ZJAWISKA KORUPCYJNE W POLSKIEJ GOSPODARCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZJAWISKA KORUPCYJNE W POLSKIEJ GOSPODARCE"

Transkrypt

1 ZJAWISKA KORUPCYJNE W POLSKIEJ GOSPODARCE Monitoring opinii i doświadczeń przedsiębiorców Raport z drugiej fali badania Warszawa, grudzień 2004

2 SPIS TREŚCI O badaniu...3 Nota metodologiczna...4 Podsumowanie...5 Struktura próby...9 Korupcja w polskiej gospodarce - percepcja skali problemu...15 Korupcja w życiu gospodarczym w opinii ludzi biznesu...29 Doświadczenia przedsiębiorców z korupcją...41

3 O BADANIU Cel badania: Monitoring natężenia korupcji w polskiej gospodarce poprzez regularny pomiar odczuć, opinii i doświadczeń przedsiębiorców Zasadnicze obszary problemowe: Percepcja rozmiarów korupcji w gospodarce przez ludzi biznesu. Ocena i prognoza zmiany skali zjawiska w 12-miesięcznym horyzoncie czasowym Korupcja jako bariera efektywnego, rzetelnego biznesu Styczność przedsiębiorców z korupcją, napotykane przejawy korupcji Uzyskane informacje posłużą do opracowania syntetycznego wskaźnika, umożliwiającego bieżącą diagnozę nasilenia procesów korupcyjnych oraz obserwację trendów dzięki cyklicznym, prowadzonym co 2 miesiące pomiarom

4 NOTA METODOLOGICZNA Niniejsze badanie zostało przeprowadzone w okresie Badanie zrealizowane zostało metodą wywiadów telefonicznych w systemie CATI Łącznie przeprowadzono 500 wywiadów, z czego 200 na przedstawicielach firm stanowiących panel w badaniu. Pozostałe 300 firm wylosowano z ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem branż, zatrudnienia oraz województw) próby 200 firm stanowiących panel wylosowano z czterech operatów: Spółki giełdowe (50 firm) Lokomotywy gospodarki z Listy 500 (50 firm) Liderzy jakości - firmy posiadające certyfikat ISO (50 firm) Gazele Pulsu Biznesu - wiodące firmy w sektorze średnich przedsiębiorstw (50 firm)

5 PODSUMOWANIE Raport prezentuje wyniki drugiej fali badania (listopad 2004), prowadzonego cyklicznie w odstępach 2 miesięcy Listopadowy, drugi z rzędu sondaż w ramach monitoringu zjawisk korupcyjnych w zasadzie utrwalił obraz postaw, opinii i doświadczeń polskich przedsiębiorców w sferze zjawisk korupcyjnych uzyskany w pierwszym, wrześniowym sondażu. W porównaniu z pomiarem wrześniowym, obecnie przedsiębiorcy w większym stopniu są przekonani, że funkcjonują w gospodarce bardziej dotkniętej korupcją aniżeli pozostałe kraje Unii Europejskiej. O wyższym poziomie korupcji w Polsce w porównaniu z innymi krajami UE przekonanych jest obecnie 7 ankietowanych przedsiębiorców (w poprzednim sondażu - 67%). Jednocześnie rozkład odpowiedzi na pytanie o nasilenie korupcji w Polsce uległ jedynie nieznacznej zmianie. Zdecydowanie mniej korzystne opinie niż we wrześniu wyrażane są w przypadku oceny zmiany nasilenia korupcji na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. W bieżącym sondażu, zdaniem 3 przedsiębiorców nasilenie to wzrosło. Taką opinię w poprzednim pomiarze podzielało zdecydowanie mniej, bo 23% ankietowanych. Nieco optymistyczniejsze są przewidywania przedsiębiorców w zakresie zmiany skali korupcji w Polsce w 12 miesięcznym horyzoncie czasowym. Zaobserwowano, kosmetyczny co prawda, spadek odsetka odpowiedzi prognozujących wzrost korupcji, przy jednoczesnym, nieco bardziej zauważalnym, wzroście odsetka odpowiedzi przewidujących spadek nasilenia zjawiska.

6 PODSUMOWANIE Listopadowy pomiar potwierdził, że w opinii badanych przedsiębiorców korupcja to dość poważna przeszkoda w działalności firm. Wielkość i potencjał ekonomiczny firmy w istotny sposób różnicują postrzeganie korupcji jako przeszkody w prowadzeniu firmy. W największym stopniu korupcja postrzegana jest jako bariera działalności gospodarczej przez firmy najmniejsze: o relatywnie najniższych obrotach (do 400 tys. euro oraz od 400 do 800 tys. euro), najmniejszej liczbie zatrudnionych (1-9 oraz zatrudnionych). Listopadowa struktura katalogu przejawów korupcji, z jakimi w opinii respondentów najczęściej spotykają się polscy przedsiębiorcy praktycznie pokrywa się z danymi z poprzedniego sondażu. Najczęściej wymieniane są: nadużywanie sprawowanej funkcji przez urzędnika państwowego dla osiągnięcia prywatnych korzyści, łapówkarstwo, płatna protekcja. Również na liście faktycznie napotykanych przez przedsiębiorców przejawów korupcji nie nastąpiły widoczne przetasowania. Bieżący sondaż nie przyniósł znaczących zmian w ocenie stopnia penetracji korupcją różnych obszarów życia społeczno-gospodarczego. Polityka, służba zdrowia oraz urzędy centralne i ministerstwa zajmują niechlubne pierwsze trzy miejsca na liście. Niestety, bieżący sondaż potwierdził, że korupcja w sferze kontaktów między prywatnymi firmami jest stosunkowo powszechnym zjawiskiem, z którym styczność zadeklarował niemal co trzeci przedsiębiorca.

7 STRUKTURA PRÓBY

8 STRUKTURA PRÓBY Gazele biznesu 25% Spółki giełdowe 25% BAZA I: (Spółki giełdowe, 500, ISO, Gazela) 40% BAZA II: (w podziale na województwa, branże i zatrudnienie) 60% ISO 25% 500 największych firm 25% N=500 N=200 (Baza I)

9 STRUKTURA PRÓBY Odmowa 11% Obroty Powyżej 50 mln EURO 14% Do 400 tys. EURO 4 Od 10 do 50 mln EURO 7% Od 2 do 10 mln EURO Od 1,2 do 2 mln EURO 3% Od 800 tys. do 1,2 mln EURO 3% Od 400 do 800 tys. EURO N=500

10 STRUKTURA PRÓBY Liczba zatrudnionych ponad % % N=500

11 STRUKTURA PRÓBY Okres działania Od 1 roku 1% 2-4 lata 4% 5-7 lat Dłużej niż 12 lat 6 Dłużej niż 12 lat 69% N=500

12 STRUKTURA PRÓBY Miejscowość Warszawa 13% wieś 10% miasto powyżej 500 tys. mieszkańców 20% miasto do 20 tys. mieszkańców 1 miasto tys. mieszkańców 1 miasto tys. mieszkańców 9% miasto tys. mieszkańców miasto tys. mieszkańców N=500

13 STRUKTURA PRÓBY Region Środkowo-wschodni 3% Południowowschodni 17% Stołeczny 21% Południowy 13% Północny 10% Północno-wschodni Południowozachodni 9% Środkowo-zachodni 15% Środkowy N=500

14 STRUKTURA PRÓBY Stanowisko Prezes, Właściciel, Dyrektor generalny 254 Dyrektor Finansowy 30 Główny księgowy 24 Dyrektor Administracyjny 9 Księgowy 5 Odmowa / inne 178

15 Korupcja w polskiej gospodarce - percepcja skali problemu. Listopad 2004

16 KORUPCJA W GOSPODARCE - PERCEPCJA SKALI PROBLEMU [listopad 2004] W listopadowym pomiarze ponad trzy czwarte ankietowanych przedsiębiorców wyraziło opinię, iż skala korupcji w polskiej gospodarce jest większa w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej (nieco większa - 2, zdecydowanie większa - 50%). W porównaniu z poprzednim, wrześniowym pomiarem zaobserwowano wzrost odsetka przedsiębiorców, przekonanych o zdecydowanie większym poziomie korupcji w polskiej gospodarce w porównaniu z innymi krajami UE (o 8 pkt, z 42% do 50%). Średnia odpowiedzi na pytanie wzrosła z 4,2 do 4,4 (w skali od 1 - zdecydowanie mniejsza do 5 - zdecydowanie większa). Listopadowy pomiar potwierdził jednoznacznie, że polscy biznesmeni podzielają przeświadczenie, iż działają w środowisku gospodarczym znacznie bardziej dotkniętym korupcją aniżeli w innych krajach Unii Europejskiej. Reprezentanci firm z Listy 500 w większym stopniu niż pozostali ankietowani wskazują na wyższy poziom korupcji w Polsce w porównaniu z innymi krajami UE. Przedstawiciele przedsiębiorstw osiągających najwyższe obroty wśród przedziałów dochodu określonych w badaniu (10-50 mln euro oraz powyżej 50 mln euro) wyraźniej niż pozostali przedsiębiorcy sygnalizują wyższy poziom korupcji w polskiej gospodarce niż w pozostałych krajach UE.

17 KORUPCJA W GOSPODARCE - PERCEPCJA SKALI PROBLEMU [listopad 2004] Listopadowe badanie ukazało zgodną opinię przedsiębiorców o wysokim nasileniu korupcji w Polsce. W bieżącym pomiarze średnia odpowiedzi na pytanie (o skalę korupcji w Polsce) wyniosła 4,6, we wrześniowym - 4,5 (w skali od 1 - niskie nasilenie do 6 - wysokie nasilenie). Wśród firm stanowiących panel w badaniu, największą skalę zjawiska korupcji w Polsce deklarują reprezentanci firm z kategorii Gazel Biznesu, najmniejszą - przedstawiciele spółek giełdowych. Obroty osiągane przez firmę silnie różnicują postrzeganie skali zjawiska korupcji w Polsce. W zdecydowanie największej skali problem postrzegany jest przez reprezentantów przedsiębiorstw osiągających najniższe dochody spośród badanych przedziałów - do 400 tys. euro oraz od 400 do 800 tys. euro. Podobnie jak osiągane obroty, również i liczba zatrudnionych w firmie w wyraźny sposób różnicuje postrzeganie nasilenia korupcji w Polsce. I w tym przypadku wśród firm najmniejszych (od 1 do 9 zatrudnionych oraz od 10 do 49 zatrudnionych) panuje najsilniejsze przekonanie o wysokim nasileniu korupcji w naszym kraju.

18 KORUPCJA W GOSPODARCE - PERCEPCJA SKALI PROBLEMU [listopad 2004] W porównaniu z poprzednim pomiarem, w listopadzie przedsiębiorcy w większym stopniu przekonani są o wzroście nasilenia korupcji w Polsce na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. W bieżącym pomiarze zaobserwowano wzrost odsetka opinii raczej wzrosło (z 15% do 24%) oraz zdecydowanie wzrosło (niemal dwukrotny, z do 14%). Tym samym w listopadowym pomiarze 3 przedsiębiorców było zdania, iż korupcja w Polsce nasiliła się w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Średnia odpowiedzi na pytanie wzrosła z 3,2 do 3,4 (w skali od 1 - zdecydowanie zmalało do 5 - zdecydowanie wzrosło). Obecnie, w porównaniu z pomiarem wrześniowym, formułowane są bardziej optymistyczne prognozy odnośnie nasilenia korupcji w Polsce w ciągu najbliższych 12 miesięcy. O 5 pkt. (z 25% do 30%) wzrósł odsetek ankietowanych przewidujących, że nasilenie to raczej zmaleje. Jednocześnie obniżyła się średnia odpowiedzi na pytanie - z 2,9 do 2,8 (w skali od 1 - zdecydowanie zmaleje do 5 - zdecydowanie wzrośnie).

19 KORUPCJA W ŻYCIU GOSPODARCZYM: POLSKA A UNIA EUROPEJSKA Jak ocenia Pan(i) skalę korupcji w Polskiej gospodarce w porównaniu z innymi krajami UE? Proszę ocenić na skali od [1] zdecydowanie mniejsza do [5] zdecydowanie większa Średnia: 11'2004 (N=500) 1% 13% 2 50% 10% '2004 (N=500) 2% 2% 17% 25% 42% 12% 4.2 [1] Zdecydowanie mniejsza [2] Nieco mniejsza [3] Podobna [4] Nieco większa [5] Zdecydowanie większa Trudno powiedzieć

20 KORUPCJA W ŻYCIU GOSPODARCZYM: POLSKA A UNIA EUROPEJSKA Jak ocenia Pan(i) skalę korupcji w Polskiej gospodarce w porównaniu z innymi krajami UE? Proszę ocenić na skali od [1] zdecydowanie mniejsza do [5] zdecydowanie większa [Kategoria] Średnie 500 największych firm (N=50) 14% 24% 60% 2% 4.5 BAZA II (N=300) 1% 10% 27% 53% 10% 4.4 Spółki giełdowe (N=50) 2% 10% 3 42% 10% 4.3 Gazele biznesu (N=50) 2% 1 32% 3 14% 4.2 ISO (N=50) 2% 24% 12% 44% [1] Zdecydowanie mniejsza [2] Nieco mniejsza [3] Podobna [4] Nieco większa [5] Zdecydowanie większa Trudno powiedzieć

21 Jak ocenia Pan(i) skalę korupcji w Polskiej gospodarce w porównaniu z innymi krajami UE? Proszę ocenić na skali od [1] zdecydowanie mniejsza do [5] zdecydowanie większa Powyżej 50 mln EURO (N=72) KORUPCJA W ŻYCIU GOSPODARCZYM: POLSKA A UNIA EUROPEJSKA 10% 2 [Obroty] 60% 4% Średnie 4.5 Od 10 do 50 mln EURO (N=35) 11% 2 51% 11% 4.5 Do 400 tys. EURO (N=232) 1% 12% 27% 53% 4.4 Od 1,2 do 2 mln EURO (N=16) 25% 31% 44% 4.2 Od 400 do 800 tys. EURO (N=38) 1 29% 37% Od 2 do 10 mln EURO (N=41) 2% 17% 22% 34% 24% 4.1 Od 800 tys. do 1,2 mln EURO (N=15) 7% 13% 33% 33% 13% 4.0 [1] Zdecydowanie mniejsza [2] Nieco mniejsza [3] Podobna [4] Nieco większa [5] Zdecydowanie większa Trudno powiedzieć

22 KORUPCJA W ŻYCIU GOSPODARCZYM: POLSKA A UNIA EUROPEJSKA Jak ocenia Pan(i) skalę korupcji w Polskiej gospodarce w porównaniu z innymi krajami UE? Proszę ocenić na skali od [1] zdecydowanie mniejsza do [5] zdecydowanie większa [Liczba zatrudnionych] Średnie 1-9 (N=288) 1% 11% 2 55% 4.5 ponad 250 (N=91) 1% 14% 32% 49% 3% (N=69) 14% 23% 39% 23% (N=49) 4% 1 24% 39% [1] Zdecydowanie mniejsza [2] Nieco mniejsza [3] Podobna [4] Nieco większa [5] Zdecydowanie większa Trudno powiedzieć

23 KORUPCJA W POLSCE - POSTRZEGANA SKALA PROBLEMU Powiedział(a)by Pan(i), że nasilenie korupcji w Polsce jest niskie, średnie czy wysokie? Proszę ocenić ten poziom w skali od 1 - niskie nasilenie do 6 - wysokie nasilenie Średnia: 1% 11'2004 (N=500) 2% 17% 27% 24% 2 1% 4.6 1% 09'2004 (N=500) 3% % 1% 4.5 [1] Niskie nasilenie [2] [3] [4] [5] [6] Wysokie nasilenie Nie wiem/ trudno powiedzieć

24 KORUPCJA W POLSCE - POSTRZEGANA SKALA PROBLEMU Powiedział(a)by Pan(i), że nasilenie korupcji w Polsce jest niskie, średnie czy wysokie? Proszę ocenić ten poziom w skali od 1 - niskie nasilenie do 6 - wysokie nasilenie [Kategoria] ŚREDNIE OCENY: BAZA II (N=300) 4,8 Gazele biznesu (N=50) 4,6 500 największych firm (N=50) 4,3 ISO (N=50) 4,1 Spółki giełdowe (N=50) 3,9

25 KORUPCJA W POLSCE - POSTRZEGANA SKALA PROBLEMU Powiedział(a)by Pan(i), że nasilenie korupcji w Polsce jest niskie, średnie czy wysokie? Proszę ocenić ten poziom w skali od 1 - niskie nasilenie do 6 - wysokie nasilenie [Obroty] ŚREDNIE OCENY: Do 400 tys. EURO (N=232) 4,8 Od 400 do 800 tys. EURO (N=38) 4,7 Od 10 do 50 mln EURO (N=35) 4,4 Od 1,2 do 2 mln EURO (N=16) 4,3 Od 800 tys. do 1,2 mln EURO (N=15) 4,3 Powyżej 50 mln EURO (N=72) 4,1 Od 2 do 10 mln EURO (N=41) 4

26 KORUPCJA W POLSCE - POSTRZEGANA SKALA PROBLEMU Powiedział(a)by Pan(i), że nasilenie korupcji w Polsce jest niskie, średnie czy wysokie? Proszę ocenić ten poziom w skali od 1 - niskie nasilenie do 6 - wysokie nasilenie [Liczba zatrudnionych] ŚREDNIE OCENY: (N=288) 4, (N=49) 4, (N=69) 4,2 ponad 250 (N=91) 4

27 OCENA I PROGNOZA NASILENIA ZJAWISKA Czy Pana(i) zdaniem, nasilenie korupcji w Polsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy: Średnia: 11'2004 (N=500) 10% 50% 24% 14% 3% '2004 (N=500) 1%12% 60% 15% 3% 3.2 [1] Zdecydowanie zmalało [2] Raczej zmalało [3] Nie zmieniło się [4] Raczej wzrosło [5] Zdecydowanie wzrosło Nie wiem/ trudno powiedzieć Biorąc pod uwagę obecną sytuację, przewiduje Pan(i), że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nasilenie korupcji w Polsce: 11'2004 (N=500) 3% 30% 51% 11% 3% 2% '2004 (N=500) 3% 25% 55% 13% 3% 2% 2.9 [1] Zdecydowanie zmaleje [2] Raczej zmaleje [3] Nie zmieni się [4] Raczej wzrośnie [5] Zdecydowanie wzrośnie Nie wiem/ trudno powiedzieć

28 DZIAŁALNOŚĆ SEJMOWYCH KOMISJI SPECJALNYCH A POZIOM KORUPCJI W POLSCE Jak Pan(i) sądzi, czy w wyniku prac i działań sejmowych komisji specjalnych w sprawie tzw. Rywina czy Orlenu, poziom korupcji w Polsce zmniejszy się, nie zmieni, czy wzrośnie? Pytanie zadane w listopadzie 2004 Może nawet wzrosnąć Z pewnością zmniejszy się 35% Raczej nie zmieni się 59% N=500

29 Korupcja w życiu gospodarczym w opinii ludzi biznesu. Listopad 2004

30 KORUPCJA W ŻYCIU GOSPODARCZYM [listopad 2004] Listopadowy pomiar potwierdził, że wśród przedsiębiorców korupcja postrzegana jest jako dość poważna przeszkoda w działalności firm. W obecnym pomiarze średnia odpowiedzi na pytanie o korupcję jako utrudnienie w działalności firm wyniosła 4,1, w pomiarze wrześniowym 4,2 (w skali od 1 - niewielka przeszkoda do 6 - poważna przeszkoda). Wśród przedstawicieli poszczególnych kategorii firm z panelu badawczego nie ma dużych różnic w zakresie postrzegania korupcji jako utrudnienia działalności firm. Jako relatywnie najmniejsze utrudnienie korupcja postrzegana jest przez reprezentantów firm z Listy 500. Przedsiębiorcy z firm o obrotach z najniższych spośród badanych przedziałów (do 400 tys. euro oraz tys. euro) traktują korupcję w większym stopniu jako barierę działalności gospodarczej niż pozostałe badane firmy. Wielkość firmy, wyrażona liczbą zatrudnionych, również różnicuje stopień postrzegania korupcji jako bariery życia gospodarczego. Jako największe utrudnienia korupcja traktowana jest przez przedstawicieli firm najmniejszych, zatrudniających do 9 osób.

31 KORUPCJA W ŻYCIU GOSPODARCZYM [listopad 2004] W obszarze najczęściej napotykanych przez polskich przedsiębiorców przejawów korupcji (w opinii respondentów) listopadowy sondaż powtórzył wyniki pomiaru wrześniowego. W opinii respondentów, najczęściej występujące przejawy korupcji to nadużywanie sprawowanej funkcji przez urzędników państwowych w celu osiągnięcia korzyści (53% odpowiedzi). Kolejne przejawy korupcji to łapówkarstwo (4) oraz płatna protekcja (47%). W opinii ankietowanych przedsiębiorców, nieco rzadsze przejawy korupcji to wykorzystywanie publicznych pieniędzy dla prywatnych korzyści, praktyka prowizji lub innych gratyfikacji od zleceń i kontraktów w firmach prywatnych. Relatywnie najrzadszy przejaw w opinii przedsiębiorców to handel wpływami, np. poparcie w wyborach lub finansowanie partii w zamian za zdobycie wpływów. Listopadowy pomiar nie przyniósł przetasowań na liście najbardziej dotkniętych korupcją obszarów życia społeczno-gospodarczego w oczach przedsiębiorców. Polityka plasuje się na niechlubnym pierwszym miejscu (średnia 4,8 w skali od 1 - niski poziom korupcji do 6 - wysoki poziom korupcji). Na dalszych miejscach znalazły się: służba zdrowia (4,3), urzędy centralne i ministerstwa (4,2) oraz służby celne (3,8). Za najmniej dotknięte problemem korupcji uważane są banki (2,3), media (2,4), firmy prywatne (2,5) oraz szkolnictwo i nauka (2,6).

32 KORUPCJA W ŻYCIU GOSPODARCZYM [listopad 2004] W jakim stopniu, w Pana(i) opinii, korupcja utrudnia działalność firm? Proszę ocenić na skali od 1 do 6, gdzie 1 oznacza, że jest to niewielka przeszkoda, a 6, że jest to poważna przeszkoda. Średnia: 11'2004 (N=500) 3% 7% 22% 29% 1 22% 1% '2004 (N=500) 3% 7% 21% 2 17% 25% 2% 4.2 [1] Niewielka przeszkoda [2] [3] [4] [5] [6] Poważna przeszkoda Nie wiem/ trudno powiedzieć

33 KORUPCJA-BARIERA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W jakim stopniu, w Pana(i) opinii, korupcja utrudnia działalność firm? Proszę ocenić na skali od 1 do 6, gdzie 1 oznacza, że jest to niewielka przeszkoda, a 6, że jest to poważna przeszkoda. [Kategoria] ŚREDNIE OCENY: BAZA II (N=300) 4,3 Spółki giełdowe (N=50) 4 Gazele biznesu (N=50) 3,9 ISO (N=50) 3,9 500 największych firm (N=50) 3,7

34 KORUPCJA-BARIERA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W jakim stopniu, w Pana(i) opinii, korupcja utrudnia działalność firm? Proszę ocenić na skali od 1 do 6, gdzie 1 oznacza, że jest to niewielka przeszkoda, a 6, że jest to poważna przeszkoda. [Obroty] ŚREDNIE OCENY: Do 400 tys. EURO (N=232) 4,3 Od 400 do 800 tys. EURO (N=38) 4,3 Od 10 do 50 mln EURO (N=35) 4 Od 800 tys. do 1,2 mln EURO (N=15) 4 Od 2 do 10 mln EURO (N=41) 3,9 Od 1,2 do 2 mln EURO (N=16) 3,8 Powyżej 50 mln EURO (N=72) 3,8

35 KORUPCJA-BARIERA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W jakim stopniu, w Pana(i) opinii, korupcja utrudnia działalność firm? Proszę ocenić na skali od 1 do 6, gdzie 1 oznacza, że jest to niewielka przeszkoda, a 6, że jest to poważna przeszkoda. [Liczba zatrudnionych] ŚREDNIE OCENY: (N=288) 4, (N=49) 4, (N=69) 3,9 ponad 250 (N=91) 3,7

36 NAJCZĘSTSZE PRZEJAWY KORUPCJI W ŻYCIU GOSPODARCZYM Z jakimi przejawami korupcji najczęściej spotykają się Pana(i) zdaniem polscy przedsiębiorcy i menedżerowie? Proszę wybrać 3 spośród przedstawionych. 53% 53% 4 47% 45% 45% 3 39% % 27% 21% 19% 3% 3% Nadużywanie sprawowanej funkcji przez urzędnika państwowego w celu osiągnięcia prywatnej korzyści Łapówkarstwo Płatna protekcja w obsadzaniu stanowisk krewnymi, kolegami i znajomymi w spółkach, bankach, urzędach itp. Wykorzystywanie środków budżetowych i majątku publicznego dla prywatnych lub osobistych korzyści Praktyka prowizji lub innych gratyfikacji od zleceń i kontraktów w firmach prywatnych Załatwianie kontraktów i zamówień rządowych pod naciskiem konkretnego lobby (np. kół biznesu, producentów, firm, itp.) Handel wpływami, np. poparcie w wyborach lub finansowanie partii w zamian za zdobycie wpływów Nie wiem/ trudno powiedzieć 09'2004 (N=500) 11'2004 (N=500)

37 NAJCZĘSTSZE PRZEJAWY KORUPCJI W ŻYCIU GOSPODARCZYM Z jakimi przejawami korupcji najczęściej spotykają się Pana(i) zdaniem polscy przedsiębiorcy i menedżerowie? Proszę wybrać 3 spośród przedstawionych. Gazele biznesu (N=50) ISO (N=50) 500 największych firm (N=50) Spółki giełdowe (N=50) BAZA II (N=300) 2% 4% 12% [Kategoria] 22% 20% 22% 21% 2 30% 2 29% 32% 34% 32% % 42% 42% 44% 4 50% % 50% 50% 50% 52% 49% 4 52% Handel wpływami, np. poparcie w wyborach lub finansowanie partii w zamian za zdobycie wpływów Załatwianie kontraktów i zamówień rządowych pod naciskiem konkretnego lobby (np. kół biznesu, producentów, firm, itp.) Praktyka prowizji lub innych gratyfikacji od zleceń i kontraktów w firmach prywatnych Wykorzystywanie środków budżetowych i majątku publicznego dla prywatnych lub osobistych korzyści Płatna protekcja w obsadzaniu stanowisk krewnymi, kolegami i znajomymi w spółkach, bankach, urzędach itp. Łapówkarstwo Nadużywanie sprawowanej funkcji przez urzędnika państwowego w celu osiągnięcia prywatnej korzyści Nie wiem/ trudno powiedzieć 54% 62% 62%

38 NAJCZĘSTSZE PRZEJAWY KORUPCJI W ŻYCIU GOSPODARCZYM Z jakimi przejawami korupcji najczęściej spotykają się Pana(i) zdaniem polscy przedsiębiorcy i menedżerowie? Proszę wybrać 3 spośród przedstawionych. Powyżej 50 mln EURO (N=72) Od 10 do 50 mln EURO (N=35) Od 2 do 10 mln EURO (N=41) Od 1,2 do 2 mln EURO (N=16) Od 800 tys. do 1,2 mln EURO (N=15) Od 400 do 800 tys. EURO (N=38) Do 400 tys. EURO (N=232) 13% 13% 11% 20% 23% 20% 19% 24% 25% 2 27% 30% 4 35% 40% 43% 34% 37% 32% 37% 37% 32% 33% 32% 34% % 44% 49% 47% 42% 47% 54% 54% 51% 57% 50% 5 55% 49% 51% 54% Handel wpływami, np. poparcie w wyborach lub finansowanie partii w zamian za zdobycie wpływów Załatwianie kontraktów i zamówień rządowych pod naciskiem konkretnego lobby (np. kół biznesu, producentów, firm, itp.) Praktyka prowizji lub innych gratyfikacji od zleceń i kontraktów w firmach prywatnych Wykorzystywanie środków budżetowych i majątku publicznego dla prywatnych lub osobistych korzyści Płatna protekcja w obsadzaniu stanowisk krewnymi, kolegami i znajomymi w spółkach, bankach, urzędach itp. Łapówkarstwo Nadużywanie sprawowanej funkcji przez urzędnika państwowego w celu osiągnięcia prywatnej korzyści Nie wiem/ trudno powiedzieć [Obroty] 61% 60% 63% 87%

39 NAJCZĘSTSZE PRZEJAWY KORUPCJI W ŻYCIU GOSPODARCZYM Z jakimi przejawami korupcji najczęściej spotykają się Pana(i) zdaniem polscy przedsiębiorcy i menedżerowie? Proszę wybrać 3 spośród przedstawionych. ponad 250 (N=91) (N=69) (N=49) 1% 4% [Liczba zatrudnionych] 1 21% 29% 29% 35% 34% 33% 37% 42% 41% 42% 43% % % 51% 53% 55% 1-9 (N=288) 4% 20% 2 29% 3 50% 50% 53% Handel wpływami, np. poparcie w wyborach lub finansowanie partii w zamian za zdobycie wpływów Załatwianie kontraktów i zamówień rządowych pod naciskiem konkretnego lobby (np. kół biznesu, producentów, firm, itp.) Praktyka prowizji lub innych gratyfikacji od zleceń i kontraktów w firmach prywatnych Wykorzystywanie środków budżetowych i majątku publicznego dla prywatnych lub osobistych korzyści Płatna protekcja w obsadzaniu stanowisk krewnymi, kolegami i znajomymi w spółkach, bankach, urzędach itp. Łapówkarstwo Nadużywanie sprawowanej funkcji przez urzędnika państwowego w celu osiągnięcia prywatnej korzyści Nie wiem/ trudno powiedzieć

40 KORUPCJA - STOPIEŃ PENETRACJI ŻYCIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO Jak określił(a)by Pan(i) poziom korupcji w następujących instytucjach i obszarach życia społeczno-gospodarczego? Proszę użyć skali od 1 - niski poziom korupcji do 6- wysoki poziom korupcji ŚREDNIE OCENY: Wśród polityków, działaczy partyjnych, radnych, posłów, senatorów 4,8 W służbie zdrowia W urzędach centralnych i ministerstwach 4,3 4,2 W firmach / przedsiębiorstwach państwowych W służbach celnych Wśród prezydentów, burmistrzów miast, wójtów i radnych W urzędach gminnych, powiatowych, wojewódzkich W sądach i prokuraturze 3,8 3,8 3,7 3,6 3,6 W policji 3,3 W organach podatkowych i kontroli skarbowej 2,9 W szkolnictwie i nauce W firmach / przedsiębiorstwach prywatnych W mediach, wśród dziennikarzy W bankach 2,6 2,5 2,4 2,3 N=500

41 Doświadczenia przedsiębiorców z korupcją Listopad 2004

42 DOŚWIADCZENIA PRZEDSIĘBIORCÓW Z KORUPCJĄ [listopad 2004] Pytani o częstotliwość występowania zjawisk korupcyjnych wśród firm ze swojej branży, przedsiębiorcy deklarują, iż są one zjawiskiem raczej rzadkim. Średnia odpowiedzi na powyższe pytanie wyniosła 2,5 w skali od 1 - praktyki korupcyjne są rzadkie do 6 - praktyki korupcyjne są częste. W listopadowym sondażu zaobserwowano więc wyniki zbieżne z uzyskanymi w poprzednim pomiarze. Największą skalę występowania praktyk korupcyjnych w swojej branży deklarują przedsiębiorcy z firm z kategorii Gazele Biznesu (2,9). Spółki giełdowe plasują się na drugim końcu skali (2,3). Ani obroty osiągane przez firmy, ani też liczba zatrudnionych nie różnicują w wyraźny sposób ocen ich przedstawicieli w zakresie częstotliwości występowania praktyk korupcyjnych w branży. Największą częstotliwość zasygnalizowali przedsiębiorcy z firm o obrotach od 400 tys. do 800 tys. euro, zatrudniających od 10 do 49 osób.

43 DOŚWIADCZENIA PRZEDSIĘBIORCÓW Z KORUPCJĄ [listopad 2004] Listopadowy sondaż pokazał, iż ponad trzy czwarte przedsiębiorców zetknęło się z sytuacją, kiedy urzędnik państwowy bądź samorządowy sugerował przekazanie przez firmę kwoty pieniężnej bądź dóbr materialnych w zamian za otrzymanie określonych korzyści. Najczęściej w grę wchodziły pieniądze, rzadziej dobra materialne. Wyniki są zbieżne z wynikami sondażu wrześniowego. Najczęściej z korupcją urzędniczą stykały się firmy posiadające certyfikat ISO, najrzadziej - Gazele Biznesu. W przypadku Gazel Biznesu żądano niemal równie często dóbr materialnych, jak pieniędzy. Listopadowy sondaż potwierdził, że korupcja to zjawisko dotykające również relacji między firmami. Niemal co trzeci przedsiębiorca zetknął się z sytuacją, w której prywatny usługodawca oferował prowizję, pieniądze czy też dobra materialne w zamian za uzyskanie zlecenia, kontraktu. Najczęściej w zamian za uzyskanie korzyści oferowano przedsiębiorcom prowizję, rzadziej pieniądze, dobra materialne czy korzyści marketingowe. Z propozycjami korupcyjnymi ze strony usługodawców spotykały się najrzadziej Gazele Biznesu (7 przedstawicieli tych firm zadeklarowało, że nie zdarzyło im się otrzymać korupcyjnej propozycji ze strony prywatnego usługodawcy). W przypadku pozostałych firm z panelu wskaźnik ten wyniósł od 5 do 60%.

44 DOŚWIADCZENIA PRZEDSIĘBIORCÓW Z KORUPCJĄ [listopad 2004] Listopadowy sondaż potwierdził, że najczęściej przedsiębiorcy stykali się z korupcją w postaci zatrudniania polecanej osoby (31%). Z korupcją w przypadku starań o zamówienia z innych firm zetknął się co czwarty przedsiębiorca, podobnie jak w przypadku udziału w przetargu. Na dalszych miejscach występują: inspekcje urzędowe, ekspertyzy i okresowe oceny, pozwolenia na uzyskiwanie kredytu, na rozbudowę przedsiębiorstwa. Z zachowaniami korupcyjnymi w każdej z powyższych sytuacji spotkał się co dziesiąty ankietowany przedsiębiorca. Bieżący pomiar utrwalił obraz doświadczeń korupcyjnych przedsiębiorców, uzyskany w poprzednim sondażu. Niemal co dziesiąta firma spotkała się z korupcją dotyczącą procesu legislacji ustawy ważnej dla branży (w obecnym pomiarze - 40 firm, w poprzednim - 37 firm). W zdecydowanej większości przypadków, przedsiębiorcy z firm posiadających certyfikat ISO stykali się najczęściej z każdym z wymienionych przejawów korupcji. W przedsiębiorstwach z dwóch najwyższych przedziałów obrotów (10-50 mln euro oraz powyżej 50 mln euro) stykano się częściej niż w innych firmach z sytuacją zatrudniania poleconej osoby. Przedsiębiorcy z firm o mniejszych obrotach częściej niż pozostali przedsiębiorcy deklarowali styczność z korupcją przy staraniu się o zamówienia z innych firm bądź przy okazji udziału w przetargu

45 NASILENIE PRAKTYK KORUPCYJNYCH W BRANŻY Czy praktyki korupcyjne wśród firm z Pana(i) branży są częste czy rzadkie? Proszę użyć skali od 1- praktyki korupcyjne są rzadkie do 6 - praktyki korupcyjne są są częste. Średnia: 11'2004 (N=500) 31% 24% 1 11% 5% 5% 5% '2004 (N=500) 32% 22% 1 11% 4% 7% 2.5 [1] Praktyki korupcyjne są rzadkie [2] [3] [4] [5] [6] Praktyki korupcyjne są częste Nie wiem/ trudno powiedzieć

46 NASILENIE PRAKTYK KORUPCYJNYCH W BRANŻY Czy praktyki korupcyjne wśród firm z Pana(i) branży są częste czy rzadkie? Proszę użyć skali od 1- praktyki korupcyjne są rzadkie do 6 - praktyki korupcyjne są są częste. [Kategoria] Średnie Gazele biznesu (N=50) 14% 34% 14% 1 12% 4% 4% 2.9 ISO (N=50) 24% 2 24% 14% 2% największych firm (N=50) 22% 32% 2 14% 2% 2% 2.4 BAZA II (N=300) 3 20% 17% 10% 5% 4% 2.4 Spółki giełdowe (N=50) 2 24% 1 4% [1] Praktyki korupcyjne są rzadkie [2] [3] [4] [5] [6] Praktyki korupcyjne są częste Nie wiem/ trudno powiedzieć

47 NASILENIE PRAKTYK KORUPCYJNYCH W BRANŻY Czy praktyki korupcyjne wśród firm z Pana(i) branży są częste czy rzadkie? Proszę użyć skali od 1- praktyki korupcyjne są rzadkie do 6 - praktyki korupcyjne są częste. [Obroty] Średnie Od 400 do 800 tys. EURO (N=38) 1 24% 1 13% 1 5% 3.2 Powyżej 50 mln EURO (N=72) 22% 31% 24% 11% 1% 2.5 Od 10 do 50 mln EURO (N=35) 29% 31% 9% 14% 2.5 Od 2 do 10 mln EURO (N=41) 27% 29% 15% 12% 7% 2% 7% 2.5 Od 800 tys. do 1,2 mln EURO (N=15) 27% 20% 27% 13% 7% 7% 2.5 Od 1,2 do 2 mln EURO (N=16) 25% 19% 44% 13% 2.4 Do 400 tys. EURO (N=232) 37% 22% 1 11% 4% 5% 4% 2.4 [1] Praktyki korupcyjne są rzadkie [2] [3] [4] [5] [6] Praktyki korupcyjne są częste Nie wiem/ trudno powiedzieć

48 NASILENIE PRAKTYK KORUPCYJNYCH W BRANŻY Czy praktyki korupcyjne wśród firm z Pana(i) branży są częste czy rzadkie? Proszę użyć skali od 1- praktyki korupcyjne są rzadkie do 6 - praktyki korupcyjne są częste [Liczba zatrudnionych] Średnie (N=49) 1 31% 20% 1 4% 2.8 ponad 250 (N=91) 22% 32% 1 11% 7% 1% 10% (N=69) 29% 2 22% 13% 4% 3% 3% (N=288) 3 19% 1 10% 5% 4% 2.4 [1] Praktyki korupcyjne są rzadkie [2] [3] [4] [5] [6] Praktyki korupcyjne są częste Nie wiem/ trudno powiedzieć

49 77% 79% STYCZNOŚĆ Z KORUPCJĄ URZĘDNICZĄ Czy kiedykolwiek jakiś urzędnik państwowy, samorządowy sugerował przekazanie przez Państwa firmę kwoty pieniężnej, dóbr materialnych w zamian za wygranie przez Państwa firmę przetargu, uzyskanie niezbędnego pozwolenia itp.? 14% 13% 5% 5% 4% Nie, nie zdarzyło się to Pieniądze Dobra materialne Odmowa odpowiedzi 09'2004 (N=500) 11'2004 (N=500)

50 82% STYCZNOŚĆ Z KORUPCJĄ URZĘDNICZĄ Czy kiedykolwiek jakiś urzędnik państwowy, samorządowy sugerował przekazanie przez Państwa firmę kwoty pieniężnej, dóbr materialnych w zamian za wygranie przez Państwa firmę przetargu, uzyskanie niezbędnego pozwolenia itp.? 7 7 [Kategoria] 6 80% 12% 22% 1 4% 12% 4% 3% 2% 2% BAZA II (N=300) Spółki giełdowe (N=50) 500 największych firm (N=50) ISO (N=50) Gazele biznesu (N=50) Nie, nie zdarzyło się to Pieniądze Dobra materialne Sugestie Odmowa odpowiedzi

51 81% % STYCZNOŚĆ Z KORUPCJĄ URZĘDNICZĄ Czy kiedykolwiek jakiś urzędnik państwowy, samorządowy sugerował przekazanie przez Państwa firmę kwoty pieniężnej, dóbr materialnych w zamian za wygranie przez Państwa firmę przetargu, uzyskanie niezbędnego pozwolenia itp.? 60% 69% [Obroty] 7 74% 75% 20% 11% 13% 13% 4% 4% 3% 5% 13% 7% 17% 7% 2% 20% 14% 7% 7% Do 400 tys. EURO (N=232) Od 400 do 800 tys. EURO (N=38) Od 800 tys. do 1,2 mln EURO (N=15) Od 1,2 do 2 mln EURO (N=16) Od 2 do 10 mln EURO (N=41) Od 10 do 50 mln EURO (N=35) Powyżej 50 mln EURO (N=72) Nie, nie zdarzyło się to Pieniądze Dobra materialne Sugestie Odmowa odpowiedzi

52 STYCZNOŚĆ Z KORUPCJĄ URZĘDNICZĄ Czy kiedykolwiek jakiś urzędnik państwowy, samorządowy sugerował przekazanie przez Państwa firmę kwoty pieniężnej, dóbr materialnych w zamian za wygranie przez Państwa firmę przetargu, uzyskanie niezbędnego pozwolenia itp.? [Liczba zatrudnionych] 82% 73% % 4% 1 14% 13% 4% 7% 4% 2% 3% 1-9 (N=288) (N=49) (N=69) ponad 250 (N=91) Nie, nie zdarzyło się to Pieniądze Dobra materialne Odmowa odpowiedzi

53 KONTAKT Z KORUPCJĄ W SFERZE PRYWATNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Czy kiedykolwiek jakiś prywatny usługodawca oferował Pana(i) firmie prowizję, pieniądze, dobra materialne, korzyści marketingowe w zamian za uzyskanie od Państwa firmy zlecenia, kontraktu? 67% 70% 14% 15% 9% 9% 5% 5% 4% 3% Nie, nie zdarzyło się to Prowizja Pieniądze Dobra materialne Korzyści marketingowe Odmowa odpowiedzi 09'2004 (N=500) 11'2004 (N=500)

54 KONTAKT Z KORUPCJĄ W SFERZE PRYWATNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Czy kiedykolwiek jakiś prywatny usługodawca oferował Pana(i) firmie prowizję, pieniądze, dobra materialne, korzyści marketingowe w zamian za uzyskanie od Państwa firmy zlecenia, kontraktu? 7 7 [Kategoria] % 30% 20% 14% 1 14% 12% 10% 3% 4% 2% 1 4% 2% BAZA II (N=300) Spółki giełdowe (N=50) 500 największych firm (N=50) ISO (N=50) Gazele biznesu (N=50) Nie, nie zdarzyło się to Prowizja Pieniądze Dobra materialne Korzyści marketingowe Odmowa odpowiedzi

55 KONTAKT Z KORUPCJĄ W SFERZE PRYWATNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Czy kiedykolwiek jakiś prywatny usługodawca oferował Pana(i) firmie prowizję, pieniądze, dobra materialne, korzyści marketingowe w zamian za uzyskanie od Państwa firmy zlecenia, kontraktu? [Obroty] 7 73% 81% 63% 6 54% 47% 24% 25% 22% 20% 1 13% 13% 14% 10% 11% 9% 10% 7% 7% 7% 5% 5% 4% 3% 2% 3% 2% 3% 3% Do 400 tys. EURO (N=232) Od 400 do 800 tys. EURO (N=38) Od 800 tys. do 1,2 mln EURO (N=15) Od 1,2 do 2 mln EURO (N=16) Od 2 do 10 mln EURO (N=41) Od 10 do 50 mln EURO (N=35) Powyżej 50 mln EURO (N=72) Nie, nie zdarzyło się to Prowizja Pieniądze Dobra materialne Korzyści marketingowe Odmowa odpowiedzi

56 KONTAKT Z KORUPCJĄ W SFERZE PRYWATNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Czy kiedykolwiek jakiś prywatny usługodawca oferował Pana(i) firmie prowizję, pieniądze, dobra materialne, korzyści marketingowe w zamian za uzyskanie od Państwa firmy zlecenia, kontraktu? [Liczba zatrudnionych] 69% 6 55% 20% 24% 1 14% 10% 7% 3% 4% 1% 2% 2% 2% 1% 4% 7% 10% 1-9 (N=288) (N=49) (N=69) ponad 250 (N=91) Nie, nie zdarzyło się to Pieniądze Korzyści marketingowe Prowizja Dobra materialne Propozycja udziału procentowego w zamian za otrzymanie zlecenia Odmowa odpowiedzi

57 INWENTARYZACJA DOŚWIADCZEŃ KORUPCYJNYCH Czy w ciągu ostatniego roku, Pana(i) firma lub inne firmy z Pana(i) branży zetknęły się z korupcją w którejś z poniższych sytuacji? Zatrudnienie poleconej osoby 27% 31% Starania o zamówienia z innych firm Udział w przetargu Ekspertyzy, okresowe oceny (np. jakości, przestrzegania norm itp.) Inspekcja urzędowa Uzyskanie pozwolenia na rozbudowę przedsiębiorstwa Uzyskanie kredytu Eksport, import towarów (zezwolenia, licencje, wysokość opłat celnych) 13% 12% 13% 13% 11% 11% 11% 10% 25% 23% 24% 23% Orzeczenia sądowe Przeprowadzenie legislacji wobec ważnej ustawy dla Pana(i) branży Uzyskanie zezwolenia, koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej Ulgi podatkowe, umorzenia podatku Ułatwienie otrzymania zlecenia/ prowizja za zlecenie 2% 7% 7% Nie pamiętam 2% Przetargi Odmowa odpowiedzi 2% 3 42% 11'2004 (N=500) 09'2004 (N=500) Wskazania powyżej 1%

58 [Kategoria] Gazele biznesu (N=50) ISO (N=50) 500 największych firm (N=50) Spółki giełdowe (N=50) BAZA II (N=300) INWENTARYZACJA DOŚWIADCZEŃ KORUPCYJNYCH Czy w ciągu ostatniego roku, Pana(i) firma lub inne firmy z Pana(i) branży zetknęły się z korupcją w którejś z poniższych sytuacji? 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 12% % 10% 12% 12% 14% 1 12% 9% 9% 7% 12% 14% 14% 14% 22% 24% % 23% 34% 30% 32% 32% 34% 40% 40% 40% 39% 44% 5 Ulgi podatkowe, umorzenia podatku Uzyskanie zezwolenia, koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej Eksport, import towarów (zezwolenia, licencje, wysokość opłat celnych) Orzeczenia sądowe Przeprowadzenie legislacji wobec ważnej ustawy dla Pana(i) branży Uzyskanie pozwolenia na rozbudowę przedsiębiorstwa Uzyskanie kredytu Ekspertyzy, okresowe oceny (np. jakości, przestrzegania norm itp.) Inspekcja urzędowa Udział w przetargu Starania o zamówienia z innych firm Zatrudnienie poleconej osoby Odmowa odpowiedzi Wskazania powyżej 4%

59 [Obroty] Powyżej 50 mln EURO (N=72) Od 10 do 50 mln EURO (N=35) Od 2 do 10 mln EURO (N=41) Od 1,2 do 2 mln EURO (N=16) Od 800 tys. do 1,2 mln EURO (N=15) Od 400 do 800 tys. EURO (N=38) Do 400 tys. EURO (N=232) INWENTARYZACJA DOŚWIADCZEŃ KORUPCYJNYCH Czy w ciągu ostatniego roku, Pana(i) firma lub inne firmy z Pana(i) branży zetknęły się z korupcją w którejś z poniższych sytuacji? 10% 14% 13% 15% 5% 5% 7% 7% 7% 7% 5% 7% 7% 7% 7% 9% 9% 7% 9% 7% 9% 11% 14% 12% 10% 12% 13% 11% 11% 13% 1 13% 13% 20% 20% 23% 19% 20% 20% 22% 25% 25% 25% 24% 24% 25% 27% 27% 27% 33% 32% 34% 33% 33% 3 34% 37% 40% 39% Wskazania powyżej 4% 43% 4 42% 44% W Urzędzie Celnym Zamówienia publiczne Zakup towaru/ cena Ułatwienie otrzymania zlecenia/ prowizja za zlecenie Ulgi podatkowe, umorzenia podatku Uzyskanie zezwolenia, koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej Eksport, import towarów (zezwolenia, licencje, wysokość opłat celnych) Orzeczenia sądowe Przeprowadzenie legislacji wobec ważnej ustawy dla Pana(i) branży Uzyskanie pozwolenia na rozbudowę przedsiębiorstwa Uzyskanie kredytu Ekspertyzy, okresowe oceny (np. jakości, przestrzegania norm itp.) Inspekcja urzędowa Udział w przetargu Starania o zamówienia z innych firm Zatrudnienie poleconej osoby Odmowa odpowiedzi

60 [Liczba zatrudnionych] INWENTARYZACJA DOŚWIADCZEŃ KORUPCYJNYCH Czy w ciągu ostatniego roku, Pana(i) firma lub inne firmy z Pana(i) branży zetknęły się z korupcją w którejś z poniższych sytuacji? ponad 250 (N=91) (N=69) 5% 9% 11% 5% 12% 13% 7% 10% 14% 9% 10% 12% 22% 25% 23% 23% 37% 43% 42% 42% Ulgi podatkowe, umorzenia podatku Uzyskanie zezwolenia, koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej Eksport, import towarów (zezwolenia, licencje, wysokość opłat celnych) Orzeczenia sądowe Przeprowadzenie legislacji wobec ważnej ustawy dla Pana(i) branży Uzyskanie pozwolenia na rozbudowę przedsiębiorstwa Uzyskanie kredytu (N=49) 10% 14% 35% 37% 35% Ekspertyzy, okresowe oceny (np. jakości, przestrzegania norm itp.) Inspekcja urzędowa Udział w przetargu 1-9 (N=288) 9% 9% 10% 7% 13% 14% 14% 15% 27% 25% 23% 3 Starania o zamówienia z innych firm Zatrudnienie poleconej osoby Odmowa odpowiedzi Wskazania powyżej 4%

TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W DRUGIEJ POŁOWIE 2005 ROKU

TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W DRUGIEJ POŁOWIE 2005 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W DRUGIEJ POŁOWIE 2005 ROKU (NUMER 1/2006) DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, czerwiec 2006 r. WSTĘP... 3 1. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PIERWSZEJ POŁOWIE 2009 ROKU

TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PIERWSZEJ POŁOWIE 2009 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PIERWSZEJ POŁOWIE 2009 ROKU (NUMER 2/2009) DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, październik 2009 r. Wstęp... 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

System pomocy publicznej dla MSP w Polsce zapotrzebowanie małych i średnich przedsiębiorstw na pomoc publiczną

System pomocy publicznej dla MSP w Polsce zapotrzebowanie małych i średnich przedsiębiorstw na pomoc publiczną System pomocy publicznej dla MSP w Polsce zapotrzebowanie małych i średnich przedsiębiorstw na pomoc publiczną Badanie przeprowadzone na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez CEM Instytut

Bardziej szczegółowo

Wpływ spowolnienia gospodarczego na kondycję małopolskich przedsiębiorstw

Wpływ spowolnienia gospodarczego na kondycję małopolskich przedsiębiorstw Wpływ spowolnienia gospodarczego na kondycję małopolskich przedsiębiorstw Raport z badania ilościowego zrealizowanego na zlecenie Małopolskiego Obserwatorium Gospodarki Opracowanie: BBS OBSERWATOR Projekt

Bardziej szczegółowo

Jak inwestować w rozwój pracowników o niskich kwalifikacjach

Jak inwestować w rozwój pracowników o niskich kwalifikacjach Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany na zlecenie Zespołu Rozwoju Zasobów Ludzkich PARP. Jak inwestować w rozwój pracowników o niskich

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania Rozwoju Lokalnego

Uwarunkowania Rozwoju Lokalnego 5R O Z D Z I A Ł Uwarunkowania Rozwoju Lokalnego Z A W A R T O Ś Ć R O Z D Z I A Ł U 179 Wskaźniki ekonomiczne rozwoju przedsiębiorstw 182 Lokalne warunki prowadzenia działalności gospodarczej 185 Możliwości

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski

Narodowy Bank Polski Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie Badanie rynku pracy w województwie mazowieckim Warszawa, listopad 2006 r. Autor chciałby podziękować za pomoc udzieloną przy pisaniu pracy prof. Andrzejowi

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie korupcji w praktyce

Przeciwdziałanie korupcji w praktyce Przeciwdziałanie korupcji w praktyce Polityka antykorupcyjna w polskiej administracji publicznej Cezary Trutkowski, Piotr Koryś Warszawa 2013 Przeciwdziałanie korupcji w praktyce Polityka antykorupcyjna

Bardziej szczegółowo

Plany inwestycyjne polskich firm produkcyjnych

Plany inwestycyjne polskich firm produkcyjnych Plany inwestycyjne polskich firm produkcyjnych KPMG w Polsce Luty 2013 0 Spis treści KONTAKT: KPMG Sp. z o.o. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa T: +48 (22) 528 11 00 F: +48 (22) 528 10 09 E: kpmg@kpmg.pl

Bardziej szczegółowo

TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W DRUGIEJ POŁOWIE 2009 ROKU

TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W DRUGIEJ POŁOWIE 2009 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W DRUGIEJ POŁOWIE 2009 ROKU (NUMER 1/2010) DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, marzec 2010 r. Wstęp... 3 Synteza... 5 1.

Bardziej szczegółowo

Raport główny z badania

Raport główny z badania Raport główny z badania Raport główny z badania "Diagnoza trendów rozwojowych, barier wzrostu oraz potencjału województwa zachodniopomorskiego w kontekście przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski. Departament Statystyki

Narodowy Bank Polski. Departament Statystyki Narodowy Bank Polski Departament Statystyki OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW W 2002 ROKU ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZJAWISK PIENIĘŻNO-KREDYTOWYCH (W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH I DANYCH GUS)

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ SPOŁECZNYCH NA TERENIE OBSZARU FUKCJONALNEGO ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ

RAPORT Z BADAŃ SPOŁECZNYCH NA TERENIE OBSZARU FUKCJONALNEGO ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. RAPORT Z BADAŃ SPOŁECZNYCH NA TERENIE OBSZARU FUKCJONALNEGO ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ Wrocław, październik 2014 Strona1 Spis treści 1. WSTĘP... 2 1.1. Badanie z mieszkańcami...

Bardziej szczegółowo

Klimat inwestycyjny w Polsce Raport z badania zrealizowanego przez TNS Pentor

Klimat inwestycyjny w Polsce Raport z badania zrealizowanego przez TNS Pentor Badanie klimatu inwestycyjnego w Polsce 2011 strona 1 Klimat inwestycyjny w Polsce Raport z badania zrealizowanego przez TNS Pentor Wrzesień 2011 Badanie klimatu inwestycyjnego w Polsce 2011 Strona 2 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Ujęcie według klas wielkości. Bohdan Wyżnikiewicz Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Ujęcie według klas wielkości. Bohdan Wyżnikiewicz Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową RAPORT POLSKIE MSP NA DRODZE KU NOWOCZESNOŚCI RAPORT z wyników badania przygotowanego przez Konfederację Lewiatan w ramach projektu Monitoring kondycji sektora MSP w latach 2010-2012, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

C z e r w i e c 26. E D Y C J A

C z e r w i e c 26. E D Y C J A C z e r w i e c 2014 26. E D Y C J A Spis treści Spis treści 2 Wstęp 3 Badanie Wskaźnik BIG 4 Najważniejsze liczby 5 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (Wskaźnik BIG) 6 Wskaźnik BIG w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Rynek poligraficzny w Polsce

Rynek poligraficzny w Polsce KPMG w polsce Rynek poligraficzny w Polsce Badanie KPMG i PBKG kpmg.pl 2 Section or Brochure name Spis treści 1. Wstęp 3 2. Najważniejsze wnioski 5 3. Metodologia badania 9 4. Polska poligrafia na tle

Bardziej szczegółowo

Badanie koniunktury konsumenckiej

Badanie koniunktury konsumenckiej Badanie koniunktury konsumenckiej Etap II 2013 Autor: Rafał Rudnicki, Magdalena Tulaja, Współpraca: Aleksandra Zasada SMG/KRC Millward Brown 2 Spis treści Streszczenie... 3 1. Cel badawczy... 5 2. Metodologia

Bardziej szczegółowo

Badanie obrotu kartowego wśród przedsiębiorców w Polsce

Badanie obrotu kartowego wśród przedsiębiorców w Polsce 2014 Badanie obrotu kartowego wśród przedsiębiorców w Polsce Zrealizowane na zlecenie Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego przez instytut badawczy Ipsos Ipsos Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Korupcja w Polsce próba analizy zjawiska. 1. Wstęp

RAPORT. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Korupcja w Polsce próba analizy zjawiska. 1. Wstęp RAPORT Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Korupcja w Polsce próba analizy zjawiska 1. Wstęp Korupcja jest zjawiskiem uniwersalnym, występującym w mniejszym lub większym stopniu praktycznie we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Departament Analiz i Badań Raport: Efekty programu gwarancji de minimis realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego

Departament Analiz i Badań Raport: Efekty programu gwarancji de minimis realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Departament Analiz i Badań Raport: Efekty programu gwarancji de minimis realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Autorzy: Dr Tomasz Kaczor Agnieszka Kowalczyk Copyright: Bank Gospodarstwa Krajowego.

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE INSTYTUCJONALNE DZIAŁALNOŚCI PRACODAWCÓW

OTOCZENIE INSTYTUCJONALNE DZIAŁALNOŚCI PRACODAWCÓW 3 Maciej Frączek Jarosław Górniak (red.) Magdalena Jelonek Karolina Keler Seweryn Krupnik Norbert Laurisz Stanisław Mazur (red.) Barbara Worek OTOCZENIE INSTYTUCJONALNE DZIAŁALNOŚCI PRACODAWCÓW Analiza

Bardziej szczegółowo

Bibby MSP Index Przyszłość MSP w Polsce Raport z III fali badania sektora MSP

Bibby MSP Index Przyszłość MSP w Polsce Raport z III fali badania sektora MSP Bibby MSP Index Przyszłość MSP w Polsce Raport z III fali badania sektora MSP Warszawa, kwiecień 2012 Zadzwoń do nas: 800 224 229 www.bibbyfinancialservices.pl 2 SPIS TREŚCI: Wstęp 3 Podsumowanie i najważniejsze

Bardziej szczegółowo

MŚP pod lupą Raport 2011

MŚP pod lupą Raport 2011 MŚP pod lupą Raport 2011 Wstęp MŚP pod lupą Prezentujemy Państwu raport poświęcony sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. MŚP są najważniejszą siłą gospodarki, stanowiąc 99 procent ogółu

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Nyskim

Analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Nyskim Analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Nyskim Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Opracowanie: Instytut Badań i Analiz Grupa OSB Nysa 2009 Spis treści I. WSTĘP...4 II. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. raport z badania 2012

Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. raport z badania 2012 Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych raport z badania 2012 Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2013 Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne nośniki możliwe wyłącznie

Bardziej szczegółowo

spis treści: Wstęp Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 2

spis treści: Wstęp Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 2 spis treści: Wstęp Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 2 Dr Michał Boni o problemie starzejącego się społeczeństwa i wyzwaniach współczesnego rynku pracy. 4 Omówienie wyników badania

Bardziej szczegółowo

E-ADMINISTRACJA W OCZACH INTERNAUTÓW - 2013 - Prezentacja wyników badania zleconego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

E-ADMINISTRACJA W OCZACH INTERNAUTÓW - 2013 - Prezentacja wyników badania zleconego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji E-ADMINISTRACJA W OCZACH INTERNAUTÓW - 2013 - Prezentacja wyników badania zleconego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Warszawa, listopad 2013 1 Spis treści 3 Cel badania 4 Metodologia 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 2011 oraz prognoz koniunktury na I kw.

Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 2011 oraz prognoz koniunktury na I kw. Narodowy Bank Polski Instytut Ekonomiczny Biuro Przedsiębiorstw, Gospodarstw Domowych i Rynków Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 11

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw DIAGNOZA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W TORUNIU Dokument zawiera wyniki badań wtórnych, wyniki

Bardziej szczegółowo