Wybrane zagadnienia z zakresu finansowania projektów w ramach PO KL oraz kwestie problemowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybrane zagadnienia z zakresu finansowania projektów w ramach PO KL oraz kwestie problemowe"

Transkrypt

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wybrane zagadnienia z zakresu finansowania projektów w ramach PO KL oraz kwestie problemowe Toruń, styczeń 2011 r. Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Wybrane akty prawne i dokumenty z zakresu finansowania projektów w ramach PO KL: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju; Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności; Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich; Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL; Zasady finansowania PO KL; Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL; Wytyczne w zakresie realizacji form wsparcia w ramach Poddziałania Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy w ramach PO KL , stanowiących załącznik nr 7.14 do Dokumentacji Konkursowej. 2

3 Podstawowe zasady kwalifikowania wydatków Wydatki w ramach PO KL są kwalifikowalne, o ile: a) są niezbędne dla realizacji projektu, a więc mają bezpośredni związek z celami projektu; b) są racjonalne i efektywne, tj. nie są zawyżone w stosunku do cen i stawek rynkowych oraz spełniają wymogi efektywnego zarządzania finansami (relacja nakład/rezultat); c) zostały faktycznie poniesione; d) dotyczą towarów dostarczonych lub usług wykonanych oraz zaliczek dla wykonawców poniesionych zgodnie z Wytycznymi; e) dotyczą towarów lub usług wybranych w sposób przejrzysty i konkurencyjny; f) odnoszą się do okresu kwalifikowalności wydatków i są poniesione w tym okresie; 3

4 Podstawowe zasady kwalifikowania wydatków Wydatki w ramach PO KL są kwalifikowalne, o ile: g) są udokumentowane, z zastrzeżeniem zapisów Wytycznych; h) są zgodne z zatwierdzonym budżetem projektu, z uwzględnieniem zasad konstruowania budżetu, o których mowa w Wytycznych; i) są zgodne ze szczegółowymi zasadami określonymi w Wytycznych, tj: nie zostały wymienione w katalogu wydatków niekwalifikowalnych w ramach PO KL w podrozdziale 4.1 Wytycznych, zostały poniesione zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych; j) są zgodne z PO KL i SzOP POKL; k) są zgodne z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, w szczególności z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.); 4

5 Kwalifikowalność wydatków Kwalifikowalność wydatku weryfikowana jest zarówno na etapie wnioskowania o środki jak i na etapie ich rozliczania. Budżet jest zadaniowy, lecz pamiętajmy o zasadzie niezbędności i celowości. Każde odstępstwo od zapisów budżetu wniosku o dofinansowanie musi być uzasadnione i zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL. W przeciwnym razie IP/IP2 może zakwestionować wymienione wydatki lub w przypadku wątpliwości zażądać dodatkowych wyjaśnień od beneficjenta. Koszty idą za uczestnikiem projektu 5

6 W ramach PO KL niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatku tzn. zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych wspólnotowych lub krajowych, w tym: zrefundowanie tego samego wydatku w ramach dwóch różnych projektów dofinansowanych w ramach PO KL lub innych programów operacyjnych finansowanych z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności; zrefundowanie podatku od towarów i usług (VAT) w ramach PO KL, a następnie odzyskanie tego podatku ze środków budżetu państwa; zakupienie środka trwałego z udziałem środków krajowych otrzymanych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków wspólnotowych, a następnie zrefundowanie jego amortyzacji w ramach PO KL; otrzymanie refundacji ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności na wydatek, który został wcześniej sfinansowany z preferencyjnej pożyczki ze środków publicznych oraz niedokonanie niezwłocznego zwrotu refundowanej części tej pożyczki; rozliczenie tego samego wydatku w kosztach bezpośrednich oraz kosztach pośrednich projektu. 6

7 Okres kwalifikowania wydatków Realizacja projektu w ramach konkursów nr 4/6.1.1/2010 oraz 5/6.1.1/2010 musi się mieścić w okresie Końcowa data kwalifikowalności wydatku może zostać zmieniona na pisemny wniosek beneficjenta, za zgodą podmiotu będącego stroną umowy, na warunkach określonych w umowie. Kwalifikowanie wydatków poniesionych po dniu wskazanym jako dzień zakończenia realizacji projektu jest możliwe w przypadku, gdy wydatki te odnoszą się do okresu realizacji projektu oraz zostały poniesione w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji projektu, jednakże nie później niż przed złożeniem końcowego wniosku o płatność i zostaną w nim uwzględnione. 7

8 Kwalifikowalność uczestników projektu Beneficjent odpowiada za udzielanie wsparcia grupom docelowym określonym we wniosku o dofinansowanie projektu. Z chwilą przystąpienia do projektu każdy uczestnik projektu podpisuje deklarację uczestnictwa w projekcie, która zawiera co najmniej: wyrażenie woli uczestniczenia w projekcie; oświadczenie uczestnika o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie; datę i podpis uczestnika projektu; pouczenie o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. Udział uczestnika w projekcie rozpoczyna się od dnia podpisania przez niego ww. deklaracji. Deklaracje uczestników projektu są dokumentami potwierdzającymi kwalifikowalność osób, którym beneficjent udzielił wsparcia w ramach projektu, w związku z czym beneficjent jest zobowiązany do przechowywania deklaracji uczestnictwa w projekcie. Brak ww. deklaracji może oznaczać, że wydatki związane z udzieleniem wsparcia danej osobie zostaną uznane za niekwalifikowalne. Warunkiem kwalifikowania uczestnika projektu jest wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych. Kwalifikowalność uczestników projektu podlega kontroli na miejscu przez uprawnione organy kontroli. 8

9 Rozpoczęcie udziału w projekcie Zaleca się, aby podpisywanie deklaracji uczestnictwa w projekcie miało miejsce w dniu rozpoczęcia udziału przez uczestnika w pierwszej formie wsparcia realizowanej ramach projektu. Powyższa wytyczna ma na celu uniknięcie sytuacji, w której osoba otrzyma status uczestnika projektu przed faktycznym rozpoczęciem udziału w projekcie. Osoba, która podpisała deklarację chęci uczestnictwa w projekcie, a następnie nie przystąpiła do uczestnictwa w planowanej dla niej pierwszej formie wsparcia i nie zostały poniesione wydatki związane z jej udziałem, powinna zostać wycofana z udziału w projekcie. Dane ww. osoby nie będą wykazywane w ramach załącznika nr 2 do wniosku o płatność. 9

10 Przerwanie udziału w projekcie Status uczestników projektu definiowany jest na podstawie ścieżki udziału w projekcie, określonej we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Oznacza to, iż IZ PO KL pozostawiła w gestii projektodawcy określenie, na jakim etapie można uznać, iż dana osoba zakończyła uczestnictwo w projekcie (zgodnie z aktualnym wnioskiem o dofinansowanie projektu). Ponadto ścieżka udziału w projekcie stanowi podstawę do prawidłowego określenia wskaźnika Liczba osób, które zakończyły udział w projekcie. W przypadku projektów, których nadrzędnym celem jest podjęcie zatrudnienia, zakończenie udziału w projekcie z powodu podjęcia zatrudnienia wcześniej, niż uprzednio było to planowane, należy uznać za zakończenie udziału w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką. W ramach ww. wskaźnika nie należy uwzględniać osób, które przerwały udział w projekcie z własnej winy. 10

11 Rekrutacja z listy rezerwowej w trakcie realizacji projektu Beneficjent określa ścieżkę uczestnictwa w projekcie we wniosku o dofinansowanie i to od niego zależy, do jakiego etapu realizacji projektu dopuszcza rekrutację z listy rezerwowej. Kwestię tę należy rozpatrywać również indywidualnie biorąc pod uwagę zaplanowanąścieżkę wsparcia, stopień zaawansowania i inne czynniki, które mogą mieć wpływ na decyzję w przedmiotowej sprawie. Należy jednak pamiętać przede wszystkim o osiągnięciu zakładanych rezultatów projektu, takich jak zdobycie nowych lub podniesienie już posiadanych kwalifikacji zawodowych przez uczestnika, który nie przeszedł pełnej ścieżki, wzrost jego aktywności zawodowej, ale także korzystne zmiany w dłuższej perspektywie czasowej jak możliwość podjęcia zatrudnienia czy założenie własnej działalności gospodarczej. Najbardziej efektywna jest więc rekrutacja z listy rezerwowej w początkowej fazie realizacji projektu. 11

12 Podjęcie zatrudnienia a kontynuacja uczestnictwa w projekcie W sytuacji, gdy uczestnik projektu w jego trakcie podejmie zatrudnienie i będzie dyspozycyjny może również kontynuować uczestnictwo w kursie/szkoleniu lub innej formie wsparcia. Koszty związane z jego uczestnictwem będą w tej sytuacji uznane za kwalifikowalne. Kwestię tę należy rozpatrywać indywidualnie biorąc pod uwagę zaplanowaną ścieżkę wsparcia, stopień zaawansowania i inne czynniki, które mogą mieć wpływ na decyzję w przedmiotowej sprawie. Każdy taki przypadek należy konsultować z WUP w Toruniu. 12

13 Wydatki niekwalifikowalne 13

14 Wydatki niekwalifikowalne Zgodnie z Krajowymi Wytycznymi: a) koszty prowizji pobieranych w ramach operacji wymiany walut, b) wydatek poniesiony na środki trwałe, które były współfinansowane ze środków krajowych lub wspólnotowych w przeciągu 7 lat poprzedzających datę zakupu środka przez beneficjenta, c) koszty kar i grzywien, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień wydanych przez sąd, d) wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe, e) wydatki związane z wypełnieniem wniosku o dofinansowanie projektu, f) koszty kredytu. 14

15 Wydatki niekwalifikowalne Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Instytucję Zarządzającą: wydatki poniesione ze środków publicznych w ramach wkładu własnego przekraczające na zakończenie projektu 15% poniesionych i zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych sfinansowanych ze środków publicznych; inne wydatki, o ile tak stanowią Wytyczne, np. koszt zatrudnienia w projekcie pracownika IP, jeżeli zachodzi konflikt interesów. Podejmując decyzję o uznaniu wydatku za niekwalifikowalny, podmiot będący stroną umowy bierze pod uwagę znaczenie uszczerbku dla prawidłowej realizacji projektu i osiągnięcia jego celu. Nie dotyczy to taryfikatora korekt, o którym mowa w sekcji pkt 3 Wytycznych. Wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją projektu ponosi beneficjent. 15

16 Zgodność z budżetem projektu W ramach PO KL beneficjent ponosi wydatki w oparciu budżet zadaniowy zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu skonstruowany w podziale na : koszty bezpośrednie (tj. koszty kwalifikowalne poszczególnych zadań realizowanych przez beneficjenta w ramach projektu, które są bezpośrednio związane z tymi zadaniami); koszty pośrednie (tj. koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem beneficjenta, których zamknięty katalog jest określony w Wytycznych). Rozliczając poniesione wydatki beneficjent nie może przekroczyć łącznej kwoty wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu, wynikającej z zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu. Ponadto beneficjenta obowiązują limity wydatków wskazane w odniesieniu do każdego zadania w budżecie projektu w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu, z uwzględnieniem zapisów umowy, przy czym poniesione wydatki nie muszą być zgodne ze szczegółowym budżetem projektu, przedkładanym na etapie wyboru projektu. Beneficjent jest bowiem rozliczany ze zrealizowanych zadań w ramach projektu. Kwestie związane z wprowadzanie zmian do projektu, w tym w odniesieniu do budżetu reguluje umowa o dofinansowanie projektu. 16

17 Koszty pośrednie Koszty pośrednie Rozliczne ryczałtem Rozliczane na podstawie poniesionych wydatków Limit procentowy Tak Nie Sposób rozliczania Rozliczenie końcowe Przeksięgowanie odpowiedniej wysokości wydatków pośrednich oraz refundacja z rachunku projektu na bieżąco w odniesieniu do poniesionych wydatków bezpośrednich Kumulatywnie w odniesieniu do łącznej kwoty kosztów bezpośrednich, zgodnie z Zasadami finansowania PO KL Dokonywanie płatności w oparciu o dokumenty księgowe na kategorie wydatków wskazanych w uzasadnieniu kosztów pośrednich w Szczegółowym budżecie projektu (jak koszty bezpośrednie) Zgodnie z przedstawionymi dokumentami, jednakże do wysokości łącznej określonej we wniosku o dofinansowanie Wpływ pomniejszeń wydatków bezpośrednich Wskazanie w załączniku nr 1 wniosku o płatność Kontrola w miejscu Tak Nie, wysokość kosztów pośrednich wskazywana jest w pkt 4_Postęp finansowy Kontroli podlega prawidłowość metodologii wyliczenia kosztów pośrednich przedstawiona we wniosku o dofinansowanie. Nie Tak, podobnie jak dla wydatków w ramach poszczególnych zadań Kontrola analogiczna jak dla wydatków bezpośrednich i podlegają jej wszystkie dokumenty, na podstawie których poniesione zostały wydatki 17

18 Finansowanie projektów konkursowych Realizacja projektu wyłonionego do dofinansowania w procedurze konkursowej odbywa się na podstawie umowy o dofinansowanie projektu. Co do zasady, dofinansowanie przekazywane jest beneficjentowi w formie zaliczki na realizację projektu w ramach dwóch równoległych strumieni, tj. w formie: płatności z budżetu środków europejskich w części odpowiadającej finansowaniu ze środków EFS oraz dotacji celowej w części odpowiadającej współfinansowaniu krajowemu. Środki dotacji rozwojowej są przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy i co do zasady, płatności w ramach projektu powinny być regulowane za pośrednictwem tego rachunku. Co do zasady, oba strumienie płatności będą dokonywane w tym samym czasie dla beneficjenta i należy dokonać wszelkich starań, aby wydatki ponosić równocześnie z obu części dofinansowania. 18

19 Lokaty bankowe Brak możliwości zakładania lokat terminowych ze środków dofinansowania otrzymywanego przez beneficjenta na realizację projektu. Kwoty przekazywane w ramach zaliczek na poczet przyszłych płatności w ramach PO KL powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem zapisanym w umowie o dofinansowanie projektu oraz być przekazywane w wysokości niezbędnej do finansowania bieżących płatności beneficjenta zw. z realizacją projektu. Umieszczanie przez beneficjentów ww. środków na lokatach bankowych wskazywałoby, iż kwota wnioskowana jest zawyżona w stosunku do niezbędnych do poniesienia w projekcie wydatków, a tym samym sposób wykorzystania przyznanych środków jest nieefektywny i niezgodny z założeniami PO KL. (Stanowisko IZ zgodnie z pismem z r., znak: DZF-IV Mry/09) 19

20 Zasilenia konta projektowego WUP w Toruniu nie przewiduje możliwości zasilania tzw. konta projektowego środkami własnymi beneficjenta. Zgodnie z Zasadami finansowania PO KL środki dofinansowania przekazywane są na wyodrębniony rachunek bankowy, specjalnie utworzony dla danego projektu, wskazany w umowie o dofinansowanie projektu. O ile to możliwe, płatności w ramach projektu powinny być regulowane za pośrednictwem tego rachunku. W przypadku ponoszenia wydatków z innych niż wyodrębniony na cele projektu rachunków bankowych, beneficjent jest zobowiązany do refundacji poniesionych wydatków ze środków dofinansowania. 20

21 Wytyczne w zakresie realizacji form wsparcia w ramach Poddziałania Stypendia Beneficjent, o ile założył to w realizowanym przez siebie projekcie, wypłaca uczestnikowi: szkoleń/kursów stypendium w wysokości nie większej niż 4,00 PLN brutto za godzinę uczestnictwa stażu lub praktyk zawodowych miesięczne stypendium w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązująca na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie ,00 PLN brutto Osoby pobierające stypendium podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym (emerytalne, rentowe, wypadkowe) oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeżeli nie mają innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń. Płatnikiem składek jest beneficjent. Składki są płatne z kwoty stypendium, o której mowa powyżej. Stypendia za staż/praktykę zawodową oraz szkoleniowe zwolnione są od podatku dochodowego od osób fizycznych. Zatem od świadczeń wypłacanych uczestnikom projektów PO KL nie będzie pobierana zaliczka na podatek dochodowy. Szczegóły dot. realizacji form wsparcia, w tym wypłaty stypendiów, zostały opisane w Wytycznych w zakresie realizacji form wsparcia w ramach Poddziałania w ramach Poddziałania stanowiących załącznik nr 7.14 do Dokumentacji Konkursowej. 21

22 Wytyczne w zakresie realizacji form wsparcia w ramach Poddziałania Koszty opieki nad dzieckiem lub osobą zależną Zgodnie z zapisami SzOP POKL istnieje możliwość zapewnienia uczestnikom projektu opieki nad dziećmi i osobami zależnymi. Istnieje jednak rozgraniczenie pomiędzy osobą zależną a dzieckiem. Osoba zależna to osoba wymagająca ze względu na stan zdrowia lub wiek stałej opieki, połączona więzami rodzinnymi lub powinowactwem z uczestnikiem projektu lub pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. Dziecko to dziecko do lat 7. SzOP PO KL nie zawęża możliwości przyznania wsparcia, o którym mowa powyżej tylko do kobiet samotnie wychowujących dziecko do lat 7. W związku z powyższym można dokonać zwrotu kosztów opieki nad dziećmi do lat 7 uczestnikowi projektu, który oświadczy, iż nie ma możliwości zapewnienia innej bezpłatnej opieki na czas uczestnictwa w projekcie. Dodatkowo beneficjent może zobowiązać uczestnika projektu do potwierdzenia faktu posiadania dziecka (np. kserokopia aktu urodzenia). 22

23 Wytyczne w zakresie realizacji form wsparcia w ramach Poddziałania Formy opieki nad dzieckiem lub osobą zależną Uczestnik korzysta z opieki zapewnionej przez instytucję uprawnioną do sprawowania opieki nad dziećmi lub instytucję świadczącą usługi opiekuńcze - dowodem poniesienia wydatku będzie opłacona faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty. Co do zasady koszt opieki wskazany na fakturze lub innym dokumencie księgowym powinien dotyczyć okresu uczestnictwa osoby korzystającej z ww. formy opieki w szkoleniu lub innej formie wsparcia. Wysokość refundacji poniesionych kosztów na opiekę powinna być proporcjonalna do liczby godzin (dni) szkolenia, w których dany uczestnik brał udział. Wyjątkowo, w przypadku braku możliwości rozliczenia tych kosztów za okres faktycznego uczestnictwa w formie wsparcia w projekcie (np. z uwagi na miesięczny cykl rozliczenia kosztów opieki w żłobku lub przedszkolu), za koszt kwalifikowalny należy uznać całkowitą kwotę dokumentu księgowego obejmującego okres, za który został wystawiony tj. miesiąc. Uczestnik korzysta z opieki zapewnionej przez osobę zatrudnioną na podstawie umowy cywilnoprawnej np. opiekunkę, dokumentem zapłaty powinien być rachunek do umowy cywilnoprawnej ewentualnie faktura lub inny dokument księgowy. Co do zasady koszt opieki wskazany na rachunku lub innym dokumencie księgowym powinien być tożsamy z okresem uczestnictwa osoby korzystającej z ww. formy opieki w szkoleniu lub innej formie wsparcia. Jeśli termin na dokumencie zapłaty nie jest spójny z okresem uczestnictwa danej osoby w szkoleniu, wysokość refundacji poniesionych kosztów na opiekę powinna być proporcjonalna do liczby godzin szkolenia, w których dany uczestnik brał udział. Inną możliwością jest zapewnienie opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi przez beneficjenta. 23

24 Wytyczne w zakresie realizacji form wsparcia w ramach Poddziałania Koszty opieki nad dzieckiem lub osobą zależną Rozliczenie kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną uczestników projektu może odbywać się dwojako: poprzez refundację wydatku poniesionego uprzednio przez uczestnika i udokumentowanego fakturą lub innym równoważnym dokumentem księgowym we wniosku o płatność jako data poniesienia wydatku widniałaby wówczas data zapłaty wydatku przez uczestnika, natomiast data refundacji tego wydatku z konta projektowego na jego rzecz miałaby znaczenie wtórne. poprzez wystawienie faktury bezpośrednio na Beneficjenta i opłacenie jej przez Beneficjenta wówczas data poniesienia tego wydatku, wykazywana w załączniku nr 1 do wniosku o płatność, byłaby tożsama z datą zejścia z konta projektowego wydatku przeznaczonego na sfinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem uczestnika projektu. W ramach środków przewidzianych w budżecie wniosku na opiekę nad dziećmi uczestników projektu można refundować również koszty posiłków dzieci w przedszkolu, ponieważ stanowią one integralną część opłaty za usługę opiekuńczą w przedszkolach. 24

25 Wytyczne w zakresie realizacji form wsparcia w ramach Poddziałania Dokumentacja kosztów dojazdu uczestników projektu Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie dla uczestnika projektu następuje na podstawie biletu komunikacji publicznej (jednorazowego lub czasowego) lub innego równoważnego dokumentu potwierdzającego wydatek. Bilet z jednego dnia (jako potwierdzenie dziennych kosztów) i lista obecności potwierdzająca uczestnictwo w projekcie w poszczególnych dniach trwania szkolenia jest wystarczającym dowodem poniesienia ww. kosztów. W przypadku zakupienia biletów długoterminowych (np. miesięcznych), termin ważności biletu musi odpowiadać terminowi trwania szkolenia. Gdy dana forma wsparcia nie odbywa się w sposób ciągły, ale np. w wybrane dni tygodnia lub w przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach koszt biletu okresowego należy kwalifikować proporcjonalnie w stosunku do faktycznej ilości dojazdów uczestnika na miejsce realizacji formy wsparcia w okresie, którego dotyczy bilet. Dopuszcza się możliwość uwzględniania cen biletów przewoźników innych niż PKS lub PKP (np. prywatnych) w sytuacji, gdy koszt świadczonych przez nich usług jest porównywalny do cen przewoźników państwowych lub, jeśli jest to jedyny przewoźnik na danej trasie lub oferuje dogodniejszy dla uczestnika ze względu na godziny udziału w formie wsparcia rozkład jazdy. 25

26 Wytyczne w zakresie realizacji form wsparcia w ramach Poddziałania Dokumentacja kosztów dojazdu uczestników na szkolenia własnym samochodem Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie dla uczestnika projektu następuje na podstawie biletu komunikacji publicznej lub innego równoważnego dokumentu potwierdzającego wydatek. Dopuszcza się możliwość refundowania kosztów dojazdów związanych z dojazdem własnym samochodem, ale tylko do wysokości stanowiącej równowartość kosztu dojazdu na szkolenie środkiem transportu publicznego na danej trasie. Uczestnik projektu jest zobowiązany w tej sytuacji: przedstawić stosowne oświadczenie, w którym zawarte będą informacje dotyczące trasy na jakiej odbywa się przejazd, odległości i wysokości poniesionego kosztu, załączyć kserokopię dowodu rejestracyjnego oraz potwierdzenie ceny biletu na danej trasie wystawione przez przewodnika komunikacji publicznej. 26

27 Przechowywanie dokumentów Należy pamiętać o właściwym przechowywaniu danych dot. projektu (takich jak wnioski o dofinansowanie czy wnioski o płatność) w formie elektronicznej. Z doświadczenia WUP wynika, że zdarzają się przypadki utraty powyższych dokumentów lub użycie nieaktualnych ich wersji ponieważ nowsze wersje nie były odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem, co powoduje problemy przy tworzeniu np. wniosków o płatność. W związku z powyższym zaleca się, aby tworzyć kopie dokumentów i odpowiednio zabezpieczone przechowywać na wypadek utraty danych. 27

28 Pośrednictwo pracy Inne Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji form wsparcia w ramach Poddziałania Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki : pośrednictwo pracy może byćświadczone przez podmioty, które posiadają wpis do rejestru agencji zatrudnienia. Harmonogramy form wsparcia grupowego WUP w Toruniu wymaga regularnego przekazywania przez beneficjenta informacji na temat organizowanych form wsparcia według specjalnie przygotowanego wzoru, który jest przesyłany po zawarciu umowy z Beneficjentem. Harmonogramy należy przesyłać przed rozpoczęciem formy wsparcia. 28

29 Wybrane zagadnienia z zakresu finansowania projektów w ramach PO KL oraz kwestie problemowe Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 30/32 Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 29

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL Konferencja inaugurująca realizację pilotaŝowych projektów powiatowych w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Warszawa, 4-5 września 2013 r. Projekt

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU SUKCES DOFINANSOWANEGO PROJEKTU? GDY GO POPRAWNIE ROZLICZYMY Uzyskanie dotacji z funduszy europejskich stanowi niewątpliwy sukces. Wielu przedsiębiorców otwiera szampana od razu po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ Przewodnik określa podstawowe zagadnienia dotyczące kwalifikowania kosztów w projektach badawczo-rozwojowych. Zawiera rozdziały/załączniki definiujące: Ramy czasowe i zasady kwalifikowania kosztów Katalog

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 30 grudnia 2009 r. Podsekretarz Stanu Akceptuję: Jarosław Pawłowski SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW W RAMACH PO KL... 4

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA CZYLI JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II* OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji MRR/IiŚ/2(4)06/2013 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 10 lutego 2011 r. SPIS TREŚCI Słownik terminologiczny...2 1. Wstęp...5 2. Beneficjenci pomocy publicznej..7 3.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne Niniejszy

Bardziej szczegółowo

w pkt. 6.3 Podrozdział 3 Transgraniczność jako podstawowy wyznacznik kwalifikowalności projektu. W Wytycznych określono główne zasady kwalifikowania

w pkt. 6.3 Podrozdział 3 Transgraniczność jako podstawowy wyznacznik kwalifikowalności projektu. W Wytycznych określono główne zasady kwalifikowania ZASADY REALIZACJI I ROZLICZANIA MIKROPROJEKTÓW Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia POWT RCz RP 2007 2013 2013 Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry Euroregion Silesia Zatwierdzenie mikroprojektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01.02-14-72/13 Definicje Beneficjent pomocy- podmiot prowadzący działalność gospodarczą,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji zadania publicznego Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji publicznego na mocy przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Sprawozdanie z wykonania

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/ / /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 - PROJEKT - (ZATWIERDZAM) -/- Maria

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Warszawa, 2013 (wersja zaktualizowana) Spis treści Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest realizowany przez Akademię

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2. Definicje

Informacje ogólne. 2. Definicje Załącznik do uchwały Nr.././2014 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. 2014 r. REGULAMIN WDROŻENIA I REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H/2014-2020/7(01)03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji zamówień publicznych

Zasady realizacji zamówień publicznych Zasady realizacji zamówień publicznych Zamówieniem publicznym jest pisemna umowa odpłatna, zawarta pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo