OGŁOSZENIE o zamówienie publiczne poniżej Euro

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE o zamówienie publiczne poniżej 14.000 Euro"

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE o zamówienie publiczne poniżej Euro I. Przedmiot zamówienia - znak sprawy A /11 Sąd Rejonowy w Suwałkach przy ul. Waryńskiego 45 zaprasza do złożenia oferty na usługi zapewniające miejsca parkingowe dla samochodów i innych pojazdów zabezpieczonych na potrzeby postępowania sądowego znajdujących się w depozycie sądowym. II. III. IV. O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki: 1. posiadają parking oświetlony w porze wieczorowo - nocnej, ogrodzony, całodobowo dozorowany. 2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 3. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi, 4. zobowiązują się do podpisania umowy - projekt umowy w załączeniu. ( proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na 9 umowy, na dzień Ir. w dyspozycji sądu było 7pojazdów w tym, 1 łódka, 1 bus i 1 rower ale do 31 grudnia 2011 r. ilość może ulec zmianie.) Przygotowanie oferty. 1. Złożenie formularza ofertowo cenowego - zał. Nr 1 2. Zaświadczenie lub kserokopia zaświadczenia z właściwego organu podatkowego i właściwego oddziału ZUS o nie zaleganiu z zapłatą podatków oraz składek - dopuszcza się złożenie tych dokumentów z okresu 3 miesięcznego przed datą złożeniem oferty. 3. Kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z właściwego rejestru - dopuszcza się złożenie tego dokumentu z okresu 6 miesięcznego przed datą złożenia oferty, 4. Złożenie oświadczenie, iż akceptują zaproponowane warunki w projekcie umowy. 5. Przedstawi kserokopię aktualnej polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności. Sposób oceny ofert. Przy wyborze ofert decydować będzie najniższa cena jednostkowa brutto na poszczególne przedmioty usługi. V. Pracownikiem uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami jest Pani Grażyna Siwek, z którą można kontaktować się codziennie w godzinach od 8 do w siedzibie Zamawiającego przy ul. Waryńskiego 45 pok. Nr 12 lub telefonicznie pod numerem telefonu VI. Składanie i tryb otwarcia ofert. Ofertę należy złożyć w siedzibie Sądu Rejonowego w Suwałkach przy ul. Waryńskiego 45 pokój nr 13 do godz do dnia 14 grudnia 2011 roku. W dniu 15 grudnia 2011 r. o godzinie 8 nastąpi otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej oferty. Alicja Maria Wierzbicka

2 UMOWA NR A /2011 zawarta w dniu 2011 r. w Suwałkach pomiędzy Skarbem Państwa - Sądem Rejonowym w Suwałkach mającym swoją siedzibę przy ul. Waryńskiego 45 posiadającym NIP zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działają: 1. Kierownik Finansowy - Alicja Maria Wierzbicka a firmą mającą swoją siedzibę w przy ul posiadającą NIP zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działają: 1 1- Przedmiotem zamówienia są usługi zapewniaj ące miej sca parkingowe dla samochodów i innych pojazdów zabezpieczonych na potrzeby postępowania sądowego i pojazdów znajdujących się w depozycie sądowym znak sprawy: A / Wartość zamówienia ustala się zgodnie z załączonym formularzem Oferto- cenowym tj.: Cena brutto Lp. Nazwa usługi J.M. Cena netto 1 szt/jm 1 szt/ za dobę Uwagi ł Samochody ciężarowe - ok. 2 samochody rocznie 2. Samochody osobowe, przyczepki - ok. 20 samochodów rocznie 3. Motocykle, skutery, rowery ok. 10 rowerów 4. Łódki i inne pojazdy -ok. 5 szt. rocznie 5. Stawka za przetransportowanie ok. 500 km w ciągu roku za km 3. Wykonawca zobowiązuje się do tego, aby w należyty sposób zabezpieczyć przechowanie mienie. Teren parkingu winien być oświetlony w porze wieczorowo - nocnej, ogrodzony, całodobowo dozorowany. 4. Przejęcie i wydawanie pojazdów potwierdzone będzie protokołem przyjęcia i wydania rzeczy na przechowanie stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. Protokół przyjęcia samochodu lub innej rzeczy należy dołączyć do pierwszej faktury obciążającej Zamawiającego za przechowywanie, zaś protokół wydania samochodu lub innej rzeczy należy dołączyć do faktury końcowej. 5. Wykonawcy nie wolno używać rzeczy przyjętej na przechowanie, a jej wydawanie uprawnionemu nastąpi po uzyskaniu decyzji właściwego organu. Za ewentualne pogorszenie rzeczy lub przechowawca odpowiada zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

3 6. Przyjęcie rzeczy do przechowania zobowiązuje przechowawcę do uzyskania pisemnego potwierdzenia obowiązku przechowania od uprawnionego organu w terminie 7 dni. Naliczenie opłat za okres przechowywania następuje z dniem podpisania potwierdzenia przejęcia Wykonawca zobowiązuje się wystawić fakturę za usługi parkingowe w terminie do 5 każdego miesiąca. Faktury wraz z protokołami odbioru lub wydania należy dostarczyć do Zamawiającego w 2 egzemplarzach. 2. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia na dzień 31 grudnia każdego roku oraz na dzień 30 listopada 2014 r. wykazu posiadanych samochodów lub innych rzeczy zabezpieczonych w postępowaniu sądowym będących w dyspozycji Sądu Rejonowego w Suwałkach Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości miejsc parkingowych w zależności od potrzeb. 2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za usługę w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przelewem na konto Wykonawcy. 3. Umowa obowiązuje od dnia 01 stycznia 2012r. do dnia 31 grudnia 2014 roku. 9. Wykonawca zobowiązuje się do przetransportowania na swój parking na własny koszt i ryzyko pojazdów dotyczących będących w dyspozycji tutejszego sądu, a znajdujących się na Parkingu Strzeżonym JAR KAR" Jarosław Zieliński ul Daszyńskiego Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności bez wiedzy Zamawiającego oraz posiadać przez cały okres obowiązywania umowy polisy ubezpieczeniowej OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i przedstawić ją Zamawiającemu do wglądu. 11- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają podpisania aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. 13. Strony zastrzegają prawo wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. Prawo 15. Wszystkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 16. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy. * niepotrzebne skreślić Wykonawca: Zamawiający:

4 Załącznik do umowy nr A-220- /2011 Znak sprawy : A /II PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA - WYDANIA* Przyjęcia/wydania * mienia zabezpieczonego w wyniku postępowania sądowego Znajdującego się na Parkingu firmy w Suwałkach W dniu z dnia przeciwko r. na podstawie r. w sprawie /wpisać rodzaj decyzji organu uprawnionego/ /nr sygnatury/ /imię i nazwisko oskarżonego/ Przechowawca przyjmuje/wydaje * mienie zabezpieczone na potrzeby postępowania Sądowego w postaci dowód rejestracyjny nr, I szt, kluczyk do pojazdu /marka samochodu lub innej rzeczy zabezpieczonej w wyniku postępowania/ podpis i pieczęć przekazującego podpis i pieczęć przyjmującego W/w mienie zapisane w księdze depozytowej pod numerem zostało wydane / imię i nazwisko osoby odbierającej mienie lub nazwa organu uprawnionego/ legitymujący się /rodzaj i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość/ podpis wydającego podpis przyjmującego JJt/

5 Formularz ofertowo cenowy na usługi parkingowe nr A /2011 Lp. Nazwa usługi J.M. Cena netto 1 szt/jm Cena brutto 1 szt/za dobę* / Samochody ciężarowe - ok. 2 samochody rocznie 2. Samochody osobowe, przyczepki - ok. 20 samochodów rocznie Uwagi 3. Motocykle, skutery, rowery-ok. 10 rowerów 4. Łódki i inne pojazdy -ok. 5 szt. rocznie 5. Stawka za przetransportowanie ok. 500 km w ciągu roku za km W Kol. 2 tabeli podano przewidywaną ilość pojazdów. Ilości te są zmienne i mogą ulegać zmianie w ciągu miesiąca. (miejscowość, data) (podpis Oferenta)

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miejski Zakład Komunikacji, 99 400 Łowicz, ul. Armii Krajowej 2 b, Tel. / fax.: (46) 837 36-23, e- mail b.suchanek@mzklowicz.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miejski Zakład Komunikacji, 99 400 Łowicz, ul. Armii Krajowej 2 b, Tel. / fax.: (46) 837 36-23, e- mail b.suchanek@mzklowicz. ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa używanego samochodu dostawczego o DMC do 3,5 t typu furgon Rodzaj zamówienia: Zakup Zamawiający: Miejski Zakład Komunikacji, 99 400 Łowicz, ul. Armii Krajowej 2b Finansowanie:

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

Konkurs Ofert na podstawie art. 26-27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2015.618 ze zm.).

Konkurs Ofert na podstawie art. 26-27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2015.618 ze zm.). SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE TRANSPORTU SANITARNEGO I. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Kartuska 4/6, 80 104 Gdańsk Tel.:

Bardziej szczegółowo

tel. 87/562 89 70, fax 87/562 89 71 e-mail: biuro@mops.suwalki.pl www.mops.suwalki.pl Znak:MOPS-Or-A ZP-341/2/14 Suwałki 10 marca 2014 r.

tel. 87/562 89 70, fax 87/562 89 71 e-mail: biuro@mops.suwalki.pl www.mops.suwalki.pl Znak:MOPS-Or-A ZP-341/2/14 Suwałki 10 marca 2014 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach 16 400 Suwałki, ul. 23 Października 20 tel. 87/562 89 70, fax 87/562 89 71 e-mail: biuro@mops.suwalki.pl www.mops.suwalki.pl Znak:MOPS-Or-A ZP-341/2/14 Suwałki

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania propozycji cenowej

Zaproszenie do składania propozycji cenowej Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim Ul. Lwowska 55 tel. (84) 664-74-31, fax (84) 665-74-90, e-mail administracja@tomaszowlub.sr.gov.pl K.I.130/3/2015 Tomaszów Lubelski, dnia 27 stycznia 2015r. Zaproszenie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DOKUMENTACJA KONKURSOWA na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej z uwzględnieniem badań mikrobiologicznych i serologicznych dla potrzeb Szpitala w Śremie Sp. z o. o. Część

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. UL. INWALIDZKA 5, 41-506 CHORZÓW. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ)

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. UL. INWALIDZKA 5, 41-506 CHORZÓW. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. UL. INWALIDZKA 5, 41-506 CHORZÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) TRANSPORT WAGONÓW TRAMWAJOWYCH PT8 Nr sprawy WT/454/2010 Zamawiający: Tramwaje Śląskie

Bardziej szczegółowo

Wersja elektroniczna dokumentu.

Wersja elektroniczna dokumentu. Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zaprasza Państwa do przedstawienia oferty na usługę badania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP 370-39/11 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zakup i dostawa kopert

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. ZAMAWIAJĄCY: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Wesoła 7 58 150 Strzegom tel./fax 74 8551-232 NAZWA ZAMÓWIENIA: sukcesywny bezgotówkowy zakup oleju napędowego

Bardziej szczegółowo

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Zamawiający Zespół Szkół im. C. K. Norwida ul. 3 Maja 24 13-300 Nowe Miasto Lubawskie tel. 56/472 60 20, fax. 56/472 60 37 www.norwid.eu e-mail zsimc.k.norwida@wp.pl Znak sprawy: OK.III.272.1.2013 Nowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9, 58-140 Jaworzyna Śląska Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dotycząca zakupu materiałów w ramach zadania: Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Tomkowa SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Koprzywnica ul. 11 Listopada 88 27-660 Koprzywnica http://www.koprzywnica.eu. Zapytanie ofertowe

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Koprzywnica ul. 11 Listopada 88 27-660 Koprzywnica http://www.koprzywnica.eu. Zapytanie ofertowe ZAMAWIAJĄCY: Gmina Koprzywnica ul. 11 Listopada 88 27-660 Koprzywnica http://www.koprzywnica.eu Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I i II st. im. KAROLA SZYMANOWSKIEGO WE WROCŁAWIU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY o łącznej wartości zamówienia wyższej niż kwoty

Bardziej szczegółowo

Warunki przetargu pisemnego na najem lokali

Warunki przetargu pisemnego na najem lokali Pabianice, dnia 29 września 2014 roku Warunki przetargu pisemnego na najem lokali znajdujących się w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED w Pabianicach I. Przedmiot najmu

Bardziej szczegółowo

Kłodawa, dnia 16.02.2015r. Znak sprawy: ZDW-ZG-RDWKŁ-3317-25/15 ZAPYTANIE OFERTOWE

Kłodawa, dnia 16.02.2015r. Znak sprawy: ZDW-ZG-RDWKŁ-3317-25/15 ZAPYTANIE OFERTOWE Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Dyrektora nr 7/2014 w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu zamówień w Zarządzie Dróg Wojewódzkich, o wartości nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty netto

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/UO/2008

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/UO/2008 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/UO/2008 Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica tel. (056) 498-30-73, fax (056) 498-28-63 e-mail: pgk@pgk.com.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 300 000 zł.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 300 000 zł. Nr sprawy : TT-15.1-74/13 Dzierżoniów, dnia 17.01.2014 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów woj.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: GKM-341/ 8 /09 ZAMAWIAJĄCY: Burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego Adres: Urząd Miejski ul. Słowackiego 8 87-700 Aleksandrów Kujawski Tel. (054) 282 48 55, fax (054) 282 21 01 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie nr PT.2370.1.2013 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w WOŁOWIE ul. Wojska Polskiego 38, 56-100 Wołów Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA KONKURSOWA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO

SPECYFIKACJA KONKURSOWA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO SPECYFIKACJA KONKURSOWA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o. o., ul Poniatowskiego 26 08 110 Siedlce tel.25 64 03

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. 3-go Maja 7 98-200 Sieradz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

WYBÓR BIEGŁEGO REWIDENTA BADAJĄCEGO ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W SKIERNIEWICACH

WYBÓR BIEGŁEGO REWIDENTA BADAJĄCEGO ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W SKIERNIEWICACH WSZ.XIII.2511/156/1/2014 Zamawiający: WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SKIERNIEWICACH ul. Rybickiego 1 96-100 Skierniewice tel/fax. 46 834-08-21 www.wsz-skier.pl zaprasza do postępowania ofertowego na: WYBÓR

Bardziej szczegółowo

zaprasza do złożenia ofert cenowych na Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarnocin od dnia 01.04.2015 r. do dnia 31.03.2016 r.

zaprasza do złożenia ofert cenowych na Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarnocin od dnia 01.04.2015 r. do dnia 31.03.2016 r. Czarnocin dnia 10.03.2015 r. Znak sprawy: RBG.271.4.2015 Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Nr sprawy DRP/2/TKIS/2011 Tłuszcz, dnia 14.06.2011 r. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Na podstawie art.4 ust. 8 z dnia 29 stycznia 2004. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE nr 01/Z/2014

OGŁOSZENIE nr 01/Z/2014 Namysłów, 24.01.2014r. OGŁOSZENIE nr 01/Z/2014 Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., 46 100 Namysłów, ul.łączańska 12, KRS nr 92050, Kod CPV 6020000-0, ogłasza przetarg nieograniczony na: Sukcesywne przewozy

Bardziej szczegółowo