REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAŁOPOLSKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAŁOPOLSKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin Załącznik do Uchwały Nr 7/2012 Rady Społecznej MOMP z dnia 28 marca 2012 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAŁOPOLSKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy zwany dalej Podmiotem jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. 2. Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków majątkowych, utworzonym i utrzymywanym w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia. 3. Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy posiada osobowość prawną i jest wpisany do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: Obszarem działania Podmiotu jest teren Województwa Małopolskiego. 2 Podmiotem tworzącym Podmiot jest Województwo Małopolskie, jako jednostka samorządu terytorialnego. 3 Podmiot działa na podstawie: 1) obowiązujących przepisów prawa,

2 2) statutu nadanego przez podmiot tworzący. ROZDZIAŁ II Cele i zadania Podmiotu 4 Celem Podmiotu jest wielokierunkowa działalność służąca ochronie zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków związanych ze środowiskiem pracy i sposobem jej wykonywania oraz diagnostyka i orzecznictwo w zakresie chorób zawodowych. 5 Do zadań Podmiotu należy w szczególności: 1) udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy; 2) wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy, w zakresie i w sposób określony w ustawie o służbie medycyny pracy; 3) prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy, z wyjątkiem tych form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do kompetencji innych jednostek; 4) prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych; 5) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy; 6) współdziałanie w programowaniu i realizacji zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia; 7) udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia pracujących; 8) prowadzenie rejestrów zgłoszeń o których mowa w art. 10 ustawy o służbie medycyny pracy; 9) udzielanie świadczeń zdrowotnych, w ilościach niezbędnych do prowadzenia specjalizacji z medycyny pracy i innych specjalizacji lekarskich, których program obejmuje odbycie staży kierunkowych w zakresie medycyny pracy na zasadach określonych w art. 12 ustawy o służbie medycyny pracy; 10) udzielanie świadczeń zdrowotnych na zlecenie jednostek podstawowych służby medycyny pracy w zakresie i na zasadach określonych w art. 14 ustawy o służbie medycyny pracy; 11) przyjmowanie, gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie dokumentacji służby medycyny pracy, przekazanej w związku z likwidacją jednostek organizacyjnych tej służby; 12) gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji zawartych w rejestrach, o których mowa w art. 10 ustawy o medycynie pracy, oraz dokumentacji z kontroli jednostek podstawowych służby medycyny pracy zarejestrowanych na terenie województwa; 13) przeprowadzanie okresowych badań lekarskich realizowanych w trybie art Kodeksu pracy w przypadku gdy podmiot, który zatrudniał pracownika uległ likwidacji;

3 14) przeprowadzanie badań i wydawanie orzeczeń lekarskich określonych w odrębnych przepisach; 15) działalność w zakresie profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników; 16) przeprowadzanie badań kierowców; 17) współpraca z podmiotami wchodzącymi w skład systemu ochrony zdrowia na zasadach określonych w odrębnych przepisach ; 18) wykonywanie innych zadań zleconych przez organy administracji publicznej. ROZDZIAŁ III Struktura organizacyjna 6 1. Strukturę organizacyjną Podmiotu tworzą: 1) Dział Orzeczniczo-Konsultacyjny, w strukturze którego działają: a) Poradnia Chorób Zawodowych b) Poradnia Medycyny Pracy c) Poradnia Badań Konsultacyjnych i Odwoławczych d) Poradnia Chorób Zakaźnych (konsultacje) e) Poradnia Badań Kierowców f) Poradnia Alergologiczna g) Poradnia Laryngologiczno Foniatryczna h) Poradnia Neurologiczna i) Poradnia Okulistyczna j) Poradnia Ortopedyczna k) Poradnia Psychiatryczna l) Poradnia Psychologiczna m) Pracownia Analityczno Toksykologiczna n) Pracownia Higieny Pracy i Szkodliwości Zawodowych o) Pracownia Palestezjometrii p) Pracownia RTG q) Pracownia Spirometryczna r) Pracownia EKG i EEG s) Pracownia Psychologii Pracy 2) Dział Szkoleń i Promocji Zdrowia a) Sekcja Szkoleń b) Sekcja Promocji Zdrowia 3) Dział Rejestrów, Nadzoru i Kontroli 4) Główny Księgowy

4 a) Sekcja Finansowo-Księgowa b) stanowisko ds. zamówień publicznych i umów 5) Dział Administracyjno Techniczny a) Sekcja Administracyjno-Gospodarcza b) Sekcja Techniczna 6) Archiwum Zakładowe 7) Asystent Dyrektora 8) Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością 9) Przełożona pielęgniarek 10) Radca prawny 11) Stanowisko ds. osobowych 12) Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy 13) Stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej ROZDZIAŁ IV Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych 7 Rodzajem działalności leczniczej w Podmiocie są ambulatoryjne świadczenia zdrowotne Świadczeniem zdrowotnym udzielanym w Podmiocie są: 1) działania służące profilaktyce i zachowaniu zdrowia w szczególności w zakresie badań profilaktycznych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy; 2) inne działania medyczne wynikające z przepisów odrębnych, regulujących zasady ich udzielania, w szczególności w zakresie realizacji zadań służby medycyny pracy prowadzenia działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej. 2. Świadczenia zdrowotne, w zakresie wymienionym w ust. 1, udzielane są przez Podmiot w dziedzinie: 1) alergologii 2) chorób płuc 3) chorób zakaźnych (konsultacje) 4) diagnostyki laboratoryjnej 5) medycyny pracy 6) neurologii 7) okulistyki 8) otolaryngologii

5 9) ortopedii 10) psychiatrii 11) diagnostyki obrazowej 3. W Podmiocie udzielane są również badania i konsultacje psychologiczne. 9 Świadczenia zdrowotne w zakresie, o którym mowa w 8 ust. 1 i 3, udzielane są w siedzibie Podmiotu znajdującej się w Krakowie przy ul Zygmunta Augusta 1, w poradniach i pracowniach funkcjonujących w strukturze Podmiotu. 10 Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne wynikające z działalności statutowej, których nie można wykonać w Podmiocie są zapewniane pacjentom w innych podmiotach na podstawie odrębnych porozumień i umów cywilnoprawnych. ROZDZIAŁ IV Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych 11 Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Podmiocie reguluje: 1) ustawa o działalności leczniczej, 2) ustawa o służbie medycyny pracy, 3) umowy zawarte z pracodawcami w celu sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, 4) umowy zawarte z innymi podmiotami finansującymi określone świadczenia zdrowotne Zadania służby medycyny pracy wykonują lekarze, pielęgniarki, psycholodzy i inne osoby o kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonywania wielodyscyplinarnych zadań tej służby, spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach prawa. 2. Zadania służby medycyny pracy wykonywane są zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z zasadami etyki zawodowej. 3. Szczegółowe zasady udzielania świadczeń zdrowotnych w Podmiocie zawarte są w procedurach i instrukcjach Systemu Zarządzania jakością ISO 9001:

6 1. Pomieszczenia oraz wyposażenie Podmiotu w sprzęt medyczny odpowiadają wymaganiom sanitarnym i standardom określonym w odrębnych przepisach prawa. 2. Aparatura i sprzęt medyczny Podmiotu są użytkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Świadczenia zdrowotne udzielane przez Podmiot finansowane są na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów cywilnoprawnych. 2. Świadczenia zdrowotne, o których mowa w pkt 1, udzielane są bezpłatnie tylko na podstawie skierowania. 3. Świadczenia odpłatne udzielane są pacjentom bez skierowania, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. 4. W Podmiocie podczas rejestracji pacjenta sprawdzane są uprawnienia do udzielenia bezpłatnych świadczeń zdrowotnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 5. W Podmiocie udzielane są także odpłatne świadczenia zdrowotne wynikające z obowiązujących przepisów prawa lub na prośbę pacjenta o ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej. Wysokość opłat za wymienione wyżej świadczenia określana jest zarządzeniem Dyrektora Podmiotu na podstawie obowiązujących przepisów. 6. Rejestracja pacjentów w celu uzyskania świadczenia zdrowotnego odbywa się w siedzibie Podmiotu: 1) osobiście, 2) telefonicznie, 3) przez osoby trzecie. 6. Świadczenia zdrowotne udzielane są w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z pacjentem (osobą go reprezentującą). 7. Podmiot czynny jest w dni robocze, od poniedziałku do czwartku od godziny 7:00 do godziny 16:00 oraz w piątek od godziny 7:00 do godziny 15: Szczegółowa informacja o dniach i godzinach udzielania świadczeń zdrowotnych znajduje się na drzwiach każdej poradni i pracowni oraz rejestracjach Podmiot nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie zgłaszającej się do Podmiotu, która wymaga natychmiastowego udzielenia pomocy medycznej ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia. 2. Odmowa wykonania świadczeń zdrowotnych winna być udokumentowana na piśmie Warunki udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy regulują stosowne umowy cywilnoprawne o: 1) pełnienie opieki profilaktycznej nad pracownikami, określonej obowiązującymi przepisami prawa, 2) wykonywanie wybranych świadczeń zdrowotnych. 2. Orzecznictwo lekarskie w zakresie chorób zawodowych, wydawanie orzeczeń lekarskich i wymogi kwalifikacyjne lekarzy orzekających określone są w odpowiednich przepisach prawa.

7 3. Warunki udzielania innych świadczeń zdrowotnych z zakresu działalności statutowej regulują odpowiednie przepisy prawne lub procedury zawarte w Systemie Zarządzania Jakością ISO 9001: Podmiot prowadzi dokumentację medyczną pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem ochrony danych osobowych i na zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa. 2. Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentom odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. ROZDZIAŁ V Organizacja i zadania komórek organizacyjnych Pracę Działu Orzeczniczo Konsultacyjnego organizuje i nadzoruje jego Kierownik. 2. Kierownik podlega służbowo i funkcjonalnie Dyrektorowi Podmiotu. 3. Organizacja i nadzór pracy w poradni lub pracowni należy do zadań Kierownika. 4. Jeżeli Kierownika, o których mowa w pkt 3, nie powołano, organizacja i nadzór należy do Kierownika Działu Orzeczniczo-Konsultacyjnego. W przypadku nieobecności Kierownika Działu Orzeczniczo-Konsultacyjnego organizacja i nadzór należy do Zastępcy Kierownika Działu Orzeczniczo-Konsultacyjnego. 5. Nadzór nad pracą średniego i niższego personelu medycznego sprawuje Przełożona Pielęgniarek. 6. W strukturze organizacyjnej Działu Orzeczniczo-Konsultacyjnego działają: 1) Poradnia Chorób Zawodowych, do zadań której należy w szczególności: a) udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki i orzecznictwa chorób zawodowych, b) szkolenie lekarzy w zakresie przewidzianym programem specjalizacji w dziedzinie medycyny pracy. 2) Poradnia Medycyny Pracy, do zadań której należy w szczególności: a) udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki profilaktycznej nad pracownikami w oparciu o zapisy ustawy o służbie medycyny pracy w zakresie i na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa, b) przeprowadzanie badań lekarskich okresowych realizowanych w trybie art Kodeksu pracy, w przypadku gdy podmiot, który zatrudniał pracownika, uległ likwidacji, c) przeprowadzanie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, d) przeprowadzanie badań lekarskich kandydatów do objęcia urzędu sędziego, e) przeprowadzanie badań lekarskich osób ubiegających się o nadanie uprawnień przewodnika turystycznego lub pilota wycieczki, f) przeprowadzanie badań lekarskich osób wykonujących pracę na statkach żeglugi śródlądowej, g) przeprowadzanie badań lekarskich sanitarno-epidemiologicznych, wyszczególnionych

8 w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, h) konsultacje lekarza medycyny pracy, wydanie opinii i zaświadczenia o stanie zdrowia, i) szkolenie lekarzy w zakresie w przewidzianym programem specjalizacji w dziedzinie medycyny pracy. 3) Poradnia Badań Konsultacyjnych i Odwoławczych, do zadań której należy w szczególności: a) udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy, b) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (określonych w art. 6 ust 1 pkt 2 lit. b ustawy o służbie medycyny pracy), c) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy o służbie medycyny pracy), d) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich w stosunku do osób, dla których wojewódzki ośrodek medycyny pracy, został wskazany jako podmiot odwoławczy przepisami prawa: o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia dla nauczycieli, członków ochotniczej straży pożarnej, ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa, u których stwierdza się istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydanych przez lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań kierowców, u których stwierdza się istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego, wykonujących pracę na statkach żeglugi śródlądowej, e) przeprowadzanie badań lekarskich w stosunku do osób, dla których wojewódzki ośrodek medycyny pracy został wskazany jako podmiot przepisami prawa: osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej I lub II stopnia, osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika zabezpieczenia technicznego I lub II stopnia, f) przeprowadzanie badań lekarskich w stosunku do osób: ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń, ubiegających od się o wydanie albo posiadających licencję detektywa, u których stwierdza się istnienie lub brak przeciwwskazań do pracy w zawodzie pielęgniarki, g) wydawanie opinii sądowo-lekarskich na zlecenie sądu. 4) Poradnia Chorób Zakaźnych (konsultacje), do zadań której należy przeprowadzanie badań konsultacyjnych w zakresie chorób zakaźnych zawodowych albo ich następstw. 5) Poradnia Badań Kierowców, do zadań której należy w szczególności: a) przeprowadzanie badań kierowców na wniosek starostwa powiatowego, organu kontroli ruchu drogowego, osób ubiegających się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami cofniętych ze względu na stan zdrowia b) przeprowadzanie badań kierowców i kandydatów na kierowców wszystkich kategorii. 6) Poradnia Alergologiczna, do zadań której należy w szczególności: a) w zakresie diagnostyki alergologicznej wykonywanie testów skórnych z alergenami środowiska naturalnego (roztocza kurzu domowego, pyłki roślin, pleśnie, pierze, bakterie), testów kontaktowych standardowych (metale, chemia

9 gospodarcza, składniki gumy, środki zapachowe) i z alergenami środowiska pracy, b) przeprowadzanie badań lekarskich z zakresu alergologii dla potrzeb medycyny pracy, orzecznictwa chorób zawodowych, sądowych i innych wynikających z odrębnych przepisów prawa, c) udzielanie świadczeń zdrowotnych na zlecenie jednostek podstawowych służby medycyny pracy, w zakresie i na zasadach określonych w art. 14 ustawy o służbie medycyny pracy, d) szkolenie lekarzy w zakresie przewidzianym programem specjalizacji w dziedzinie medycyny pracy. 7) Poradnia Laryngologiczno Foniatryczna, do zadań której należy w szczególności: a) przeprowadzanie badań lekarskich z zakresu laryngologii, audiologii i foniatrii dla potrzeb medycyny pracy, orzecznictwa chorób zawodowych, sądowych i innych wynikających z odrębnych przepisów prawa, b) profilaktyka pohałasowych uszkodzeń słuchu i zawodowych schorzeń narządu głosu, c) udzielanie świadczeń zdrowotnych na zlecenie jednostek podstawowych służby medycyny pracy, w zakresie i na zasadach określonych w art. 14 ustawy o służbie medycyny pracy, d) szkolenie lekarzy w zakresie przewidzianym programem specjalizacji w dziedzinie medycyny pracy. 8) Poradnia Neurologiczna, do zadań której należy w szczególności: a) przeprowadzanie badań lekarskich z zakresu neurologii dla potrzeb medycyny pracy, orzecznictwa chorób zawodowych, sądowych i innych wynikających z odrębnych przepisów prawa, b) udzielanie świadczeń zdrowotnych na zlecenie jednostek podstawowych służby medycyny pracy, w zakresie i na zasadach określonych w art. 14 ustawy o służbie medycyny pracy, c) szkolenie lekarzy w zakresie przewidzianym programem specjalizacji w dziedzinie medycyny pracy. 9) Poradnia Okulistyczna, do zadań której należy w szczególności: a) przeprowadzanie badań lekarskich z zakresu okulistyki dla potrzeb medycyny pracy, orzecznictwa chorób zawodowych, sądowych i innych wynikających z odrębnych przepisów prawa, b) udzielanie świadczeń zdrowotnych na zlecenie jednostek podstawowych służby medycyny pracy, w zakresie i na zasadach określonych w art. 14 ustawy o służbie medycyny pracy, c) szkolenie lekarzy w zakresie przewidzianym programem specjalizacji w dziedzinie medycyny pracy. 10) Poradnia Ortopedyczna, do zadań której należy przeprowadzanie badań lekarskich z zakresu ortopedii dla potrzeb medycyny pracy, orzecznictwa chorób zawodowych, sądowych i innych wynikających z odrębnych przepisów prawa 11) Poradnia Psychiatryczna, do zadań której należy w szczególności: a) przeprowadzanie badań lekarskich z zakresu psychiatrii dla potrzeb medycyny pracy, orzecznictwa chorób zawodowych, sądowych i innych wynikających z odrębnych przepisów prawa, b) udzielanie świadczeń zdrowotnych na zlecenie jednostek podstawowych służby medycyny pracy, w zakresie i na zasadach określonych w art. 14 ustawy o służbie medycyny pracy, c) przeprowadzanie badań lekarskich osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,

10 d) przeprowadzanie badań lekarskich osób ubiegających o wydanie albo posiadających licencję detektywa, e) przeprowadzanie badań lekarskich osób wykonujących czynności mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem, polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji elektrowni jądrowej. 12) Poradnia Psychologiczna, do zadań której należy w szczególności: a) przeprowadzanie badań i konsultacji psychologicznych dla potrzeb medycyny pracy, orzecznictwa chorób zawodowych, b) udzielanie świadczeń zdrowotnych na zlecenie jednostek podstawowych służby medycyny pracy, w zakresie i na zasadach określonych w art. 14 ustawy o służbie medycyny pracy, c) przeprowadzanie psychologicznych badań osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej I lub II stopni, d) przeprowadzanie psychologicznych badań osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika zabezpieczenia technicznego I lub II stopnia, e) przeprowadzanie psychologicznych badań dla celów sądowych, f) przeprowadzanie psychologicznych badań osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń, g) przeprowadzenie psychologicznych badań kandydatów do pełnienia obowiązków sędziego, prokuratora, syndyka, kuratora sądowego i komornika sądowego, h) przeprowadzanie psychologicznych badań osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa, i) przeprowadzenie psychologicznych badań osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, j) przeprowadzenie psychologicznych badań osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, k) przeprowadzanie psychologicznych badań osób wykonujących czynności mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem, polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji elektrowni jądrowej, l) przeprowadzanie psychologicznych badań w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego, m) przeprowadzanie badań psychologicznych odwoławczych od treści orzeczenia psychologicznego osób ubiegających się o przyjęcie do pracy w charakterze strażnika gminnego (miejskiego). 13) Pracownia Analityczno-Toksykologiczna, do zadań której należy w szczególności: a) wykonywanie badań analitycznych, biochemicznych oraz toksykologicznych dla potrzeb orzecznictwa prowadzonego w Podmiocie, b) wykonywanie badań śluzówki nosa, gardła i krtani, oraz spojówki oka pod kątem zmian alergicznych (wymaz cytologiczny), c) udzielanie świadczeń zdrowotnych na zlecenie jednostek podstawowych służby medycyny pracy, w zakresie i na zasadach określonych w art. 14 ustawy o służbie medycyny pracy. 14) Pracownia Higieny Pracy i Szkodliwości Zawodowych, do zadań której należy w szczególności: a) ocena narażenia zawodowego dla celów orzeczniczych,

11 b) wykonywanie pomiaru natężenia oświetlenia (dzienne, elektryczne), c) ocena wydatku energetycznego na stanowiskach pracy, d) szkolenie lekarzy w zakresie przewidzianym programem specjalizacji w dziedzinie medycyny pracy. 15) Pracownia Palestezjometrii, do zadań której należy w szczególności: a) diagnostyka osób narażonych na działanie drgań mechanicznych na stanowisku pracy badania naczyniowe (próba oziębieniowa z termometrią skórną) oraz pomiar czucia wibracji (palestezjometria), b) udzielanie świadczeń zdrowotnych na zlecenie jednostek podstawowych służby medycyny pracy, w zakresie i na zasadach określonych w art. 14 ustawy o służbie medycyny pracy, c) szkolenie lekarzy w zakresie przewidzianym programem specjalizacji w dziedzinie medycyny pracy. 16) Pracownia RTG, do zadań której należy w szczególności: a) wykonywanie radiologicznej diagnostyki obrazowej, b) udzielanie świadczeń zdrowotnych na zlecenie jednostek podstawowych służby medycyny pracy, w zakresie i na zasadach określonych w art. 14 ustawy o służbie medycyny pracy, c) szkolenie lekarzy w zakresie przewidzianym programem specjalizacji w dziedzinie medycyny pracy. 17) Pracownia Spirometryczna, do zadań której należy w szczególności: a) wykonywanie badania spirometrycznego, a także testu rozkurczowego oskrzeli (po inhalacji lekami rozszerzającymi oskrzela), b) przeprowadzanie pomiarów oporów nosowych (rhinomanometria),. c) udzielanie świadczeń zdrowotnych na zlecenie jednostek podstawowych służby medycyny pracy, w zakresie i na zasadach określonych w art. 14 ustawy o służbie medycyny pracy, d) szkolenie lekarzy w zakresie przewidzianym programem specjalizacji w dziedzinie medycyny pracy. 18) Pracownia EKG i EEG, do zadań której należy w szczególności: a) wykonywanie badań EKG i EEG, b) udzielanie świadczeń zdrowotnych na zlecenie jednostek podstawowych służby medycyny pracy, w zakresie i na zasadach określonych w art. 14 ustawy o służbie medycyny pracy. 19) Pracownia Psychologii Pracy, do zadań której należy w szczególności: a) wykonywanie badań i konsultacji psychologicznych dla potrzeb medycyny pracy, b) wykonywanie psychologicznych badań osób wykonujących transport drogowy, c) wykonywanie psychologicznych badań osób skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub decyzją starosty, d) wykonywanie psychologicznych badań instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy, e) wykonywanie psychologicznych badań kierowców pojazdów uprzywilejowanych, f) wykonywanie psychologicznych badań osób ubiegających się lub posiadających uprawnienia do kierowania tramwajem, g) wykonywanie psychologicznych badań osób podlegających nadzorowi GIG (Główny Instytut Górnictwa), h) wykonywanie psychologicznych badań osób ubiegających się lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka

12 personelu lotniczego, i) wykonywanie psychologicznych badań odwoławczych od orzeczenia psychologicznego wydanego przez inną pracownię psychologiczną Pracę Działu Szkoleń i Promocji Zdrowia organizuje i nadzoruje jego Kierownik. 2. W strukturze organizacyjnej Działu Szkoleń i Promocji Zdrowia działają: 1) Sekcja Szkoleń do zadań której należy w szczególności: a) organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania służby medycyny pracy, b) organizowanie szkoleń dla pracowników Podmiotu prowadzonych przez kadrę Podmiotu lub zewnętrzne instytucje (osoby), c) organizowanie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie medycyny pracy dla lekarzy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, d) organizowanie kursu kwalifikacyjnego dla pielęgniarek. 2) Sekcja Promocji Zdrowia do zadań której należy w szczególności: a) opracowywanie i współrealizowanie programów promocji zdrowia w zakresie działalności statutowej Podmiotu Pracę Działu Rejestrów, Nadzoru i Kontroli organizuje i nadzoruje jego Kierownik. 2. Do zadań Działu Rejestrów, Nadzoru i Kontroli należy w szczególności: 1) nadzór nad prawidłowym sprawowaniem profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi poprzez przeprowadzanie kontroli, 2) prowadzenie rejestru lekarzy, pielęgniarek, psychologów realizujących zadania służby medycyny pracy, 3) gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji zawartych w rejestrach o których mowa w lit. b, 4) udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia pracujących, 5) współpraca z Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną i Pracodawcami w zakresie wynikającym z odpowiednich przepisów prawa, 6) prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej realizacji zadań służby medycyny pracy na obszarze działania Podmiotu, 7) szkolenie lekarzy w zakresie przewidzianym programem specjalizacji w dziedzinie medycyny pracy Główny Księgowy podlega służbowo i funkcjonalnie Dyrektorowi Podmiotu. 2. Główny Księgowy organizuje i nadzoruje pracę Sekcji Finansowo-Księgowej oraz pracownika na Stanowisku ds. zamówień publicznych i umów. 3. Do zadań Sekcji Finansowo-Księgowej należy w szczególności:

13 1) prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej Podmiotu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 2) opracowanie i realizacja Polityki Rachunkowości oraz innych instrukcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 3) sporządzanie planu finansowego i planu inwestycyjnego Podmiotu, 4) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Podmiotu, 5) sporządzanie i przekazywanie odpowiednim instytucjom zewnętrznym sprawozdań przewidzianych przez przepisy prawne, 6) sporządzanie i przedstawianie Dyrektorowi Podmiotu okresowych informacji dotyczących bieżącego wyniku finansowego, 7) nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez podległych pracowników, 8) powiadamianie Dyrektora Podmiotu o nieprawidłowościach dotyczących operacji gospodarczych, 9) kontrola zarządcza na podstawie ustawy o finansach publicznych i zarządzenia Dyrektora Podmiotu. 3. Do zadań pracownika zajmującego Stanowisko ds. zamówień publicznych i umów należy w szczególności: 1) realizowanie procedur zamówień publicznych wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych, 2) prowadzenie całości spraw związanych z przetargami i konkursami wynikającymi z ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o działalności leczniczej oraz przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 3) bieżąca współpraca z Głównym Księgowym Podmiotu oraz Kierownikiem Sekcji Administracyjno Gospodarczej w zakresie zakupów dokonywanych na zasadzie zamówień publicznych Pracę Działu Administracyjno Technicznego organizuje i nadzoruje jego Kierownik. 2. W strukturze organizacyjnej Działu Administracyjno Technicznego działają Sekcja Administracyjno-Gospodarcza i Sekcja Techniczna. 3. Do zadań Sekcji Administracyjno Gospodarczej, której pracę organizuje i nadzoruje jej Kierownik, należy w szczególności: 1) sporządzanie rocznych planów zakupu towarów i usług, 2) realizacja zakupu towarów i usług w oparciu o roczny plan, z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, 3) sprawdzanie pod względem merytorycznym faktur za zakupione towary i wykonane usługi, 4) prowadzenie ewidencji zakupu materiałów i usług w systemie komputerowym, 5) prowadzenie rejestru pieczątek służbowych i imiennych, 6) prowadzenie magazynu odzieży ochronnej (zakup i ewidencja odzieży ochronnej i roboczej) oraz magazynu bielizny, 7) organizowanie i prowadzenie czynności kasacyjnych (likwidacyjnych) majątku rzeczowego Podmiotu, 8) organizowanie, koordynowanie, nadzorowanie i wykonywanie czynności związanych z gospodarką odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi w Podmiocie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 9) organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie czynności związanych z utrzymaniem czystości i porządku w pomieszczeniach Podmiotu,

14 10) obsługa i realizacja umów na usługi pralnicze, sterylizację, dzierżawę butli gazowych, usługi internetowe i telekomunikacyjne dla numerów abonentów sieci komórkowych, 11) obsługa telebazy- wydruki rozmów telefonicznych. 4. Do zadań Sekcji Technicznej, której pracę organizuje i nadzoruje Kierownik, należy w szczególności: 1) nadzorowanie czynności związanych z obsługą budynku będącego siedzibą Podmiotu oraz dbanie o zachowanie czystości i porządku w jego bezpośrednim otoczeniu, 2) sporządzanie harmonogramów przeglądów technicznych, legalizacji, kalibracji, konserwacji i napraw sprzętu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, 3) prowadzenie ewidencji i przechowywanie oryginałów dokumentacji technicznej i kart gwarancyjnych sprzętu Pracę Archiwum Zakładowego organizuje i nadzoruje wyznaczony pracownik. 2. Do zadań Archiwum Zakładowego należy w szczególności: 1) przejmowanie dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej z poszczególnych komórek organizacyjnych Podmiotu oraz jednostek służby medycyny pracy z obszaru województwa małopolskiego, 2) prowadzenie pełnej ewidencji przejętej i przechowywanej dokumentacji, 3) udostępnianie dokumentacji w trybie i na zasadach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi instrukcjami Podmiotu, 4) przekazywanie materiałów archiwalnych do miejscowo właściwego Archiwum Państwowego, 5) brakowanie dokumentacji niearchiwalnej i przekazywanie wybrakowanej dokumentacji archiwalnej na makulaturę po uprzednim uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego Asystent Dyrektora podlega służbowo i funkcjonalnie Dyrektorowi Podmiotu. 2. Do zadań Asystenta Dyrektora należy w szczególności: 1) aktualizacja witryny internetowej Podmiotu, 2) przygotowywanie prezentacji, raportów i analiz w oparciu o wytyczne Dyrektora., 3) profesjonalne budowanie wizerunku Podmiotu, 4) dbanie o terminową ekspedycje korespondencji, 5) przygotowywanie projektów pism i dokumentów, 6) uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez Dyrektora (sporządzanie raportów, protokołów), 7) współpraca z Kierownikiem Działu Szkoleń i Promocji Zdrowia, w zakresie planowania i przeprowadzania szkoleń podległego personelu, 8) współpraca z Kierownikiem Działu Orzeczniczo-Konsultacyjnego w zakresie spraw dotyczących poradni i pracowni Podmiotu. 25

15 1. Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością podlega służbowo i funkcjonalnie Dyrektorowi Podmiotu. 2. Do zadań Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością należy w szczególności: 1) nadzór nad dokumentacją Systemu Zarządzania Jakością, 2) doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością poprzez nadzór nad prowadzonymi wewnętrznymi audytami jakości, 3) nadzór nad działaniami korygującymi i zapobiegawczymi, 4) nadzór nad postępowaniem z wyrobem niezgodnym Przełożona Pielęgniarek podlega służbowo i funkcjonalnie Dyrektorowi Podmiotu. 4. Do zadań Przełożonej Pielęgniarek należy w szczególności: 1) organizacja, koordynacja i nadzór nad pracą podległego personelu medycznego Podmiotu, 2) współudział w kształtowaniu polityki kadrowej w odniesieniu do podległego personelu medycznego, 3) przeprowadzanie wstępnego instruktażu stanowiskowego podległego personelu medycznego Podmiotu, 4) sporządzanie i kontrolowanie harmonogramów czasu pracy podległego personelu, 5) kontrola dokumentacji i sprawozdawczości prowadzonej przez podległy personel medyczny Podmiotu, 6) nadzór nad doskonaleniem zawodowym podległego personelu oraz planowanie i przeprowadzanie szkoleń podległego personelu, 7) współpraca z odpowiednimi kierownikami komórek organizacyjnych Podmiotu w zakresie spraw dotyczących poradni i pracowni Podmiotu, 8) dokonywanie okresowych analiz i ocen jakości i efektywności pracy podległego personelu medycznego, 9) nadzorowanie stanu sanitarno-higienicznego zakładu oraz przestrzeganie procedur związanych z zapobieganiem zakażeniom wewnątrzzakładowym Radca Prawny podlega bezpośrednio Dyrektorowi Podmiotu. 6. Do zadań Radcy Prawnego należy w szczególności: 1) sporządzanie opinii prawnych, 2) sporządzanie projektów dotyczących wewnętrznych aktów prawnych Podmiotu, 3) opiniowanie umów i porozumień pod względem formalno-prawnym, 4) doradztwo prawne w zakresie działalności Podmiotu, 5) reprezentowanie Podmiotu przed sądami i urzędami Stanowisko ds. osobowych podlega służbowo i funkcjonalnie Dyrektorowi Podmiotu. 2. Do zadań pracownika na Stanowisku ds. osobowych należy w szczególności:

16 1) prowadzenie spraw w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz spraw wynikających ze stosunku pracy pracowników Podmiotu, 2) przedstawianie Dyrektorowi propozycji warunków zatrudnienia oraz sprawdzanie zgodności tych warunków z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, 3) prowadzenie imiennej ewidencji pracowników Podmiotu oraz rozliczenia wg grup zawodowych, 4) prowadzenie akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy pracowników Podmiotu, 5) kompletowanie dokumentacji i przygotowywanie wniosków o emerytury i renty pracowników Podmiotu, 6) dokonywanie zgłoszeń i zmian do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 7) sporządzanie i przekazywanie odpowiednim instytucjom sprawozdań przewidzianych przez przepisy prawne Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy podlega służbowo i funkcjonalnie Dyrektorowi Podmiotu. 2. Do zadań pracownika na Stanowisku ds. bezpieczeństwa i higieny pracy należy w szczególności: 1) przeprowadzanie okresowych przeglądów stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, opracowywanie i przedkładanie wniosków dot. stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, 2) kontrola przestrzegania przez pracowników obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 3) prowadzenie instruktaży wstępnych ogólnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla nowo zatrudnianych pracowników jak również osób odbywających staż w Podmiocie, 4) organizowanie szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Podmiotu, 5) opracowywanie projektów wewnętrznych regulaminów, zarządzeń i instrukcji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, 6) prowadzenie rejestru, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy oraz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, 7) uczestnictwo w dochodzeniach powypadkowych oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności wypadków, 8) współdziałanie z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną pracowników, 9) informowanie Dyrektora o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych Stanowisko ds. Przeciw Pożarowych podlega służbowo i funkcjonalnie Dyrektorowi Podmiotu. 2. Do zadań pracownika na Stanowisku ds. ochrony przeciwpożarowej należy wykonywanie działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji, w szczególności: w szczególności: 1) przeprowadzanie okresowych przeglądów stanu ochrony przeciwpożarowej, opracowywanie i przedkładanie wniosków odnośnie stanu ochrony przeciwpożarowej Podmiotu, 2) kontrola przestrzegania przez pracowników obowiązujących przepisów zakresie ochrony przeciwpożarowej, 3) prowadzenie instruktaży wstępnych ogólnych w zakresie ochrony pożarowej dla nowozatrudnianych pracowników, jak również osób odbywających staż w Podmiocie,

17 4) organizowanie szkoleń w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla pracowników Podmiotu, 5) opracowywanie projektów wewnętrznych regulaminów, zarządzeń i instrukcji w sprawach z zakresu ochrony przeciwpożarowej, 6) prowadzenie rejestru, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, 7) opracowywanie metod prewencji przeciwpożarowej, 8) sprawowanie nadzoru nad prawidłowością działania sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych, oznakowaniem i utrzymaniem dróg ewakuacyjnych, 9) współdziałanie z organami Komendy Państwowej Straży Pożarnej w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną przeciwpożarową. ROZDZIAŁ VI Warunki współdziałania komórek organizacyjnych Podmiotu 31 Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych Podmiotu należy w szczególności: 1) realizacja zadań Podmiotu, określonych w przepisach prawnych, 2) inicjowanie działań służących skuteczniejszej realizacji zadań Podmiotu, 3) dbałość o należyty wizerunek Podmiotu, 4) działania na rzecz racjonalizacji zatrudnienia, 5) działania na rzecz właściwego wykorzystania czasu pracy i potencjału pracowniczego. ROZDZIAŁ VII Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych 32 Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych określają umowy cywilnoprawne zawarte z podmiotami leczniczymi udzielającymi świadczeń uzupełniających działalność Podmiotu.

18 ROZDZIAŁ VIII Prawa i obowiązki pacjenta Pacjent ma prawo do: 1) świadczeń zdrowotnych, udzielanych przez osoby uprawnione do ich udzielania, 2) wyrażania zgody albo odmowy na zabiegi diagnostyczne, po uzyskaniu odpowiedniej informacji, 3) poznania personaliów i statusu zawodowego osób, które go diagnozują, 4) zasięgnięcia drugiej opinii (prawo do konsultacji) o ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, 5) uzyskania informacji o stanie zdrowia, w sposób odpowiadający jego zdolnościom rozumienia, 6) do wyrażania zgody na udzielenie o stanie jego zdrowia innym osobom, 7) intymności i poszanowania godności osobistej w czasie udzielania świadczeń, 8) ochrony danych osobowych w zakresie przewidzianym obowiązującymi przepisami prawnymi, 9) otrzymania świadczenia bez zbędnej zwłoki, 10) dobrej opieki, która wyraża się przez wysokie standardy techniczne jak i dobre stosunki międzyludzkie, 11) wglądu do cennika usług medycznych, 12) złożenia skargi, jeśli pacjent lub osoba go reprezentująca uzna, że prawa zostały naruszone może: a) zwrócić się z interwencją do bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczenia albo do Kierownika Działu Orzeczniczo-Konsultacyjnego a następnie do Dyrektora Podmiotu, b) w razie niezadowalającego załatwienia skargi, zwrócić się o jej rozpatrzenie do Rady Społecznej a następnie do organu, który utworzył Podmiot, c) jeżeli naruszenie dotyczy fachowej czynności medycznej, zwrócić się do Okręgowej Izby Lekarskiej lub Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, d) skierować sprawę do sądu powszechnego, jeżeli w wyniku działania lub zaniechania Podmiotu lub osoby wykonującej zawód medyczny, naruszono dobro osobiste lub wyrządzono szkodę materialną. 2. Pacjentowi nieletniemu (badania profilaktyczne uczniów) przysługują wyżej określone prawa z tym, że: 1) prawo pacjenta do wyrażania zgody lub odmowy zabiegu diagnostycznego, który ma być udzielony nieletniemu do lat 16, przysługują osobom reprezentującym jego prawa w myśl odrębnych przepisów, 2) zgoda na zabieg diagnostyczny pacjenta nieletniego, który ukończył 16 lat wymaga potwierdzenia przez osobę reprezentującą jego prawa, 3) odmowę wyrażenia zgody na zabieg pacjenta nieletniego, który ukończył 16 lat wymaga przedstawienia sprawy sądowi opiekuńczemu, który może udzielić zezwolenia na taki zabieg. 34 Pacjent ma obowiązek: 1) na żądanie pracownika służby zdrowia udostępnić swoje dane osobowe oraz dokument stwierdzający uprawnienia do świadczeń zdrowotnych, 2) rzetelnie informować personel medyczny o stanie swojego zdrowia,

19 3) przestrzegania ustalonych terminów udzielania świadczeń, 4) zachować się zgodnie z zasadami kultury i współżycia międzyludzkiego, 5) zachować zasady higieny, 6) w okresie jesienno-zimowym, pozostawiania odzieży wierzchniej w szatni, 7) przestrzegania obowiązujących na terenie Podmiotu zasad bezpieczeństwa i p.poż. ROZDZIAŁ IX Wysokość opłat pobieranych przez Podmiot 35 Wysokość opłat za wykonanie świadczeń zdrowotnych inne niż finansowane ze środków publicznych ustalona jest w cenniku usług medycznych stanowiącym załącznik do zarządzenia Dyrektora. Opłaty mogą być dokonywane w kasie Podmiotu, lub poprzez wpłatę na rachunek bankowy wskazany w wystawionej fakturze. 36 Podmiot pobiera opłatę za udostępnienie dokumentacji medycznej w Podmiocie za każdą stronę kserokopii dokumentacji medycznej w formacie A4 oraz za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych w maksymalnej wysokości ustalonej na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia, ogłaszanego raz na kwartał. ROZDZIAŁ X Postanowienia końcowe 37 Pracownicy Podmiotu nie mogą wykorzystywać dla celów innych niż służbowe pomieszczeń, urządzeń technicznych i aparatury medycznej pozostających w dyspozycji Podmiotu. 38 Do spraw nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz postanowienia wewnętrznych aktów normatywnych Podmiotu. Zmiany regulaminu wymagają zachowania formy pisemnej i mogą zostać wprowadzone wyłącznie w trybie właściwym dla wprowadzenia regulaminu. 39

20 Regulamin Organizacyjny wchodzi w życie z dniem podpisania Zarządzenia wprowadzającego przez Dyrektora, po uprzednim zaopiniowaniu Regulaminu przez Radę Społeczną Podmiotu. Liczba odwiedzin: 250 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Osoba odpowiedzialna za informację: Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy w Krakowie Administrator Podmiotu Renata Prokopek Czas wytworzenia: :06:46 Czas publikacji: :06:46 Data przeniesienia do archiwum: Brak

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie Warszawa, grudzień 2012 r. Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT REGULACJI 1 1. Regulamin Organizacyjny Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, zwanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2015 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie z dnia 25 czerwca 2015r. Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN REGULAMIN ORGANIZACYJNY Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie (tekst jednolity) Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ IM. K. PENDERECKIEGO W DĘBICY SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne ROZDZIAŁ II Kierowanie pracą szkoły ROZDZIAŁ III Struktura organizacyjna szkoły

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie Rozdział 1 Firma podmiotu 1 Podmiot działa pod firmą Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4563/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2006r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM SPIS TREŚCI Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 II. CELE I ZADANIA 5 III. FINANSOWANIE ZESPOŁU 6 IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne ZATWIERDZAM JACEK KOZŁOWSKI WOJEWODA MAZOWIECKI Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie. REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity)

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie. REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity) Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity) Zdrowie naszych pacjentów najwyższą wartością Lublin, czerwiec 2014 r. Spis treści: I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olkuszu

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olkuszu Strona 2 z 24 Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olkuszu określa jej szczegółową organizację, a w szczególności: 1) strukturę organizacyjną;

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 7/2013

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 7/2013 Z A R Z Ą D Z E N I E nr 7/2013 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu im. prof. T. Koszarowskiego z dnia 25 lutego 2013 r. zmieniające zarządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Załącznik do Uchwały Nr 60/711/90/III Zarządu Województwa Warm.-Maz. z dnia 22.09.2009r. Załącznik do Zarządzenia nr 38/2009 Dyrektora ZDW w Olsztynie z dnia 17.09.2009 REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zarządu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y U N I W E R S Y T E T U M E D Y C Z N E G O W E W R O C Ł A W I U. Tekst jednolity

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y U N I W E R S Y T E T U M E D Y C Z N E G O W E W R O C Ł A W I U. Tekst jednolity Załącznik do zarządzenia nr 34/XV R/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 4 maja 2015 r. R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y U N I W E R S Y T E T U M E D Y C Z N E G O W E W

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bełchatów

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bełchatów Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011 Wójta Gminy Bełchatów z dnia 26.04.2011 r. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bełchatów Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2015 Rektora PWST z dnia 20 maja 2015 r. Regulamin organizacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie ustanowiony przez Rektora PWST na wniosek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/08 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. z dnia 14 stycznia 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/08 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. z dnia 14 stycznia 2008 r. ZARZĄDZENIE NR 1/08 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Na podstawie 35 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY MIELEC

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY MIELEC Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2015 Wójta Gminy Mielec z dnia 1 kwietnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY MIELEC ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mielec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Uchwały NR 165/633/14 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 lipca 2014 roku. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE JELENIA GÓRA, LIPIEC 2014 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Szpitala Wojewódzkiego w Opolu ul. Kośnego 53, 45-372 Opole www.szpital.opole.pl sekretariat@szpital.opole.

Regulamin organizacyjny Szpitala Wojewódzkiego w Opolu ul. Kośnego 53, 45-372 Opole www.szpital.opole.pl sekretariat@szpital.opole. SPIS TREŚCI: DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 Rozdział 1. Podstawy prawne funkcjonowania Szpitala i obowiązywania regulaminu... 2 Rozdział 2. Cele i zadania Szpitala... 3 Rozdział 3. Polityka Jakości

Bardziej szczegółowo

8.11.2012r. SPIS TREŚCI

8.11.2012r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 8.11.2012r. I. Przepisy ogólne II. Kierowanie pracą Szkoły III. Struktura organizacyjna Szkoły IV. Wspólne zadania dla kierowników jednostek organizacyjnych i stanowisk samodzielnych V. Zakres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY 1 Spis treści Str. Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 Dział II ORGANY UCZELNI 4 Dział III STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI 7 Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 1 W LUBLINIE LUBLIN, KWIECIEŃ 2015 ROKU Spis treści: Dział I Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Jodłownik. Rozdział I.

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Jodłownik. Rozdział I. załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Jodłownik nr 0152/7/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Jodłownik Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE l Regulamin Organizacyjny Urzędu

Bardziej szczegółowo

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ciechanów.

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ciechanów. ZARZĄDZENIE NR 66/2008 PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓW z dnia 01 sierpnia 2008 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ciechanów. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do uchwały Nr 424/2014 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 16 września 2014 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy Powiatowy Urząd Pracy ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do Uchwały Nr 49/2015 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia17 lutego 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego

Bardziej szczegółowo