Znak sprawy: RSS / ZPFSiZ /P-33/.../ 2011 Radom, dnia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Znak sprawy: RSS / ZPFSiZ /P-33/.../ 2011 Radom, dnia 2011.07.28"

Transkrypt

1 RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubioskiego Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówieo Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia NIP: tel.: (048) , REGON: fax.: (048) Znak sprawy: RSS / ZPFSiZ /P-33/.../ 2011 Radom, dnia Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej Euro na zakup i dostawę systemu zamkniętego aspiracyjno próżniowego do pobierania krwi z dzierżawą czytnika wartości OB dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zgodnie z art. 38, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówieo publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający - Radomski Szpital Specjalistyczny z siedzibą w Radomiu przy ul. Tochtermana 1, udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy złożone w niniejszym postępowaniu, a mianowicie: Pytanie nr 1 Dot. pytania nr 10 Zamawiający w odpowiedziach na powyższe pytania wymaga spełniania wymogów dyrektywy ISO 6710, która jest nieobowiązującą w Polsce. W związku z tym, prosimy o wycofanie odpowiedzi i dostosowanie wymogów do obowiązujących w Polsce przepisów norma PN-EN Nadmieniamy, iż ISO 6710 nie jest normą europejską, jak wskazuje sama nazwa ISO. Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w odpowiedziach z dnia r. nie powoływał się ani na normę PN-EN 14820, ani na ISO 6710 nie wymagał aby oferowany towar był zgodny z w/w normami. Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymaga natomiast, aby oferowany towar spełniał parametry techniczne określone w SIWZ oraz posiadał certyfikaty dopuszczające do stosowania w służbie zdrowia. Pytanie nr 2 Dot. Pytania nr 5 Zamawiający wydzielił pozycję nr 19 części nr 1, jako element nie wchodzący w skład systemu zamkniętego do pobierania krwi, W pozycji nr 19 Zamawiający wymagał probówko-strzykawki z heparyną. Probówki te na pewno są elementem systemu zamkniętego. W związku z tym prosimy o ponowne przeanalizowanie potrzeb i przywrócenie pozycji nr 19 do części nr 1.

2 Odpowiedź: Zamawiający na podst. art. 38, ust. 4 ustawy pzp zmienia treśd SIWZ, wydzielając z Części nr 3 poz. 9 i tworząc kolejną częśd nr 4, o nazwie Probówko-strzykawka z płynną heparyną litową do badao HLA. Pytanie nr 3 Dot. Pytania nr 4 Wykonawca w swoich pytaniach nie wnioskował o wyłączenie dzierżawy z części 1 do oddzielnej części tylko utworzenie nowej pozycji (podpozycji) w tabeli części nr 1. Prosimy o ponowne rozpatrzenie. Odpowiedź: Zamawiający na podst. art. 38, ust. 4 ustawy pzp modyfikuje treśd SIWZ w załączniku nr 4 do oferty, tworząc dla dzierżawy czytnika osobny formularz cenowy. Oprócz tego Zamawiający na podst. art. 38, ust. 4 ustawy pzp, w Rozdziale IV poprawia treśd Umowy/wzoru na zakup i dostawę systemu zamkniętego aspiracyjno próżniowego do pobierania krwi poprawiony wzór umowy w załączeniu. W załączeniu zmienione strony SIWZ, które są obowiązujące. Andrzej Pawluczyk.. Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Sporządziła-Justyna Kapusta

3 Po zmianach w dniu ( ) 6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 6.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia: opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: wykonawca wykonał w ostatnich trzech latach przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie dostawy oferowanego towaru na kwotę min : a) Część nr ,00 zł b) Część nr 2-300,00 zł c) Część nr ,00 zł d) Część nr 4 200,00 zł Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów. ( ) 9.INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH, OFERTACH WARIANTOWYCH, ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, SPOSOBIE PRZYGOTOWANIA OFERT 9.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę wraz załącznikami w danej części Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ilość części : 4 Część nr 1- Zamknięty system do pobierania krwi aspiracyjno- próżniowy wraz z dzierżawą czytnika do OB Część nr 2 - Probówka do oznaczania małopłytkowości rzekomej Część nr 3 System do pobierania krwi od noworodków i dzieci Część nr 4 - Probówko-strzykawka z płynną heparyną litową do badań HLA. ( )

4 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAKUP I DOSTAWA SYSTEMU ZAMKNIĘTEGO ASPIRACYJNO PRÓŻNIOWEGO DO POBIERANIA KRWI Z DZIERŻAWĄ CZYTNIKA WARTOŚCI OB DLA POTRZEB RADOMSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO Część nr 1- Zamknięty system do pobierania krwi aspiracyjno- próżniowy wraz z dzierżawą czytnika do OB Lp. Nazwa Ilość na 2 lata 1. Probówka do uzyskiwania surowicy o pojemność szt. do 6 ml ze sterylnym wnętrzem 2. Probówka do uzyskiwania surowicy o pojemności szt. 2 3 ml ze sterylnym wnętrzem 3. Probówka do morfologii z K2EDTA lub K3EDTA, szt. z korkiem przebijanym prze igłę sondy analizatora, o pojemności 1 2 ml ze sterylnym wnętrzem 4. Probówka do koagulologii z cytrynianem sodu, szt. o pojemności 2 3 ml ze sterylnym wnętrzem 5. Probówka do analizy glukozy z fluorkiem sodu lub fluorkiem sodu i szt. szczawianem potasu o pojemności 2 3 ml ze sterylnym wnętrzem 6. Probówka do OB. (system zamknięty) wraz z dzierżawa czytnika szt. wartości OB ze sterylnym wnętrzem 7. Igły systemowe 0, szt. 8. Igły systemowe 0, szt. 9. Igły systemowe 0, szt. 10. Probówko-strzykawka do gazometrii i badania wapnia zjonizowanego, zawierająca jako antykoagulant heparynę litową, pojemność 1 ml lub 2 lub 3 ml ze znacznikiem na ilość pobierania krwi:1; 1,5; 2 i 2,3 ml szt. Wymagania: - Zamawiający oczekuje czytnika tego samego producenta (zgodnie z zasadami kompatybilności).czytnik podłączony do sieci informatycznej MARCEL na koszt oferenta, wyposażony w wbudowany i/lub zewnętrzny czytnik kodów kreskowych, pozwalający na dwukierunkowa transmisję danych z możliwością archiwizacji wyników badań, z pełną automatyzacją procesu badania próbki. -Wykonawca ma obowiązek zapewnić udział laboratorium w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej 4 razy w roku, oraz materiał kontrolny do kontroli czytnika OB przynajmniej na 2 poziomach wykonanej każdego dnia w roku (kontrola wewnątrzlaboratoryjna) -wykonawca ma obowiązek dołączyć dodatkowy asortyment niezbędny do wykonania czynności diagnostyki laboratoryjnej pobrania krwi, połączenia systemu zamkniętego z systemem otwartym. -Wszystkie elementy oferowanego systemu zamkniętego powinny pochodzić od jednego producenta, w przypadku zaoferowania asortymentu różnych producentów wymagane są oświadczenia o kompatybilności składowych systemu.

5 Część nr 2 - Probówka do oznaczania małopłytkowości rzekomej Lp. Nazwa Ilość na 2 lata 1. Probówka do oznaczania małopłytkowości rzekomej o pojemność 2 3 ml 800 szt. Część nr 3- System do pobierania krwi od noworodków i dzieci Lp. Nazwa Ilość na 2 lata 1. Mikroprobówka do separacji surowicy z odkręcanym korkiem, szt. pojemność ok.1 ml 2. Mikroprobówka zawierająca K2EDTA lub K3EDTA szt. na morfologię,z odkręcanym korkiem, pojemność 500 mikrolitrów do ok.1 ml 3. Mikroprobówka z cytrynianem sodu do OB,z odkręcanym korkiem, o szt. pojemności do 2 ml 4. Pipeta do oferowanych probówek do OB szt. 5. Statyw do oferowanych probówek do OB 24 szt. 6. Mikroprobówka z cytrynianem sodu na koagulologię, pojemność szt. ok.1ml,z odkręcanym korkiem 7. Probówka z kapilarą do pobierania krwi włośniczkowej,pojemność do szt. 200 mikrolitrów na skrzep 8. Probówka z kapilarą do pobierania krwi włośniczkowej z K2EDTA lub K3EDTA na morfologię, pojemność do 200 mikrolitrów szt. Część nr 4 - Probówko-strzykawka z płynna heparyną litową do badań HLA Lp. Nazwa Ilość na 2 lata 1. Probówko-strzykawka z płynna heparyną litową do badań HLA pojemność 4-5 ml ze sterylnym wnętrzem 200 szt.

6 FORMULARZ OFERTY Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Adres*... Tel.*:... Regon*... NIP *:... Nr fax.*, na który Zamawiający może przesyłać korespondencję:... (/* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Wykonawcy Pełnomocnika) Radomski Szpital Specjalistyczny ul. Tochtermana Radom W odpowiedzi na ogłoszenie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego poniżej na zakup i dostawę systemu zamkniętego aspiracyjno próżniowego do pobierania krwi z dzierżawą czytnika wartości OB dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ, a) Część nr 1 - Zamknięty system do pobierania krwi aspiracyjno- próżniowy wraz z dzierżawą czytnika do OB za cenę brutto:.. zł słownie:... w tym VAT... %, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 4 do oferty. b) Część nr 2 - Probówka do oznaczania małopłytkowości rzekomej za cenę brutto:.. zł słownie:... w tym VAT... %, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 5 do oferty.

7 c) Część nr 3 - System do pobierania krwi od noworodków i dzieci za cenę brutto:.. zł słownie:... w tym VAT... %, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 6 do oferty. d) Część nr 4 - Probówko-strzykawka z płynna heparyną litową do badań HLA za cenę brutto:.. zł słownie:... w tym VAT... %, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 7 do oferty. 2. Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru naszej oferty. 3. Termin realizacji: a) dostawa towaru sukcesywnie przez okres 2 lat od daty zawarcia umowy lub do czasu wyczerpania wartości umowy. b) dostawa czytnika wartości OB. do 30 dni od daty zawarcia umowy. 4. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone w SIWZ przedmiotowego postępowania.( min. 30 dni) od daty otrzymania faktury VAT Zamawiającego. 5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy określonymi w SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 6. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z treścią i wymogami SIWZ i dostarczyć go do siedziby Magazynu Medycznego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. 7. Dotyczy informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa: Niniejsza oferta zawiera na stronach NR od... do... informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

8 8. Oświadczamy, że związani jesteśmy niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składnia ofert. 9. Zamówienie zrealizujemy/nie zrealizujemy * przy udziale podwykonawców, którzy będą realizować wymienione części zamówienia: 10. Oferta niniejsza zawiera... kolejno ponumerowanych stron. 11. Wraz z ofertą składamy następujące dokumenty i oświadczenia: 1)... 2)... 3)... dnia... r.... (podpis Wykonawcy/Wykonawców)

9 (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) FORMULARZ CENOWY / SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 4 do oferty Część nr 1- Zamknięty system do pobierania krwi aspiracyjno- próżniowy wraz z dzierżawą czytnika do OB 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Tabela nr 1 I. Zamknięty system do pobierania krwi aspiracyjno- próżniowy Lp. NAZWA ASORTYMENTU ILOŚĆ SZT. /2 LATA CENA JEDN. BRUTTO ZA SZT.(PLN) STAWKA VAT (W %) OFEROWANA WARTOŚĆ BRUTTO (PLN) / KOLUMNA 3X4/ NAZWA HANDLOWA I PRODUCENTAOFERO WANEGO TOWARU/ NR KATALOGOWY Probówka do uzyskiwania surowicy o szt. pojemność do 6 ml ze sterylnym wnętrzem 2. Probówka do uzyskiwania surowicy o szt. pojemności 2 3 ml ze sterylnym wnętrzem 3. Probówka do morfologii z K2EDTA lub szt. K3EDTA, z korkiem przebijanym prze igłę sondy analizatora, o pojemności 1 2 ml ze sterylnym wnętrzem 4. Probówka do koagulologii z cytrynianem szt. sodu, o pojemności 2 3 ml ze sterylnym wnętrzem 5. Probówka do analizy glukozy z fluorkiem sodu lub fluorkiem sodu i szczawianem szt.

10 potasu o pojemności 2 3 ml ze sterylnym wnętrzem 6. Probówka do OB. (system zamknięty) ze szt. sterylnym wnętrzem 7. Igły systemowe 0, szt. 8. Igły systemowe 0, szt. 9. Igły systemowe 0, szt. 10. Probówko-strzykawka do gazometrii i badania wapnia zjonizowanego, zawierająca jako antykoagulant heparynę litową, pojemność 1 ml lub 2 lub 3 ml ze znacznikiem na ilość pobierania krwi:1; 1,5; 2 i 2,3 ml szt. L. P. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA RAZEM Tabela nr 2 II. Dzierżawa w okresie 2 lat CENA BRUTTO ZA 1 M-C DZIERŻAWY (PLN) ILOŚĆ MIESIĘCY PODATEK VAT % WARTOŚĆ OFEROWANA BRUTTO (PLN) /KOL. 3 X 4/ Czytnik wartości OB do probówek 24 Razem Do oceny ofert będzie brana pod uwagę zsumowana wartość brutto oferty z obydwu tabel.... dnia... r.... (podpis Wykonawcy/Wykonawców)

11 (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) FORMULARZ CENOWY / SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 6 do oferty Część nr 3 - System do pobierania krwi od noworodków i dzieci 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Lp. NAZWA ASORTYMENTU ILOŚĆ SZT. /2 LATA CENA JEDN. BRUTTO ZA SZT.(PLN) STAWKA VAT (W %) OFEROWANA WARTOŚĆ BRUTTO (PLN) / KOLUMNA 3X4/ NAZWA HANDLOWA I PRODUCENTAOFERO WANEGO TOWARU/ NR KATALOGOWY Mikroprobówka do separacji surowicy z szt. odkręcanym korkiem, pojemność ok.1 ml 2. Mikroprobówka zawierająca K2EDTA lub szt. K3EDTA na morfologię,z odkręcanym korkiem, pojemność 500 mikrolitrów do ok.1 ml 3. Mikroprobówka z cytrynianem sodu do OB szt.,z odkręcanym korkiem, o pojemności do 2 ml 4. Pipeta do oferowanych probówek do OB szt. 5. Statyw do oferowanych probówek do OB 24 szt. 6. Mikroprobówka z cytrynianem sodu na szt. koagulologię, pojemność ok.1ml,z odkręcanym korkiem 7. Probówka z kapilarą do pobierania krwi włośniczkowej,pojemność do 200 mikrolitrów na skrzep szt.

12 8. Probówka z kapilarą do pobierania krwi włośniczkowej z K2EDTA lub K3EDTA na morfologię, pojemność do 200 mikrolitrów szt. RAZEM Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto ofert- suma kolumny nr 6 powyższej tabeli... dnia... r.... (podpis Wykonawcy/Wykonawców)

13 (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Załącznik nr 7 do oferty FORMULARZ CENOWY / SPECYFIKACJA TECHNICZNA Część nr 4 - Probówko-strzykawka z płynna heparyną litową do badań HLA 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Lp. NAZWA ASORTYMENTU ILOŚĆ SZT. /2 LATA CENA JEDN. BRUTTO ZA SZT.(PLN) STAWKA VAT (W %) OFEROWANA WARTOŚĆ BRUTTO (PLN) / KOLUMNA 3X4/ NAZWA HANDLOWA I PRODUCENTAOFERO WANEGO TOWARU/ NR KATALOGOWY Probówko-strzykawka z płynna heparyną 200 szt. litową do badań HLA pojemność 4-5 ml. RAZEM Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto ofert- suma kolumny nr 6 powyższej tabeli... dnia... r.... (podpis Wykonawcy/Wykonawców)

14 UMOWA /WZÓR/ Na zakup i dostawę systemu zamkniętego aspiracyjno próżniowego do pobierania krwi wraz z systemem do pobierania krwi od noworodków i dzieci dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Częśd nr.. Zawarta w dniu pomiędzy: Radomskim Szpitalem Specjalistycznym z siedzibą w Radomiu przy ulicy Tochtermana 1, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr , reprezentowanym przez: 1. mgr inż. Andrzeja Pawluczyka Dyrektora 2. mgr Dorotę Ciekałę Główną Księgową (zwanym dalej Odbiorcą ) a firmą. z siedzibą w przy ul... wpisaną do.. pod nr., reprezentowaną przez : (zwaną dalej Dostawcą ) w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej Euro na podst. art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), o następującej treści: 1. Przedmiot umowy, okres obowiązywania 1. Na podstawie Umowy Dostawca zobowiązuje się dostarczyd Odbiorcy i przenieśd na Odbiorcę własnośd towarów będących przedmiotem umowy, a Odbiorca zobowiązuje się towar odebrad i zapłacid Dostawcy cenę za ich dostarczenie. 2. Dostawca zobowiązany jest do: a) przeszkolenia 50 osób z personelu medycznego w siedzibie Odbiorcy w zakresie pobierania krwi przy użyciu systemu zamkniętego po pierwszej dostawie towaru. 3. Termin realizacji umowy sukcesywnie przez okres 2 lat od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy. 4. Odbiorca będzie zamawiał towar sukcesywnie w ilościach uzależnionych od aktualnych potrzeb Szpitala.

15 5. Nie zamówienie towaru w danym miesiącu nie jest w żadnym wypadku odstąpieniem od umowy w całości lub w części. 6. Integralną częśd umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i wybrana oferta. 2. Warunki dostawy 1. Korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeostwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzą na Odbiorcę z chwilą wydania towaru Odbiorcy lub osobie trzeciej wskazanej na piśmie przez Odbiorcę. 2. Dostawca ma obowiązek dostarczenia towaru w terminie do 7 dni roboczych liczonych od daty otrzymania pisemnego zamówienia. Przyjmuje się, że zamówienia będą przesyłane pisemnie. 3. Dostawca zobowiązuje się dostarczyd towar wraz z jego rozładunkiem w siedzibie odbiorcy, tj. magazynie medycznym( od poniedziałku do piątku) w godz. od Do kontaktów ze strony Odbiorcy w sprawie realizacji umowy upoważnia się. 5. W sprawach wątpliwości co do realizacji niniejszej umowy należy skontaktowad się z kierownikiem Działu Zamówieo Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia nr tel.(048) Do kontaktów ze strony Dostawcy w sprawie realizacji umowy upoważnia się nr tel Wydanie towaru, ubezpieczenie i transport 1. Za dzieo wydania towaru Odbiorcy uważa się dostarczenie towaru oraz protokolarne przyjęcie przez Odbiorcę. 2. Dostawca zapewni takie opakowanie towaru, jakie jest wymagane, aby nie dopuścid do jego uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do Miejsca Dostawy. 3. Rodzaj i jakośd wymaganego opakowania określają stosowne normy techniczne, a w przypadku braku takich norm, wszelkie znane Dostawcy okoliczności dotyczące warunków transportu towaru do Miejsca Dostawy oraz warunków, jakich można się spodziewad w Miejscu Dostawy. 4. Do towaru Dostawca dołączy specyfikację lub fakturę, ulotkę w języku polskim zawierającą wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje oraz instrukcję w języku polskim dotyczącą magazynowania i przechowywania towaru.

16 4. Rękojmia za wady fizyczne i prawne 1. Dostawca jest odpowiedzialny względem Odbiorcy za wszelkie wady fizyczne dostarczanego towaru. 2. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodnośd towaru z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ. 3. Dostawca jest odpowiedzialny względem Odbiorcy za wszelkie wady prawne dostarczonego towaru, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem towaru do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Gwarancja jakości, reklamacje 1. Dostawca gwarantuje Odbiorcy, że dostarczony towar w ramach umowy jest wolny od wad fizycznych w rozumieniu 4, ust. 2. niniejszej umowy. 2. Odbiorca może wykonywad uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnieo z tytułu rękojmi za wady fizyczne dostarczonego towaru. 3. O wszystkich stwierdzonych wadach Odbiorca zawiadomi na piśmie lub telefonicznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od chwili zrealizowania dostawy. 4. Reklamacje Odbiorcy będą załatwiane przez Dostawcę, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie. 5. Dostarczenie nowego towaru nastąpi na koszt i ryzyko Dostawcy. 6. Wartośd umowy, zapłata ceny 1. Wartośd umowy opiewa na kwotę..zł brutto (słownie: w tym podatek VAT.% - zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 2. Należnośd za faktycznie dostarczony towar wyliczana będzie według cen jednostkowych brutto określonych w formularzu cenowym, stanowiącym zał. nr 1 do umowy. 3. Ceny jednostkowe brutto towaru objętego niniejszą umową, określone w formularzu cenowym, będą niezmiennie obowiązywały przez cały okres trwania umowy z zastrzeżeniem zapisu 10 ust.5 litera a) i b).. 4. Zapłata ceny za dostarczenie towaru nastąpi przelewem na rachunek bankowy Dostawcy wskazany przez niego na fakturze lub rachunku.

17 5. Odbiorca zobowiązuje się dokonad zapłaty należności przelewem, w ciągu. (min.30 dni) od daty otrzymania faktury VAT lub rachunku przez Odbiorcę, przy czym za dzieo zapłaty uważa się dzieo obciążenia rachunku bankowego Odbiorcy. 6. Wszelkie płatności będą dokonywane w złotych polskich. 7. Zmiana stron umowy Dostawca nie może bez zgody Odbiorcy przenieśd na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z umowy, w całości lub w części. 8. Opóźnienie Dostawcy, kary umowne i odstąpienie od umowy 1. W przypadku opóźnienia Dostawcy w dostarczeniu towaru w całości lub w części Odbiorca naliczy karę umowną, której wysokośd określa się na 0,2% wartości brutto zamówionego a nie dostarczonego towaru za każdy dzieo opóźnienia. 2. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Dostawcy zapłaci on Odbiorcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy. 3. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Odbiorcy zapłaci on Dostawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy. 4. W przypadku ujawnienia wady w zakupionym przedmiocie umowy Odbiorca wyznaczy Dostawcy termin do wymiany towaru na wolny od wad. Z tytułu opóźnienia w dostarczeniu towaru wolnego od wad, Odbiorca naliczy karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto wadliwego przedmiotu umowy za każdy dzieo opóźnienia. 5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzied w chwili zawarcia umowy, Odbiorca może odstąpid od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Dostawca może żądad jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu dostawy towaru do dnia odstąpienia od umowy. 6. Odbiorca zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokośd zastrzeżonych kar umownych do wysokości poniesionej szkody.

18 9. Rozstrzyganie sporów 1. Odbiorca i Dostawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi a wynikających z umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z umową, na drodze bezpośrednich negocjacji. 2. Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Odbiorca i Dostawca nie są w stanie polubownie rozstrzygnąd sporu, to każda ze Stron może poddad spór rozstrzygnięciu sądu powszechnego, właściwego dla siedziby Odbiorcy. 10. Prawo właściwe, język, zmiany umowy 1. W zakresie nieuregulowanym w umowie znajdują zastosowanie przepisy regulujące kwestię udzielania zamówieo publicznych, a w zakresie niesprzecznym z tymi przepisami Kodeks cywilny. 2. Niniejsza umowa została zawarta w języku polskim. 3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 4. Zakazuje się istotnych zmian postanowieo zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwośd dokonania tej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany. 5. Zamawiający dopuszcza następujące zmiany do umowy a) Ceny jednostkowe brutto mogą ulec zmianie przypadku zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przepisami prawa- mogą się zmienid od dnia wejścia w życie danego aktu prawnego, b) Ceny jednostkowe brutto mogą również ulec zmianie po upływie roku obowiązywania umowy o wskaźnik inflacji ogłoszony przez prezesa GUS za ostatni kwartał przed upływem roku obowiązywania umowy, c) Przedmiotem zmian treści umowy mogą byd również zmiany adresowe lub rejestrowe stron umowy. 6. Zmiany dokonane w naruszeniach ust. 3,4,5 niemniejszego są nieważne. 11. Egzemplarze umowy Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz dla Dostawcy oraz dwa egzemplarze dla Odbiorcy. Załączniki do umowy: Załącznik nr 1 Formularz cenowy / Specyfikacja techniczna DOSTAWCA ODBIORCA

19 UMOWA /WZÓR/ Dzierżawa czytnika wartości OB do probówek dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Zawarta w dniu.. pomiędzy: Radomskim Szpitalem Specjalistycznym z siedzibą w Radomiu przy ulicy Tochtermana 1, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr , reprezentowanym przez: 1. mgr inż. Andrzeja Pawluczyka Dyrektora 2. mgr Dorotę Ciekałę Główną Księgową (zwanym dalej Dzierżawcą ) a firmą z siedzibą w przy.., wpisaną do pod nr, reprezentowaną przez : (zwaną dalej Wydzierżawiającym ) w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej na podst. art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), o następującej treści: 1. Przedmiot umowy 1. Wydzierżawiający oświadcza, iż jest właścicielem urządzenia. 2. Wydzierżawiający zobowiązuje się do dostarczenia Dzierżawcy sprzętu zwanego w dalszej części umowy aparaturą (wraz z jego montażem, uruchomieniem) utrzymania jej w pełniej sprawności technicznej przez cały okres trwania dzierżawy. 3. Wydzierżawiający zobowiązany jest do: a) przeszkolenia 25 osób z personelu medycznego w siedzibie Dzierżawcy w zakresie obsługi czytnika do badania OB chwilą otrzymania aparatury. 4. Wydzierżawiający zobowiązuje się dostarczyć aparaturę zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w SIWZ.

20 5. Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i wybrana oferta 2. Termin dostawy, termin obowiązywania umowy 1. Aparatura wraz ze stosownymi instrukcjami zostanie przekazana Dzierżawcy na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy. 2. Umowa dzierżawy obowiązuje przez okres 2 lat licząc od daty dostarczenia, zamontowania, uruchomienia aparatury potwierdzonych protokołem przekazania /odbioru aparatury. 3. Wydanie aparatury, ubezpieczenie i transport 1. Za dzień wydania aparatury Dzierżawcy uważa się dzień, w którym aparatura została odebrana przez Dzierżawcę aparatury oraz protokolarne przyjęcie przez Dzierżawcę. 2. Wydzierżawiający zapewni takie opakowanie aparatury, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do jej uszkodzenia lub pogorszenia jej jakości w trakcie transportu do Miejsca Dostawy. 3. Rodzaj i jakość wymaganego opakowania określają stosowne normy techniczne, a w przypadku braku takich norm, wszelkie znane Wydzierżawiającemu okoliczności dotyczące warunków transportu aparatury do Miejsca Dostawy oraz warunków, jakich można się spodziewać w Miejscu Dostawy. 4. Warunki dzierżawy 1. Dzierżawca nie może bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego oddać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do użytkowania, ani go poddzierżawić. 2. Dzierżawca po upływie okresu na jaki umowa została zawarta zwróci przedmiot umowy w stanie nie pogorszonym, z wyjątkiem zużycia wynikającego z bieżącej eksploatacji. 3. Zwrot przedmiotu umowy Wydzierżawiającemu zostanie dokonany na podstawie protokołu przekazania w terminie 30 dni od daty zakończenia umowy. 5. Warunki dzierżawy 1. Przez cały okres trwania umowy Wydzierżawiający lub autoryzowany przez Wydzierżawiającego serwis dokonywać będzie w ramach umowy przeglądów okresowych, napraw aparatury, dostaw części zużytych tak, aby była zapewniona ciągłość pracy aparatury.

21 2. Zgłoszenia awarii dokonywane będą pisemnie faxem przez Dzierżawcę i potwierdzone telefonicznie przez Wydzierżawiającego. 3. Obsługa serwisowa w ciągu 12 godzin w przypadku awarii czytnika, wymiana czytnika w ciągu następnych 12 godzin ( w przypadku braku możliwości usunięcia awarii) 4. W przypadku awarii czytnika wymaga się dostarczenia 24 szt. statytywów do OB. 6. Wartość umowy, zapłata ceny 1. Wartość brutto dzierżawy aparatury w okresie trwania umowy wynosi zł brutto (słownie: ) w tym podatek VAT %. 2. Należność z tytułu dzierżawy aparatury naliczana będzie w wysokości:.. zł brutto/1 miesiąc (słownie:.../1 miesiąc) w tym podatek VAT %. 3. Wartość dzierżawy aparatury będzie naliczana w miesięcznych ratach. 4. W cenę czynszu dzierżawnego wliczone są wszelkie koszty związane z eksploatacją aparatury tj. części zużywalne i akcesoria stanowiące wyposażenie aparatury niezbędne do jego prawidłowej pracy oraz koszty obsługi serwisowej. 5. Zapłata czynszu dzierżawnego nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wydzierżawiającego wskazany przez niego na fakturze lub rachunku w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury przez Dzierżawcę. 6. Wydzierżawiający nie może bez zgody Dzierżawcy przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie. 7. Opóźnienie Wydzierżawiającego, kary umowne i odstąpienie od umowy 1. W przypadku opóźnienia Wydzierżawiającego w dostawie aparatury w całości Dzierżawca może żądać zapłaty kary umownej, której wysokość określa się na 0,2% wartości dzierżawionej aparatury brutto za każdy dzień opróżnienia. 2. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wydzierżawiający zapłaci on Dzierżawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy. 3. Dzierżawca zapłaci Wydzierżawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Dzierżawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Dzierżawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145,ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w ust. 4 niniejszego paragrafu.

22 4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Dzierżawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wydzierżawiający może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu dostawy aparatury do dnia odstąpienia od umowy. 5. Dzierżawca zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości poniesionej szkody. 8. Rozstrzyganie sporów 1. Dzierżawca i Wydzierżawiający podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi a wynikających z umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z umową, na drodze bezpośrednich negocjacji. 2. Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Dzierżawca i Wydzierżawiający nie są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu sądu powszechnego, właściwego dla siedziby Dzierżawcy. 9. Prawo właściwe, język, zmiana postanowień umowy 1. W zakresie nieuregulowanym w umowie znajdują zastosowanie przepisy regulujące kwestię udzielania zamówień publicznych, a w zakresie niesprzecznym z tymi przepisami Kodeks cywilny. 2. Niniejsza umowa została zawarta w języku polskim. 3. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, chyba że Odbiorca przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 4. Zmiany do umowy: a).cena brutto może ulec zmianie przypadku zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przepisami prawa- mogą się zmienić od dnia wejścia w życie danego aktu prawnego, b).cena brutto może również ulec zmianie po upływie roku obowiązywania umowy o wskaźnik inflacji ogłoszony przez prezesa GUS za ostatni kwartał przed upływem roku obowiązywania umowy,

23 c).przedmiotem zmian treści umowy mogą być również zmiany adresowe lub rejestrowe stron umowy. 5. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 6. Zmiany dokonane w naruszeniem niniejszego pkt. 3, 4, 5 niniejszego są nieważne. 10. Egzemplarze umowy Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz dla Wydzierżawiającego oraz 2 egzemplarze dla Dzierżawcy. Załącznik nr 1 Formularz Cenowy/specyfikacja techniczna WYDZIERŻAWIAJĄCY DZIERŻAWCA

Centralny nr postępowania: /2011 Znak sprawy: RSS / ZPFSiZ /P-33/.../ 2011 Radom, dnia 2011.07.22

Centralny nr postępowania: /2011 Znak sprawy: RSS / ZPFSiZ /P-33/.../ 2011 Radom, dnia 2011.07.22 RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

RSS/ZPFSiZ/Z-93/2014 Radom, dnia 15.05.2014

RSS/ZPFSiZ/Z-93/2014 Radom, dnia 15.05.2014 RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia RSS/ZPFSiZ/Z-93/2014 Radom, dnia 15.05.2014 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-32/.../2013 Radom, dnia Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-32/.../2013 Radom, dnia Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

NIP: 796-00-12-187 tel.: 048 361-52-85, 361-52-84. Centralny nr postępowania: 7/06 Znak sprawy: RSS/ZPiZ/P-109/./06 Radom, dnia 05.12.2006 r.

NIP: 796-00-12-187 tel.: 048 361-52-85, 361-52-84. Centralny nr postępowania: 7/06 Znak sprawy: RSS/ZPiZ/P-109/./06 Radom, dnia 05.12.2006 r. RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 RADOM ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl NIP: 796-00-12-187 tel.:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający wyraża zgodę na podwyższenie cen jednostkowych produktów tylko w przypadku wzrostu ceny urzędowej towaru lub wzrostu stawki podatku VAT.

Zamawiający wyraża zgodę na podwyższenie cen jednostkowych produktów tylko w przypadku wzrostu ceny urzędowej towaru lub wzrostu stawki podatku VAT. RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl NIP: 796-00-12-187

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. ... zwanym dalej Wykonawcą, a łącznie zwanych Stronami. 1. Podstawa umowy

PROJEKT UMOWY. ... zwanym dalej Wykonawcą, a łącznie zwanych Stronami. 1. Podstawa umowy Załącznik nr 4 PROJEKT UMOWY Zawarta w dniu... 2015 r. w Władysławowie, pomiędzy Zespołem Szkół Nr1 im. Jana Pawła II we Władysławowie przy ulicy Morskiej 1, 84-120 Władysławowo, będący płatnikiem podatku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez:

PROJEKT UMOWY. zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez: PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 zawarta w dniu.. roku w Katowicach pomiędzy: Skarbem Państwa Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Katowicach; 40 074 Katowice, ul. Raciborska 39 ; wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2 Dotyczy wzoru umowy na część nr 2: 1. Wykonawca nie ma prawa ingerować w kody źródłowe oprogramowania, które stanowi

Pytanie nr 2 Dotyczy wzoru umowy na część nr 2: 1. Wykonawca nie ma prawa ingerować w kody źródłowe oprogramowania, które stanowi RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA BPM.ZZP

UMOWA BPM.ZZP UMOWA BPM.ZZP.272.561.2015 Wzór umowy Zawarta w dniu... 2015 roku, w Nowym Sączu pomiędzy: Miastem Nowy Sącz, z siedzibą 33-300 Nowy Sącz, ul. Rynek 1 NIP: 734-350-70-21, REGON: 491893167, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY PRZEDMIOT DOSTAWY

UMOWA DOSTAWY PRZEDMIOT DOSTAWY UMOWA DOSTAWY Wzór umowy Załącznik nr 5 Umowa zostaje zawarta dnia... w... pomiędzy:...z siedzibą... reprezentowaną przez:......... zwanym dalej Zamawiającym a.......z siedzibą w...,... przy ulicy... wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY PRZEDMIOT DOSTAWY

UMOWA DOSTAWY PRZEDMIOT DOSTAWY UMOWA DOSTAWY Wzór umowy Załącznik nr 5 Umowa zostaje zawarta dnia... w... pomiędzy:...z siedzibą... reprezentowaną przez:......... zwanym dalej Zamawiającym a.......z siedzibą w...,... przy ulicy... wpisaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-98/./2013 Radom, dnia

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-98/./2013 Radom, dnia RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia

PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia Załącznik Nr 6 PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia W dniu...pomiędzy: Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy ul. Oławska 14 50-313 Wrocław reprezentowanym przez: 1. Dyrektora - dr n.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :.

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :. UMOWA NR. Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Zespołem Szkół nr 68, 00-528 Warszawa, ul. Hoża 11/15 REGON: 016159509 NIP: 526 2382 867, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora -

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN

SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN Załącznik nr 1 Projekt umowy UMOWA NR. na DOSTAWĘ CZĘŚCI, FILTRÓW, AKCESORIÓW ORAZ PRODUKTÓW CHEMII SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN Zawarta w dniu w Świdwinie, pomiędzy: JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę:

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę: UMOWA zawarta w dniu... 2008 roku w Katowicach pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Wzór umowy umowa zawarta w Poznaniu dnia... r. pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu przy ul. Piekary 17 (61-823 Poznań) zwanym dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. W dniu.. Lesznie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 im. Henryka Sienkiewicz, mającym siedzibę przy ul. Łowieckiej 50 c; 64-100 Leszno, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. zwaną dalej WYKONAWCĄ

UMOWA nr.. zwaną dalej WYKONAWCĄ Załącznik nr 8 do SIWZ projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w Zielonej Górze, w dniu., pomiędzy: Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR AM/ZP/.../14

UMOWA NR AM/ZP/.../14 ZP 262-4/14 Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR AM/ZP/.../14 Zawarta we Wrocławiu w dniu... r., w wyniku prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 i następne ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / WM / 2016

UMOWA NR... / WM / 2016 Załącznik Nr 1 UMOWA NR... / WM / 2016 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Szczecinie, 71-682, ul. M. Golisza

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści:

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści: ZAŁĄCZNIK NR 4 UMOWA NR. / /.. /...../2010 na wykonanie usług informatycznych; Opracowanie aplikacji do prowadzenia bazy adresowej, rozbudowa aplikacji Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości o wybrane raporty

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 38 ust. 4 prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść siwz w taki sposób, że:

Na podstawie art. 38 ust. 4 prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść siwz w taki sposób, że: Toruń, dnia 11.06.2015 r. SSM.DZP.200.41.2015 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do oznaczenia parametrów krytycznych wraz z dzierżawą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR.

WZÓR UMOWY UMOWA NR. WZÓR UMOWY UMOWA NR. zawarta dnia.. roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy: Przychodnia Specjalistyczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-709)

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014. zawarta dnia...

UMOWA NR /2014. zawarta dnia... UMOWA NR /2014 zawarta dnia... pomiędzy: Podmiot leczniczy- nr księgi rejestrowej 000000006661 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Położniczo-Operacyjny im św. Elżbiety Sp. z o.o., adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków Kraków, dnia 05.12.2013r. DZPiZ 271-324/2013 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę listew przypodłogowych PCV do wykładzin PCV. Numer sprawy 324/ZP/2013

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr BPM.ZZP.272.806.2011/I

Projekt umowy nr BPM.ZZP.272.806.2011/I Strona: 1 z 6 Projekt umowy nr BPM.ZZP.272.806.2011/I Zawarta w dniu. 2011 roku, w Nowym Sączu pomiędzy: Miasto Nowy Sącz, z siedzibą 33-300 Nowy Sącz, ul. Rynek 1, NIP: 734-350-70-21, REGON:., reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK Umowa zawarta w dniu pomiędzy: Zarządem Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Gdańsku przy ul. Mostowej 11A działającym w imieniu Województwa

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia SPROSTOWANIE

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia SPROSTOWANIE RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 RADOM ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto...

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto... Załącznik nr 1 Pełna nazwa Wykonawcy Adres siedziby Wykonawcy Ulica Miejscowość, kod pocztowy Województwo Adres do korespondencji NIP REGON / KRS Nr telefonu do kontaktu Nr faksu do kontaktu Adres e-mail

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Nr sprawy: BCK

UMOWA. Nr sprawy: BCK Nr sprawy: BCK-04-2012 UMOWA zawarta w Bytowie w dniu.. w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pomiędzy: Bytowskim Centrum Kultury w Bytowie z siedzibą przy ulicy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez UMOWA (wzór) zawarta w dniu.... pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, NIP 796-010-15-60, Regon 670110416, Rejestr Sądowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

Dostawa defibrylatorów, nr sprawy ZP /268 / 11 UMOWA ZP / 268 / 11

Dostawa defibrylatorów, nr sprawy ZP /268 / 11 UMOWA ZP / 268 / 11 Załącznik nr 3 UMOWA ZP / 268 / 11 Zawarta w dniu.. roku w Katowicach pomiędzy SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALEM KLINICZNYM NR7, ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO w Katowicach, GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 081/13 UMOWA NR (PROJEKT)

Nr sprawy 081/13 UMOWA NR (PROJEKT) UMOWA NR (PROJEKT) na zakup i dostawę sprzętu audio-wideo na potrzeby instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 2063 zawarta w dniu.2013 r. w Warszawie pomiędzy : JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ (propozycja umowy - Zadanie I) UMOWA nr WPR/ZP/.../2017 poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ - WZÓR UMOWY

Załącznik nr 8 do SIWZ - WZÓR UMOWY Załącznik nr 8 do SIWZ - WZÓR UMOWY UMOWA nr.. zawarta w Zielonej Górze, w dniu. pomiędzy: Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem udzielonego zamówienia jest: Dostawa mebli w ramach projektu»wyposażenie pracowni do nauki

Przedmiotem udzielonego zamówienia jest: Dostawa mebli w ramach projektu»wyposażenie pracowni do nauki Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. zawarta w dniu... w Tychach pomiędzy: Zamawiającym: Miejski Zarząd Oświaty al. Piłsudskiego 12 43-100 Tychy tel. 32 323 24 00 fax. 32 323 24 03 e-mail:

Bardziej szczegółowo

zawarta w Chojnicach w dniu r. pomiędzy: Powiatem Chojnickim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

zawarta w Chojnicach w dniu r. pomiędzy: Powiatem Chojnickim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: Załącznik nr 8 do siwz ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Chojnicach w dniu r. pomiędzy: Powiatem Chojnickim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 1. Starosta 2. Wicestarosta

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

3 UMOWA NR.. /NS/2017

3 UMOWA NR.. /NS/2017 Załącznik nr 3 UMOWA NR.. /NS/2017 zawarta w dniu r. w Kraśniku w wyniku wyboru oferty wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup wodomierzy oraz plomb na potrzeby KPWiK Sp. z o.o., przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Jana Pawła II Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Jana Pawła II Nowy Targ, ul. Szpitalna 14 Sprawa nr ZP-271-13/15 Załącznik nr 4 PROJEKT UMOWY ZP-272-.. /15 zawartej w dniu. 2015 roku w Nowym Targu pomiędzy Podhalańskim Szpitalem Specjalistycznym w Nowym Targu - ul. Szpitalna 14 (REGON: 000308324,

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY nr KP 2300/12/15

UMOWA DOSTAWY nr KP 2300/12/15 UMOWA DOSTAWY nr KP 2300/12/15 Zawarta w dniu..2016r. w Grodzisku Wlkp. Pomiędzy: 1. Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp., ul. Mossego 17, 62-065 Grodzisk Wlkp., wpisanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. na sukcesywną dostawę środków czystości i artykułów higienicznych na potrzeby WUP w Zielonej Górze

WZÓR UMOWY. na sukcesywną dostawę środków czystości i artykułów higienicznych na potrzeby WUP w Zielonej Górze WZÓR UMOWY na sukcesywną dostawę środków czystości i artykułów higienicznych na potrzeby WUP w Zielonej Górze Zawarta w dniu.. marca 2015 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim - Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr DA-ZP / 15. do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych

UMOWA nr DA-ZP / 15. do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych Załącznik nr 6B do siwz UMOWA nr DA-ZP-2531-.../ 15 zawarta w dniu...2015r. pomiędzy: SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADEM OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKIM SZPITALEM ZESPOLONYM IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO Z SIEDZIBĄ

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI Gdańsk, dnia 26.06.2015r. Zamawiający: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk tel.: (58) 300-92-12, tel. komórkowy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR A.RZP.../2011

UMOWA NR A.RZP.../2011 UMOWA NR A.RZP..../2011 Załącznik Nr 4 zawarta w dniu... września 2011 roku w Słupsku pomiędzy Miastem Słupsk z siedzibą w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Słupska, w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

a...,... ul..., wpisanym do..., NIP..., REGON... reprezentowanym przez: ,

a...,... ul..., wpisanym do..., NIP..., REGON... reprezentowanym przez: , Znak sprawy ZP 01/2007 DRUK WZP-88 UWAGA: Po podpisaniu należy d o ł ą c z y ć d o o f e r t y! UMOWA DOSTAWY - wzór W dniu... w Zgierzu pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez UMOWA (wzór) zawarta w dniu.... pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, NIP 796-010-15-60, Regon 670110416, Rejestr Sądowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA 33/./2008. Zespołem Opieki Zdrowotnej, Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67

UMOWA 33/./2008. Zespołem Opieki Zdrowotnej, Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67 Załącznik nr 2 wzór umowy. UMOWA 33/./2008 zawarta w dniu... 2008 roku w Busku Zdroju, pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej, 28 100 Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr..

Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. zawarta w dniu... w Tychach pomiędzy: Zamawiającym: Miejski Zarząd Oświaty al. Piłsudskiego 12 43-100 Tychy tel. 32 323 24 00 fax. 32 323 24 03 e-mail:

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZPN (wzór) Finansowana w całości z dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

UMOWA ZPN (wzór) Finansowana w całości z dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMOWA ZPN (wzór) Załącznik nr 2 do SIWZ ZP-12/06/2013 Finansowana w całości z dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Niniejsza umowa została

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Załącznik nr 5 Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Zawarta w dniu pomiędzy TECNA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Kasprowicza 103A/9, 01-823 zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI-271-2/14 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych

WZÓR UMOWY DZI-271-2/14 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych WZÓR UMOWY DZI-271-2/14 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych zawarta w dniu......2014 r. w Krakowie pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo

Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr..

Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. zawarta w dniu... w Tychach pomiędzy: Zamawiającym: Miejski Zarząd Oświaty al. Piłsudskiego 12 43-100 Tychy tel. 32 323 24 00 fax. 32 323 24 03 e-mail:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA

WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/

Bardziej szczegółowo

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON.

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON. załącznik nr 7 UMOWA UB/ /2014 zawarta w dniu.2014r.w Iłży pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR)

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Zawarta w dniu..r., pomiędzy: Łódzkim Domem Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, NIP 724-10-00-092, REGON: 000278273, reprezentowanym przez: Zastępcę Dyrektora Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

2 [WYNAGRODZENIE UMOWNE I SPOSÓB REALIZACJI NALEŻNOŚCI]

2 [WYNAGRODZENIE UMOWNE I SPOSÓB REALIZACJI NALEŻNOŚCI] Załącznik nr 4 do siwz Umowa nr. Umowa zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Spółka z o.o., ul. Kolejowa 4, 58-300 Wałbrzych, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy UMOWA NR.../NS/2015 Załącznik nr 3 Wzór umowy zawarta 2015 r. w Kraśniku w wyniku wyboru oferty wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę materiałów sypkich na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ_AA_

UMOWA Nr ATZ_AA_ UMOWA Nr ATZ_AA_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

Firmą:..., mającą siedzibę w..., wpisaną do rejestru sądowego..., prowadzonego przez:..., NIP..., REGON..., reprezentowaną przez:...

Firmą:..., mającą siedzibę w..., wpisaną do rejestru sądowego..., prowadzonego przez:..., NIP..., REGON..., reprezentowaną przez:... Załącznik nr 4b do oferty nr sprawy 06/PN/2013 Umowa nr...... zawarta w dniu.r. pomiędzy: Mogileńskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

... Przy kontrasygnacie.. Zwanym w treści umowy Zamawiającym a: ... z siedzibą... NIP... reprezentowanym przez: Zwanym w treści umowy Wykonawcą

... Przy kontrasygnacie.. Zwanym w treści umowy Zamawiającym a: ... z siedzibą... NIP... reprezentowanym przez: Zwanym w treści umowy Wykonawcą Wzór umowy Umowa nr FZP.262.1..2016 Zawarta w dniu... roku w Płońsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku z siedzibą w Płońsku

Bardziej szczegółowo

UMOWA PN/22/2015. a:... reprezentowanym przez:

UMOWA PN/22/2015. a:... reprezentowanym przez: Załącznik Nr 6 UMOWA PN/22/2015 zawarta w dniu... 2015 r. pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Kielcach pod numerem KRS 0000022231, NIP:

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Przedmiot umowy

UMOWA. Przedmiot umowy UMOWA Załącznik nr 4 W związku z rozstrzygnięciem postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu. 2013 roku pomiędzy: Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w

Bardziej szczegółowo

UMOWA - Wzór. Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy:

UMOWA - Wzór. Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy: UMOWA - Wzór Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy: Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Legionów 70/76, nr NIP 897-017-81-03 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

ZP/16/2017 załącznik nr 3

ZP/16/2017 załącznik nr 3 Wzór UMOWA NR.. Zawarta w dniu...2017 roku w Poznaniu pomiędzy Miastem Poznań - Zakładem Robót Drogowych w Poznaniu z siedzibą przy ul. Energetyczna 4, 61 016 Poznań, NIP: 209 00 01 440, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Załącznik nr 4 do SIWZ U M O W A Nr.. zawarta w dniu... w Dłutowie pomiędzy: GMINĄ DŁUTÓW z siedzibą w Dłutowie, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów reprezentowaną przez Grażynę Maślankę-Olczyk Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013 Katowice 04.10.2013 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

Dostawę żywności do stołówek Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Sitkowskiego 3 oraz przy ul. Chmielowskiego 5 w Radzyniu Podlaskim,

Dostawę żywności do stołówek Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Sitkowskiego 3 oraz przy ul. Chmielowskiego 5 w Radzyniu Podlaskim, ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 1 do siwz OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz : (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) REGON... Nr NIP...

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / EM / 2011

UMOWA NR... / EM / 2011 Załącznik Nr 1 UMOWA NR... / EM / 2011 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, 71-682 Szczecin, ul. M. Golisza 10, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do siwz ZP/37/2014/RARR

Załącznik nr 9 do siwz ZP/37/2014/RARR ZP/37/2014/RARR Załącznik nr 9 do siwz Wzór umowy Umowa nr Zawarta w dniu...2014 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów wpisaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 UMOWA. zawarta pomiędzy: Instytutem Biotechnologii i Antybiotyków a

Załącznik nr 4 UMOWA. zawarta pomiędzy: Instytutem Biotechnologii i Antybiotyków a Załącznik nr 4 UMOWA zawarta pomiędzy: Instytutem Biotechnologii i Antybiotyków a w dniu.2007 NINIEJSZA UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (zwana dalej Umową ) zostaje zawarta dnia r. POMIĘDZY: Instytutem

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez:

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (WZÓR) Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, Regon 000276386, NIP 813-026-80-24,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne Zawarta w dniu r. w Gdańsku, pomiędzy:

WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne Zawarta w dniu r. w Gdańsku, pomiędzy: WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne Zawarta w dniu... 20.. r. w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik nr 6 do SIWZ nr postępowania ZP/ 465/055/U/11 POLITECHNIKĄ GDAŃSKĄ, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Gabriela Narutowicza

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY Nr PN/3/1/2016

UMOWA DZIERŻAWY Nr PN/3/1/2016 Załącznik Nr 9 UMOWA DZIERŻAWY Nr PN/3/1/2016 zawarta w dniu... 2016 r. w Sandomierzu pomiędzy : Szpitalem Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu przy ul. Schinzla 13 wpisanym do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dostawy (z instalacją i szkoleniem)

Wzór umowy dostawy (z instalacją i szkoleniem) Wzór umowy dostawy (z instalacją i szkoleniem) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie na podstawie art. / na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Gminą Sławno. z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, Sławno

UMOWA NR Gminą Sławno. z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, Sławno Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy UMOWA NR 272.... 2014 zawarta w dniu.. pomiędzy reprezentowaną przez: Gminą Sławno z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno Wójta Gminy Sławno

Bardziej szczegółowo

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 WZÓR W dniu r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. kupna sprzedaży. Umowa zawarta w Toruniu w dniu r. pomiędzy: firmą...

UMOWA. kupna sprzedaży. Umowa zawarta w Toruniu w dniu r. pomiędzy: firmą... Załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 17 sierpnia 2012 UMOWA kupna sprzedaży Umowa zawarta w Toruniu w dniu... 2012 r. pomiędzy: firmą... (NIP..., Regon... ), która ma swoją

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / WM / 2012

UMOWA NR... / WM / 2012 ZAŁĄCZNIK NR 1 UMOWA NR... / WM / 2012 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, 71-682 Szczecin, ul. M. Golisza 10, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo