REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAŁOPOLSKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAŁOPOLSKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin Załącznik do Uchwały Nr 7/2012 Rady Społecznej MOMP z dnia 28 marca 2012 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAŁOPOLSKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy zwany dalej Podmiotem jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. 2. Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków majątkowych, utworzonym i utrzymywanym w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia. 3. Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy posiada osobowość prawną i jest wpisany do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: Obszarem działania Podmiotu jest teren Województwa Małopolskiego. 2 Podmiotem tworzącym Podmiot jest Województwo Małopolskie, jako jednostka samorządu terytorialnego. 3 Podmiot działa na podstawie: 1) obowiązujących przepisów prawa,

2 2) statutu nadanego przez podmiot tworzący. ROZDZIAŁ II Cele i zadania Podmiotu 4 Celem Podmiotu jest wielokierunkowa działalność służąca ochronie zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków związanych ze środowiskiem pracy i sposobem jej wykonywania oraz diagnostyka i orzecznictwo w zakresie chorób zawodowych. 5 Do zadań Podmiotu należy w szczególności: 1) udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy; 2) wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy, w zakresie i w sposób określony w ustawie o służbie medycyny pracy; 3) prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy, z wyjątkiem tych form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do kompetencji innych jednostek; 4) prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych; 5) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy; 6) współdziałanie w programowaniu i realizacji zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia; 7) udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia pracujących; 8) prowadzenie rejestrów zgłoszeń o których mowa w art. 10 ustawy o służbie medycyny pracy; 9) udzielanie świadczeń zdrowotnych, w ilościach niezbędnych do prowadzenia specjalizacji z medycyny pracy i innych specjalizacji lekarskich, których program obejmuje odbycie staży kierunkowych w zakresie medycyny pracy na zasadach określonych w art. 12 ustawy o służbie medycyny pracy; 10) udzielanie świadczeń zdrowotnych na zlecenie jednostek podstawowych służby medycyny pracy w zakresie i na zasadach określonych w art. 14 ustawy o służbie medycyny pracy; 11) przyjmowanie, gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie dokumentacji służby medycyny pracy, przekazanej w związku z likwidacją jednostek organizacyjnych tej służby; 12) gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji zawartych w rejestrach, o których mowa w art. 10 ustawy o medycynie pracy, oraz dokumentacji z kontroli jednostek podstawowych służby medycyny pracy zarejestrowanych na terenie województwa; 13) przeprowadzanie okresowych badań lekarskich realizowanych w trybie art Kodeksu pracy w przypadku gdy podmiot, który zatrudniał pracownika uległ likwidacji;

3 14) przeprowadzanie badań i wydawanie orzeczeń lekarskich określonych w odrębnych przepisach; 15) działalność w zakresie profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników; 16) przeprowadzanie badań kierowców; 17) współpraca z podmiotami wchodzącymi w skład systemu ochrony zdrowia na zasadach określonych w odrębnych przepisach ; 18) wykonywanie innych zadań zleconych przez organy administracji publicznej. ROZDZIAŁ III Struktura organizacyjna 6 1. Strukturę organizacyjną Podmiotu tworzą: 1) Dział Orzeczniczo-Konsultacyjny, w strukturze którego działają: a) Poradnia Chorób Zawodowych b) Poradnia Medycyny Pracy c) Poradnia Badań Konsultacyjnych i Odwoławczych d) Poradnia Chorób Zakaźnych (konsultacje) e) Poradnia Badań Kierowców f) Poradnia Alergologiczna g) Poradnia Laryngologiczno Foniatryczna h) Poradnia Neurologiczna i) Poradnia Okulistyczna j) Poradnia Ortopedyczna k) Poradnia Psychiatryczna l) Poradnia Psychologiczna m) Pracownia Analityczno Toksykologiczna n) Pracownia Higieny Pracy i Szkodliwości Zawodowych o) Pracownia Palestezjometrii p) Pracownia RTG q) Pracownia Spirometryczna r) Pracownia EKG i EEG s) Pracownia Psychologii Pracy 2) Dział Szkoleń i Promocji Zdrowia a) Sekcja Szkoleń b) Sekcja Promocji Zdrowia 3) Dział Rejestrów, Nadzoru i Kontroli 4) Główny Księgowy

4 a) Sekcja Finansowo-Księgowa b) stanowisko ds. zamówień publicznych i umów 5) Dział Administracyjno Techniczny a) Sekcja Administracyjno-Gospodarcza b) Sekcja Techniczna 6) Archiwum Zakładowe 7) Asystent Dyrektora 8) Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością 9) Przełożona pielęgniarek 10) Radca prawny 11) Stanowisko ds. osobowych 12) Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy 13) Stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej ROZDZIAŁ IV Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych 7 Rodzajem działalności leczniczej w Podmiocie są ambulatoryjne świadczenia zdrowotne Świadczeniem zdrowotnym udzielanym w Podmiocie są: 1) działania służące profilaktyce i zachowaniu zdrowia w szczególności w zakresie badań profilaktycznych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy; 2) inne działania medyczne wynikające z przepisów odrębnych, regulujących zasady ich udzielania, w szczególności w zakresie realizacji zadań służby medycyny pracy prowadzenia działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej. 2. Świadczenia zdrowotne, w zakresie wymienionym w ust. 1, udzielane są przez Podmiot w dziedzinie: 1) alergologii 2) chorób płuc 3) chorób zakaźnych (konsultacje) 4) diagnostyki laboratoryjnej 5) medycyny pracy 6) neurologii 7) okulistyki 8) otolaryngologii

5 9) ortopedii 10) psychiatrii 11) diagnostyki obrazowej 3. W Podmiocie udzielane są również badania i konsultacje psychologiczne. 9 Świadczenia zdrowotne w zakresie, o którym mowa w 8 ust. 1 i 3, udzielane są w siedzibie Podmiotu znajdującej się w Krakowie przy ul Zygmunta Augusta 1, w poradniach i pracowniach funkcjonujących w strukturze Podmiotu. 10 Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne wynikające z działalności statutowej, których nie można wykonać w Podmiocie są zapewniane pacjentom w innych podmiotach na podstawie odrębnych porozumień i umów cywilnoprawnych. ROZDZIAŁ IV Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych 11 Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Podmiocie reguluje: 1) ustawa o działalności leczniczej, 2) ustawa o służbie medycyny pracy, 3) umowy zawarte z pracodawcami w celu sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, 4) umowy zawarte z innymi podmiotami finansującymi określone świadczenia zdrowotne Zadania służby medycyny pracy wykonują lekarze, pielęgniarki, psycholodzy i inne osoby o kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonywania wielodyscyplinarnych zadań tej służby, spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach prawa. 2. Zadania służby medycyny pracy wykonywane są zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z zasadami etyki zawodowej. 3. Szczegółowe zasady udzielania świadczeń zdrowotnych w Podmiocie zawarte są w procedurach i instrukcjach Systemu Zarządzania jakością ISO 9001:

6 1. Pomieszczenia oraz wyposażenie Podmiotu w sprzęt medyczny odpowiadają wymaganiom sanitarnym i standardom określonym w odrębnych przepisach prawa. 2. Aparatura i sprzęt medyczny Podmiotu są użytkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Świadczenia zdrowotne udzielane przez Podmiot finansowane są na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów cywilnoprawnych. 2. Świadczenia zdrowotne, o których mowa w pkt 1, udzielane są bezpłatnie tylko na podstawie skierowania. 3. Świadczenia odpłatne udzielane są pacjentom bez skierowania, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. 4. W Podmiocie podczas rejestracji pacjenta sprawdzane są uprawnienia do udzielenia bezpłatnych świadczeń zdrowotnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 5. W Podmiocie udzielane są także odpłatne świadczenia zdrowotne wynikające z obowiązujących przepisów prawa lub na prośbę pacjenta o ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej. Wysokość opłat za wymienione wyżej świadczenia określana jest zarządzeniem Dyrektora Podmiotu na podstawie obowiązujących przepisów. 6. Rejestracja pacjentów w celu uzyskania świadczenia zdrowotnego odbywa się w siedzibie Podmiotu: 1) osobiście, 2) telefonicznie, 3) przez osoby trzecie. 6. Świadczenia zdrowotne udzielane są w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z pacjentem (osobą go reprezentującą). 7. Podmiot czynny jest w dni robocze, od poniedziałku do czwartku od godziny 7:00 do godziny 16:00 oraz w piątek od godziny 7:00 do godziny 15: Szczegółowa informacja o dniach i godzinach udzielania świadczeń zdrowotnych znajduje się na drzwiach każdej poradni i pracowni oraz rejestracjach Podmiot nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie zgłaszającej się do Podmiotu, która wymaga natychmiastowego udzielenia pomocy medycznej ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia. 2. Odmowa wykonania świadczeń zdrowotnych winna być udokumentowana na piśmie Warunki udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy regulują stosowne umowy cywilnoprawne o: 1) pełnienie opieki profilaktycznej nad pracownikami, określonej obowiązującymi przepisami prawa, 2) wykonywanie wybranych świadczeń zdrowotnych. 2. Orzecznictwo lekarskie w zakresie chorób zawodowych, wydawanie orzeczeń lekarskich i wymogi kwalifikacyjne lekarzy orzekających określone są w odpowiednich przepisach prawa.

7 3. Warunki udzielania innych świadczeń zdrowotnych z zakresu działalności statutowej regulują odpowiednie przepisy prawne lub procedury zawarte w Systemie Zarządzania Jakością ISO 9001: Podmiot prowadzi dokumentację medyczną pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem ochrony danych osobowych i na zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa. 2. Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentom odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. ROZDZIAŁ V Organizacja i zadania komórek organizacyjnych Pracę Działu Orzeczniczo Konsultacyjnego organizuje i nadzoruje jego Kierownik. 2. Kierownik podlega służbowo i funkcjonalnie Dyrektorowi Podmiotu. 3. Organizacja i nadzór pracy w poradni lub pracowni należy do zadań Kierownika. 4. Jeżeli Kierownika, o których mowa w pkt 3, nie powołano, organizacja i nadzór należy do Kierownika Działu Orzeczniczo-Konsultacyjnego. W przypadku nieobecności Kierownika Działu Orzeczniczo-Konsultacyjnego organizacja i nadzór należy do Zastępcy Kierownika Działu Orzeczniczo-Konsultacyjnego. 5. Nadzór nad pracą średniego i niższego personelu medycznego sprawuje Przełożona Pielęgniarek. 6. W strukturze organizacyjnej Działu Orzeczniczo-Konsultacyjnego działają: 1) Poradnia Chorób Zawodowych, do zadań której należy w szczególności: a) udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki i orzecznictwa chorób zawodowych, b) szkolenie lekarzy w zakresie przewidzianym programem specjalizacji w dziedzinie medycyny pracy. 2) Poradnia Medycyny Pracy, do zadań której należy w szczególności: a) udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki profilaktycznej nad pracownikami w oparciu o zapisy ustawy o służbie medycyny pracy w zakresie i na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa, b) przeprowadzanie badań lekarskich okresowych realizowanych w trybie art Kodeksu pracy, w przypadku gdy podmiot, który zatrudniał pracownika, uległ likwidacji, c) przeprowadzanie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, d) przeprowadzanie badań lekarskich kandydatów do objęcia urzędu sędziego, e) przeprowadzanie badań lekarskich osób ubiegających się o nadanie uprawnień przewodnika turystycznego lub pilota wycieczki, f) przeprowadzanie badań lekarskich osób wykonujących pracę na statkach żeglugi śródlądowej, g) przeprowadzanie badań lekarskich sanitarno-epidemiologicznych, wyszczególnionych

8 w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, h) konsultacje lekarza medycyny pracy, wydanie opinii i zaświadczenia o stanie zdrowia, i) szkolenie lekarzy w zakresie w przewidzianym programem specjalizacji w dziedzinie medycyny pracy. 3) Poradnia Badań Konsultacyjnych i Odwoławczych, do zadań której należy w szczególności: a) udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy, b) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (określonych w art. 6 ust 1 pkt 2 lit. b ustawy o służbie medycyny pracy), c) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy o służbie medycyny pracy), d) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich w stosunku do osób, dla których wojewódzki ośrodek medycyny pracy, został wskazany jako podmiot odwoławczy przepisami prawa: o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia dla nauczycieli, członków ochotniczej straży pożarnej, ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa, u których stwierdza się istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydanych przez lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań kierowców, u których stwierdza się istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego, wykonujących pracę na statkach żeglugi śródlądowej, e) przeprowadzanie badań lekarskich w stosunku do osób, dla których wojewódzki ośrodek medycyny pracy został wskazany jako podmiot przepisami prawa: osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej I lub II stopnia, osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika zabezpieczenia technicznego I lub II stopnia, f) przeprowadzanie badań lekarskich w stosunku do osób: ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń, ubiegających od się o wydanie albo posiadających licencję detektywa, u których stwierdza się istnienie lub brak przeciwwskazań do pracy w zawodzie pielęgniarki, g) wydawanie opinii sądowo-lekarskich na zlecenie sądu. 4) Poradnia Chorób Zakaźnych (konsultacje), do zadań której należy przeprowadzanie badań konsultacyjnych w zakresie chorób zakaźnych zawodowych albo ich następstw. 5) Poradnia Badań Kierowców, do zadań której należy w szczególności: a) przeprowadzanie badań kierowców na wniosek starostwa powiatowego, organu kontroli ruchu drogowego, osób ubiegających się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami cofniętych ze względu na stan zdrowia b) przeprowadzanie badań kierowców i kandydatów na kierowców wszystkich kategorii. 6) Poradnia Alergologiczna, do zadań której należy w szczególności: a) w zakresie diagnostyki alergologicznej wykonywanie testów skórnych z alergenami środowiska naturalnego (roztocza kurzu domowego, pyłki roślin, pleśnie, pierze, bakterie), testów kontaktowych standardowych (metale, chemia

9 gospodarcza, składniki gumy, środki zapachowe) i z alergenami środowiska pracy, b) przeprowadzanie badań lekarskich z zakresu alergologii dla potrzeb medycyny pracy, orzecznictwa chorób zawodowych, sądowych i innych wynikających z odrębnych przepisów prawa, c) udzielanie świadczeń zdrowotnych na zlecenie jednostek podstawowych służby medycyny pracy, w zakresie i na zasadach określonych w art. 14 ustawy o służbie medycyny pracy, d) szkolenie lekarzy w zakresie przewidzianym programem specjalizacji w dziedzinie medycyny pracy. 7) Poradnia Laryngologiczno Foniatryczna, do zadań której należy w szczególności: a) przeprowadzanie badań lekarskich z zakresu laryngologii, audiologii i foniatrii dla potrzeb medycyny pracy, orzecznictwa chorób zawodowych, sądowych i innych wynikających z odrębnych przepisów prawa, b) profilaktyka pohałasowych uszkodzeń słuchu i zawodowych schorzeń narządu głosu, c) udzielanie świadczeń zdrowotnych na zlecenie jednostek podstawowych służby medycyny pracy, w zakresie i na zasadach określonych w art. 14 ustawy o służbie medycyny pracy, d) szkolenie lekarzy w zakresie przewidzianym programem specjalizacji w dziedzinie medycyny pracy. 8) Poradnia Neurologiczna, do zadań której należy w szczególności: a) przeprowadzanie badań lekarskich z zakresu neurologii dla potrzeb medycyny pracy, orzecznictwa chorób zawodowych, sądowych i innych wynikających z odrębnych przepisów prawa, b) udzielanie świadczeń zdrowotnych na zlecenie jednostek podstawowych służby medycyny pracy, w zakresie i na zasadach określonych w art. 14 ustawy o służbie medycyny pracy, c) szkolenie lekarzy w zakresie przewidzianym programem specjalizacji w dziedzinie medycyny pracy. 9) Poradnia Okulistyczna, do zadań której należy w szczególności: a) przeprowadzanie badań lekarskich z zakresu okulistyki dla potrzeb medycyny pracy, orzecznictwa chorób zawodowych, sądowych i innych wynikających z odrębnych przepisów prawa, b) udzielanie świadczeń zdrowotnych na zlecenie jednostek podstawowych służby medycyny pracy, w zakresie i na zasadach określonych w art. 14 ustawy o służbie medycyny pracy, c) szkolenie lekarzy w zakresie przewidzianym programem specjalizacji w dziedzinie medycyny pracy. 10) Poradnia Ortopedyczna, do zadań której należy przeprowadzanie badań lekarskich z zakresu ortopedii dla potrzeb medycyny pracy, orzecznictwa chorób zawodowych, sądowych i innych wynikających z odrębnych przepisów prawa 11) Poradnia Psychiatryczna, do zadań której należy w szczególności: a) przeprowadzanie badań lekarskich z zakresu psychiatrii dla potrzeb medycyny pracy, orzecznictwa chorób zawodowych, sądowych i innych wynikających z odrębnych przepisów prawa, b) udzielanie świadczeń zdrowotnych na zlecenie jednostek podstawowych służby medycyny pracy, w zakresie i na zasadach określonych w art. 14 ustawy o służbie medycyny pracy, c) przeprowadzanie badań lekarskich osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,

10 d) przeprowadzanie badań lekarskich osób ubiegających o wydanie albo posiadających licencję detektywa, e) przeprowadzanie badań lekarskich osób wykonujących czynności mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem, polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji elektrowni jądrowej. 12) Poradnia Psychologiczna, do zadań której należy w szczególności: a) przeprowadzanie badań i konsultacji psychologicznych dla potrzeb medycyny pracy, orzecznictwa chorób zawodowych, b) udzielanie świadczeń zdrowotnych na zlecenie jednostek podstawowych służby medycyny pracy, w zakresie i na zasadach określonych w art. 14 ustawy o służbie medycyny pracy, c) przeprowadzanie psychologicznych badań osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej I lub II stopni, d) przeprowadzanie psychologicznych badań osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika zabezpieczenia technicznego I lub II stopnia, e) przeprowadzanie psychologicznych badań dla celów sądowych, f) przeprowadzanie psychologicznych badań osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń, g) przeprowadzenie psychologicznych badań kandydatów do pełnienia obowiązków sędziego, prokuratora, syndyka, kuratora sądowego i komornika sądowego, h) przeprowadzanie psychologicznych badań osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa, i) przeprowadzenie psychologicznych badań osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, j) przeprowadzenie psychologicznych badań osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, k) przeprowadzanie psychologicznych badań osób wykonujących czynności mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem, polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji elektrowni jądrowej, l) przeprowadzanie psychologicznych badań w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego, m) przeprowadzanie badań psychologicznych odwoławczych od treści orzeczenia psychologicznego osób ubiegających się o przyjęcie do pracy w charakterze strażnika gminnego (miejskiego). 13) Pracownia Analityczno-Toksykologiczna, do zadań której należy w szczególności: a) wykonywanie badań analitycznych, biochemicznych oraz toksykologicznych dla potrzeb orzecznictwa prowadzonego w Podmiocie, b) wykonywanie badań śluzówki nosa, gardła i krtani, oraz spojówki oka pod kątem zmian alergicznych (wymaz cytologiczny), c) udzielanie świadczeń zdrowotnych na zlecenie jednostek podstawowych służby medycyny pracy, w zakresie i na zasadach określonych w art. 14 ustawy o służbie medycyny pracy. 14) Pracownia Higieny Pracy i Szkodliwości Zawodowych, do zadań której należy w szczególności: a) ocena narażenia zawodowego dla celów orzeczniczych,

11 b) wykonywanie pomiaru natężenia oświetlenia (dzienne, elektryczne), c) ocena wydatku energetycznego na stanowiskach pracy, d) szkolenie lekarzy w zakresie przewidzianym programem specjalizacji w dziedzinie medycyny pracy. 15) Pracownia Palestezjometrii, do zadań której należy w szczególności: a) diagnostyka osób narażonych na działanie drgań mechanicznych na stanowisku pracy badania naczyniowe (próba oziębieniowa z termometrią skórną) oraz pomiar czucia wibracji (palestezjometria), b) udzielanie świadczeń zdrowotnych na zlecenie jednostek podstawowych służby medycyny pracy, w zakresie i na zasadach określonych w art. 14 ustawy o służbie medycyny pracy, c) szkolenie lekarzy w zakresie przewidzianym programem specjalizacji w dziedzinie medycyny pracy. 16) Pracownia RTG, do zadań której należy w szczególności: a) wykonywanie radiologicznej diagnostyki obrazowej, b) udzielanie świadczeń zdrowotnych na zlecenie jednostek podstawowych służby medycyny pracy, w zakresie i na zasadach określonych w art. 14 ustawy o służbie medycyny pracy, c) szkolenie lekarzy w zakresie przewidzianym programem specjalizacji w dziedzinie medycyny pracy. 17) Pracownia Spirometryczna, do zadań której należy w szczególności: a) wykonywanie badania spirometrycznego, a także testu rozkurczowego oskrzeli (po inhalacji lekami rozszerzającymi oskrzela), b) przeprowadzanie pomiarów oporów nosowych (rhinomanometria),. c) udzielanie świadczeń zdrowotnych na zlecenie jednostek podstawowych służby medycyny pracy, w zakresie i na zasadach określonych w art. 14 ustawy o służbie medycyny pracy, d) szkolenie lekarzy w zakresie przewidzianym programem specjalizacji w dziedzinie medycyny pracy. 18) Pracownia EKG i EEG, do zadań której należy w szczególności: a) wykonywanie badań EKG i EEG, b) udzielanie świadczeń zdrowotnych na zlecenie jednostek podstawowych służby medycyny pracy, w zakresie i na zasadach określonych w art. 14 ustawy o służbie medycyny pracy. 19) Pracownia Psychologii Pracy, do zadań której należy w szczególności: a) wykonywanie badań i konsultacji psychologicznych dla potrzeb medycyny pracy, b) wykonywanie psychologicznych badań osób wykonujących transport drogowy, c) wykonywanie psychologicznych badań osób skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub decyzją starosty, d) wykonywanie psychologicznych badań instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy, e) wykonywanie psychologicznych badań kierowców pojazdów uprzywilejowanych, f) wykonywanie psychologicznych badań osób ubiegających się lub posiadających uprawnienia do kierowania tramwajem, g) wykonywanie psychologicznych badań osób podlegających nadzorowi GIG (Główny Instytut Górnictwa), h) wykonywanie psychologicznych badań osób ubiegających się lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka

12 personelu lotniczego, i) wykonywanie psychologicznych badań odwoławczych od orzeczenia psychologicznego wydanego przez inną pracownię psychologiczną Pracę Działu Szkoleń i Promocji Zdrowia organizuje i nadzoruje jego Kierownik. 2. W strukturze organizacyjnej Działu Szkoleń i Promocji Zdrowia działają: 1) Sekcja Szkoleń do zadań której należy w szczególności: a) organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania służby medycyny pracy, b) organizowanie szkoleń dla pracowników Podmiotu prowadzonych przez kadrę Podmiotu lub zewnętrzne instytucje (osoby), c) organizowanie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie medycyny pracy dla lekarzy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, d) organizowanie kursu kwalifikacyjnego dla pielęgniarek. 2) Sekcja Promocji Zdrowia do zadań której należy w szczególności: a) opracowywanie i współrealizowanie programów promocji zdrowia w zakresie działalności statutowej Podmiotu Pracę Działu Rejestrów, Nadzoru i Kontroli organizuje i nadzoruje jego Kierownik. 2. Do zadań Działu Rejestrów, Nadzoru i Kontroli należy w szczególności: 1) nadzór nad prawidłowym sprawowaniem profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi poprzez przeprowadzanie kontroli, 2) prowadzenie rejestru lekarzy, pielęgniarek, psychologów realizujących zadania służby medycyny pracy, 3) gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji zawartych w rejestrach o których mowa w lit. b, 4) udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia pracujących, 5) współpraca z Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną i Pracodawcami w zakresie wynikającym z odpowiednich przepisów prawa, 6) prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej realizacji zadań służby medycyny pracy na obszarze działania Podmiotu, 7) szkolenie lekarzy w zakresie przewidzianym programem specjalizacji w dziedzinie medycyny pracy Główny Księgowy podlega służbowo i funkcjonalnie Dyrektorowi Podmiotu. 2. Główny Księgowy organizuje i nadzoruje pracę Sekcji Finansowo-Księgowej oraz pracownika na Stanowisku ds. zamówień publicznych i umów. 3. Do zadań Sekcji Finansowo-Księgowej należy w szczególności:

13 1) prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej Podmiotu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 2) opracowanie i realizacja Polityki Rachunkowości oraz innych instrukcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 3) sporządzanie planu finansowego i planu inwestycyjnego Podmiotu, 4) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Podmiotu, 5) sporządzanie i przekazywanie odpowiednim instytucjom zewnętrznym sprawozdań przewidzianych przez przepisy prawne, 6) sporządzanie i przedstawianie Dyrektorowi Podmiotu okresowych informacji dotyczących bieżącego wyniku finansowego, 7) nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez podległych pracowników, 8) powiadamianie Dyrektora Podmiotu o nieprawidłowościach dotyczących operacji gospodarczych, 9) kontrola zarządcza na podstawie ustawy o finansach publicznych i zarządzenia Dyrektora Podmiotu. 3. Do zadań pracownika zajmującego Stanowisko ds. zamówień publicznych i umów należy w szczególności: 1) realizowanie procedur zamówień publicznych wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych, 2) prowadzenie całości spraw związanych z przetargami i konkursami wynikającymi z ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o działalności leczniczej oraz przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 3) bieżąca współpraca z Głównym Księgowym Podmiotu oraz Kierownikiem Sekcji Administracyjno Gospodarczej w zakresie zakupów dokonywanych na zasadzie zamówień publicznych Pracę Działu Administracyjno Technicznego organizuje i nadzoruje jego Kierownik. 2. W strukturze organizacyjnej Działu Administracyjno Technicznego działają Sekcja Administracyjno-Gospodarcza i Sekcja Techniczna. 3. Do zadań Sekcji Administracyjno Gospodarczej, której pracę organizuje i nadzoruje jej Kierownik, należy w szczególności: 1) sporządzanie rocznych planów zakupu towarów i usług, 2) realizacja zakupu towarów i usług w oparciu o roczny plan, z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, 3) sprawdzanie pod względem merytorycznym faktur za zakupione towary i wykonane usługi, 4) prowadzenie ewidencji zakupu materiałów i usług w systemie komputerowym, 5) prowadzenie rejestru pieczątek służbowych i imiennych, 6) prowadzenie magazynu odzieży ochronnej (zakup i ewidencja odzieży ochronnej i roboczej) oraz magazynu bielizny, 7) organizowanie i prowadzenie czynności kasacyjnych (likwidacyjnych) majątku rzeczowego Podmiotu, 8) organizowanie, koordynowanie, nadzorowanie i wykonywanie czynności związanych z gospodarką odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi w Podmiocie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 9) organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie czynności związanych z utrzymaniem czystości i porządku w pomieszczeniach Podmiotu,

14 10) obsługa i realizacja umów na usługi pralnicze, sterylizację, dzierżawę butli gazowych, usługi internetowe i telekomunikacyjne dla numerów abonentów sieci komórkowych, 11) obsługa telebazy- wydruki rozmów telefonicznych. 4. Do zadań Sekcji Technicznej, której pracę organizuje i nadzoruje Kierownik, należy w szczególności: 1) nadzorowanie czynności związanych z obsługą budynku będącego siedzibą Podmiotu oraz dbanie o zachowanie czystości i porządku w jego bezpośrednim otoczeniu, 2) sporządzanie harmonogramów przeglądów technicznych, legalizacji, kalibracji, konserwacji i napraw sprzętu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, 3) prowadzenie ewidencji i przechowywanie oryginałów dokumentacji technicznej i kart gwarancyjnych sprzętu Pracę Archiwum Zakładowego organizuje i nadzoruje wyznaczony pracownik. 2. Do zadań Archiwum Zakładowego należy w szczególności: 1) przejmowanie dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej z poszczególnych komórek organizacyjnych Podmiotu oraz jednostek służby medycyny pracy z obszaru województwa małopolskiego, 2) prowadzenie pełnej ewidencji przejętej i przechowywanej dokumentacji, 3) udostępnianie dokumentacji w trybie i na zasadach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi instrukcjami Podmiotu, 4) przekazywanie materiałów archiwalnych do miejscowo właściwego Archiwum Państwowego, 5) brakowanie dokumentacji niearchiwalnej i przekazywanie wybrakowanej dokumentacji archiwalnej na makulaturę po uprzednim uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego Asystent Dyrektora podlega służbowo i funkcjonalnie Dyrektorowi Podmiotu. 2. Do zadań Asystenta Dyrektora należy w szczególności: 1) aktualizacja witryny internetowej Podmiotu, 2) przygotowywanie prezentacji, raportów i analiz w oparciu o wytyczne Dyrektora., 3) profesjonalne budowanie wizerunku Podmiotu, 4) dbanie o terminową ekspedycje korespondencji, 5) przygotowywanie projektów pism i dokumentów, 6) uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez Dyrektora (sporządzanie raportów, protokołów), 7) współpraca z Kierownikiem Działu Szkoleń i Promocji Zdrowia, w zakresie planowania i przeprowadzania szkoleń podległego personelu, 8) współpraca z Kierownikiem Działu Orzeczniczo-Konsultacyjnego w zakresie spraw dotyczących poradni i pracowni Podmiotu. 25

15 1. Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością podlega służbowo i funkcjonalnie Dyrektorowi Podmiotu. 2. Do zadań Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością należy w szczególności: 1) nadzór nad dokumentacją Systemu Zarządzania Jakością, 2) doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością poprzez nadzór nad prowadzonymi wewnętrznymi audytami jakości, 3) nadzór nad działaniami korygującymi i zapobiegawczymi, 4) nadzór nad postępowaniem z wyrobem niezgodnym Przełożona Pielęgniarek podlega służbowo i funkcjonalnie Dyrektorowi Podmiotu. 4. Do zadań Przełożonej Pielęgniarek należy w szczególności: 1) organizacja, koordynacja i nadzór nad pracą podległego personelu medycznego Podmiotu, 2) współudział w kształtowaniu polityki kadrowej w odniesieniu do podległego personelu medycznego, 3) przeprowadzanie wstępnego instruktażu stanowiskowego podległego personelu medycznego Podmiotu, 4) sporządzanie i kontrolowanie harmonogramów czasu pracy podległego personelu, 5) kontrola dokumentacji i sprawozdawczości prowadzonej przez podległy personel medyczny Podmiotu, 6) nadzór nad doskonaleniem zawodowym podległego personelu oraz planowanie i przeprowadzanie szkoleń podległego personelu, 7) współpraca z odpowiednimi kierownikami komórek organizacyjnych Podmiotu w zakresie spraw dotyczących poradni i pracowni Podmiotu, 8) dokonywanie okresowych analiz i ocen jakości i efektywności pracy podległego personelu medycznego, 9) nadzorowanie stanu sanitarno-higienicznego zakładu oraz przestrzeganie procedur związanych z zapobieganiem zakażeniom wewnątrzzakładowym Radca Prawny podlega bezpośrednio Dyrektorowi Podmiotu. 6. Do zadań Radcy Prawnego należy w szczególności: 1) sporządzanie opinii prawnych, 2) sporządzanie projektów dotyczących wewnętrznych aktów prawnych Podmiotu, 3) opiniowanie umów i porozumień pod względem formalno-prawnym, 4) doradztwo prawne w zakresie działalności Podmiotu, 5) reprezentowanie Podmiotu przed sądami i urzędami Stanowisko ds. osobowych podlega służbowo i funkcjonalnie Dyrektorowi Podmiotu. 2. Do zadań pracownika na Stanowisku ds. osobowych należy w szczególności:

16 1) prowadzenie spraw w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz spraw wynikających ze stosunku pracy pracowników Podmiotu, 2) przedstawianie Dyrektorowi propozycji warunków zatrudnienia oraz sprawdzanie zgodności tych warunków z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, 3) prowadzenie imiennej ewidencji pracowników Podmiotu oraz rozliczenia wg grup zawodowych, 4) prowadzenie akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy pracowników Podmiotu, 5) kompletowanie dokumentacji i przygotowywanie wniosków o emerytury i renty pracowników Podmiotu, 6) dokonywanie zgłoszeń i zmian do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 7) sporządzanie i przekazywanie odpowiednim instytucjom sprawozdań przewidzianych przez przepisy prawne Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy podlega służbowo i funkcjonalnie Dyrektorowi Podmiotu. 2. Do zadań pracownika na Stanowisku ds. bezpieczeństwa i higieny pracy należy w szczególności: 1) przeprowadzanie okresowych przeglądów stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, opracowywanie i przedkładanie wniosków dot. stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, 2) kontrola przestrzegania przez pracowników obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 3) prowadzenie instruktaży wstępnych ogólnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla nowo zatrudnianych pracowników jak również osób odbywających staż w Podmiocie, 4) organizowanie szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Podmiotu, 5) opracowywanie projektów wewnętrznych regulaminów, zarządzeń i instrukcji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, 6) prowadzenie rejestru, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy oraz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, 7) uczestnictwo w dochodzeniach powypadkowych oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności wypadków, 8) współdziałanie z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną pracowników, 9) informowanie Dyrektora o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych Stanowisko ds. Przeciw Pożarowych podlega służbowo i funkcjonalnie Dyrektorowi Podmiotu. 2. Do zadań pracownika na Stanowisku ds. ochrony przeciwpożarowej należy wykonywanie działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji, w szczególności: w szczególności: 1) przeprowadzanie okresowych przeglądów stanu ochrony przeciwpożarowej, opracowywanie i przedkładanie wniosków odnośnie stanu ochrony przeciwpożarowej Podmiotu, 2) kontrola przestrzegania przez pracowników obowiązujących przepisów zakresie ochrony przeciwpożarowej, 3) prowadzenie instruktaży wstępnych ogólnych w zakresie ochrony pożarowej dla nowozatrudnianych pracowników, jak również osób odbywających staż w Podmiocie,

17 4) organizowanie szkoleń w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla pracowników Podmiotu, 5) opracowywanie projektów wewnętrznych regulaminów, zarządzeń i instrukcji w sprawach z zakresu ochrony przeciwpożarowej, 6) prowadzenie rejestru, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, 7) opracowywanie metod prewencji przeciwpożarowej, 8) sprawowanie nadzoru nad prawidłowością działania sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych, oznakowaniem i utrzymaniem dróg ewakuacyjnych, 9) współdziałanie z organami Komendy Państwowej Straży Pożarnej w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną przeciwpożarową. ROZDZIAŁ VI Warunki współdziałania komórek organizacyjnych Podmiotu 31 Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych Podmiotu należy w szczególności: 1) realizacja zadań Podmiotu, określonych w przepisach prawnych, 2) inicjowanie działań służących skuteczniejszej realizacji zadań Podmiotu, 3) dbałość o należyty wizerunek Podmiotu, 4) działania na rzecz racjonalizacji zatrudnienia, 5) działania na rzecz właściwego wykorzystania czasu pracy i potencjału pracowniczego. ROZDZIAŁ VII Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych 32 Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych określają umowy cywilnoprawne zawarte z podmiotami leczniczymi udzielającymi świadczeń uzupełniających działalność Podmiotu.

18 ROZDZIAŁ VIII Prawa i obowiązki pacjenta Pacjent ma prawo do: 1) świadczeń zdrowotnych, udzielanych przez osoby uprawnione do ich udzielania, 2) wyrażania zgody albo odmowy na zabiegi diagnostyczne, po uzyskaniu odpowiedniej informacji, 3) poznania personaliów i statusu zawodowego osób, które go diagnozują, 4) zasięgnięcia drugiej opinii (prawo do konsultacji) o ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, 5) uzyskania informacji o stanie zdrowia, w sposób odpowiadający jego zdolnościom rozumienia, 6) do wyrażania zgody na udzielenie o stanie jego zdrowia innym osobom, 7) intymności i poszanowania godności osobistej w czasie udzielania świadczeń, 8) ochrony danych osobowych w zakresie przewidzianym obowiązującymi przepisami prawnymi, 9) otrzymania świadczenia bez zbędnej zwłoki, 10) dobrej opieki, która wyraża się przez wysokie standardy techniczne jak i dobre stosunki międzyludzkie, 11) wglądu do cennika usług medycznych, 12) złożenia skargi, jeśli pacjent lub osoba go reprezentująca uzna, że prawa zostały naruszone może: a) zwrócić się z interwencją do bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczenia albo do Kierownika Działu Orzeczniczo-Konsultacyjnego a następnie do Dyrektora Podmiotu, b) w razie niezadowalającego załatwienia skargi, zwrócić się o jej rozpatrzenie do Rady Społecznej a następnie do organu, który utworzył Podmiot, c) jeżeli naruszenie dotyczy fachowej czynności medycznej, zwrócić się do Okręgowej Izby Lekarskiej lub Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, d) skierować sprawę do sądu powszechnego, jeżeli w wyniku działania lub zaniechania Podmiotu lub osoby wykonującej zawód medyczny, naruszono dobro osobiste lub wyrządzono szkodę materialną. 2. Pacjentowi nieletniemu (badania profilaktyczne uczniów) przysługują wyżej określone prawa z tym, że: 1) prawo pacjenta do wyrażania zgody lub odmowy zabiegu diagnostycznego, który ma być udzielony nieletniemu do lat 16, przysługują osobom reprezentującym jego prawa w myśl odrębnych przepisów, 2) zgoda na zabieg diagnostyczny pacjenta nieletniego, który ukończył 16 lat wymaga potwierdzenia przez osobę reprezentującą jego prawa, 3) odmowę wyrażenia zgody na zabieg pacjenta nieletniego, który ukończył 16 lat wymaga przedstawienia sprawy sądowi opiekuńczemu, który może udzielić zezwolenia na taki zabieg. 34 Pacjent ma obowiązek: 1) na żądanie pracownika służby zdrowia udostępnić swoje dane osobowe oraz dokument stwierdzający uprawnienia do świadczeń zdrowotnych, 2) rzetelnie informować personel medyczny o stanie swojego zdrowia,

19 3) przestrzegania ustalonych terminów udzielania świadczeń, 4) zachować się zgodnie z zasadami kultury i współżycia międzyludzkiego, 5) zachować zasady higieny, 6) w okresie jesienno-zimowym, pozostawiania odzieży wierzchniej w szatni, 7) przestrzegania obowiązujących na terenie Podmiotu zasad bezpieczeństwa i p.poż. ROZDZIAŁ IX Wysokość opłat pobieranych przez Podmiot 35 Wysokość opłat za wykonanie świadczeń zdrowotnych inne niż finansowane ze środków publicznych ustalona jest w cenniku usług medycznych stanowiącym załącznik do zarządzenia Dyrektora. Opłaty mogą być dokonywane w kasie Podmiotu, lub poprzez wpłatę na rachunek bankowy wskazany w wystawionej fakturze. 36 Podmiot pobiera opłatę za udostępnienie dokumentacji medycznej w Podmiocie za każdą stronę kserokopii dokumentacji medycznej w formacie A4 oraz za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych w maksymalnej wysokości ustalonej na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia, ogłaszanego raz na kwartał. ROZDZIAŁ X Postanowienia końcowe 37 Pracownicy Podmiotu nie mogą wykorzystywać dla celów innych niż służbowe pomieszczeń, urządzeń technicznych i aparatury medycznej pozostających w dyspozycji Podmiotu. 38 Do spraw nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz postanowienia wewnętrznych aktów normatywnych Podmiotu. Zmiany regulaminu wymagają zachowania formy pisemnej i mogą zostać wprowadzone wyłącznie w trybie właściwym dla wprowadzenia regulaminu. 39

20 Regulamin Organizacyjny wchodzi w życie z dniem podpisania Zarządzenia wprowadzającego przez Dyrektora, po uprzednim zaopiniowaniu Regulaminu przez Radę Społeczną Podmiotu. Liczba odwiedzin: 250 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Osoba odpowiedzialna za informację: Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy w Krakowie Administrator Podmiotu Renata Prokopek Czas wytworzenia: :06:46 Czas publikacji: :06:46 Data przeniesienia do archiwum: Brak

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Rozdział I. Postanowienia ogólne. Rozdział II. Cele i zadania podmiotu. Rozdział III. Struktura organizacyjna. SPIS TREŚCI Rozdział IV. Zakres

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/641/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 22 lutego 2010 roku

UCHWAŁA NR XLIV/641/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 22 lutego 2010 roku UCHWAŁA NR XLIV/641/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 22 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu. Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja 8 września 2016r. str. 1 AKTY PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja: 8 września 2016r. Lp. ROZPORZĄDZENIA: NR AKT: 1996 r. 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja 27 kwiecień 2017r. str. 1 AKTY PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja: 27 kwiecień 2017r. Lp. ROZPORZĄDZENIA: NR AKT: 1996 r. 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja 17 wrzesień 2015 str. 1 AKTY PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja: 17 wrzesień 2015 Lp. ROZPORZĄDZENIA: NR AKT: 1996 r. 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu

S T A T U T Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 21/2012 Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu z dnia 05 grudnia 2012 roku S T A T U T Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 6 grudnia 2016 r. Poz. 7691

Poznań, dnia 6 grudnia 2016 r. Poz. 7691 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 6 grudnia 2016 r. Poz. 7691 UCHWAŁA NR XXIV/682/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1420/06. z dnia 22 marca 2006

UCHWAŁA Nr 1420/06. z dnia 22 marca 2006 UCHWAŁA Nr 1420/06 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 22 marca 2006 W sprawie zatwierdzenia planu zadań rzeczowo-finansowych realizowanych w 2006 r. przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach.

Bardziej szczegółowo

Statut Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie

Statut Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie Załącznik do Uchwały NR XXIX/555/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2013 r. Statut Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie Styczeń 2013 Rozdział I Nazwa i siedziba 1 1. Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 17 października 2003 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 199, poz. 1938. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach, zwany dalej WORD-em, jest samorządową wojewódzką osobą prawną 2. Zadania WORD-u szczegółowo określa ustawa z dnia 20

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORZĄDKOWY NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM OPIEKI MEDYCZNEJ,,AUTYZM W KOSZALINIE

REGULAMIN PORZĄDKOWY NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM OPIEKI MEDYCZNEJ,,AUTYZM W KOSZALINIE REGULAMIN PORZĄDKOWY NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM OPIEKI MEDYCZNEJ,,AUTYZM W KOSZALINIE Podstawy prawne funkcjonowania 1 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Opieki Medycznej,,Autyzm

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy (druk nr 305 )

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy (druk nr 305 ) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy (druk nr 305 ) USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. O SŁUŻBIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Podmiotu leczniczego KOBAMED S.C. Marcin Barczyński, Aleksander Konturek

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Podmiotu leczniczego KOBAMED S.C. Marcin Barczyński, Aleksander Konturek REGULAMIN ORGANIZACYJNY Podmiotu leczniczego KOBAMED S.C. Marcin Barczyński, Aleksander Konturek 1 1. Regulamin określa organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy,

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE dotyczące rejestracji i funkcjonowania praktyk lekarskich. Zagadnienia ogólne

AKTY PRAWNE dotyczące rejestracji i funkcjonowania praktyk lekarskich. Zagadnienia ogólne Opracowanie: Halina Porębska sekretarz KS NRL członek Zespołu Legislacyjnego NRL mec. Elżbieta Czarnecka radca prawny OIL w Gdańsku AKTY PRAWNE dotyczące rejestracji i funkcjonowania praktyk lekarskich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/328/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 lutego 2012 roku

UCHWAŁA NR XIX/328/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 lutego 2012 roku UCHWAŁA NR XIX/328/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu. Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6216

Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6216 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6216 UCHWAŁA NR XI/303/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 października 2015 r. w sprawie nadania statutu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 280/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 280/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 280/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Oddział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Departamencie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 199/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 199/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 199/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu spraw prowadzonych przez Oddział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Bardziej szczegółowo

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY Nutricare Sp. z o.o. dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą Nutricare Sp. z o.o.(dalej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA

Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA I. Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA 1. Centrum Medyczne CEUTICA, zwane dalej Centrum Medyczne CEUTICA jest podmiotem leczniczym, działającym na podstawie Ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA Załącznik nr 2 REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA 1. Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia, zwane dalej Centrum, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej HOSPICJUM DOMOWE "KOLORY" z/s w Lesznie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej HOSPICJUM DOMOWE KOLORY z/s w Lesznie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej HOSPICJUM DOMOWE "KOLORY" z/s w Lesznie 1 & 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin organizacyjny NZOZ Hospicjum Domowe "Kolory" z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO. Podstawy prawne funkcjonowania

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO. Podstawy prawne funkcjonowania Stomatologia BEMO DENT CLINIC REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO Podstawy prawne funkcjonowania 1 Niniejszy regulamin został przyjęty na podstawie art. 24 w zw. Z art 23 ustawy z dnia 15 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny PTUAiW w Białogardzie

Regulamin Organizacyjny PTUAiW w Białogardzie Regulamin Organizacyjny PTUAiW w Białogardzie 1 1. Regulamin określa organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot SPZOZ WOTUW STANOMINO. Przychodnia Terapii Uzależnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod nazwą II Szpital Miejski im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi 2. Podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZAYCJNY PUBLICZNEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W KOSZALINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZAYCJNY PUBLICZNEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W KOSZALINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZAYCJNY PUBLICZNEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W KOSZALINIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny określa szczegółową organizację i zasady funkcjonowania, a także zakres

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r.

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 28*46-081 Dobrzeń Wielki* tel./fax (77) 4032550 e-mail: dobrzen@dobrzwielki.pl GOPS.101.1010-1.21.2011 Zarządzenie z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y OŚRODKA REHABILITACYJNEGO W K O Ś C I A N I E ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r.

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 247/2012 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie : zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi Na podstawie art. 30 ust

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Gminy Czerwonak z dnia. 2016 roku STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Samorządowa Administracja Placówek

Bardziej szczegółowo

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1.

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr 24/2012 Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o. z dnia 25 czerwca 2012 r. STATUT podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst

Bardziej szczegółowo

Statut Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. Rozdział I Przepisy ogólne

Statut Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do uchwały nr 11/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 stycznia 2017 r. Statut Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Rozdział I Przepisy ogólne 1. 1. Mazowiecki Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

STATUT Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno - Ortopedycznego im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

STATUT Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno - Ortopedycznego im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Załącznik do uchwały Nr XXV/247/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 czerwca 2012 roku STATUT Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno - Ortopedycznego im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie - Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

STATUT Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu

STATUT Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu Uchwała Nr XV/195/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WARSZAWIE CORPOMED

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WARSZAWIE CORPOMED REGULAMIN ORGANIZACYJNY NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WARSZAWIE CORPOMED ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne NZOZ CORPOMED 1 zwany również dalej NZOZ działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 15 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY W r o c ł a w 2 0 1 4 S p i s t r e ś c i I Postanowienia ogólne 3 II. Firma podmiotu leczniczego 3 III. Cele i zadania podmiotu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 12 lipca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/247/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 12 lipca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/247/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 1393 UCHWAŁA NR XXV/247/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Lubuskiemu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy, zadań i statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN ORGANIZACYJNY Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny spółki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach. Na podstawie art. 36 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Nazwa, siedziba, cele i zadania

Rozdział I Nazwa, siedziba, cele i zadania Załącznik do uchwały Nr Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODKA REHABILITACYJNO-WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W JAWORZNIE Rozdział

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA NEUROPSYCHIATRYCZNEGO IM. OSKARA BIELAWSKIEGO W KOŚCIANIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZDROWE CENY S.C. KAROL STĘPEK, GRZEGORZ SMOŁA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZDROWE CENY S.C. KAROL STĘPEK, GRZEGORZ SMOŁA REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZDROWE CENY S.C. KAROL STĘPEK, GRZEGORZ SMOŁA I. Postanowienia ogólne 1 Zgodnie z art. 23 i 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 r. Nr 112

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Podmiotu leczniczego prowadzonego przez przedsiębiorcę Bożenę Maciek-Haściło prowadzącego działalność leczniczą Przychodnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia. Art. 1.

USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 419, Nr 76, poz. 641, z 2010 r. Nr 107, poz. 679, z 2011

Bardziej szczegółowo

Zadania z zakresu służby medycyny pracy realizowane przez MOMP w Krakowie

Zadania z zakresu służby medycyny pracy realizowane przez MOMP w Krakowie Zadania z zakresu służby medycyny realizowane przez MOMP w Krakowie Kwota kontraktu 4 228 550 zł I. Zadania realizowane przez Dział Orzeczniczo-Konsultacyjny: UMOWA ANEKS Wizyty i porady orzecznicze /

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku. Projekt z dnia 17 października 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały nr 82/378/2016 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego z dnia 27.12.2016r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/166/2012 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 31 maja 2012 r. w Czarnym Dunajcu.

UCHWAŁA NR XIX/166/2012 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 31 maja 2012 r. w Czarnym Dunajcu. UCHWAŁA NR XIX/166/2012 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia statutu Samodzielnego Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Specjalistycznej przychodni lekarskiej Alfamed

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Specjalistycznej przychodni lekarskiej Alfamed REGULAMIN ORGANIZACYJNY Specjalistycznej przychodni lekarskiej Alfamed PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA PODMIOTU LECZNICZEGO 1 1. Alfamed Sławomir Wiśniewski zwana dalej zakładem jest podmiotem leczniczym niebędącym

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W WOLICY

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W WOLICY UCHWAŁA NR XXVIII/527/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy. (Dz. U. z dnia 13 sierpnia 1997 r.)

USTAWA. z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy. (Dz. U. z dnia 13 sierpnia 1997 r.) USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy. (Dz. U. z dnia 13 sierpnia 1997 r.) Art. 1. W celu ochrony zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków związanych ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku

ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury i Sportu w Postominie Na podstawie art. 13

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

nadania Statutu Samodzielnemu Gminnemu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu.

nadania Statutu Samodzielnemu Gminnemu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu. U C H W A Ł A Nr XLVI/427/2014 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 24 października 2014 r. w sprawie: nadania Statutu Samodzielnemu Gminnemu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu. Działając

Bardziej szczegółowo

Badania potrzebne do pozwolenia na broń

Badania potrzebne do pozwolenia na broń Badania potrzebne do pozwolenia na broń Kujawskie Centrum Medyczne Farma- Med Inowrocław, ul. Dworcowa 71 Rejestracja indywidualna : mgr Renata Buczyńska telefon: 603-209-603 (telefon/ sms). Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne Załącznik do zarządzenia nr 22/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka kultury i Sportu w Pyskowicach z dnia 03.12.2014 r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 1 P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - AKTUALNY STAN PRAWNY

1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 1 P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - AKTUALNY STAN PRAWNY 1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 1 P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - AKTUALNY STAN PRAWNY 2 S t r o n a Informacje o dokumencie Właściciel Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 20 kwietnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IV/27/15 RADY GMINY OLESNO. z dnia 24 marca 2015 roku

Kraków, dnia 20 kwietnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IV/27/15 RADY GMINY OLESNO. z dnia 24 marca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 20 kwietnia 2015 r. Poz. 2456 UCHWAŁA NR IV/27/15 RADY GMINY OLESNO z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

BDG/15/2011/PN zał. nr 8. Wzór umowy

BDG/15/2011/PN zał. nr 8. Wzór umowy BDG/15/2011/PN zał. nr 8 Wzór umowy zawarta w Katowicach w dniu pomiędzy Wyższym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40-055), przy ul. Ks. J. Poniatowskiego, NIP:634-10-87-040, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XXIX/549/12. z dnia 17 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA XXIX/549/12. z dnia 17 grudnia 2012 roku UCHWAŁA XXIX/549/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. Oskara Bielawskiego w Kościanie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne, nazwa, siedziba 1 1. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAKŁADU OBSŁUGI SZKÓŁ W PCIMIU

STATUT ZAKŁADU OBSŁUGI SZKÓŁ W PCIMIU Załącznik do uchwały Nr XXII/163/08 Rady Gminy Pcim z dnia 31.07.2008 r. STATUT ZAKŁADU OBSŁUGI SZKÓŁ W PCIMIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakład Obsługi Szkół zwany dalej Zakładem jest gminną jednostką

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie ... Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa organizację i funkcjonowanie Centrum

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kowali Kowala 105, 26-624 Kowala-Stępocina

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kowali Kowala 105, 26-624 Kowala-Stępocina Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kowala Nr XIX/106/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kowali Kowala 105, 26-624 Kowala-Stępocina I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 21 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 21 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Czerwonaku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Nakło nad Notecią, dnia 14 września 2017r. str. 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

Bardziej szczegółowo

STATUT Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii (teks jednolity, aktualny na dzień r.)

STATUT Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii (teks jednolity, aktualny na dzień r.) STATUT Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii (teks jednolity, aktualny na dzień 11.08.2015 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy

USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1997 Nr 96 poz. 593 USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy Art. 1. W celu ochrony zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków związanych ze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gdyni Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny Stowarzyszenia Promyk siedzibą w Giżycku, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia Dz.Urz.MZ.08.8.50 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia (Dz. Urz. MZ z dnia 29 lipca 2008 r.) Na podstawie art. 33j

Bardziej szczegółowo

Statut. Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK. w Białymstoku. (tekst ujednolicony) Rozdział I. Nazwa, siedziba i obszar działania.

Statut. Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK. w Białymstoku. (tekst ujednolicony) Rozdział I. Nazwa, siedziba i obszar działania. Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku Statut Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku (tekst ujednolicony) Rozdział I Nazwa, siedziba i obszar działania. Samodzielny Szpital

Bardziej szczegółowo

Projekt. na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika po zaopiniowaniu przez Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej. Rada Miasta Rybnika uchwala:

Projekt. na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika po zaopiniowaniu przez Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej. Rada Miasta Rybnika uchwala: Projekt z dnia 16 września 2013 r. Zatwierdzony przez... (2013/075520) UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA z dnia... 2013 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Leczniczo Rehabilitacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/273/2016 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 21 czerwca 2016 roku

Kraków, dnia 30 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/273/2016 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 21 czerwca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 czerwca 2016 r. Poz. 3794 UCHWAŁA NR XXI/273/2016 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/99/07 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 czerwca 2007r.

Uchwała Nr X/99/07 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 czerwca 2007r. Uchwała Nr X/99/07 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Pruszkowie Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LII/840/14 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Olsztyn, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LII/840/14 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 30 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 2016 UCHWAŁA NR LII/840/14 RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Szpitalowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 8 ust. 5 statutu Miejskiego Zespołu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne 1. Miejski Zespół Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu Załącznik do Zarządzenia 36/2011 kierownika DDPS z dnia 09 września 2011 roku Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU SATYSFAKCJĘ PACJENTA OSIĄGAMY POPRZEZ WYSOKĄ JAKOŚĆ I DOSKONALENIE NASZYCH

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach dr inż. Rafał Kołodziejczyk Świętokrzyska Nagroda Jakości 451/S/2011 PN-EN ISO 9001:2009 Całkowity koszt projektu w części przeznaczonej dla WOMP (~3%): 504

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁOGOWIE I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny określa strukturę organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych

UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych Zawarta w dniu r. w Nowym Wiśniczu pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nowym Wiśniczu, przy ul. Podzamcze 4, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA

KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA 1 Dział I Prawa Pacjenta Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. z dnia 06.11.2008r. (Dz.U.2009 nr 52, poz.417 z póź.zm.) w rozdziałach II XI określa następujące

Bardziej szczegółowo

Rozdział X WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI LECZNICZYMI

Rozdział X WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI LECZNICZYMI Rozdział X WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI LECZNICZYMI 58. 1. Podmiot leczniczy współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie prawidłowości diagnostyki, leczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BRZOZOWIE PODKARPACKIEGO OŚRODKA ONKOLOGICZNEGO IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA

S T A T U T SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BRZOZOWIE PODKARPACKIEGO OŚRODKA ONKOLOGICZNEGO IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA S T A T U T SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BRZOZOWIE PODKARPACKIEGO OŚRODKA ONKOLOGICZNEGO IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA Tekst jednolity stan na dzień 15.06.2012r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

Karta obowiązków i uprawnień OR OBOWIĄZKI:

Karta obowiązków i uprawnień OR OBOWIĄZKI: 46-14 6 Imię i nazwisko Komórka organizacyjna Stanowisko Katarzyna Sławska Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Stanowisko ds. oświaty i pozyskiwania środków unijnych OBOWIĄZKI: I. W ZAKRESIE ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRZEŚNI

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRZEŚNI STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRZEŚNI Tekst jednolity wg stanu na dzień 29.06.2004 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ. w Krakowie ul. Praska 25. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ. w Krakowie ul. Praska 25. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr...do Zarządzenia Nr... Prezydenta Miasta Krakowa z dnia...2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w Krakowie ul. Praska 25. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Statut. Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Statut. Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Statut Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Kwiecień 2012 1 Rozdział I Nazwa i siedziba 1 1. Obwód Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 31 sierpnia 2016 roku

Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 31 sierpnia 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz. 5101 UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie: uchylenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach 1 Bezledy 2010 rok POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ we WLENIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ we WLENIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ we WLENIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wleniu jest podmiotem leczniczym niebędącym

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 3 stycznia 2017 r. Poz. 24 UCHWAŁA NR XIV/148/2016 RADY POWIATU W ZAMOŚCIU. z dnia 23 listopada 2016 r.

Lublin, dnia 3 stycznia 2017 r. Poz. 24 UCHWAŁA NR XIV/148/2016 RADY POWIATU W ZAMOŚCIU. z dnia 23 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 3 stycznia 2017 r. Poz. 24 UCHWAŁA NR XIV/148/2016 RADY POWIATU W ZAMOŚCIU z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu

Bardziej szczegółowo