Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia"

Transkrypt

1 ul. Katowicka 66A Opole NIP REGON Sprawa nr 6/PN/2013 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII W OPOLU im. prof. T. Koszarowskiego tel. 077/ fax. 077/ Opole r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia przedmiot zamówienia: Dostawa aparatury medycznej oraz mebli medycznych i osprzętu stalowego wraz z montażem dla Bloku Operacyjnego Opolskiego Centrum Onkologii. w trybie przetargu nieograniczonego Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U j.t. z póżn. zm.) zwaną dalej w skrócie Ustawą PZP. Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), jeżeli przepisy Ustawy nie stanowią inaczej Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U j.t. z póżn. zm.) 2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U ) 3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych z 2009 r. (Dz.U ) 4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, (Dz.U ) 5) Kodeks cywilny. Termin składania ofert: r. godz Termin otwarcia ofert : r. godz Załączniki do SIWZ: 1. OFERTA (Formularz) - załącznik nr 1 Formularze cenowe - załączniki nr 1.1, 1.2 oraz Opis parametrów technicznych urządzeń formularze asortymentowe: Zadanie nr 1 Aparat do znieczulania + 2 monitory modułowe - załącznik nr 2.1 Zadanie nr 2 Stół operacyjny - załącznik nr 2.2 Zadanie nr 3 Meble medyczne i osprzęt stalowy - załącznik nr Ogólne warunki umowy dla zadania 1 i 2 - załącznik nr Ogólne warunki umowy dla zadania 3 - załącznik nr Wzór oświadczenia - załącznik nr 4 6. Wykaz zrealizowanych dostaw i instalacji - załącznik nr 5. podpis Strona 1 z 9

2 I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1. S.P.Z.O.Z Opolskie Centrum Onkologii im. prof. T. Koszarowskiego zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 2. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na dostawę i instalację specjalistycznych urządzeń medycznych dla Bloku Operacyjnego OCO, których szczegółowy opis zawierają załączniki 2.1, 2.2 oraz 2.3 do SIWZ 3. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 5. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: Zamawiający S.P.Z.O.Z Opolskie Centrum Onkologii im. prof. T. Koszarowskiego w Opolu, ul. Katowicka 66a, Opole Postępowanie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego opisane w niniejszej Specyfikacji. SIWZ niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Ustawa PZP - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Zamówienie należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 SIWZ Wykonawca podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia. II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wspólny słownik zamówień CPV: Urządzenia medyczne Roboty w zakresie instalacji elektrycznej Usługi instalowania sprzętu medycznego i chirurgicznego Urządzenia do monitorowania czynności serca Aparat do znieczulania Stół operacyjny Meble medyczne Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę aparatury medycznej oraz mebli medycznych i osprzętu stalowego wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu dla Bloku Operacyjnego i jest podzielone na następujące zadania: ZADANIE 1 Dostawa i instalacja aparatu do znieczulania oraz monitorów funkcji życiowych pacjenta. ZADANIE 2 Dostawa i instalacja mobilnego stołu operacyjnego ZADANIE 3 Dostawa wraz z montażem mebli medycznych i osprzętu stalowego dla Bloku Operacyjnego OCO. - z możliwością składania OFERT CZĘŚCIOWYCH na każde z wyodrębnionych zadań. Strona 2 z 9

3 Oferowana aparatura musi być kompletna, tj. gotowa do eksploatacji (bez żadnych dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego). Zamawiający żąda podania w załączonych kartach parametrów w postaci opisu lub wpisu: spełnia nie spełnia. Jest to bezwzględny wymóg. Brak jakiejkolwiek żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający w trakcie weryfikacji ofert wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych. Wymagany okres gwarancji 24 miesiące. W celu potwierdzenia, że przedmiot zamówienia odpowiada określonym wymaganiom zamawiającego, należy do oferty załączyć : Zadania nr 1 i 2: 1. zgłoszenie lub powiadomienie do Rejestru Wyrobów Medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania (nie dotyczy klasy wyrobu medycznego I i IIa pod warunkiem, że pierwsze jego wprowadzenie nastąpiło w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010r. (Dz.U. Nr 107 poz. 679). 2. deklarację zgodności producenta ( dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego ). 3. certyfikat CE wystawiony przez jednostkę notyfikowaną. Na certyfikacie CE musi być numer CE i pełne dane jednostki notyfikowanej (nie dot. klasy wyrobu I) 4. listę środków dezynfekcyjnych zalecanych przez producenta 5. uzupełnione przez Wykonawcę karty parametrów techniczno-użytkowych - załączniki nr 2.1, 2.2 odpowiednio do zakresu składanej oferty. Zadanie 3 1. zdjęcia, katalogi lub rysunki zawierające szczegółowy opis oferowanych mebli lub ich komponentów 2. atest PZH dla mebli i deklarację producenta, że proponowany wyrób jest dopuszczony do stosowania w służbie zdrowia. Ponadto, producent mebli i osprzętu powinien posiadać certyfikat jakości ISO 9001 oraz dla wyrobu medycznego certyfikat EW ISO listę środków dezynfekcyjnych zalecanych przez producenta 4. uzupełnioną przez Wykonawcę kartę parametrów techniczno-użytkowych - załącznik 2.3 III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia opisane w zadaniach 1,2 i 3 w terminie do 6 tygodni od daty podpisania umowy. 2. Koszty transportu i ubezpieczenia przedmiotu zamówienia pokrywa Wykonawca. 3. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym termin dostarczenia i instalacji przedmiotu zamówienia, wskazując datę i przewidywaną godzinę dostawy i instalacji. Strona 3 z 9

4 IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający nie opisuje sposobu dokonania oceny spełnienia warunku 2) Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Wykonawca spełnia warunek określony w pkt. 1. 2), jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał odpowiednio: a) Dla zadania nr 1 co najmniej dwie dostawy i instalacje aparatów do znieczulania oraz monitorów funkcji życiowych pacjenta, o wartości nie mniejszej niż 80% wartości składanej oferty dla każdej dostawy b) Dla zadania nr 2 co najmniej dwie dostawy i instalacje mobilnych stołów operacyjnych o wartości nie mniejszej niż 80% wartości składanej oferty dla każdej dostawy c) Dla zadania nr 3 co najmniej dwie dostawy i instalacje mebli medycznych o wartości nie mniejszej niż 80% wartości składanej oferty dla każdej dostawy 3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Zamawiający nie opisuje sposobu dokonania oceny spełnienia warunku 4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający nie opisuje sposobu dokonania oceny spełnienia warunku V. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 1.1 wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dostaw i instalacji w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie; 2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 2.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 Ustawy załącznik nr 4 do SIWZ; 2.2 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o Strona 4 z 9

5 dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy; 2.3 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 2.4 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa zamiast dokumentów, o których mowa w ust. od 2.2 do 2.4: dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; Dokumenty, o których mowa w ust. 3 lit. a i c, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert Uwaga: Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert. (art Ustawy). VI. INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 1) Uzupełnione i podpisane przez Wykonawcę załączniki zawierające opis wymaganych i oferowanych parametrów technicznych - od 2.1 do 2.3 do SIWZ,, które stanowią oświadczenie (art. 26 ust 3 ustawy stosuje się odpowiednio). 2) zgłoszenie lub powiadomienie do Rejestru Wyrobów Medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010r. (Dz.U. Nr 107 poz. 679). 3) deklarację zgodności producenta ( dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego ). Strona 5 z 9

6 VII. KRYTERIUM OCENY OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERT 1. Przed przystąpieniem do porównania złożonych ofert i wyborem oferty najkorzystniejszej, Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym, z zastosowaniem art. 26 ust 3 i 4 art. 87 oraz art. 90 ustawy PZP. 2. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta najtańsza porównywane będą ceny brutto 3. Cena oferty to cena brutto, określona w załączniku nr 1 do SIWZ, ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego, określona do dwóch miejsc po przecinku. VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Wykonawca przedstawia OFERTĘ, przez którą należy rozumieć wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki, cenę i inne, zgodnie z wymogami określonymi Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ oraz zgodnie z Ustawą PZP 2. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę, której nie może zmienić. Wykonawca, który złoży więcej niż jedną ofertę, zostanie wyłączony z postępowania. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każde z trzech wyodrębnionych zadań. 4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 5. Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku Oferta oraz pozostałych drukach, opracowanych przez Zamawiającego, stanowiących załączniki nr 1-6 do niniejszej SIWZ. 6. OFERTA winna być sporządzona w języku polskim na maszynie, komputerze lub czytelnym, nieścieralnym pismem ręcznym, na kolejno ponumerowanych i parafowanych stronach, oraz musi być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania firmy i zaciągania zobowiązań, co powinno wynikać z załączonego do oferty dokumentu rejestrowego firmy. Upoważnienie (w oryginale lub w formie urzędowo potwierdzonego odpisu) do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym, są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 8. OFERTĘ wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, określonymi w dalszej części SIWZ należy umieścić w zapieczętowanej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem: Przetarg nieograniczony sprzęt dla Bloku Operacyjnego, zadanie nr Nie otwierać do dnia r. do godz... Ilość stron...(określić ile stron znajduje się w kopercie) UWAGA: ilekroć w S.I.W.Z jest mowa o stronie oferty należy przez to rozumieć jedynie strony zawierające treść oferty. Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę 9. Dla uzyskania ważności OFERTA winna zawierać wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii. Poświadczenie musi być dokonane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 10. Wszelkie zmiany lub poprawki w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną do podpisywania OFERTY. 11. Jeżeli OFERTA zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, co do których Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, dokumenty zawierające te informacje należy wydzielić w osobnej części i odpowiednio je oznaczyć, np. dokumenty tajne, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. OFERTĘ w zapieczętowanej kopercie opatrzonej danymi jak w rozdz. I pkt 7 niniejszej SIWZ należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. T. Koszarowskiego w Opolu Strona 6 z 9

7 ul. Katowicka 66A, OPOLE Sekretariat Dyrektora 2. Termin składania ofert do dnia r.. godz Na życzenie wykonawcy, otrzyma on pisemne potwierdzenie złożenia OFERTY wraz z numerem, jakim została oznakowana. 4. Celem dokonania zmian, bądź poprawek wykonawca może wycofać wcześniej złożoną OFERTĘ i złożyć ją ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ terminu składania ofert. 5. OFERTA złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy. X. FORMA POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCÓW 1. Wnioski, zawiadomienia i informacje zamawiający i wykonawcy przekazywać mogą pisemnie lub w formie wiadomości wysłanej jednocześnie na adresy: do wiadomości: 2. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytania zostanie skierowane i doręczone zamawiającemu nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj do r. 3. Pisemna odpowiedź zostanie przesłana na wskazany w zapytaniu adres , oraz opublikowana na stronie Zamawiającego Odpowiedź przekazana zostanie również tym uczestnikom postępowania, którym Zamawiający przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania. 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. 5. O każdej takiej zmianie zamawiający poinformuje niezwłocznie na stronie oraz zawiadomi uczestników postępowania, którzy zgłosili swoje zainteresowanie postępowaniem, wskazując adres do korespondencji. 6. W przypadku zmiany treści SIWZ, prowadzącej do istotnej zmiany treści ogłoszenia, zamawiający przedłuży termin składania OFERT. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi. 7. Przed terminem składania ofert, wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę. W tym celu przesyła Zamawiającemu treść zmiany w kopercie zaadresowanej wg wzoru określonego w rozdz. I ust. 7 oraz dopiskiem ZMIANA. Zamawiający będzie rozpatrywał wówczas ofertę dotyczącą tej części treści, która została przesłana w kopercie ZMIANA, a nie w kopercie pierwotnej. XI. TERMIN DO KTÓREGO WYKONAWCA ZWIĄZANY JEST WARUNKAMI OFERTY 1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni z możliwością zawieszenia tego terminu na podstawie art. 182 ust 6 ustawy PZP 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. XII. MIEJSCE, TERMIN, TRYB OTWARCIA ORAZ OCENA OFERT 1. Otwarcie jest jawne i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu r..o godz. 09:30 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. T. Koszarowskiego w Opolu ul. Katowicka 66A, OPOLE Sekcja Zamówień Publicznych, pokój nr 11 Strona 7 z 9

8 2. Do chwili otwarcia ofert, Zamawiający przechowuje je w stanie nienaruszonym, w swojej siedzibie. 3. W trakcie części jawnej postępowania, Zamawiający otwiera oferty i przekazuje do publicznej wiadomości: 3.1. Kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 3.2. imię i nazwisko, nazwę (firmę) i adres (siedzibę) wykonawcy, którego OFERTA jest otwierana, 3.3. cenę oferty Wykonawca może być obecny w części jawnej przetargu 4. Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 5. W toku dokonywania oceny, komisja przetargowa dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, 6. Protokół wraz załącznikami jest jawny (oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia, wnioski i inne dokumenty składane przez zamawiającego i wykonawcę w trakcie postępowania), udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym ze oferty są jawne od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli 7.1. jest niezgodna z ustawą, 7.2. jej treść nie odpowiada treści SIWZ 7.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 7.4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 7.5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert, 7.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny 7.7. wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawianie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 8. Przetarg zostanie unieważniony w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 93 ust. 1 pkt.1, 4, 5,6,7 oraz ust. 2 ustawy. XIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. Pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących dostawcy lub wykonawcy w toku postępowania w sprawie udzielenia zamówienia - d) Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. e) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy PZP I. Odwołanie 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 2. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia Strona 8 z 9

9 3) odrzucenia oferty odwołującego 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 Ustawy II. 1. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 3. Na czynności, o których mowa w pkt. II.1, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem pkt.i ust. 2. III. Terminy na wniesienie odwołań zawarte są w art. Art Ustawy PZP, w tym dotyczące zamówień, których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. IV. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Ustawy Środki ochrony prawnej Sporządziła: Zatwierdził: St. Insp. Koordynujący ds. zamówień publicznych Anna Gąska Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego Andrzej Wider Strona 9 z 9

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Słubice, 8 maja 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa Zamówienia: Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch samochodów specjalistycznych śmieciarki oraz zamiatarki ulicznej. CPV: 34921100-0,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup aparatu do Real-Time PCR (1 egz.)- znak postępowania: IOR/ZP/D/Ap.PCR/2011. I. Nazwa (firma) i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 1/MGZZOP/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie 59-330 Ścinawa, ul. Jagiełły 2 Adres strony internetowej:.www.przychodnia.scinawa.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Malbork, 2015-03-06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2015. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa betonu zwykłego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy ZP.271. 11.2011 Lipnik, dnia 05.08.2011r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego w

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Informacje o zamawiającym Tryb udzielenia zamówienia

SPIS TREŚCI: Informacje o zamawiającym Tryb udzielenia zamówienia SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV ROZDZIAŁ V ROZDZIAŁ VI ROZDZIAŁ VII ROZDZIAŁ VIII ROZDZIAŁ IX ROZDZIAŁ X ROZDZIAŁ XI ROZDZIAŁ XII ROZDZIAŁ XIII ROZDZIAŁ XIV ROZDZIAŁ XV ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Łódź, 22.04.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Łódź, 22.04.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, 22.04.2015 r. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZPKWŁ.271.2.2015. Nazwa zadania: 1. Termomodernizacja budynku siedziby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN ul. A. Pawińskiego 5 02-106 Warszawa www.cmdik.pan.pl sekretariat@cmdik.pan.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY : Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie,

ZAMAWIAJĄCY : Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY UDZIELENIE I OBSŁUGA POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWEJ DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCY Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Teatr im. Bogusławskiego, pl. Bogusławskiego 1, 62-800 Kalisz Telefon: 0-62 7605300 Fax: 0-62 7605303, adres e-mail: teatr@teatr.kalisz.pl, strona

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław NIP 897-17-47-119 REGON 020 860 626 wroclaw.rdos.gov.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Zamawiający Zespół Szkół im. C. K. Norwida ul. 3 Maja 24 13-300 Nowe Miasto Lubawskie tel. 56/472 60 20, fax. 56/472 60 37 www.norwid.eu e-mail zsimc.k.norwida@wp.pl Znak sprawy: OK.III.272.1.2013 Nowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 35/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ZAKUP, DOSTAWA I URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

Zatwierdził: w dniu: 16 października 2014r.

Zatwierdził: w dniu: 16 października 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1, 1A i 1B do niniejszej SIWZ.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1, 1A i 1B do niniejszej SIWZ. ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH BIURO ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZE 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3; www.kielce.uw.gov.pl tel: 041 342-13-37, 041 248-53-37 fax: 0-41 343-06-96; e-mail: zo00@kielce.uw.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PROWADZONY W TRYBIE USTAWY Z DN. 29.01.2004 R - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ - USTAWA PZP) (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) PGKiM Sp. z o. o. ul. 1 Maja 28/30 95-070 Aleksandrów Łódzki tel. 0 42 712-11-94 fax 0 42 276-43-49 www.pgkimal.pl zam_pub@pgkimal.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 5/2014 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo

3. Opis przedmiotu zamówienia

3. Opis przedmiotu zamówienia WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ul. Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa, Gmach Instytut Techniki Cieplnej, pok. 104 faks: (022) 234 66 32, e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA numer sprawy: WOMP CP-L/DTA/333/3/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZP/DIM/U/9/2015 ... ZATWIERDZAM

ZP/DIM/U/9/2015 ... ZATWIERDZAM ZP/DIM/U/9/2015 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie dzieł sztuki podczas transportu i wystawy od wszystkich ryzyk Muzeum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: AG-I.272.1.11.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo