OBWIESZCZENIE PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO. z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBWIESZCZENIE PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO. z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych"

Transkrypt

1 237 OBWIESZCZENIE PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoêci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 235, poz i Nr 249, poz i 1834 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124) og asza si wykazy nowo opublikowanych Polskich Norm (PN) wprowadzajàcych europejskie normy zharmonizowane z dyrektywami nowego podejêcia: 1) dyrektywà 73/23/EWG wdro onà rozporzàdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagaƒ dla sprz tu elektrycznego (Dz. U. Nr 259, poz. 2172) wykaz stanowi za àcznik nr 1 do obwieszczenia; 2) dyrektywà 87/404/EWG wdro onà rozporzàdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagaƒ dla prostych zbiorników ciênieniowych (Dz. U. Nr 259, poz. 2171) wykaz stanowi za àcznik nr 2 do obwieszczenia; 3) dyrektywà 89/106/EWG wdro onà ustawà z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) wykaz stanowi za àcznik nr 3 do obwieszczenia; 4) dyrektywà 89/336/EWG wdro onà rozporzàdzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie dokonywania oceny zgodnoêci aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczàcymi kompatybilnoêci elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. Nr 265, poz. 2227) wykaz stanowi za àcznik nr 4 do obwieszczenia; 5) dyrektywà 89/686/EWG wdro onà rozporzàdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagaƒ dla Êrodków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) wykaz stanowi za àcznik nr 5 do obwieszczenia;

2 Monitor Polski Nr Poz ) dyrektywà 90/385/EWG wdro onà ustawà z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565) oraz rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegó owych wymagaƒ jakie powinny spe niaç jednostki ubiegajàce si o autoryzacj celem notyfikacji w obszarze wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 119, poz. 1250), rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu zg aszania incydentów medycznych oraz dalszego post powania po ich zg oszeniu (Dz. U. Nr 125, poz. 1316), rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru oznakowania wyrobów medycznych znakiem CE (Dz. U. Nr 104, poz. 1111) oraz rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wymagaƒ zasadniczych dla aktywnych wyrobów medycznych do implantacji (Dz. U. Nr 251, poz oraz z 2005 r. Nr 200, poz. 1660) wykaz stanowi za àcznik nr 6 do obwieszczenia; 7) dyrektywà 90/396/EWG wdro onà rozporzàdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagaƒ dla urzàdzeƒ spalajàcych paliwa gazowe (Dz. U. Nr 263, poz. 2201) wykaz stanowi za àcznik nr 7 do obwieszczenia; 8) dyrektywà 93/15/EWG wdro onà ustawà z dnia 21 czerwca 2002 r. o materia ach wybuchowych przeznaczonych do u ytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz i Nr 238, poz. 2019, z 2004 r. Nr 222, poz oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711) wykaz stanowi za àcznik nr 8 do obwieszczenia; 9) dyrektywà 93/42/EWG wdro onà ustawà z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565) oraz rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegó owych wymagaƒ jakie powinny spe niaç jednostki ubiegajàce si o autoryzacj celem notyfikacji w obszarze wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 119, poz. 1250), rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu zg aszania incydentów medycznych oraz dalszego post powania po ich zg oszeniu (Dz. U. Nr 125, poz. 1316), rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji wyrobów medycznych do ró nego przeznaczenia (Dz. U. Nr 100, poz. 1027), rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru oznakowania wyrobów medycznych znakiem CE (Dz. U. Nr 104, poz. 1111) oraz rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wymagaƒ zasadniczych dla wyrobów medycznych do ró nego przeznaczenia (Dz. U. Nr 251, poz oraz z 2005 r. Nr 200, poz. 1658) wykaz stanowi za àcznik nr 9 do obwieszczenia; 10) dyrektywà 94/9/WE wdro onà rozporzàdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagaƒ dla urzàdzeƒ i systemów ochronnych przeznaczonych do u ytku w przestrzeniach zagro onych wybuchem (Dz. U. Nr 263, poz. 2203) wykaz stanowi za àcznik nr 10 do obwieszczenia; 11) dyrektywà 94/25/WE wdro onà rozporzàdzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie zasadniczych wymagaƒ dla rekreacyjnych jednostek p ywajàcych (Dz. U. Nr 258, poz. 2584) wykaz stanowi za àcznik nr 11 do obwieszczenia; 12) dyrektywà 95/16/WE wdro onà rozporzàdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagaƒ dla dêwigów i ich elementów bezpieczeƒstwa (Dz. U. Nr 263, poz. 2198) wykaz stanowi za àcznik nr 12 do obwieszczenia; 13) dyrektywà 96/48/WE wdro onà ustawà z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 92, poz. 883) wykaz stanowi za àcznik nr 13 do obwieszczenia; 14) dyrektywà 97/23/WE wdro onà rozporzàdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagaƒ dla urzàdzeƒ ciênieniowych i zespo ów urzàdzeƒ ciênieniowych (Dz. U. Nr 263, poz. 2200) wykaz stanowi za àcznik nr 14 do obwieszczenia; 15) dyrektywà 98/37/WE wdro onà rozporzàdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagaƒ dla maszyn i elementów bezpieczeƒstwa (Dz. U. Nr 259, poz. 2170) wykaz stanowi za àcznik nr 15 do obwieszczenia; 16) dyrektywà 98/79/WE wdro onà ustawà z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565) oraz rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegó owych wymagaƒ jakie powinny spe niaç jednostki ubiegajàce si o autoryzacj celem notyfikacji w obszarze wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 119, poz. 1250), rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu zg aszania incydentów medycznych oraz dalszego post powania po ich zg oszeniu (Dz. U. Nr 125, poz. 1316), rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru oznakowania wyrobów medycznych znakiem CE (Dz. U. Nr 104, poz. 1111) oraz rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wymagaƒ zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (Dz. U. Nr 251, poz oraz z 2005 r. Nr 200, poz. 1659) wykaz stanowi za àcznik nr 16 do obwieszczenia; 17) dyrektywà 99/5/WE wdro onà ustawà z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235,

3 Monitor Polski Nr Poz. 237 poz i Nr 249, poz oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 137) oraz rozporzàdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodnoêci telekomunikacyjnych urzàdzeƒ koƒcowych przeznaczonych do do àczania do zakoƒczeƒ sieci publicznej i urzàdzeƒ radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania (Dz. U. Nr 73, poz. 659 oraz z 2006 r. Nr 23, poz. 177) wykaz stanowi za àcznik nr 17 do obwieszczenia; 18) dyrektywà 2000/9/WE wdro onà rozporzàdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagaƒ dla kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób (Dz. U. z 2004 r. Nr 15, poz. 130) wykaz stanowi za àcznik nr 18 do obwieszczenia; 19) dyrektywà 2001/16/WE wdro onà rozporzàdzeniem Ministra Transportu z dnia 5 wrzeênia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagaƒ dotyczàcych interoperacyjnoêci kolei oraz procedur oceny zgodnoêci dla transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej (Dz. U. Nr 171, poz. 1230) wykaz stanowi za àcznik nr 19 do obwieszczenia; 20) dyrektywà 2004/22/WE wdro onà ustawà z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z 2005 r. Nr 163, poz i Nr 180, poz oraz z 2006 r. Nr 170, poz i Nr 249, poz. 1834) wykaz stanowi za- àcznik nr 20 do obwieszczenia. Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: w z. T. Schweitzer

4 Monitor Polski Nr Poz. 237 Za àczniki do obwieszczenia Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 15 stycznia 2007 r. (poz. 237) Za àcznik nr 1 WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJÑCYCH NORMY EUROPEJSKIE ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWÑ 73/23/EWG Lp. Numer PN Tytu PN Numer normy europejskiej 1 PN-EN :2002/A2:2006 Transmisja sygna ów w sieciach elektrycznych niskiego napi cia w zakresie cz stotliwoêci od 3 khz do 148,5 khz i od 1,6 MHz do 30 MHz Cz Êç 4-2: Niskonapi ciowe filtry odsprz gajàce Wymagania bezpieczeƒstwa EN :2001/A2: PN-EN :2006 Bezpieczeƒstwo urzàdzeƒ elektrotermicznych Cz Êç 3: Wymagania szczegó owe dla urzàdzeƒ do nagrzewania indukcyjnego i rezystancyjnego bezpoêredniego oraz urzàdzeƒ do topienia indukcyjnego EN : PN-EN :2006 Koordynacja izolacji urzàdzeƒ elektrycznych w uk adach niskiego napi cia Cz Êç 3: Stosowanie pokrywania, zalewania lub prasowania do ochrony przed zanieczyszczeniem EN : PN-EN :2006 Urzàdzenia do lamp Cz Êç 2-12: Wymagania szczegó owe dotyczàce stateczników elektronicznych zasilanych pràdem sta ym lub pràdem przemiennym do lamp wy adowczych (z wy àczeniem Êwietlówek) EN : PN-EN :2006 Niskonapi ciowe urzàdzenia do ograniczania przepi ç Cz Êç 11: Urzàdzenia do ograniczania przepi ç w sieciach rozdzielczych niskiego napi cia Wymagania i próby EN :2002 Wykaz obejmuje normy opublikowane w okresie od r. do r.

5 Monitor Polski Nr Poz. 237 Za àcznik nr 2 WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJÑCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWÑ 87/404/EWG Lp. Numer PN Tytu PN Numer normy europejskiej 1 PN-EN 286-1:2001/A1:2004 Proste, nieogrzewane p omieniem zbiorniki ciênieniowe na powietrze lub azot Cz Êç 1: Zbiorniki ciênieniowe ogólnego przeznaczenia EN 286-1:1998/A1: PN-EN 286-1:2001/A2:2006 (U)* Proste, nieogrzewane p omieniem zbiorniki ciênieniowe na powietrze lub azot Cz Êç 1: Zbiorniki ciênieniowe ogólnego przeznaczenia EN 286-1:1998/A2: PN-EN 286-1:2001/AC:2005 (U) Proste, nieogrzewane p omieniem zbiorniki ciênieniowe na powietrze lub azot Cz Êç 1: Zbiorniki ciênieniowe ogólnego przeznaczenia EN 286-1:1998/AC: PN-EN 286-2:2001 Proste, nieogrzewane p omieniem zbiorniki ciênieniowe na powietrze lub azot Cz Êç 2: Zbiorniki ciênieniowe pneumatycznych uk adów hamulcowych oraz uk adów pomocniczych pojazdów silnikowych i ich przyczep EN 286-2:1992/AC: PN-EN 287-1:2005 (U) Egzamin kwalifikacyjny spawaczy Spawanie Cz Êç 1: Stale EN 287-1:2004 EN 287-1:2004/AC: PN-EN 287-1:2005/A2:2006 (U) Egzamin kwalifikacyjny spawaczy Spawanie Cz Êç 1: Stale EN 287-1:2004/A2: PN-EN 970:1999 Spawalnictwo Badania nieniszczàce z àczy spawanych Badania wizualne EN 970: PN-EN 10207:2005 (U) Stale na proste zbiorniki ciênieniowe Warunki techniczne dostawy blach, taêm i pr tów EN 10207: PN-EN ISO :2005 (U) Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali Badanie technologii spawania Cz Êç 1: Spawanie ukowe i gazowe stali oraz spawanie ukowe niklu i stopów niklu EN ISO : PN-EN ISO :2005 (U) Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali Badanie technologii spawania Cz Êç 2: Spawanie ukowe aluminium i jego stopów EN ISO :2005 Wykaz obejmuje normy opublikowane w okresie od r. do r. oraz normy opublikowane w 1999 r., 2001 r., 2004 r., 2005 r., które nast pnie zosta y zharmonizowane w okresie od r. do r. * (U) Polskie Normy wprowadzajàce normy europejskie metodà uznania i dost pne tylko w j zykach orygina u (angielski, francuski, niemiecki).

6 Monitor Polski Nr Poz. 237 Za àcznik nr 3 WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJÑCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWÑ 89/106/EWG Lp. Numer PN Tytu PN Numer normy europejskiej 1 PN-EN 40-4:2006/AC:2006 (U) * S upy oêwietleniowe Cz Êç 4: Wymagania dla s upów oêwietle- EN 40-4:2005/AC:2006 niowych elbetowych i z betonu spr onego 2 PN-EN 54-3:2003/A2:2006 (U) Systemy sygnalizacji po arowej Cz Êç 3: Po arowe urzàdzenia EN 54-3:2001/A2:2006 alarmowe Sygnalizatory akustyczne 3 PN-EN 54-4:2001/A2:2006 (U) Systemy sygnalizacji po arowej Cz Êç 4: Zasilacze EN 54-4:1997/A2: PN-EN 54-7:2004/A2:2006 (U) Systemy sygnalizacji po arowej Cz Êç 7: Czujki dymu Czujki EN 54-7:2000/A2:2006 punktowe dzia ajàce z wykorzystaniem Êwiat a rozproszonego, Êwiat a przechodzàcego lub jonizacji 5 PN-EN 54-10:2005/A1:2006 Systemy sygnalizacji po arowej Cz Êç 10: Czujki p omienia EN 54-10:2002/A1:2005 Czujki punktowe 6 PN-EN 54-11:2004/A1:2006 Systemy sygnalizacji po arowej Cz Êç 11: R czne ostrzegacze EN 54-11:2001/A1:2005 po arowe 7 PN-EN 54-20:2006 (U) Systemy sygnalizacji po arowej Cz Êç 20: Czujki dymu zasysajàce EN 54-20: PN-EN 54-21:2006 (U) Systemy sygnalizacji po arowej Cz Êç 21: Urzàdzenia do trans- EN 54-21:2006 misji sygna ów alarmowych i uszkodzeniowych 9 PN-EN 438-7:2006 WysokociÊnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) P yty z ywic EN 438-7:2005 termoutwardzalnych (zwyczajowo nazywane laminatami) Cz Êç 7: Laminatowe panele kompaktowe i panele kompozytowe HPL stosowane na Êciany wewn trzne i zewn trzne oraz jako wykoƒczenia sufitów 10 PN-EN 450-1:2006 Popió lotny do betonu Cz Êç 1: Definicje, specyfikacje i kryteria EN 450-1:2005 zgodnoêci 11 PN-EN 492:2005/A2:2006 (U) W óknisto-cementowe p ytki dachowe i elementy wyposa enia EN 492:2004/A2:2006 Charakterystyka wyrobu i metody badaƒ 12 PN-EN 494:2005/A2:2006 (U) Profilowane p yty w óknisto-cementowe do pokryç dachowych EN 494:2004/A2:2006 i elementy wyposa enia Charakterystyka wyrobu i metody badaƒ 13 PN-EN 520:2006 P yty gipsowo-kartonowe Definicje, wymagania i metody badaƒ EN 520: PN-EN 534:2006 (U) Pokrycia bitumiczne Charakterystyka wyrobów i metody badaƒ EN 534:2006

7 Monitor Polski Nr Poz PN-EN 671-2:2002/A1:2005 Sta e urzàdzenia gaênicze Hydranty wewn trzne Cz Êç 2: EN 671-2:2001/A1:2004 Hydranty wewn trzne z w em p asko sk adanym 16 PN-EN 1057:2006 (U) Miedê i stopy miedzi Rury miedziane okràg e bez szwu do wody EN 1057:2006 i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania 17 PN-EN :2006 Szk o w budownictwie Izolacyjne szyby zespolone Cz Êç 5: EN :2005 Ocena zgodnoêci wyrobu z normà 18 PN-EN :2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych EN :2005 Definicje, wymagania, sterowanie jakoêcià i ocena zgodnoêci Cz Êç 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne 19 PN-EN :2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych EN :2004 Definicje, wymagania, sterowanie jakoêcià i ocena zgodnoêci Cz Êç 5: Iniekcja betonu 20 PN-EN :2006 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych EN :2006 Definicje, wymagania, sterowanie jakoêcià i ocena zgodnoêci Cz Êç 6: Kotwienie stalowych pr tów zbrojeniowych 21 PN-EN :2006 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych EN :2006 Definicje, wymagania, sterowanie jakoêcià i ocena zgodnoêci Cz Êç 7: Zabezpieczenie korozyjne zbrojenia 22 PN-EN 1806:2006 (U) Kominy Gliniane/ceramiczne kszta tki kana ów spalinowych EN 1806:2006 do kominów jednoêciennych Wymagania i metody badaƒ 23 PN-EN :2005/AC:2006 (U) Oddzielacze t uszczu Cz Êç 1: Zasady projektowania, w aêciwoêci EN :2004/AC:2006 u ytkowe i badania, znakowanie i sterowanie jakoêcià 24 PN-EN :2005/A1:2006 (U) Kominy Wymagania dotyczàce kominów metalowych Cz Êç 1: EN :2003/A1:2006 Cz Êci sk adowe systemów kominowych 25 PN-EN 1916:2005 Rury i kszta tki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego w óknem EN 1916:2002/AC:2003 stalowym i elbetowe 26 PN-EN 1917:2004/AC:2006 Studzienki w azowe i niew azowe z betonu niezbrojonego, z betonu EN 1917:2002/AC:2003 zbrojonego w óknem stalowym i elbetowe 27 PN-EN 1935:2003/AC:2005 Okucia budowlane Zawiasy jednoosiowe Wymagania i metody EN 1935:2002/AC:2003 badaƒ 28 PN-EN :2006 (U) Kszta towniki zamkni te wykonane na goràco ze stali konstrukcyj- EN :2006 nych niestopowych i drobnoziarnistych Cz Êç 1: Warunki techniczne dostawy

8 Monitor Polski Nr Poz PN-EN :2006 (U) Kszta towniki zamkni te ze szwem wykonane na zimno ze stali EN :2006 konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych Cz Êç 1: Warunki techniczne dostawy 30 PN-EN 10224:2006 Rury i z àczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych EN 10224:2002 p ynów wodnych Warunki techniczne dostawy EN 10224:2002/A1: PN-EN 10311:2006 Po àczenia dla rur stalowych i z àczek do transportu wody i innych EN 10311:2005 p ynów wodnych 32 PN-EN 10312:2006 Rury ze szwem ze stali odpornej na korozj do transportu wody EN 10312:2002 i innych p ynów wodnych Warunki techniczne dostawy EN 10312:2002/A1: PN-EN :2006 Sta e urzàdzenia gaênicze Podzespo y urzàdzeƒ gaêniczych ga- EN :2003 zowych Cz Êç 3: Wymagania i metody badaƒ r cznych urzàdzeƒ inicjujàcych i wstrzymujàcych 34 PN-EN :2002/A1:2006 Sta e urzàdzenia gaênicze Podzespo y do urzàdzeƒ gaêniczych EN :2000/A1:2005 gazowych Cz Êç 7: Wymagania i metody badaƒ dysz stosowanych w urzàdzeniach gaêniczych na CO2 35 PN-EN :2006 (U) Sta e urzàdzenia gaênicze Podzespo y urzàdzeƒ gaêniczych ga- EN :2006 zowych Cz Êç 8: Wymagania i metody badaƒ àczników 36 PN-EN :2006 Sta e urzàdzenia gaênicze Podzespo y urzàdzeƒ gaêniczych ga- EN :2003 zowych Cz Êç 11: Wymagania i metody badaƒ mechanicznych urzàdzeƒ wagowych 37 PN-EN :2005/AC:2006 (U) Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciep a Cz Êç 6: Wy- EN :2005/AC:2006 magania techniczne dotyczàce systemów ciênieniowych Zestawy urzàdzeƒ 38 PN-EN :2001/A2:2006 Sta e urzàdzenia gaênicze Podzespo y urzàdzeƒ tryskaczowych EN :1999/A2:2005 i zraszaczowych Cz Êç 2: Zawory kontrolno-alarmowe wodne 39 PN-EN :2003/A2:2006 Sta e urzàdzenia gaênicze Podzespo y urzàdzeƒ tryskaczowych EN :2000/A2:2005 i zraszaczowych Cz Êç 3: Zawory kontrolno-alarmowe powietrzne 40 PN-EN 12352:2006 (U) Urzàdzenia kontroli ruchu Ostrzegajàce i zabezpieczajàce urzà- EN 12352:2006 dzenia Êwietlne 41 PN-EN 12368:2006 (U) Urzàdzenia do sterowania ruchem drogowym Sygnalizatory EN 12368: PN-EN 12467:2005/A2:2006 (U) P yty p askie w óknisto-cementowe Charakterystyka wyrobu EN 12467:2004/A2:2006 i metody badaƒ

9 Monitor Polski Nr Poz PN-EN 12878:2006 Pigmenty do barwienia materia ów budowlanych opartych na ce- EN 12878:2005 mencie i/lub wapnie Wymagania i metody badaƒ 44 PN-EN :2005/AC:2006 (U) Kominy wolno stojàce Cz Êç 5: Materia dla wyk adziny murowej EN :2005/AC:2006 Specyfikacja wyrobu 45 PN-EN :2006 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania Cz Êç 1: Beton EN :2006 asfaltowy 46 PN-EN :2006 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania Cz Êç 2: Beton EN :2006 asfaltowy do bardzo cienkich warstw 47 PN-EN :2006 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania Cz Êç 3: Bardzo EN :2006 mi kki beton asfaltowy 48 PN-EN :2006 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania Cz Êç 4: Mieszanka EN :2006 HRA 49 PN-EN :2006 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania Cz Êç 5: Mieszanka EN :2006 SMA 50 PN-EN :2006 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania Cz Êç 6: Asfalt EN :2006 lany 51 PN-EN :2006 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania Cz Êç 7: Beton EN :2006 asfaltowy porowaty 52 PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiàzanych i zwiàzanych hydraulicznie materia ów EN 13242:2002/AC:2004 stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 53 PN-EN 13249:2002/A1:2006 Geotekstylia i wyroby pokrewne W aêciwoêci wymagane w od- EN 13249:2000/A1:2005 niesieniu do wyrobów stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni obcià onych ruchem (z wy àczeniem dróg kolejowych i nawierzchni asfaltowych) 54 PN-EN 13250:2002/A1:2006 Geotekstylia i wyroby pokrewne W aêciwoêci wymagane w od- EN 13250:2000/A1:2005 niesieniu do wyrobów stosowanych do budowy dróg kolejowych 55 PN-EN 13251:2002/A1:2006 Geotekstylia i wyroby pokrewne W aêciwoêci wymagane w od- EN 13251:2000/A1:2005 niesieniu do wyrobów stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych 56 PN-EN 13252:2002/A1:2006 Geotekstylia i wyroby pokrewne W aêciwoêci wymagane w od- EN 13252:2000/A1:2005 niesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drena owych 57 PN-EN 13253:2002/A1:2006 Geotekstylia i wyroby pokrewne W aêciwoêci wymagane w od- EN 13253:2000/A1:2005 niesieniu do wyrobów stosowanych w zabezpieczeniach przeciwerozyjnych (ochrona i umocnienia brzegów)

10 Monitor Polski Nr Poz PN-EN 13254:2002/A1:2006 Geotekstylia i wyroby pokrewne W aêciwoêci wymagane w od- EN 13254:2000/A1:2005 niesieniu do wyrobów stosowanych do budowy zbiorników wodnych i zapór 59 PN-EN 13255:2002/A1:2006 Geotekstylia i wyroby pokrewne W aêciwoêci wymagane w od- EN 13255:2000/A1:2005 niesieniu do wyrobów stosowanych do budowy kana ów 60 PN-EN 13256:2002/A1:2006 Geotekstylia i wyroby pokrewne W aêciwoêci wymagane w od- EN 13256:2000/A1:2005 niesieniu do wyrobów stosowanych do budowy tuneli i konstrukcji podziemnych 61 PN-EN 13257:2002/A1:2006 Geotekstylia i wyroby pokrewne W aêciwoêci wymagane w od- EN 13257:2000/A1:2005 niesieniu do wyrobów stosowanych do budowy sk adowisk odpadów sta ych 62 PN-EN :2006 Py krzemionkowy do betonu Cz Êç 1: Definicje, wymagania EN :2005 i kryteria zgodnoêci 63 PN-EN 13265:2002/A1:2006 Geotekstylia i wyroby pokrewne W aêciwoêci wymagane w od- EN 13265:2000/A1:2005 niesieniu do wyrobów stosowanych do budowy zbiorników odpadów ciek ych 64 PN-EN 13361:2006/A1:2006 (U) Bariery geosyntetyczne W aêciwoêci wymagane w odniesieniu EN 13361:2004/A1:2006 do wyrobów stosowanych do budowy zbiorników wodnych i zapór 65 PN-EN 13450:2004/AC:2004 Kruszywa na podsypk kolejowà EN 13450:2002/AC: PN-EN :2006 Spoiwa, spoiwa wielosk adnikowe oraz otrzymywane fabrycznie EN :2004 mieszanki na podk ady pod ogowe na bazie siarczanu wapnia Cz Êç 1: Definicje i wymagania 67 PN-EN 13491:2006/A1:2006 (U) Bariery geosyntetyczne W aêciwoêci wymagane w odniesieniu EN 13491:2004/A1:2006 do wyrobów stosowanych jako bariery nieprzepuszczalne dla p ynów do budowy tunelów i budowli podziemnych 68 PN-EN 13492:2006/A1:2006 (U) Bariery geosyntetyczne W aêciwoêci wymagane w odniesieniu EN 13492:2004/A1:2006 do wyrobów stosowanych do budowy sk adowisk odpadów ciek- ych, stacji poêrednich lub wtórnej obudowy zabezpieczajàcej 69 PN-EN 13815:2006 (U) Wyroby gipsowe z dodatkiem w ókien Definicje, wymagania EN 13815:2006 i metody badaƒ 70 PN-EN :2006 Elastyczne wyroby wodochronne Definicje i w aêciwoêci wyro- EN :2005 bów podk adowych Cz Êç 1: Wyroby podk adowe pod nieciàg e pokrycia dachowe

11 Monitor Polski Nr Poz PN-EN :2006 Elastyczne wyroby wodochronne Definicje i w aêciwoêci wyro- EN :2004 bów podk adowych Cz Êç 2: Wyroby podk adowe do Êcian 72 PN-EN 13956:2006 Elastyczne wyroby wodochronne Wyroby z tworzyw sztucznych EN 13956:2005 i kauczuku do pokryç dachowych Definicje i w aêciwoêci EN 13956:2005/AC: PN-EN 13967:2006 Elastyczne wyroby wodochronne Wyroby z tworzyw sztucznych EN 13967:2004 i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej àcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej cz Êci podziemnych Definicje i w aêciwoêci 74 PN-EN 13969:2006 Elastyczne wyroby wodochronne Wyroby asfaltowe do izolacji EN 13969:2004 przeciwwilgociowej àcznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej cz Êci podziemnych Definicje i w aêciwoêci 75 PN-EN 13970:2006 Elastyczne wyroby wodochronne Wyroby asfaltowe do regulacji EN 13970:2004 przenikania pary wodnej Definicje i w aêciwoêci 76 PN-EN 13984:2006 Elastyczne wyroby wodochronne Wyroby z tworzyw sztucznych EN 13984:2004 i kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej Definicje i w aêciwoêci 77 PN-EN :2006 Szk o w budownictwie Termicznie hartowane wygrzewane bez- EN :2005 pieczne szk o sodowo-wapniowo-krzemianowe Cz Êç 2: Ocena zgodnoêci wyrobu z normà 78 PN-EN 14195:2006 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z p y- EN 14195:2005 tami gipsowo-kartonowymi Definicje, wymagania i metody badaƒ EN 14195:2005/AC: PN-EN 14246:2006 (U) Elementy gipsowe do sufitów podwieszonych Definicje, wyma- EN 14246:2006 gania, metody badaƒ 80 PN-EN :2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby do izolacji EN :2004 cieplnej z wermikulitu eksfoliowanego (EV) formowane in situ Cz Êç 1: Specyfikacja wyrobów przed zastosowaniem w postaci zwiàzanej i niezwiàzanej 81 PN-EN :2006 Okna i drzwi Norma wyrobu, w aêciwoêci eksploatacyjne EN :2006 Cz Êç 1: Okna i drzwi zewn trzne bez w aêciwoêci dotyczàcych odpornoêci ogniowej i/lub dymoszczelnoêci 82 PN-EN 14396:2006 Drabiny do zamocowania na sta e w studzienkach w azowych EN 14396: PN-EN 14604:2006 Autonomiczne czujki dymu EN 14604:2005

12 Monitor Polski Nr Poz PN-EN 14783:2006 (U) Podparte na ca ej powierzchni p yty metalowe i taêmy przeznaczone EN 14783:2006 do wykonywania pokryç dachowych, zewn trznych obudów Êcian i ok adzin wewn trznych Specyfikacja wyrobu i wymagania 85 PN-EN 14844:2006 (U) Prefabrykaty z betonu Przepusty skrzynkowe EN 14844: PN-EN :2006 (U) W ókna do betonu Cz Êç 1: W ókna stalowe Definicje, wyma- EN :2006 gania i zgodnoêç 87 PN-EN :2006 (U) W ókna do betonu Cz Êç 2: W ókna polimerowe Definicje, wy- EN :2006 magania i zgodnoêç 88 PN-EN 14904:2006 (U) Nawierzchnie terenów sportowych Halowe nawierzchnie spor- EN 14904:2006 towe przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych Specyfikacja 89 PN-EN 14909:2006 (U) Elastyczne wyroby wodochronne Wyroby z tworzyw sztucznych EN 14909:2006 i kauczuku do poziomej izolacji przeciwwilgociowej Definicje i w aêciwoêci 90 PN-EN 14915:2006 (U) Lite boazerie i ok adziny Êcienne W aêciwoêci, ocena zgodnoêci EN 14915:2006 i znakowanie 91 PN-EN 14967:2006 (U) Elastyczne wyroby wodochronne Wyroby asfaltowe do poziomej EN 14967:2006 izolacji przeciwwilgociowej Definicje i w aêciwoêci 92 PN-EN 15088:2006 Aluminium i stopy aluminium Wyroby konstrukcyjne na obiekty EN 15088:2005 budowlane Warunki techniczne kontroli i dostawy Wykaz obejmuje normy opublikowane w okresie od r. do r. oraz normy opublikowane w 2005 r., które nast pnie zosta y zharmonizowane w okresie od r. do r. * (U) Polskie Normy wprowadzajàce normy europejskie metodà uznania i dost pne tylko w j zykach orygina u (angielski, francuski, niemiecki).

13 Monitor Polski Nr Poz. 237 Za àcznik nr 4 WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJÑCYCH NORMY EUROPEJSKIE ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWÑ 89/336/EWG Lp. Numer PN Tytu PN Numer normy europejskiej 1 PN-EN :2005/A1:2006 Transmisja sygna ów w sieciach elektrycznych niskiego napi cia EN :2003/A1:2005 w zakresie cz stotliwoêci od 3 khz do 148,5 khz Cz Êç 2-1: Wymagania dotyczàce odpornoêci urzàdzeƒ i systemów komunikacyjnych pracujàcych w zakresie cz stotliwoêci od 95 khz do 148,5 khz, stosowanych w sieciach zasilajàcych i przeznaczonych do wykorzystania w Êrodowisku mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemys owionym 2 PN-EN :2005/A1:2006 Transmisja sygna ów w sieciach elektrycznych niskiego napi cia EN :2003/A1:2005 w zakresie cz stotliwoêci od 3 khz do 148,5 khz Cz Êç 2-2: Wymagania dotyczàce odpornoêci urzàdzeƒ i systemów komunikacyjnych pracujàcych w zakresie cz stotliwoêci od 95 khz do 148,5 khz, stosowanych w sieciach zasilajàcych i przeznaczonych do wykorzystania w Êrodowisku przemys owym 3 PN-EN :2005/A1:2006 Transmisja sygna ów w sieciach elektrycznych niskiego napi cia EN :2003/A1:2005 w zakresie cz stotliwoêci od 3 khz do 148,5 khz Cz Êç 2-3: Wymagania dotyczàce odpornoêci urzàdzeƒ i systemów komunikacyjnych pracujàcych w zakresie cz stotliwoêci od 3 khz do 95 khz stosowanych w sieciach zasilajàcych i przeznaczonych do wykorzystania przez dostawców i dystrybutorów energii elektrycznej 4 PN-EN :2006 Aparatura i systemy do przesy u informacji przez sieç energetycznà EN :2005 w zakresie cz stotliwoêci od 1,6 MHz do 30 MHz stosowane w instalacjach niskonapi ciowych Cz Êç 2-1: Ârodowisko mieszkalne, handlowe i przemys owe Wymagania dotyczàce odpornoêci na zak ócenia 5 PN-EN 55013:2004/A2:2006 (U) * KompatybilnoÊç elektromagnetyczna (EMC) Odbiorniki radio- EN 55013:2001/A2:2006 foniczne i telewizyjne i ich urzàdzenia dodatkowe Charakterystyki zaburzeƒ radioelektrycznych Dopuszczalne poziomy i metody pomiarów 6 PN-EN 55020:2006 Odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne i ich urzàdzenia dodatkowe EN 55020:2002 Charakterystyki odpornoêci Poziomy dopuszczalne i metody EN 55020:2002/A1:2003 pomiarów EN 55020:2002/A2:2005

14 Monitor Polski Nr Poz PN-EN 55022:2006 (U) Urzàdzenia informatyczne Charakterystyki zaburzeƒ radioelek- EN 55022:2006 trycznych Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru 8 PN-EN :2001/A2:2006 (U) Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapi ciowa Cz Êç 4-1: EN :2001/A2:2005 Styczniki i rozruszniki do silników Mechanizmowe styczniki i rozruszniki do silników 9 PN-EN :2006 (U) Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapi ciowa Cz Êç 6-1: EN :2005 àczniki wielozadaniowe Automatyczne urzàdzenia prze àczajàce 10 PN-EN :1997/A2:2006 (U) KompatybilnoÊç elektromagnetyczna Dopuszczalne poziomy EN :1995/A2:2005 Ograniczanie wahaƒ napi cia i migotania Êwiat a powodowanych przez odbiorniki o pràdzie znamionowym 16 A w sieciach zasilajàcych niskiego napi cia 11 PN-EN 61543:1999/A2:2006 (U) Urzàdzenia ochronne ró nicowopràdowe (RCDs) do u ytku domo- EN 61543:1995/A2:2006 wego i podobnych zastosowaƒ KompatybilnoÊç elektromagnetyczna 12 PN-EN 62020:2005 Sprz t elektroinstalacyjny Urzàdzenia monitorujàce ró nicowo- EN 62020:1998 pràdowe do u ytku domowego i podobnego (RCM) 13 PN-EN 62020:2005/A1:2005 (U) Sprz t elektroinstalacyjny Urzàdzenia monitorujàce ró nicowo- EN 62020:1998/A1:2005 pràdowe do u ytku domowego i podobnego (RCM) 14 PN-EN :2006 (U) Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) Cz Êç 2: Wymagania EN :2006 dotyczàce kompatybilnoêci elektromagnetycznej (EMC) 15 PN-EN :2006 Pomiary energii elektrycznej (pràdu przemiennego) Sterowanie EN :2004 taryfami i obcià eniem Cz Êç 11: Wymagania szczegó owe dotyczàce elektronicznych odbiorników do zdalnego sterowania 16 PN-EN :2006 Pomiary energii elektrycznej (pràdu przemiennego) Sterowanie EN :2004 taryfami i obcià eniem Cz Êç 21: Wymagania szczegó owe dotyczàce zegarów sterujàcych 17 PN-EN 50401:2006 (U) Norma wyrobu do oceny zgodnoêci wprowadzonych do eksplo- EN 50401:2006 atacji stacjonarnych urzàdzeƒ nadawczych (od 110 MHz do 40 GHz) przeznaczonych do stosowania w sieciach telekomunikacyjnych na ograniczenia podstawowe lub poziomy odniesienia dotyczàce ekspozycji ludnoêci na pola elektromagnetyczne 18 PN-EN 55022:2006 (U) Urzàdzenia informatyczne Charakterystyki zaburzeƒ radioelektry- EN 55022:2006 cznych Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru

15 Monitor Polski Nr Poz PN-ETSI EN V1.1.2:2005 (U) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ETSI EN V1.1.2:2004 Short range devices; Radio equipment to be used in the 1 GHz to 40 GHz frequency range; Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive 20 PN-ETSI EN V4.0.1:2005 (U) Digital cellular telecommunications system (Phase 2); Attachmen ETSI EN V4.0.1:1999 requirements for Global System for Mobile communications (GSM); Part 1: Mobile stations in the GSM 900 and DCS bands; Access (GSM version 4.0.1) 21 PN-ETSI EN V1.1.1:2005 (U) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ETSI EN V1.1.1:2004 Wireless Video Links (WVL) operating in the 1,3 GHz to 50 GHz frequency band; Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive Wykaz obejmuje normy opublikowane w okresie od r. do r. oraz normy opublikowane wczeêniej i obj te harmonizacjà w tym okresie. * (U) Polskie Normy wprowadzajàce normy europejskie metodà uznania i dost pne tylko w j zykach orygina u (angielski, francuski, niemiecki).

16 Monitor Polski Nr Poz. 237 Za àcznik nr 5 WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJÑCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWÑ 89/686/EWG Lp. Numer PN Tytu PN Numer normy europejskiej 1 PN-EN 1080:2001/A2:2006 Kaski dla dzieci chroniàce przed uderzeniami EN 1080:1997/A2: PN-EN 12841:2006 (U)* Indywidualny sprz t chroniàcy przed upadkiem z wysokoêci Lino- EN 12841:2006 we systemy przemieszczania Regulatory po o enia dla lin 3 PN-EN :2006 (U) Obuwie chroniàce przed Êrodkami chemicznymi Cz Êç 1: EN :2006 Terminologia i metody badania 4 PN-EN :2006 (U) Obuwie chroniàce przed Êrodkami chemicznymi Cz Êç 2: EN :2006 Wymagania dotyczàce obuwia odpornego na Êrodki chemiczne w warunkach laboratoryjnych 5 PN-EN :2006 (U) Obuwie chroniàce przed Êrodkami chemicznymi Cz Êç 3: EN :2006 Wymagania dotyczàce obuwia o podwy szonej odpornoêci na Êrodki chemiczne w warunkach laboratoryjnych 6 PN-EN :2006 Skafandry nurkowe Cz Êç 1: Skafandry mokre Wymagania EN :2005 i metody badaƒ 7 PN-EN :2006 Skafandry nurkowe Cz Êç 2: Skafandry suche Wymagania EN :2005 i metody badaƒ 8 PN-EN :2006 Skafandry nurkowe Cz Êç 3: Skafandry (zespo y) ogrzewane EN :2005 lub ch odzone w sposób aktywny Wymagania i metody badaƒ 9 PN-EN ISO :2006 (U) Indywidualne urzàdzenia wypornoêciowe Cz Êç 2: Kamizelki EN ISO :2006 ratunkowe, poziom stosowania 275 Wymagania bezpieczeƒstwa 10 PN-EN ISO :2006 (U) Indywidualne urzàdzenia wypornoêciowe Cz Êç 3: Kamizelki EN ISO :2006 ratunkowe, poziom stosowania 150 Wymagania bezpieczeƒstwa 11 PN-EN ISO :2006 (U) Indywidualne urzàdzenia wypornoêciowe Cz Êç 4: Kamizelki EN ISO :2006 ratunkowe, poziom stosowania 100 Wymagania bezpieczeƒstwa 12 PN-EN ISO :2006 (U) Indywidualne urzàdzenia wypornoêciowe Cz Êç 5: Ârodki EN ISO :2006 asekuracyjne (poziom 50) Wymagania bezpieczeƒstwa 13 PN-EN ISO :2006 (U) Indywidualne urzàdzenia wypornoêciowe Cz Êç 6: Kamizelki EN ISO :2006 ratunkowe i Êrodki asekuracyjne specjalnego przeznaczenia Wymagania bezpieczeƒstwa i dodatkowe metody badaƒ 14 PN-EN ISO :2006 (U) Indywidualne urzàdzenia wypornoêciowe Cz Êç 9: Metody badaƒ EN ISO :2006 Wykaz obejmuje normy opublikowane w okresie od r. do r. * (U) Polskie Normy wprowadzajàce normy europejskie metodà uznania i dost pne tylko w j zykach orygina u (angielski, francuski, niemiecki).

17 Monitor Polski Nr Poz. 237 Za àcznik nr 6 WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJÑCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWÑ 90/385/EWG Lp. Numer PN Tytu PN Numer normy europejskiej 1 PN-EN ISO :2003/A1:2006 (U)* Biologiczna ocena wyrobów medycznych Cz Êç 4: Wybór badaƒ EN ISO :2002/A1:2006 dla interakcji z krwià 2 PN-EN ISO :2003/A1:2006 (U) Biologiczna ocena wyrobów medycznych Cz Êç 10: Metody EN ISO :2002/A1:2006 badania dzia ania dra niàcego i nadwra liwoêci typu opóênionego 3 PN-EN ISO :2006 (U) Biologiczna ocena wyrobów medycznych Badania toksycznoêci EN ISO :2006 ogólnoustrojowej 4 PN-EN ISO :2006 (U) Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia Metoda EN ISO :2006 radiacyjna Cz Êç 1: Wymagania dotyczàce rozwoju, walidacji i rutynowej kontroli procesu sterylizacji wyrobów medycznych 5 PN-EN ISO :2006 (U) Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia Metoda EN ISO :2006 radiacyjna Cz Êç 2: Ustalanie dawki sterylizacyjnej 6 PN-EN ISO :2006 (U) Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia Wskaê- EN ISO :2006 niki biologiczne Cz Êç 2: Wskaêniki biologiczne do procesów sterylizacji tlenkiem etylenu 7 PN-EN ISO :2006 (U) Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia Wskaê- EN ISO :2006 niki biologiczne Cz Êç 3: Wskaêniki biologiczne do procesów sterylizacji ciep em wilgotnym 8 PN-EN ISO :2006 Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia Wskaê- EN ISO :2005 niki chemiczne Cz Êç 1: Wymagania ogólne 9 PN-EN ISO :2006 (U) Opakowania przeznaczone do finalnie sterylizowanych wyrobów EN ISO :2006 medycznych Cz Êç 1: Wymagania dotyczàce materia ów, systemów barier sterylnych i systemów opakowaniowych 10 PN-EN ISO :2006 (U) Sterylizacja wyrobów medycznych Metody mikrobiologiczne EN ISO :2006 Cz Êç 1: OkreÊlenie populacji drobnoustrojów na produkcie Wykaz obejmuje normy opublikowane w okresie od r. do r. * (U) Polskie Normy wprowadzajàce normy europejskie metodà uznania i dost pne tylko w j zykach orygina u (angielski, francuski, niemiecki).

18 Monitor Polski Nr Poz. 237 Za àcznik nr 7 WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJÑCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWÑ 90/396/EWG Lp. Numer PN Tytu PN Numer normy europejskiej 1 PN-EN :2006 (U) Urzàdzenia gazowe dla zak adów zbiorowego ywienia Cz Êç 2-2: EN :2006 Wymagania szczegó owe Piekarniki 2 PN-EN :2006 (U) * Urzàdzenia gazowe dla zak adów zbiorowego ywienia Cz Êç 2-11: EN :2006 Wymagania szczegó owe Kuchnie do makaronów 3 PN-EN 297:2002/AC:2006 Kot y centralnego ogrzewania opalane gazem Kot y typu B11 EN 297:1994/A2:1996/AC:2006 i B11BS, z palnikami atmosferycznymi, o nominalnym obcià eniu cieplnym nieprzekraczajàcym 70 kw 4 PN-EN 416-2:2006 (U) Gazowe jednopalnikowe promienniki niskotemperaturowe do EN 416-2:2006 stosowania w pomieszczeniach niemieszkalnych Cz Êç 2: Racjonalne zu ycie energii 5 PN-EN 419-2:2006 (U) Gazowe promienniki wysokotemperaturowe do pomieszczeƒ nie- EN 419-2:2006 mieszkalnych Cz Êç 2: Racjonalne zu ycie energii 6 PN-EN 483:2002/AC:2006 (U) Kot y centralnego ogrzewania opalane gazem Kot y typu C EN 483:1999/A2:2001/AC:2006 o nominalnym obcià eniu cieplnym nieprzekraczajàcym 70 kw 7 PN-EN 1854:2006 (U) Czujniki ciênienia do palników gazowych i urzàdzeƒ spalajàcych EN 1854:2006 gaz Wykaz obejmuje normy opublikowane w okresie od r. do r. * (U) Polskie Normy wprowadzajàce normy europejskie metodà uznania i dost pne tylko w j zykach orygina u (angielski, francuski, niemiecki).

19 Monitor Polski Nr Poz. 237 Za àcznik nr 8 WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJÑCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWÑ 93/15/EWG Lp. Numer PN Tytu PN Numer normy europejskiej 1 PN-EN :2006 Materia y wybuchowe do u ytku cywilnego Lonty detonujàce EN :2004 i prochowe Cz Êç 9: Oznaczanie przenoszenia detonacji z lontu detonujàcego na lont detonujàcy 2 PN-EN :2006 Materia y wybuchowe do u ytku cywilnego Lonty detonujàce EN :2005 i prochowe Cz Êç 10: Oznaczanie zdolnoêci inicjowania lontów detonujàcych 3 PN-EN :2006 Materia y wybuchowe do u ytku cywilnego Materia y wybu- EN :2005 chowe kruszàce Cz Êç 1: Wymagania 4 PN-EN :2006 Materia y wybuchowe do u ytku cywilnego Materia y wybu- EN :2004 chowe kruszàce Cz Êç 3: Oznaczanie wra liwoêci materia ów wybuchowych na tarcie 5 PN-EN :2006 Materia y wybuchowe do u ytku cywilnego Materia y wybu- EN :2004 chowe kruszàce Cz Êç 12: Wymagania dotyczàce pobudzaczy o zró nicowanej zdolnoêci do inicjowania Wykaz obejmuje normy opublikowane w okresie od r. do r.

20 Monitor Polski Nr Poz. 237 Za àcznik nr 9 WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJÑCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWÑ 93/42/EWG Lp. Numer PN Tytu PN Numer normy europejskiej 1 PN-EN 285:2006 (U) * Sterylizacja Sterylizatory na par wodnà Du e sterylizatory EN 285: PN-EN :2006 Filtry do uk adów oddechowych stosowane w anestezji i do sztucz- EN :2001 nego oddychania Cz Êç 1: Metoda oceny skutecznoêci filtracji z u yciem roztworu soli 3 PN-EN :2006 Urzàdzenia do terapii oddechowej Cz Êç 1: Uk ady nebulizujàce EN :2001 i ich elementy EN :2001/A1: PN-EN :2006 Urzàdzenia do terapii oddechowej Cz Êç 2: Przewody rurowe EN :2002 i àczniki 5 PN-EN :2006 Urzàdzenia do terapii oddechowej Cz Êç 3: Urzàdzenia zasysa- EN :2001 jàce powietrze 6 PN-EN :2006 (U) Ob o enia chirurgiczne, fartuchy chirurgiczne i odzie dla bloków EN :2006 operacyjnych, stosowane jako wyroby medyczne dla pacjentów, personelu medycznego i wyposa enia Cz Êç 3: Wymagania u ytkowe i poziomy ochrony 7 PN-EN 14348:2006 Chemiczne Êrodki dezynfekcyjne i antyseptyczne IloÊciowa EN 14348:2005 zawiesinowa metoda okreêlania pràtkobójczego dzia ania chemicznych Êrodków dezynfekcyjnych stosowanych w obszarze medycznym, w tym Êrodków do dezynfekcji narz dzi Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 1) 8 PN-EN 14561:2006 (U) Chemiczne Êrodki dezynfekcyjne i antyseptyczne IloÊciowe EN 14561:2006 badanie noênikowe w celu oceny dzia ania bakteriobójczego na narz dzia stosowane w obszarze medycznym Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 2) 9 PN-EN 14562:2006 (U) Chemiczne Êrodki dezynfekcyjne i antyseptyczne IloÊciowe EN 14562:2006 badanie noênikowe w celu oceny grzybobójczego lub bójczego wobec grzybów dro d opodobnych dzia ania na narz dzia stosowane w obszarze medycznym Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 2) 10 PN-EN 14683:2006 Maski chirurgiczne Wymagania i metody badania EN 14683: PN-EN 14931:2006 (U) Zbiorniki ciênieniowe do przebywania ludzi (PVHO) Systemy EN 14931:2006 wielomiejscowych komór ciênieniowych do leczenia hiperbarycznego Ogólne wymagania techniczne, wymagania bezpieczeƒstwa, badania

21 Monitor Polski Nr Poz PN-EN :2006 Medyczne urzàdzenia elektryczne Cz Êç 2-10: Szczegó owe EN :2000 wymagania bezpieczeƒstwa stymulatorów nerwów i mi Êni EN :2000/A1: PN-EN ISO 7197:2006 (U) Implanty neurochirurgiczne Ja owe, jednorazowego u ytku EN ISO 7197:2006 zastawki i elementy do leczenia wodog owia 14 PN-EN ISO :2006 (U) Reduktory ciênienia do stosowania z gazami medycznymi EN ISO :2006 Cz Êç 2: Reduktory ciênienia rozga êne i sercowe 15 PN-EN ISO :2006 (U) Reduktory ciênienia do stosowania z gazami medycznymi EN ISO :2006 Cz Êç 3: Reduktory ciênienia zintegrowane z zaworami butli 16 PN-EN ISO :2003/A1:2006 (U) Biologiczna ocena wyrobów medycznych Cz Êç 4: Wybór badaƒ EN ISO :2002/A1:2006 dla interakcji z krwià 17 PN-EN ISO :2003/A1:2006 (U) Biologiczna ocena wyrobów medycznych Cz Êç 10: Metody EN ISO :2002/A1:2006 badania dzia ania dra niàcego i nadwra liwoêci typu opóênionego 18 PN-EN ISO :2006 (U) Biologiczna ocena wyrobów medycznych Badania toksycznoêci EN ISO :2006 ogólnoustrojowej 19 PN-EN ISO :2006 (U) Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia Metoda EN ISO :2006 radiacyjna Cz Êç 1: Wymagania dotyczàce rozwoju, walidacji i rutynowej kontroli procesu sterylizacji wyrobów medycznych 20 PN-EN ISO :2006 (U) Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia Metoda EN ISO :2006 radiacyjna Cz Êç 2: Ustalanie dawki sterylizacyjnej 21 PN-EN ISO :2006 (U) Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia EN ISO :2006 Wskaêniki biologiczne Cz Êç 2: Wskaêniki biologiczne do procesów sterylizacji tlenkiem etylenu 22 PN-EN ISO :2006 (U) Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia EN ISO :2006 Wskaêniki biologiczne Cz Êç 3: Wskaêniki biologiczne do procesów sterylizacji ciep em wilgotnym 23 PN-EN ISO :2006 Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia EN ISO :2005 Wskaêniki chemiczne Cz Êç 1: Wymagania ogólne 24 PN-EN ISO :2006 (U) Opakowania przeznaczone do finalnie sterylizowanych wyrobów EN ISO :2006 medycznych Cz Êç 1: Wymagania dotyczàce materia ów, systemów barier sterylnych i systemów opakowaniowych 25 PN-EN ISO :2006 (U) Opakowania przeznaczone do finalnie sterylizowanych wyrobów EN ISO :2006 medycznych Cz Êç 2: Wymagania dotyczàce procesów zestawiania, kszta towania i uszczelniania 26 PN-EN ISO :2006 (U) Sterylizacja wyrobów medycznych Metody mikrobiologiczne EN ISO :2006 Cz Êç 1: OkreÊlenie populacji drobnoustrojów na produkcie

22 Monitor Polski Nr Poz PN-EN ISO :2006 (U) Implanty oftalmiczne Soczewki wszczepialne Cz Êç 8: EN ISO :2006 Wymagania podstawowe 28 PN-EN ISO 11990:2006 Optyka i przyrzàdy optyczne Lasery i sprz t laserowy Wyzna- EN ISO 11990:2003 czanie odpornoêci trzonów rurek dotchawiczych na promieniowanie laserowe 29 PN-EN ISO :2006 (U) Przyrzàdy oftalmiczne Wymagania podstawowe i metody badaƒ EN ISO :2006 Cz Êç 1: Wymagania ogólne dotyczàce przyrzàdów oftalmicznych 30 PN-EN ISO 15747:2006 Pojemniki z tworzyw sztucznych do iniekcji do ylnych EN ISO 15747: PN-EN ISO :2006 (U) Myjnie-dezynfektory Cz Êç 1: Wymagania ogólne, terminy i defi- EN ISO :2006 nicje oraz badania 32 PN-EN ISO :2006 (U) Myjnie-dezynfektory Cz Êç 2: Wymagania i badania dotyczàce EN ISO :2006 myjni-dezynfektorów przeznaczonych do dezynfekcji termicznej przyrzàdów chirurgicznych, sprz tu anestezjologicznego, misek, naczyƒ, pojemników, utensyliów, sprz tu szklanego itp. 33 PN-EN ISO :2006 (U) Myjnie-dezynfektory Cz Êç 3: Wymagania i badania dotyczàce EN ISO :2006 myjni-dezynfektorów przeznaczonych do dezynfekcji termicznej pojemników na wydaliny i wydzieliny ludzkie 34 PN-EN ISO 19054:2006 (U) Systemy szynowe do podtrzymywania wyposa enia medycznego EN ISO 19054: PN-EN ISO 21171:2006 (U) R kawice medyczne Oznaczanie pudru usuwalnego z powierzchni EN ISO 21171: PN-EN ISO 21649:2006 (U) Wstrzykiwacze bezig owe do u ytku medycznego Wymagania EN ISO 21649:2006 i metody badaƒ 37 PN-EN ISO 21969:2006 (U) WysokociÊnieniowe elastyczne po àczenia do stosowania z syste- EN ISO 21969:2006 mami gazów medycznych 38 PN-EN ISO 22610:2006 (U) Ob o enia chirurgiczne, fartuchy chirurgiczne i odzie dla bloków EN ISO 22610:2006 operacyjnych, stosowane jako wyroby medyczne dla pacjentów, personelu medycznego i wyposa enia Metoda wyznaczania odpornoêci na przenikanie bakterii w stanie mokrym 39 PN-EN ISO 22612:2006 Odzie chroniàca przed czynnikami infekcyjnymi Metoda bada- EN ISO 22612:2005 nia odpornoêci na przenikanie drobnoustrojów na sucho Wykaz obejmuje normy opublikowane w okresie od r. do r. * (U) Polskie Normy wprowadzajàce normy europejskie metodà uznania i dost pne tylko w j zykach orygina u (angielski, francuski, niemiecki).

23 Monitor Polski Nr Poz. 237 Za àcznik nr 10 WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJÑCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWÑ 94/9/WE Lp. Numer PN Tytu PN Numer normy europejskiej 1 PN-EN :2006 Urzàdzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagro onych wybuchem EN :2005 Cz Êç 3: Ochrona za pomocà os ony ognioszczelnej d 2 PN-EN :2006 Urzàdzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagro onych wybuchem EN :2005 Cz Êç 6: Ochrona przez kontrol êród a zap onu b 3 PN-EN :2006 Oznaczanie maksymalnego ciênienia wybuchu i maksymalnej EN :2005 szybkoêci narastania ciênienia wybuchu gazów i par Cz Êç 2: Oznaczanie maksymalnej szybkoêci narastania ciênienia wybuchu 4 PN-EN :2006 (U) * Oznaczanie charakterystyk wybuchowoêci ob oków py u Cz Êç 2: EN :2006 Oznaczanie maksymalnej szybkoêci narastania ciênienia wybuchu (dp/dt)max ob oków py u 5 PN-EN :2006 (U) Oznaczanie charakterystyk wybuchowoêci ob oków py u Cz Êç 3: EN :2006 Oznaczanie dolnej granicy wybuchowoêci DGW ob oków py u 6 PN-EN 14373:2006 Systemy t umienia wybuchu EN 14373: PN-EN 14460:2006 (U) Urzàdzenia odporne na wybuch EN 14460: PN-EN :2006 (U) Dêwignice Wciàgarki i dêwigniki o nap dzie silnikowym EN :2006 Cz Êç 1: Wciàgarki o nap dzie silnikowym 9 PN-EN 14522:2006 Oznaczanie temperatury samozap onu gazów i par EN 14522: PN-EN 14681:2006 (U) Bezpieczeƒstwo maszyn Wymagania bezpieczeƒstwa dla maszyn EN 14681:2006 i wyposa enia do produkcji stali w elektrycznych piecach ukowych 11 PN-EN 14973:2006 (U) TaÊmy przenoênikowe stosowane w instalacjach podziemnych EN 14973:2006 Wymagania bezpieczeƒstwa elektrycznego i po arowego Wykaz obejmuje normy opublikowane w okresie od r. do r. * (U) Polskie Normy wprowadzajàce normy europejskie metodà uznania i dost pne tylko w j zykach orygina u (angielski, francuski, niemiecki).

24 Monitor Polski Nr Poz. 237 Za àcznik nr 11 WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJÑCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWÑ 94/25/WE Lp. Numer PN Tytu PN Numer normy europejskiej 1 PN-EN ISO 7840:2006 Ma e statki W e paliwowe odporne na ogieƒ EN ISO 7840: PN-EN ISO 8469:2006 (U) * Ma e statki W e paliwowe nieodporne na ogieƒ EN ISO 8469: PN-EN ISO 8847:2006 Ma e statki Urzàdzenia sterowe Systemy sterociàgów EN ISO 8847:2004 EN ISO 8847:2004/AC: PN-EN ISO 11192:2006 Ma e statki Symbole graficzne EN ISO 11192: PN-EN ISO 14945:2006 Ma e statki Tabliczka producenta EN ISO 14945:2004 EN ISO 14945:2004/AC:2005 Wykaz obejmuje normy opublikowane w okresie od r. do r. * (U) Polskie Normy wprowadzajàce normy europejskie metodà uznania i dost pne tylko w j zykach orygina u (angielski, francuski, niemiecki). Za àcznik nr 12 WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJÑCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWÑ 95/16/WE Lp. Numer PN Tytu PN Numer normy europejskiej 1 PN-EN 81-1:2002/A1:2006 Przepisy bezpieczeƒstwa dotyczàce budowy i instalowania dêwigów EN 81-1:1998/A1:2005 Cz Êç 1: Dêwigi elektryczne 2 PN-EN 81-2:2002/A1:2006 Przepisy bezpieczeƒstwa dotyczàce budowy i instalowania dêwigów EN 81-2:1998/A1:2005 Cz Êç 2: Dêwigi hydrauliczne 3 PN-EN 81-73:2006 Przepisy bezpieczeƒstwa dotyczàce budowy i instalowania dêwigów EN 81-73:2005 Szczególne zastosowania dêwigów osobowych i towarowych Cz Êç 73: Funkcjonowanie dêwigów w przypadku po aru 4 PN-EN :2006 (U)* Zakoƒczenia lin stalowych Bezpieczeƒstwo Cz Êç 7: Syme- EN :2006 tryczne nasadki klinowe Wykaz obejmuje normy opublikowane w okresie od r. do r. * (U) Polskie Normy wprowadzajàce normy europejskie metodà uznania i dost pne tylko w j zykach orygina u (angielski, francuski, niemiecki).

MONITOR POLSKI. Warszawa, dnia 9 czerwca 2006 r. Nr 38 OBWIESZCZENIE PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO. z dnia 11 kwietnia 2006 r.

MONITOR POLSKI. Warszawa, dnia 9 czerwca 2006 r. Nr 38 OBWIESZCZENIE PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO. z dnia 11 kwietnia 2006 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZ DOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2006 r. Nr 38 TREÂå: Poz.: OBWIESZCZENIE 424 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 11 kwietnia 2006 r. w

Bardziej szczegółowo

Monitor Polski Nr 20 742 Poz. 238 OBWIESZCZENIE PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO. z dnia 15 stycznia 2007 r.

Monitor Polski Nr 20 742 Poz. 238 OBWIESZCZENIE PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO. z dnia 15 stycznia 2007 r. Monitor Polski Nr 20 742 Poz. 238 238 OBWIESZCZENIE PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO. z dnia 6 paêdziernika 2006 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych

OBWIESZCZENIE PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO. z dnia 6 paêdziernika 2006 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych 782 OBWIESZCZENIE PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO z dnia 6 paêdziernika 2006 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

MONITOR POLSKI. Warszawa, dnia 7 marca 2006 r. Nr 16

MONITOR POLSKI. Warszawa, dnia 7 marca 2006 r. Nr 16 MONITOR POLSKI DZIENNIK URZ DOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 marca 2006 r. Nr 16 TREÂå: Poz.: OBWIESZCZENIE 200 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Monitor Polski Nr Poz. 755, 756, 757 i 758 OBWIESZCZENIE PREZESA G ÓWNEGO URZ DU STATYSTYCZNEGO. z dnia 14 paêdziernika 2004 r.

Monitor Polski Nr Poz. 755, 756, 757 i 758 OBWIESZCZENIE PREZESA G ÓWNEGO URZ DU STATYSTYCZNEGO. z dnia 14 paêdziernika 2004 r. Monitor Polski Nr 43 2194 Poz. 755, 756, 757 i 758 755 OBWIESZCZENIE PREZESA G ÓWNEGO URZ DU STATYSTYCZNEGO z dnia 14 paêdziernika 2004 r. w sprawie przeci tnego miesi cznego wynagrodzenia w sektorze przedsi

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa 2004/108/WE WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH DYREKTYW A 2004/108/WE. Monitor Polski Nr Poz. 746

Dyrektywa 2004/108/WE WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH DYREKTYW A 2004/108/WE. Monitor Polski Nr Poz. 746 Dyrektywa 2004/108/WE WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH DYREKTYW A 2004/108/WE Polskie Normy opublikowane do 30.06.2011 Wykaz norm z dyrektywy znajduje si równie na www.pkn.pl Na podstawie publikacji

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa 90/385/EWG WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH DYREKTYW A 90/385/EWG. Monitor Polski Nr Poz. 746

Dyrektywa 90/385/EWG WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH DYREKTYW A 90/385/EWG. Monitor Polski Nr Poz. 746 Dyrektywa 90/385/EWG WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH DYREKTYW A 90/385/EWG Polskie Normy opublikowane do 30.06.2011 Wykaz norm z dyrektywy znajduje si równie na www.pkn.pl Na podstawie publikacji

Bardziej szczegółowo

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy) (2007/C 290/12)

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy) (2007/C 290/12) 4.12.2007 C 290/15 Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Rady w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 013

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 013 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 013 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 25 czerwca 2013 r. AC 013 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa 98/79/WE WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH DYREKTYW A 98/79/W E. Monitor Polski Nr 76 6194 Poz. 746

Dyrektywa 98/79/WE WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH DYREKTYW A 98/79/W E. Monitor Polski Nr 76 6194 Poz. 746 Dyrektywa 98/79/WE WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH DYREKTYW A 98/79/W E Polskie Normy opublikowane do 30.06.2011 Wykaz norm z dyrektywy znajduje si równie na www.pkn.pl Na podstawie publikacji w Dzienniku

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa 90/385/EWG

Dyrektywa 90/385/EWG Dyrektywa 90/385/EWG Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do 31.12.2013 Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na www.pkn.pl Według Dziennika Urzędowego UE (20013/C

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Osprz t do zbiorników URZÑD DOZORU T E C H NI C Z N E G O Zbiorniki dwup aszczowe podziemne Przeznaczone do magazynowania materia ów ciek ych

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa 94/9/WE WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH DYREKTYW A 94/9/WE. Monitor Polski Nr Poz. 746

Dyrektywa 94/9/WE WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH DYREKTYW A 94/9/WE. Monitor Polski Nr Poz. 746 Dyrektywa 94/9/WE WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH DYREKTYW A 94/9/WE Polskie Normy opublikowane do 30.06.2011 Wykaz norm z dyrektywy znajduje si równie na www.pkn.pl Na podstawie publikacji w Dzienniku

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Przedmowa... 11. 1. Wybrane zagadnienia z fizyki i chemii gazów... 13

SPIS TREŚCI. Przedmowa... 11. 1. Wybrane zagadnienia z fizyki i chemii gazów... 13 SPIS TREŚCI Spis treści Przedmowa... 11 1. Wybrane zagadnienia z fizyki i chemii gazów... 13 1.1. Charakterystyka termodynamiczna gazów... 13 1.1.1. Stany skupienia materii... 13 1.1.2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

2. Charakterystyka gazów atmosferycznych stosowanych w spawalnictwie

2. Charakterystyka gazów atmosferycznych stosowanych w spawalnictwie Przedmowa 1. Wybrane zagadnienia z fizyki i chemii gazów 1.1. Charakterystyka termodynamiczna gazów 1.1.1. Stany skupienia materii 1.1.2. Charakterystyka gazów 1.1.3. Charakterystyka plazmy 1.1.4. Stan

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO. z dnia 9 stycznia 2006 r.

OBWIESZCZENIE PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO. z dnia 9 stycznia 2006 r. 201 OBWIESZCZENIE PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoêci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 oraz z 2005 r.

Bardziej szczegółowo

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA 30.8.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 262/1 IV (Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA Komunikat Komisji w ramach wdrażania

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1708-1:2010 Spawanie. Szczegóły podstawowych złączy spawanych w stali. Część 1: Elementy ciśnieniowe (oryg.) Zastępuje: PN-EN 1708-1:2002

PN-EN 1708-1:2010 Spawanie. Szczegóły podstawowych złączy spawanych w stali. Część 1: Elementy ciśnieniowe (oryg.) Zastępuje: PN-EN 1708-1:2002 PN-EN 1708-1:2010 Spawanie. Szczegóły podstawowych złączy spawanych w stali. Część 1: Elementy ciśnieniowe (oryg.) Zastępuje: PN-EN 1708-1:2002 PN-EN 10028-1+A1:2010 Wyroby płaskie ze stali na urządzenia

Bardziej szczegółowo

MONITOR POLSKI. Warszawa, dnia 9 lutego 2004 r. Nr 7

MONITOR POLSKI. Warszawa, dnia 9 lutego 2004 r. Nr 7 MONITOR POLSKI DZIENNIK URZ DOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 lutego 2004 r. Nr 7 TREÂå: Poz.: OBWIESZCZENIE 117 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZAKRESU AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 099

ZAKRESU AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 099 ZAKRESU AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 099 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 30 maja 2017 r. Nazwa i adres jednostki

Bardziej szczegółowo

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA 27.4.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 123/1 IV (Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA Komunikat Komisji w ramach wdrażania

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 013

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 013 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 03 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 0-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 2 lutego 202 r. AC 03 Certyfikacja: zgodności;

Bardziej szczegółowo

KD-200. Sta e Urzàdzenia GaÊnicze 25 bar / 42 bar

KD-200. Sta e Urzàdzenia GaÊnicze 25 bar / 42 bar KD-200 Sta e Urzàdzenia GaÊnicze 25 bar / 42 bar Sta e urzàdzenie gaênicze KD-200 W wyniku intensywnych prac badawczych powsta system ochrony przeciwpo arowej KD-200 z FM-200. System ten àczy w sobie wysokà

Bardziej szczegółowo

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne /Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm./

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne /Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm./ - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. 2006

Bardziej szczegółowo

Wykaz technicznych komitetów (TC) i podkomitetów (SC) Międzynarodowej Organizacji Normalizacji ISO, w pracy której bierze udział Republika Białoruś

Wykaz technicznych komitetów (TC) i podkomitetów (SC) Międzynarodowej Organizacji Normalizacji ISO, w pracy której bierze udział Republika Białoruś Udział Republiki Białoruś w pracy KT ISO Wykaz technicznych komitetów (TC) i podkomitetów (SC) Międzynarodowej Organizacji Normalizacji ISO, w pracy której bierze udział Republika Białoruś ISO/TC (ISO/TC/SC)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r. 1765 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wymagaƒ, którym powinny odpowiadaç analizatory spalin samochodowych, oraz szczegó owego zakresu sprawdzeƒ wykonywanych podczas

Bardziej szczegółowo

Polskie Normy. Kotły i systemy kominowe

Polskie Normy. Kotły i systemy kominowe Polskie Normy. Kotły i systemy kominowe Jerzy Nowotczyński, Krystyna Nowotczyńska, Rynek Instalacyjny 7-8/2009 Zestawienie norm zawiera wybrane PN, które zostały ustanowione lub przyjęte na podstawie uchwał

Bardziej szczegółowo

WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH DYREKTYWA 2004/108/WE

WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH DYREKTYWA 2004/108/WE 1. PN-EN 617+A1:2011 2. PN-EN 618+A1:2011 Urządzenia i systemy transportu ciągłego -- Wymagania bezpieczeństwa i EMC dotyczące urządzeń do magazynowania materiałów masowych w silosach, zasobnikach, zbiornikach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 31 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 31 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 54 4805 Poz. 443 443 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie certyfikatów potwierdzajàcych spe nienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeƒstwa

Bardziej szczegółowo

Normy i dokumenty związane.

Normy i dokumenty związane. Normy i dokumenty związane. Spis treści Akty prawne... 3 Normy... 4 Dokumenty TAURON Dystrybucja S.A.:... 7 do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza) Strona 2 z 7 Akty prawne [U1] Ustawa

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa 93/42/EWG WYKAZ NORM ZHARMONIZOW ANYCH DYREKTYWA 93/42/EWG. Monitor Polski Nr 76 6107 Poz. 746

Dyrektywa 93/42/EWG WYKAZ NORM ZHARMONIZOW ANYCH DYREKTYWA 93/42/EWG. Monitor Polski Nr 76 6107 Poz. 746 Dyrektywa 93/42/EWG WYKAZ NORM ZHARMONIZOW ANYCH DYREKTYWA 93/42/EWG Polskie Normy opublikowane do 30.06.2011 Wykaz norm z dyrektywy znajduje si równie na www.pkn.pl Na podstawie publikacji w Dzienniku

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki hydroforowe

Zbiorniki hydroforowe Zbiorniki hydroforowe Zbiorniki przeponowe stosowane w układach hydroforowych. Dopuszczalna temperatura pracy: od 0 C do 100 C. Zbiorniki wstępnie napełnione są powietrzem do ciśnienia 1,5 bar dla zbiorników

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie-

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie- OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie- I etap ADRES INWESTYCJI : Darłowo ul. Rzemieślnicza 48 INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji

Bardziej szczegółowo

PN-EN 78/Ak:1993. Metody badań okien. Forma sprawozdania z badań

PN-EN 78/Ak:1993. Metody badań okien. Forma sprawozdania z badań ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny w języku polskim. PN-EN 78:1993. Metody badań okien. Forma sprawozdania z badań PN-EN 78/Ak:1993. Metody badań okien. Forma sprawozdania z badań PN-EN 107:2002

Bardziej szczegółowo

Wilgoç, PleÊnie i Grzyby w budynkach

Wilgoç, PleÊnie i Grzyby w budynkach Wilgoç, PleÊnie i Grzyby w budynkach autorzy: dr in. Anna Charkowska dr in. Maciej Mijakowski dr in. Jerzy Sowa Wydawnictwo Verlag Dashofer Warszawa 2005 Copyright 2005 Dashöfer Holding Ltd. & Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2016/C 173/02)

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2016/C 173/02) C 173/92 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.5.2016 Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Rady 90/385/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wyrobów

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 46 2961 Poz. 437 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 3 marca 2005 r.

Dziennik Ustaw Nr 46 2961 Poz. 437 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 3 marca 2005 r. Dziennik Ustaw Nr 46 2961 Poz. 437 437 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia identyfikacji wyrobów pirotechnicznych i amunicji dla potrzeb obrotu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE

WYMAGANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE PRZEWODNIK Cz Êç 1, rozdzia 1, str. 1 1.1. SPIS TREÂCI 1. PRZEWODNIK 1.2. Wykaz autorów 1.3. Wykaz piktogramów 1.4. Skorowidz rzeczowy 1.5. AktualnoÊci 1.5.1. Zmiany legislacyjne 2. WYMAGANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ EKSPLOATACJĄ URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI OBJĘTE TEMATYKĄ EGZAMINACYJNĄ W ZAKRESIE ZNAJOMOŚCI:

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ EKSPLOATACJĄ URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI OBJĘTE TEMATYKĄ EGZAMINACYJNĄ W ZAKRESIE ZNAJOMOŚCI: Przez osoby na stanowisku Eksploatacji zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji

Bardziej szczegółowo

Rekreacyjne jednostki pływające

Rekreacyjne jednostki pływające 1 PN-EN 15609:2012 Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Układ zasilania skroplonym gazem węglowodorowym (LPG) w łodziach, jachtach i innych statkach EN 15609:2012 15.08.2012 EN 15609:2008 (30.11.2012) 2 PN-EN

Bardziej szczegółowo

Materiały budowlane (CPD/CPR)

Materiały budowlane (CPD/CPR) Materiały budowlane (CPD/CPR) Dyrektywa 89/106/WE (CPD) Rozporządzenie (UE) NR 305/2011 (CPR) jako 1 PN-EN 1:2001 EN 1:1998 1.01.2008 1.01.2009 Piece grzewcze na paliwa ciekłe z palnikami odparowującymi

Bardziej szczegółowo

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą POJAZD AT Średnice przewodów w powinny być na tyle duże, aby nie dochodziło o do ich przegrzewania. Przewody powinny być należycie izolowane. Wszystkie obwody elektryczne powinny być zabezpieczone za pomocą

Bardziej szczegółowo

Okresowe badania i pomiary elektryczne w przemyśle

Okresowe badania i pomiary elektryczne w przemyśle Budownictwo mgr inż. Fryderyk Łasak Okresowe badania i pomiary elektryczne w przemyśle Instalacje i urządzenia do 1 kv mgr in. Fryderyk asak Copyright 2011 ISBN 978-83-7537-166-6 Wydawnictwo Verlag Dashofer

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 6 sierpnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 6 sierpnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 138 8733 Poz. 1162 1162 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie urzàdzeƒ radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogà byç u ywane bez pozwolenia.

Bardziej szczegółowo

(2006/C 201/02) (Tekst mający znaczenie dla EOG) Numer i tytuł normy (Dokument odniesienia)

(2006/C 201/02) (Tekst mający znaczenie dla EOG) Numer i tytuł normy (Dokument odniesienia) 24.8.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 201/31 Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Rady 89/336/EWG z dnia 3 maja 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa 98/79/WE. Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do 31.12.2013 Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na www.pkn.

Dyrektywa 98/79/WE. Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do 31.12.2013 Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na www.pkn. Dyrektywa 98/79/WE Załącznik nr 23 Załącznik nr 23 Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do 31.12.2013 Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na www.pkn.pl Według Dziennika Urzędowego UE (2013/C

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POIG 2.8 nr 02/10/2015 POIG.01.04.00-24-275/13

ZAPYTANIE OFERTOWE POIG 2.8 nr 02/10/2015 POIG.01.04.00-24-275/13 Zabrze 2015-10-06 ZAPYTANIE OFERTOWE POIG 2.8 nr 02/10/2015 POIG.01.04.00-24-275/13 W związku z realizacją projektu badawczego Innowacyjne stanowisko sprzedaży detalicznej, w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Informacje i zawiadomienia ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Dziennik Urzędowy. Informacje i zawiadomienia ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ISSN 1725-5228 C 309 Wydanie polskie Informacje i zawiadomienia Tom 52 18 grudnia 2009 Zawiadomienie nr Spis treści Strona IV Zawiadomienia ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK I OBSZAR STOSOWANIA

ZAŁĄCZNIK I OBSZAR STOSOWANIA Mandat 22 ZAŁĄCZNIK I OBSZAR STOSOWANIA POKRYCIA DACHOWE, ŚWIETLIKI, OKNA DACHOWE i WYROBY POMOCNICZE DO STOSOWANIA W: 07/33 DACHACH 09/33 ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH DRZWIACH, OKNACH I LUKACH (OTWORACH)

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 008

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 008 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 008 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 04 czerwca 2012 r. AC 008 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Kosztorys

Kosztorys ofertowy. Kosztorys Kosztorys ofertowy Kosztorys Budowa: ADAPTACJA BUDYNKU NA POTRZEBY POMIESZCZEŃ URZĘDU STANU CYWILNEGO DOPIEWO Obiekt: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE Zamawiający: URZĄD GMINY DOPIEWO ul.leśna 1c 62-070 Dopiewo

Bardziej szczegółowo

5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008.

5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008. Załącznik. Zarząd ERG S. A. w Dąbrowie Górniczej zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 14.05.2009 r. o godz. 13 00 w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Kasprzaka 84 Restauracja KEM.

Bardziej szczegółowo

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA 19.6.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 176/1 IV (Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA Komunikat Komisji w ramach wdrażania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 listopada 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 listopada 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 215 11878 Poz. 1366 1366 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w zwiàzku z eksploatacjà instalacji lub urzàdzenia

Bardziej szczegółowo

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa typu W-28 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do

Bardziej szczegółowo

Urządzenia spalające paliwa gazowe (GAD)

Urządzenia spalające paliwa gazowe (GAD) EN 26:1997 EN 26:1997/A1:2000 (18.07.2001) 1 PN-EN 26:2007 Gazowe przepływowe ogrzewacze wody do celów sanitarnych, wyposażone w palniki atmosferyczne EN 26:1997/A2:2004 (18.11.2009) EN 26:1997/A3:2006

Bardziej szczegółowo

Poz. 640. z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Poz. 640. z dnia 26 kwietnia 2013 r. Poz. 640 1) z dnia 26 kwietnia 2013 r. 2) Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, 3) - - 4) 1) 2) - 3) 4) - - - - - - - - 3 -

Bardziej szczegółowo

POLSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE DYREKTYWA 89/106/EWG. Polskie Normy opublikowane do Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na

POLSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE DYREKTYWA 89/106/EWG. Polskie Normy opublikowane do Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na Załącznik nr 4 POLSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE DYREKTYWA 89/106/EWG Na podstawie publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2011/C 246/01) z 24.08.2011 Polskie Normy opublikowane do 31.12.2012 Wykaz

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL Charakterystyka systemu System LubeTool jest systemem skąpego smarowania. Składa się on (zaleŝnie od odmiany) ze zbiornika oleju, sekcji roboczych, elementów instalacji pneumatycznej

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2010/C 71/03)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2010/C 71/03) C 71/88 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 19.3.2010 Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH DYREKTYWA 2004/108/WE

WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH DYREKTYWA 2004/108/WE 1 PN-EN 617+A1:2011( 1 ) Urządzenia i systemy transportu ciągłego -- Wymagania bezpieczeństwa i EMC dotyczące urządzeń do magazynowania materiałów masowych w silosach, zasobnikach, zbiornikach i lejach

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Ogólne wiadomości o obiektach budowlanych. 1. Zarys historii budownictwa. Rodzaje obciążeń działających na obiekty budowlane

Rozdział 1. Ogólne wiadomości o obiektach budowlanych. 1. Zarys historii budownictwa. Rodzaje obciążeń działających na obiekty budowlane Rozdział 1. Ogólne wiadomości o obiektach budowlanych. 1. Zarys historii budownictwa 2. Podstawowe pojęcia stosowane w budownictwie Rodzaje obiektów budowlanych Klasyfikacja budynków Układy konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa 2013/53/UE Rekreacyjne jednostki pływające i skutery wodne

Dyrektywa 2013/53/UE Rekreacyjne jednostki pływające i skutery wodne Dyrektywa 2013/53/UE Rekreacyjne jednostki pływające i skutery wodne Załącznik nr 16 Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii. Polskie Normy zharmonizowane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI Spis treści Opis techniczny 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa formalna projektu 3. Podstawy merytoryczne opracowania 4. Układ konstrukcyjny obiektu 5. Zastosowane schematy konstrukcyjne 6.

Bardziej szczegółowo

Rekreacyjne jednostki pływające i skutery wodne

Rekreacyjne jednostki pływające i skutery wodne 1 PN-EN 15609:2012 Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Układ zasilania skroplonym gazem węglowodorowym (LPG) w łodziach, jachtach i innych statkach EN 15609:2012 12.02.2016 2 PN-EN 28846:1998 3 PN-EN 28846:1998/A1:2003

Bardziej szczegółowo

Znak CE - Przewodnik

Znak CE - Przewodnik Znak CE - Przewodnik Niniejsza publikacja zawiera najistotniejsze informacje zwiàzane ze znakiem CE w odniesieniu do Êrodków ochrony indywidualnej, obejmujàce: Znaczenie znaku CE Wykonanie Êrodków ochrony

Bardziej szczegółowo

(Informacje) KOMISJA (2006/C 216/01) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy)

(Informacje) KOMISJA (2006/C 216/01) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy) 7.9.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 216/1 I (Informacje) KOMISJA Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych (2006/C

Bardziej szczegółowo

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) 1 PN-EN 617+A1:2011 Urządzenia i systemy transportu ciągłego -- Wymagania bezpieczeństwa i EMC dotyczące urządzeń do magazynowania materiałów masowych w silosach, zasobnikach, zbiornikach i lejach samowyładowczych

Bardziej szczegółowo

Wymiennik kotła Ekonomik Bio Kowa Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Wymiennik kotła Ekonomik Bio Kowa Dokumentacja Techniczno Ruchowa Wymiennik kotła Ekonomik Bio Kowa Dokumentacja Techniczno Ruchowa Wytwórnia Kotłów Grzewczych Gierałtowice 118 34-122 Wieprz www.protech-wkg.pl tel.0338755187 fax 0338755284 1 Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI do książki pt. ELEKTROENERGETYKA Autorzy: Jan Strojny, Jan Strzałka

SPIS TREŚCI do książki pt. ELEKTROENERGETYKA Autorzy: Jan Strojny, Jan Strzałka SPIS TREŚCI do książki pt. ELEKTROENERGETYKA Autorzy: Jan Strojny, Jan Strzałka 1. Budowa i eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych... 9 1.1. Klasyfikacja, ogólne zasady budowy i warunki pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

Normy przywołane do norm zharmonizowanych do. Dyrektywa 87/404/EWG

Normy przywołane do norm zharmonizowanych do. Dyrektywa 87/404/EWG Normy przywołane do norm zharmonizowanych do Dyrektywa 87/404/EWG PN-EN 1011-1:2001 Numer: PN-EN 287-1:2007 Tytuł: Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Część 1: Stale Data zatwierdzenia: 2007-02-16

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 008

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 008 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 008 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 21 sierpnia 2013 r. AC 008 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

Stacje wody zmieszanej Elektroniczna zblokowana stacja wody zmieszanej

Stacje wody zmieszanej Elektroniczna zblokowana stacja wody zmieszanej z orurowaniem ze stali szlachetnej z orurowaniem ze stali szlachetnej do utrzymania sta ej temperatury wody zmieszanej do dyspozycji w pomieszczeniach do mycia i k pieli oraz instalacjach przemys owych

Bardziej szczegółowo

Pompy odkamieniające. Zmiana kierunku automatyczna. Zmiana kierunku ręczna. Przepływ zgodnie ze wskazówkami zegara

Pompy odkamieniające. Zmiana kierunku automatyczna. Zmiana kierunku ręczna. Przepływ zgodnie ze wskazówkami zegara Pompy odkamieniające Dostępne modele występują z ręcznym i automatycznym przełączaniem Niszczą osady po obu stronach obiegu wody przez co proces odkamieniania następuje samoczynnie, nawet przy prawie całkowicie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Opis do konstrukcji budynku 3 4. Część graficzna 7 2 OPIS DO KONSTRUKCJI BUDYNKU Dane ogólne Inwestor: Projekt: Adres: Faza: Branża:

Bardziej szczegółowo

Czy okablowanie strukturalne musi być zgodne ze znakiem CE?

Czy okablowanie strukturalne musi być zgodne ze znakiem CE? Czy okablowanie strukturalne musi być zgodne ze znakiem CE? Krzysztof Ojdana Menedżer ds. Produktu Molex Premise Networks Październik 2009 1) Wprowadzenie 1Maja 2004 Polska stałą się pełnoprawnym członkiem

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 008

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 008 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 008 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 18 grudnia 2014 r. AC 008 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2016/C 209/03)

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2016/C 209/03) C 209/14 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 10.6.2016 Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Oświetlenie drogowe w m.laszki kier.kozły. Zamawiający: Gmina Laszki. Sprawdzający:... ...

Przedmiar robót. Oświetlenie drogowe w m.laszki kier.kozły. Zamawiający: Gmina Laszki. Sprawdzający:... ... Przedmiar robót Zamawiający: Gmina Laszki Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar robót Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Oswietlenie

Bardziej szczegółowo

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA 25.6.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 167/1 IV (Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA Komunikat Komisji w ramach wdrażania

Bardziej szczegółowo

KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla

KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla Sposób dzia ania Dwutlenek w gla (CO 2 ) jest gazem bezbarwnym, bezwonnym i nieprzewodzàcym elektrycznoêci. W celu wykrycia ewentualnych

Bardziej szczegółowo

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2015/C 226/03)

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2015/C 226/03) 10.7.2015 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 226/43 Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 98/79/WE z dnia 27 października 1998 r. w sprawie wyrobów medycznych

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowy Kawęczyn

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowy Kawęczyn Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowy Kawęczyn Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 4 Spis treści. Zakres tematyczny: Beton i żelbet 9-155. Technologia betonu 10-40

Spis treści. 4 Spis treści. Zakres tematyczny: Beton i żelbet 9-155. Technologia betonu 10-40 4 Spis treści Spis treści Zakres tematyczny: Beton i żelbet 9-155 Technologia betonu 10-40 1. Składniki betonu i ich zadania 10 1.1. Cement znormalizowany 10 1.1.1. Jak przebiega proces twardnienia cementu

Bardziej szczegółowo

Okresowe badania i pomiary elektryczne w przemyśle

Okresowe badania i pomiary elektryczne w przemyśle Budownictwo mgr inż. Fryderyk Łasak Okresowe badania i pomiary elektryczne w przemyśle Instalacje i urządzenia do 1 kv mgr in. Fryderyk asak Copyright 2011 ISBN 978-83-7537-166-6 Wydawnictwo Verlag Dashofer

Bardziej szczegółowo

EnklawaDevelopmnent - Kraków - Nieruchomości, Projekty i Wykonawstwo Standard wykończenia

EnklawaDevelopmnent - Kraków - Nieruchomości, Projekty i Wykonawstwo Standard wykończenia : ZAKRES OPRACOWANIA Niniejszy opis techniczny dotyczy budynku mieszkalno-usługowego zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Twardowskiego i ul. Mitkowskiego wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

DOM MAX. Pomieszczenia. : 7 pokoi, 1 kuchnia, spiżarka, 2 łazienki, kotłownia, garderoby, garaż 2. Powierzchnia całkowita: 212,3 m Technologia:

DOM MAX. Pomieszczenia. : 7 pokoi, 1 kuchnia, spiżarka, 2 łazienki, kotłownia, garderoby, garaż 2. Powierzchnia całkowita: 212,3 m Technologia: jq2j(document).ready(function(){jq2j("#twoj_container-1 > ul").tabs({ event: 'click'});}); - Opis - Wizualizacje - Rzuty - Standardy wykończenia DOM MAX Pomieszczenia : 7 pokoi, 1 kuchnia, spiżarka, 2

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie obràczkowania ptaków

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie obràczkowania ptaków 350 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie obràczkowania ptaków Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 16 kwietnia z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) zarzàdza

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie kursów dokszta cajàcych dla kierowców przewo àcych towary niebezpieczne.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie kursów dokszta cajàcych dla kierowców przewo àcych towary niebezpieczne. 1987 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie kursów dokszta cajàcych dla kierowców przewo àcych towary niebezpieczne. Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 28

Bardziej szczegółowo

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 98/79/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 98/79/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro C 173/136 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.5.2016 Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 98/79/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA RUROWEGO PRZERYWACZA PŁOMIENIA DETONACJI

DOKUMENTACJA TECHNICZNA RUROWEGO PRZERYWACZA PŁOMIENIA DETONACJI DOKUMENTACJA TECHNICZNA RUROWEGO PRZERYWACZA PŁOMIENIA DETONACJI NIESTABILNEJ RODZAJU 2 TYPU DFA SPIS TREŚCI: Numer Tytuł działu Strona 1 Opis oraz zastosowanie 2 2 Dane techniczne 2 3 Wymiary 3 4 Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

Przepisy i normy związane:

Przepisy i normy związane: Przepisy i normy związane: 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne. 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 276/2012 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24.08.2012r. Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Bardziej szczegółowo

Normy i dokumenty związane

Normy i dokumenty związane Normy i dokumenty związane Normy elektryczne: [NE1] PN-EN-61936-1:2011, PN-EN-61936-1:2011/A1:2014-10 - Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV. Część 1: Postanowienia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DEKLARACJI ZGODNOŚCI

FORMULARZ DEKLARACJI ZGODNOŚCI STRONA 1 Z 5 FORMULARZ DEKLARACJI ZGODNOŚCI STRONA 2 Z 5 Nazwa producenta: Adres producenta: Nazwa przedstawiciela: DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE Dexcom, Inc. 6340 Sequence Drive San Diego, CA 92121 Stany Zjednoczone

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. Wst p... 9 Wykaz skrótów stosowanych na rysunkach Wykaz wa niejszych oznaczeƒ... 12

Spis treêci. Wst p... 9 Wykaz skrótów stosowanych na rysunkach Wykaz wa niejszych oznaczeƒ... 12 Spis treêci Wst p... 9 Wykaz skrótów stosowanych na rysunkach... 11 Wykaz wa niejszych oznaczeƒ... 12 1. Zasady bezpieczeƒstwa w pracowni elektronicznej... 15 1. l. Dzia anie pràdu elektrycznego na organizm

Bardziej szczegółowo

Kompletny system aparatury modułowej

Kompletny system aparatury modułowej APARATURA MODU OWA >>> Kompletny system aparatury modułowej > Aparaty modułowe Legrand to wolność wyboru w organizacji rozdzielnicy oraz kompletny i innowacyjny system z wieloma funkcjami do zastosowania

Bardziej szczegółowo

ASFALTY DROGOWE - KARTA CHARAKTERYSTYKI. rozwijamy. doskona e technologie

ASFALTY DROGOWE - KARTA CHARAKTERYSTYKI. rozwijamy. doskona e technologie ASFALTY DROGOWE - KARTA CHARAKTERYSTYKI 5 rozwijamy doskona e technologie AKTUALIZACJA KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO wg rozp. MZ, Dz.U. Nr 171, poz. 1666 z 2003 r. ASFALTY DROGOWE Producent:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Odnowa i zagospodarowanie terenu centrum wsi Stare Żukowice - elewacja obiektu nr II ADRES INWESTYCJI : Stare Żukowice, gmina Lisia Góra INWESTOR : Gmina Lisia Góra

Bardziej szczegółowo