UMOWA SPROWADZENIA i PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI POJAZDU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA SPROWADZENIA i PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI POJAZDU"

Transkrypt

1 UMOWA SPROWADZENIA i PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI POJAZDU Zawarta w dniu.. r. w Krakowie pomiędzy: 1. Piotrem Góreckim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Piotr Górecki Astra przy ul. Kamiennej 21/304, Kraków REGON: , NIP: dane kontaktowe: adres do korespondencji: ul. Kamienna 21/304, Kraków, telefon stacjonarny: fax : poczta e - mail: Zwanym dalej: Przyjmującym zamówienie, reprezentowanym przez pełnomocnika: Angelikę Garlak legitymującą się dowodem osobistym (seria i nr) : ARD a imię i nazwisko: adres zameldowania: adres zamieszkania: PESEL: NIP: rodzaj i numer dowodu tożsamości: dane kontaktowe: adres do korespondencji: telefon stacjonarny: telefon komórkowy: fax : poczta e - mail: Zwanym dalej: Zamawiającym. 1 PRZEDMIOT UMOWY I GŁÓWNE OBOWIĄZKI STRON 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:

2 wybrany przez Zamawiającego pojazd szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, zwany dalej Pojazdem ; 2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się: na zlecenie Zamawiającego nabyć na swoją rzecz własność Pojazdu, u dealera na terytorium Wielkiej Brytanii oraz sprowadzić Pojazd w miejsce odbioru, o którym mowa w 6 pkt 1, a następnie przenieść własność Pojazdu na Zamawiającego i wydać Pojazd Zamawiającemu. 3. Zamawiający zobowiązuje się odebrać Pojazd i zapłacić Przyjmującemu zamówienie wynagrodzenie w kwocie: zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące brutto) 2 WYNAGRODZENIE Wynagrodzenie, o którym mowa w 1 pkt 3 niniejszej umowy obejmuje: cenę pojazdu, którą uiści Przyjmujący zamówienie na rzecz osoby, od której nabywa własność Pojazdu, transport Pojazdu do miejsca wydania Zamawiającemu, ubezpieczenia transportu, opłaty celno-prawne, tłumaczenie dokumentów na język polski, podatek od towarów i usług VAT, podatek akcyzowy. 3 DODATKOWE KOSZTY NABYCIA POJAZDU OBCIĄŻAJĄCE ZAMAWIAJĄCEGO W związku z nabyciem Pojazdu Zamawiający zobowiązuje się ponieść we własnym zakresie następujące koszty: przeglądu Pojazdu do pierwszej rejestracji na terenie Polski, ubezpieczeń AC i OC Pojazdu na terenie Polski. 4 ZALICZKA 1. Strony niniejszej umowy ustalają zaliczkę w kwocie zł (słownie:. złotych/00) na poczet wynagrodzenia Przyjmującego zamówienie.

3 2. Zaliczka jest płatna w dniu zawarcia niniejszej umowy w gotówce/przelewem na rachunek bankowy Przyjmującego zamówienie, nr rachunku: 3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się w terminie 7 dni od daty wpłynięcia zaliczki na rachunek bankowy Przyjmującego zamówienie wystawić i przekazać drogą e mailową potwierdzenie otrzymania zaliczki. 5 SPOSÓB I TERMIN WYKONANIA UMOWY 1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się wykonać niniejszą umowę w terminie 60 dni od daty jej zawarcia. 2. Wykonanie umowy przez Przyjmującego zamówienie nastąpi po otrzymaniu przez Przyjmującego zamówienie całości wynagrodzenia, o którym mowa w 1 pkt 3, pomniejszonego o zaliczkę, o której mowa w 4 niniejszej umowy. 3. Za wykonanie umowy przez Przyjmującego zamówienie uważa się sprowadzenie i wydanie Zamawiającemu Pojazdu wraz z: a. dokumentami Pojazdu, b. kopią faktury dokumentującej nabycie własności Pojazdu przez Przyjmującego zamówienie, c. fakturą wystawioną przez Przyjmującego zamówienie na rzecz Zamawiającego dokumentującą sprzedaż pojazdu Zamawiającemu, d. kopią dokumentu odprawy celnej, e. kluczykami (minimum 1 para) do Pojazdu. 4. Za wykonanie umowy przez Zamawiającego uważa się: - odebranie Pojazdu, - uiszczenie wynagrodzenia. 6 MIEJSCE WYDANIA POJAZDU 1. Miejscem wydania Pojazdu będzie: W przypadku zmiany miejsca wydania Pojazdu, koszty tej zmiany ponosi ta strona, z której przyczyn nastąpiła zmiana.

4 7 SPOSÓB POTWIERDZENIA WYKONANIA UMOWY 1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż Pojazdu na rzecz Zamawiającego. 2. Zamawiający zobowiązuje się wystawić Przyjmującemu Zamówienie pokwitowanie przyjęcia Pojazdu. 8 TERMIN ODEBRANIA POJAZDU / SKUTKI ZWŁOKI W ODBIORZE 1. Przyjmujący zamówienie poinformuje telefonicznie Zamawiającego o sprowadzeniu Pojazdu do Polski i strony uzgodnią dogodny dla Zamawiającego termin odbioru Pojazdu. 2. Przyjmujący zamówienie potwierdzi Zamawiającemu uzgodniony termin wydania pojazdu przez pocztę e mail, bądź sms. 3. W przypadku nieodebrania Pojazdu przez Zamawiającego w terminie, o którym mowa w 8 pkt 1, Przyjmujący zamówienie ma prawo oddać Pojazd na przechowanie, na koszt i ryzyko Zamawiającego. 4. W przypadku zwłoki Zamawiającego w odbiorze Pojazdu Przyjmujący zamówienie wyznaczy zamawiającemu dodatkowy termin, a po upływie tego terminu, może sprzedać Pojazd na rachunek Zamawiającego. 8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE 1. Przyjmujący zamówienie ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi, jeżeli: a) zatai przed Zamawiającym wady pojazdu zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony, albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia Pojazdu, albo zapewni Zamawiającego, że takie wady nie istnieją, b) Pojazd nie będzie odpowiadał opisowi zawartemu w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, c) jeżeli Pojazd zostanie wydany Zamawiającemu w stanie niezupełnym, tj. sprzecznym z 5 pkt 3 niniejszej umowy, d) jeżeli zatai przed Zamawiającym, że Pojazd stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, albo toczą się w stosunku do niego postępowania Sądowe, lub egzekucyjne (wady prawne), albo zapewni Zamawiającego, że wady prawne Pojazdu nie istnieją.

5 2. W przypadku wad Pojazdu (prawnych, lub fizycznych), lub niezgodności Pojazdu z treścią opisu zawartego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, albo żądać obniżenia ceny. 9 RYZYKO UTRATY POJAZDU Z chwilą wydania Pojazdu Zamawiającemu, na Zamawiającego przechodzą korzyści i ciężary związane z Pojazdem oraz ryzyko przypadkowej utraty, lub uszkodzenia Pojazdu. 10 NIEWYWIĄZANIE SIĘ Z UMOWY 1. W przypadku zwłoki Przyjmującego zamówienie z wykonaniem umowy w terminie wskazanym w 5 pkt 1 Umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w sposób zgodny z art k.c. 2. Po skutecznym odstąpieniu przez Zamawiającego od Umowy z powodu zwłoki Przyjmującego zamówienie, Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu zaliczki, o której mowa w 4 Umowy. 3. Zamawiający zobowiązuje się nie naliczać odsetek za ewentualne opóźnienia w zwrocie zaliczki przez okres 3 tygodni od dnia doręczenia Przyjmującemu zamówienie wezwania do zapłaty i nie występować w tym terminie na drogę postępowania sądowego. 11 POSTANOWIENIA DODATKOWE 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. 2. Wszelkie wynikłe z niniejszej Umowy spory rozpoznawane będą przez sąd właściwy według miejsca wydania pojazdu, o którym mowa w 6 pkt Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Treść niniejszej umowy została przez strony indywidualnie uzgodniona i sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron Przyjmujący zamówienie/pełnomocnik Zamawiający

6 ZAŁĄCZNIK NR 1 do umowy z dnia... zawartej pomiędzy: Piotrem Góreckim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Piotr Górecki Astra, a... (imię i nazwisko Zamawiającego) Pojazd stanowi rzecz oznaczoną co do gatunku / co do tożsamości*: (niewłaściwe skreślić) Zgodnie z oświadczeniem Zamawiającego pojazd będzie przeznaczony do użytku wyłącznie prywatnego/prywatnego i zawodowego/wyłącznie zawodowego (bądź do działalności gospodarczej). (niewłaściwe skreślić) Opis Pojazdu: Marka: Toyota RAV-4 III, SUV poj.2231 cm³ (Moc 110 kw / 150 KM) NR VIN :.. Skrzynia biegów: automatyczna Kolor: granatowy-metalik Liczba drzwi: 5 Układ kierowniczy: po lewej stronie Data rejestracji: 06/2010 Opis pojazdu: : Automatyczna skrzynia, Diesel, Premium, 4WD, hamulce ABS, ACC / Klimatyzacja, poduszka powietrzna kierowcy i pasażera, elektroniczna kontrola stabilności, kontroli trakcji, wymienny hak, blokada dla dzieci, stereo CD, Elektryczne szyby przednie i tylne, lusterka regulowane elektrycznie, sterowniki elektryczne, Tempomat, centralny zamek, komputer pokładowy, dziennik Full service, alarm, felgi aluminiowe, multisystem w kierownicy, Navigacja (GPS), kamery cofania, wejście AUX, Rails, czujnik deszczu, wspomaganie kierownicy, poduszki powietrzne boczne, Skórzana tapicerka, tylny spoiler, fotele sportowe, podgrzewane przednie, Zimowe koła, czujnik temperatury zewnętrznej SmartKey Keyless Go, tylne światła LED, Bluetooth, ostatni przegląd bezpieczeństwa: , hak, alufelgi, ksenony, światła przeciwmgłowe, bagażnik na dach, przyciemniane szyby, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, 4x4, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, system nawigacji, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat, podgrzewane fotele, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna, czujnik parkowania. Powyższy opis odpowiada opisowi Pojazdu zawartego w ofercie na stronie internetowej: Przyjmujący zamówienie/pełnomocnik Zamawiający *pojazd stanowi rzecz oznaczoną, co do gatunku, kiedy przyjmujący zamówienie sam dokonuje wyboru pojazdu, a zamawiający wskazuje jedynie parametry, jakim ma odpowiadać pojazd; pojazd stanowi rzecz oznaczoną co do tożsamości, kiedy zamawiający wybrał konkretny pojazd z oferty.

zawarta w dniu. w Rzeszowie pomiędzy:

zawarta w dniu. w Rzeszowie pomiędzy: UMOWA NA DOSTAWĘ 2 SAMOCHODÓW OSOBOWYCH Z NAPĘDEM NA CZTERY KOŁA NA POTRZEBY BIURA KONTROLI NA MIEJSCU W PODKARPACKIM OR ARIMR WRAZ Z USŁUGĄ UBEZPIECZENIA NR. zawarta w dniu. w Rzeszowie pomiędzy: Agencją

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 39.2015 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 18 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 39.2015 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 18 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 39.2015 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie sprzedaży samochodu osobowego marki SKODA Octawia II 1.8 MR, wersja Ambiente, numer rejestracyjny DPL 33 JX oraz powołania

Bardziej szczegółowo

Oferujemy dostarczenie samochodu marki., model.., rok produkcji..., w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), za cenę:

Oferujemy dostarczenie samochodu marki., model.., rok produkcji..., w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), za cenę: Znak: DOA.III.272.1.95.2012 Dodatek Nr 1 do SIWZ.. Pieczęć/ nazwa dokładny adres wykonawcy Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX wieków Kielc 3 25-516 Kielce FORMULARZ OFERTY Przystępując

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa Hryniewickiego 10 81-340 Gdynia 08.03.2011 r. Znak postępowania: NZ-NTZ/I/PN/02/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa samochodu

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY w Zielonej Górze ul. Wyspiańskiego 15, 65-036 Zielona Góra, fax: (+48)(68) 327 01 11, tel.: 325 56 95, E-mail: kpdyrwup@wup.zgora.pl NO-2203-03/KM/07 Zielona Góra, 28.03.2007r

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: URBITOR Sp. z o.o. ul. Chrobrego 105/107; 87-100 Toruń zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na pytania nr 1-3 wraz ze zmianą SIWZ

Odpowiedź na pytania nr 1-3 wraz ze zmianą SIWZ Data zamieszczenia na stronie internetowej www.sar.gov.pl: 10.08.2008 Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: Dostawa samochodu osobowego 8 miejscowego, znak postępowania:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Caritas Diecezji Siedleckiej, ul. Bpa Ignacego Świrskiego 57, 08-110 Siedlce ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47 A 00-695 Warszawa

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47 A 00-695 Warszawa NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47 A 00-695 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. Załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu Wzór umowy. zawarta w dniu...2014 r. w Gdyni pomiędzy:

UMOWA Nr. Załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu Wzór umowy. zawarta w dniu...2014 r. w Gdyni pomiędzy: Załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu Wzór umowy UMOWA Nr. zawarta w dniu...2014 r. w Gdyni pomiędzy: Zarządem Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

dostawę 5-osobowego samochodu dla potrzeb NCK

dostawę 5-osobowego samochodu dla potrzeb NCK Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę 5-osobowego samochodu

Bardziej szczegółowo

UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU

UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU Znak sprawy: 10/D-ZP/PNO/2012 Załącznik nr 7 do SIWZ KFK UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU zawarta w dniu 2012 r. w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

Oferty zgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia prosimy składać na adres Zamawiającego w pokoju 114 do dnia 2013-06-14 do godziny 12:00.

Oferty zgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia prosimy składać na adres Zamawiającego w pokoju 114 do dnia 2013-06-14 do godziny 12:00. Warszawa dn. 2013-06-04 Instytut Transportu Samochodowego zaprasza Państwa do udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego wyposażonego w silnik benzynowy. Oferty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM: KIEROWNIK Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołańczy mgr Elżbieta Stachowiak SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa pojazdu do przewozu osób na potrzeby Środowiskowego

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ.

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. zawarta w dniu... 2014 r., pomiędzy: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup samochodu terenowego 4x4 fabrycznie nowego w ramach

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU, ZWANA DALEJ UMOWĄ

UMOWA NAJMU, ZWANA DALEJ UMOWĄ UMOWA NAJMU, ZWANA DALEJ UMOWĄ zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Postępu 21c; 02-676 Warszawa), wpisaną

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE TG.230/ZO/2/D/2014. TRYB ZAMÓWIENIA Postępowanie będzie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy

ZAPYTANIE OFERTOWE TG.230/ZO/2/D/2014. TRYB ZAMÓWIENIA Postępowanie będzie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy TG.230/ZO/2/D/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA zakup i dostawa fabrycznie nowego 9 osobowego (8+1) samochodu (mikrobusa) do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z jednym miejscem przystosowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu dotyczącego sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością II Oddziału ZUS w Poznaniu. Postanowienia Ogólne

Regulamin przetargu dotyczącego sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością II Oddziału ZUS w Poznaniu. Postanowienia Ogólne Regulamin przetargu dotyczącego sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością II Oddziału ZUS w Poznaniu Postanowienia Ogólne 1 1. Organizatorem przetargu jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - (SIWZ) Rzeszów, dn. 20.08.2015 r. Nr referencyjny nadany sprawie; NO-223/VI/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Załącznik nr 5 Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Zawarta w dniu pomiędzy TECNA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Kasprowicza 103A/9, 01-823 zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VECTRA 2.2 DTI KOMBI

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VECTRA 2.2 DTI KOMBI Września, 28 sierpnia 2015 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VECTRA 2.2 DTI KOMBI I. DANE SPRZEDAJĄCEGO:, ul. Fabryczna 14, 62-300 Września (NIP: 789-146-82-33,

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży środków transportu będących własnością Spółki TK Telekom sp. z o.o.

Regulamin postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży środków transportu będących własnością Spółki TK Telekom sp. z o.o. Regulamin postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży środków transportu będących własnością Spółki TK Telekom sp. z o.o. Nr postępowania: Przedmiot postępowania: Sprzedaż środków transportu DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 2/03/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY zamówienie o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zakup samochodu

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: 9/PA/2015

Znak sprawy: 9/PA/2015 Znak sprawy: 9/PA/2015 Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro na Dostawa samochodu osobowego kombi w formie leasingu Zwracamy się z prośbą

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. miejscowość i data Dane oferenta: 1. Imię i nazwisko/nazwa firmy*:. 2. Adres zamieszkania/siedziba*:.

FORMULARZ OFERTY. miejscowość i data Dane oferenta: 1. Imię i nazwisko/nazwa firmy*:. 2. Adres zamieszkania/siedziba*:. Załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu FORMULARZ OFERTY miejscowość i data Dane oferenta: 1. Imię i nazwisko/nazwa firmy*:. 2. Adres zamieszkania/siedziba*:... 3. Numer telefonu/faksu/e-mail:.. 4. NIP..

Bardziej szczegółowo

ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO

ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO Oznaczenie sprawy: RO.2600.7.1.2012 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWY PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niŝ kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r. Znak sprawy: TZ/271/18/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych Wartość

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Olsztynie, w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 719 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo