OBWIESZCZENIE PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO. z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBWIESZCZENIE PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO. z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych"

Transkrypt

1 237 OBWIESZCZENIE PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoêci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 235, poz i Nr 249, poz i 1834 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124) og asza si wykazy nowo opublikowanych Polskich Norm (PN) wprowadzajàcych europejskie normy zharmonizowane z dyrektywami nowego podejêcia: 1) dyrektywà 73/23/EWG wdro onà rozporzàdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagaƒ dla sprz tu elektrycznego (Dz. U. Nr 259, poz. 2172) wykaz stanowi za àcznik nr 1 do obwieszczenia; 2) dyrektywà 87/404/EWG wdro onà rozporzàdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagaƒ dla prostych zbiorników ciênieniowych (Dz. U. Nr 259, poz. 2171) wykaz stanowi za àcznik nr 2 do obwieszczenia; 3) dyrektywà 89/106/EWG wdro onà ustawà z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) wykaz stanowi za àcznik nr 3 do obwieszczenia; 4) dyrektywà 89/336/EWG wdro onà rozporzàdzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie dokonywania oceny zgodnoêci aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczàcymi kompatybilnoêci elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. Nr 265, poz. 2227) wykaz stanowi za àcznik nr 4 do obwieszczenia; 5) dyrektywà 89/686/EWG wdro onà rozporzàdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagaƒ dla Êrodków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) wykaz stanowi za àcznik nr 5 do obwieszczenia;

2 Monitor Polski Nr Poz ) dyrektywà 90/385/EWG wdro onà ustawà z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565) oraz rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegó owych wymagaƒ jakie powinny spe niaç jednostki ubiegajàce si o autoryzacj celem notyfikacji w obszarze wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 119, poz. 1250), rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu zg aszania incydentów medycznych oraz dalszego post powania po ich zg oszeniu (Dz. U. Nr 125, poz. 1316), rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru oznakowania wyrobów medycznych znakiem CE (Dz. U. Nr 104, poz. 1111) oraz rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wymagaƒ zasadniczych dla aktywnych wyrobów medycznych do implantacji (Dz. U. Nr 251, poz oraz z 2005 r. Nr 200, poz. 1660) wykaz stanowi za àcznik nr 6 do obwieszczenia; 7) dyrektywà 90/396/EWG wdro onà rozporzàdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagaƒ dla urzàdzeƒ spalajàcych paliwa gazowe (Dz. U. Nr 263, poz. 2201) wykaz stanowi za àcznik nr 7 do obwieszczenia; 8) dyrektywà 93/15/EWG wdro onà ustawà z dnia 21 czerwca 2002 r. o materia ach wybuchowych przeznaczonych do u ytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz i Nr 238, poz. 2019, z 2004 r. Nr 222, poz oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711) wykaz stanowi za àcznik nr 8 do obwieszczenia; 9) dyrektywà 93/42/EWG wdro onà ustawà z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565) oraz rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegó owych wymagaƒ jakie powinny spe niaç jednostki ubiegajàce si o autoryzacj celem notyfikacji w obszarze wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 119, poz. 1250), rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu zg aszania incydentów medycznych oraz dalszego post powania po ich zg oszeniu (Dz. U. Nr 125, poz. 1316), rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji wyrobów medycznych do ró nego przeznaczenia (Dz. U. Nr 100, poz. 1027), rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru oznakowania wyrobów medycznych znakiem CE (Dz. U. Nr 104, poz. 1111) oraz rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wymagaƒ zasadniczych dla wyrobów medycznych do ró nego przeznaczenia (Dz. U. Nr 251, poz oraz z 2005 r. Nr 200, poz. 1658) wykaz stanowi za àcznik nr 9 do obwieszczenia; 10) dyrektywà 94/9/WE wdro onà rozporzàdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagaƒ dla urzàdzeƒ i systemów ochronnych przeznaczonych do u ytku w przestrzeniach zagro onych wybuchem (Dz. U. Nr 263, poz. 2203) wykaz stanowi za àcznik nr 10 do obwieszczenia; 11) dyrektywà 94/25/WE wdro onà rozporzàdzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie zasadniczych wymagaƒ dla rekreacyjnych jednostek p ywajàcych (Dz. U. Nr 258, poz. 2584) wykaz stanowi za àcznik nr 11 do obwieszczenia; 12) dyrektywà 95/16/WE wdro onà rozporzàdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagaƒ dla dêwigów i ich elementów bezpieczeƒstwa (Dz. U. Nr 263, poz. 2198) wykaz stanowi za àcznik nr 12 do obwieszczenia; 13) dyrektywà 96/48/WE wdro onà ustawà z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 92, poz. 883) wykaz stanowi za àcznik nr 13 do obwieszczenia; 14) dyrektywà 97/23/WE wdro onà rozporzàdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagaƒ dla urzàdzeƒ ciênieniowych i zespo ów urzàdzeƒ ciênieniowych (Dz. U. Nr 263, poz. 2200) wykaz stanowi za àcznik nr 14 do obwieszczenia; 15) dyrektywà 98/37/WE wdro onà rozporzàdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagaƒ dla maszyn i elementów bezpieczeƒstwa (Dz. U. Nr 259, poz. 2170) wykaz stanowi za àcznik nr 15 do obwieszczenia; 16) dyrektywà 98/79/WE wdro onà ustawà z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565) oraz rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegó owych wymagaƒ jakie powinny spe niaç jednostki ubiegajàce si o autoryzacj celem notyfikacji w obszarze wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 119, poz. 1250), rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu zg aszania incydentów medycznych oraz dalszego post powania po ich zg oszeniu (Dz. U. Nr 125, poz. 1316), rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru oznakowania wyrobów medycznych znakiem CE (Dz. U. Nr 104, poz. 1111) oraz rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wymagaƒ zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (Dz. U. Nr 251, poz oraz z 2005 r. Nr 200, poz. 1659) wykaz stanowi za àcznik nr 16 do obwieszczenia; 17) dyrektywà 99/5/WE wdro onà ustawà z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235,

3 Monitor Polski Nr Poz. 237 poz i Nr 249, poz oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 137) oraz rozporzàdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodnoêci telekomunikacyjnych urzàdzeƒ koƒcowych przeznaczonych do do àczania do zakoƒczeƒ sieci publicznej i urzàdzeƒ radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania (Dz. U. Nr 73, poz. 659 oraz z 2006 r. Nr 23, poz. 177) wykaz stanowi za àcznik nr 17 do obwieszczenia; 18) dyrektywà 2000/9/WE wdro onà rozporzàdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagaƒ dla kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób (Dz. U. z 2004 r. Nr 15, poz. 130) wykaz stanowi za àcznik nr 18 do obwieszczenia; 19) dyrektywà 2001/16/WE wdro onà rozporzàdzeniem Ministra Transportu z dnia 5 wrzeênia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagaƒ dotyczàcych interoperacyjnoêci kolei oraz procedur oceny zgodnoêci dla transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej (Dz. U. Nr 171, poz. 1230) wykaz stanowi za àcznik nr 19 do obwieszczenia; 20) dyrektywà 2004/22/WE wdro onà ustawà z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z 2005 r. Nr 163, poz i Nr 180, poz oraz z 2006 r. Nr 170, poz i Nr 249, poz. 1834) wykaz stanowi za- àcznik nr 20 do obwieszczenia. Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: w z. T. Schweitzer

4 Monitor Polski Nr Poz. 237 Za àczniki do obwieszczenia Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 15 stycznia 2007 r. (poz. 237) Za àcznik nr 1 WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJÑCYCH NORMY EUROPEJSKIE ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWÑ 73/23/EWG Lp. Numer PN Tytu PN Numer normy europejskiej 1 PN-EN :2002/A2:2006 Transmisja sygna ów w sieciach elektrycznych niskiego napi cia w zakresie cz stotliwoêci od 3 khz do 148,5 khz i od 1,6 MHz do 30 MHz Cz Êç 4-2: Niskonapi ciowe filtry odsprz gajàce Wymagania bezpieczeƒstwa EN :2001/A2: PN-EN :2006 Bezpieczeƒstwo urzàdzeƒ elektrotermicznych Cz Êç 3: Wymagania szczegó owe dla urzàdzeƒ do nagrzewania indukcyjnego i rezystancyjnego bezpoêredniego oraz urzàdzeƒ do topienia indukcyjnego EN : PN-EN :2006 Koordynacja izolacji urzàdzeƒ elektrycznych w uk adach niskiego napi cia Cz Êç 3: Stosowanie pokrywania, zalewania lub prasowania do ochrony przed zanieczyszczeniem EN : PN-EN :2006 Urzàdzenia do lamp Cz Êç 2-12: Wymagania szczegó owe dotyczàce stateczników elektronicznych zasilanych pràdem sta ym lub pràdem przemiennym do lamp wy adowczych (z wy àczeniem Êwietlówek) EN : PN-EN :2006 Niskonapi ciowe urzàdzenia do ograniczania przepi ç Cz Êç 11: Urzàdzenia do ograniczania przepi ç w sieciach rozdzielczych niskiego napi cia Wymagania i próby EN :2002 Wykaz obejmuje normy opublikowane w okresie od r. do r.

5 Monitor Polski Nr Poz. 237 Za àcznik nr 2 WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJÑCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWÑ 87/404/EWG Lp. Numer PN Tytu PN Numer normy europejskiej 1 PN-EN 286-1:2001/A1:2004 Proste, nieogrzewane p omieniem zbiorniki ciênieniowe na powietrze lub azot Cz Êç 1: Zbiorniki ciênieniowe ogólnego przeznaczenia EN 286-1:1998/A1: PN-EN 286-1:2001/A2:2006 (U)* Proste, nieogrzewane p omieniem zbiorniki ciênieniowe na powietrze lub azot Cz Êç 1: Zbiorniki ciênieniowe ogólnego przeznaczenia EN 286-1:1998/A2: PN-EN 286-1:2001/AC:2005 (U) Proste, nieogrzewane p omieniem zbiorniki ciênieniowe na powietrze lub azot Cz Êç 1: Zbiorniki ciênieniowe ogólnego przeznaczenia EN 286-1:1998/AC: PN-EN 286-2:2001 Proste, nieogrzewane p omieniem zbiorniki ciênieniowe na powietrze lub azot Cz Êç 2: Zbiorniki ciênieniowe pneumatycznych uk adów hamulcowych oraz uk adów pomocniczych pojazdów silnikowych i ich przyczep EN 286-2:1992/AC: PN-EN 287-1:2005 (U) Egzamin kwalifikacyjny spawaczy Spawanie Cz Êç 1: Stale EN 287-1:2004 EN 287-1:2004/AC: PN-EN 287-1:2005/A2:2006 (U) Egzamin kwalifikacyjny spawaczy Spawanie Cz Êç 1: Stale EN 287-1:2004/A2: PN-EN 970:1999 Spawalnictwo Badania nieniszczàce z àczy spawanych Badania wizualne EN 970: PN-EN 10207:2005 (U) Stale na proste zbiorniki ciênieniowe Warunki techniczne dostawy blach, taêm i pr tów EN 10207: PN-EN ISO :2005 (U) Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali Badanie technologii spawania Cz Êç 1: Spawanie ukowe i gazowe stali oraz spawanie ukowe niklu i stopów niklu EN ISO : PN-EN ISO :2005 (U) Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali Badanie technologii spawania Cz Êç 2: Spawanie ukowe aluminium i jego stopów EN ISO :2005 Wykaz obejmuje normy opublikowane w okresie od r. do r. oraz normy opublikowane w 1999 r., 2001 r., 2004 r., 2005 r., które nast pnie zosta y zharmonizowane w okresie od r. do r. * (U) Polskie Normy wprowadzajàce normy europejskie metodà uznania i dost pne tylko w j zykach orygina u (angielski, francuski, niemiecki).

6 Monitor Polski Nr Poz. 237 Za àcznik nr 3 WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJÑCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWÑ 89/106/EWG Lp. Numer PN Tytu PN Numer normy europejskiej 1 PN-EN 40-4:2006/AC:2006 (U) * S upy oêwietleniowe Cz Êç 4: Wymagania dla s upów oêwietle- EN 40-4:2005/AC:2006 niowych elbetowych i z betonu spr onego 2 PN-EN 54-3:2003/A2:2006 (U) Systemy sygnalizacji po arowej Cz Êç 3: Po arowe urzàdzenia EN 54-3:2001/A2:2006 alarmowe Sygnalizatory akustyczne 3 PN-EN 54-4:2001/A2:2006 (U) Systemy sygnalizacji po arowej Cz Êç 4: Zasilacze EN 54-4:1997/A2: PN-EN 54-7:2004/A2:2006 (U) Systemy sygnalizacji po arowej Cz Êç 7: Czujki dymu Czujki EN 54-7:2000/A2:2006 punktowe dzia ajàce z wykorzystaniem Êwiat a rozproszonego, Êwiat a przechodzàcego lub jonizacji 5 PN-EN 54-10:2005/A1:2006 Systemy sygnalizacji po arowej Cz Êç 10: Czujki p omienia EN 54-10:2002/A1:2005 Czujki punktowe 6 PN-EN 54-11:2004/A1:2006 Systemy sygnalizacji po arowej Cz Êç 11: R czne ostrzegacze EN 54-11:2001/A1:2005 po arowe 7 PN-EN 54-20:2006 (U) Systemy sygnalizacji po arowej Cz Êç 20: Czujki dymu zasysajàce EN 54-20: PN-EN 54-21:2006 (U) Systemy sygnalizacji po arowej Cz Êç 21: Urzàdzenia do trans- EN 54-21:2006 misji sygna ów alarmowych i uszkodzeniowych 9 PN-EN 438-7:2006 WysokociÊnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) P yty z ywic EN 438-7:2005 termoutwardzalnych (zwyczajowo nazywane laminatami) Cz Êç 7: Laminatowe panele kompaktowe i panele kompozytowe HPL stosowane na Êciany wewn trzne i zewn trzne oraz jako wykoƒczenia sufitów 10 PN-EN 450-1:2006 Popió lotny do betonu Cz Êç 1: Definicje, specyfikacje i kryteria EN 450-1:2005 zgodnoêci 11 PN-EN 492:2005/A2:2006 (U) W óknisto-cementowe p ytki dachowe i elementy wyposa enia EN 492:2004/A2:2006 Charakterystyka wyrobu i metody badaƒ 12 PN-EN 494:2005/A2:2006 (U) Profilowane p yty w óknisto-cementowe do pokryç dachowych EN 494:2004/A2:2006 i elementy wyposa enia Charakterystyka wyrobu i metody badaƒ 13 PN-EN 520:2006 P yty gipsowo-kartonowe Definicje, wymagania i metody badaƒ EN 520: PN-EN 534:2006 (U) Pokrycia bitumiczne Charakterystyka wyrobów i metody badaƒ EN 534:2006

7 Monitor Polski Nr Poz PN-EN 671-2:2002/A1:2005 Sta e urzàdzenia gaênicze Hydranty wewn trzne Cz Êç 2: EN 671-2:2001/A1:2004 Hydranty wewn trzne z w em p asko sk adanym 16 PN-EN 1057:2006 (U) Miedê i stopy miedzi Rury miedziane okràg e bez szwu do wody EN 1057:2006 i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania 17 PN-EN :2006 Szk o w budownictwie Izolacyjne szyby zespolone Cz Êç 5: EN :2005 Ocena zgodnoêci wyrobu z normà 18 PN-EN :2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych EN :2005 Definicje, wymagania, sterowanie jakoêcià i ocena zgodnoêci Cz Êç 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne 19 PN-EN :2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych EN :2004 Definicje, wymagania, sterowanie jakoêcià i ocena zgodnoêci Cz Êç 5: Iniekcja betonu 20 PN-EN :2006 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych EN :2006 Definicje, wymagania, sterowanie jakoêcià i ocena zgodnoêci Cz Êç 6: Kotwienie stalowych pr tów zbrojeniowych 21 PN-EN :2006 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych EN :2006 Definicje, wymagania, sterowanie jakoêcià i ocena zgodnoêci Cz Êç 7: Zabezpieczenie korozyjne zbrojenia 22 PN-EN 1806:2006 (U) Kominy Gliniane/ceramiczne kszta tki kana ów spalinowych EN 1806:2006 do kominów jednoêciennych Wymagania i metody badaƒ 23 PN-EN :2005/AC:2006 (U) Oddzielacze t uszczu Cz Êç 1: Zasady projektowania, w aêciwoêci EN :2004/AC:2006 u ytkowe i badania, znakowanie i sterowanie jakoêcià 24 PN-EN :2005/A1:2006 (U) Kominy Wymagania dotyczàce kominów metalowych Cz Êç 1: EN :2003/A1:2006 Cz Êci sk adowe systemów kominowych 25 PN-EN 1916:2005 Rury i kszta tki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego w óknem EN 1916:2002/AC:2003 stalowym i elbetowe 26 PN-EN 1917:2004/AC:2006 Studzienki w azowe i niew azowe z betonu niezbrojonego, z betonu EN 1917:2002/AC:2003 zbrojonego w óknem stalowym i elbetowe 27 PN-EN 1935:2003/AC:2005 Okucia budowlane Zawiasy jednoosiowe Wymagania i metody EN 1935:2002/AC:2003 badaƒ 28 PN-EN :2006 (U) Kszta towniki zamkni te wykonane na goràco ze stali konstrukcyj- EN :2006 nych niestopowych i drobnoziarnistych Cz Êç 1: Warunki techniczne dostawy

8 Monitor Polski Nr Poz PN-EN :2006 (U) Kszta towniki zamkni te ze szwem wykonane na zimno ze stali EN :2006 konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych Cz Êç 1: Warunki techniczne dostawy 30 PN-EN 10224:2006 Rury i z àczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych EN 10224:2002 p ynów wodnych Warunki techniczne dostawy EN 10224:2002/A1: PN-EN 10311:2006 Po àczenia dla rur stalowych i z àczek do transportu wody i innych EN 10311:2005 p ynów wodnych 32 PN-EN 10312:2006 Rury ze szwem ze stali odpornej na korozj do transportu wody EN 10312:2002 i innych p ynów wodnych Warunki techniczne dostawy EN 10312:2002/A1: PN-EN :2006 Sta e urzàdzenia gaênicze Podzespo y urzàdzeƒ gaêniczych ga- EN :2003 zowych Cz Êç 3: Wymagania i metody badaƒ r cznych urzàdzeƒ inicjujàcych i wstrzymujàcych 34 PN-EN :2002/A1:2006 Sta e urzàdzenia gaênicze Podzespo y do urzàdzeƒ gaêniczych EN :2000/A1:2005 gazowych Cz Êç 7: Wymagania i metody badaƒ dysz stosowanych w urzàdzeniach gaêniczych na CO2 35 PN-EN :2006 (U) Sta e urzàdzenia gaênicze Podzespo y urzàdzeƒ gaêniczych ga- EN :2006 zowych Cz Êç 8: Wymagania i metody badaƒ àczników 36 PN-EN :2006 Sta e urzàdzenia gaênicze Podzespo y urzàdzeƒ gaêniczych ga- EN :2003 zowych Cz Êç 11: Wymagania i metody badaƒ mechanicznych urzàdzeƒ wagowych 37 PN-EN :2005/AC:2006 (U) Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciep a Cz Êç 6: Wy- EN :2005/AC:2006 magania techniczne dotyczàce systemów ciênieniowych Zestawy urzàdzeƒ 38 PN-EN :2001/A2:2006 Sta e urzàdzenia gaênicze Podzespo y urzàdzeƒ tryskaczowych EN :1999/A2:2005 i zraszaczowych Cz Êç 2: Zawory kontrolno-alarmowe wodne 39 PN-EN :2003/A2:2006 Sta e urzàdzenia gaênicze Podzespo y urzàdzeƒ tryskaczowych EN :2000/A2:2005 i zraszaczowych Cz Êç 3: Zawory kontrolno-alarmowe powietrzne 40 PN-EN 12352:2006 (U) Urzàdzenia kontroli ruchu Ostrzegajàce i zabezpieczajàce urzà- EN 12352:2006 dzenia Êwietlne 41 PN-EN 12368:2006 (U) Urzàdzenia do sterowania ruchem drogowym Sygnalizatory EN 12368: PN-EN 12467:2005/A2:2006 (U) P yty p askie w óknisto-cementowe Charakterystyka wyrobu EN 12467:2004/A2:2006 i metody badaƒ

9 Monitor Polski Nr Poz PN-EN 12878:2006 Pigmenty do barwienia materia ów budowlanych opartych na ce- EN 12878:2005 mencie i/lub wapnie Wymagania i metody badaƒ 44 PN-EN :2005/AC:2006 (U) Kominy wolno stojàce Cz Êç 5: Materia dla wyk adziny murowej EN :2005/AC:2006 Specyfikacja wyrobu 45 PN-EN :2006 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania Cz Êç 1: Beton EN :2006 asfaltowy 46 PN-EN :2006 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania Cz Êç 2: Beton EN :2006 asfaltowy do bardzo cienkich warstw 47 PN-EN :2006 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania Cz Êç 3: Bardzo EN :2006 mi kki beton asfaltowy 48 PN-EN :2006 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania Cz Êç 4: Mieszanka EN :2006 HRA 49 PN-EN :2006 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania Cz Êç 5: Mieszanka EN :2006 SMA 50 PN-EN :2006 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania Cz Êç 6: Asfalt EN :2006 lany 51 PN-EN :2006 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania Cz Êç 7: Beton EN :2006 asfaltowy porowaty 52 PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiàzanych i zwiàzanych hydraulicznie materia ów EN 13242:2002/AC:2004 stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 53 PN-EN 13249:2002/A1:2006 Geotekstylia i wyroby pokrewne W aêciwoêci wymagane w od- EN 13249:2000/A1:2005 niesieniu do wyrobów stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni obcià onych ruchem (z wy àczeniem dróg kolejowych i nawierzchni asfaltowych) 54 PN-EN 13250:2002/A1:2006 Geotekstylia i wyroby pokrewne W aêciwoêci wymagane w od- EN 13250:2000/A1:2005 niesieniu do wyrobów stosowanych do budowy dróg kolejowych 55 PN-EN 13251:2002/A1:2006 Geotekstylia i wyroby pokrewne W aêciwoêci wymagane w od- EN 13251:2000/A1:2005 niesieniu do wyrobów stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych 56 PN-EN 13252:2002/A1:2006 Geotekstylia i wyroby pokrewne W aêciwoêci wymagane w od- EN 13252:2000/A1:2005 niesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drena owych 57 PN-EN 13253:2002/A1:2006 Geotekstylia i wyroby pokrewne W aêciwoêci wymagane w od- EN 13253:2000/A1:2005 niesieniu do wyrobów stosowanych w zabezpieczeniach przeciwerozyjnych (ochrona i umocnienia brzegów)

10 Monitor Polski Nr Poz PN-EN 13254:2002/A1:2006 Geotekstylia i wyroby pokrewne W aêciwoêci wymagane w od- EN 13254:2000/A1:2005 niesieniu do wyrobów stosowanych do budowy zbiorników wodnych i zapór 59 PN-EN 13255:2002/A1:2006 Geotekstylia i wyroby pokrewne W aêciwoêci wymagane w od- EN 13255:2000/A1:2005 niesieniu do wyrobów stosowanych do budowy kana ów 60 PN-EN 13256:2002/A1:2006 Geotekstylia i wyroby pokrewne W aêciwoêci wymagane w od- EN 13256:2000/A1:2005 niesieniu do wyrobów stosowanych do budowy tuneli i konstrukcji podziemnych 61 PN-EN 13257:2002/A1:2006 Geotekstylia i wyroby pokrewne W aêciwoêci wymagane w od- EN 13257:2000/A1:2005 niesieniu do wyrobów stosowanych do budowy sk adowisk odpadów sta ych 62 PN-EN :2006 Py krzemionkowy do betonu Cz Êç 1: Definicje, wymagania EN :2005 i kryteria zgodnoêci 63 PN-EN 13265:2002/A1:2006 Geotekstylia i wyroby pokrewne W aêciwoêci wymagane w od- EN 13265:2000/A1:2005 niesieniu do wyrobów stosowanych do budowy zbiorników odpadów ciek ych 64 PN-EN 13361:2006/A1:2006 (U) Bariery geosyntetyczne W aêciwoêci wymagane w odniesieniu EN 13361:2004/A1:2006 do wyrobów stosowanych do budowy zbiorników wodnych i zapór 65 PN-EN 13450:2004/AC:2004 Kruszywa na podsypk kolejowà EN 13450:2002/AC: PN-EN :2006 Spoiwa, spoiwa wielosk adnikowe oraz otrzymywane fabrycznie EN :2004 mieszanki na podk ady pod ogowe na bazie siarczanu wapnia Cz Êç 1: Definicje i wymagania 67 PN-EN 13491:2006/A1:2006 (U) Bariery geosyntetyczne W aêciwoêci wymagane w odniesieniu EN 13491:2004/A1:2006 do wyrobów stosowanych jako bariery nieprzepuszczalne dla p ynów do budowy tunelów i budowli podziemnych 68 PN-EN 13492:2006/A1:2006 (U) Bariery geosyntetyczne W aêciwoêci wymagane w odniesieniu EN 13492:2004/A1:2006 do wyrobów stosowanych do budowy sk adowisk odpadów ciek- ych, stacji poêrednich lub wtórnej obudowy zabezpieczajàcej 69 PN-EN 13815:2006 (U) Wyroby gipsowe z dodatkiem w ókien Definicje, wymagania EN 13815:2006 i metody badaƒ 70 PN-EN :2006 Elastyczne wyroby wodochronne Definicje i w aêciwoêci wyro- EN :2005 bów podk adowych Cz Êç 1: Wyroby podk adowe pod nieciàg e pokrycia dachowe

11 Monitor Polski Nr Poz PN-EN :2006 Elastyczne wyroby wodochronne Definicje i w aêciwoêci wyro- EN :2004 bów podk adowych Cz Êç 2: Wyroby podk adowe do Êcian 72 PN-EN 13956:2006 Elastyczne wyroby wodochronne Wyroby z tworzyw sztucznych EN 13956:2005 i kauczuku do pokryç dachowych Definicje i w aêciwoêci EN 13956:2005/AC: PN-EN 13967:2006 Elastyczne wyroby wodochronne Wyroby z tworzyw sztucznych EN 13967:2004 i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej àcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej cz Êci podziemnych Definicje i w aêciwoêci 74 PN-EN 13969:2006 Elastyczne wyroby wodochronne Wyroby asfaltowe do izolacji EN 13969:2004 przeciwwilgociowej àcznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej cz Êci podziemnych Definicje i w aêciwoêci 75 PN-EN 13970:2006 Elastyczne wyroby wodochronne Wyroby asfaltowe do regulacji EN 13970:2004 przenikania pary wodnej Definicje i w aêciwoêci 76 PN-EN 13984:2006 Elastyczne wyroby wodochronne Wyroby z tworzyw sztucznych EN 13984:2004 i kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej Definicje i w aêciwoêci 77 PN-EN :2006 Szk o w budownictwie Termicznie hartowane wygrzewane bez- EN :2005 pieczne szk o sodowo-wapniowo-krzemianowe Cz Êç 2: Ocena zgodnoêci wyrobu z normà 78 PN-EN 14195:2006 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z p y- EN 14195:2005 tami gipsowo-kartonowymi Definicje, wymagania i metody badaƒ EN 14195:2005/AC: PN-EN 14246:2006 (U) Elementy gipsowe do sufitów podwieszonych Definicje, wyma- EN 14246:2006 gania, metody badaƒ 80 PN-EN :2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby do izolacji EN :2004 cieplnej z wermikulitu eksfoliowanego (EV) formowane in situ Cz Êç 1: Specyfikacja wyrobów przed zastosowaniem w postaci zwiàzanej i niezwiàzanej 81 PN-EN :2006 Okna i drzwi Norma wyrobu, w aêciwoêci eksploatacyjne EN :2006 Cz Êç 1: Okna i drzwi zewn trzne bez w aêciwoêci dotyczàcych odpornoêci ogniowej i/lub dymoszczelnoêci 82 PN-EN 14396:2006 Drabiny do zamocowania na sta e w studzienkach w azowych EN 14396: PN-EN 14604:2006 Autonomiczne czujki dymu EN 14604:2005

12 Monitor Polski Nr Poz PN-EN 14783:2006 (U) Podparte na ca ej powierzchni p yty metalowe i taêmy przeznaczone EN 14783:2006 do wykonywania pokryç dachowych, zewn trznych obudów Êcian i ok adzin wewn trznych Specyfikacja wyrobu i wymagania 85 PN-EN 14844:2006 (U) Prefabrykaty z betonu Przepusty skrzynkowe EN 14844: PN-EN :2006 (U) W ókna do betonu Cz Êç 1: W ókna stalowe Definicje, wyma- EN :2006 gania i zgodnoêç 87 PN-EN :2006 (U) W ókna do betonu Cz Êç 2: W ókna polimerowe Definicje, wy- EN :2006 magania i zgodnoêç 88 PN-EN 14904:2006 (U) Nawierzchnie terenów sportowych Halowe nawierzchnie spor- EN 14904:2006 towe przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych Specyfikacja 89 PN-EN 14909:2006 (U) Elastyczne wyroby wodochronne Wyroby z tworzyw sztucznych EN 14909:2006 i kauczuku do poziomej izolacji przeciwwilgociowej Definicje i w aêciwoêci 90 PN-EN 14915:2006 (U) Lite boazerie i ok adziny Êcienne W aêciwoêci, ocena zgodnoêci EN 14915:2006 i znakowanie 91 PN-EN 14967:2006 (U) Elastyczne wyroby wodochronne Wyroby asfaltowe do poziomej EN 14967:2006 izolacji przeciwwilgociowej Definicje i w aêciwoêci 92 PN-EN 15088:2006 Aluminium i stopy aluminium Wyroby konstrukcyjne na obiekty EN 15088:2005 budowlane Warunki techniczne kontroli i dostawy Wykaz obejmuje normy opublikowane w okresie od r. do r. oraz normy opublikowane w 2005 r., które nast pnie zosta y zharmonizowane w okresie od r. do r. * (U) Polskie Normy wprowadzajàce normy europejskie metodà uznania i dost pne tylko w j zykach orygina u (angielski, francuski, niemiecki).

13 Monitor Polski Nr Poz. 237 Za àcznik nr 4 WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJÑCYCH NORMY EUROPEJSKIE ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWÑ 89/336/EWG Lp. Numer PN Tytu PN Numer normy europejskiej 1 PN-EN :2005/A1:2006 Transmisja sygna ów w sieciach elektrycznych niskiego napi cia EN :2003/A1:2005 w zakresie cz stotliwoêci od 3 khz do 148,5 khz Cz Êç 2-1: Wymagania dotyczàce odpornoêci urzàdzeƒ i systemów komunikacyjnych pracujàcych w zakresie cz stotliwoêci od 95 khz do 148,5 khz, stosowanych w sieciach zasilajàcych i przeznaczonych do wykorzystania w Êrodowisku mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemys owionym 2 PN-EN :2005/A1:2006 Transmisja sygna ów w sieciach elektrycznych niskiego napi cia EN :2003/A1:2005 w zakresie cz stotliwoêci od 3 khz do 148,5 khz Cz Êç 2-2: Wymagania dotyczàce odpornoêci urzàdzeƒ i systemów komunikacyjnych pracujàcych w zakresie cz stotliwoêci od 95 khz do 148,5 khz, stosowanych w sieciach zasilajàcych i przeznaczonych do wykorzystania w Êrodowisku przemys owym 3 PN-EN :2005/A1:2006 Transmisja sygna ów w sieciach elektrycznych niskiego napi cia EN :2003/A1:2005 w zakresie cz stotliwoêci od 3 khz do 148,5 khz Cz Êç 2-3: Wymagania dotyczàce odpornoêci urzàdzeƒ i systemów komunikacyjnych pracujàcych w zakresie cz stotliwoêci od 3 khz do 95 khz stosowanych w sieciach zasilajàcych i przeznaczonych do wykorzystania przez dostawców i dystrybutorów energii elektrycznej 4 PN-EN :2006 Aparatura i systemy do przesy u informacji przez sieç energetycznà EN :2005 w zakresie cz stotliwoêci od 1,6 MHz do 30 MHz stosowane w instalacjach niskonapi ciowych Cz Êç 2-1: Ârodowisko mieszkalne, handlowe i przemys owe Wymagania dotyczàce odpornoêci na zak ócenia 5 PN-EN 55013:2004/A2:2006 (U) * KompatybilnoÊç elektromagnetyczna (EMC) Odbiorniki radio- EN 55013:2001/A2:2006 foniczne i telewizyjne i ich urzàdzenia dodatkowe Charakterystyki zaburzeƒ radioelektrycznych Dopuszczalne poziomy i metody pomiarów 6 PN-EN 55020:2006 Odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne i ich urzàdzenia dodatkowe EN 55020:2002 Charakterystyki odpornoêci Poziomy dopuszczalne i metody EN 55020:2002/A1:2003 pomiarów EN 55020:2002/A2:2005

14 Monitor Polski Nr Poz PN-EN 55022:2006 (U) Urzàdzenia informatyczne Charakterystyki zaburzeƒ radioelek- EN 55022:2006 trycznych Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru 8 PN-EN :2001/A2:2006 (U) Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapi ciowa Cz Êç 4-1: EN :2001/A2:2005 Styczniki i rozruszniki do silników Mechanizmowe styczniki i rozruszniki do silników 9 PN-EN :2006 (U) Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapi ciowa Cz Êç 6-1: EN :2005 àczniki wielozadaniowe Automatyczne urzàdzenia prze àczajàce 10 PN-EN :1997/A2:2006 (U) KompatybilnoÊç elektromagnetyczna Dopuszczalne poziomy EN :1995/A2:2005 Ograniczanie wahaƒ napi cia i migotania Êwiat a powodowanych przez odbiorniki o pràdzie znamionowym 16 A w sieciach zasilajàcych niskiego napi cia 11 PN-EN 61543:1999/A2:2006 (U) Urzàdzenia ochronne ró nicowopràdowe (RCDs) do u ytku domo- EN 61543:1995/A2:2006 wego i podobnych zastosowaƒ KompatybilnoÊç elektromagnetyczna 12 PN-EN 62020:2005 Sprz t elektroinstalacyjny Urzàdzenia monitorujàce ró nicowo- EN 62020:1998 pràdowe do u ytku domowego i podobnego (RCM) 13 PN-EN 62020:2005/A1:2005 (U) Sprz t elektroinstalacyjny Urzàdzenia monitorujàce ró nicowo- EN 62020:1998/A1:2005 pràdowe do u ytku domowego i podobnego (RCM) 14 PN-EN :2006 (U) Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) Cz Êç 2: Wymagania EN :2006 dotyczàce kompatybilnoêci elektromagnetycznej (EMC) 15 PN-EN :2006 Pomiary energii elektrycznej (pràdu przemiennego) Sterowanie EN :2004 taryfami i obcià eniem Cz Êç 11: Wymagania szczegó owe dotyczàce elektronicznych odbiorników do zdalnego sterowania 16 PN-EN :2006 Pomiary energii elektrycznej (pràdu przemiennego) Sterowanie EN :2004 taryfami i obcià eniem Cz Êç 21: Wymagania szczegó owe dotyczàce zegarów sterujàcych 17 PN-EN 50401:2006 (U) Norma wyrobu do oceny zgodnoêci wprowadzonych do eksplo- EN 50401:2006 atacji stacjonarnych urzàdzeƒ nadawczych (od 110 MHz do 40 GHz) przeznaczonych do stosowania w sieciach telekomunikacyjnych na ograniczenia podstawowe lub poziomy odniesienia dotyczàce ekspozycji ludnoêci na pola elektromagnetyczne 18 PN-EN 55022:2006 (U) Urzàdzenia informatyczne Charakterystyki zaburzeƒ radioelektry- EN 55022:2006 cznych Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru

15 Monitor Polski Nr Poz PN-ETSI EN V1.1.2:2005 (U) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ETSI EN V1.1.2:2004 Short range devices; Radio equipment to be used in the 1 GHz to 40 GHz frequency range; Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive 20 PN-ETSI EN V4.0.1:2005 (U) Digital cellular telecommunications system (Phase 2); Attachmen ETSI EN V4.0.1:1999 requirements for Global System for Mobile communications (GSM); Part 1: Mobile stations in the GSM 900 and DCS bands; Access (GSM version 4.0.1) 21 PN-ETSI EN V1.1.1:2005 (U) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ETSI EN V1.1.1:2004 Wireless Video Links (WVL) operating in the 1,3 GHz to 50 GHz frequency band; Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive Wykaz obejmuje normy opublikowane w okresie od r. do r. oraz normy opublikowane wczeêniej i obj te harmonizacjà w tym okresie. * (U) Polskie Normy wprowadzajàce normy europejskie metodà uznania i dost pne tylko w j zykach orygina u (angielski, francuski, niemiecki).

16 Monitor Polski Nr Poz. 237 Za àcznik nr 5 WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJÑCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWÑ 89/686/EWG Lp. Numer PN Tytu PN Numer normy europejskiej 1 PN-EN 1080:2001/A2:2006 Kaski dla dzieci chroniàce przed uderzeniami EN 1080:1997/A2: PN-EN 12841:2006 (U)* Indywidualny sprz t chroniàcy przed upadkiem z wysokoêci Lino- EN 12841:2006 we systemy przemieszczania Regulatory po o enia dla lin 3 PN-EN :2006 (U) Obuwie chroniàce przed Êrodkami chemicznymi Cz Êç 1: EN :2006 Terminologia i metody badania 4 PN-EN :2006 (U) Obuwie chroniàce przed Êrodkami chemicznymi Cz Êç 2: EN :2006 Wymagania dotyczàce obuwia odpornego na Êrodki chemiczne w warunkach laboratoryjnych 5 PN-EN :2006 (U) Obuwie chroniàce przed Êrodkami chemicznymi Cz Êç 3: EN :2006 Wymagania dotyczàce obuwia o podwy szonej odpornoêci na Êrodki chemiczne w warunkach laboratoryjnych 6 PN-EN :2006 Skafandry nurkowe Cz Êç 1: Skafandry mokre Wymagania EN :2005 i metody badaƒ 7 PN-EN :2006 Skafandry nurkowe Cz Êç 2: Skafandry suche Wymagania EN :2005 i metody badaƒ 8 PN-EN :2006 Skafandry nurkowe Cz Êç 3: Skafandry (zespo y) ogrzewane EN :2005 lub ch odzone w sposób aktywny Wymagania i metody badaƒ 9 PN-EN ISO :2006 (U) Indywidualne urzàdzenia wypornoêciowe Cz Êç 2: Kamizelki EN ISO :2006 ratunkowe, poziom stosowania 275 Wymagania bezpieczeƒstwa 10 PN-EN ISO :2006 (U) Indywidualne urzàdzenia wypornoêciowe Cz Êç 3: Kamizelki EN ISO :2006 ratunkowe, poziom stosowania 150 Wymagania bezpieczeƒstwa 11 PN-EN ISO :2006 (U) Indywidualne urzàdzenia wypornoêciowe Cz Êç 4: Kamizelki EN ISO :2006 ratunkowe, poziom stosowania 100 Wymagania bezpieczeƒstwa 12 PN-EN ISO :2006 (U) Indywidualne urzàdzenia wypornoêciowe Cz Êç 5: Ârodki EN ISO :2006 asekuracyjne (poziom 50) Wymagania bezpieczeƒstwa 13 PN-EN ISO :2006 (U) Indywidualne urzàdzenia wypornoêciowe Cz Êç 6: Kamizelki EN ISO :2006 ratunkowe i Êrodki asekuracyjne specjalnego przeznaczenia Wymagania bezpieczeƒstwa i dodatkowe metody badaƒ 14 PN-EN ISO :2006 (U) Indywidualne urzàdzenia wypornoêciowe Cz Êç 9: Metody badaƒ EN ISO :2006 Wykaz obejmuje normy opublikowane w okresie od r. do r. * (U) Polskie Normy wprowadzajàce normy europejskie metodà uznania i dost pne tylko w j zykach orygina u (angielski, francuski, niemiecki).

17 Monitor Polski Nr Poz. 237 Za àcznik nr 6 WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJÑCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWÑ 90/385/EWG Lp. Numer PN Tytu PN Numer normy europejskiej 1 PN-EN ISO :2003/A1:2006 (U)* Biologiczna ocena wyrobów medycznych Cz Êç 4: Wybór badaƒ EN ISO :2002/A1:2006 dla interakcji z krwià 2 PN-EN ISO :2003/A1:2006 (U) Biologiczna ocena wyrobów medycznych Cz Êç 10: Metody EN ISO :2002/A1:2006 badania dzia ania dra niàcego i nadwra liwoêci typu opóênionego 3 PN-EN ISO :2006 (U) Biologiczna ocena wyrobów medycznych Badania toksycznoêci EN ISO :2006 ogólnoustrojowej 4 PN-EN ISO :2006 (U) Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia Metoda EN ISO :2006 radiacyjna Cz Êç 1: Wymagania dotyczàce rozwoju, walidacji i rutynowej kontroli procesu sterylizacji wyrobów medycznych 5 PN-EN ISO :2006 (U) Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia Metoda EN ISO :2006 radiacyjna Cz Êç 2: Ustalanie dawki sterylizacyjnej 6 PN-EN ISO :2006 (U) Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia Wskaê- EN ISO :2006 niki biologiczne Cz Êç 2: Wskaêniki biologiczne do procesów sterylizacji tlenkiem etylenu 7 PN-EN ISO :2006 (U) Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia Wskaê- EN ISO :2006 niki biologiczne Cz Êç 3: Wskaêniki biologiczne do procesów sterylizacji ciep em wilgotnym 8 PN-EN ISO :2006 Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia Wskaê- EN ISO :2005 niki chemiczne Cz Êç 1: Wymagania ogólne 9 PN-EN ISO :2006 (U) Opakowania przeznaczone do finalnie sterylizowanych wyrobów EN ISO :2006 medycznych Cz Êç 1: Wymagania dotyczàce materia ów, systemów barier sterylnych i systemów opakowaniowych 10 PN-EN ISO :2006 (U) Sterylizacja wyrobów medycznych Metody mikrobiologiczne EN ISO :2006 Cz Êç 1: OkreÊlenie populacji drobnoustrojów na produkcie Wykaz obejmuje normy opublikowane w okresie od r. do r. * (U) Polskie Normy wprowadzajàce normy europejskie metodà uznania i dost pne tylko w j zykach orygina u (angielski, francuski, niemiecki).

18 Monitor Polski Nr Poz. 237 Za àcznik nr 7 WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJÑCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWÑ 90/396/EWG Lp. Numer PN Tytu PN Numer normy europejskiej 1 PN-EN :2006 (U) Urzàdzenia gazowe dla zak adów zbiorowego ywienia Cz Êç 2-2: EN :2006 Wymagania szczegó owe Piekarniki 2 PN-EN :2006 (U) * Urzàdzenia gazowe dla zak adów zbiorowego ywienia Cz Êç 2-11: EN :2006 Wymagania szczegó owe Kuchnie do makaronów 3 PN-EN 297:2002/AC:2006 Kot y centralnego ogrzewania opalane gazem Kot y typu B11 EN 297:1994/A2:1996/AC:2006 i B11BS, z palnikami atmosferycznymi, o nominalnym obcià eniu cieplnym nieprzekraczajàcym 70 kw 4 PN-EN 416-2:2006 (U) Gazowe jednopalnikowe promienniki niskotemperaturowe do EN 416-2:2006 stosowania w pomieszczeniach niemieszkalnych Cz Êç 2: Racjonalne zu ycie energii 5 PN-EN 419-2:2006 (U) Gazowe promienniki wysokotemperaturowe do pomieszczeƒ nie- EN 419-2:2006 mieszkalnych Cz Êç 2: Racjonalne zu ycie energii 6 PN-EN 483:2002/AC:2006 (U) Kot y centralnego ogrzewania opalane gazem Kot y typu C EN 483:1999/A2:2001/AC:2006 o nominalnym obcià eniu cieplnym nieprzekraczajàcym 70 kw 7 PN-EN 1854:2006 (U) Czujniki ciênienia do palników gazowych i urzàdzeƒ spalajàcych EN 1854:2006 gaz Wykaz obejmuje normy opublikowane w okresie od r. do r. * (U) Polskie Normy wprowadzajàce normy europejskie metodà uznania i dost pne tylko w j zykach orygina u (angielski, francuski, niemiecki).

19 Monitor Polski Nr Poz. 237 Za àcznik nr 8 WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJÑCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWÑ 93/15/EWG Lp. Numer PN Tytu PN Numer normy europejskiej 1 PN-EN :2006 Materia y wybuchowe do u ytku cywilnego Lonty detonujàce EN :2004 i prochowe Cz Êç 9: Oznaczanie przenoszenia detonacji z lontu detonujàcego na lont detonujàcy 2 PN-EN :2006 Materia y wybuchowe do u ytku cywilnego Lonty detonujàce EN :2005 i prochowe Cz Êç 10: Oznaczanie zdolnoêci inicjowania lontów detonujàcych 3 PN-EN :2006 Materia y wybuchowe do u ytku cywilnego Materia y wybu- EN :2005 chowe kruszàce Cz Êç 1: Wymagania 4 PN-EN :2006 Materia y wybuchowe do u ytku cywilnego Materia y wybu- EN :2004 chowe kruszàce Cz Êç 3: Oznaczanie wra liwoêci materia ów wybuchowych na tarcie 5 PN-EN :2006 Materia y wybuchowe do u ytku cywilnego Materia y wybu- EN :2004 chowe kruszàce Cz Êç 12: Wymagania dotyczàce pobudzaczy o zró nicowanej zdolnoêci do inicjowania Wykaz obejmuje normy opublikowane w okresie od r. do r.

20 Monitor Polski Nr Poz. 237 Za àcznik nr 9 WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJÑCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWÑ 93/42/EWG Lp. Numer PN Tytu PN Numer normy europejskiej 1 PN-EN 285:2006 (U) * Sterylizacja Sterylizatory na par wodnà Du e sterylizatory EN 285: PN-EN :2006 Filtry do uk adów oddechowych stosowane w anestezji i do sztucz- EN :2001 nego oddychania Cz Êç 1: Metoda oceny skutecznoêci filtracji z u yciem roztworu soli 3 PN-EN :2006 Urzàdzenia do terapii oddechowej Cz Êç 1: Uk ady nebulizujàce EN :2001 i ich elementy EN :2001/A1: PN-EN :2006 Urzàdzenia do terapii oddechowej Cz Êç 2: Przewody rurowe EN :2002 i àczniki 5 PN-EN :2006 Urzàdzenia do terapii oddechowej Cz Êç 3: Urzàdzenia zasysa- EN :2001 jàce powietrze 6 PN-EN :2006 (U) Ob o enia chirurgiczne, fartuchy chirurgiczne i odzie dla bloków EN :2006 operacyjnych, stosowane jako wyroby medyczne dla pacjentów, personelu medycznego i wyposa enia Cz Êç 3: Wymagania u ytkowe i poziomy ochrony 7 PN-EN 14348:2006 Chemiczne Êrodki dezynfekcyjne i antyseptyczne IloÊciowa EN 14348:2005 zawiesinowa metoda okreêlania pràtkobójczego dzia ania chemicznych Êrodków dezynfekcyjnych stosowanych w obszarze medycznym, w tym Êrodków do dezynfekcji narz dzi Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 1) 8 PN-EN 14561:2006 (U) Chemiczne Êrodki dezynfekcyjne i antyseptyczne IloÊciowe EN 14561:2006 badanie noênikowe w celu oceny dzia ania bakteriobójczego na narz dzia stosowane w obszarze medycznym Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 2) 9 PN-EN 14562:2006 (U) Chemiczne Êrodki dezynfekcyjne i antyseptyczne IloÊciowe EN 14562:2006 badanie noênikowe w celu oceny grzybobójczego lub bójczego wobec grzybów dro d opodobnych dzia ania na narz dzia stosowane w obszarze medycznym Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 2) 10 PN-EN 14683:2006 Maski chirurgiczne Wymagania i metody badania EN 14683: PN-EN 14931:2006 (U) Zbiorniki ciênieniowe do przebywania ludzi (PVHO) Systemy EN 14931:2006 wielomiejscowych komór ciênieniowych do leczenia hiperbarycznego Ogólne wymagania techniczne, wymagania bezpieczeƒstwa, badania

21 Monitor Polski Nr Poz PN-EN :2006 Medyczne urzàdzenia elektryczne Cz Êç 2-10: Szczegó owe EN :2000 wymagania bezpieczeƒstwa stymulatorów nerwów i mi Êni EN :2000/A1: PN-EN ISO 7197:2006 (U) Implanty neurochirurgiczne Ja owe, jednorazowego u ytku EN ISO 7197:2006 zastawki i elementy do leczenia wodog owia 14 PN-EN ISO :2006 (U) Reduktory ciênienia do stosowania z gazami medycznymi EN ISO :2006 Cz Êç 2: Reduktory ciênienia rozga êne i sercowe 15 PN-EN ISO :2006 (U) Reduktory ciênienia do stosowania z gazami medycznymi EN ISO :2006 Cz Êç 3: Reduktory ciênienia zintegrowane z zaworami butli 16 PN-EN ISO :2003/A1:2006 (U) Biologiczna ocena wyrobów medycznych Cz Êç 4: Wybór badaƒ EN ISO :2002/A1:2006 dla interakcji z krwià 17 PN-EN ISO :2003/A1:2006 (U) Biologiczna ocena wyrobów medycznych Cz Êç 10: Metody EN ISO :2002/A1:2006 badania dzia ania dra niàcego i nadwra liwoêci typu opóênionego 18 PN-EN ISO :2006 (U) Biologiczna ocena wyrobów medycznych Badania toksycznoêci EN ISO :2006 ogólnoustrojowej 19 PN-EN ISO :2006 (U) Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia Metoda EN ISO :2006 radiacyjna Cz Êç 1: Wymagania dotyczàce rozwoju, walidacji i rutynowej kontroli procesu sterylizacji wyrobów medycznych 20 PN-EN ISO :2006 (U) Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia Metoda EN ISO :2006 radiacyjna Cz Êç 2: Ustalanie dawki sterylizacyjnej 21 PN-EN ISO :2006 (U) Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia EN ISO :2006 Wskaêniki biologiczne Cz Êç 2: Wskaêniki biologiczne do procesów sterylizacji tlenkiem etylenu 22 PN-EN ISO :2006 (U) Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia EN ISO :2006 Wskaêniki biologiczne Cz Êç 3: Wskaêniki biologiczne do procesów sterylizacji ciep em wilgotnym 23 PN-EN ISO :2006 Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia EN ISO :2005 Wskaêniki chemiczne Cz Êç 1: Wymagania ogólne 24 PN-EN ISO :2006 (U) Opakowania przeznaczone do finalnie sterylizowanych wyrobów EN ISO :2006 medycznych Cz Êç 1: Wymagania dotyczàce materia ów, systemów barier sterylnych i systemów opakowaniowych 25 PN-EN ISO :2006 (U) Opakowania przeznaczone do finalnie sterylizowanych wyrobów EN ISO :2006 medycznych Cz Êç 2: Wymagania dotyczàce procesów zestawiania, kszta towania i uszczelniania 26 PN-EN ISO :2006 (U) Sterylizacja wyrobów medycznych Metody mikrobiologiczne EN ISO :2006 Cz Êç 1: OkreÊlenie populacji drobnoustrojów na produkcie

22 Monitor Polski Nr Poz PN-EN ISO :2006 (U) Implanty oftalmiczne Soczewki wszczepialne Cz Êç 8: EN ISO :2006 Wymagania podstawowe 28 PN-EN ISO 11990:2006 Optyka i przyrzàdy optyczne Lasery i sprz t laserowy Wyzna- EN ISO 11990:2003 czanie odpornoêci trzonów rurek dotchawiczych na promieniowanie laserowe 29 PN-EN ISO :2006 (U) Przyrzàdy oftalmiczne Wymagania podstawowe i metody badaƒ EN ISO :2006 Cz Êç 1: Wymagania ogólne dotyczàce przyrzàdów oftalmicznych 30 PN-EN ISO 15747:2006 Pojemniki z tworzyw sztucznych do iniekcji do ylnych EN ISO 15747: PN-EN ISO :2006 (U) Myjnie-dezynfektory Cz Êç 1: Wymagania ogólne, terminy i defi- EN ISO :2006 nicje oraz badania 32 PN-EN ISO :2006 (U) Myjnie-dezynfektory Cz Êç 2: Wymagania i badania dotyczàce EN ISO :2006 myjni-dezynfektorów przeznaczonych do dezynfekcji termicznej przyrzàdów chirurgicznych, sprz tu anestezjologicznego, misek, naczyƒ, pojemników, utensyliów, sprz tu szklanego itp. 33 PN-EN ISO :2006 (U) Myjnie-dezynfektory Cz Êç 3: Wymagania i badania dotyczàce EN ISO :2006 myjni-dezynfektorów przeznaczonych do dezynfekcji termicznej pojemników na wydaliny i wydzieliny ludzkie 34 PN-EN ISO 19054:2006 (U) Systemy szynowe do podtrzymywania wyposa enia medycznego EN ISO 19054: PN-EN ISO 21171:2006 (U) R kawice medyczne Oznaczanie pudru usuwalnego z powierzchni EN ISO 21171: PN-EN ISO 21649:2006 (U) Wstrzykiwacze bezig owe do u ytku medycznego Wymagania EN ISO 21649:2006 i metody badaƒ 37 PN-EN ISO 21969:2006 (U) WysokociÊnieniowe elastyczne po àczenia do stosowania z syste- EN ISO 21969:2006 mami gazów medycznych 38 PN-EN ISO 22610:2006 (U) Ob o enia chirurgiczne, fartuchy chirurgiczne i odzie dla bloków EN ISO 22610:2006 operacyjnych, stosowane jako wyroby medyczne dla pacjentów, personelu medycznego i wyposa enia Metoda wyznaczania odpornoêci na przenikanie bakterii w stanie mokrym 39 PN-EN ISO 22612:2006 Odzie chroniàca przed czynnikami infekcyjnymi Metoda bada- EN ISO 22612:2005 nia odpornoêci na przenikanie drobnoustrojów na sucho Wykaz obejmuje normy opublikowane w okresie od r. do r. * (U) Polskie Normy wprowadzajàce normy europejskie metodà uznania i dost pne tylko w j zykach orygina u (angielski, francuski, niemiecki).

23 Monitor Polski Nr Poz. 237 Za àcznik nr 10 WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJÑCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWÑ 94/9/WE Lp. Numer PN Tytu PN Numer normy europejskiej 1 PN-EN :2006 Urzàdzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagro onych wybuchem EN :2005 Cz Êç 3: Ochrona za pomocà os ony ognioszczelnej d 2 PN-EN :2006 Urzàdzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagro onych wybuchem EN :2005 Cz Êç 6: Ochrona przez kontrol êród a zap onu b 3 PN-EN :2006 Oznaczanie maksymalnego ciênienia wybuchu i maksymalnej EN :2005 szybkoêci narastania ciênienia wybuchu gazów i par Cz Êç 2: Oznaczanie maksymalnej szybkoêci narastania ciênienia wybuchu 4 PN-EN :2006 (U) * Oznaczanie charakterystyk wybuchowoêci ob oków py u Cz Êç 2: EN :2006 Oznaczanie maksymalnej szybkoêci narastania ciênienia wybuchu (dp/dt)max ob oków py u 5 PN-EN :2006 (U) Oznaczanie charakterystyk wybuchowoêci ob oków py u Cz Êç 3: EN :2006 Oznaczanie dolnej granicy wybuchowoêci DGW ob oków py u 6 PN-EN 14373:2006 Systemy t umienia wybuchu EN 14373: PN-EN 14460:2006 (U) Urzàdzenia odporne na wybuch EN 14460: PN-EN :2006 (U) Dêwignice Wciàgarki i dêwigniki o nap dzie silnikowym EN :2006 Cz Êç 1: Wciàgarki o nap dzie silnikowym 9 PN-EN 14522:2006 Oznaczanie temperatury samozap onu gazów i par EN 14522: PN-EN 14681:2006 (U) Bezpieczeƒstwo maszyn Wymagania bezpieczeƒstwa dla maszyn EN 14681:2006 i wyposa enia do produkcji stali w elektrycznych piecach ukowych 11 PN-EN 14973:2006 (U) TaÊmy przenoênikowe stosowane w instalacjach podziemnych EN 14973:2006 Wymagania bezpieczeƒstwa elektrycznego i po arowego Wykaz obejmuje normy opublikowane w okresie od r. do r. * (U) Polskie Normy wprowadzajàce normy europejskie metodà uznania i dost pne tylko w j zykach orygina u (angielski, francuski, niemiecki).

24 Monitor Polski Nr Poz. 237 Za àcznik nr 11 WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJÑCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWÑ 94/25/WE Lp. Numer PN Tytu PN Numer normy europejskiej 1 PN-EN ISO 7840:2006 Ma e statki W e paliwowe odporne na ogieƒ EN ISO 7840: PN-EN ISO 8469:2006 (U) * Ma e statki W e paliwowe nieodporne na ogieƒ EN ISO 8469: PN-EN ISO 8847:2006 Ma e statki Urzàdzenia sterowe Systemy sterociàgów EN ISO 8847:2004 EN ISO 8847:2004/AC: PN-EN ISO 11192:2006 Ma e statki Symbole graficzne EN ISO 11192: PN-EN ISO 14945:2006 Ma e statki Tabliczka producenta EN ISO 14945:2004 EN ISO 14945:2004/AC:2005 Wykaz obejmuje normy opublikowane w okresie od r. do r. * (U) Polskie Normy wprowadzajàce normy europejskie metodà uznania i dost pne tylko w j zykach orygina u (angielski, francuski, niemiecki). Za àcznik nr 12 WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJÑCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWÑ 95/16/WE Lp. Numer PN Tytu PN Numer normy europejskiej 1 PN-EN 81-1:2002/A1:2006 Przepisy bezpieczeƒstwa dotyczàce budowy i instalowania dêwigów EN 81-1:1998/A1:2005 Cz Êç 1: Dêwigi elektryczne 2 PN-EN 81-2:2002/A1:2006 Przepisy bezpieczeƒstwa dotyczàce budowy i instalowania dêwigów EN 81-2:1998/A1:2005 Cz Êç 2: Dêwigi hydrauliczne 3 PN-EN 81-73:2006 Przepisy bezpieczeƒstwa dotyczàce budowy i instalowania dêwigów EN 81-73:2005 Szczególne zastosowania dêwigów osobowych i towarowych Cz Êç 73: Funkcjonowanie dêwigów w przypadku po aru 4 PN-EN :2006 (U)* Zakoƒczenia lin stalowych Bezpieczeƒstwo Cz Êç 7: Syme- EN :2006 tryczne nasadki klinowe Wykaz obejmuje normy opublikowane w okresie od r. do r. * (U) Polskie Normy wprowadzajàce normy europejskie metodà uznania i dost pne tylko w j zykach orygina u (angielski, francuski, niemiecki).

Dziennik Ustaw Nr 47 3104 Poz. 401 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 47 3104 Poz. 401 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 47 3104 Poz. 401 Na podstawie art. 237 15 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z póên. zm. 2) ) zarzàdza si, co nast puje: Rozdzia 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

BIMs PLUS Fachowy Handel Hurtowy Sp. z.o.o. Spó ka Komandytowa

BIMs PLUS Fachowy Handel Hurtowy Sp. z.o.o. Spó ka Komandytowa PORADNIK SANITARNY 2006 Wydawca: BIMs PLUS Fachowy Handel Hurtowy Sp. z.o.o. Spó ka Komandytowa Redakcja: Krzysztof Wróbel, Rafa Krasiƒski, Mariusz Wojciechowski, Arkadiusz Zieliƒski, Artur Stolarczyk,

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne wykonania i odbioru INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH w praktyce

Warunki techniczne wykonania i odbioru INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH w praktyce Zespó³ autorów pod redakcj¹ Rados³awa Lenartowicza Warunki techniczne wykonania i odbioru INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH w praktyce Poradnik wykonawcy, u ytkownika i inspektora nadzoru Warunki techniczne wykonania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIET FIRMA PAKIET FIRMA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIET FIRMA PAKIET FIRMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIET FIRMA PAKIET FIRMA SPIS TREÂCI ROZDZIA I str. 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE str. 3 Ustalenia wst pne str. 3 Definicje str. 3 Zakres ubezpieczenia str. 6 Wy àczenia ogólne str.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 227 15910 Poz. 2250 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 227 15910 Poz. 2250 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 227 15910 Poz. 2250 2250 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badaƒ technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów

Bardziej szczegółowo

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9 SPIS TREÂCI WST P............................................................................... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE.......................................................... 9 A.1. Koordynacja i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY BUDOWA CZĘŚCI BIOLOGICZNEJ I MECHANICZNEJ ZZO JAROCIN BEZ ZESPOŁU KOGENERACYJNEGO ROZBUDOWA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY BUDOWA CZĘŚCI BIOLOGICZNEJ I MECHANICZNEJ ZZO JAROCIN BEZ ZESPOŁU KOGENERACYJNEGO ROZBUDOWA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA 1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW Potwierdzeniem zgodności zamierzenia Budowa części biologicznej i mechanicznej ZZO Jarocin

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD

Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD opracowanie mgr in. Stefan Myszkowski Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI PREZES mgr W adys aw Polesiƒski REDAKTOR NACZELNY mgr in. Krzysztof Trzeciak e-mail: k.trzeciak@automotoserwis.com.pl

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO

SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO STRONA TYTU OWA 1 SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO STRONA TYTU OWA...1 SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO...2 WYKAZ ZA CZONYCH DO PROJEKTU WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓ OWYMI UZGODNIE POZWOLE LUB

Bardziej szczegółowo

w klimatyzacj precyzyjn

w klimatyzacj precyzyjn SAR PW Spó ka z ograniczon odpowiedzialno ci Spó ka komandytowa 04-713 Warszawa, ul. ega ska 1 tel. 22 615 70 74; fax 22 615 77 15 NIP: 952-208-03-79, REGON: 142130451, KRS: 0000342728 www.sarserwis.pl

Bardziej szczegółowo

AS 66 sprawdzone sterylizatory szpitalne

AS 66 sprawdzone sterylizatory szpitalne AS 66 sprawdzone sterylizatory szpitalne Sterylizatory parowe serii AS 66 produkowane przez firm SMS zosta y zaprojektowane zgodnie z obowiàzujàcymi normami polskimi i europejskimi do pracy w oparciu o

Bardziej szczegółowo

Program nauczania techniki w szkole podstawowej (klasy IV VI)

Program nauczania techniki w szkole podstawowej (klasy IV VI) Program nauczania techniki w szkole podstawowej (klasy IV VI) Autor: Waldemar Czy ewski Program dopuszczony do u ytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie recenzji mgr. Bogdana

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 138 10051 Poz. 972 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia 3 lipca 2007 r.

Dziennik Ustaw Nr 138 10051 Poz. 972 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia 3 lipca 2007 r. Dziennik Ustaw Nr 138 10051 Poz. 972 Na podstawie art. 144 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z póên. zm. 2) ) zarzàdza si, co nast puje: 1. Rozporzàdzenie

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Dostosowanie Budynku Domu Studenta do wymaga dost pno ci osób niepe nosprawnych.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Dostosowanie Budynku Domu Studenta do wymaga dost pno ci osób niepe nosprawnych. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Dostosowanie Budynku Domu Studenta do wymaga dost pno ci osób niepe nosprawnych. Opracowa : mgr in. Janusz Kozio 1 Spis tre ci: Kod CPV: 45000000-7

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Generali PRESTO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Generali PRESTO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Generali PRESTO SPIS TREÂCI ROZDZIA I POSTANOWIENIA WST PNE 3 Definicje 3 ROZDZIA II UBEZPIECZENIE MIENIA 4 II.1. Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-02-06931-4 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spó ka Akcyjna Warszawa 1998

ISBN 978-83-02-06931-4 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spó ka Akcyjna Warszawa 1998 Autor: Dr in. Edward Musia jest specjalist w zakresie aparatów, instalacji i urz dze elektrycznych, o wietlenia elektrycznego oraz elektroenergetyki przemys owej wyk ady z wymienionych dziedzin prowadzi

Bardziej szczegółowo

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ST 00 - SPECYFIKACJA OGÓLNA Jednostka projektowa: PetroNova Jan Ostaszewski 71-016 Szczecin, ul. Braniborska 2, tel/fax +91 4646098/ 4646099, e-mail: petronova.szczecin@wp.pl INWESTOR OBIEKT, ADRES Zarz

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne... 3 Definicje... 3 Warianty ubezpieczenia... 10

Postanowienia ogólne... 3 Definicje... 3 Warianty ubezpieczenia... 10 SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKA I BUDYNKÓW MIESZKALNYCH DOMOWNIK Postanowienia ogólne.................................................... 3 Definicje..............................................................

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W SYSTEMIE SCALONYM GENERALI DLA SPÓŁDZIELCZOŚCI... 13. ROZDZIAŁ I USTALENIA WSTĘPNE... 13 I Definicje...

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W SYSTEMIE SCALONYM GENERALI DLA SPÓŁDZIELCZOŚCI... 13. ROZDZIAŁ I USTALENIA WSTĘPNE... 13 I Definicje... SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DO UMOWY UBEZPIECZENIA, ZAWARTEJ NA PODSTAWIE OWU MIENIA W SYSTEMIE SCALONYM GENERALI DLA SPÓŁDZIELCZOŚCI...................................... 5 Ochrona ubezpieczeniowa................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM C312SP4U/HA C312SP6U/HA C34SP4U/HA C35SP6U/HA. Polski, 1. English, 1714

Instrukcja obs ugi KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM C312SP4U/HA C312SP6U/HA C34SP4U/HA C35SP6U/HA. Polski, 1. English, 1714 Instrukcja obs ugi KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM PL Polski, GB English, 7 Instalacja 2-6 Ustawienie i poziomowanie kuchni Pod àczenie do instalacji elektrycznej. Pod àczenie gazu do kuchni Dostosowanie kuchni

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne i teletechniczne

Instalacje elektryczne i teletechniczne Przykładowy rozdział pochodzi z publikacji: Instalacje elektryczne i teletechniczne Poradnik montera i inżyniera elektryka Zespól autorów pod redakcją dra inż. Jana Strzałki http://www.dashofer.pl/instalacje-elektryczne-i-teletechniczne/8/4

Bardziej szczegółowo

B I U R O T E C H N I C Z N E R y s z a r d M o r a w i e c Os. Widok 12C/1 (068)475-72-62 66-200 wiebodzin 0602-534-832

B I U R O T E C H N I C Z N E R y s z a r d M o r a w i e c Os. Widok 12C/1 (068)475-72-62 66-200 wiebodzin 0602-534-832 B I U R O T E C H N I C Z N E R y s z a r d M o r a w i e c Os. Widok 12C/1 (068)475-72-62 66-200 wiebodzin 0602-534-832 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT MURU OPOROWEGO

Bardziej szczegółowo

Jubileuszowa XX AUTOSTRADA

Jubileuszowa XX AUTOSTRADA Jubileuszowa XX AUTOSTRADA W tegorocznych targach AUTOSTRADA-POLSKA, MASZBUD, ROTRA oraz TRAFFIC-EXPO udzia wzi o oko o 400 firm z bran y budownictwa drogowego. Wystawcy z 21 krajów prezentowali w Kielcach

Bardziej szczegółowo

Wykaz norm zharmonizowanych z dyrektyw niskonapi ciow

Wykaz norm zharmonizowanych z dyrektyw niskonapi ciow Za cznik Kr 3 Wykaz norm zharmonizowanych z dyrektyw niskonapi ciow (U) przy numerze Polskiej Normy oznacza Polsk Norm wprowadzaj c norm europejsk metod uznania i jest ona dost pna tylko w j zyku orygina

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2013 r. Poz. 328 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 11 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2013 r. Poz. 328 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 11 marca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 kwietnia 201 r. Poz. 28 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 11 marca 201 r. w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytu zadania : Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w I owej Lokalizacja : I owa ul. Piaskowa dz. Nr 739;665/1;665/2;738/1;738/2;627;667/2;741

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTÓW I US UG BUDOWLANYCH mgr in. Miros awa Witczak K r o t o s z y n, u l. R y n e k 1 / 4 tel.(0-62) 722-82-17, tel.kom. 0 505 097 622 e-mail: ppmw@sylaba.poznan.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

110 lat Politechniki Gdaƒskiej

110 lat Politechniki Gdaƒskiej 110 lat Politechniki Gdaƒskiej Obchodzàca w bie àcym roku jubileusz 110 lat istnienia Politechnika Gdaƒska jest jednà z najstarszych uczelni technicznych w Polsce. Uroczysta inauguracja dzia alnoêci Królewsko-Pruskiej

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń. Sterowanie i automatyka przemysłowa Rozdział energii

Katalog szkoleń. Sterowanie i automatyka przemysłowa Rozdział energii Katalog szkoleń Sterowanie i automatyka przemysłowa Rozdział energii Szkolenia otwarte 1 Spis treêci 3 Wst p 4 Jak wybraç w aêciwe szkolenie? 5 Indywidualne doradztwo szkoleniowe 8 Rozdzia energii Instalacje

Bardziej szczegółowo