SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu Wieluń, ul. Szpitalna 16 tel ; faks: NIP: , REGON: , KRS : Strona internetowa: Certyfikat SZJ ISO 9001:2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej poniżej ( euro ) progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. Znak sprawy: SPZOZ - OiZP/3 /38/ /21 / 2015 Rodzaj zamówienia : USŁUGI Przedmiot zamówienia : Świadczenie usług pralniczych poza siedzibą Zamawiającego dla SPZOZ w Wieluniu Termin składania ofert: r. do godz. 10:00 Termin otwarcia ofert: r. o godz. 10:15

2 Wieluń, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: SPZOZ - OiZP/3 /38/ / 21 / 2015 Nazwa zadania: Świadczenie usług pralniczych poza siedzibą Zamawiającego dla SPZOZ w Wieluniu. I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu Adres zamawiającego: ulica Szpitalna 16 Kod Miejscowość: Wieluń Telefon: SEKRETARIAT ; DOiZP Fax : SEKRETARIAT ; DOiZP Adres strony internetowej: Adres poczty elektronicznej: ; Godziny urzędowania: godziny pracy 7:25-15:00 II. Tryb udzielenia zamówienia 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami) a także wydanymi na podstawie niniejszej ustawy Rozporządzeniami wykonawczymi dotyczącymi przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza: 1.1) Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 19 luty 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231), 1.2) Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.(Dz. U. z 2013 r. 1735) 1.3) Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.1692 ) oraz poniższych Ustaw 2. Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.. U. z 2014 r. poz. 121) 3. Ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj.:(dz. U. z 2003 r, poz.1503 zpóźn. zm.) 4. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. 5. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art Prawa zamówień publicznych. 6. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 2

3 III. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pralniczych poza siedzibą Zamawiającego obejmujących: pranie, dezynfekcję, suszenie, oznakowanie, prasowanie/maglowanie bielizny, pościeli i odzieży w ilościach wynikających z potrzeb szpitala, wraz z transportem do i od Wykonawcy. Zamówienie realizowane będzie poprzez codzienny (6 dni w tygodniu z uwzględnieniem dni wolnych od pracy i dni świątecznych) odbiór brudnej bielizny oraz dostarczanie wypranej bielizny. Realizacja powyższego odbywać się będzie w następujący sposób : 1)Usługa będzie realizowana zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi dla procesów dezynfekcji i prania w zależności od asortymentu, skażenia bielizny oraz technologią i warunkami obowiązującymi w podmiotach leczniczych, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej /Dz.U. z 2013 r., poz. 217 z póź. zm./ z bezwzględnym przestrzeganiem zarządzeń i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia w sprawie wymagań jakimi powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012, poz. 739) z zastosowaniem preparatów posiadających oznaczenie CE, deklarację zgodności i wpis do rejestru wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 nr 107 poz. 679 z póź. zm) na produkty przeznaczone do dezynfekcji bielizny operacyjnej lub dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 13 września 2002 roku o produktach biobójczych (Dz. U. z 2007 r., Nr 39, poz. 252, z późn. zm./ dla pozostałych środków dezynfekcyjnych. Środki piorące używane do prania i dezynfekcji bielizny noworodkowej i pieluch zgodne z zaleceniami PZH i IM i DZ lub CZD, muszą posiadać odpowiednie atesty oraz gwarantować właściwą jakość prania, nie powodując przyspieszonego zużycia. 2)Pralnia, w której wykonywane będą usługi musi posiadać zezwolenie właściwego organu sanitarnoepidemiologicznego na pranie bielizny szpitalnej oraz posiadać barierę higieniczną/ komorę dezynfekcyjną. do dezynfekcji materacy nie nadających się do prania w pralnicowirówkach ; 3) Stosowane środki w procesie prania, odkażania i wybielania nie mogą niszczyć tkaniny, nie mogą zawierać fosforanów oraz muszą być przeznaczone do stosowania w Zakładach Opieki Zdrowotnej; 4) Pranie powinno odbywać się zgodnie z wymogami obowiązującymi w służbie zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń dotyczących szpitali; 5)Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i materialną za realizację usługi pralniczej oraz wobec organów kontroli (Sanepid, PIP i BHP). W przypadku badań wykonywanych przez Sanepid koszt negatywnych badań ponosi Wykonawca. 6) Przekazanie brudnej bielizny musi być potwierdzone pisemnie przez upoważnionych przedstawicieli stron na dowodzie/druku przekazania zawierającym specyfikację asortymentowo - ilościową, gdzie odnotowana zostanie godzina przyjazdu i odjazdu transportu; 7)Zdanie czystej pościeli z dnia poprzedniego, oraz pobranie pościeli do prania w godzinach 7.00 do 10.00; 8)Czas wykonywania usługi pralniczej nie może przekroczyć 24h od momentu odbioru bielizny brudnej z magazynu SPZOZ, do momentu przekazania bielizny czystej do magazynu bielizny SPZOZ w Wieluniu; 9)Pobranie brudnych fartuchów oraz odzieży i zwrot w ciągu 48 godzin; 10)Pobranie brudnych materacy i zwrot w ciągu 72 godzin; 11)Wydzielenie bielizny i pościeli do naprawy przez szwalnię Zamawiającego; 12)Usługa transportu wykonywana będzie transportem Wykonawcy samochodem zamykanym i przeznaczonym tylko do transportu bielizny, samochód musi posiadać windę lub inne rozwiązanie techniczne umożliwiające załadunek wózków z poziomu podłoża, 3

4 13) Wykonawca odpowiada za przejęty ładunek bielizny szpitalnej z chwilą jego pobrania; 14) Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć ładunek bielizny szpitalnej przed uszkodzeniem, dostępem osób trzecich, wpływem czynników zewnętrznych oraz wpływem ładunku na otoczenie; 15) Wykonawca gwarantuje nie mieszanie bielizny szpitalnej z bielizną z innych placówek; 16)Wysoką jakość prania (zarówno pod względem bakteriologicznym i higienicznym); 17)SPZOZ dokona okresowo odpłatnych badań na czystość mikrobiologiczną prania (1 raz w miesiącu w I kwartale trwania umowy, w późniejszym okresie po uzyskaniu pozytywnej oceny w/w badań, częstotliwość - 2 razy w kwartale); 18)Maszyny i urządzenia używane w procesie prania muszą być w dobrym stanie technicznym oraz muszą posiadać znaki CE (jeśli nie to powinny być dostosowane do obowiązujących przepisów prawa) 19)Maglowanie lub prasowanie bielizny należy prowadzić w sposób ograniczający jej kontakt z innymi powierzchniami i czynnikami, które mogłyby spowodować jej zakażenie lub zabrudzenie; 20)Wykonawca ponosi odpowiedzialność za rzeczy uszkodzone w czasie prania, maglowania /prasowania,zagubienie bielizny. 21)Fartuchy i mundurki personelu, z wyjątkiem odzieży operacyjnej powinny być prasowane i dostarczane w stanie powieszonym i zafoliowanym; 22) Czysta bielizna będzie dostarczana posegregowana asortymentowo w opakowaniach zabezpieczających przed wtórnym zabrudzeniem (zakażeniem); 23) Bielizna szpitalna będzie odbierana w rozliczeniu sztukowym i oddawana Szpitalowi w tym samym systemie, natomiast rozliczenie finansowe za usługę następować będzie w przeliczeniu na kilogramy, po wypraniu 24)Pranie bielizny noworodkowej powinno odbywać się w oddzieleniu od pozostałej bielizny szpitalnej w wydzielonych pralnicach; 25)Pranie bielizny skażonej powinno odbywać się w oddzieleniu od pozostałej bielizny; 26)Wykonawca ponosi koszty: - związane z transportem (w tym zabezpieczenia bielizny na czas transportu worki, folia), - odkupienia rzeczy zagubionych, zniszczonych ; 27)Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco dbać o właściwy stan sanitarno epidemiologiczny pomieszczeń pralni, otoczenia oraz środków transportu stosując odpowiednie procedury; 2.Dotychczasowe średnie miesięczne ilości bielizny do prania w SPZOZ wynoszą ok kg/ kg/ na 12 m-cy A) Asortyment prania : 1) bielizna pościelowa biała i kolorowa (poszwy, poszewki, prześcieradła, podkłady ) 2) odzież szpitalna (piżamy, koszule, czapki, chustki, fartuchy i ubrania) 3) bielizna operacyjna 4) bielizna porodowa 5) bielizna niemowlęca, noworodkowa i pieluchy 6) odzież ochronna personelu 7) zmiany pościelowe lekarskie i piżamy 8) materace gąbczaste i przeciwodleżynowe 9) ręczniki i ścierki 10) obrusy i serwety 11) koce, kołdry, poduszki 12) firanki, zasłony, 4

5 3. Kody Wspólnego Słownika Zamówień: Usługi w zakresie transportu drogowego Usługi prania Usługi odbierania prania Usługi prasowania 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 6. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonanie części lub całości zamówienia Podwykonawcom Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której Podwykonawcom wykonanie powierzy. 7. Wymagania stawiane Wykonawcy: 7.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 7.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 7.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 7.4 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 7.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia W związku z posiadaniem przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu certyfikatu ISO 9001:2008, Wykonawców obowiązują z tego tytułu wszystkie uregulowania prawne obowiązujące Zamawiającego w tym zakresie. IV. Termin wykonania zamówienia Wymagany termin wykonania zamówienia 12 miesięcy od daty podpisania umowy. V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, a)zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia po złożeniu przez Wykonawcę wraz z ofertą : - aktualnej, jeśli jest wymagana prawem, koncesji, zezwolenia lub licencji na świadczenie usług pralniczych dla szpitali, - aktualnej pozytywnej opinii właściwego organu sanitarno-epidemiologicznego o dopuszczeniu pralni do świadczenia usług pralniczych dla zakładów opieki zdrowotnej, -aktualnego odpisu z właściwego rejestru KRS lub Rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 5

6 2)posiadania wiedzy i doświadczenia, a)zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia na podstawie : - oświadczenia złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą (Załącznik Nr 2 do SIWZ) - wykaz wykonanych,a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie ( 1 usługa prania bielizny szpitalnej w ilości minimum kg rocznie ); 3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a)zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na podstawie: - oświadczenia złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą (Załącznik Nr 2 do SIWZ) - wykazu środków transportu wykorzystywanych do realizacji zamówienia ( nie mniej niż 2 sztuki) wraz z zaświadczeniem dopuszczającym środki transportu do przewozu bielizny (odpowiednio czystej i brudnej), wydanym przez odpowiednie służby sanitarno-epidemiologiczne, oraz czynnej komory dezynfekcyjnej ( 1 komora) wraz z aktualną opinią sanitarną potwierdzającą posiadanie czynnej komory dezynfekcyjnej wydaną przez odpowiednie służby sanitarno-epidemiologiczne, 4)sytuacji ekonomicznej i finansowej, a)zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek dotyczący odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji niniejszego zamówienia na podstawie: - oświadczenia złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą (Załącznik Nr 2 do SIWZ) - dołączonej, opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w tym od ryzyka przeniesienia chorób zakaźnych na sumę gwarancyjną nie niższą niż zł (jeśli dowód opłacenia składki nie wynika z ww. dokumentu należy go również dołączyć do oferty). 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 5. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 6

7 1. jest niezgodna z ustawą. 2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych. 3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 6. zawiera błędy w obliczeniu ceny. 7. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych 8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów 6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty. VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: A.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (ZAŁĄCZNIK NR 1). A.2) Dokumenty wg V pkt 1 SIWZ A.3.)Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (ZAŁĄCZNIK NR 2) A.4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (ZAŁĄCZNIK NR 3) A.5) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych. A.6) PROJEKT - umowy- (parafowany przez Wykonawcę) (ZAŁĄCZNIK NR 5) A.7) Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej z art. 26 ust. 2 Prawa zamówień publicznych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. A.8) Opis technologii prania jaką wykonawca będzie stosował do realizacji przedmiotu zamówienia w tym moduly prania i dezynfekcji. A.9) Certyfikaty zgodności (CE) wraz z kartami charakterystyki środków dezynfekcyjno piorących które wykonawca używał będzie do realizacji zamówienia. A.10)Opinia sanitarna wystawiona w oparciu o Ustawę z dnia roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych ludzi( Dz. U. z 2013, poz. 947) wydana przez właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. A.11)Badania mikrobiologiczne potwierdzające skuteczność procesu dezynfekcji wózków do transportu bielizny (minimum 1 badanie z 6 ostatnich miesięcy potwierdzone przez właściwą SSE lub akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji Laboratorium i wpisane na jego listę laboratoriów badawczych). A.12)Badania mikrobiologiczne potwierdzające skuteczność dezynfekcji bielizny operacyjnej (minimum 1 badanie z 6 ostatnich miesięcy wykonane w pralni wykonawcy potwierdzone przez właściwą SSE lub akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji Laboratorium i wpisane na jego listę laboratoriów badawczych). A.13)Badania czystości mikrobiologicznej automatycznego urządzenia do prasowania i odpylania ubrań operacyjnych (minimum1 badanie z 6 ostatnich miesięcy do fartuchów operacyjnych potwierdzone przez właściwą SSE lub akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji Laboratorium i wpisane na jego listę laboratoriów badawczych). 7

8 A.14) Wymazy czystościowe potwierdzające skuteczność dezynfekcji w komorze dezynfekcyjnej materacy nie nadających się do prania w pralnicowirówkach (minimum 1 badania z 6 ostatnich miesięcy potwierdzone przez właściwą SSE lub akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji Laboratorium i wpisane na jego listę laboratoriów badawczych). A.15)Wykaz środków technicznych wykorzystywanych do realizacji przedmiotu zamówienia ( pojazdy, komora dezynfekcyjna ) (ZAŁĄCZNIK NR 7) A.17) WYKAZ WYKONANYCH USŁUG (ZAŁĄCZNIK NR 4 ) A.18) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust 1 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty: B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku osób fizycznych wymagane oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 zawarte jest w treści oświadczenia wymienionego w pkt. A.4) niniejszej specyfikacji. C. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1) do 4) ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty OŚWIADCZENIE WYKONAWCY (ZAŁĄCZNIK NR 3) wraz z dokumentami wg V. pkt 1 ppkt 1),2),3),4) SIWZ D. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: D.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. D.2) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. D.1)" zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. D"1a) i D 1b). E. W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum / spółka cywilna), musi ona spełniać następujące warunki: E.1) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. E.2) Stosowne pełnomocnictwo / upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących wspólnie - należy załączyć do oferty. E.3) Oferta winna zawierać wymagane oświadczenia i dokumenty opisane w SIWZ dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 8

9 F. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: F.1) Opis technologii prania jaką wykonawca będzie stosował do realizacji przedmiotu zamówienia w tym moduly prania i dezynfekcji. G. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów G.1) Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". G.2) Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. G.3) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. G.4) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. G.5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w SIWZ kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty. G.6) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w SIWZ polega na zasobach innych podmiotów zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w SIWZ dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia. G.7) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów zobowiązany jest złożyć dokumenty, o których mowa w SIWZ dotyczące tych podmiotów. VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 1. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy sporządzają w języku polskim i przekazują pisemnie, faxem lub em niezwłocznie potwierdzając ich otrzymanie przez każdą ze stron drogą elektroniczną lub faxem zapisem wg poniższego wzoru: Na podstawie art. 27 ust.. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Wykonawca/ Zamawiający natychmiastowo dokonuje zwrotnego potwierdzenia faxem. lub otrzymanie (tytuł otrzymanego dokumentu) Dotyczy:..w dniu.. Nazwisko i imię osoby uprawnionej do odbioru wiadomości W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne zamawiający może się zwrócić o ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w SIWZ sposobów. 9

10 2. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami są : stanowisko Kierownik Działu Obsługi i Zamówień Publicznych imię i nazwisko Jacek Siatkowski tel w terminach od poniedziałku do piątku w godzinach 8: stanowisko Pielęgniarka do Spraw Epidemiologii imię i nazwisko Grażyna Kowalska tel w terminach godz. pomiędzy 8:00 a Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych drogą elektroniczną jest: stanowisko Starszy Inspektor Działu Obsługi i Zamówień Publicznych imię i nazwisko Jolanta Cieślak - Maruszewska tel w terminach od poniedziałku do piątku w godzinach :00 4.Osobą ze strony Zamawiającego upoważniona do potwierdzenia wpływu ofert: stanowisko Sekretarka imię i nazwisko Honorata Marciniak tel. (43) fax. (43) w terminach :00 5. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia : a) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia w programie Microsoft Office Word 2003 na adres Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt. 7.b). b) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt. XI niniejszej specyfikacji) terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. c) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt. 7.b), po upływie, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania. d) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej 10

11 e) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. f) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami. 6. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: a) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. b) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej c) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. d) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne. e) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych. f) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej VIII. Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. IX. Termin związania ofertą 1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym zamawiającego. X. Opis sposobu przygotowania oferty 1. Przygotowanie oferty: 1.1)Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym. 1.2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 11

12 1.3)Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 1.4)Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 1.5)Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 1.6)Dokumenty muszą być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach. 1.7)Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę. 1.8)Wszystkie strony oferty muszą być podpisane, ponumerowane, spięte lub zszyte w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. 2. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne): 2.1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2.2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty. 2.3) Oferta musi być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub przez upoważnionego przedstawiciela. 2.4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 2.5)Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 3. Sposób zaadresowania oferty: 3.1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 3.2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie I. niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: OFERTA na : "Świadczenie usług pralniczych poza siedzibą Zamawiającego dla SPZOZ w Wieluniu - SPZOZ - OiZP/3 /38/ / 21 / 2015 nie otwierać przed , godz. 10:15 3.3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 12

13 XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 1. Oferty należy składać do dnia: do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu, ulica Szpitalna 16, Wieluń - SEKRETARIAT POKÓJ nr Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej. 3. Oferty zostaną otwarte dnia: o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu, ulica Szpitalna 16; Wieluń - SALA KONFERENCYJNA POKÓJ nr 218. XII. Opis sposobu obliczenia ceny 1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia,oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 3. Cena za oferowany przedmiot zamówienia może być tylko jedna( nie dopuszcza się wariantowości cen) i nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). 4. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wyliczyć w Formularzu cenowo-ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1. Ocenie będą podlegały oferty Wykonawców niewykluczonych oraz oferty nieodrzucone. 2. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 2.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, 2.2. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie, 2.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego 2.4. oferta została zabezpieczona wymagalnym wadium 3. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium: 3.1. KRYTERIUM I - Cena oferty - 90% (maksymalnie 90 pkt) Oferta z najniższym wskaźnikiem cenowym spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 90 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej. Punktacja ofert zostanie przyznana w oparciu o przedstawione wyżej kryterium, zgodnie z poniższą formułą: najniższa cena brutto z badanych ofert C = x 90 pkt cena brutto oferty badanej 13

14 3.2. KRYTERIUM II - Termin płatności -10%(maksymalnie 10 pkt) uwzględniając przepisy dotyczące terminów zapłaty termin płatności w tym kryterium nie może przekroczyć 60 dni) Oferta z najdłuższym terminem płatności spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 10 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej. Punktacja ofert zostanie przyznana w oparciu o przedstawione wyżej kryterium, zgodnie z poniższą formułą: proponowany termin płatności badanej oferty T = x 10 pkt maksymalny termin płatności spośród badanych ofert Sposób oceny ofert: a) Zamawiający w trakcie dokonywania obliczeń będzie uwzględniał cenę oraz termin płatności zawarte w Formularzu ofertowym Załącznik nr 1 do SIWZ b) Zamawiający zaokrągli każdy z wyników do dwóch miejsc po przecinku c) oferta najwyższą liczbą punktów ( suma punktów przyznanych w obu kryteriach - maksymalnie oferta może otrzymać 100% pkt.) zostanie przedstawiona jako oferta najkorzystniejsza 4. Wynik - realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w SIWZ oraz uzyska najwyższą liczbą punktów ( suma punktów przyznanych w obu kryteriach - maksymalnie oferta może otrzymać 100% pkt.) 5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne, XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. 3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając w szczególności: 3.1) nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. 3.2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce, 3.3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce. 4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: 4.1) zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń, 4.2) zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego 5. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 5.1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert 5.2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 14

15 6. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w czasie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 94 ust. 1.2) ustawy Pzp. W przypadku gdy w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, umowa może zostać podpisana przed upływem tego terminu. 8. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę. 9. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania. XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 1. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ 2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany. 3. Zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany warunków zawartej umowy w zakresie: 3.1)zmiany ceny jednostkowej towaru spowodowanej zmianą stawki podatku od towarów i usług VAT, przy czym cena jednostkowa netto pozostaje bez zmian. XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Prawa zamówień publicznych Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198. XVIII. Postanowienia końcowe 1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania za wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 2. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wyłącznie wg poniższych zasad: - zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku - zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów - udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika zamawiającego - wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert, za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu - udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego wyłącznie w czasie godzin jego pracy / urzędowania 3. Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie dokumentów będzie znacząco utrudnione zamawiający poinformuje o tym wykonawcę oraz wskaże sposób, w jaki mogą one być udostępnione. 15

16 4. Kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem wykonawcy zamawiający wykonuje odpłatnie (1 zł + VAT za 1 stronę). 5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. 6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. XIX. Załączniki Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ Formularz ofertowy ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków w myśl art. 22 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w myśl art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Załącznik 4- WYKAZ WYKONANYCH USŁUG ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ - UMOWA NR /2015 Projekt ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ Załącznik 7 - Wykaz środków technicznych wykorzystywanych do realizacji przedmiotu zamówienia ( pojazdy, komora dezynfekcyjna ) 16

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Malbork, 2015-03-06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2015. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa betonu zwykłego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Chodzież, dnia 30.06.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej i Komendy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup aparatu do Real-Time PCR (1 egz.)- znak postępowania: IOR/ZP/D/Ap.PCR/2011. I. Nazwa (firma) i

Bardziej szczegółowo

Łódź, 22.04.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Łódź, 22.04.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, 22.04.2015 r. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZPKWŁ.271.2.2015. Nazwa zadania: 1. Termomodernizacja budynku siedziby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Mikołajki Pomorskie, 2012-06-08 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.IV.27271.3.2012. Nazwa zadania: Wykonanie zabudowy samochodu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 7/OSP/11 GMINA NOWA SUCHA Nowa Sucha 50 96-513 Nowa Sucha SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 35/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ZAKUP, DOSTAWA I URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Pniewy, 2013-10-14 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.272.17.2013. Nazwa zadania: Zakup i dostawa samochodu ciężarowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Roźwienica SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w 2015 roku Marian Gdula 2014-09-03 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Roźwienica,

Bardziej szczegółowo

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1/2013. Nazwa zadania: Wydawnictwa3

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1/2013. Nazwa zadania: Wydawnictwa3 Warszawa 2013-05-02 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1/2013. Nazwa zadania: Wydawnictwa3 I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSP.B.271.1.2014 Nazwa zadania: Dostawa węgla kamiennego energetycznego w 2014 r. I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ul. Bielska 22 43-400 Cieszyn tel 33/ 858-19-90;-91 fax 33/ 851-40-02 e-mail cpr@999.cieszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia : Dostawa dwóch pojazdów bazowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rojewo, 2015-07-20 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RB.I.271.4.2015. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 150209 C

Bardziej szczegółowo

Dostawa używanego samochodu ciężarowego z fabrycznie nowym urządzeniem hakowym do przewozu kontenerów.

Dostawa używanego samochodu ciężarowego z fabrycznie nowym urządzeniem hakowym do przewozu kontenerów. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Piekary Śl., dnia 31.03.2015r ul. F. Kotuchy 3 41-946 Piekary Śl. (Pieczęć Zamawiającego) Nr ZP-1/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA numer sprawy: WOMP CP-L/DTA/333/3/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MDK.271.1.2013 Zamawiający: MORĄSKI DOM KULTURY UL.MICKIEWICZA 19 14-300 MORĄG 23.08.2013 r. Zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie 23-100 Bychawa ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 28 Znak sprawy: SZP-4/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk 30.06.2015 ul. A. Pawińskiego 5a 02-106 Warszawa Tel. +48 22 592 21 45 Fax +48 22 592 21 90 secretariate@ibb.waw.pl www.ibb.waw.pl UO PNU 06 15 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RP 9/P/11/2012 Kielce, 30.11.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na prenumeratę prasy i czasopism na rok 2013 dla 13-tu filii Miejskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy ZP.271. 11.2011 Lipnik, dnia 05.08.2011r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego w

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. ul. Kościańska 32, 62-065 Grodzisk Wlkp. Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

ZP/DIM/U/9/2015 ... ZATWIERDZAM

ZP/DIM/U/9/2015 ... ZATWIERDZAM ZP/DIM/U/9/2015 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie dzieł sztuki podczas transportu i wystawy od wszystkich ryzyk Muzeum

Bardziej szczegółowo

ZAKUP I MOTNAŻ FOTELI KINOWYCH W KINIE W POLKOWICACH

ZAKUP I MOTNAŻ FOTELI KINOWYCH W KINIE W POLKOWICACH ZP... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POLKOWICKIE CENTRUM ANIMACJI 59-100 Polkowice, ul. Skalników 4 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 40/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: USŁUGĘ ROZBUDOWY I REKONFIGURACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) PGKiM Sp. z o. o. ul. 1 Maja 28/30 95-070 Aleksandrów Łódzki tel. 0 42 712-11-94 fax 0 42 276-43-49 www.pgkimal.pl zam_pub@pgkimal.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 5/2014 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: DP 2/01/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: Dostawa płyt drogowych typ Yomb I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego Zakład Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo