Instrukcja O GOSPODARCE PSAMI SŁUŻBOWYMI W SIŁACH ZBROJNYCH RP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja O GOSPODARCE PSAMI SŁUŻBOWYMI W SIŁACH ZBROJNYCH RP"

Transkrypt

1 INSPEKTORAT WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA Załącznik do decyzji Nr 623/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 2007 r. Syg. Zdr. Nr 243/2007 r. Instrukcja O GOSPODARCE PSAMI SŁUŻBOWYMI W SIŁACH ZBROJNYCH RP WARSZAWA 1

2 SPIS TREŚCI Rozdział I Zasady ogólne...3 Rozdział II Zasady organizacyjne gospodarki psami służbowymi...4 Rozdział III Organizacja szkolenia i testowania sprawności użytkowej psów służbowych..5 Rozdział IV Zasady utrzymania i wykorzystania psów służbowych Obowiązki dowódcy Obowiązki przewodnika psa Szkolenie doskonalące Żywienie psów Pomieszczenia dla psów Ogólne zasady pracy z psem Podstawowe zasady pielęgnacji psów służbowych...10 Rozdział V Zakup, przekazanie, wybrakowanie oraz przekwalifikowanie psów służbowych Zakup psów Przekazanie psa służbowego Wybrakowanie psa służbowego Postępowanie w przypadku strat...12 Rozdział VI Zasady nadzoru weterynaryjnego nad gospodarką psami służbowymi...13 Rozdział VII Wymagania, przygotowanie i wykorzystanie psów służbowych poza granicami państwa Przygotowanie psów służbowych do pracy w rejonie operacji Przemieszczenie psów służbowych w rejon operacji Zakwaterowanie, higiena, pielęgnacja i żywienie psów służbowych w rejonie operacji Profilaktyka zdrowotna po powrocie z rejonu operacji...19 Rozdział VIII Ewidencja, dokumentacja psów służbowych i sprawozdawczość...19 Załączniki: 1. Dowód tożsamości psa służbowego Atest psa służbowego Upoważnienia przewodnika do wykonywania czynności z użyciem psa Książka ewidencji i przeglądu psów służbowych Protokół wybrakowania psa służbowego Protokół zdawczo odbiorczy Dziennik pracy psa służbowego Dziennik szkolenia doskonalącego psa służbowego Tabela należności dla psa służbowego Pomieszczenia dla psów...37 str. ROZDZIAŁ I ZASADY OGÓLNE 1. Instrukcja określa: 1) zasady organizacji gospodarki psami służbowymi; 2) zasady organizacji szkolenia i testowania sprawności użytkowej psów służbowych; 2

3 - 3-3) zasady utrzymania i wykorzystania psów służbowych w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej; 4) zasady zakup, przeklasyfikowanie, przekazywanie i wybrakowanie psów służbowych; 5) zasady przygotowania i wykorzystywania psów służbowych przeznaczonych do pracy poza granicami państwa; 6) zasady nadzoru weterynaryjnego nad gospodarką psami służbowymi; 7) zasady dokumentacji i sprawozdawczości dotyczące psów służbowych. 2. Użyte w decyzji określenia oznaczają: 1) atest formalne potwierdzenie zdolności psa do wykonywania zadań, do których został wytresowany; 2) doskonalenie sprawności użytkowej - jest to zespół zabiegów tresury mających na celu podwyższenie sprawności lub co najmniej utrzymywanie psa w pełnej zdolności do realizacji zadań, do których został wytresowany; 3) dowódca dowódca, komendant, szef, kierownik jednostki lub instytucji wojskowej; 4) OSPiTPS Ośrodek Szkolenia Przewodników i Tresury Psów Służbowych przy Wojskowym Ośrodku Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie; 5) OWC oddział warty cywilnej; 6) pies służbowy pies etatowy jednostki lub instytucji wojskowej; 7) pies specjalny pies służbowy wytresowany do wykonywania zadań innych niż o specjalności patrolowej i wartowniczej; 8) PKW Polski Kontyngent Wojskowy; 9) przewodnik psa służbowego - żołnierz zawodowy lub pracownik wojska, który ukończył specjalistyczny kurs szkolenia na przewodnika psa służbowego i uzyskał pozytywną ocenę z egzaminu końcowego; 10) KG ŻW Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej; 11) RSZ - Rodzaj Sił Zbrojnych; 12) sprawność użytkowa psa jest to zdolność psa do wykonania zadań w specjalności, do której został wytresowany; 13) WOFiTM Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej; 14) wojskowy lekarz weterynarii lekarz weterynarii WOMP, RSZ lub OSPiTPS; 15) WOMP Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej; 16) ŻW Żandarmeria Wojskowa. ROZDZIAŁ II ZASADY ORGANIZACYJNE GOSPODARKI PSAMI SŁUŻBOWYMI 3. Jednostki i instytucje wojskowe wyposaża się w przewodników i psy służbowe celem realizacji zadań ochronnych oraz specjalnych. 4. Psy służbowe w wojsku wykorzystywane są w specjalnościach: 1) patrolowej; 3

4 - 4-2) wartowniczej; 3) wykrywania materiałów wybuchowych i broni; 4) wykrywania min; 5) wykrywania narkotyków; 6) innych, w zależności od potrzeb Sił Zbrojnych RP. 5. Szkolenie przewodników, zakup i tresurę psów służbowych na potrzeby jednostek i instytucji wojskowych, w specjalnościach wymienionych w pkt 4., realizuje Ośrodek Szkolenia Przewodników i Tresury Psów Służbowych przy WOFiTM w Celestynowie. 6. Kandydat na przewodnika psa musi między innymi spełniać następujące warunki: 1) posiadać ukończoną szkołę średnią; 2) wyrazić pisemną zgodę na pełnienie tego rodzaju służby; 3) posiadać dobry stan zdrowia, brak schorzeń mogących nasilić się na skutek pracy z psem służbowym, potwierdzony aktualnymi badaniami lekarskimi. 7. Przewodnikiem psa służbowego może być żołnierz zawodowy lub pracownik wojska, który ukończył specjalistyczny szkolenie na przewodnika psa służbowego i uzyskał pozytywną ocenę z egzaminu końcowego. 8. Przewodnik może posiadać wyznaczonego pomocnika do pielęgnacji, żywienia i szkolenia doskonalącego psa służbowego. 9. Nadzór nad organizacją zakupu, szkoleniem, wykorzystaniem, utrzymaniem, brakowaniem, żywieniem, opieką lekarsko-weterynaryjną i dobrostanem psów służbowych w jednostkach i instytucjach wojskowych, sprawuje wojskowa służba weterynaryjna. 10. Szefowie pionu szkolenia Dowództw Rodzajów Sił Zbrojnych, a w Żandarmerii Wojskowej szef pionu dochodzeniowo-śledczego KG ŻW składają, zapotrzebowanie na kolejny rok kalendarzowy, w zakresie szkolenia przewodników, zakupu i tresury oraz doszkalania (atestacji) psów służbowych, do szefa służby weterynaryjnej Wojska Polskiego, w ogólnie przyjętych terminach planowania budżetowego. 11. Zabrania się wykonywania zadań ochronnych lub specjalnych przewodnikom psów służbowych bez ważnego upoważnienia do wykonywania czynności z użyciem psa, którego wzór został określony w załączniku Nr 3 i wykorzystywania psów służbowych bez ważnego atestu, którego wzór został określony w załączniku Nr 2, w specjalności do której zostały wyszkolone. 12. Podstawą wpisania psa do książki ewidencji i przeglądu psów służbowych, której wzór określa załącznik Nr 4, w jednostce lub instytucji wojskowej albo w przypadku przejścia przewodnika z psem do innej jednostki jest protokół zdawczo-odbiorczy, którego wzór określa załącznik Nr Podstawą skreślenia psa służbowego z książki ewidencji i przeglądu psów służbowych w jednostce lub instytucji wojskowej jest protokół wybrakowania psa, którego wzór określa załącznik Nr W przypadku użytkowania psa specjalnego, za zgodą dowódcy, dopuszcza się przebywanie psa służbowego wraz z przewodnikiem w miejscu zamieszkania przewodnika. ROZDZIAŁ III ORGANIZACJA SZKOLENIA I TESTOWANIA SPRAWNOŚCI UŻYTKOWEJ PSÓW SŁUŻBOWYCH 4

5 Podstawową formą szkolenia przewodników i tresury psów jest szkolenie stacjonarne, prowadzone w formie kursów specjalistycznego i doszkalającego (atestacyjnego) w Ośrodku Szkolenia Przewodników i Tresury Psów Służbowych w Celestynowie. 16. Szkolenie psów specjalnych i ich przewodników, ze względu na potrzeby wojska, w zakresie specjalistycznym może być realizowane w innych specjalistycznych ośrodkach w kraju i poza jego granicami, za zgodą szefa komórki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej właściwej do spraw zdrowia. 17. Programy szkolenia i doskonalenia przewodników oraz psów w poszczególnych specjalnościach opracowuje kierownik OSPiTPS, a po zaopiniowaniu przez szefa służby weterynaryjnej Wojska Polskiego, zatwierdza szef komórki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej właściwej do spraw zdrowia. 18. Po ukończeniu kursów, o którym mowa w pkt 15., przeprowadza się egzamin sprawdzający poziom wyszkolenia przewodników i psów. 19. Ukończenie kursu przez przewodnika i psa służbowego z wynikiem pozytywnym potwierdza się wydaniem upoważnienia o nabyciu uprawnień przewodnika psa służbowego w określonej specjalności i atestu dla psa służbowego. Upoważnienie dla przewodnika do wykonywania czynności służbowych z użyciem psa i atest dla psa służbowego wydaje się na okres do 36 miesięcy. 20. Przedłużenie terminu ważności uprawnień przewodnika psa służbowego oraz atestu psa służbowego, na kolejny okres do 36 miesięcy, następuje po odbyciu kursu doszkalającego zakończonego egzaminem weryfikującym umiejętności przewodnika i psa służbowego. 21. Stwierdzenie przez Komisję Atestacyjną w OSPiTPS utraty sprawności użytkowej psa służbowego daje podstawę do anulowania atestu, zmianę specjalności lub jego wybrakowania. 22. Psy służbowe, będące w wyposażeniu jednostek i instytucji wojskowych, podlegają systematycznemu szkoleniu doskonalącemu. 23. Dla prawidłowego przebiegu tresury, czynności kontrolnych i testowania sprawności użytkowej psów, dowódcy jednostek wojskowych mogą zatrudnić pozorantów. ROZDZIAŁ IV ZASADY UTRZYMANIA I WYKORZYSTANIA PSÓW SŁUŻBOWYCH Obowiązki dowódcy 24. Dowódca jest odpowiedzialny za planowanie i prawidłowe wykorzystanie w służbie podległych mu przewodników i psów służbowych poprzez: 1) optymalne oraz racjonalne wykorzystanie przewodników i psów służbowych zgodnie z ich przeznaczeniem; 2) zatwierdzanie na podstawie programów szkolenia miesięcznych planów doskonalenia zawodowego przewodników i psów służbowych; 3) zapewnienie przewodnikom czasu niezbędnego na opiekę, pielęgnację, żywienie i utrzymanie higieny oraz zdrowia psów służbowych; 4) zapewnienie zaopatrzenia przewodników psów służbowych w należny sprzęt potrzebny do prowadzenia ćwiczeń doskonalących, żywienia i pielęgnacji psów, a także w przysługujące należności tabelaryczne; 5

6 - 6-5) dbanie o budowę i remonty pomieszczeń psów służbowych oraz zaplecza gospodarczego; 6) wnioskowanie do szefa pionu szkolenia Dowództwa RSZ, a w przypadku ŻW do szefa pionu dochodzeniowo-śledczego KG ŻW, o uzupełnienie oraz doszkalanie przewodników i psów służbowych w planowaniu na przyszły rok kalendarzowy; 7) wnioskowanie do kierownika OSPiTPS o sprawdzenie wartości użytkowej (atestacji) psa służbowego oraz o przedłużenie ważności upoważnienia przewodnika do wykonywania zadań z użyciem psa służbowego i atestu psa służbowego; 8) sprawowanie kontroli przydatności psów do służby, nie rzadziej niż raz na pół roku, dokonując wpisu w Dzienniku szkolenia doskonalącego psa służbowego, którego wzór określa załącznik Nr 8; 9) nadzorowanie przewodników psów specjalnych przeznaczonych do wyszukiwania narkotyków i materiałów wybuchowych co do zasad pobierania, zdawania oraz przechowywania materiałów szkoleniowych podlegających ścisłemu rozliczeniu; 10) zapewnienie w budżecie jednostki wojskowej środków finansowych na leczenie psów służbowych w nagłych przypadkach. Obowiązki przewodnika psa 25. Przewodnik psa służbowego odpowiedzialny jest za: 1) wykorzystanie psa zgodnie z jego przeznaczeniem; 2) karmienie, pielęgnowanie i utrzymanie zapewniające dobrostan psa; 3) dbanie o stan i konserwację oporządzenia psa oraz sprzętu i urządzeń służących doskonaleniu sprawności użytkowej psa; 4) planowanie i realizację szkoleń doskonalących przydzielonego psa służbowego; 5) doskonalenie własnych umiejętności z zakresu taktyki i techniki wykorzystania psów służbowych; 6) przestrzeganie zaleceń wojskowego lekarza weterynarii; 7) prowadzenie dokumentacji związanej z planowaniem i realizacją szkoleń doskonalących, odnotowywanych w Dzienniku szkolenia doskonalącego psa służbowego oraz pracy psa służbowego w Dzienniku pracy psa służbowego, którego wzór określony jest w załączniku Nr 7. Szkolenie doskonalące 26. Celem utrzymania poziomu wyszkolenia oraz przydatności psów służbowych do pracy, psy w jednostkach i instytucjach wojskowych podlegają systematycznemu szkoleniu doskonalącemu w jednostkach macierzystych. 27. Szkolenie doskonalące psów służbowych jest czynnością realizowaną przez przewodnika psa w formach ćwiczeń tresury przeprowadzanych cyklicznie w sposób indywidualny lub zorganizowany, zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym przez dowódcę jednostki wojskowej planem szkolenia. 6

7 Szkolenie doskonalące psów, w jednostkach i instytucjach wojskowych, należy przeprowadzić systematycznie z częstotliwością, nie mniej niż raz w tygodniu, a na jednorazowe ćwiczenia przeznacza się nie mniej niż 2 godziny. Czas i rodzaj przeprowadzanych ćwiczeń odnotowuje się w Dzienniku szkolenia doskonalącego psa służbowego. 29. W trakcie szkolenia doskonalącego należy uwzględniać braki zauważone u psa w czasie pełnienia służby. 30. Szkolenie doskonalące w jednostkach wojskowych prowadzi się z wykorzystaniem toru przeszkód, a w przypadku psów specjalnych dodatkowo z wykorzystaniem próbek zapachowych materiałów wybuchowych i narkotyków oraz środków bojowych (rozbrojonych, bez zapalnika). Żywienie psów 31. Żywienie psa musi być racjonalne, dostosowane do potrzeb organizmu i jego funkcji fizjologicznych. 32. W jednostkach i instytucjach wojskowych żywieniu podlegają wyłącznie psy służbowe. 33. Psy służbowe żywi się zgodnie z normami ustalonymi w odrębnych przepisach. 34. Dzienna norma karmy dla psów służbowych musi zabezpieczyć wszystkie potrzeby energetyczne psa służbowego wynikające z potrzeb fizjologicznych i wykonywanych zadań, a jej wymiar może ulegać zmianom zgodnie z postanowieniami odrębnych przepisów. 35. Propozycje ilości środków spożywczych zawartych w normie karmy dla psów, opracowanej przez Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia, przesyła się do Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. 36. W ramach obowiązujących wartości pieniężnych normy karmy dla psów, zwierzęta można żywić wyłącznie środkami spożywczymi w postaci: 1) konserw; 2) karmy suchej; 3) innych środków spożywczych, według zaleceń wojskowego lekarza weterynarii. 37. Psu należy zapewnić stały, nieograniczony dostęp do wody, z uwzględnieniem następujących zasad: 1) woda powinna być czysta, świeża i zdatna do picia, podawana w czystej misce, przeznaczonej tylko do wody; 2) w chłodnej porze roku, psu zapewnia się do picia wodę ogrzaną do temperatury pokojowej, podawaną podczas karmienia; 3) w porze letniej psu zapewnia się wodę świeżą, regularnie wymienianą; 4) zabrania się poić psa zmęczonego, bezpośrednio po pracy, zanim nie wypocznie. 38. Psy służbowe karmi się z zachowaniem następujących zasad: 1) psa powinien karmić tylko przewodnik lub jego pomocnik; 2) karma powinna być właściwej jakości, przed podaniem psu karmy należy skontrolować jej jakość organoleptyczną (swoisty wygląd i zapach); 3) psa karmi się wyłącznie z miski przeznaczonej do tego celu; 4) psa karmi się dwa razy dziennie zawsze o stałej porze, w miejscu stałego wypoczynku; 5) normę dzienną karmy dzieli się na dwie części, z zachowaniem zasady podawania karmy na godzinę przed rozpoczęciem pracy, podając 1/3 normy dziennej, a 2/3 normy po zakończeniu pracy po godzinnym odpoczynku; 7

8 - 8-6) nie wolno psu podawać gorącej jak również zimnej karmy; 7) jeżeli termin karmienia koliduje z czasem pełnienia służby, przewodnik zobowiązany jest zabrać tzw. suchy prowiant o wielkości odpowiedniej porcji; 8) spożywanie posiłku przez psa powinno odbywać się w zupełnym spokoju w obecności przewodnika lub jego pomocnika; 9) po nakarmieniu nie zjedzone resztki karmy należy usunąć a miskę umyć. Pomieszczenia dla psów 39. Pomieszczenia dla psów powinny znajdować się w miejscach suchych, przewiewnych, osłoniętych od wiatru i słońca, nie narażonych na zalanie wodą. Niedopuszczalna jest lokalizacja tych pomieszczeń w bezpośrednim sąsiedztwie uciążliwych źródeł hałasu i zapachów. 40. Każdy pies powinien posiadać osobną budę z wybiegiem (kojcem) o powierzchni od 4 do 16 m². Przykładowy opis budy wraz z wybiegiem dla psa rasy owczarek niemiecki zawiera załącznik nr Kojec o powierzchni 4-16 m 2 w zależności od wielkości psa, jest to przestrzeń zamknięta ze wszystkich stron dobrze naciągniętą drucianą siatką (także z góry) o oczkach 2 x 2 cm. Wysokość ogrodzenia minimum 200 cm. 42. Buda składa się z przedsionka i budy właściwej (legowiska). Legowisko musi być tak duże, aby pies leżący na boku, mógł swobodnie wyprostować wszystkie kończyny zbyt obszernego legowiska pies nie może ogrzać ciepłem własnego ciała. 43. Konstrukcja i materiały użyte do wykonania budy powinny zapewnić utrzymanie w jej wnętrzu temperatury powyżej 0 C w okresie zimowym: 1) dach powinien być uchylny lub zdejmowany umożliwiający dostęp do środka budy celem jej porządkowania, dezynfekcji i wietrzenia; 2) ściany powinny być pełne, stanowiące osłonę przed mrozem i silnym wiatrem; 3) przedsionek powinien stanowić 30% powierzchni budy, a legowisko - 70%; 4) w okresie zimowym otwór wejściowy do legowiska zabezpiecza się kurtyną z materiału izolacyjnego. 44. Ściany, podłoga i dach muszą być podwójne aby tworzyły przestrzeń izolacyjną wypełnioną styropianem i obite wewnątrz grubą folią. Odpowiednia izolacja chroni nie tylko przed mrozem, ale i upałem, uniemożliwiając m.in. silne nagrzanie budy. Wewnętrzne ściany budy muszą być składane na własne pióro, gładko wystrugane. 45. Wszystkie elementy drewniane budy muszą być zakonserwowane przeciwko grzybom, a zewnętrzne ściany budy zabezpieczone przed wilgocią farbą olejną lub emulsyjną. 46. Podłoga wybiegu w kojcach powinna być utwardzona, nienasiąkliwa, łatwo zmywalna, zapobiegająca poślizgowi, ze spadkiem 5 % w kierunku drzwi wejściowych do kojca. 47. Kojec powinien być zbudowany z materiałów trwałych, a konstrukcja o wysokiej stabilności i odporności mechanicznej. 48. Kojec powinien mieć furtkę wejściową otwierająca się do środka oraz drzwiczki do podawania karmy. Ogólne zasady pracy z psem 49. W zależności od charakteru pełnionej służby przewodnik posiada właściwe wyposażenie oraz niezbędny sprzęt stanowiący wyposażenie psa zgodnie z jego specjalnością, a także środki niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej. 8

9 Wykorzystując psy służbowe do ochrony obiektów należy bezwzględnie przyjąć zasadę, że etatowo liczba psów używanych do patrolowania powinna być równa liczbie przeszkolonych przewodników psów. 51. Odstępstwo od tej reguły jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku psów służbowych wystawianych na posterunkach stałych. W takich przypadkach jeden przewodnik psa służbowego nie powinien mieć przydzielonych więcej niż 2 psy, przy zachowaniu zasady, że przewodnikiem jest wyłącznie licencjonowany pracownik OWC lub żołnierz zawodowy. 52. Organizując służbę przewodnikom z psami w patrolach pieszych należy uwzględniać panujące warunki atmosferyczne. 53. Praca psa w patrolu pieszym i na posterunku wartowniczym trwa do 8 godzin na dobę i jest uwarunkowana temperaturą otoczenia i intensywnością opadów atmosferycznych, które to skracają czas pracy do 6 godzin, w przypadku gdy: 1) w okresie letnim temperatura powietrza wynosi powyżej + 25 C; 2) w okresie zimowym temperatura powietrza wynosi poniżej 15 C. 54. Psy w patrolu prowadzi się na smyczy i w kagańcu, z wyłączeniem psów wytresowanych do użycia bez kagańca oraz w sytuacjach uzasadnionych taktyką i techniką użycia psa. 55. Czas pracy psów specjalnych uzależniony jest od taktyki i techniki użycia psa, w szczególności od strefy klimatycznej i rodzaju terenu. 56. Do pracy węchowej przewodnik używa psa bez kagańca. 57. Po wykonaniu każdej pracy należy zapewnić psu odpowiedni odpoczynek w zależności od rodzaju pracy i czasu jej trwania. 58. Przewodnik po powrocie ze służby z psem obowiązany jest: 1) przeprowadzić oględziny psa, ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan opuszek palcowych, małżowiny uszne i błony śluzowej nosa; 2) w przypadku stwierdzenia skaleczeń lub odmrożeń tych części ciała, należy niezwłocznie skierować psa do ambulatorium weterynaryjnego; 3) oczyścić i osuszyć (zakonserwować) ekwipunek psa. 59. Każdemu przewodnikowi psa służbowego i jego pomocnikowi przysługuje 1 godzina dziennie, wliczona do czasu pracy, przeznaczona na żywienie i pielęgnację psa oraz wykonanie czynności porządkowych. Podstawowe zasady pielęgnacji psów służbowych 60. Przewodnicy lub ich pomocnicy przeprowadzają zabiegi pielęgnacyjne przydzielonym im psom dwa razy dziennie na otwartym powietrzu, w przeznaczonym do tego celu miejscu, oddalonym od bud i wybiegów dla psów. 61. Zabiegi pielęgnacyjne psa służbowego polegają na: 1) dokonaniu przeglądu stanu: a) skóry czy nie ma zaczerwienienia, wyprysków, zadrapań, ran oraz pasożytów, b) przewodów usznych - czy nie ma zaczerwienienia, zadrapań lub wycieku z uszu, c) oczu czy nie występuje zaczerwienienie spojówek lub ropna wydzielina, 9

10 d) otworów nosowych czy są czyste, wilgotne, czy nie ma wypływów, e) palców i pazurów czy nie ma urazów mechanicznych i ciał obcych między palcami, 1. czesaniu (szczotkowaniu); 2. wykonaniu pielęgnacji oczu, nozdrzy, uszu, zębów, pazurów. 62. Psy służbowe należy myć i kąpać w miarę potrzeb z zachowaniem następujących zasad: 1. używać tylko mydeł i szamponów zalecanych przez służbę weterynaryjną; 2. do mycia głowy używać wyłącznie czystej wody; 3. nie kapać psów zmęczonych, chorych, najedzonych oraz na 48 h przed podróżą; 4. zbyt częste mycie psa sprzyja przeziębieniom, chorobom skóry, reumatyzmowi; 5. w porze letniej, przy temperaturze wody minimum 18 C, dopuszcza się pławienie psa. 63. Do pielęgnacji psa przewodnik otrzymuje przybory określone w tabeli należności, stanowiącej załącznik Nr W celu utrzymania higieny osobistej i właściwej pielęgnacji psa, przewodnik (pomocnik) otrzymuje odpowiednie środki higieniczne i dezynfekcyjne. ROZDZIAŁ V ZAKUP, PRZEKAZANIE, WYBRAKOWANIE ORAZ PRZEKWALIFIKOWANIE PSÓW SŁUŻBOWYCH Zakup 65. Zakup psów na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, dokonywany jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo o zamówieniach publicznych (Dz. U z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170 poz. 1217, Nr 227 poz. 1658, z 2007 r. Nr 64 poz. 427, Nr 82 poz. 560) przez komisję powoływaną rozkazem Komendanta Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej. 66. Zakupu psów dokonuje się ze środków budżetowych WOFiTM w Celestynowie, planowanych zgodnie z potrzebami składanymi przez szefów pionu szkolenia Dowództw Rodzajów Sił Zbrojnych, a w Żandarmerii Wojskowej szefa pionu dochodzeniowo-śledczego KG ŻW do szefa służby weterynaryjnej Wojska Polskiego podległego szefowi Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, w ogólnie przyjętych terminach planowania budżetowego. 67. W skład komisji zakupu powinni wejść: wojskowy lekarz weterynarii, oficer OSPiTPS oraz podoficer instruktor szkolenia psów. Przewodniczący komisji jest odpowiedzialny za całokształt pracy komisji zgodnie z wytycznymi szefa służby weterynaryjnej Wojska Polskiego. 68. Zakup psów dokonywany jest z uwzględnieniem kryteriów doboru psów do służby, określonych w Regulaminie Zakupu Psów na potrzeby Sił Zbrojnych, zatwierdzonym przez Komendanta WOFiTM. 69. Zakupionym psom w OSPiTPS nadaje się nazwy i numery ewidencyjne oraz po zakwalifikowaniu psów do służby wystawia dowody tożsamości, którego wzór określony jest w załączniku Nr Psy służbowe znakuje się przez wytatuowanie numeru ewidencyjnego na wewnętrznej stronie małżowiny usznej lewego ucha oraz implantację mikroczipu, spełniającego wymagania normy ISO lub Aneksu A do normy ISO

11 Nazwy psów powinny składać się z pojedynczych, krótkich wyrazów. Nie można używać imion ludzi, nazwisk i wyrazów obraźliwych. Nazwy należy nadawać według roku zakupu. Psy zakupione w: 2007 r. mają otrzymać nazwę na literę A, 2008 r. mają otrzymać nazwę na literę B, itd. zgodnie z kolejnością liter alfabetu. 72. Wyposażenie psa w sprzęt, zgodnie z tabelą należności stanowiącą załącznik Nr 9, odbywa się w OSPiTPS. Po zakończeniu kursu, psa służbowego wraz ze sprzętem przekazuje się do docelowej jednostki lub instytucji wojskowej. Jest to równoznaczne ze zdjęciem ze stanu ewidencyjnego oddziału gospodarczego zaopatrującego OSPiTPS. Przekazanie psa służbowego 73. W przypadku zwolnienia przewodnika lub przeniesienia go na inne stanowisko, psa służbowego przekazuje się innemu przewodnikowi albo kandydatowi na przewodnika. Przewodnika posiadającego wyszkolenie o specjalności innej niż przekazany mu pies albo kandydata na przewodnika wraz z psem służbowym kieruje się niezwłocznie na kurs specjalistyczny do OSPiTPS. 74. W przypadku, gdy pies służbowy przekazywany jest przewodnikowi, który ukończył szkolenie specjalistyczne w OSPiTPS w Celestynowie w tej samej specjalności co przekazywany pies, należy skierować go niezwłocznie z przekazanym psem na najbliższy kurs doszkalająco-atestacyjny tej samej specjalności. Wybrakowanie psa służbowego 75. Psy nieprzydatne do dalszej pracy usuwa się z wojska po wybrakowaniu. 76. Podstawą do wybrakowania psa służbowego jest: 1) orzeczenie lekarsko-weterynaryjne o stanie zdrowia psa służbowego, wydane przez wojskowego lekarza weterynarii, właściwego miejscowo Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej lub; 2) orzeczenie Komisji Atestacyjnej OSPiTPS, w przypadku utraty wartości użytkowej psa niezbędnej do wykonywania przez niego zadań. 77. Psy służbowe, ze względu na stan zdrowia, można wybrakować w razie stwierdzenia: 1) przewlekłego schorzenia centralnego układu nerwowego powodującego zaburzenia świadomości; 2) nieodwracalnych zaburzeń w czynności narządów zmysłu, jak ślepota, utrata słuchu lub węchu; 3) innych przewlekłych nieuleczalnych stanów chorobowych uniemożliwiających dalsze wykorzystanie psa w służbie; 4) starości (po ukończeniu 9 lat) z ogólnym osłabieniem i przejawami uwiądu starczego. 78. Psy służbowe, ze względu na utratę wartości użytkowej, można wybrakować w razie stwierdzenia: 1) braku agresywności, posłuszeństwa lub bojaźliwość; 2) innych wad, których nie można usunąć uzupełniającym doszkalaniem w jednostkach wojskowych lub w ośrodku tresury. 79. Wybrakowania psa dokonuje komisja powołana przez dowódcę jednostki wojskowej. W skład komisji powinni wejść: przedstawiciel komórki szkolenia jednostki wojskowej, a w Żandarmerii Wojskowej przedstawiciele pionu dochodzeniowo-śledczego KG ŻW i wojskowy lekarz weterynarii właściwego miejscowo Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej. 11

12 Protokół komisyjnego wybrakowania psa służbowego, którego wzór stanowi załącznik Nr 5, sporządzony w 4 egzemplarzach zatwierdza dowódca jednostki wojskowej. Egzemplarz Nr 1 pozostaje w jednostce, egzemplarz Nr 2 przesyła się do szefa pionu szkolenia RSZ, a w Żandarmerii Wojskowej do szefa pionu dochodzeniowo-śledczego KG ŻW. Egzemplarz Nr 3 i 4 przesyła się do właściwego miejscowo Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej, celem zdjęcia psa z ewidencji. Komendant Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej egz. Nr 4 protokołu wybrakowania psa wraz z meldunkiem miesięcznym przesyła do Szefa Służby Weterynaryjnej Wojska Polskiego. 81. Po zatwierdzeniu protokołu wybrakowania psa służbowego należy w terminie 30 dni przekazać poza wojsko. Psa można przekazać nieodpłatnie przewodnikowi, innej zainteresowanej osobie lub organizacji pożytku publicznego, którzy zobowiążą się do zapewnienia właściwego dobrostanu dla zwierzęcia. 82. W celu skrócenia cierpienia nieuleczalnie choremu psu wojskowy lekarz weterynarii może podjąć decyzję o eutanazji psa przed sporządzeniem protokołu wybrakowania. Postępowanie w przypadku straty psów 83. W przypadku utraty psa spowodowanej na skutek winy umyślnej i nieumyślnej postępuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi strat w mieniu wojskowym. 84. W przypadku straty zawinionej przez przewodnika lub osoby nie będącej przewodnikiem, której powierzono opiekę nad psem, wartość pieniężna psa służbowego równa się wartości określonej w pkt 85., a następnie po ukończeniu 5 lat życia pomniejszonej o 25% za każdy następny rok życia i nie może być niższa niż 30% wartości wpisanej do dowodu tożsamości psa służbowego. 85. Wartość pieniężna psa służbowego jest równa: 1) przed tresurą cenie zakupu; 2) po tresurze cenie zakupu powiększonej o 100%, a w przypadku psa specjalnego o 150%; Ustaloną wartość pieniężną psa wpisuje się do książki ewidencji i przeglądu psów służbowych oraz do dowodu tożsamości psa służbowego. 86. W przypadku straty psa służbowego, dowódca jednostki po zakończeniu postępowania wyjaśniającego powiadamia, dla celów ewidencyjnych, szefa pionu szkolenia w Dowództwie RSZ, a w Żandarmerii Wojskowej szefa pionu dochodzeniowo-śledczego KG ŻW oraz wojskowego lekarza weterynarii z właściwego miejscowo Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej. ROZDZIAŁ VI ZASADY NADZORU WETERYNARYJNEGO NAD GOSPODARKĄ PSAMI 87. Zabezpieczenie weterynaryjne psów służbowych w jednostkach i instytucjach wojskowych realizują wojskowi lekarze weterynarii, właściwych miejscowo WOMP, RSZ i OSPiTPS w Celestynowie. 88. Psy służbowe poddaje się zabiegom profilaktycznym wg wskazań wojskowego lekarza weterynarii, w szczególności: 1) szczepienie przeciwko wściekliźnie; 2) innym szczepieniom ochronnym; 12

13 - 13-3) zwalczaniu endopasożytów i ektopasożytów; 4) oraz innym zabiegom profilaktycznym. 89. Koszt zabiegów profilaktycznych, leczniczych i badań okresowych pokrywa się z budżetu WOMP. 90. Koszty opieki lekarsko-weterynaryjnej psów służbowych, związane z nagłymi przypadkami chorobowymi oraz zleconymi usługami poza wojsko, pokrywa się z budżetu jednostek wojskowych. 91. Koszt badań, zabiegów profilaktycznych i opieki lekarsko-weterynaryjnej psów przebywających w OSPiTPS na kursach szkoleniowych lub doszkalająco-atestacyjnych, pokrywa się w pełnym zakresie z budżetu WOFiTM. 92. Wojskowy lekarz weterynarii, właściwego miejscowo dla jednostki lub instytucji wojskowej WOMP, przeprowadza: 1) dwa razy w roku okresowe badanie lekarsko-weterynaryjne psów służbowych. Wyniki badań odnotowuje się w karcie badania lekarsko-weterynaryjnego psa służbowego, określając jego stan zdrowia i kategorię przydatności do służby: a) Kategoria 1 Zdolny bez ograniczeń (1) Pies sprawny fizycznie, dobrej kondycji, klinicznie zdrowy, spełnia wymagania do wykonywania zadań niezależnie od warunków klimatycznych, przy odpowiednim zabezpieczeniu weterynaryjnym w rejonie działania: - dobrze znosi skrajne warunki środowiskowe i stres; - nie stwierdza się czynników ograniczających czy upośledzających pracę psa (osowiałość, podniecenie, osłabienie itd.); - w badaniu klinicznym nie stwierdza się istniejących lub nawrotowych stanów chorobowych, które ograniczałyby wykonywanie zadań lub nasiliły się wskutek stresu lub zwiększonego wysiłku (np.: kulawizny); (2) Mogą występować nieznaczne problemy zdrowotne (np.: rany powierzchowne naskórka, otarcia, itp.), nie wpływające na jakość wykonywania zadań. 1. Kategoria 2 Zdolny z ograniczeniem (1) Przy właściwym zabezpieczeniu weterynaryjnym w rejonie działania, pies pod względem zdrowotnym spełnia wymagania do wykonywania zadań w danym regionie geograficznym lub danej operacji z minimalnym okresem adaptacyjnym: - może być wykorzystywany w operacjach/ misjach krótkoterminowych (do 45 dni); - mogą występować problemy zdrowotne, nieznacznie ograniczające zdolność psa służbowego do wykonywania zadań (np.: wiek), ale dające się opanować. (2) Przyczyna ograniczenia musi być odnotowana w dokumentacji lekarskiej i przedstawiona dowódcy jednostki wojskowej. c) Kategoria 3 Czasowo niezdolny - Stan zdrowia psa, wyklucza codzienne wykonywanie zadań, a pies jest w trakcie obserwacji, badań lub leczenia. - Przyczyna czasowej niezdolności musi być odnotowana w dokumentacji lekarskiej i przedstawiona dowódcy jednostki wojskowej. d) Kategoria 4 Niezdolny 13

14 (1) Istniejące problemy zdrowotne lub kondycja fizyczna psa często lub regularnie utrudniają wykonywanie codziennych zadań. - Kondycja fizyczna i/lub stan zdrowia psa dają podstawę do wybrakowania psa w ciągu roku. (2) Przyczyna niezdolności musi być odnotowana w dokumentacji lekarskiej i przedstawiona dowódcy jednostki wojskowej. 2) raz na kwartał, dokonuje kontrole warunków utrzymania i wykorzystywania psów. W czasie kontroli sprawdza: a) stan ewidencji psów, prawidłowość zapisów w książce ewidencji i dowodach tożsamości psów oraz zgodność stanu ewidencyjnego ze stanem faktycznym; b) ogólny stan zdrowia zwierząt; c) stan pielęgnacji psów służbowych oraz stan wyposażenia w przedmioty do pielęgnacji; d) stan pomieszczeń dla psów, warunki zdrowotne, stan wyposażenia pomieszczeń i utrzymanie porządku; e) stan odżywienia psów, stosowane należności żywnościowe, warunki żywienia, stan zapasów karmy, jej jakość i warunki przechowywania; f) warunki pracy psów służbowych, wyposażenia w ekwipunek; realizację procesu doskonalenia psa w jednostce. 93. Wojskowy lekarz weterynarii każdorazowo po dokonaniu przeglądu zwierząt oraz kontroli warunków utrzymywania i wykorzystywania zwierząt sporządza protokół z kontroli, referuje dowódcy wyniki kontroli wraz z wnioskami o usunięcie niedociągnięć. Ponadto uwagi pokontrolne wpisuje do książki ewidencji i przeglądu psów służbowych. 94. Wojskowy lekarz weterynarii jest zobowiązany do składania meldunków bezpośredniemu przełożonemu służby weterynaryjnej w wypadkach, gdy niedociągnięcia w zakresie utrzymania i wykorzystania psów służbowych w jednostkach pomimo jego interwencji nie są usuwane oraz w sprawach wymagających interwencji lub decyzji szczebla wyższego. ROZDZIAŁ VII WYMAGANIA, PRZYGOTOWANIE I WYKORZYSTANIE PSÓW SŁUŻBOWYCH POZA GRANICAMI PAŃSTWA 95. Celem minimalizacji zagrożeń dla personelu wojskowego i psów służbowych oraz zapewnienia efektywnego wykorzystania psów służbowych przy wykonywaniu zadań przez siły zbrojne w 14

15 operacjach poza granicami państwa, należy stosować się do wymagań określonych w porozumieniu standaryzacyjnym - STANAG 2534 MED(Edition 1) Welfare, care and veterinary support for deployed military working animals. Przygotowanie psów do pracy w rejonie operacji 96. W przypadku planowania wysyłania w rejon operacji powyżej pięciu (5) psów służbowych, w składzie Polskich Kontyngentów Wojskowych zapewnia się stanowisko dla wojskowego lekarza weterynarii oraz dowódcy plutonu przewodników psów służbowych. 97. Dowódca jednostki informuje wojskowego lekarza weterynarii właściwego miejscowo WOMP o liczbie psów służbowych planowanych do wykonywania zadań poza granicami państwa, na cztery miesiące przed planowanym terminem wyjazdu. 98. Szef Służby Weterynaryjnej Wojska Polskiego, koordynuje działania celem wysłania w rejon działania Polskich Kontyngentów Wojskowych, wojskowego lekarza weterynarii dla zapewnienia właściwej opieki weterynaryjnej psom służbowym w Polskich Kontyngentach Wojskowych. 99. W przypadku, kiedy w rejon operacji wysyła się do pięciu (5) psów służbowych włącznie, dowódca macierzystej jednostki wojskowej: 1) podejmuje odpowiednie działania celem zapewnienia psu służbowemu opieki lekarskoweterynaryjnej, poprzez podpisanie umowy /porozumienia technicznego/ z przedstawicielem sił sojuszniczych posiadającym w składzie lekarzy weterynarii; 2) przekazuje, przewodnikowi psa służbowego, informację o dostępności personelu weterynaryjnego w rejonie operacji W okresie 14 dni, przed planowanym wyjazdem w rejon operacji, psa służbowego poddaje się przeglądowi lekarsko-weterynaryjnemu, celem potwierdzenia kategorii zdrowia psa, określonej podczas ostatniego badania okresowego Psy służbowe zakwalifikowane do służby poza granicami państwa, na okres dłuższy niż 45 dni, muszą posiadać 1 kategorię zdrowia, jak również: 1) klinicznie zdrowe, w badaniu przedmiotowym bez cech patologii; 2) nie mogą wykazywać żadnych objawów, które ograniczałyby wykonywanie zadań albo ujawniłyby się na skutek stresu (hałas) lub zwiększonego wysiłku fizycznego czy warunków środowiskowych (temperatura, wilgoć, kurz, wiatr, itp.), w tym w szczególności schorzeń układu kostnego, skórnego, sercowo-naczyniowego, moczowego, itp.; 3) nie powinny być w trakcie leczenia Psy służbowe wojskowy lekarz weterynarii poddaje się szczepieniom ochronnym: 1) obowiązkowym - przeciwko wściekliźnie, przy użyciu inaktywowanej szczepionki zawierającej przynajmniej jedną jednostkę antygenową na dawkę (standard WHO); 2) zalecanym - przeciwko chorobom zakaźnym - przeciwko nosówce, zakaźnemu zapaleniu wątroby, zakażeniom dróg oddechowych wywołanym przez adenowirus typ 2, zakażeniom wywołanym przez wirus parainfluenzy, parwowirus oraz Leptospira Canicola / L. Icterohaemorrhagiae/; 3) dodatkowym - przeciwko innym chorobom, które mogą być wykonane w przypadku specyficznego ryzyka jednakże nie są wymagane np.: borelioza, babeszjoza, tężec. 15

16 Decyzję o konieczności szczepień ochronnych dodatkowych określa wojskowy lekarz weterynarii, właściwego miejscowo WOMP przygotowujący, w zakresie zabezpieczenia weterynaryjnego psy służbowe do pracy, biorąc pod uwagę panującą sytuację epizootyczną w rejonie planowanej operacji Wszystkie szczepienia muszą być potwierdzone wpisem do paszportu psa Na trzy miesiące przed przemieszczeniem w rejon operacji, uprawniony wojskowy lekarz weterynarii pobiera od psów służbowych próbki krwi, opracowuje i przesyła je do zatwierdzonego laboratorium (w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach) celem określenia poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie (kontrola efektywności szczepienia). Po otrzymaniu pozytywnego wyniku potwierdza to wpisem do paszportu psa Uprawnionym wojskowym lekarzem weterynarii do wydawania paszportów psom służbowym i dokonania wpisu do paszportu potwierdzającego pozytywny poziom przeciwciał przeciwko wściekliźnie są kierownicy Wojskowych Gabinetów Weterynaryjnych WOMP lub OSPiTPS Dowódca jednostki wojskowej zabezpiecza środki finansowe na pokrycie kosztów badania poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie i wydania psom służbowym paszportów W okresie 14 dni przed planowanym wyjazdem, psy poddaje się zabiegom zwalczania endo i ektopasożytów, w tym w szczególności przeciwko tasiemczycom (np. echinokokoza), nicieniom, pchłom i kleszczom. W zależności od rejonu misji (operacji) stosuje się inne, właściwe środki profilaktyczne określone przez wojskowego lekarza weterynarii Dowódca jednostki wojskowej wysyłającej psy w rejon operacji ustala, z wojskowym lekarzem weterynarii właściwego miejscowo WOMP, termin przeprowadzenia dodatkowego szkolenia przewodnika psa służbowego obejmującego: 1) aklimatyzację zwierząt w rejonie operacji; 2) podstawowe zasady zakwaterowania, higieny i żywienia psa służbowego w rejonie operacji; 3) podstawowe zasady opieki nad psem w odmiennych strefach klimatycznych, w tym w szczególności objawy, zapobieganie i postępowanie w przypadkach przegrzania lub oziębienia psa; 4) podstawowe objawy chorób powszechnie występujących w rejonie operacji i sposób im zapobiegania; 5) przeznaczenie i sposób stosowania środków dezynfekcyjnych i pielęgnacyjnych oraz zachowanie bezpieczeństwa i higieny w ich stosowaniu; 6) podstawowe zasady udzielania psu pierwszej pomocy; 7) postępowanie z psem w czasie transportu; 8) przygotowanie psa służbowego do powrotu z rejonu operacji Przed wysłaniem psa służbowego w rejon misji (operacji): 1) Dowódca jednostki wojskowej wyposaża psa służbowego dodatkowo, oprócz wyposażenia zasadniczego (ekwipunku), w następujące sorty: a) buty ochronne, zapobiegające skaleczeniom opuszek palcowych, 16

17 b) matę izolacyjną typu carimata, służącą jako warstwa izolująca psa od podłoża w takcie jego odpoczynku, c) folię izotermiczną służącą do ochrony psa w ekstremalnych warunkach środowiskowych. 2) wojskowy lekarz weterynarii właściwego miejscowo WOMP, wyposaża przewodnika psa służbowego w Zestaw Pierwszej Pomocy Weterynaryjny (ZPP-W), który zawiera wymagane minimalne ilości niezbędnego sprzętu, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych. Skład ZPP-W może być modyfikowany przez wojskowego lekarza weterynarii, biorąc pod uwagę umiejętności przewodnika, dostęp do opieki weterynaryjnej oraz prawdopodobne sytuacje, które mogą wystąpić w rejonie działania tak, aby zabezpieczyć psa służbowego na planowany okres pobytu w rejonie operacji Pies służbowy musi posiadać: Przemieszczenie psów służbowych w rejon operacji 1) Identyfikacja - psy służbowe muszą być oznakowane za pomocą czytelnego tatuażu oraz implantację mikroczipu, spełniającego wymagania normy ISO lub Aneksu A do normy ISO ) Świadectwo zdrowia - wojskowy lekarz weterynarii, właściwego miejscowo WOMP, nie wcześniej niż na 10 dni przed planowym wylotem w rejon misji / operacji przeprowadza przegląd stanu zdrowia psów służbowych celem potwierdzenia dobrego stanu zdrowia dokonując wpisu do paszportu psa. 3) Paszport psa. Psy służbowe zaopatruje się w paszporty, gdzie odnotowuje się szczepienia przeciwko wściekliźnie, innym chorobom zakaźnym oraz wykonanie zabiegów zwalczających endo- i ektopasożyty W czasie transportu psu służbowemu i jego przewodnikowi należy zapewnić bezpieczeństwo i właściwe warunki klimatyczne, w szczególności: 1) zapewnić stały kontakt psa z przewodnikiem, co wpływa uspokajająco na psa; 2) zapewnić psu odpowiednią ilość wody zdatnej do picia; 3) w przypadkach transportu długotrwałego przekraczającego 8 godzin, psu służbowemu należy zapewnić właściwą karmę i możliwość wybiegania się W czasie transportu drogą powietrzną, psu należy zapewnić: właściwe warunki podróży (w ogrzewanych i z wyrównanym ciśnieniem przedziałach) i stały kontakt z przewodnikiem Nie zaleca się transportowania psów służbowych w lukach bagażowych samolotów wojskowych W przypadku transportu psów służbowych w klatkach, muszą one spełniać następujące minimalne wymagania techniczne w zakresie wymiarów: - długość = A + ½ B - szerokość = C x 2 - wysokość = D, gdzie: A = długość psa, od czubka nosa do podstawy ogona, B = wysokość od ziemi do łokcia psa, C = odległość pomiędzy barkami psa, 17

18 D = wysokość stojącego psa, z głową utrzymywaną w normalnej pozycji. Zakwaterowanie, higiena, pielęgnacja i żywienie psów służbowych w rejonie operacji 116. Po przybyciu psów służbowych w rejon operacji, należy im zapewnić odpoczynek co najmniej przez 24 godziny, a przez kolejne dwa tygodnie nie zmuszać do intensywnego wysiłku celem aklimatyzacji do lokalnych warunków środowiskowych Pomieszczenie dla psów musi być wydzielonym obiektem, w którym psy i ich przewodnicy będą przebywać w bliskości. W przypadku misji (operacji) w strefie klimatycznej o wysokich temperaturach, pomieszczenia powinny posiadać klimatyzację, co pozwoli zwierzętom na pełną regenerację sił. Najlepiej wydzielony budynek z kojcami dla psów o minimalnej wielkości ok. 4 m 2. Wybiegi zadaszone, ogrodzone bardzo gęsta siatką, podłoże deskowane (deski bardzo szczelnie zespolone ze sobą i na podwyższeniu) z obszarem oczyszczonym z roślinności i zdezynfekowanym zapewniającym psom izolację od niebezpiecznego oddziaływania zarówno stawonogów (np. skorpiony) jak i jadowitych gadów. Dopuszcza się lokalizację bud na zewnątrz, zabezpieczonych przed w/w stawonogami i gadami. Buda powinna być umieszczona na palach, osłonięta naturalnymi lub sztucznymi barierami redukującymi hałas i zapewniająca psu spokój. Wskazane jest zamieszkiwanie psa wraz z przewodnikiem w jednym pomieszczeniu Budy i wybiegi dla psów muszą być codziennie sprzątane, a raz w tygodniu myte i dezynfekowane W warunkach misji bardzo ważna jest higiena psa, obowiązkowe codzienne szczotkowanie i czesanie. W trakcie tych czynności sprawdzany jest stan okrywy włosowej i skóry psa (w tym stan opuszek palcowych). Wskazane jest posiadanie przez psy służbowe specjalnego obuwia chroniącego łapy psa przy wykorzystywaniu psów w terenie o podłożu trudnym (np.: kamienisty, skalny, kolczasty). Każde odstępstwo od normy musi być niezwłocznie zgłaszane do lekarza weterynarii (zadrapania, ubytek okrywy włosowej, rany, ciernie, obecność pasożytów skórnych, itp.). Natychmiastowe zabezpieczenie weterynaryjne umożliwia prawidłową i skuteczną pracę psów. Nawet małe, nie zaopatrzone na czas skaleczenia w ekstremalnych warunkach mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia psa i skutkować wyłączeniem psa z pracy. Zauważone zmiany powinny być zgłoszone przez przewodnika psa lekarzowi weterynarii opiekującemu się psami służbowymi Podczas żywienie psów służbowych obowiązują następujące zasady: 1) psu należy zapewnić wysokoenergetyczną suchą karmę, zgodnie z normą karmy dla psów określoną w odrębnych przepisach; 2) psu służbowemu należy zapewnić nieograniczony dostęp do wody zdatnej do picia. Stosować wodę butelkowaną, niegazowaną, używaną przez żołnierzy w rejonie operacji. Nie wolno poić psa zmęczonego lub zgrzanego, zanim nie wypocznie; 3) częstotliwość żywienia dziennego, zależy od indywidualnych predyspozycji psa i adaptacji do lokalnych warunków środowiska (temperatura, aktywność). Normę dzienną karmy dzieli się na dwie części, z zachowaniem zasady podawania karmy, na godzinę przed rozpoczęciem pracy podając 1/3 normy dziennej, a 2/3 normy po zakończeniu pracy, po godzinnym odpoczynku; 4) karmę dla psów należy przechowywać w miejscu suchym, zabezpieczonym przed dostępem gryzoni i owadów W rejonie misji profilaktykę i lecznictwo weterynaryjne prowadzi wojskowy lekarz weterynarii PKW lub lekarz weterynarii sił sojuszniczych Podczas trwania misji zaleca się, przy okresie 6 miesięcznej służby psa, przeprowadzanie zabiegów zwalczania ektopasożytów co 1 miesiąc, a zwalczania endopasożytów co 3 miesiące Przygotowując psa służbowego do powrotu z rejonu operacji musi on: 18

19 - 19-1) posiadać paszport, który jest ważny do czasu upływu ważności szczepienia przeciwko wściekliźnie; 2) przejść profilaktyczne zwalczanie endo- i ektopasożytów na 15 dni przed planowanym powrotem; 3) nie wcześniej niż w okresie 10 dni przed planowanym powrotem, pies służbowy musi być poddany badaniu lekarsko-weterynaryjnemu przez wojskowego lekarza weterynarii PKW lub sił sojuszniczych, zakończonym wydaniem świadectwa zdrowia (Health certificate), najlepiej na 48 godzin przed wylotem z rejonu operacji Przed planowanym powrotem, wyposażenie i sprzęt psa służbowego należy poddać dezynfekcji, a wyposażenie dodatkowe, takie jak buty ochronne, carimata czy folia izotermiczna, należy spalić. Profilaktyka zdrowotna po powrocie z rejonu operacji 125. O planowanej dacie powrotu psa służbowego z rejonu operacji dowódca macierzystej jednostki wojskowej powiadamia komendanta właściwego miejscowo WOMP Psa służbowego poddaje się 2-tygodniowej kwarantannie w MSD macierzystej jednostki wojskowej, w okresie której poddaje się go badaniu lekarsko-weterynaryjnemu przez wojskowego lekarza weterynarii, właściwego miejscowo WOMP W trakcie badania lekarsko-weterynaryjnego od psa pobiera się próbki krwi i przeprowadza testy serologiczne w kierunku erlichiozy, boreliozy, difilariozy i leiszmaniozy, wykorzystując do badania metodę ELISA lub inną uznaną metodę, zgodnie z zaleceniami Światowego Urzędu Epizootii (OIE) z uwzględnieniem zapisu pkt Zakres badań może ulegać modyfikacji w zależności od danych o aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju, z którego powrócił pies Po okresie kwarantanny i badaniu lekarsko-weterynaryjnym wojskowy lekarz weterynarii, wydaje orzeczenie lekarsko-weterynaryjne o przydatności psa do dalszej służby. ROZDZIAŁ VIII EWIDENCJA, DOKUMENTACJA PSÓW I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 130. W jednostkach i instytucjach wojskowych prowadzi się następujące dokumenty: 1) książkę ewidencji i przeglądu psów wojskowych, którego wzór określony jest w załączniku Nr 4; 2) dziennik pracy psa służbowego, którego wzór określony jest w załączniku Nr 7; 3) dziennik szkolenia doskonalącego psa służbowego, którego wzór określony jest w załączniku Nr 8; 4) dowód tożsamości psa wojskowego, którego wzór określony jest w załączniku Nr Wpisywanie psów do książki ewidencji i skreślenie z ewidencji przeprowadza się rozkazem dowódcy jednostki Podstawą do wpisania psa do książki ewidencji i przeglądu psów wojskowych, jak również skreślenia z ewidencji jest: 1) protokół zdawczo-odbiorczy, którego wzór określony jest w załączniku Nr 6; 2) protokół wybrakowania psa służbowego którego wzór określony jest w załączniku Nr 5; 19

20 - 20-3) orzeczenie o odszkodowaniu lub decyzja o umorzeniu należności w przypadku straty psa, wydana zgodnie z przepisami w sprawie zasad i trybu postępowania w przypadku szkód wyrządzonych w mieniu wojskowym W celu zabezpieczenia potrzeb uzupełniania, szkolenia i atestacji psów służbowych szefowie pionu szkolenia jednostek wojskowych i Dowództw RSZ, a w Żandarmerii Wojskowej szef pionu dochodzeniowo-śledczego KG ŻW prowadzą ewidencję stanowisk etatowych przewodników i psów służbowych (wzór dowolny) Dowód tożsamości psa wojskowego wystawia Ośrodek Szkolenia Przewodników i Tresury Psów Służbowych. Każdorazowo przy przekazaniu psa z jednostki do jednostki przekazuje się wraz z psem jego dowód tożsamości Do dowodu tożsamości psa wpisuje się specjalność psa, numer ewidencyjny i nazwę psa, wartość psa po kursie specjalistycznym, termin ważności atestacji, kategorię zdrowia psa, badania i szczepienia ochronne oraz odbyte kursy W razie zagubienia lub zniszczenia dowodu tożsamości psa, duplikat może być wydany przez wojskowego lekarza weterynarii, właściwego miejscowo WOMP Przewodnik psa służbowego prowadzi Dziennik pracy psa służbowego oraz Dziennik szkolenia doskonalącego psa służbowego Szef komórki weterynaryjnej WOMP, odpowiedzialny za profilaktykę i lecznictwo, dla celów kontrolnych prowadzi zbiorczą książkę ewidencji i przeglądu psów wojskowych oraz dokumentację lekarsko-weterynaryjną psów służbowych w rejonie odpowiedzialności Szef Służby Weterynaryjnej Inspektor Weterynaryjny Wojska Polskiego prowadzi zestawienie ilościowe stanu psów służbowych (wzór dowolny) będących na wyposażeniu jednostek i instytucji wojskowych. 20

21 Załącznik Nr 1 (wym. 210 X 148) (Okładka) DOWÓD TOŻSAMOŚCI PSA SŁUŻBOWEGO Nazwa psa... Nr ewidencyjny/ nr czipu/... Data urodzenia... 21

22 Strony Specjalność Rasa, maść, znaki szczególne Data zakupu Cena zakupu...(słownie ) Hodowca Wartość psa po szkoleniu... słownie: Numer i data ważności atestu: ( m. p. ) ( podpis wystawiającego dowód tożsamości ) 8. Służba psa w wojsku Nazwa jednostki Przybył ( data i Nr rozkazu ) Ubył ( data i Nr rozkazu ) Podpis dowódcy i pieczęć jednostki Uwagi 22

INSTRUKCJA O GOSPODARCE PSAMI SŁUŻBOWYMI W SIŁACH ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

INSTRUKCJA O GOSPODARCE PSAMI SŁUŻBOWYMI W SIŁACH ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DEPARTAMENT WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA Zdr. 255/2015 Załącznik do decyzji Nr 1/Spec./DWSZdr. Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 sierpnia 2015 roku INSTRUKCJA O GOSPODARCE PSAMI SŁUŻBOWYMI W SIŁACH ZBROJNYCH

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 54 poz. 325 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 marca 2010 r.

Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 54 poz. 325 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 marca 2010 r. Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 54 poz. 325 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2010 r.)

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia 02 listopada 2010 r. LLU-4101-22-01/2010 P/10/124 Pani Małgorzata Szumiło Właściciel Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Nowodworze WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85. DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85. DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 marca 2014 r. Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85 Departament Kadr DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej Na podstawie 1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 250 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 28 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 27 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 28 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 27 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 28 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ w sprawie szczegółowych zasad szkolenia przewodników zwierząt, które wykorzystywane są do realizacji zadań Straży Granicznej, szkolenia tych zwierząt,

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 20 października 2010 r. Pan Adam Matusiak LKA-4101-18-04/2010/P/10/124 Przedsiębiorstwo CIVITATIS Adam Matusiak WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 317/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej

DECYZJA Nr 317/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej Dz.Urz.MON.08.14.174 z późn.zm. DECYZJA Nr 317/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z dnia 24 lipca 2008 r.)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych. (Dz. U. z dnia 6 lipca 2015 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych. (Dz. U. z dnia 6 lipca 2015 r.) Dz.U.2015.950 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie (Dz. U. z dnia 6 lipca 2015 r.) Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 17 ust. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 17 ust. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002) zarządza się, co następuje: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 20/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 20/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ USTAWA POMOCE OSOBOWE POLICJA GRANICA FORUM PRZEPISY STREFA OCHRONA SĄDY WIĘZIENIE SKLEP PUBLIKACJE TELE-INFO SKARBOWY M O N INNE HOME DECYZJA Nr 20/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 stycznia 2010

Bardziej szczegółowo

LPO.411.007.04.2015 I/15/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO.411.007.04.2015 I/15/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO.411.007.04.2015 I/15/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana I/15/006 Utrzymanie psów

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 407/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 407/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 19 grudnia 2013 r. Poz. 362 Biuro Ewidencji Osobowej WP DECYZJA Nr 407/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie kart i tabliczek tożsamości żołnierzy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 kwietnia 1959 r. o zwalczaniu gruźlicy

USTAWA z dnia 22 kwietnia 1959 r. o zwalczaniu gruźlicy Kancelaria Sejmu s. 1/6 Obowiązuje do 31.12.2001 r. (Dz.U. 2001 r. Nr 126, poz. 1384) USTAWA z dnia 22 kwietnia 1959 r. o zwalczaniu gruźlicy Art. 1. Zakłady społeczne służby zdrowia udzielają ludności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 296 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 20 marca 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 296 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 20 marca 2008 r. ZARZĄDZENIE NR 296 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań z użyciem psów służbowych, szczegółowych zasad ich szkolenia oraz norm wyżywienia tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 2010 r. PROJEKT ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2010 r. w sprawie zakresu świadczeń zdrowotnych przysługujących Ŝołnierzom zawodowym i zagadnień z tym związanych Na podstawie art. 67 ust. 7 ustawy

Bardziej szczegółowo

2. W zależności od korpusu kadry, w jakim żołnierz zawodowy pełni zawodową służbę wojskową, rozróżnia się legitymacje:

2. W zależności od korpusu kadry, w jakim żołnierz zawodowy pełni zawodową służbę wojskową, rozróżnia się legitymacje: Dz.U. z 2010 nr 56 poz. 343 Brzmienie od 8 kwietnia 2010 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie wojskowych dokumentów osobistych żołnierzy zawodowych z dnia 22 marca 2010 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 marca 2015 r. Poz. 294 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 9/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 marca 2016 r. Centralne Archiwum Wojskowe Warszawa, dnia 21 marca 2016 r. Poz. 32 ZARZĄDZENIE Nr 9/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia.. r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia.. r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia.. r. w sprawie nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klasy kwalifikacyjnej przez podoficerów i szeregowych zawodowych Na podstawie art. 46a ust.

Bardziej szczegółowo

UMOWA ADOPCYJNA NR...

UMOWA ADOPCYJNA NR... UMOWA ADOPCYJNA NR... Zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: Fundacja "Zwierzęca Polana" KRS 0000432119, NIP 5252545894, a: Imię i nazwisko: Zamieszkały:.. tel.: email:. nr i seria dowodu osobistego: PESEL:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA PRZEWODNIKÓW PSÓW RATOWNICZYCH Z GRUP POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZYCH W ZAKRESIE POMOCY PRZEDWETERYNARYJNEJ

PROGRAM SZKOLENIA DLA PRZEWODNIKÓW PSÓW RATOWNICZYCH Z GRUP POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZYCH W ZAKRESIE POMOCY PRZEDWETERYNARYJNEJ KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA KRAJOWE CENTRUM KOORDYNACJI RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI PROGRAM SZKOLENIA DLA PRZEWODNIKÓW PSÓW RATOWNICZYCH Z GRUP POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZYCH

Bardziej szczegółowo

Raport roczny z wizytacji schronisk dla zwierząt za rok 2011.

Raport roczny z wizytacji schronisk dla zwierząt za rok 2011. Raport roczny z wizytacji schronisk dla zwierząt za rok 2011. Przedmiotowa analiza została sporządzona na podstawie raportów z wizytacji schronisk dla zwierząt przeprowadzonych przez powiatowych lekarzy

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 414/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 grudnia 2013 r.

DECYZJA Nr 414/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz. 370 Zarząd Szkolenia P7 DECYZJA Nr 414/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie Grupy Negocjacyjnej oraz warunków i trybu odpłatnego udostępniania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 22 kwietnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 22 kwietnia 2008 r. Dz.U.08.84.511 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie nadzoru nad obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych 2) (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych

DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych Departament Ochrony Informacji Niejawnych 332 27 DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych Na podstawie 2 pkt 6 i

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 1 Zranienia i zakłucia przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DODATKOWEGO MODUŁU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRAKTYCZNEGO DLA ZAWODU TECHNIK WETERYNARII - STAŻ

PROGRAM DODATKOWEGO MODUŁU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRAKTYCZNEGO DLA ZAWODU TECHNIK WETERYNARII - STAŻ PROGRAM DODATKOWEGO MODUŁU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRAKTYCZNEGO DLA ZAWODU TECHNIK WETERYNARII - STAŻ 1. Cele edukacyjne (kompetencje i umiejętności), które osiągnie stażysta: Stażysta kształcący się w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 grudnia 2016 r. Poz. 1955

Warszawa, dnia 2 grudnia 2016 r. Poz. 1955 Warszawa, dnia 2 grudnia 2016 r. Poz. 1955 USTAWA z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R. dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

I N F O R M A T O R. dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. I N F O R M A T O R dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. Służba medycyny pracy Służby Więziennej podejmuje wszelkie działania, by funkcjonariusz lub pracownik, przyjęty w struktury Służby

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WETERYNARYJNE DLA GOSPODARSTW UTRZYMUJĄCYCH KACZKI I GĘSI. St. insp. wet. ds. zdrowia i ochrony zwierząt Tomasz Bartczak

WYMAGANIA WETERYNARYJNE DLA GOSPODARSTW UTRZYMUJĄCYCH KACZKI I GĘSI. St. insp. wet. ds. zdrowia i ochrony zwierząt Tomasz Bartczak WYMAGANIA WETERYNARYJNE DLA GOSPODARSTW UTRZYMUJĄCYCH KACZKI I GĘSI St. insp. wet. ds. zdrowia i ochrony zwierząt Tomasz Bartczak DOBROSTAN W gospodarstwie znajduje się wydzielone miejsce do składowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 270 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia 20 grudnia 2010 r. Pani [...] 1 Właściciel Schroniska dla bezdomnych Zwierząt w Korabiewicach LWA- LWA-4101-20-06/2010 P/10/124 WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt ZARZĄDZENIE NR 2454/IV/05 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 stycznia 2012 r. Pozycja 72 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 19 stycznia 2012 r. Pozycja 72 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 stycznia 2012 r. Pozycja 72 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340 Biuro Koordynacyjne SG WP Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340 DECYZJA Nr 388/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia funkcji i zadań administratorów w systemie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych Dz.U.2015.258 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych (Dz. U. z dnia 25 lutego 2015 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665

Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665 Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Na podstawie art. 76 ust.

Bardziej szczegółowo

DOBRA PRAKTYKA WYSTAWIANIA PASZPORTÓW DLA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH PRZEZ UPRAWNIONYCH LEKARZY WETERYNARII. I. Postanowienia ogólne

DOBRA PRAKTYKA WYSTAWIANIA PASZPORTÓW DLA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH PRZEZ UPRAWNIONYCH LEKARZY WETERYNARII. I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały KRL-W Nr 37/2014/VI z dnia 17 grudnia 2014 r. DOBRA PRAKTYKA WYSTAWIANIA PASZPORTÓW DLA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH PRZEZ UPRAWNIONYCH LEKARZY WETERYNARII I. Postanowienia ogólne 1. Paszporty

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 marca 2017 r. Poz. 496

Warszawa, dnia 8 marca 2017 r. Poz. 496 Warszawa, dnia 8 marca 2017 r. Poz. 496 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kart i tabliczek tożsamości wydawanych żołnierzom zawodowym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241. ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 02 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241. ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 02 lipca 2012 r. Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241 Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 02 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Regulamin wolontariatu w Schronisku dla bezdomnych zwierząt

Regulamin wolontariatu w Schronisku dla bezdomnych zwierząt Regulamin wolontariatu w Schronisku dla bezdomnych zwierząt Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady wykonywania i organizacji wolontariatu w Schronisku dla bezdomnych zwierząt. 2. W szczególnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 9 /G/15 Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie nr 9 /G/15 Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 marca 2015 r. Sucha Beskidzka, dnia 31 marca 2015 r. Zarządzenie nr 9 /G/15 Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 marca 2015 r. Dotyczy: Cennika zewnętrznego na rok 2015 Z dniem 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Lidia Sierpińska. Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki. Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r

Dr n. med. Lidia Sierpińska. Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki. Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r Dr n. med. Lidia Sierpińska Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r Na jakość świadczeń medycznych składa się: zapewnienie wysokiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... Rady Miejskiej w Szczytnie. z dnia..

UCHWAŁA NR... Rady Miejskiej w Szczytnie. z dnia.. - P R O J E K T - UCHWAŁA NR... Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia.. w sprawie : przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Szczytno

Bardziej szczegółowo

II. ZASADY SPRAWOWANIA NADZORU NAD OBROTEM DETALICZNYM I STOSOWANIEM PRODUKTÓW LECZNICZYCH

II. ZASADY SPRAWOWANIA NADZORU NAD OBROTEM DETALICZNYM I STOSOWANIEM PRODUKTÓW LECZNICZYCH INSTRUKCJA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII GIWpuf-700/018/04 z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie ujednolicenia trybu przeprowadzania kontroli obrotu detalicznego i stosowania produktów leczniczych przez lekarzy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy. (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy. (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2004 r. Dz.U.2004.142.1505 2010.08.26 zm.wyn.z Dz.U.2009.161.1278 art. 1 pkt 62, art. 22 Istnieją późniejsze wersje tekstu ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 632 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 632 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 kwietnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 632 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie badań psychologicznych osób powoływanych do

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lutego 2016 r. Poz. 8 DECYZJA NR 33 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 25 lutego 2016 r.

Warszawa, dnia 25 lutego 2016 r. Poz. 8 DECYZJA NR 33 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 25 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 25 lutego 2016 r. Poz. 8 DECYZJA NR 33 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie obiegu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2 Dz. U.97.60.369 USTAWA z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej. (Dz. U z dnia 14 czerwca 1997 r.) Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Ocena pomieszczeń służących do wykonywania indywidualnej/specjalistycznej/grupowej praktyki lekarskiej

Ocena pomieszczeń służących do wykonywania indywidualnej/specjalistycznej/grupowej praktyki lekarskiej Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena pomieszczeń służących do wykonywania indywidualnej/specjalistycznej/grupowej praktyki lekarskiej 1. Kontrolę przeprowadzono w podmiocie wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Głównego Lekarza Weterynarii z wizytacji schronisk dla zwierząt za rok 2012.

Raport roczny Głównego Lekarza Weterynarii z wizytacji schronisk dla zwierząt za rok 2012. Raport roczny Głównego Lekarza Weterynarii z wizytacji schronisk dla zwierząt za rok 2012. Raport roczny Głównego Lekarza Weterynarii został opracowany na podstawie raportów z wizytacji schronisk dla zwierząt

Bardziej szczegółowo

UMOWA ADOPCYJNA NR...! Zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: Imię i nazwisko: Zamieszkały:.. email:. nr i seria dowodu osobistego:

UMOWA ADOPCYJNA NR...! Zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: Imię i nazwisko: Zamieszkały:.. email:. nr i seria dowodu osobistego: UMOWA ADOPCYJNA NR... Zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: Fundacja "Zwierzęca Polana" KRS 0000432119, NIP 5252545894, reprezentowaną przez... a: Imię i nazwisko: Zamieszkały:.. tel.: email:. nr i seria

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 13

Warszawa, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 13 DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 13 DECYZJA Nr 25 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie obiegu i kontroli formalnej

Bardziej szczegółowo

LPO I/15/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO I/15/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO.411.007.08.2015 I/15/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę I/15/006 Utrzymywanie psów służbowych w jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne w kontekście zagrożenia funkcjonariuszy i pracowników SW ekspozycją na wirusa HIV

Aspekty prawne w kontekście zagrożenia funkcjonariuszy i pracowników SW ekspozycją na wirusa HIV Aspekty prawne w kontekście zagrożenia funkcjonariuszy i pracowników SW ekspozycją na wirusa HIV Zespół Służby Medycyny Pracy i Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Centralny Zarząd Służby Więziennej Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI OPERACYJNO-TECHNICZNEJ OSP

REGULAMIN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI OPERACYJNO-TECHNICZNEJ OSP Załącznik nr 2 do uchwały nr 95/18./2004 Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP z dnia 16 grudnia 2004 wzór REGULAMIN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI OPERACYJNO-TECHNICZNEJ OSP w... zatwierdzony uchwałą Nr... z dnia...

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

LPO I/15/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO I/15/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO.411.007.03.2015 I/15/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę I/15/006 Utrzymywanie psów służbowych w jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1 /2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Nr 1 /2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 stycznia 2016 r. Zarządzenie Nr 1 /2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wolontariatu w schronisku dla zwierząt w Kaliszu Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat

Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, Zakład Prawa Medycznego UM we Wrocławiu Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PRZESYŁANIA DANYCH DO CENTRALNEGO REJESTRU SZCZEPIEŃ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

MATERIAŁY INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PRZESYŁANIA DANYCH DO CENTRALNEGO REJESTRU SZCZEPIEŃ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH MATERIAŁY INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PRZESYŁANIA DANYCH DO CENTRALNEGO REJESTRU SZCZEPIEŃ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH Centrum Reagowania Epidemiologicznego SZ RP Warszawa 2017 SPIS TREŚCI I. Zadania.. str. 3 II.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych Dz.U.2004.115.1199 2010-06-05 zm. Dz.U.2010.87.568 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ. Warszawa, dnia 30 marca 2012 r. Poz. 21 ZARZĄDZENIE NR 28 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ. Warszawa, dnia 30 marca 2012 r. Poz. 21 ZARZĄDZENIE NR 28 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 30 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 28 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia

Bardziej szczegółowo

BHP na stanowiskach pracy. Regulacje prawne

BHP na stanowiskach pracy. Regulacje prawne BHP na stanowiskach pracy Regulacje prawne Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26.09.1997 r. Rozporządzenie określa ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach

Bardziej szczegółowo

Regulamin hodowlany psa

Regulamin hodowlany psa Regulamin hodowlany psa Zasady ogólne Każdy hodowca oraz właściciel psa jest zobowiązany do dbania o zdrowie oraz prawidłowej opieki nad swoimi zwierzętami. Każda hodowla musi opierać się na wiedzy genetycznej,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 173/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2013 r.

DECYZJA Nr 173/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2013 r. Warszawa, dnia 3 lipca 2013 r. Poz. 165 Departament Infrastruktury DECYZJA Nr 173/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 lipca 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie gospodarowania niektórymi składnikami

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 czerwca 2014 r.

DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 czerwca 2014 r. Zarząd Planowania Strategicznego P5 Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 213 DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Regulaminu funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Głównego Lekarza Weterynarii z wizytacji schronisk dla zwierząt za rok 2014.

Raport roczny Głównego Lekarza Weterynarii z wizytacji schronisk dla zwierząt za rok 2014. Raport roczny Głównego Lekarza Weterynarii z wizytacji schronisk dla zwierząt za rok 2014. Raport roczny Głównego Lekarza Weterynarii został opracowany na podstawie raportów z wizytacji schronisk dla zwierząt

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie organizacji ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego w jednostkach organizacyjnych Służby

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 170/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 marca 2017 r.

Zarządzenie Nr 170/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 marca 2017 r. Zarządzenie Nr 170/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad przyjmowania, wydawania i eutanazji psów i kotów w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu Na

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 65/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 marca 2009 r.

DECYZJA Nr 65/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 marca 2009 r. Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej 336 57 DECYZJA Nr 65/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby i pracy w Żandarmerii Wojskowej

Bardziej szczegółowo

Ocena pomieszczeń służących do wykonywania praktyki pielęgniarskiej

Ocena pomieszczeń służących do wykonywania praktyki pielęgniarskiej Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena pomieszczeń służących do wykonywania praktyki pielęgniarskiej 1. Kontrolę przeprowadzono podmiocie wykonującym działalność leczniczą (nazwa)... składającym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 348 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie metodyki szkolenia

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 6 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/500/2016 RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 6 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/500/2016 RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia 25 sierpnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 6 września 2016 r. Poz. 2968 UCHWAŁA NR XXIV/500/2016 RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2/2015 KIEROWNIKA GMINNYCH USŁUG WOD. KAN. W LISEWIE. z dnia 30 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2/2015 KIEROWNIKA GMINNYCH USŁUG WOD. KAN. W LISEWIE. z dnia 30 listopada 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 2/2015 KIEROWNIKA GMINNYCH USŁUG WOD. KAN. W LISEWIE z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przydziału pracownikom GUWK w Lisewie środków ochrony indywidualnej, odzieży

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych Dz. U. 2004 r. Nr 115, poz. 1199 zmiany: 2010-06-05 Dz.U.2010.87.568 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Lp. Wyszczególnienie. 1. Przedmiot zamówienia Usługi zdrowotne świadczone dla firm 3. CPV

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Lp. Wyszczególnienie. 1. Przedmiot zamówienia Usługi zdrowotne świadczone dla firm 3. CPV 2 Regionalna Baza Logistyczna 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie Dane 1. Przedmiot zamówienia Usługi zdrowotne świadczone dla firm 2. Ilość wg kalkulacji szacunkowej

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO ROCZNEGO PLANU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W ZWIAZKU Z ROZPOCZĘCIEM SZKOLEŃ ZDALNYCH (E-LEARNING)

ANEKS DO ROCZNEGO PLANU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W ZWIAZKU Z ROZPOCZĘCIEM SZKOLEŃ ZDALNYCH (E-LEARNING) ANEKS DO ROCZNEGO PLANU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W ZWIAZKU Z ROZPOCZĘCIEM SZKOLEŃ ZDALNYCH (E-LEARNING) W zakresie organizacji i realizacji szkolenia: 1. Tryb planowania i zgłaszania potrzeb na kursy doskonalące

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Wewnętrzne nr 33/07. Starosty Raciborskiego z dnia r. zarządzam, co następuje :

Zarządzenie Wewnętrzne nr 33/07. Starosty Raciborskiego z dnia r. zarządzam, co następuje : Zarządzenie Wewnętrzne nr 33/07 Starosty Raciborskiego z dnia 24.05.2007 r. w sprawie wprowadzenia zasad: - gospodarowania i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego oraz zakładowej tabeli norm przydziału odzieży

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej Dziennik Ustaw Nr 121 10182 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2010.07.06 18:39:33 +02'00' Poz. 812.go v.p l 812 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 czerwca 2010 r. w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 260 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2015 r. Poz. 575 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie przydziałów kryzysowych

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2015 r. Poz. 575 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie przydziałów kryzysowych DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 kwietnia 2015 r. Poz. 575 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie przydziałów kryzysowych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W ZAKRESIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I PRACOWNIKÓW WOJSKA W JW 4213 ORAZ PODODDZIAŁACH BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU

INSTRUKCJA W ZAKRESIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I PRACOWNIKÓW WOJSKA W JW 4213 ORAZ PODODDZIAŁACH BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU DOWÓDCA JW 4213 (-) płk Jan BEREZA Nr 1235/WOG/14 z dnia 16.01.2014 r. JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4213 Pion Głównego Księgowego INSTRUKCJA W ZAKRESIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I PRACOWNIKÓW WOJSKA

Bardziej szczegółowo

1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób postępowania z odpadami medycznymi polegający na:

1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób postępowania z odpadami medycznymi polegający na: Dz.U.07.162.1153 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z dnia 8 września 2007 r.) Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Gabinetu Radiodiagnostyki

Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Gabinetu Radiodiagnostyki Załącznik nr 2.5 Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Gabinetu Radiodiagnostyki Zawarta w dniu 02.01.2014 w Braniewie pomiędzy WSPL SP ZOZ w Braniewie reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

TEST dla pracowników inżynieryjno-technicznych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla pracowników inżynieryjno-technicznych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla pracowników inżynieryjno-technicznych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy ponosi: a) pracownik służby bhp b) pracodawca

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 310/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 04 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu zlecania zadań publicznych

DECYZJA Nr 310/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 04 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu zlecania zadań publicznych Warszawa, 6 sierpnia 2015 r. Poz. 232 Departament Komunikacji Społecznej DECYZJA Nr 310/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 04 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu zlecania zadań publicznych przez

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie Olsztyn, dnia września 2010 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie LOL-4101-11-04/2010 P/10/124 Pani Agnieszka Wierzbicka Kierownik Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Elblągu OTOZ Animals

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 17 listopada 2010 r. LGD-4101-030-02/2010 P/10/124 Pan Mariusz Dewo Prezes Zarządu AZYL Spółka z o.o. w Glinczu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A. Działania stałego dyżuru Burmistrza Polkowic /kierownika zakładu pracy/ na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

I N S T R U K C J A. Działania stałego dyżuru Burmistrza Polkowic /kierownika zakładu pracy/ na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa. Zastrzeżone (po wypełnieniu) Załącznik do Zarządzenia nr... Burmistrza Polkowic z dnia...2006 r. I N S T R U K C J A Działania stałego dyżuru Burmistrza Polkowic /kierownika zakładu pracy/ na potrzeby

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 31 ZARZĄDZENIE NR 126 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 31 ZARZĄDZENIE NR 126 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 126 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań związanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z wybiegów dla psów zlokalizowanych na terenie miasta Opola Na podstawie art. 18 ust. 1, art.

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 8 maja 2014r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 8 maja 2014r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 8 maja 2014r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego: Jolanta Błażejczyk, ( ) 2. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 3 poz. 26 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

Dz.U Nr 3 poz. 26 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 3 poz. 26 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy wylęgu

Bardziej szczegółowo

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A Znak sprawy: OR: 341-3/09 DRUK WZP-05 URZĄD MIASTA ZGIERZA Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 95-100 Zgierz, ul. 1 Maja 5 tel. 042 716-39-75 w. 6 Adres korespondencyjny: Plac Jana Pawła II 16, 95-100

Bardziej szczegółowo

Dz.U (R) Ćwiczenia wojskowe. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych

Dz.U (R) Ćwiczenia wojskowe. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych Strona 1 z 7 Numer dokumentu LexPolonica: 2354070 zmiany: 2014-01-01 Dz.U.2013.1539 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie ćwiczeń Na podstawie art. 106 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 czerwca 2015 r. Poz DECYZJA Nr 209 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 15 czerwca 2015 r. Poz DECYZJA Nr 209 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 czerwca 2015 r. Wojskowe Centrum Metrologii Warszawa, dnia 15 czerwca 2015 r. Poz. 161 DECYZJA Nr 209 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie działalności metrologicznej w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2018 r. Poz. 358

Warszawa, dnia 13 lutego 2018 r. Poz. 358 Warszawa, dnia 13 lutego 2018 r. Poz. 358 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie kandydatów na przewodników psów służbowych oraz psów służbowych w Służbie Celno-Skarbowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 listopada 2017 r. Poz. 2053

Warszawa, dnia 7 listopada 2017 r. Poz. 2053 Warszawa, dnia 7 listopada 2017 r. Poz. 2053 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia,

Bardziej szczegółowo