PN 2/2015 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PN 2/2015 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM"

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o Sokółka, ul. Targowa 15, tel , fax , ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w MPWiK Sp. z o.o. na: Dostawę samochodu dostawczego fabrycznie nowego, rok produkcji 2015, do 3,5 t dla MPWiK Sp. z o.o. w Sokółce sfinansowaną kredytem 4x25% Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać na stronie internetowej Zamawiającego Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami: Marcin Kuźmicki tel Termin składania ofert upływa w dniu r. o godz Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie Zamawiającego w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Targowa Sokółka. Wadium : nie dotyczy. Kryteria wyboru oferty: cena % Wymagany termin realizacji zamówienia: 90 dni od dnia podpisania umowy. W przetargu mogą brać udział Wykonawcy, którzy: 1. nie są wykluczeni na podstawie postanowień Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w MPWiK Sp. z o.o. w Sokółce, 2. spełniają warunki podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 3. złożą pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń 4. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1. ZAMAWIAJĄCY: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o Sokółka, ul. Targowa 15, tel fax REGON: , NIP: Adres strona internetowa: Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00 2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na dostawy do EURO wg Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w MPWiK Sp. z o.o. Regulamin* należy przez to rozumieć Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce, dostępny na stronie 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Dostawa samochodu dostawczego fabrycznie nowego, rok produkcji 2015, do 3,5 t dla MPWiK Sp. z o.o. w Sokółce sfinansowana kredytem 4x25% Podstawowe wymogi przedmiotu zamówienia ujęto w załączniku nr 1 do SIWZ. Warunki kredytowania zamówienia: Kredytu udziela Wykonawca zgodnie z zachowaniem przepisów ustawy Prawo Bankowe, lub bank przez niego wskazany. Kredyt w formule 4 x 25 % z udziałem własnym Zamawiającego w wysokości 25% wartości brutto (z podatkiem VAT) przedmiotu zamówienia. Kwota kredytu stanowi wartość 75% wartości brutto (z podatkiem VAT) przedmiotu zamówienia. Spłata kredytu jest rozłożona na 3 lata, obejmuje trzy roczne raty spłat kredytu w latach według poniższego harmonogramu. - pierwsza wpłata (udział własny Zamawiającego) 25% wartości przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni licząc od dnia dostawy i protokolarnego odbioru przez Zamawiającego samochodu dostawczego, - druga wpłata (kredyt) 25% wartości przedmiotu zamówienia do końca I kwartału 2016 roku, - trzecia wpłata (kredyt) 25% wartości przedmiotu zamówienia do końca I kwartału 2017 roku, - czwarta wpłata (kredyt) 25% wartości przedmiotu zamówienia do końca I kwartału 2018 roku. Wykonawca jest zobowiązany do ujęcia w wartości zamówienia wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania zamówienia, a w szczególności kosztu samochodu dostawczego wraz z kosztami jego dostawy i ubezpieczenia w drodze, udzielenia kredytu z ratami głównymi i odsetkami,, prowizji bankowej, oraz wszystkim innymi kosztami związanymi z udzieleniem kredytu. Koszt ubezpieczenia OC i AC w pierwszym roku użytkowania samochodu dostawczego należy wykazać jako odrębną pozycję wartości przedmiotu zamówienia. 4. OFERTY CZĘŚCIOWE Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych. 5. OFERTY WARIANTOWE Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

3 6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: Ofertę stanowi wypełniony druk OFERTA z wypełnionymi załącznikami i wymaganymi dokumentami i zaświadczeniami. Złożenie przez jednego Wykonawcę oraz podmioty występujące wspólnie więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie. Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wymagane jest, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały uniemożliwiający wysunięcie kartek. Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 r nr 47 poz. 211 z późn. zm.) i należy je załączyć jako odrębną część nie złączoną z ofertą w sposób trwały. Forma dokumentów Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą : ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM i poświadczone przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, zgodnie z załączonym pełnomocnictwem. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. Podpisy Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik podpisują: - wszystkie dokumenty i załączniki związane ze składaną ofertą, - miejsca, w których zostały naniesione zmiany. Pełnomocnictwo W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika. Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać do wglądu oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa. 7. TERMIN WYKONANIA ZADANIA Do 90 dni licząc od dnia podpisania umowy. 8. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 1. Ofertę należy złożyć do dnia r. do godz w Sekretariacie MPWiK. Sp. z o.o. w Sokółce ul. Targowa 15, w zamkniętej kopercie. Kopertę należy oznaczyć:

4 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce Sokółka ul. Targowa 15 OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY na Dostawę samochodu dostawczego fabrycznie nowego, rok produkcji 2015, do 3,5 t dla MPWiK Sp. z o.o. w Sokółce sfinansowaną kredytem 4x25% Nie otwierać przed terminem r. do godz Ofertę składaną za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, przesyłki kurierskiej itp. należy przygotować w sposób określony w pkt. 1 i przesłać na adres Zamawiającego. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert, zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową, przesyłką kurierską itp., o ważności jej złożenia nie decyduje data stempla pocztowego, a tylko i wyłącznie data wpływu oferty do Zamawiającego. Koperta poza oznakowaniem jak wyżej powinna być opisana nazwą i adresem Wykonawcy. Niewłaściwe oznaczenie koperty zawierającej ofertę spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli braki lub błędy w tym zakresie uniemożliwiają prawidłowe otwarcie oferty. 9. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT: Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta. 10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY Wykonawca jest zobowiązany do ujęcia w wartości zamówienia wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania zamówienia, a w szczególności kosztu samochodu dostawczego wraz z kosztami jego dostawy i ubezpieczenia w drodze, udzielenia kredytu z ratami głównymi i odsetkami, prowizji bankowej, oraz wszystkim innymi kosztami związanymi z udzieleniem kredytu. Koszt ubezpieczenia OC i AC w pierwszym roku użytkowania samochodu dostawczego należy wykazać jako odrębną pozycję wartości przedmiotu zamówienia. Cena określona przez Wykonawcę zostaje ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianie. Ostateczna cena oferty (wartość przedmiotu zamówienia) winna być wyrażona w zł, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 11. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. W przetargu mogą brać udział Wykonawcy, którzy: 1/ nie są wykluczeni na podstawie postanowień Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce, 2/ spełniają warunki podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 3/ złożą pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń 4/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Potwierdzeniem spełnienia powyższego warunku będzie złożenie przez Wykonawcę stosownych dokumentów wymienionych w pkt 13 SIWZ

5 12. KRYTERIA WYBORU OFERTY: Zamawiający dokona oceny złożonych ofert. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie: Kryterium CENY będącej wartością przedmiotu zamówienia brutto łącznie z podatkiem VAT - waga 100 %. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt. Uzyska ją oferta najkorzystniejsza, tzn. oferta z najniższą ceną. Kolejne oferty otrzymają ilość punktów wynikającą z następującego wyliczenia: cena najkorzystniejszej oferty ilość punktów = x 100 pkt. cena badanej oferty 13. OFERTA WINNA ZAWIERAĆ: 1/ Wypełniony druk Oferta z załącznikami od nr 1 do nr 7, stanowiący załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2/ Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 6 miesięcy od daty złożenia oferty. 14.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. Wadium nie jest wymagane. 15. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 45 dni od dnia otwarcia ofert 16. POWODY ODRZUCENIA OFERTY: Zamawiający odrzuci ofertę nie spełniającą postanowień 45 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce. 17. OSOBY UPOWAŻNIONE DO UDZIELANIA INFORMACJI OFERENTOM: Uprawnieni do kontaktów z oferentami jest: Marcin Kuźmicki tel Zebrania z oferentami w sprawie wyjaśnień Specyfikacji nie przewiduje się. Każdy Wykonawca ma prawo, wyłącznie pisemnie, zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści dokumentów przetargowych jednak nie później niż 6 dni przed upływem terminu do składania ofert. 18. TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW I ZAWARCIA UMOWY: Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym przetargu i zgodnie z warunkami SIWZ.

6 Wyniki postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej Zamawiającego oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń MPWiK Sp. z o.o. w Sokółce, znajdującej się w siedzibie MPWiK Sp. z o.o. w Sokółce ul. Targowa 15. Wszyscy Wykonawcy zostaną także poinformowani o wyborze oferty pisemnie. 19.WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA: Postępowanie o zamówienie unieważnia się w przypadkach określonych w 48 Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce. 20. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY: Istotne warunki umowy zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ oraz w pkt.3 SIWZ. 21.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. Nie jest wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 22. PROTESTY: Wykonawca, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w SIWZ ma prawo złożyć protest na piśmie z uzasadnieniem w terminie 5 dni od daty, w której powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę protestu. Sokółka, dnia r.

7 Załącznik Nr 1 do SIWZ PODSTAWOWE WYMOGI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dotyczy pojazdu dostawczego o : DMC do 3,5 tony i skrzynią ładunkową z plandeką I. PODWOZIE: 1. Rozstaw osi 4000 mm mm 2. Wysokość pojazdu z plandeką 2350 mm mm 3. Wysokość kabiny 2200 mm 2300 mm (od podłoża do góry kabiny) 3. Długość pojazdu 5800 mm mm 4. Szerokość pojazdu 2000 mm 2200 mm (bez lusterek) 6. Napęd na koła przednie 7. Obręcze kół: stalowe o średnicy od 15 do Pełnowymiarowe koło zapasowe 9. Komplet opon na obręczach stalowych 10. Niezależne zawieszenie kół (przód), tył standardowe (resor) 11. System zapobiegania blokadzie kół podczas hamowania ABS 12. ESP system stabilizacji toru jazdy 16. Hamulce tarczowe wentylowane z przodu, z tyłu tarczowe 17. System wspomagania układu kierowniczego 18. Silnik wysokoprężny o pojemności 2100 cm cm3, min. EURO Moc silnika min. 130 KM 21. Skrzynia biegów manualna 6 przełożeń 22. Światła cofania 23. Hak holowniczy 24. Zawieszenie tylne wzmocnione resor dwupiórowy, stabilizator tylnej osi 25. Osłona pod silnikiem 26. Światła do jazdy dziennej LED II. KABINA: cio osobowa, dwurzędowa 2. Drzwi do przestrzeni pasażerskiej po lewej i prawej stronie 3. Zagłówki siedzeń 4. Tapicerka siedzeń tkaninowa ciemna 5. Poduszka powietrzna kierowcy 6. Zabezpieczenie przed kradzieżą (immobiliser) 7. Szyby opuszczane i podnoszone elektrycznie w drzwiach przednich 8. Lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie 9. Radio z instalacją i 4 głośniki 10. Elektroniczna (LED) lampa błyskowa ostrzegawcza typu listwa oznakowanie pojazdu do wykonywania prac na drogach publicznych (napis w części środkowej listwy MPWIK SOKÓŁKA ) 11. Kabina w kolorze niebieskim III. CZĘŚĆ ŁADUNKOWA 1. Skrzynia o ładowności min. 900 kg 3. Podłoga skrzyni ze sklejki wielowarstwowej wodoodpornej z burtami aluminiowymi o wysokości min. 400 mm 4. Wymiary długość: 2600 mm 2700 mm, szerokość: 2050 mm mm

8 5. Stelaż z plandeką wysokość stelażu o wysokości 1400 mm od podłogi skrzyni (plandeka w kolorze niebieskim) IV. GWARANCJA MECHANICZNA: 24 MIESIĄCE V. Warunki kredytowania zamówienia: Kredytu udziela Wykonawca zgodnie z zachowaniem przepisów ustawy Prawo Bankowe, lub bank przez niego wskazany. Kredyt w formule 4 x 25 % z udziałem własnym Zamawiającego w wysokości 25% wartości brutto (z podatkiem VAT) przedmiotu zamówienia. Kwota kredytu stanowi wartość 75% wartości brutto (z podatkiem VAT) przedmiotu zamówienia. Spłata kredytu jest rozłożona na 3 lata, obejmuje trzy roczne raty spłat kredytu w latach według poniższego harmonogramu. - pierwsza wpłata (udział własny Zamawiającego) 25% wartości przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni licząc od dnia dostawy i protokolarnego odbioru przez Zamawiającego samochodu dostawczego, - druga wpłata (kredyt) 25% wartości przedmiotu zamówienia do końca I kwartału 2016 roku, - trzecia wpłata (kredyt) 25% wartości przedmiotu zamówienia do końca I kwartału 2017 roku, - czwarta wpłata (kredyt) 25% wartości przedmiotu zamówienia do końca I kwartału 2018 roku.

9 Załącznik Nr 2 do SIWZ OFERTA Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawy o wartości do EURO wg Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce, na zadanie pt.: Dostawa samochodu dostawczego fabrycznie nowego, rok produkcji 2015, do 3,5 t dla MPWiK Sp. z o.o. w Sokółce sfinansowana kredytem 4x25%... Imię i Nazwisko / Nazwa Wykonawcy/... adres... NIP... REGON... w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oferuję dostawę przedmiotu zamówienia i oświadczam że : 1. Wartość oferowanego przedmiotu zamówienia wynosi: Netto (bez podatku VAT)... zł ( słownie zł... Podatek VAT zł (słownie zł. Brutto (z podatkiem VAT)...zł (słownie zł:... W tym: Wartość ubezpieczenia pojazdu OC, AC w pierwszym roku użytkowania samochodu: Netto (bez podatku VAT)... zł ( słownie zł... Podatek VAT zł (słownie zł. Brutto (z podatkiem VAT)...zł (słownie zł: Dostawę stanowiącą przedmiot zamówienia zrealizujemy w ciągu 90 dni licząc od dnia podpisania umowy. 3. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w SIWZ.

10 7. Akceptujemy projekt umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 8. Udzielamy gwarancji mechanicznej na dostarczony przedmiot zamówienia.. (minimum 24 miesiące). 9. Oferta została złożona na... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr... do nr Wykonawca informuje o numerze fax-u. nr telefonu.. na który Zamawiający będzie przesyłał wszystkie oświadczenia, informacje itp. 11. Oferta zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Załącznikami do niniejszej Oferty, są: 1. Oświadczenia Wykonawcy - załącznik nr 1 2. Dane techniczne samochodu dostawczego, fabrycznie nowego, rok produkcji 2015 rok, do 3,5 tony - załącznik nr 2 3. Oświadczenia Wykonawcy dotyczące przedmiotu zamówienia - załącznik nr 3 4. Wzór umowy - załącznik nr 4 5. Harmonogram i kwoty wpłat udziału własnego Zamawiającego, oraz spłat kredytu - załącznik nr 5 6. Karta katalogowa, folder lub prospekt oferowanego samochodu dostawczego ze zdjęciami i zaznaczonymi wymiarami podstawowymi (dostarcza Wykonawca) 7. Wzór umowy kredytu (dostarcza Wykonawca)..., dnia (podpis osoby uprawnionej do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania i składania oświadczenia woli.)

11 Załącznik nr 1. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy O Ś W I A D C Z E N I E W Y K O N A W C Y Oświadczam, że: 1. nie jesteśmy wykluczeni na podstawie 8 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce, 2. nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne, 3. zapoznaliśmy się z warunkami postępowania, a także z warunkami zawartymi we wzorze umowy i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń, 4. jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi, 5. znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, 6. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zadania, 7. zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, 8. akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą,..., dnia (podpis osoby uprawnionej do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania i składania oświadczenia woli)

12 Załącznik nr 2 Dane techniczne samochodu dostawczego, fabrycznie nowego do 3,5 tony. Dane techniczne wymagane przez Zamawiającego: Dane techniczne proponowane przez Wykonawcę: PODWOZIE / KABINA: Rozstaw osi 4000 mm mm Wysokość pojazdu z plandeką 2350 mm mm Wysokość kabiny 2200 mm 2300 mm (od podłoża do góry kabiny) Długość pojazdu 5800 mm mm Szerokość pojazdu 2100 mm 2200 mm (bez lusterek) po zabudowie obręcze kół: stalowe od 15 do 16 Silnik wysokoprężny o pojemności 2100 cm cm3 min. EURO 5 moc silnika min. 130 KM Skrzynia biegów manualna 6 przełożeń skrzynia o ładowności min. 900 kg CZĘŚĆ ŁADUNKOWA: Wymiary długość: 2600 mm 2700 mm, szerokość: 2050 mm mm Podłoga skrzyni z wielowarstwowej sklejki wodoodpornej z burtami aluminiowymi o wysokości min. 400 mm Stelaż z plandeką wysokość stelażu 1400 mm od podłogi skrzyni (plandeka w kolorze niebieskim).., data (podpis osoby uprawnionej do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania i składania oświadczenia woli)

13 Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przedmiotu zamówienia. Oświadczam, że oferowany samochód dostawczy do 3,5 tony jest fabrycznie nowy i posiada: I. PODWOZIE: 1. Rozstaw osi 4000 mm mm 2. Wysokość pojazdu z plandeką 2350 mm mm 3. Wysokość kabiny 2200 mm 2300 mm (od podłoża do góry kabiny) 3. Długość pojazdu 5800 mm mm 4. Szerokość pojazdu 2000 mm 2200 mm (bez lusterek) 6. Napęd na koła przednie 7. Obręcze kół: stalowe od 15 do Pełnowymiarowe koło zapasowe 9. Komplet opon na obręczach stalowych 10. Niezależne zawieszenie kół (przód), tył standardowe (resor) 11. System zapobiegania blokadzie kół podczas hamowania ABS 12. ESP system stabilizacji toru jazdy 16. Hamulce tarczowe wentylowane z przodu, z tyłu tarczowe 17. System wspomagania układu kierowniczego 18. Silnik wysokoprężny o pojemności 2100 cm cm3 min. EURO Moc silnika min. 130 KM 21. Skrzynia biegów manualna 6 przełożeń 22. Światła cofania 23. Hak holowniczy 24. Zawieszenie tylne wzmocnione resor dwupiórowy, stabilizator tylnej osi 25. Osłona pod silnikiem 26. Światła do jazdy dziennej LED II. KABINA: cio osobowa, dwurzędowa 2. Drzwi do przestrzeni pasażerskiej po lewej i prawej stronie 3. Zagłówki siedzeń 4. Tapicerka siedzeń tkaninowa ciemna 5. Poduszka powietrzna kierowcy 6. Zabezpieczenie przed kradzieżą (immobiliser) 7. Szyby opuszczane i podnoszone elektrycznie w drzwiach przednich 8. Lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie 9. Radio z instalacją i 4 głośniki 10. Elektroniczna (LED) lampa błyskowa ostrzegawczej typu listwa oznakowanie pojazdu do wykonywania prac na drogach publicznych (napis w części środkowej listwy MPWIK SOKÓŁKA ) 11. Kabina w kolorze niebieskim III. CZĘŚĆ ŁADUNKOWA 1. Skrzynia o ładowności min. 900 kg 3. Podłoga skrzyni ze sklejki wielowarstwowej wodoodpornej z burtami aluminiowymi o wysokości min. 400 mm 4. Wymiary długość: 2600 mm 2700 mm, szerokość: 2050 mm mm

14 5. Stelaż z plandeką wysokość stelażu o wysokości 1400 mm od podłogi skrzyni (plandeka w kolorze niebieskim) IV. GWARANCJA MECHANICZNA: 24 MIESIĄCE.., data (podpis osoby uprawnionej do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania i składania oświadczenia woli)

15 Załącznik nr 4 WZÓR Umowy Nr zawarta w dniu w Sokółce, pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Sokółce przy ul. Targowej 15, Sokółka, wpisanym do Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr. KRS , kapitał zakładowy ,00 zł NIP reprezentowanym przez: 1... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a... wpisanym/ą do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: NIP..., reprezentowaną przez: zwanym/ą w dalszej części umowy Wykonawcą. Umowa zostaje zawarta w wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce na Dostawę samochodu dostawczego fabrycznie nowego, rok produkcji 2015, o ładowności do 3,5t sfinansowaną kredytem 4x25% na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Sposób finansowania przedmiotu zamówienia określa odrębna umowa kredytu przedstawiona przez Wykonawcę zgodnie z zachowaniem przepisów ustawy Prawo Bankowe, lub bank przez niego wskazany i podpisana przez Zamawiającego. Przedmiot umowy określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz oferta SPRZEDAJĄCEGO, które stanowią integralną część niniejszej umowy o następującej treści: 1 1. Wykonawca oświadcza, że jest jedynym właścicielem fabrycznie nowego samochodu dostawczego marki...., typ.., - numer i pojemność silnika..., - nr nadwozia..., - numer karty pojazdu..., - rok produkcji opisanego w ofercie Wykonawcy z dnia. stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.

16 2. Wykonawca oświadcza, że samochód dostawczy, o którym mowa w ust. l, jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz że nie jest on przedmiotem żadnego postępowania bądź zabezpieczenia. 2 Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy, za dostarczony przedmiot umowy, cenę określoną na zasadach ustalonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Ofercie Wykonawcy z dnia Wartość przedmiotu zamówienia wynosi: Netto (bez podatku VAT).. zł (słownie zł:... Podatek VAT.. zł (słownie zł:.. Brutto (z podatkiem VAT).. zł (słownie zł:. W tym: 1. Udział własny zamawiającego Netto (bez podatku VAT).. zł (słownie zł:... Podatek VAT.. zł (słownie zł:.. Brutto (z podatkiem VAT).. zł (słownie zł:. Udział własny Zamawiający zapłaci w terminie do 30 dni licząc od dnia dostawy przedmiotu zamówienia i podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, nr rachunku Po wystawieniu przez Wykonawcę faktury. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 2. Raty kredytu Zamawiający zapłaci zgodnie z warunkami Umowy kredytu podpisanej przez Zamawiającego, stanowiącej integralną część niniejszej Umowy Wydanie samochodu dostawczego będącego przedmiotem niniejszej umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sokółce, ul. Targowa 15, w terminie do 90 dni licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy. 2. Wykonawca jest zobowiązany wydać Zamawiającemu wraz z samochodem dostawczym 2 (słownie: dwa) komplety kluczyków oraz wszelkie dotyczące samochodu dokumenty techniczne i eksploatacyjne, w szczególności: a) kartę pojazdu, b) książkę serwisową, c) specyfikację techniczną pojazdu, d) wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, 3. Koszty dostarczenia samochodu do miejsca jego wydania ponosi Wykonawca Wydanie samochodu dostawczego zostanie stwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron niniejszej umowy.

17 2. Przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego Zamawiającemu przysługuje prawo do: a) sprawdzenia zgodności dostarczonego samochodu dostawczego ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz z listą elementów dodatkowego wyposażenia i warunkami technicznymi i eksploatacyjnymi samochodu dostawczego wskazanymi przez Wykonawcę w ofercie, w szczególności sprawdzenia oznaczeń numerycznych zawartych w ofercie Wykonawcy i w 1 ust. 1 niniejszej umowy, b) sprawdzenia, czy Wykonawca wydał Zamawiającemu rzeczy wymienione w 3 ust. 2 niniejszej umowy, w szczególności sprawdzenia kompletności dokumentacji dotyczącej samochodu, c) przeprowadzenia jazdy próbnej. 3. Podpisany przez obie Strony niniejszej umowy protokół zdawczo-odbiorczy stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości stanu technicznego samochodu dostawczego na okres.... lat. 2. Wydanie kompletnych dokumentów gwarancyjnych dotyczących samochodu dostawczego oraz elementów dodatkowego wyposażenia (jeśli na poszczególne elementy zostały wystawione odrębne dokumenty gwarancyjne), nastąpi wraz z wydaniem samochodu będącego przedmiotem niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami Koszty związane z naprawami gwarancyjnymi ponosi Wykonawca Jeżeli Wykonawca dopuszcza się opóźnienia z wydaniem samochodu dostawczego wraz z rzeczami, o których mowa w 3 ust. 2 niniejszej umowy, Zamawiający jest uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 0,1 % ceny brutto określonej w 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia. 2. Jeżeli opóźnienie, o którym mowa w ust. 1, przekracza 10 dni roboczych, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy ze skutkiem od dnia doręczenia Wykonawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W tym przypadku Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% kwoty netto, o której mowa w 2 niniejszej umowy. 3. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 7 Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu Ewentualne spory mogące powstać w związku z realizacją niniejszej umowy, Strony zobowiązują się rozwiązywać w sposób polubowny, w drodze negocjacji. Zapis niniejszy nie stanowi zapisu na sąd polubowny w rozumieniu Kodeksu postępowania cywilnego. 2. W przypadku niemożności rozwiązania ewentualnych sporów w sposób polubowny, o którym mowa w ust. 1, spory rozstrzygał będzie właściwy sąd.

18 9 Wszystkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy ponosi Wykonawca. 10 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 11 Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki: 1) SIWZ 2) Ofertą Wykonawcy z dnia r., 3) Umowa kredytu 12 W trakcie trwania niniejszej Umowy, a także po jej wykonaniu Wykonawca zobowiązuje się zachować w bezwzględnej tajemnicy i nie przekazywać, nie ujawniać ani nie wykorzystywać bez pisemnej zgody Zamawiającego informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce, które Wykonawca uzyska przy wykonywaniu niniejszej umowy. 13 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Zamawiający: Wykonawca:

19 Załącznik nr 5 Harmonogram i kwoty (brutto z podatkiem VAT) wpłat udziału własnego Zamawiającego, oraz spłat kredytu Tytuł zapłaty Udział własny Zamawiającego I rata kredytu II rata kredytu III rata kredytu Kwota brutto z (podatkiem VAT) zł Wymagana data zapłaty

ZZP/ZS/D/80/2012 1 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZZP/ZS/D/80/2012 1 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZZP/ZS/D/80/2012 1 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 43-600 Jaworzno, ul. Świętego Wojciecha 34, tel. 32 318 60 14, fax 32 318 60 48,

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów tel. (074) 832-37-01 do 04, fax. (074) 832-37-05 NIP 882-000-31-83 REGON 890611183 http://www.wik.dzierzoniow.pl, e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl

Bardziej szczegółowo

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy)

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ ) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dostawę samochodu osobowego typu VAN dla potrzeb administracyjnych Gminy Słupsk ( CPV - 34110000-1)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dostawę samochodu osobowego typu VAN dla potrzeb administracyjnych Gminy Słupsk ( CPV - 34110000-1) Zamawiający: Gmina Słupsk 76-200 Słupsk ul. Sportowa 34 NIP: 839-10-06-582 tel. (0-59) 842-93-62 fax. (0-59) 842-92-54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nr zamówienia w ewidencji zamówień publicznych: ZP/497/004/D/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup samochodu terenowego 4x4 fabrycznie nowego w ramach

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO DWÓCH UŻYWANYCH SAMOCHODÓW DO WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z OPCJĄ WYKUPU PRZEDMIOTU LEASINGU

DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO DWÓCH UŻYWANYCH SAMOCHODÓW DO WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z OPCJĄ WYKUPU PRZEDMIOTU LEASINGU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sporządzona w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 113 z 2010 r., poz. 759 z późn. zm.). nazwa zadania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity Dz. U. nr 113, poz. 759 z 2010 roku z późn.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, ul. Leśna 7, 25-509 Kielce, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, ul. Leśna 7, 25-509 Kielce, woj. Kielce: Dostawa fabrycznie nowego(nieużywanego) samochodu ciężarowo-osobowego posiadającego świadectwo homologacji. Numer ogłoszenia: 24296-2011; data zamieszczenia: 17.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa Hryniewickiego 10 81-340 Gdynia 08.03.2011 r. Znak postępowania: NZ-NTZ/I/PN/02/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa samochodu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - (SIWZ) Rzeszów, dn. 20.08.2015 r. Nr referencyjny nadany sprawie; NO-223/VI/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 2/03/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY zamówienie o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zakup samochodu

Bardziej szczegółowo

dostawę 5-osobowego samochodu dla potrzeb NCK

dostawę 5-osobowego samochodu dla potrzeb NCK Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę 5-osobowego samochodu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu u udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY W WAŁBRZYCHU

URZĄD SKARBOWY W WAŁBRZYCHU URZĄD SKARBOWY W WAŁBRZYCHU 58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 21, tel. 74/664 33 00, fax 74/841 13 01 e-mail: us0222@ds.mofnet.gov.pl, www.uswalbrzych.pl REGON: 890024280, NIP: 886-00-13-058 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: URBITOR Sp. z o.o. ul. Chrobrego 105/107; 87-100 Toruń zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. ZAMAWIAJĄCY: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Wesoła 7 58 150 Strzegom tel./fax 74 8551-232 NAZWA ZAMÓWIENIA: Zakup oraz dostawa samochodu cięŝarowo

Bardziej szczegółowo

Projekt i zakupy finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz unijnego instrumentu finansowania LIFE+

Projekt i zakupy finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz unijnego instrumentu finansowania LIFE+ Wodnej oraz unijnego instrumentu finansowania LIFE+ ZAMAWIAJĄCY: KLUB PRZYRODNIKÓW Nr sprawy: LM1/2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich Numer sprawy ZGK/DT/1/09/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OKREŚLAJĄCA WARUNKI POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

ZZP/ZS/K/41/2013. (Kierownik Zamawiającego)

ZZP/ZS/K/41/2013. (Kierownik Zamawiającego) OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 43-600 Jaworzno, ul. Świętego Wojciecha 34 tel. /32/ 318 60 14, fax /32/ 318 60 48 ogłasza przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) Nr ZP/ 4 /A/2011

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) Nr ZP/ 4 /A/2011 PROKURATURA APELACYJNA Warszawa, 16 listopada 2011 roku W WARSZAWIE Zamawiający: PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE ul. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 25 00-951 Warszawa NIP: 525-10-08-987 REGON: 010267570 www.warszawa.pa.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Rzekuń ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 14 000 EURO a poniżej kwot określonych

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47 A 00-695 Warszawa

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47 A 00-695 Warszawa NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47 A 00-695 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/UO/2008

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/UO/2008 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/UO/2008 Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica tel. (056) 498-30-73, fax (056) 498-28-63 e-mail: pgk@pgk.com.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA AD/PN 6/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę samochodu chłodni o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo