REGULAMIN Abonenta sieci komernet z dostępem do internetu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN Abonenta sieci komernet z dostępem do internetu"

Transkrypt

1 REGULAMIN Abonenta sieci komernet z dostępem do internetu 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, został sporządzony na podstawie art Kodeksu Cywilnego i stanowi integralną część Umowy Ilekroć w Regulaminie używa się podanych niżej terminów, należy je rozumieć następująco: - Abonent: osoba fizyczna zameldowana w lokalu lub posiadająca do niego tytuł prawny, z którą została zawarta Umowa o dostęp do sieci komernet; osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą i posiadająca tytuł prawny do lokalu, z którą została zawarta Umowa o dostęp do sieci komernet - Operator: firma komernet Tomasz Wochowiec z siedzibą w: Ozimek, ul. Dłuskiego 7c/9; adres korespondencyjny: Opole, ul. Korczaka 17; zarządza lokalną siecią komputerową - Administrator: osoba zarządzająca na zlecenie operatora lokalną siecią komputerową - Umowa: umowa o zapewnienie dostępu do sieci komernet, zawarta pomiędzy Abonentem a Operatorem - Sieć komernet: sieć transmisji danych wykorzystująca protokół TCP/IP, posiadająca stałe łącze do sieci internet, eksploatowana przez Operatora i będąca wyłącznie jego własnością - Cennik usług: cennik zawierający aktualne wartości pieniężne w PLN za usługi świadczone przez Operatora - Osprzęt aktywny: urządzenia elektroniczne umożliwiające podłączenie Abonenta do sieci komernet (karty sieciowe, anteny radiowe wraz z okablowaniem, indywidualne punkty dostępowe, koncentratory sieciowe itp.) - Osprzęt pasywny: osprzęt niezbędny do montażu urządzeń umożliwiających podłączenie Abonenta do sieci komernet (mocowania anten, wsporniki itp.) 1.3. Przez aktywację dostępu do sieci komernet w lokalu zajmowanego przez Abonenta rozumie się jednorazowe: - zainstalowanie wewnątrz komputera Abonenta urządzeń aktywnych wraz z doprowadzeniem do nich odpowiednich przewodów - skonfigurowanie urządzeń aktywnych i udostępnienie sygnału pozwalającego na podłączenie Abonenta do sieci komernet 1.4. Opłata aktywacyjna, której wartość określa Cennik usług obejmuje czynności określone w punkcie 1.3. Osprzęt aktywny zainstalowany u Abonenta stanowi element składowy sieci komernet i jest własnością Operatora. Operator świadczy bezpłatne usługi gwarancyjne i pogwarancyjne (z wykluczeniem awarii, których przyczyny leżą po stronie Abonenta) W razie braku u Abonenta odpowiedniego osprzętu pasywnego umożliwiającego montaż urządzeń Operatora, na prośbę Abonenta Operator może dostarczyć i zamontować osprzęt umożliwiający instalację urządzeń Operatora niezbędnych do świadczenia usługi dostępu do sieci komernet. Koszt wykonania w/w usługi zostanie oszacowany na podstawie zatwierdzonego przez Abonenta kosztorysu i pokryty w całości przez Abonenta Comiesięczna opłata abonamentowa, której wartość określa Cennik usług obejmuje: - zapewnienie dostępu do sieci komernet - zapewnienie dostępu do sieci internet z prędkością dołączenia zgodną z wybranym pakietem: MINI, STANDARD lub MAXI - konserwację sieci i usuwanie awarii niezależnych od Abonenta 1.7. Przez zapewnienie dostępu do sieci komernet rozumie się nielimitowany czasowo dostęp jednego komputera Abonenta do sieci komernet. W ramach dostępu do sieci komernet Operator zapewnia dostęp do sieci internet. Dostęp nie obejmuje możliwości uruchomienia przez Abonenta własnego serwera usług, ze skierowaniem tych usług poza sieć komernet. Strona nr: 1 z 7

2 2. Aktywacja dostępu do sieci komernet 2.1. Operator zobowiązuje się do doprowadzenia łącza sieciowego do lokalu Abonenta w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy. Abonent zobowiązuje się do udostępniania w tym terminie zajmowanego przez siebie lokalu upoważnionemu pracownikowi Operatora w celu wykonania wizji lokalnej a następnie doprowadzenia łącza sieciowego. Nieudostępnienie lokalu spowoduje odpowiednie, uzgodnione przez strony przesunięcie terminu Aktywacja zostanie dokonana w dniu wykonania czynności wskazanej w punkcie 2.1. i potwierdzona protokołem aktywacji usługi dostępu do sieci komernet W celu aktywacji usługi dostępu do sieci komernet Abonent powinien posiadać zestaw komputerowy pozwalający na uruchomienie systemów operacyjnych: Windows 9x/ME, Windows 2000, Windows XP, posiadający wolny jeden port PCI do montażu urządzeń aktywnych. 3. Warunki świadczenia usługi 3.1. Łącze sieciowe Operatora przeznaczone jest tylko i wyłącznie do korzystania na zasadach określonych w Regulaminie Operator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek danych w komputerze Abonenta (pliki, dokumenty, ustawienia konfiguracyjne itp.), do którego mogło dojść w trakcie instalacji, konfiguracji komputera należącego do Abonenta i podłączania go do łącza sieciowego Operatora Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść i zawartość danych przesyłanych przez udostępnione łącze sieciowe jak również za straty wynikłe z zastosowania lub niemożności zastosowania informacji lub oprogramowania uzyskanego z sieci Operator ZDECYDOWANIE zaleca Abonentowi zainstalowanie w komputerze oprogramowania antywirusowego i dokonywania okresowej kontroli antywirusowej wszelkich danych, znajdujących się w pamięci komputera Abonenta, jak też do kontrolowania pod tym kątem wszelkich danych, uzyskanych za pomocą sieci komernet lub innych źródeł Adres głównego konta poczty elektronicznej Abonenta w sieci komernet jest obowiązującym adresem, na który Operator przesyła komunikaty wiążące się z działalnością Operatora oraz informacje marketingowe. Informacja wysłana przez Operatora na ten adres uważana jest za otrzymaną przez Abonenta w terminie 3 dni roboczych począwszy od dnia jej wysłania Adres konta poczty elektronicznej Operatora: stanowi obowiązujący adres dla Abonentów w zakresie przesyłania Operatorowi wszelkich oświadczeń, dla których przepisy Umowy i Regulaminu nie wymagają zachowania innej formy, chyba że nie jest to możliwe z przyczyn natury technicznej. Jeżeli z przekazanym tą drogą oświadczeniem wiążą się jakiekolwiek obowiązki dla Operatora (np. Abonent zleci wykonanie usługi) wówczas dla jego skuteczności wymagane jest, aby w ciągu 24 godzin od daty wysłania oświadczenia Operator telefonicznie potwierdził przyjęcie tego oświadczenia Abonent wyraża zgodę na dokonywanie przez Operatora kontroli prawidłowości działania instalacji w lokalu Abonenta. O zamiarze przeprowadzenia kontroli instalacji Abonent zostanie powiadomiony za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Przeprowadzający kontrolę pracownicy Operatora będą posiadać pisemne zaświadczenie Operatora o powierzeniu im obowiązku kontroli instalacji. Zaświadczenie będzie okazywane na życzenie Abonenta Zamieszczanie reklam bądź innych treści komercyjnych na stronach World Wide Web jest możliwe tylko po uzyskaniu przez Abonenta zgody Operatora oraz po wniesieniu dodatkowych opłat, zgodnie z obowiązującym Cennikiem usług Operator przydziela Abonentowi numer IP w sieci lokalnej, zobowiązując zarazem Abonenta do używania określonej karty sieciowej. Każda zmiana karty sieciowej musi być z przyczyn technicznych uzgodniona z Operatorem Po aktywacji Abonenta w sieci komernet, w ramach abonamentu i w czasie obowiązywania Umowy, Abonent otrzymuje: a) konto poczty elektronicznej o pojemności do 20MB b) 20MB przestrzeni dyskowej udostępnianej na serwerze Operatora na stworzenie własnej niekomercyjnej strony WWW Operator nie ponosi odpowiedzialności za zabezpieczenie danych zawartych w komputerze Abonenta przed ingerencją osób trzecich. Strona nr: 2 z 7

3 3.12. Serwis Operatora zapewnia Abonentowi w ramach opłaty aktywacyjnej pomoc techniczną przy pierwszym skonfigurowaniu komputera i sprawdzeniu funkcjonowania w nim odpowiedniej karty sieciowej przekazanej do użytkowania Abonentowi przez Operatora Operator zastrzega sobie prawo wyłączenia sieci komernet w czasie występowania niebezpiecznych dla sieci zjawisk atmosferycznych (w szczególności burze z wyładowaniami atmosferycznymi) na czas trwania tych zjawisk. Abonentowi za czas nieaktywności łącza z w/w przyczyny nie przysługuje prawo do obniżenia opłaty abonamentowej Abonent ma obowiązek odłączenia wszelkich urządzeń aktywnych w czasie występowania niebezpiecznych dla sieci zjawisk atmosferycznych (w szczególności burze z wyładowaniami atmosferycznymi) na czas trwania tych zjawisk. Abonentowi za czas nieaktywności łącza z w/w przyczyny nie przysługuje prawo do obniżenia opłaty abonamentowej Zabrania się korzystania z oprogramowania typu p2p umożliwiającego wymianę materiałów naruszających Prawo Autorskie i Prawa Pokrewne pod rygorem naruszenia Regulaminu. 4. Zasady korzystania z kont /www 4.1. Konto zakładane jest na serwerze Operatora. Poprzez konto rozumie się przydzielenie Abonentowi przestrzeni dyskowej serwera, przeznaczonej na korespondencję elektroniczną i stronę WWW Abonenta. Szczegółowe informacje zostaną podane przez Administratora po założeniu konta Abonent zobowiązuje się do wykorzystywania konta i strony WWW zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, tzn. na swoich stronach WWW nie będzie publikował treści z tym prawem sprzecznych. W szczególności zabronione jest umieszczanie i rozpowszechnianie: a) treści nawołujących do nienawiści rasowej, etnicznej, religijnej itp. b) materiałów pornograficznych lub propagujących przemoc c) materiałów dotyczących działań powodujących lub umożliwiających nielegalne wejście w posiadanie danych lub zniszczenie danych (m.in.: łamanie i niszczenie zabezpieczeń sieciowych czy haseł, podsłuchu ruchu sieciowego, wirusy komputerowe) d) materiałów naruszających Prawo Autorskie i Prawa Pokrewne (w szczególności plików audio/wideo) 4.3. Operator zastrzega sobie prawo do niezwłocznego zablokowania konta Abonenta bez informowania go o tym w przypadku: a) nieprzestrzegania postanowień Regulaminu, a w szczególności punktu 4.2 Regulaminu b) przekroczenia przydzielonej Abonentowi przestrzeni dysku serwera 4.4. Odblokowanie konta następuje po skontaktowaniu się Abonenta z Operatorem i uzgodnieniu warunków odblokowania Umieszczanie w ogólnodostępnym katalogu na serwerze skryptów i programów wykonywalnych (w szczególności skryptów CGI) może nastąpić tylko po uprzednim uzyskaniu zgody Operatora (nie dotyczy to JavaScript i php3/4). W przeciwnym wypadku skrypty zostaną usunięte Pełną odpowiedzialność za zawartość i wykorzystanie konta ponosi Abonent Operator zastrzega sobie prawo rozsyłania Abonentom listów reklamowych lub innych treści komercyjnych na zlecenie osób trzecich Listy wysyłane przez Abonenta do Operatora mogą być publikowane anonimowo na stronie internetowej Operatora bez zgody Abonenta w celu utworzenia FAQ (forum najczęściej zadawanych pytań) Operator zastrzega sobie prawo wyłącznej decyzji odnośnie spraw związanych z przestrzeganiem zasad punktu 4 (w tym w szczególności punktu 4.2 c). 5. Usuwanie usterek 5.1. Operator zobowiązuje się do usuwania awarii w obrębie sieci w terminie do 3 dni roboczych (za godziny robocze przyjmuje się godziny do w dni robocze), licząc od dnia i godziny powiadomienia o awarii Mechaniczne uszkodzenie instalacji w lokalu Abonenta zostanie usunięte na koszt Abonenta, stosownie do opłaty z Cennika usług lub kosztorysu zatwierdzonego przez Abonenta. Strona nr: 3 z 7

4 5.3. Awarie wynikłe wskutek wadliwego działania sprzętu Abonenta mogą zostać odpłatnie usunięte na zlecenie Abonenta przez Operatora Obsługa techniczna sprzętu komputerowego i oprogramowania Abonenta niezbędnego do pracy w sieci może być dokonywana odpłatnie przez Operatora, o ile Abonent zgłosi stosowny wniosek. Odpłatność za te usługi zostanie ustalona na podstawie aktualnego Cennika usług lub kosztorysu zatwierdzonego przez Abonenta. Operator określa również warunki gwarancji na wykonane usługi Abonent zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Operatora o awariach występujących w sieci komernet, jak również do zapewnienia dostępu do miejsca ich wystąpienia. Abonent może zgłosić wystąpienie awarii: - telefonicznie na numery telefonów: , pocztą elektroniczną na adres: - pocztą na adres Operatora adres korespondencyjny 5.6. Reklamacje dotyczące usług wykonywanych przez Operatora powinny być zgłaszane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres Operatora adres korespondencyjny. 6. Opłaty 6.1. W ramach jednorazowej opłaty za aktywację usługi wynikającej z Cennika usług Operator udostępnia łącze do sieci komernet dla jednego komputera w lokalu Abonenta. Udostępnienie łączy dla więcej niż jednego komputera jest możliwe wyłącznie poprzez zawarcie odrębnej Umowy Operatora z Abonentem Począwszy od dnia dokonania aktywacji Abonent zobowiązany jest do uiszczania miesięcznego abonamentu tytułem dostępu do sieci komernet bez względu na faktyczny czas ich użytkowania Opłata abonamentowa jest płatna z góry do 7 dnia każdego miesiąca, w którym usługa jest świadczona. Płatność może być dokonywana na drukach otrzymanych od Operatora, na standardowych drukach pocztowych lub w drodze przelewu bankowego na konto wskazane przez Operatora W przypadku uiszczania abonamentu za niepełny miesiąc, w którym dokonano aktywacji Abonent uiszcza opłatę miesięczną proporcjonalną do okresu świadczenia usługi w niepełnym miesiącu, wyliczaną zgodnie ze wzorem: x/30 wartości podstawowej abonamentu, gdzie x oznacza liczbę dni, podczas których Operator świadczył usługę na rzecz Abonenta Abonent ma prawo uiścić abonament z góry za dwa kolejne lub więcej miesięcy. Opłacanie abonamentu z góry za przyszłe miesiące rozliczeniowe gwarantuje zachowanie przez Operatora wysokości abonamentu za te miesiące na poziomie obowiązującym za pierwszy miesiąc przedpłaty. Abonent jest zobowiązany do dokładnego wskazania okresu, za który jest dokonywana przedpłata Operator zastrzega sobie prawo do zmiany obowiązującego Cennika usług po upływie okresu 12 miesięcy od daty podpisania Umowy. W takim przypadku Operator zawiadomi Abonenta na piśmie wysłanym wraz z drukiem służącym do uiszczenia opłat według nowych stawek. Zmiana wysokości opłat zawartych w Cenniku usług po upływie okresu 12 miesięcy od daty podpisania Umowy nie stanowi zmiany Umowy Operator zastrzega sobie prawo do zmiany obowiązującego Cennika usług przed upływem okresu 12 miesięcy od daty podpisania Umowy w przypadku, gdy ulegnie zmianie stawka podatku od towarów i usług VAT (np. z 7% na 22%). Zmiana ceny stanowić będzie różnicę między aktualną i nieaktualną wartością podatku od towarów i usług VAT i zwiększającą wartość opłaty abonamentowej. Operator o fakcie zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT zawiadomi Abonenta na piśmie wysłanym wraz z drukiem służącym do uiszczenia opłat według nowych stawek W przypadku niemożności uzyskania przez Abonenta dostępu do sieci komernet z winy Operatora w okresie powyżej trzech następujących po sobie dni Abonentowi przysługuje prawo do zwrotu odpowiedniej części abonamentu. Abonament zostanie zwrócony w wysokości stanowiącej x/30 wartości podstawowej abonamentu, gdzie x oznacza liczbę dni, podczas których Abonent był pozbawiony możliwości korzystania z usługi Wszelkie opłaty będą dokonywane na konto Operatora lub na inne konto wskazane przez Operatora Abonent ma obowiązek uiścić kwotę ustawowych odsetek od zaległych należności na rzecz Operatora bez odrębnego wezwania do zapłaty. Dokonywane przez Abonenta wpłaty będą w pierwszej kolejności zaliczane na poczet odsetek Operator zastrzega sobie prawo do pobierania dodatkowych opłat za świadczenie usług dodatkowych, zgodnie z obowiązującym Cennikiem usług lub kosztorysem zatwierdzonym przez Abonenta. Strona nr: 4 z 7

5 6.12. Abonent może zawiesić korzystanie z dostępu do sieci komernet przez okres maksymalnie 2 miesięcy raz na 2 lata, zawiadamiając o tym Operatora z 30-dniowym wyprzedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca oraz z góry określając datę reaktywacji łącza sieciowego. Za czasową dezaktywację łącza Abonent zobowiązany będzie do uiszczania jednorazowej opłaty w wysokości połowy abonamentu za okres zawieszenia korzystania z sieci komernet. Przez okres nie korzystania z dostępu do sieci komernet Abonent będzie zwolniony z obowiązku uiszczania miesięcznego abonamentu Jakiekolwiek przerwy w uzyskiwaniu połączenia sieciowego, niezawinione przez Operatora nie zwalniają Abonenta od terminowego uiszczania stosownych opłat Za datę uregulowania należności przyjmuje się datę uznania wpłaty przez Bank prowadzący rachunek komernet Istniejące okablowanie w lokalu mieszkaniowym nie zwalnia Użytkownika z konieczności uiszczenia opłaty aktywacyjnej przy podpisywaniu nowej Umowy na korzystanie z usługi w tym lokalu. 7. Naruszenie Regulaminu 7.1. Naruszeniem Regulaminu przez Abonenta jest w szczególności: a) celowe działanie powodujące zawieszenie lub blokowanie komputerów innych użytkowników sieci komernet oraz sieci internet b) podłączenie do sieci komernet jakiegokolwiek urządzenia aktywnego, na które nie została zawarta oddzielna umowa lub udostępnienie łącza osobom trzecim c) umieszczanie w sieci komernet oraz w sieci internet nielegalnych informacji i danych d) działanie niezgodne z netykietą, czyli ogólnie pojętą kulturą sieciową, a zwłaszcza używanie obelżywego lub nieprzyzwoitego języka, zamieszczanie materiałów niezgodnych z prawem lub powszechnie uznanych za obraźliwe, przechwytywanie danych innych użytkowników sieci komernet lub sieci internet, ingerowanie w ich sprzęt i oprogramowanie bez ich zgody e) nieautoryzowana zmiana karty sieciowej f) umożliwienie innym użytkownikom dostępu do sieci komernet bez zgody Operatora g) zamieszczanie bez zgody Operatora materiałów reklamowych i informacji komercyjnych, których umieszczenie może przynieść dochód właścicielowi strony lub innej osobie h) używanie zastrzeżonych numerów IP lub nazw komputerów i) wszelkie inne działanie powodujące zakłócenia w funkcjonowaniu sieci komernet lub mające negatywne konsekwencje dla innych użytkowników sieci komernet j) korzystanie z oprogramowania typu p2p umożliwiającego wymianę materiałów naruszających Prawo Autorskie i Prawa Pokrewne W przypadku stwierdzenia zdarzenia opisanego w punkcie 7.1.f Operator poinformuje Abonenta o dokonanym naruszeniu i rozwiąże Umowę ze skutkiem natychmiastowym, odłączając Abonenta od sieci komernet; jeżeli odłączenie następuje przed upływem 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy Abonent zobowiązany jest uiścić opłatę zgodnie ze wzorem: 12 miesięcy (-) ilość opłaconych miesięcznych abonamentów (*) kwota abonamentu. Operator zażąda wypłaty kary pieniężnej w wysokości 10-krotnej opłaty aktywacyjnej zawartej w Umowie podpisanej z Abonentem. W takim przypadku komernet zastrzega sobie także prawo dochodzenia odszkodowania, przewyższającego karę umowną, adekwatnego do poniesionych szkód Jeżeli Abonent naruszył Regulamin: a) po raz pierwszy - Operator poinformuje go o dokonanym naruszeniu z ostrzeżeniem, iż kolejne naruszenie spowoduje zawieszenie Abonenta w prawach użytkownika sieci lub - w uzasadnionych przypadkach - rozwiązanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym i odłączenie Abonenta od sieci komernet b) po raz drugi - Operator poinformuje go o dokonanym naruszeniu i o zawieszeniu świadczenia usług przez Operatora na ustalony okres (minimum 10 dni), co nie ma wpływu na obowiązek uiszczenia abonamentu w pełnej wysokości. Operator może jednak pominąć procedurę zawieszenia i rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz odłączyć Abonenta od sieci komernet c) po raz trzeci - Operator poinformuje go o dokonanym naruszeniu i rozwiąże Umowę ze skutkiem natychmiastowym, odłączając Abonenta od sieci komernet; jeżeli odłączenie następuje przed upływem 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy Abonent zobowiązany jest uiścić opłatę zgodnie ze wzorem: 12 miesięcy (-) ilość opłaconych miesięcznych abonamentów (*) kwota abonamentu Strona nr: 5 z 7

6 d) Abonent ponosi wszelkie finansowe skutki naruszenia Regulaminu (np. zniszczenia danych innych użytkowników sieci komernet i sieci internet) 8. Ograniczenia odpowiedzialności 8.1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie sieci spowodowane przyczynami od niego niezależnymi: działaniem siły wyższej (klęski żywiołowe, wojny, strajki generalne itp.), awariami systemów i łączy innych dostawców, ingerencją urzędów i instytucji administracji państwowej i osiedlowej Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie i bezpośrednie spowodowane wystąpieniem siły wyższej oraz z przyczyn niezależnych od Operatora (np. zakłóceń przesyłu sygnału internetowego, przerwy w dostawie prądu elektrycznego oraz z tytułu konserwacji urządzeń wzmacniających). 9. Rozwiązanie Umowy 9.1. Abonentowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli z przyczyn leżących po stronie Operatora Abonent był pozbawiony dostępu do sieci komernet przez okres ponad 30 dni w sposób ciągły Abonentowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia po upływie okresu minimalnego wskazanego w punkcie 2a Umowy Operatorowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Abonenta i odłączenia go od sieci komernet, jeżeli: a) Abonent zalega z opłatą abonamentu za więcej niż jeden okres płatności b) Abonent udostępni sygnał osobie trzeciej, podłączy do sieci komernet kolejne urządzenie aktywne inne od tego, którego niniejsza umowa dotyczy lub udostępni sygnał poza lokal, którego niniejsza umowa dotyczy: w tym wypadku Operator może również domagać się od Abonenta odszkodowania w wysokości abonamentu za okres korzystania z sygnału przez osobę trzecią lub kolejne urządzenie aktywne, nie mniej jednak niż 3-krotną wysokość miesięcznego abonamentu c) Abonent dokona samowolnej przeróbki instalacji; w tym wypadku Operator może domagać się również przywrócenia stanu poprzedniego oraz odszkodowania d) Abonent nie dopuści do okresowej kontroli instalacji e) Abonent narusza postanowienia Regulaminu w sposób określony w punkcie 7. l. f) Abonent naruszył postanowienia Umowy g) Abonent działa na szkodę Operatora 9.4. Korzystając z sieci komernet oraz z sieci internet, Abonent zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa mogących wiązać się z tą czynnością. W szczególności Abonent zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zmianami) Ponowne przyłączenie Abonenta do sieci może nastąpić w terminie 7 dni od daty zawarcia w siedzibie Operatora nowej umowy o zapewnienie dostępu do sieci komernet po uiszczeniu opłat w wysokości obowiązującej w Cenniku usług Operatora w dacie ponownego przyłączenia do sieci oraz po uregulowaniu zaległych należności wraz z ustawowymi odsetkami. W uzasadnionych przypadkach Operator może odmówić ponownego przyłączenia do sieci Umowa wygasa w następujących przypadkach: - jeżeli realizacja zadania opisana w punkcie 2 Regulaminu nie będzie możliwa z przyczyn technicznych - jeżeli realizacja zadania opisana w punkcie 2 Regulaminu nie będzie możliwa z przyczyn niezależnych od Operatora - śmierci Użytkownika będącego osobą fizyczną lub likwidacji podmiotu gospodarczego; za datę wygaśnięcia umowy przyjmuje się datę zawiadomienia na piśmie komernet o śmierci/likwidacji Użytkownika. Do chwili zawiadomienia komernet ma prawo naliczać wynagrodzenie zgodne z Umową. Spadkobierca/y mogą wejść w prawa i obowiązki Użytkownika na swój wniosek złożony w postaci aneksu do Umowy. Strona nr: 6 z 7

7 10. Postanowienia końcowe Abonent nie przeniesie jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez uprzedniego uzyskania zgody Operatora, wyrażonej w formie pisemnej Zmiana lokalu przez Abonenta nie powoduje rozwiązania Umowy, o ile Abonent złoży stosowny wniosek, a nowy lokal znajduje się w zasięgu sieci Operatora. W tym przypadku Operator może naliczyć opłatę za przeniesienie łącza zgodnie z punktem 1.5. Zmiana adresu Abonenta zostanie zaznaczona w pisemnym aneksie do Umowy W przypadku zmiany adresu przez Abonenta, połączonej z rezygnacją z dostępu do sieci komernet, rozwiązujący Umowę Abonent jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za bieżący okres rozliczeniowy, po którym następuje rozwiązanie Umowy W przypadku zbycia przez Abonenta praw do lokalu, w którym zainstalowane jest łącze sieci komernet nabywca lokalu ma możliwość zawarcia z Operatorem Umowy o dostęp do sieci komernet w miejsce zbywcy lokalu. Wówczas opłata za przyłączenie do sieci nie przekroczy 1/3 opłaty instalacyjnej, o której mowa w punkcie 1.5. W tym przypadku sprzedającego lokal nie obowiązuje punkt Jeżeli Abonent nie powiadomi Operatora o dokonanym zbyciu lokalu, wówczas jest on odpowiedzialny za płatności abonamentu, pomimo że z sygnału faktycznie korzysta osoba trzecia Abonent jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Operatora o każdorazowej zmianie adresu korespondencyjnego, zamieszkania, siedziby, wszczęciu wobec niego postępowań upadłościowych oraz innych postępowań sądowych mogących mieć wpływ na realizację Umowy Operator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. O zmianie Regulaminu Abonent zostanie powiadomiony pisemnie, co najmniej 30 dni przed wejściem w życie zmian. Zmiana niniejszego Regulaminu w sposób wyżej określony nie stanowi zmiany Umowy Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności Wszelkie reklamacje, co do wysokości należności nie zwalniają Użytkownika od uregulowania jej na rzecz komernet W przypadku sporów wynikających na tle Umowy, Regulaminu czy Cennika usług Użytkownik nie ma prawa podnosić zarzutu, iż nie został zapoznany z treścią w/w a tym samym jego prawa zostały ograniczone Strony przewidując długofalową współpracę deklarują chęć rozwiązywania spraw spornych w duchu poszanowania interesów partnera. Jeżeli przy realizacji Umowy okaże się, że jej klauzule nie obejmują problemów, które przy podpisywaniu Umowy były niemożliwe lub trudne do przewidzenia Strony zobowiązują się je rozwiązywać z wzajemną przychylnością w drodze negocjacji i kompromisów Ewentualne spory wynikające z niniejszej Umowy a nierozstrzygnięte w trybie zaproponowanym w punkcie Strony kierują do Sądu właściwego dla siedziby pozwanego. Na tym zakończono treść Regulaminu. Strona nr: 7 z 7

Zabrze, 12 sierpnia 2005

Zabrze, 12 sierpnia 2005 BIG SERWIS S.C. Flakus Andrzej, Robert Borszcz 41-800 Zabrze, ul. Łangowskiego 2 tel. (32) 2765666, fax (32) 3760281 tel. kom. 0 601 41 24 50-51 e-mail: biuro@bigserwis.pl REGULAMIN Świadczenia usług dostępu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Świadczenia usług dostępu do Internetu w sieci WIESZOWANET

REGULAMIN Świadczenia usług dostępu do Internetu w sieci WIESZOWANET REGULAMIN Świadczenia usług dostępu do Internetu w sieci WIESZOWANET 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin, zwany dalej "Regulaminem", został wydany na podstawie art. 385 2 kodeksu cywilnego. 1.2. Użyte

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin, zwany dalej "Regulaminem", został wydany na podstawie art. 385 2 kodeksu cywilnego. 2. Ilekroć w Regulaminie użyto podane niżej słowa, należy je rozumieć w podanym

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne 1 REGULAMIN USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ŚWIADCZONEJ PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ PÓŁNOC W CZĘSTOCHOWIE I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i zakres świadczenia usług dostępu

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu do sieci 'Studio 7'

Regulamin dostępu do sieci 'Studio 7' Regulamin dostępu do sieci 'Studio 7' 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE W treści niniejszego Regulaminu użyte w nim określenia będą miały następujące znaczenia: ISP Firma Studio 7 Magdalena Walczak, ul.jagiełły

Bardziej szczegółowo

Regulamin firmy @ALFANET Małolepszy Marcin w zakresie świadczenia usług dostępu do sieci Internet oraz Telefonii Cyfrowej (obowiązuje od 1.10.

Regulamin firmy @ALFANET Małolepszy Marcin w zakresie świadczenia usług dostępu do sieci Internet oraz Telefonii Cyfrowej (obowiązuje od 1.10. Regulamin firmy @ALFANET Małolepszy Marcin w zakresie świadczenia usług dostępu do sieci Internet oraz Telefonii Cyfrowej (obowiązuje od 1.10.2013) Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin NET-COM Tomasz Łaguna do sieci NET-COM" Usługa świadczona przez Firmę NET-COM" Tomasz Łaguna

Regulamin NET-COM Tomasz Łaguna do sieci NET-COM Usługa świadczona przez Firmę NET-COM Tomasz Łaguna Regulamin NET-COM Tomasz Łaguna do sieci NET-COM" Usługa świadczona przez Firmę NET-COM" Tomasz Łaguna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE W treści niniejszego Regulaminu użyte w nim określenia będą miały następujące

Bardziej szczegółowo

1 TERMINOLOGIA 1.1 OPERATOR Firma INTKOMP KRZYSZTOF BARYŁA z siedzibą Sośno 89-412, Zielonka 15, oddziałem: Bydgoszcz ul. Saperów 228 Bydgoszcz,

1 TERMINOLOGIA 1.1 OPERATOR Firma INTKOMP KRZYSZTOF BARYŁA z siedzibą Sośno 89-412, Zielonka 15, oddziałem: Bydgoszcz ul. Saperów 228 Bydgoszcz, 1 TERMINOLOGIA 1.1 OPERATOR Firma INTKOMP KRZYSZTOF BARYŁA z siedzibą Sośno 89-412, Zielonka 15, oddziałem: Bydgoszcz ul. Saperów 228 Bydgoszcz, świadcząca usługi internetowe. 1.2 ABONENT Osoba fizyczna,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C.

Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C. Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Firma Automatyka- Control S.C. z siedzibą w Policach na ul. Marii Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r.

Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r. Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r. I. Postanowienia ogólne 1.Niniejszy Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki Operatora oraz Abonenta. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU PRZEZ FIRMĘ MP INTERNET S.C.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU PRZEZ FIRMĘ MP INTERNET S.C. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU PRZEZ FIRMĘ MP INTERNET S.C. 1: DEFINICJE POJĘĆ W treści niniejszego Regulaminu użyte w nim określenia będą miały następujące znaczenia: o OPERATOR - firma

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN korzystania z usług Firmy NetService

REGULAMIN korzystania z usług Firmy NetService REGULAMIN korzystania z usług Firmy NetService 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE W treści niniejszego Regulaminu użyte w nim określenia będą miały następujące znaczenia: WŁAŚCICIEL-FIRMA Firma NetService działająca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU Przez STI,,INGRAM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU Przez STI,,INGRAM Regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU Przez STI,,INGRAM 1. ZNACZENIE POJĘĆ UŻYTYCH W TREŚCI REGULAMINU ABONAMENT miesięczna opłata uiszczana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet

Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet I. DEFINICJE II. ZASADY OGÓLNE III. ZAWARCIE UMOWY IV. ZMIANY DO UMOWY V. INSTALACJA I AKTYWACJA USŁUGI VI. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet

Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet I. DEFINICJE II. ZASADY OGÓLNE III. ZAWARCIE UMOWY IV. ZMIANY DO UMOWY V. INSTALACJA I AKTYWACJA USŁUGI VI. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOSTĘP DO SIECI SSSI (Specjalna Sudecka Strefa Internetowa)

UMOWA O DOSTĘP DO SIECI SSSI (Specjalna Sudecka Strefa Internetowa) UMOWA O DOSTĘP DO SIECI SSSI numer umowy...zawarta w dniu...w..., pomiędzy: Michałem Kozakiem zam. Świdnica ul. Okrężna 68/3 prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą GEOSPACE Michał Kozak z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SIECI ROZDZIAŁ I:

REGULAMIN SIECI ROZDZIAŁ I: ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej "Regulaminem", został wydany na podstawie art. 384 1 kodeksu cywilnego oraz odpowiednich przepisów regulujących działalność w zakresie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ś wiadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P.H.U. DatexNet Waldemar Śtawski dla odbiorco w.

Regulamin Ś wiadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P.H.U. DatexNet Waldemar Śtawski dla odbiorco w. 1. Przedmiot regulaminu i postanowienia wstępne. 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie określają : - tryb i warunki zawierania, rozwiązywania oraz wygaśnięcia umów, - zasady wnoszenia płatności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Niniejszy Regulamin Świadczenia Publicznie Dostępnych Usług Telekomunikacyjnych (dalej: Regulamin) obowiązuje dla Usług świadczonych przez BIALL-NET Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Skaynet Sp. z o.o., zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE sttb Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zapewnienie przez Stowarzyszenie Telewizja Teofilów B z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA ZAWARCIA UMOWY

1. POSTANOWIENIA ZAWARCIA UMOWY 1. POSTANOWIENIA ZAWARCIA UMOWY 1.1. Niniejszy Regulamin uzupełnia warunki Umowy i określa zakres świadczonych Usług, oraz informacje porządkowe. Operator zobowiązuje się do świadczenia Usług na zasadach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Regulamin Promocji E-FAKTURA NADAJNIK na świadczenia Usługi Dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Nr umowy: numer_umowy zawarta dnia data_zawarcie we Włodawie pomiędzy: Dostawcą Usług: Telekomunikacja Wschód spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin szczegółowy świadczenia usług dostępu do Internetu przez Firmę MS-NET z siedzibą w Dobczycach.

Regulamin szczegółowy świadczenia usług dostępu do Internetu przez Firmę MS-NET z siedzibą w Dobczycach. Regulamin szczegółowy świadczenia usług dostępu do Internetu przez Firmę MS-NET z siedzibą w Dobczycach. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Niniejszy Regulamin szczegółowy, zwany dalej Regulaminem internetowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ OBSŁUGIWANEJ PRZEZ OPERATORA NETDRIVE.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ OBSŁUGIWANEJ PRZEZ OPERATORA NETDRIVE.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ OBSŁUGIWANEJ PRZEZ OPERATORA NETDRIVE.PL POSTANOWIENIA OGÓLNE I. SŁOWNICZEK W treści niniejszego Regulaminu użyte w nim określenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Obowiązuje od 1 lutego 2014 r.

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Obowiązuje od 1 lutego 2014 r. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Obowiązuje od 1 lutego 2014 r. ROZDZIAŁ I. Wstęp oraz definicje. 1 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH I. Wstęp oraz definicje. 1. 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci KSK.NET s.c, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i

Bardziej szczegółowo