B IU R O M IN IS T R A 'W-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "B IU R O M IN IS T R A 0 9-10- 2012 'W-"

Transkrypt

1 M inister Spraw Zagranicznych Warszawa, października 2012 r. M inisterstw o P rasy i N f t ^ U 5połe«?»ę B IU R O M IN IS T R A >O 'W- DPUE w - 12/dl/l 5 H - A W dot.: DDP-I MKG/12 z r. Pan Władysław Kosiniak-Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o uchyleniu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz o zmianie niektórych innych ustaw wyrażona na podstawie art. 13 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 z późn. zm.) przez ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej Szanowny Panie Ministrze, w związku z przedłożonym projektem ustawy o uchyleniu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz o zmianie niektórych innych ustaw pozwalam sobie wyrazić poniższą opinię. Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. Z poważaniem Do wiadomości: Pan Maciej Berek Sekretarz Rady Ministrów D epartam ent Dialogu

2 E>DP T ^ f nlc> Warszawa, dnia -o października 2012 r. RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJ WICEPREZES v y f / f - /?< y dr Jacek Krawczyk I RCL.DPS /12 /M a re k Wnlrfkiewicz X Spofeaatg# [1 i 11 Pan Władysław Kosiniak-Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej r>l~s*-0 dotyczące projektu ustawy o uchyleniu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowymi psychologów oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Rządowe Centrum Legislacji uprzejmie informuje, że do przedmiotowego dokumentu zgłasza następującą uwagę: Projekt ustawy o uchyleniu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym był przedmiotem uzgodnień międzyresortowych w 2009 r., a następnie, na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2009 r., został przyjęty przez stały komitet Rady Ministrów. Należy jednak zwrócić uwagę, że między innymi w wyniku postulatów przedstawianych przez Rządowe Centrum Legislacji, stały komitet Rady Ministrów zobowiązał jednocześnie Ministra Pracy i Polityki Społecznej do opracowania projektu założeń do projektu ustawy regulującej zasady wykonywania zawodu psychologa, zgodnego z prawem Unii Europejskiej oraz uzgodnionego ze środowiskiem psychologów, jego przedstawienia pod obrady komitetu, a następnie przedłożenia łącznie projektu ustawy o uchyleniu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz projektu założeń pod obrady Rady Ministrów (cytat z zapisu ustaleń z posiedzenia komitetu, KRM ). Powyższe zalecenia nie zostały jednak zrealizowane - do Rządowego Centrum Legislacji trafił jedynie (skierowany pismem z dnia 18 stycznia 2010 r., znak: DDP-I EP/10) wstępny projekt Założeń do ustawy o zawodzie D epartam ent D ialogu

3 psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, który został zaopiniowany w trybie roboczym. W świetle powyższych ustaleń stałego komitetu Rady Ministrów oraz informacji zawartej w piśmie przewodnim do przedmiotowego projektu ustawy, z której wynika, że w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej trwają prace zmierzające do przygotowania nowej regulacji zawodu psychologa, Rządowe Centrum Legislacji ponownie zwraca uwagę na wątpliwości dotyczące możliwości wcześniejszego uchylenia obowiązującej ustawy bez jednoczesnego wprowadzenia nowych przepisów. Takie działanie prawodawcy należy bowiem uznać za niezgodne z wymaganiami poprawnej legislacji, jako powodujące niepewność adresatów norm prawnych co do treści przysługujących im praw i ciążących na nich obowiązków. Wcześniejsze uchylenie ustawy regulującej zasady wykonywania zawodu psychologa, przy jednoczesnym zamiarze wprowadzenia nowego prawa określającego taką samą materię, może narazić projekt na zarzut naruszenia zasady zupełności systemu prawa i zasady racjonalności ustawodawcy. Dlatego w ocenie Rządowego Centrum Legislacji konieczne jest ujęcie obu inicjatyw ustawodawczych w jeden projekt, zawierający nowe przepisy o charakterze materialnym (tj. regulujące na nowo zasady wykonywania zawodu psychologa), przepisy dokonujące niezbędnych zmian w innych ustawach i uchylające ustawę z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763, z późn. zm.). Sprawę prowadzi: Krzysztof Olszak 2

4 p p f - r - 4 l? s 1 - < 5 & ' A ł v / 2 D O? X > T ~ PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA Główny Urząd Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa ul. i loża 76/78, Warszawa tel.: (+48) ; fax: (+48) kancelaria prokuratoria.gov.pl KR /12/ZŚP W 2 3 Z & I /12 Warszawa, dnia 28 września 2012 r. SV# /?. - * j r e a o t* Pan Władysław KOSINIAK-KAMYSZ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departamentu Dialogu i i Społeaaejo U im1<jm l ) W nawiązaniu do projektu ustawy o uchyleniu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz o zmianie niektórych innych ustaw, nadesłanego przy piśmie nr DDP-I MKG/12 z dnia 20 września 2012 r., uprzejmie informuję, że Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa dostrzega, że w następstwie nadania nowego brzmienia art. 11 ust. 5 ustawy o służbie medycyny pracy (art. 4 pkt 1 projektu), z dniem 19 stycznia 2013 r. straci moc, wydane na podstawie dotychczas obowiązującego ustawowego przepisu upoważniającego, rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu ich prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz.U. Nr 131, poz. 888). Jeżeli intencją autorów projektu jest aby fakt taki nie nastąpił, należałoby w projektowanej ustawie dodać przepis przejściowy zachowujący w mocy na określony czas akt wykonawczy wydany na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy o służbie medycyny pracy. eay D epartam ent Dialogu i P a r t n ^ t ^ p ^ n e g o Dni ii

5 MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO MNÍSW-DP-SOP /JL/12 Warszawa, października 2012 r. Pan W ładysław K osiniak-k am ysz M inister Pracy i P olityki Społecznej W odpowiedzi na pismo z dnia 26 września 2012 r.. Nr DDP MKG/12 w sprawie projektu ustawy o uchyleniu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz o zmianie niektórych innych ustaw uprzejmie informuję, że zgłaszam uwagę o charakterze redakcyjnym, która wynika ze zmian wprowadzonych reformą szkolnictwa wyższego. Zawarty w art. 2 projektu ustawy wymóg posiadania tytułu zawodowego magistra na kierunku psychologia (określenie tytuł zawodowy magistra na kierunku psychologia ), proponuję przeredagować na brzmienie: studia magisterskie kierunku studiów, związanym z kształceniem w zakresie psychologir lub tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunku studiów, związanym z kształceniem w zakresie psychologir, jeśli intencją ustawodawców jest określenie tych uprawnień jedynie dla absolwentów z tytułem zawodowym magistra. 7 'O c wz. M inistra SEKRETARZ STANU / ul. W sp ó ln a 1/3, W a rsz a w a te l. c o n tr.: (22) , faks: (22) , w w w.iu iu k a.cjov fje p a rta m en t Dialogu i P ^rinerst^a Społecznego D n ia...1,5 - J M

6 R ZECZPO SPO L ITA PO LSK A R zecznik Praw D ziecka M arek M ichalak S Warszawa, jk październi ' ( J- l ü l l - f llta. L i 2012 róku ^ Pan Władysław Kosiniak-Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej \j Aa a %(vi (J J odpowiadając na pismo z 20 września 2012 roku, znak: DDP-I MKG/12 dotyczące ustawy o uchyleniu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedstawiam swoje uwagi, które - mam nadzieję - przyczynią się do poprawienia skuteczności pomocy psychologicznej udzielanej dzieciom, tak im niezbędnej. Z informacji przekazanej przez Pana Ministra wynika, że w resorcie trwają prace zmierzające do przygotowania nowej regulacji zawodu psychologa. W moim odczuciu zasadnym wydaje się więc uchylenie dotychczasowych przepisów regulujących pracę psychologów dopiero wtedy, gdy zostaną wprowadzone nowe uregulowania w tym zakresie. Trudno bowiem odnieść się jednoznacznie do zmian proponowanych w ww. projekcie, nie znając nowych regulacji dotyczących zawodu psychologa. A problem jest bardzo poważny. Chciałbym podkreślić, że w tej sprawie kierowałem już do Ministra Pracy i Polityki Społecznej dwa wystąpienia, szczegółowo argumentując swoje stanowisko dotyczące konieczności zagwarantowania dzieciom właściwej pomocy psychologicznej i możliwości egzekwowania odpowiedzialności zawodowej psychologa. Odnosząc się do przedłożonego mi do konsultacji projektu ustawy chciałbym poinformować Pana Ministra, że moje wątpliwości niezmiennie budzi sposób dokumentowania kwalifikacji psychologów pracujących z dziećmi (art. 26 w ust. 1 pkt 3 oraz art. 98 w ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej po wprowadzeniu proponowanej przez Pana Ministra zmiany miałby brzmieć: w przypadku psychologa - tytuł zawodowy magistra na kierunku psychologia ). Dyplom wyższej uczelni D epartam ent Dialogu i Partnerstwa Społecznego D n ia... J L. d z... i«. V. <n p*.»«

7 jest z pewnością warunkiem koniecznym do pracy z dziećmi. Aby jednak zawód ten był rzetelnie wykonywany, niezbędnym wydaje się wprowadzenie specjalizacji i staży zawodowych. Obecnie psycholog może uzyskać jedynie dyplom magistra psychologii. Wprowadzenie specjalizacji i stażu zawodowego pozwoliłoby na uzyskanie praktycznej wiedzy ukierunkowanej na potrzeby konkretnych grup osób, w tym także dzieci. Niepokojącym wydaje mi się też zniesienie Komitetu Organizacyjnego Izb Psychologów, a tym samym zwolnienie psychologów z odpowiedzialności dyscyplinarnej. Z kierowanych do mnie skarg na niewłaściwie udzielaną pomoc psychologiczną oraz z wyników kontroli przeprowadzanych z mojego upoważnienia w placówkach opiekuńczowychowawczych na terenie całego kraju wynika jednoznacznie, że psychologowie nie zawsze właściwie wykonują swoje zadania, a zatem wydaje się niezbędne stworzenie mechanizmu umożliwiającego ocenę ich pracy i egzekwowanie właściwego wykonywania obowiązków. Psycholog w swojej pracy z dzieckiem wkracza w świat jego psychiki - delikatnej i nie w pełni jeszcze ukształtowanej. Negatywnych konsekwencji niewłaściwego postępowania psychologa nie można więc przewidzieć, choć skutki te mogą być nieodwracalne. Od psychologów powinno się więc wymagać szczególnych kwalifikacji, osiągniętych w drodze specjalizacji, tak jak od lekarzy. Powinni posiadać bardzo wysokie profesjonalne kompetencje i umiejętności, a także potwierdzone kwalifikacje, dające rękojmię odpowiedzialnego wykonywania zawodu. Warto też podkreślić, że opinie wydawane przez psychologów decydują o losach dzieci i ich rodzin, co również powinno być mocnym argumentem za stworzeniem odpowiednich wymogów dotyczących kwalifikacji psychologów i oceny ich pracy zawodowej. Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), proszę Pana Ministra o uwzględnienie moich uwag dotyczących kwalifikacji psychologów i ich odpowiedzialności zawodowej, tak by dobro dzieci korzystających z ich pomocy było chronione w jak najwyższym stopniu.

8 W a r s z a w a,.p...t r. D P? RZECZPO SPO LITA POLSKA Rzecznik Praw Pacjenta Krystyna Barbara Kozłowska RzPP-ZZP /KAS/l 2 Ministerstwo Pracy 1 PoKtyfci B I U R O M INISTRA L Pan Władysław Kosiniak-Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/ Warszawa V /, o? W odpowiedzi na pismo z dnia 20 września 2012 r. (znak: DDP-I MKG/12 L.dz.2974/12) odnośnie projektu ustawy o uchyleniu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz zmianie niektórych innych ustaw, uprzejmie informuję, iż nie zgłaszam uwag do ww. projektu. Niemniej z uwagi na fakt, iż w ww. piśmie podniesiono, że w resorcie pracy trwają prace zmierzające do przygotowania nowej regulacji dotyczącej zawodu psychologa, zwracam się do Pana Ministra z prośbą o uwzględnienie podniesionych w korespondencji znak: RzPP-ZZP /KAS/121 obszarów związanych z wykonywaniem zawodu psychologa, które nie są uregulowane w odrębnych aktach prawnych. Jednocześnie, chciałbym zapewnić o gotowości podjęcia współpracy celem wypracowania nowych rozwiązań w zakresie wykonywania zawodu psychologa w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. 2 D epartam ent Dialogu i Partijejcstwa.Sp ^ ^znego Dnia Łj. dz*»..i 1tj: pismo z dnia 12 marca 2012 r. (RzPP-ZZP /KAS/12); pismo z dnia 12 czerwca 2012 r. (RzPP-ZZP /KAS/l2); pismo 27 sierpnia 2012 r. (RzPP-ZZP /KAS? 12) 1

9 "7 MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Warszawa, dr października 2012 r. DP3mr /12 Na nr: DDP-I MKG/12 Szanowny Panie Ministrze! Pan [ / Władysław Kosiniak - Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej Uprzejmie informuje, iż do projektu ustawy o uchyleniu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz o zmianie niektórych innych ustaw, zgłaszam następującą uwagę. Należy zwrócić uwagę na kwestię osób nieposiadających tytułu magistra psychologii, a uprawnionych na podstawie art. 63 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów do wpisu na listę psychologów Regionalnej Izby Psychologów. Przepisy ustawy o kierujących pojazdami nie zachowują w tym zakresie praw nabytych przez te osoby. Dlatego też warto rozważyć kompleksowe uregulowanie tej sprawy w projektowanych przepisach Z poważaniem, Sprawę prowadzi: Mirosława Rosińska DP3, tel Departam ent Dialogu 1

10 RZECZPOSPOLITA POLSKA n? YR3 ł 5 ^ Departaraeriu^jiigtr^^^rstw* Spolecznejo Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego ^/M ar*'- ' >śklewkz Paweł Wojtunik Warszawa, dnia ^ października 2012 Minister Pracy i Polityki Społecznej Pan Władysław Kosiniak-Kam ysz Mając na uwadze prowadzone w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej prace nad ustawą o uchyleniu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz zmianie niektórych innych ustaw zgłaszam następujące uwagi. Nie kwestionując przedstawionej w uzasadnieniu projektu konieczności uchylenia ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763, z późn. zm.), zasadnym wydaje się jednak, aby do czasu wejścia w życie nowych uregulowań w tej materii utrzymać w mocy art uchylanej ustawy. Przywoływane przepisy zawierają ważne dla osób korzystających z usług psychologicznych ustawowe gwarancje, dotyczące prawa do rzetelnej informacji o celu, przebiegu i wynikach podejmowanych przez psychologa działań. Przepisy te wymagają ponadto aby osoba, która zwróciła się o pomoc psychologiczną wyraziła zgodę na zaproponowane jej formy i metody terapii. Dodatkowo omawiane przepisy nakładają na psychologa nieograniczony w czasie obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z klientem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu. Departament Di«ł

11 Uchylenie omawianych uregulowań spowoduje, iż do czasu opracowania i wejścia w życie nowych rozwiązań klienci gabinetów psychologicznych zostaną pozbawieni opisanych powyżej gwarancji. Powstała w ten sposób luka dotknie w szczególności osoby korzystające z usług psychologów wykonujących swój zawód w ramach prywatnych praktyk, których funkcjonowanie nie podlega innym przepisom, tak jak to ma miejsce w przypadku psychologów wykonujących swój zawód w różnego rodzaju instytucjach np. służbach mundurowych. Z tych względów koniecznym wydaje się utrzymanie w mocy przepisów dotyczących obowiązków informacyjnych psychologa wobec klienta oraz obowiązku zachowania przez psychologa tajemnicy zawodowej. W kontekście powyższych rozważań zasadnym wydaje się także zachowanie w mocy art. 4 ust. 1 uchylanej ustawy, definiującego zawód psychologa i wskazującego zakres czynności z których wykonywaniem związane są obowiązki informacyjne wobec klienta oraz obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej. Korzystając z okazji chciałbym prosić o stałe umieszczenie Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego na liście podmiotów do których przesyłane są projekty aktów prawnych opracowywanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. S-* i* Z a stę p c a SZEFA Do wiadomości: Minister Spraw Wewnętrznych - Pan Jacek Cichocki

12 GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS /12 /T O i ^ Warszawa, dnia A i października 2012 r. Ministerstwo Pru BiURO L. dz. f lź t ( Ł Pan Władysław Kosiniak - Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/ Warszawa i /uu\ O 1 y w odpowiedzi na pismo z dnia 20 września 2012 roku - znak: DDP-I MKG/12, L.dz. 2974/12 - (data wpływu do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 27 września 2012 roku) dotyczące projektu ustawy o uchyleniu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz o zmianie niektórych innych ustaw uprzejmie informuję, iż w - określonym w oparciu o dyspozycję art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) - zakresie kompetencji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do opiniowania projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących ochrony danych osobowych nie mieści się ocena zasadności rozwiązania polegającego na całkowitym uchyleniu ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763, z późn. zm.), zwłaszcza gdy - jak zapewnia projektodawca - uchylenie tej ustawy nie spowoduje sytuacji, w której wykonywanie zawodu psychologa nie będzie podlegało żadnym regulacjom prawnym (uzasadnienie do projektu ustawy o uchyleniu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz o zmianie niektórych innych ustaw - str. 13). Na - sygnalizowaną także przez autora projektu ustawy o uchyleniu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz o zmianie niektórych innych ustaw - wadliwość obowiązującej ustawy o zawodzie psychologa D epartam ent Dialogu i Partnerstwa Społecznego D n ia L. dz... «a * * _ ą l)

13 i samorządzie zawodowym psychologów Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zwracał już uwagę w - kierowanym do Pana Ministra - wystąpieniu z dnia 22 marca 2012 roku o sygn. DOLiS /12/ Organ do spraw ochrony danych osobowych nie jest wszakże władny rozstrzygać, czy wadliwość ta jest na tyle poważna, iż uzasadnia całkowite uchylenie ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, nie zaś podjęcie prac zmierzających do poprawienia tego aktu prawnego. Skoro jednak projektodawca przyjął to pierwsze rozwiązanie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych przypomina, że w piśmie z dnia 11 kwietnia 2012 roku (znak: DDP-I MW/KW/2012, L.dz. 1003/12) Pan Minister zobowiązał się rozważyć przygotowanie nowej regulacji, która z jednej strony - umożliwiałaby łatwiejszy dostęp do zawodu psychologa, z drugiej zaś - zapewniała zgodność z regulacjami ustawy o ochronie danych osobowych, w tym - wskazanymi w wystąpieniu Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - unormowaniami statuującymi określone uprawnienia osób, których dane psychologowie będą przetwarzać.

14 > X Departamentu Dialogu i P»rtj«ntw«Spoleaatgo MINISTER ROZWOJU REGIONALNEGO D P - I WŁ/12 N K - Dot. DDP - I MKG/12 i Marc^wćUwiewkt ' ' Warszawa, C& października 2012 r. Pan Władysław Kosiniak - Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej Odpowiadając na pismo z dnia 20 września br. znak jw. uprzejmie informuję, że nie zgłaszam uwag do projektu ustawy o uchyleniu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz o zm ianie niektórych innych ustaw. D epartam ent Jialogu i Partnerstwa Społecznego D EAL

15 *DD? V U K I O R. Departament! Dialogu i Pan MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, dnia i -> DON zsp-wm / / > 3 ] [Ministerstwo Pracy i B IU R O M IM.* 0 b L. d z... G S S Z / Pan Władysław Kosiniak -Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej W odpowiedzi na pismo Ministra Pracy i Polityki Społecznej, znak: DDP-I MGK/12 z dnia 20 września 2012 r., dotyczące projektu ustawy o uchyleniu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz o zmianie niektórych innych ustaw, uprzejmie informuję, że nie zgłaszam uwag do ww. projektu. Kazimierz Plocke D epartam ent Dialogu i Partnerstwa Społecznego Dnia L. dz...

16 Warszawa, dniao?października íiatr 2012 r. MINISTER SPRAW W EW NĘTRZNYCH DP-III /12/RA KANCELARIA OGOLNA Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 00-51S Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3/5 Data wpływu 'pisma ! Pan Władysław Kosiniak-Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej DYREKXÍ DepłrtamwU Di*logy> 'arek Walefkiewicz Społecznego/ A W odpowiedzi na pismo z dnia 20 września 2012 r., nr DDP-I MKG/12, przy którym załączono projekt ustawy o uchyleniu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz o zmianie niektórych innych ustaw - uprzejmie informuję, że nie zgłaszam uwag do projektowanych rozwiązań prawnych. C Ua-' /VP M IN IS T E R / S P R A W W E W N Ę T R Z N Y C H zup. P iotr STACHAŃCZYK S e k r e t a r z S ą a n u Ministerstwo Pracy i PoKtväd Społecznej B IU R O M IN IST R A i 50- Departament Dialogu L. dz m i. L. dz. Strona 1 z 1

17 D P? - ' Warszawa, dni^/2^aździem ika 2012 r, RZECZPOSPOLITA POLSKA M INISTER FINANSÓW F S 10/0310/Psycholog/968/M VM/l 2/13780 Pan Władysław Kosiniak-Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej Uprzejmie informuję, że do przekazanego przy piśmie z dnia 20 września 2012 r., znak: DDP-I M KG/12 L.dz. 2974/12 projektu ustawy z dnia 2 sierpnia 2012 r. o uchyleniu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz o zmianie niektórych innych ustaw - nie zgłaszam uwag. / 4 Finansów D epartam ent Dialogu i Partnerstv Dnia... L. d z out*. ul. Świętokrzyska 12, Warszawa tei.: I fax: j e-maii:

18 K A N C E L A R IA OGÓLN-A ; Ministerstwa rtacy i Polityki Spoi-nu j Warszawa, ul. Nowogrodzka i/< a wpłynęło dnia U J Ministerstwo Pracy J ~ STOWARZYSZENIE PSYCHOLOGOW B iuu Rr» O MW * IN, v IF t. r T. IA r 110^ CHRZEŚCIJAŃSKICH ^ ^ w w j» ' r n / r / i r r L. dz... i w Zarząd Główny SPCh ul. Kinowa Warszawa spch(a),spch.pl DY K Ł K 1 Departamentu Dialogu! Sgojtczneg# Warszawa, hrott Wnfrfkiewicz z p Władysław Kosiniak-Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej W odpowiedzi na Pańskie pismo z dnia , DDP-I MKG/12, L.dz. 2982/12, pragniemy poinformować, iż Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich nie zgłasza uwag do projektu ustawy o uchyleniu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Wyrażamy również naszą opinię, iż uważamy za konieczne sfinalizowanie prawnej regulacji zawodu psychologa. Nasze Stowarzyszenie jest zainteresowane otrzymywaniem informacji na temat prac legislacyjnych nad ustawą o zawodzie psychologa. S to w a rz y s z a ł«p e. ^Urzescijanskich ciioiogó Z poważaniem Hanna Małecka ^ r cb- 0H Sekretarz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich D epartam ent Dialogu i Partnerstw a Społecznego L. d z..

19 POROZUMIENIE ZIELONOGORSKI F e d e ra cja Z w ią z k ó w P r a c o d a w c ó w O c h r o n y Zd ro w ia Zielona Góra Si. Niepodległości '6 p.io ::ei./ia> i/ , ; Zielona Góra, dn r. BFPZ/316/10/2012 cr?*~«vo Pracy i PsHtyki Społecznej j X* R O ivfffsfls"! RA Sz. P. Władysław Kosiniak-Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej L. (1/... W związku z przekazaniem do konsultacji społecznych projektu ustawy o uchyleniu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie przesyła uwagi: Federacja zwraca uwagę, że przygotowywanie aktów prawnych w sposób nieprzemyślany, bez szczegółowej analizy a często wbrew opiniom strony społecznej powoduje sytuację, kiedy przez kilkanaście lat nie może zostać wdrożona ustawa. Przedstawiona w Uzasadnieniu przyczyna podjęcia prac nad tym projektem ustawy o uchyleniu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów jakkolwiek prawdziwa brzmi tragicznie, a przebieg procesu uchwalania ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów i proces jej wdrażania ociera się o tragifarsę. Federacja oczekuje, że podjęte zostaną przez wszystkie ministerstwa prace nad oczyszczeniem polskiego prawa z innych tego typu kompromitujących sytuacji, a także podjęte zostaną prace mające na celu m.in. wydanie brakujących rozporządzeń wykonawczych do obowiązujących ustaw. Istnieją ustawy, które od kilkudziesięciu lat nie niają przepisów wykonawczych. Z poważaniem Wiceprezes Federacji PZ Do wiadomości; - Prezes Rady Ministrów - Rządowe Centrum Legislacji Teresa Dobrzańska-Pielichowska Departam ent Dialogu i Parlnerstyv Dnia... L. dz... Ä B E L.

20 X > o? ^ I v X ) 1 Polska Federacja Psychoterapii Przedstawiciel Polski w Buropean Association for Psvchotherapy ( )f.? ni:/. st? ot uli Mem be r o f the l-uiiopean A m ocùi i< n im Psychozę».) ; Ç+ / \ > National Ijmbręlfo ( tiganim rion, Nancma) Awartlinj* O s^anizationin»ht. I-AP Sygn. akt DDP-I MKG/I2 L.dz. 2982/12 ^ " sfer^o praçy j P ^ T i ^ II. dz.. MINISTRA ! DY R EK TO R Départ»«!«Dialoij^Pl^irthri Sptkczttgt l s p. / f * 2 2. S * -. W * wzlrikiewicz Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz ul. Nowogrodzka 1/3/ Warszawa Kraków, 20 października 2012 r.,.f1. W d U t,!> Uwagi do projektu Ustawy o uchyleniu ustawy o zawodzie psychologa i zawodowym psychologów oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dn Polska Federacja Psychoterapii popiera uchylenie Ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów z dn , tj. popiera projekt ustawy z dn Uzasadnienie: Polska Federacja Psychoterapii jest największą polską organizacją zawodowych psychoterapeutów reprezentującą ponad 1200 specjalistów, w większości z wykształceniem psychologicznym. Reprezentuje także Polskę w European Association for Psychotherapy, największej regulacyjnej organizacji europejskiej. Polska Federacja Psychoterapii uważa za zasadne argumenty zawarte w uzasadnieniu projektu ustawy z dn Dodatkowo, pragniemy też poddać krytyce fragmenty dotyczące tematyki szczególnie ważnej dla naszego środowiska, tj. związane z psychoterapią. Nasze główne zastrzeżenia budzi definicja psychologa określająca czynności polegające na wykonywaniu zawodu psychologa. Domagamy uchylenia w/w Ustawy z następujących powodów: 1. Definiowanie zawodu psychologa przez wykonywanie psychoterapii (Rozdz. 1, Art. 4, pkt 1, ppkt 4 Ustawy). Zapis ten jest pozbawiony jakichkolwiek merytorycznych umocowań. Psycholog w procesie kształcenia nie uzyskuje kompetencji niezbędnych do świadczenia psychoterapii. Aby je zdobyć, musi odbyć oddzielne kształcenie podyplomowe. Kształcenie w zawodzie psychoterapeuty, zgodnie z regulacją europejską, jest otwarte także dla osób z innym wykształceniem niż psychologiczne, więc nie można uznać, że jedynie psychologowie uzyskują kompetencje do prowadzenia psychoterapii. Stąd zapis utożsamiający zawód psychologa z wykonywaniem Departam ent D ialogu i Partnerstwa Spotecïiieg Dnia... X..Z. ZU.lZ....

21 psychoterapii jest nadużyciem, potencjalnie niebezpiecznym dla pacjentów. 2. Deklaracja Strasburska rozstrzyga jednoznacznie: wykonywanie psychoterapii wymaga specjalistycznego 7-letniego kształcenia i jest dostępne dla absolwentów nauk społecznych i humanistycznych. 3. Narusza prawa absolwentów psychologii wprowadzeniem korupcjogennego wymogu rocznego stażu po studiach, gdy liczba miejsc stażowych jest wielokrotnie niższa od liczebności absolwentów. 4. Wymusza tworzenie izb psychologicznych, co nie tylko stanowi przeregulowanie tego zawodu, ale nakłada na psychologów przymus danin na utrzymanie owych izb, albo tworzy spore obciążenie dla finansów publicznych w sytuacji, gdyby to Państwo miało je finansować. Zapisy Ustawy ograniczają swobodę działalności gospodarczej osobom posiadającym wykształcenie psychoterapeutyczne, niebędącym psychologami. Zapisy Ustawy są także sprzeczne z: wynikami badań naukowych na temat psychoterapii; praktyką prawną stosowaną w Polsce i zasadami swobody gospodarczej. Dlatego Polska Federacja Psychoterapii oczekuje uchylenia Ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów z dn Zgodnie z regulacją European Association for Psychotherapy zawód psychoterapeuty jest niezależny od innych zawodów (np. psychologa czy psychiatry), a jego nabycie wymaga wieloletniego specjalistycznego kształcenia podyplomowego. Jednocześnie Zarząd Polskiej Federacji Psychoterapii deklaruje wolę dalszej współpracy we wszelkich kwestiach dotyczących psychoterapii, zawodu psychoterapeuty i zdrowia psychicznego. Z poważaniem W imieniu Zarządu PFP Anna Antoniewicz Sekretarz ul. Pociesüka 6, Kraków,' Rsland KRS ïnlfti)2372i >3 tel. (+48) him p t il t u

22 ...,Ł.o iw U TERAPII POZNAWCZEJ I BEHAWIORALNEJ W W W.f członek European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) ul Chodakowska 19/31, Warszawa, adres korespondencyjny: ul. Marszałkowska 24 VI p Warszawa sekretariat NIP: K RS nr konta bankowego ING Bank / H f C fz ^ ''c < ć r / DYREKTOR, ^ Depnrt»«tu Spętam* Warszawa, 18 października «1-1 ZU K Z Z i VîtJLSlMÎ^ OHfl* I J M omi-.-"*'; fani3» oas Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/ Warszawa W odpowiedzi na pismo z dnia 20 września 2012 roku dotyczącego projektu ustawy o uchyleniu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej przychyla się do stanowiska przedstawionego w piśmie przewodnim i uzasadnieniu do treści projektu ustawy. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że uregulowanie ustawowe kwestii wykonywania zawodu psychologa jest konieczne. Takie uregulowanie prawne powinno zawierać przepisy uwzględniające różnorodność usług psychologicznych i form ich świadczenia oraz jednocześnie zabezpieczać dobro korzystających z nich klientów. Jako towarzystwo skupiające blisko 1000 członków zgłaszamy gotowość do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach społecznych zmierzających do przygotowania nowej regulacji zawodu psychologa. Z poważaniem, Magdalena Skotnicka-Chaberek» i ( V L, J, Prezes Zarządu U J l t W M * Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej Departament Dialogu

23 - :ry, -Siwamey i M?.^i: ;-.v- «?;$* ' p «,. jzaw&.i ii. Nr ; ^:; «i:ś , 2012 /loa.?"í>3 X j / X p s s / a p Warszawa, r. Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/ Warszawa D ziękujem y za przesłanie p ro je ktu zm ian dotyczących Ustawy o Zaw odzie Psychologa. Polskie S tow arzyszenie S tu d e n tó w i A b s o lw e n tó w Psychologii bierze a ktyw n y udział w pracach nad tą Ustaw ą od sam ego początku, to znaczy od m o m e n tu kiedy jeszcze była p ro je k te m poselskim w końcu la t dziew ięćdziesiątych. Jesteśm y zainteresow a ni, aby sytuacja praw na nie u tru d n ia ła sta rtu zaw odow ego m ło d ym ludziom kończącym wyższe studia psychologiczne, którzy zam ierzają w yko n yw a ć te n specjalistyczny, należący do grupy zaufania publicznego zawód. Obecna sytuacja, czyli istn ie n ie m a rtw e j" U staw y z dnia 8 czerwca 2001 w prow adza chaos in fo rm a cyjn y w śród s tu d e n tó w, a b so lw e n tó w jak i potencja lnych pracodaw ców. N ie je d n o k ro tn ie podczas spotkań naszego Stowarzyszenia om a w ia liśm y tę niezw ykle problem atyczną kw estię. O b a w ia m y się jednak, że c a łkow ite uchylenie U staw y o Zawodzie Psychologa będzie m ia ło fa ta ln y skutek. W uzasadnieniu uchylenia wskazane je s t 18 zaw odów, któ re może w yko n yw a ć psycholog i któ re są regulow ane aktam i p raw nym i innym i niż Ustawa o zaw odzie psychologa, jednakże lista ta je s t dalece n ie kom pletn a. U chylenie U staw y sp o w o d u je, że poza 18 m iejscam i, o których je s t m ow a, psychologiem będzie się m ógł nazywać każdy, n a w e t bez ukończonych s tu d ió w w zakresie psychologii. M am y tu na myśli np. psychologów adres siedziby: ul. Stawki 5/7, Warszawa Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii internet: pssiap.org Departam ent Dialogu i Partnerstwa Społecznego adres korespondencyjny: ul. Dawida 1, W rocław

24 2 pracujących w służbie zdrow ia czy psychologów prow adzących w łasne działalności związane np. z p o ra d n ic tw e m. D oprow adzenie do tego ty p u sytuacji może nieść za sobą niezw ykle pow ażne konsekw encje. Błędne i n ie kom p e te n tn e w ykonyw a n ie pracy psychologicznej może d o p ro w a d zić do p ow staw ania sytuacji dram atycznych, których skutki m ogą być niekiedy nie do o d w ró ce n ia. Konieczne je st kom pleksow e uregulow a nie sytuacji praw nej psychologów w now e j ustaw ie o zaw odzie psychologa, któ re j treść byłaby zgodna z praw em unijn ym, ocze kiw a n ia m i psychologów, jak i pracodaw có w krajow ych i zagranicznych, w szczególności z obszaru UE. D latego też uw ażam y, że d o p ie ro z dniem uchw alenia now ej U staw y uzasadnione jest uchylenie obecnie obow iązującej. Jako Stowarzyszenie reprezentu jące s tu d e n tó w i a b s o lw e n tó w psychologii p o stu lu je m y rów nież o p o w o ła n ie K rajow ej Rady Psychologów, aby d e b a to w a ła nad tego ty p u p ro b le m a m i, w związku z nieścisłościam i w ynikającym i z U staw y o zaw odzie. Ś rodow isko psychologiczne zdaje sobie najlepie j spraw ę z zagrożeń m ogących w yn iknąć z deregulacji zaw odu psychologa i uważam y, że p o w o ła n ie K rajow ej Rady Psychologów, składającej się zarów no z re p re ze n ta n tó w środow isk akadem ickich, praktycznych ja k i studenckich, zdecydow anie p o m o g ło b y w pracy nad now ą Ustawą. W szystkim nam zależy na ty m, aby była ona pew ną gw arancją rzetelności oraz wyznaczała is to tn e ra m y w yko n yw a n ia zaw odu psychologa. Dlatego też w ażnym je st spojrzenie na ten zaw ód z różnych p e rspektyw i ujęcie różnych dośw iadczeń ze w spom nianych w yżej p u n k tó w w idzenia. R ozum iem y konieczność zm ian przez szczegółowe określenie zasad w yko n yw a n ia zaw odu psychologa, ale uchylenie obecnie obow iązu jącej U stawy będzie oznaczało próżnię w zakresie w yko n yw a n ia tego zaw odu, do czego nie p o w in n o dojść. S tw orzy to dla p sych o lo g ó w jeszcze gorszą sytuację praw ną, niż ta która istnieje aktualnie. Zaw ód psychologa p o w inien być pra w n ie określony ze w zględu na psychologów w yjeżdżających za granicę, od których to w ym agane je st posiadanie licencji zaw odow ej w celu w ykonyw a n ia te g o zaw odu, którą to w Polsce re prezentu je ustaw a o zaw odzie psychologa. Inne zaw ody zaufania publicznego, takie chociażby jak lekarze, pielęgniarki, położne, notariusze, farm aceuci, radcy praw ni, adw okaci i inni posiadają sw oje sam orządy za w o d o w e, a ich status p raw ny je s t określany w ustawach dotyczących danego zaw odu, Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii internet: pssiap.org adres siedziby: adres korespondencyjny: ul. Stawki 5/7, Warszawa ul. Dawida 1, W rocław

25 3 a w ię c sposób w ykonyw a n ia zaw odu psychologa p o dobnie ja k innych za w o d ó w zaufania publicznego, p o w in ie n być określony rów nież w fo rm ie ustawy. P odsum ow u jąc Polskie Stow arzyszenie S tu d e n tó w i A b so lw e n tó w Psychologii je st przeciw ne uchyleniu U staw y o zaw odzie psychologa z dnia 8 czerwca 2001 do czasu kiedy nie zostanie p rzedsta w io n y n ow y p ro je k t U stawy, w któ rym g łó w n y nacisk zostanie poło żo n y na fa k t na uzyskanie przez przyszłego psychologa d yplom u zaw odow ego psychologa. Jako re p re ze n ta n ci środow iska m ło d y c h " psychologów chcielibyśm y m ieć m ożliw ość w noszenia uw ag do p ro je k tu kolejnej U staw y i oczekujem y na przesłanie je j now ej w ersji z m ożliw ością odniesie nia się (ustosunkow ania się) do niej. Prosim y rów nież o p o in fo rm o w a n ie na jakim e tapie legislacyjnym znajduje się p ro je k t ustaw y o zaw odzie psychologa. D opiero, gdy już będzie pew ne, że istn ie je a lte rn a tyw a dla obecnej Ustawy, będzie stosow ne uchylenie obecnie o b o w ią zu ją ce j. Zawód psychologa, jako zawód zaufania publicznego zasługuje by zawsze b y ł on u re g u lo w a n y Ustawą. W im ie n iu Zarządu PSSiAP Bartosz O gonow ski, i p O s i o c ^ i U P rzew odniczący Polskiego Stow arzyszenia S tu d e n tó w i A b so lw e n tó w Psychologii adres siedziby: Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii internet: adres korespondencyjny: ul. Stawki 5/7, Warszawa ul. Dawida 1, W rocław

26 D ^ r it la ^Jć Q o i e ś 'O P i 7 ra Społecznego i*oięk«f ^a^aptf^n wt pjfrcnou&u i.^oujcir^ł ^ 2 S i». Kraków, Stanowisko Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej sprawie uchylenia Ustawy o zawodzie psychologa Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej stanowczo protestuje przeciwko projektowi uchylenia Ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów bez jednoczesnego przedłożenia projektu gwarantującego ochronę tytułu zawodowego psychologa. W przypadku uchylenia obowiązującej ustawy o zawodzie psychologa powstanie luka prawna, stwarzająca poważne zagrożenia dla odbiorców usług psychologicznych. Zawód psychologa należy do zawodów zaufania publicznego, a jego wykonywanie wymaga wysokich profesjonalnych kompetencji i szczególnej odpowiedzialności. Dają temu wyraz regulacje prawne obowiązujące w większości krajów UE. Domagamy się jak najszybszego wprowadzenia prawnych regulacji, które ograniczyłyby możliwość świadczenia usług psychologicznych przez osoby, które nie posiadają odpowiedniego wykształcenia i kwalifikacji. Z poważaniem. D epartam ent Dialogu i Partnerstw a Społecznego i n DA7 7 (117

27 I JiLuv~[ O MwO ^ r k y U T /O d /fl/ ' %n' & PT P 148/ZG/12 O U Warszawa " - r 4 ^ - c J 4 > C^ O L O G 'C LO CU C/D ZD Ul CO o LO 05 z CNJ O o N CNJ o co o O o oo co M B o < O o CNJ o < N CO O LO 'Sta : < _i i co O o co 1 X co _ o o o m O >- Z 5 o o o < >- CL CO CO co U) co CO 0. CNJ OJ *3- o co + X ISJ Q < 5 iś CD rsl H Q O W O Q Q >- 5 $ N O DC SZ. "o. < "O CD g; 5 sż o > * co o o. i- ~Qui 5 W - i O OL i Ministerstwo Fracy i Pa?;iyki Społecznej BIURO MINISTRA IL. dz Szanowny Panie Ministrze, Sz. Pan Władysław Kosiniak-Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej Ul. Nowogrodzka 1/3/ Warszawa Polskie Towarzystwo Psychologiczne wyraża stanowczy protest przeciwko projektowi z dnia 2 sierpnia 2012 uchylenia ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów bez jednoczesnego przedłożenia projektu gwarantującego ochronę tytułu zawodowego psychologa. Już po raz trzeci minister właściwy do spraw pracy podejmuje próbę uchylenia ustawy ustrojowej, regulującej zawód zaufania publicznego bez przedłożenia takiej regulacji prawnej, która zagwarantuje bezpieczeństwo osób korzystających z usług psychologicznych. Obowiązująca ustawa ma charakter ustrojowy, przyznaje ważne kompetencje samorządowi zawodowemu, co wynika z art. 17 Konstytucji RP. Uchylenie jej spowoduje niebezpieczną lukę prawną. Nie ulega wątpliwości, że zawód psychologa jest zawodem zaufania publicznego, wymaga, bowiem wysokiego profesjonalizmu, odpowiedzialności, wiedzy i kompetencji specjalistycznych a także stosowania zasad etyki zawodowej. Świadcząc swoje usługi psycholog ingeruje w intymny świat drugiego człowieka Podstawą zaufania klientów do psychologa jest ustawowy obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej. Przynależność zawodu psychologa do grupy zawodów zaufania publicznego nie była dotąd kwestionowana, a inne argumenty wskazywano w grudniu 2001 roku przesuwając wejście w życie ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów na styczeń 2006 roku. Argumentacja uzasadnienia projektu uchylenia ustawy jest zdecydowanie nietrafna. Niezgodność ustawy uchwalonej w 2001 roku z dyrektywami Unii Europejskiej z 2005 i 2006 jest całkowicie zrozumiała i mogła zostać usunięta w pracach dokonujących nowelizacji sprzecznych przepisów. Takie prace nigdy przez MPiPS nie zostały podjęte. Odwołanie się do istniejących rozporządzeń kilku ministerstw określających wymagane od psychologa kompetencje reguluje niewielki obszar praktyki psychologicznej, podczas gdy pominięta jest zdecydowana większość działań zawodowych psychologów szczególnie świadczących usługi zdrowotne.

28 W latach zespół pracowników ministerstwa wraz z przedstawicielami różnych stowarzyszeń psychologicznych podjęli prace nad nowy tekstem ustawy o zawodzie psychologa, w którym usunięto istniejące braki, w tym dostosowano regulacje do prawa Unii Europejskiej. Projekt ten jako założenia ustawowe, także z wskazaniem konkretnych rozwiązań, był gotowy w połowie czerwca 2010 roku. Prace zespołu nadzorował ówczesny podsekretarz stanu Radosław Mleczko. Uzyskaliśmy informację, że założenia te będą przedłożone na posiedzeniu Rady Ministrów a dalsze decyzje pozwolą podjąć prace nad ustawą, która w sposób kompleksowy będzie określała status prawny zawodu psychologa. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy żadnej informacji, co stało się z projektem założeń do ustawy i dlaczego nie poddano go dalszym pracom. Zdumiewające jest, więc podjęcie kolejnej próby uchylenia ustawy bez przedłożenia projektu, który mógłby zastąpić dalece niedoskonały ale obowiązujący akt prawny. Sformułowane w piśmie przewodnim oświadczenie, iż resort pracuje nad przygotowaniem nowej ustawy jest dalece niewiarygodne i niewystarczające w sytuacji, gdy nie zaproszono przedstawicieli naszego środowiska do pracy nad nowymi zapisami ustawowymi. Domagamy się by wraz z przedstawicielami środowisk psychologicznych pilnie podjęto prace nad nowa kompleksową regulacją zawodu psychologa. Polskie Towarzystwo Psychologiczne wyraża gotowość do dalszego uczestniczenia w pracach nad przygotowaniem nowej ustawy. Protestujemy jednakże przeciwko uchyleniu obowiązującego aktu prawnego bez przygotowania nowej regulacji gwarantującej, że zawód psychologa wykonują zgodnie ze standardami profesjonalnymi osoby posiadające odpowiednie przygotowanie merytoryczne. Z Dr Małgorzata Toeolitz-Winiewska Przewodnicząca ' Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 2

29 3 3 ^ C. i W h ' ^ p Komitet Psychologii / Polskiej Akademii Nauk ^ <* ul. Stawki 5/ Warszawa Warszawa, 24 października 2012 i f, 'fi.' y y ł * Hanna ZieIińska-Ryłko Sz. Pani Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas Ul. Jana Christiana Szucha Warszawa Szanowna Pani Minister, Nr Komitet Psychologii Polskiej Akademii Nauk pragnie wyrazić protest przeciwko projektowi uchylenia Ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów bez jednoczesnego przedłożenia projektu dającego podstawę do ochrony tytułu zawodowego psychologa. Brak ustawy o zawodzie psychologa oznacza, że osoby nie posiadające wykształcenia psychologicznego będą mogły określać siebie jako psychologów. Sytuacja taka stwarza poważne zagrożenia dla odbiorców usług psychologicznych. Zawód psychologa należy do zawodów zaufania publicznego, a jego wykonywanie wymaga wysokich profesjonalnych kompetencji i szczególnej odpowiedzialności. Dają temu wyraz regulacje prawne obowiązujące w większości krajów UE. Domagamy się jak najszybszego wprowadzenia prawnych regulacji, które ograniczyłyby możliwość świadczenia usług psychologicznych przez osoby, które nie posiadają odpowiedniego wykształcenia i kwalifikacji. W pracach nad przygotowaniem nowelizacji Ustawy lub nowego projektu proponujemy uwzględnienie głosu nie tylko psychologów praktyków, ale także środowisk akademickich, które kształcą psychologów na poziomie magisterskim i doktorskim oraz reprezentującego te środowiska Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Z wyrazami szacunku, POLSKA AKADEMIA NAUK KOMITET PSYCHOLOGII Warszawa, ul. Stawki 5/7 vice-przewodnięząca Komitetu Psychologii PAN J U l t i G i y t t Ą { J U a ^ Dr hab. Maria Lewicka, prof. UW Do wiadomości: 1. Władysław Kosiniak-Kamysz - Minister Pracy i Polityki Społecznej 2. Bartosz Arłukowicz - Minister Zdrowia Departament Uiaiugu 3..Barbara Kudrycka - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ^ / a^ rtn^» SpS» znc8 10 PC :A W C ^Dziekani i Dyrektorzy Instytutów Psychologii i aterstwa w5 i Małgorzata Toeplitz-Winiewska - P rz e w o d n ic ą ^ ^ ^ ^ ^ j^ Q y j^ F

30 3 3 ^ INSTYTUT PSYCHOLOGII KATOLICKI UNIW ERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II AL. RACŁAWICKIE 14, LUBLIN t e l. (081) ; y r fs S L NIZACY ^ Lublin, 23 października 2012 r. ^P. f\u ł-l A. - / l / f e t o - 2 ( 2 - ( o. ^ o t a ^ Stanowisko Rady Instytutu Psychologii KUL w Lublinie, ~ w sprawie uchylenia Ustawy o zawodzie psychologa K, 1 L Rada Instytutu Psychologii KUL wyraża protest przeciwko projektowi uchylenia Ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów bez jednoczesnego przedłożenia projektu dającego podstawę do ochrony tytu łu zawodowego psychologa. Obowiązująca dotąd Ustawa o zawodzie psychologa daje gwarancje, że usługi psychologiczne pow inny być świadczone wyłącznie przez ludzi do tego przygotowanych podczas jednolitych magisterskich (tj. 5-letnich) studiów psychologicznych, spełniających ministerialne standardy kształcenia dla kierunku studiów: Psychologia (zał. 87; w w.bip.n auka.gov.pl/ ga llery/24/04/2404/ 87 psychologia.pdf). Standardy te określają m.in., że zawód psychologa należy do zawodów zaufania publicznego, a jego wykonywanie wymaga wysokich kompetencji i szczególnej odpowiedzialności. Dają tem u również wyraz regulacje prawne obowiązujące w większości krajów UE. Uchylenie Ustawy wyraźnie uderza w ochronę interesów społecznych klientów poradni psychologicznych, szpitali i innych instytucji prywatnych i publicznych, w których psychologowie są lub będą zatrudnieni. Działając w interesie osób, które w jakiejkolw iek form ie wymagają profesjonalnej opieki psychologicznej, domagamy się nowelizacji istniejącej Ustawy. Ma ona być zgodna zarówno z misją, jaką psychologowie mają do wypełnienia w społeczeństwie, jak i z innymi regulacjami prawnymi (polski akt prawny nie może pozostawać w sprzeczności z regulacjami europejskimi). Postulujemy także pilną potrzebę podjęcia prac nad wprowadzeniem regulacji prawnych umożliwiających wdrożenie znowelizowanej ustawy. W pracach nad przygotowaniem nowelizacji Ustawy lub nowego projektu proponujemy uwzględnienie głosu nie tylko psychologów praktyków, ale także środowisk akademickich, które kształcą psychologów na poziomie magisterskim i doktorskim. l y W im ieniu członków Rady Instytutu Psychologii KUL Dyrektor " gtytuiljj^yctab pro Dyrektor Instytutu Psychologii BIURO C D epartam ent Uiaiogu i Partnerstwa Statecznego D n ia...iujul w... L. d z i/i - I MINISTERSTW0 ed u kacji NARODOWEJ I - & kancelaria główna io

31 1* 'Sc Uniwersytet Szczeciński W ydział H um anistyczny Instytut Psychologii ul. Krakowska 71-79, Szczecin, teł , lax j 2 11, Szczecin D Y R Lfc Departamentu Diak i Społecznego 'Mare1' W? / kiewicz Władysław Kosiniak-Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/ Warszawa Szanow ny Panie Ministrze, W załączeniu przesyłamy stanowisko Rady Instytutu US, w sprawie projektu ustawy o uchyleniu ustawy o zawodzie psychologa. Ustawa o zawodzie psychologa jest długo oczekiwana przez środowisko i próba jej zawetowania przez Pana Ministra budzi głęboki sprzeciw. Załączona Uchwała Rady Instytutu Psychologii US wyszczególnia powody takiego sprzeciwu. Jesteśmy przekonani, że w Uchwale Rady Instytutu US w yrażam y stanowisko nie tylko psychologów ale i szerokiego kręgu społecznego oczekującego kwalifikowanych usług w tym obszarze. Oznacza to, że wypowiadamy się jednoznacznie negatywnie wobec wszelkich prób zablokowania Ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów i wyrażamy głębokie zaniepokojenie faktem, że próbę taką podejm uje Pan Minister. Z poważaniem N DYREKTORD Y K E K T U K [Vistytutu Psychotogü U S i, k j k O ^ h Y ^ - dpmlmemdtmtkiwskpr^.us

32 Uchwała Rady Instytutu Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie uchylenia Ustawy o zawodzie psychologa Rada Instytutu Psychologii US jest głęboko zaniepokojona i zasmucona tym, że to właśnie polski Minister podejmuje działania zmierzające do likwidacji projektu Ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. Takie działanie jest zdecydowanie sprzeczne z pracą dyplomowanego psychologa w obszarze wymagającym zaufania publicznego i stwarza realne zagrożenie dla osób, korzystających z tych usług. Uprawianie tego zawodu zgodnie z niezbędną wiedzą uzyskiwaną w toku pięcioletnich studiów daje wyraźną szansę na uniknięcie tego zagrożenia. Natomiast uchylenie Ustawy otwiera niczym nie ograniczone wejścia w obszar zaufania publicznego osobom, które z różnych powodów mogą dojść do wniosku, że się na tym znają. W trakcie studiów psychologicznych wiele osób na własnej skórze doświadcza tego, że nawet dobra wiara w służbie zdroworozsądkowości nie jest wystarczająca do rzetelnego pełnienia zawodu. Osoby korzystające z usług tego zawodu muszą mieć pewność, że nie trafią na brak wiedzy i umiejętności oraz etycznej odpowiedzialności psychologa, możliwych do zdobycia jedynie w ramach studiów psychologicznych Należy wziąć pod uwagę, że studia psychologiczne kształcą nie osoby, zamknięte w kręgu mniej lub bardziej hermetycznej wiedzy, lecz praktyków, którzy swą wiedzą i umiejętnościami służą osobom potrzebującym. Ramy tej służby winny być jednoznacznie określone i zamykać drogę osobom przypadkowym. Działalność takich przypadkowych osób może rodzić dla budżetu zdecydowanie negatywne skutki w postaci zwiększonych kosztów leczenia osób, które doznały szwanku na zdrowiu psychicznym, spowodowanym takim właśnie przypadkowym działaniem. Badania psychologii społecznej potwierdzają wielokrotne obserwacje, że ludzie bardziej cenią coś, co zdobyli ciężką pracą aniżeli coś, co przyszło im bez wysiłku. Prowadzi to do oczekiwań związanych z powołaniem samorządu zawodowego psychologów. Wymagane w jego ramach zasady prowadzenia praktyki psychologicznej działają zdecydowanie skuteczniej w odniesieniu do osób, które bardziej cenią sobie ten zawód. Natomiast otwarcie bram poprzez uchylenie Ustawy stworzy mętną wodę, w której łowić ryby będą nie tylko osoby kierowane własnym przekonaniem, że wiedzą i potrafią, ale także ci, którzy będą to robić z wyrachowania. Co więcej, psychologowie często występują w zespołach, których członkowie na ogół nie wyobrażają sobie takiej współpracy z osobami, które nie posiadają wykształcenia psychologicznego potwierdzonego odpowiednimi dyplomami. Że w takiej sytuacji nastąpi atrofia zawodu i zanik społecznej wiary w możliwości tej wiedzy i umiejętności jest rzeczą nieuniknioną. Prowadzi to do wniosku, że jedynie kontynuowanie prac nad odpowiednią Ustawą o zawodzie psychologa jest w stanie zapewnić zaufanie publiczne do usług psychologicznych. To zaś wydaje się niezbędne do tego, by zgodnie z oczekiwaniami społecznymi regulować dostęp do obszaru zaufania społecznego.

1) uzyskała w polskiej uczelni dyplom magistra psychologii lub uzyskała za granicą wykształcenie uznane za równorzędne w Rzeczypospolitej Polskiej,

1) uzyskała w polskiej uczelni dyplom magistra psychologii lub uzyskała za granicą wykształcenie uznane za równorzędne w Rzeczypospolitej Polskiej, Pragnę zwrócić uwagę Pani Minister na trudności w wykonywaniu badań psychologicznych kierowców, instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów wynikające z braku powołania organów samorządu zawodowego psychologów,

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 340)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 340) Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 340) I. Cel i przedmiot ustawy Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Bardziej szczegółowo

Pan. Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister Pracy i Polityki Społecznej. Warszawa

Pan. Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister Pracy i Polityki Społecznej. Warszawa RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-683517-V/ll/AB 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Władysław Kosiniak-Kamysz Minister

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Poczta Polska jest państwowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej powołanym na mocy ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta

Bardziej szczegółowo

Zastępca Szefa. Kancelarii Sejmu RP

Zastępca Szefa. Kancelarii Sejmu RP Do druku nr 166 WICEPREZES NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ Jacek Trela Warszawa, dnia 18 stycznia 2015 r. Pan Adam Podgórski Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu RP Dot. GMS-WP-173-296115 NRA -12-SM -1.1.2016 W

Bardziej szczegółowo

SPRAWIE ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ I LECZENIA UZALEŻNIEŃ

SPRAWIE ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ I LECZENIA UZALEŻNIEŃ Warszawa, dn. 19.12.2014 r. Sz. Pan Minister Piotr Warczyński Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa Szanowny Panie Ministrze, W związku z prowadzonymi przez Ministerstwo Zdrowia konsultacjami

Bardziej szczegółowo

Pani Krystyna Szumilas Minister Edukacji Narodowej Al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa

Pani Krystyna Szumilas Minister Edukacji Narodowej Al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-654450 - I/10/AWO 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pani Krystyna Szumilas Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Treść uwagi Stanowisko 1. Uwaga ogólna Instytut Medycyny Pracy im. J.Nofera w Łodzi/

Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Treść uwagi Stanowisko 1. Uwaga ogólna Instytut Medycyny Pracy im. J.Nofera w Łodzi/ Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Treść uwagi Stanowisko 1. Uwaga ogólna Instytut Medycyny Pracy im. J.Nofera w Łodzi/ Uwaga nieuwzględniona. Konsultant Krajowy w Departament podjął prace dziedzinie Medycyny

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

- o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Marszałek Senatu Druk nr 762 Warszawa, 26 lipca 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek! Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Sz. P. Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu Ministerstwo Gospodarki

Sz. P. Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu Ministerstwo Gospodarki Warszawa, dn. 12.11.2013 r. Sz. P. Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu Ministerstwo Gospodarki Szanowny Panie Ministrze, W związku ze skierowaniem do konsultacji społecznych Projektu ustawy o ułatwieniu

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. (druk nr 888)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. (druk nr 888) Warszawa, dnia 5 maja 2015 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 888) I. Cel i przedmiot ustawy Celem ustawy o zmianie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17lipca 2013 r. Pan Lech Czapla Szef Kancelarii Sejmu RP

Warszawa, dnia 17lipca 2013 r. Pan Lech Czapla Szef Kancelarii Sejmu RP 17.07.2013 3.2.0/6124 ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH 1111111111111111111111111111111111 00040040499 Do druku nr 1490 Warszawa, dnia 17lipca 2013 r. Pan Lech Czapla Szef Kancelarii Sejmu RP w związku z pismem

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W arszaw a, m arca 2013 r. Władysław Ko siniak-kamysz DPR - I - 021-18(24)/JS/B L712/13 Pani Małgorzata Hirszel Sekretarz stałego komitetu Rady Ministrów Uprzejmie

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Edyta Bielak-Jomaa Warszawa, dnia 13 maja 2016 r. DOLiS 033 148/16 Pan Stanisław Szwed Sekretarz Stanu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 1 grudnia 2011 r. DOLiS-035-2100/11/MM Pan Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji ul. Stefana Batorego 5

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 1384).

- o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 1384). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-116/(4)/13 Warszawa, 11 września 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek Przekazuję

Bardziej szczegółowo

Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne

Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne ZESTAWIENIE uwag do projektu rozporządzenia w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne

Bardziej szczegółowo

LC) Beata Małecka Libera. RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, października 2014 roku. Rzecznik Praw Dziecka. Marek Michalak. Pani.

LC) Beata Małecka Libera. RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, października 2014 roku. Rzecznik Praw Dziecka. Marek Michalak. Pani. kwietnia Rzecznik Praw Dziecka 1 Przewodnicząca Beata Małecka Libera ZSS/500 Z/20 14/EK RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, października 2014 roku Marek Michalak Pani jednakowej, wystandaryzowanej profilaktycznej

Bardziej szczegółowo

W naw iązaniu do pisma z dnia 7 października br., przekazującego uwagi do projektu

W naw iązaniu do pisma z dnia 7 października br., przekazującego uwagi do projektu M IN ISTE R Warszawa, dnia października 2014 r. D PS-V-0210-7(ll)-6946-M Z/14 Pani Ewa Zydorek Sekretarz KK NSZZ Solidarność W naw iązaniu do pisma z dnia 7 października br., przekazującego uwagi do projektu

Bardziej szczegółowo

3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej

3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH wskazane ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o

Bardziej szczegółowo

Art. 118 ust. 2 ustawy o PSP przewiduje, że od kary upomnienia wymierzonej przez

Art. 118 ust. 2 ustawy o PSP przewiduje, że od kary upomnienia wymierzonej przez RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich dr Janusz KOCHANOWSKI Warszawa, dnia 11/09/2006 r. RPO-510021-IX-905/05/WK 00-090 Warszawa Tel. centr. 0-22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 0-22 827

Bardziej szczegółowo

SEKRETARIAT. Podsekretarza Stanu Małgorzaty Malińskiej -------.7/5,

SEKRETARIAT. Podsekretarza Stanu Małgorzaty Malińskiej -------.7/5, Ui> U H ± o : D 2 h A. l 6 9 4 3 3 7 5 Min. Fin. Dep. FS @1001 SEKRETARIAT Podsekretarza Stanu Małgorzaty Malińskiej -------.75, Warszawa, r z e c z p o s p o l i t a p o l s k a M IN IST E R FINANSÓ W,

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Obywatelskich (I. Lipowicz) do Ministra Pracy (W. Kosiniak-Kamysz)

Rzecznik Praw Obywatelskich (I. Lipowicz) do Ministra Pracy (W. Kosiniak-Kamysz) Rzecznik Praw Obywatelskich (I. Lipowicz) do Ministra Pracy (W. Kosiniak-Kamysz) Psycholodzy nie legitymują się potwierdzeniem prawa do wykonywania zawodu Nie jest także możliwe przekazanie kopii Kodeksu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1'

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' Projekt z dnia 26 stycznia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' z d n ia...2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania

Bardziej szczegółowo

Druk nr 125-A Warszawa, 21 stycznia 2008 r.

Druk nr 125-A Warszawa, 21 stycznia 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 125-A Warszawa, 21 stycznia 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Na podstawie art. 36 ust.

Bardziej szczegółowo

Opinia merytoryczna do poselskiego projektu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty oraz zmianie innych ustaw (druk sejmowy nr 3001)

Opinia merytoryczna do poselskiego projektu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty oraz zmianie innych ustaw (druk sejmowy nr 3001) Warszawa, 28 stycznia 2015 r. Opinia merytoryczna do poselskiego projektu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty oraz zmianie innych ustaw (druk sejmowy nr 3001) Streszczenie Poselski projekt ustawy o zawodzie

Bardziej szczegółowo

"1. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymieniowych warunków:

1. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymieniowych warunków: Załącznik Nr 1 do ogłoszenia Na stanowisko pracownika socjalnego KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH wskazane ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z dnia 30 stycznia

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

- o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marszałek Senatu Druk nr 2211 Warszawa, 25 czerwca 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Pani Teresa Piotrowska. Minister Spraw Wewnętrznych

Pani Teresa Piotrowska. Minister Spraw Wewnętrznych RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Irena Lipowicz Warszawa, 31 V.511.605.2014.TS Pani Teresa Piotrowska Minister Spraw Wewnętrznych Wpłynęło do mnie pismo obywatela, w którym kwestionuje konstytucyjność 8 ust.

Bardziej szczegółowo

Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Treść uwagi Stanowisko 1. Uwaga Rządowe Centrum

Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Treść uwagi Stanowisko 1. Uwaga Rządowe Centrum Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Treść uwagi Stanowisko. Uwaga Rządowe Centrum ogólna Legislacji Projekt ustawy jest niezgodny z 92 Zasad techniki prawodawczej, w świetle którego odstapienie od zasady, że

Bardziej szczegółowo

W nawiązaniu do pisma z 25 sierpnia 2009 r., Nr RPO - 612395 - I/09/MK, dotyczącego dostosowania przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z

W nawiązaniu do pisma z 25 sierpnia 2009 r., Nr RPO - 612395 - I/09/MK, dotyczącego dostosowania przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z W nawiązaniu do pisma z 25 sierpnia 2009 r., Nr RPO - 612395 - I/09/MK, dotyczącego dostosowania przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

któremu powierza się nadzór, wyznaczając tym samym granice jego aktywności. Tylko skonstruowany w ten sposób przepis pozwala na dokonanie oceny, czy

któremu powierza się nadzór, wyznaczając tym samym granice jego aktywności. Tylko skonstruowany w ten sposób przepis pozwala na dokonanie oceny, czy UZASADNIENIE Ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów z dnia 8 czerwca 2001 r. budziła liczne wątpliwości natury prawnej już od początku jej obowiązywania. Wskazywano na liczne

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO OPINIA PRAWNA Warszawa, dnia 23 czerwca 2015r. I. Zleceniodawca opinii Opinia prawna została sporządzona na zlecenie Krajowego Związku Zawodowego Geologów Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego

Bardziej szczegółowo

Pan Wojciech R. Wiewiórowski Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

Pan Wojciech R. Wiewiórowski Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-681846-1/11/A WO 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Wojciech R. Wiewiórowski Generalny

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Piotr Gryska

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Piotr Gryska Warszawa, dnia 08 lipca 2015 r. RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Piotr Gryska RCL.DPG.54.1/2015 Dot.:PK4.8010.3.2015 Pan Janusz Cichoń Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów W odpowiedzi na pismo

Bardziej szczegółowo

Art. 116 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.

Art. 116 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm. KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH wskazane ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA TRANSPOZYCJI AKTÓW PRAWNYCH UNII EUROPEJSKIEJ,

PROCEDURA TRANSPOZYCJI AKTÓW PRAWNYCH UNII EUROPEJSKIEJ, PROCEDURA TRANSPOZYCJI AKTÓW PRAWNYCH UNII EUROPEJSKIEJ, W TYM WYKONYWANIA ZOBOWIĄZAŃ LEGISLACYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z ORZECZEŃ TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ I POSTĘPOWAŃ KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

otrzymałam Pani wystąpienie w sprawie znowelizowanych w ubiegłym roku zasad

otrzymałam Pani wystąpienie w sprawie znowelizowanych w ubiegłym roku zasad BiURG RZECZEK* 1!ćAW OBYWATfŁSKir.H MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWAWYŻSZEC,,-L " Ai 2012-03- 1 1 i mąkim$j MNiS W-DP-SPP-121-5182-6/PO/l 2 Pani Prof. Irena Lipowicz Warszawa, Pi marca 2012 r. Rpo-iffiwo n\

Bardziej szczegółowo

Pan Nadinsp. Marek DZIAŁOSZYŃSKI. Komendant Główny Policji

Pan Nadinsp. Marek DZIAŁOSZYŃSKI. Komendant Główny Policji RZECZPOSPOLITA POLSKA Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław RPO-713747-III/12/TO TROCIUK 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Nadinsp. Marek DZIAŁOSZYŃSKI

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Sekretarzu, zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw). Z poważaniem

Szanowny Panie Sekretarzu, zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw). Z poważaniem MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ w Warszawa, dnia"' sierpnia 2012 r. DP4aw-0822-3 9(8)/20 12 Pan Maciej Berek Sekretarz Rady Ministrów Kancełaria Prezesa Rady Ministrów Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich. Ryszard CZERNIAWSKI RPO-742891-VII-720/13/KG/MMa

RZECZPOSPOLITA POLSKA Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich. Ryszard CZERNIAWSKI RPO-742891-VII-720/13/KG/MMa RZECZPOSPOLITA POLSKA Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Ryszard CZERNIAWSKI RPO-742891-VII-720/13/KG/MMa 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Tadeusz Sławecki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w słuŝbie cywilnej

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w słuŝbie cywilnej PROJEKT 30.04.2010 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w słuŝbie cywilnej Na podstawie art. 112 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Edyta Bielak-Jomaa Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. DOLiS-033-133/16 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w związku z zamieszczeniem

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK na podstawie art. 188 w związku z art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji RP

WNIOSEK na podstawie art. 188 w związku z art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji RP Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość Warszawa, dnia 18 maja 2011 r. Trybunał Konstytucyjny al. J. Ch. Szucha 12 A 00-918 Warszawa W n i o skoda wc a : Grupa posłów na Sejm RP VI kadencji według załączonej

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 15 kwietnia 2011 r. DOLiS/DEC-304/11 dot. [ ] DECYZJA Na podstawie art. 104 l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO Nr 10/15/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 30 stycznia 2015 r.

STANOWISKO Nr 10/15/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 30 stycznia 2015 r. STANOWISKO Nr 10/15/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie projektu ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego w Poznaniu skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego (sygn akt. P. 28/02)

Opinia prawna w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego w Poznaniu skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego (sygn akt. P. 28/02) Warszawa, dnia 16 grudnia 2002 r. Opinia prawna w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego w Poznaniu skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego (sygn akt. P. 28/02) Stosownie do zlecenia z dnia 18 listopada

Bardziej szczegółowo

Przeszło dwa lata temu zwracałem się do Pani Minister w sprawie. niepokojących sygnałów dotyczących sposobu i trybu rekrutacji absolwentów szkół

Przeszło dwa lata temu zwracałem się do Pani Minister w sprawie. niepokojących sygnałów dotyczących sposobu i trybu rekrutacji absolwentów szkół Przeszło dwa lata temu zwracałem się do Pani Minister w sprawie niepokojących sygnałów dotyczących sposobu i trybu rekrutacji absolwentów szkół średnich na uczelnie wyższe. Pomimo wielu korzystnych zmian

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Ministrze,

Szanowny Panie Ministrze, Warszawa, dn. 27 stycznia 2017 r. Szanowny Pan Piotr Nowak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Dotyczy: projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1645 Warszawa, 6 czerwca 2013 r.

Druk nr 1645 Warszawa, 6 czerwca 2013 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Marszałek Senatu Druk nr 1645 Warszawa, 6 czerwca 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek Zgodnie z art. 118

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1672 Warszawa, 22 stycznia 2009 r.

Druk nr 1672 Warszawa, 22 stycznia 2009 r. Druk nr 1672 Warszawa, 22 stycznia 2009 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna Przyjazne Państwo do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-100-2009 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

określenie stanu sprawy/postępowania, jaki ma być przedmiotem przepisu

określenie stanu sprawy/postępowania, jaki ma być przedmiotem przepisu Dobre praktyki legislacyjne 13 Przepisy przejściowe a zasada działania nowego prawa wprost Tezy: 1. W polskim porządku prawnym obowiązuje zasada działania nowego prawa wprost. Milczenie ustawodawcy co

Bardziej szczegółowo

MINISTER Warszawa, dnia zfg m aja2013r. PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTER Warszawa, dnia zfg m aja2013r. PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTER Warszawa, dnia zfg m aja2013r. PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DRP-VIII-02100-3 -_M0 -IS/12 Pan Jan Vincent-Rostowski Wicepremier Minister Finansów W odpowiedzi na pismo z dnia 9 maja 2013 r. znak:

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO Nr 53/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 7 listopada 2014 r.

STANOWISKO Nr 53/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 7 listopada 2014 r. STANOWISKO Nr 53/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej Prezydium Naczelnej

Bardziej szczegółowo

Samorząd zawodowy: reprezentacja interesu grupy czy interesu publicznego?

Samorząd zawodowy: reprezentacja interesu grupy czy interesu publicznego? Samorząd zawodowy: reprezentacja interesu grupy czy interesu publicznego? Konstanty Radziwiłł Sekretarz Naczelnej Rady Lekarskiej VIII Konferencja Krakowska Świat współpracy świat konfrontacji Wybory strategiczne

Bardziej szczegółowo

Druk nr 108 Warszawa, 6 listopada 2007 r.

Druk nr 108 Warszawa, 6 listopada 2007 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-114,121,122,123,164-07 Druk nr 108 Warszawa, 6 listopada 2007 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Marek Biernacki. Rzecznik Praw Dziecka. Marek Michalak. Minister Sprawiedliwości

Marek Biernacki. Rzecznik Praw Dziecka. Marek Michalak. Minister Sprawiedliwości Marek Michalak Pan ZSRI5OO42O 14/KW Praw Dziecka brakiem realizacji prawa dziecka do kontaktu z obojgiem rodziców, proszę działań legislacyjnych. mających na celu zabezpieczenie praw i dobra dzieci w tym

Bardziej szczegółowo

Uwagi do Projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej

Uwagi do Projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej Czerwiec 2015 22 Uwagi do Projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej Związek Firm Pożyczkowych Opinia prawna w ramach konsultacji publicznych zorganizowanych przez Ministerstwo Gospodarki w toku procesu

Bardziej szczegółowo

L.dz./20/2015. dr Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu. Warszawa, dnia 21 stycznia 2015r.

L.dz./20/2015. dr Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu. Warszawa, dnia 21 stycznia 2015r. L.dz./20/2015 dr Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu Warszawa, dnia 21 stycznia 2015r. Pan Maciej Berek Sekretarz Rady Ministrów Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Szanowny Panie Ministrze, W związku z

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów. Szanowna Pani Kinga Filipowicz. dotyczy: projektu rozporządzenia w sprawie wpisu na listę agentów celnych

Ministerstwo Finansów. Szanowna Pani Kinga Filipowicz. dotyczy: projektu rozporządzenia w sprawie wpisu na listę agentów celnych Polska Izba Cła Logistyki i Spedycji Słubice dnia 23.09.2014 Ministerstwo Finansów Szanowna Pani Kinga Filipowicz dotyczy: projektu rozporządzenia w sprawie wpisu na listę agentów celnych W imieniu Polskiej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia czerwca 2009 r. Pani prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow Przewodnicząca Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Warszawa, dnia czerwca 2009 r. Pani prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow Przewodnicząca Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich Warszawa, dnia czerwca 2009 r. Pani prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow Przewodnicząca Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich Szanowna Pani Przewodnicząca Z upoważnienia Marszałka Sejmu,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 2584).

- o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 2584). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-200(4)/10 Warszawa, 26 lutego 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-562607-IV-DZ/07

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-562607-IV-DZ/07 RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-562607-IV-DZ/07 00-090 Warszawa Teł. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pani dr Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel Prezes Urzędu

Bardziej szczegółowo

...-------._. Do druku nr 115 SEJM. Warszawa, 15 grudnia 2015 r. BAS-W APEiM-290115 TRYB B. PILNY. Pan Marek Kuchciński

...-------._. Do druku nr 115 SEJM. Warszawa, 15 grudnia 2015 r. BAS-W APEiM-290115 TRYB B. PILNY. Pan Marek Kuchciński -- r-...-------._ SEJM BAS-W APEiM-290115 TRYB B. PILNY BIURO ANALIZ SEJMOWYCH KANCELARII SEJMU Warszawa, 15 grudnia 2015 r. Do druku nr 115 Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna dotycząca rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 2075)

Opinia prawna dotycząca rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 2075) Warszawa, 31 stycznia 2014 r. Opinia prawna dotycząca rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 2075) 1. Tezy opinii 1. Propozycja zmiany ustawy o systemie oświaty wymaga ponownego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 118

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 118 Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 849)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 849) Warszawa, dnia 22 kwietnia 2010 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 849) I. Cel i przedmiot ustawy Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3019 Warszawa, 28 kwietnia 2010 r.

Druk nr 3019 Warszawa, 28 kwietnia 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-49-10 Druk nr 3019 Warszawa, 28 kwietnia 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

M INISTER Warszawa, dnia maja2013r. PRACY I PO LITY K I SPO Ł E C Z N E J

M INISTER Warszawa, dnia maja2013r. PRACY I PO LITY K I SPO Ł E C Z N E J M INISTER Warszawa, dnia maja2013r. PRACY I PO LITY K I SPO Ł E C Z N E J DRP-VIII-02100-3-33^ -IS/12 Pani Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego W odpowiedzi na pismo z dnia 8 maja 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Or. A. 0713/1118/17 UWAGI W RAMACH UZGODNIEŃ Z KOMISJĄ WSPÓLNĄ RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Or. A. 0713/1118/17 UWAGI W RAMACH UZGODNIEŃ Z KOMISJĄ WSPÓLNĄ RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Or. A. 0713/1118/17 UWAGI W RAMACH UZGODNIEŃ Z KOMISJĄ WSPÓLNĄ RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Informacja o projekcie: Tytuł Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu Za

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-689900-IV-DZ/11. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-689900-IV-DZ/11. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-689900-IV-DZ/11 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i

Bardziej szczegółowo

Druk nr 4254 Warszawa, 25 maja 2011 r.

Druk nr 4254 Warszawa, 25 maja 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-46-11 Druk nr 4254 Warszawa, 25 maja 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH W arszawa, S.ff. ZJAli r.

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH W arszawa, S.ff. ZJAli r. RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH W arszawa, S.ff. ZJAli r. I.7036.49.2014.AKB 0. Pani Małgorzata Omilanowska Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 /V\aX/ Q>di^/\AA/ iyvts

Bardziej szczegółowo

Samorząd gospodarczy i zawodowy. PPwG 2016

Samorząd gospodarczy i zawodowy. PPwG 2016 Samorząd gospodarczy i zawodowy PPwG 2016 Tematyka Samorządy gospodarcze Samorządy zawodowe Udział pracowników w zarządzaniu 2 Pojęcie samorządu Podstawowe kategorie samorządów terytorialne, gospodarcze,

Bardziej szczegółowo

wylegitymowaniu się dowodem osobistym oraz

wylegitymowaniu się dowodem osobistym oraz po RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, kwietnia 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Ma,ek Michalak ZEW/500/ 16-1/201 4JMP Pan Wiadysiaw Kosiniak-Kamysz Minister Pracy i Polityki Spolecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5

Bardziej szczegółowo

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) oraz art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E RADY MINISTRÓW z dnia 3 lutego 2012 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E RADY MINISTRÓW z dnia 3 lutego 2012 r. RM 110-8-12 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E RADY MINISTRÓW z dnia 3 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Ordynacja podatkowa (druk nr 1288)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Ordynacja podatkowa (druk nr 1288) Warszawa, dnia 25 lipca 2011 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Ordynacja podatkowa (druk nr 1288) I. Cel i przedmiot ustawy Opiniowana ustawa wprowadza

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE P R E Z E S A R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia

R O Z P O R ZĄDZENIE P R E Z E S A R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia P-120-50-13 R O Z P O R ZĄDZENIE P R E Z E S A R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Zagadnienie dotyczące określenia uprawnień strażników gminnych, a w szczególności

Zagadnienie dotyczące określenia uprawnień strażników gminnych, a w szczególności Zagadnienie dotyczące określenia uprawnień strażników gminnych, a w szczególności uregulowania problemu wynajmowania przez gminy od firm prywatnych fotoradarów służących do kontroli prędkości w przeszłości

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.

- o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marszałek Senatu Druk nr 926 Warszawa, 27 czerwca 2008 r. Szanowny Panie Marszałku Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Zgodnie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW projekt z dnia 22 czerwca 2011 r. z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy jednostek organizacyjnych Więziennej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo budowlane.

- o zmianie ustawy - Prawo budowlane. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marszałek Senatu Druk nr 2950 Warszawa, 13 marca 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Klauzula sumienia lekarza W wyroku z dnia 7 października Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność art. 39: zdanie pierwsze ustawy o zawodach

Klauzula sumienia lekarza W wyroku z dnia 7 października Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność art. 39: zdanie pierwsze ustawy o zawodach Klauzula sumienia lekarza W wyroku z dnia 7 października Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność art. 39: zdanie pierwsze ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z Konstytucją. Tym samym zauważa

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: Ochrona danych osobowych w praktyce z uwzględnieniem zmian od 01.01.2015 r.

SZKOLENIE: Ochrona danych osobowych w praktyce z uwzględnieniem zmian od 01.01.2015 r. SZKOLENIE: ADRESACI SZKOLENIA: Adresatami szkolenia są wszyscy zainteresowani tematyką ochrony danych, działy kadr, marketingu, sprzedaży, obsługi klienta, IT, prawny, menedżerów i kadry zarządzającej.

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 3 marca 2011 r. III ZS 2/11

Wyrok z dnia 3 marca 2011 r. III ZS 2/11 Wyrok z dnia 3 marca 2011 r. III ZS 2/11 Powiatowy lekarz weterynarii nie jest zobowiązany do zawarcia umów określających warunki wykonywania przez lekarzy weterynarii czynności, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa. Janusz Korzeniowski

Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa. Janusz Korzeniowski Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 1 Spis slajdów

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne dotyczące zawodu dietetyka

Regulacje prawne dotyczące zawodu dietetyka POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI Regulacje prawne dotyczące zawodu dietetyka Danuta Gajewska Sylwia Gudej www.ptd.org.pl Warszawa, 9 kwietnia 2015 Tematyka wystąpienia Międzynarodowa definicja zawodu dietetyka

Bardziej szczegółowo

Klauzula sumienia w służbie zdrowia

Klauzula sumienia w służbie zdrowia MICHAŁ BALICKI Klauzula sumienia w służbie zdrowia Podstawowym zadaniem klauzuli sumienia jest zapewnienie lekarzom, pielęgniarkom oraz położnym możliwości wykonywania zawodu w zgodzie z własnym sumieniem.

Bardziej szczegółowo

Art. 88. - konkretyzacja: - ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

Art. 88. - konkretyzacja: - ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych OBOWIĄZYWANIE PRAWA I. Zasady konstytucyjne: 1. Zasada państwa prawa i jej konsekwencje w procesie stanowienia prawa: niezwykle ważna dyrektywa w zakresie stanowienia i stosowania prawa wyrok 9 V 2005

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODOWYCH PRAKTYK STUDENCKICH WYDZIAŁU FILOZOFICZNEGO AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE

REGULAMIN ZAWODOWYCH PRAKTYK STUDENCKICH WYDZIAŁU FILOZOFICZNEGO AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE REGULAMIN ZAWODOWYCH PRAKTYK STUDENCKICH WYDZIAŁU FILOZOFICZNEGO AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE Na podstawie: art. 166 ust. 2 oraz art. 189 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

L. dz. 324/KRIA/2014/w Warszawa, dnia 25 września 2014 r.

L. dz. 324/KRIA/2014/w Warszawa, dnia 25 września 2014 r. L. dz. 324/KRIA/2014/w Warszawa, dnia 25 września 2014 r. Pan Janusz Żbik Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szanowny Panie Ministrze, Z upoważnienia Prezydium Krajowej Rady IARP

Bardziej szczegółowo

Druk nr 249 Warszawa, 19 grudnia 2007 r. - o zmianie ustawy o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z budżetu państwa.

Druk nr 249 Warszawa, 19 grudnia 2007 r. - o zmianie ustawy o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z budżetu państwa. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 249 Warszawa, 19 grudnia 2007 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

2016 r. wdrażającej do polskiego porządku prawnego ww. dyrektywy oraz innych zmian merytorycznych, które znalazły się w tej ustawie.

2016 r. wdrażającej do polskiego porządku prawnego ww. dyrektywy oraz innych zmian merytorycznych, które znalazły się w tej ustawie. UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Kazimierz Jaśkowski (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka SSN Herbert Szurgacz (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Kazimierz Jaśkowski (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka SSN Herbert Szurgacz (sprawozdawca) Sygn. akt III ZS 2/07 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 lutego 2007 r. SSN Kazimierz Jaśkowski (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka SSN Herbert Szurgacz (sprawozdawca) w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

Żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem w trybie tej ustawy.

Żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem w trybie tej ustawy. UZASADNIENIE Celem projektowanej ustawy jest dostosowanie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz. U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42, z późn.

Bardziej szczegółowo

Marek Michalak. mnie, iż nic nie stoi (...) na przeszkodzie, by w przedszkolu były nadal prowadzone takie zajęcia. września 2013 roiw.

Marek Michalak. mnie, iż nic nie stoi (...) na przeszkodzie, by w przedszkolu były nadal prowadzone takie zajęcia. września 2013 roiw. RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak Warszawa, września 2013 roiw ZEW/500/29-3/201 3/MP Pani Krystyna Szuniilas Minister Edukacji Narodowej w wystąpieniu z 8 sierpnia 2013 roku przedstawiłem

Bardziej szczegółowo