Problemy związane z zapewnieniem gwarancji ochrony prywatności w rozwiązaniach e-zdrowia w Smart City

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Problemy związane z zapewnieniem gwarancji ochrony prywatności w rozwiązaniach e-zdrowia w Smart City"

Transkrypt

1 Problemy związane z zapewnieniem gwarancji ochrony prywatności w rozwiązaniach e-zdrowia w Smart City KRZYSZTOF ŚWITAŁA WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE BARTŁOMIEJ MICHALAK

2 E -Zdrowie 2 Rozumiane jest jako wykorzystanie technologii informacyjno komunikacyjnych (ICT) w ochronie zdrowia w takich celach, jak na przykład: leczenie pacjentów, prowadzenie badań, kształcenie studentów, wykrywanie chorób oraz monitorowanie stanu zdrowia społeczeństwa (K. Korczak, Internetowe narzędzia wspomagające opiekę zdrowotną, Warszawa 2014, s. 44 [za:] [ ]).

3 Instrumenty wsparcia wdrażania rozwiązań e Zdrowia w Smart City 3 W dokumentach programowych i strategiach na poziomie regionalnym i lokalnym coraz silniej akcentuje się znaczenie efektywnego procesu wdrażania technologii informacyjno komunikacyjnych prowadzącego do podwyższenia poziomu jakości usług publicznych związanych z ochroną zdrowia. Przykład: 16 Regionalnych Programów Operacyjnych: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego : Oś priorytetowa II: Wzrost e-potencjału Mazowsza, Priorytet inwestycyjny: Wzmocnienie zastosowań TIK dla eadministracji, e- uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia, Cel szczegółowy: Zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych. Nadal jednak w wielu przypadkach problematyka ta nie jest wystarczająco silnie akcentowana strategiach dotyczących rozwoju miast w Polsce: Przykład: Projekt dokumentu Krajowej Polityki Miejskiej przedstawiony przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

4 Regionalne inicjatywy w zakresie wdrażania rozwiązań e - Zdrowia Dolnośląskie e-zdrowie Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Podkarpacki System Informacji Medycznej 4 Regionalny System Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego Lubuska Sieć Teleradiologii Świętokrzyskie e-zdrowie Małopolski System Informacji Medycznej

5 Zalety wdrażania TIK w ochronie zdrowia 5 Poprawa jakości opieki zdrowotnej i zwiększenie wygody pacjenta, Zwiększenie partycypacji pacjenta w procesie leczenia poprzez ułatwienie dostępu do informacji o jego stanie zdrowia, Zwiększenie trafności diagnoz poprzez szerszy dostęp do informacji o stanie zdrowia pacjenta i możliwość wykorzystania systemów wspomagania decyzji klinicznych, Poprawa efektywności i obniżenie kosztów opieki zdrowotnej.

6 E-Zdrowie a problematyka ochrony prywatności 6 Rozwiązania w zakresie e Zdrowia nie będą efektywnie realizować swoich funkcji bez zagwarantowania zaufania i akceptacji pacjentów oraz osób wykonujących zawody medyczne do tych rozwiązań. Tego celu nie da się zrealizować bez zapewnienia adekwatnych do współczesnych zagrożeń mechanizmów ochrony prywatności osób fizycznych w systemach e Zdrowia.

7 Akty prawne dotyczące ochrony danych medycznych 7 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz j.t.) zgodnie z art. 36 administrator danych jest obowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną; Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U z 2004 nr 100 poz. 1024) dane wrażliwe przetwarzane sąs w systemach o poziomie bezpieczeństwa podwyższonym lub wysokim (w przypadku połą łączenia go z publiczną siecią telekomunikacyjną). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2014 r. poz. 177 j.t.) w szczególności rozdział 8 dotyczący cy szczególnych wymagań dotyczących cych dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej ( ( 80 i 86). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 526) - 20 i 21 akt ten dotyczy podmiotów w publicznych. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagańdla Systemu Informacji Medycznej (Dz.U.2013 poz. 463) określające m.in. warunki organizacyjno-techniczne przetwarzania, udostępniania, autoryzacji oraz zabezpieczenia EDM przed utratą

8 Zabezpieczanie EDM 8 86 r.d.m. 1. Dokumentacjęprowadzonąw postaci elektronicznej uważa sięza zabezpieczoną, jeżeli w sposób ciągły są spełnione łącznie następujące warunki: 1) jest zapewniona jej dostępność wyłącznie dla osób uprawnionych; 2) jest chroniona przed przypadkowym lub nieuprawnionym zniszczeniem; 3) są zastosowane metody i środki ochrony dokumentacji, których skuteczność w czasie ich zastosowania jest powszechnie uznawana. 2. Zabezpieczenie dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej wymaga w szczególności: 1) systematycznego dokonywania analizy zagrożeń; 2) opracowania i stosowania procedur zabezpieczania dokumentacji i systemów ich przetwarzania, w tym procedur dostępu oraz przechowywania; 3) stosowania środków bezpieczeństwa adekwatnych do zagrożeń; 4) bieżącego kontrolowania funkcjonowania wszystkich organizacyjnych i techniczno-informatycznych sposobów zabezpieczenia, a także okresowego dokonywania oceny skuteczności tych sposobów; 5) przygotowania i realizacji planów przechowywania dokumentacji w długim czasie, w tym jej przenoszenia na nowe informatyczne nośniki danych i do nowych formatów danych, jeżeli tego wymaga zapewnienie ciągłości dostępu do dokumentacji. 3. Ochronę informacji prawnie chronionych zawartych w dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej realizuje się z odpowiednim stosowaniem zasad określonych w odrębnych przepisach. W opinii ekspertów Grupy Roboczej art. 29 wszelkie dane zawarte w dokumentacji medycznej, w elektronicznej dokumentacji zdrowotnej oraz w systemach EHR należy traktować jako dane osobowe szczególnie chronione (Dokument roboczy w sprawie przetwarzania danych osobowych dotyczących zdrowia w elektronicznej dokumentacji zdrowotnej (EHR), 00323/07/PL WP 131).

9 Tajemnice zawodów medycznych 9 Oprócz mechanizmów prawnych zawartych w u. o.d.o. i r.d.m dane pacjenta zawarte w elektronicznej dokumentacji medycznej chronione są poprzez instytucje tajemnic zawodowych. Zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.( z 2012 r. poz. 159 j.t.) pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego. Jego rozwinięciem jest art. 14 UoPP, w którym wskazano, że celu realizacji omawianego prawa osoby wykonujące zawód medyczny są obowiązane zachować w tajemnicy informacje związane z pacjentem, w szczególności ze stanem zdrowia pacjenta. Instytucja tajemnicy lekarskiej została szczegółowo uregulowana w art. 40 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.( U r. nr 277 poz j.t.), który stanowi, że lekarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu.

10 Katalog tajemnic zawodów medycznych 10 Ochrona tajemnic poszczególnych zawodów medycznych jest statuowana w następujących aktach prawnych: Lekarz i lekarz dentysta art. 40 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2011 r. nr 277poz j.t.), Pielęgniarka i położna -art. 17 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2011 r. nr 174 poz. 1039), Felczer-art. 7 ustawy z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera (Dz.U. z 2012 r. poz j.t.), Diagnosta laboratoryjny -art. 29 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. z 2004 r. nr 144 poz j.t.), Farmaceuta - art. 21 pkt 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz.U. z 2008 r. nr 136 poz. 856 j.t.).

11 Inne rodzaje tajemnic informacji związanych z pacjentem 11 Tajemnica psychiatryczna art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2011 r. nr 231 poz j.t.). Tajemnica przeszczepów art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U. z 2005 r. nr 169 poz. 1411). Tajemnica dawcy krwi art. 13 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz.U. z 2014 poz. 332 j.t.). Tajemnica Służby Medycyny Pracy art. 11 ust. 3 z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 2014 r. poz j.t.). Tajemnica osób wykonujących czynności związane z planowaniem rodziny, ochroną płodu ludzkiego i przerywaniem ciąży art. 4c ust. 1 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U. z 1993 r. nr 17 poz. 78). Tajemnica znaków identyfikacyjnych pacjentów szpitali art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217 j.t.) Tajemnica badań klinicznych art. 37b ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45 poz. 271 j.t.).

12 EDM a normy techniczne r.d.m. 1. Dokumentację prowadzoną w postaci elektronicznej sporządza się z uwzględnieniem postanowień Polskich Norm, których przedmiotem są zasady gromadzenia i wymiany informacji w ochronie zdrowia, przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszące te normy. Art. 4 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. z 2002 r. nr 169 poz. 1386). W normalizacji krajowej stosuje się następujące zasady: 3) dobrowolności uczestnictwa w procesie opracowywania i stosowania norm Art. 4 u. o n. 3. Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne. W świetle przepisów ustawy z 2002 r. o normalizacji opracowywane przez komitety techniczne Polskie Normy nie pełnią roli przepisów prawa. Nadanie im takiego waloru wymaga regulacji szczególnej, zawartej w przepisie rangi ustawowej, natomiast przywołanie Polskich Norm w rozporządzeniu nie skutkuje nałożeniem obowiązku ich stosowania. Akt niższego rzędu nie może zmienićpostanowieńaktu wyższego rzędu, jakim jest ustawa z 2002 r. o normalizacji (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 23 lipca 2012 r., sygn. II SA/Kr 745/12, LEX nr ).

13 Podstawowe normy techniczne w zakresie bezpieczeństwa danych medycznych 13 PN-EN ISO 10781: Model funkcjonalny systemu elektronicznej dokumentacji zdrowotnej, wersja 1.1 System przetwarzający elektroniczną dokumentację zdrowotną powinien spełniać wymagania opisane w normie PN-EN ISO W jej treści określono model funkcjonalny systemu elektronicznej dokumentacji zdrowotnej HL7. W modelu tym podano listę referencyjną funkcji z perspektywy użytkownika, które mogą występować w systemie elektronicznej dokumentacji zdrowotnej (EHR-S). Katalog funkcjonalności w zakresie bezpieczeństwa: uwierzytelnianie podmiotu, autoryzacja podmiotu, kontrola dostępu dla podmiotu, zarządzanie dostępem pacjenta, niezaprzeczalność, bezpieczna wymiana danych, poświadczanie informacji, prywatność i poufność pacjenta. PN-EN ISO 27799: Informatyka w ochronie zdrowia - Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w ochronie zdrowia z wykorzystaniem ISO/IEC W normie tej określono wskazówki dla wsparcia interpretacji i stosowania w informatyce ochrony zdrowia ISO/IEC Określono zbiór szczegółowych narzędzi kontrolnych do zarządzania bezpieczeństwem informacji w ochronie zdrowia i dostarczono najlepszych wskazówek praktycznych zarządzania bezpieczeństwem informacji w ochronie zdrowia. PN-EN : Informatyka w ochronie zdrowia - Przesyłanie elektronicznej dokumentacji zdrowotnej - Część 4: Bezpieczeństwo danych Opisano metodologię określania uprawnień niezbędnych do uzyskania dostępu do danych EHR. Metodologia ta stanowi część ogólnej architektury przesyłania danych EHR.

14 Wytyczne w zakresie bezpiecznego przetwarzania EHR w Polsce 14 Wytyczne, zasady i rekomendacje dla usługodawców w zakresie budowy i stosowania systemu bezpiecznego przetwarzania elektronicznej dokumentacji medycznej (d0kument przygotowany dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w 2014 r.) Dokument ten zawiera: Analizęmodeli architektury bezpiecznego przechowywania EHR: model klasyczny, outsourcing, Cloud Computing, platformy regionalne; Logiczny model systemu wspierającego bezpieczne przetwarzanie EHR (cykl życia EHR, tworzenie dokumentacji w postaci elektronicznej, dodawanie wpisów do dokumentacji, struktura EDM, autoryzacja dokumentu, gromadzenie, przechowywanie, udostępnianie i archiwizacja EHR) i Przykładowe scenariusze dotyczące bezpiecznego przetwarzania EDM.

15 Postulaty de lege ferenda dotyczące ochrony danych medycznych w Polsce 15 Zapewnienie większej spójności przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, tajemnic zawodów medycznych i przetwarzania dokumentacji medycznej, Wprowadzenie kompleksowego minimalnego standardu normatywnego podstawowych wymagań dla Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacjiw podmiotach wykonujących działalnośćleczniczą(na wzór 20 k.r.i.), uwzględniającego obowiązki w zakresie zarządzania ryzykiem, Wzmocnienie obowiązków związanych z przeglądami i ciągłym doskonaleniem przez cały okres cyklu życia Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, Wprowadzenie sankcji administracyjnych o charakterze pieniężnym za naruszenie zasad bezpieczeństwa danych medycznych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, Wprowadzenie obowiązków notyfikacyjnych w zakresie incydentów związanych z bezpieczeństwem danych medycznych (w stosunku do podmiotów danych i organów nadzorczych). Zapewnienie wsparcia organizacyjnego i finansowego podmiotom wykonującym działalnośćlecznicząw zakresie wdrażania i doskonalenia Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

16 Dziękujemy za uwagę. 16

DANE OSOBOWE TO WSZELKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE: zidentyfikowanej osoby fizycznej

DANE OSOBOWE TO WSZELKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE: zidentyfikowanej osoby fizycznej DANE OSOBOWE TO WSZELKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE: zidentyfikowanej osoby fizycznej możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, przez powołanie

Bardziej szczegółowo

Zalecenia standaryzacyjne dotyczące bezpieczeństwa wymiany danych osobowych drogą elektroniczną. Andrzej Kaczmarek Biuro GIODO

Zalecenia standaryzacyjne dotyczące bezpieczeństwa wymiany danych osobowych drogą elektroniczną. Andrzej Kaczmarek Biuro GIODO Zalecenia standaryzacyjne dotyczące bezpieczeństwa wymiany danych osobowych drogą elektroniczną Andrzej Kaczmarek Biuro GIODO 1 Plan prezentacji: Przepisy określające wymagania w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia. Studium wykonalności

Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia. Studium wykonalności Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie Słownik pojęć... 7 1 Podsumowanie... 12 2 Podstawowe informacje o projekcie... 14 2.1 Geneza i istota projektu... 14 2.2 Tytuł projektu...

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie norm w ochronie danych osobowych. Biuro Generalnego Inspektora. Ochrony Danych Osobowych

Zastosowanie norm w ochronie danych osobowych. Biuro Generalnego Inspektora. Ochrony Danych Osobowych Zastosowanie norm w ochronie danych osobowych Andrzej Kaczmarek Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 11. 05. 2009 r. Warszawa 1 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki

Bardziej szczegółowo

Kluczowe problemy wprowadzenia e-dokumentacji medycznej. Key problems with implementation of e-medical records

Kluczowe problemy wprowadzenia e-dokumentacji medycznej. Key problems with implementation of e-medical records Praca Poglądowa Zdr Publ 2012;122(2): 195-200 Review Article MARIUSZ SKRZYPEK 1, JOLANTA SZYMAŃSKA 2, ANDRZEJ CZUBEK 3 Kluczowe problemy wprowadzenia e-dokumentacji medycznej Key problems with implementation

Bardziej szczegółowo

Perspektywa informatyzacji działalności podmiotów przetwarzających dane...

Perspektywa informatyzacji działalności podmiotów przetwarzających dane... mgr inż. Tomasz Radziszewski Perspektywa informatyzacji działalności podmiotów przetwarzających dane osobowe pacjentów 1. Wstęp W dynamicznie rozwijającym się społeczeństwie jednym z głównych surowców

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne danych osobowych

Bezpieczeństwo teleinformatyczne danych osobowych Bezpieczna Firma Bezpieczeństwo teleinformatyczne danych osobowych Andrzej Guzik stopień trudności System informatyczny, w którym przetwarza się dane osobowe, powinien oprócz wymagań wynikających z przepisów

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna dokumentacja medyczna

Elektroniczna dokumentacja medyczna Krzysztof Nyczaj Paweł Piecuch Elektroniczna dokumentacja medyczna WDROŻENIE I PROWADZENIE W PLACÓWCE MEDYCZNEJ Tworzenie, archiwizowanie i przetwarzanie elektronicznej dokumentacji medycznej Ochrona danych

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Joanna Karczewska CISA, ISACA Warsaw Chapter Konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego dla bezpieczeństwa informacji

mgr inż. Joanna Karczewska CISA, ISACA Warsaw Chapter Konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego dla bezpieczeństwa informacji mgr inż. Joanna Karczewska CISA, ISACA Warsaw Chapter Konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego dla bezpieczeństwa informacji Wyrok Trybunału Konstytucyjnego 2 Warszawa, dnia 9 kwietnia 2015 r. WYROK

Bardziej szczegółowo

- o systemie informacji w ochronie zdrowia,

- o systemie informacji w ochronie zdrowia, SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-137-10 Do druku nr 3485 Warszawa, 4 listopada 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP. Informacja o wynikach kontroli

KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP. Informacja o wynikach kontroli KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP Informacja o wynikach kontroli wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kaczmarek Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych A_Kaczmarek@giodo.gov.pl

Andrzej Kaczmarek Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych A_Kaczmarek@giodo.gov.pl Andrzej Kaczmarek Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych A_Kaczmarek@giodo.gov.pl PERSPEKTYWY ZMIAN ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNO-ORGANIZACYJNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ

Bardziej szczegółowo

Streszczenie Studium Wykonalności w przekroju dla instytucji krajowych

Streszczenie Studium Wykonalności w przekroju dla instytucji krajowych Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych Streszczenie Studium Wykonalności w przekroju dla instytucji krajowych Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Elektroniczna

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM

Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM CZERWIEC 0 Spis treści DIAGNOZA STANU INFRASTRUKTURY ICT... SPIS TREŚCI... WSTĘP... DEFINICJE PRZYJĘTYCH POJĘĆ... 4 METODYKA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia Spis Treści 1 Przedmiot zamówienia... 3 2 Wymagana zgodność z obowiązującym prawem... 4 3 Wymagana zgodność z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem...

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. Administrator Bezpieczeństwa Informacji kom. mgr Piotr Filip

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. Administrator Bezpieczeństwa Informacji kom. mgr Piotr Filip OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Administrator Bezpieczeństwa Informacji kom. mgr Piotr Filip PODSTAWY PRAWNE OCHRONY DANYCH Konstytucja RP Konwencja nr 108 Rady Europy dotycząca ochrony osób w związku z automatycznym

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie norm w projektowaniu i utrzymywaniu systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych. Biuro Generalnego Inspektora

Wykorzystanie norm w projektowaniu i utrzymywaniu systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych. Biuro Generalnego Inspektora Wykorzystanie norm w projektowaniu i utrzymywaniu systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych Andrzej Kaczmarek Biuro Generalnego Inspektora 11. 05. 2009 r. Warszawa Ochrony Danych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 14 października 2013 EuroSoft Sp. z o.o. ul. Łopuszańska 32 02-220 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE EuroSoft Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na: 1. Opracowanie szczegółowej specyfikacji funkcjonalnej

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne Komisja Nadzoru Finansowego Wytyczne dotyczące zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w firmach inwestycyjnych Warszawa, 16 grudnia 2014 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17 marca 2014 r.

Warszawa, 17 marca 2014 r. Warszawa, 17 marca 2014 r. Stanowisko Zespołu Ekspertów powołanego przez GIODO, dotyczące potrzeby zmiany art. 39a ustawy o ochronie danych osobowych (zawierającego delegację do wydania rozporządzenia)

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM

PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM Nr ewid. 19/2012/P/11/093/KZD Informacja o wynikach kontroli PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i skuteczność

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Załącznik nr do SIWZ do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego Dostarczenie i wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo informacji dylematy związane z realizacją obowiązku prowadzenia audytu wewnętrznego

Bezpieczeństwo informacji dylematy związane z realizacją obowiązku prowadzenia audytu wewnętrznego ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 833 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 72 (2014) s. 107 119 Bezpieczeństwo informacji dylematy związane z realizacją obowiązku prowadzenia audytu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH W KONTEKŚCIE DZIENNIKÓW ELEKTRONICZNYCH

PRZEPISY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH W KONTEKŚCIE DZIENNIKÓW ELEKTRONICZNYCH PRZEPISY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH W KONTEKŚCIE DZIENNIKÓW ELEKTRONICZNYCH Tomasz Soczyński Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyki BIURO Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Generalny

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2011

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2011 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2011 Sprawozdanie stanowi wykonanie art. 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

1 M. Jackowski: OCHRONA DANYCH MEDYCZNYCH, Dom Wydawniczy ABC, 2002, s. 27. 2 J. Barta, R. Markiewicz: Ochrona danych.s.424.

1 M. Jackowski: OCHRONA DANYCH MEDYCZNYCH, Dom Wydawniczy ABC, 2002, s. 27. 2 J. Barta, R. Markiewicz: Ochrona danych.s.424. UWARUNKOWANIA PRAWNE ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM WRAŻLIWYCH DANYCH MEDYCZNYCH W TYM DANYCH ELEKTRONICZNYCH. Zakres i znaczenie informacji zawartych w danych medycznych sprawia, że wymagają one szczególnej

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/004 Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Outsourcing Kolokacja

Załącznik nr 2 Outsourcing Kolokacja Wytyczne, zasady i rekomendacje dla usługodawców w zakresie budowy i stosowania systemu bezpiecznego przetwarzania elektronicznej Załącznik nr 2 Outsourcing Kolokacja Zamówienie współfinansowane przez

Bardziej szczegółowo