Szczegółowy opis przedmiotu zamówienie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienie"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienie Kampania promocyjna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata (WRPO) pn. Wielkopolska OK! 1. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej pn. Wielkopolska OK! Cel: poinformowanie mieszkańców Wielkopolski o efektach wdraŝania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Termin: Kampania zostanie zrealizowana w okresie wrzesień październik (6 tygodni). 3. Miejsce: Kalisz, Konin, Leszno, Piła i Poznań. 4. Przedmiotem zamówienia są: a) Reklama zewnętrzna typu City light Po stronie Wykonawcy zamówienie i wykupienie nośników reklamy zewnętrznej zgodne z planem działań w miastach uczestniczących w wydarzeniach (Poznań, Leszno, Kalisz, Konin, Piła) oraz dostarczenie niezbędnych wydruków typu City light do firmy wynajmującej nośniki. Druk i opłata nośników po stronie Wykonawcy, wstępny projekt plakatu po stronie Zamawiającego. Termin: łącznie 6 tygodni (przy czym pierwszy tydzień obejmuje Poznań, drugi Leszno, trzeci Kalisz, czwarty Konin, piąty Piłę, szósty Poznań). Formaty: Wykonawca powinien dostosować format do wielkości wykupionego nośnika w danym mieście. Poznań, Piła, Konin format: 1200 x 1800 mm, surowiec: papier typu Backlight, gramatura: 170 g, zadruk: 4+0, nakład: Poznań 25 sztuk, Piła 10 sztuk, Konin 10 sztuk. Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu lokalizacje w centrum miast i ich obrębie maksymalnie do 5 km od centrum. Lokalizacje powinny uwzględniać jak największe natęŝenie ruchu, okolice węzłów i głównych arterii komunikacyjnych. Kalisz format: 1400 x 2000 mm, surowiec: papier typu Backlight gramatura: 170 g, zadruk: 4+0, nakład: 5 szt. oraz format drugi: 1000 x 1500 mm, surowiec: papier typu Backlight, gramatura 170 g, zadruk: 4+0, nakład: Kalisz 10 sztuk. Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu lokalizację w centrum miasta i jego obrębie maksymalnie do 5 km od centrum. Lokalizacja powinna uwzględniać jak największe natęŝenie ruchu, okolice węzłów i głównych arterii komunikacyjnych. 1

2 Leszno - format: plakat A3, surowiec: papier kreda błysk, gramatura 150 g, zadruk: 4+0 nakład: Leszno 10 sztuk. Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu lokalizację w centrum miasta i jego obrębie maksymalnie do 5 km od centrum. Lokalizacja powinna uwzględniać jak największe natęŝenie ruchu, okolice węzłów i głównych arterii komunikacyjnych. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu maksymalnie 10 dni po podpisaniu umowy szczegółowy harmonogram wraz z lokalizacjami nośników typu City light. b) Mapa Druk mapy Wielkopolski - druk po stronie Wykonawcy, wstępny projekt po stronie Zamawiającego. Mapa zawiera zaznaczone lokalizacje projektów współfinansowanych w ramach WRPO , format: A2 składane do A5 (bigowanie), papier: 90 g offset, druk:4+4, nakład: 3000 szt. KolportaŜ map przez hostessy (dwie osoby). Wytyczne dotyczące hostess: schludny ubiór: niebieska koszulka z hasłem akcji, spódnica. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu co najmniej 5 propozycji portfolio kandydatek do wyboru. W porozumieniu z Zamawiającym hostessy powinny rozdawać przynajmniej w pierwszych dwóch dniach tygodnia w godz. od do mapy w kaŝdym z wyznaczonych miejsc wystawy miejskiej (Poznań sztuk, Kalisz 500 sztuk, Konin 500 sztuk, Piła- 500 sztuk, Leszno- 500 sztuk). Hostessy oprócz map wręczać będą wybranym osobom gadŝety i informatory dostarczone przez Zamawiającego oraz informować zainteresowanych o kampanii informacyjno-promocyjnej pn. Wielkopolska OK!. Informacje oraz szkolenie hostess zapewni Zamawiający. c) Plakat A2 Wydruk, wysyłka, rozmieszczenie plakatów A2 do samorządów oraz Beneficjentów WRPO. Druk po stronie Wykonawcy, wstępny projekt po stronie Zamawiającego, format: A2, surowiec: papier kreda błysk, 150g, zadruk: 4+0, nakład: 90 sztuk. Wykonawca zamieści/naklei plakaty wg następującego podziału: Poznań: 30 sztuk, pozostałe miasta Leszno, Kalisz, Konin, Piła po 15 sztuk. Plakaty powinny być rozmieszczone w takich miejscach jak: betonowe słupy ogłoszeniowe, starostwa powiatowe, urzędy miast, gmin, instytucje kultury itp. d) Spot Radiowy Przygotowanie scenariusza, produkcja i emisja spotu radiowego trwającego nie dłuŝej niŝ 30 sek. (około 24 sek. standard + 6 sek. informacje wymienne, z moŝliwymi zmianami, długość nie moŝe przekroczyć 30 sek.). Radio o zasięgu lokalnym, w którym są emitowane programy o charakterze ekonomiczno-biznesowym, gospodarczym o zasięgu terytorialnym pokrywającym takie miasta jak: Poznań, Kalisz, Piła, Leszno, Konin. Serwis informacyjny radia powinien być co pół godziny. Radio powinno emitować audycje dotyczące giełdy, banków i usług finansowych. Czas emisji: przez okres 6 tygodni trwania kampanii. Ilość emisji razem 120, w jednym tygodniu od poniedziałku do piątku: 20, dziennie 4 emisje nie więcej niŝ 5 minut przed rozpoczęciem programu informacyjnego. 2

3 Emisje powinny być zgodne z harmonogramem kampanii tj. kolejno w Poznaniu, Lesznie, Kaliszu, Koninie, Pile. Godziny emisji: Spot powinien informować o kampanii pn. Wielkopolska OK! oraz zachęcać do udziału w konkursie (propozycja po stronie Wykonawcy). Szczegółowy mediaplan Wykonawca przedstawi Zamawiającemu najpóźniej 10 dni po podpisaniu umowy. Spoty powinny być zrealizowane w profesjonalnym studiu nagrań. Zalecane jest wykorzystanie do realizacji spotów głosu męskiego oraz dynamicznego podkładu muzycznego. Wszelkie prawa autorskie i pokrewne do spotów radiowych zostaną przekazane po realizacji zamówienia Zamawiającemu. Spoty powinny być nagrane w formacie moŝliwym do odtworzenia w innych mediach, w tym telewizji, Internecie. e) Facebook ZałoŜenie i prowadzenie profilu na Facebooku. Wykonawca załoŝy profil na Facebooku, który zostanie uruchomiony pierwszego dnia rozpoczęcia kampanii. Obsługa profilu prowadzona będzie przez moderatora w nawiązaniu do wszystkich bieŝących działań związanych z kampanią WRPO trwającą sześć tygodni. Do zadań moderatora naleŝeć będą m.in.: aktywne działania prowadzone minimum dwa razy na dobę: zamieszczanie postów, zamieszczanie zdjęć z wystawy ambientowej, informowanie o konkursach oraz moderowanie dyskusji, śledzenie forum i opinii oraz informowanie o poszczególnych wydarzeniach związanych z kampanią. Moderator odpowiada za usuwanie treści nieprzyzwoitych oraz wulgarnych. Zamieszczenie przez Wykonawcę kaŝdej informacji, postu na profilu wymaga kaŝdorazowej akceptacji Zamawiającego. Projekt graficzny profilu Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu. Grafika profilu powinna mieć stonowany charakter i uwzględniać kolorystykę zaproponowaną przez Zamawiającego na plakatach, zawierać zestawienie logotypów: Programu Regionalnego, Województwa Wielkopolskiego, Unii Europejskiej oraz hasło: Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej Wielkopolski. Profil powinien mieć charakter informacyjno-promocyjny, powinien zawierać elementy graficzne, w tym zdjęcia oraz elementy animowane, w tym filmy w technologii flash. Profil powinien być dostosowany do większości popularnych przeglądarek internetowych, w tym musi obsługiwać co najmniej: MS Internet Explorer od wersji 6.x; Opera, Firefox. Po zakończeniu kampanii profil przechodzi na rzecz Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu w ciągu tygodnia od zakończenia kampanii wszystkie hasła oraz informacje dotyczące zarządzania profilem. f) Ambient: wystawa/instalacja mebli miejskich Meble Miejskie Przygotowanie, wykonanie, zamontowanie oraz obsługa wystawy i mebli miejskich. Wystawa - zdjęcia projektów WRPO. Dwa rodzaje druków: Poznań - druk soczewkowy, pozostałe miasta (Leszno, Kalisz, Konin, Piła) - druk klasyczny. 3

4 Meble miejskie. KaŜdy mebel - litera pełni funkcję ławki. Wykonawca przygotuje dwa komplety mebli miejskich. Powierzchnia niezbędna do rozstawienia jednego kompletu mebli to ok. 48 m2. Przykładową wizualizację mebli stanowi załącznik nr 1 do SOPZ. Na jeden komplet mebli składają się cztery elementy, kaŝdy z nich przedstawia inną literę alfabetu (W, R, P, O). KaŜda z liter będzie innego koloru. Na kaŝdym meblu w widocznym miejscu umieszczone zostaną logotypy Programu Regionalnego, Województwa Wielkopolskiego i Unii Europejskiej. Kolorystyka mebli w skali CMYK: W-biały C:0, M:0, Y:0, K:0; R- czerwony C:0, M:100, Y:100, K:0; P- Ŝółty C:0, M:30, Y:100, K:0; O niebieski C:100, M:30, Y:0, K:10. Surowiec: zewnętrzna powłoka liter - laminat poliestrowo-szklany, w środku liter znajdują się dodatkowe adaptacje w postaci specjalnych Ŝeber, metali i wzmocnień dla konstrukcji liter. Całość po stosownym sklejeniu zapewnia odpowiednią trwałość i rzetelność całej konstrukcji, która powinna posiadać wszelkie potrzebne atesty niezbędne do pełnienia funkcji mebli miejskich. Meble miejskie powinny spełniać wymogi ergonomiczne umoŝliwiające zamieszczenie ich w przestrzeni miejskiej. Ponadto, Wykonawca zapewni ich odpowiednie mocowanie oraz zadba o ich estetykę w trakcie ekspozycji (co najmniej dwa razy dziennie monitoring, czyszczenie mebli, ewentualnie w przypadku uszkodzenia naprawienie usterek). Meble powinny być chronione przed wszelkimi uszkodzeniami, zaginięciem, zniszczeniem itp. Lokalizacja ambientu: wystawy/mebli miejskich: Poznań centrum miasta. Trzy propozycje lokalizacji przedstawi Wykonawca najpóźniej 10 dni po podpisaniu umowy. Zamawiający zaleca, aby było to miejsce atrakcyjne w centrum Poznania np. Plac Wolności, ul. Półwiejska, Stary Rynek. Ekspozycja w Poznaniu trwać będzie przez cały okres kampanii informacyjnej WRPO (6 tygodni). Pozostałe miasta: wystawa wraz z meblami przemieszczać się będzie w jednotygodniowym odstępie czasowym. Trzy propozycje lokalizacji w kaŝdym mieście przedstawi Wykonawca najpóźniej 10 dni po podpisaniu umowy. Zamawiający zaleca, aby były to miejsca atrakcyjne w centrum miast np. Leszno przestrzeń pod Ratuszem, Konin Plac Wolności, Kalisz przestrzeń pod Ratuszem, Piła tzw. Wyspa. Pojedyncze meble miejskie powinny być rozstawione w róŝnych punktach miast w pierwszych dniach ambientu (w pobliŝu projektów WRPO, propozycje lokalizacji po stronie Wykonawcy), a w ostatnich 2-4 dniach powinny stanąć w jednym, ustalonym z Zamawiającym miejscu zgodnie z ustaloną lokalizacją. Jeden komplet mebli stanowi nagrodę w konkursie dla miast powyŝej mieszkańców i stanie na stałe w mieście zwycięzcy. Regulamin konkursu, wykonanie i przekazanie mebli po stronie Wykonawcy. Po zakończeniu wystawy jeden komplet mebli przechodzi na własność Zamawiającego, a drugi na rzecz laureata. Wykonawca przekaŝe meble w stanie nienaruszonym. 4

5 Wystawa druk soczewkowy 3D Przygotowanie konstrukcji oraz realizacja wystawy z drukiem soczewkowym 3D. Projekt konstrukcji stanowi załącznik nr 2 do SOPZ. Specyfikacja nośnika dla Poznania: kaseton, druk soczewkowy, format zadruku: 5000 x 1800 mm, surowiec: rama z blachy, elementy z plexi, konstrukcja umoŝliwiająca oświetlenie wydrukowanego plakatu, konstrukcja obciąŝona betonem. Wystawa ma przedstawiać maks. 4 projekty zrealizowane w ramach WRPO, w tym projekty sprzed realizacji oraz po realizacji. MontaŜ, demontaŝ oraz uprzątnięcie miejsca wystawy po stronie Wykonawcy. Meble miejskie/wystawa Piła, Konin, Kalisz, Leszno. W skład ambientu wchodzą meble miejskie oraz konstrukcja do zdjęć typu City light (przykładowa wizualizacja znajduje się w załączniku nr 3). Wystawa będzie transportowana z miasta do miasta i pozostawiona w kaŝdym mieście na okres jednego tygodnia. Po kaŝdorazowym zakończeniu wystawy jej miejsce zostanie uprzątnięte przez Wykonawcę. Specyfikacja nośnika: kaseton podświetlany, format zadruku: 1200 x 1800 mm, surowiec do zadruku: papier typu Backlight, gramatura: 170 g, zadruk: 4+0. Wystawa, składająca się z 4 dwustronnych nośników, przedstawiać będzie projekty zrealizowane w ramach WRPO (łącznie 8 plakatów, 2 zdjęcia na jeden nośnik). Wstępne projekty plakatów po stronie Zamawiającego. Termin zgodny z ekspozycją mebli miejskich. Ubezpieczenie - Wykonawca przyjmuje na siebie pełną i wyłączną odpowiedzialność, za wszelkie szkody na osobie i mieniu podczas realizacji ambientu we wszystkich miejscowościach tj. Pile, Koninie, Kaliszu, Lesznie, Poznaniu. Suma ubezpieczenia nie moŝe być mniejsza niŝ 100 tys. zł. g) Konferencja prasowa Organizacja konferencji prasowej w Poznaniu w terminie uzgodnionym z Zamawiającym (nie później niŝ w ostatnim tygodniu kampanii, tj. w 6 tygodniu, w godzinach przedpołudniowych). Zapewnienie miejsca konferencji po stronie Zamawiającego (Poznań). Wykonawca zapewni oznaczenie mównicy dla prelegentów (Projekt oraz wykonanie oznaczenia po stronie Wykonawcy). Zapewnienie usługi gastronomicznej (cateringowej) podczas konferencji (ostateczny termin Zamawiający poda najpóźniej na 14 dni przed spotkaniem). Liczba gości: do 30 osób. W ramach świadczonej usługi, Wykonawca będzie zobowiązany do zorganizowania: śniadania prasowego trwającego nie dłuŝej niŝ godzinę zgodnie z menu stanowiącym załącznik nr 4. Wszystkie potrawy winny być świeŝe i przygotowane tego samego dnia, terminowe przygotowanie i dostarczenie potraw, wyposaŝenie w niezbędny sprzęt, zastawę porcelanową i szkło, stoły nakryte czystymi, jasnymi, wyprasowanymi obrusami oraz dekorację florystyczną i papierowe serwetki, sztućce platerowe (noŝe, widelce, łyŝeczki). Uporządkowanie miejsca po zakończeniu konferencji prasowej i śniadania. Podczas trwania konferencji i śniadania prasowego 5

6 Wykonawca zapewni obsługę kelnerską, która na bieŝąco będzie dbała o uprzątnięcie brudnych naczyń oraz uzupełniała braki. Druk i wysyłka zaproszeń do dziennikarzy zgodnie z listą adresową przygotowaną przez Zamawiającego. Druk po stronie Wykonawcy, wstępny projekt po stronie Zamawiającego, zaproszenie do kopert DL (amerykanek) składane, druk cyfrowy, zadruk dwustronny kolorowy, format: 420x99 mm, po złoŝeniu (bigowane) 210x99 mm, zadruk: 4+4 (CMYK), podłoŝe: kreda błysk 250 g/m2, nakład: 60 sztuk. Koperta z adresem zwrotnym Zamawiającego. Druk plakatu na łukową ściankę konferencyjną (zapewnienie ścianki oraz wstępnego projektu graficznego przez Zamawiającego) druk i montaŝ po stronie Wykonawcy, papier kreda błysk 150 gr, kolor 4+0, wymiar 300 cm x 250 cm. MontaŜ: na magnes. Hostessy do obsługi konferencji prasowej: dwie hostessy obsługujące gości konferencji i roznoszące materiały dla dziennikarzy, schludny i wizytowy strój, garsonka w stonowanym kolorze. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu co najmniej 5 propozycji portfolio kandydatek do wyboru. h) GadŜety Koszulki - wykonanie i dostarczenie koszulek reklamowych po stronie Wykonawcy, wstępny projekt po stronie Zamawiającego, kolor niebieski typu sky blue, zadruk z przodu i z tyłu (do 20 cm x7cm), zadruk z boku (do 10 cm x 4 cm), gramatura: 195, prosty fason, skład: 100 % bawełna. Nadruk wykonany techniką sitodruku. Rozmiary S 10 sztuk, M- 20 szt., L 10 sztuk, XL 10 sztuk,, łączna ilość: 50 sztuk. Przykładowa wizualizacja znajduje się w załączniku nr 5 do SOPZ. Czapeczki - wykonanie i dostarczenie po stronie Wykonawcy. Wstępny projekt po stronie Zamawiającego. Czapeczka 5-cio panelowa, kolor biały z niebieskim daszkiem typu sky blue, rozmiar czapki: regulowany, logotyp umieszczony z przodu, z tyłu i z boku czapki. Rodzaj nadruku: sitodruk, rozmiar zadruku: 9cm x 5cm. Waga czapki: 70 g, łączna ilość: 50 sztuk, materiał: 65 % poliester/35 % bawełna g/m2. Przykładowa wizualizacja znajduje się w załączniku nr 6 do SOPZ. Kurtki (2 rodzaje, męskie i damskie) - wykonanie i dostarczenie we wskazane miejsce po stronie Wykonawcy. Wstępny projekt po stronie Zamawiającego (wskazanie miejsca zamieszczenia logotypów, sposób znakowania: haft). 100% wodoodporny nylon, bez podszewki, odporny na niewielki deszcz i chroniący przed wiatrem. Zapięcie na zamek, kaptur chowany w kołnierzu, troczek u dołu kurtki, jedna zewnętrzna kieszeń z pasem elastycznym i zamkiem, przystosowana do schowania kurtki. Kolor granatowy. Damska wiatrówka, zamek z kontrastowym uchwytem, damski krój, 2 kieszenie boczne, kaptur chowany w kołnierzu, moŝliwość spakowania kurtki w jedną z kieszeni. Kolor granatowy. Materiał: 100% Nylon Gramatura: g/m2. Łączna ilość 50 sztuk (25 damskich, 25 męskich). Rozmiary: damskie 15 x M, 5 x S, 5 x L; męskie: 10 x L, 15 x XL. Przykładowa wizualizacja znajduje się w załączniku nr 7 do SOPZ. 6

7 Breloki lupy - wykonanie i dostarczenie we wskazane miejsce po stronie Wykonawcy. Wstępny projekt po stronie Zamawiającego. Brelok z siedmioma funkcjami: kompas, termometr, gwizdek, szkło powiększające, lusterko, latarka, sznurek do powieszenia na szyję. Lupa oraz lusterko umieszczone są w środku breloka. Ilość 100 sztuk. Przykładowa wizualizacja znajduje się w załączniku nr 8 do SOPZ. i) Dokumentacja fotograficzna i filmowa Obejmuje dokumentację wystawy w pięciu miastach Wielkopolski oraz przygotowanie zdjęć i filmów do zamieszczenia na Facebooku. Filmy z przebiegu kampanii: w formacie do umieszczenia na Facebooku (minimum 10 filmów, kaŝdy po ok. 60 sek., nagrane profesjonalną kamerą o wysokiej rozdzielczości wraz z podkładem dźwiękowym, jakość HD Ready). Minimum 50 zdjęć. Wymagania dotyczące sprzętu fotograficznego: aparat lustrzanka - rozdzielczość minimum 16 mp, lampa błyskowa. Dodatkowo lampa studyjna z własnym niezaleŝnym zasilaniem akumulatorowym, oprogramowanie do obróbki zdjęć. Zdjęcia na Facebooka dostarczane kaŝdorazowo w dniu zdjęciowym najpóźniej do godz Gotowe do zamieszczenia na Facebooka filmy powinny być zmontowane najpóźniej następnego dnia po wykonaniu zdjęć. j) Konkurs dla samorządów Konkurs polegać będzie na przedstawieniu przez samorządy lokalizacji dla realizacji ambientu - mebli miejskich będących jednym z elementów w/w. kampanii. Do zadań Wykonawcy naleŝy: poinformowanie samorządów o konkursie m.in. poprzez wysyłkę zaproszeń zachęcających do udziału, przygotowanie regulaminu konkursu, który powinien zawierać informację o zasadach, kapitule konkursu i jej składzie. Skład kapituły po stronie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do promocji konkursu skutkującej co najmniej pięcioma zgłoszeniami uczestników spełniających załoŝone kryteria w regulaminie. k) Sesji zdjęciowa twarzy kampanii Wykonawca winien przeprowadzić sesję zdjęciową dwóch osób tzw. Twarzy kampanii. Sesja powinna obejmować co najmniej 10 róŝnych ujęć. Zdjęcia wykorzystane zostaną na takich nośnikach jak: city light: 7700 x 9100 px (ok mm x 1540 mm; 150 ppi) plakaty: druk cyfrowy = 1800 x 2700 px (ok. 300 mm x 450 mm; 150 ppi) /// offset = 3600 x 5350 px (ok. 300 mm x 450 mm; 300 ppi) zaproszenia: 450 x 500 px (ok. 70 mm x 80 mm; 150 ppi) Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu co najmniej trzy Twarze kampanii. Wymagania: osoba: kobieta/męŝczyzna po 32 roku Ŝycia, która będzie pozytywnie kreować wizerunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w 7

8 Poznaniu oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Twarz kampanii powinna być spójna z cyklem spotów produkowanych i emitowanych przez UMWW. Wykonawca zobowiązany jest wkomponować zdjęcia we wstępne projekty druków, które przekaŝe Zamawiający w dniu podpisania umowy. l) Sesja zdjęciowa obiektów finansowanych z WRPO do wystawy na nośnikach opisanych w pkt. F. Cztery komplety zdjęć w kaŝdym komplecie przynajmniej sześć ujęć danego obiektu. Wybór po stronie Zamawiającego. Zdjęcia powinny być wykonane profesjonalnym aparatem cyfrowym typu lustrzanka oraz powinny mieć wysoki poziom artystyczny z uwzględnieniem trendów współczesnego designu. Zdjęcia wykorzystane będą na nośnikach takich jak: city light: 1500 x 1100 px (ok. 250 mm x 170 mm; 150 ppi) plakaty: druk cyfrowy = 450 x 300 px (ok. 75 mm x 50 mm; 150 ppi) /// offset = 900 x 600 px (ok. 75 mm x 50 mm; 300 ppi) wystawa 3D w przypadku kompozycji z 3-4 zdjęć: 6000 x 7200 (ok x 1800 mm; 100 ppi) /// w przypadku jednego duŝego zdjęcia: x 7200 px (ok. 5000x1800 mm; 100 ppi) wystawa pozostałe miasta: 5200x 3300 (ok mm x 820 mm; 100 ppi) zaproszenia: 900 x 600 px (ok.150 mm x 100 mm; 150 ppi) m) Raport Maksymalnie 7 dni po zakończeniu kampanii Wykonawca przedstawi Zamawiającemu raport/sprawozdanie z jej przebiegu. Raport/sprawozdanie muszą być sporządzone w formie elektronicznej i zawierać następujące elementy: Daty i miejsca, w których odbyła się kampania Opis zrealizowanych elementów kampanii, w tym konkursów i aktywności Opis elementów nie zrealizowanych wraz z podaniem przyczyn Szacunkowa ilość osób biorąca udział w wydarzeniach (liczba osób odwiedzających wystawy, korzystająca z mebli miejskich, liczba samorządów uczestniczących w konkursie) Dokumentacja fotograficzna/filmowa. UWAGA: Wszystkie projekty graficzne, które przekaŝe Zamawiający mają charakter poglądowy i wymagają modyfikacji. Wykonawca powinien dostosować je do wymogów Zamawiającego tj. zmienić datę, miejsce na zaproszeniu, zmienić twarz kampanii (osoba na plakatach stanowi przykład i z pewnością zostanie zmieniona), wygenerować kody QR i zamieścić na drukowanych materiałach informacyjno-promocyjnych, dodać logotypy patronatów itp. Zamawiający przekaŝe Wykonawcy w dniu podpisana umowy otwarte pliki graficzne za pisane w formacie AI. 8

9 9

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [OPZ]

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [OPZ] Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [OPZ] Zał. nr 1 1. INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1. Informacje ogólne o Projekcie Wnioskowany Projekt pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową systemu

Bardziej szczegółowo

ZAŁ. NR 4 DO SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁ. NR 4 DO SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁ. NR 4 DO SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Preambuła Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie koncepcji, realizacja kampanii informacyjnej, wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie ZAPYTANIE OFERTOWE Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie Postępowanie w formie zapytania ofertowego na świadczenie kompleksowych usług promocyjno-upowszechniających projektu Kadry

Bardziej szczegółowo

Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu

Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu Rodzaje stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia działań promocyjnych projektu pn. Akademia Zmienia Szczecin Centrum Przemysłów Kreatywnych (Projekt), wraz z opisem zakresu świadczeń i innych wymagań

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia GCI.400-15/2014 ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ I. Informacje ogólne Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania i wykonania kampanii informacyjno-promocyjnej festiwalu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. Informacje podstawowe... 3 1.1. Projekt... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 3 1.3. Kraj Zamawiającego... 3 1.4. Lokalizacja projektu... 3 1.5. Przepisy,

Bardziej szczegółowo

1 INFORMACJE PODSTAWOWE

1 INFORMACJE PODSTAWOWE Załącznik nr 4 do SIWZ znak sprawy: 7 /DI/PN/2015 Opis przedmiotu zamówienia 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1 Projekt Projekt System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS I ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS I ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/25/1/AB/15/SW Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej dotyczącej Wykonanie usługi dotyczącej opracowania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik A do siwz (załącznik nr 1 do umowy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Słownik terminów i skrótów: Użyte w Opisie Przedmiotu Zamówienia pojęcia oznaczają: Zamawiający - Zakład Narodowy im. Ossolińskich,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) Załącznik nr 2 do SIWZ Znak sprawy: 14/DAE/PN/2015 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) CZĘŚĆ 1. INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1 Projekt Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej realizuje projekt pt.

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BZP.271.13.2015 GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór Wykonawcy zamówienia: Realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej projektu pn. Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Kontrakt 4b: Kampania informacyjno-promocyjna ZZO Jarocin"

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Kontrakt 4b: Kampania informacyjno-promocyjna ZZO Jarocin Załącznik nr 9 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Kontrakt 4b: Kampania informacyjno-promocyjna ZZO Jarocin" Uwaga!!! I. Przedstawiony poniżej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wykazuję minimalne

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. Informacje podstawowe... 3 1.1. Projekt... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 3 1.3. Kraj Zamawiającego... 3 1.4. Lokalizacja projektu... 3 1.5. Przepisy,

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia. Konferencja podsumowująca wdrażanie POKL w województwie warmińsko-mazurskim w roku 2012

Opis Przedmiotu Zamówienia. Konferencja podsumowująca wdrażanie POKL w województwie warmińsko-mazurskim w roku 2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Konferencja podsumowująca wdrażanie POKL w województwie warmińsko-mazurskim w roku 2012 Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa konferencji podsumowującej wdrażanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH W RAMACH KAMPANII PROMOCYJNEJ PROJEKTU AKADEMIA ZMIENIA SZCZECIN - MODERNIZACJA PAŁACU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis Przedmiotu Zamówienia na organizację Targów dla Przedsiębiorczych 2014

Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis Przedmiotu Zamówienia na organizację Targów dla Przedsiębiorczych 2014 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia na organizację Targów dla Przedsiębiorczych 2014 Informacje ogólne o przedmiocie zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja dwóch

Bardziej szczegółowo

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna.

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Usługi prowadzenia kampanii reklamowych 2013/S 194-334747. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Poznań: Usługi prowadzenia kampanii reklamowych 2013/S 194-334747. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/19 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334747-2013:text:pl:html Polska-Poznań: Usługi prowadzenia kampanii reklamowych 2013/S 194-334747 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (dalej zwana SIWZ ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (dalej zwana SIWZ ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Nazwa zamówienia: Działania informacyjno-promocyjne projektu pn. Porty Zalewu Szczecińskiego Skarb Państwa Urząd Morski w Szczecinie Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin Nr referencyjny nadany sprawie przez

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Kompleksowa organizacja wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013

Opis przedmiotu zamówienia Kompleksowa organizacja wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Kompleksowa organizacja wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 Podstawowe informacje o wernisażu.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i obsługa Konferencji oraz Gali z okazji jubileuszu 90-lecia Banku Gospodarstwa Krajowego.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i obsługa Konferencji oraz Gali z okazji jubileuszu 90-lecia Banku Gospodarstwa Krajowego. Załącznik nr 1 do SIWZ (OPZ) Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i obsługa Konferencji oraz Gali z okazji jubileuszu 90-lecia Banku Gospodarstwa Krajowego. I. Zakres Zamówienia: Zadanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 I. Wstęp OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Informacje podstawowe 1.1 Przedmiot i cel zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie promocji i informacji oraz dostawa materiałów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Kompleksowa organizacja pikników integracyjnych. 1. Warunki ogólne realizacji pikników integracyjnych 1.1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja dwóch pikników

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) PI-PWP Współpraca na rzecz budowania zdolności innowacyjnych przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Usługa dotycząca wykonania, uruchomienia, obsługi technicznej gier i quizów internetowych umieszczonych na stworzonej do tego celu stronie

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BZP.271.11.2014 GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór Wykonawcy zamówienia: Realizacja zadań promocyjnych z zakresu marketingu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/2014 z dnia 23 maja 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/2014 z dnia 23 maja 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/2014 z dnia 23 maja 2014 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej realizuje projekt SKILLS współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 14/DI/PN/2013 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (promocja projektu i produktów Emp@tia - Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego ) I. Opis projektu

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BZP.271.2.2015 GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór Wykonawcy zamówienia: Promocja głównych osi regionu lubelskiego na przykładzie współpracy

Bardziej szczegółowo