PN 2/2015 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PN 2/2015 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM"

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o Sokółka, ul. Targowa 15, tel , fax , ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w MPWiK Sp. z o.o. na: Dostawę samochodu dostawczego fabrycznie nowego, rok produkcji 2015, do 3,5 t dla MPWiK Sp. z o.o. w Sokółce sfinansowaną kredytem 4x25% Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać na stronie internetowej Zamawiającego Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami: Marcin Kuźmicki tel Termin składania ofert upływa w dniu r. o godz Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie Zamawiającego w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Targowa Sokółka. Wadium : nie dotyczy. Kryteria wyboru oferty: cena % Wymagany termin realizacji zamówienia: 90 dni od dnia podpisania umowy. W przetargu mogą brać udział Wykonawcy, którzy: 1. nie są wykluczeni na podstawie postanowień Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w MPWiK Sp. z o.o. w Sokółce, 2. spełniają warunki podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 3. złożą pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń 4. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1. ZAMAWIAJĄCY: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o Sokółka, ul. Targowa 15, tel fax REGON: , NIP: Adres strona internetowa: Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00 2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na dostawy do EURO wg Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w MPWiK Sp. z o.o. Regulamin* należy przez to rozumieć Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce, dostępny na stronie 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Dostawa samochodu dostawczego fabrycznie nowego, rok produkcji 2015, do 3,5 t dla MPWiK Sp. z o.o. w Sokółce sfinansowana kredytem 4x25% Podstawowe wymogi przedmiotu zamówienia ujęto w załączniku nr 1 do SIWZ. Warunki kredytowania zamówienia: Kredytu udziela Wykonawca zgodnie z zachowaniem przepisów ustawy Prawo Bankowe, lub bank przez niego wskazany. Kredyt w formule 4 x 25 % z udziałem własnym Zamawiającego w wysokości 25% wartości brutto (z podatkiem VAT) przedmiotu zamówienia. Kwota kredytu stanowi wartość 75% wartości brutto (z podatkiem VAT) przedmiotu zamówienia. Spłata kredytu jest rozłożona na 3 lata, obejmuje trzy roczne raty spłat kredytu w latach według poniższego harmonogramu. - pierwsza wpłata (udział własny Zamawiającego) 25% wartości przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni licząc od dnia dostawy i protokolarnego odbioru przez Zamawiającego samochodu dostawczego, - druga wpłata (kredyt) 25% wartości przedmiotu zamówienia do końca I kwartału 2016 roku, - trzecia wpłata (kredyt) 25% wartości przedmiotu zamówienia do końca I kwartału 2017 roku, - czwarta wpłata (kredyt) 25% wartości przedmiotu zamówienia do końca I kwartału 2018 roku. Wykonawca jest zobowiązany do ujęcia w wartości zamówienia wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania zamówienia, a w szczególności kosztu samochodu dostawczego wraz z kosztami jego dostawy i ubezpieczenia w drodze, udzielenia kredytu z ratami głównymi i odsetkami,, prowizji bankowej, oraz wszystkim innymi kosztami związanymi z udzieleniem kredytu. Koszt ubezpieczenia OC i AC w pierwszym roku użytkowania samochodu dostawczego należy wykazać jako odrębną pozycję wartości przedmiotu zamówienia. 4. OFERTY CZĘŚCIOWE Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych. 5. OFERTY WARIANTOWE Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

3 6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: Ofertę stanowi wypełniony druk OFERTA z wypełnionymi załącznikami i wymaganymi dokumentami i zaświadczeniami. Złożenie przez jednego Wykonawcę oraz podmioty występujące wspólnie więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie. Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wymagane jest, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały uniemożliwiający wysunięcie kartek. Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 r nr 47 poz. 211 z późn. zm.) i należy je załączyć jako odrębną część nie złączoną z ofertą w sposób trwały. Forma dokumentów Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą : ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM i poświadczone przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, zgodnie z załączonym pełnomocnictwem. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. Podpisy Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik podpisują: - wszystkie dokumenty i załączniki związane ze składaną ofertą, - miejsca, w których zostały naniesione zmiany. Pełnomocnictwo W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika. Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać do wglądu oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa. 7. TERMIN WYKONANIA ZADANIA Do 90 dni licząc od dnia podpisania umowy. 8. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 1. Ofertę należy złożyć do dnia r. do godz w Sekretariacie MPWiK. Sp. z o.o. w Sokółce ul. Targowa 15, w zamkniętej kopercie. Kopertę należy oznaczyć:

4 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce Sokółka ul. Targowa 15 OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY na Dostawę samochodu dostawczego fabrycznie nowego, rok produkcji 2015, do 3,5 t dla MPWiK Sp. z o.o. w Sokółce sfinansowaną kredytem 4x25% Nie otwierać przed terminem r. do godz Ofertę składaną za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, przesyłki kurierskiej itp. należy przygotować w sposób określony w pkt. 1 i przesłać na adres Zamawiającego. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert, zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową, przesyłką kurierską itp., o ważności jej złożenia nie decyduje data stempla pocztowego, a tylko i wyłącznie data wpływu oferty do Zamawiającego. Koperta poza oznakowaniem jak wyżej powinna być opisana nazwą i adresem Wykonawcy. Niewłaściwe oznaczenie koperty zawierającej ofertę spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli braki lub błędy w tym zakresie uniemożliwiają prawidłowe otwarcie oferty. 9. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT: Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta. 10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY Wykonawca jest zobowiązany do ujęcia w wartości zamówienia wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania zamówienia, a w szczególności kosztu samochodu dostawczego wraz z kosztami jego dostawy i ubezpieczenia w drodze, udzielenia kredytu z ratami głównymi i odsetkami, prowizji bankowej, oraz wszystkim innymi kosztami związanymi z udzieleniem kredytu. Koszt ubezpieczenia OC i AC w pierwszym roku użytkowania samochodu dostawczego należy wykazać jako odrębną pozycję wartości przedmiotu zamówienia. Cena określona przez Wykonawcę zostaje ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianie. Ostateczna cena oferty (wartość przedmiotu zamówienia) winna być wyrażona w zł, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 11. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. W przetargu mogą brać udział Wykonawcy, którzy: 1/ nie są wykluczeni na podstawie postanowień Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce, 2/ spełniają warunki podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 3/ złożą pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń 4/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Potwierdzeniem spełnienia powyższego warunku będzie złożenie przez Wykonawcę stosownych dokumentów wymienionych w pkt 13 SIWZ

5 12. KRYTERIA WYBORU OFERTY: Zamawiający dokona oceny złożonych ofert. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie: Kryterium CENY będącej wartością przedmiotu zamówienia brutto łącznie z podatkiem VAT - waga 100 %. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt. Uzyska ją oferta najkorzystniejsza, tzn. oferta z najniższą ceną. Kolejne oferty otrzymają ilość punktów wynikającą z następującego wyliczenia: cena najkorzystniejszej oferty ilość punktów = x 100 pkt. cena badanej oferty 13. OFERTA WINNA ZAWIERAĆ: 1/ Wypełniony druk Oferta z załącznikami od nr 1 do nr 7, stanowiący załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2/ Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 6 miesięcy od daty złożenia oferty. 14.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. Wadium nie jest wymagane. 15. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 45 dni od dnia otwarcia ofert 16. POWODY ODRZUCENIA OFERTY: Zamawiający odrzuci ofertę nie spełniającą postanowień 45 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce. 17. OSOBY UPOWAŻNIONE DO UDZIELANIA INFORMACJI OFERENTOM: Uprawnieni do kontaktów z oferentami jest: Marcin Kuźmicki tel Zebrania z oferentami w sprawie wyjaśnień Specyfikacji nie przewiduje się. Każdy Wykonawca ma prawo, wyłącznie pisemnie, zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści dokumentów przetargowych jednak nie później niż 6 dni przed upływem terminu do składania ofert. 18. TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW I ZAWARCIA UMOWY: Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym przetargu i zgodnie z warunkami SIWZ.

6 Wyniki postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej Zamawiającego oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń MPWiK Sp. z o.o. w Sokółce, znajdującej się w siedzibie MPWiK Sp. z o.o. w Sokółce ul. Targowa 15. Wszyscy Wykonawcy zostaną także poinformowani o wyborze oferty pisemnie. 19.WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA: Postępowanie o zamówienie unieważnia się w przypadkach określonych w 48 Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce. 20. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY: Istotne warunki umowy zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ oraz w pkt.3 SIWZ. 21.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. Nie jest wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 22. PROTESTY: Wykonawca, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w SIWZ ma prawo złożyć protest na piśmie z uzasadnieniem w terminie 5 dni od daty, w której powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę protestu. Sokółka, dnia r.

7 Załącznik Nr 1 do SIWZ PODSTAWOWE WYMOGI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dotyczy pojazdu dostawczego o : DMC do 3,5 tony i skrzynią ładunkową z plandeką I. PODWOZIE: 1. Rozstaw osi 4000 mm mm 2. Wysokość pojazdu z plandeką 2350 mm mm 3. Wysokość kabiny 2200 mm 2300 mm (od podłoża do góry kabiny) 3. Długość pojazdu 5800 mm mm 4. Szerokość pojazdu 2000 mm 2200 mm (bez lusterek) 6. Napęd na koła przednie 7. Obręcze kół: stalowe o średnicy od 15 do Pełnowymiarowe koło zapasowe 9. Komplet opon na obręczach stalowych 10. Niezależne zawieszenie kół (przód), tył standardowe (resor) 11. System zapobiegania blokadzie kół podczas hamowania ABS 12. ESP system stabilizacji toru jazdy 16. Hamulce tarczowe wentylowane z przodu, z tyłu tarczowe 17. System wspomagania układu kierowniczego 18. Silnik wysokoprężny o pojemności 2100 cm cm3, min. EURO Moc silnika min. 130 KM 21. Skrzynia biegów manualna 6 przełożeń 22. Światła cofania 23. Hak holowniczy 24. Zawieszenie tylne wzmocnione resor dwupiórowy, stabilizator tylnej osi 25. Osłona pod silnikiem 26. Światła do jazdy dziennej LED II. KABINA: cio osobowa, dwurzędowa 2. Drzwi do przestrzeni pasażerskiej po lewej i prawej stronie 3. Zagłówki siedzeń 4. Tapicerka siedzeń tkaninowa ciemna 5. Poduszka powietrzna kierowcy 6. Zabezpieczenie przed kradzieżą (immobiliser) 7. Szyby opuszczane i podnoszone elektrycznie w drzwiach przednich 8. Lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie 9. Radio z instalacją i 4 głośniki 10. Elektroniczna (LED) lampa błyskowa ostrzegawcza typu listwa oznakowanie pojazdu do wykonywania prac na drogach publicznych (napis w części środkowej listwy MPWIK SOKÓŁKA ) 11. Kabina w kolorze niebieskim III. CZĘŚĆ ŁADUNKOWA 1. Skrzynia o ładowności min. 900 kg 3. Podłoga skrzyni ze sklejki wielowarstwowej wodoodpornej z burtami aluminiowymi o wysokości min. 400 mm 4. Wymiary długość: 2600 mm 2700 mm, szerokość: 2050 mm mm

8 5. Stelaż z plandeką wysokość stelażu o wysokości 1400 mm od podłogi skrzyni (plandeka w kolorze niebieskim) IV. GWARANCJA MECHANICZNA: 24 MIESIĄCE V. Warunki kredytowania zamówienia: Kredytu udziela Wykonawca zgodnie z zachowaniem przepisów ustawy Prawo Bankowe, lub bank przez niego wskazany. Kredyt w formule 4 x 25 % z udziałem własnym Zamawiającego w wysokości 25% wartości brutto (z podatkiem VAT) przedmiotu zamówienia. Kwota kredytu stanowi wartość 75% wartości brutto (z podatkiem VAT) przedmiotu zamówienia. Spłata kredytu jest rozłożona na 3 lata, obejmuje trzy roczne raty spłat kredytu w latach według poniższego harmonogramu. - pierwsza wpłata (udział własny Zamawiającego) 25% wartości przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni licząc od dnia dostawy i protokolarnego odbioru przez Zamawiającego samochodu dostawczego, - druga wpłata (kredyt) 25% wartości przedmiotu zamówienia do końca I kwartału 2016 roku, - trzecia wpłata (kredyt) 25% wartości przedmiotu zamówienia do końca I kwartału 2017 roku, - czwarta wpłata (kredyt) 25% wartości przedmiotu zamówienia do końca I kwartału 2018 roku.

9 Załącznik Nr 2 do SIWZ OFERTA Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawy o wartości do EURO wg Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce, na zadanie pt.: Dostawa samochodu dostawczego fabrycznie nowego, rok produkcji 2015, do 3,5 t dla MPWiK Sp. z o.o. w Sokółce sfinansowana kredytem 4x25%... Imię i Nazwisko / Nazwa Wykonawcy/... adres... NIP... REGON... w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oferuję dostawę przedmiotu zamówienia i oświadczam że : 1. Wartość oferowanego przedmiotu zamówienia wynosi: Netto (bez podatku VAT)... zł ( słownie zł... Podatek VAT zł (słownie zł. Brutto (z podatkiem VAT)...zł (słownie zł:... W tym: Wartość ubezpieczenia pojazdu OC, AC w pierwszym roku użytkowania samochodu: Netto (bez podatku VAT)... zł ( słownie zł... Podatek VAT zł (słownie zł. Brutto (z podatkiem VAT)...zł (słownie zł: Dostawę stanowiącą przedmiot zamówienia zrealizujemy w ciągu 90 dni licząc od dnia podpisania umowy. 3. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w SIWZ.

10 7. Akceptujemy projekt umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 8. Udzielamy gwarancji mechanicznej na dostarczony przedmiot zamówienia.. (minimum 24 miesiące). 9. Oferta została złożona na... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr... do nr Wykonawca informuje o numerze fax-u. nr telefonu.. na który Zamawiający będzie przesyłał wszystkie oświadczenia, informacje itp. 11. Oferta zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Załącznikami do niniejszej Oferty, są: 1. Oświadczenia Wykonawcy - załącznik nr 1 2. Dane techniczne samochodu dostawczego, fabrycznie nowego, rok produkcji 2015 rok, do 3,5 tony - załącznik nr 2 3. Oświadczenia Wykonawcy dotyczące przedmiotu zamówienia - załącznik nr 3 4. Wzór umowy - załącznik nr 4 5. Harmonogram i kwoty wpłat udziału własnego Zamawiającego, oraz spłat kredytu - załącznik nr 5 6. Karta katalogowa, folder lub prospekt oferowanego samochodu dostawczego ze zdjęciami i zaznaczonymi wymiarami podstawowymi (dostarcza Wykonawca) 7. Wzór umowy kredytu (dostarcza Wykonawca)..., dnia (podpis osoby uprawnionej do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania i składania oświadczenia woli.)

11 Załącznik nr 1. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy O Ś W I A D C Z E N I E W Y K O N A W C Y Oświadczam, że: 1. nie jesteśmy wykluczeni na podstawie 8 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce, 2. nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne, 3. zapoznaliśmy się z warunkami postępowania, a także z warunkami zawartymi we wzorze umowy i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń, 4. jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi, 5. znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, 6. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zadania, 7. zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, 8. akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą,..., dnia (podpis osoby uprawnionej do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania i składania oświadczenia woli)

12 Załącznik nr 2 Dane techniczne samochodu dostawczego, fabrycznie nowego do 3,5 tony. Dane techniczne wymagane przez Zamawiającego: Dane techniczne proponowane przez Wykonawcę: PODWOZIE / KABINA: Rozstaw osi 4000 mm mm Wysokość pojazdu z plandeką 2350 mm mm Wysokość kabiny 2200 mm 2300 mm (od podłoża do góry kabiny) Długość pojazdu 5800 mm mm Szerokość pojazdu 2100 mm 2200 mm (bez lusterek) po zabudowie obręcze kół: stalowe od 15 do 16 Silnik wysokoprężny o pojemności 2100 cm cm3 min. EURO 5 moc silnika min. 130 KM Skrzynia biegów manualna 6 przełożeń skrzynia o ładowności min. 900 kg CZĘŚĆ ŁADUNKOWA: Wymiary długość: 2600 mm 2700 mm, szerokość: 2050 mm mm Podłoga skrzyni z wielowarstwowej sklejki wodoodpornej z burtami aluminiowymi o wysokości min. 400 mm Stelaż z plandeką wysokość stelażu 1400 mm od podłogi skrzyni (plandeka w kolorze niebieskim).., data (podpis osoby uprawnionej do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania i składania oświadczenia woli)

13 Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przedmiotu zamówienia. Oświadczam, że oferowany samochód dostawczy do 3,5 tony jest fabrycznie nowy i posiada: I. PODWOZIE: 1. Rozstaw osi 4000 mm mm 2. Wysokość pojazdu z plandeką 2350 mm mm 3. Wysokość kabiny 2200 mm 2300 mm (od podłoża do góry kabiny) 3. Długość pojazdu 5800 mm mm 4. Szerokość pojazdu 2000 mm 2200 mm (bez lusterek) 6. Napęd na koła przednie 7. Obręcze kół: stalowe od 15 do Pełnowymiarowe koło zapasowe 9. Komplet opon na obręczach stalowych 10. Niezależne zawieszenie kół (przód), tył standardowe (resor) 11. System zapobiegania blokadzie kół podczas hamowania ABS 12. ESP system stabilizacji toru jazdy 16. Hamulce tarczowe wentylowane z przodu, z tyłu tarczowe 17. System wspomagania układu kierowniczego 18. Silnik wysokoprężny o pojemności 2100 cm cm3 min. EURO Moc silnika min. 130 KM 21. Skrzynia biegów manualna 6 przełożeń 22. Światła cofania 23. Hak holowniczy 24. Zawieszenie tylne wzmocnione resor dwupiórowy, stabilizator tylnej osi 25. Osłona pod silnikiem 26. Światła do jazdy dziennej LED II. KABINA: cio osobowa, dwurzędowa 2. Drzwi do przestrzeni pasażerskiej po lewej i prawej stronie 3. Zagłówki siedzeń 4. Tapicerka siedzeń tkaninowa ciemna 5. Poduszka powietrzna kierowcy 6. Zabezpieczenie przed kradzieżą (immobiliser) 7. Szyby opuszczane i podnoszone elektrycznie w drzwiach przednich 8. Lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie 9. Radio z instalacją i 4 głośniki 10. Elektroniczna (LED) lampa błyskowa ostrzegawczej typu listwa oznakowanie pojazdu do wykonywania prac na drogach publicznych (napis w części środkowej listwy MPWIK SOKÓŁKA ) 11. Kabina w kolorze niebieskim III. CZĘŚĆ ŁADUNKOWA 1. Skrzynia o ładowności min. 900 kg 3. Podłoga skrzyni ze sklejki wielowarstwowej wodoodpornej z burtami aluminiowymi o wysokości min. 400 mm 4. Wymiary długość: 2600 mm 2700 mm, szerokość: 2050 mm mm

14 5. Stelaż z plandeką wysokość stelażu o wysokości 1400 mm od podłogi skrzyni (plandeka w kolorze niebieskim) IV. GWARANCJA MECHANICZNA: 24 MIESIĄCE.., data (podpis osoby uprawnionej do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania i składania oświadczenia woli)

15 Załącznik nr 4 WZÓR Umowy Nr zawarta w dniu w Sokółce, pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Sokółce przy ul. Targowej 15, Sokółka, wpisanym do Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr. KRS , kapitał zakładowy ,00 zł NIP reprezentowanym przez: 1... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a... wpisanym/ą do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: NIP..., reprezentowaną przez: zwanym/ą w dalszej części umowy Wykonawcą. Umowa zostaje zawarta w wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce na Dostawę samochodu dostawczego fabrycznie nowego, rok produkcji 2015, o ładowności do 3,5t sfinansowaną kredytem 4x25% na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Sposób finansowania przedmiotu zamówienia określa odrębna umowa kredytu przedstawiona przez Wykonawcę zgodnie z zachowaniem przepisów ustawy Prawo Bankowe, lub bank przez niego wskazany i podpisana przez Zamawiającego. Przedmiot umowy określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz oferta SPRZEDAJĄCEGO, które stanowią integralną część niniejszej umowy o następującej treści: 1 1. Wykonawca oświadcza, że jest jedynym właścicielem fabrycznie nowego samochodu dostawczego marki...., typ.., - numer i pojemność silnika..., - nr nadwozia..., - numer karty pojazdu..., - rok produkcji opisanego w ofercie Wykonawcy z dnia. stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.

16 2. Wykonawca oświadcza, że samochód dostawczy, o którym mowa w ust. l, jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz że nie jest on przedmiotem żadnego postępowania bądź zabezpieczenia. 2 Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy, za dostarczony przedmiot umowy, cenę określoną na zasadach ustalonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Ofercie Wykonawcy z dnia Wartość przedmiotu zamówienia wynosi: Netto (bez podatku VAT).. zł (słownie zł:... Podatek VAT.. zł (słownie zł:.. Brutto (z podatkiem VAT).. zł (słownie zł:. W tym: 1. Udział własny zamawiającego Netto (bez podatku VAT).. zł (słownie zł:... Podatek VAT.. zł (słownie zł:.. Brutto (z podatkiem VAT).. zł (słownie zł:. Udział własny Zamawiający zapłaci w terminie do 30 dni licząc od dnia dostawy przedmiotu zamówienia i podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, nr rachunku Po wystawieniu przez Wykonawcę faktury. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 2. Raty kredytu Zamawiający zapłaci zgodnie z warunkami Umowy kredytu podpisanej przez Zamawiającego, stanowiącej integralną część niniejszej Umowy Wydanie samochodu dostawczego będącego przedmiotem niniejszej umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sokółce, ul. Targowa 15, w terminie do 90 dni licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy. 2. Wykonawca jest zobowiązany wydać Zamawiającemu wraz z samochodem dostawczym 2 (słownie: dwa) komplety kluczyków oraz wszelkie dotyczące samochodu dokumenty techniczne i eksploatacyjne, w szczególności: a) kartę pojazdu, b) książkę serwisową, c) specyfikację techniczną pojazdu, d) wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, 3. Koszty dostarczenia samochodu do miejsca jego wydania ponosi Wykonawca Wydanie samochodu dostawczego zostanie stwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron niniejszej umowy.

17 2. Przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego Zamawiającemu przysługuje prawo do: a) sprawdzenia zgodności dostarczonego samochodu dostawczego ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz z listą elementów dodatkowego wyposażenia i warunkami technicznymi i eksploatacyjnymi samochodu dostawczego wskazanymi przez Wykonawcę w ofercie, w szczególności sprawdzenia oznaczeń numerycznych zawartych w ofercie Wykonawcy i w 1 ust. 1 niniejszej umowy, b) sprawdzenia, czy Wykonawca wydał Zamawiającemu rzeczy wymienione w 3 ust. 2 niniejszej umowy, w szczególności sprawdzenia kompletności dokumentacji dotyczącej samochodu, c) przeprowadzenia jazdy próbnej. 3. Podpisany przez obie Strony niniejszej umowy protokół zdawczo-odbiorczy stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości stanu technicznego samochodu dostawczego na okres.... lat. 2. Wydanie kompletnych dokumentów gwarancyjnych dotyczących samochodu dostawczego oraz elementów dodatkowego wyposażenia (jeśli na poszczególne elementy zostały wystawione odrębne dokumenty gwarancyjne), nastąpi wraz z wydaniem samochodu będącego przedmiotem niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami Koszty związane z naprawami gwarancyjnymi ponosi Wykonawca Jeżeli Wykonawca dopuszcza się opóźnienia z wydaniem samochodu dostawczego wraz z rzeczami, o których mowa w 3 ust. 2 niniejszej umowy, Zamawiający jest uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 0,1 % ceny brutto określonej w 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia. 2. Jeżeli opóźnienie, o którym mowa w ust. 1, przekracza 10 dni roboczych, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy ze skutkiem od dnia doręczenia Wykonawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W tym przypadku Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% kwoty netto, o której mowa w 2 niniejszej umowy. 3. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 7 Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu Ewentualne spory mogące powstać w związku z realizacją niniejszej umowy, Strony zobowiązują się rozwiązywać w sposób polubowny, w drodze negocjacji. Zapis niniejszy nie stanowi zapisu na sąd polubowny w rozumieniu Kodeksu postępowania cywilnego. 2. W przypadku niemożności rozwiązania ewentualnych sporów w sposób polubowny, o którym mowa w ust. 1, spory rozstrzygał będzie właściwy sąd.

18 9 Wszystkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy ponosi Wykonawca. 10 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 11 Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki: 1) SIWZ 2) Ofertą Wykonawcy z dnia r., 3) Umowa kredytu 12 W trakcie trwania niniejszej Umowy, a także po jej wykonaniu Wykonawca zobowiązuje się zachować w bezwzględnej tajemnicy i nie przekazywać, nie ujawniać ani nie wykorzystywać bez pisemnej zgody Zamawiającego informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce, które Wykonawca uzyska przy wykonywaniu niniejszej umowy. 13 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Zamawiający: Wykonawca:

19 Załącznik nr 5 Harmonogram i kwoty (brutto z podatkiem VAT) wpłat udziału własnego Zamawiającego, oraz spłat kredytu Tytuł zapłaty Udział własny Zamawiającego I rata kredytu II rata kredytu III rata kredytu Kwota brutto z (podatkiem VAT) zł Wymagana data zapłaty

Wzór Umowy. zwanym, w dalszej części umowy Zamawiającym a... reprezentowanym przez:...,...

Wzór Umowy. zwanym, w dalszej części umowy Zamawiającym a... reprezentowanym przez:...,... Załącznik nr 6 Wzór Umowy zawarta w Katowicach w dniu... 2010 roku pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice, NIP: 954-22-39-831,

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZETARGU p.n.: Dostawa samochodów dostawczych szt. 2, z homologacją ciężarową w wersji 3 osobowej.

WARUNKI PRZETARGU p.n.: Dostawa samochodów dostawczych szt. 2, z homologacją ciężarową w wersji 3 osobowej. WARUNKI PRZETARGU p.n.: Dostawa samochodów dostawczych szt. 2, z homologacją ciężarową w wersji 3 osobowej. Zawartość: 1. Warunki przetargu 2. Druk oferty 3. Projekt umowy I NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Pieczęć wykonawcy:. FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:...

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. Załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu Wzór umowy. zawarta w dniu...2014 r. w Gdyni pomiędzy:

UMOWA Nr. Załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu Wzór umowy. zawarta w dniu...2014 r. w Gdyni pomiędzy: Załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu Wzór umowy UMOWA Nr. zawarta w dniu...2014 r. w Gdyni pomiędzy: Zarządem Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZÓR PN 6/2015. Załącznik nr 2 do SIWZ

UMOWA NR WZÓR PN 6/2015. Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA NR WZÓR Załącznik nr 2 do SIWZ Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Targowa 15 16-100 Sokółka zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej

Zapytanie ofertowe. zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej Elbląg, dnia 21 lutego 2014 r. DTE.2630.1.2014.OS Zapytanie ofertowe I. ZAMAWIAJĄCY Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Karowa 1 82-300 Elbląg Tel: 55 625 63 00 Fax: 55 625 63 10 e-mail: mosir@mosir.elblag.eu

Bardziej szczegółowo

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO.

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. SPECYFIKACJA PRZETARGOWA p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. Zawartość: 1. Specyfikacja Przetargowa. 2. Druk oferty. 3. Druk oświadczenia. 4. Projekt umowy. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Miejskie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o sprzedaży ambulansu Mercedes Sprinter o numerze rejestracyjnym DKL LY35 rok produkcji 2001

OGŁOSZENIE o sprzedaży ambulansu Mercedes Sprinter o numerze rejestracyjnym DKL LY35 rok produkcji 2001 OGŁOSZENIE o sprzedaży o numerze rejestracyjnym DKL LY35 rok produkcji 2001 1. Cena wywoławcza 16 000,00 zł brutto. 2. Oferta winna być zapakowana w kopertę, odpowiednio zabezpieczoną przed jej przypadkowym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14000 euro netto

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14000 euro netto PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. 44-300 WODZISŁAW ŚL. ul. MARKLOWICKA 15 tel: 0-32/ 455 26 34, 455 27 55 sekretariat tel./fax 0-32/455 46 65 e-mail: poczta@pwik-wodzislaw.pl. www.pwik-wodzislaw.pl

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice.

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. OFERTA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel.... fax.... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. w postępowaniu prowadzonym w trybie:

Bardziej szczegółowo

Kostrzyn nad Odrą, r.

Kostrzyn nad Odrą, r. Kostrzyn nad Odrą, 25.10.2016 r. Dotyczy: Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą proszą o złożenie oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30.000

Bardziej szczegółowo

PRZETARG PISEMNY NA DOSTAWĘ SAMOCHODU DLA POLSKIEGO ZWIĄZKU TOWARZYSTW WIOŚLARSKICH

PRZETARG PISEMNY NA DOSTAWĘ SAMOCHODU DLA POLSKIEGO ZWIĄZKU TOWARZYSTW WIOŚLARSKICH PRZETARG PISEMNY NA DOSTAWĘ SAMOCHODU DLA POLSKIEGO ZWIĄZKU TOWARZYSTW WIOŚLARSKICH I. Opis przedmiotu przetargu Polski Związek Towarzystw Wioślarskich - Organizator przetargu działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr... Umowa została zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego. 2

WZÓR UMOWY Nr... Umowa została zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego. 2 WZÓR UMOWY Nr... Załącznik Nr 6 Postępowanie nr ADM/ZP-240/02/13 z dnia 18.10.2013 r. Umowa zawarta w dniu... 2013r. na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Na: Dostawa fabrycznie nowego samochodu 9-osobowego z silnikiem Diesla dla Gminy Zębowice 1. Dane dotyczące wykonawcy: Nazwa. Siedziba Nr telefonu/faks.. adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro na: ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro na: ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro na: ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO 1. Postępowanie będzie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 2.

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. 2. WYKONAWCA: Nazwa/Firma... Adres siedziby... Adres do korespondencji... Tel... Fax... NIP... REGON...

O F E R T A. 2. WYKONAWCA: Nazwa/Firma... Adres siedziby... Adres do korespondencji... Tel... Fax... NIP... REGON... O F E R T A 1. ZAMAWIAJĄCY: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Rolniczy Zakład Doświadczalny im. prof. Adama Skoczylasa, Żelazna 43, 96-116 Dębowa Góra. 2. WYKONAWCA: Nazwa/Firma... Adres

Bardziej szczegółowo

Przetarg pisemny na zakup strojów sportowych dla zawodników. Polskiego Związku Zapaśniczego

Przetarg pisemny na zakup strojów sportowych dla zawodników. Polskiego Związku Zapaśniczego Przetarg pisemny na zakup strojów sportowych dla zawodników Polskiego Związku Zapaśniczego I. Opis przedmiotu przetargu. Polski Związek Zapaśniczy - Organizator przetargu ogłasza pisemny przetarg na zakup

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. 44-300 WODZISŁAW ŚL., ul. MARKLOWICKA 15 tel.: 32/ 455 26 34, 455 27 55 sekretariat tel./fax 32/456 38 80 e-mail: poczta@pwik-wodzislaw.pl www.pwik-wodzislaw.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:... nr rachunku bankowego:...

Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:... nr rachunku bankowego:... II. TREŚĆ OFERTY WYKONAWCY: Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:... nr rachunku bankowego:... Ja

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE. Data:. Nazwa Wykonawcy: Adres Wykonawcy:.

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE. Data:. Nazwa Wykonawcy: Adres Wykonawcy:. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE Przedmiot zamówienia: Dostawa samochodu ciężarowego Data:. Nazwa Wykonawcy: Adres Wykonawcy:. 1. Oświadczam, że jestem zdolny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA/wzór/ Zawarta w dniu roku w Zamościu pomiędzy: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu z siedzibą przy ul. Lipowej 5, 22 400 Zamość, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Nasz znak DAI.../15 Kostrzyn nad Odrą, r.

Nasz znak DAI.../15 Kostrzyn nad Odrą, r. Nasz znak DAI.../15 Kostrzyn nad Odrą, 11.12.2015 r. Dotyczy: Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą proszą o złożenie oferty w postępowaniu sektorowym

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr Między Finansującym: z siedzibą w..., ul przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kraj owego Rejestru Sądowego pod nr KRS którego reprezentuje, NIP

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

Zielona Kłoda Spółdzielnia Socjalna Kłoda dnia, 11.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE

Zielona Kłoda Spółdzielnia Socjalna Kłoda dnia, 11.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia: Dostawa używanego samochodu typu kombivan dla Zielona Kłoda Spółdzielnia Socjalna Zielona Kłoda Spółdzielnia Socjalna reprezentowana przez Pawła Cichońskiego Prezesa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU - PRZETARG NIEOGRANICZONY -

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU - PRZETARG NIEOGRANICZONY - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU - PRZETARG NIEOGRANICZONY - I. ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., 41-902 Bytom, ul. Wrocławska 122. Tel. (0-32) 388-73-00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. GMINA LINIEWO. Liniewo r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. GMINA LINIEWO. Liniewo r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. GMINA LINIEWO Liniewo 19-09-2012 r. CZĘŚĆ I Zamawiający Gmina Liniewo zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. Dostawa samochodu bus Zamawiający Gmina

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert dla dostaw nie przekraczających 30 000 euro

Zaproszenie do składania ofert dla dostaw nie przekraczających 30 000 euro Kowalewo Pom. 14.08.2015r. Zaproszenie do składania ofert dla dostaw nie przekraczających 30 000 euro Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Brodnicka 1 87-410 Kowalewo

Bardziej szczegółowo

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę artykułów tekstylnych Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 czerwca 2007r Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. 44-300 WODZISŁAW ŚL., ul. MARKLOWICKA 15 tel.: 32/ 455 26 34, 455 27 55 sekretariat tel./fax 32/456 38 80 e-mail: poczta@pwik-wodzislaw.pl www.pwik-wodzislaw.pl

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. (słownie:... złotych

FORMULARZ OFERTY. (słownie:... złotych FORMULARZ OFERTY Załącznik Nr 1 na wykonanie: Dostawa samochodu specjalistycznego Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Nr telefonu/faks nr NIP nr REGON Oferujemy: Dostawę samochodu specjalistycznego za cenę:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 30 września 2017 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 30 września 2017 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie audytu energetycznego zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jaworznie. I. Informacja o Zamawiającym.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/01/2015. Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/01/2015. Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Warszawa, 20 stycznia 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/01/2015 Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie I. ZAMAWIAJĄCY Biogazownia Skarżyn

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr 2/2013. Miejskim Domem Kultury z siedzibą przy ul. 3 Maja 50, O7-300 Ostrów Mazowiecka

Umowa Nr 2/2013. Miejskim Domem Kultury z siedzibą przy ul. 3 Maja 50, O7-300 Ostrów Mazowiecka Wzór umowy Załącznik Nr 6 Umowa Nr 2/2013 zawarta w Ostrowi Mazowieckiej w dniu.. 2013 roku pomiędzy: Miejskim Domem Kultury z siedzibą przy ul. 3 Maja 50, O7-300 Ostrów Mazowiecka NIP: 759-120-46-71,

Bardziej szczegółowo

ZMIANY ZAPYTANIA CENOWEGO (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

ZMIANY ZAPYTANIA CENOWEGO (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu przepisów ustawy PZP) Dębe Wielkie, dn. 19.09.2014 r. Znak sprawy ZK-O.252.4.2014 ZMIANY ZAPYTANIA CENOWEGO (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu przepisów ustawy PZP) W

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. miejscowość i data Dane oferenta: 1. Imię i nazwisko/nazwa firmy*:. 2. Adres zamieszkania/siedziba*:.

FORMULARZ OFERTY. miejscowość i data Dane oferenta: 1. Imię i nazwisko/nazwa firmy*:. 2. Adres zamieszkania/siedziba*:. Załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu FORMULARZ OFERTY miejscowość i data Dane oferenta: 1. Imię i nazwisko/nazwa firmy*:. 2. Adres zamieszkania/siedziba*:... 3. Numer telefonu/faksu/e-mail:.. 4. NIP..

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/03/MF/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP MEBLI BIUROWYCH MIĘKKICH - KRZESEŁ OBROTOWYCH 1.Nazwa i adres Zamawiającego. Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. / 2017 / SM

UMOWA Nr.. / 2017 / SM Załącznik nr 2 UMOWA Nr.. / 2017 / SM zawarta w Białymstoku w dniu pomiędzy stronami: 1. Miasto Białystok Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, NIP: 542-030-46-37, Straż Miejska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. 44-300 WODZISŁAW ŚL., ul. MARKLOWICKA 15 tel.: 32/ 455 26 34, 455 27 55 sekretariat tel./fax 32/456 38 80 e-mail: poczta@pwik-wodzislaw.pl www.pwik-wodzislaw.pl

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 17.11.2015.r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 17.11.2015.r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17.11.2015.r. Działając na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm) zgodnie Zarządzeniem nr

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na zakup samochodu osobowego o wartości nie przekraczającej 60 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na zakup samochodu osobowego o wartości nie przekraczającej 60 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na zakup samochodu osobowego o wartości nie przekraczającej 60 000 Euro 1. Nazwa i adres Zamawiającego Powiatowy Urząd Pracy w Żarach ul. Mieszka I 15, 68-200

Bardziej szczegółowo

ZTM-przetarg nieograniczony nr 92/2015 FORMULARZ OFERTOWY.... Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest (imię, nazwisko):..

ZTM-przetarg nieograniczony nr 92/2015 FORMULARZ OFERTOWY.... Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest (imię, nazwisko):.. ZTM-przetarg nieograniczony nr 92/2015 Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres Wykonawcy: FORMULARZ OFERTOWY...... Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest (imię, nazwisko):.. tel.: fax.: e-mail Nr

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO NA: numer sprawy ZOiW/P//9/06 Miedźna dnia 19.12.2006 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA: Dostawę paliwa dla autobusu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Suwalski Ośrodek Kultury 16-400 Suwałki ul. Papieża Jana Pawła II 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące Wykonawcy Nazwa :... Siedziba :... Adres poczty elektronicznej :... Strona internetowa :... Numer telefonu :... Numer faksu :... Numer REGON :...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA/wzór/ Zawarta w dniu roku w Zamościu pomiędzy: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu z siedzibą przy ul. Lipowej 5, 22 400 Zamość, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Kostrzyn nad Odrą, 21.04.2015 r. Dotyczy: Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą proszą o złożenie oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30.000

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW Z RUR PREIZOLOWANYCH I KSZTAŁTEK DO MODERNIZACJI SIECI CIEPŁOWNICZEJ

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. WiMBP VIII-212/2/2013 Rzeszów, dnia 08.10.2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ do przetargu nieograniczonego na: Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej

Bardziej szczegółowo

L.Dz.ZGK Sp.z o.o.../2015 Ostrów Mazowiecka 03-06-2015

L.Dz.ZGK Sp.z o.o.../2015 Ostrów Mazowiecka 03-06-2015 ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Ostrowi Mazowieckiej SP. Z O.O. 07-300 Ostrów Mazowiecka ul. B. Prusa 66 tel.: 29/645-73-01, fax; 29/645-73-02; WWW: www.gkostrow.pl L.Dz.ZGK Sp.z o.o..../2015 Ostrów Mazowiecka

Bardziej szczegółowo

Kierownik Zakładu Komunalnego Gminy ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż ciągnika rolniczego Massey Ferguson

Kierownik Zakładu Komunalnego Gminy ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż ciągnika rolniczego Massey Ferguson ZKGZ.271.7.2014 Kierownik Zakładu Komunalnego Gminy ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż ciągnika rolniczego Massey Ferguson I. Nazwa i siedziba jednostki: Zakład Komunalny Gminy Zblewo ul. Pinczyńska

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Świątki, 11-008 Świątki, tel. (089) 616-98-83, fax. (089) 616-98-22 pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie,

Wójt Gminy Świątki, 11-008 Świątki, tel. (089) 616-98-83, fax. (089) 616-98-22 pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (poniżej 30.000 Euro; w/g PKWiU - ) - w trybie przetargu nieograniczonego, Wójt Gminy Świątki, 11-008 Świątki,

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Formularz ofertowy Załącznik Nr 1... Nazwa Oferenta Do... /nazwa Zamawiającego/ Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Dostawę i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Akademicka" Wrocław, ul. Stefana Jaracza 48 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Spółdzielnia Mieszkaniowa Akademicka Wrocław, ul. Stefana Jaracza 48 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Spółdzielnia Mieszkaniowa "Akademicka" 50-305 Wrocław, ul. Stefana Jaracza 48 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na : Konserwację i stałą obsługę w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dostawa używanego samochodu osobowego (Van/Minibus) dla Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Białobrzegach

ZAPYTANIE OFERTOWE. dostawa używanego samochodu osobowego (Van/Minibus) dla Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Białobrzegach ZAPYTANIE OFERTOWE dostawa używanego samochodu osobowego (Van/Minibus) dla Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Białobrzegach I. Zamawiający Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach. ul. Kościelna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę węgla do Ośrodka DOREN w Różewcu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę węgla do Ośrodka DOREN w Różewcu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę węgla do Ośrodka DOREN w Różewcu ZAMAWIAJĄCY: Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych Doren im. Berty Trusiewicz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą

reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą UMOWA PROJEKT Zawarta w dniu r. w Ruścu, pomiędzy: Gminą Rusiec z siedzibą 97-438 Rusiec ul. Wieluńska 35, reprezentowaną przez: Wójta Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy zwaną dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ ZP.271.10.45.2014 Kalisz, dn. 14.08.2014r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę samochodu osobowo dostawczego dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro)

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro) Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro) Łódź, dnia 5 grudnia 2016 r. 1. Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - S I W Z - ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W RADLINIE ul. Rymera 15 44-310 RADLIN PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO Cel

Bardziej szczegółowo

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 WZÓR W dniu r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez UMOWA (wzór) zawarta w dniu.... pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, NIP 796-010-15-60, Regon 670110416, Rejestr Sądowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup średniego używanego samochodu pożarniczego dla potrzeb OSP w Bielanach

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup średniego używanego samochodu pożarniczego dla potrzeb OSP w Bielanach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 30.000 euro. Zaprasza do złożenia oferty na dostawę filtrów do central klimatyzacyjnych kod CPV : 42514310-8

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 30.000 euro. Zaprasza do złożenia oferty na dostawę filtrów do central klimatyzacyjnych kod CPV : 42514310-8 Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza ul. ks. J. Bielawskiego 1 36-200 Brzozów tel. 13 30957 fax. 13 30957 email. zampub@szpital-brzozow.pl

Bardziej szczegółowo

NZ-NTZ/I/PN/04/08 Gdynia, 27. 05.2008 r.

NZ-NTZ/I/PN/04/08 Gdynia, 27. 05.2008 r. NZ-NTZ/I/PN/04/08 Gdynia, 27. 05.2008 r. Dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę dwóch samochodów dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

Bardziej szczegółowo

WEDŁUG ROZDZIELNIKA / DO ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ

WEDŁUG ROZDZIELNIKA / DO ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ IM.2601.255.2015 WEDŁUG ROZDZIELNIKA / DO ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego o wartości powyżej euro netto NA DOSTAWĘ BONÓW-KUPONÓW ŻYWIENIOWYCH

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego o wartości powyżej euro netto NA DOSTAWĘ BONÓW-KUPONÓW ŻYWIENIOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. 44-300 WODZISŁAW ŚL. ul. MARKLOWICKA 15 tel: 32/455 26 34, 455 27 55 sekretariat fax 32/ 456 38 80 e--mail: poczta@pwik-wodzislaw.pl www.pwik-wodzislaw.pl

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Specyfikacja głównych wymagań:

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Specyfikacja głównych wymagań: Numer sprawy: OS-DN-776-201/2012 ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (dalej IWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest większa niż 5 000,00 zł netto. UWAGA! Do niniejszego postępowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ...

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ... UMOWA Projekt Załącznik nr 5 Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiającym a... reprezentowaną przez:... zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. UMOWA Nr...

Załącznik nr 2 do SIWZ. UMOWA Nr... Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA Nr... na dostawę 9-osobowego pojazdu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu w ramach "Programu wyrównywania różnic miedzy regionami

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie inwestycji w Gminie Solec nad Wisłą Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone

Bardziej szczegółowo

Nasz znak DAI.../16 Kostrzyn nad Odrą, 08.06.2016 r.

Nasz znak DAI.../16 Kostrzyn nad Odrą, 08.06.2016 r. Nasz znak DAI.../16 Kostrzyn nad Odrą, 08.06.2016 r. Dotyczy: Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą proszą o złożenie oferty w postępowaniu sektorowym

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Załącznik nr 4 do SIWZ U M O W A Nr.. zawarta w dniu... w Dłutowie pomiędzy: GMINĄ DŁUTÓW z siedzibą w Dłutowie, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów reprezentowaną przez Grażynę Maślankę-Olczyk Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ zamówienia publicznego o wartości poniżej euro

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ zamówienia publicznego o wartości poniżej euro Gmina Łazy, 42-450 Łazy ul. Traugutta 15, woj. śląskie powiat zawierciański tel 32 6729422, 67 29 326 fax.32 6729448 NIP : 649-22-68-348 REGON: 276258865 Łazy, 12.03.2014r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/ Umowa nr.. na dostawę produktów reklamowych i materiałów konferencyjnych promujących projekt pn. Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia. zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy: Zarządem Morskiego

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 21-500 Biała Podlaska, ul. Pokoju 26 Biała Podlaska 2015.05.14 Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE Przedsiębiorstwo Energetyki

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży nr..

Umowa sprzedaży nr.. Załącznik do SIWZ Umowa sprzedaży nr.. zawarta w dniu.2017 r. w Świnoujściu pomiędzy: Uzdrowisko Świnoujście Spółką Akcyjną z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Nowowiejskiego 2, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 07-401 Ostrołęka, ul. Elektryczna 5 tel: (prefix 29) 766 20 00 fax: (prefix 29) 769 11 45 e-mail: zeo@zeo.pl SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ZAKUP I DOSTAWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ART. 39 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) NA DOSTAWĘ PIECZĄTEK I OZNAKOWANIA BIURA PROJEKTU TRASY ROWEROWE W POLSCE

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2012/ Zawarta w dniu.. w Mieszkowicach pomiędzy:

Umowa nr 2012/ Zawarta w dniu.. w Mieszkowicach pomiędzy: Załącznik nr 4a Umowa nr 2012/ Zawarta w dniu.. w Mieszkowicach pomiędzy: Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mieszkowice z siedzibą ul. Moryńska 1, 74-505 Mieszkowice

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie ul. Podwale 11, Lublin, tel. (81) , fax. (81) ZAPYTANIE OFERTOWE

Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie ul. Podwale 11, Lublin, tel. (81) , fax. (81) ZAPYTANIE OFERTOWE Podstawa Prawna: ZAPYTANIE OFERTOWE Regulamin określający zasady postępowania przy zamówieniach poniżej 14000 euro w Zespole Szkół im. Władysława Grabskiego w Lublinie Zespół Szkół nr 1 im. Władysława

Bardziej szczegółowo

Wartość oferty netto w okresie trwania umowy:... PLN. Cena jednostkowa netto

Wartość oferty netto w okresie trwania umowy:... PLN. Cena jednostkowa netto 23 Załącznik nr FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon..., fax:...

Bardziej szczegółowo