B IU R O M IN IS T R A 'W-

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "B IU R O M IN IS T R A 0 9-10- 2012 'W-"

Transkrypt

1 M inister Spraw Zagranicznych Warszawa, października 2012 r. M inisterstw o P rasy i N f t ^ U 5połe«?»ę B IU R O M IN IS T R A >O 'W- DPUE w - 12/dl/l 5 H - A W dot.: DDP-I MKG/12 z r. Pan Władysław Kosiniak-Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o uchyleniu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz o zmianie niektórych innych ustaw wyrażona na podstawie art. 13 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 z późn. zm.) przez ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej Szanowny Panie Ministrze, w związku z przedłożonym projektem ustawy o uchyleniu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz o zmianie niektórych innych ustaw pozwalam sobie wyrazić poniższą opinię. Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. Z poważaniem Do wiadomości: Pan Maciej Berek Sekretarz Rady Ministrów D epartam ent Dialogu

2 E>DP T ^ f nlc> Warszawa, dnia -o października 2012 r. RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJ WICEPREZES v y f / f - /?< y dr Jacek Krawczyk I RCL.DPS /12 /M a re k Wnlrfkiewicz X Spofeaatg# [1 i 11 Pan Władysław Kosiniak-Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej r>l~s*-0 dotyczące projektu ustawy o uchyleniu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowymi psychologów oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Rządowe Centrum Legislacji uprzejmie informuje, że do przedmiotowego dokumentu zgłasza następującą uwagę: Projekt ustawy o uchyleniu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym był przedmiotem uzgodnień międzyresortowych w 2009 r., a następnie, na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2009 r., został przyjęty przez stały komitet Rady Ministrów. Należy jednak zwrócić uwagę, że między innymi w wyniku postulatów przedstawianych przez Rządowe Centrum Legislacji, stały komitet Rady Ministrów zobowiązał jednocześnie Ministra Pracy i Polityki Społecznej do opracowania projektu założeń do projektu ustawy regulującej zasady wykonywania zawodu psychologa, zgodnego z prawem Unii Europejskiej oraz uzgodnionego ze środowiskiem psychologów, jego przedstawienia pod obrady komitetu, a następnie przedłożenia łącznie projektu ustawy o uchyleniu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz projektu założeń pod obrady Rady Ministrów (cytat z zapisu ustaleń z posiedzenia komitetu, KRM ). Powyższe zalecenia nie zostały jednak zrealizowane - do Rządowego Centrum Legislacji trafił jedynie (skierowany pismem z dnia 18 stycznia 2010 r., znak: DDP-I EP/10) wstępny projekt Założeń do ustawy o zawodzie D epartam ent D ialogu

3 psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, który został zaopiniowany w trybie roboczym. W świetle powyższych ustaleń stałego komitetu Rady Ministrów oraz informacji zawartej w piśmie przewodnim do przedmiotowego projektu ustawy, z której wynika, że w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej trwają prace zmierzające do przygotowania nowej regulacji zawodu psychologa, Rządowe Centrum Legislacji ponownie zwraca uwagę na wątpliwości dotyczące możliwości wcześniejszego uchylenia obowiązującej ustawy bez jednoczesnego wprowadzenia nowych przepisów. Takie działanie prawodawcy należy bowiem uznać za niezgodne z wymaganiami poprawnej legislacji, jako powodujące niepewność adresatów norm prawnych co do treści przysługujących im praw i ciążących na nich obowiązków. Wcześniejsze uchylenie ustawy regulującej zasady wykonywania zawodu psychologa, przy jednoczesnym zamiarze wprowadzenia nowego prawa określającego taką samą materię, może narazić projekt na zarzut naruszenia zasady zupełności systemu prawa i zasady racjonalności ustawodawcy. Dlatego w ocenie Rządowego Centrum Legislacji konieczne jest ujęcie obu inicjatyw ustawodawczych w jeden projekt, zawierający nowe przepisy o charakterze materialnym (tj. regulujące na nowo zasady wykonywania zawodu psychologa), przepisy dokonujące niezbędnych zmian w innych ustawach i uchylające ustawę z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763, z późn. zm.). Sprawę prowadzi: Krzysztof Olszak 2

4 p p f - r - 4 l? s 1 - < 5 & ' A ł v / 2 D O? X > T ~ PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA Główny Urząd Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa ul. i loża 76/78, Warszawa tel.: (+48) ; fax: (+48) kancelaria prokuratoria.gov.pl KR /12/ZŚP W 2 3 Z & I /12 Warszawa, dnia 28 września 2012 r. SV# /?. - * j r e a o t* Pan Władysław KOSINIAK-KAMYSZ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departamentu Dialogu i i Społeaaejo U im1<jm l ) W nawiązaniu do projektu ustawy o uchyleniu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz o zmianie niektórych innych ustaw, nadesłanego przy piśmie nr DDP-I MKG/12 z dnia 20 września 2012 r., uprzejmie informuję, że Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa dostrzega, że w następstwie nadania nowego brzmienia art. 11 ust. 5 ustawy o służbie medycyny pracy (art. 4 pkt 1 projektu), z dniem 19 stycznia 2013 r. straci moc, wydane na podstawie dotychczas obowiązującego ustawowego przepisu upoważniającego, rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu ich prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz.U. Nr 131, poz. 888). Jeżeli intencją autorów projektu jest aby fakt taki nie nastąpił, należałoby w projektowanej ustawie dodać przepis przejściowy zachowujący w mocy na określony czas akt wykonawczy wydany na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy o służbie medycyny pracy. eay D epartam ent Dialogu i P a r t n ^ t ^ p ^ n e g o Dni ii

5 MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO MNÍSW-DP-SOP /JL/12 Warszawa, października 2012 r. Pan W ładysław K osiniak-k am ysz M inister Pracy i P olityki Społecznej W odpowiedzi na pismo z dnia 26 września 2012 r.. Nr DDP MKG/12 w sprawie projektu ustawy o uchyleniu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz o zmianie niektórych innych ustaw uprzejmie informuję, że zgłaszam uwagę o charakterze redakcyjnym, która wynika ze zmian wprowadzonych reformą szkolnictwa wyższego. Zawarty w art. 2 projektu ustawy wymóg posiadania tytułu zawodowego magistra na kierunku psychologia (określenie tytuł zawodowy magistra na kierunku psychologia ), proponuję przeredagować na brzmienie: studia magisterskie kierunku studiów, związanym z kształceniem w zakresie psychologir lub tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunku studiów, związanym z kształceniem w zakresie psychologir, jeśli intencją ustawodawców jest określenie tych uprawnień jedynie dla absolwentów z tytułem zawodowym magistra. 7 'O c wz. M inistra SEKRETARZ STANU / ul. W sp ó ln a 1/3, W a rsz a w a te l. c o n tr.: (22) , faks: (22) , w w w.iu iu k a.cjov fje p a rta m en t Dialogu i P ^rinerst^a Społecznego D n ia...1,5 - J M

6 R ZECZPO SPO L ITA PO LSK A R zecznik Praw D ziecka M arek M ichalak S Warszawa, jk październi ' ( J- l ü l l - f llta. L i 2012 róku ^ Pan Władysław Kosiniak-Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej \j Aa a %(vi (J J odpowiadając na pismo z 20 września 2012 roku, znak: DDP-I MKG/12 dotyczące ustawy o uchyleniu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedstawiam swoje uwagi, które - mam nadzieję - przyczynią się do poprawienia skuteczności pomocy psychologicznej udzielanej dzieciom, tak im niezbędnej. Z informacji przekazanej przez Pana Ministra wynika, że w resorcie trwają prace zmierzające do przygotowania nowej regulacji zawodu psychologa. W moim odczuciu zasadnym wydaje się więc uchylenie dotychczasowych przepisów regulujących pracę psychologów dopiero wtedy, gdy zostaną wprowadzone nowe uregulowania w tym zakresie. Trudno bowiem odnieść się jednoznacznie do zmian proponowanych w ww. projekcie, nie znając nowych regulacji dotyczących zawodu psychologa. A problem jest bardzo poważny. Chciałbym podkreślić, że w tej sprawie kierowałem już do Ministra Pracy i Polityki Społecznej dwa wystąpienia, szczegółowo argumentując swoje stanowisko dotyczące konieczności zagwarantowania dzieciom właściwej pomocy psychologicznej i możliwości egzekwowania odpowiedzialności zawodowej psychologa. Odnosząc się do przedłożonego mi do konsultacji projektu ustawy chciałbym poinformować Pana Ministra, że moje wątpliwości niezmiennie budzi sposób dokumentowania kwalifikacji psychologów pracujących z dziećmi (art. 26 w ust. 1 pkt 3 oraz art. 98 w ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej po wprowadzeniu proponowanej przez Pana Ministra zmiany miałby brzmieć: w przypadku psychologa - tytuł zawodowy magistra na kierunku psychologia ). Dyplom wyższej uczelni D epartam ent Dialogu i Partnerstwa Społecznego D n ia... J L. d z... i«. V. <n p*.»«

7 jest z pewnością warunkiem koniecznym do pracy z dziećmi. Aby jednak zawód ten był rzetelnie wykonywany, niezbędnym wydaje się wprowadzenie specjalizacji i staży zawodowych. Obecnie psycholog może uzyskać jedynie dyplom magistra psychologii. Wprowadzenie specjalizacji i stażu zawodowego pozwoliłoby na uzyskanie praktycznej wiedzy ukierunkowanej na potrzeby konkretnych grup osób, w tym także dzieci. Niepokojącym wydaje mi się też zniesienie Komitetu Organizacyjnego Izb Psychologów, a tym samym zwolnienie psychologów z odpowiedzialności dyscyplinarnej. Z kierowanych do mnie skarg na niewłaściwie udzielaną pomoc psychologiczną oraz z wyników kontroli przeprowadzanych z mojego upoważnienia w placówkach opiekuńczowychowawczych na terenie całego kraju wynika jednoznacznie, że psychologowie nie zawsze właściwie wykonują swoje zadania, a zatem wydaje się niezbędne stworzenie mechanizmu umożliwiającego ocenę ich pracy i egzekwowanie właściwego wykonywania obowiązków. Psycholog w swojej pracy z dzieckiem wkracza w świat jego psychiki - delikatnej i nie w pełni jeszcze ukształtowanej. Negatywnych konsekwencji niewłaściwego postępowania psychologa nie można więc przewidzieć, choć skutki te mogą być nieodwracalne. Od psychologów powinno się więc wymagać szczególnych kwalifikacji, osiągniętych w drodze specjalizacji, tak jak od lekarzy. Powinni posiadać bardzo wysokie profesjonalne kompetencje i umiejętności, a także potwierdzone kwalifikacje, dające rękojmię odpowiedzialnego wykonywania zawodu. Warto też podkreślić, że opinie wydawane przez psychologów decydują o losach dzieci i ich rodzin, co również powinno być mocnym argumentem za stworzeniem odpowiednich wymogów dotyczących kwalifikacji psychologów i oceny ich pracy zawodowej. Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), proszę Pana Ministra o uwzględnienie moich uwag dotyczących kwalifikacji psychologów i ich odpowiedzialności zawodowej, tak by dobro dzieci korzystających z ich pomocy było chronione w jak najwyższym stopniu.

8 W a r s z a w a,.p...t r. D P? RZECZPO SPO LITA POLSKA Rzecznik Praw Pacjenta Krystyna Barbara Kozłowska RzPP-ZZP /KAS/l 2 Ministerstwo Pracy 1 PoKtyfci B I U R O M INISTRA L Pan Władysław Kosiniak-Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/ Warszawa V /, o? W odpowiedzi na pismo z dnia 20 września 2012 r. (znak: DDP-I MKG/12 L.dz.2974/12) odnośnie projektu ustawy o uchyleniu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz zmianie niektórych innych ustaw, uprzejmie informuję, iż nie zgłaszam uwag do ww. projektu. Niemniej z uwagi na fakt, iż w ww. piśmie podniesiono, że w resorcie pracy trwają prace zmierzające do przygotowania nowej regulacji dotyczącej zawodu psychologa, zwracam się do Pana Ministra z prośbą o uwzględnienie podniesionych w korespondencji znak: RzPP-ZZP /KAS/121 obszarów związanych z wykonywaniem zawodu psychologa, które nie są uregulowane w odrębnych aktach prawnych. Jednocześnie, chciałbym zapewnić o gotowości podjęcia współpracy celem wypracowania nowych rozwiązań w zakresie wykonywania zawodu psychologa w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. 2 D epartam ent Dialogu i Partijejcstwa.Sp ^ ^znego Dnia Łj. dz*»..i 1tj: pismo z dnia 12 marca 2012 r. (RzPP-ZZP /KAS/12); pismo z dnia 12 czerwca 2012 r. (RzPP-ZZP /KAS/l2); pismo 27 sierpnia 2012 r. (RzPP-ZZP /KAS? 12) 1

9 "7 MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Warszawa, dr października 2012 r. DP3mr /12 Na nr: DDP-I MKG/12 Szanowny Panie Ministrze! Pan [ / Władysław Kosiniak - Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej Uprzejmie informuje, iż do projektu ustawy o uchyleniu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz o zmianie niektórych innych ustaw, zgłaszam następującą uwagę. Należy zwrócić uwagę na kwestię osób nieposiadających tytułu magistra psychologii, a uprawnionych na podstawie art. 63 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów do wpisu na listę psychologów Regionalnej Izby Psychologów. Przepisy ustawy o kierujących pojazdami nie zachowują w tym zakresie praw nabytych przez te osoby. Dlatego też warto rozważyć kompleksowe uregulowanie tej sprawy w projektowanych przepisach Z poważaniem, Sprawę prowadzi: Mirosława Rosińska DP3, tel Departam ent Dialogu 1

10 RZECZPOSPOLITA POLSKA n? YR3 ł 5 ^ Departaraeriu^jiigtr^^^rstw* Spolecznejo Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego ^/M ar*'- ' >śklewkz Paweł Wojtunik Warszawa, dnia ^ października 2012 Minister Pracy i Polityki Społecznej Pan Władysław Kosiniak-Kam ysz Mając na uwadze prowadzone w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej prace nad ustawą o uchyleniu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz zmianie niektórych innych ustaw zgłaszam następujące uwagi. Nie kwestionując przedstawionej w uzasadnieniu projektu konieczności uchylenia ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763, z późn. zm.), zasadnym wydaje się jednak, aby do czasu wejścia w życie nowych uregulowań w tej materii utrzymać w mocy art uchylanej ustawy. Przywoływane przepisy zawierają ważne dla osób korzystających z usług psychologicznych ustawowe gwarancje, dotyczące prawa do rzetelnej informacji o celu, przebiegu i wynikach podejmowanych przez psychologa działań. Przepisy te wymagają ponadto aby osoba, która zwróciła się o pomoc psychologiczną wyraziła zgodę na zaproponowane jej formy i metody terapii. Dodatkowo omawiane przepisy nakładają na psychologa nieograniczony w czasie obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z klientem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu. Departament Di«ł

11 Uchylenie omawianych uregulowań spowoduje, iż do czasu opracowania i wejścia w życie nowych rozwiązań klienci gabinetów psychologicznych zostaną pozbawieni opisanych powyżej gwarancji. Powstała w ten sposób luka dotknie w szczególności osoby korzystające z usług psychologów wykonujących swój zawód w ramach prywatnych praktyk, których funkcjonowanie nie podlega innym przepisom, tak jak to ma miejsce w przypadku psychologów wykonujących swój zawód w różnego rodzaju instytucjach np. służbach mundurowych. Z tych względów koniecznym wydaje się utrzymanie w mocy przepisów dotyczących obowiązków informacyjnych psychologa wobec klienta oraz obowiązku zachowania przez psychologa tajemnicy zawodowej. W kontekście powyższych rozważań zasadnym wydaje się także zachowanie w mocy art. 4 ust. 1 uchylanej ustawy, definiującego zawód psychologa i wskazującego zakres czynności z których wykonywaniem związane są obowiązki informacyjne wobec klienta oraz obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej. Korzystając z okazji chciałbym prosić o stałe umieszczenie Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego na liście podmiotów do których przesyłane są projekty aktów prawnych opracowywanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. S-* i* Z a stę p c a SZEFA Do wiadomości: Minister Spraw Wewnętrznych - Pan Jacek Cichocki

12 GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS /12 /T O i ^ Warszawa, dnia A i października 2012 r. Ministerstwo Pru BiURO L. dz. f lź t ( Ł Pan Władysław Kosiniak - Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/ Warszawa i /uu\ O 1 y w odpowiedzi na pismo z dnia 20 września 2012 roku - znak: DDP-I MKG/12, L.dz. 2974/12 - (data wpływu do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 27 września 2012 roku) dotyczące projektu ustawy o uchyleniu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz o zmianie niektórych innych ustaw uprzejmie informuję, iż w - określonym w oparciu o dyspozycję art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) - zakresie kompetencji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do opiniowania projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących ochrony danych osobowych nie mieści się ocena zasadności rozwiązania polegającego na całkowitym uchyleniu ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763, z późn. zm.), zwłaszcza gdy - jak zapewnia projektodawca - uchylenie tej ustawy nie spowoduje sytuacji, w której wykonywanie zawodu psychologa nie będzie podlegało żadnym regulacjom prawnym (uzasadnienie do projektu ustawy o uchyleniu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz o zmianie niektórych innych ustaw - str. 13). Na - sygnalizowaną także przez autora projektu ustawy o uchyleniu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz o zmianie niektórych innych ustaw - wadliwość obowiązującej ustawy o zawodzie psychologa D epartam ent Dialogu i Partnerstwa Społecznego D n ia L. dz... «a * * _ ą l)

13 i samorządzie zawodowym psychologów Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zwracał już uwagę w - kierowanym do Pana Ministra - wystąpieniu z dnia 22 marca 2012 roku o sygn. DOLiS /12/ Organ do spraw ochrony danych osobowych nie jest wszakże władny rozstrzygać, czy wadliwość ta jest na tyle poważna, iż uzasadnia całkowite uchylenie ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, nie zaś podjęcie prac zmierzających do poprawienia tego aktu prawnego. Skoro jednak projektodawca przyjął to pierwsze rozwiązanie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych przypomina, że w piśmie z dnia 11 kwietnia 2012 roku (znak: DDP-I MW/KW/2012, L.dz. 1003/12) Pan Minister zobowiązał się rozważyć przygotowanie nowej regulacji, która z jednej strony - umożliwiałaby łatwiejszy dostęp do zawodu psychologa, z drugiej zaś - zapewniała zgodność z regulacjami ustawy o ochronie danych osobowych, w tym - wskazanymi w wystąpieniu Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - unormowaniami statuującymi określone uprawnienia osób, których dane psychologowie będą przetwarzać.

14 > X Departamentu Dialogu i P»rtj«ntw«Spoleaatgo MINISTER ROZWOJU REGIONALNEGO D P - I WŁ/12 N K - Dot. DDP - I MKG/12 i Marc^wćUwiewkt ' ' Warszawa, C& października 2012 r. Pan Władysław Kosiniak - Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej Odpowiadając na pismo z dnia 20 września br. znak jw. uprzejmie informuję, że nie zgłaszam uwag do projektu ustawy o uchyleniu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz o zm ianie niektórych innych ustaw. D epartam ent Jialogu i Partnerstwa Społecznego D EAL

15 *DD? V U K I O R. Departament! Dialogu i Pan MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, dnia i -> DON zsp-wm / / > 3 ] [Ministerstwo Pracy i B IU R O M IM.* 0 b L. d z... G S S Z / Pan Władysław Kosiniak -Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej W odpowiedzi na pismo Ministra Pracy i Polityki Społecznej, znak: DDP-I MGK/12 z dnia 20 września 2012 r., dotyczące projektu ustawy o uchyleniu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz o zmianie niektórych innych ustaw, uprzejmie informuję, że nie zgłaszam uwag do ww. projektu. Kazimierz Plocke D epartam ent Dialogu i Partnerstwa Społecznego Dnia L. dz...

16 Warszawa, dniao?października íiatr 2012 r. MINISTER SPRAW W EW NĘTRZNYCH DP-III /12/RA KANCELARIA OGOLNA Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 00-51S Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3/5 Data wpływu 'pisma ! Pan Władysław Kosiniak-Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej DYREKXÍ DepłrtamwU Di*logy> 'arek Walefkiewicz Społecznego/ A W odpowiedzi na pismo z dnia 20 września 2012 r., nr DDP-I MKG/12, przy którym załączono projekt ustawy o uchyleniu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz o zmianie niektórych innych ustaw - uprzejmie informuję, że nie zgłaszam uwag do projektowanych rozwiązań prawnych. C Ua-' /VP M IN IS T E R / S P R A W W E W N Ę T R Z N Y C H zup. P iotr STACHAŃCZYK S e k r e t a r z S ą a n u Ministerstwo Pracy i PoKtväd Społecznej B IU R O M IN IST R A i 50- Departament Dialogu L. dz m i. L. dz. Strona 1 z 1

17 D P? - ' Warszawa, dni^/2^aździem ika 2012 r, RZECZPOSPOLITA POLSKA M INISTER FINANSÓW F S 10/0310/Psycholog/968/M VM/l 2/13780 Pan Władysław Kosiniak-Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej Uprzejmie informuję, że do przekazanego przy piśmie z dnia 20 września 2012 r., znak: DDP-I M KG/12 L.dz. 2974/12 projektu ustawy z dnia 2 sierpnia 2012 r. o uchyleniu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz o zmianie niektórych innych ustaw - nie zgłaszam uwag. / 4 Finansów D epartam ent Dialogu i Partnerstv Dnia... L. d z out*. ul. Świętokrzyska 12, Warszawa tei.: I fax: j e-maii:

18 K A N C E L A R IA OGÓLN-A ; Ministerstwa rtacy i Polityki Spoi-nu j Warszawa, ul. Nowogrodzka i/< a wpłynęło dnia U J Ministerstwo Pracy J ~ STOWARZYSZENIE PSYCHOLOGOW B iuu Rr» O MW * IN, v IF t. r T. IA r 110^ CHRZEŚCIJAŃSKICH ^ ^ w w j» ' r n / r / i r r L. dz... i w Zarząd Główny SPCh ul. Kinowa Warszawa spch(a),spch.pl DY K Ł K 1 Departamentu Dialogu! Sgojtczneg# Warszawa, hrott Wnfrfkiewicz z p Władysław Kosiniak-Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej W odpowiedzi na Pańskie pismo z dnia , DDP-I MKG/12, L.dz. 2982/12, pragniemy poinformować, iż Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich nie zgłasza uwag do projektu ustawy o uchyleniu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Wyrażamy również naszą opinię, iż uważamy za konieczne sfinalizowanie prawnej regulacji zawodu psychologa. Nasze Stowarzyszenie jest zainteresowane otrzymywaniem informacji na temat prac legislacyjnych nad ustawą o zawodzie psychologa. S to w a rz y s z a ł«p e. ^Urzescijanskich ciioiogó Z poważaniem Hanna Małecka ^ r cb- 0H Sekretarz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich D epartam ent Dialogu i Partnerstw a Społecznego L. d z..

19 POROZUMIENIE ZIELONOGORSKI F e d e ra cja Z w ią z k ó w P r a c o d a w c ó w O c h r o n y Zd ro w ia Zielona Góra Si. Niepodległości '6 p.io ::ei./ia> i/ , ; Zielona Góra, dn r. BFPZ/316/10/2012 cr?*~«vo Pracy i PsHtyki Społecznej j X* R O ivfffsfls"! RA Sz. P. Władysław Kosiniak-Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej L. (1/... W związku z przekazaniem do konsultacji społecznych projektu ustawy o uchyleniu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie przesyła uwagi: Federacja zwraca uwagę, że przygotowywanie aktów prawnych w sposób nieprzemyślany, bez szczegółowej analizy a często wbrew opiniom strony społecznej powoduje sytuację, kiedy przez kilkanaście lat nie może zostać wdrożona ustawa. Przedstawiona w Uzasadnieniu przyczyna podjęcia prac nad tym projektem ustawy o uchyleniu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów jakkolwiek prawdziwa brzmi tragicznie, a przebieg procesu uchwalania ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów i proces jej wdrażania ociera się o tragifarsę. Federacja oczekuje, że podjęte zostaną przez wszystkie ministerstwa prace nad oczyszczeniem polskiego prawa z innych tego typu kompromitujących sytuacji, a także podjęte zostaną prace mające na celu m.in. wydanie brakujących rozporządzeń wykonawczych do obowiązujących ustaw. Istnieją ustawy, które od kilkudziesięciu lat nie niają przepisów wykonawczych. Z poważaniem Wiceprezes Federacji PZ Do wiadomości; - Prezes Rady Ministrów - Rządowe Centrum Legislacji Teresa Dobrzańska-Pielichowska Departam ent Dialogu i Parlnerstyv Dnia... L. dz... Ä B E L.

20 X > o? ^ I v X ) 1 Polska Federacja Psychoterapii Przedstawiciel Polski w Buropean Association for Psvchotherapy ( )f.? ni:/. st? ot uli Mem be r o f the l-uiiopean A m ocùi i< n im Psychozę».) ; Ç+ / \ > National Ijmbręlfo ( tiganim rion, Nancma) Awartlinj* O s^anizationin»ht. I-AP Sygn. akt DDP-I MKG/I2 L.dz. 2982/12 ^ " sfer^o praçy j P ^ T i ^ II. dz.. MINISTRA ! DY R EK TO R Départ»«!«Dialoij^Pl^irthri Sptkczttgt l s p. / f * 2 2. S * -. W * wzlrikiewicz Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz ul. Nowogrodzka 1/3/ Warszawa Kraków, 20 października 2012 r.,.f1. W d U t,!> Uwagi do projektu Ustawy o uchyleniu ustawy o zawodzie psychologa i zawodowym psychologów oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dn Polska Federacja Psychoterapii popiera uchylenie Ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów z dn , tj. popiera projekt ustawy z dn Uzasadnienie: Polska Federacja Psychoterapii jest największą polską organizacją zawodowych psychoterapeutów reprezentującą ponad 1200 specjalistów, w większości z wykształceniem psychologicznym. Reprezentuje także Polskę w European Association for Psychotherapy, największej regulacyjnej organizacji europejskiej. Polska Federacja Psychoterapii uważa za zasadne argumenty zawarte w uzasadnieniu projektu ustawy z dn Dodatkowo, pragniemy też poddać krytyce fragmenty dotyczące tematyki szczególnie ważnej dla naszego środowiska, tj. związane z psychoterapią. Nasze główne zastrzeżenia budzi definicja psychologa określająca czynności polegające na wykonywaniu zawodu psychologa. Domagamy uchylenia w/w Ustawy z następujących powodów: 1. Definiowanie zawodu psychologa przez wykonywanie psychoterapii (Rozdz. 1, Art. 4, pkt 1, ppkt 4 Ustawy). Zapis ten jest pozbawiony jakichkolwiek merytorycznych umocowań. Psycholog w procesie kształcenia nie uzyskuje kompetencji niezbędnych do świadczenia psychoterapii. Aby je zdobyć, musi odbyć oddzielne kształcenie podyplomowe. Kształcenie w zawodzie psychoterapeuty, zgodnie z regulacją europejską, jest otwarte także dla osób z innym wykształceniem niż psychologiczne, więc nie można uznać, że jedynie psychologowie uzyskują kompetencje do prowadzenia psychoterapii. Stąd zapis utożsamiający zawód psychologa z wykonywaniem Departam ent D ialogu i Partnerstwa Spotecïiieg Dnia... X..Z. ZU.lZ....

21 psychoterapii jest nadużyciem, potencjalnie niebezpiecznym dla pacjentów. 2. Deklaracja Strasburska rozstrzyga jednoznacznie: wykonywanie psychoterapii wymaga specjalistycznego 7-letniego kształcenia i jest dostępne dla absolwentów nauk społecznych i humanistycznych. 3. Narusza prawa absolwentów psychologii wprowadzeniem korupcjogennego wymogu rocznego stażu po studiach, gdy liczba miejsc stażowych jest wielokrotnie niższa od liczebności absolwentów. 4. Wymusza tworzenie izb psychologicznych, co nie tylko stanowi przeregulowanie tego zawodu, ale nakłada na psychologów przymus danin na utrzymanie owych izb, albo tworzy spore obciążenie dla finansów publicznych w sytuacji, gdyby to Państwo miało je finansować. Zapisy Ustawy ograniczają swobodę działalności gospodarczej osobom posiadającym wykształcenie psychoterapeutyczne, niebędącym psychologami. Zapisy Ustawy są także sprzeczne z: wynikami badań naukowych na temat psychoterapii; praktyką prawną stosowaną w Polsce i zasadami swobody gospodarczej. Dlatego Polska Federacja Psychoterapii oczekuje uchylenia Ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów z dn Zgodnie z regulacją European Association for Psychotherapy zawód psychoterapeuty jest niezależny od innych zawodów (np. psychologa czy psychiatry), a jego nabycie wymaga wieloletniego specjalistycznego kształcenia podyplomowego. Jednocześnie Zarząd Polskiej Federacji Psychoterapii deklaruje wolę dalszej współpracy we wszelkich kwestiach dotyczących psychoterapii, zawodu psychoterapeuty i zdrowia psychicznego. Z poważaniem W imieniu Zarządu PFP Anna Antoniewicz Sekretarz ul. Pociesüka 6, Kraków,' Rsland KRS ïnlfti)2372i >3 tel. (+48) him p t il t u

22 ...,Ł.o iw U TERAPII POZNAWCZEJ I BEHAWIORALNEJ W W W.f członek European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) ul Chodakowska 19/31, Warszawa, adres korespondencyjny: ul. Marszałkowska 24 VI p Warszawa sekretariat NIP: K RS nr konta bankowego ING Bank / H f C fz ^ ''c < ć r / DYREKTOR, ^ Depnrt»«tu Spętam* Warszawa, 18 października «1-1 ZU K Z Z i VîtJLSlMÎ^ OHfl* I J M omi-.-"*'; fani3» oas Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/ Warszawa W odpowiedzi na pismo z dnia 20 września 2012 roku dotyczącego projektu ustawy o uchyleniu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej przychyla się do stanowiska przedstawionego w piśmie przewodnim i uzasadnieniu do treści projektu ustawy. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że uregulowanie ustawowe kwestii wykonywania zawodu psychologa jest konieczne. Takie uregulowanie prawne powinno zawierać przepisy uwzględniające różnorodność usług psychologicznych i form ich świadczenia oraz jednocześnie zabezpieczać dobro korzystających z nich klientów. Jako towarzystwo skupiające blisko 1000 członków zgłaszamy gotowość do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach społecznych zmierzających do przygotowania nowej regulacji zawodu psychologa. Z poważaniem, Magdalena Skotnicka-Chaberek» i ( V L, J, Prezes Zarządu U J l t W M * Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej Departament Dialogu

23 - :ry, -Siwamey i M?.^i: ;-.v- «?;$* ' p «,. jzaw&.i ii. Nr ; ^:; «i:ś , 2012 /loa.?"í>3 X j / X p s s / a p Warszawa, r. Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/ Warszawa D ziękujem y za przesłanie p ro je ktu zm ian dotyczących Ustawy o Zaw odzie Psychologa. Polskie S tow arzyszenie S tu d e n tó w i A b s o lw e n tó w Psychologii bierze a ktyw n y udział w pracach nad tą Ustaw ą od sam ego początku, to znaczy od m o m e n tu kiedy jeszcze była p ro je k te m poselskim w końcu la t dziew ięćdziesiątych. Jesteśm y zainteresow a ni, aby sytuacja praw na nie u tru d n ia ła sta rtu zaw odow ego m ło d ym ludziom kończącym wyższe studia psychologiczne, którzy zam ierzają w yko n yw a ć te n specjalistyczny, należący do grupy zaufania publicznego zawód. Obecna sytuacja, czyli istn ie n ie m a rtw e j" U staw y z dnia 8 czerwca 2001 w prow adza chaos in fo rm a cyjn y w śród s tu d e n tó w, a b so lw e n tó w jak i potencja lnych pracodaw ców. N ie je d n o k ro tn ie podczas spotkań naszego Stowarzyszenia om a w ia liśm y tę niezw ykle problem atyczną kw estię. O b a w ia m y się jednak, że c a łkow ite uchylenie U staw y o Zawodzie Psychologa będzie m ia ło fa ta ln y skutek. W uzasadnieniu uchylenia wskazane je s t 18 zaw odów, któ re może w yko n yw a ć psycholog i któ re są regulow ane aktam i p raw nym i innym i niż Ustawa o zaw odzie psychologa, jednakże lista ta je s t dalece n ie kom pletn a. U chylenie U staw y sp o w o d u je, że poza 18 m iejscam i, o których je s t m ow a, psychologiem będzie się m ógł nazywać każdy, n a w e t bez ukończonych s tu d ió w w zakresie psychologii. M am y tu na myśli np. psychologów adres siedziby: ul. Stawki 5/7, Warszawa Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii internet: pssiap.org Departam ent Dialogu i Partnerstwa Społecznego adres korespondencyjny: ul. Dawida 1, W rocław

24 2 pracujących w służbie zdrow ia czy psychologów prow adzących w łasne działalności związane np. z p o ra d n ic tw e m. D oprow adzenie do tego ty p u sytuacji może nieść za sobą niezw ykle pow ażne konsekw encje. Błędne i n ie kom p e te n tn e w ykonyw a n ie pracy psychologicznej może d o p ro w a d zić do p ow staw ania sytuacji dram atycznych, których skutki m ogą być niekiedy nie do o d w ró ce n ia. Konieczne je st kom pleksow e uregulow a nie sytuacji praw nej psychologów w now e j ustaw ie o zaw odzie psychologa, któ re j treść byłaby zgodna z praw em unijn ym, ocze kiw a n ia m i psychologów, jak i pracodaw có w krajow ych i zagranicznych, w szczególności z obszaru UE. D latego też uw ażam y, że d o p ie ro z dniem uchw alenia now ej U staw y uzasadnione jest uchylenie obecnie obow iązującej. Jako Stowarzyszenie reprezentu jące s tu d e n tó w i a b s o lw e n tó w psychologii p o stu lu je m y rów nież o p o w o ła n ie K rajow ej Rady Psychologów, aby d e b a to w a ła nad tego ty p u p ro b le m a m i, w związku z nieścisłościam i w ynikającym i z U staw y o zaw odzie. Ś rodow isko psychologiczne zdaje sobie najlepie j spraw ę z zagrożeń m ogących w yn iknąć z deregulacji zaw odu psychologa i uważam y, że p o w o ła n ie K rajow ej Rady Psychologów, składającej się zarów no z re p re ze n ta n tó w środow isk akadem ickich, praktycznych ja k i studenckich, zdecydow anie p o m o g ło b y w pracy nad now ą Ustawą. W szystkim nam zależy na ty m, aby była ona pew ną gw arancją rzetelności oraz wyznaczała is to tn e ra m y w yko n yw a n ia zaw odu psychologa. Dlatego też w ażnym je st spojrzenie na ten zaw ód z różnych p e rspektyw i ujęcie różnych dośw iadczeń ze w spom nianych w yżej p u n k tó w w idzenia. R ozum iem y konieczność zm ian przez szczegółowe określenie zasad w yko n yw a n ia zaw odu psychologa, ale uchylenie obecnie obow iązu jącej U stawy będzie oznaczało próżnię w zakresie w yko n yw a n ia tego zaw odu, do czego nie p o w in n o dojść. S tw orzy to dla p sych o lo g ó w jeszcze gorszą sytuację praw ną, niż ta która istnieje aktualnie. Zaw ód psychologa p o w inien być pra w n ie określony ze w zględu na psychologów w yjeżdżających za granicę, od których to w ym agane je st posiadanie licencji zaw odow ej w celu w ykonyw a n ia te g o zaw odu, którą to w Polsce re prezentu je ustaw a o zaw odzie psychologa. Inne zaw ody zaufania publicznego, takie chociażby jak lekarze, pielęgniarki, położne, notariusze, farm aceuci, radcy praw ni, adw okaci i inni posiadają sw oje sam orządy za w o d o w e, a ich status p raw ny je s t określany w ustawach dotyczących danego zaw odu, Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii internet: pssiap.org adres siedziby: adres korespondencyjny: ul. Stawki 5/7, Warszawa ul. Dawida 1, W rocław

25 3 a w ię c sposób w ykonyw a n ia zaw odu psychologa p o dobnie ja k innych za w o d ó w zaufania publicznego, p o w in ie n być określony rów nież w fo rm ie ustawy. P odsum ow u jąc Polskie Stow arzyszenie S tu d e n tó w i A b so lw e n tó w Psychologii je st przeciw ne uchyleniu U staw y o zaw odzie psychologa z dnia 8 czerwca 2001 do czasu kiedy nie zostanie p rzedsta w io n y n ow y p ro je k t U stawy, w któ rym g łó w n y nacisk zostanie poło żo n y na fa k t na uzyskanie przez przyszłego psychologa d yplom u zaw odow ego psychologa. Jako re p re ze n ta n ci środow iska m ło d y c h " psychologów chcielibyśm y m ieć m ożliw ość w noszenia uw ag do p ro je k tu kolejnej U staw y i oczekujem y na przesłanie je j now ej w ersji z m ożliw ością odniesie nia się (ustosunkow ania się) do niej. Prosim y rów nież o p o in fo rm o w a n ie na jakim e tapie legislacyjnym znajduje się p ro je k t ustaw y o zaw odzie psychologa. D opiero, gdy już będzie pew ne, że istn ie je a lte rn a tyw a dla obecnej Ustawy, będzie stosow ne uchylenie obecnie o b o w ią zu ją ce j. Zawód psychologa, jako zawód zaufania publicznego zasługuje by zawsze b y ł on u re g u lo w a n y Ustawą. W im ie n iu Zarządu PSSiAP Bartosz O gonow ski, i p O s i o c ^ i U P rzew odniczący Polskiego Stow arzyszenia S tu d e n tó w i A b so lw e n tó w Psychologii adres siedziby: Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii internet: adres korespondencyjny: ul. Stawki 5/7, Warszawa ul. Dawida 1, W rocław

26 D ^ r it la ^Jć Q o i e ś 'O P i 7 ra Społecznego i*oięk«f ^a^aptf^n wt pjfrcnou&u i.^oujcir^ł ^ 2 S i». Kraków, Stanowisko Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej sprawie uchylenia Ustawy o zawodzie psychologa Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej stanowczo protestuje przeciwko projektowi uchylenia Ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów bez jednoczesnego przedłożenia projektu gwarantującego ochronę tytułu zawodowego psychologa. W przypadku uchylenia obowiązującej ustawy o zawodzie psychologa powstanie luka prawna, stwarzająca poważne zagrożenia dla odbiorców usług psychologicznych. Zawód psychologa należy do zawodów zaufania publicznego, a jego wykonywanie wymaga wysokich profesjonalnych kompetencji i szczególnej odpowiedzialności. Dają temu wyraz regulacje prawne obowiązujące w większości krajów UE. Domagamy się jak najszybszego wprowadzenia prawnych regulacji, które ograniczyłyby możliwość świadczenia usług psychologicznych przez osoby, które nie posiadają odpowiedniego wykształcenia i kwalifikacji. Z poważaniem. D epartam ent Dialogu i Partnerstw a Społecznego i n DA7 7 (117

27 I JiLuv~[ O MwO ^ r k y U T /O d /fl/ ' %n' & PT P 148/ZG/12 O U Warszawa " - r 4 ^ - c J 4 > C^ O L O G 'C LO CU C/D ZD Ul CO o LO 05 z CNJ O o N CNJ o co o O o oo co M B o < O o CNJ o < N CO O LO 'Sta : < _i i co O o co 1 X co _ o o o m O >- Z 5 o o o < >- CL CO CO co U) co CO 0. CNJ OJ *3- o co + X ISJ Q < 5 iś CD rsl H Q O W O Q Q >- 5 $ N O DC SZ. "o. < "O CD g; 5 sż o > * co o o. i- ~Qui 5 W - i O OL i Ministerstwo Fracy i Pa?;iyki Społecznej BIURO MINISTRA IL. dz Szanowny Panie Ministrze, Sz. Pan Władysław Kosiniak-Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej Ul. Nowogrodzka 1/3/ Warszawa Polskie Towarzystwo Psychologiczne wyraża stanowczy protest przeciwko projektowi z dnia 2 sierpnia 2012 uchylenia ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów bez jednoczesnego przedłożenia projektu gwarantującego ochronę tytułu zawodowego psychologa. Już po raz trzeci minister właściwy do spraw pracy podejmuje próbę uchylenia ustawy ustrojowej, regulującej zawód zaufania publicznego bez przedłożenia takiej regulacji prawnej, która zagwarantuje bezpieczeństwo osób korzystających z usług psychologicznych. Obowiązująca ustawa ma charakter ustrojowy, przyznaje ważne kompetencje samorządowi zawodowemu, co wynika z art. 17 Konstytucji RP. Uchylenie jej spowoduje niebezpieczną lukę prawną. Nie ulega wątpliwości, że zawód psychologa jest zawodem zaufania publicznego, wymaga, bowiem wysokiego profesjonalizmu, odpowiedzialności, wiedzy i kompetencji specjalistycznych a także stosowania zasad etyki zawodowej. Świadcząc swoje usługi psycholog ingeruje w intymny świat drugiego człowieka Podstawą zaufania klientów do psychologa jest ustawowy obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej. Przynależność zawodu psychologa do grupy zawodów zaufania publicznego nie była dotąd kwestionowana, a inne argumenty wskazywano w grudniu 2001 roku przesuwając wejście w życie ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów na styczeń 2006 roku. Argumentacja uzasadnienia projektu uchylenia ustawy jest zdecydowanie nietrafna. Niezgodność ustawy uchwalonej w 2001 roku z dyrektywami Unii Europejskiej z 2005 i 2006 jest całkowicie zrozumiała i mogła zostać usunięta w pracach dokonujących nowelizacji sprzecznych przepisów. Takie prace nigdy przez MPiPS nie zostały podjęte. Odwołanie się do istniejących rozporządzeń kilku ministerstw określających wymagane od psychologa kompetencje reguluje niewielki obszar praktyki psychologicznej, podczas gdy pominięta jest zdecydowana większość działań zawodowych psychologów szczególnie świadczących usługi zdrowotne.

28 W latach zespół pracowników ministerstwa wraz z przedstawicielami różnych stowarzyszeń psychologicznych podjęli prace nad nowy tekstem ustawy o zawodzie psychologa, w którym usunięto istniejące braki, w tym dostosowano regulacje do prawa Unii Europejskiej. Projekt ten jako założenia ustawowe, także z wskazaniem konkretnych rozwiązań, był gotowy w połowie czerwca 2010 roku. Prace zespołu nadzorował ówczesny podsekretarz stanu Radosław Mleczko. Uzyskaliśmy informację, że założenia te będą przedłożone na posiedzeniu Rady Ministrów a dalsze decyzje pozwolą podjąć prace nad ustawą, która w sposób kompleksowy będzie określała status prawny zawodu psychologa. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy żadnej informacji, co stało się z projektem założeń do ustawy i dlaczego nie poddano go dalszym pracom. Zdumiewające jest, więc podjęcie kolejnej próby uchylenia ustawy bez przedłożenia projektu, który mógłby zastąpić dalece niedoskonały ale obowiązujący akt prawny. Sformułowane w piśmie przewodnim oświadczenie, iż resort pracuje nad przygotowaniem nowej ustawy jest dalece niewiarygodne i niewystarczające w sytuacji, gdy nie zaproszono przedstawicieli naszego środowiska do pracy nad nowymi zapisami ustawowymi. Domagamy się by wraz z przedstawicielami środowisk psychologicznych pilnie podjęto prace nad nowa kompleksową regulacją zawodu psychologa. Polskie Towarzystwo Psychologiczne wyraża gotowość do dalszego uczestniczenia w pracach nad przygotowaniem nowej ustawy. Protestujemy jednakże przeciwko uchyleniu obowiązującego aktu prawnego bez przygotowania nowej regulacji gwarantującej, że zawód psychologa wykonują zgodnie ze standardami profesjonalnymi osoby posiadające odpowiednie przygotowanie merytoryczne. Z Dr Małgorzata Toeolitz-Winiewska Przewodnicząca ' Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 2

29 3 3 ^ C. i W h ' ^ p Komitet Psychologii / Polskiej Akademii Nauk ^ <* ul. Stawki 5/ Warszawa Warszawa, 24 października 2012 i f, 'fi.' y y ł * Hanna ZieIińska-Ryłko Sz. Pani Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas Ul. Jana Christiana Szucha Warszawa Szanowna Pani Minister, Nr Komitet Psychologii Polskiej Akademii Nauk pragnie wyrazić protest przeciwko projektowi uchylenia Ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów bez jednoczesnego przedłożenia projektu dającego podstawę do ochrony tytułu zawodowego psychologa. Brak ustawy o zawodzie psychologa oznacza, że osoby nie posiadające wykształcenia psychologicznego będą mogły określać siebie jako psychologów. Sytuacja taka stwarza poważne zagrożenia dla odbiorców usług psychologicznych. Zawód psychologa należy do zawodów zaufania publicznego, a jego wykonywanie wymaga wysokich profesjonalnych kompetencji i szczególnej odpowiedzialności. Dają temu wyraz regulacje prawne obowiązujące w większości krajów UE. Domagamy się jak najszybszego wprowadzenia prawnych regulacji, które ograniczyłyby możliwość świadczenia usług psychologicznych przez osoby, które nie posiadają odpowiedniego wykształcenia i kwalifikacji. W pracach nad przygotowaniem nowelizacji Ustawy lub nowego projektu proponujemy uwzględnienie głosu nie tylko psychologów praktyków, ale także środowisk akademickich, które kształcą psychologów na poziomie magisterskim i doktorskim oraz reprezentującego te środowiska Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Z wyrazami szacunku, POLSKA AKADEMIA NAUK KOMITET PSYCHOLOGII Warszawa, ul. Stawki 5/7 vice-przewodnięząca Komitetu Psychologii PAN J U l t i G i y t t Ą { J U a ^ Dr hab. Maria Lewicka, prof. UW Do wiadomości: 1. Władysław Kosiniak-Kamysz - Minister Pracy i Polityki Społecznej 2. Bartosz Arłukowicz - Minister Zdrowia Departament Uiaiugu 3..Barbara Kudrycka - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ^ / a^ rtn^» SpS» znc8 10 PC :A W C ^Dziekani i Dyrektorzy Instytutów Psychologii i aterstwa w5 i Małgorzata Toeplitz-Winiewska - P rz e w o d n ic ą ^ ^ ^ ^ ^ j^ Q y j^ F

30 3 3 ^ INSTYTUT PSYCHOLOGII KATOLICKI UNIW ERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II AL. RACŁAWICKIE 14, LUBLIN t e l. (081) ; y r fs S L NIZACY ^ Lublin, 23 października 2012 r. ^P. f\u ł-l A. - / l / f e t o - 2 ( 2 - ( o. ^ o t a ^ Stanowisko Rady Instytutu Psychologii KUL w Lublinie, ~ w sprawie uchylenia Ustawy o zawodzie psychologa K, 1 L Rada Instytutu Psychologii KUL wyraża protest przeciwko projektowi uchylenia Ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów bez jednoczesnego przedłożenia projektu dającego podstawę do ochrony tytu łu zawodowego psychologa. Obowiązująca dotąd Ustawa o zawodzie psychologa daje gwarancje, że usługi psychologiczne pow inny być świadczone wyłącznie przez ludzi do tego przygotowanych podczas jednolitych magisterskich (tj. 5-letnich) studiów psychologicznych, spełniających ministerialne standardy kształcenia dla kierunku studiów: Psychologia (zał. 87; w w.bip.n auka.gov.pl/ ga llery/24/04/2404/ 87 psychologia.pdf). Standardy te określają m.in., że zawód psychologa należy do zawodów zaufania publicznego, a jego wykonywanie wymaga wysokich kompetencji i szczególnej odpowiedzialności. Dają tem u również wyraz regulacje prawne obowiązujące w większości krajów UE. Uchylenie Ustawy wyraźnie uderza w ochronę interesów społecznych klientów poradni psychologicznych, szpitali i innych instytucji prywatnych i publicznych, w których psychologowie są lub będą zatrudnieni. Działając w interesie osób, które w jakiejkolw iek form ie wymagają profesjonalnej opieki psychologicznej, domagamy się nowelizacji istniejącej Ustawy. Ma ona być zgodna zarówno z misją, jaką psychologowie mają do wypełnienia w społeczeństwie, jak i z innymi regulacjami prawnymi (polski akt prawny nie może pozostawać w sprzeczności z regulacjami europejskimi). Postulujemy także pilną potrzebę podjęcia prac nad wprowadzeniem regulacji prawnych umożliwiających wdrożenie znowelizowanej ustawy. W pracach nad przygotowaniem nowelizacji Ustawy lub nowego projektu proponujemy uwzględnienie głosu nie tylko psychologów praktyków, ale także środowisk akademickich, które kształcą psychologów na poziomie magisterskim i doktorskim. l y W im ieniu członków Rady Instytutu Psychologii KUL Dyrektor " gtytuiljj^yctab pro Dyrektor Instytutu Psychologii BIURO C D epartam ent Uiaiogu i Partnerstwa Statecznego D n ia...iujul w... L. d z i/i - I MINISTERSTW0 ed u kacji NARODOWEJ I - & kancelaria główna io

31 1* 'Sc Uniwersytet Szczeciński W ydział H um anistyczny Instytut Psychologii ul. Krakowska 71-79, Szczecin, teł , lax j 2 11, Szczecin D Y R Lfc Departamentu Diak i Społecznego 'Mare1' W? / kiewicz Władysław Kosiniak-Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/ Warszawa Szanow ny Panie Ministrze, W załączeniu przesyłamy stanowisko Rady Instytutu US, w sprawie projektu ustawy o uchyleniu ustawy o zawodzie psychologa. Ustawa o zawodzie psychologa jest długo oczekiwana przez środowisko i próba jej zawetowania przez Pana Ministra budzi głęboki sprzeciw. Załączona Uchwała Rady Instytutu Psychologii US wyszczególnia powody takiego sprzeciwu. Jesteśmy przekonani, że w Uchwale Rady Instytutu US w yrażam y stanowisko nie tylko psychologów ale i szerokiego kręgu społecznego oczekującego kwalifikowanych usług w tym obszarze. Oznacza to, że wypowiadamy się jednoznacznie negatywnie wobec wszelkich prób zablokowania Ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów i wyrażamy głębokie zaniepokojenie faktem, że próbę taką podejm uje Pan Minister. Z poważaniem N DYREKTORD Y K E K T U K [Vistytutu Psychotogü U S i, k j k O ^ h Y ^ - dpmlmemdtmtkiwskpr^.us

32 Uchwała Rady Instytutu Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie uchylenia Ustawy o zawodzie psychologa Rada Instytutu Psychologii US jest głęboko zaniepokojona i zasmucona tym, że to właśnie polski Minister podejmuje działania zmierzające do likwidacji projektu Ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. Takie działanie jest zdecydowanie sprzeczne z pracą dyplomowanego psychologa w obszarze wymagającym zaufania publicznego i stwarza realne zagrożenie dla osób, korzystających z tych usług. Uprawianie tego zawodu zgodnie z niezbędną wiedzą uzyskiwaną w toku pięcioletnich studiów daje wyraźną szansę na uniknięcie tego zagrożenia. Natomiast uchylenie Ustawy otwiera niczym nie ograniczone wejścia w obszar zaufania publicznego osobom, które z różnych powodów mogą dojść do wniosku, że się na tym znają. W trakcie studiów psychologicznych wiele osób na własnej skórze doświadcza tego, że nawet dobra wiara w służbie zdroworozsądkowości nie jest wystarczająca do rzetelnego pełnienia zawodu. Osoby korzystające z usług tego zawodu muszą mieć pewność, że nie trafią na brak wiedzy i umiejętności oraz etycznej odpowiedzialności psychologa, możliwych do zdobycia jedynie w ramach studiów psychologicznych Należy wziąć pod uwagę, że studia psychologiczne kształcą nie osoby, zamknięte w kręgu mniej lub bardziej hermetycznej wiedzy, lecz praktyków, którzy swą wiedzą i umiejętnościami służą osobom potrzebującym. Ramy tej służby winny być jednoznacznie określone i zamykać drogę osobom przypadkowym. Działalność takich przypadkowych osób może rodzić dla budżetu zdecydowanie negatywne skutki w postaci zwiększonych kosztów leczenia osób, które doznały szwanku na zdrowiu psychicznym, spowodowanym takim właśnie przypadkowym działaniem. Badania psychologii społecznej potwierdzają wielokrotne obserwacje, że ludzie bardziej cenią coś, co zdobyli ciężką pracą aniżeli coś, co przyszło im bez wysiłku. Prowadzi to do oczekiwań związanych z powołaniem samorządu zawodowego psychologów. Wymagane w jego ramach zasady prowadzenia praktyki psychologicznej działają zdecydowanie skuteczniej w odniesieniu do osób, które bardziej cenią sobie ten zawód. Natomiast otwarcie bram poprzez uchylenie Ustawy stworzy mętną wodę, w której łowić ryby będą nie tylko osoby kierowane własnym przekonaniem, że wiedzą i potrafią, ale także ci, którzy będą to robić z wyrachowania. Co więcej, psychologowie często występują w zespołach, których członkowie na ogół nie wyobrażają sobie takiej współpracy z osobami, które nie posiadają wykształcenia psychologicznego potwierdzonego odpowiednimi dyplomami. Że w takiej sytuacji nastąpi atrofia zawodu i zanik społecznej wiary w możliwości tej wiedzy i umiejętności jest rzeczą nieuniknioną. Prowadzi to do wniosku, że jedynie kontynuowanie prac nad odpowiednią Ustawą o zawodzie psychologa jest w stanie zapewnić zaufanie publiczne do usług psychologicznych. To zaś wydaje się niezbędne do tego, by zgodnie z oczekiwaniami społecznymi regulować dostęp do obszaru zaufania społecznego.

Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (całość)

Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (całość) Załącznik nr 1 do OSR (wersja z dnia 27 czerwca 2012 r.) TABELARYCZNE ZESTAWIENIE OPINII/ UWAG ZGŁOSZONYCH W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH ORAZ DODATKOWYCH KONSULTACJI DO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAW

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego UZUPEŁNIENIE BIAŁEJ KSIĘGI opracowana na etapie przedlegislacyjnym na podstawie konsultacji z zainteresowanymi środowiskami

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla za 2002 r.

INFORMACJA Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla za 2002 r. INFORMACJA Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla za 2002 r. Informacja stanowi wykonanie art. 212 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 97, poz. 483 sprost.:

Bardziej szczegółowo

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości Barbara Grabowska Współpraca: dr Adam Bodnar, Michał Szwast 1 Warszawa, czerwiec 2014 r. 1. Wprowadzenie Od połowy 2010 r. w Helsińskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka

Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka Podstawowe uregulowania wynikające z ustawodawstwa Prawo do ochrony zdrowia jest jednymi z podstawowych praw człowieka.

Bardziej szczegółowo

MOIM ZDANIEM ZJAZD KRAJOWY PRAWO WOKÓŁ ZAWODU KONFERENCJE OGŁOSZENIA

MOIM ZDANIEM ZJAZD KRAJOWY PRAWO WOKÓŁ ZAWODU KONFERENCJE OGŁOSZENIA MOIM ZDANIEM Czas na zmiany... 1 ZJAZD KRAJOWY VI Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych sprawozdanie... 2-3 NACZELNA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Pierwsze posiedzenie NRPiP VI kadencji... 4-5 Okręgowa

Bardziej szczegółowo

Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych

Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych Nr ewid. 183/2012/P/12/192/KNO KNO-4101-08-00/2012 Informacja o wynikach kontroli Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych Marzec 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

WESOŁYCH ŚWIĄT! ISSN 1426-9558 Listopad - Grudzień 2013 NR 5 (111)

WESOŁYCH ŚWIĄT! ISSN 1426-9558 Listopad - Grudzień 2013 NR 5 (111) NR 5 (111) ISSN 1426-9558 Listopad - Grudzień 2013 Boże Narodzenie to święto miłości to czas pojednania czas dziecięcej radości! to czas na prezenty pod choinką schowane to piękne kolędy przy stole śpiewane

Bardziej szczegółowo

Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008

Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008 Publikację do druku przygotowano w Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008 ISBN 83-923258-8-5 Druk i oprawa: Drukarnia GRAF, Pruszków

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego SPRAWOZDANIE z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących wyraŝenia opinii na temat regulacji wykonywania zawodu

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1234-0049 Biuletyn informacyjny wydawany przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Dzień Położnej Maj 2015r 42-200 CZĘSTOCHOWA,

Bardziej szczegółowo

MIiR Uwaga uzgodniona na konferencji. 2. Uwagi częściowo uwzględnione.

MIiR Uwaga uzgodniona na konferencji. 2. Uwagi częściowo uwzględnione. Raport z konsultacji po konferencji uzgodnieniowej do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (KRMC) Lp. Jednostka redakcyjna Zgłoszone uwagi

Bardziej szczegółowo

Sekretarz redakcji: Anna Jórasz

Sekretarz redakcji: Anna Jórasz Rada programowa: Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP (redaktor naczelny) Irena Wóycicka, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Maciej Klimczak, Podsekretarz Stanu w Kancelarii

Bardziej szczegółowo

celów statutowych. Zmiana definicji w tym zakresie ma na względzie precyzyjne określenie kręgu podmiotów w stopniu umożliwiającym właściwą ich

celów statutowych. Zmiana definicji w tym zakresie ma na względzie precyzyjne określenie kręgu podmiotów w stopniu umożliwiającym właściwą ich UZASADNIENIE Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw ma na celu stworzenie optymalnych możliwości efektywnego współdziałania organizacji

Bardziej szczegółowo

B iule t yn I nfo r ma c yj ny Krajowej Sekcji N a uk i N S Z Z S o lid a r no ś ć Nr 5-6-(194-195) maj - czerwiec 2012 r.

B iule t yn I nfo r ma c yj ny Krajowej Sekcji N a uk i N S Z Z S o lid a r no ś ć Nr 5-6-(194-195) maj - czerwiec 2012 r. B iule t yn I nfo r ma c yj ny Krajowej Sekcji N a uk i N S Z Z S o lid a r no ś ć Nr 5-6-(194-195) maj - czerwiec 2012 r. Kilka bieżących uwag J. Sobieszczański. Działania KSN: Posiedzenie Prezydium Rady

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu ustawy o licencjach prawniczych.

Uzasadnienie do projektu ustawy o licencjach prawniczych. Uzasadnienie do projektu ustawy o licencjach prawniczych. Obecnie na rynku usług prawniczych (rozumianym jako rynek, na którym funkcjonują podmioty zarobkowo udzielające porad prawnych, sporządzające opinie

Bardziej szczegółowo

Radosnych Świąt Wielkiej Nocy

Radosnych Świąt Wielkiej Nocy Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Nr 3-4 (204-205) marzec kwiecień 2013 r. Alleluja Jezus żyje! I Bóg w żywej osobie Wstał z chorągwią rozwianą, Wstał w jasności słonecznej,

Bardziej szczegółowo

KRZYSZTOF KWIATKOWSKI nowym prezesem Najwyższej Izby Kontroli. Prawo Benforda użyteczność oraz zastosowanie do wykrywania nieprawidłowości i nadużyć

KRZYSZTOF KWIATKOWSKI nowym prezesem Najwyższej Izby Kontroli. Prawo Benforda użyteczność oraz zastosowanie do wykrywania nieprawidłowości i nadużyć wrzesień październik 2 0 1 3 5 KRZYSZTOF KWIATKOWSKI nowym prezesem Najwyższej Izby Kontroli ROBERT SASIN Prawo Benforda użyteczność oraz zastosowanie do wykrywania nieprawidłowości i nadużyć MACIEJ BAŁTOWSKI

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3384 Warszawa, 8 maja 2015 r.

Druk nr 3384 Warszawa, 8 maja 2015 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-37-15 Druk nr 3384 Warszawa, 8 maja 2015 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rzeczypospolitej Polskiej. z realizacji postanowień. Konwencji o prawach dziecka. w latach 1999-2010

Sprawozdanie. Rzeczypospolitej Polskiej. z realizacji postanowień. Konwencji o prawach dziecka. w latach 1999-2010 Sprawozdanie Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Konwencji o prawach dziecka w latach 1999-2010 Warszawa, maj 2012 r. SPIS TREŚCI Tytuł Punkt Strona Wstęp..... 4 Rozdział I Ogólne sposoby

Bardziej szczegółowo

zawężenie kręgu osób mających do nich dostęp. Centralne Biuro Antykorupcyjne

zawężenie kręgu osób mających do nich dostęp. Centralne Biuro Antykorupcyjne Raport z ponownych konsultacji do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw przeprowadzonych na etapie akceptacji projektu po uzgodnieniach międzyresortowych

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1234-0049 Biuletyn informacyjny wydawany przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie 100-lecie Szpitala Chirurgicznego im. Ludwika Rydygiera w Częstochowie. Nagrody

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM

PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM Nr ewid. 19/2012/P/11/093/KZD Informacja o wynikach kontroli PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i skuteczność

Bardziej szczegółowo

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Projekt (wersja do rozpatrzenia przez Komitet ds. Europejskich) Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1.1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

Wskazówki na temat postępowania sądu opiekuńczego w stosunku do małoletnich cudzoziemców ofiar handlu ludźmi

Wskazówki na temat postępowania sądu opiekuńczego w stosunku do małoletnich cudzoziemców ofiar handlu ludźmi Stan prawny na dzień 26 listopada 2011 roku Wskazówki na temat postępowania sądu opiekuńczego w stosunku do małoletnich cudzoziemców ofiar handlu ludźmi Opracował: Cezary Skwara Sędzia Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

3. Jakie były analizowane inne rozwiązania, w tym rozwiązania pozalegislacyjne? Dlaczego ich nie zastosowano?

3. Jakie były analizowane inne rozwiązania, w tym rozwiązania pozalegislacyjne? Dlaczego ich nie zastosowano? Nazwa projektu Projekt założeń ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE. Kolegium Zarządzania i Finansów ZESZYT NAUKOWY 125

STUDIA I PRACE. Kolegium Zarządzania i Finansów ZESZYT NAUKOWY 125 STUDIA I PRACE Kolegium Zarządzania i Finansów ZESZYT NAUKOWY 125 STUDIA I PRACE Kolegium Zarządzania i Finansów ZESZYT NAUKOWY 125 SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE SKŁAD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH

Bardziej szczegółowo

tworzenie i konsultowanie rządowych projektów ustaw

tworzenie i konsultowanie rządowych projektów ustaw tworzenie i konsultowanie rządowych projektów ustaw Grażyna Kopińska Grzegorz Makowski Piotr Waglowski Marcin Michał Wiszowaty www.batory.org.pl Finansowane z dotacji Open Society Foundations tworzenie

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ISSN 1506-5170 BIURO PRAWNE

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ISSN 1506-5170 BIURO PRAWNE KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ISSN 1506-5170 BIURO PRAWNE Biuletyn Prawny Nr 18 W a r s z a w a 2 0 0 3 1 BIULETYN PRAWNY NR 18 K O L E G I U M R E D A K C Y J N E Bronisław KACHNIKIEWICZ, Hanna KARASZEWSKA,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KADENCYJNE Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej VI kadencji 2010-2013

SPRAWOZDANIE KADENCYJNE Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej VI kadencji 2010-2013 Strona1 SPRAWOZDANIE KADENCYJNE Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej VI kadencji 2010-2013 Zadania i skład Komisji. Komisja Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej (KS NRL) jest wieloproblemową

Bardziej szczegółowo