Znak sprawy: RSS / ZPFSiZ /P-33/.../ 2011 Radom, dnia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Znak sprawy: RSS / ZPFSiZ /P-33/.../ 2011 Radom, dnia 2011.07.28"

Transkrypt

1 RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubioskiego Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówieo Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia NIP: tel.: (048) , REGON: fax.: (048) Znak sprawy: RSS / ZPFSiZ /P-33/.../ 2011 Radom, dnia Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej Euro na zakup i dostawę systemu zamkniętego aspiracyjno próżniowego do pobierania krwi z dzierżawą czytnika wartości OB dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zgodnie z art. 38, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówieo publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający - Radomski Szpital Specjalistyczny z siedzibą w Radomiu przy ul. Tochtermana 1, udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy złożone w niniejszym postępowaniu, a mianowicie: Pytanie nr 1 Dot. pytania nr 10 Zamawiający w odpowiedziach na powyższe pytania wymaga spełniania wymogów dyrektywy ISO 6710, która jest nieobowiązującą w Polsce. W związku z tym, prosimy o wycofanie odpowiedzi i dostosowanie wymogów do obowiązujących w Polsce przepisów norma PN-EN Nadmieniamy, iż ISO 6710 nie jest normą europejską, jak wskazuje sama nazwa ISO. Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w odpowiedziach z dnia r. nie powoływał się ani na normę PN-EN 14820, ani na ISO 6710 nie wymagał aby oferowany towar był zgodny z w/w normami. Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymaga natomiast, aby oferowany towar spełniał parametry techniczne określone w SIWZ oraz posiadał certyfikaty dopuszczające do stosowania w służbie zdrowia. Pytanie nr 2 Dot. Pytania nr 5 Zamawiający wydzielił pozycję nr 19 części nr 1, jako element nie wchodzący w skład systemu zamkniętego do pobierania krwi, W pozycji nr 19 Zamawiający wymagał probówko-strzykawki z heparyną. Probówki te na pewno są elementem systemu zamkniętego. W związku z tym prosimy o ponowne przeanalizowanie potrzeb i przywrócenie pozycji nr 19 do części nr 1.

2 Odpowiedź: Zamawiający na podst. art. 38, ust. 4 ustawy pzp zmienia treśd SIWZ, wydzielając z Części nr 3 poz. 9 i tworząc kolejną częśd nr 4, o nazwie Probówko-strzykawka z płynną heparyną litową do badao HLA. Pytanie nr 3 Dot. Pytania nr 4 Wykonawca w swoich pytaniach nie wnioskował o wyłączenie dzierżawy z części 1 do oddzielnej części tylko utworzenie nowej pozycji (podpozycji) w tabeli części nr 1. Prosimy o ponowne rozpatrzenie. Odpowiedź: Zamawiający na podst. art. 38, ust. 4 ustawy pzp modyfikuje treśd SIWZ w załączniku nr 4 do oferty, tworząc dla dzierżawy czytnika osobny formularz cenowy. Oprócz tego Zamawiający na podst. art. 38, ust. 4 ustawy pzp, w Rozdziale IV poprawia treśd Umowy/wzoru na zakup i dostawę systemu zamkniętego aspiracyjno próżniowego do pobierania krwi poprawiony wzór umowy w załączeniu. W załączeniu zmienione strony SIWZ, które są obowiązujące. Andrzej Pawluczyk.. Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Sporządziła-Justyna Kapusta

3 Po zmianach w dniu ( ) 6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 6.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia: opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: wykonawca wykonał w ostatnich trzech latach przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie dostawy oferowanego towaru na kwotę min : a) Część nr ,00 zł b) Część nr 2-300,00 zł c) Część nr ,00 zł d) Część nr 4 200,00 zł Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów. ( ) 9.INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH, OFERTACH WARIANTOWYCH, ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, SPOSOBIE PRZYGOTOWANIA OFERT 9.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę wraz załącznikami w danej części Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ilość części : 4 Część nr 1- Zamknięty system do pobierania krwi aspiracyjno- próżniowy wraz z dzierżawą czytnika do OB Część nr 2 - Probówka do oznaczania małopłytkowości rzekomej Część nr 3 System do pobierania krwi od noworodków i dzieci Część nr 4 - Probówko-strzykawka z płynną heparyną litową do badań HLA. ( )

4 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAKUP I DOSTAWA SYSTEMU ZAMKNIĘTEGO ASPIRACYJNO PRÓŻNIOWEGO DO POBIERANIA KRWI Z DZIERŻAWĄ CZYTNIKA WARTOŚCI OB DLA POTRZEB RADOMSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO Część nr 1- Zamknięty system do pobierania krwi aspiracyjno- próżniowy wraz z dzierżawą czytnika do OB Lp. Nazwa Ilość na 2 lata 1. Probówka do uzyskiwania surowicy o pojemność szt. do 6 ml ze sterylnym wnętrzem 2. Probówka do uzyskiwania surowicy o pojemności szt. 2 3 ml ze sterylnym wnętrzem 3. Probówka do morfologii z K2EDTA lub K3EDTA, szt. z korkiem przebijanym prze igłę sondy analizatora, o pojemności 1 2 ml ze sterylnym wnętrzem 4. Probówka do koagulologii z cytrynianem sodu, szt. o pojemności 2 3 ml ze sterylnym wnętrzem 5. Probówka do analizy glukozy z fluorkiem sodu lub fluorkiem sodu i szt. szczawianem potasu o pojemności 2 3 ml ze sterylnym wnętrzem 6. Probówka do OB. (system zamknięty) wraz z dzierżawa czytnika szt. wartości OB ze sterylnym wnętrzem 7. Igły systemowe 0, szt. 8. Igły systemowe 0, szt. 9. Igły systemowe 0, szt. 10. Probówko-strzykawka do gazometrii i badania wapnia zjonizowanego, zawierająca jako antykoagulant heparynę litową, pojemność 1 ml lub 2 lub 3 ml ze znacznikiem na ilość pobierania krwi:1; 1,5; 2 i 2,3 ml szt. Wymagania: - Zamawiający oczekuje czytnika tego samego producenta (zgodnie z zasadami kompatybilności).czytnik podłączony do sieci informatycznej MARCEL na koszt oferenta, wyposażony w wbudowany i/lub zewnętrzny czytnik kodów kreskowych, pozwalający na dwukierunkowa transmisję danych z możliwością archiwizacji wyników badań, z pełną automatyzacją procesu badania próbki. -Wykonawca ma obowiązek zapewnić udział laboratorium w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej 4 razy w roku, oraz materiał kontrolny do kontroli czytnika OB przynajmniej na 2 poziomach wykonanej każdego dnia w roku (kontrola wewnątrzlaboratoryjna) -wykonawca ma obowiązek dołączyć dodatkowy asortyment niezbędny do wykonania czynności diagnostyki laboratoryjnej pobrania krwi, połączenia systemu zamkniętego z systemem otwartym. -Wszystkie elementy oferowanego systemu zamkniętego powinny pochodzić od jednego producenta, w przypadku zaoferowania asortymentu różnych producentów wymagane są oświadczenia o kompatybilności składowych systemu.

5 Część nr 2 - Probówka do oznaczania małopłytkowości rzekomej Lp. Nazwa Ilość na 2 lata 1. Probówka do oznaczania małopłytkowości rzekomej o pojemność 2 3 ml 800 szt. Część nr 3- System do pobierania krwi od noworodków i dzieci Lp. Nazwa Ilość na 2 lata 1. Mikroprobówka do separacji surowicy z odkręcanym korkiem, szt. pojemność ok.1 ml 2. Mikroprobówka zawierająca K2EDTA lub K3EDTA szt. na morfologię,z odkręcanym korkiem, pojemność 500 mikrolitrów do ok.1 ml 3. Mikroprobówka z cytrynianem sodu do OB,z odkręcanym korkiem, o szt. pojemności do 2 ml 4. Pipeta do oferowanych probówek do OB szt. 5. Statyw do oferowanych probówek do OB 24 szt. 6. Mikroprobówka z cytrynianem sodu na koagulologię, pojemność szt. ok.1ml,z odkręcanym korkiem 7. Probówka z kapilarą do pobierania krwi włośniczkowej,pojemność do szt. 200 mikrolitrów na skrzep 8. Probówka z kapilarą do pobierania krwi włośniczkowej z K2EDTA lub K3EDTA na morfologię, pojemność do 200 mikrolitrów szt. Część nr 4 - Probówko-strzykawka z płynna heparyną litową do badań HLA Lp. Nazwa Ilość na 2 lata 1. Probówko-strzykawka z płynna heparyną litową do badań HLA pojemność 4-5 ml ze sterylnym wnętrzem 200 szt.

6 FORMULARZ OFERTY Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Adres*... Tel.*:... Regon*... NIP *:... Nr fax.*, na który Zamawiający może przesyłać korespondencję:... (/* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Wykonawcy Pełnomocnika) Radomski Szpital Specjalistyczny ul. Tochtermana Radom W odpowiedzi na ogłoszenie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego poniżej na zakup i dostawę systemu zamkniętego aspiracyjno próżniowego do pobierania krwi z dzierżawą czytnika wartości OB dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ, a) Część nr 1 - Zamknięty system do pobierania krwi aspiracyjno- próżniowy wraz z dzierżawą czytnika do OB za cenę brutto:.. zł słownie:... w tym VAT... %, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 4 do oferty. b) Część nr 2 - Probówka do oznaczania małopłytkowości rzekomej za cenę brutto:.. zł słownie:... w tym VAT... %, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 5 do oferty.

7 c) Część nr 3 - System do pobierania krwi od noworodków i dzieci za cenę brutto:.. zł słownie:... w tym VAT... %, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 6 do oferty. d) Część nr 4 - Probówko-strzykawka z płynna heparyną litową do badań HLA za cenę brutto:.. zł słownie:... w tym VAT... %, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 7 do oferty. 2. Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru naszej oferty. 3. Termin realizacji: a) dostawa towaru sukcesywnie przez okres 2 lat od daty zawarcia umowy lub do czasu wyczerpania wartości umowy. b) dostawa czytnika wartości OB. do 30 dni od daty zawarcia umowy. 4. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone w SIWZ przedmiotowego postępowania.( min. 30 dni) od daty otrzymania faktury VAT Zamawiającego. 5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy określonymi w SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 6. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z treścią i wymogami SIWZ i dostarczyć go do siedziby Magazynu Medycznego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. 7. Dotyczy informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa: Niniejsza oferta zawiera na stronach NR od... do... informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

8 8. Oświadczamy, że związani jesteśmy niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składnia ofert. 9. Zamówienie zrealizujemy/nie zrealizujemy * przy udziale podwykonawców, którzy będą realizować wymienione części zamówienia: 10. Oferta niniejsza zawiera... kolejno ponumerowanych stron. 11. Wraz z ofertą składamy następujące dokumenty i oświadczenia: 1)... 2)... 3)... dnia... r.... (podpis Wykonawcy/Wykonawców)

9 (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) FORMULARZ CENOWY / SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 4 do oferty Część nr 1- Zamknięty system do pobierania krwi aspiracyjno- próżniowy wraz z dzierżawą czytnika do OB 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Tabela nr 1 I. Zamknięty system do pobierania krwi aspiracyjno- próżniowy Lp. NAZWA ASORTYMENTU ILOŚĆ SZT. /2 LATA CENA JEDN. BRUTTO ZA SZT.(PLN) STAWKA VAT (W %) OFEROWANA WARTOŚĆ BRUTTO (PLN) / KOLUMNA 3X4/ NAZWA HANDLOWA I PRODUCENTAOFERO WANEGO TOWARU/ NR KATALOGOWY Probówka do uzyskiwania surowicy o szt. pojemność do 6 ml ze sterylnym wnętrzem 2. Probówka do uzyskiwania surowicy o szt. pojemności 2 3 ml ze sterylnym wnętrzem 3. Probówka do morfologii z K2EDTA lub szt. K3EDTA, z korkiem przebijanym prze igłę sondy analizatora, o pojemności 1 2 ml ze sterylnym wnętrzem 4. Probówka do koagulologii z cytrynianem szt. sodu, o pojemności 2 3 ml ze sterylnym wnętrzem 5. Probówka do analizy glukozy z fluorkiem sodu lub fluorkiem sodu i szczawianem szt.

10 potasu o pojemności 2 3 ml ze sterylnym wnętrzem 6. Probówka do OB. (system zamknięty) ze szt. sterylnym wnętrzem 7. Igły systemowe 0, szt. 8. Igły systemowe 0, szt. 9. Igły systemowe 0, szt. 10. Probówko-strzykawka do gazometrii i badania wapnia zjonizowanego, zawierająca jako antykoagulant heparynę litową, pojemność 1 ml lub 2 lub 3 ml ze znacznikiem na ilość pobierania krwi:1; 1,5; 2 i 2,3 ml szt. L. P. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA RAZEM Tabela nr 2 II. Dzierżawa w okresie 2 lat CENA BRUTTO ZA 1 M-C DZIERŻAWY (PLN) ILOŚĆ MIESIĘCY PODATEK VAT % WARTOŚĆ OFEROWANA BRUTTO (PLN) /KOL. 3 X 4/ Czytnik wartości OB do probówek 24 Razem Do oceny ofert będzie brana pod uwagę zsumowana wartość brutto oferty z obydwu tabel.... dnia... r.... (podpis Wykonawcy/Wykonawców)

11 (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) FORMULARZ CENOWY / SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 6 do oferty Część nr 3 - System do pobierania krwi od noworodków i dzieci 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Lp. NAZWA ASORTYMENTU ILOŚĆ SZT. /2 LATA CENA JEDN. BRUTTO ZA SZT.(PLN) STAWKA VAT (W %) OFEROWANA WARTOŚĆ BRUTTO (PLN) / KOLUMNA 3X4/ NAZWA HANDLOWA I PRODUCENTAOFERO WANEGO TOWARU/ NR KATALOGOWY Mikroprobówka do separacji surowicy z szt. odkręcanym korkiem, pojemność ok.1 ml 2. Mikroprobówka zawierająca K2EDTA lub szt. K3EDTA na morfologię,z odkręcanym korkiem, pojemność 500 mikrolitrów do ok.1 ml 3. Mikroprobówka z cytrynianem sodu do OB szt.,z odkręcanym korkiem, o pojemności do 2 ml 4. Pipeta do oferowanych probówek do OB szt. 5. Statyw do oferowanych probówek do OB 24 szt. 6. Mikroprobówka z cytrynianem sodu na szt. koagulologię, pojemność ok.1ml,z odkręcanym korkiem 7. Probówka z kapilarą do pobierania krwi włośniczkowej,pojemność do 200 mikrolitrów na skrzep szt.

12 8. Probówka z kapilarą do pobierania krwi włośniczkowej z K2EDTA lub K3EDTA na morfologię, pojemność do 200 mikrolitrów szt. RAZEM Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto ofert- suma kolumny nr 6 powyższej tabeli... dnia... r.... (podpis Wykonawcy/Wykonawców)

13 (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Załącznik nr 7 do oferty FORMULARZ CENOWY / SPECYFIKACJA TECHNICZNA Część nr 4 - Probówko-strzykawka z płynna heparyną litową do badań HLA 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Lp. NAZWA ASORTYMENTU ILOŚĆ SZT. /2 LATA CENA JEDN. BRUTTO ZA SZT.(PLN) STAWKA VAT (W %) OFEROWANA WARTOŚĆ BRUTTO (PLN) / KOLUMNA 3X4/ NAZWA HANDLOWA I PRODUCENTAOFERO WANEGO TOWARU/ NR KATALOGOWY Probówko-strzykawka z płynna heparyną 200 szt. litową do badań HLA pojemność 4-5 ml. RAZEM Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto ofert- suma kolumny nr 6 powyższej tabeli... dnia... r.... (podpis Wykonawcy/Wykonawców)

14 UMOWA /WZÓR/ Na zakup i dostawę systemu zamkniętego aspiracyjno próżniowego do pobierania krwi wraz z systemem do pobierania krwi od noworodków i dzieci dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Częśd nr.. Zawarta w dniu pomiędzy: Radomskim Szpitalem Specjalistycznym z siedzibą w Radomiu przy ulicy Tochtermana 1, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr , reprezentowanym przez: 1. mgr inż. Andrzeja Pawluczyka Dyrektora 2. mgr Dorotę Ciekałę Główną Księgową (zwanym dalej Odbiorcą ) a firmą. z siedzibą w przy ul... wpisaną do.. pod nr., reprezentowaną przez : (zwaną dalej Dostawcą ) w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej Euro na podst. art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), o następującej treści: 1. Przedmiot umowy, okres obowiązywania 1. Na podstawie Umowy Dostawca zobowiązuje się dostarczyd Odbiorcy i przenieśd na Odbiorcę własnośd towarów będących przedmiotem umowy, a Odbiorca zobowiązuje się towar odebrad i zapłacid Dostawcy cenę za ich dostarczenie. 2. Dostawca zobowiązany jest do: a) przeszkolenia 50 osób z personelu medycznego w siedzibie Odbiorcy w zakresie pobierania krwi przy użyciu systemu zamkniętego po pierwszej dostawie towaru. 3. Termin realizacji umowy sukcesywnie przez okres 2 lat od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy. 4. Odbiorca będzie zamawiał towar sukcesywnie w ilościach uzależnionych od aktualnych potrzeb Szpitala.

15 5. Nie zamówienie towaru w danym miesiącu nie jest w żadnym wypadku odstąpieniem od umowy w całości lub w części. 6. Integralną częśd umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i wybrana oferta. 2. Warunki dostawy 1. Korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeostwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzą na Odbiorcę z chwilą wydania towaru Odbiorcy lub osobie trzeciej wskazanej na piśmie przez Odbiorcę. 2. Dostawca ma obowiązek dostarczenia towaru w terminie do 7 dni roboczych liczonych od daty otrzymania pisemnego zamówienia. Przyjmuje się, że zamówienia będą przesyłane pisemnie. 3. Dostawca zobowiązuje się dostarczyd towar wraz z jego rozładunkiem w siedzibie odbiorcy, tj. magazynie medycznym( od poniedziałku do piątku) w godz. od Do kontaktów ze strony Odbiorcy w sprawie realizacji umowy upoważnia się. 5. W sprawach wątpliwości co do realizacji niniejszej umowy należy skontaktowad się z kierownikiem Działu Zamówieo Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia nr tel.(048) Do kontaktów ze strony Dostawcy w sprawie realizacji umowy upoważnia się nr tel Wydanie towaru, ubezpieczenie i transport 1. Za dzieo wydania towaru Odbiorcy uważa się dostarczenie towaru oraz protokolarne przyjęcie przez Odbiorcę. 2. Dostawca zapewni takie opakowanie towaru, jakie jest wymagane, aby nie dopuścid do jego uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do Miejsca Dostawy. 3. Rodzaj i jakośd wymaganego opakowania określają stosowne normy techniczne, a w przypadku braku takich norm, wszelkie znane Dostawcy okoliczności dotyczące warunków transportu towaru do Miejsca Dostawy oraz warunków, jakich można się spodziewad w Miejscu Dostawy. 4. Do towaru Dostawca dołączy specyfikację lub fakturę, ulotkę w języku polskim zawierającą wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje oraz instrukcję w języku polskim dotyczącą magazynowania i przechowywania towaru.

16 4. Rękojmia za wady fizyczne i prawne 1. Dostawca jest odpowiedzialny względem Odbiorcy za wszelkie wady fizyczne dostarczanego towaru. 2. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodnośd towaru z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ. 3. Dostawca jest odpowiedzialny względem Odbiorcy za wszelkie wady prawne dostarczonego towaru, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem towaru do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Gwarancja jakości, reklamacje 1. Dostawca gwarantuje Odbiorcy, że dostarczony towar w ramach umowy jest wolny od wad fizycznych w rozumieniu 4, ust. 2. niniejszej umowy. 2. Odbiorca może wykonywad uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnieo z tytułu rękojmi za wady fizyczne dostarczonego towaru. 3. O wszystkich stwierdzonych wadach Odbiorca zawiadomi na piśmie lub telefonicznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od chwili zrealizowania dostawy. 4. Reklamacje Odbiorcy będą załatwiane przez Dostawcę, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie. 5. Dostarczenie nowego towaru nastąpi na koszt i ryzyko Dostawcy. 6. Wartośd umowy, zapłata ceny 1. Wartośd umowy opiewa na kwotę..zł brutto (słownie: w tym podatek VAT.% - zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 2. Należnośd za faktycznie dostarczony towar wyliczana będzie według cen jednostkowych brutto określonych w formularzu cenowym, stanowiącym zał. nr 1 do umowy. 3. Ceny jednostkowe brutto towaru objętego niniejszą umową, określone w formularzu cenowym, będą niezmiennie obowiązywały przez cały okres trwania umowy z zastrzeżeniem zapisu 10 ust.5 litera a) i b).. 4. Zapłata ceny za dostarczenie towaru nastąpi przelewem na rachunek bankowy Dostawcy wskazany przez niego na fakturze lub rachunku.

17 5. Odbiorca zobowiązuje się dokonad zapłaty należności przelewem, w ciągu. (min.30 dni) od daty otrzymania faktury VAT lub rachunku przez Odbiorcę, przy czym za dzieo zapłaty uważa się dzieo obciążenia rachunku bankowego Odbiorcy. 6. Wszelkie płatności będą dokonywane w złotych polskich. 7. Zmiana stron umowy Dostawca nie może bez zgody Odbiorcy przenieśd na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z umowy, w całości lub w części. 8. Opóźnienie Dostawcy, kary umowne i odstąpienie od umowy 1. W przypadku opóźnienia Dostawcy w dostarczeniu towaru w całości lub w części Odbiorca naliczy karę umowną, której wysokośd określa się na 0,2% wartości brutto zamówionego a nie dostarczonego towaru za każdy dzieo opóźnienia. 2. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Dostawcy zapłaci on Odbiorcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy. 3. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Odbiorcy zapłaci on Dostawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy. 4. W przypadku ujawnienia wady w zakupionym przedmiocie umowy Odbiorca wyznaczy Dostawcy termin do wymiany towaru na wolny od wad. Z tytułu opóźnienia w dostarczeniu towaru wolnego od wad, Odbiorca naliczy karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto wadliwego przedmiotu umowy za każdy dzieo opóźnienia. 5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzied w chwili zawarcia umowy, Odbiorca może odstąpid od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Dostawca może żądad jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu dostawy towaru do dnia odstąpienia od umowy. 6. Odbiorca zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokośd zastrzeżonych kar umownych do wysokości poniesionej szkody.

18 9. Rozstrzyganie sporów 1. Odbiorca i Dostawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi a wynikających z umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z umową, na drodze bezpośrednich negocjacji. 2. Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Odbiorca i Dostawca nie są w stanie polubownie rozstrzygnąd sporu, to każda ze Stron może poddad spór rozstrzygnięciu sądu powszechnego, właściwego dla siedziby Odbiorcy. 10. Prawo właściwe, język, zmiany umowy 1. W zakresie nieuregulowanym w umowie znajdują zastosowanie przepisy regulujące kwestię udzielania zamówieo publicznych, a w zakresie niesprzecznym z tymi przepisami Kodeks cywilny. 2. Niniejsza umowa została zawarta w języku polskim. 3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 4. Zakazuje się istotnych zmian postanowieo zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwośd dokonania tej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany. 5. Zamawiający dopuszcza następujące zmiany do umowy a) Ceny jednostkowe brutto mogą ulec zmianie przypadku zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przepisami prawa- mogą się zmienid od dnia wejścia w życie danego aktu prawnego, b) Ceny jednostkowe brutto mogą również ulec zmianie po upływie roku obowiązywania umowy o wskaźnik inflacji ogłoszony przez prezesa GUS za ostatni kwartał przed upływem roku obowiązywania umowy, c) Przedmiotem zmian treści umowy mogą byd również zmiany adresowe lub rejestrowe stron umowy. 6. Zmiany dokonane w naruszeniach ust. 3,4,5 niemniejszego są nieważne. 11. Egzemplarze umowy Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz dla Dostawcy oraz dwa egzemplarze dla Odbiorcy. Załączniki do umowy: Załącznik nr 1 Formularz cenowy / Specyfikacja techniczna DOSTAWCA ODBIORCA

19 UMOWA /WZÓR/ Dzierżawa czytnika wartości OB do probówek dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Zawarta w dniu.. pomiędzy: Radomskim Szpitalem Specjalistycznym z siedzibą w Radomiu przy ulicy Tochtermana 1, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr , reprezentowanym przez: 1. mgr inż. Andrzeja Pawluczyka Dyrektora 2. mgr Dorotę Ciekałę Główną Księgową (zwanym dalej Dzierżawcą ) a firmą z siedzibą w przy.., wpisaną do pod nr, reprezentowaną przez : (zwaną dalej Wydzierżawiającym ) w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej na podst. art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), o następującej treści: 1. Przedmiot umowy 1. Wydzierżawiający oświadcza, iż jest właścicielem urządzenia. 2. Wydzierżawiający zobowiązuje się do dostarczenia Dzierżawcy sprzętu zwanego w dalszej części umowy aparaturą (wraz z jego montażem, uruchomieniem) utrzymania jej w pełniej sprawności technicznej przez cały okres trwania dzierżawy. 3. Wydzierżawiający zobowiązany jest do: a) przeszkolenia 25 osób z personelu medycznego w siedzibie Dzierżawcy w zakresie obsługi czytnika do badania OB chwilą otrzymania aparatury. 4. Wydzierżawiający zobowiązuje się dostarczyć aparaturę zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w SIWZ.

20 5. Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i wybrana oferta 2. Termin dostawy, termin obowiązywania umowy 1. Aparatura wraz ze stosownymi instrukcjami zostanie przekazana Dzierżawcy na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy. 2. Umowa dzierżawy obowiązuje przez okres 2 lat licząc od daty dostarczenia, zamontowania, uruchomienia aparatury potwierdzonych protokołem przekazania /odbioru aparatury. 3. Wydanie aparatury, ubezpieczenie i transport 1. Za dzień wydania aparatury Dzierżawcy uważa się dzień, w którym aparatura została odebrana przez Dzierżawcę aparatury oraz protokolarne przyjęcie przez Dzierżawcę. 2. Wydzierżawiający zapewni takie opakowanie aparatury, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do jej uszkodzenia lub pogorszenia jej jakości w trakcie transportu do Miejsca Dostawy. 3. Rodzaj i jakość wymaganego opakowania określają stosowne normy techniczne, a w przypadku braku takich norm, wszelkie znane Wydzierżawiającemu okoliczności dotyczące warunków transportu aparatury do Miejsca Dostawy oraz warunków, jakich można się spodziewać w Miejscu Dostawy. 4. Warunki dzierżawy 1. Dzierżawca nie może bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego oddać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do użytkowania, ani go poddzierżawić. 2. Dzierżawca po upływie okresu na jaki umowa została zawarta zwróci przedmiot umowy w stanie nie pogorszonym, z wyjątkiem zużycia wynikającego z bieżącej eksploatacji. 3. Zwrot przedmiotu umowy Wydzierżawiającemu zostanie dokonany na podstawie protokołu przekazania w terminie 30 dni od daty zakończenia umowy. 5. Warunki dzierżawy 1. Przez cały okres trwania umowy Wydzierżawiający lub autoryzowany przez Wydzierżawiającego serwis dokonywać będzie w ramach umowy przeglądów okresowych, napraw aparatury, dostaw części zużytych tak, aby była zapewniona ciągłość pracy aparatury.

21 2. Zgłoszenia awarii dokonywane będą pisemnie faxem przez Dzierżawcę i potwierdzone telefonicznie przez Wydzierżawiającego. 3. Obsługa serwisowa w ciągu 12 godzin w przypadku awarii czytnika, wymiana czytnika w ciągu następnych 12 godzin ( w przypadku braku możliwości usunięcia awarii) 4. W przypadku awarii czytnika wymaga się dostarczenia 24 szt. statytywów do OB. 6. Wartość umowy, zapłata ceny 1. Wartość brutto dzierżawy aparatury w okresie trwania umowy wynosi zł brutto (słownie: ) w tym podatek VAT %. 2. Należność z tytułu dzierżawy aparatury naliczana będzie w wysokości:.. zł brutto/1 miesiąc (słownie:.../1 miesiąc) w tym podatek VAT %. 3. Wartość dzierżawy aparatury będzie naliczana w miesięcznych ratach. 4. W cenę czynszu dzierżawnego wliczone są wszelkie koszty związane z eksploatacją aparatury tj. części zużywalne i akcesoria stanowiące wyposażenie aparatury niezbędne do jego prawidłowej pracy oraz koszty obsługi serwisowej. 5. Zapłata czynszu dzierżawnego nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wydzierżawiającego wskazany przez niego na fakturze lub rachunku w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury przez Dzierżawcę. 6. Wydzierżawiający nie może bez zgody Dzierżawcy przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie. 7. Opóźnienie Wydzierżawiającego, kary umowne i odstąpienie od umowy 1. W przypadku opóźnienia Wydzierżawiającego w dostawie aparatury w całości Dzierżawca może żądać zapłaty kary umownej, której wysokość określa się na 0,2% wartości dzierżawionej aparatury brutto za każdy dzień opróżnienia. 2. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wydzierżawiający zapłaci on Dzierżawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy. 3. Dzierżawca zapłaci Wydzierżawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Dzierżawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Dzierżawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145,ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w ust. 4 niniejszego paragrafu.

22 4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Dzierżawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wydzierżawiający może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu dostawy aparatury do dnia odstąpienia od umowy. 5. Dzierżawca zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości poniesionej szkody. 8. Rozstrzyganie sporów 1. Dzierżawca i Wydzierżawiający podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi a wynikających z umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z umową, na drodze bezpośrednich negocjacji. 2. Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Dzierżawca i Wydzierżawiający nie są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu sądu powszechnego, właściwego dla siedziby Dzierżawcy. 9. Prawo właściwe, język, zmiana postanowień umowy 1. W zakresie nieuregulowanym w umowie znajdują zastosowanie przepisy regulujące kwestię udzielania zamówień publicznych, a w zakresie niesprzecznym z tymi przepisami Kodeks cywilny. 2. Niniejsza umowa została zawarta w języku polskim. 3. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, chyba że Odbiorca przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 4. Zmiany do umowy: a).cena brutto może ulec zmianie przypadku zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przepisami prawa- mogą się zmienić od dnia wejścia w życie danego aktu prawnego, b).cena brutto może również ulec zmianie po upływie roku obowiązywania umowy o wskaźnik inflacji ogłoszony przez prezesa GUS za ostatni kwartał przed upływem roku obowiązywania umowy,

23 c).przedmiotem zmian treści umowy mogą być również zmiany adresowe lub rejestrowe stron umowy. 5. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 6. Zmiany dokonane w naruszeniem niniejszego pkt. 3, 4, 5 niniejszego są nieważne. 10. Egzemplarze umowy Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz dla Wydzierżawiającego oraz 2 egzemplarze dla Dzierżawcy. Załącznik nr 1 Formularz Cenowy/specyfikacja techniczna WYDZIERŻAWIAJĄCY DZIERŻAWCA

NIP: 796-00-12-187 tel.: 048 361-52-85, 361-52-84. Centralny nr postępowania: 7/06 Znak sprawy: RSS/ZPiZ/P-109/./06 Radom, dnia 05.12.2006 r.

NIP: 796-00-12-187 tel.: 048 361-52-85, 361-52-84. Centralny nr postępowania: 7/06 Znak sprawy: RSS/ZPiZ/P-109/./06 Radom, dnia 05.12.2006 r. RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 RADOM ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl NIP: 796-00-12-187 tel.:

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług serwisowych Aparatów do hemodializy firmy Fresenius użytkowanych przez Oddział Dializ Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

Świadczenie usług serwisowych Aparatów do hemodializy firmy Fresenius użytkowanych przez Oddział Dializ Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1)

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) U M O W A N R.. zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, działającym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 14 000 EURO NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY o wartości poniżej progów unijnych na dostawę szczepionek do Trzebnickiego Centrum Medycznego Zdrój Sp. z o.o. w Trzebnicy Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJIA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJIA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: NM/370/PN/07/11 SPECYFIKACJIA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie publiczne poniżej 125.000,00 euro prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-30/10 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 2710-23/2015 Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, 31-503 Kraków, tel: (12) 421-00-33, fax: (12)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szpital Powiatowy w Chrzanowie ul. Topolowa 16 32-500 Chrzanów Chrzanów, dn. 17.02.2014r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 207 000 euro) Podstawa prawna: ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000. Nr postępowania w ewidencji centralnej: CRZP/459/008/D/13, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiającym jest Teatr Nowy ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa REGON: 141245324 NIP: 521 346 82 44 telefon/fax: (22) 849 35 53 strona internetowa: www.nowyteatr.org

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ C Z Ę Ś Ć I I I REGULAMINU PRZETARGU NA: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO w ramach realizacji projektu : ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ WZÓR KONTRAKTU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/51/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup urządzeń do ewidencji majątku

Bardziej szczegółowo

ZP-11-078BN. Załączniki:

ZP-11-078BN. Załączniki: ZP-11-078BN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETAGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 125.000 EURO Prowadzonego na

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO

Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Załącznik nr 3D do SIWZ Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 5 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Bydgoszczy dnia 2015 r. pomiędzy: Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce Tel.: (0-41) 349-72-77 Nr Sprawy: DP/2310/ 144 /13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAOPTRZENIE DZIAŁU FARMACJI SZPITALNEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAOPTRZENIE DZIAŁU FARMACJI SZPITALNEJ L.dz.D/1376/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAOPTRZENIE DZIAŁU FARMACJI SZPITALNEJ Sprawa nr 3/2015/ZP (zamówienie publiczne o wartości poniżej 207.000 EURO) Zatwierdzam: Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2013

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie 00-955, przy Al.

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Łowicz, dnia 04.09.2007r. Zamawiający: Gmina Miasto Łowicz Urząd Miejski w Łowiczu ul. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz woj. łódzkie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo