ZAŁĄCZNIK NR 4 WZÓR UMOWY UMOWA NA DOSTAWĘ PRASY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁĄCZNIK NR 4 WZÓR UMOWY UMOWA NA DOSTAWĘ PRASY"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 4 WZÓR UMOWY UMOWA NA DOSTAWĘ PRASY zawarta w dniu... w Gliwicach pomiędzy:... Miejską Biblioteką Publiczną w Gliwicach, ul. Kościuszki 17 reprezentowaną przez: 1. Dyrektora -... zwaną dalej Zamawiającym. a... z siedzibą w... przy ul... zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS... reprezentowanym przez: zwanym dalej Dostawcą 1 1. W wyniku wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę prasy, przeprowadzonego w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych [Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.], Dostawca zobowiązuje się dostarczać w 2013 roku Zamawiającemu następujące tytuły prasy w określonych ilościach i po następujących cenach przedstawionych w załączniku nr.... W przypadku zmiany stawki podatku VAT ceny brutto wskazane w umowie nie ulegną zmianie. W takiej sytuacji Dostawca zobowiązany jest do wystawienia faktur na poszczególne filie zgodnie z cenami brutto podanymi w załączniku nr... do umowy. 2. Wartość brutto przedmiotu umowy wynosi:... * 3. Dostawy prasy odbywać się będą pod wskazane w załączniku A * adresy w określonych dniach tygodnia, do jednej godziny od rozpoczęcia pracy poszczególnych placówek. Tytuły i liczbę egzemplarzy prasy dla każdego punktu odbioru zawiera załącznik B do umowy. 4. Dostarczona prasa winna być zabezpieczona przed ewentualnym zniszczeniem lub zmoczeniem, związana i opisana odpowiednio do danego punktu odbioru. 5. Koszt transportu prasy do siedziby Zamawiającego ponosić będzie Dostawca. Zapis zostanie uzupełniony zgodnie z wybraną ofertą 21

2 2 1. Rozliczenia finansowe dokonywane będą po zakończeniu miesiąca za zrealizowane dostawy prasy na podstawie ilościowo-wartościowych dokumentów, które stanowią potwierdzenie dostaw wymienionych w nich tytułów. 2. Zamawiający dokona zapłaty za dostarczoną prasę w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przelewem na konto Dostawcy wskazane w fakturze. Zapłata dokonana jest z chwilą obciążenia rachunku Zamawiającego. 3 1 Reklamacje Zamawiającego dotyczące ilości i jakości (zniszczenie, rozerwanie, brak stron, pogniecenie) dostarczonej prasy rozpatrywane będą każdorazowo w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. 2. Notorycznie powtarzające się reklamacje ilościowe i jakościowe udokumentowane protokołami reklamacyjnymi mogą stanowić podstawę do odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca 4 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Dostawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: a) w wysokości 0,5% wartości brutto poszczególnych pozycji zamówienia za każdy dzień zwłoki w dostawie, jednakże nie więcej niż należność za określony tytuł dostarczony z opóźnieniem, b) w wysokości 3% wartości prasy dostarczonej z wadami (a nie wymienionej na wolne od wad), niezależnie od zwrotu uiszczonej za nie ceny, c) w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w 1 ust. 2 umowy, w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca. 2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 3. Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w 1 ust. 2 umowy, w razie odstąpienia przez Dostawcę od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający Dostawca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy wszelkich informacji o Zamawiającym, które uzyskał w celu wykonania niniejszej umowy, chyba że ich ujawnienie będzie wymagane na podstawie decyzji właściwego organu władzy państwowej. 2. Zamawiający zobowiązuje się do nieujawniania wszelkich informacji stanowiących tajemnicę Dostawcy. 6 Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XI Kodeksu Cywilnego Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy: a) wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodującej że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Dostawcy. c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Dostawcy d) wystąpią okoliczności, o których mowa w 3 ust. 2. niniejszej umowy 22

3 7 Umowa zostaje zawarta na czas od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. 8 Do wzajemnego współdziałania przy wykonaniu umowy strony wyznaczają: reprezentującego Dostawcę reprezentującego Zamawiającego. 9 Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową Strony poddają pod rozstrzygniecie właściwego miejscowo i rzeczowo sądu powszechnego. 10 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych [Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.] wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz przepisy Kodeksu Cywilnego Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych [Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm]. 2. Nie stanowi zmiany umowy przyjęcie przez Miejską Bibliotekę Publiczną dokumentów księgowych związanych z realizacją niniejszej umowy, zawierających dane odnośnie terminu płatności niezgodne z treścią zawartej umowy. 12 Przedstawiciele Zamawiającego i Dostawcy wyszczególnieni we wstępie do niniejszej umowy oświadczają, że posiadają umocowania prawne pozwalające na prawomocne podpisanie niniejszej umowy, oraz że nie podlegają wyłączeniu z postępowania na podstawie art. 17 ustawy Prawo zamówień publicznych. 13 Umowę sporządzono w dwu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Za Dostawcę Za Zamawiającego

4 ZAŁĄCZNIK A Wykaz placówek bibliotecznych MBP w Gliwicach L.p. Nazwa filii Adres Godziny rozpoczęcia pracy Punkt odbioru Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota 1. Biblioteka Centralna ul. Kościuszki 17 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 2. Czytelnia Prasy pl. Inwalidów Wojennych 3 9:15 9:15 9:15 9:15 9:15 9:15 3 Filia nr 5 os. Sikornik ul. Perkoza 12 9:15 9:15 9:15 9:15 9:15 9:15 4. Filia nr 7 os. Zubrzyckiego, ul. Junaków 4 9:15 9:15 9:15 9:15 9:15 5. Filia nr 9 ul. Czwartaków 18 9:15 9:15 9:15 9:15 9:15 9:15 6. Filia nr 11 ul. bł. Czesława 24 9:15 9:15 9:15 9:15 7. Filia nr 12 ul. Okrzei 9 9:15 9:15 9:15 9:15 24

5 L.p. Nazwa filii Adres Godziny rozpoczęcia pracy Punkt odbioru Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota 8. Filia nr 13 ul. Paderewskiego 70 9:15 9:15 9:15 9:15 9:15 9. Filia nr 15 os. Trynek, ul. Piastowska 3 9:15 9:15 9:15 9:15 9:15 9: Filia nr 16 Sośnica, ul. Skarbnika 3 9:15 9:15 9:15 9:15 9:15 9: Filia nr 17 os. Milenium, ul. Spółdzielcza 33 a 9:15 9:15 9:15 9:15 9:15 9: Filia nr 20 ul. Bernardyńska 2 9:15 9:15 9:15 9:15 9:15 9: Filia nr 21 os. Kopernika, ul. Syriusza 30 9:15 9:15 9:15 9:15 9:15 9: Filia nr 24 Ostropa, ul. Architektów :30 10:00 10: Filia nr 25 Wilcze Gardło, ul. Jaśminu 20 10:30 10:00 10:30 25

6 L.p. Nazwa filii Adres Godziny rozpoczęcia pracy Punkt odbioru Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota 16. Filia nr 30 Łabędy, ul. Wolności 1 9:15 9:15 9:15 9:15 9:15 9:15 Podpisano:... /Upełnomocniony Przedstawiciel/... /miejscowość/ dnia... 26

7 ZAŁĄCZNIK B 1) Biblioteka Centralna 1 Architektura Murator 1 2 Atest Ochrona Pracy 1 3 Audio 1 4 Aura 1 5 Auto Motor i Sport 1 6 Auto Świat 1 7 Biblioteka w Szkole 2 8 Bibliotekarz 3 9 Bob Budowniczy 1 10 Businessman.pl 1 11 Charaktery 1 12 Chip Magazyn Komputerowy 1 13 Claudia 1 14 Cogito 1 15 Cosmopolitan 1 16 Czarodziejki W.I.T.C.H Cztery Kąty 1 18 Diabetyk 1 19 Dialog 1 20 Dinozaury 1 21 Dobre Rady 1 22 Dziennik Gazeta Prawna 1 23 Dziennik Zachodni 2 24 Edukacja i Dialog 1 25 Fabryka Silesia 1 26 Film 1 27 Focus 1 28 Forum 1 29 Gala 1 30 Gazeta Wyborcza 1 31 Gigant Poleca 1 32 Guliwer 2 33 Hello Kitty. Magazyn dla Nastolatek 1 34 Jazz Forum 1 35 Kaczor Donald 3 36 Kadry - Serwis Spraw Pracowniczych 1 37 Karta 1 38 Kino 1 39 Kuchnia Magazyn Dla Smakoszy 2 40 Kumpel 1 41 Kurier Finansowy 1 42 Literatura na Świecie 1 43 Logistyka a Jakość 1 44 Magazyn Literacki-Książki 1 45 Magnolia 1 27

8 46 Młody Technik 1 47 Monitor Księgowego 1 48 Monitor Zamówień Publicznych 1 49 Mój Piękny Ogród 2 50 Mówią Wieki 1 51 Muzyka 1 52 Nasz Dziennik 1 53 National Geographic 1 54 Newsweek Polska 2 55 Nowa Fantastyka 1 56 Nowe Książki 1 57 Nowiny Gliwickie 3 58 Pani 1 59 PC World 1 60 Podróże Magazyn Turystyczny 1 61 Polityka 1 62 Polityka Społeczna 1 63 Polonistyka 1 64 Poradnik Bibliotekarza 3 65 Poradnik Domowy 4 66 Poradnik Instytucji Kultury 1 67 Poznaj Swój Kraj 1 68 Poznaj Świat 1 69 Presto 1 70 Przegląd 1 71 Przegląd Biblioteczny 1 72 Przegląd Techniczny 1 73 Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie 1 74 Przekrój 1 75 Przyjaciel Pies 1 76 Przyjaciółka 2 77 Rachunkowość Budżetowa 1 78 Rzeczpospolita 2 79 Samo Zdrowie 1 80 Sport 1 81 Spotkania z Zabytkami 1 82 Star Wars. The Clone Wars 1 83 Świat Nauki 1 84 Świerszczyk 1 85 Świetlica w Szkole 1 86 Teatr 1 87 Teksty Drugie 1 88 Tomek i Przyjaciele 1 89 Twój Ogrodnik 1 90 Twój Styl 3 91 Twórczość 1 92 Tygodnik Angora 1 93 Tygodnik Powszechny 1 28

9 94 Uważam Rze. Inaczej Pisane 1 95 Victor Gimnazjalista 2 96 Victor Junior 1 97 Viva 2 98 Wiedza i Życie 1 99 Więź Wprost Zagadnienia Informacji Naukowej Zdrowie Znak Żyj Zdrowo i Aktywnie Żyjmy Dłużej 1 Razem 131 2) Czytelnia Prasy 1 Aura 1 2 Auto Motor i Sport 1 3 Auto Świat 1 4 Biblioteka w Szkole 1 5 Bibliotekarz 1 6 Charaktery 1 7 Cogito 1 8 Czarodziejki W.I.T.C.H. 1 9 Cztery Kąty 1 10 Dialog 1 11 Disney i Ja 1 12 Dzieje Najnowsze 1 13 Dziennik Gazeta Prawna 1 14 Dziennik Zachodni 1 15 Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 1 16 Fabryka Silesia 1 17 Fakt Gazeta Codzienna 1 18 Film 1 19 Focus 1 20 Forum 1 21 Gazeta Bankowa 1 22 Gazeta Polska Codziennie 1 23 Gazeta Ubezpieczeniowa 1 24 Gazeta Wyborcza 1 25 Gigant Poleca 1 26 Gość Niedzielny 1 27 Guliwer 1 28 Język Polski 1 29 Kaczor Donald 1 30 Kino 1 31 Komputer Świat 1 32 Kraina Zwierząt 1 29

10 33 Kultura i Społeczeństwo 1 34 Literatura na Świecie 1 35 M jak Mieszkanie 1 36 Magazyn Literacki Książki 1 37 Mówią Wieki 1 38 Murator 1 39 Nasz Dziennik 1 40 National Geographic 1 41 Newsweek Polska 1 42 Nowa Fantastyka 1 43 Nowe Książki 1 44 Nowiny Gliwickie 1 45 Odra 1 46 Pamiętnik Literacki 1 47 Pamiętnik Teatralny 1 48 Pani 1 49 Państwo i Prawo 1 50 Parkiet Gazeta Giełdy 1 51 PC World 1 52 Personel, Zarządzanie 1 53 Polityka 1 54 Polityka Społeczna 1 55 Polonistyka 1 56 Poradnik Bibliotekarza 1 57 Poradnik Domowy 1 58 Poradnik Gazety Prawnej 1 59 Poradnik Językowy 1 60 Poznaj Świat 1 61 Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1 62 Przegląd Biblioteczny 1 63 Przegląd Historyczny 1 64 Przegląd Sportowy 1 65 Przegląd Techniczny 1 66 Przekrój 1 67 Przyjaciółka 1 68 Ruch Literacki 1 69 Rzeczpospolita 1 70 Scooby-Doo! 1 71 Sport 1 72 Spotkania Z Zabytkami 1 73 Sprawy Międzynarodowe 1 74 Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 1 75 Świat Nauki 1 76 Teatr 1 77 Teksty Drugie 1 78 Tom & Jerry 1 79 Twist 1 80 Twoje Dziecko 1 30

11 81 Twój Styl 1 82 Twórczość 1 83 Tygiel Kultury 1 84 Tygodnik Angora 1 85 Tygodnik Powszechny 1 86 Uważam Rze. Inaczej Pisane 1 87 Victor Junior 1 88 Viva 1 89 Voyage 1 90 Wiedza i Życie 1 91 Wprost 1 92 Wspólnota Mieszkaniowa 1 93 Zagadnienia Informacji Naukowej 1 94 Zeszyty Literackie 1 95 Znak 1 96 Zwierciadło 1 97 Żyjmy Dłużej 1 Razem 97 3) Filia nr 5 1 Abecadło 1 2 Auto Motor I Sport 1 3 Bibliotekarz 1 4 Burda 1 5 Charaktery 1 6 Claudia 1 7 Czarodziejki W.I.T.C.H. 1 8 Dziennik Gazeta Prawna 1 9 Dziennik Zachodni 1 10 Fakt 1 11 Film 1 12 Focus 1 13 Gala 1 14 Gazeta Wyborcza 1 15 Jazz Forum 1 16 Kaczor Donald 1 17 Kubuś i Przyjaciele 1 18 Literatura na Świecie 1 19 M jak Mieszkanie 1 20 Mówią Wieki 1 21 Newsweek Polska 1 22 Nowe Książki 1 23 Nowiny Gliwickie 1 24 Pani 1 25 PC World 1 26 Podróże Magazyn Turystyczny 1 27 Polityka 1 31

12 28 Poradnik Bibliotekarza 1 29 Poradnik Domowy 1 30 Poznaj Świat 1 31 Przegląd 1 32 Przegląd Sportowy 1 33 Przekrój 1 34 Przyjaciółka 1 35 Rzeczpospolita 1 36 Scooby-Doo! 1 37 Sens 1 38 Twój Styl 1 39 Tygodnik Angora 1 40 Tygodnik Powszechny 1 41 Uważam Rze. Inaczej Pisane 1 42 Viva 1 43 Wiedza i Życie 1 44 Wprost 1 45 Wysokie Obcasy Extra 1 46 Zdrowie 1 47 Zwierciadło 1 48 Żyjmy Dłużej 1 Razem 48 4) Filia nr 7 1 Claudia 1 2 Cogito 1 3 Cztery Kąty 1 4 Gala 1 5 Gazeta Wyborcza 1 6 Kaczor Donald 1 7 Komputer Świat 1 8 Kubuś i Przyjaciele 1 9 Kumpel 1 10 Newsweek Polska 1 11 Nowiny Gliwckie 1 12 Polityka 1 13 Poradnik Bibliotekarza 1 14 Poradnik Domowy 1 15 Przekrój 1 16 Przyjaciółka 1 17 Scooby-Doo! 1 18 Świerszczyk 1 19 Victor Gimnazjalista 1 20 Victor Junior 1 21 Viva 1 22 Wiedza i Życie Wprost 1 Razem 23 32

13 5) Filia nr Wiek 1 2 Auto Świat 1 3 Burda 1 4 CD Action 1 5 Claudia 1 6 Cogito 1 7 Czarodziejki W.I.T.C.H. 1 8 Cztery Kąty 1 9 Dobre Rady 1 10 Dziennik Zachodni 1 11 Film 1 12 Focus 1 13 Focus Historia 1 14 Forbes 1 15 Forum 1 16 Fun Club 1 17 Gala 1 18 Gazeta Wyborcza 1 19 Gigant Poleca 1 20 Gość Niedzielny 1 21 Komputerowa Gratka 1 22 Kaczor Donald 1 23 Komputer Świat 1 24 Kuchnia Magazyn dla Smakoszy 1 25 Magnolia 1 26 Majster 1 27 Min Mini 1 28 Moje Mieszkanie 1 29 National Geographic 1 30 Newsweek Historia 1 31 Newsweek Polska 1 32 Nowiny Gliwickie 1 33 Pani 1 34 Podróże Magazyn Turystyczny 1 35 Polityka 1 36 Poradnik Bibliotekarza 1 37 Poradnik Domowy 1 38 Poznaj Swój Kraj 1 39 Poznaj Świat 1 40 Przegląd 1 41 Przekrój 1 42 Przyjaciółka 1 43 Scooby-Doo! 1 44 Świat Nauki 1 45 Tina 1 46 Twój Styl 1 33

14 47 Tygodnik Angora 1 48 Tygodnik Powszechny 1 49 Uważam Rze. Inaczej Pisane 1 50 Viva 1 51 Wiedza i Życie 1 52 Wprost 1 53 Wysokie Obcasy Extra 1 54 Zwierciadło 1 55 Żyjmy Dłużej 1 Razem 55 6) Filia nr Wiek 2 Auto Świat 1 3 Charaktery 1 4 Chip-Magazyn Komputerowy 1 5 Cztery Kąty 1 6 Elle 1 7 Focus 1 8 Forum 1 9 Gigant Poleca 1 10 In Style 1 11 Młody Technik 1 12 Nowiny Gliwickie 1 13 Poradnik Domowy 1 14 Przyjaciółka 1 15 Świat Nauki 1 16 Tygodnik Angora 1 17 Viva 1 18 Voyage 1 19 Wprost 1 20 Żyj Zdrowo i Aktywnie 1 RAZEM 20 7) Filia nr 12 1 Claudia 1 2 Dziennik Zachodni 1 3 Focus 1 4 Forum 1 5 Gala 1 6 Gazeta Wyborcza 1 7 Gigant Poleca 1 8 National Geographic 1 9 Nowiny Gliwickie 1 10 Polityka 1 11 Przegląd Sportowy 1 34

15 12 Przyjaciółka 1 13 Twój Styl 1 14 Tygodnik Angora 1 15 Viva 1 16 Wiedza i Życie 1 17 Wprost 1 18 Zwierciadło 1 19 Żyjmy Dłużej 1 Razem 19 8) Filia nr 13 1 Charaktery 1 2 Claudia 1 3 Cogito 1 4 Focus 1 5 Kaczor Donald 1 6 Komputer Świat 1 7 M jak Mieszkanie 1 8 National Geographic 1 9 Newsweek Polska 1 10 Nowiny Gliwickie 1 11 Pani 1 12 Polityka 1 13 Poradnik Domowy 1 14 Przyjaciółka 1 15 Twój Styl 1 16 Tygodnik Angora 1 17 Victor Gimnazjalista 1 18 Victor Junior 1 19 Viva 1 20 Wiedza i Życie 1 21 Wprost 1 22 Zwierciadło 1 23 Żyjmy Dłużej 1 Razem 23 9) Filia nr 15 1 Biblioteka w Szkole 1 2 Bibliotekarz 1 3 Cogito 1 4 Czarodziejki W.I.T.C.H. 1 5 Disney i Ja 1 6 Dziennik Zachodni 1 7 Gazeta Wyborcza 1 8 Gigant Poleca 1 9 Kaczor Donald 1 35

16 10 Kumpel 1 11 Młody Technik 1 12 Mówią Wieki 1 13 Nowiny Gliwickie 1 14 Poradnik Bibliotekarza 1 15 Poradnik Domowy 1 16 Przegląd 1 17 Przyjaciółka 1 18 Victor Gimnazjalista 1 19 Victor Junior 1 20 Wiedza i Życie 1 Razem 20 10) Filia nr 16 1 Abecadło 1 2 Auto Świat 1 3 Bibliotekarz 1 4 Charaktery 1 5 Claudia 1 6 Cztery Kąty 1 7 Disney i Ja 1 8 Dziennik Zachodni 1 9 Film 1 10 Gala 1 11 Gazeta Wyborcza 1 12 Gigant Poleca 1 13 Guliwer 1 14 Kaczor Donald 1 15 Komputer Świat 1 16 Kraina Zwierząt 1 17 Kubuś i Przyjaciele 1 18 Kumpel 1 19 M jak Mieszkanie 1 20 National Geographic 1 21 Newsweek Polska 1 22 Nowe Książki 1 23 Nowiny Gliwickie 1 24 Pani 1 25 Party 1 26 Polityka 1 27 Poradnik Bibliotekarza 1 28 Poradnik Domowy 1 29 Przekrój 1 30 Scooby-Doo! 1 31 Szósty Zmysł 1 32 Świerszczyk 1 33 Twoje Dziecko 1 36

17 34 Twój Styl 1 35 Tygodnik Angora 1 36 Viva 1 37 Wiedza i Życie 1 38 Wprost 1 39 Wróżka 1 40 Wysokie Obcasy Extra 1 41 Zwierciadło 1 Razem 41 11) Filia nr 17 1 CD Action 1 2 Charaktery 1 3 Claudia 1 4 Cogito 1 5 Cztery Kąty 1 6 Dziennik Zachodni 1 7 Elle 1 8 Film 1 9 Focus 1 10 Focus Historia 1 11 Forum 1 12 Gazeta Wyborcza 1 13 Gigant Mamut 1 14 Gigant Poleca 1 15 Kaczor Donald 1 16 Kuchnia - Magazyn dla Smakoszy 1 17 Magazyn Literacki Książki 1 18 Mój Pies 1 19 Nasz Dziennik 1 20 National Geographic 1 21 Newsweek Polska 1 22 Nowiny Gliwickie 1 23 Pani 1 24 Podróże - Magazyn Turystyczny 1 25 Polityka 1 26 Poradnik Bibliotekarza 1 27 Poradnik Domowy 1 28 Rzeczpospolita 1 29 Sport 1 30 Spotkania z Zabytkami 1 31 Twój Styl 1 32 Tygodnik Angora 1 33 Tygodnik Powszechny 1 34 Uważam Rze. Inaczej Pisane 1 35 Victor Gimnazjalista 1 36 Viva 1 37

18 37 Wiedza i Życie 1 38 Wprost 1 39 Wróżka 1 40 Wysokie Obcasy Extra 1 41 Zdrowie 1 42 Zwierciadło 1 43 Żyjmy Dłużej 1 Razem 43 12) Filia nr 20 1 Charaktery 1 2 Cztery Kąty 1 3 Disney i Ja 1 4 Dobre Rady 1 5 Dziennik Zachodni 1 6 Fakt 1 7 Focus 1 8 Forum 1 9 Gazeta Wyborcza 1 10 Gigant Poleca 1 11 Komputer Świat 1 12 Mój Piękny Ogród 1 13 Newsweek Polska 1 14 Nowiny Gliwickie 1 15 Olivia 1 16 Polityka 1 17 Przyjaciółka 1 18 Samo Zdrowie 1 19 Scooby-Doo! 1 20 Sport 1 21 Twój Styl 1 22 Tygodnik Angora 1 23 Uważam Rze. Inaczej Pisane 1 24 Victor Gimnazjalista 1 25 Viva 1 26 Zwierciadło 1 Razem 26 38

19 13) Filia nr 21 1 Auto Świat 1 2 Bibliotekarz 1 3 Charaktery 1 4 Claudia 1 5 Cogito 1 6 Czarodziejki W.I.T.C.H. 1 7 Cztery Kąty 1 8 Dziennik - Gazeta Prawna 1 9 Film 1 10 Focus 1 11 Gala 1 12 Gazeta Wyborcza 1 13 Gigant Poleca 1 14 Guliwer 1 15 Kaczor Donald 1 16 Kubuś i Przyjaciele 1 17 M jak Mieszkanie 1 18 Moje Mieszkanie 1 19 Mój Piękny Dom 1 20 National Geographic 1 21 Newsweek Polska 1 22 Nowiny Gliwickie 1 23 Olivia 1 24 Polityka 1 25 Poradnik Bibliotekarza 1 26 Poradnik Domowy 1 27 Przekrój 1 28 Przyjaciółka 1 29 Rzeczpospolita 1 30 Świat Kobiety 1 31 Świerszczyk 1 32 Tom & Jerry 1 33 Twoje Dziecko 1 34 Twój Styl 1 35 Victor Gimnazjalista 1 36 Victor Junior 1 37 Viva 1 38 Wiedza i Życie 1 39 Wprost 1 40 Zdrowie 1 41 Zwierciadło 1 Razem 41 39

20 14) Filia nr 24 1 Focus 1 2 Forum 1 3 Kaczor Donald 1 4 Twój Styl 1 5 Tygodnik Angora 1 6 Victor Junior 1 7 Viva 1 8 Wprost 1 Razem 8 15) Filia nr 25 1 Cogito 1 2 Kaczor Donald 1 3 Komputer Świat 1 4 Nowiny Gliwickie 1 5 Poradnik Domowy 1 6 Przyjaciółka 1 7 Tygodnik Angora 1 8 Victor Gimnazjalista 1 9 Victor Junior 1 10 Wprost 1 11 Zdrowie 1 RAZEM 11 16) Filia Nr 30 1 Auto Motor Sport 1 2 CD Action 1 3 Chip Magazyn Komputerowy 1 4 Cogito 1 5 Cztery Kąty 1 6 Dobre Rady 1 7 Dziennik Zachodni 1 8 Focus 1 9 Gigant Poleca 1 10 In Style 1 11 Kaczor Donald 1 12 Kubuś i Przyjaciele 1 13 Kumpel 1 14 Majster 1 15 Mały Artysta 1 16 Mój Piękny Ogród 1 17 Nowiny Gliwickie 1 18 Olivia 1 19 PC World 1 40

21 20 Poradnik Bibliotekarza 1 21 Poradnik Domowy 1 22 Przekrój 1 23 Scooby-Doo! 1 24 Sielskie Życie 1 25 Świerszczyk 1 26 Twist 1 27 Twoje Dziecko 1 28 Tygodnik Angora 1 29 Victor Gimnazjalista 1 30 Vita Magazyn o Zdrowiu 1 31 Wprost 1 32 Zwierciadło 1 33 Żyj Zdrowo i Aktywnie 1 Razem 33 41

Formularz oferty cenowej prasy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach w roku 2013

Formularz oferty cenowej prasy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach w roku 2013 Załącznik nr2 Formularz oferty cenowej prasy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach w roku 203 Liczba. 2 Wiek 2 2. Abecadło 2 3. Architektura-Murator 4. Atest - Ochrona Pracy 5. Audio 6. Aura

Bardziej szczegółowo

Formularz oferty cenowej prasy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach w roku 2013

Formularz oferty cenowej prasy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach w roku 2013 Załącznik nr 2 Formularz oferty cenowej prasy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach w roku 2013 Liczba 1. 21 Wiek 1 8% 2. Abecadło 1 8% 3. Architektura-Murator 4. Atest - Ochrona Pracy 5. Audio

Bardziej szczegółowo

Formularz oferty cenowej prasy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach w roku 2012

Formularz oferty cenowej prasy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach w roku 2012 Formularz oferty cenowej prasy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach w roku 202 Załącznik nr 2 Liczba. 3 Magazyn Szczęśliwej Nastolatki 8 2. 2 Wiek 3. Abecadło 3 4. Architektura-Murator 5. Atest

Bardziej szczegółowo

Lista tytułów i ilość czasopism i prasy do zaprenumerowania dla PiMBP i filii podległych na rok

Lista tytułów i ilość czasopism i prasy do zaprenumerowania dla PiMBP i filii podległych na rok Lista tytułów i ilość czasopism i prasy do zaprenumerowania dla PiMBP i filii podległych na rok 2 0 1 7 L.P. Tytuł czasopisma Filie PiMBP Razem BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 1 Abecadło

Bardziej szczegółowo

24 Eko i My 1232-4531 miesięcznik 1 Ekobiblioteka ul. Łukasińskiego 30 25 Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 0860-6846 miesięcznik 1 Czytelnia

24 Eko i My 1232-4531 miesięcznik 1 Ekobiblioteka ul. Łukasińskiego 30 25 Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 0860-6846 miesięcznik 1 Czytelnia Wykaz prasy i czasopism Załącznik nr 1 Lp. tytuł ISSN/INDEX częstotliwość ilość miejsce dostawy 1 Abecadło 1506-5511 miesięcznik 3 F. 3 ul. Głogowska 75 F. Dz.Mł.1 ul. Łukasińskiego 30 2 Aura 0137-3668

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMA 2015. Lp. Tytuł czasopisma Częstotliwość Lokalizacja. 1. Abecadło miesięcznik. 2. Aura miesięcznik. 3. Auta miesięcznik.

CZASOPISMA 2015. Lp. Tytuł czasopisma Częstotliwość Lokalizacja. 1. Abecadło miesięcznik. 2. Aura miesięcznik. 3. Auta miesięcznik. CZASOPISMA 2015 Lp. Tytuł czasopisma Częstotliwość Lokalizacja 1. Abecadło 2. Aura 3. Auta 4. Auto Świat tygodnik 5. Bezpieczeństwo Pracy nauka i praktyka 6. Biblioteka w Szkole 7. Bibliotekarz 8. Burda

Bardziej szczegółowo

Bieżąca oferta czasopiśmiennicza na rok 2015

Bieżąca oferta czasopiśmiennicza na rok 2015 1. 21 wiek F 6 2. Abecadło 3. Akant 4. Akcent 5. Angora F 3 F 6 6. Animal Planet 7. Aura 8. Auta (mies. dla dzieci) F 6 9. Auto Świat 10. Auto Motor i Sport 11. ialski Przegląd Akademicki 12. ialskopodlaski

Bardziej szczegółowo

Bieżąca oferta czasopiśmiennicza na rok 2016

Bieżąca oferta czasopiśmiennicza na rok 2016 1. 21 wiek B 2. Abecadło B 3. Akant 4. Akcent 5. Angora F 3 F 6 6. Apetyt B 7. Auto Świat 8. Auto Motor i Sport B 9. Bialski Przegląd Akademicki 10. Bialskopodlaski Rocznik Łowiecki 11. Biblioteka w Szkole

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOŁOBRZEGU ROK

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOŁOBRZEGU ROK INFORMATOR O PRASIE BIEŻĄCEJ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOŁOBRZEGU ROK 2016 Informator prezentuje czasopisma zaprenumerowane na rok 2016. Czasopisma są dostępne w Czytelni Prasy oraz innych placówkach

Bardziej szczegółowo

Wykaz prenumeraty gazet i czasopism na 2012 rok dla placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni

Wykaz prenumeraty gazet i czasopism na 2012 rok dla placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni Wykaz prenumeraty gazet i czasopism na 2012 rok dla placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni I. Czytelnia Naukowa 81-402 Gdynia ul. Bpa Dominika 17, tel. 58 622-10-99 1. 2+3D 2. 30 dni 3. Akcent

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ Zapotrzebowanie Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na prenumeratę prasy w latach. Razem liczba egzemplarzy

Załącznik nr 2 do SIWZ Zapotrzebowanie Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na prenumeratę prasy w latach. Razem liczba egzemplarzy Załącznik nr do SIWZ egz. tytuł w pren. Abecadło-miesięcznik edukac.dla najmł. Angora Architektura - Murator Aura Auto Świat AutoŚwiat Extra 7 Auto, Moto: Magazyn Zmotoryzowanych Auto, Motor i Sport Bank

Bardziej szczegółowo

Wykaz prenumeraty gazet i czasopism na 2013 rok dla placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni

Wykaz prenumeraty gazet i czasopism na 2013 rok dla placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni Wykaz prenumeraty gazet i czasopism na 2013 rok dla placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni I. Czytelnia Naukowa 81-402 Gdynia, ul. Bpa Dominika 17, tel. 58 622-10-99 1. 30 Dni 2. Anonse Gazeta

Bardziej szczegółowo

Wykaz prasy i czasopism. częstotliwość

Wykaz prasy i czasopism. częstotliwość Wykaz prasy i czasopism Lp. tytuł ISSN/INDEX częstotliwość ilość miejsce dostawy 1 Abecadło 1506-5511 miesięcznik 2 F. 3 ul. Głogowska 75 2 Aura 0137-3668 miesięcznik 2 3 Auto Świat 33071X tygodnik 1 4

Bardziej szczegółowo

OFERTA CZASOPISM W MBP W 2014 ROKU

OFERTA CZASOPISM W MBP W 2014 ROKU OFERTA CZASOPISM W MBP W 2014 ROKU CZYTELNIA GŁÓWNA 1 21 WIEK 2 ALKOHOLIZM I NARKOMANIA 3 ANGORA 4 ANTIDOTUM - w darze (nieregularnie) 5 ARMIA 6 AUTO ŚWIAT 7 BENEFIT - w darze (nieregularnie) 8 BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

OFERTA CZASOPISM W 2015 ROKU

OFERTA CZASOPISM W 2015 ROKU OFERTA CZASOPISM W 2015 ROKU CZYTELNIA GŁÓWNA 1 21 WIEK 2 ALKOHOLIZM I NARKOMANIA 3 ANGORA 4 ANTIDOTUM - w darze (nieregularnie) 5 ARMIA 6 AUTO ŚWIAT 7 BENEFIT - w darze (nieregularnie) 8 BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMA. CZASOPISMA BIEŻĄCE 21 Wiek Czytelnia Czasopism Angora Czytelnia Czasopism, F 2, 4, 5, 6. Czytelnia Czasopism

CZASOPISMA. CZASOPISMA BIEŻĄCE 21 Wiek Czytelnia Czasopism Angora Czytelnia Czasopism, F 2, 4, 5, 6. Czytelnia Czasopism CZASOPISMA TYTUŁ FILIA CZASOPISMA BIEŻĄCE 21 Wiek Angora, F 2, 4, 5, 6 Aura Bibliotekarz Bravo Filia nr 1 Chorzowianin, F.1,2,3,4,5,9,14,18,19 Claudia, F. 5 Cogito Dialog Do Rzeczy Dobre Rady Filia nr

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zestawienie zamawianych czasopism dla poszczególnych oddziałów: Wykaz czasopism w prenumeracie na 2008 r. (I-IV kwartał 2008) r.

Szczegółowe zestawienie zamawianych czasopism dla poszczególnych oddziałów: Wykaz czasopism w prenumeracie na 2008 r. (I-IV kwartał 2008) r. Szczegółowe zestawienie zamawianych czasopism dla poszczególnych oddziałów: Wykaz czasopism w prenumeracie na 2008 r. (I-IV kwartał 2008) r. Lp. Nazwa placowki TYTUŁ CZASOPISMA Administracja Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism dostępnych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnicach (dostępność poszczególnych numerów należy sprawdzić w katalogu online)

Wykaz czasopism dostępnych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnicach (dostępność poszczególnych numerów należy sprawdzić w katalogu online) Wykaz czasopism dostępnych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnicach (dostępność poszczególnych numerów należy sprawdzić w katalogu online) Czytelnia dla Dorosłych oraz Pracownia Dokumentacji Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Wykaz gazet i czasopism prenumerowanych dla filii MBP w Gdyni na 2014 r.

Wykaz gazet i czasopism prenumerowanych dla filii MBP w Gdyni na 2014 r. Wykaz gazet i czasopism prenumerowanych dla filii MBP w Gdyni na 2014 r. l.p. Tytuł czasopisma Filie MBP Ilość egz. 1. 30 dni F15, CN 2 F1, F2, F3, F7, F11, F12 6 2. Angora F1, F13, F15, F14 4 3. Anonse-Gazeta

Bardziej szczegółowo

Tytuły czasopism. L.p. Załącznik nr 2 do SIWZ Zapotrzebowanie Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na prenumeratę prasy w latach

Tytuły czasopism. L.p. Załącznik nr 2 do SIWZ Zapotrzebowanie Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na prenumeratę prasy w latach Załącznik nr do SIWZ kwartalnej za tytuły bez egz. tytuł w pren. Dziennik Ustaw 007-00 Monitor Polski Dziennik Gazeta Prawna Gazeta Wyborcza Nasz Dziennik 7Przegląd Sportowy Rzeczpospolita 9SuperExpres

Bardziej szczegółowo

Prenumerata czasopism dla Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie - wykaz zamawianych tytułów.

Prenumerata czasopism dla Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie - wykaz zamawianych tytułów. ZAŁĄCZNIK NR 1 Prenumerata czasopism dla Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie - wykaz zamawianych tytułów. Lp. TYTUŁ CZASOPISMA Ilość egz. 1. Akcent - kwartalnik 1 2. Alkoholizm

Bardziej szczegółowo

Prenumerata czasopism dla Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie - wykaz zamawianych tytułów.

Prenumerata czasopism dla Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie - wykaz zamawianych tytułów. ZAŁĄCZNIK NR 1 Prenumerata czasopism dla Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie - wykaz zamawianych tytułów. Lp. TYTUŁ CZASOPISMA Ilość egz. 1. Akcent - kwartalnik 1 2. Alkoholizm

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Wałbrzych, zwaną dalej Zamawiającym, w imieniu której działają:

UMOWA Nr... zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Wałbrzych, zwaną dalej Zamawiającym, w imieniu której działają: UMOWA Nr... zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Wałbrzych, zwaną dalej Zamawiającym, w imieniu której działają: 1. Marek Małecki - Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha 2. Magdalena Kocur Sekretarz Miasta

Bardziej szczegółowo

- Bravo Girl. -Cogito. -Kumpel -Newsweek. -Kumpel. -Zdrowie. -Claudia -Cztery kąty -Focus -Gala -Gazeta wyborcza. -Sens -Zdrowie -Zwierciadło

- Bravo Girl. -Cogito. -Kumpel -Newsweek. -Kumpel. -Zdrowie. -Claudia -Cztery kąty -Focus -Gala -Gazeta wyborcza. -Sens -Zdrowie -Zwierciadło ZAŁĄCZNIK NR 2 Filia Filia Nr 1 Al. Niepodległości 11, tel.34 363-64-44 filia1@biblioteka.czest.pl Pakiety zamawianych czasopism z adresami dostawy. Pakiet gazet i czasopism -Pośrednik Częstochowski -Wiedza

Bardziej szczegółowo

- Bravo Girl. -Cogito. -Newsweek. -Kumpel. -Victor Junior -Zdrowie. -Claudia -Cztery kąty -Focus -Gala -Gazeta wyborcza

- Bravo Girl. -Cogito. -Newsweek. -Kumpel. -Victor Junior -Zdrowie. -Claudia -Cztery kąty -Focus -Gala -Gazeta wyborcza ZAŁĄCZNIK NR 2 Filia Zaktualizowane pakiety zamawianych czasopism z adresami dostawy. Pakiet gazet i czasopism Filia Nr 1 Al. Niepodległości 11, tel.34 363-64-44 filia1@biblioteka.czest.pl -Claudia -Newsweek

Bardziej szczegółowo

Lp. Placówka Godziny pracy Adres, telefon Dostarczane tytuły,liczba egz. 1 FW/ F 53

Lp. Placówka Godziny pracy Adres, telefon Dostarczane tytuły,liczba egz. 1 FW/ F 53 załącznik nr 2 do SIWZ BR-X-2-2121-11-2011 9/2011/pn Wykaz zawierający placówki Biblioteki Raczyńskich z danymi adresowymi i godzinami otwarcia oraz tytuły i liczbę egzemplarzy czasopism w prenumeracie

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy opis przedmiotu zamówienia prasa na 2013 rok. Cena netto

Formularz cenowy opis przedmiotu zamówienia prasa na 2013 rok. Cena netto Załącznik Nr 1 Formularz cenowy opis przedmiotu zamówienia prasa na 2013 rok LP. Tytuł czasopisma 1. Aura 1 2. Biblioteka w Szkole 5 3. Bibliotekarz 5 4. Biblioteka-szkolne centrum 5 5. Biologia w Szkole

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: ZP

Oznaczenie sprawy: ZP Załącznik nr 5 UMOWA NR ZP.322...2016 zawarta w dniu... roku w Gliwicach, pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Gliwicach ul. Górnych Wałów 9 NIP 6311331802 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY)

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) UMOWA nr... Zawarta w dniu 2010 roku w Brzesku pomiędzy: Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku ul. Piastowska 2 NIP 869-10-35-783 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia Czasopism działa przy Czytelni im. K. Skowrońskiego i prowadzi krótkoterminowe wypożyczenia czasopism do domu.

Wypożyczalnia Czasopism działa przy Czytelni im. K. Skowrońskiego i prowadzi krótkoterminowe wypożyczenia czasopism do domu. Wypożyczalnia Czasopism działa przy Czytelni im. K. Skowrońskiego i prowadzi krótkoterminowe wypożyczenia czasopism do domu. Regulamin Wypożyczalnia czasopism na zewnątrz 1. W celu wypożyczenia do domu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Gminą Sławno. z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, Sławno

UMOWA NR Gminą Sławno. z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, Sławno Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy UMOWA NR 272.... 2014 zawarta w dniu.. pomiędzy reprezentowaną przez: Gminą Sławno z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno Wójta Gminy Sławno

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3. miejsce dostawy. Lp tytuł ISSN / częstotliwość ilość

Zał. nr 3. miejsce dostawy. Lp tytuł ISSN / częstotliwość ilość Zał. nr 3 Lp tytuł ISSN / częstotliwość ilość miejsce dostawy INDEKS 1. AKANT 1429-9054 miesięcznik 1 2. AUDIO 1425-171X miesięcznik 1 F.ZMiS ul. Heweliusza 7 3. AURA 0137-3668 miesięcznik 3 F.11 ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 1/M/RURP/EFS/10 (WZÓR)

UMOWA Nr 1/M/RURP/EFS/10 (WZÓR) UMOWA Nr 1/M/RURP/EFS/10 (WZÓR) Załącznik nr 4 na dostawę papieru kserograficznego na potrzeby zarządzania, funkcjonowania i prowadzenia dokumentacji w 10 jednostkach MCK i PPP oraz biurze Warmińsko Mazurskiej

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr w imieniu, którego działa Krzysztof Marek Karpieszuk - Sekretarz Miasta, zwanym dalej Zamawiającym a

UMOWA nr w imieniu, którego działa Krzysztof Marek Karpieszuk - Sekretarz Miasta, zwanym dalej Zamawiającym a Załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu UMOWA nr.2016 umowy zawarta w dniu.. 2016 r. w Białymstoku pomiędzy Miastem Białystok, 15-950 Białystok ul. Słonimska 1, Regon: 050658640, NIP: 542-030-46-37 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto...

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto... Załącznik nr 1 Pełna nazwa Wykonawcy Adres siedziby Wykonawcy Ulica Miejscowość, kod pocztowy Województwo Adres do korespondencji NIP REGON / KRS Nr telefonu do kontaktu Nr faksu do kontaktu Adres e-mail

Bardziej szczegółowo

8/2013/pn Dostawa czasopism polskich w prenumeracie rocznej na 2014 r. dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Wzór umowy

8/2013/pn Dostawa czasopism polskich w prenumeracie rocznej na 2014 r. dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Wzór umowy Załącznik nr 8 do SIWZ 8/2013/pn Dostawa czasopism polskich w prenumeracie rocznej na 2014 r. dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu Wzór umowy Umowa na dostawę czasopism polskich w prenumeracie rocznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie robót budowlanych

UMOWA o wykonanie robót budowlanych UMOWA o wykonanie robót budowlanych Projekt Zawarta w dniu... 2006 roku pomiędzy Gminą Chełmiec z siedzibą 33-395 Chełmiec ul. Papieska 2, zwaną w dalszym ciągu umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych ZAŁĄCZNIK NR 3 (projekt) UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych Zawarta w dniu w Gostyninie pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 2 a zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Lp. Placówka Godziny pracy Adres, telefon Dostarczane tytuły,liczba egz. 1 FW/ F 53

Lp. Placówka Godziny pracy Adres, telefon Dostarczane tytuły,liczba egz. 1 FW/ F 53 załącznik nr 2 do SIWZ 8/2013/pn BR-X-2-2121-11-2013 Wykaz zawierający placówki Biblioteki Raczyńskich z danymi adresowymi i godzinami otwarcia oraz tytuły i liczbę egzemplarzy czasopism w prenumeracie

Bardziej szczegółowo

Firmą:..., mającą siedzibę w..., wpisaną do rejestru sądowego..., prowadzonego przez:..., NIP..., REGON..., reprezentowaną przez:...

Firmą:..., mającą siedzibę w..., wpisaną do rejestru sądowego..., prowadzonego przez:..., NIP..., REGON..., reprezentowaną przez:... Załącznik nr 4b do oferty nr sprawy 06/PN/2013 Umowa nr...... zawarta w dniu.r. pomiędzy: Mogileńskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016

UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016 Załącznik nr 1 UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016 Zawarta w dniu 00.00.20 r. pomiędzy Rejonowym Zarządem Infrastruktury Bydgoszcz, z siedzibą w : 85-915 Bydgoszcz, ul. Podchorążych 33, NIP: 554-10-06-057

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Załącznik nr 4 do SIWZ U M O W A Nr.. zawarta w dniu... w Dłutowie pomiędzy: GMINĄ DŁUTÓW z siedzibą w Dłutowie, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów reprezentowaną przez Grażynę Maślankę-Olczyk Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 -projekt umowy- UMOWA Nr. zawarta w dniu. roku

Załącznik nr 2 -projekt umowy- UMOWA Nr. zawarta w dniu. roku Załącznik nr 2 -projekt umowy- UMOWA Nr. zawarta w dniu. roku pomiędzy: Gminą Kocierzew Południowy, 99-414 Kocierzew Kocierzew Południowy 83 NIP 834-18-59-590 Regon 750148288 zwaną dalej Zamawiającym",

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ NIP. REGON. Wzór dla Pakietu I Umowa.

Część II SIWZ NIP. REGON. Wzór dla Pakietu I Umowa. Wzór dla Pakietu I Umowa. zawarta w Gdańsku dnia.. po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostawy oleju opałowego lekkiego

UMOWA NR... na dostawy oleju opałowego lekkiego Załącznik Nr3 (wzór umowy) UMOWA NR... na dostawy oleju opałowego lekkiego Zawarta w dniu...w Brojcach pomiędzy: Gminą Brojce, NIP: 857-02-07-759, REGON: 000533386 z siedzibą w: ul. Długa 48, 72-304 Brojce

Bardziej szczegółowo

UMOWA PCFE /PROJEKT/

UMOWA PCFE /PROJEKT/ UMOWA PCFE.273.76.2014 /PROJEKT/ Załącznik nr 6 Zawarta w dniu 2014 roku, w Nowym Sączu pomiędzy: Powiatem Nowosądeckim - Powiatowym Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu, ul. Tadeusza Kościuszki

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy) UMOWA NR.../2011 (projekt)

Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy) UMOWA NR.../2011 (projekt) Znak sprawy: 2/ZP/2011 Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy) UMOWA NR.../2011 (projekt) w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: UMOWA NR... W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez:

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (WZÓR) Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, Regon 000276386, NIP 813-026-80-24,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :.

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :. UMOWA NR. Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Zespołem Szkół nr 68, 00-528 Warszawa, ul. Hoża 11/15 REGON: 016159509 NIP: 526 2382 867, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora -

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2016. NIP:., REGON reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

UMOWA NR /2016. NIP:., REGON reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą Załącznik nr 6 do SIWZ na sukcesywną dostawę oleju napędowego UMOWA NR /2016 Zawarta dnia..2016 roku w Grodzisku, pomiędzy : Zespołem Szkół w Grodzisku, zs. ul. 1 Maja 34, 17 315 Grodzisk NIP: 544 14 09

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2017. I. Zamawiający oraz Wykonawca występujący w treści niniejszej umowy samodzielnie nazywani są Stroną, występujący łącznie Stronami.

Umowa nr /2017. I. Zamawiający oraz Wykonawca występujący w treści niniejszej umowy samodzielnie nazywani są Stroną, występujący łącznie Stronami. Umowa nr /2017 zawarta w dniu. 2017 roku w Warszawie pomiędzy: Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą w Warszawie (00-608), przy al. Niepodległości 188b, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez UMOWA (wzór) zawarta w dniu.... pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, NIP 796-010-15-60, Regon 670110416, Rejestr Sądowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... a..., zarejestrowanym w..., z siedzibą..., reprezentowanym przez:

UMOWA nr... a..., zarejestrowanym w..., z siedzibą..., reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do siwz UMOWA nr... zawarta w dniu... r. w Szczecinie, pomiędzy 1. Gminą Miasto Szczecin reprezentowaną przez: Janinę Krajewską - Dyrektora Zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja ul. Sowińskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR)

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Zawarta w dniu..r., pomiędzy: Łódzkim Domem Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, NIP 724-10-00-092, REGON: 000278273, reprezentowanym przez: Zastępcę Dyrektora Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Zawarta w dniu...... zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie

Bardziej szczegółowo

DPS.IV Załącznik nr 1 do siwz

DPS.IV Załącznik nr 1 do siwz DPS.IV.3710.5.8.2015 Załącznik nr 1 do siwz (pieczęć firmowa Wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Odpowiadając na ogłoszenie z dnia. o zamówieniu publicznym na dostawy artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Grażynę Pietrzak Wójt Gminy Bodzanów. zwanym dalej Zamawiającym. przy kontrasygnacie. Ewy Strzelczak Skarbnika Gminy. a... reprezentowanym przez:

Grażynę Pietrzak Wójt Gminy Bodzanów. zwanym dalej Zamawiającym. przy kontrasygnacie. Ewy Strzelczak Skarbnika Gminy. a... reprezentowanym przez: Dział III WZÓR UMOWY Umowa Nr /2013 Zawarta w dniu... 2013r. pomiędzy: Gminą Bodzanów, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów NIP: 774-32-11-034 reprezentowaną przez: Grażynę Pietrzak Wójt Gminy Bodzanów zwanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWA NR Zawarta w dniu... zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych pomiędzy Skarbem Państwa - Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 WZÓR W dniu r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Załącznik nr 7 do SIWZ dla przedmiotu zamówienia: Przygotowanie i dostawa posiłków szkolnych dla uczniów szkół na terenie Gminy Piecki UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zawarta w dniu.. roku w Pieckach

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. Umowa nr... z dnia... na dostawę prenumeraty czasopism polskich w roku 2016

Wzór Umowy. Umowa nr... z dnia... na dostawę prenumeraty czasopism polskich w roku 2016 Wzór Umowy Załącznik D2 Umowa nr... z dnia... na dostawę prenumeraty czasopism polskich w roku 2016 zawarta w Warszawie pomiędzy: 1. Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr../2015. Zawarta w dniu...-...-... r. wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne

UMOWA nr../2015. Zawarta w dniu...-...-... r. wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne Załącznik nr 2 Wzór umowy UMOWA nr../2015 Zawarta w dniu...-...-... r. wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne pomiędzy: Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR.

WZÓR UMOWY UMOWA NR. WZÓR UMOWY UMOWA NR. zawarta dnia.. roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy: Przychodnia Specjalistyczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-709)

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy na dostawę prenumeraty prasy na 2014 r.

Formularz cenowy na dostawę prenumeraty prasy na 2014 r. Formularz cenowy na dostawę prenumeraty prasy na 2014 r. Załącznik nr 1 LP. Tytuł czasopisma Il. Cena jednostkowa netto VAT % kwota Cena jednostkowa brutto Wartość netto Wartość brutto "1 Aura 1 5% "2

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ZP /2013. a... zwanym w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez...

UMOWA NR ZP /2013. a... zwanym w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez... UMOWA NR ZP 322-../2013 Zawarta w dniu. 2013 roku w Gliwicach, pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Gliwicach ul. Górnych Wałów 9 Zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1. p. Brygidę

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. z siedzibą działającą zgodnie z wpisem do... prowadzonego przez... pod numerem., NIP... zwaną w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ

WZÓR UMOWY. z siedzibą działającą zgodnie z wpisem do... prowadzonego przez... pod numerem., NIP... zwaną w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do Ogłoszenia Znak sprawy 2/2017/RC Zawarta w trybie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH

WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH Zał. 7 WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH zawarta w Bobolicach w dniu... pomiędzy: Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Bobolice, ul. Polanowska 12, 76 020 Bobolice

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr...- projekt

UMOWA nr...- projekt CZĘŚĆ II: WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA nr...- projekt Zawarta w dniu...w Kuślinie pomiędzy Gminą Kuślin z siedzibą w Kuślinie ul. E. Szczanieckiej 4 reprezentowaną przez Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

Część... UMOWA DOSTAWY

Część... UMOWA DOSTAWY Część... UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Raciborzu pomiędzy : Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o. o w Raciborzu przy ul. Adamczyka 10, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach X Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

c) Gwarancja 1 uszkodzonego piksela (dla monitorów). 5) Urządzenie wielofunkcyjne

c) Gwarancja 1 uszkodzonego piksela (dla monitorów). 5) Urządzenie wielofunkcyjne Sygnatura Umowa nr -.../2014 (projekt) zawarta w dniu.2014r. w Kobierzycach pomiędzy Szkołą Podstawową w Tyńcu Małym reprezentowaną przez: Dyrektor -. przy kontrasygnacie Głównego Księgowego -. z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

3. Czas obowiązywania umowy ustala się od dnia jej zawarcia do 30 listopada 2017r.

3. Czas obowiązywania umowy ustala się od dnia jej zawarcia do 30 listopada 2017r. Załącznik nr 4 UMOWA NR... na dostawy oleju opałowego lekkiego Zawarta w dniu.. w Waśniewie-Grabowie pomiędzy: Szkołą Podstawową im. Zawiszy Czarnego NIP: 984-00-71-550, REGON: 001206287 z siedzibą w Waśniewo-Grabowo,

Bardziej szczegółowo

Miejska Biblioteka Publiczna Ul. M. Konopnickiej Kielce ZAPYTANIE DO SIWZ

Miejska Biblioteka Publiczna Ul. M. Konopnickiej Kielce ZAPYTANIE DO SIWZ Kielce 13.11.2007r. Miejska Biblioteka Publiczna Ul. M. Konopnickiej 5 25-406 Kielce ZAPYTANIE DO SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

WZÓR/PROJEKT UMOWY nr UG/./2012

WZÓR/PROJEKT UMOWY nr UG/./2012 RB.271.3 załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR/PROJEKT UMOWY nr UG/./2012 Zawarta w dniu. 2012 r. w Czarnym Dunajcu pomiędzy Gminą Czarny Dunajec z siedzibą przy ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr , Podstawa zakupu: uchwała nr /2016 Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia Ogrodowego Nasza Krępa. 1.

UMOWA Nr , Podstawa zakupu: uchwała nr /2016 Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia Ogrodowego Nasza Krępa. 1. UMOWA Nr.2016 zawarta w dniu.. 2016 roku w Warszawie pomiędzy: Stowarzyszeniem Ogrodowym Nasza Krępa z siedzibą: ul. Długa 17 Krępa Gm. Prażmów, 05-530 Góra Kalwaria, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

Lp. Placówka Godziny pracy Adres, telefon Dostarczane tytuły,liczba egz. 1 FW/ F 53

Lp. Placówka Godziny pracy Adres, telefon Dostarczane tytuły,liczba egz. 1 FW/ F 53 załącznik nr 2 do SIWZ 5/2012/pn BR-X-2-2121-10-2012 Wykaz zawierający placówki Biblioteki Raczyńskich z danymi adresowymi i godzinami otwarcia oraz tytuły i liczbę egzemplarzy czasopism w prenumeracie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa została zawarta w Gdańsku, dnia... pomiędzy:

WZÓR UMOWY. Umowa została zawarta w Gdańsku, dnia... pomiędzy: Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/2/KC/2016 Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa została zawarta w Gdańsku, dnia... pomiędzy: Województwem Pomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku, Adres: ul Podwale

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska Namysłów Polska

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska Namysłów Polska Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 46-100 Namysłów Polska Tel. (+48 77) 410-52-22 Fax. (+48 77) 410-14-82 Strona internetowa: www.ekowod.net e-mail: sekretariat@ekowod.net

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych zawarta w dniu. pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa wpisaną

Bardziej szczegółowo

(Projekt) UMOWA Nr...

(Projekt) UMOWA Nr... (Projekt) UMOWA Nr... zawarta w dniu... roku w Brodnicy pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy ul. Gajdy 13, 87 300 Brodnica, wpisanym do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez UMOWA (wzór) zawarta w dniu.... pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, NIP 796-010-15-60, Regon 670110416, Rejestr Sądowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony: Usługi drukowania książek

Przetarg nieograniczony: Usługi drukowania książek Załącznik nr 9 do SWIZ Załącznik nr 3 do umowy ramowej UMOWA NR Wzór Zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu, pomiędzy: MUZEUM ARCHEOLOGICZNE z siedzibą w Poznaniu, ul. Wodna 27, 61-781 Poznań, NIP : 778-10-27-953,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Tel. (+48 77) Fax. (+48 77) Strona internetowa:

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Tel. (+48 77) Fax. (+48 77) Strona internetowa: Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 46-100 Namysłów Polska Tel. (+48 77) 410-52-22 Fax. (+48 77) 410-14-82 Strona internetowa: www.ekowod.net Nr referencyjny nadany

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... a:... z siedzibą w wpisaną do KRS pod numerem.. REGON:. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez

UMOWA nr... a:... z siedzibą w wpisaną do KRS pod numerem.. REGON:. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez WA-271-6/16 Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA nr... zawarta w dniu 2016 roku pomiędzy: Okręgowym Urzędem Miar w Krakowie, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez Jerzego Poznańskiego - Dyrektora Urzędu

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN

SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN Załącznik nr 1 Projekt umowy UMOWA NR. na DOSTAWĘ CZĘŚCI, FILTRÓW, AKCESORIÓW ORAZ PRODUKTÓW CHEMII SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN Zawarta w dniu w Świdwinie, pomiędzy: JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... roku w Gliwicach WZÓR UMOWY zawarta w dniu... roku w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP: 631-23-96-695, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Zygmunta Gliwice, w imieniu

Bardziej szczegółowo