Nr Sprawy: PCZ-ZP-ZO-01/2011 Strona 1 z 5. Poddębice, dn r. Wszyscy Wykonawcy ZAPYTANIE OFERTOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr Sprawy: PCZ-ZP-ZO-01/2011 Strona 1 z 5. Poddębice, dn. 30.06.2011 r. Wszyscy Wykonawcy ZAPYTANIE OFERTOWE"

Transkrypt

1 Poddębice, dn r. Wszyscy Wykonawcy ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający: Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach zaprasza do złożenia oferty na dostawy: odczynników do diagnostyki laboratoryjnej (Kod CPV: ), drobnego sprzętu laboratoryjnego (Kod CPV: ; ; ), (Kod CPV: ), w asortymencie i ilościach określonych w Formularzu Cenowym - Załącznik Nr 3 do Zapytania Ofertowego. 2. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do r. 3. Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: fax. (0-43) Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach, tel., fax.: (0-43) Osoby do kontaktów: Kierownik Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Emilia Dominiak, wew Kierownik Pracowni Mikrobiologii Anna Sidorowicz, wew Kierownik Działu Zamówień Publicznych Jolanta Nowak, wew Warunki wspólne do wszystkich przedmiotów zamówienia niniejszego postępowania: 5.1. Przedmiot dostawy musi odpowiadać wymaganiom polskich norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane lub też w przypadku ich braku europejskich aprobat technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, polskich norm przenoszących normy europejskie, polskich norm wprowadzających normy międzynarodowe, polskich norm, polskich aprobat technicznych (art. 30 ust. 1 i 2 ustawy Pzp), 5.2. Przedmiot zamówienia przedstawiony w ofercie winien posiadać stosowne świadectwa rejestracji, jakości oraz inne atesty lub dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania w służbie zdrowia na terenie RP, jako bezpieczne dla zdrowia i życia pacjenta Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar, który spełnia wszystkie określone przepisami prawa wymogi w zakresie dopuszczenia do obrotu i do używania, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679), na co Wykonawca posiada przez czas trwania umowy wszystkie aktualne dokumenty, które w każdej chwili na żądanie Zamawiającego przedłoży do wglądu oraz ponosi odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody powstałe u Zamawiającego w związku z zastosowaniem dostarczonego przez Wykonawcę asortymentu nie spełniającego przedmiotowych wymogów Zamawiający Nr Sprawy: PCZ-ZP-ZO-01/2011 Strona 1 z 5

2 dopuszcza możliwość odstąpienia od warunku zgodność z ww. ustawą dla 5.4. Zamawiający zastrzega sobie stałość cen przez okres obowiązywania umowy za wyjątkiem zmian stawki podatku VAT, które to obowiązują z chwilą wprowadzenia ich stosowanymi przepisami, 5.5. Jeżeli w czasie wykonywania dostawy Wykonawca będzie zlecał czynności związane z dostawą przedmiotu zamówienia innym podmiotom tj. podwykonawcom, zobowiązany jest wpisać zakres tych czynności w pkt.6 w Formularzu ofertowym - Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego, 5.6. Zamawiający dopuszcza możliwość zamieszczenia przez Wykonawcę w formularzu cenowym (Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego) tylko tych pakietów, na które składa ofertę, 5.7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na poszczególne pozycje asortymentowe pakietów. Oferta złożona na poszczególny pakiet musi obejmować wszystkie pozycje danego pakietu, 5.8. Dostawy odczynników, sprzętu do diagnostyki laboratoryjnej oraz podłoży i odczynników do Pracowni Mikrobiologicznej będą realizowane sukcesywnie w okresie od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2011 r., według cząstkowych zamówień asortymentowo ilościowych, składanych w formie pisemnej, za pośrednictwem faxu przez Pracownika Działu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Pracownika Pracowni Mikrobiologicznej Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach, za potwierdzeniem transmisji, 5.9. Dostawy będące przedmiotem zamówienia realizowane będą na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie 5 dni kalendarzowych, licząc od dnia złożenia zamówienia do Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach, w godzinach od 8:00 do 15:00, Ewentualne reklamacje dostaw z tytułu jakości lub ilości dostarczonego towaru składane będą Wykonawcy za pośrednictwem faxu, za potwierdzeniem transmisji niezwłocznie po ich stwierdzeniu, Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu 24 h od chwili złożenia reklamacji, a w przypadku braku odpowiedzi, reklamację uważać się będzie w całości uznaną przez Wykonawcę, W przypadku uznania reklamacji za zasadną Wykonawca zobowiązany jest w terminie 48 h od chwili złożenia reklamacji wymienić towar na wolny od wad bądź uzupełnić braki ilościowe na własny koszt i we własnym zakresie, W przypadku niedostarczenia przedmiotu zamówienia w terminach określonych w pkt. 5.9 i 5.12., Zamawiający ma prawo do zakupu przedmiotu zamówienia u innego dostawcy i obciąży Wykonawcę tymi kosztami, poniesionymi z tego tytułu oraz naliczyć kary umowne określone we Wzorze umowy Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Faktyczna ilość zamawianego asortymentu zależna będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Określone przez Zamawiającego w Załączniku Nr 3 do zapytania ofertowego (stanowiącym Załącznik Nr 1 do umowy) ilości asortymentu są ilościami maksymalnymi i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do ich zakupienia u Wykonawcy i nie mogą być podstawą żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy, Nr Sprawy: PCZ-ZP-ZO-01/2011 Strona 2 z 5

3 5.15. Cena jednostkowa netto musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, Wykonawca nie może przenieść na inny podmiot wierzytelności przysługujących mu względem Zamawiającego, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe wskutek nie spełnienia przez przedmiot zamówienia wymogów określonych stosownymi przepisami, Kryteria wyboru ofert: NAJNIŻSZA CENA, Przy wyborze oferty najkorzystniejszej w poszczególnych Pakietach, Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium: Cena oferty 100% Cena oferty będzie obliczana wg następującego wzoru: Cena oferty X= Cmin/ Cx x 100 gdzie: Cmin cena oferty najtańszej Cx cena oferty badanej X 6. Warunki dotyczące dostaw odczynników do diagnostyki laboratoryjnej: 6.1. Wykonawca zobowiązany jest do sprzedaży odczynników na zasadach określonych w zapytaniu ofertowym oraz w umowie, 6.2. Przedmiot zamówienia przedstawiony w ofercie winien posiadać stosowne świadectwa rejestracji, jakości oraz inne atesty lub dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania w służbie zdrowia na terenie RP, jako bezpieczne dla zdrowia i życia pacjenta Przedmiot dostawy musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z przepisami ustawy z 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679) Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od tego warunku 6.4. Wraz z pierwszą dostawą Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kart charakterystyki dla odczynników. 7. Warunki dotyczące dostaw drobnego sprzętu laboratoryjnego: 7.1. Wykonawca zobowiązany jest do sprzedaży drobnego sprzętu laboratoryjnego na zasadach określonych w zapytaniu ofertowym oraz w umowie, 7.2. Przedmiot dostawy musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z przepisami ustawy z 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679) Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od tego warunku 7.3. Wykonawca winien załączyć do oferty foldery, ulotki, instrukcje, katalogi w języku polskim dotyczące sprzętu i potwierdzające wymagane parametry zawarte w Załączniku Nr 3 do zapytania ofertowego dotyczy Pakietu nr 15 i 19, 8. Warunki dotyczące dostaw podłoży i odczynników do Pracowni Mikrobiologii: 8.1. Wymagania dotyczące Pakietu nr 20 oraz Pakietu nr 21: a) Podłoża mikrobiologiczne muszą posiadać certyfikat ISO dla wyrobów medycznych. Kopię należy dołączyć do zapytania ofertowego, b) Podłoża na płytkach Petriego o średnicy 90 mm, (dotyczy Pakietu nr 21) c) Minimalny termin ważności podłoży musi wynosić 2-4 tygodnie (dotyczy Pakietu nr 21) Wymagania dotyczące Pakietu nr 22: Nr Sprawy: PCZ-ZP-ZO-01/2011 Strona 3 z 5

4 a) Przedmiot zamówienia musi posiadać certyfikat ISO dla wyrobów medycznych. Kopię należy dołączyć do zapytania ofertowego, b) Zestawy do identyfikacji drobnoustrojów z pozycji 1-2 muszą być oparte o minimum 29 cechach biochemicznych, zamknięta konstrukcja testów, bez dodawania odczynników. c) Minimalny termin ważności 6 miesięcy, 8.3. Wymagania dotyczące pakietu nr 23: a) Średnica krążków antybiotykowych 6 mm, b) Każdy krażek musi posiadać dwustronne oznakowanie, c) Do oferty należy dołączyć kopie certyfikatu ISO dla wyrobach medycznych. d) Minimalny termin ważności 6 miesięcy, 8.4. Wymagania dotyczące pakietu nr 24: a) Do oferty należy dołączyć kopie certyfikatu ISO dla wyrobów medycznych. b) Minimalny termin ważności 8 miesięcy, 8.5. Wymagania dotyczące pakietu nr 25: a) Dwustronne płytki z podłożami transportowo- wzrostowymi Cled i MacConey. b) Minimalny termin ważności 6 miesięcy, 9. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty: 9.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 9.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego Parafowany projekt umowy Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego, 9.5. Oświadczenie Wykonawcy, że posiada i udostępni stosowne dokumenty dopuszczające oferowany przedmiot zamówienia do obrotu i używania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego. INNE DOKUMENTY WYMAGANE W ZAPYTANIU OFERTOWYM: 9.6. Formularz ofertowy Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Formularz cenowy Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego, 9.8. Foldery, ulotki, instrukcje, katalogi w języku polskim dotyczące sprzętu i potwierdzające wymagane parametry zawarte w Załączniku Nr 3 do zapytania ofertowego dotyczy Pakietu nr 15 i 19, 9.9. Kopia świadectwa kontroli i certyfikaty jakości dla Pakietu nr Kopia deklaracji CE dla Pakietu nr 8, 9, Kopię certyfikatu ISO dla wyrobów medycznych dla Pakietu nr 20, 21, 22, 23, Forma płatności przelew, 30 dni od daty dostarczenia faktury. Nr Sprawy: PCZ-ZP-ZO-01/2011 Strona 4 z 5

5 11. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa adres Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją: Zapytania ofertowe do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy odczynników do diagnostyki laboratoryjnej, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach. 12. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia r. do godziny 12:00 do siedziby Zamawiającego - Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach, Poddębice, ul. Mickiewicza 16, Sekretariat I piętro. 13. Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się r. o godzinie 12:30 w siedzibie Zamawiającego - Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach, Poddębice, w pokoju Działu Zamówień Publicznych, I piętro. PREZES ZARZĄDU Romana Dominiak (podpis Kierownika Zamawiającego) Wykaz załączników Zapytania ofertowego: Załącznik Nr 1. - Formularz ofertowy. Załącznik Nr 2. - Wzór umowy. Załącznik Nr 3. - Formularz cenowy Załącznik Nr 4. - Oświadczenie o spełnianiu warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Załącznik Nr 5. - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Załącznik Nr 6. Oświadczenie Wykonawcy, że posiada i udostępni stosowne dokumenty dopuszczające oferowany przedmiot zamówienia do obrotu i używania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych. Nr Sprawy: PCZ-ZP-ZO-01/2011 Strona 5 z 5

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ bezpłatna Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Siedlcach ul. Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce tel: (25) 644-20-40 w 72, fax: (25) 63-261-37 adres internetowy www.sanepid.siedlce.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szpital Powiatowy w Chrzanowie ul. Topolowa 16 32-500 Chrzanów Chrzanów, dn. 17.02.2014r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 207 000 euro) Podstawa prawna: ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAOPTRZENIE DZIAŁU FARMACJI SZPITALNEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAOPTRZENIE DZIAŁU FARMACJI SZPITALNEJ L.dz.D/1376/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAOPTRZENIE DZIAŁU FARMACJI SZPITALNEJ Sprawa nr 3/2015/ZP (zamówienie publiczne o wartości poniżej 207.000 EURO) Zatwierdzam: Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Zamawiający Zespół Szkół im. C. K. Norwida ul. 3 Maja 24 13-300 Nowe Miasto Lubawskie tel. 56/472 60 20, fax. 56/472 60 37 www.norwid.eu e-mail zsimc.k.norwida@wp.pl Znak sprawy: OK.III.272.1.2013 Nowe

Bardziej szczegółowo

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY o wartości poniżej progów unijnych na dostawę szczepionek do Trzebnickiego Centrum Medycznego Zdrój Sp. z o.o. w Trzebnicy Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DOKUMENTACJA KONKURSOWA na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej z uwzględnieniem badań mikrobiologicznych i serologicznych dla potrzeb Szpitala w Śremie Sp. z o. o. Część

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. ZAMAWIAJĄCY: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Wesoła 7 58 150 Strzegom tel./fax 74 8551-232 NAZWA ZAMÓWIENIA: sukcesywny bezgotówkowy zakup oleju napędowego

Bardziej szczegółowo

na dostawę: Mikrotomu Rotacyjnego półautomatycznego i automatycznego

na dostawę: Mikrotomu Rotacyjnego półautomatycznego i automatycznego Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie ul. W. K. Roentgena 5 02-781 Warszawa Znak: PN 107/08 Warszawa, dnia 15.07.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na dostawę:

Bardziej szczegółowo

Zakup dostawa, montaż i serwis sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.

Zakup dostawa, montaż i serwis sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) procedura

Bardziej szczegółowo

Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. ul. Nowy Zjazd 1 00 301 Warszawa

Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. ul. Nowy Zjazd 1 00 301 Warszawa 00-301 Warszawa ul. Nowy Zjazd 1 centrala: (22) 556 93 00 sekretariat: (22) 556 94 00 fax (22) 556 94 03 www.mcs-przychodnia.pl e-mail: sekretariat@mcs-przychodnia.pl S P E C Y F I K A C J A I S T O T

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów Warszawa, dnia 06.05.2009 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Zaopatrzenie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka w druki i formularze oraz broszury i papier firmowy w 2014 roku PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro) Znak sprawy: ATZ_ZG_NZT_2015_EL_1669_2015 I. ZAMAWIAJĄCY: Warszawski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich Numer sprawy ZGK/DT/1/09/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OKREŚLAJĄCA WARUNKI POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: 1/ZAP/2012 Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO I ZAMKNIĘTEGO IM. DUŃSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA 06-200 MAKÓW - MAZOWIECKI tel.: (0-29) 71-42-335; fax: (0-29) 71-42-299

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. poniżej 211 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. poniżej 211 000 euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA poniżej 211 000 euro SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL IM. DR J. DIETLA W KRYNICY-ZDROJU, UL. KRASZEWSKIEGO 142, 33-380 KRYNICA- ZDRÓJ zaprasza

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

Z A M A W I A J Ą C Y. Komenda Główna Policji 02-624 Warszawa ul. Puławska 148/150 REGON: 012137497 NIP: 521 31 72 762

Z A M A W I A J Ą C Y. Komenda Główna Policji 02-624 Warszawa ul. Puławska 148/150 REGON: 012137497 NIP: 521 31 72 762 ... m.p. l.dz. Z A M A W I A J Ą C Y Komenda Główna Policji 02-624 Warszawa ul. Puławska 148/150 REGON: 012137497 NIP: 521 31 72 762 PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE Biuro Finansów Komendy Głównej Policji 02 542

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU NA LEASING WÓZKA WIDŁOWEGO. Numer postępowania: ZR-40/2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU NA LEASING WÓZKA WIDŁOWEGO. Numer postępowania: ZR-40/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU NA LEASING WÓZKA WIDŁOWEGO 1. Nazwa i adres Zamawiającego Numer postępowania: ZR-40/2014 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę środków czystości

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę środków czystości Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę środków czystości w postępowaniu wartości szacunkowej poniżej 134.000 euro, ogłoszonym na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w Otwocku 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 tel (0-22) 34-46-200, 34-46-202 Nr Sprawy 7/PN/20145 Otwock, dnia 15.05.2015 r.

z siedzibą w Otwocku 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 tel (0-22) 34-46-200, 34-46-202 Nr Sprawy 7/PN/20145 Otwock, dnia 15.05.2015 r. MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY z siedzibą w Otwocku 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 tel (0-22) 34-46-200, 34-46-202 NIP: 532-16-64-002 Nr Sprawy 7/PN/20145 Otwock, dnia 15.05.2015

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W SZCZECINIE NA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE UDZIELONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poz. zm.) procedura jak

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający - nazwa i adres. 2. Tryb udzielenia zamówienia

1. Zamawiający - nazwa i adres. 2. Tryb udzielenia zamówienia Gliwice, 05-09-2011 r. Oznaczenie sprawy: ZSZSp/3610/1/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 4 845 000 euro Nazwa nadana zamówieniu przez

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Zamawiającego: Muzeum Historii Żydów Polskich ul. Anielewicza 6 00-157 Warszawa. Znak sprawy: ADM.271.09.2015

Nazwa i adres Zamawiającego: Muzeum Historii Żydów Polskich ul. Anielewicza 6 00-157 Warszawa. Znak sprawy: ADM.271.09.2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę audio przewodników (tour guide) kompatybilnych

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 Znak sprawy: WAPW/7/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYDRUK ULOTEK REKRUTACYJNYCH (1000 sztuk) DLA WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Oddział w Radomiu ul. Czachowskiego 21A, 26-600 Radom SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TRYB POSTĘPOWANIA: PRZETARG NIOGRANICZONY POSTĘPOWANIE O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo