Stróże, (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stróże, 22.04.2013. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy)"

Transkrypt

1 (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) Stróże, (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/ZAZ/2013 dotyczące zadania p.n. 1. INFORMACJE OGÓLNE Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty, której celem jest zakup fabrycznie nowego samochodu dostawczego dla potrzeb tworzonego Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Stróżach. Tytuł projektu: ZAZnaj pracy Numer projektu: WND-POKL /12 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej. Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia r. 2. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Stróże 413 tel.: , fax: NIP: REGON: OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2 Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę składającą ofertę. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osobę, która jest jej Wykonawcą. Oferent powinien sporządzić ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Brak możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu o zamówienie są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47, poz. 211 z póź.zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania - zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były złożone przez wykonawcę w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowanie tajemnica przedsiębiorstwa lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych jawnych elementów oferty. W przeciwnym razie cała oferta zostanie uznana za jawną 4. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (pocztą na adres: Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach Stróże 413 lub osobiście w Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym im. O. Pio w Stróżach 569, w recepcji), faksem lub drogą elektroniczną w terminie do dnia 9 maja 2013r. godz Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej, trwale zamkniętej kopercie (opakowaniu), zaadresowanej do Zamawiającego oraz oznaczonej napisem: nie otwierać przed dniem 9 maja 2013r. godz Termin związania ofertą wynosi 10 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 5. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ I OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Osoba upoważnioną do kontaktów jest:

3 Małgorzata Nowakowska Tel fax Pytania dotyczące postępowania można kierować pisemnie na podany adres Zamawiającego, faksem lub drogą elektroniczną w terminie do dnia 6 maja 2013r. godz Zamawiający, bez ujawnienia źródła zapytania, zawiadomi Wykonawców, którym wysłał zapytania ofertowe o pytaniach i odpowiedziach, w tym o zmianie treści zapytania ofertowego oraz zamieści te informacje na swojej stronie internetowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zapytania przed upływem terminu składania ofert. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Zapytanie ofertowe wysłano pocztą i/lub faksem i/lub drogą elektroniczną oraz umieszczono na stronie internetowej UWAGA: Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zapozna się dokładnie z treścią niniejszego dokumentu. Złożenie oferty będzie uznane za akceptację zasad prowadzonego postępowania opisanych w niniejszym dokumencie. 6. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zgodnie z parametrami określonymi w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania oraz zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. CPV: Lekkie samochody półciężarowe Jako dostawę Zamawiający rozumie fizyczny odbiór samochodu. Szczegółowy opis określonego powyżej przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. 7. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. Realizacja zamówienia obejmuje cały okres realizacji inwestycji: od dnia podpisania umowy do momentu podpisania protokołu odbioru końcowego zadania. 2. Planowanym terminem zakończenia realizacji umowy jest 15 maj 2013 r. 3. Termin płatności: do 30 dni od dnia otrzymania faktury. 8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 2. Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

4 Zamawiający uzna, warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że w okresie realizacji zamówienia będzie dysponował potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 4. Udzielą gwarancji na przedmiot zamówienia na okres co najmniej - na silnik i podzespoły 2 lata - na perforacje nadwozia 120 miesięcy -na lakier 36 miesięcy licząc od dnia protokolarnego końcowego odbioru robót. 5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania, jako podmiot powiązany. Zamawiający informuje, że nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) Posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d)pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli. W ofercie wykonawca winien złożyć oświadczenie o braku w/w powiązań. Celem złożenia wiarygodnego oświadczenia Zamawiający informuje, że Zarząd Zamawiającego tworzą: Stanisław Kogut, Halina Bydłoń, Ewa Moskwa. Osobą wykonującą w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyboru Wykonawcy jest: Małgorzata Nowakowska, Mariusz Podwika, Piotr Wojtas 9. SPOSÓB OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia, jakie wykonawca ma obowiązek zawrzeć w ofercie. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie odrzuceniem oferty. Zamawiający na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymaga złożenia następujących dokumentów: a) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania b) Oświadczenia o zrealizowanych należycie robotach budowlanych zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania, c) Oświadczenia o dysponowaniu niezbędnym potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania

5 d) Wypełniony wykaz parametrów techniczno-użytkowych samochodu, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego zapytania e) Foldery (fotografie) oferowanego samochodu f) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zapytania, g) Kopię aktualnego odpisu z ewidencji działalności gospodarczej lub z Krajowego Rejestru Sądowego /jeżeli dotyczy/ oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem 10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Wykonawca podaje cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia jako ryczałtową w rozumieniu art. 632 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r (Dz. U. nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami). W związku z powyższym cena oferty musi obejmować wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia i pozostanie niezmienna przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. 2. Cenę oferty należy podać w złotych polskich. Wszelkie rozliczenia między zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich 3. Obliczając cenę oferty należy podać wartość netto, wskazać wysokość i kwotę należnego podatku od towarów i usług VAT jeśli występuje oraz wartość brutto. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 11. KRYTERIA OCENY OFERT Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: a) cena - 100,00% Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami 12. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą elektroniczną wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści informację na swojej stronie internetowej. 13. ODRZUCENIE OFERTY Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli: -jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego -zostanie złożona po terminie -będzie zawierała rażąco niską cenę -będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów -wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu

6 - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - jest niekompletna - jest błędnie wypełniona 14. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli: -nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu -cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty -wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego. 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWIERANIA UMOWY: Po dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa zostanie zawarta w terminie do 2 dni od daty powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty r.... (data i podpis Zamawiającego) WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW: Załącznik nr 1- formularz oferty Załącznik nr 2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału Załącznik nr 3- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4- oświadczenie o dysponowaniu kadrą i potencjałem technicznym Załącznik nr 5- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych Załącznik nr 6- wykaz parametrów techniczno-użytkowych samochodu

7 . /pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/ Załącznik nr 1 do zapytania 3/ZAZ/2013 FORMULARZ OFERTY Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 3/ZAZ/2013 dla zadania pn.: realizowanego w ramach projektu: ZAZnaj pracy Numer projektu: WND-POKL /12 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej.działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Oferujemy dostawę samochodu: 1. TYP/MODEL: PRODUCENT: DOSTAWCA: Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę: Cena netto:... złotych Podatek od towarów i usług...%, tj.... złotych Cena brutto:... złotych (słownie:...) Cena zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z obowiązującymi przepisami i normami. Oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy. Oferowany przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do siedziby zamawiającego wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty. Na oferowany przedmiot zamówienia udzielam(y) gwarancji na okres - na silnik i podzespoły lata

8 - na perforacje nadwozia.miesięcy -na lakier..miesięcy licząc od dnia protokolarnego końcowego odbioru robót. Przedmiot zamówienia wykonam(y) w terminie do dnia 15 maja 2013 r. Oświadczamy, że zapoznałem się z zasadami realizacji zamówienia zawartymi w zapytaniu ofertowym, a w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym tj. 10 dni od upływu terminu składania ofert. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym. Ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa zastrzegam sobie dokumenty (zabezpieczone oddzielnym opakowaniem) wyszczególnione w spisie załączników pod pozycjami:... Oferta składa się z stron, kolejno ponumerowanych od nr... do nr... Załącznikami do propozycji są: 1.Wykaz parametrów techniczno-użytkowych oferowanego samochodu 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 3. Oświadczenie o dysponowaniu kadrą i potencjałem technicznym 4. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych 5. KRS/CEDG (data, podpis i pieczątka wykonawcy)

9 Załącznik nr 2 do zapytania 3/ZAZ/2013. /pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/ OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 3/ZAZ/2013 dla zadania pn.: realizowanego w ramach projektu: ZAZnaj pracy Numer projektu: WND-POKL /12 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej.działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. oraz po zapoznaniu się z zasadami realizacji zamówienia określonymi w niniejszym zapytaniu, świadom odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 297 i 305 k.k.), niniejszym oświadczam, że podmiot, który reprezentuję spełnia warunki udziału w zakresie : 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,... ( data, podpis i pieczątka wykonawcy)

10 Załącznik nr 3 do zapytania 3/ZAZ/2013. /pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 2/ZAZ/2013 dla zadania pn.: realizowanego w ramach projektu: ZAZnaj pracy Numer projektu: WND-POKL /12 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej. Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego, spełniającego warunki dopuszczenia do ruchu drogowego, o niżej wymienionych parametrach technicznych i wyposażeniu: Rok produkcji 2012 lub 2013 Stan techniczny fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad fizycznych Rodzaj silnika diesel Pojemność silnika min: 1550 cm 3 Moc silnika min. 90 KM Zużycie paliwa w cyklu mieszanym max. 6,5 l/100 km wg normy UE 2004/03/EC Norma emisji spalin min. EURO5 Emisja dwutlenku węgla max. 150 g/km Podłoga przestrzeni ładunkowej wodoodporna, zmywalna i gładka wykładzina Skrzynia biegów manualna min. 5 stopniowa, + bieg wsteczny Długość przestrzeni ładunkowej min mm Szerokość przestrzeni ładunkowej min mm Wysokość przestrzeni ładunkowej Min 1200 mm Szerokość między nadkolami min mm Wysokość otworu załadunkowego Min 1200 mm Napęd napęd na przednią oś Kolor kolor srebrny, lakier metalik Ładowność Min600 kg max 800 kg Liczba miejsc siedzących Min 5 (w tym kierowca) Bezpieczeństwo Hamulce tarczowe przód i tył ABS System wspomagania nagłego hamowania

11 Wspomaganie układu kierowniczego Min. dwie poduszki powietrzne, kierowcy i pasażera Wyposażenie Gwarancja Ubezpieczenie Dostarczenie pojazdu Zdalnie sterowany zamek centralny z pilotem i alarm Przegroda oddzielająca kabinę kierowcy od części bagażowej Klimatyzacja światła przeciwmgielne elektrycznie regulowane przednie szyby boczne radio z zestawem głośników, CD fotel kierowcy z regulacja wysokości tylne drzwi komplet narzędzi w tym min. podnośnik samochodowy i klucz do kół trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka Kpl kół zimowe: opony + felgi okres gwarancji min. 2 lata na silnik i podzespoły okres gwarancji na perforacje nadwozia min. 120 miesięcy Okres gwarancji na lakier min. 36 miesiące Książka serwisowa, karta gwarancyjna serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, AC, OC, NW ważne minimum 1 rok Pojazd zostanie dostarczony zamawiającemu wraz z kompletem niezbędnych dokumentów i gotów do jazdy. Inne wymagania: - w dniu odbioru samochodu wykonawca przekaże: dokument określający warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, wykaz punktów serwisowych, katalog części zamiennych, instrukcję obsługi pojazdu z charakterystyką techniczno-eksploatacyjną w języku polskim, - w dniu odbioru samochodu zostanie sporządzony protokół odbioru, - wykonawca dostarczy samochód do siedziby zamawiającego, Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać obowiązującym normom, parametrom technicznym i jakościowym i posiadać niezbędne homologacje.... ( data, podpis i pieczątka wykonawcy)

12 Załącznik nr 4 do zapytania 3/ZAZ/2013. /pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/ OŚWIADCZENIE o dysponowaniu kadrą i potencjałem technicznym realizowanego w ramach projektu: ZAZnaj pracy Numer projektu: WND-POKL /12 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej.działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Oświadczam, że w okresie realizacji zamówienia będę dysponował potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.... ( data, podpis i pieczątka wykonawcy)

13 Załącznik nr 5 do zapytania 3/ZAZ/2013. /pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/ OŚWIADCZENIE o braku powiązań kapitałowych Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 3ZAZ/2013 dla zadania pn.: realizowanego w ramach projektu: ZAZnaj pracy Numer projektu: WND-POKL /12 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej.działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję, nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy przyjęciu, iż przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemnie powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi zaciągania w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli.... ( data, podpis i pieczątka wykonawcy)

14 WYKAZ PARAMETRÓW Techniczno-użytkowych oferowanego samochodu Załącznik nr 6 do zapytania 3/ZAZ/2013 Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 3/ZAZ/2013 dla zadania pn.: realizowanego w ramach projektu: ZAZnaj pracy Numer projektu: WND-POKL /12 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej.działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. oraz po zapoznaniu się z zasadami realizacji zamówienia określonymi w niniejszym zapytaniu, oferujemy wykonanie dostawy samochodu o następujących parametrach: 1. TYP/MODEL: PRODUCENT: DOSTAWCA: PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Rok produkcji 2012/2013 Stan techniczny fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad fizycznych Rodzaj silnika diesel Pojemność silnika min: 1550 cm 3 Moc silnika min. 90 KM Zużycie paliwa w max. 6,5 l/100 km cyklu mieszanym wg normy UE 2004/03/EC Norma emisji min. EURO5 spalin Emisja dwutlenku max. 150 g/km węgla Podłoga przestrzeni ładunkowej Skrzynia biegów Długość przestrzeni ładunkowej Szerokość przestrzeni ładunkowej Wysokość wodoodporna, zmywalna i gładka wykładzina manualna min. 5 stopniowa, + bieg wsteczny min mm min mm Min 1200 mm OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ

15 przestrzeni ładunkowej Szerokość między nadkolami Wysokość otworu załadunkowego Napęd Kolor Ładowność Liczba miejsc siedzących Bezpieczeństwo Wyposażenie Gwarancja Ubezpieczenie Dostarczenie pojazdu min mm Min 1200 mm napęd na przednią oś kolor srebrny, lakier metalik Min600 kg max 800 kg Min 5 (w tym kierowca) hamulce tarczowe przód i tył ABS System wspomagania nagłego hamowania Wspomaganie układu kierowniczego Min. dwie poduszki powietrzne, kierowcy i pasażera Zdalnie sterowany zamek centralny z pilotem i alarm Przegroda oddzielająca kabinę kierowcy od części bagażowej Klimatyzacja światła przeciwmgielne elektrycznie regulowane przednie szyby boczne radio z zestawem głośników, CD fotel kierowcy z regulacja wysokości tylne drzwi komplet narzędzi w tym min. podnośnik samochodowy i klucz do kół trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka Kpl kół zimowe: opony + felgi okres gwarancji min. 2 lata na silnik i podzespoły okres gwarancji na perforacje nadwozia min. 120 miesięcy Okres gwarancji na lakier min. 36 miesiące Książka serwisowa, karta gwarancyjna serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, AC, OC, NW ważne minimum 1 rok Pojazd zostanie dostarczony zamawiającemu wraz z kompletem niezbędnych dokumentów i gotów do jazdy.... ( data, podpis i pieczątka wykonawcy)

Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego wraz z osprzętem i modułem ekologicznym dla OSP Ryn

Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego wraz z osprzętem i modułem ekologicznym dla OSP Ryn Znak sprawy: ZP.271.1.2013 Strona 1 z 31 Ryn, dnia 23.09.2013r. Zatwierdzam: Prezes Zarządu OSP w Rynie Andrzej Mieczkowski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup samochodu terenowego 4x4 fabrycznie nowego w ramach

Bardziej szczegółowo

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy)

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ ) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - (SIWZ) Rzeszów, dn. 20.08.2015 r. Nr referencyjny nadany sprawie; NO-223/VI/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wrocław, dnia 07.07.2015 r. Numer referencyjny postępowania: ZP/PN/15/2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na realizację zadania p.n.: "POZYSKANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO DWÓCH SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH TYPU FURGON" (drugie postępowanie) PRZETARG NIEOGRANICZONY

Bardziej szczegółowo

ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO

ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO Oznaczenie sprawy: RO.2600.7.1.2012 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWY PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niŝ kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa Hryniewickiego 10 81-340 Gdynia 08.03.2011 r. Znak postępowania: NZ-NTZ/I/PN/02/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa samochodu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 2/03/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY zamówienie o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zakup samochodu

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nr zamówienia w ewidencji zamówień publicznych: ZP/497/004/D/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania

Bardziej szczegółowo

dostawę 5-osobowego samochodu dla potrzeb NCK

dostawę 5-osobowego samochodu dla potrzeb NCK Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę 5-osobowego samochodu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dostawę samochodu osobowego typu VAN dla potrzeb administracyjnych Gminy Słupsk ( CPV - 34110000-1)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dostawę samochodu osobowego typu VAN dla potrzeb administracyjnych Gminy Słupsk ( CPV - 34110000-1) Zamawiający: Gmina Słupsk 76-200 Słupsk ul. Sportowa 34 NIP: 839-10-06-582 tel. (0-59) 842-93-62 fax. (0-59) 842-92-54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Oferty zgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia prosimy składać na adres Zamawiającego w pokoju 114 do dnia 2013-06-14 do godziny 12:00.

Oferty zgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia prosimy składać na adres Zamawiającego w pokoju 114 do dnia 2013-06-14 do godziny 12:00. Warszawa dn. 2013-06-04 Instytut Transportu Samochodowego zaprasza Państwa do udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego wyposażonego w silnik benzynowy. Oferty

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO DWÓCH UŻYWANYCH SAMOCHODÓW DO WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z OPCJĄ WYKUPU PRZEDMIOTU LEASINGU

DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO DWÓCH UŻYWANYCH SAMOCHODÓW DO WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z OPCJĄ WYKUPU PRZEDMIOTU LEASINGU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sporządzona w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 113 z 2010 r., poz. 759 z późn. zm.). nazwa zadania:

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Saniko Sp. z o.o. ul. Komunalna 4 87-800 Włocławek tel. 54/ 412 18 00 fax. 54/ 412 18 04 e-mail saniko@saniko.com.pl www.saniko.com.pl

Bardziej szczegółowo

NR SPRAWY 01/P/2014 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NR SPRAWY 01/P/2014 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu ul. Czerwonego Krzyża 5/9 50-345 Wrocław zwane

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, ul. Leśna 7, 25-509 Kielce, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, ul. Leśna 7, 25-509 Kielce, woj. Kielce: Dostawa fabrycznie nowego(nieużywanego) samochodu ciężarowo-osobowego posiadającego świadectwo homologacji. Numer ogłoszenia: 24296-2011; data zamieszczenia: 17.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

Projekt innowacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt innowacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE (znak sprawy: 06-2014/7.2.1POKL) na: świadczenie obsługi księgowej w ramach projektu pt. KALKULATOR KOSZTÓW ZANIECHANIA wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) Nr ZP/ 4 /A/2011

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) Nr ZP/ 4 /A/2011 PROKURATURA APELACYJNA Warszawa, 16 listopada 2011 roku W WARSZAWIE Zamawiający: PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE ul. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 25 00-951 Warszawa NIP: 525-10-08-987 REGON: 010267570 www.warszawa.pa.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt i zakupy finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz unijnego instrumentu finansowania LIFE+

Projekt i zakupy finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz unijnego instrumentu finansowania LIFE+ Wodnej oraz unijnego instrumentu finansowania LIFE+ ZAMAWIAJĄCY: KLUB PRZYRODNIKÓW Nr sprawy: LM1/2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Dostawa używanego samochodu ciężarowego z fabrycznie nowym urządzeniem hakowym do przewozu kontenerów.

Dostawa używanego samochodu ciężarowego z fabrycznie nowym urządzeniem hakowym do przewozu kontenerów. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Piekary Śl., dnia 31.03.2015r ul. F. Kotuchy 3 41-946 Piekary Śl. (Pieczęć Zamawiającego) Nr ZP-1/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. (znak sprawy: 02-2014/7.2.1POKL)

ZAPYTANIE OFERTOWE. (znak sprawy: 02-2014/7.2.1POKL) ZAPYTANIE OFERTOWE (znak sprawy: 02-2014/7.2.1POKL) na wynajem sali szkoleniowej wraz ze świadczeniem usługi cateringowej oraz zapewnieniem noclegów dla moderatora i uczestników podczas dwóch dwudniowych

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja POWIAT ŁĘCZYCKI PL. T. KOŚCIUSZKI 1 99-100 ŁĘCZYCA

Człowiek - najlepsza inwestycja POWIAT ŁĘCZYCKI PL. T. KOŚCIUSZKI 1 99-100 ŁĘCZYCA POWIAT ŁĘCZYCKI PL. T. KOŚCIUSZKI 1 99-100 ŁĘCZYCA Udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000euro w trybie zapytania ofertowego OKREŚLENIE PRZEDMIOTU I WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługi obejmujące

Bardziej szczegółowo

Dostawa wraz z finansowaniem w formie leasingu operacyjnego 10 szt. samochodów osobowo-ciężarowych do 3500 kg.

Dostawa wraz z finansowaniem w formie leasingu operacyjnego 10 szt. samochodów osobowo-ciężarowych do 3500 kg. Dostawa wraz z finansowaniem w formie leasingu operacyjnego 10 szt. samochodów osobowo-ciężarowych do 3500 kg. I. Zamawiający Nr sprawy: TL5/241A/142/11 Lublin, 26.08.2011r. Lubelskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo