SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 CENTRUM MEDYCZNE ŻELAZNA SP. Z O.O WARSZAWA UL. ŻELAZNA 90 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWĘ ZESTAWU LAPAROKOPPOWEGO Z OBRAZEM TRÓJWYMIAROWYM 3D do Centrum medycznego Żelazna Sp. z o.o. Wykaz załączników: * ZAŁĄCZNIK NR 1 Oferta. * ZAŁĄCZNIK NR 2 Formularz cenowy. Opis przedmiotu zamówienia. * ZAŁĄCZNIK NR 3 Projekt umowy. * ZAŁĄCZNIK NR 4 Formularz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia. * ZAŁĄCZNIK NR 5 Informacja dotycząca podwykonawców * ZAŁĄCZNIK NR 6 Doświadczenie zawodowe * ZAŁĄCZNIK NR 7 Instrukcja Bezpiecznej Obsługi Liczba stron SIWZ: 30 ZATWIERDZAM PREZES ZARZĄDU Wojciech Puzyna dr n. med. 1

2 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Centrum Medyczne Żelazna Sp. z o.o. ul. Żelazna Warszawa II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub upzp oraz na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: Dostawa zestawu laparoskopowego z obrazem trójwymiarowym 3D do Centrum Medycznego Żelazna Sp. z o.o. 2. Znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego: 674/D/2014 Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa zestawu laparoskopowego z obrazem trójwymiarowym 3D do Centrum Medycznego Żelazna Sp. z o.o. Przedmiot zamówienia obejmuje również: - dostawę przedmiotu zamówienia do Zamawiającego transportem Wykonawcy do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego. - montaż, zainstalowanie, tj. podłączenie i uruchomienie przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; - przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi, wykorzystania i konserwacji przedmiotu zamówienia - udzielenie co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymaganych parametrów stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ Przedmioty dostawy zamieszczone w ofercie powinny posiadać dokładny i czytelny opis przedmiotu zamówienia na opakowaniu oraz stosowne certyfikaty lub atesty dopuszczające ich stosowanie w służbie zdrowia zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej (powinny odpowiadać określonym normom lub specyfikacjom technicznym, posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia do obrotu oferowanych środków wymagane prawem). Przedmioty dostawy zamieszczone w ofercie powinny być bezpieczne w użyciu dla pacjentów oraz dla personelu. 2

3 IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Przewidywany termin realizacji do 6 tygodni od daty podpisania umowy. V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 3, na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń lub dokumentów żądanych przez Zamawiającego i wymienionych w Dziale VI SIWZ, potwierdzających spełnienie tych warunków. 2. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia. Warunek graniczny spełnia. 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 upzp: a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b. posiadają wiedzę i doświadczenie; c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 upzp. 5. Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków określonych w art. 24 ust. 2 ustawy Pzp. 6. Z postępowania o udzielenie zamówienia zostanie wykluczony Wykonawca, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniki zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. 7. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 8. Zobowiązania podmiotów trzecich (forma i treść): a. do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Gdy dowodem dysponowania zasobami podmiotów trzecich wybranym przez Wykonawcę jest zobowiązanie podmiotu trzeciego, musi ono przybrać formę pisemną i nie jest 3

4 dopuszczalna inna forma, w tym kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem; b. Wykonawca powołujący się na potencjał innych podmiotów powinien, w świetle przepisów art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, przedstawić Zamawiającemu dowód, z którego w sposób jednoznaczny będą wynikać poniższe aspekty: - Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu; - Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; - Charakter stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem; - Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 9. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 10. Zamawiający w myśl art. 26 ust 2a ustawy Pzp żąda wykazania przez Wykonawcę nie później niż na dzień składania ofert spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i braku podstawy do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 11. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: a. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wymaganej wiedzy i doświadczenia jeżeli wykaże się wykonaniem co najmniej jednej odpowiadającej rodzajem przedmiotowi zamówienia dostawy, o wartości brutto nie mniejszej niż: ,00 zł. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, poda ich wartości, przedmiot, daty wykonania i odbiorców oraz załączy dowody (poświadczenie lub jeżeli Wykonawca z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać poświadczenia oświadczenie wykonawcy), potwierdzające że usługi te zostały wykonane należycie. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 12. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń lub dokumentów, będą one zawierały błędy lub jeżeli z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki określone w pkt 1., to Zamawiający wykluczy Wykonawcę odpowiednio na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy. 13. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 upzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 upzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 14. Zamawiający wezwie także w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1 upzp. 4

5 VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca winien dostarczyć: a. Wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodu (poświadczenia) potwierdzającego, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. b. Oświadczenie Wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest on w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w Dziale VI ust 1 pkt b. c. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp załącznik nr 4; d. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca winien dostarczyć: a. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp załącznik nr 4; b. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. c. aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; d. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; e. aktualne zaświadczeni właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; f. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; g. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. h. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 5

6 terminu składania ofert w przypadku zamówień innych niż zamówienia, o których mowa w art. 131a ust 1 i art. 132 ust 1 ustawy Pzp. 3. W przypadku konsorcjum lub spółki cywilnej dokumenty wskazane w Dziale VI ust. 2 niniejszego rozdziału SIWZ każdy z uczestników konsorcjum lub spółki cywilnej składa osobno. 4. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, polega na zasobach innych podmiotów i podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w Dziale VI ust. 2 niniejszego rozdziału SIWZ. 5. W myśl 7 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231), zwanego dalej Rozporządzeniem, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (punkt nr 3 powyżej) oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy (punkt nr 4 powyżej), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 6. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 7. Zamawiający informuje, że jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zobowiązany jest przedstawić dokument lub dokumenty zgodnie 4 ust. 1 pkt 1a Rozporządzenia, tj.: a. Zamiast dokumentów, o których mowa w Dziale VI ust. 2c, 2d, 2e, 2g, 2h niniejszego rozdziału SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 7), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 9), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 11 i 12), wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Dziale VI ust. 2f i 2h niniejszego rozdziału SIWZ, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8,10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6

7 8. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w niniejszym dziale, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument ten musi być wystawiony w stosownym terminie. Terminy poszczególnych dokumentów zostały wskazane wyżej. 9. Ponadto, Wykonawca powinien przedstawić pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba lub osoby wymienione w umowie spółki lub odpowiednim rejestrze, które wskazane są tam jako upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. Pełnomocnictwo winno wskazywać dane osobowe pełnomocnika, szczegółowy zakres jego umocowania, datę jego wystawienia oraz okres, na który zostało udzielone. 10. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ, do oferty należy załączyć: a. oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu dokumentów dopuszczających do obrotu i używania zaoferowanych produktów, zgodnie z wymaganiami prawnymi w szczególności określonymi w ustawie o Wyrobach medycznych z 20 maja 2010 roku - ww. dokumenty Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć na wezwanie Zamawiającego - o ile dotyczy; b. oświadczenie Wykonawcy, iż oferowane wyroby posiadają deklarację zgodności producenta z odpowiednimi normami, certyfikat CE - ww. dokumenty Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć na wezwanie Zamawiającego - o ile dotyczy; c. komplet materiałów reklamowych lub katalogi/foldery z dokładnym opisem przedmiotu zamówienia (zwłaszcza parametrów wymaganych w SIWZ) oraz instrukcję użytkowania przedmiotu zamówienia w języku polskim (o ile dotyczy); d. Certyfikat ISO producenta przedmiotu zamówienia. Oryginały oświadczeń winny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania Wykonawcy. Kopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania Wykonawcy. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania Wykonawcy. Oryginały dokumentów nie są wymagane. VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A ŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej do kontaktu z Zamawiającym: 7

8 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w terminach i na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Wnioski o wyjaśnienie treść SIWZ proszę przesyłać na adres podany powyżej w punkcie nr Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest p. Barbara Szczepaniak, nr tel.: VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Wykonawca przygotowuje i przedstawia ofertę zgodnie z opisem określonym w SIWZ. 2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 3. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 4. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być napisana w języku polskim, złożona w formie oryginału i podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania Wykonawcy. 5. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca sporządził ofertę wraz z załącznikami na własnych formularzach pod warunkiem, że ich istotna treść odpowiadać będzie warunkom określonym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ oraz warunkom określonym w ustawie oraz w aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie. 6. Zaleca się, aby oferta zawierała dane Wykonawcy dotyczące: adresu Wykonawcy, nr REGON oraz NIP, adres internetowy (URL), adres poczty elektronicznej ( ) oraz numer telefonu/faksu; imię i nazwisko osoby umocowanej do podpisania umowy. 7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 8. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty Wykonawcy, który złoży więcej niż jedną ofertę, zostaną uznane za niezgodne z ustawą i odrzucone. 9. Zaleca się, aby oferta zawierała spis treści oraz numerację stron. 10. Każda ze stron oferty powinna być opatrzona imienną pieczęcią oraz podpisem osoby uprawnionej do podpisania oferty/reprezentowania Wykonawcy. 11. Załączniki będące kopiami muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę poprzez opatrzenie kopii imienną pieczęcią i podpisem osoby uprawnionej oraz dopiskiem za zgodność z oryginałem. W myśl 7 ust. 2 Rozporządzenia, dokumenty podmiotów, o których mowa w SIWZ i które będą brały udział w realizacji części zamówienia, winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty lub umocowanego do tej czynności Wykonawcę. 12. Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ. 13. W trosce o ochronę środowiska uprasza się Wykonawców o nie dołączanie do oferty dokumentów, które nie były wymagane przez Zamawiającego lub w ilości większej, niż wymagania w SIWZ. 14. Zaleca się, aby wszelkie zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia w tekście oferty były parafowane i datowane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 15. Wykonawca musi umieścić ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w prawidłowym, zamkniętym opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 8

9 16. Zaleca się, aby opakowanie posiadało: nazwę i adres Wykonawcy, nazwę i adres Zamawiającego, oznaczenie: Oferta na dostawę zestawu laparoskopowego z obrazem trójwymiarowym 3D do Centrum Medycznego Żelazna Sp. z o. o., sygnatura sprawy: 674/D/2014. oraz NIE OTWIERAĆ PRZED dniem r. godz. 10: Poprzez prawidłowe opakowanie oferty, w tym także zamknięcie, należy rozumieć taki sposób zabezpieczenia treści oferty, który uniemożliwi jakiejkolwiek osobie zapoznanie się przed upływem terminu otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 1 i 2 ustawy z jakimkolwiek elementem treści oświadczeń złożonych przez Wykonawcę. 18. Ze względu na możliwość uszkodzenia opakowania podczas przesyłania oferty, zaleca się zastosowanie dwóch kopert oznakowanych jak wyżej. 19. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian przez Wykonawcę musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta, z dopiskiem na opakowaniu np. ZMIANA OFERTY. Koperty oznaczone dopiskiem np. ZMIANA OFERTY zostaną otwarte przy otwieraniu oferty i zostaną dołączone do oferty. 20. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z napisem na kopercie np. WYCOFANIE OFERTY. XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć lub przesłać do siedziby Zamawiającego w Warszawie, ul. Żelazna 90, Sekretariat Centrum Medycznego Żelazna Sp. z o. o. do dnia r. do godz. 10: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sali Konferencyjnej Centrum Medycznego Żelazna Sp. z o. o. budynek A, w dniu r. o godz. 10: Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Wykonawca w Ofercie podaje cenę netto, stawkę podatku VAT oraz cenę brutto. 2. W cenie oferty brutto należy uwzględnić wszystkie koszty, opłaty do poniesienia przez Wykonawcę, a konieczne do wykonania przedmiotu umowy oraz ewentualne upusty i rabaty. 3. Wartość brutto poszczególnych pozycji należy obliczyć w następujący sposób: jednostkowa wartość netto x ilość jednostek + VAT = wartość brutto pozycji XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 9

10 1. Kryteria oceny ofert: Sygnatura sprawy: 674/D/2014 Opis kryterium Waga kryterium Cena oferty 80 % Termin gwarancji 20 % Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty (zgodnie z art. 87 upzp). KRYTERIUM I - cena - waga 80% W powyższym kryterium, wartość punktowa oferty będzie obliczana wg następującej formuły: cena oferty najtańszej Punkty w kryterium cena = cena oferty badanej x 100 pkt. x 80% KRYTERIUM II termin gwarancji - waga 20% W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryterium po wzięciu pod uwagę następujących cech przedmiotu zamówienia: Termin gwarancji: 24 miesiące 0 pkt Termin gwarancji miesięcy 1 pkt Termin gwarancji 37 miesięcy i więcej 2 pkt W kryterium termin gwarancji, wartość punktowa oferty będzie obliczana wg następującej formuły: Liczba pkt badanej oferty Punkty ocena techniczna = x 100pkt x 20% Najwyższa liczba możliwych do zdobycia pkt w kryterium termin gwarancji (2 pkt) Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria oraz ich wagi. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt., w tym: - za najkorzystniejszą cenę - 80 pkt - za termin gwarancji - 20 pkt XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba (osoby) upoważniona (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy, wymieniona w aktualnym odpisie z właściwego rejestru albo w aktualnym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub 10

11 pełnomocnik, który przedstawi pełnomocnictwo od osoby (osób) wymienionej w ww. dokumencie, udzielającej pełnomocnictwa. 2. Wykonawca lub upoważniony przez niego pełnomocnik, stawi się w siedzibie Zamawiającego w wyznaczonym terminie celem zawarcia umowy o zamówienie publiczne. Nie stawienie się w wyznaczonym terminie uznane będzie przez Zamawiającego za uchylenie się od podpisania umowy. XV. WADIUM 1. Termin wniesienia wadium: Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, określonego w punkcie nr 1 rozdz. XI SIWZ. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień i godzinę wpływu środków na konto Zamawiającego lub złożenie oryginału gwarancji czy poręczenia na ręce Zamawiającego (może być dołączone do oferty pod warunkiem, że nie jest z nią trwale złączone). Wysokość wadium na całość zamówienia wynosi: 8 000,00 zł. (słownie: osiem tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione: a) w pieniądzu - na rachunek Zamawiającego w Banku PEKAO S.A, nr konta: nr konta: b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (Dz. U. Z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 3. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, a kopia dowodu (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) jego wniesienia dołączona do oferty. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Zarówno gwarancje jak i poręczenia, muszą być udzielane do końca terminu związania ofertą wskazanego w niniejszej SIWZ oraz wskazywać wszystkie bez wyjątku wymienione w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych okoliczności, w których Wykonawca składający ofertę traci wadium na rzecz Zamawiającego. 6. Zatrzymanie wadium: W przypadku wniesienia wadium w formach określonych w pkt. 3 lit. b - e jw., dokumenty te muszą zawierać określenie przypadków, w których wadium zostaje zatrzymane przez Zamawiającego, tj., kiedy Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub kiedy Wykonawca, który złożył ofertę: d) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 upzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 upzp pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11

12 7. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza Zamawiający zatrzymuje wadium (w przypadkach określonych wyżej) wraz z należnymi odsetkami. 8. Zwrot wadium: Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. XVI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ICH WARUNKACH Projekt umowy Załącznik nr 3 do SIWZ. XVIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej na zasadach zawartych w Dziale VI ustawy Prawo zamówień Publicznych (art g). 2. Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy Pzp odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (oraz przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do jego wniesienia, w taki sposób aby mógł się on zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu) w terminie: 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób; odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej; wobec pozostałych czynności w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 4. Wykonawca ma obowiązek wniesienia na konto Urzędu Zamówień Publicznych wpisu od odwołania, najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołączyć do odwołania. 5. Wysokość wpisu jest uzależniona od przedmiotu i wartości zamówienia i wynosi ,00 zł. 12

13 XIX. OPIS CZĘSCI ZAMÓWIENIA Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. XX. OFERTA WARIANTOWA Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. XXI. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH 1. Zamawiający dopuszcza zatrudnienie podwykonawców Załącznik nr 5 2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 3. W przypadku nie załączenia do ofert załącznika nr 5. Zamawiający uzna, iż cały zakres zamówienia będzie realizowany siłami własnymi Wykonawcy, tj. bez udziału podwykonawców. XXII. SPIS DRUKÓW ORAZ ZAŁĄCZNIKÓW, JAKIE WYKONAWCA WYPEŁNI / DOŁĄCZY DO OFERTY: * ZAŁĄCZNIK NR 1 Oferta. * ZAŁĄCZNIK NR 2 Formularz cenowy. Opis przedmiotu zamówienia. * ZAŁĄCZNIK NR 3 Projekt umowy. * ZAŁĄCZNIK NR 4 Formularz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia. *ZAŁĄCZNIK NR 5 Informacja dotycząca podwykonawców * ZAŁĄCZNIK NR 6 Doświadczenie zawodowe * ZAŁĄCZNIK NR 7 Instrukcja bezpiecznej obsługi 13

14 ZAŁĄCZNIK NR 1 OFERTA Pieczęć Wykonawcy Nawiązując do ogłoszenia w trybie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWĘ ZESTAWU LAPAROSKOPOWEGO Z OBRAZEM TRÓJWYMIAROWYM 3D 1. Oferujemy wykonanie dostawy objętej zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ, za cenę zgodnie z wypełnionym Załącznikiem nr 1: Oferta oraz Załącznikiem nr 2: Formularz cenowy. Opis przedmiotu zamówienia. Wartość netto...pln Podatek VAT...PLN Wartość brutto...pln SŁOWNIE: Netto: VAT...%... Brutto: W przypadku wyboru naszej oferty, wskazujemy następujące osoby do umieszczenia w Umowie jako reprezentacja Wykonawcy (zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym / wpisem w ewidencji gospodarczej*/ udzielonym pełnomocnictwem ): Imię i nazwisko... stanowisko/funkcja * Imię i nazwisko stanowisko/funkcja * 3. Oświadczamy, że wszystkie przedmioty zamówienia zamieszczone w niniejszej ofercie posiadają stosowne certyfikaty lub atesty dopuszczające ich stosowanie w służbie zdrowia zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej oraz są bezpieczne w użyciu zarówno dla personelu medycznego jak i pacjentów. 4. Na... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty, którą stanowią:... str,... itd.... str,... itd.... str.... itd.... str,... itd.... str.... itd. itd dnia Podpis(y) osoby, osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo. 14

15 ZAŁĄCZNIK NR 2 Pieczęć Wykonawcy FORMULARZ CENOWY. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA L.p. Podstawowe dane oferowanego produktu Wymagana wartość Oferowana wartość 1 Nazwa Podać 2 Producent / kraj Podać 3 Model / typ Podać 4 Rok produkcji 2014 Podać L.p. Parametry wymagane (WYPEŁNIA WYKONAWCA) Wpisać jeżeli oferowane parametry są zgodne z wymaganymi oraz opisać parametr jeśli jest to wymagane* Zestaw laparoskopowy 3D Full HD składający się z następujących elementów 1 Głowica kamery 3D Full HD zintegrowana z optyką i światłowodem - 0 stopni, nieautoklawowalna 2 Sterownik kamery 3D Full HD 3 Źródło światła Xenon 4 Monitor 3D Full HD min. 32" 5 Monitor 2D min.17" 6 Wózek do systemu 3D 7 Okulary polaryzacyjne 3D 15

16 8 Okulary polaryzacyjne 3D z zabezpieczeniem przeciw zsunięciu się okularów z głowy 9 Sterylne pokrowce głowicy kamery 10 Dodatkowy monitor 3D Full HD min. 32" 11 Akcesoria 12 Insuflator 13 Pompa ssąco-płucząca Specyfikacja głowicy kamery 3D Full HD zintegrowanej z optyką i światłowodem L.p. Parametry wymagane Wymagana odpowiedź 1 Głowica kamery zintegrowana z podwójnym kablem do podłączenia ze źródłem światła i sterownikiem kamery do użycia z jednorazowym pokrowcem na optykę, nieautoklawowalna 2 Kąt patrzenia optyki 0-1szt 3 Wyposażona w 2 oddzielne przetworniki obrazu 1/3", min. rozdzielczość: natywne Full HD (1920 x 1080 pixeli) 4 Zintegrowane elementy grzewcze zapobiegające parowaniu końcówki optyki 5 Proporcje obrazu 16:9, pole widzenia min. 70 stopni 6 Posiada 4 przyciski sterujące: balans bieli, włączenie/wyłączenie źródła światła, nagrywanie, rotacja obrazu 7 Średnica zewnętrzna razem z pokrowcem jednorazowego użytku 10mm 8 Długość robocza razem z pokrowcem jednorazowego użytku 330mm 9 Możliwość rotacji obrazu o 180 za pomocą przycisku na głowicy kamery, w przypadku integracji z optyką skośną (30 ) Specyfikacja sterownika kamery 3D Full HD Sygnatura sprawy: 674/D/2014 (WYPEŁNIA WYKONAWCA) Wpisać jeżeli oferowane parametry są zgodne z wymaganymi oraz opisać parametr jeśli jest to wymagane* 16

17 L.p. Parametry wymagane Wymagana odpowiedź 1 Sterownik wyposażony w min 2 wyjścia DVI, 1port LAN, min 2 porty USB, 1 wyjście S-Video, min 2 wyjścia HD/SDI dla sygnału 3D, 1 wyjście BNC, 1 złącze bus master 1 port do przyłączenia kabla głowicy kamery 2 Sterownik wyposażony w min. 6 przycisków do sterowania menu: min. do stop klatki, nagrywania, przełączania trybu 3D do 2D 3 Funkcje menu: 3.1 Możliwość regulacji przez użytkownika takich ustawień jak jasność, kolor, szczegóły, nazwa użytkownika, ustawienia fabryczne 3.2 Możliwość zapisu danych pacjenta (nazwisko, wiek, płeć, numer ewidencyjny) 3.3 Aktywacja funkcji balans bieli 4 Wbudowany twardy dysk (HDD) o pojemności >320 GB 5 Interfejs połączenia z siecią 6 Funkcja zapisu zdjęć 2D 7 Funkcja zapisu video 2D Specyfikacja źródła światła Xenon L.p. Parametry wymagane Wymagana odpowiedź 1 Źródło światła wyposażone w min. 1 przyłącze do światłowodu, wyświetlacz LED, 4 przyciski, min: 2 do zw./zmn. intensywności, standby, menu 2 Funkcje źródła światła: 2.1 Wskaźnik żywotności lampy w godzinach Sygnatura sprawy: 674/D/2014 (WYPEŁNIA WYKONAWCA) Wpisać jeżeli oferowane parametry są zgodne z wymaganymi oraz opisać parametr jeśli jest to wymagane* (WYPEŁNIA WYKONAWCA) Wpisać jeżeli oferowane parametry są zgodne z wymaganymi oraz opisać parametr jeśli jest to wymagane* 17

18 2.2 Wskaźnik mocy światła w % 3 Minimalna moc 300 W 4 Możliwość szybkiej wymiany żarówki ksenonowej za pomocą wyjmowanego wkładu 5 1 przyłącze do bus-system Specyfikacja monitora 3D L.p. Parametry wymagane Wymagana odpowiedź 1 Minimalna wielkość monitora 32" 2 Minimalna rozdzielczość 1920 x 1080 pixeli 3 Format 16:9 4 Kontrast min 1300:1 5 2 wejścia HD-SDI (lewe i prawe) 6 1 płyta adaptera 2D do 3D 7 1 przyłącze do bus-system 8 1 wejście DVI Specyfikacja monitora 2D L.p. Parametry wymagane Wymagana odpowiedź 1 1 wejście DVI 2 Minimalna wielkość monitora 17" Specyfikacja wózka do zestawu L.p. Parametry wymagane Wymagana odpowiedź 1 Wózek pozwalający na ustawienie wszystkich elementów zestawu 2 Tylna kolumna wózka do zwiększenia stabilności Sygnatura sprawy: 674/D/2014 (WYPEŁNIA WYKONAWCA) Wpisać jeżeli oferowane parametry są zgodne z wymaganymi oraz opisać parametr jeśli jest to wymagane* (WYPEŁNIA WYKONAWCA) Wpisać jeżeli oferowane parametry są zgodne z wymaganymi oraz opisać parametr jeśli jest to wymagane* (WYPEŁNIA WYKONAWCA) Wpisać jeżeli oferowane parametry są zgodne z wymaganymi oraz opisać parametr jeśli jest to wymagane* 18

19 Cztery podwójne antystatyczne kółka, przednie z 3 blokadą Wyposażony w szufladę, przyłącze do butli CO2, 4 uchwyt do łatwego manewrowania Zintegrowany transformator izolacyjny max VA Ruchome ramie do mocowania drugiego monitora, z możliwością zmiany ustawienia monitora w 6 trakcie zabiegu z prawej na lewą stronę względem głównego monitora Specyfikacja sterylnego pokrowca jednorazowego użytku L.p. Parametry wymagane Wymagana odpowiedź 1 Sterylny pokrowiec jednorazowego użytku, z zintegrowanym mechanizmem blokującym 2 Sterylna bariera pomiędzy niesterylną głowicą/optyką a pacjentem 3 Kąt patrzenia 0-16 szt, 4 Dystalna końcówka szklana dla zapewnienia niezakłuconego czystego obrazu 5 Pokrowiec pojedynczo pakowany, sterylny, bez latexu Specyfikacja dodatkowego monitora 3D L.p. Parametry wymagane Wymagana odpowiedź 1 Minimalna wielkość monitora 32" 2 Minimalna rozdzielczość 1920 x 1080 pixeli 3 Format 16:9 4 Kontrast 1300:1 5 2 wejścia HD-SDI (lewe i prawe) 19 Sygnatura sprawy: 674/D/2014 (WYPEŁNIA WYKONAWCA) Wpisać jeżeli oferowane parametry są zgodne z wymaganymi oraz opisać parametr jeśli jest to wymagane* (WYPEŁNIA WYKONAWCA) Wpisać jeżeli oferowane parametry są zgodne z wymaganymi oraz opisać parametr jeśli jest to wymagane*

20 6 1 płyta adaptera 2D do 3D 7 1 przyłącze do bus-system 8 1 wejście DVI Akcesoria L.p. Parametry wymagane Klawiatura USB do podłączenia do sterownika 1 kamery Pamięć przenośna USB do podłączenia do 2 sterownika kamery Insuflator L.p. Parametry wymagane Wymagana odpowiedź Wymagana odpowiedź Sygnatura sprawy: 674/D/2014 (WYPEŁNIA WYKONAWCA) Wpisać jeżeli oferowane parametry są zgodne z wymaganymi oraz opisać parametr jeśli jest to wymagane* (WYPEŁNIA WYKONAWCA) Wpisać jeżeli oferowane parametry są zgodne z wymaganymi oraz opisać parametr jeśli jest to wymagane* 1 Urządzenie do wytworzenia odmy podczas zabiegów laparoskopowych 2 Regulacja ciśnienia insuflacji 1-30 mmhg 3 Maksymalny przepływ CO2 min. 40 l/min 4 Zintegrowany system podgrzewania gazu do tem 37 C 5 Automatyczna desuflacja gazu 6 Duży wyświetlacz LCD prezentujący parametry pracy 7 Dren do insuflacji z podgrzewaniem, autoklawowalny 8 Przewód wysokociśnieniowy do połączenia z butlą CO2 9 Filtry do gazu - 25 szt. Pompa ssąco-płucząca L.p. Parametry wymagane Wymagana (WYPEŁNIA WYKONAWCA) 20

21 Pompa ssąco-płucząca z wbudowanymi trzema trybami pracy: do zabiegów laparoskopowych, histeroskopowych i urologicznych Sterowanie za pomocą końcówki ssąco-płuczącej oraz sterownika nożnego pilota Przepływ płynów min ml/min, ciśnienie 400 mmhg Dreny: płuczące -1 szt., ssący-1 szt., podciśnieniowy 10 szt. odpowiedź Wpisać jeżeli oferowane parametry są zgodne z wymaganymi oraz opisać parametr jeśli jest to wymagane* WARUNKI GWARANCJI I SERWIS POGWARANCYJNY L.P WYMAGANE INFORMACJE OKRES GWARANCYJNY Okres gwarancji w miesiącach (min. 24 m). Gwarancja musi obejmować wszystkie elementy oferowanego sprzętu i jego wyposażenia. Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniających do wymiany całego urządzenia na nowe max 3 (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika) Czas reakcji serwisu przyjęte zgłoszenie max 24 godziny w dni robocze, podjęta naprawa max. 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii faksem, telefonicznie lub pocztą elektroniczną Przerwa w eksploatacji urządzenia łącznie z naprawą gwarancyjną wynosząca więcej niż 5 dni przedłużająca okres gwarancji o tę przerwę, podać (parametr punktowany, sposób przyznawania punków podano w rozdz. XIII str. 10 SIWZ) 5. Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny 6. Urządzenie wymaga okresowych przeglądów technicznych po okresie gwarancji. / NIE ODPOWIEDŹ WYKONAWCY** 21

22 Przeglądy techniczne w okresie gwarancji (min. raz na 12 miesięcy) wykonane będą na koszt Wykonawcy. Należy podać ile przeglądów rocznie jest wymaganych przez producenta sprzętu - W przypadku wystąpienia wad lub usterek w okresie gwarancyjnym Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Wykonawcy o zaistniałej sytuacji. Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w ciągu 5 dni roboczych od momentu podjęcia naprawy lub 10 dni roboczych od momentu podjęcia naprawy w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych zza granicy. W przypadku gdy usunięcie awarii trwa dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia do siedziby Zamawiającego urządzenia zastępczego o zbliżonych parametrach, chyba że Zamawiający zwolni Wykonawcę od tego obowiązku. Wykonawca, w okresie gwarancji, zapewni nieodpłatnie materiały zużywalne (poza sterylnymi jednorazowymi) czyli takie materiały i części zamienne, które występują w integralnej części samego urządzenia łącznie z materiałami wymienianymi podczas przeglądu okresowego. SERWIS POGWARANCYJNY Min. 10 letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podać Sygnatura sprawy: 674/D/2014 sprzedaży ** Kolumna z wymaganymi informacjami stanowi wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. (nie dotyczy punktu nr 6) OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. Dostawa przedmiotowego wyrobu kompletna, gotowa do eksploatacji bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 2. Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe. 3. Urządzenie powinno być łatwe w utrzymaniu czystości gładkie powierzchnie bez wystających elementów obudowy, kształty zaokrąglone, bez ostrych krawędzi. 4. Szkolenie personelu z obsługi urządzenia w ramach jego zakupu (w dwóch terminach), po bezwzględnym uzgodnieniu terminu szkolenia z Zamawiającym wraz z poświadczeniem przeprowadzenia szkolenia. 5. Szkolenie personelu technicznego w zakresie bieżącej konserwacji oraz podstawowych napraw po okresie gwarancji. Szkolenie potwierdzone będzie: a. wydaniem zaświadczenia / certyfikatu o przebytym szkoleniu podpisanym przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania... dnia Podpis(y) osoby, osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo. 22

23 ZAŁĄCZNIK NR 3 UMOWA nr.../2014r W dniu roku między: spółką Centrum Medyczne Żelazna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01 004), przy ul. Żelaznej 90, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , z kapitałem zakładowym w wysokości ,00 zł., posiadającą numer NIP: oraz REGON: , zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: 1) Wojciecha Puzynę dr n. med. Prezesa Zarządu a..., z siedzibą w... (......) przy ul...., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:..., posiadającą numer REGON:... oraz numer NIP:..., zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: 1)......; 2) Panem/Panią, zam. w... ( ) przy ul...., prowadzącym/-ą działalność gospodarczą pod firmą w. (..) przy ul.., wpisanym/-ą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadającym/-ą numer REGON:.. oraz numer NIP:, zwanym/ą w dalszej części umowy Wykonawcą wyłonioną w postępowaniu o zamówienie publiczne na podstawie art. 39 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych, została zawarta Umowa następującej treści: 1. PRZEDMIOT UMOWY Przedmiotem Umowy jest dostawa zestawu laparoskopowego z obrazem 3D trójwymiarowym do siedziby Zamawiającego oraz szkolenie pracowników, zgodnie z Formularzem Cenowym stanowiącym Załącznik do niniejszej Umowy. 2. WARTOŚĆ UMOWY Wartość Umowy ustala się na kwotę netto:.. zł. (słownie:.. ), plus podatek VAT, według obowiązujących stawek, co stanowi łączną wartość brutto:. zł. (słownie: ). 3. WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za dostarczony przedmiot Umowy zgodnie z 2 Umowy. 23

24 2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z podpisanym Protokołem Odbioru. 3. Płatność zostanie dokonana w formie przelewu na rachunek Wykonawcy określony w fakturze. 4. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności bez pisemnej zgody Zamawiającego. 4. WARUNKI I TERMIN DOSTAWY 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot Umowy oraz przeszkolić personel na własny koszt i ryzyko w terminie do 6 tygodni od podpisania Umowy czyli do dnia Wykonawca dostarczy przedmiot Umowy do siedziby Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu dostawy ze Specjalistą ds. urządzeń medycznych, pod nr tel.: Osobą odpowiedzialną za dostawę po stronie Wykonawcy jest.. nr tel. 3. Wykonawca opatrzy opakowanie towaru znakami: a) nazwa Wykonawcy; b) miejsce przeznaczenia; c) numer Umowy; 4. Do dostawy Wykonawca dołączy: dokumenty potwierdzające rodzaj, cenę towaru będącego przedmiotem dostawy fakturę VAT i ewentualnie dokument przewozowy instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej. instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej (na płycie). instrukcja bezpiecznej obsługi (wzór stanowi załącznik do umowy) w wersji papierowej, z podpisem i pieczęcią. instrukcja bezpiecznej obsługi w wersji elektronicznej (na płycie). deklaracja zgodności - CE kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem. w wersji papierowej i elektronicznej wpis do rejestru wyrobów medycznych kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem. karta gwarancyjna określająca terminy i warunki gwarancji. pisemna informacja określająca zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym. zaświadczenie potwierdzające przeszkolenie pracownika z Działu Technicznego Szpitala, uprawniające do bieżącej konserwacji oraz podstawowych napraw po upływie gwarancji i podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentacji. zaświadczenie - wykaz osób z personelu medycznego, przeszkolonych z obsługi urządzenia/sprzętu. protokół z wykonania pomiaru bezpieczeństwa elektrycznego podczas instalacji, przy pierwszym uruchomieniu urządzenia na terenie Szpitala zgodnie z normą oświadczenie, że wszystkie przyrządy pomiarowe, znajdujące się w serwisie i biorące udział w pomiarach, posiadają aktualną legalizację, kalibrację itp. protokół dostawy/ instalacji. oświadczenie o kompletności dostawy zgodnie ze specyfikacją upoważnienie dla osoby podpisującej dokumenty instalacji odbioru sprzętu, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej jeżeli wytwórca urządzenia dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych, Wykonawca załączy do dostawy wykaz dostawców takich części i materiałów. 24

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Dostawa implantów do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego do Centrum Medycznego Żelazna Sp. z

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 335490-2015

Zamówienie public... - 335490-2015 1 z 10 2015-09-24 09:30 Zamówienie public... - 335490-2015 24/09/2015 S185 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Warszawa: Sprzęt wideokonferencyjny

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 134-247249. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 134-247249. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:247249-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 134-247249 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą sprzętu oraz wdrożeniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl/oferty.php?pid=25654 Warszawa: Wykonanie i dostawa ubrań roboczych

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania edukacyjnego 2015/S 073-128556

Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania edukacyjnego 2015/S 073-128556 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128556-2015:text:pl:html Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania edukacyjnego 2015/S 073-128556 Biblioteka Publiczna im.

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do pisma z dn. 30.07.2015r. Aktualizacja z dn. 30.07.2015r. ZAŁĄCZNIK NR 2

Załącznik do pisma z dn. 30.07.2015r. Aktualizacja z dn. 30.07.2015r. ZAŁĄCZNIK NR 2 Załącznik do pisma z dn. 30.07.2015r. Aktualizacja z dn. 30.07.2015r. ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ CENOWY. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pieczęć Wykonawcy L.p. Podstawowe dane oferowanego produktu Wymagana wartość

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349179-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 Grontmij Polska sp.

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.6.2015, 2015/S 113-204288)

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.6.2015, 2015/S 113-204288) 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:242208-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208 Warszawski Szpital dla Dzieci Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S

PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98394-2013:text:pl:html PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S 060-098394 Koleje Śląskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Dostawa materiałów opatrunkowych do Centrum Medycznego Żelazna Sp.

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE

SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE Koło: SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE Numer ogłoszenia: 41956-2015; data zamieszczenia: 25.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Suwalski Ośrodek Kultury 16-400 Suwałki ul. Papieża Jana Pawła II 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Stoły operacyjne 2011/S

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Stoły operacyjne 2011/S 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:252653-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Stoły operacyjne 2011/S 152-252653 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Monitory 2012/S 182-298910. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Monitory 2012/S 182-298910. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:298910-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Monitory 2012/S 182-298910 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 Dostawa skanerów: znak sprawy: 3/2011 Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Aparaty ultrasonograficzne 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Aparaty ultrasonograficzne 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328885-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Aparaty ultrasonograficzne 2012/S 200-328885 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64786-2016:text:pl:html Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 040-064786 Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi szkolenia specjalistycznego 2014/S

Polska-Wrocław: Usługi szkolenia specjalistycznego 2014/S 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:31222-2014:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi szkolenia specjalistycznego 2014/S 020-031222 Dolnośląski Ośrodek Polityki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl/.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl/. 1 z 5 2015-06-11 14:34 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl/. Warszawa: Przeprowadzenie kompleksowej usługi migracji systemu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA Andrzej Jagusiewicz Warszawa, dnia 2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA, MONTAŻ, USTAWIENIE I INSTALACJA MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wssk.wroc.pl Wrocław: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.pl Warszawa: Wykonanie, dostawa, montaż i ustawienie mebli

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Przemyśl: Dostawa sprzętu dla inwestycji Kino Centrum Cyfryzacja. Numer ogłoszenia: 430944-2013; data zamieszczenia: 22.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.6.2015, 2015/S 118-213742)

Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.6.2015, 2015/S 118-213742) 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:218912-2015:text:pl:html Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912 Eko-Region Sp. z o.o., ul. Bawełniana

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Kołobrzeg: Okresowe dostawy środków czystości Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Kołobrzeg: Okresowe dostawy środków czystości Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.niwa.info.pl/ Kołobrzeg: Okresowe dostawy środków czystości Numer ogłoszenia: 20876 2016; data

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. 1 z 7 2013-11-28 08:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. Białystok: Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: Dostawa materiałów kontrolnych do międzynarodowej kontroli

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:108112-2016:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.pl Warszawa: Zakup i dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzycznaradom.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzycznaradom.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzycznaradom.pl Radom: Dostawa fortepianu koncertowego dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O. Kolberga

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42,

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42, Warszawa: Organizacja konferencji Dzień Tematyczny Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) Numer ogłoszenia: 45694-2011; data zamieszczenia: 16.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl Kraków: Dostawa instrumentów i akcesoriów endodontycznych dla SP ZOZ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl Warszawa: Wykonanie kontroli okresowej instalacji gazowych oraz wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa: System zdalnego dostępu VPN Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: System zdalnego dostępu VPN Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Page 1 of 9 Warszawa: System zdalnego dostępu VPN Numer ogłoszenia: 219492-2013; data zamieszczenia: 07.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:151306-2015:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Nowa Ruda: Budowa kompleksu obiektów sportowych przy szkole podstawowej w

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Gdańsk: Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym przeprowadzenie powtórnej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Tarnów: Modernizacja i doposażenie budynku stacji kontroli pojazdów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Tarnowie Numer ogłoszenia: 417454-2014; data zamieszczenia: 22.12.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa tonerów do drukarki Canon I Sensys 7660 cdn Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY LECZNICZE RÓŻNE

PRODUKTY LECZNICZE RÓŻNE SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP: 669-10-44-410 REGON: 330006292 BANK: BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAZIMIERZA ZIELIŃSKIEGO W MODLIBORZYCACH Numer ogłoszenia: 160812-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej konserwacji pomieszczeń w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 Numer ogłoszenia: 150606-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kcr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kcr.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kcr.pl Kraków: Wykonanie przez Wykonawcę pełnobranżowej budowlano wykonawczej dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul. Kraków: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na remoncie pokrycia dachowego wraz z wymianą instalacji odgromowej i szyb w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.zdp.stargard.pl/ Stargard Szczeciński: Dodatkowe odwodnienie drogi powiatowej nr 1709Z

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Okręgowy Urząd Probierczy, ul. Rakowicka 3, 31-511 Kraków, woj. małopolskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Okręgowy Urząd Probierczy, ul. Rakowicka 3, 31-511 Kraków, woj. małopolskie, Strona 1 z 5 Kraków: Dostawa 1 szt. laserowego urządzenia do oznaczania wyrobów ze stopów metali szlachetnych Numer ogłoszenia: 92184-2016; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-03-24 14:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na świadczenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276787-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan. 1 z 8 2015-03-10 12:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Druk i sukcesywna dostawa

Bardziej szczegółowo

Świętochłowice: Dostawa materiałów szewnych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Świętochłowice: Dostawa materiałów szewnych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Świętochłowice: Dostawa materiałów szewnych Numer ogłoszenia: 15020-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo