Wybór operatora obsługi logistycznej Magazynu PTA w 2013 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybór operatora obsługi logistycznej Magazynu PTA w 2013 roku"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR GZ/GZO/ZOL/PB/462/2012 Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, Płock, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem KRS: , numer NIP: , kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: ,25zł, będąca czynnym podatnikiem podatku VAT w imieniu własnym i Spółek z Grupy Kapitałowej zaprasza do złożenia Oferty na: Wybór operatora obsługi logistycznej Magazynu PTA w 2013 roku I. Specyfikacja usługi Usługa dotyczy operacji logistycznych dla t / rok PTA Zakres pracy: Usługa logistyczna polegać będzie na: 1. Operacje wózkami widłowymi w zakresie odbioru gotowego produktu BB (1100 kg), z 3 stanowisk załadunkowych, wydajność każdej stacji załadunkowej 30t/h, 2. Składowanie produktu w magazynie produktu gotowego, 4 warstwy, 3. Sprawdzenie stanu technicznego i czystości kontenera/samochód, 4. Załadunek BB na samochody ciężarowe i do kontenerów 20` z trzech ramp załadowczych lub poziomu "0". Załadunek kontenerów odbywa się z rampy i poziomu "0", 5. Potwierdzenie zakończenia czynności załadunkowych, 5.Obsługa 3 maszyn pakujących do opakowań elastycznych BB wg potrzeb, 6. Świadczenie usług w zakresie gotowości wraz z dostawą wózków widłowych, 7. Zakupionych materiałów eksploatacyjnych (włącznie z urządzeniami informatycznymi) w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą, 8. Zakładanie plomb na drzwiach kontenera po załadunku, 9. Rozładunek opakowań do zawrotu produktu big bagów PTA z wraz z obsługą urządzeń rozładowczych,

2 10. Prowadzenie polityki magazynowej tzn. bieżąca kontrola stanu magazynu i jego rozchody (opakowania puste, opakowania pełne oraz materiały pomocnicze i eksploatacyjne), 11.Obsługa programów systemowych niezbędnych do prowadzenia polityki magazynowej i obsługi klienta, 12. Uczestnictwo we wszystkich inwentaryzacjach dotyczących obsługi magazynu, 13. Rozładunek surowców dostarczanych do Zakładu PTA. Zakres prac związanych z obsługą biura klienta (BOK): 1. Obsługa Biura Klienta BOK oraz w sytuacjach awaryjnych 24 h, 2. Realizacja organizacji ruchu samochodów do/z parkingu wraz z wywoływaniem pod załadunek, 3. Obowiązki BOK: a) Weryfikacja i rejestracja pojazdów b) Weryfikacja danych kierowcy w przypadku problemu z identyfikacją, c) Wywoływanie konkretnego podjazdu pod załadunek, d) Wyjaśnianie niezgodności w związku z danymi kierowcy i stanu pojazdu oraz ich aktualizacja, e) Potwierdzenie realizacji zlecenia przez kierowcę, f) Przygotowanie i przekazanie kierowcy kompletu dokumentów przewozowych, g) W przypadku awarii systemu ręczna obsługa dokumentów, h) Obsługa systemów informatycznych (SAP, SAMER), i) Nadzór i weryfikacja kompletności księgowań wysyłek w interfejsie z SAMER do SAP. II. Warunki niezbędne do rozpatrzenia oferty Dostawcy Warunkiem przyjęcia oferty jest przedłożenie wraz z ofertą niżej wymienionych danych i dokumentów: 1. Nazwa Firmy, adres, telefon, fax, Nazwiska osób reprezentujących firmę. 3. Aktualny Odpis Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) / Rejestru Handlowego w przypadku spółek prawa handlowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku osób fizycznych (nie wymagany przy firmach grupy kapitałowej ORLEN). Ważność KRS 3 miesiące. 4. Podpisy osób upoważnionych do reprezentacji Oferenta w zakresie niniejszego postępowania ofertowego - na przekazanych dokumentach.

3 5. Oferta powinna zawierać wypełniony Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego. 6. Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne. 7. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych. Oferent składając ofertę musi zapewnić, że dokładna identyfikacja firmy, określenie oferta oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji Oferenta w zakresie niniejszego postępowania ofertowego znajdą się na przekazanych dokumentach. Przedłożenie wyżej wymienionych danych i dokumentów jest warunkiem rozpatrywania Oferty. III. Forma złożenia oferty Oferta powinna składać się z dwóch części obejmujących następujące dokumenty: CZĘŚĆ I PODSTAWOWA/TECHNICZNA 1. Wskazanie osoby sprawującej nadzór nad realizacją prac. 2. Oświadczenie oferenta stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 3. Dane i dokumenty wyszczególnione w pkt. II. 4. Wskazanie maksymalnej ilości BB możliwych do załadowania przez Państwa na środki transportu (na samochody ciężarowe i do kontenerów 20` w skali doby, przy pracy 24h. 5. Wskazanie maksymalnej ilości BB możliwych do załadowania do standardowego 20 kontenera wraz z krótkim opisem sposobu ułożenia i zabezpieczenia BB w kontenerze. 6. Wizję lokalną (poświadczoną przez wyznaczonego przedstawiciela PKN ORLEN S.A.) 7. Deklaracja wykonania pełnego zakresu usług/robót zawartego w zaproszeniu do przetargu. 8. Zgłoszenie ewentualnych podwykonawców do akceptacji Zleceniodawcy. Bardzo proszę o kontakt owy w celu wyznaczenia terminu wizji lokalnej. CZĘŚĆ II CENOWA Część II (cenowa) powinna zostać złożona w dwóch wariantach: Wariant I powinien zawierać: 1. Proszę o podanie ceny w następującym układzie:

4 a) Ryczałt za gotowość w PLN/m-c netto (należne Wykonawcy niezależnie od wynagrodzenia za czynności wymienione poniżej w podpunktach b) do e)). b) stawka za prawidłowo zapakowany i przewieziony do magazynu i nieuszkodzony worek (zapakowanie, oznaczenie kodem kreskowym, wywóz i ustawienie na magazynie) - za worek o wadze 1,1 Mg w PLN/szt. netto. c) stawka za załadunek nieuszkodzonych worków na samochód, za worek o wadze 1,1 Mg w PLN/szt. netto. d) stawka za rozładunek samochodu i kontenera - w PLN/tona netto. e) zawrót produktu do systemu RECHARGING SILO wraz z wysypem za worek o - w PLN/szt. netto. 2. Deklarację niezmienności ceny w trakcie realizacji przedmiotu robót. 3. Sposób rozliczenia z uwzględnieniem 90 dniowego terminu płatności faktur licząc od dnia otrzymania faktur przez Zleceniodawcę. 4. Deklaracje podpisania Umowy wg. wzoru preferowanego w PKN ORLEN S.A. Wariant II powinien zawierać: 1. Proszę o podanie ceny w następującym układzie: a) Ryczałt za gotowość w PLN/m-c netto (należne Wykonawcy niezależnie od wynagrodzenia za czynności wymienione poniżej w podpunktach b) do e)). b) stawka za prawidłowo zapakowany i przewieziony do magazynu i nieuszkodzony worek (zapakowanie, oznaczenie kodem kreskowym, wywóz i ustawienie na magazynie) - za worek o wadze 1,1 Mg w PLN/szt. netto. c) stawka za załadunek nieuszkodzonych worków na samochód, za worek o wadze 1,1 Mg w PLN/szt. netto. d) stawka za rozładunek samochodu i kontenera - w PLN/tona netto. e) zawrót produktu do systemu RECHARGING SILO wraz z wysypem za worek o - w PLN/szt. netto. 2. Deklarację niezmienności ceny w trakcie realizacji przedmiotu robót. 3. Sposób rozliczenia z uwzględnieniem 90 dniowego terminu płatności faktur licząc od dnia otrzymania faktur przez Zleceniodawcę. 4. Deklaracje podpisania Umowy wg. wzoru preferowanego w PKN ORLEN S.A. 5. Zobowiązanie do posiadania i przedstawienia Zamawiającemu do dnia podpisania umowy na świadczenie obsługi będącej przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej na okres obowiązywania umowy oraz przez 30 dni od daty jej zakończenia na następujące ryzyka:

5 a) OC kontrakt suma ubezpieczenia min USD (lub ich równowartość w PLN), b) OC za czyste straty finansowe suma ubezpieczenia min PLN, c) OC za szkody w środowisku naturalnym suma ubezpieczenia min USD (lub ich równowartość w PLN), d) OC podwykonawcy (w przypadku, gdy Wykonawca korzystać będzie z usług firm trzecich) suma ubezpieczenia min USD (lub ich równowartość w PLN). Zakres ubezpieczenia wskazanego powyżej powinien pokrywać w szczególności: wszelkie uszkodzenia i utraty Przedmiotu umowy w okresie, gdy Wykonawca ponosi za nie odpowiedzialność, wypadki odniesienia ran fizycznych oraz śmierci pracowników poniesione w miejscu wykonania umowy lub pozostające w związku z umową. Odpowiedzialność ta powinna pokrywać również wszelkie czynności poczynione w związku z wykonywaniem umowy w tym przenoszenie, magazynowanie, załadunek i rozładunek towarów. Oferta powinna być złożona w języku polskim. IV. Sposób złożenia oferty Oferta wraz z uwzględnieniem wymogów z pkt. II i III musi być przesłana drogą elektroniczną, na adres owy Przewodniczącego Zespołu Oceniającego Dokumentacja w formie elektronicznej, może zawierać pliki w formacie.pdf,.doc,.xls oraz musi być zgodna z MS Office wersja 98 lub późniejsza. z ofertą należy zatytułować: Logistyka Magazynu PTA 2013 Oferta musi być zahasłowana. V. Termin złożenia oferty Oferta powinna zostać dostarczona do końca dnia: r. zgodnie z wymogiem określonym w pkt. IV. Hasło do Oferty należy przesłać w dniu r. pomiędzy godziną 8.00, a Spółka zastrzega sobie prawo do odrzucenia bez rozpatrywania Oferty złożone po tym terminie.

6 VI. Dodatkowe pytania, kontakt w sprawie postępowania ofertowego W trakcie przygotowania Ofert, Oferent ma prawo zgłaszać dodatkowe pytania dotyczące niniejszego postępowania ofertowego do Zespołu Oceniającego. Pytania należy przesyłać drogą elektroniczną na adres Przewodniczącego Zespołu Oceniającego: Odpowiedzi zostaną przesłane do Oferentów w miarę możliwości niezwłocznie, z zastrzeżeniem jak poniżej. Spółka zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia odpowiedzi na zgłoszone pytania bez podania przyczyn. Osobą kontaktową w sprawie postępowania ofertowego jest Przewodniczący Zespołu Oceniającego: Piotr Borasiński VII. Zastrzeżenia PKN ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi oraz do zawarcia umowy z więcej niż jednym Dostawcą wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy może obejmować całość lub część zakresu złożonej odpowiedzi na zapytanie ofertowe. PKN ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania, zamknięcia procesu wyboru Dostawcy i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zapraszającego. Niniejsze zapytanie stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c.. VIII. Informacje dodatkowe 1) Ocenie technicznej podlegać będą następujące kryteria: Doświadczenie w obsłudze maszyn pakujących wysokotonażowych dla materiałów sypkich -proszkowych (lista referencyjna), Doświadczenie i sposób załadunku 20 opakowań BB do kontenera 20 ft i samochodów z naczepą, Doświadczenie w prowadzeniu polityki magazynowej z produktami gotowymi BB, Umiejętność obsługi Biura Obsługi Klienta,

7 Sposób i umiejętność ustawiania opakowań elastycznych BB w 4 warstwach BHP, Posiadanie sprzętu i osprzętu do operacji załadunkowo - rozładunkowych opakowań BB, Znajomość systemów informatycznych do prowadzenia polityki magazynowej i operacji sprzedażowo logistycznych, Własne zaplecze socjalne, Prowadzenie dokumentacji magazynowej, Dyspozycyjność. 2) Oferty zgodne pod względem formalnym i technicznym, tj. kompletne i zgodne z wymaganiami przedstawionymi w Zapytaniu Ofertowym zostaną przeanalizowane pod względem handlowym. Kryteria wyboru: 100% cena. 3) Dostawca ma prawo do wykonania przedmiotowej usługi przy użyciu Podwykonawców i wraz z oferta przesyła umowę o współpracy z Podwykonawcą. IX. Załączniki do Zapytania Ofertowego 1) Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr GZ/GZO/ZOL/PB/462/2012 Oświadczenie Wykonawcy biorącego udział w akcji ofertowej.

8 Załącznik nr 1 do Zapytania OŚWIADCZENIE WYKONAWCY BIORĄCEGO UDZIAŁ W AKCJI OFERTOWEJ dotyczącej wyboru operatora obsługi logistycznej Magazynu PTA w 2013 roku (nr Zapytania Ofertowego GZ/GZO/ZOL/PB/462/2012) Oświadczam, że reprezentowana przeze mnie FIRMA: a) Zapoznała się z warunkami zapytania ofertowego i je akceptuje. b) Na prośbę Przewodniczącego Zespołu Oceniającego przedstawi stosowne dokumenty pozwalające ocenić wiarygodność finansową firmy. c) Jest uprawniona do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. d) Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności. e) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonywania zamówienia. f) Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie prac. g) Nie znajduje się w stanie upadłości lub nie wszczęto wobec niej postępowania upadłościowego. h) W ciągu ostatnich trzech lat zlecony zakres wykonywała terminowo i z należytą starannością. i) Nie zatrudnia pracowników Zamawiającego. j) Zobowiązuje się do zachowania tajemnicy i nie rozpowszechnia informacji i materiałów uzyskanych w trakcie akcji ofertowej. k) Nie pozostaje z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności... data podpis i pieczęć

Szanowni Państwo, Zakres wykonywanej usługi. Płock, dnia 05.12 2012 r. Zapytanie o Informację nr: GZ/GZO/ZOL/KK/480/2012

Szanowni Państwo, Zakres wykonywanej usługi. Płock, dnia 05.12 2012 r. Zapytanie o Informację nr: GZ/GZO/ZOL/KK/480/2012 Zapytanie o Informację nr: GZ/GZO/ZOL/KK/480/2012 Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zabezpieczenie materiałowo sprzętowe niezbędne do realizacji prac zgodnie z zapisami w zakresie rzeczowym remontu.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zabezpieczenie materiałowo sprzętowe niezbędne do realizacji prac zgodnie z zapisami w zakresie rzeczowym remontu. GZ/GZI/ZIR/DW/979/2012 Płock dnia 25.04.2012 rok ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: prac związanych z pomiarami grubości ścianek rurociągów, aparatów wraz z pracami przynależnymi na Instalacjach Rafinerii Polskiego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do akcji ofertowej na Outsourcing Środków Ochrony Indywidualnej i prania. Płock 2013-03-27

Zaproszenie do akcji ofertowej na Outsourcing Środków Ochrony Indywidualnej i prania. Płock 2013-03-27 Zaproszenie do akcji ofertowej na Outsourcing Środków Ochrony Indywidualnej i prania Płock 2013-03-27 ORLEN KolTrans Sp. z o.o. ul. Chemików 7, 09-411 Płock tel. (+48 24) 256 64 44 fax (+48 24) 367 90

Bardziej szczegółowo

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN)

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkolenia z zakresu: MS Excel, MS Power Point, MS Access, SQL, MS Outlook.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkolenia z zakresu: MS Excel, MS Power Point, MS Access, SQL, MS Outlook. DZC/EM/719/11 Warszawa, dnia 15.12.2011 r. Szanowni Państwo, ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Bank Millennium S.A. jest zainteresowany wyborem wykonawcy szkolenia z zakresu: MS Excel, MS Power Point, MS

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie pełnej obsługi logistycznej dla uczestników i trenerów szkolenia Nowoczesna medycyna organizowanej w dniach 01-03 czerwca 2012 roku,

Zapewnienie pełnej obsługi logistycznej dla uczestników i trenerów szkolenia Nowoczesna medycyna organizowanej w dniach 01-03 czerwca 2012 roku, Warszawa, dnia 15 listopada 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011 Warszawa, dnia 01 czerwca 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP/61/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę świadczoną przez agencję pracy tymczasowej polegającą na skierowaniu do MPO Łódź Sp. z o.o. pracowników

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup infrastruktury informatycznej - serwerów, terminali oraz drukarek sieciowych do systemu WindEx

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup infrastruktury informatycznej - serwerów, terminali oraz drukarek sieciowych do systemu WindEx SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup infrastruktury informatycznej - serwerów, terminali oraz drukarek sieciowych do systemu WindEx ZNAK POSTĘPOWANIA: 25/GL/LZA/MZ/2015 Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ. Świadczenie usług transportowo-przeprowadzkowych dla PGE S.

SPECYFIKACJA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ. Świadczenie usług transportowo-przeprowadzkowych dla PGE S. SPECYFIKACJA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ Świadczenie usług transportowo-przeprowadzkowych dla PGE S.A w okresie 3 lat Nr postępowania: GKP/PGE/0029/2015 Warszawa, maj 2015 roku 1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Serwis infrastruktury w CPOD i serwerowni rezerwowej systemu chłodzenia klimatyzacja ZNAK POSTĘPOWANIA: 140/GL/LZA/AB/2015 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/5/2012

Zapytanie ofertowe 1/5/2012 17 maja 2012 r. Zapytanie ofertowe 1/5/2012 Action Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. ( Organizator Przetargu ) zaprasza do udziału w przetargu na wybór wykonawcy, który świadczyć będzie usługę księgowe w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup infrastruktury informatycznej - serwerów, terminali oraz drukarek sieciowych do systemu WindEx

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup infrastruktury informatycznej - serwerów, terminali oraz drukarek sieciowych do systemu WindEx SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup infrastruktury informatycznej - serwerów, terminali oraz drukarek sieciowych do systemu WindEx ZNAK POSTĘPOWANIA: 200/GL/LZA/MZ/2015 Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.04.2015 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Łańcut, dnia lutego 2014 r. REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. ZAMAWIAJĄCY Fabryka Cukierków Pszczółka Sp. z o.o., ul. Krochmalna 13i, 20-401 Lublin zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL_2.1.1_401_10

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL_2.1.1_401_10 Warszawa, 12 lipca 2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL_2.1.1_401_10 ZAMAWIAJĄCY The TOWER ul. Marszałkowska 34/50; 00-554 Warszawa ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Szanowni Państwo, w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I. ZAMAWIAJĄCY Fabryka Cukierków Pszczółka Sp. z o.o., ul. Krochmalna 13i, 20-401 Lublin zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU NA LEASING WÓZKA WIDŁOWEGO. Numer postępowania: ZR-40/2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU NA LEASING WÓZKA WIDŁOWEGO. Numer postępowania: ZR-40/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU NA LEASING WÓZKA WIDŁOWEGO 1. Nazwa i adres Zamawiającego Numer postępowania: ZR-40/2014 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr EFS/2012/09/01. w ramach projektu Uniwersytet Skanska

ZAPYTANIE OFERTOWE nr EFS/2012/09/01. w ramach projektu Uniwersytet Skanska ZAPYTANIE OFERTOWE nr EFS/2012/09/01 w ramach projektu Uniwersytet Skanska Warszawa, dn. 17.09.2012r. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Zamawiającym jest SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie (01-518), ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na legalizację i naprawę ciepłomierzy i wodomierzy dla miejskiej sieci ciepłowniczej w Toruniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na legalizację i naprawę ciepłomierzy i wodomierzy dla miejskiej sieci ciepłowniczej w Toruniu Legalizacja i naprawa ciepłomierzy i wodomierzy dla miejskiej sieci ciepłowniczej w Toruniu Przetarg nr O/CER/RL/111130/52 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na legalizację i naprawę ciepłomierzy

Bardziej szczegółowo

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Zamawiający Zespół Szkół im. C. K. Norwida ul. 3 Maja 24 13-300 Nowe Miasto Lubawskie tel. 56/472 60 20, fax. 56/472 60 37 www.norwid.eu e-mail zsimc.k.norwida@wp.pl Znak sprawy: OK.III.272.1.2013 Nowe

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Druk naklejek promocyjnych

Druk naklejek promocyjnych Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Druk naklejek promocyjnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014/DSiD

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014/DSiD Szczecin, 29.09.2014 r. Szanowni Państwo, ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014/DSiD w związku z rozszerzającym się zakresem działalności Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości (zwana również PFP, Zamawiający lub

Bardziej szczegółowo

na usługę drukowania i dostawy ulotki na potrzeby akcji informacyjnej o stanie konta ubezpieczonego w centrali ZUS.

na usługę drukowania i dostawy ulotki na potrzeby akcji informacyjnej o stanie konta ubezpieczonego w centrali ZUS. Znak sprawy: TZ/370/21/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę drukowania i dostawy ulotki

Bardziej szczegółowo