STATUS SIECI (ASK) STONEHENGE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUS SIECI (ASK) STONEHENGE"

Transkrypt

1 STATUS SIECI (ASK) STONEHENGE 1. Określenie sieci. 1.1 Amatorska Sieć Komputerowa (ASK) STONEHENGE jest obywatelską inicjatywą mieszkańców kilku ulic dzielnicy Pieczyska w mieście Jaworzno, województwo śląskie. 1.2 Sensem istnienia sieci jest umożliwienie podłączenia domowych komputerów do Internetu oraz możliwość komunikowania się z innymi użytkownikami za pomocą mechanizmów sieci lokalnej. 2. Własność sieci. 2.1 Sieć została zbudowana dzięki funduszom wspólnym członków sieci. 2.2 Własność wyposażenia sieci kształtuje się następująco: - okablowanie jest własnością osób, które je kupiły, w razie likwidacji sieci o jego przeznaczeniu decydują w/w osoby, lub administrator. - koncentratory, routery, modemy, serwery i inne urządzenia transmisyjne pozostają własnością osób które je kupiły, chyba że pochodzą ze składek wspólnych, wtedy j/w. 3. Zarządzanie siecią. 3.1 (ASK) STONEHENGE jest siecią amatorską powstałą z inicjatywy Daniela Okamfer zarządzaną przez w/w zwanego dalej Administratorem. Administrator udostępnia na potrzeby sieci swój sprzęt komputerowy, zarządza siecią na zasadach hobbistycznych, w ramach wolnego czasu i nie czerpie z tego tytułu żadnych korzyści majątkowych. 3.2 Po podłączeniu do sieci (ASK) STONEHENGE Administrator pobiera od użytkowników sieci miesięczne opłaty za podłączenie internetu oraz wynajem słupów energetycznych. Przekazuje je jako abonament dla Dostawcy Usług Internetowych (DSL TP S.A) oraz Zakładowi Energetycznemu w Będzinie za wynajem slupów energetycznych. Sytuacja taka była wymogiem formalnym ze strony TP S.A i Zakładu Energetyki w Będzinie, gdyż zawierają oni umowy z konkretnymi osobami prawnymi lub fizycznymi, a nie z grupą niezwiązanych ze sobą osób. Dlatego też między użytkownikami sieci a Administratorem nie istnieje żadna relacja typu Klient Sprzedawca, jaka mogłaby się wytworzyć z powodu pobierania miesięcznych opłat za podłączenie do sieci. Administrator jest jedynie pośrednikiem w przekazywaniu miesięcznego abonamentu pomiędzy Dostawcą Usług Internetowych (TP S.A) oraz Zakładem energetycznym w Będzinie, a użytkownikami. 3.3 Sytuacja ta implikuje następujące fakty: - użytkownik nie ma prawa żądać czegokolwiek od Administratora; - Administrator może w każdej chwili zrezygnować z umów z TP S.A i zlikwidować łącze inetrnetowe oraz zdemontować elementy sieci pozostające ich własnością; jako zarządzający siecią Administrator może trwale lub czasowo odłączyć osoby nieprzestrzegające niniejższego statusu.

2 3.4 Ze swej strony Administrator zobowiązuje się do: - pilnowania sprawnego funkcjonowania serwera i łącza internetowego w zakresie podlegającym jego jurysdykcji; - w razie awarii naszych łącz internetowych zgłaszania problemu TP S.A. i upominania się o jak najszybsze naprawienie; - informowania (z wyprzedzeniem - o ile to możliwe) użytkowników sieci o ewentualnych pracach w sieci i przerwach w transmisji; - usuwania awarii systemowych i sprzętowych serwera w możliwie jak najkrótszym czasie; - pomocy nowo podłączonemu Użytkownikowi w pierwszej konfiguracji systemu do pracy w sieci, w miarę ich możliwości, ale bez gwarancji powodzenia, gdyż jakość posiadanego sprzętu może nie umożliwiać poprawnej pracy w sieci. - Pomoc przy konfiguracji sprzętu nowo podłączonego użytkownika - jest jednorazowa. 4. Obowiązki opiekunów urządzeń transmisyjnych 4.1 Osoby u których w domach/posesjach zainstalowane są urządzenia transmisyjne ponoszą odpowiedzialność za ich nieprzerwaną pracę i bezpieczeństwo, przy czym bezpieczeństwo urządzenia ma pierwszeństwo. 4.2 Osoby opiekujące się urządzeniami transmisyjnymi przyjmują na siebie obowiązek: - zapewnienia nieprzerwanej pracy urządzenia; - natychmiastowego zgłaszania awarii Administratorowi; - dbania o bezpieczeństwo urządzeń w czasie burzy poprzez bezwzględne odłączenie zasilania i wypięcie kabli sygnałowych. - umożliwienia Administratorowi lub osobom przez nich upoważnionym dostępu do urządzeń transmisyjnych na każde żądanie Administratora. 5. Podłączenie do sieci. 5.1 Do sieci może przyłączyć się dowolna osoba z obszaru objętego strukturą sieci, o ile umożliwiają to warunki techniczne. 5.2 Chęć przyłączenia do sieci należy zgłosić Administratorowi. 5.3 O terminie podłączenia decyduje Administrator. 5.4 Nowy Użytkownik musi podpisać deklarację (umowę) przyjęcia do wiadomości postanowień niniejszego statusu i niezwłocznie ogłosić swoje przystąpienie do sieci i akceptacje postanowień Regulaminu na forum lokalnej listy dyskusyjnej. 5.5 Nowy Użytkownik wykonuje podłączenie własnymi siłami pod kontrolą i wg zaleceń Administratora, chyba że Administrator zdecyduje inaczej.

3 6. Opłaty za korzystanie z sieci. 6.1 Korzystanie z sieci objęte jest miesięcznymi opłatami (koszt internetu i koszt utrzymania sieci) 6.2 Koszt internetu zależny jest od ceny ustalonej w danym miesiącu przez TP S.A 6.3 Koszt utrzymania sieci związany jest z opłatami za dzierżawę słupów energetycznych oraz kosztów wynikłych z konserwacji linii i kosztu utrzymania sprzętu przesyłowego. 6.4 Opłatę należy uregulować do 15 każdego miesiąca. 6.5 Opłatę należy wnosić na konto (ASK) STONEHENGE, stworzone w celu rozliczenia się z usługi. Nr konta bankoweg: Przelew należy tytułować w następujący sposób: [MIESIĄC OPLACANY] [ROK] STONE [KOŃCOWY CZŁON IP]. Przykładowy tytuł przelewu dla IP za miesiąc marzec: MARZEC 2008 STONE 4 7. Prawa i obowiązki Użytkowników. 7.1 Po podłączeniu do sieci (ASK) STONEHENGE użytkownicy mają prawo korzystać z następujących zasobów sieciowych: - dostępu do wszystkich światowych usług internetowych; - konta poczty elektronicznej; - własnej strony WWW w ramach serwera //serwer z ograniczeniem objętości do 3 MB; 7.2 Użytkownicy mają obowiązek: - dbać o stan i właściwe funkcjonowanie urządzeń transmisyjnych, - właściwej ochrony antywirusowej swoich komputerów i udostępnianych zasobów w sieci lokalnej; - bezwzględnego podłączania swoich komputerów do gniazdek zasilających z uziemieniem (zerowaniem), gdyż brak takowego może spowodować w skrajnym przypadku zniszczenie całej sieci lub porażenie ludzi. - dbać o kondycję swojego systemu operacyjnego i programów obsługujących internet, gdyż głównie od ich stanu zależy czy ma się dostęp do sieci czy nie. - czynnie pomagać przy pracach związanych z rozbudową, reorganizacją lub konserwacją sieci. - stosować się do poleceń Administratora sieci. - przestrzegać prywatności innych kont w systemie i nie ingerować w ich zasoby nawet jeśli nie są one stosownie chronione. - odłączać się fizycznie od sieci na czas burzy. - uaktywniać odpowiednie usługi w swoim komputerze, tak aby być widocznym dla innych w Otoczeniu Sieciowym. - zaglądać na stronę sieci (ASK) STONEHENGE.

4 7.3 Użytkownikom sieci nie wolno: - udostępniać swojego konta osobom trzecim; - korzystać z dostępu do sieci w celach komercyjnych, w szczególności zabronione jest rejestrowanie własnych domen komercyjnych oraz zakładanie komercyjnych serwisów internetowych na swoich domowych komputerach. - wykorzystywać swojego konta i dostępu do Internetu w celach niedozwolonych prawem polskim i międzynarodowym; - zachowywać się wobec innych użytkowników internetu w sposób nie odbiegający od powszechnie przyjętych norm obyczajowych i moralnych; - obarczać Administratora winą za trudności w dostępie do Internetu wynikłe z powodu zapchania łącz, w szczególności międzynarodowych, lub awarią własnego komputera/systemu. - naprzykrzać się Administratorowi z powodów wynikłych z nieznajomości podstaw obsługi komputera, awarii swojego systemu operacyjnego bądź innych przyczyn całkowicie niezależnych od Administratora. - Działać na szkodę zasobów lub innych użytkowników własnej i innych sieci. 8. Odłączenie się od sieci. 8.1 Użytkownik może się odłączyć od sieci trwale na własną prośbę, jeśli: - nie chce więcej korzystać z dostępu do sieci (90 dni wcześniej); - wyprowadza się (90 dni wcześniej); 8.2 Użytkownik może się odłączyć od sieci czasowo na własną prośbę, jeśli: - wyjeżdża (30 dni wcześniej); - zawiesza swoje członkostwo w sieci (30 dni wcześniej). W przypadku odłączenia czasowego konto użytkownika i łącze do niego jest czasowo blokowane. (na co najmniej 30 DNI I WILEKOKROTNOŚĆ) 8.3 Nie przewiduje się możliwości częściowego odłączenia od dostępu do Inetrnetu z zachowanym dostępem do sieci lokalnej. 8.4 Użytkownik może zostać odłączony decyzją Administratora, jeśli naruszył postanowienia niniejszego statusu (regulaminu) w którymkolwiek z jego punktów. Osoba taka w zależności od przewinienia może zostać odłączona bez prawa powrotu do sieci lub z prawem powrotu po minimalnym okresie 1 dzień. 9. Ponowne przyłączenie do sieci. 9.1 Do sieci może się przyłączyć ponownie użytkownik, który: - korzystał z odłączenia czasowego na własną prośbę; - został odłączony decyzją Administratora z prawem powrotu.

5 9.2 Osoby korzystające z odłączenia: czasowego na własną prośbę - za ponowne włączenie wnoszą opłatę aktywacyjną w wysokości: SKŁADKI NA KONSERWACJE I UTRZYMANIE SIECI. 9.3 Ponowne przyłączenie osoby odłączonej za nieprzestrzeganie Regulaminu obarczone jest opłatą w wysokości 2X SKŁADKI NA KONSERWACJE I UTRZYMANIE SIECI. 9.4 Kwoty wpłacone w w/w przypadkach przeznaczone będą na obniżenie kosztów działania sieci. 10. Zmiany w Statusie Zmiany w Statusie mogą zostać wprowadzone w wyniku głosowania wśród Użytkowników sieci. Każda poprawka musi być wpierw przedyskutowana na forum lokalnej listy dyskusyjnej W głosowaniu muszą wziąć udział wszyscy aktualnie przyłączeni użytkownicy Do uchwalenia poprawki wymagana jest kwalifikowana bezwzględna większość głosów 2/3 + 1 z ogólnej liczby aktualnie czynnych użytkowników sieci W przypadku gdyby zmiany mogły zaszkodzić działaniu sieci, lub zagroziłyby jej samofinansowaniu Administratorowi przysługuje prawo veta w stosunku do przegłosowanych zmian w regulaminie Aktualny Status będzie stale do wglądu na stronie sieci (ASK) STONEHENGE 11. W sprawach, które nie zostały uregulowane postanowieniami ninijeszego statusu mają zostać zastosowane przepisy Kodeksu Cywilnego. Niniejszy STATUS SIECI (ASK) STONEHENGE Jest dokumentem stanowiącym umowę prawną zawartą pomiędzy Administratorem Danielem Okamfer a użytkownikami przyłączonymi do (ASK) STONEHENGE. Dokument ten został sporządzony w dwóch jednakowo brzmiących kopiach. Dane osobowe Administratora: Dane osobowe użytkownika przyłączanego do (ASK) STONEHENGE data i podpis: data i podpis:

Regulamin świadczenie usługi dostępu do Internetu P.H.U. Rutex-Śląsk

Regulamin świadczenie usługi dostępu do Internetu P.H.U. Rutex-Śląsk Regulamin świadczenie usługi dostępu do Internetu P.H.U. Rutex-Śląsk 1. Określenie Sieci. 1.1. Sieć internetowa jest własnością P.H.U. Rutex-Śląsk Jerzy Gacka, Ryszard Kotula sp.j. 41-500 Chorzów ul. Ks.

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C.

Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C. Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Firma Automatyka- Control S.C. z siedzibą w Policach na ul. Marii Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin firmy @ALFANET Małolepszy Marcin w zakresie świadczenia usług dostępu do sieci Internet oraz Telefonii Cyfrowej (obowiązuje od 1.10.

Regulamin firmy @ALFANET Małolepszy Marcin w zakresie świadczenia usług dostępu do sieci Internet oraz Telefonii Cyfrowej (obowiązuje od 1.10. Regulamin firmy @ALFANET Małolepszy Marcin w zakresie świadczenia usług dostępu do sieci Internet oraz Telefonii Cyfrowej (obowiązuje od 1.10.2013) Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sieci Net-NG

REGULAMIN sieci Net-NG REGULAMIN sieci Net-NG prowadzonej przez NetGate Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Definicje 1. OPERATOR NetGate s.c. ul. Spółdzielcza 5 w Kłodzku, NIP 883-10-25-372, REGON 890380192, uprawniona do świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIECI

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIECI REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIECI Nowa Sól 2007-01-01 Spis treści 1 Pojęcia...3 2 Postanowienia ogólne...4 3 Zakres usług...5 4 Opłaty...6 5 Podłączenie do sieci...7 6 Odłączenie od sieci...7 7 Prawa Abonenta...8

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet

Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet I. DEFINICJE II. ZASADY OGÓLNE III. ZAWARCIE UMOWY IV. ZMIANY DO UMOWY V. INSTALACJA I AKTYWACJA USŁUGI VI. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zabrze, 12 sierpnia 2005

Zabrze, 12 sierpnia 2005 BIG SERWIS S.C. Flakus Andrzej, Robert Borszcz 41-800 Zabrze, ul. Łangowskiego 2 tel. (32) 2765666, fax (32) 3760281 tel. kom. 0 601 41 24 50-51 e-mail: biuro@bigserwis.pl REGULAMIN Świadczenia usług dostępu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W SIECI M3.NET Regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu w sieci M3.NET, zwany dalej Regulaminem, określa zakres i warunki wykonywania usług dostępowych w sieci Internet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r.

REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r. REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r. Przepis wstępny oraz definicje 1 Niniejszy regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Świadczenia usług dostępu do Internetu w sieci WIESZOWANET

REGULAMIN Świadczenia usług dostępu do Internetu w sieci WIESZOWANET REGULAMIN Świadczenia usług dostępu do Internetu w sieci WIESZOWANET 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin, zwany dalej "Regulaminem", został wydany na podstawie art. 385 2 kodeksu cywilnego. 1.2. Użyte

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne 1 REGULAMIN USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ŚWIADCZONEJ PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ PÓŁNOC W CZĘSTOCHOWIE I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i zakres świadczenia usług dostępu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet

Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet I. DEFINICJE II. ZASADY OGÓLNE III. ZAWARCIE UMOWY IV. ZMIANY DO UMOWY V. INSTALACJA I AKTYWACJA USŁUGI VI. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r.

Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r. Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r. I. Postanowienia ogólne 1.Niniejszy Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki Operatora oraz Abonenta. 1

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin, zwany dalej "Regulaminem", został wydany na podstawie art. 385 2 kodeksu cywilnego. 2. Ilekroć w Regulaminie użyto podane niżej słowa, należy je rozumieć w podanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Niniejszy Regulamin Świadczenia Publicznie Dostępnych Usług Telekomunikacyjnych (dalej: Regulamin) obowiązuje dla Usług świadczonych przez BIALL-NET Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Skaynet Sp. z o.o., zwany dalej

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE sttb Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zapewnienie przez Stowarzyszenie Telewizja Teofilów B z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r.

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r. ZARZĄDZENIE z dnia 24.04.2013 r. Operatora - Stanisława Zakrzewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ELART z adresem: 00-710 Warszawa ul. Idzikowskiego 4 w przedmiocie: wprowadzenia nowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH Ujście, dnia 01.06.2014 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH Rozdział I. Postanowienia ogólne i słowniczek. Pojęcia użyte w tekście Regulaminu Świadczenia Usług, zwanego dalej "Regulaminem", oznaczają:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ś wiadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P.H.U. DatexNet Waldemar Śtawski dla odbiorco w.

Regulamin Ś wiadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P.H.U. DatexNet Waldemar Śtawski dla odbiorco w. 1. Przedmiot regulaminu i postanowienia wstępne. 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie określają : - tryb i warunki zawierania, rozwiązywania oraz wygaśnięcia umów, - zasady wnoszenia płatności

Bardziej szczegółowo

Regulamin sieci komputerowej SUM-Net Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (Regulamin SUM-Net) Postanowienia wstępne

Regulamin sieci komputerowej SUM-Net Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (Regulamin SUM-Net) Postanowienia wstępne Regulamin sieci komputerowej SUM-Net Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (Regulamin SUM-Net) Postanowienia wstępne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2010 z dnia 28.04.2010 r Rektora SUM 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU IST s.c. Małgorzata Trawińska, Mariusz Trawiński, ul. Mazowiecka 6G, 18-400 Łomża REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

PPUH Mag s.c. Ul. Zygmunta Starego 6 44-100 Gliwice

PPUH Mag s.c. Ul. Zygmunta Starego 6 44-100 Gliwice PPUH Mag s.c. Ul. Zygmunta Starego 6 44-100 Gliwice Tel. (32) 231 59 31 www.magsoft.com.pl REGULAMIN DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1. Postanowienia ogólne 1. Dostęp do Internetu jest oferowany przez Firmę

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Teleinformatycznych w Sieci LCS

Regulamin Świadczenia Usług Teleinformatycznych w Sieci LCS Regulamin Świadczenia Usług Teleinformatycznych w Sieci LCS 1 GŁÓWNE ZAŁOŻENIE REGULAMINU Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług teleinformatycznych przez firmę LCS Systemy Teleinformatyczne,

Bardziej szczegółowo

potwierdzenia faktu zgłoszenia przez pracownika firmy Usługi Komputerowe Krzysztof Nikołajczyk w czasie otwarcia biura firmy.

potwierdzenia faktu zgłoszenia przez pracownika firmy Usługi Komputerowe Krzysztof Nikołajczyk w czasie otwarcia biura firmy. Załącznik do umowy R E G U L A M I N dostępu do Sieci Komputerowej LOBEZNET oraz Usług Towarzyszących Transmisji Danych /UTTD/ świadczonych przez firmę Usługi Komputerowe Krzysztof Nikołajczyk w Łobzie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne R e g u l a m i n Św i a d c z e n i a U s ł u g T e l e k o m u n i k a c y j n y c h w sieci fonet w Lubinie przez epal S. A. z siedzibą we Wrocławiu Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Pojęcia użyte w

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska

Bardziej szczegółowo