Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dra Wł. Biegańskiego jest

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dra Wł. Biegańskiego jest"

Transkrypt

1 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dra Wł. Biegańskiego jest jedną z nielicznych placówek w Polsce, która korzysta z energii odnawialnej. Szpital jest pierwszą jednostką medyczną realizującą takie rozwiązania. o Biorąc pod uwagę dość wysokie, średnie roczne nasłonecznienie E w rejonie (1100 kwh/m 2 ), postanowiliśmy zainwestować w technologię lo- ~ g, towoltaiczną. W tym celu rozpoczęliśmy realizację dwu etapowej inwestycji, m polegającej na montażu instalacji fotowoltaicznej. Chcieliśmy, aby każdy pawilon Szpitala posiadał swoją odrębną instalację fotowoltaiczną, która pozwoli na zasilanie między innymi: korytarzy, sal, oświetlenia zewnętrznego i serwerowni z odnawialnych źródeł energii. Inwestycja stanowi jeden z elementów programu oszczędności energii na terenie Szpitala, który realizowany jest od wielu lat. Celem programu jest uzyskanie efektywności energetycznej poprzez zwiększenie oszczędności energii, poprawę aspektów środowiskowych i obniżenie kosztów eksploatacji.~~~~~~!i~~ł1..., budynków, jak również poprawa jakości świadczonej opieki zdrowotnej. Z uwagi na zły stan techniczny infrastruktury w zakresie energetyki oraz ogromne zapotrzebowanie na energię elektryczną w Szpitalu, koniecznym było zapewnienie innych źródeł energii, aniżeli tej pochodzącej z łódzkiej elektrociepłowni. Najkorzystniejszym rozwiązaniem było zastosowanie urządzeń generujących energię elektryczną przy użyciu promieni słonecznych. Powodami realizacji inwestycji były również ~ wysokie koszty utrzymania i dostarczania energii i5 elektrycznej z zewnątrz. Ceny energii nieustan-.g nie ulegają podwyżkom, przez co Szpital ponosił Ul ~ coraz większe koszty bieżące i utrzymania inlra- ~ struktury technicznej..~ ~<C :E

2 Szpital otrzymał Kryształ Przetargów Publicznych 2012 w kategorii zadań na rzecz ochrony środowiska [...]. I etap inwestycji obejmował swoim zakresem montaż instalacji solarnej (Szpital uzyskał dodatkowe wspomaganie podgrzewania ciepłej wody użytkowej) oraz instalacji fotowoltaiczne] na pawilonach Szpitala. Łącznie zainstalowano 685 modułów o powierzchni 744 m 2 W pierwszym etapie inwestycji zastosowano innowacyjne rozwiązanie w postaci montażu instalacji fotowoltaicznej na elewacji jednego z pawilonów. Umowę na nadzór inwestorski podpisano w dniu r., umowę na rozbudowę instalacji solarnej r., a umowę na wykonanie instalacji fotowoltaicznej r. W związku z koniecznością przeprowadzenia robót dodatkowych w zakresie instalacji elektrycznej i robót budowlanych oraz konieczności wymiany instalacji odpływowej w węźle cieplnym podpisano aneks i wydłużono termin realizacji inwestycji dodnia roku. Wartość pierwszego etapu to około ,00 zł. Szpital korzystał z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości ,00 zł oraz ze środków budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie ,00 zł. Wkład własny Szpitala wyniósł 13200,00 zł. Drugietap inwestycji rozpoczął się z dniem podpisania umowy o dofinansowanie projektuw ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata ,tj , a zakończył się roku. Umowa była aneksowana ze względu na zmniejszenie wartości projektu wynikającej z powstałych oszczędności poprzetargowych. Początkowa wartość II etapu inwestycji planowana była na kwotę ,11. Na zakończenie projektu podpisano aneks na kwotę ,55 zł. ist gii cą Inwestycjafinansowana była w następujący sposób: 84% tośrodkiunijne ( ,22 zł), 15% - wkład własny zapewnionyz budżetu Województwa Łódzkiego ( ,63 zł),a 1% - środki własne Szpitala (92062,70 zł). lie focji, Javoli r>je- na jest ości acji :zną iych ~kiej lergii kończeniarealizacji. :zoschoraz ązacych eczmież stannosił nfra- Prace związane w montażem instalacji fotowoltaicznej wykonywane były terminowo, a inwestycja zakończyła Się w terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie. Wspólpracaz Wykonawcą przebiegała bezproblemowo. Wykonawcaaktywnie uczestniczył w projektowaniu bardziejefektywnych rozwiązań, doskonalących montowaną instalacjęfotowoltaiczną. Jego wieloletnie doświadczenie womawianejbranży, jak również upór i konsekwencja Inwestoraniewątpliwie przyczyniły się do pomyślnego za- Inwestycjęoficjalnie otwarto 23 października 2012podczas uroczystości, która odbyła się na terenie Szpitala, gdzie zaprezentowano instalacjęfotowoltaiczną, jak również wygłoszonowykłady na temat zrealizowanego projektu. Pośrednio odbiorcami zrealizowanej inwestycji będą wszyscy mieszkańcy regionułódzkiego, inwestorzy oraz osoby odwiedzające, jako że poprawie ulegnie stan środowiskanaturalnego, a zwłaszcza powietrza atmosferycznego.zakład Energetyczny dostarczającyenergii mieszkańcom regionu nie będziezobowiązany do produkcji energii elektl)'cznej całego zapotrzebowania Szpitala. Realizacjaw znacznym stopniu przyczyni się

3 Szpital dysponuje "małą elektrownią słoneczną" o łącznej mocy 219 kw, która stawia województwo łódzkie na czele w zastosowaniu fotowoltaiki do produkcji prądu w Polsce. do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego Szpitala, poprzez niezależne od źródel zewnętrznych zasilanie obwodów. Reasumując, dzięki systemowi fotoogniw, możliwe będzie znaczne obniżenie poborów energii od zewnętrznych dostawców, uzyskanie dodatkowego zasilania rezerwowego na wypadek zaniku prądu w pawilonach oraz spełnienie norm środowiskowych w zakresie ochrony atmosfery. Szpital dysponuje "małą elektrownią słoneczną" o łącznej mocy 219 kw, która stawia województwo łódzkie na czele w zastosowaniu fotowoltaiki do produkcji prądu w Polsce. Szpital otrzymał Kryształ Przetargów Publicznych 2012 w kategorii zadań na rzecz ochrony środowiska za Wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych wraz z konstrukcją wsporczą oraz wlączenie ich w istniejącą sieć elektryczną, w ramach realizacji zadania "Kompleksowa termomodernizacja obiektów Szpitala - etap końcowy programu oszczędzania energii". Jest to nagroda dla najlepszych Zamawiających i Wykonawców. Jej celem jest promocja i upowszechnianie stosowania najwyższych standardów i praktyk w dziedzinie zamówień publicznych w Polsce. Kryształy otrzymują Zamawiający, którzy przeprowadzają postępowania w sposób przejrzysty i nienaruszający zasad uczciwej konkurencji, doprowadzając do wyboru najkorzystniejszej oferty. s n p s z la Kolejna inwestycja przeprowadzona w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dra Wł. Biegańskiego w Łodzi była związana z modernizacją systemu elektroenergetycznego placówki. Inwestycja stanowi jeden z elementów programu oszczędności energii realizowanego od wielu lat na terenie Szpitala. Możliwości finansowe wymusily konieczność jego etapowania, jednakże upór i konsekwencja Inwestora doprowadziły do znaczącej jego realizacji. Modernizowana jest infrastruktura techniczna związana z energią elektryczną, w celu zastosowania rozwiązań zapewniających bezawaryjną pracę instalacji, eliminację urządzeń energochłonnych oraz zastosowanie źródeł energii odnawialnej. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dra WI. Biegańskiego przed realizacją projektu był zasilany z jednego transformatora starego typu. Ponadto, w przypadku awarii zasilania z sieci miejskiej, Szpitalowi służył stary agregat prądotwórczy. W związku z tym podjęto zdecydowane działania mające na celu zmianę tej niekorzystnej sytuacji energetycznej. W tym celu rozpoczęto realizację inwestycji polegającej na wymianie rozdzielni i transformatora na nowoczesne urządzenia, działające na napięciu 15 kv. Ponadto, zmodernizowano zasilanie rezerwowe Szpitala, montując nowoczesny agregat prądotwórczy oraz rozszerzając sieć zasilania rezerwowego o kolejne pawilony. Dzięki zainstalowaniu nowego agregatu, Szpital zyskał niezawodne źródlo zasilania rezerwowego, zapewniające stabilność działania w sytuacjach awaryjnych. To pierwszy projekt związany z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego placówki. Ir rr 21 ze Z W PI te: Nc ZiE ip Ł6 grc FUl we WI ran ode noś U~~ o ci

4 W realizowanych Szpitalu zadaniach w naszym inwestycyjnych i eksploatacyjnych staramy się uwzględniać aspekty środowiskowe. lny.-estycja rozpoczęła się z dniem podpisania umowy o dofinanso- projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego IIwanie Województwa Łódzkiego na lata , tj. 29 grudnia 2010, a zakończyła się 29 lutego 2012 roku. Umowa była aneksowana ze względu na zmniejszenie wartości projektu, wynikającej z powstałych oszczędności poprzetargowych. Początkowa wartość inwestycji planowana była na kwotę ,60 zł. Na zakończenie projektu podpisano aneks na kwotę ,28 zł. Inwestycja finansowana była w następujący sposób: 84% to środki unijne, 15% - wkład własny zapewniony z budżetu Województwa Łódzkiego, a 1% - środki własne szpitala. W związku z wymianą transformatora i przejściem Szpitala na zasi- 15 kv podjęto decyzję o wymianie rozdzielni średniego napię- IIlanie cia. Wymienione zostały wyeksploatowane, ponad 40-letnie główne rozdzielnie żeliwne pawilonów szpitalnych, które zostały zastąpione nowoczesnymi, przystosowanymi do pracy w systemie sieciowym TNS z urządzeniami pozwalającymi na monitorowanie pobieranej energii. W ramach projektu została zmodernizowana wewnętrzna instalacja elektryczna. Inwestycja ta dała szpitalowi możliwość lepszego wykorzystania zalet zasilania 15 kv i pewność stabilnego zasilania z nowego transformatora. To drugi projekt energetyczny przeprowadzony w naszym Szpitalu. Inwestycja rozpoczęła się z dniem podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata , tj. 27 lipca 2010, a zakończyła się w październiku 2012 roku. Inwestycja zrealizowana była w terminie zgodnym z zapisami umowy. Koszty inwestycji były zgodne z zapisami umowy o dofinansowanie projektu i wyniosły ,00 zł. Współpraca z Wykonawcą układała się pomyślnie, nie występowały żadne problemy. Prace związane z montażem agregatu, transformatora i rozdzielni wykonywane były terminowo. Na poprawie jakości zasilania zyskają zarówno pacjenci, jak i personel Szpitala. W razie wystąpienia awarii zasilania z sieci miejskiej nowoczesny agregat w sposób szybki i pewny zabezpieczy Szpital w prąd. Łódzki Urząd Marszałkowski, który jest organem założycielskim Szpitala uruchomił programy wsparcia finansowego dla realizacji wniosków unijnych RPO i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, dzięki czemu była możliwa realizacja opisywanej inwestycji. W realizowanych w naszym Szpitalu zadaniach inwestycyjnych i eksploatacyjnych staramy się uwzględniać aspekty środowiskowe. Dążymy do ciągłej poprawy w zakresie oddziaływania na środowisko, zapobiegania zanieczyszczeniom, zmniejszania zużycia nośników energii cieplnej, zmniejszania ryzyka wystąpienia awarii środowiskowych. Uzyskaliśmy certyfikat Zarządzania środowiskiem ISO Zamierzamy ubiegać się o certyfikat Zarządzania energią ISO Uzyskaliśmy certyfikat Zarządzania środowiskiem ISO Zamierzamy ubiegać się o certyfikat Zarządzania energią ISO

5 mgr inż. Paweł Mokrosiński Elpro W ciągu trzech lat w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dra Wł. Biegań ski ego w lodzi dokonano istotnych inwestycji w sieć energetyczną. Szpital uzyskał zasilanie dwustronne z sieci miejskiej 15 kv w miejsce zasilania ze starej i awaryjnej sieci 6 kv. Wymieniono większość urządzeń stacji transformatorowo-rozdzielczej, a 40-letni agregat prądotwórczy, pełniący rolę zasilania zapasowego, zastąpiono nowym. Znacznie rozbudowano i uporządkowano dystrybucyjną sieć kablową od stacji do pawilonów szpitalnych. Wymieniono na nowe ponad dwadzieścia technicznie przestarzalych i zużytych żeliwnych rozdzielni oddziałowych. Zbudowano dość duży (200 kwp) system ogniw fotowoltaicznych, produkujących energię elektryczną bezpośrednio ze światła słonecznego. Szpital stal się wytwórcą czystej energii elektrycznej i posiadaczem sporego akumulatorowego zasobnika tej energii. Szpital nie jest typowym odbiorcą energii elektrycznej. Przepisy prawa, jak i zwykly zdrowy rozsądek wysuwają na plan pierwszy energetyki szpitalnej pewność zasilania. Obniżenie kosztów pozyskania energii, łatwość obsługi i ograniczenie zabiegów konserwacyjnych są oczekiwane, ale muszą być podporządkowane celowi glównemu. Mimo tego szpitale podlegają rynkowym zasadom dystrybucji energii. Płacą pełne stawki ta- Monitoring i rejestracja pracy systemu fotowoltaicznego oraz całego systemu zasilania energetycznego Szpitala [...] z pewnością dadzą wskazówki innym, podobnym jednostkom przy projektowaniu inwestycji energetycznych w służbie zdrowia. ł ł

6 ryfowe za zasilanie rezerwowe z miejskiej sieci energetycznej, a cenę energii negocjują podobnie jak zwykła fabryka. Szpital im. dra WI. Biegańskiego realizując opisane na lamach Kompendium inwestycje, poprawił efektywność ekonomiczną, zmniejszyl straty na przesyle energii i pozyskuje "czystą energię" ze słońca, wprowadzając ją w swoją sieć elektryczną. Oczekujemy, że dzięki informatycznemu monitoringowi ogniw fotowoltaicznych, wdrożonemu w ostatnim etapie prac modernizacyjnych, Szpital uzyska poprawę skuteczności działania. Monitoring i rejestracja pracy systemu fotowoltaicznego oraz całego systemu zasilania energetycznego Szpitala pozwolą przeanalizować specyfikę energetyki szpitalnej i z pewnością dadzą wskazówki innym, podobnym jednostkom przy projektowaniu inwestycji energetycznych w służbie zdrowia. W trakcie realizacji inwestycji Szpital spotkał się z przychylnością ze strony urzędników i przedstawicieli dystrybutora energii. Również jego personel medyczny ze zrozumieniem traktował uciążliwości związane z prowadzeniem prac i koniecznymi wyłączeniami. Zmian dokonano bowiem przy normalnym funkcjonowaniu placówki. Projektanci, wykonawcy i pracownicy techniczni Szpitala starali się minimalizować niedogodności, rozwiązując trudne czasami problemy inżynieryjne i organizacyjne budowy. W planowaniu wieloletniego programu modernizacyjnego wyzwaniem dla Dyrekcji Szpitala i jego zespoi u inwestycyjnego, ale również dla projektanta, było pogodzenie potrzeb energetycznych i ekonomicznych placówki z oczekiwaniami twórców i administratorów programów samorządowych, rządowych i europejskich, zapewniających finansowanie inwestycji. Mamy nadzieję, że zrealizowany zakres zmian i osiągnięte efekty dadzą satysfakcję wszystkim ludziom dobrej woli uczestniczącym w tych zmianach. Szpital stał się wytwórcą czystej energii elektrycznej i posiadaczem sporego akumulatorowego zasobnika tej energii.

Analiza wykonalności dla projektu pn.: Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przebudowa Pijalni wód w dzielnicy Zawodzie w Ustroniu

Analiza wykonalności dla projektu pn.: Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przebudowa Pijalni wód w dzielnicy Zawodzie w Ustroniu Analiza wykonalności dla projektu pn.: Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przebudowa Pijalni wód w dzielnicy Zawodzie w Ustroniu Bielsko-Biała, 2014 Zespół ekspertów w składzie: Dominik

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA MEDYCZNA

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA MEDYCZNA materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA MEDYCZNA Materiał instruktażowy opracowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Life04 env/pl/000673 Opracowanie: Małgorzata Mrzygłód,

Bardziej szczegółowo

Propozycja Programu Operacyjnego pn.; Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego

Propozycja Programu Operacyjnego pn.; Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Propozycja Programu Operacyjnego pn.; Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 1 Wstęp... 4 2 Ramy prawne...

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych.

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Modelowe studia wykonalności inwestycji ograniczających Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Zamawiający Gmina X Przeznaczenie Regionalny

Bardziej szczegółowo

Opracowanie sporządzone przez Pomorską Grupę Konsultingową S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

Opracowanie sporządzone przez Pomorską Grupę Konsultingową S.A. z siedzibą w Bydgoszczy Krajowe Programy Priorytetowe finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Regionalnych Programów Operacyjnych, WFOŚiGW oraz banków Opracowanie sporządzone przez Pomorską

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne dla energetyki Broszura informacyjna

Fundusze Unijne dla energetyki Broszura informacyjna Fundusze Unijne dla energetyki Broszura informacyjna Projekt realizowany w ramach konkursu dotacji na przeprowadzenie działań informacyjno promocyjnych, dotyczących Funduszy Europejskich, organizowanego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią jako narzędzie realizacji zrównoważonej gospodarki energetycznej na poziomie lokalnym

Zarządzanie energią jako narzędzie realizacji zrównoważonej gospodarki energetycznej na poziomie lokalnym POWIŚLAŃSKA REGIONALNA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ Zarządzanie energią jako narzędzie realizacji zrównoważonej gospodarki energetycznej na poziomie lokalnym Poradnik dla gmin Opracowanie Poradnika zostało

Bardziej szczegółowo

Woda ogrzewana ciepłem sieciowym

Woda ogrzewana ciepłem sieciowym Woda ogrzewana ciepłem sieciowym Program kompleksowego wykorzystania ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej Kraków, sierpień 2013 Pod Patronatem: Partnerzy Programu: www.cieplodlakrakowa.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI nr 3 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW WYWIAD Z PANEM

Bardziej szczegółowo

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE. str.

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE. str. RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE PRZYGOTOWAŁ: DAMIAN RACINOWSKI ŁUKASZ SMETANIUK Toruń, Maj 2015 str. 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych

Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych Dofinansowano ze środków dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Aplikowanie

Bardziej szczegółowo

Gazeta Szpitalna 1. Życzę, oby następny rok był czasem patrzenia w przyszłość, a nie tylko rozważaniem nad czasem minionym.

Gazeta Szpitalna 1. Życzę, oby następny rok był czasem patrzenia w przyszłość, a nie tylko rozważaniem nad czasem minionym. Gazeta Szpitalna 1 Czas przełomu roku, to czas podsumowań, podziękowań i życzeń. Podsumowując nie sposób pominąć wydarzeń, w których uczestniczyliśmy i które odcisnęły swój ślad na wizerunku Szpitala.

Bardziej szczegółowo

7. Określenie programu naprawczego ochrony powietrza

7. Określenie programu naprawczego ochrony powietrza 7. Określenie programu naprawczego ochrony powietrza 7.1. Wybór zadań do realizacji na bazie analizowanych scenariuszy Przy wyborze optymalnego wariantu zakresu działań niezbędnych do uzyskania standardów

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE FUNDUSZE EFEKTYWNA ENERGIA

EFEKTYWNE FUNDUSZE EFEKTYWNA ENERGIA EFEKTYWNE FUNDUSZE EFEKTYWNA ENERGIA Propozycja wykorzystania funduszy dostępnych w ramach polityki spójności UE na lata 2014-2020 na wsparcie efektywności energetycznej w Polsce Warszawa, lipiec 2012

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU GMINY WROCŁAW

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU GMINY WROCŁAW 2012 Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU GMINY

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ZUŻYCIA ENERGII DLA WARSZAWY W PERSPEKTYWIE DO 2020 ROKU

PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ZUŻYCIA ENERGII DLA WARSZAWY W PERSPEKTYWIE DO 2020 ROKU Załącznik do uchwały Nr XXII/443/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 08.09.2011 PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ZUŻYCIA ENERGII DLA WARSZAWY W PERSPEKTYWIE DO 2020 ROKU Warszawa, 2011 rok Strona 2/166

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INWESTYCJI BUDOWLANEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO DOTOWANEGO Z BUDŻETU MON

PROGRAM INWESTYCJI BUDOWLANEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO DOTOWANEGO Z BUDŻETU MON ZATWIERDZAM... płk lek Piotr DZIĘGIELEWSKI Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia Szef Służby Zdrowia WP PROGRAM INWESTYCJI BUDOWLANEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO DOTOWANEGO Z BUDŻETU MON Modernizacja

Bardziej szczegółowo

z energetyką inteligentne systemy zarządzania użytkowaniem energii przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

z energetyką inteligentne systemy zarządzania użytkowaniem energii przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy KRAJOWEJ AGENCJI POSZANOWANIA ENERGII S.A. z energetyką przyjazną środowisku za pan brat inteligentne systemy zarządzania użytkowaniem energii Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 2014 rok

Plan działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 2014 rok Plan działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 2014 rok Przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 390/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku SPIS TREŚCI Strona I.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030 PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030 2015 Opracowany na zlecenie powiatu suskiego Wykonawca: ECOVIDI Piotr Stańczuk Al. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KARCZMISKA NA LATA 2015-2020

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KARCZMISKA NA LATA 2015-2020 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KARCZMISKA NA LATA 2015-2020 1 Skróty BEI CO2 GUS IPCC KOBIZE LCA MEI MSP NFOŚiGW OZE PGN POIiŚ RPO SEAP UE URE WFOŚiGW toe bazowa inwentaryzacja emisji (ang. Baseline

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK BIG BIG BIG BIG BIG BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 Grupa ČEZ Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006 Energia bez granic CYAN MAGENTA

Bardziej szczegółowo

Granty z efektem. Prezentacja dobrych praktyk

Granty z efektem. Prezentacja dobrych praktyk Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy Granty z efektem Prezentacja dobrych praktyk Warszawa 2013

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna w Bielsku-Białej

Efektywność energetyczna w Bielsku-Białej Efektywność energetyczna w Bielsku-Białej Piotr Sołtysek 1. Zarządzanie energią 1.1. Nasza historia zarządzania energią Miasto Bielsko-Biała już od początku lat 90-tych rozwijało kontakty z samorządami

Bardziej szczegółowo

Raport ze studiów przypadku PPP

Raport ze studiów przypadku PPP Raport ze studiów przypadku PPP Sporządzony na potrzeby "Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego" dla Polskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo