Część 1, rozdział 1, s. 1 PRZEWODNIK. Spis treœci. Higiena w placówkach opieki medycznej 1.1. SPIS TREŚCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Część 1, rozdział 1, s. 1 PRZEWODNIK. Spis treœci. Higiena w placówkach opieki medycznej 1.1. SPIS TREŚCI"

Transkrypt

1 PRZEWODNIK Część 1, rozdział 1, s. 1 Spis treœci 1.1. SPIS TREŚCI 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treści 1.2. Wykaz autorów 1.3. Objaśnienia piktogramów 1.4. Skorowidz 2. AKTUALNOŚCI 2.1. Przepisy prawne dotyczące zakażeń szpitalnych i kontroli zakładów opieki zdrowotnej Wprowadzenie Akty prawne definiuj¹ce zagadnienia rozpoznawania, leczenia oraz organizacji systemu kontroli zaka eñ szpitalnych Akty prawne definiuj¹ce zasady kontroli zak³adów opieki zdrowotnej Wykaz wybranych dodatkowych aktów prawa medycznego i wytycznych organizacji pozarz¹dowych istotnych dla kontroli zaka eñ szpitalnych Podstawy prawne Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagañ, jakim powinny odpowiadaæ pod wzglêdem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urz¹dzenia zak³adu opieki zdrowotnej Komentarz do rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r.

2 Spis treœci Część 1, rozdział 1, s. 2 PRZEWODNIK Komentarze do fragmentów rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie wymagañ, jakim powinny odpowiadaæ pod wzglêdem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urz¹dzenia zak³adu opieki zdrowotnej (DzU z 2011 r. nr 31, poz. 158) Wytyczne G³ównego Inspektora sanitarnego dotycz¹ce standardów postêpowania w zakresie ochrony zdrowia na wypadek wyst¹pienia na terenie Polski wirusa grypy ptaków (H5N1) Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2006 r Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddzia³u ratunkowego 2.2. Przepisy prawne dotyczące wykonywania szczepień ochronnych w Polsce Wprowadzenie Szczepienia obowi¹zkowe Szczepienia zalecane Szczepienia osób zatrudnionych Szczepionki zarejestrowane w Polsce dostêpne w aptekach na receptê Program Szczepieñ Ochronnych na rok Konsultacyjne Poradnie Szczepieñ Ochronnych w Polsce 2.3. Kontakty Ministerstwo Zdrowia Struktura organizacyjna Wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne 2.4. Państwowa Inspekcja Sanitarna jako organ nadzoru nad placówkami opieki zdrowotnej Przepisy prawne dotycz¹ce dzia³alnoœci Inspekcji Sanitarnej

3 PRZEWODNIK Część 1, rozdział 1, s. 3 Spis treœci Zadania i zakres dzia³ania Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej Nadzór zapobiegawczy i bie ¹cy sprawowany przez inspekcjê sanitarn¹ w placówkach opieki medycznej Nadzór Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej nad placówkami opieki zdrowotnej w zakresie realizacji programów kontroli zaka eñ 2.5. Zmiany przepisów prawnych dotyczących badań dla celów sanitarno epidemiologicznych Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r Komentarz do Rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2006 r. (Dz.U. nr 132, poz. 928) Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2006 r. (Dz.U. nr 133, poz. 939) 2.6. Zasady rejestracji preparatów dezynfekcyjnych i antyseptyków Preparaty dezynfekcyjne Antyseptyki Produkty biobójcze przeznaczone do dezynfekcji w obszarze medycznym Œrodki dezynfekcyjne jako wyposa enie wyrobu medycznego Produkty z pogranicza Badania skutecznoœci produktów dezynfekcyjnych i antyseptycznych 2.7. Podstawy prawne i praktyczne zasady postępowania związane z realizacją ustawy prawo zamówień publicznych Podstawy prawne Ustawa z 29 stycznia 2004 roku (Dz.U.

4 Spis treœci Część 1, rozdział 1, s. 4 PRZEWODNIK 2004, nr 19, poz. 177) Prawo zamówieñ publicznych Przepisy wykonawcze do ustawy z 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. 2004, nr 19, poz. 177) Prawo zamówieñ publicznych Inne przepisy zwi¹zane z ustaw¹ Prawo zamówieñ publicznych (Dz.U. 2004, nr 19, poz. 177) Omówienie wybranych rozporz¹dzeñ do ustawy Prawo zamówieñ publicznych (Dz.U. 2004, nr 19, poz. 177) Urz¹d Zamówieñ Publicznych Informacje ogólne Szczegó³owe zasady postêpowania o udzielenie zamówienia zgodnego z za³o eniami ustawy Prawo zamówieñ publicznych Zasady udzielania zamówieñ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opis przedmiotu zamówienia Tryby udzielania zamówieñ 2.8. Narażenie na działanie czynników biologicznych w miejscu pracy 2.9. Wyniki dochodzenia epidemiologicznego jako dowód w postępowaniu sądowym, rola biegłego w postępo waniu medycznym Wprowadzenie Rola bieg³ego w postêpowaniu s¹dowym Opinia bieg³ego Dochodzenie epidemiologiczne w celu opracowania opinii bieg³ego

5 PRZEWODNIK Część 1, rozdział 1, s. 5 Spis treœci Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń zakładowych z dnia 27 maja 2010 r Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Krajowego Komitetu do Spraw Pandemii Grypy Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do Spraw Zakażeń HCV Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi Zakażenia szpitalne a odpowiedzialność prawna per sonelu medycznego ród³a i funkcje odpowiedzialnoœci oraz ogólne zasady odpowiedzialnoœci cywilnej Zaka enia szpitalne jako przyczyna odpowiedzialnoœci prawnej Kiedy, za co i na jakich zasadach odpowiadaj¹: lekarze, pielêgniarki i po³o ne, pozosta³y personel medyczny oraz kierownik ZOZ Orzecznictwo Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wprowadzenia jednolitych procedur postępowania w związku z wystąpieniem zakażeń meningokokowych Stanowiska zespołu ekspertów Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa Zastosowanie lamp bakteriobójczych UV w lecznictwie Zastosowanie ochraniaczy jednorazowych na obuwie dla odwiedzaj¹cych w zak³adach opieki zdrowotnej Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

6 Spis treœci Część 1, rozdział 1, s. 6 PRZEWODNIK Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka eñ i chorób zakaÿnych u ludzi Komentarz do ustawy z 5 grudnia 2008 r Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2010 r. (DzU nr 94, poz. 610) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. (DzU nr 100, poz. 645) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. (DzU nr 100, poz. 646) Wybrane aspekty praw pacjenta a zakażenia szpitalne Prawa pacjenta czêœæ I Prawa pacjenta czêœæ II Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2010 r. (DzU nr 255, poz. 1719) 3. DEZYNFEKCJA 3.1. Drobnoustroje w środowisku zakładów opieki zdrowotnej 3.2. Czynniki wpływające na przebieg i wynik zabiegów dezynfekcyjnych Wprowadzenie Czynnik biologiczny Warunki œrodowiska W³aœciwoœci œrodka dezynfekcyjnego 3.3. Czynniki dezynfekcyjne Czynniki fizyczne Metody termiczne Promienie nadfioletowe i filtrowanie Czynniki chemiczne Wprowadzenie Pochodne fenolu Zwi¹zki z aktywnym chlorem i zwi¹zki jodu Zwi¹zki z aktywnym tlenem Alkohole i aldehydy

7 PRZEWODNIK Część 1, rozdział 1, s. 7 Spis treœci Czwartorzêdowe zwi¹zki amoniowe i pochodne biguanidyny Kwasy 3.4. Dezynfekcja narzędzi, sprzętu medycznego, przedmiotów, powierzchni Wybór metody i klasyfikacja sprzêtu pod wzglêdem zagro enia zaka eniem Cechy idealnego preparatu dezynfekcyjnego oraz warunki prawid³owej dezynfekcji Dezynfekcja narzêdzi Wprowadzenie Postêpowanie z narzêdziami wielokrotnego u ytku Postêpowanie ze sprzêtem jednorazowego u ytku Uwagi ogólne dotycz¹ce zasad dezynfekcji, preparatów i roztworów dezynfekcyjnych Oddzia³ywanie na narzêdzia Wprowadzenie Uszkodzenia narzêdzi medycznych Inne formy oddzia³ywania oraz kontrola sprawnoœci narzêdzi Dezynfekcja powierzchni w œrodowisku szpitalnym Zanieczyszczenie powierzchni Powierzchnie ryzyko zaka enia, mycie, dezynfekcja Zagro enie preparatami dezynfekcyjnymi Dezynfekcja sal operacyjnych Dezynfekcja koñcowa w pomieszczeniach izolacyjnych Opornoœæ drobnoustrojów i pobieranie prób mikrobiologicznych Sprzêt do mycia i dezynfekcji powierzchni

8 Spis treœci Część 1, rozdział 1, s. 8 PRZEWODNIK 3.5. Dezynfekcja skóry, mycie i dezynfekcja rąk Higiena r¹k i skóry antyseptyka Dezynfekcja skóry i tkanek chorego Procedury i wymagania dotycz¹ce higieny r¹k Socjalne (zwyk³e) mycie r¹k Standardowa procedura mycia r¹k lub ich dezynfekcji metod¹ wcierania Higieniczne mycie r¹k i higieniczna dezynfekcja r¹k metod¹ wcierania Chirurgiczne mycie r¹k i higieniczna dezynfekcja r¹k metod¹ wcierania Wskazania co do koniecznoœci higienicznego i chirurgicznego mycia lub dezynfekcji r¹k metod¹ wcierania Preparaty antyseptyczne i ocena ich jakoœci Zwi¹zki czynne stosowane w antyseptyce Wprowadzenie Alkohole Jod Zwi¹zki powierzchniowo czynne Wymagania rejestracyjne dla antyseptyków Opracowanie na podstawie Wytycznych Œwiatowej Organizacji Zdrowia dotycz¹cych higieny r¹k personelu medycznego, opublikowane jesieni¹ 2009 r Sk³adniki preparatów do mycia, dezynfekcji oraz pielêgnacji r¹k stosowanych w obszarze medycznym. Skutecznoœæ biobójcza oraz potencjalna toksycznoœæ Chlorheksydyna Budowa cz¹steczki chlorheksydyny i w³aœciwoœci fizyko-chemiczne 3.6. Zagrożenia związane ze stosowaniem preparatów dezynfekcyjnych

9 PRZEWODNIK Część 1, rozdział 1, s. 9 Spis treœci Wprowadzenie Substancje chemiczne stwarzaj¹ce zagro enie dla zdrowia lub ycia Oceny preparatów dezynfekcyjnych 3.7. Dezynfekcja ultrafioletem 3.8. Metody badania środków dezynfekcyjnych Wprowadzenie Metody badania preparatów dezynfekcyjnych Drobnoustroje stosowane do badania preparatów Przygotowanie zawiesiny drobnoustrojów Przygotowanie do badania roztworu preparatu dezynfekcyjnego Warunki badania Temperatura i czas dzia³ania Metody badania i ocena preparatów dezynfekcyjnych w Polsce Europejskie metody badania preparatów dezynfekcyjnych Normy europejskie wprowadzone do katalogu Polskich Norm (PN-EN) Normy dotycz¹ce chemicznych œrodków dezynfekcyjnych stosowanych w medycynie Okreœlanie dzia³ania bakteriobójczego Okreœlanie dzia³ania grzybobójczego Okreœlanie dzia³ania pr¹tkobójczego Kwalifikowanie produktów do stosowania w niektórych obszarach 3.9. Bezpieczeństwo chemicznych środków dezynfekcyjnych wybrane zagadnienia Wprowadzenie Podzia³ œrodków dezynfekcyjnych a przepisy prawa

10 Spis treœci Część 1, rozdział 1, s. 10 PRZEWODNIK Œrodki dezynfekcyjne jako specyficzna grupa chemikaliów Odleg³e skutki toksykologiczne Skutecznoœæ Kwalifikowanie sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego oraz środowiska do procesów dekontaminacji Wprowadzenie Kwalifikowanie sprzêtu medycznego przeznaczonego do zabiegów chirurgicznych, do zabiegów pielêgnacyjnych oraz do badañ diagnostycznych Obszary higieniczne i strefy higieniczno sanitarne w palcówkach s³u by zdrowia, a dzia³ania mikrobójcze Poziomy Bezpieczeñstwa Biologicznego Biosafety Level (BSL 1 do BSL 4) Strategia procesów mikrobójczych wykonywanych w placówkach leczniczych Dekontaminacja pomieszczeń w zakładach opieki zdrowotnej Wprowadzenie Dekontaminacja profesjonalna Gazowanie Mikrobiologiczna ocena skutecznoœci prowadzonych dekontaminacji Podsumowanie Walidacja zautomatyzowanych procesów mycia i de zynfekcji termicznej zgodnie z normą EN ISO Standaryzacja norma EN ISO Wprowadzenie Walidacja Dekontaminacja profesjonalna w zakładach opieki zdrowotnej Zapewnienie bezpieczeñstwa mikrobiologicznego Wprowadzenie

11 PRZEWODNIK Część 1, rozdział 1, s. 11 Spis treœci Rozwi¹zania organizacyjne w obszarze profesjonalnej dekontaminacji Rozwi¹zania architektoniczno-technologiczne profesjonalnej dekontaminacji, tj. centralnej dezynfektorni Techniki fumigacyjne w dekontaminacji szpitalnej Wprowadzenie ogólne Efektywnoœæ technik fumigacji Technologia suchej mg³y Technologia suchego gazu Zastosowanie systemu VHP w szpitalnych dzia³aniach praktycznych Mycie czy dezynfekcja optymalizacja procedur w szpitalu Za³o enia tworzenia narzêdzi systemowych Wybór procedur dekontaminacyjnych Opracowanie i wdra anie procedur dekontaminacji powierzchni Zasady prawid³owego doboru preparatów myj¹cych i dezynfekuj¹cych powierzchnie Przygotowanie roztworów roboczych Zasady postêpowania zwi¹zane z okreœleniem rodzaju i iloœci sprzêtu sprz¹taj¹cego Dekontaminacja w szpitalu zasady skutecznego wyboru Zasady zwi¹zane z modyfikowaniem procedur podstawowych Dezynfekcja w przypadku ska enia bezpoœredniego Podstawy BHP w zakresie systemu czystoœci Wprowadzenie Nara enie na dzia³anie czynników szkodliwych

12 Spis treœci Część 1, rozdział 1, s. 12 PRZEWODNIK Profilaktyka (badania okresowe, szczepienia) Œrodki ochrony indywidualnej Przetargi na dostawę środków dezynfekcyjnych Oporność drobnoustrojów na środki dezynfekcyjne Rodzaje opornoœci Wprowadzenie Mechanizmy opornoœci Opornoœæ krzy owa Wp³yw nabywania opornoœci na wykonywanie dezynfekcji w praktyce 4. STERYLIZACJA 4.1. Przygotowanie sprzętu do sterylizacji Zasady ogólne Mycie, kontrola, pielêgnowanie i kompletowanie sprzêtu Pakowanie sprzêtu i oznakowanie opakowañ Sposób za³adowania komory sterylizatora 4.2. Metody sterylizacji stosowane w praktyce szpitalnej Termiczne metody sterylizacji Metody sterylizacji niskotemperaturowej 4.3. KONTROLA PROCESÓW STERYLIZACJI Wprowadzenie WskaŸniki fizyczne WskaŸniki chemiczne Wprowadzenie Klasyfikacja wskaÿników chemiczych wed³ug normy EN 867 i normy ISO Integrator a emulator Ró nice miêdzy wskaÿnikami chemicznymi Codzienny test Bowie-Dicka WskaŸniki biologiczne

13 PRZEWODNIK Część 1, rozdział 1, s. 13 Spis treœci Wprowadzenie Rodzaje wskaÿników Nieprawid³owe wyniki kontroli biologicznej Czêstotliwoœæ przeprowadzania kontroli biologicznej Dokumentacja pakietu i cyklu Nowe metody kontroli procesów sterylizacji Walidacja procesu sterylizacji (charakterystyka) i zwalnianie parametryczne Metody rutynowej kontroli procesu sterylizacji 4.4. Przechowywanie i dostarczanie sterylnych wyrobów Warunki przechowywania i transport sterylnych wyrobów Okres przechowywania Otwieranie opakowania 4.5. Normalizacja 4.6. Wykaz produktów pozytywnie zaopiniowanych przez Zakład Zwalczania Skażeń Biologicznych PZH UltradŸwiêkowe urz¹dzenia myj¹co-czyszcz¹ce WskaŸniki biologiczne do kontroli procesów sterylizacji Testy chemiczne do kontroli procesów sterylizacji Urz¹dzenia do dezynfekcji termicznej Pojemniki sterylizacyjne Œrodki myj¹ce do stosowania w placówkach s³u by zdrowia Sterylizatory niskotemperaturowe Urz¹dzenia do sterylizacji par¹ wodn¹ w nadciœnieniu Sterylizatory na suche gor¹ce powietrze Jednorazowe opakowania sterylizacyjne

14 Spis treœci Część 1, rozdział 1, s. 14 PRZEWODNIK 4.7. Podstawy procesu sterylizacji Sterylizacja parowa Czynnik biobójczy Cykl sterylizacyjny Kwalifikowanie sprzêtów medycznych do sterylizatorów parowych (autoklawów) Elementy efektu procesu sterylizacji parowej i zalecenia praktyczne 4.8. Sterylizacja radiacyjna i jej praktyczne zastosowanie Wprowadzenie Metoda sterylizacji radiacyjnej wykorzystuj¹ca promieniowanie jonizuj¹ce Kontrola skutecznoœci procesu sterylizacji radiacyjnej Przemys³owe zastosowanie techniki radiacyjnej 4.9. Szpitalna sterylizacja niskotemperaturowa Sterylizacja tlenkiem etylenu Tlenek etylenu wprowadzenie Tlenek etylenu w praktyce szpitalnej Urz¹dzenia do sterylizacji tlenkiem etylenu w placówkach opieki medycznej Sterylizacja EO w bie ¹cej praktyce szpitalnej Aeracja z tlenku etylenu ( p³ukanie w sterylizatorze i degazacja w aeratorze) Sterylizacja tlenkiem etylenu w praktyce szpitalnej, a inne metody sterylizacji niskotemperaturowej Plazma wprowadzenie Plazmowe systemy sterylizacji Kontrola procesu sterylizacji Sterylizacja formaldehydowa

15 PRZEWODNIK Część 1, rozdział 1, s. 15 Spis treœci Wprowadzenie Sterylizacja formaldehydowa w praktyce szpitalnej Kontrola sterylizacji formaldehydowej Kwas nadoctowy w procesach sterylizacji i dezynfekcji Kwas nadoctowy charakterystyka Toksycznoœæ kwasu nadoctowego Preparaty dezynfekcyjne z kwasem nadoctowym jako substancj¹ aktywn¹ Posumowanie Sterylizacja medyczna w urządzeniach małej pojemności Sterylizatory ma³ej pojemnoœci wprowadzenie Sterylizacja suchym gor¹cym powietrzem Sterylizacja par¹ nasycon¹ Porównanie metod sterylizacyjnych opartych na cieple suchym i wilgotnym Sterylizatory parowe ma³ej pojemnoœci Podsumowanie Sterylizacja, resterylizacja, ponowna sterylizacja Wprowadzenie Wyrób medyczny Sterylizacja Wymagania zasadnicze dla sterylnych wyrobów medycznych Reprocesowanie i ponowne użycie wyrobów medycznych jednokrotnego użytku Wprowadzenie Systemy bariery sterylnej w świetle aktualnych regulacji normatywno prawnych wymagania zasadnicze Pojêcie systemu bariery sterylnej

16 Spis treœci Część 1, rozdział 1, s. 16 PRZEWODNIK Wymagania u ytkowe Informacje (od) wytwórcy opakowania Małe autoklawy parowe 5. METODY SPRZĄTANIA 5.1. Rodzaje zabrudzeń i czynniki je usuwające 5.2. Rola chemii w utrzymaniu czystości 5.3. Elementy materiałoznawstwa 5.4. Podstawowe techniki utrzymania czystości Czyszczenie gruntowne Zabezpieczanie powierzchni Codzienne utrzymanie czystoœci 5.5. Strefy czystości w szpitalu mycie i dezynfekcja 5.6. Bezpieczeństwo pracy 5.7. Organizacja pracy służb sprzątających w szpitalu 5.8. Kontrola kosztów 5.9. Sprzątanie w szpitalu spojrzenie PIS Higiena szpitalna i utrzymanie czystoœci Wprowadzenie 6. HIGIENA W LECZNICTWIE OTWARTYM 6.1. Gabinet lekarski Ogólne wymagania techniczno-sanitarne Wyposa enie gabinetu lekarskiego Procedury higieniczne 6.2. Gabinet zabiegowy Ogólne wymagania techniczno-sanitarne Wyposa enie gabinetu zabiegowego Procedury higieniczne 6.3. Gabinet stomatologiczny Ogólne wymagania techniczno-sanitarne Wyposa enie gabinetu stomatologicznego Procedury higieniczne

17 PRZEWODNIK Część 1, rozdział 1, s. 17 Spis treœci Wymagania dla gabinetów wykonuj¹cych procedury implantologiczne 6.4. Gabinet ginekologiczny Ogólne wymagania techniczno-sanitarne Wyposa enie gabinetu ginekologicznego Procedury higieniczne 6.5. Zakłady rehabilitacji leczniczej Wiadomoœci ogólne Balneoterapia, klimatoterapia,kinezyterapia, masa leczniczy Fizykoterapia Procedury sanitarno-higieniczne w zak³adach rehabilitacyjnych Wymagania sanitarne dotycz¹ce basenów przeznaczonych do prowadzenia zabiegów rehabilitacji w Zak³adach Opieki Zdrowotnej 6.6. Procedury higieniczno sanitarne w gabinetach medycyny estetycznej Wiadomoœci ogólne Peelingi lekarskie Preparaty s³u ¹ce do powiêkszania objêtoœci tkanek Iniekcje tzw. wype³niaczy: kolagen i kwas hialuronowy 6.7. Zakażenia związane z procedurami medycznymi w lecznictwie otwartym Aspekty prawno-organizacyjne Ocena ryzyka zaka eñ szpitalnych Aspekty medyczne Aspekty mikrobiologiczne Strategia kontroli oraz przerywanie transmisji zaka eñ w opiece ambulatoryjnej Postêpowanie z pacjentem Zasady racjonalnej polityki antybiotykowej

18 Spis treœci Część 1, rozdział 1, s. 18 PRZEWODNIK 7. HIGIENA W LECZNICTWIE ZAMKNIĘTYM SZPITALACH 7.1. Zakażenia szpitalne Rodzaje i przyczyny zaka eñ szpitalnych Czynniki przyczynowe zaka eñ szpitalnych Wprowadzenie Zaka enia wywo³ane przez bakterie z rodzaju Clostridium Procedury zapobiegania i zwalczania zaka eñ zak³adowych Organizacja monitoringu zaka eñ szpitalnych Kryteria stwierdzania zaka eñ szpitalnych Cel monitoringu zaka eñ szpitalnych Zakres (modu³y) monitorowania zaka eñ szpitalnych Zakres zbieranych informacji Bierny i aktywny sposób zbierania informacji o zaka eniach szpitalnych Okresowe analizy mikroflory szpitalnej Zasady zwrotnego przekazu informacji Zasady postêpowania zespo³u kontroli zaka eñ szpitalnych w przypadku podejrzenia epidemii szpitalnej Wprowadzenie Istotne definicje Zasady dochodzenia epidemiologicznego Wspó³dzia³anie inspekcji sanitarnej i zespo³ów kontroli zaka eñ zak³adowych w przypadku zaistnienia ogniska zaka enia w szpitalu Wspó³praca zespo³u ds. kontroli zaka eñ szpitalnych z jednostkami szpitala Wprowadzenie Rola Laboratorium Mikrobiologicznego w programie kontroli zaka eñ szpitalnych

19 PRZEWODNIK Część 1, rozdział 1, s. 19 Spis treœci Wspó³praca zespo³u ds. kontroli zaka eñ z innymi jednostkami szpitala Wspó³praca z mikrobiologiem w monitorowaniu i kontroli zaka eñ Pobieranie materia³u do badania mikrobiologicznego Wprowadzenie P³yn mózgowo-rdzeniowy Ucho Oko Wymaz z rectum Materia³y pobrane z uk³adu p³ciowego 7.2. Działania zmierzające do zapobiegania zakażeniom szpitalnym Wprowadzenie Zespó³ do spraw kontroli zaka eñ szpitalnych Zasady izolacji pacjentów z chorobami infekcyjnymi Zasady racjonalnej polityki antybiotykowej w szpitalu Wprowadzenie Powo³anie i wyszkolenie aktywnego i kompetentnego zespo³u do spraw antybiotyków Opracowanie receptariusza szpitalnego Edukacja i informacja dla personelu medycznego Wprowadzenie administracyjnych form kontroli zu ycia antybiotyków i jednolitych zasad wspó³pracy z firmami farmaceutycznymi Szpitalna polityka antybiotykowa Procedury medyczne zapobiegaj¹ce zaka eniom szpitalnym Cewnikowanie pêcherza moczowego Pobieranie próbek moczu do badania bakteriologicznego

20 Spis treœci Część 1, rozdział 1, s. 20 PRZEWODNIK Obwodowy dostêp ylny Procedura zapobiegania zaka eniom szpitalnym u pacjentów zaintubowanych Dostêp do y³y centralnej (centralny dostêp ylny) Zapobieganie zaka eniom szpitalnym wywo³ywanym przez MRSA (Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus) Gronkowce rodzaj Staphylococcus Zaka enia oœrodkowego uk³adu nerwowego i posocznica meningokokowa Wstêp Charakterystyka najczêstszych czynników etiologicznych odpowiedzialnych za zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych Inwazyjne zaka enia meningokokowe w Polsce Haemophilus influenzae Zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych wywo³ywane przez Haemophilus influenzae w Polsce Krajowy Oœrodek Referencyjny ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zaka eñ Oœrodkowego Uk³adu Nerwowego (KOROUN) Materia³ diagnostyczny w przypadku zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i posocznicy Identyfikacja czynnika etiologicznego z wykorzystaniem reakcji ³añcuchowej polimerazy (PCR) Profilaktyka zaka eñ Postêpowanie w przypadku wyst¹pienia zaka enia/zaka eñ meningokokowych

21 PRZEWODNIK Część 1, rozdział 1, s. 21 Spis treœci Postêpowanie personelu w przypadku hospitalizacji pacjenta z inwazyjn¹ chorob¹ meningokokow¹ Helicobacter pylori Postêpowanie w przypadku identyfikacji drobnoustroju alarmowego w œrodowisku szpitalnym Lista drobnoustrojów alarmowych w œrodowisku szpitalnym Postêpowanie w ognisku epidemicznym wywo³anym przez Gram-ujemne pa³eczki jelitowe rodziny Enterobacteriaceae oraz pa³eczki niefermentuj¹ce z rodzaju Acinetobacter spp. oraz Pseudomonas spp Czynniki etiologiczne zaka eñ szpitalnych Charakterystyka pa³eczek jelitowych z rodziny Enterobacteriaceae oraz pa³eczek niefermentuj¹cych z rodzaju Acinetobacter spp. i Pseudomonas spp Czynniki ryzyka zwi¹zane z wyst¹pieniem zaka eñ wywo³anych przez pa³eczki jelitowe z rodziny Enterobacteriacea oraz pa³eczki niefermentuj¹ce z rodzaju Acinetobacter spp. i Pseudomonas spp Etapy postêpowania w ognisku epidemicznym wywo³anym przez pa³eczki jelitowe z rodziny Enterobacteriacea lub pa³eczki niefermentuj¹ce rodzaju Acinetobacter spp. i Pseudomonas spp Procedury postêpowania w ognisku epidemicznym wywo³anym przez pa³eczki jelitowe z rodziny Enterobacteriaceae lub pa³eczki niefermentuj¹ce rodzaju Acinetobacter spp. i Pseudomonas spp Zaka enia rotawirusowe na oddzia³ach dzieciêcych HCV mo na pokonaæ Postêpowanie w rozpoznanym na oddziale noworodkowym ognisku epidemicznym wywo³anym

22 Spis treœci Część 1, rozdział 1, s. 22 PRZEWODNIK przez wra liwego na metycylinê gronkowca z³ocistego methicillin-susceptible Staphylococcus aureus (MSSA) Diagnostyka i terapia zaka eñ HCV Wprowadzenie Grzyby i ich rola w zaka eniach u cz³owieka Charakterystyka Pozycja taksonomiczna grzybów Badania laboratoryjne Najczêstsze grzybice uk³adowe Postêpowanie w zaka eniach wywo³anych przez toksynotwórcze szczepy Clostridium difficile Charakterystyka Gram-dodatnich laseczek beztlenowych z rodzaju Clostridium Czynniki ryzyka zwi¹zane z wyst¹pieniem zaka eñ wywo³anych przez Clostridium difficile Szczegó³owe procedury postêpowania w razie stwierdzenia zaka enia wywo³anego przez toksynotwórcze szczepy Clostridium difficile Norowirusy Biofilm bakteryjny nowe wyzwanie wspó³czesnej medycyny Wprowadzenie Bakteryjne zaka enia szpitalne u noworodków urodzonych przedwczeœnie Wprowadzenie Prewencja zaka eñ paciorkowcami grupy B w po³o nictwie i neonatologii Wprowadzenie Zaka enia wywo³ane przez Streptococcus agalactiae (GBS) noworodków oraz zaka enia zwi¹zane z ci¹ ¹

23 PRZEWODNIK Część 1, rozdział 1, s. 23 Spis treœci Aktualna sytuacja w Polsce Podjête kroki do zapobiegania zaka eniom paciorkowcowym u noworodków Postêpowanie podczas terapii do ylnej zwi¹zanej z przygotowaniem i podawaniem leków do ylnych i p³ynów infuzyjnych Procedury medyczne Procedury terapii do ylnej Profilaktyka zaka eñ zwi¹zanych z terapi¹ do yln¹ aktualne wytyczne Pozaszpitalne MRSA zagro enie dla szpitali Zaka enia oportunistyczne zagro enia w placówkach ochrony zdrowia Paciorkowiec ropotwórczy bakteria okie³znana, czy nadal realne zagro enie? Epidemiologia Patogeneza IGAS i czynniki ryzyka Kryteria rozpoznawania IGAS Postêpowanie z osobami z bliskiego kontaktu domowego z chorym na IGAS Wp³yw bakterii jamy ustnej na zaka enia szpitalne Jama ustna jako œrodowisko zaka one Nowe zagro enia dla polskich szpitali zwi¹zane z wieloopornymi Klebsiella pneumoniae. Postêpowanie w przypadku stwierdzenia opornoœci na karbapenemy u szczepów Klebsiella pneumoniae (Klebsiella pneumoniae KPC + ) Wprowadzenie Postacie kliniczne zaka eñ szpitalnych i ich opornoœæ na antybiotyki Zagro enie epidemiologiczne zwi¹zane z K. pneumoniae KPC Postêpowanie przeciwepidemiczne

24 Spis treœci Część 1, rozdział 1, s. 24 PRZEWODNIK w szpitalu w razie wykrycia Klebsiella pneumoniae KPC Inwazyjne zaka enia pneumokokowe Wprowadzenie Mikrobiologia i epidemiologia Epidemiologia inwazyjnych zaka eñ pneumokokowych Aspekty kliniczne Profilaktyka Resuscytacja stadium VBNC bakterii zagro enie dla zdrowia cz³owieka Charakterystyka stanu VBNC Resuscytacja stadium niehodowalnoœci Podsumowanie Modele monitorowania powypisowego (postdischarge) w chirurgii 7.3. Prowadzenie kontroli mikrobiologicznej 7.4. Zapobieganie zakażeniom wśród personelu medycznego Szkolenie personelu Profilaktyka swoista przedekspozycyjna i poekspozycyjna u personelu szpitala Odzie ochronna pracowników medycznych Rêkawice medyczne klasyfikacja i akty normatywne Sprzêt ochrony uk³adu oddechowego stosowany w placówkach opieki medycznej Szczepienia ochronne jako element zapobiegania zaka eniom szpitalnym z udzia³em personelu medycznego Grypa oraz szczepienia przeciwko niej Wirusowe zapalenie w¹troby typu A Ospa wietrzna i pó³pasiec Odra, œwinka, ró yczka

25 PRZEWODNIK Część 1, rozdział 1, s. 25 Spis treœci Tê ec Tetanus Ptasia grypa Avian influenza bird flu Procedura postêpowania po ekspozycji zawodowej na zaka enie wirusami HIV, HBV, HCV Minimalne wymagania w stosunku do zabezpieczenia personelu szpitala w œwietle zagro eñ epidemiologicznych Ryzyko zawodowe nara enia na gruÿlicê w placówkach diagnozuj¹cych i lecz¹cych gruÿlicê oraz zalecane metody prewencji Wstêp Transmisja pr¹tków gruÿlicy Grupy szczególnego ryzyka wœród pracowników medycznych Metody zapobiegania transmisji pr¹tków gruÿlicy w placówkach s³u by zdrowia Nadzór administracyjny Nadzór techniczny Zasady bezpieczeñstwa biologicznego w laboratoriach pr¹tka gruÿlicy Usytuowanie laboratorium pr¹tka i opis wa niejszych urz¹dzeñ Rola dyrekcji oraz wspó³praca z Inspekcj¹ Sanitarn¹ w nadzorze nad zaka eniami szpitalnymi Podstawy systemu kontroli i nadzoru B¹blowica GruŸlica jako choroba zawodowa Przegl¹d dokonañ w zakresie terapii gruÿlicy na tle poszczególnych epok historycznych Wykaz historycznych aktów prawnych zwi¹zanych z gruÿlic¹ Choroba zawodowa

26 Spis treœci Część 1, rozdział 1, s. 26 PRZEWODNIK Analiza zachorowañ na gruÿlicê jako chorobê zawodow¹ w Polsce wœród pracowników ochrony zdrowia Krztusiec epidemiologia, profilaktyka, diagnostyka i leczenie Wprowadzenie Patogeneza i odpornoœæ w krztuœcu Epidemiologia Postaæ kliniczna Diagnostyka Zapobieganie krztuœcowi Antybiotyki w leczeniu i zapobieganiu krztuœca Pandemia grypy typu A/H1N1v zagro enie dla szpitali? Przygotowania do pandemii grypy Pandemia grypy typu A/H1N1v pierwsza pandemia XXI wieku Zastosowanie œrodków zaradczych w celu minimalizacji negatywnych skutków pandemii Ocena dotychczasowego przebiegu pandemii grypy mo liwe scenariusze rozwoju pandemii Pandemia grypy zagro enie dla szpitali? 7.5. Standardy higieny w kluczowych jednostkach szpitala Bezpieczeñstwo i higiena pracy w stacjach dializ Stanowisko dializacyjne i zasady zapobiegania infekcjom Potencjalne Ÿród³a infekcji w stacji dializ Organizacja pracy w stacji dializ Wdra anie systemu zabezpieczeñ

27 PRZEWODNIK Część 1, rozdział 1, s. 27 Spis treœci Zapobieganie zaka eniom w Stacji Dializ Otrzewnowych Pracownie endoskopowe Wprowadzenie Schemat standardowy w postêpowaniu higienicznym z endoskopami elastycznymi Standardy oczyszczania (mycia) Standardy dezynfekcji Standardy sterylizacji, przechowywania i transportu Standardy higieniczno-sanitarne endoskopów elastycznych oraz kontroli procesów dekontaminacji Preparaty do dezynfekcji endoskopów Dezynfekcja endoskopów w automatycznych urz¹dzeniach dezynfekcyjnych Przyczyny zanieczyszczenia endoskopów dezynfekowanych w automatycznych urz¹dzeniach dezynfekuj¹cych Oddzia³ intensywnej terapii Organizacja kontroli zaka eñ OIT Monitorowanie oraz etiologia i rodzaje najistotniejszych zaka eñ Szpitalne zapalenie p³uc Zaka enia ³o yska naczyniowego Zaka enie uk³adu moczowego Technologie Centralnego Sterylizowania w zak³adach opieki zdrowotnej Wprowadzenie Regulacje merytoryczno - prawne dotycz¹ce architektury i technologii scentralizowanych procesów sterylizacji

28 Spis treœci Część 1, rozdział 1, s. 28 PRZEWODNIK Centralizacja procesów sterylizacji w zak³adach opieki zdrowotnej Architektura i technologia szpitalnych oddzia³ów centralnego sterylizowania Kontrola pracy Centralnych Sterylizatorni Rozwój technologii centralnego sterylizowania i dezynfekcji Standardy higieniczne w gastronomii szpitalnej Definicja higieny wed³ug Œwiatowej Organizacji Zdrowia Higiena personelu Zagro enia Zachowanie higieny podczas cyklu produkcyjnego Elementy materia³oznawstwa Technologie utrzymania higieny Maszynowe mycie naczyñ Dystrybucja posi³ków Zapewnienie bezpieczeñstwa i jakoœci posi³ków w szpitalach Stacje ³ó ek Blok operacyjny Wymagania ogólne dotycz¹ce bloku operacyjnego Uwagi dotycz¹ce aktualnego stanu prawnego reguluj¹cego funkcjonowanie bloku operacyjnego w Polsce Kryteria struktury i organizacja bloku operacyjnego a efektywnoœæ pracy Organizacja i program pracy centralnego bloku operacyjnego na przyk³adzie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie Klimatyzacja sal operacyjnych w szpitalach

29 PRZEWODNIK Część 1, rozdział 1, s. 29 Spis treœci Profilaktyka chirurgiczna Dymy chirurgiczne w bioaerozolu sali operacyjnej: zagro enia infekcyjne i toksyczne oraz profilaktyka ryzyka Nowoczesne techniki operacyjne laparoskopia, NOTES i chirurgia robotów Barierowe ob³o enia i odzie operacyjna Postêpowanie z bielizn¹ szpitaln¹ Bielizna szpitalna Postêpowanie z bielizn¹ w zak³adach leczniczych Pralnie szpitalne i pozaszpitalne Pralnia z barier¹ higieniczn¹ Preparaty do dezynfekcji bielizny Bielizna zakaÿna Dezynfekcja bielizny szpitalnej Warunki techniczne budynków przeznaczonych na placówki s³u by zdrowia Tryb postêpowania w sprawach legalizowania dzia³alnoœci zwi¹zanej z udzielaniem œwiadczeñ zdrowotnych w ramach zak³adu opieki zdrowotnej Tryb postêpowania w sprawach legalizowania dzia³alnoœci zwi¹zanej z udzielaniem œwiadczeñ zdrowotnych w ramach indywidualnej, specjalistycznej i grupowej praktyki lekarskiej Zespó³ Chorego Budynku Metody badawcze stosowane w monitorowaniu biologicznych zanieczyszczeñ powietrza Metody oceny stopnia zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza Nowoczesne techniki molekularne

30 Spis treœci Część 1, rozdział 1, s. 30 PRZEWODNIK stosowane w monitorowaniu zanieczyszczeñ biologicznych powietrza Jakoœæ i czystoœæ powietrza wewnêtrznego w szpitalach Jakoœæ œrodowiska wewnêtrznego w szpitalach Zasady projektowania klimatyzacji dla sal czystych Klasy czystoœci mikrobiologicznej pomieszczeñ Klasy czystoœci py³owej powietrza Okreœlenie klasy czystoœci py³owej zgodnie z Pr PN EN ISO : Problemy zwi¹zane z wystêpowaniem bakterii z rodzaju Legionella w instalacjach wody ciep³ej i urz¹dzeniach wytwarzaj¹cych aerozol wodno-powietrzny w obiektach opieki medycznej Kontrola i czyszczenie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Badanie czystoœci mikrobiologicznej oraz py³owej instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Rola Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej w nadzorze nad bezpieczeñstwem instalacji wodnych i klimatyzacyjnych Standardy higieny w laboratorium medycznym Wprowadzenie Zabezpieczenia bezpoœrednie Zabezpieczenia poœrednie Omówienie normy europejskiej EN-ISO dla laboratoriów medycznych Ogólne dane o gruÿlicy

31 PRZEWODNIK Część 1, rozdział 1, s. 31 Spis treœci Specyfika problemów higieny w laboratoriach diagnostycznych Oddzia³ po³o niczo-ginekologiczny i trakt porodowy Organizacja wed³ug prawodawstwa polskiego ród³a zaka eñ w oddziale po³o niczo- -ginekologicznym Kontrola zaka eñ szpitalnych w oddziale po³o niczo-ginekologicznym Podstawy kontroli zaka eñ szpitalnych w oddzia³ach pediatrycznych Cel programu i prawne uwarunkowania organizacji oddzia³u dzieciêcego Zasady dezynfekcji w oddzia³ach szpitalnych System szkolenia personelu w oddzia³ach dzieciêcych Szpitalny Oddzia³ Ratunkowy Wprowadzenie Struktura organizacyjna SOR-u, funkcje oraz wyposa enie poszczególnych obszarów Kontrola zaka eñ szpitalnych w SOR Audyt wewnêtrzny Zasady postêpowania obowi¹zuj¹ce podczas wykonania audytu Audyt na oddziale Intensywnej Terapii Apteki szpitalne Rola farmaceuty w zapobieganiu zaka eniom szpitalnym Podstawy prawne udzia³u farmaceuty w zapobieganiu zaka eniom szpitalnym Brak standardu punktu pielêgniarskiego podstawowy problem bezpieczeñstwa leku

32 Spis treœci Część 1, rozdział 1, s. 32 PRZEWODNIK Rozwi¹zania systemowe w szpitalnej gospodarce lekiem kluczem do rozwi¹zania problemu bezpieczeñstwa leku Wymagania higieniczno-sanitarne w boksach aseptycznych w aptekach 7.6. Nowoczesne możliwości monitorowania i analizy zużycia leków przeciwbakteryjnych w szpitalu Wstêp Metody monitorowania zu ycia leków Pojêcia stosowane w analizach zu ycia leków Badania nad zu yciem leków DDD definicja i sposób ustalania Sposoby i problemy monitorowania zu ycia antybiotyków Sposoby analizy zu ycia leków w szpitalu Inne parametry pomiaru zu ycia leków 7.7. Zatrucia pokarmowe 7.8. Przewód pokarmowy w kontekście zakażeń szpitalnych Ontogeneza mikroflory przewodu pokarmowego i jej wp³yw na organizm cz³owieka Wstêp Mikroekosystemy przewodu pokarmowego i ich sk³ad iloœciowy oraz jakoœciowy Wp³yw mikroflory przewodu pokarmowego na organizm cz³owieka (wybrane zagadnienia) Badanie KyberStatus jako diagnostyczne badanie wykrywaj¹ce zmiany w stosunkach iloœciowych i jakoœciowych mikroflory jelita Czynniki wp³ywaj¹ce na zaburzenia

33 PRZEWODNIK Część 1, rozdział 1, s. 33 Spis treœci mikroflory przewodu pokarmowego i kolonizacja przewodu pokarmowego patogenami alarmowymi Translokacja bakterii z przewodu pokarmowego chorych a zaka enia szpitalne Wstêp Badania eksperymentalne na zwierzêtach oraz obserwacje kliniczne dotycz¹ce TB i migracji bakterii 7.9. Kompleksowy standard zapobiegania zakażeniom związanym z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych w opiece długoterminowej System opieki d³ugoterminowej Kompleksowa ocena stanu pacjenta w opiece d³ugoterminowej Zaka enia szpitalne w opiece d³ugoterminowej Kompleksowy program profilaktyki i terapii zaka- eñ w opiece d³ugoterminowej Szczegó³owe wytyczne zapobiegania zaka eniom w opiece d³ugoterminowej 8. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 8.1. Odpady medyczne Wprowadzenie Akty prawne Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegó³owego postêpowania z odpadami medycznymi 8.2. Definicje związane z odpadami medycznymi i podział odpadów pochodzących z zakładów udzielających świadczeń zdrowotnych 8.3. Postępowanie z odpadami medycznymi Zbieranie Magazynowanie odpadów zakaÿnych Punkty magazynowania wewn¹trzobiektowego

34 Spis treœci Część 1, rozdział 1, s. 34 PRZEWODNIK Punkty magazynowania pozaobiektowego Transport Transport wewn¹trzzak³adowy Transport zewnêtrzny miêdzyobiektowy 8.4. Unieszkodliwianie niebezpiecznych odpadów medycznych Informacje ogólne Dopuszczalne sposoby i warunki unieszkodliwiania odpadów medycznych Podsumowanie 9. BEZPIECZNY TRANSPORT CHOREGO 9.1. Podstawowe metody transportu chorego 9.2. Zabiegi higieniczne stosowane w ambulansie 10. DEZYNSEKCJA I DERATYZACJA Owady szkodniki sanitarne Znaczenie medyczne owadów szkodników sanitarnych Owady szkodniki sanitarne spotykane w œrodowisku szpitalnym Prusaki (Blattella germanica L.) Karaluch wschodni (Blatta orientalis L.) Przybyszka amerykañska (Periplaneta americana) Mrówka faraona (Monomorium pharaonis) Mucha domowa (Musca domestica L.) Inne muchy Pluskwa domowa (Cimex lectularius L.) Wesz g³owowa (Pediculus capitis) i wesz odzie owa (Pediculus vestimenti) Komary (Culicidae) Zintegrowana metoda zwalczania szkodników

35 PRZEWODNIK Część 1, rozdział 1, s. 35 Spis treœci Insektycydy i preparaty owadobójcze do stosowania w szpitalach Insektycydy Podstawowe wiadomoœci o preparatach owadobójczych Lista preparatów owadobójczych do stosowania w obiektach s³u by zdrowia Szczegó³owe uwagi dotycz¹ce zwalczania œrodkami chemicznymi owadów biegaj¹cych Zwalczanie prusaków i karaluchów Zwalczanie mrówek faraona i owadów lataj¹cych Zwalczanie pluskwy domowej Zwalczanie wszy g³owowej i odzie owej Repelenty œrodki do odstraszania krwiopijnych stawonogów Wiadomoœci ogólne Czynniki wp³ywaj¹ce na atrakcyjnoœæ ywiciela dla komarów i kleszczy Repelenty zwi¹zki odstraszaj¹ce krwiopijne stawonogi W jaki sposób dzia³aj¹ repelenty Stosowanie repelentów Gryzonie szkodniki sanitarne Znaczenie epidemiologiczne gryzoni Zintegrowana metoda zwalczania gryzoni w szpitalach Lista preparatów gryzoniobójczych przeznaczonych do stosowania w obiektach s³u by zdrowia Kleszczowe zapalenie mózgu Wprowadzenie Charakterystyka kleszczy Kleszcze jako rezerwuar i Ÿród³o zaka enia KZM

36 Spis treœci Część 1, rozdział 1, s. 36 PRZEWODNIK Droga zaka enia i okres inkubacji KZM Przebieg kliniczny KZM Powik³ania, diagnostyka i leczenie KZM Epidemiologia KZM Profilaktyka KZM

Część 1, rozdział 1, s. 1 PRZEWODNIK. Spis treœci. Higiena w placówkach opieki medycznej 1.1. SPIS TREŚCI

Część 1, rozdział 1, s. 1 PRZEWODNIK. Spis treœci. Higiena w placówkach opieki medycznej 1.1. SPIS TREŚCI PRZEWODNIK Część 1, rozdział 1, s. 1 Spis treœci 1.1. SPIS TREŚCI 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treści 1.2. Wykaz autorów 1.3. Objaśnienia piktogramów 1.4. Skorowidz 2. AKTUALNOŚCI 2.1. Przepisy prawne dotyczące

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Lidia Sierpińska. Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki. Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r

Dr n. med. Lidia Sierpińska. Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki. Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r Dr n. med. Lidia Sierpińska Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r Na jakość świadczeń medycznych składa się: zapewnienie wysokiego

Bardziej szczegółowo

SHL.org.pl SHL.org.pl

SHL.org.pl SHL.org.pl Najważniejsze zagrożenia epidemiczne w oddziałach dziecięcych w Polsce Dr med. Paweł Grzesiowski STOWARZYSZENIE HIGIENY LECZNICTWA SZPITAL SPECJALISTYCZNY ŚW. ZOFII W WARSZAWIE FUNDACJA INSTYTUT PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 93/2012. Dyrektora Szpitala Miejskiego Nr 4 z Przychodnią SPZOZ w Gliwicach z dnia 11.12.2012r.

ZARZĄDZENIE NR 93/2012. Dyrektora Szpitala Miejskiego Nr 4 z Przychodnią SPZOZ w Gliwicach z dnia 11.12.2012r. Gliwice, dnia 11.12.2012r. WYCIĄG ZARZĄDZENIE NR 93/2012 Dyrektora Szpitala Miejskiego Nr 4 z Przychodnią SPZOZ w Gliwicach z dnia 11.12.2012r. Pkt.1 Sprawy mające wpływ na organizację i zakres działania

Bardziej szczegółowo

Zalecenia rekomendowane przez Ministra Zdrowia. KPC - ang: Klebsiella pneumoniae carbapenemase

Zalecenia rekomendowane przez Ministra Zdrowia. KPC - ang: Klebsiella pneumoniae carbapenemase Zalecenia dotyczące postępowania w przypadku identyfikacji w zakładach opieki zdrowotnej szczepów bakteryjnych Enterobacteriaceae wytwarzających karbapenemazy typu KPC * * KPC - ang: Klebsiella pneumoniae

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 5 Załącznik nr 9 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby (dyrekcji): 42-700 Lubliniec,

Bardziej szczegółowo

SHL.org.pl SHL.org.pl

SHL.org.pl SHL.org.pl Kontrakty na usługi dla szpitali SIWZ dla badań mikrobiologicznych Danuta Pawlik SP ZOZ ZZ Maków Mazowiecki Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa Warunki prawne dotyczące konkursu ofert Ustawa z dnia 15 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu

Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu Małgorzata Czerniawska Ankiersztejn 18 20 września 2012 r. Zakażenia szpitalne są jedną z przyczyn

Bardziej szczegółowo

ZAKAŻENIA SZPITALNE. Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok

ZAKAŻENIA SZPITALNE. Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok ZAKAŻENIA SZPITALNE Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok REGULACJE PRAWNE WHO Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WSKAZANIA MERYTORYCZNE I ZALECENIA O CHARAKTERZE NORMATYWNYM W PRAKTYCZNEJ STERYLIZACJI. 5.2011 r. dr n. med. Barbara Waszak

WSKAZANIA MERYTORYCZNE I ZALECENIA O CHARAKTERZE NORMATYWNYM W PRAKTYCZNEJ STERYLIZACJI. 5.2011 r. dr n. med. Barbara Waszak WSKAZANIA MERYTORYCZNE I ZALECENIA O CHARAKTERZE NORMATYWNYM W PRAKTYCZNEJ STERYLIZACJI 5.2011 r. dr n. med. Barbara Waszak Wybrane krajowe regulacje prawne Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2 lutego

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R.

STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R. STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R. 1 Rodzaje zakładów opieki zdrowotnej Na terenie powiatu słupeckiego w/g ewidencji na dzień 31.12.2013r. znajdowały się 135 placówki lecznictwa otwartego

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. 1. Wstêp... 1

Spis treœci. 1. Wstêp... 1 Spis treœci 1. Wstêp........................................................... 1 Czêœæ 1: MIKROBIOLOGIA OGÓLNA..................................... 3 2. Budowa i taksonomia bakterii.....................................

Bardziej szczegółowo

Ocena szpitala w zakresie systemu kontroli zakażeń szpitalnych

Ocena szpitala w zakresie systemu kontroli zakażeń szpitalnych Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego I. Informacje ogólne: Ocena szpitala w zakresie systemu kontroli zakażeń szpitalnych 1. Rodzaj szpitala (właściwe zakreśl): - powiatowy - wojewódzki - kliniczny

Bardziej szczegółowo

Szpitalne ogniska epidemiczne w Polsce w 2014 roku

Szpitalne ogniska epidemiczne w Polsce w 2014 roku Szpitalne ogniska epidemiczne w Polsce w 2014 roku Izabela Kucharska Alicja Rychlewska Departamentu Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi Główny Inspektorat Sanitarny Warszawa

Bardziej szczegółowo

STANDARDY AKREDYTACYJNE A BEZPIECZEŃSTWO EPIDEMIOLOGICZNE mgr Katarzyna Konrad Paprotnia, 26 maja 2011 r. Idea akredytacji placówek służby zdrowia powstała w USA w 1898 roku, jako odpowiedź na niską jakość

Bardziej szczegółowo

Wykaz kontroli przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne Rok 2014 kwartał: L.p. NAZWA JEDNOSTKI Instytucja kontrolująca Temat kontroli/okres objęty kontrolą Termin kontroli 1 Krakowski Szpital IZ MRPO:

Bardziej szczegółowo

Nowe wyzwania dla medycyny zakażeń w świetle zachodzących zmian w epidemiologii drobnoustrojów oraz demografii pacjentów

Nowe wyzwania dla medycyny zakażeń w świetle zachodzących zmian w epidemiologii drobnoustrojów oraz demografii pacjentów Ełk 11-13 października 2017r. REGIONALNE FORUM MEDYCYNY ZAKAŻEŃ w EŁKU 11-13 października 2017r. Nowe wyzwania dla medycyny zakażeń w świetle zachodzących zmian w epidemiologii drobnoustrojów oraz demografii

Bardziej szczegółowo

KONTROLA I DOKUMENTACJA PROCESÓW DEKONTAMINACYJNYCH W ŚWIETLE PRZYGOTOWYWANEGO PROJEKTU

KONTROLA I DOKUMENTACJA PROCESÓW DEKONTAMINACYJNYCH W ŚWIETLE PRZYGOTOWYWANEGO PROJEKTU Stowarzyszenie Kierowników Szpitalnej Sterylizacji i Dezynfekcji KONTROLA I DOKUMENTACJA PROCESÓW DEKONTAMINACYJNYCH W ŚWIETLE PRZYGOTOWYWANEGO PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA WALDEMAR OLSZAK Stare Jabłonki 03.-06.10.2009r.

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz drobnoustrojów alarmowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych podmiotów leczniczych.

I. Wykaz drobnoustrojów alarmowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych podmiotów leczniczych. Instrukcja Głównego Inspektora Sanitarnego dotycząca raportowania występowania zakażeń zakładowych i drobnoustrojów alarmowych z dnia 02 stycznia 2012 r. W celu zapewnienia jednolitego sposobu sporządzania

Bardziej szczegółowo

Zadania nadzoru sanitarnego w świetle nowej ustawy. wwww.shl.org.pl. Anna Tymoczko WSSE Warszawa

Zadania nadzoru sanitarnego w świetle nowej ustawy. wwww.shl.org.pl. Anna Tymoczko WSSE Warszawa Zadania nadzoru sanitarnego w świetle nowej ustawy Anna Tymoczko WSSE Warszawa 1 Higiena komunalna i środowiskowa (odpady, woda, ścieki, bielizna, post. ze zwłokami, szkodniki Higiena radiacyjna (ochrona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 6 Załącznik nr 7 do SIWZ Nr 298/2014/N/Jarocin INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o. Adres siedziby: ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin Adresy

Bardziej szczegółowo

Zagro enia fizyczne. Zagro enia termiczne. wysoka temperatura ogieñ zimno

Zagro enia fizyczne. Zagro enia termiczne. wysoka temperatura ogieñ zimno Zagro enia, przy których jest wymagane stosowanie œrodków ochrony indywidualnej (1) Zagro enia fizyczne Zagro enia fizyczne Zał. Nr 2 do rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE Strona 1 z 6 Załącznik nr 8 do SIWZ 04/04/01/2013/N/GDAŃSK INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Nazwa: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku Sp. z o.o. Adres siedziby (dyrekcji): ul. Smoluchowskiego

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa 98/79/WE WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH DYREKTYW A 98/79/W E. Monitor Polski Nr 76 6194 Poz. 746

Dyrektywa 98/79/WE WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH DYREKTYW A 98/79/W E. Monitor Polski Nr 76 6194 Poz. 746 Dyrektywa 98/79/WE WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH DYREKTYW A 98/79/W E Polskie Normy opublikowane do 30.06.2011 Wykaz norm z dyrektywy znajduje si równie na www.pkn.pl Na podstawie publikacji w Dzienniku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do SIWZ 232/24/10/2013/N/Pilica INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą Adres siedziby (dyrekcji):

Bardziej szczegółowo

Ocena pomieszczeń służących do wykonywania indywidualnej/specjalistycznej/grupowej praktyki lekarskiej

Ocena pomieszczeń służących do wykonywania indywidualnej/specjalistycznej/grupowej praktyki lekarskiej Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena pomieszczeń służących do wykonywania indywidualnej/specjalistycznej/grupowej praktyki lekarskiej 1. Kontrolę przeprowadzono w podmiocie wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

Skrypt Podstawowy: Reprocesowanie Wyrobów Medycznych (M D)

Skrypt Podstawowy: Reprocesowanie Wyrobów Medycznych (M D) Skrypt Podstawowy: Reprocesowanie Wyrobów Medycznych (M D) Część I: Zasady Higieny (Buchrieser, Miorini) 1 Zasady higieny 1.1 Higiena osobista 2 Higiena rąk 2.1 Podstawy 2.2 Środki wspomagające higienę

Bardziej szczegółowo

Najwy sza jako bada laboratoryjnych. jars.pl. Harmonogram szkole

Najwy sza jako bada laboratoryjnych. jars.pl. Harmonogram szkole Harmonogram szkole HARMONOGRAM SZKOLE : I PÓ ROCZE 2017 STYCZE DATA TEMAT SZKOLENIA MIEJSCE 11 12 17 Higiena produkcji zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Produkcyjnych (GMP) w wietle wymaga rozporz dzenia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

SHL.org.pl SHL.org.pl

SHL.org.pl SHL.org.pl Krystyna Paszko Monitorowanie patogenów alarmowych w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku nowe przepisy i ich konsekwencje dla monitorowania patogenów alarmowych XII Konferencja naukowo-szkoleniowa SHL Stare

Bardziej szczegółowo

Ocena pomieszczeń służących do wykonywania praktyki pielęgniarskiej

Ocena pomieszczeń służących do wykonywania praktyki pielęgniarskiej Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena pomieszczeń służących do wykonywania praktyki pielęgniarskiej 1. Kontrolę przeprowadzono podmiocie wykonującym działalność leczniczą (nazwa)... składającym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 294 17195 Poz. 1741 1741 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r.

Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r. Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r. w sprawie: Aneksu do Regulaminu Organizacyjno - Porządkowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. prof.

Bardziej szczegółowo

RYZYKO ZAWODOWE ZWIĄZANE EKSPOZYCJĄ NA CZYNNIKI BIOLOGICZNE W SŁUŻBIE ZDROWIA

RYZYKO ZAWODOWE ZWIĄZANE EKSPOZYCJĄ NA CZYNNIKI BIOLOGICZNE W SŁUŻBIE ZDROWIA RYZYKO ZAWODOWE ZWIĄZANE EKSPOZYCJĄ NA CZYNNIKI BIOLOGICZNE W SŁUŻBIE ZDROWIA Katarzyna Zielińska-Jankiewicz Anna Kozajda Irena Szadkowska-Stańczyk NARAŻENIE NA CZYNNIKI BIOLOGICZNE W SŁUŻBIE ZDROWIA GRUPY

Bardziej szczegółowo

Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat

Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, Zakład Prawa Medycznego UM we Wrocławiu Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób

Bardziej szczegółowo

SZCZEPIENIA OCHRONNE

SZCZEPIENIA OCHRONNE Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21, Oddział Promocji Zdrowia, ul. Cyrulików 35; tel. 22/311-80-07 08; e-mail: oswiatazdrowotna@pssewawa.pl SZCZEPIENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM

INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM Numer sprawy: ZP/11/2014 Załącznik nr 1A do SIWZ INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM 1. Pełna nazwa: Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej 2. Dokładny adres siedziby: ul. Prusicka 53-55, 55-110 Trzebnica 3. REGON: 000308761

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA WST PNEGO OGÓLNEGO (INSTRUKTA U OGÓLNEGO)

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA WST PNEGO OGÓLNEGO (INSTRUKTA U OGÓLNEGO) (piecz pracodawcy) RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA WST PNEGO OGÓLNEGO (INSTRUKTA U OGÓLNEGO) obowi zuj cy w zak adzie pracy Szkolenie wst pne ogólne (instrukta ogólny) ramowy program szkolenia I. Istota bezpiecze

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające zarządzenie

Zarządzenie nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające zarządzenie Zarządzenie nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie z

Bardziej szczegółowo

Zakażenia w chirurgii.

Zakażenia w chirurgii. Zakażenia w chirurgii. Rola personelu pielęgniarskiego. 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ Cacałowska Dorota Zakażenia Zakażenia w chirurgii stanowią istotny problem współczesnej medycyny,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 597 UCHWAŁA NR 152/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa 98/79/WE. Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do 31.12.2013 Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na www.pkn.

Dyrektywa 98/79/WE. Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do 31.12.2013 Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na www.pkn. Dyrektywa 98/79/WE Załącznik nr 23 Załącznik nr 23 Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do 31.12.2013 Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na www.pkn.pl Według Dziennika Urzędowego UE (2013/C

Bardziej szczegółowo

Ocena bloku operacyjnego

Ocena bloku operacyjnego Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena bloku operacyjnego 1. Kontrolę przeprowadzono w bloku operacyjnym (nazwa)... składającym się z następujących pomieszczeń: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 2. Kształt

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie zakażeń szpitalnych, w województwie opolskim

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie zakażeń szpitalnych, w województwie opolskim Sytuacja epidemiologiczna w zakresie zakażeń szpitalnych, w województwie opolskim { Opole, dnia 22.10.2014r. Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Opolu CO WIEMY o zakażeniach szpitalnych? Ustawa

Bardziej szczegółowo

Lp. Data kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę. Kontrolowany obszar (temat) okres r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Lp. Data kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę. Kontrolowany obszar (temat) okres r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przeprowadzająca kontrolę 1. 12.01.2016 r. Państwowy Powiatowy decyzją administracyjną z dnia 23.03.2011 r. - dot. Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II przy ul. Rycerskiej 4. 2. 12.01.2016 r. Państwowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego ZESPOŁY I KOMITETY 1. ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNY I LECZENIA BÓLU

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego ZESPOŁY I KOMITETY 1. ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNY I LECZENIA BÓLU Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego ZESPOŁY I KOMITETY 1. ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNY I LECZENIA BÓLU Do zadań zespołu terapeutycznego i leczenia bólu należy: 1. Opracowanie Szpitalnej Listy Leków Receptariusza

Bardziej szczegółowo

Ocena podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie procesów sterylizacji

Ocena podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie procesów sterylizacji Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie procesów sterylizacji 1. Czy sterylizatornia zlokalizowana jest poza podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

Co to jest CPE/NDM? Czy obecność szczepu CPE/NDM naraża pacjenta na zakażenie?

Co to jest CPE/NDM? Czy obecność szczepu CPE/NDM naraża pacjenta na zakażenie? Aktualne problemy związane z diagnostyką, leczeniem i rozprzestrzenianiem zakażeń szczepami wielolekoopornymi, a także przygotowania do Światowych Dni Młodzieży to główne tematy narady kierowników oddziałów

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA STERYLIZATORNIA POWIATOWYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

CENTRALNA STERYLIZATORNIA POWIATOWYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRALNA STERYLIZATORNIA W POWIATOWYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ STARACHOWICE UL. RADOMSKA 70 Tel./fax. 274-61-58, Tel. 274-52-02, 274-70-78, 274-53-81 INFORMATOR Szanowni Państwo! Zapraszamy do korzystania

Bardziej szczegółowo

SHL.org.pl SHL.org.pl

SHL.org.pl SHL.org.pl Czy bezpieczny sprzęt to tylko sprawa personelu a może to także kwestia bezpieczeństwa pacjenta? Dr med. Paweł Grzesiowski STOWARZYSZENIE HIGIENY LECZNICTWA SZPITAL SPECJALISTYCZNY ŻELAZNA FUNDACJA INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Przedmowa przewodnicz¹cego Rady Naukowej Czasopisma Aptekarskiego... 13. Od Autora... 15. Rozdzia³ 1

SPIS TREŒCI. Przedmowa przewodnicz¹cego Rady Naukowej Czasopisma Aptekarskiego... 13. Od Autora... 15. Rozdzia³ 1 SPIS TREŒCI Przedmowa przewodnicz¹cego Rady Naukowej Czasopisma Aptekarskiego........................... 13 Od Autora........................................... 15 Rozdzia³ 1 ROLA I ZNACZENIE FARMAKOEKONOMIKI

Bardziej szczegółowo

Rola Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zapobieganiu i zwalczaniu HCV

Rola Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zapobieganiu i zwalczaniu HCV Rola Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zapobieganiu i zwalczaniu HCV Elżbieta Narolska-Wierczewska Krajowy Koordynator Programów HCV można pokonać i STOP! HCV WSSE w Bydgoszczy Seminarium edukacyjne "Innowacje

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja obejmuje następujące części:

Dokumentacja obejmuje następujące części: Załącznik nr 6 WYMAGANIA, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ DOKUMENTACJA NIEZBĘDNA DO OCENY SUBSTANCJI CZYNNEJ JAKĄ SĄ MIKROORGANIZMY, W TYM TAKŻE WIRUSY I GRZYBY, ZAWARTE W PRODUKCIE BIOBÓJCZYM Wymagania ogólne.

Bardziej szczegółowo

Wykaz kontroli przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne w wojewódzkich sp zoz

Wykaz kontroli przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne w wojewódzkich sp zoz Wykaz kontroli przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne w wojewódzkich sp zoz Rok 2015 IV kwartał (październik, listopad, grudzień) 1 Krakowski Szpital Specjalistyczny Państwowy Powiatowy Kontrola

Bardziej szczegółowo

Ocena pomieszczeń i sprzętu oraz działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń w pracowni tomografii komputerowej/rezonansu magnetycznego*

Ocena pomieszczeń i sprzętu oraz działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń w pracowni tomografii komputerowej/rezonansu magnetycznego* Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena pomieszczeń i sprzętu oraz działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń w pracowni tomografii komputerowej/rezonansu magnetycznego* 1. Kontrolę przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Procedura SZJ. Opracował Sprawdził Zatwierdził

Procedura SZJ. Opracował Sprawdził Zatwierdził Opracował Sprawdził Zatwierdził Pielęgniarka Pełnomocnik ds. SZJ Naczelna Krystyna Sprawka Barbara Grabowska Asystent ds san.-epidem. Joanna Adamczyk Dyrektor Szpitala Edward Lewczuk ORYGINAŁ * Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Sanitariusz szpitalny kurs kwalifikacyjny PROGRAM Tryb nauki: e-learning + praktyka w szpitalu

Sanitariusz szpitalny kurs kwalifikacyjny PROGRAM Tryb nauki: e-learning + praktyka w szpitalu Sanitariusz szpitalny kurs kwalifikacyjny PROGRAM Tryb nauki: e-learning + praktyka w szpitalu CEL KSZTAŁCENIA Kurs Sanitariusz szpitalny przeznaczony jest dla osób, chcących podnieść swoje kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Anna Skop. Zachęcam do zapoznania się z prezentacja na temat szczepień.

Anna Skop. Zachęcam do zapoznania się z prezentacja na temat szczepień. W ostatnim tygodniu kwietnia obchodziliśmy Europejski Tydzień Szczepień. Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia, WHO. W związku z tą inicjatywą w naszej szkole w maju prowadzona jest kampania,

Bardziej szczegółowo

Propozycja szkolenia z zakresu: Supra Brokers sp. z o.o.

Propozycja szkolenia z zakresu: Supra Brokers sp. z o.o. z zakresu: Dokumentacja medyczna w świetle nowych przepisów prawa 1 Szanowni Państwo, jako wiodący broker i doradca ubezpieczeniowy sektora medycznego, reprezentujący interesy ponad 200 szpitali w całej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 marca 2016 r. Poz. 1330 UCHWAŁA NR XVII/114/16 RADY POWIATU W WIELUNIU z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniająca Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA CHORÓB ZAKA NYCH DLA V ROKU WYDZIA U LEKARSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA CHORÓB ZAKA NYCH DLA V ROKU WYDZIA U LEKARSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA CHORÓB ZAKA NYCH DLA V ROKU WYDZIA U LEKARSKIEGO Zajêcia odbywaj¹ siê w Katedrze i Klinice Chorób ZakaŸnych PAM, w formie seminariów i æwiczeñ. Cele kszta³cenia 1. Nauczanie przeddyplomowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 6887

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 6887 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 6887 UCHWAŁA Nr XXVIII/171/13 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian

Bardziej szczegółowo

Sanitariusz szpitalny kurs kwalifikacyjny PROGRAM Tryb nauki: e-learning + praktyka w szpitalu stacjonarny

Sanitariusz szpitalny kurs kwalifikacyjny PROGRAM Tryb nauki: e-learning + praktyka w szpitalu stacjonarny Sanitariusz szpitalny kurs kwalifikacyjny PROGRAM Tryb nauki: e-learning + praktyka w szpitalu stacjonarny CEL KSZTAŁCENIA Kurs Sanitariusz szpitalny przeznaczony jest dla osób, chcących podnieść swoje

Bardziej szczegółowo

Ocena narażenia zawodowego personelu zatrudnionego w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie. z zakresu BHP

Ocena narażenia zawodowego personelu zatrudnionego w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie. z zakresu BHP Lp. Data kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę 1. 23.01.2014 r. Państwowy Powiatowy Inspektor 2. 31.01.2014 r. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie 3. 10 21.02.2014 r. Państwowy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 10 marca 2017 r. Poz. 1250 UCHWAŁA NR XXVIII/165/17 RADY POWIATU W WIELUNIU z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

Edukacja i świadomość na temat zakażeń HCV

Edukacja i świadomość na temat zakażeń HCV Edukacja i świadomość na temat zakażeń HCV Krzysztof Tomasiewicz Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych Uniwersytet Medyczny w Lublinie Edukacja Jakie tematy szkoleń (nauczania)?: 1. Co to jest HCV, czym

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp............................................................. 11 Zadania procedur higieny w placówkach ochrony zdrowia.................. 11 Cel opracowania Procedur higieny w placówkach

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Warszawa, 2012 r. Starszy Asystent Oddział Higieny Pracy Iwona Gralewicz AKTY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE Strona 1 z 7 Załącznik nr 7 do SIWZ 96/2016/N/Lubliniec INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec NIP575-16-53-596

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Przedmowa przewodnicz¹cego Rady Naukowej Czasopisma Aptekarskiego... 21

SPIS TREŒCI. Przedmowa przewodnicz¹cego Rady Naukowej Czasopisma Aptekarskiego... 21 SPIS TREŒCI Przedmowa przewodnicz¹cego Rady Naukowej Czasopisma Aptekarskiego........................... 21 Przedmowa sekretarza Naczelnej Rady Aptekarskiej przedstawiciela NRA w EuroPharm Forum................

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM L. PERZYNY W KALISZU z dnia 25 lutego 2011r.

UCHWAŁA NR RADY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM L. PERZYNY W KALISZU z dnia 25 lutego 2011r. UCHWAŁA NR RADY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM L. PERZYNY W KALISZU z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia Strzelińskiego Centrum Medycznego Sp. Z O.O. w Strzelinie znak sprawy 6/2014/OC_M/NO/K/BU Informacje do oceny ryzyka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 7 Załącznik nr 9 do SIWZ Nr 82/02/04/2013/N/Kraków INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie Adres siedziby (dyrekcji): al. Modrzewiowa

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pielęgniarstwo. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku:

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pielęgniarstwo. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pielęgniarstwo I

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN EN ISO 9001-2009. . Śrem, dnia 26 maja 2014 r. Wykonawcy którzy pobrali SIWZ

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN EN ISO 9001-2009. . Śrem, dnia 26 maja 2014 r. Wykonawcy którzy pobrali SIWZ ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO OPIEKUŃCZY Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 63 100 ŚREM, ul. Promenada 7 tel. ( 0-61 ) 283-52-67, fax ( 0-61 ) 283-77-38 www.zpo.srem.com.pl zpo@post.pl Certyfikat Systemu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz. 3116 UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie

Bardziej szczegółowo

wwww.shl.org.pl Wymagania merytoryczno-prawne w zakresie realizacji procesów dekontaminacji wyrobów medycznych

wwww.shl.org.pl Wymagania merytoryczno-prawne w zakresie realizacji procesów dekontaminacji wyrobów medycznych Wymagania merytoryczno-prawne w zakresie realizacji procesów dekontaminacji wyrobów medycznych Sesja Warsztatowa SKSSiD Stanisław Świtalski Stare Jabłonki 04-07 października 2009 Wymagania merytoryczno-prawne

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROWADZONYCH REJESTRÓW I EWIDENCJI

WYKAZ PROWADZONYCH REJESTRÓW I EWIDENCJI WYKAZ PROWADZONYCH REJESTRÓW I EWIDENCJI Księga Główna Przyjęć i Wypisów Księga Odmów Przyjęć i Porad Ambulatoryjnych Izby Przyjęć Księga Przyjęć Gabinetu Zabiegowego Księga oczekujących na przyjęcie do

Bardziej szczegółowo

ocena zabezpieczenia kadry pielęgniarskiej Nie dotyczy. jednostki, które należy restruktyzować (podać przyczyny)

ocena zabezpieczenia kadry pielęgniarskiej Nie dotyczy. jednostki, które należy restruktyzować (podać przyczyny) Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat Warszawa, 15. 02. 2016 Zakład Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka Aleja Dzieci Polskich 20 04-730 Warszawa 22 815 7270; 22 815

Bardziej szczegółowo

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1.

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr 24/2012 Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o. z dnia 25 czerwca 2012 r. STATUT podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne regulujące funkcjonowanie zakład. adów w fryzjersko- kosmetycznych

Aspekty prawne regulujące funkcjonowanie zakład. adów w fryzjersko- kosmetycznych Aspekty prawne regulujące funkcjonowanie zakład adów w fryzjersko- kosmetycznych Arkadiusz Chełstowski Oddział Nadzoru Higieny Komunalnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Warszawie Potencjalne

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA CENTRALNYCH STERYLIZATORNI

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA CENTRALNYCH STERYLIZATORNI KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA CENTRALNYCH STERYLIZATORNI O NAS Od 1998 roku zaopatrujemy państwowe i prywatne placówki służby zdrowia w kompleksowe rozwiązania do sterylizacji. Dostarczamy nasze produkty

Bardziej szczegółowo

ZAKAZENIA ZAKLADOWE (SZPITALNE): - RAPORTY ROCZNE DROBNOUSTROJÓW ALARMOWYCH ZA ROK 2005, - OGNISKA ZAKAZEN SZPITALNYCH W LATACH 2001-2005.

ZAKAZENIA ZAKLADOWE (SZPITALNE): - RAPORTY ROCZNE DROBNOUSTROJÓW ALARMOWYCH ZA ROK 2005, - OGNISKA ZAKAZEN SZPITALNYCH W LATACH 2001-2005. ZAKAZENIA ZAKLADOWE (SZPITALNE): - RAPORTY ROCZNE DROBNOUSTROJÓW ALARMOWYCH ZA ROK 2005, - OGNISKA ZAKAZEN SZPITALNYCH W LATACH 2001-2005. lek. med. Maria Szulc WSSE SZCZECIN Wedlug definicji WHO ZAKAZENIE

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń wewnętrznych na 2016r. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny ul. Krasińskiego 4/4a

Plan szkoleń wewnętrznych na 2016r. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny ul. Krasińskiego 4/4a Plan szkoleń wewnętrznych na 2016r. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny ul. Krasińskiego 4/4a Lp. Nazwa Oddziału Nazwa szkolenia 1. Izba Przyjęć Segregacja odpadów medycznych 2. Oddział Dermatologiczny Zasady

Bardziej szczegółowo

Rozp. w sprawie pobierania, przechowywania i przeszczepiania

Rozp. w sprawie pobierania, przechowywania i przeszczepiania Rozp. w sprawie pobierania, przechowywania i przeszczepiania Dz. U. 2009 nr 213. Data publikacji: 16 grudnia 2009 r.poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY AKTY PRAWNE SAKCJA HIGIENY PRACY PSSE W LIPSKU NAZWA NUMER ZMIANY PODSTAWY PRAWNE Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2015 r., poz. 1412). Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Zakładów w Makowie Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE DIAGNOSTYKI I WYKRYWALNOŚCI ZAKAŻEŃ HCV NA POZIOMIE POZ

ZNACZENIE DIAGNOSTYKI I WYKRYWALNOŚCI ZAKAŻEŃ HCV NA POZIOMIE POZ ZNACZENIE DIAGNOSTYKI I WYKRYWALNOŚCI ZAKAŻEŃ HCV NA POZIOMIE POZ Lek. med. Jacek Krajewski Praktyka Lekarza Rodzinnego Jacek Krajewski Seminarium Nowe perspektywy w leczeniu HCV znaczenie diagnostyki

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna diagnostyka mikrobiologiczna

Nowoczesna diagnostyka mikrobiologiczna Nowoczesna diagnostyka mikrobiologiczna 1 2 Nowoczesne laboratorium mikrobiologiczne połączenie metod manualnych i automatyzacji Nowoczesne laboratorium mikrobiologiczne To nie tylko sprzęt diagnostyczny,

Bardziej szczegółowo

Zakres kontroli wewnętrznej obejmuje: Obowiązek prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń

Zakres kontroli wewnętrznej obejmuje: Obowiązek prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń Obowiązek prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń Zgodnie z art. 11 i 12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa organizacja i zakres zadań poszczególnych jednostek oraz komórek organizacyjnych II Szpitala Miejskiego im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi

Szczegółowa organizacja i zakres zadań poszczególnych jednostek oraz komórek organizacyjnych II Szpitala Miejskiego im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego II Szpitala Miejskiego im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi z dnia 17.12.2012r Szczegółowa organizacja i zakres zadań poszczególnych jednostek oraz komórek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe Procedury zapobiegania zakażeniom w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej

Podstawowe Procedury zapobiegania zakażeniom w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej ..... opracował....... pieczątka zakładu data aktualizacji Podstawowe Procedury zapobiegania zakażeniom w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej OPRACOWANIE NA PODSTAWIE PODSTAWY PRAWNE:

Bardziej szczegółowo

1.5. Program szkolenia wstępnego. Lp. Temat szkolenia Liczba godzin

1.5. Program szkolenia wstępnego. Lp. Temat szkolenia Liczba godzin Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 101/2014 Burmistrza Ornety z dnia 26.08.2014 r. PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO I INSTRUKTAśU STANOWISKOWEGO dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ornecie opracowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

z dnia 11 marca 2005 r. (Dz. U. z dnia 3 kwietnia 2005 r.)

z dnia 11 marca 2005 r. (Dz. U. z dnia 3 kwietnia 2005 r.) Dz.U.05.54.484 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie rejestrów zakażeń zakładowych oraz raportów o występowaniu tych zakażeń (Dz. U. z dnia 3 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OC obowiązkowe. Lp. Opis Dane INSTYTUT MEDYCYNY WSI IM. WITOLDA CHODŹKI. 2 - Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne - inne niż szpitalne

OC obowiązkowe. Lp. Opis Dane INSTYTUT MEDYCYNY WSI IM. WITOLDA CHODŹKI. 2 - Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne - inne niż szpitalne Lp. Opis Dane Podmiot leczniczy INSTYTUT MEDYCYNY WSI IM. WITOLDA CHODŹKI Przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Zakład usług szpitalnych IMW Rodzaj działalności leczniczej 1 - Stacjonarne i całodobowe

Bardziej szczegółowo

KATALOG AKTÓW PRAWNYCH ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SZPITALA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

KATALOG AKTÓW PRAWNYCH ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SZPITALA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ KATALOG AKTÓW PRAWNYCH ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SZPITALA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZEPISY OGÓLNE Dz.U.98.21.94 -j.t. ustawa 1974.06.26 Kodeks pracy.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 17 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 1 lutego 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 17 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 1 lutego 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 17 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 1 lutego 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

CENNIK - DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ

CENNIK - DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ (obowiązuje od 01 czerwca 2015 roku) załącznik nr 4 do regulaminu organizacyjnego CENNIK - DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej - siedziba ul. Św. Józefa 53-59 oraz ul. Konstytucji

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NARAśONYCH NA SZKODLIWE CZYNNIKI CHEMICZNE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie pracowników naraŝonych na czynniki szkodliwe 27

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NARAśONYCH NA SZKODLIWE CZYNNIKI CHEMICZNE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie pracowników naraŝonych na czynniki szkodliwe 27 SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NARAśONYCH NA SZKODLIWE CZYNNIKI CHEMICZNE Szkolenia bhp w firmie szkolenie pracowników naraŝonych na czynniki szkodliwe 27 Informowanie pracowników Pracodawca ma obowiązek poinformowania

Bardziej szczegółowo

Zakład Mikrobiologii Klinicznej [1]

Zakład Mikrobiologii Klinicznej [1] Zakład Mikrobiologii Klinicznej [1] Dane kontaktowe: Tel. 41 36 74 710, 41 36 74 712 Kierownik: dr n. med. Bonita Durnaś, specjalista mikrobiologii Personel/Kadra: Diagności laboratoryjni: mgr Dorota Żółcińska

Bardziej szczegółowo