekstu w cudzysłowie. Znak0 (zero) powoduje wyświetlanie nieznaczących zer, jeśli liczba ma mniej cyfr niŝ jest zer w formacie, podobnie działa znak # z tą róŝnicą, Ŝe wyświetlane są tylko zera znaczące. Natomiast tekst wpisany w cudzysłowie zostanie wyświetlony jako opis.

3 Wpisz taki format jak na podanym obrazku. 0" szt" Format ten wyświetli liczbę sformatowaną jako "sztuki". W analogiczny sposób w zaleŝności od tekstu umieszczonego w cudzysłowie moŝna napisać format wyraŝający liczbę w punktach, litrach, kilometrach itp. Jeśli powyŝszy format nieco zmodyfikujemy na 0,00" szt" to liczba będzie wyświetlała dodatkowo dwa miejsca po przecinku. Bardzo waŝne jest, aby cudzysłów wpisać bezpośrednio po liczbie! Nie moŝna wpisać spacji pomiędzy liczbą a cudzysłowem, bo format nie zadziała! Formaty napisane przez uŝytkownika są zapamiętywane w zeszycie w kategorii Niestandardowe i moŝna je stosować na kaŝdym arkuszu w zeszycie. Formatowanie warunkowe Excel wsród róŝnych metod formatowania danych oferuje takŝe formatowanie warunkowe. Jest to typ formatowania danych, który formatuje tylko te komórki, których zawartość spełnia okreslone warunki. Na przykład w kolumnie mają zostać wyróŝnione liczby większe od 30. Pracę naleŝy zacząć od zaznaczenia kolumny, na którą nakładamy formatowanie. Następnie z menu Format wybierz polecenie Formatowanie warunkowe...

4 Nastepnie ustaw w Warunku1 takie parametry jak na obrazku i kliknij przycisk Formatuj... aby przejść do okna, w którym ustawisz format liczb. Ja wybrałam czerowny kolor czcionki, pogrubienie (bold) i pomarańczowy deseń. A oto efekt:

5 Na tej samej kolumnie moŝna ustalić maksymalnie 3 warunki. Na przykład wszystkie liczby mniejsze od 10 powinny zostać wyróŝnione zielonym kolorem czcionki na Ŝółtym tle. Aby dodać kolejny warunek formatowania, zaznacz dane i otwórz okno Formatowanie warunkowe i kliknij przycisk Dodaj>> Program dodał miejsce na wprowadzenie kolejnego warunku. Wprowadź dane tak jak na obrazku i ustal format danych.

6 W ten sposób na jednym zakresie program moŝe stosować róŝne typy formatowania w zaleŝności od zawartości komórki. W kaŝdej chwili kaŝdy warunkek moŝna usunąć wybierając przycisk Usuń i zaznaczając warunek do usunięcia.

7 Formatowanie warunkowe moŝna stosować takŝe do komórek zawierających dane tekstowe. Aby wyróŝnić w kolumnie tylko komórki zawierające tekst "Przyprawy" naleŝy wprowadzić takie parametry jak na poniŝszym zrzucie. PoniŜej widoczny jest efekt. Format został zastosowany tylko do komórek z tekstem "Przyprawy".

8 Tworzenie formatów uŝytkownika Część 2 - daty i godziny W tym tutorialu chciałabym pokazać jak moŝna tworzyć niestandardowe formaty dla dat. W Excelu jest wbudowanych kilka podstawowych formatów dla dat, jednakŝe w bardzo prosty sposób moŝna stworzyć własne. Nowe formaty dla dat moŝna tworzyć takŝe w kategorii Niestandardowe w menu Format Komórki na zakładce Liczby.

9 Do tworzenia formatów dat naleŝy wykorzystać znaki specjalne: r - rok, m-miesiąc, d-dzień. Przykładowo format: rrrr mmm dd wyświetli datę w zapisie: 2006 maj 15, natomiast dd mmm rrrr spowoduje taki sposób przedstawienia daty: 15 maj W formacie daty wszystko będzie zaleŝało od kolejności znaków oraz od ich ilości. Dzień d- 3 lub 12 dd - 03 lub 12 ddd - Pn (skrót nazwy dnia tygodnia) dddd- Poniedziałek - pełna nazwa dnia tygodnia Miesiąc m 5 mm 05 lub 10 mmm sty mmmm styczeń Rok rr 06 rrrr 2006 Przy tworzeniu formatów moŝna stosować kolory. Excel umoŝliwia korzystanie z 8 następujących kolorów: czerwony, niebieski, zielony, Ŝółty, biały, czarny, błękitny, purpurowy. Nazwę koloru naleŝy wpisać na początku formatu i zawsze w nawiasach kwadratowych, np. [czerwony]. Cały format daty wygląda wtedy następująco: [niebieski]rrrr mmm dd

10 Ciekawy format moŝna uzyskać poprzez format rrrr mmm dd dddd. W efekcie uzyskamy w komórce datę o takim zapisie: 2006 maj 16 wtorek W podobny sposob moŝna tworzyć formaty godzin. Formaty godzin moŝna zapisać korzystając ze znaków specjalnych g - godzina m - minuta s - sekunda Przykladowo gg:mm:ss wyświetli godzinę w zapisie 16:57:02 A format "godzina" gg "i" mm "minut" godzinę wpisaną do komórki w postaci 22:15 wyświetli w formie godzina 22 i 15 minut. Sortowanie według miesięcy i dni tygodnia Jeśli spotkacie się kiedyś z problemem sortowania tabel to okaŝe się, Ŝe sortując dane w tabeli według kolumny z dniami tygodnia lub miesiącami otrzymacie efekt niezgodny z oczekiwanym. Przyjrzyjmy się problemowi sortowania na podstawie poniŝszej tabeli.

11 Jeśli uŝyjemy do przesortowania tradycyjnych narzędzi typu Dane Sortuj... i posortujemy tabelę według kolumny Miesiąc stosując poniŝsze ustawienia:

12 uzyskamy taki oto wynik:

13 Tabela została posortowana według miesięcy ale ALFABETYCZNIE a nie zgodnie z kolejnością miesięcy tak jak moŝnaby tego oczekiwać. Istnieje jednak sposób na posortowanie miesięcy lub dni tygodnia według kolejności a nie alfabetycznie. Podczas sortowania naleŝy skorzystać z Opcji, które znajdują się w okienku Dane Sortuj...

14 a następnie w oknie Opcje sortowania naleŝy wybrać odpowiedni klucz sortowania. Ja do tabeli wybrałam zaznaczoną opcję. I oto efekt. Teraz dane zostały przesortowane w oczekiwany sposób.

15 Rysowanie obramowania Nie wiem, czy wiecie, Ŝe w Excelu 2003 istnieje moŝliwość ręcznego rysowania ramek. Do tej pory moŝna było tworzyć obramowanie przy pomocy menu Format Komórki Obramowanie, gdzie naleŝało zaznaczać linie na okienku podglądu, co nie było zbyt wygodnym rozwiązaniem zwłaszcza dla osób początkujących. Dlatego sądzę, Ŝe nowe rozwiązanie przypadnie wielu osobom do gustu. Nowy sposob tworzenia obramowania moŝna uruchomić poprzez pasek narzędzi Formatowanie i ikonkę Obramowanie, a następnie Rysuj obramowanie...

16 W efekcie powinien pojawić się taki oto pasek narzędzi: Na pasku moŝna ustalić styl i kolor linii, a takŝe rysowanie obramowania lub siatki obramowania. Na poniŝszym rysunku ramka po lewej stronie została narysowana przy uŝyciu opcji Rysuj obramowanie, a ramka z prawej to efekt rysowania z ustawioną opcją Rysuj siatkę obramowania. Jak widać uŝywając opcji Rysuj siatkę obramowania obrysowywane są wszystkie linie, natomiast opcja Rysuj obramowanie pozwala na obrysowanie tylko niektórych krawędzi.

17 W równie prosty sposób moŝna obramowanie usunąć, uŝywając narzędzia Gumka. Kwerenda sieci Web Kwerenda sieci Web umoŝliwia pobranie dowolnych danych ze strony internetowej do arkusza w celu dalszych analiz. Jak stworzyć taką kwerendę pokaŝę na przykładzie strony NBP z kursami walut. Pobiorę taką oto tabelę: Do pobierania danych zewnętrznych w Excelu słuŝy polecenie Dane Importuj dane zewnetrzne Nowa kwerenda sieci Web...

18 Okno dialogowe Nowa kwerenda sieci Web swoim działaniem przypomina tradycyjne przeglądarki internetowe. W polu Adres naleŝy wpisać adres strony, z ktorej chcemy pobrać dane i kliknąć przycisk Przejdź (lub Enter).

19 Po chwili ściągnie się strona, na której przy danych do pobrania będą charakterystyczne Ŝółte strzałki, tak jak na zrzucie poniŝej.

20 Kliknij Ŝółtą strzałkę przy tym fragmencie strony, który chcesz pobrać do Excela. Ja zaznaczyłam strzałkę w lewym górnym rogu tabeli, co spowodowało zmianę kolory przycisku na zielony. Po wybraniu danych do pobrania naleŝy nacisnąć przycisk Importuj. W ostatnim kroku tworzenia kwerendy Web naleŝy wskazać miejsce docelowe, do którego wstawiamy dane. Ja wybrałam bieŝący arkusz i komórkę A1. A oto efekt.

21 Jak widać dane zostały zaimportowane jednakŝe Excel odrzucił ich formatowanie. Jeśli zaleŝałoby nam na tym aby program pobrał dane razem z ich formatami naleŝałoby przed importem wskazać odpowiednią opcję. Cofnijmy się zatem do okienka kwerendy. W przypadku, gdy chcemy pobrać dane razem z formatowaniem naleŝy w okienku kwerendy kliknąć przycisk Opcje. A następnie na okienku Opcje kwerendy sieci Web w części Formatowanie zaznaczyć opcję Pełne formatowanie HTML, tak jak jest to pokazane na poniŝszym zrzucie.

22 Po wykonaniu importu dane w Excelu będą przedstawione w następujący sposób. Tabele przestawne

23 Tabela przestawna to narzędzie słuŝące do tworzenia dynamicznych podsumowań list utworzonych w Excelu lub pobranych z zewnętrznych baz danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na opracowywanie tabelarycznych zestawień i podsumowań rekordów poprzez łączenie wartości pochodzących z róŝnych pól. Dane umieszczone w tabeli przestawnej moŝna rozmieszczać na róŝne sposoby a takŝe stosować róŝne funkcje do analizy zbioru. Zbudowaną tabelę moŝna dowolnie modyfikować, zmieniając jej układ tak, aby prezentowała dane w innym aspekcie. Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokaŝę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich. Tworzenie raportu tabeli przestawnej z listy danych Zaznacz dowolną komórkę naleŝącą do listy, na podstawie której tworzysz tabelę przestawną. Wybierz polecenie Dane Raport tabeli przestawnej i wykresu przestawnego

24 Na ekranie pojawi się okno dialogowe Kreator tabel przestawnych i wykresów przestawnych. Wybierz opcję Lista lub baza danych programu Microsoft Office Excel oraz opcję Tabela przestawna. Kliknij przycisk Dalej. Na ekranie pojawi się okno drugiego kroku kreatora.

25 Sprawdź, czy w polu Zakres wprowadzone zostało odwołanie do odpowiedniego zakresu komórek określających połoŝenie listy. Jeśli zakres jest niewłaściwy kliknij przycisk Zwiń dialog i wybierz odpowiedni obszar bezpośrednio w arkuszu. Wybierz przycisk Dalej. Na ekranie pojawi się okno trzeciego kroku kreatora. Aby umieścić raport w nowym arkuszu kalkulacyjnym, wybierz pole opcji Nowy arkusz. MoŜesz takŝe skorzystać z opcji Istniejący arkusz i wybrać odpowiednią komórkę, jeśli chcesz, by raport pojawił się w bieŝącym arkuszu. Wybierz przycisk Układ. Na ekranie pojawi się okno Kreator tabel i wykresów przestawnych układ.

26 Budowanie tabeli przestawnej przypomina nieco składanie tabeli z części. Tymi częściami są poszczególne kolumny z listy. RóŜny układ tabeli, a co za tym idzie róŝne aspekty analizy danych jest moŝliwy dzięki umieszczaniu kolumn w tzw. polach tabeli przestawnej. Pole wierszy - pole, któremu przypisano orientację wiersza w raporcie tabeli przestawnej. Pole kolumny - pole, któremu w raporcie tabeli przestawnej przypisano orientację kolumny. Raport tabeli przestawnej moŝe mieć wiele pól kolumn, podobnie jak moŝe mieć wiele pól wierszy. Pole strony - pole, które jest przypisane do orientacji strony lub filtru. Gdy klikniesz inny element w polu strony, to cały raport tabeli przestawnej zmieni swój wygląd w ten sposób, Ŝe wyświetlane będą wyłącznie podsumowane dane powiązane z tym elementem. Obszar danych - część raportu tabeli przestawnej zawierająca dane podsumowania. Ja przeanalizę tabelę z danymi statystycznymi dotyczącymi ludności, powierzchni oraz kontynentów pod kątem średniej liczby ludności na kaŝdym kontynencie. Przeciągam pola Ludność i Kontynent na pola tabeli tak jak na ilustracji. I wybieram przycisk OK.

27 Na ekranie ponownie pojawi się okno trzeciego kroku kreatora. Kliknij przycisk Zakończ. Excel utworzy zdefiniowaną tabelę przestawną i umieści ją w określonym miejscu. Excel domyślnie zastosował w tabeli przestawnej funkcję SUMA. W przypadku, kiedy uŝytkownik nie skorzysta z przycisku Układ otrzyma na arkuszu schemat pustej tabeli przestawnej, na którą naleŝy przeciągnąć pola wierszy, kolumny, danych i strony.

28 Zmiana typu obliczeń pola danych Aby zmienić funkcję podsumowującą kliknij prawym przyciskiem myszy pole zaznaczone na rysunku. Wybierz opcję Ustawienia pola.

29 1. Zaznacz funkcję Średnia. 2. W pole tekstowe Nazwa wprowadź bardziej czytelną nazwę. 3.Wybierz przycisk Liczby, aby ustawić niezbędne formatowanie liczb. W oknie Formatowanie komórek zaznacz kategorię Liczbowe i ustal ilość miejsc dziesiętnych. Kliknij OK.

30 Program zastosuje wprowadzone ustawienia do tabeli przestawnej. Filtrowanie pola. Tabela przestawna umoŝliwia filtrowanie pól dzięki czemu moŝna przeglądać tylko dane spełniające określone kryteria. Po utworzeniu tabeli lub po dodaniu pola wyświetlane są wszystkie elementy. Pola moŝna jednak przefiltrować tak, aby widoczna była jedynie średnia liczba ludności dla Afryki, Azji i Europy.

31 Kliknij zaznaczony na czerwono przycisk strzałki widoczny z prawej strony pola, które chcesz przefiltrować. Na ekranie pojawi się okienko listy wszystkich elementów. Usuń zaznaczenie z pól, które chcesz ukryć w raporcie. Kliknij przycisk OK. Zmiana układu tabeli przestawnej Tabele przestawne pozwalają na szybkie dodawanie, przemieszczanie i usuwanie pól z raportu. Aby zmienić układ tabeli naleŝy przesunąć pola do odpowiednich miejsc. MoŜna zamienić miejscami pola wierszy i pola kolumn, a takŝe dodać dodatkowe pola. Dodawanie nowych pól do tabeli umoŝliwia okno Lista pól tabeli przestawnej. W tym oknie są widoczne wszystkie dostępne pola tabeli, przy czym pola uŝywane obecnie w raporcie są wyróŝnione pogrubieniem.

32 Na przykład do tabeli z danymi o średniej liczbie ludności dodam pole powierzchnia w km 2. Przeciągane pole naleŝy umieścić w obszarze danych - środkowej części tabeli. Excel po dodaniu nowego pola do tabeli przestawnej wyświetli taki oto układ:

33 Tabela wymaga korekty: zamiany funkcji Licznik na Średnia oraz przeformułowania nagłówka Średnia liczba ludności na kontynentach. Przed dokonaniem poprawek naleŝy kliknąć na wysokości nagłówka zaznaczonego strzałką. Kilknięcie spowoduje zaznaczenie wszystkich nagłówków tej kategorii. Następnie naleŝy ponownie kliknąć w tym samym miejscu ale prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Ustawienia pola. W polu Nazwa moŝna skorygować zbyt długi nagłówek.

34 Przed zmianą funkcji Licznik, naleŝy analogicznie zaznaczyć pola nagłówków Powierzchniaw m 2 i wybrać funkcję Średnia w oknie Ustawieniach pola. PoniŜej zamieszczam przykłady tabel przestawnych analizujących bazę krajów pod względem róŝnych aspektów. Liczba krajów na kontynencie posługujących się wybranym językiem. Gęstość zaludnienia na kaŝdym kontynencie.

35 Liczba języków urzędowych na kaŝdym kontynencie. Pola obliczeniowe w tabelach przestawnych W poprzednim tutorialu Excela opisałam sposób tworzenia raportu tabeli przestawnej. Dzisiaj postaram się opisać metodę tworzenia dodatkowych pól obliczeniowych w tabeli przestawnej. Do tego zadania posłuŝę się tabelą, której fragment widać poniŝej.

36 Korzystając z polecenia Dane Raport tabeli przestawnej i wykresu przestawnego tworzę układ tabeli tak jak na poniŝszym zrzucie. Po utworzeniu raportu na arkuszu pojawia się tabela przestawna.

37 Wszystkie towary zostały zgrupowane według kategorii, do której naleŝą. Przy kaŝdym towarze jest wyświetlona łączna ilość towaru oraz cena jednostkowa. Ja natomiast uzupełnię tabelę o dwa pola obliczeniowe. Pierwsze obliczy łączną wartość kaŝdego towaru, drugie wyliczy wartość towaru pomniejszoną o przysługujący rabat. Ustawiam komórkę aktywną w obszarze tabeli przestawnej i na pasku narzędziowym Tabela przestawna wybieram polecenia: Tabela przestawna Formuły Pole obliczeniowe...

38 W oknie Wstawianie pola obliczeniowego naleŝy wpisać nazwę pola. Ja podałam nazwę: Łączna wartość. Następnie korzystając z dostępnych nazw pól, naleŝy ułoŝyć formułę. Nazwy pól do formuły naleŝy wprowadzać kliknięciami.

39 Jak widać Excel uzupełnił w tabeli podaną nazwę pola o nazwę funkcji. MoŜna to oczywiście skorygować. W tym celi naleŝy kliknąć na wysokości wiersza Suma z Łączna wartość prawym przyciskiem myszy...

40 ... i z menu kontekstowego wybrać polecenie Ustawienia pola.

41 Następnie w polu Nazwa naleŝy skorygować nazwę pola na Łączna wartość produktów i dostosować format liczb poprzez wybranie przycisku Liczby i zaznaczenie odpowiedniego formatu liczbowego.

42 W analogiczny sposób moŝna wstawić do tabeli przestawnej kolejne pole obliczeniowe Wartość promocyjna. A następnie dostosować jego tytuł oraz format liczb.

43 W tabeli korekty wymaga jeszcze pole Suma z Ilość. Ja zmieniłam jego nazwę na Stan magazynowy i napisałam format liczbowy, który podane wartości będzie wyświetlał jako sztuki.

44 I jeszcze drobna korekta tytułu pola Cena jednostkowa na Cena detaliczna... I prawie gotowe.

45 Aby uatrakcyjnić wygląd tabeli przestawnej moŝna zastosować jeden z gotowych formatów z polecenia Format Autoformatowanie. Ja wybrałam wzór o nazwie Raport 2.

46 PoniŜej końcowy rezultat. W przypadku gdyby zmieniły się dane źródłowe w podstawowej tabeli moŝna aktualizować dane w tabeli przestawnej poprzez przycisk OdświeŜ dane

47 Na koniec jeszcze jedna uwaga dotycząca pól obliczeniowych w tabelach przestawnych. Formuły wpisane w pola obliczeniowe w przypadku niektórych podsumowań generują błędne wyniki. W przypadku analizowanej tabeli niepoprawne wyniki podsumowań znajdują się w polach: Bakalie Łączna wartość produktów oraz Bakalie Wartość promocyjna (zaznaczone na czerwono). Błędny wynik bierze się stąd, Ŝe program uŝywa w podsumowaniu identycznej formuły, jaką wpisujemy w pole obliczeniowe, czyli mnoŝy ilość przez cenę detaliczną zamiast wykonać proste podsuwanie komórek z obliczonym wynikiem. Przygotowanie arkusza do wydruku Rozpoczynając proces przygotowywania danych w Excelu do wydruku naleŝy przede wszystkim obejrzeć dane w podglądzie wydruku. Opcja ta jest dostępna w menu Plik. Podgląd wydruku dostarczy nam takich informacji jak ilość stron, na których Excel rozmieścił dane zarówno pod względem wysokości, jak i szerokości. Po przeanalizowaniu tych informacji moŝna przystąpić do określenia sposobu prezentacji danych na wydruku. Excel w tym celu dostarcza kilka niezbędnych narzędzi.

48 Marginesy Zmiana szerokości marginesów to jedno z podstawowych narzędzi stosowanych przy przygotowaniu arkusza do wydruku. Jeśli analizując podgląd wydruku danych stwierdzamy, Ŝe na kartce nie zmieści się jedna kolumna tabeli to brakujące miejsce moŝna często uzyskać poprzez zmniejszenie szerokości marginesów. Zmianę szerokości marginesów moŝna uzyskać na dwa sposoby. 1. Wybierz przycisk Ustawienia i kliknij kartę Marginesy. Zmniejsz szerokość marginesów pionowych. Ja ustawiłam szerokość na 1,5 cm. W przypadku mojej tabeli ten zabieg okazał się skuteczny. Kolumna Język urzędowy została przeniesiona na pierwszą stronę. Zmieniając szerokości marginesów nie naleŝy przesadzać z ich zmniejszaniem, poniewaŝ większość domowych drukarek nie będzie w stanie wydrukować dokumentu z marginesem poniŝej 1,3cm. 2. Kliknij przycisk Marginesy. Na kartce pojawią się linie marginesów oraz linie nagłówków i stopek. Wykorzystując ten sposób moŝna kształtować szerokości margiensów poprzez ręczne przesunięcie linii marginesu.

49 Po dostosowaniu marginesów naleŝy ponownie kliknąć na przycisk Marginesy. Linie pomocnicze zostaną wyłączone. Orientacja strony W przypadku szerokiej tabeli lepszym rozwiązeniem będzie zmiana orientacji strony kartki. Standardowo w kaŝdym programie ustawiona jest orientacja pionowa, a rozmiar kartki na A4 ( mm). Aby zmienić orientację lub formatu papieru naleŝy kliknąć przycisk Ustawienia i kartę Strona.

50 Dokonaj zmiany w zaznaczonych częściach okna i kliknij OK. Skalowanie Dzięki skalowaniu moŝna zmniejszyć lub zwiększyć przygotowaną tabelę na wydruku bez konieczności ingerowania w wielkość pisma. Przeskalowania dokumentu moŝna dokonać na karcie Strona okna Ustawienia strony.

51 Wpisanie wartości powyŝej 100% powoduje powiększenie tabeli na wydruku, wartość mniejsza od 100% - zmniejsza drukowaną tabelę. Opcja Wpasuj w strony pozwala na określenie ilości stron, na których ma zostać wydrukowany dokument. Wprowadzenie innych wartości do pól teksowych takŝe powoduje przeskalowanie dokumentu. Nagłówki i stopki Nagłówek to górna, a stopka - dolna część kartki, w których moŝna umieszczać dodatkowe informacje o dokumencie. Mogą to być informacje tekstowe oraz graficzne (np. logo). Nagłówek i stopka jest powtarzany na kaŝdej kolejnej stronie wydruku, przy czym w Excelu widoczność nagłówków i stopek jest moŝliwa tylko poprzez podgląd wydruku. W trakcie pracy w widoku normalnym są one niewidoczne. Aby umieścić na dokumencie nagłówek/stopkę tekstową wybierz przycisk Ustawienia w podglądzie wydruku i następnie przejdź na kartę Nagłówek/Stopka. Kliknij przycisk Nagłówek niestandardowy... lub Stopka niestandardowa...

52 Zarówno nagłówek jak i stopka są podzielone na 3 sekcje: lewą, prawą i środkową. Kliknij sekcję, w której chcesz wpisać nagłówek i wpisz jego treść. Zmiany potwierdź klikając OK. MoŜna takŝe skorzystać z gotowych przycisków zaoferowanych na oknie nagłówka/stopki. Dzięki nim moŝna wstawić do dokumentu takie informacje jak: numer strony, ogólna ilość stron w dokumencie, wstawienie daty i godziny, ścieŝki dostępu do pliku, nazwy pliku oraz nazwy arkusza. Informacje te są aktualizowane przy kaŝdym uruchomieniu pliku. W Excelu 2003 istnieje teŝ moŝliwość wstawienia pliku graficznego do nagłówka lub stopki. MoŜna to zrealizować za pomocą zaznaczonych niŝej przycisków.

53 Przycisk od lewej pozwala na wybór pliku graficznego. Przycisk po prawej umoŝliwia dopasowanie wysokości i szerokości wstawianego obrazka. WaŜne aby podczas zmian zaznaczona była opcja Blokuj współczynnik proporcji. Na obrazku poniŝej pokazałam przykład graficznej stopki.

54 Tytuły kolumn i wierszy W przypadku bardzo długich tabel korzystnie jest umieszczać na górze kartki nagłówki tabeli. Wczytanie nagłówków jest moŝliwe tylko poprzez okno uruchomione z menu Plik Ustawienia strony. Na karcie Arkusz kliknij w pole U góry powtarzaj wiersze. Następnie zaznacz kursorem wiersz nagłówkowy, który ma być powtarzany na kaŝdej kolejnej stronie wydruku. Excel automatycznie wprowadzi adres CAŁEGO zaznaczonego wiersza. Nie naleŝy tego zmieniać. Analogicznie moŝna wprowadzić adres dowolnej kolumny, której treść miała by powtarzać się na kolejnych stronach wydruku.

55 Kolejność drukowania Zmianę kolejności drukowania kolejnych stron arkusza moŝna wprowadzić na karcie Arkusz okna Ustawienia strony.

56 Wyśrodkowanie tabeli na stronie Tabelę na wydruku moŝna wyśrodkować za pomocą zaznaczonych opcji Wyśrodkuj w pionie oraz Wyśrodkuj w poziomie na karcie Marginesy.

57 Podział stron Ręczny podział arkusza na strony moŝna wprowadzić klikając przycisk Podgląd podziału stron na Podglądzie wydruku lub wybierając z menu Widok polecenie Podgląd podziału stron. Na podglądzie podziału stron widoczny jest podział arkusza na kolejne strony wydruku. Koniec strony jest zaznaczony niebieską przerywaną linią dokładnie tak jak na poniŝszym zrzucie.

58

59 Aby zmienić podział stron narzucony przez program wystarczy przeciągnąć myszą niebieską przerywaną linię tam gdzie chcemy narzucić koniec strony. Ja na prezentowanej tabeli przesunęłam linię za kolumnę Język urzędowy oraz wprowadziłam podział tabeli co 50 wierszy. Dla porównania wstawiłam zrzut fragmentu tabeli po dokonanej korekcji.

60

61 Ukrywanie błędów Na karcie Arkusz okna Ustawienia strony znajduje się opcja dostępna od Excela 2003 Błędy komórek jako. Pozwala ona określić sposób drukowania błędów w arkuszu. Komórki zawierające komunikaty błędu mogą zostać wydrukowane z błędem, jako puste lub z dwoma innymi komunikatami Excela. Drukowanie fragmentu danych Aby wydrukować tylko część tabeli naleŝy określić tzw. obszar wydruku. Obszar wydruku moŝna ustawić w Widoku Normalnym arkusza. Najpierw naleŝy zaznaczyć fragment arkusza, a następnie wybrać polecenie z menu Plik Obszar wydruku Ustaw obszar wydruku. Gdy po tej operacji włączymy podgląd wydruku okaŝe się, Ŝe będzie widoczny tylko ten obszar, który został objęty zaznaczeniem.

62 Aby usunąć obszar drukowania naleŝy wybrać polecenie Plik Obszar wydruku Wyczyść obszar wydruku. Drukowanie niesąsiadujących arkuszy W Excelu moŝna jednocześnie wydrukować dane z kilku niesąsiadujących ze sobą arkuszy. W tym celu naleŝy zaznaczyć karty arkuszy trzymając jednocześnie wciśnięty klawisz CTRL.

63 Po zaznaczeniu arkuszy naleŝy wydać polecenie drukowania, a dane z zaznaczonych arkuszy zostaną wydrukowane. Jak widać Excel w temacie przygotowania danych do wydruku oferuje bardzo wiele przydatnych opcji. Mam nadzieję, Ŝe ten tutorial nieco przybliŝył Wam te opcje. Pozdrawiam :) Praca grupowa Jeśli w pracy z Excelem zdarza ci się przygotowywać kilka identycznych tabel na wielu arkuszach i następnie przeprowadzić na nich identyczne obliczenia to znaczy, Ŝe czas poznać technikę pracy w grupie arkuszy. Pracę grupową naleŝy rozpocząć od zaznaczenia arkuszy, na których będziesz przygotowywać identyczną tabelę. Przy zaznaczeniu arkuszy moŝna wykorzystać dwa sposoby. 1. Przytrzymaj klawisz CTRL z klawiatury i myszą kliknij zakładki arkuszy, które włączasz do pracy grupowej. 2. Zaznacz pierwszy arkusz, wciśnij klawisz SHIFT i zaznacz ostatni arkusz. Zarówno pierwszy, jak i drugi sposób jest dobry. To którą metodę wykorzystasz jest nieistotne. Zaznaczone arkusze powinny zmienić kolor na biały - tak jak na poniŝszym screenie. Teraz wszystko co wykonasz na jednym z zaznaczonych arkuszy, będzie od razu wprowadzone do kaŝdego zaznaczonego arkusza. Na przykład moŝna wpisać i sformatować poniŝszą tabelę.

64 Po wpisaniu i sformatowaniu danych naleŝy przejrzeć arkusze z danymi. Uwaga! W momencie jak zaczniesz przeglądać arkusze zlikiwidujesz pracę grupową! Czyli gdyby potrzebne były poprawki w tabeli naleŝy ponownie zaznaczyć arkusze. Obliczenia w pracy grupowej Ponownie zaznacz wszystkie arkusze przechodząc w tryb pracy grupowej i dodaj pod tabelą w komórce F12 tekst: Łączna kwota. Następnie zaznacz komórkę G12,kliknij narzędzie Autosumowanie i naciśnij Enter. W komórce pojawi się podsumowanie kolumny Płaca. Podobny rezultat będzie na kaŝdym arkuszu, który był włączony do pracy grupowej. Analogicznie moŝna przeprowadzać inne obliczenia na kilku arkuszach jednocześnie. Jest tylko jeden warunek: dane w tych arkuszach muszą być rozmieszczone dokładnie w tych samych komórkach. Określanie rangi i percentylu Narzędzie Ranga i Percentyl jest częścią pakiety Analysis Toolpack. Jeśli korzystasz z tego dodatku po raz pierwszy naleŝy go najpierw zainstalować. Wybierz z menu Narzędzia polecenie Dodatki.

65 Zaznacz opcję Analysis Toolpack i kliknij OK. Ranga i percentyl to wygodne narzędzie umoŝliwiający uszeregowanie serii wartości. UmoŜliwia obliczenie percentylu wartości, czyli liczby określającej, jak dany wynik plasuje się na tle innych wyników na liście. Zasadę działania tego narzędzia opiszę na przykładzie poniŝszej tabeli zawierającej dane o powierzchni województw. Komórkę aktywną naleŝy umieścić w liście danych, które zamierzamy analizować.

66 Z menu Narzędzia naleŝy wybrać polecenie Analiza danych. Z listy narzędzi naleŝy wybrać Rangę i percentyl. W oknie dialogowym naleŝy podać kilka informacji.

67 Zakres wejściowy - to zakres komórek z danymi, które poddajemy analizie. W tej tabeli jest to kolumna z danymi o powierzchni. Sposób grupowania danych - w tym przypadku - kolumny. NaleŜy zaznaczyć opcję Tytuły w pierwszym wierszu. Opcje wyjścia - tu definiujemy miejsce, w którym Excel ma umieścić wyniki analizy. Ja wybrałam komórkę D1 tak, aby wyniki analizy były umieszczone na tym samym poziomie co analizowane dane. Po określeniu niezbędnych informacji naleŝy kliknąć przycisk OK. Obok analizowanej tabeli pojawią się informacje na temat uszeregowania poszczególnych wartości. Punkt Wartość Ranga Percentyl PołoŜenie określonej wartości w zakresie wejściowym. Czyli na przykład jeśli punkt wynosi 6, to oznacza, Ŝe wartość występuje na pozycji szóstej na oryginalnej liście - w przypadku tej tabeli wskazuje to na województwo małopolskie. Są to wartości wejściowe - czyli w przypadku tej tabeli będzie to Powierzchnia. Ranga kaŝdej wartości. Ranga równa 1 oznacza największą wartość na liście. Liczba procent określa procentową ilość wartości, które znajdują się poniŝej wartości bieŝącej. W przypadku analizowanej tabeli ranga pierwsza przypada województwu mazowieckiemu. Tworzenie wykresów w Excelu. Część pierwsza. Kreator wykresów Wpisz do arkusza poniŝszą tabelę.

68 Podczas tworzenia wykresów nie ma znaczenia czy tabela posiada obramowanie lub inne elementy formatowania komórek. Istotny jest tylko format danych liczbowych, czyli jeśli dane w tabeli będą posiadały format walutowy to zostanie on teŝ zastosowany na wykresie. Uruchom polecenie z menu Wstaw Wykres lub ikonę Kreator wykresów na Standardowym pasku narzędzi. Po wybraniu polecenia uruchomi się okno kreatora wykresów, który przeprowadzi nas przez proces tworzenia wykresu. Tworzenie wykresu będzie przebiegało w 4 etapach. Krok 1 Typ wykresu Na początku naleŝy wybrać typ oraz podtyp wykresu. Wszystkie typy są wyświetlone na dwóch zakładkach okna: Standardowe typy...

69 ...oraz Typy niestandardowe.

70 Podtyp to określenie czy wykres ma być płaski, trójwymiarowy, skumulowany. Wybierz typ wykresu (kolumnowy) oraz podtyp (kolumnowy grupowany czyli płaski). Na tym etapie moŝna "podejrzeć", czy wybrany typ i podtyp wykresu jest optymalny. Wystarczy nacisnąć i przytrzymać przycisk Naciśnij i przytrzymaj, aby zobaczyć przykład.

71 Kliknij przycisk Dalej aby przejść do kolejnego kroku. Krok 2 Źródło danych Zakładka Zakres danych W tym kroku moŝna inaczej pogrupować dane na wykresie wybierając opcję Kolumny lub Wiersze. Zaznaczona opcja Wiersze - dane na wykresie są pogrupowane według nazwy towaru.

72 Zaznaczona opcja Kolumny - dane są pogrupowane według kwartałów.

73 Dla potrzeb ćwiczenia zaznacz ponownie opcję Wiersze. Zakładka Serie Na tej zakładce moŝna samodzielnie zdefiniwać nazwy serii w polu zaznaczonym kolorem czerwonym.

74 Kliknij przycisk Dalej aby przejść do kolejnego kroku. Krok 3 Opcje wykresu Opcje wykresu pozwalają na dodanie do wykresu typowych opcji takich jak tytuły, etykiety danych, połoŝenie legendy itp. Zakładka Tytuły Na tej zakładce moŝna wpisać tytuł wykresu oraz tytuły osi. Wpisz tytuł wykresu taki jak na zrzucie poniŝej.

75 Niektóre opcje są nieaktywne poniewaŝ został wybrany płaski podtyp wykresu. Zakładka Osie MoŜna wyłączyć widoczność etykiet na osi X i Y. Zakładka Linie siatki MoŜna zmieniać liczbę linii siatki, czyli pomocniczych linii ułatwiających odczytywanie wykresu.

76 MoŜliwe jest takŝe całkowite wyłączenie linii siatki. Zakładka Legenda UmoŜliwia zmianę połoŝenia legendy na wykresie. Kliknięcie opcji Pokazuj legendę ukrywa legendę na wykresie. Aby przywrócić pokazywanie legendy ponownie kliknij opcję Pokazuj legendę. Zakładka Etykiety danych

77 Etykiety danych to dodatkowe opisy serii na wykresie. Włączona opcja Wartość. Włączona opcja Nazwa serii. Niektore opcje są nieaktywne poniewaŝ został wybrany kolumnowy typ wykresu. Przykładowo - opcja Wartość procentowa będzie dostępna przy kołowym lub pierścieniowym typie wykresu.

78 Zakładka Tabela danych Zaznaczenie opcji Pokazuj tabelę danych wyświetla pod wykresem tabelę, na podstawie której tworzymy wykres. Kliknij przycisk Dalej aby przejść do kolejnego kroku. Krok 4 PołoŜenie wykresu Decyduje o umieszczeniu wykresu na nowym arkuszu lub istniejącym. Opcja Jako obiekt w umieści wykres na tym samym arkuszu co tabelka. Opcja Jako nowy arkusz umieści wykres na nowym arkuszu w całości przeznaczonym na wykres. Jeśli chcesz powrócić do poprzednich kroków kliknij przycisk Wstecz. Aby zakończyć tworzenie wykresu kliknij przycisk Zakończ.

79 Wykres został osadzony na tym samym arkuszu co tabela. Modyfikacja wykresu Zmiana typu wykresu. Jeśli wykres jest juŝ przygotowany a my chcemy zmienić typ lub podtyp wykresu naleŝy zaznaczyć wykres jak na poniŝszym screenie. (Zaznacznie to te czarne punkty dookoła wykresu pojawiające się po kliknięciu na wykresie.)

80 Następnie naleŝy wybrać z menu polecenie Wykres i Typ wykresu. (Menu Wykres będzie dostępne tylko przy zaznaczonym wykresie!). Wskazujemy inny typ wykresu, klikamy OK i gotowe. Zmiana źródła danych Zaznacz wykres i z menu wskaŝ polecenie Wykres Źródło danych Wprowadź zmianę i kliknij OK. Zmiana opcji wykresu Aby wprowadzić zmiany w tytule wykresu, legendzie lub innych opcjach wykresu, najpierw zaznacz wykres, a następnie z menu wskaŝ Wykres Opcje wykresu.

81 Na poszczególnych zakładkach okna wprowadź poprawki i kliknij OK. Zmiana połoŝenia Jeśli po utworzeniu wykresu dojdziemy do wniosku, Ŝe wykres lepiej prezentowałby się na całym arkuszu, moŝna to skorygować wybierając Wykres Lokalizacja po uprzednim zaznaczeniu wykresu. Następnie zaznaczamy opcję Jako nowy arkusz i klikamy OK. Tworzenie wykresów w Excelu. Część druga. Formatowanie wykresu Wykres jaki otrzymujemy w wyniku działania kreatora wykresów moŝna sformatować stosując inne opcje dla kaŝdego elementu na wykresie. Sam wykres jest złoŝony z wielu częsci. PoniŜszy rysunek opisuje poszczególne elementy wykresu.

82 KaŜdy z opisanych elementów podlega formatowaniu. Przed sformatowaniem naleŝy BARDZO PRECYZYJNIE dwukrotnie kliknąć w element, którego wygląd chcemy zmienić. Spowoduje to otwarcie okna dialogowego z dostępnymi opcjami właśnie dla wybranej części wykresu. Formatowanie obszaru kreślenia Dwukrotnie kliknij obszar kreślenia (szare pole na wykresie).

83 Wybierz kolor z palety kolorów, lub kliknij przycisk Efekty wypełnienia...

84 ..i wybierz gradient lub teksturę do wypełnienia obszaru kreślenia. Formatowanie obszaru wykresu Kliknij dwukrotnie obszar wykresu.

85 Podobnie jak w przypadku obszaru kreślenia tu teŝ moŝliwa jest zmiana koloru tła z białego na dowolny inny. Dodatkowo na obramowanie obszaru wykresu moŝna nałoŝyć cień i zaokrąglone rogi. Na zakładce Czcionka moŝna zmienić ustawienia czcionki na całym wykresie. Formatowanie legendy Dwukrotnie kliknij legendę na wykresie.

86 Przy formatowaniu legendy takŝe istniej moŝliwość zmiany rodzaju wypełnienia kolorem i obramowania, a takŝe korekty czcionki na zakładce Czcionka. Poprzez okno formatowania moŝna takŝe zmienić połoŝenie legendy. Formatowanie tytułu wykresu Przy formatowaniu wykresu moŝna zmieniać Desenie (jak wyŝej), Czcionkę...

87 ...oraz Wyrównanie tytułu. Formatowanie osi Oś wartości Kliknij dwukrotnie oś wartości. Na zakładce Skala moŝna ustalić wartości typu: minimum, maksimum, jednostka główna i pomocnicza oraz punkt przecięcia osi.

88 Wypróbujmy nowe ustawienia... I jeszcze jedna interesująca opcja na tej zakładce: Wartości w kolejności odwrotnej spowodują odwrócenie wartości na wykresie.

89 Przydatna moŝe okazać się opcja Przecięcie z osią kategorii w maksimum wartości. To juŝ jednak zostawiam do samodzielnych eksperymentów. Zakładka Liczby moŝe posłuŝyć do formatowania liczb na osi wartości poprzez wybranie dostępnych formatów lub napisanie własnych.

90 Sposób na tworzenie opisowych formatów liczbowych został przestawiony tutaj. Opisywanie metod formatowania Czcionek, Deseni i Wyrównania pomijam aby nie powtarzać informacji przedstawionych powyŝej. Formatowanie serii Kolumny w jednym kolorze to seria danych, natomiast pojedyncza kolumna to punkt. Kliknij dwukrotnie jedną z serii (czyli kolumn na wykresie). Zakładkę Desenie juŝ znasz, jedyną nowością jest tu opcja Odwróć jeśli ujemne. Jej zaznaczenie spowoduje zmianę koloru serii dla liczb ujemnych. Zakładka Opcje pozwala na zmianą odległości pomiędzy poszczególnymi punktami serii danych (Zakładka) jak i szerokość przerwy.

91 Formatowanie linii siatki Kliknij dwukrotnie dowolną linię siatki. Następnie na zakładce Desenie zdefiniuj wygląd linii.

92 Widok 3-W Stosując trójwymiarowy podtyp wykresu za pomocą polecenia Wykres Widok 3-W mamy moŝliwość dokonania przekształceń. Tworzenie wykresów w Excelu. Część trzecia. W trzeciej i ostatniej części poświęconej wykresom w Excelu opiszę metodę na dodawanie linii trendu do serii na wykresie oraz sposób na dodanie nowych danych do wykresu i usunięcie danych niepotrzebnych.

93 Dodawanie linii trendu Linia trendu to wykres ruchomej średniej danych z serii, rodzaj prognozy, którą moŝna nanieść na wykres do wybranej serii danych. Dodanie linii trendu zaczynamy od kliknięcia prawym przyciskiem myszy na wybranej serii danych na wykresie. Z menu podręcznego wybieramy polecenie Dodaj linię trendu... W oknie Dodawanie linii trendu zaznaczamy opcję Liniowy...

94 a na zakładce Opcje mozna zmienić nazwę linii trendu z Automatycznej na Niestandardową oraz ustawić przedział prognozy do przodu i do tyłu. Formatowanie linii trendu Wygląd utworzonej linii trendu moŝna zmienić wywołując z podręcznego menu okno Formatowanie linii trendu. Następnie naleŝy wprowadzić nowe ustawienia i potwierdzić zmiany przyciskiem OK.

95 Usuwanie linii trendu Aby usunąć z wykresu linię trendu kliknij ją prawym przyciskiem myszy i wskaŝ polecenie Wyczyść. Dodawanie danych do wykresu Jeśli po utworzeniu wykresu chcesz dodać do niego nowe dane najpierw wpisz je do arkusza, następnie zaznacz wykres kliknięciem i wybierz z menu polecenie: Wykres Dodaj dane.

96 Następnie w oknie Dodawanie danych zaznacz wpisane do arkusza nowe dane łącznie z wierszem nagłówkowym! Po klinięciu przycisku OK nowe dane zostaną umieszczone na wykresie. Na ilustracji jest to Towar 5.

97 Usuwanie wybranych danych z wykresu Aby usunąć dane naraz z arkusza i wykresu po prostu usuń dane z arkusza. Wykres zostanie zaktualizowany automatycznie. Natomiast jeśli chcesz usunąć dane tylko z wykresu, kliknij serie danych, które mają być usunięte......i naciśnij klawisz DELETE. Sprawdzanie poprawności danych w Excelu Jeśli jeden arkusz współdzielimy w uŝytkowaniu z wieloma osobami, warto wykorzystywać narzędzie do sprawdzania poprawności wprowadzanych danych.,

98 Narzędzie to kontroluje, czy uŝytkownik wprowadza dane zgodne z narzuconymi kryteriami. Oto kilka przykładów zastosowań tego prostego narzędzia. Wprowadzanie dodatnich liczb całkowitych. Zaznacz fragment arkusza, dla którego ustanawiasz kryteria i wybierz polecenie Dane Sprawdzanie poprawności. Na zakładce Ustawienia ustaw kryteria, tak jak na poniŝszym zrzucie. Na zakładce Komunikat wejściowy podaj treść komunikatu, jaki pojawi się po wyborze komórki w obszarze kontrolowanym przez sprawdzanie poprawności.

99 Alert o błędzie to komunikat pojawiający się wtedy, gdy uŝytkowanik wpisze liczbę nie spełniającą narzuconych warunków (np. ujemna, ułamek). Oprócz treści alertu o błędzie naleŝy ustawić Styl, czyli sposób reakcji Excela na próbę wpisania wartośćci niedozwolonej. Program dostarcza trzy style: Zatrzymaj, Informacja, OstrzeŜenie. Tylko styl Zatrzymaj nie dopuści aby uŝytkownik wpisał nieprawidłową wartość. Natomiast style Informacja i OstrzeŜenie dopuszają taką moŝliwość.

100 Po zatwierdzeniu ustawień pora na przetestowanie. Widoczny jest komunikat wejściowy... Po wpisaniu liczby niezgodnej z narzuconymi kryteriami pojawia się alert o błędzie. Narzucony styl zatrzymaj nie daje moŝliwości wpisania niepoprawnej wartości. Wprowadzanie określonej ilości znaków Takie rozwiązanie przyda się na przykład podczas wpisywania numeru PESEL, czyli w takich przypadkach, kiedy uŝytkownik ma wpisać stałą liczbę znaków. Excel zgłosi błąd, jeśli dostanie wpis dłuŝszy lub krótszy.

101 Wpisywanie dat z określonego przedziału czasu Data początkowa i Data końcowa musi być podana w poprawnym zapisie Excela, tzn. rok-miesiąc-dzień (koniecznie z myślnikami!). Wpisywanie tylko daty bieŝącej

102 Jeśli w polu Data zastosujemy funkcję daty =dziś() taki zabieg spowoduje, Ŝe uŝytkownik będzie miał moŝliwość wprowadzenia tylko daty bieŝącej. Jeśli komórki zostaną wypełnione kolejnymi datami za pomocą jakiejkolwiek opcji Kopiuj-Wklej reguły sprawdzania poprawności danych nie zadziałają! Blokada działa tylko na dane wpisywane z klawiatury! Lista wartości do wyboru Jeśli wypełniając arkusz danymi wpisujemy wielokrotnie informacje (np.: dni tygodnia, miesiące) moŝna zastosować sprawdzanie poprawności przy pomocy opcji Lista. Najpierw naleŝy przygotować na boku arkusza listę wszystkich moŝliwych opcji. Na zrzucie poniŝej w komórkach I1:I10 są to nazwy miesięcy. Następnie na zakładce Ustawienia naleŝy wybrać opcję Lista i w polu Źródło zaznaczyć fragment arkusza I1:I10.

103 Dzięki temu w komórkach, w których działa sprawdzanie poprawności nazwy miesięcy moŝna wybierać z listy po uprzednim kliknięciu w przycisk. Transpozycja Transpozycja to zamiana kolumn na wiersze lub wierszy na kolumny. Ręczna zamiana mogłaby być Ŝmudna i czasochłonna. Lepiej posłuŝyć się Transpozycją. Zaznacz tabelę i naciśnij [CTRL+C].

104 Zaznacz pojedynczą komórkę, do której wkleisz tabelę. Wybierz z menu Edycja Wklej specjalnie. Zaznacz opcję Transpozycja i naciśnij OK.

105 Tabela została odwrócona. MoŜna się zająć jej formatowaniem. Sumy częściowe (pośrednie) Narzędzie Sumy cześciowe pozwala na tworzenie wierszy podsumowujących dla danych grup listy. Za jego pomocą moŝna prowadzić róŝne wyliczenia, na przykład: średnie wartości z okreslonych grup wierszy, liczba elementów w grupie. Sposób posługiwania się przedstawię na przykładzie poniŝszej tabeli.

106 Średnia cena towaru w kaŝdej kategorii Pierwszym krokiem musi być przesortowanie tabeli według kolumny Nazwa kategorii, poniewaŝ dla niej tworzymy podsumowanie. Następnie naleŝy upewnić się, czy komórka aktywna znajduje się w zakresie komórek naleŝących do tabeli. Kolejnym krokiem będzie wybranie polecenia z menu Dane Sumy częściowe.

107 W wyniku program stworzy konspekt, który moŝna zwijać i rozwijać za pomocą oznaczonych przycisków, a takŝe za pomocą przycisków Plus i Minus widocznych po lewej stronie arkusza. Poziom 1 konspektu pokazuje średnią cenę dotyczącą danych w całej tabli. Poziom 2 przedstawia tylko wiersze podsumowań dla poszczególnych grup towarów. Poziom 3 wyświetla całą tabelę z wierszami podsumować utowrzonymi poniŝej kaŝdej grupy towarów. Aby przywrócić poprzedni wygląd tabeli naleŝy z okna Sum częściowych kliknąć przycisk Usuń wszystko.

108 Liczba towarów w kaŝdej kategorii 1. Przesortuj tabelę według kolumny Nazwa kategorii. 2. Wybierz ustawienia w oknie Sumy częściowe tak jak na poniŝszym zrzucie. Zastosowana funkcja Licznik moŝe wykonać dodać sumę pośrednią do dowolnej kolumny. Ja wybrałam kolumnę Nazwa produktu, choć identyczny wynik uzyskałabym wskazując kolumnę Cena jednostkowa czy Rabat.

109 Stan magazynowy towarów w kaŝdej kategorii Podobnie jak poprzednio najpierw sortujemy tabelę według kolumny Nazwa kategorii. Następnie wprowadzamy następujące ustawienia... i w wyniku otrzymujemy następujące zestawienie (konspekt poziom 2).

110 Wyświetlanie dwóch sum częściowych na jednym konspekcie. W tym przykładzie wykonam podsumowanie najniŝszej oraz najwyŝszej ceny jednostkowej produktu w kaŝdej kategorii. Tak jak poprzednio tabele sortujemy według kolumny Nazwa kategorii i wybieramy poniŝsze ustawienia w oknie Sumy częściowe: Następnie ponownie otwieramy okno Sum częściowych, zmieniamy funkcję na maksimum i odznaczamy opcję Zamień bieŝące sumy pośrednie. Opcja ta pozwoli na dodanie nowego podsumowania do porzedniego.

111 Formatowanie konspektu Konspekt jaki program tworzy w wyniku działania Sum częściowych moŝe być mało czytelny zwłaszcza na najniŝszym poziomie konspektu. Do zwiększenia czytelności warto zastosować polecenie Format Autoformatowanie. Po wybraniu jednego z dostępnych formatów konspekt będzie prezentował się o wiele lepiej.

112 Łączenie i rozdzielanie danych tekstowych W tym tutorialu opiszę metody na łączenie danych tekstowych z róŝnych komórek za pomocą funkcji Złącz.teksty oraz metodą konkatenacji. W drugiej części tutoriala przedstawię metodę na działanie odwrotne - czyli konwersję danych wpisanych do jednej komórki na kilka kolumn. Łączenie tekstów. Metoda 1. Dane wpisane do kolumn Imię i Nazwisko moŝna połączyć za pomocą funkcji tekstowej Złącz.Teksty.

113 W komórce C2 naleŝy wywołac z menu Wstaw Funkcja. Następnie z kategorii Tekstowe wybrać funkcję Złącz.Teksty. W polach Tekst1 oraz Tekst3 wskazujemy komórki z tekstami (czyli Imię oraz Nazwisko), natomiast aby uniknąć "sklejenia" połączonych wyrazów w pole Tekst2 naleŝy wpisać spację w cudzysłowie.

114 Po zatwierdzeniu okna funkcji dane w arkuszu zostają połączone. Dzięki zastosowanej spacji dane są czytelne. Łączenie tekstów. Metoda 2.

115 Alternatywna metoda łączenia tekstów wykorzystuje właściwości konkatenacji zastosowane w formule. Przykład takiej formuły podany jest na poniŝszej ilustracji. Efekt działania formuły jest taki sam jak w przypadku funkcji Złącz.Teksty dzięki dodatkowej spacji umieszczonej w formule. Konwersja tekstu na kolumny W sytuacji odwrotnej, czyli gdy w jednej kolumnie wpisane są dane typu imię i nazwisko, moŝna zastosować rozdzielenie tekstów na osobne kolumny.

116 Najpierw naleŝy zaznaczyć komórki z tekstem, a następnie uruchomić kreatora konwersji tekstu na kolumny za pomocą polecenia w menu Dane Tekst jako kolumny... W kroku 1 zaznaczamy opcję Rozdzielany.

117 W kroku 2 zaznaczamy typ znaku jaki rozdziela poszczególne wyrazy. W tym przypadku jest to spacja. W kroku 3 moŝna określić do poszczególnych kolumn tekstu format danych. Ja w obu kolumnach zaznaczyłam format Tekstowy. Ponadto na tym etapie naleŝy podać

118 Miejsce docelowe, czyli adres pierwszej komórki zakresu, do którego Excel będzie wklejał rozdzielone dane. Po zakończeniu konwersji dane są rozdzielone i wpisane do osobnych kolumn. Zmiana wielkości liter w arkuszu Excela.

119 Funkcje tekstowe w Excelu są moŝe mniej popularne, jednakŝe niektóre z nich okazują się bardzo pomocne nawet w pracy... grafika komputerowego zwłaszcza, gdy klient dostarcza dane kilkuset (lub tysięcy) osób z czego kaŝda porcja danych jest napisana zupełnie inaczej. Z WIELKICH na Z.Wielkiej.Litery Mając dane takie jak na obrazku poniŝej trzeba skorzystać z funkcji Z.WIELKIEJ.LITERY. Stosując funkcje w Excelu niestety trzeba wywoływać je w pustych komórkach. Najsensowniej jest w takim razie w moim przykładzie komórkę aktywną wstawić w adres B1 i tu wywołać funkcje z menu Wstaw Funkcja... Funkcje Z.WIELKIEJ.LITERY moŝna znaleźć w kategorii Tekstowe lub Wszystkie.

120 Funkcji trzeba podać adres komórki, w której znajduje się tekst, który chcemy konwertować - w tym przypadku adres pierwszej z komórek to A1. Po zamknięciu okna funkcji przyciskiem Ok w komórce B1 pojawi się wynik działania funkcji. Jak widać dane tekst napisany w komórce obok wielkimi literami został przekonwertowany. Jeśli taką funkcję chcemy zastosować do pozostałych danych to wystarczy ją po prostu skopiować do poniŝszych komórek, a funkcja sama zmieni sobie adresy komórek, z których pobiera dane tekstowe.

121 Widać to dobrze w dolnej części obrazka, gdzie włączony jest podgląd formuł. małe na WIELKIE i odwrotnie Inne funkcje tekstowe, które potrafią zmieniać wielkości liter w tekstach to LITERY.MAŁE i LITERY.WIELKIE. Zasada działania tych funkcji jest podobna jak w funkcji Z.WIELKIEJ.LITERY, więc eksperymenty z nimi warto wykonać juŝ samodzielnie.

122 Funkcja logiczna JeŜeli (If) Funkcja JeŜeli jest jedną z ciekawszych i bardzo poŝytecznych funkcji Excela. Za jej pomocą moŝna sprawdzać wartości w wybranych komórkach i w zaleŝności od wyniku funkcja będzie wypisywała odpowiednie komunikaty. W praktyce wystarczy zapamiętać kilka prostych zasad jej stosowania, aby z powodzeniem korzystać z jej moŝliwosci. Przykłady prostego zastosowania funkcji JeŜeli opiszę na podstawie poniŝszej przykładowej tabelki z danymi sprzedawców i ich wynikami sprzedaŝy.

123 Kolumna Premia i Pakiet szkoleniowy są puste poniewaŝ jest to miejsce na uzupełnienie odpowiednich danych. Przykład 1 Na potrzeby tutoriala przyjęłam fikcyjne załoŝenie, Ŝe sprzedawcy, którzy osiagnęli zysk ze sprzedaŝy wyŝszy niŝ zł otrzymają premię 2% z wypracowanego zysku. Pozostali, których zysk był mniejszy niŝ załoŝona kwota otrzymają premię niŝszą - o wartosci 1% z zysku. Co musi zrobić funkcja JeŜeli? Przede wszystkim sprawdzić, jaka wartość znalazła się w pierwszej komórce kolumny Zysk. Wartość ta będzie porównana z moim fikcyjnym załoŝeniem kwoty zl za pomocą operatorów matematycznych. Operatory matematyczne Konstrukcja operatorów matematycznych w Excelu róŝni się nieco od tradycyjnego zapisu. > jest większe niŝ < jest mniejsze niŝ >= jest większe niŝ lub równe <= jest mniejsze niŝ lub równe <> jest róŝne niŝ = jest równe z

124 Wstawianie funkcji JeŜeli Przed wstawieniem funkcji do arkusza naleŝy ustawić komórkę aktywną w pustej komórce - dokładnie tam, gdzie chcemy, aby pojawił się wynik. W przypadku tej tabeli będzie to komórka E2. Jeśli pracujemy ze starszymi wersjami Excela trzeba wybrać polecenie Wstaw Funkcja. W Excelu 2007 natomiast naleŝy wybrać polecenie Formuly z menu i następnie przycisk Wstaw funkcję. Funkcja JeŜeli naleŝy do kategorii funkcji logicznych, więc w oknie Wstawianie funkcji trzeba najpierw wybrać kategorię Logiczne, a następnie odnaleźć i zaznaczyć nazwę funkcji. Po kliknięciu w OK powinno pojawić się okno funkcji.

125 Aby funkcja JeŜeli zadzialala prawidłowo naleŝy bezbłędnie wypełnić wszystkie pola. Test logiczny - w tym miejscu naleŝy ułoŝyć test, czyli porównanie dowolnej wartości lub wyraŝenia zawartego w komórce z inną wartością lub wyraŝeniem. Na ogół wpisujemy adres pierwszej sprawdzanej komórki zawierającą wartość, którą porównujemy. Dzięki temu funkcję moŝna kopiować do dalszych komórek. Wartość jeŝeli prawda - tu wpisujemy komunikat, jaki powinien zostać wyświetlony jako wynik działania funkcji, jeśli test będzie zgodny z prawdą. Komunikatem moŝe być liczba, lub wyraŝenie wpisane w cudzysłów. Wartość jeŝeli fałsz - ten komunikat pojawi się, gdy test nie będzie zgodny z rzeczywistością. Podobnie jak w przypadku komunikatu Wartość jeŝeli prawda treścią komunikatu moŝe być liczba lub dowolne wyraŝenie wpisane w cudzysłów. Na powyŝszym zrzucie ekranowym widać, jak naleŝy poprawnie uzupełnić argumenty funkcji JeŜeli w przykładowym zadaniu, aby zadziałała zgodnie z oczekiwaniami.

126 Na przykład test logiczny: D2> oznacza, Ŝe funkcja sprawdzi, czy zawartość komórki D2 jest większa od Wartość_jeŜeli_prawda: Jeśli w D2 będzie wartość większa niŝ wtedy test logiczny zwróci wartość Prawda, a w komórce E2 (tam gdzie ustawiliśmy komórkę aktywną i wywołaliśmy funkcję) zostanie wpisany taki komunikat "2%", jaki jest wpisany do tego pola. Natomiast w przypadku, gdy w komórce D2 funkcja znajdzie liczbę mniejszą niŝ wtedy test będzie fałszywy, a w komórce E2 pojawi się komunikat "1%".> Po wpisaniu wszystkich potrzebnych danych naleŝy kliknąć OK i funkcja zadziała od razu w pierwszej komórce. Następnie wynik ten moŝna skopiować uchwytem komórki aktywnej do poniŝszych komórek. Funkcja JeŜeli sprawdzi wtedy na bieŝąco kaŝdą kolejną komórkę z Zyskiem i w zaleŝności od znalezionych danych wyświetli stosowane komunikaty. Przykład 2 Kolejne załoŝenie jest następujące: pracownicy, którzy otrzymali mniejszą premię (czyli mieli mniejszy zysk ze sprzedaŝy) zostaną oddelegowani na szkolenie z technik sprzedaŝy. Jak to załoŝenie przetłumaczyć na język Excela? Funkcja ma najpierw sprawdzić, jaka wartość znajduje się w komórce Premia. W tym przypadku będzie to 1% lub 2%. Przyjmiemy, Ŝe będzie to 1%, dlatego test logiczny będzie miał następującą postać:

Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny

Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny To program komputerowy służący do wykonywania obliczeń i wizualizacji otrzymanych wyników. Microsoft Excel Quattro Pro Lotus 1-2-3 Gnumeric KSpread OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo

1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek.

1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek. 1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek. Sposób 1 Wciśnij klawisz funkcyjny F5, Pojawi się okno dialogowe Przechodzenie do. W polu Odwołanie wpisz zakres, który ma zostać podświetlony i zatwierdź,

Bardziej szczegółowo

3. Excel podstawy arkusza kalkulacyjnego

3. Excel podstawy arkusza kalkulacyjnego Excel arkusz kalkulacyjny 115 3. Excel podstawy arkusza kalkulacyjnego 3.1. Wprowadzenie Arkusz kalkulacyjny powstał z myślą o zastosowaniach w bankach oraz księgowości, gdzie wykonywana jest olbrzymia

Bardziej szczegółowo

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o.

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o. WROcomp Excel Zaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 61 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

Excel Średniozaawansowany

Excel Średniozaawansowany WROcomp Excel Średniozaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 46 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4 Arkusz kalkulacyjny jest programem, który umożliwia wprowadzanie i edycję danych w różnych postaciach. Patrz menu Format komórki liczby (menu zakładkowe).

Bardziej szczegółowo

WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY. Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka

WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY. Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Czym jest OpenOffice Calc?... 4 3. Tworzenie tabel... 5 4. Nawigacja w arkuszu

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel 2007

Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel 2007 Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel 2007 Materiały szkoleniowe na kurs: Podstaw obsługi komputera 2013 - opracowanie: dr Marcin Skuba Wersja 2.0 Rozdział I. Wprowadzenie Rozdział I. Wprowadzenie 1.1. Treści

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy

Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy Zagadnienie 1. Podstawowe informacje o arkuszu kalkulacyjnym środowisko, zastosowania, możliwości, ograniczenia. Podstawowe pojęcia: zeszyt (skoroszyt), arkusz,

Bardziej szczegółowo

Word 2000 for Windows 67

Word 2000 for Windows 67 Word 2000 for Windows 67 Ćwiczenie 13 2.13. Sekcje dokumentu i kolumny Sekcje, to oddzielone fragmenty dokumentu pozwalające na różnicowanie formatowania układu dokumentu pomiędzy stronami lub w obrębie

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 1. Praca z aplikacją 1.1. Tworzymy prezentację dobry początek Programy przeznaczone do tworzenia prezentacji multimedialnych wykorzystują

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze STREAM soft 2 Raporty i formularze SPIS TREŚCI NAUKA TWORZENIA RAPORTÓW W MODULE REPORT BUILDER5 Wstęp 5 Projektowanie 6 Podgląd 6 Dane 6 Praca z podręcznikiem 6 SZYBKI TEST

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE EXCEL ZAAWANSOWANY

MATERIAŁY SZKOLENIOWE EXCEL ZAAWANSOWANY MATERIAŁY SZKOLENIOWE EXCEL ZAAWANSOWANY 2013 1. Arkusze Praca z arkuszami w skoroszycie Wstawianie nowego arkusza do skoroszytu. Kliknij na zakładce arkusza, przed którym chcesz wstawić nowy arkusz Z

Bardziej szczegółowo

O Autorach...11. Przedmowa...13

O Autorach...11. Przedmowa...13 Spis treści O Autorach...11 Przedmowa...13 Rozdział 1. Ujarzmianie skoroszytów i arkuszy...19 1. Tworzenie własnego widoku skoroszytów...23 2. Wpisywanie danych w kilku arkuszach jednocześnie...26 3. Uniemożliwianie

Bardziej szczegółowo

Excel 2010 PL dla bystrzaków

Excel 2010 PL dla bystrzaków Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Świnoujściu. Microsoft Excel. kurs podstawowy

Zespół Szkół w Świnoujściu. Microsoft Excel. kurs podstawowy Zespół Szkół w Świnoujściu Microsoft Excel kurs podstawowy 1. Budowa arkusza Excel uruchamiamy wybierając z Menu start Programy - Microsoft Office -. Pliki programu Excel nazywamy zeszytami (skoroszytami).

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2003. Arkusz kalkulacyjny. podstawowe operacje. Warszawa 2012

MS Excel 2003. Arkusz kalkulacyjny. podstawowe operacje. Warszawa 2012 Arkusz kalkulacyjny MS Excel 2003 podstawowe operacje Poradnik powstał w ramach projektu Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach, zainicjowanego przez polskich uczestników programu wymiany

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Generator Raportów - Finanse Generator Raportów i Analiz

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Generator Raportów - Finanse Generator Raportów i Analiz ROZDZIAŁ 11 RAKSSQL Generator Raportów - Finanse Generator Raportów i Analiz I Generator Raportów 11-1 Parametry raportu 11-3 Arkusz kalkulacyjny 11-9 Tworzenie raportu w formie arkusza 11-9 Projektant

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WF-KaPeR dla Windows Warszawa 2009 Podręcznik uŝytkownika WF-KaPeR dla Windows Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nie ujętych w niniejszej

Bardziej szczegółowo

1. Edytor tekstu (Word)

1. Edytor tekstu (Word) Pakiet Office 1. Edytor tekstu (Word) 3 1.1. Paski narzędziowe Worda 4 1.2. Linijka 4 1.3. Pasek stanu 5 1.4. Przełączniki widoku dokumentu 5 1.5. Tworzenie dokumentu 6 1.5.1. Wpisywanie i kasowanie tekstu

Bardziej szczegółowo

Microsoft Excel. Materiały pomocnicze

Microsoft Excel. Materiały pomocnicze Microsoft Excel Materiały pomocnicze 1 Spis treści: 1. WSTĘP...3 2. URUCHOMIENIE PROGRAMU...4 3. WYGLĄD OKNA PROGRAMU...5 4. WPROWADZANIE DANYCH DO KOMÓREK...6 5. WPROWADZANIE PODPISÓW...7 6. WYKONYWANIE

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie

Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie 45 Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie skrypt szkoleniowy Mgr inŝ. Maria Tokarska Dr inŝ. Stanisław Rabiasz Krosno 2009 r. Materiały szkoleniowe opracowane dla uczestników projektu Rzetelnie i

Bardziej szczegółowo

Excel 2007 PL. Tabele i wykresy przestawne. Niebieski podrêcznik

Excel 2007 PL. Tabele i wykresy przestawne. Niebieski podrêcznik Excel 007 PL. Tabele i wykresy przestawne. Niebieski podrêcznik Autor: Paul McFedries ISBN: 978-8-46-799-9 Tytu³ orygina³u: Excel 007 PivotTables and PivotCharts: Your visual blueprint for interpreting

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Krzywa DB dla Windows

Instrukcja obsługi programu Krzywa DB dla Windows PROEKO Ryszard Samoć 62-800 Kalisz, ul. Biernackiego 8 tel. (62) 757 39 87, 5977-081, fax. 5977-800 E-mail : ryszard@samoc.net, biuro@proeko-rs.pl www.proeko-rs.pl Instrukcja obsługi programu Krzywa DB

Bardziej szczegółowo

12. Makropolecenia. Excel makropolecenia

12. Makropolecenia. Excel makropolecenia 214 Excel makropolecenia 12. Makropolecenia Makropolecenia to sposób na automatyzację ciągu czynności wielokrotnie powtarzanych przez użytkownika. Działania takie jak: naciskanie klawiszy, kliknięcia myszką,

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Technologia Informacyjna

Technologia Informacyjna 1 Technologia Informacyjna Akusz kalkulacyjny 2 Czym jest arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny to program komputerowy przeznaczony do przetwarzania danych, głównie liczbowych, z wykorzystaniem tabel.

Bardziej szczegółowo

Program XLink. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41d tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 43 01

Program XLink. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41d tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 43 01 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41d tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 43 01 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl Str. 2 UWAGA Prawa wynikające z Warunków

Bardziej szczegółowo