C O S Ł Y C H A Ć W I Z B I E? 2. Obowiązek wystawiania faktur wewnętrznych w przypadku. 3. Rozszerzenie zakresu importu usług zmiana art.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "C O S Ł Y C H A Ć W I Z B I E? 2. Obowiązek wystawiania faktur wewnętrznych w przypadku. 3. Rozszerzenie zakresu importu usług zmiana art."

Transkrypt

1 04-06/2011 1

2 cz. I C O S Ł Y C H A Ć W I Z B I E? 07 k w i e c i e ń 2011 r. w Sali konferencyjnej Regionalnej Izby Gospodarczej odbyło się szkolenie pt.: Zamówienia publiczne na dokumentację projektową i roboty budowlane, wykład poprowadziła pani Ewa Wiktorowska - trener i były arbiter z listy Prezesa UZP, członek Rady Krajowej Izby Gospodarczej, doradca z zakresu zamówień publicznych i koncesji roboty budowlane, założyciel i członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. W trakcie seminarium poruszono następujące zagadnienia: Zamawianie prac projektowych, błędy wady, zapobieganie i roszczenia: 1. Zakres dokumentacji projektowej, - Zakres specyfikacji technicznych, - Jak prowadzić przetarg na prace projektowe, jak wybrać dobre - Odpowiedzialność zamawiającego. 2. Zamówienia na roboty budowlane: - Rozwiązania równoważne, - Zmiany projektu zmiany umowy. biuro projektów i jak odebrać projekt dobrej jakości, 3. Zamówienia dodatkowe i uzupełniające Odpowiedzialność projektanta, - Odpowiedzialność biura projektów, kwiecień 2011 r. w sali konferencyjnej Regionalnej Izby odbyło się kolejne szkolenie z zakresu podatku VAT, którego tematem był: Podatek od Towarów i usług nowelizacja przepisów 1 kwietnia 2011r.. wykład poprowadził Pan Paweł Bębenek ceniony wykładowca i praktyk, doradca podatkowy z ponad jedenastoletnim doświadczeniem zawodowym, Szef Zespołu Akcyzowego w Spółce Doradztwa Podatkowego Ożóg i Wspólnicy Sp. z o.o. Na seminarium poruszone zostały następujące zagadnienia: kwietnia 2011 r. opodatkowaniu. 2. Obowiązek wystawiania faktur wewnętrznych w przypadku nabycia na terytorium kraju niektórych towarów i usług nabywca podatnikiem z tytułu zakupu złomu i prawa do emisji CO2; zasady wystawiania faktur sprzedaży. 3. Rozszerzenie zakresu importu usług zmiana art. 17 ustawy o podatku od towarów i usług nie ma już wyboru między opodatkowaniem usługodawcy lub usługobiorcy. 4. Kolejne zmiany w zasadach wystawiania i przesyłania faktur VAT. 5. Zmiany wymogów dotyczących opodatkowania importu towarów art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług. 6. Nowe wymogi dotyczące odliczenia paliwa nabytego do pojazdów samochodowych wymienionych w art. 3 ust 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. zaświadczenie z okręgowej stacji kontroli pojazdów. 7. Nowe zasady ustalania wskaźnika proporcji jak rozliczać zakupy przy wskaźniku powyżej 98% sprzedaży opodatkowanej? 8. Obowiązki ewidencji przy pomocy kas rejestrujących, wchodzące w życie z dniem 1 maja 2011 r. 9. Nowe zwolnienia od podatku (zmiana art. 43 ustawy) oraz rozszerzenie zakresu stawek obniżonych (zmiana załączników do ustawy o VAT). 10. Pozostałe zmiany. Część konsultacyjna pytania uczestników. 14 kwiecień 2011 r. w Sali konferencyjnej Regionalnej Izby Gospodarczej odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe, którego tematem były Kasy fiskalne dla lekarzy i prawników. Spotkanie podzielone było na dwie części. Pierwszą poprowadziła Pani Agata Kostecka - Starszy Inspektor Urzędu Skarbowego w Kutnie, która omówiła takie zagadnienia jak: 1. Nowy zakres czynności nieodpłatnych podlegających od dnia 1 2

3 1. Który prawnik/ lekarz ma obowiązek zakupu kasy fiskalnej? (zwolnienie z obowiązku posiadania kasy fiskalnej)? 2. Od kiedy i dlaczego prawnik/lekarz potrzebuje kasę fiskalną? 3. Jaką kwotę odliczenia za zakup kasy można uzyskać z Urzędu Skarbowego? 4. Co zrobić, żeby otrzymać zwrot kwoty wydanej na zakup kasy? Sankcje za brak kasy. Drugą część poprowadził Pan Jerzy Malinowski właściciel firmy Netstar s.c., w części tej wyjaśnione zostało: 1. Co to jest kasa fiskalna i do czego służy? 2. Czym się różni kasa fiskalna od drukarki fiskalnej? Obowiązki podatnika prowadzącego ewidencję przy zastosowaniu kasy rejestrującej (serwisowanie, raporty dzienne, miesięczne). 21 kwiecień 2011 r. w Sali konferencyjnej Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie odbyło się Śniadanie Prasowe: Czy władze gminne, powiatowe i regionalne sprzyjają gospodarce? Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej ostatnie z serii czterech kwartalnych śniadań prasowych. W trakcie spotkania przedstawione zostały przez dr Mieczysława Bąka - Prezesa Zarządu Fundacji Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym najnowsze oceny działań władz samorządowych w województwie łódzkim. W śniadaniu udział wzięli: Przedsiębiorcy oraz przedstawiciele lokalnych i regionalnych mediów. Szczegółowe wyniki badań dostępne są w Biurze Izby. 27 kwiecień 2011 r. Regionalne Izba Gospodarcza w Kutnie została sygnatariuszem Porozumienia w sprawie współpracy o nazwie Medi-Connect Klaster Innowacyjnych Technologii Medycznych. Celem Porozumienia jest wspieranie i promocja przedsięwzięć w zakresie rozwoju innowacyjności, wspierania rzetelnej współpracy, szkolenia pracowników, prowadzenia badań oraz rozwijania innowacyjnych, bezpiecznych, energooszczędnych i ekologicznych technologii wśród przedsiębiorców branży medycznej. 12 maj 2011 r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie odbyło się posiedzenia Rady z następującym porządkiem obrad: Część I I. Sprawy statutowe i organizacyjne Część II II. Seminarium: Efektywność energetyczna jako sposób zwiększenia konkurencyjności gospodarki (firmy), które poprowadził prof. Krzysztof Żmijewski. - Ustawa o efektywności energetycznej co zmienia? - Wyzwania dla polskiej gospodarki wywołane polityką energetyczną. - Poprawa efektywności energetycznej jako ciągły proces biznesowy w przedsiębiorstwie. - Dostępne instrumenty wspierające inwestycje w poprawę efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie. Rola Izb gospodarczych w działaniach na rzecz poprawy efektywności energetycznej w polskich przedsiębiorstwach (na przykładzie projektu CHANGE). Na posiedzeniu Rady KIG w Warszawie Izbę reprezentował Prezes Wiesław Antoniak. 19 maj 2011 r. w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej odbyło się posiedzenie Rady Izby, którego głównym tematem było zatwierdzenie następujących materiałów na Walne Zgromadzenie Członków Izby: - sprawozdanie finansowe za 2010 r. - sprawozdanie Rady z działalności za 2010 r. - projekt budżetu na 2011 r. - plan zadań na 2011 r. - projekty uchwał. Wszystkie przedstawione powyżej materiały zostały zatwierdzone. W czasie spotkania omówione zostały również sprawy statutowe. 19 maj 2011 r. w Hotelu Rondo w Kutnie odbyło się Spotkanie inwestycyjne organizowane przez Kredyt Bank S.A. i KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 3

4 W trakcie spotkania Specjaliści ds. Inwestycji przedstawili aktualne trendy rynkowe, zaprezentowali alternatywne metody pomnażania kapitału dzięki inwestycjom w produkty zarządzane przez KBC TFI oraz udzielali odpowiedzi podczas indywidualnych rozmów. W spotkaniu Izbę reprezentowała Pani Monika Stempniak- Kierownik Administracyjny. 25 maj 2011 r. w Łodzi odbyła się konferencja nt. "Społeczna odpowiedzialność małych i średnich przedsiębiorstw w regionie łódzkim" zorganizowana przez Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. W konferencji udział wziął Prezes Izby Wiesław Antoniak. - 7 czerwiec 2011 r. w Centrum Nauki Kopernik w 6 Warszawie odbył się zorganizowany przez Krajową Izbę Gospodarczą II Kongres Innowacyjnej Gospodarki, w którym udział wziął Prezes Izby Wiesław Antoniak oraz V-ce Prezes Ireneusz Groblewski. 8 czerwiec 2011 r. Prezes Izby Wiesław Antoniak i Członek Rady Lidia Tomaszewska wzięli udział w obchodach 12-stej rocznicy istnienia firmy AMZ KUTNO Sp. z o.o. oraz uczestniczyli w uroczystej prezentacji autobusu City Smile. 9 czerwiec 2011 r. w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Izby, na którym przyjęto sprawozdanie finansowe i rzeczowe za 2010 rok oraz zatwierdzono plan zadaniowy i finansowy na rok STANOWISKO KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ W SPRAWIE PAKIETU KLIMATYCZNO ENERGE- TYCZNEGO I POLITYKI KLIMATYCZNEJ UE NA CZAS SZCZEGÓLNY POLSKIEJ PREZYDENCJI rajowa Izba Gospodarcza wspiera ideę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców, a tym samym ideę ochrony Pakietu Klimatyczno Energetycznego związanych nie tylko kosztami wdrożenia w Polsce od roku 2013 postanowień K środowiska. Jednocześnie jednak, zgodnie z zasadami społecznej z zakupem uprawnień emisyjnych na aukcji. Jak wykazały odpowiedzialności, troszczy się o losy pracowników, dobrobyt społeczności lokalnych i etyczne zasady funkcjonowania rynku, starając się wypośrodkować interes wszystkich wymienionych interesariuszy. Zdaniem przedsiębiorców skupionych w KIG troska o środowisko naturalne nie powinna równolegle powodować negatywnych skutków dla konkurencyjności przedsiębiorstw. Polska jest sygnatariuszem Konwencji klimatycznej oraz Protokołu z Kioto. Uzyskała jedne z największych redukcji emisji gazów cieplarnianych w stosunku do postanowień tegoż Protokółu. Redukcje te zostały osiągnięte kosztem dotkliwych przemian społecznych i kosztownej restrukturyzacji i modernizacji gospodarki. Działo się to w pierwszym rzędzie w gałęziach energochłonnych ze znacznym podwyższeniem efektywności energetycznej. Działając w imieniu naszych członków z obszaru polskiej gospodarki wyrażamy poważne zaniepokojenie skutkami i dotychczasowe analizy wprowadzenie w życie wszystkich zasad pakietu klimatyczno-energetycznego będzie miało bardzo niekorzystny wpływ na polską gospodarkę: spowoduje skokowy wzrost cen energii elektrycznej i ciepła, pogorszy konkurencyjność polskiej gospodarki, co w konsekwencji doprowadzi do utraty wielu miejsc pracy, doprowadzi do zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego, znacząco pogorszy warunki życia społeczeństwa. W aktualnej strukturze paliwowej i przyjętych zasad rozdziału uprawnień wiele polskich przedsiębiorstw stoi przed groźbą znacznego wzrostu kosztów własnej produkcji energii, a także wzrostu cen energii kupowanej na rynku. Stawia to polskie przedsiębiorstwa w niekorzystnej sytuacji w stosunku do konkurentów z innych krajów Unijnych, gdzie wzrost kosztów i 4

5 cen energii jest znacznie mniejszy, a także w stosunku do przedsiębiorstw spoza UE, które nie podlegają podobnym obciążeniom. Z niepokojem obserwujemy rosnące zadłużenie finansów publicznych, narastanie problemów w systemie ubezpieczeń społecznych, służbie zdrowia, zahamowanie inwestycji infrastrukturalnych, a także utrzymywanie nieprzyjaznej dla przedsiębiorców infrastruktury instytucjonalno prawnej. Wdrażanie w takiej sytuacji Pakietu Klimatyczno Energetycznego bez mechanizmów kompensujących wzrost kosztów stanowi strategiczne zagrożenie dla całych sektorów polskiej gospodarki ze względu na skumulowanie się wielu niekorzystnych zjawisk. Temu zagrożeniu należy się stanowczo przeciwstawić, tym bardziej, że niesie trudne do oszacowania skutki społeczne!!! Po niepowodzeniu negocjacji na konferencji w Kopenhadze oraz w Cancum unijna polityka klimatyczna nie znajduje oparcia w zobowiązaniach międzynarodowych. Kluczowi gracze tacy jak USA i Chiny nie są skłonni do podążenia za przykładem UE. Rodzi się potrzeba wprowadzenia tzw. śladu węglowego w ocenie skuteczności polityk klimatycznych w poszczególnych krajach UE. W tym stanie rzeczy ujawniły się słabości unijnej polityki klimatycznej: osłabienie argumentacji podstaw naukowych, nietransparentne cele, zaskakująca i nieprzejrzysta legislacja, brak logiki w skali globalnej, nieprzewidywalność zachowań rynkowych, brak przejrzystości finansowej i jej centralizowanie, Niepokojące są kolejne inicjatywy KE idące w kierunku dalszego zaostrzana celów emisyjnych, w szczególności "Plan działań dla przejścia do konkurencyjnej niskoemisyjnej gospodarki w 2050". To najpoważniejsze z wyzwań strategicznych dla Polski z wielu historycznych i energetycznych uwarunkowań. Sygnalizowany krótki czas konsultacji w tej sprawie świadczy o kolejnej ideologicznej determinacji z wszystkimi dotychczasowymi wątpliwościami i ukrytymi celami. Twórcze włączenie Polski w ten proces, jeśli traktować go w kategoriach historycznych wyzwań i szans o charakterze cywilizacyjnym, wymaga wielkiej rozwagi i ubezpieczenia finansowego z kosztów jego wprowadzania, a bez tego winien być zawetowany! Biorąc powyższe pod uwagę Krajowa Izba Gospodarcza zwraca się do Rządu Polskiego o podjęcie na forum unijnym, a także krajowym, zdecydowanych działań dla zahamowania rosnących kosztów gospodarczych i społecznych z eskalowania polityki klimatycznej. Dotyczy to kilku krajów UE, ale przede wszystkim Polski ze specyficznej, bo znaczącej konsumpcji paliw stałych. Ostatnie awarie elektrowni jądrowej w Fukushimie stwarzają sprzyjające okoliczności do podjęcia takich działań, ale także dla istotnych przemyśleń strategicznych. W przypadku niepowodzenia tych inicjatyw wnioskujemy o przygotowanie przez rząd skutecznych działań zmierzających do pomniejszenia zagrożeń płynących z kosztów wdrażanego Pakietu Klimatyczno Energetycznego, w tym podjęcia działań legislacyjnych podważających zasadność ich podejmowania w strukturach UE. Jedną z możliwości wymagających rozważenia jest też przygotowanie rozwiązań prawnych pozwalających na złagodzenie oddziaływania prawa unijnego na terenie Polski w sytuacji zagrożenia ważnego interesu społecznego lub gospodarczego. Przykładem podobnych działań podjętych na forum unijnym była niedawna pomoc finansowa dla zagrożonych krajów strefy Euro, która została podjęta wbrew aktualnemu stanowi prawnemu. Może być ona precedensem na który może powołać się Polska. ZE STRONY KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ OFERUJEMY GOTOWOŚĆ WSZECHSTRONNE WSPARCIE DLA SUGEROWA- NYCH WYŻEJ DZIAŁAŃ RZĄDU, W TYM EKSPERCKIE SZACO- WANIE SKUTKÓW I KOSZTÓW ZE STANOWISKIEM IZB BRAN- ŻOWYCH. 5

6 PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W KUTNIE KUTNO UL. PRZEMYSŁOWA 4; NIP REGON L.D.XX NS-REJ- KRS /2678/1/206 NR ; Kapitał zakładowy spółki: PLN TEL. (024) ; FAX (024) ; WWW: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kutnie to wiele lat tradycji i doświadczeń. Pierwotnie funkcjonowało jako część składowa Kutnowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, od 1 lipca 1991r. jako wyodrębniony podmiot gospodarczy - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kutnie, a od 19 marca 1997 r. jako spółka prawa handlowego. Założycielem i 100 procentowym udziałowcem spółki jest Gmina Miejska Kutno. Celem spółki jest zaopatrzenie miasta KUTNO w wodę w wymaganej ilości, pod odpowiednim ciśnieniem, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz odprowadzenie ścieków o właściwych parametrach, w sposób ciągły i niezawodny. Przedsiębiorstwo dostarcza wodę i odprowadza ścieki do zakładów i nieruchomości położonych w Kutnie zgodnie z zezwoleniem na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wydane przez Prezydenta Miasta Kutna ( Decyzja znak : I M Ś 6431/1/03 z dnia 10 stycznia 2003r. zmieniona decyzją znak: NW-6431/1/06 z dnia r.) i na warunkach określonych ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) i Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującym na obszarze miasta Kutno ustalonym Uchwałą Nr XXXIX/455/06 Rady Miasta Kutno z dnia 14 lutego 2006 roku opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego Nr 116 z dnia 8 kwietnia 2006r. poz.922 oraz umów zawartych z odbiorcami usług. Przedsiębiorstwo dysponuje dwoma Stacjami Uzdatniania Wody z których tłoczona jest woda do miasta i gminy Kutno jakości zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 Dz. U. Nr 61 poz. 417 z późn. zm. Prowadzony jest stały monitoring: poboru, sprzedaży i jakości wody oraz sprawności technicznej systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Systematycznie prowadzone są działania w przedmiocie rehabilitacji technicznej przewodów infrastruktury podziemnej będącej we władaniu Spółki oraz w rozbudowie i budowie nowych. Istotnym jest, że P W i K Sp. z o. o. w Kutnie dysponuje grupą realizacji inwestycji wyposażoną w niezbędny sprzęt co pozwala na samodzielną realizację inwestycji w zakresie budowy i modernizacji sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej. Inwestycje i remonty realizowane są zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Miasta Kutno Planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w okresie II półrocze 2009 I półrocze 2012r. W latach P W i K Sp. z o. o. w Kutnie uhonorowane zostało certyfikatem Przedsiębiorstwo FAIR PLAY przyznanym przez Kapitułę z ramienia Krajowej Izby Gospodarczej, a w 2009 r. zostało laureatem złotej statuetki Przedsiębiorstwo FAIR PLAY. Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Kutnie wdrożyło i stosuje System Zarządzania Jakością wg normy PN - EN ISO 900-1:2008,posiada również zatwierdzenie Państwowego Inspektora Sanitarnego zgodnie z wymogami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i o 6

7 zbiorowym odprowadzaniu ścieków Dz. U. z 2006r. nr 123 poz. 858 z późn. zm. Przedsiębiorstwo oprócz ciągłej dostawy wody i odprowadzania ścieków świadczy także usługi w zakresie: projektowania przyłączy wodan, budowy sieci i przyłączy wod-kan, usług laboratoryjnych, udrażniania przewodów kanalizacyjnych samochodem ciśnieniowym VOLVO. INFORMATOR Program imprez Kutnowskiego Domu Kultury czerwiec/lipiec 2011 KULTURALNY lipiec lipca 2011 XVI LETNIE SPOTKANIA ARTYSTYCZNE Taniec. Teatr. Muzyka. Alternatywny, artystyczny sposób na spędzenie aktywnych wakacji. Forma warsztatowa zakończona pokazem spektaklu ulicznego. miejsce: plener czerwiec i 26 czerwca 2011 VII FESTIWAL ZŁOTY ŚRODEK POEZJI Impreza ma charakter międzynarodowy. Tym razem gościć będziemy poetów z Bretanii. Na całość imprezy składa się kilkanaście zdarzeń o charakterze artystycznym: VI Otwarty Konkurs Jednego Wiersza, promocja antologii Pociąg do poezji. Intercity", 3. Plebiscyt i Konkurs "Poetycka kostka wolnego wyboru" dla młodzieży powiatu kutnowskiego, spotkania autorskie: Kazimierz Brakoniecki, poeci z Bretanii, Mariusz Grzebalski, koncerty, happeningi lipca 2011 ODYSEJA HISTORYCZNA epizod 2 II Zlot Grup Rekonstrukcji Historycznych: festyn historyczny, pokazy, koncerty, parady. miejsce: Plac Marsz. J. Piłsudskiego i park w Leszczynku, gmina Kutno Strefa Filmu zaprasza do Wspólnego Domu (ul. Wyszyńskiego 11) na bezpłatne licencjonowane pokazy filmowe: 26 czerwca 2011 VII OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI Złoty Środek Poezji na najlepszy książkowy debiut poetycki roku 2010 Ściana Poetów, spotkanie z laureatami poprzednich edycji konkursu Krok dalej i spektakl plenerowy. Organizator: ŚSSK Środek miejsce: USC Willa Troczewskich Kutnowski Dom Kultury przystąpił do działań projektu Se- Ma-For Film Festival On Tour realizowanego przez łódzkie studio filmów animowanych "SE-MA-FOR" przy udziale środków z budżetu Województwa Łódzkiego. Projekt Se-Ma-For Film Festival On Tour będzie realizowany od maja do lipca 2011 w 15 miastach naszego województwa. 7

8 (piątek) od godz EUROSHORTS w Pigułce - Wieczór Filmów Krótkich 4 edycja najlepszych filmów festiwalu Bezpłatne wejściówki w sekretariacie KDK (sobota) godz Bajkowe popołudnie: historia uroczego urwisa ściganego przez rozbójników ZAPLĄTANI godz Wieczór z uśmiechem: kinowa wersja musicalu na greckiej wyspie MAMMA MIA Kutnowski Dom Kultury Kutno ul. Żółkiewskiego 4 tel./fax , tel./fax ) 2) Promocja KDK: tel tel kom: KUTNOWSKI DOM KULTURY http: cz. II OFERTY WSPÓŁPRACY I WYMIANY HANDLOWEJ AMBASADA RZECZYPOSPOLI- TEJ POLSKIEJ w SOFII WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Sofii przekazuje dla zainteresowanych przedsiębiorców następujące oferty współpracy: DEMAND - POSZUKUJĄ TMK 1000 City: Sofia Address: ul. Maglen 24 Phone: Fax: Web: Commodity: poszukuje producentów silników elektrycznych Krasimir Georgiev BORISLAV ZDRAVKOV 1618 City: Sofia Address: bul. Al.Pushkin 13, bl. 64, fl.3, ap. 6 Phone: Fax: Commodity: poszukuje producentów technologii wykorzystywanych w recyklingu Borislav Zdravkov NORTEX Ltd 1582 City: Sofia Address: j.k. Drujba 2, bl. 282, shop 22 Phone: Fax: Commodity: poszukuje producentów maszyn do przerób ki odpadów drzewnych Kosta Kostom ROSIMA City: Sofia Address: ul. Zhendov 6, office 311 Phone: Fax: Web: Commodity: poszukuje producentów systemów ogrodzeniowych Tsvetomir Stoynov 8

9 ZPT Treyd EOOD SUPPLY - OFERUJĄ 8680 City: Straldzha Address: Industrialen 1 Phone: Fax: Web: Commodity: poszukuje producentów metalu Stoyan Stoyanov Yordanov ET 1233 City: Sofia Address: ul. Strandzha 115 Phone: Fax: Commodity: poszukuje producentów techniki wentylacyjnej i urządzeń chłodzących Sasho Yordanov DELTA MAKS OOD 1330 City: Sofia Address: z.k. Krasna Polyana III, bl.31a, ap. 163 Phone: Fax: Commodity: poszukuje producentów generatorów do przeróbki stałych odpadów komunalnych Emil Rusinom DI - TRADE 1592 City: Sofia Address: bul.prof.cvetan Lazarov 41 Phone: Fax: Web: Commodity: poszukuje producentów materiałów izolacyjnych - wata szklana, wełna, kamienna, mata kauczukowa, izolacje rur. Poszukuje producentów urządzeń i systemów wykorzystywanych wprodukcji energii z odnawialnych zródeł energii, panele solarne Denislav Doychinov Cargo-Partner EOOD 1528 City: Sofia Phone: Address: bul. Christopher Columbus 64 Fax: Web: Commodity: oferuje miedzynarodowy transport i spedycję Georgi Dobrev EXPOMED Ltd City: Sofia Phone: Address: ul.pirinski Prohod 45/A Fax: Web: Commodity: świadczy uslugi zwiazane z międzynarodowym pośrednictwem pracy dla personelu medycznego Mariela Pavlova MARKETOR Ltd City: Sofia Address: ul.trakiya 35 Phone: Fax: Web: Commodity: oferuje uslugi konsultingowe Eva Tsvetichova IN-EKS LP EOOD 1632 City: Sofia Address: Ovcha Kupal II, ul. Promishlena 6 Phone: Fax: Commodity: oferuje międzynarodowy transport i spedycję Lilyana Radeva 9

10 Redakcja: Biuro Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie ul. Wyszyńskiego 11, Kutno, tel./fax , Wiesław Antoniak i Magdalena Jucha - redagowanie Informatora Członkowskiego 10

11 11

INFORMATOR DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. msp.krakow.pl. październik ISSN 1734-218X

INFORMATOR DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. msp.krakow.pl. październik ISSN 1734-218X 27 październik 2007 ISSN 1734-218X INFORMATOR DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Szanowni Przedsiębiorcy! Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer Informatora dla Przedsiębiorców msp. krakow.pl. Liczymy, że wydanie październikowe

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ZUŻYCIA ENERGII DLA WARSZAWY W PERSPEKTYWIE DO 2020 ROKU

PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ZUŻYCIA ENERGII DLA WARSZAWY W PERSPEKTYWIE DO 2020 ROKU Załącznik do uchwały Nr XXII/443/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 08.09.2011 PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ZUŻYCIA ENERGII DLA WARSZAWY W PERSPEKTYWIE DO 2020 ROKU Warszawa, 2011 rok Strona 2/166

Bardziej szczegółowo

Nr 268 1/2015. w numerze: Ciepłownictwo w świetle konkluzji ostatniego szczytu klimatyczno-energetycznego

Nr 268 1/2015. w numerze: Ciepłownictwo w świetle konkluzji ostatniego szczytu klimatyczno-energetycznego Nr 268 1/2015 w numerze: Ciepłownictwo w świetle konkluzji ostatniego szczytu klimatyczno-energetycznego Modernizacja źródeł ciepła czy warto i czy to się opłaca Podsumowanie PPCS w roku 2014 Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ Grzegorz Jegier, Marek Matejun POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 9.1. Programy samorządowe W wyniku reformy administracji samorządowej Polska

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Warszawa, kwiecień 2013

RAPORT ROCZNY. Warszawa, kwiecień 2013 2012 RAPORT ROCZNY 2012 RAPORT ROCZNY Warszawa, kwiecień 2013 Spis treści LEWIATAN GŁOSEM BIZNESU 5 Deregulacja i wolność gospodarcza 5 Podatki 9 Energetyka i ochrona klimatu 11 Dialog społeczny i stosunki

Bardziej szczegółowo

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012 Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org Korekta: Agnieszka Bąk Projekt graficzny: Koko Studio Skład i łamanie: Koko Studio Druk: Mastimo sp.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Numer rejestru 14031 Temat: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Nazwa i adres Zamawiającego Miasto Kraśnik ul. Lubelska 84 23-200 Kraśnik Nazwa i adres jednostki autorskiej ul. Gdańska 76

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013. 5lat. Lubuskiego Lidera Biznesu. wrzesień 2013 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013. 5lat. Lubuskiego Lidera Biznesu. wrzesień 2013 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013 5lat Lubuskiego Lidera Biznesu wrzesień 2013 1 Laptop: 3 kg Smartfon: 150 g Biznes tym lepiej funkcjonuje, im łatwiej Ci wziąć go ze sobą.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki

Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Gospodarki >>>> >>>> NOWE PODEJŚCIE DO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH +++++++++++++++++ Zamówienia publiczne a małe i średnie przedsiębiorstwa, innowacje i zrównoważony rozwój +++++++++++++++++++++++

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

C O S Ł Y C H A Ć W I Z B I E?

C O S Ł Y C H A Ć W I Z B I E? 10-12/2012 1 cz. I C O S Ł Y C H A Ć W I Z B I E? -27 wrzesień 2012 r. W Katowicach odbył się II 24 Europejski Kongres Małych Średnich Przedsiębiorstw. Tematem wiodącym było Nowoczesne zarządzanie w mikro,

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Żywiec

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Żywiec Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Żywiec Żywiec 2015 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Żywiec powstał w ramach projektu pn. Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Żywca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA JAWORZNA NA LATA 2013-2016

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA JAWORZNA NA LATA 2013-2016 Załącznik do uchwały Nr XXVI/364/2012 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 listopada 2012 r. PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA JAWORZNA NA LATA 2013-2016 Jaworzno, październik 2012

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 512/LVIII/2006. z dnia 29 czerwca 2006r.

Uchwała Nr 512/LVIII/2006. z dnia 29 czerwca 2006r. Uchwała Nr 512/LVIII/2006 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości dla Miasta Ostrołęki na lata 2006-2010. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Konfederacja Lewiatan. BIAŁA KSIĘGA bis. 13 rekomendacji dla rządu na ostatni rok działalności

Konfederacja Lewiatan. BIAŁA KSIĘGA bis. 13 rekomendacji dla rządu na ostatni rok działalności Konfederacja Lewiatan BIAŁA KSIĘGA bis 13 rekomendacji dla rządu na ostatni rok działalności WARSZAWA listopad 2014 Partner Strategiczny: BIAŁA KSIĘGA bis 13 rekomendacji dla rządu na ostatni rok działalności

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA SANOKA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA SANOKA Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sanoka Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA SANOKA Opracował:

Bardziej szczegółowo

2 (84) Maj 2006 INNOWACJE DEFINICJA NOWYCH TECHNOLOGII KREDYT TECHNOLOGICZNY HANDEL ZAGRANICZNY ROZLICZANIE KONTRAKTÓW ZAGRANICZNYCH DOMENY.

2 (84) Maj 2006 INNOWACJE DEFINICJA NOWYCH TECHNOLOGII KREDYT TECHNOLOGICZNY HANDEL ZAGRANICZNY ROZLICZANIE KONTRAKTÓW ZAGRANICZNYCH DOMENY. 2 (84) Maj 2006 INNOWACJE DEFINICJA NOWYCH TECHNOLOGII KREDYT TECHNOLOGICZNY HANDEL ZAGRANICZNY ROZLICZANIE KONTRAKTÓW ZAGRANICZNYCH DOMENY.EU Biuletyn dla małych i średnich firm www.euroinfo.org.pl tel.:

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich Autorzy: dr Marcin Gospodarowicz dr hab. Danuta

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ MIASTA GŁOGOWA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ MIASTA GŁOGOWA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ MIASTA GŁOGOWA Zamawiający: Gmina Miejska Głogów Wykonawca: Envi Konsulting ul. Wolności 13/8 49-300 Brzeg SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 5 1.1. Cel i zakres opracowania... 5 1.2.1.

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach str. 4 Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet str. 7-11 2 (78) 2007 Projekt Econweld ISSN: 1426-63422 Wydawany

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. dla MIASTA OSTROŁĘKI

LOKALNY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. dla MIASTA OSTROŁĘKI Załącznik do uchwały Nr 512/LVIII/2006 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 czerwca 2006r. LOKALNY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI dla MIASTA OSTROŁĘKI na lata 2006-2010 *************************************************************************

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Dane o spółce...1. 1.4. Przepisy prawne będące podstawą działalności Spółki...2. 1.6. Historia Spółki i jej poprzedników prawnych...

Rozdział I Dane o spółce...1. 1.4. Przepisy prawne będące podstawą działalności Spółki...2. 1.6. Historia Spółki i jej poprzedników prawnych... LUBELSKII WĘGIIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA w Bogdance,, 21--013 Puchaczów SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA 2008 ROK Bogdanka,, marrzec 2009 rr.. strona 2 SPIS TREŚCI Rozdział I Dane o spółce...1

Bardziej szczegółowo

www.ingmina.pl Redaktor odpowiedzialny Mikołaj Niedek Współpraca redakcyjna Włodzimierz Kaleta

www.ingmina.pl Redaktor odpowiedzialny Mikołaj Niedek Współpraca redakcyjna Włodzimierz Kaleta W NUMERZE: Rozmowy 2 z Tadeuszem Glazerem, Boimy się nieznanego Dokumenty 4 Bank przyjazny samorządom 6 Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych - samorządowy laureat konkursu EUROPRODUKT 7 Finansowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Honorowa Polska Nagroda Jakości 2007 dla RIG w Katowicach. R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h

Honorowa Polska Nagroda Jakości 2007 dla RIG w Katowicach. R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h Honorowa Polska Nagroda Jakości 2007 dla RIG w Katowicach Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Grudzień 2007 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU Firma

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA REFORMY STRUKTURALNE NA RYNKU PRODUKTÓW I USŁUG ORAZ RYNKU KAPITAŁOWYM POLSKA. Warszawa, listopad 2003 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA REFORMY STRUKTURALNE NA RYNKU PRODUKTÓW I USŁUG ORAZ RYNKU KAPITAŁOWYM POLSKA. Warszawa, listopad 2003 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA REFORMY STRUKTURALNE NA RYNKU PRODUKTÓW I USŁUG ORAZ RYNKU KAPITAŁOWYM POLSKA Warszawa, listopad 2003 r. SPIS TREŚCI WSTĘP 3 POZYCJA KONKURENCYJNA POLSKI 4 RYNEK PRODUKTÓW I USŁUG

Bardziej szczegółowo