REGULAMIN Abonenta sieci komernet z dostępem do internetu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN Abonenta sieci komernet z dostępem do internetu"

Transkrypt

1 REGULAMIN Abonenta sieci komernet z dostępem do internetu 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, został sporządzony na podstawie art Kodeksu Cywilnego i stanowi integralną część Umowy Ilekroć w Regulaminie używa się podanych niżej terminów, należy je rozumieć następująco: - Abonent: osoba fizyczna zameldowana w lokalu lub posiadająca do niego tytuł prawny, z którą została zawarta Umowa o dostęp do sieci komernet; osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą i posiadająca tytuł prawny do lokalu, z którą została zawarta Umowa o dostęp do sieci komernet - Operator: firma komernet Tomasz Wochowiec z siedzibą w: Ozimek, ul. Dłuskiego 7c/9; adres korespondencyjny: Opole, ul. Korczaka 17; zarządza lokalną siecią komputerową - Administrator: osoba zarządzająca na zlecenie operatora lokalną siecią komputerową - Umowa: umowa o zapewnienie dostępu do sieci komernet, zawarta pomiędzy Abonentem a Operatorem - Sieć komernet: sieć transmisji danych wykorzystująca protokół TCP/IP, posiadająca stałe łącze do sieci internet, eksploatowana przez Operatora i będąca wyłącznie jego własnością - Cennik usług: cennik zawierający aktualne wartości pieniężne w PLN za usługi świadczone przez Operatora - Osprzęt aktywny: urządzenia elektroniczne umożliwiające podłączenie Abonenta do sieci komernet (karty sieciowe, anteny radiowe wraz z okablowaniem, indywidualne punkty dostępowe, koncentratory sieciowe itp.) - Osprzęt pasywny: osprzęt niezbędny do montażu urządzeń umożliwiających podłączenie Abonenta do sieci komernet (mocowania anten, wsporniki itp.) 1.3. Przez aktywację dostępu do sieci komernet w lokalu zajmowanego przez Abonenta rozumie się jednorazowe: - zainstalowanie wewnątrz komputera Abonenta urządzeń aktywnych wraz z doprowadzeniem do nich odpowiednich przewodów - skonfigurowanie urządzeń aktywnych i udostępnienie sygnału pozwalającego na podłączenie Abonenta do sieci komernet 1.4. Opłata aktywacyjna, której wartość określa Cennik usług obejmuje czynności określone w punkcie 1.3. Osprzęt aktywny zainstalowany u Abonenta stanowi element składowy sieci komernet i jest własnością Operatora. Operator świadczy bezpłatne usługi gwarancyjne i pogwarancyjne (z wykluczeniem awarii, których przyczyny leżą po stronie Abonenta) W razie braku u Abonenta odpowiedniego osprzętu pasywnego umożliwiającego montaż urządzeń Operatora, na prośbę Abonenta Operator może dostarczyć i zamontować osprzęt umożliwiający instalację urządzeń Operatora niezbędnych do świadczenia usługi dostępu do sieci komernet. Koszt wykonania w/w usługi zostanie oszacowany na podstawie zatwierdzonego przez Abonenta kosztorysu i pokryty w całości przez Abonenta Comiesięczna opłata abonamentowa, której wartość określa Cennik usług obejmuje: - zapewnienie dostępu do sieci komernet - zapewnienie dostępu do sieci internet z prędkością dołączenia zgodną z wybranym pakietem: MINI, STANDARD lub MAXI - konserwację sieci i usuwanie awarii niezależnych od Abonenta 1.7. Przez zapewnienie dostępu do sieci komernet rozumie się nielimitowany czasowo dostęp jednego komputera Abonenta do sieci komernet. W ramach dostępu do sieci komernet Operator zapewnia dostęp do sieci internet. Dostęp nie obejmuje możliwości uruchomienia przez Abonenta własnego serwera usług, ze skierowaniem tych usług poza sieć komernet. Strona nr: 1 z 7

2 2. Aktywacja dostępu do sieci komernet 2.1. Operator zobowiązuje się do doprowadzenia łącza sieciowego do lokalu Abonenta w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy. Abonent zobowiązuje się do udostępniania w tym terminie zajmowanego przez siebie lokalu upoważnionemu pracownikowi Operatora w celu wykonania wizji lokalnej a następnie doprowadzenia łącza sieciowego. Nieudostępnienie lokalu spowoduje odpowiednie, uzgodnione przez strony przesunięcie terminu Aktywacja zostanie dokonana w dniu wykonania czynności wskazanej w punkcie 2.1. i potwierdzona protokołem aktywacji usługi dostępu do sieci komernet W celu aktywacji usługi dostępu do sieci komernet Abonent powinien posiadać zestaw komputerowy pozwalający na uruchomienie systemów operacyjnych: Windows 9x/ME, Windows 2000, Windows XP, posiadający wolny jeden port PCI do montażu urządzeń aktywnych. 3. Warunki świadczenia usługi 3.1. Łącze sieciowe Operatora przeznaczone jest tylko i wyłącznie do korzystania na zasadach określonych w Regulaminie Operator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek danych w komputerze Abonenta (pliki, dokumenty, ustawienia konfiguracyjne itp.), do którego mogło dojść w trakcie instalacji, konfiguracji komputera należącego do Abonenta i podłączania go do łącza sieciowego Operatora Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść i zawartość danych przesyłanych przez udostępnione łącze sieciowe jak również za straty wynikłe z zastosowania lub niemożności zastosowania informacji lub oprogramowania uzyskanego z sieci Operator ZDECYDOWANIE zaleca Abonentowi zainstalowanie w komputerze oprogramowania antywirusowego i dokonywania okresowej kontroli antywirusowej wszelkich danych, znajdujących się w pamięci komputera Abonenta, jak też do kontrolowania pod tym kątem wszelkich danych, uzyskanych za pomocą sieci komernet lub innych źródeł Adres głównego konta poczty elektronicznej Abonenta w sieci komernet jest obowiązującym adresem, na który Operator przesyła komunikaty wiążące się z działalnością Operatora oraz informacje marketingowe. Informacja wysłana przez Operatora na ten adres uważana jest za otrzymaną przez Abonenta w terminie 3 dni roboczych począwszy od dnia jej wysłania Adres konta poczty elektronicznej Operatora: stanowi obowiązujący adres dla Abonentów w zakresie przesyłania Operatorowi wszelkich oświadczeń, dla których przepisy Umowy i Regulaminu nie wymagają zachowania innej formy, chyba że nie jest to możliwe z przyczyn natury technicznej. Jeżeli z przekazanym tą drogą oświadczeniem wiążą się jakiekolwiek obowiązki dla Operatora (np. Abonent zleci wykonanie usługi) wówczas dla jego skuteczności wymagane jest, aby w ciągu 24 godzin od daty wysłania oświadczenia Operator telefonicznie potwierdził przyjęcie tego oświadczenia Abonent wyraża zgodę na dokonywanie przez Operatora kontroli prawidłowości działania instalacji w lokalu Abonenta. O zamiarze przeprowadzenia kontroli instalacji Abonent zostanie powiadomiony za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Przeprowadzający kontrolę pracownicy Operatora będą posiadać pisemne zaświadczenie Operatora o powierzeniu im obowiązku kontroli instalacji. Zaświadczenie będzie okazywane na życzenie Abonenta Zamieszczanie reklam bądź innych treści komercyjnych na stronach World Wide Web jest możliwe tylko po uzyskaniu przez Abonenta zgody Operatora oraz po wniesieniu dodatkowych opłat, zgodnie z obowiązującym Cennikiem usług Operator przydziela Abonentowi numer IP w sieci lokalnej, zobowiązując zarazem Abonenta do używania określonej karty sieciowej. Każda zmiana karty sieciowej musi być z przyczyn technicznych uzgodniona z Operatorem Po aktywacji Abonenta w sieci komernet, w ramach abonamentu i w czasie obowiązywania Umowy, Abonent otrzymuje: a) konto poczty elektronicznej o pojemności do 20MB b) 20MB przestrzeni dyskowej udostępnianej na serwerze Operatora na stworzenie własnej niekomercyjnej strony WWW Operator nie ponosi odpowiedzialności za zabezpieczenie danych zawartych w komputerze Abonenta przed ingerencją osób trzecich. Strona nr: 2 z 7

3 3.12. Serwis Operatora zapewnia Abonentowi w ramach opłaty aktywacyjnej pomoc techniczną przy pierwszym skonfigurowaniu komputera i sprawdzeniu funkcjonowania w nim odpowiedniej karty sieciowej przekazanej do użytkowania Abonentowi przez Operatora Operator zastrzega sobie prawo wyłączenia sieci komernet w czasie występowania niebezpiecznych dla sieci zjawisk atmosferycznych (w szczególności burze z wyładowaniami atmosferycznymi) na czas trwania tych zjawisk. Abonentowi za czas nieaktywności łącza z w/w przyczyny nie przysługuje prawo do obniżenia opłaty abonamentowej Abonent ma obowiązek odłączenia wszelkich urządzeń aktywnych w czasie występowania niebezpiecznych dla sieci zjawisk atmosferycznych (w szczególności burze z wyładowaniami atmosferycznymi) na czas trwania tych zjawisk. Abonentowi za czas nieaktywności łącza z w/w przyczyny nie przysługuje prawo do obniżenia opłaty abonamentowej Zabrania się korzystania z oprogramowania typu p2p umożliwiającego wymianę materiałów naruszających Prawo Autorskie i Prawa Pokrewne pod rygorem naruszenia Regulaminu. 4. Zasady korzystania z kont /www 4.1. Konto zakładane jest na serwerze Operatora. Poprzez konto rozumie się przydzielenie Abonentowi przestrzeni dyskowej serwera, przeznaczonej na korespondencję elektroniczną i stronę WWW Abonenta. Szczegółowe informacje zostaną podane przez Administratora po założeniu konta Abonent zobowiązuje się do wykorzystywania konta i strony WWW zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, tzn. na swoich stronach WWW nie będzie publikował treści z tym prawem sprzecznych. W szczególności zabronione jest umieszczanie i rozpowszechnianie: a) treści nawołujących do nienawiści rasowej, etnicznej, religijnej itp. b) materiałów pornograficznych lub propagujących przemoc c) materiałów dotyczących działań powodujących lub umożliwiających nielegalne wejście w posiadanie danych lub zniszczenie danych (m.in.: łamanie i niszczenie zabezpieczeń sieciowych czy haseł, podsłuchu ruchu sieciowego, wirusy komputerowe) d) materiałów naruszających Prawo Autorskie i Prawa Pokrewne (w szczególności plików audio/wideo) 4.3. Operator zastrzega sobie prawo do niezwłocznego zablokowania konta Abonenta bez informowania go o tym w przypadku: a) nieprzestrzegania postanowień Regulaminu, a w szczególności punktu 4.2 Regulaminu b) przekroczenia przydzielonej Abonentowi przestrzeni dysku serwera 4.4. Odblokowanie konta następuje po skontaktowaniu się Abonenta z Operatorem i uzgodnieniu warunków odblokowania Umieszczanie w ogólnodostępnym katalogu na serwerze skryptów i programów wykonywalnych (w szczególności skryptów CGI) może nastąpić tylko po uprzednim uzyskaniu zgody Operatora (nie dotyczy to JavaScript i php3/4). W przeciwnym wypadku skrypty zostaną usunięte Pełną odpowiedzialność za zawartość i wykorzystanie konta ponosi Abonent Operator zastrzega sobie prawo rozsyłania Abonentom listów reklamowych lub innych treści komercyjnych na zlecenie osób trzecich Listy wysyłane przez Abonenta do Operatora mogą być publikowane anonimowo na stronie internetowej Operatora bez zgody Abonenta w celu utworzenia FAQ (forum najczęściej zadawanych pytań) Operator zastrzega sobie prawo wyłącznej decyzji odnośnie spraw związanych z przestrzeganiem zasad punktu 4 (w tym w szczególności punktu 4.2 c). 5. Usuwanie usterek 5.1. Operator zobowiązuje się do usuwania awarii w obrębie sieci w terminie do 3 dni roboczych (za godziny robocze przyjmuje się godziny do w dni robocze), licząc od dnia i godziny powiadomienia o awarii Mechaniczne uszkodzenie instalacji w lokalu Abonenta zostanie usunięte na koszt Abonenta, stosownie do opłaty z Cennika usług lub kosztorysu zatwierdzonego przez Abonenta. Strona nr: 3 z 7

4 5.3. Awarie wynikłe wskutek wadliwego działania sprzętu Abonenta mogą zostać odpłatnie usunięte na zlecenie Abonenta przez Operatora Obsługa techniczna sprzętu komputerowego i oprogramowania Abonenta niezbędnego do pracy w sieci może być dokonywana odpłatnie przez Operatora, o ile Abonent zgłosi stosowny wniosek. Odpłatność za te usługi zostanie ustalona na podstawie aktualnego Cennika usług lub kosztorysu zatwierdzonego przez Abonenta. Operator określa również warunki gwarancji na wykonane usługi Abonent zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Operatora o awariach występujących w sieci komernet, jak również do zapewnienia dostępu do miejsca ich wystąpienia. Abonent może zgłosić wystąpienie awarii: - telefonicznie na numery telefonów: , pocztą elektroniczną na adres: - pocztą na adres Operatora adres korespondencyjny 5.6. Reklamacje dotyczące usług wykonywanych przez Operatora powinny być zgłaszane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres Operatora adres korespondencyjny. 6. Opłaty 6.1. W ramach jednorazowej opłaty za aktywację usługi wynikającej z Cennika usług Operator udostępnia łącze do sieci komernet dla jednego komputera w lokalu Abonenta. Udostępnienie łączy dla więcej niż jednego komputera jest możliwe wyłącznie poprzez zawarcie odrębnej Umowy Operatora z Abonentem Począwszy od dnia dokonania aktywacji Abonent zobowiązany jest do uiszczania miesięcznego abonamentu tytułem dostępu do sieci komernet bez względu na faktyczny czas ich użytkowania Opłata abonamentowa jest płatna z góry do 7 dnia każdego miesiąca, w którym usługa jest świadczona. Płatność może być dokonywana na drukach otrzymanych od Operatora, na standardowych drukach pocztowych lub w drodze przelewu bankowego na konto wskazane przez Operatora W przypadku uiszczania abonamentu za niepełny miesiąc, w którym dokonano aktywacji Abonent uiszcza opłatę miesięczną proporcjonalną do okresu świadczenia usługi w niepełnym miesiącu, wyliczaną zgodnie ze wzorem: x/30 wartości podstawowej abonamentu, gdzie x oznacza liczbę dni, podczas których Operator świadczył usługę na rzecz Abonenta Abonent ma prawo uiścić abonament z góry za dwa kolejne lub więcej miesięcy. Opłacanie abonamentu z góry za przyszłe miesiące rozliczeniowe gwarantuje zachowanie przez Operatora wysokości abonamentu za te miesiące na poziomie obowiązującym za pierwszy miesiąc przedpłaty. Abonent jest zobowiązany do dokładnego wskazania okresu, za który jest dokonywana przedpłata Operator zastrzega sobie prawo do zmiany obowiązującego Cennika usług po upływie okresu 12 miesięcy od daty podpisania Umowy. W takim przypadku Operator zawiadomi Abonenta na piśmie wysłanym wraz z drukiem służącym do uiszczenia opłat według nowych stawek. Zmiana wysokości opłat zawartych w Cenniku usług po upływie okresu 12 miesięcy od daty podpisania Umowy nie stanowi zmiany Umowy Operator zastrzega sobie prawo do zmiany obowiązującego Cennika usług przed upływem okresu 12 miesięcy od daty podpisania Umowy w przypadku, gdy ulegnie zmianie stawka podatku od towarów i usług VAT (np. z 7% na 22%). Zmiana ceny stanowić będzie różnicę między aktualną i nieaktualną wartością podatku od towarów i usług VAT i zwiększającą wartość opłaty abonamentowej. Operator o fakcie zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT zawiadomi Abonenta na piśmie wysłanym wraz z drukiem służącym do uiszczenia opłat według nowych stawek W przypadku niemożności uzyskania przez Abonenta dostępu do sieci komernet z winy Operatora w okresie powyżej trzech następujących po sobie dni Abonentowi przysługuje prawo do zwrotu odpowiedniej części abonamentu. Abonament zostanie zwrócony w wysokości stanowiącej x/30 wartości podstawowej abonamentu, gdzie x oznacza liczbę dni, podczas których Abonent był pozbawiony możliwości korzystania z usługi Wszelkie opłaty będą dokonywane na konto Operatora lub na inne konto wskazane przez Operatora Abonent ma obowiązek uiścić kwotę ustawowych odsetek od zaległych należności na rzecz Operatora bez odrębnego wezwania do zapłaty. Dokonywane przez Abonenta wpłaty będą w pierwszej kolejności zaliczane na poczet odsetek Operator zastrzega sobie prawo do pobierania dodatkowych opłat za świadczenie usług dodatkowych, zgodnie z obowiązującym Cennikiem usług lub kosztorysem zatwierdzonym przez Abonenta. Strona nr: 4 z 7

5 6.12. Abonent może zawiesić korzystanie z dostępu do sieci komernet przez okres maksymalnie 2 miesięcy raz na 2 lata, zawiadamiając o tym Operatora z 30-dniowym wyprzedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca oraz z góry określając datę reaktywacji łącza sieciowego. Za czasową dezaktywację łącza Abonent zobowiązany będzie do uiszczania jednorazowej opłaty w wysokości połowy abonamentu za okres zawieszenia korzystania z sieci komernet. Przez okres nie korzystania z dostępu do sieci komernet Abonent będzie zwolniony z obowiązku uiszczania miesięcznego abonamentu Jakiekolwiek przerwy w uzyskiwaniu połączenia sieciowego, niezawinione przez Operatora nie zwalniają Abonenta od terminowego uiszczania stosownych opłat Za datę uregulowania należności przyjmuje się datę uznania wpłaty przez Bank prowadzący rachunek komernet Istniejące okablowanie w lokalu mieszkaniowym nie zwalnia Użytkownika z konieczności uiszczenia opłaty aktywacyjnej przy podpisywaniu nowej Umowy na korzystanie z usługi w tym lokalu. 7. Naruszenie Regulaminu 7.1. Naruszeniem Regulaminu przez Abonenta jest w szczególności: a) celowe działanie powodujące zawieszenie lub blokowanie komputerów innych użytkowników sieci komernet oraz sieci internet b) podłączenie do sieci komernet jakiegokolwiek urządzenia aktywnego, na które nie została zawarta oddzielna umowa lub udostępnienie łącza osobom trzecim c) umieszczanie w sieci komernet oraz w sieci internet nielegalnych informacji i danych d) działanie niezgodne z netykietą, czyli ogólnie pojętą kulturą sieciową, a zwłaszcza używanie obelżywego lub nieprzyzwoitego języka, zamieszczanie materiałów niezgodnych z prawem lub powszechnie uznanych za obraźliwe, przechwytywanie danych innych użytkowników sieci komernet lub sieci internet, ingerowanie w ich sprzęt i oprogramowanie bez ich zgody e) nieautoryzowana zmiana karty sieciowej f) umożliwienie innym użytkownikom dostępu do sieci komernet bez zgody Operatora g) zamieszczanie bez zgody Operatora materiałów reklamowych i informacji komercyjnych, których umieszczenie może przynieść dochód właścicielowi strony lub innej osobie h) używanie zastrzeżonych numerów IP lub nazw komputerów i) wszelkie inne działanie powodujące zakłócenia w funkcjonowaniu sieci komernet lub mające negatywne konsekwencje dla innych użytkowników sieci komernet j) korzystanie z oprogramowania typu p2p umożliwiającego wymianę materiałów naruszających Prawo Autorskie i Prawa Pokrewne W przypadku stwierdzenia zdarzenia opisanego w punkcie 7.1.f Operator poinformuje Abonenta o dokonanym naruszeniu i rozwiąże Umowę ze skutkiem natychmiastowym, odłączając Abonenta od sieci komernet; jeżeli odłączenie następuje przed upływem 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy Abonent zobowiązany jest uiścić opłatę zgodnie ze wzorem: 12 miesięcy (-) ilość opłaconych miesięcznych abonamentów (*) kwota abonamentu. Operator zażąda wypłaty kary pieniężnej w wysokości 10-krotnej opłaty aktywacyjnej zawartej w Umowie podpisanej z Abonentem. W takim przypadku komernet zastrzega sobie także prawo dochodzenia odszkodowania, przewyższającego karę umowną, adekwatnego do poniesionych szkód Jeżeli Abonent naruszył Regulamin: a) po raz pierwszy - Operator poinformuje go o dokonanym naruszeniu z ostrzeżeniem, iż kolejne naruszenie spowoduje zawieszenie Abonenta w prawach użytkownika sieci lub - w uzasadnionych przypadkach - rozwiązanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym i odłączenie Abonenta od sieci komernet b) po raz drugi - Operator poinformuje go o dokonanym naruszeniu i o zawieszeniu świadczenia usług przez Operatora na ustalony okres (minimum 10 dni), co nie ma wpływu na obowiązek uiszczenia abonamentu w pełnej wysokości. Operator może jednak pominąć procedurę zawieszenia i rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz odłączyć Abonenta od sieci komernet c) po raz trzeci - Operator poinformuje go o dokonanym naruszeniu i rozwiąże Umowę ze skutkiem natychmiastowym, odłączając Abonenta od sieci komernet; jeżeli odłączenie następuje przed upływem 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy Abonent zobowiązany jest uiścić opłatę zgodnie ze wzorem: 12 miesięcy (-) ilość opłaconych miesięcznych abonamentów (*) kwota abonamentu Strona nr: 5 z 7

6 d) Abonent ponosi wszelkie finansowe skutki naruszenia Regulaminu (np. zniszczenia danych innych użytkowników sieci komernet i sieci internet) 8. Ograniczenia odpowiedzialności 8.1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie sieci spowodowane przyczynami od niego niezależnymi: działaniem siły wyższej (klęski żywiołowe, wojny, strajki generalne itp.), awariami systemów i łączy innych dostawców, ingerencją urzędów i instytucji administracji państwowej i osiedlowej Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie i bezpośrednie spowodowane wystąpieniem siły wyższej oraz z przyczyn niezależnych od Operatora (np. zakłóceń przesyłu sygnału internetowego, przerwy w dostawie prądu elektrycznego oraz z tytułu konserwacji urządzeń wzmacniających). 9. Rozwiązanie Umowy 9.1. Abonentowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli z przyczyn leżących po stronie Operatora Abonent był pozbawiony dostępu do sieci komernet przez okres ponad 30 dni w sposób ciągły Abonentowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia po upływie okresu minimalnego wskazanego w punkcie 2a Umowy Operatorowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Abonenta i odłączenia go od sieci komernet, jeżeli: a) Abonent zalega z opłatą abonamentu za więcej niż jeden okres płatności b) Abonent udostępni sygnał osobie trzeciej, podłączy do sieci komernet kolejne urządzenie aktywne inne od tego, którego niniejsza umowa dotyczy lub udostępni sygnał poza lokal, którego niniejsza umowa dotyczy: w tym wypadku Operator może również domagać się od Abonenta odszkodowania w wysokości abonamentu za okres korzystania z sygnału przez osobę trzecią lub kolejne urządzenie aktywne, nie mniej jednak niż 3-krotną wysokość miesięcznego abonamentu c) Abonent dokona samowolnej przeróbki instalacji; w tym wypadku Operator może domagać się również przywrócenia stanu poprzedniego oraz odszkodowania d) Abonent nie dopuści do okresowej kontroli instalacji e) Abonent narusza postanowienia Regulaminu w sposób określony w punkcie 7. l. f) Abonent naruszył postanowienia Umowy g) Abonent działa na szkodę Operatora 9.4. Korzystając z sieci komernet oraz z sieci internet, Abonent zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa mogących wiązać się z tą czynnością. W szczególności Abonent zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zmianami) Ponowne przyłączenie Abonenta do sieci może nastąpić w terminie 7 dni od daty zawarcia w siedzibie Operatora nowej umowy o zapewnienie dostępu do sieci komernet po uiszczeniu opłat w wysokości obowiązującej w Cenniku usług Operatora w dacie ponownego przyłączenia do sieci oraz po uregulowaniu zaległych należności wraz z ustawowymi odsetkami. W uzasadnionych przypadkach Operator może odmówić ponownego przyłączenia do sieci Umowa wygasa w następujących przypadkach: - jeżeli realizacja zadania opisana w punkcie 2 Regulaminu nie będzie możliwa z przyczyn technicznych - jeżeli realizacja zadania opisana w punkcie 2 Regulaminu nie będzie możliwa z przyczyn niezależnych od Operatora - śmierci Użytkownika będącego osobą fizyczną lub likwidacji podmiotu gospodarczego; za datę wygaśnięcia umowy przyjmuje się datę zawiadomienia na piśmie komernet o śmierci/likwidacji Użytkownika. Do chwili zawiadomienia komernet ma prawo naliczać wynagrodzenie zgodne z Umową. Spadkobierca/y mogą wejść w prawa i obowiązki Użytkownika na swój wniosek złożony w postaci aneksu do Umowy. Strona nr: 6 z 7

7 10. Postanowienia końcowe Abonent nie przeniesie jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez uprzedniego uzyskania zgody Operatora, wyrażonej w formie pisemnej Zmiana lokalu przez Abonenta nie powoduje rozwiązania Umowy, o ile Abonent złoży stosowny wniosek, a nowy lokal znajduje się w zasięgu sieci Operatora. W tym przypadku Operator może naliczyć opłatę za przeniesienie łącza zgodnie z punktem 1.5. Zmiana adresu Abonenta zostanie zaznaczona w pisemnym aneksie do Umowy W przypadku zmiany adresu przez Abonenta, połączonej z rezygnacją z dostępu do sieci komernet, rozwiązujący Umowę Abonent jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za bieżący okres rozliczeniowy, po którym następuje rozwiązanie Umowy W przypadku zbycia przez Abonenta praw do lokalu, w którym zainstalowane jest łącze sieci komernet nabywca lokalu ma możliwość zawarcia z Operatorem Umowy o dostęp do sieci komernet w miejsce zbywcy lokalu. Wówczas opłata za przyłączenie do sieci nie przekroczy 1/3 opłaty instalacyjnej, o której mowa w punkcie 1.5. W tym przypadku sprzedającego lokal nie obowiązuje punkt Jeżeli Abonent nie powiadomi Operatora o dokonanym zbyciu lokalu, wówczas jest on odpowiedzialny za płatności abonamentu, pomimo że z sygnału faktycznie korzysta osoba trzecia Abonent jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Operatora o każdorazowej zmianie adresu korespondencyjnego, zamieszkania, siedziby, wszczęciu wobec niego postępowań upadłościowych oraz innych postępowań sądowych mogących mieć wpływ na realizację Umowy Operator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. O zmianie Regulaminu Abonent zostanie powiadomiony pisemnie, co najmniej 30 dni przed wejściem w życie zmian. Zmiana niniejszego Regulaminu w sposób wyżej określony nie stanowi zmiany Umowy Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności Wszelkie reklamacje, co do wysokości należności nie zwalniają Użytkownika od uregulowania jej na rzecz komernet W przypadku sporów wynikających na tle Umowy, Regulaminu czy Cennika usług Użytkownik nie ma prawa podnosić zarzutu, iż nie został zapoznany z treścią w/w a tym samym jego prawa zostały ograniczone Strony przewidując długofalową współpracę deklarują chęć rozwiązywania spraw spornych w duchu poszanowania interesów partnera. Jeżeli przy realizacji Umowy okaże się, że jej klauzule nie obejmują problemów, które przy podpisywaniu Umowy były niemożliwe lub trudne do przewidzenia Strony zobowiązują się je rozwiązywać z wzajemną przychylnością w drodze negocjacji i kompromisów Ewentualne spory wynikające z niniejszej Umowy a nierozstrzygnięte w trybie zaproponowanym w punkcie Strony kierują do Sądu właściwego dla siedziby pozwanego. Na tym zakończono treść Regulaminu. Strona nr: 7 z 7

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin, zwany dalej "Regulaminem", został wydany na podstawie art. 385 2 kodeksu cywilnego. 2. Ilekroć w Regulaminie użyto podane niżej słowa, należy je rozumieć w podanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Świadczenia usług dostępu do Internetu w sieci WIESZOWANET

REGULAMIN Świadczenia usług dostępu do Internetu w sieci WIESZOWANET REGULAMIN Świadczenia usług dostępu do Internetu w sieci WIESZOWANET 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin, zwany dalej "Regulaminem", został wydany na podstawie art. 385 2 kodeksu cywilnego. 1.2. Użyte

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r.

Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r. Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r. I. Postanowienia ogólne 1.Niniejszy Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki Operatora oraz Abonenta. 1

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU Przez STI,,INGRAM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU Przez STI,,INGRAM Regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU Przez STI,,INGRAM 1. ZNACZENIE POJĘĆ UŻYTYCH W TREŚCI REGULAMINU ABONAMENT miesięczna opłata uiszczana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN korzystania z usług Firmy NetService

REGULAMIN korzystania z usług Firmy NetService REGULAMIN korzystania z usług Firmy NetService 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE W treści niniejszego Regulaminu użyte w nim określenia będą miały następujące znaczenia: WŁAŚCICIEL-FIRMA Firma NetService działająca

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online 1. Cel oraz opis usługi 1.1. Celem niniejszego dokumentu jest określenie warunków korzystania w oprogramowania znajdującego się na platformie należącej

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe abonenta: Adres,

Dane teleadresowe abonenta: Adres, Umowa nr zawarta pomiędzy Bajt Computers (operator), z siedzibą i adresem w Busku Zdroju (28-100) przy ul. Partyzantów 25a zarejestrowaną pod nr 2993.w Urzędzie Miasta i Gminy Busko zwanym dalej operatorem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin szczegółowy świadczenia usług dostępu do Internetu przez Firmę MS-NET z siedzibą w Dobczycach.

Regulamin szczegółowy świadczenia usług dostępu do Internetu przez Firmę MS-NET z siedzibą w Dobczycach. Regulamin szczegółowy świadczenia usług dostępu do Internetu przez Firmę MS-NET z siedzibą w Dobczycach. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Niniejszy Regulamin szczegółowy, zwany dalej Regulaminem internetowym

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług nr

Umowa o świadczenie usług nr Umowa o świadczenie usług nr Zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Firmą AirCity, Krzysztof Arkadiusz Janukowicz, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Poznaniu pod nr ewid. 44326/2004/S z siedzibą

Bardziej szczegółowo

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG Wykonanie instalacji i podłączenie Abonenta do sieci Operatora nastąpi nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SIECI ROZDZIAŁ I:

REGULAMIN SIECI ROZDZIAŁ I: ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej "Regulaminem", został wydany na podstawie art. 384 1 kodeksu cywilnego oraz odpowiednich przepisów regulujących działalność w zakresie

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet

Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet zawarta w dniu.. pomiędzy: MAGIS MEDIANET Jacek Krzciuk z siedzibą w Dębnie 74-400, ul. Mickiewicza 13, NIP 851 100 39 66, REGON 321011914., e- mail:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOSTĘP DO SIECI SSSI (Specjalna Sudecka Strefa Internetowa)

UMOWA O DOSTĘP DO SIECI SSSI (Specjalna Sudecka Strefa Internetowa) UMOWA O DOSTĘP DO SIECI SSSI numer umowy...zawarta w dniu...w..., pomiędzy: Michałem Kozakiem zam. Świdnica ul. Okrężna 68/3 prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą GEOSPACE Michał Kozak z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.01.2010r.

Obowiązuje od 01.01.2010r. Regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu firmy NetSeven grupa ArtSeven S.C. Andrzej Dziuk, Grzegorz Adamczyk Obowiązuje od 01.01.2010r. Pojęcia używane e regulaminie 1 1. Operator - Firma NetSeven

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DPR.III zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy:

UMOWA NR DPR.III zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: UMOWA NR DPR.III.433.9.5.2014 zawarta w dniu..2014 r. w Kielcach pomiędzy: Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25 516 Kielce, NIP: 9591506120, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 R E G U L A M I N Spółdzielczej Sieci Telewizji Przewodowej (SSTP), dostępu do Wirtualnej Sieci Komputerowej (WSK) oraz Usług Towarzyszących Transmisji Danych (UTTD) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sieci Net-NG

REGULAMIN sieci Net-NG REGULAMIN sieci Net-NG prowadzonej przez NetGate Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Definicje 1. OPERATOR NetGate s.c. ul. Spółdzielcza 5 w Kłodzku, NIP 883-10-25-372, REGON 890380192, uprawniona do świadczenia

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA NR. zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0

UMOWA ABONENCKA NR. zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0 UMOWA ABONENCKA NR zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0 r. pomiędzy: 1. firmą BIEL.NET Dariusz Bielak, z siedzibą: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu. przez firmę NETWROK

Regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu. przez firmę NETWROK Regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu przez firmę NETWROK I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Operatorem usług jest NETWORK z siedzibą w Zajączkowie 38A, tel. 71/715-92-22, 782-289-027, biuro@netwrok.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH NR... /... / 2015

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH NR... /... / 2015 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH NR... /... / 2015 zawarta w dniu... w Krakowie pomiędzy:..., z siedzibą w Krakowie przy ul...., REGON:..., NIP:..., e-mail:..., wpisaną do rejestru KRS/EDG pod

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Dotyczy postępowania pn.: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet z doprowadzeniem łącza internetowego i instalacją niezbędnych urządzeń sieciowych w Obwodzie Utrzymania Drogi Krajowej S17 podległym

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej W dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych przez HSNETWORKS Dariusz Michałowski

Regulamin świadczenia usług hostingowych przez HSNETWORKS Dariusz Michałowski Regulamin świadczenia usług hostingowych przez HSNETWORKS Dariusz Michałowski Postanowienia zawarte w Regulaminie świadczenia usług hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla klientów biznesowych ZAMAWIAJĄCY PARAMETRY USŁUGI INSTALACJA CZAS TRWANIA UMOWY

Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla klientów biznesowych ZAMAWIAJĄCY PARAMETRY USŁUGI INSTALACJA CZAS TRWANIA UMOWY Telnet Solutions Ul. Czarnieckiego 11/42 37-450 Stalowa Wola Tel. +48 665-343-227 Umowa nr Kraków dn - - Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla klientów biznesowych 1 ZAMAWIAJĄCY Nazwa NIP

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczeń usług internetowych

Regulamin Świadczeń usług internetowych Regulamin Świadczeń usług internetowych... Postanowienia ogólne i wyjaśnienie wyrażeń umownych... 1 1. OPERATOR firma BEM-ECO Emilia Migura 78-540 Kalisz Pomorski, ul. Wczasowa 2, NIP 674-107-54-19, Regon

Bardziej szczegółowo

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone.

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone. REGULAMIN E-USŁUGI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem E-USŁUGI GRY MOBILNEJ (dalej: Gra ) jest firma ZEBRA PROJEKT GRY MOBILNE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 14 (02-727), wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy:

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Zakładem Energetycznym Łódź - Teren SA z siedzibą w (90-950) Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 58 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ FIRMĘ KOLNET

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ FIRMĘ KOLNET REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ FIRMĘ KOLNET 1 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług dostępu do Internetu przez KolNet Kolwas Mirosław z siedzibą w Grójcu

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu

Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie korzystania z usługi dostęp do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet

Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet Spis treści: Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet Dział I Definicje. Dział II Zakres i warunki świadczenia Usługi dostępu do Internetu za pomocą Sieci przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług hostingowych dhosting.pl

Regulamin usług hostingowych dhosting.pl Regulamin usług hostingowych dhosting.pl 1 Definicje 1. Abonent - usługobiorca (osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot nieposiadający osobowości prawnej) z którym zawarto Umowę. 2. Cennik - dokument

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH

UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH Zawarta w dniu... w Bierutowie na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych pomiędzy: 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usługi bezpłatnego dostępu do sieci Internet dla mieszkańców gminy Mrozy. Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z usługi bezpłatnego dostępu do sieci Internet dla mieszkańców gminy Mrozy. Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z usługi bezpłatnego dostępu do sieci Internet dla mieszkańców gminy Mrozy Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady usługi bezpłatnego dostępu do sieci Internet

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW (z dnia 16.03.2016 roku) 1 Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin został przygotowany zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W FIRMIE RZESZOWSKI.NET

REGULAMIN DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W FIRMIE RZESZOWSKI.NET REGULAMIN DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W FIRMIE RZESZOWSKI.NET I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.Aktywacja czynności mające na celu skonfigurowanie urządzeń w sieci teleinformatycznej,umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Umowa zawarta poza lokalem Operatora lub na odległość) zawarta w dniu...

Umowa nr... o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Umowa zawarta poza lokalem Operatora lub na odległość) zawarta w dniu... Umowa nr... o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Umowa zawarta poza lokalem Operatora lub na odległość) zawarta w dniu... w Toruniu w siedzibie Operatora przy ul. B. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu do sieci 'Studio 7'

Regulamin dostępu do sieci 'Studio 7' Regulamin dostępu do sieci 'Studio 7' 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE W treści niniejszego Regulaminu użyte w nim określenia będą miały następujące znaczenia: ISP Firma Studio 7 Magdalena Walczak, ul.jagiełły

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Zakład Elektro-Instalacyjny Artur Maślanka zwana dalej Operatorem z siedzibą w Woli Radziszowskiej 519 jest firmą działającą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług w zakresie dostępu do sieci Internet

REGULAMIN. świadczenia usług w zakresie dostępu do sieci Internet InfoProjekt 31-213 Kraków, ul. Bursztynowa 1/38 REGULAMIN świadczenia usług w zakresie dostępu do sieci Internet Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG przez InfoProjekt Kamil

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWERÓW WIRTUALNYCH (VPS)

REGULAMIN SERWERÓW WIRTUALNYCH (VPS) REGULAMIN SERWERÓW WIRTUALNYCH (VPS) 1 Definicje 1. Abonent - usługobiorca (osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot nieposiadający osobowości prawnej), z którym zawarto Umowę. 2. Operator - firma

Bardziej szczegółowo

ul. Gościńczyk Puławy Mobile :

ul. Gościńczyk Puławy Mobile : UMOWA o świadczenie usług i dostępu do Internetu w sieci telekomunikacyjnej Infosferis Krzysztof Dzirba zawarta w dniu 12.01.2016 w miejscowości Puławy pomiędzy: Infosferis Krzysztof Dzirba ul. Różana

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2010. Przedmiot umowy

UMOWA NR /2010. Przedmiot umowy Zawarta w dniu / / r. UMOWA NR /2010 pomiędzy: Zamieszkały(a) przy ul.: Legitymujący się dowodem osobistym nr.: PESEL/NIP: Tel.: G-G/Tlen: email: MAC: Login hasło: Adres IP: Nazwa nadajnika: zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET

Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET ARKNET Myślibórz, lipiec 2006 Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET Strona 1 z 9 Spis treści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU E-USŁUGI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU E-USŁUGI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU E-USŁUGI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: Operator Spółdzielnia Mieszkaniowa Załęska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r.

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 1. Onet-

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Strona: 1/14 Numer klienta: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Umowa numer, zawarta w dniu w Jaworznie pomiędzy: ART COM Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie 43-600, przy ul. Grunwaldzkiej 120,

Bardziej szczegółowo

Regulamin obsługi zamówień on-line Rolvet

Regulamin obsługi zamówień on-line Rolvet Regulamin obsługi zamówień on-line Rolvet rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego ROLVET znajdującego sie pod adresem internetowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CSIOZ/../2016

UMOWA NR CSIOZ/../2016 UMOWA NR CSIOZ/../2016 Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego zawarta w dniu.. 2016 r., pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie (00-184) przy ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ANNĘ TREPKA

UMOWA NR ANNĘ TREPKA UMOWA NR Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: DYREKTORA ANNĘ TREPKA działającego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA. Przedmiot zamówienia

WZÓR UMOWA. Przedmiot zamówienia WZÓR UMOWA zawarta w Opolu, w dniu... 2016 roku pomiędzy Powiatem Opolskim, 45-068 Opole, ul. 1 Maja 29 (NIP: 754 30 23 121) zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:.. a, zwanym dalej Wykonawcą.

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) po modyfikacji z dnia r

UMOWA (wzór) po modyfikacji z dnia r UMOWA (wzór) po modyfikacji z dnia 24.03.2017r zawarta w dniu... w Radomiu pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, NIP 796-010-15-60, Regon 670110416, Rejestr

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Usługi INFONET 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N. Usługi INFONET 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N Usługi INFONET 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Usługi INFONET określa zakres i warunki świadczenia usług transmisji danych w sieci szkieletowej wykonanej przez firmę INFOELTECH s.c.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Szczegóły dotyczące Oferty Promocyjnej

Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Szczegóły dotyczące Oferty Promocyjnej Regulamin Oferty Promocyjnej RePlay Ekstra Rozmowy w Firmie (24) przy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego Obowiązuje od 04.12.2012 do odwołania Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. 1 Przedmiot umowy

UMOWA NR /2015. 1 Przedmiot umowy Zawarta w dniu / / r. UMOWA NR /2015 pomiędzy: Zamieszkały(a) przy Legitymujący się dowodem osobistym nr.: PESEL/NIP: Tel.: G-G/Tlen: email: Dane do panelu klienta i-bok.pronet-serwis.pl Login: Hasło:

Bardziej szczegółowo

www.edelta.pl UMOWA NR.../2013 O ŚWIADCZENIE USŁUG DOSTEPU DO INTERNETU W SIECI E-DELTA Zawarta dnia...w Niegowonicach pomiędzy:

www.edelta.pl UMOWA NR.../2013 O ŚWIADCZENIE USŁUG DOSTEPU DO INTERNETU W SIECI E-DELTA Zawarta dnia...w Niegowonicach pomiędzy: UMOWA NR.../2013 O ŚWIADCZENIE USŁUG DOSTEPU DO INTERNETU W SIECI E-DELTA Zawarta dnia...w Niegowonicach pomiędzy: F.U.H. E-DELTA S.C. Zbigniew Kamiński, Dorota Skubiś Niegowonice ul. Bystrzynowska 8,

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Telekomunikacyjnych. Petrotel Sp. z o. o. INTERNET. Cennik wchodzi w życie z dniem roku.

Cennik Usług Telekomunikacyjnych. Petrotel Sp. z o. o. INTERNET. Cennik wchodzi w życie z dniem roku. Cennik Usług Telekomunikacyjnych Petrotel Sp. z o. o. INTERNET Cennik wchodzi w życie z dniem 01.01.2017 roku. Spis treści I. Teleinformatyczne Łącza Stałe......3 1. Łącza Symetryczne...3 2. RadioNET...4

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telekomunikacyjnych Dostęp do sieci Internet Usługa BiznesNET

Cennik usług telekomunikacyjnych Dostęp do sieci Internet Usługa BiznesNET Cennik usług telekomunikacyjnych Dostęp do sieci Internet Usługa BiznesNET Obowiązuje dla nowych umów oraz aneksów podpisanych od dnia 01.02.2008 1. Informacje podstawowe A. Niniejszy cennik zawiera opłaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 3 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Ostródzie w dniu.r. pomiędzy: z siedzibą przy. NIP:. zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentują:. a firmą: z siedzibą przy., wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INFOR-TECH.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INFOR-TECH.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INFOR-TECH.pl Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług drogą elektroniczną, w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Umowa Nr zawarta w dniu.... w Lublinie pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanym przez pełnomocników: 1. mgr inż. Zbigniew Szepietowski - p. o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Umowa o administrację serwerem dedykowanym

Umowa o administrację serwerem dedykowanym Umowa o administrację serwerem dedykowanym zawarta w... w dn...., pomiędzy: FHU Maja, ul. Dietla 63/4 31-054 Kraków, NIP: 945-174-86-79 reprezentowaną przez Michała Prokopiuka, zwaną dalej Firmą a... reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Tylko SIM obowiązuje od 22 lutego 2012r. do 2 maja 2012r.

Oferta Promocyjna Tylko SIM obowiązuje od 22 lutego 2012r. do 2 maja 2012r. Oferta Promocyjna Tylko SIM obowiązuje od 22 lutego 2012r. do 2 maja 2012r. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Tylko SIM 1. Oferta Promocyjna Tylko SIM od 22.02 skierowana jest do osób będących

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a)

Bardziej szczegółowo

Regulamin*świadczenia*usługi*ATMAN*Cloud*

Regulamin*świadczenia*usługi*ATMAN*Cloud* Regulamin*świadczenia*usługi*ATMAN*Cloud* *1.* Postanowienia*ogólne* 1.1 Niniejszyregulamin(dalej:"Regulamin")zawieraogólnewarunkipłatnegokorzystaniazusługiATMANCloud przezklientanabywającegousługę(dalej:"usługa").

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia

Regulamin świadczenia 1. Postanowienia ogólne Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Operator Firma RST Szymon Podgórski, 58-100 Świdnica, ul. Ks. Bolka Świdnickiego 22/11; NIP: 884-220-29-03 Abonent Podmiot zlecający Operatorowi

Bardziej szczegółowo

Regulamin (OWU Ogólne Warunki Umowy) dostępu i korzystania z serwerów Agencji Reklamowej Seomedia przez klientów

Regulamin (OWU Ogólne Warunki Umowy) dostępu i korzystania z serwerów Agencji Reklamowej Seomedia przez klientów Szczecin, 15.04.2013 r. Regulamin (OWU Ogólne Warunki Umowy) dostępu i korzystania z serwerów Agencji Reklamowej Seomedia przez klientów 1 - Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa podnajmu lokalu użytkowego

WZÓR UMOWY. Umowa podnajmu lokalu użytkowego Umowa podnajmu lokalu użytkowego zawarta w dniu.. we Wrocławiu pomiędzy: Doradztwo Prawne Mateusz Płudowski z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 281 lok. 721, Wrocław 53-234 wpisaną do CEIDG,

Bardziej szczegółowo

1 TERMINOLOGIA 1.1 OPERATOR Firma INTKOMP KRZYSZTOF BARYŁA z siedzibą Sośno 89-412, Zielonka 15, oddziałem: Bydgoszcz ul. Saperów 228 Bydgoszcz,

1 TERMINOLOGIA 1.1 OPERATOR Firma INTKOMP KRZYSZTOF BARYŁA z siedzibą Sośno 89-412, Zielonka 15, oddziałem: Bydgoszcz ul. Saperów 228 Bydgoszcz, 1 TERMINOLOGIA 1.1 OPERATOR Firma INTKOMP KRZYSZTOF BARYŁA z siedzibą Sośno 89-412, Zielonka 15, oddziałem: Bydgoszcz ul. Saperów 228 Bydgoszcz, świadcząca usługi internetowe. 1.2 ABONENT Osoba fizyczna,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Usługi bezpłatnej poczty elektronicznej są świadczone przez Bestom DENTOnet.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 do Umowy Ramowej z dnia. roku

Załącznik 5 do Umowy Ramowej z dnia. roku Załącznik 5 do Umowy Ramowej z dnia. roku Umowa Szczegółowa na usługę Transmisja Danych - LAMBDA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Umowa Szczegółowa zawarta w dniu. roku, nr. 2. Niniejsza Umowa Szczegółowa określa

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Część II SIWZ Istotne Postanowienia Umowy 1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego (zwanego również Licencjobiorcą) usług serwisowych o charakterze

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z systemu REN24

Warunki korzystania z systemu REN24 I. Definicje 1. Abonent - osoba, firma lub instytucja użyteczności publicznej, która podpisała Umowę o świadczenie usług dostępu do systemu REN24. 2. Operator - firma ENCOM Sp. z o.o. 30-363 Kraków ul.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2012 r. w Szczecinie pomiędzy : MIEJSKĄ JEDNOSTKĄ OBSŁUGI GOSPODARCZEJ z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-313-69-96, REGON 320933250, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SIECI KOMPUTEROWEJ STOWARZYSZENIA AMATORSKIEJ SIECI KOMPUTEROWEJ PIASKI-IV

REGULAMIN SIECI KOMPUTEROWEJ STOWARZYSZENIA AMATORSKIEJ SIECI KOMPUTEROWEJ PIASKI-IV REGULAMIN SIECI KOMPUTEROWEJ STOWARZYSZENIA AMATORSKIEJ SIECI KOMPUTEROWEJ PIASKI-IV 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa szczegółowo prawa i obowiązki korzystających z sieci komputerowej

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Biznes Tylko SIM12 z rabatem od obowiązuje od 16 maja 2012r. do odwołania

Oferta Promocyjna Biznes Tylko SIM12 z rabatem od obowiązuje od 16 maja 2012r. do odwołania Oferta Promocyjna Biznes Tylko SIM12 z rabatem od 16.05 obowiązuje od 16 maja 2012r. do odwołania Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Biznes Tylko SIM12 z rabatem od 16.05 1. Oferta Promocyjna

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Świadczenia usługi dostępu W sieci MAXNET

R E G U L A M I N Świadczenia usługi dostępu W sieci MAXNET 1/7 MAXNET Zbigniew Czernecki ul. Pionierów 3 68-200 Żary R E G U L A M I N Świadczenia usługi dostępu W sieci MAXNET Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2006 roku 2/7 1. POSTANOWIENIA ZAWARCIA

Bardziej szczegółowo

Ilekroć w Regulaminie używane są następujące pojęcia, powinny one być rozumiane w następujący sposób:

Ilekroć w Regulaminie używane są następujące pojęcia, powinny one być rozumiane w następujący sposób: Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez SOFTWARE GURU Bogusz Pękalski za pomocą serwisu internetowego umieszczonego pod adresem polisawchmurze.pl, na innych domenach

Bardziej szczegółowo

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu efakturka.pl. Regulamin obowiązuje od momentu rejestracji w serwisie i jego akceptacji przez Użytkownika.

Bardziej szczegółowo

Umowa Szczegółowa na usługę IP VPN

Umowa Szczegółowa na usługę IP VPN Infratel-Operator Infrastrukturalny Sp. z o.o. 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 29, Adres do korespondencji: 95-100 Zgierz, ul. S. Kuropatwińskiej 16 Tel. (42) 656-40-88 fax. (42) 288-40-37 www.infratel.pl Załącznik

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ

UMOWA O WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ UMOWA O WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ Zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy firmami: I. Shop Dent Wojciech Madej z siedzibą na ul Dziupli 12, 02-454 Warszawa, NIP 5272541818 zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym,

Bardziej szczegółowo

Umowa Szczegółowa na usługę Transmisja Danych przy pomocy Kanałów Ethernet POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Umowa Szczegółowa zawarta w dniu. roku, nr.

Umowa Szczegółowa na usługę Transmisja Danych przy pomocy Kanałów Ethernet POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Umowa Szczegółowa zawarta w dniu. roku, nr. Załącznik 4 do Umowy Ramowej z dnia roku Umowa Szczegółowa na usługę Transmisja Danych przy pomocy Kanałów Ethernet 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Umowa Szczegółowa zawarta w dniu. roku, nr. 2. Niniejsza Umowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Najlepsze biznesowe smartfony w świątecznej RePlay FORMULE 4.0 S dla Firm Obowiązuje od

Regulamin Oferty Promocyjnej Najlepsze biznesowe smartfony w świątecznej RePlay FORMULE 4.0 S dla Firm Obowiązuje od Regulamin Oferty Promocyjnej Najlepsze biznesowe smartfony w świątecznej FORMULE 4.0 S dla Firm Obowiązuje od 06.11.2012 do odwołania I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Niniejsza Oferta

Bardziej szczegółowo

Definicje. Postanowienia ogólne. Oświadczenie Użytkownika REGULAMIN

Definicje. Postanowienia ogólne. Oświadczenie Użytkownika REGULAMIN REGULAMIN 1. Definicje 1. Operator Kodegenix Jakub Chłapiński z siedzibą w Koluszkach, adres: ul. Budowlanych 4B/2, 95-040 Koluszki 2. Serwis e-usługa dostępna pod adresem http://www.motokraft.pl/, jej

Bardziej szczegółowo

3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej dostępny jest płatny pakiet Smartfon 2 GB.

3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej dostępny jest płatny pakiet Smartfon 2 GB. Oferta Promocyjna FORMUŁA 4.0 z 2 GB Smartfon (139) obowiązuje od 30 maja 2012r. do odwołania. (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Cennik usług. ważny od 1 września 2005r.

Cennik usług. ważny od 1 września 2005r. Cennik usług ważny od 1 września 2005r. 1. aktywacyjna przy jednoczesnej rezygnacji z usług innego operatora NFH wszystkie plany taryfowe 1,00 0,22 1,22 2. aktywacyjna za drugi odbiornik NFH wszystkie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Drugi numer skierowana jest do osób, które w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. zwaną dalej Wydzierżawiającym. zwanymi dalej Stroną lub łącznie Stronami o następującej treści:

PROJEKT UMOWY. zwaną dalej Wydzierżawiającym. zwanymi dalej Stroną lub łącznie Stronami o następującej treści: PROJEKT UMOWY Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, Plac Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław, będącą podatnikiem podatku VAT o numerze NIP 897-13-83-551, reprezentowaną przez: Dariusza Jędryczka - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2014/../OI na świadczenie usług telekomunikacyjnych

Umowa nr 2014/../OI na świadczenie usług telekomunikacyjnych Umowa nr 2014/../OI na świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta w dniu.., w Katowicach, pomiędzy: w imieniu której występuje: zwaną dalej XXX lub Stroną a Sądem Rejonowym Katowice Wschód w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z sieci punktów publicznego dostępu do Internetu bezprzewodowego typu Hotspot

Regulamin korzystania z sieci punktów publicznego dostępu do Internetu bezprzewodowego typu Hotspot Regulamin korzystania z sieci punktów publicznego dostępu do Internetu bezprzewodowego typu Hotspot 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu - Hotspot (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do:

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do: OGÓLNE WARUNKI UMOWY Przedmiot umowy. Zamawiający zleca EuroBook.pl sp. z o.o. ("EuroBook.pl"), na warunkach określonych poniżej oraz w "Zamówieniu reklamy (obowiązujące wzory umów), a także w Załącznikach

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR zwaną dalej Operatorem a Panią/Panem:... zamieszkałym w Toruniu przy ul... PESEL:... tel.:... zwanym dalej Zamawiającym

UMOWA NR zwaną dalej Operatorem a Panią/Panem:... zamieszkałym w Toruniu przy ul... PESEL:... tel.:... zwanym dalej Zamawiającym UMOWA NR Zawarta w dniu... pomiędzy Młodzieżową Spółdzielnią Mieszkaniową w Toruniu ul. Tuwima 9 zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000116913, reprezentowaną przez: 1.... 2.... zwaną

Bardziej szczegółowo

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres Umowa o świadczenie przez Sieć Chojnet usług telekomunikacyjnych dla abonentów indywidualnych numer 2014/1846 zawarta dnia 2014-03-10 w Chojnicach na czas nieokreślony, pomiędzy CHOJNET Maciej Szypryt

Bardziej szczegółowo