Instrukcja obs³ugi komputera Acer Aspire serii 2000

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obs³ugi komputera Acer Aspire serii 2000"

Transkrypt

1 Instrukcja obs³ugi komputera Acer Aspire serii 2000 Wydanie pierwsze (grudzieñ 2003) Copyright 2003 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji, jej przechowywania w systemie wyszukiwania, przekazywania przy u yciu jakichkolwiek œrodków elektronicznych, mechanicznych, kserograficznych, nagrywania b¹dÿ innych technik bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgodyacer Incorporated. Acer Incorporated nie sk³ada jakichkolwiek obietnic, wyra onych lub domniemanych, wzglêdem zawartoœci niniejszego opracowania, a w szczególnoœci zaprzecza jakimkolwiek gwarancjom dotycz¹cym zdatnoœci do sprzeda y lub przydatnoœci do jakiegokolwiek celu. Wszelkie oprogramowanie Acer Incorporated, o którym mowa w niniejszym przewodniku, sprzedawane lub licencjonowane jest na zasadzie "jakie jest". W przypadku, gdyby po kupnie programy okaza³y siê byæ wadliwe, nabywca (nie zaœ Acer Incorporated, jego dystrybutor lub dealer) poniesie wszelkie koszty niezbêdnej obs³ugi serwisowej, napraw lub wszelkich strat spowodowanych bezpoœrednio lub poœrednio przez jakiekolwiek wady oprogramowania. Ponadto Acer Incorporated zastrzega sobie prawo rewizji niniejszej publikacji oraz okresowego wprowadzania zmian jej zawartoœci bez obowi¹zku informowania kogokolwiek o takich rewizjach b¹dÿ zmianach przezacer Incorporated. Znaki firmowe Acer oraz znak firmowy Acer s¹ zastrze onymi znakami towarowymi Acer Incorporated w USA i innych krajach. Microsoft oraz Windows s¹ zastrze onymi znakami towarowymi Microsoft Corporation. Wszelkie pozosta³e marki oraz nazwy wyrobów s¹ znakami towarowymi b¹dÿ zastrze onymi znakami towarowymi ich w³aœcicieli. Copyright Acer Inc. Wszystkie prawa zastrze one. 1

2 Ochrona komputera Twój komputer bêdzie sprawnie dzia³a³, je eli bêdziesz umiejêtnie siê z nim obchodzi³. Nie wystawiaj komputera na s³oñce. Nie k³adÿ go w pobli u Ÿród³a ciep³a. Nie pozostawiaj go w temperaturze poni ej 0 C (32 F) i powy ej 50 C (122 F). Nie zostawiaj go w miejscu silnego pola magnetycznego. Nie wystawiaj go na deszcz. Nie wlewaj adnego p³ynu do komputera. Nie nara aj komputera na wstrz¹sy i wibracje. Nie nara aj komputera na brud i kurz. Nigdy nie stawiaj rzeczy na komputerze Nie trzaskaj ekranem przy jego zamykaniu.. Nie k³adÿ komputera na niestabilnych powierzchniach. Ochrona zasilacza Kilka rad odnoœnie zasilacza: Nie pod³¹czaj zasilacza do innych urz¹dzeñ. Nie stawaj na kablu zasilacza. Umieœæ kable z dala od przejœcia. Kiedy wy³¹czasz zasilacz nie ci¹gnij za kabel lecz chwyæ za wtyczkê. SprawdŸ, czy ca³kowita moc urz¹dzeñ nie przekracza parametrów granicznych przed³u acza, jeœli go u ywasz. SprawdŸ tak e, czy moc urz¹dzeñ pod³¹czonych do gniazda sieci energetycznej nie przekracza wartoœci znamionowej bezpiecznika zabezpieczaj¹cego ten fragment instalacji. Ochrona akumulatora Kilka rad odpowiedniego u ywania baterii: U ywaj tylko zalecanych akumulatorów. Wy³¹cz zasilanie zanim zmienisz bateriê. Akumulator trzymaj z dala od dzieci. Unikaj zwarcia styków akumulatora. Zapoznaj siê ze sposobem utylizacji zu ytego a kumulatora. 2

3 Czyszczenie i obs³uga serwisowa Kiedy czyœcisz komputer zastosuj siê do poni szych wskazówek: Wy³¹cz komputer i wyjmij bateriê. Od³¹cz zasilacz. U yj miêkkiej, lekko wilgotnej szmatki. Nie u ywaj preparatów w p³ynie lub aerozolu. Do czyszczenia ekranu u yj specjalnego preparatu do czyszczenia wyœwietlaczy LCD. W przypadku, gdy: Komputer upad³ i zosta³a uszkodzona obudowa, Na komputer zosta³ wylany p³yn, Komputer nie pracuje normalnie, skontaktuj siê niezw³ocznie z serwisem. Adres podany w karcie gwarancyjnej. 3

4 Poznajemy komputer Widok przodu Opcja Ekran W³¹cznik Klawisze szybkiego uruchomienia Touchpad Opis Okreœlany równie jako panel LCD (liquid crystal display), ekran komputera. W³¹cza zasilanie komputera. Specjalne klawisze programowalne, umo liwiaj¹ce szybkie uruchamianie wybranych aplikacji. 4 G³oœniki Odtwarzaj¹ dÿwiêki wytwarzane przez komputer. 6 Przyciski touchpad-a i przewijania Urz¹dzenie reaguj¹ce na dotyk o funkcjach myszy zewnêtrznej. Funkcje lewego i prawego przycisku zewnêtrznej myszy oraz przewijania tekstu. 4

5 Panel przedni Opcja Opis 1 Gniazdo s³uchawek Pod³¹czenie s³uchawek. 2 Gniazdo mikrofonu Pod³¹czenie zewnêtrznego mikrofonu. 3 Czytnik kart 4-in-1 Pozwala na korzystanie z kart Smart Media, Memory Stick, MultiMedia i Secure Digital. 4 Zatrzask pokrywy Zamkniêcie pokrywy ekranu LCD. 5 Przycisk Bluetooth W³¹cza Bluetooth (opcja). 5 Przycisk sieci bezprzewodowej W³¹cza sieæ bezprzewodow¹. 5

6 Widok z góry Opcja Opis 1 Mikrofon Wbudowany mikrofon do zapisu dÿwiêku. 2 Kontrolki Kontrolki LED (light emitting diodes) pokazuj¹ce status komputera i niektórych jego urz¹dzeñ. 3 Arcade Przycisk multimedialny. 4 Wyœwietlacz konsoli Pokazuje status mediów. 5 Stop Zatrzymuje aplikacjê Arcade. 6 Sterowanie mediami Przycisk multimedialny. 6

7 Panel lewy Opcja Opis 1 Gniazdo kart PC Gniazdo kart typu II CardBus lub PCMCIA. 2 Przycisk wysuniêcia karty PC 3 Przycisk wysuniêcia p³yty U ywany do wyjmowania karty PC. Powoduje wysuniêcie p³yty z napêdu. 4 Napêd optyczny Obs³uguje dyski optyczne. 7

8 Panel prawy Opcja Opis 1 Port IrDA Umo liwia pod³¹czenie urz¹dzeñ korzystaj¹cych z podczerwieni, np. telefonu, drukarki. 2 Gniazdo zasilania Pod³¹czenie zasilacza. 3 Zabezpieczenie Pod³¹czenie zamka zabezpieczaj¹cego zabezpieczenia mechanicznego Kensington. 4 Otwory wentylacyjne Pomagaj¹ utrzymaæ w³aœciw¹ temperaturê komputera. 8

9 Panel tylny 1 Opcja S-Video Opis Pod³¹czenie urz¹dzeñ z wejœciem S-VHS, na przyk³ad. telewizora lub projektora. 2 Gniazdo monitora Pod³¹czenie zewnêtrznego monitora. 3,4,8 Porty USB Pod³¹czenie urz¹dzeñ USB (np. mysz USB). 5 Gniazdo sieci komputerowej Umo liwia pod³¹czenie komputera do sieci Ethernet 10/100 Mbps. 6 Gniazdo modemu Pod³¹czenie komputera do analogowej linii telefonicznej. 7 Port równoleg³y Pod³¹czenie drukarki z portem równoleg³ym. 9 Port 1394 Pod³¹czenie urz¹dzeñ z interfejsem

10 Widok czêœci dolnej Opcja Opis 1 Gniazdo Mini-PCI Umo liwia instalacjê kart rozszerzeñ. 2 Dysk twardy Miejsce mocowania dysku twardego. 3 Gniazda pamiêci Miejsce pamiêci g³ównej komputera. 4 Zatrzask akumulatora Zabezpiecza akumulator. 5 Akumulator Miejsce na akumulator. 6 Sub-Woofer Wspomaga odtwarzanie dÿwiêku. 10

11 Kontrolki Komputer posiada trzy kontrolki LED umieszczonego nad klawiatur¹ oraz piêæ kontrolek LED umieszczonych w przedniej czêœci komputera. Pokazuj¹ one stan komputera i niektórych jego elementów. Kontrolki umieszczone nad klawiatur¹ dostarczaj¹ nastêpuj¹cych informacji: Ikona Opis Funkcja Caps Lock jest w³¹czona. Funkcja Num Lock jest w³¹czona. Funkcja Scroll Lock jest w³¹czona Notatka: Funkcja Keypad Lock musi byæ w³¹czona, aby klawiatura numeryczna by³a aktywna. 11

12 Piêæ kontrolek umieszczonych w panelu przednim komputera dostarcza nastêpuj¹cych informacji: Ikona Funkcja Tryb zasilania: Dysk twardy Opis zielony: komputer jest w³¹czony pomarañczowy: komputer jest w trybie gotowoœci pomarañczowy pulsuj¹cy: komputer jest w trybie hibernacji. Twardy dysk zapisuje lub odczytuje dane. adowanie akumulatora: Bluetooth Wireless LAN niebieski: akumulator na³adowany pomarañczowy: ³adowanie akumulatora pomarañczowy pulsuj¹cy: niski poziom na³adowania akumulatora. Œwiec¹c siê pokazuje w³¹czenie obs³ugi sieci Bluetooth (opcja). Œwiec¹c siê pokazuje status sieci Wireless LAN (opcja). 12

13 Touchpad Wbudowany touchpad jest urz¹dzeniem zgodnym z PS/2 reaguj¹cym na dotyk p³ytki. Kursor bêdzie porusza³ siê ekranie tak jak Twój palec na powierzchni touchpad-a. Jego centralne po³o enie pomaga Ci w efektywnej i wygodnej pracy. Dodatkowe dwa klawisze dzia³aj¹ jak klawisze normalnej myszy, a klawisze przewijania u³atwiaj¹ poruszanie siê w dokumentach czy na stronie internetowej. Touchpad znajduje siê w centralnej czêœci oparcia na d³onie zapewniaj¹c maksymaln¹ wydajnoœæ i komfort pracy. Podstawy dzia³ania Poni szy opis pomo e Ci korzystaæ z touchpad-a: 13

14 Ruszaj palcem po powierzchni, aby poruszyæ kursor na ekranie. Puknij palcem w tuchpad w celu uaktywnienia funkcji wyboru lub uruchomienia. Wciœnij lewy (1) lub prawy przycisk (3), aby wybraæ i wykonaæ odpowiednie funkcje. Te przyciski odpowiadaj¹ przyciskom myszy. U yj przycisku (2), aby przewin¹æ stronê w górê/dó³ lub lewo/prawo. Naœladuje on dzia³anie pionowego i poziomego paska przewijania systemu Windows. Funkcja Lewy przycisk Prawy przycisk Przycisk centralny Pukniêcie Wykonanie Kliknij szybko dwa razy Puknij dwa razy (tak samo jak szybkie podwójne przyciœniêcie klawisza myszy) Wybór Kliknij raz Puknij raz Chwyæ Kliknij raz i trzymaj, póÿniej przesuñ palec po powierzchni touchpad-a Puknij dwa razy (tak samo jak szybkie podwójne przyciœniêcie klawisza myszy) i przytrzymaj palec, aby chwyciæ kursor Dostêp do menu kontekstowego Kliknij raz Przewijanie Wciœnij i przytrzymaj przycisk góra \dó³\lewo \prawo Notatka: Staraj siê mieæ suche i czyste rêce. Touchpad tak e musi byæ suchy i czysty. Mocniejsze uderzenie w touchpad nie wzmaga reakcji, a zbyt mocne uderzenie palcami mo e spowodowaæ awariê Touchpad-a. 14

15 Klawisze programowalne Powy ej klawiatury komputera umieszczono oprócz w³¹cznika cztery dodatkowe przyciski programowalne. Oznaczono je jako klawisze 1, 2, 3, 4 licz¹c od prawej strony do lewej. Standartowo klawisz 1 uruchamia program do obs³ugi poczty elektronicznej, a klawisz 2 uruchamia przegl¹darkê internetow¹. Klawisze 3 i 4 uruchamiaj¹ aplikacje Launch Manager. Wszystkie cztery klawisze mog¹ byæ konfigurowane przez u ytkownika. Do konfiguracji klawiszy nale y u yæ programu Launch Manager zainstalowanego fabrycznie. Przycisk Poczta Przegl¹darka Internetowa P2 P1 Aplikacja Program pocztowy. Program do przegl¹dania Internetu. Programowalny. Programowalny. 15

16 Charakterystyka produktu Procesor Procesor Intel Pentium M od 1,4GHz w technologii Centrino. Pamiêæ Dyski Pamiêæ g³ówna od 256MB DDR 333 (2GB max.). Dwa gniazda pamiêci DDR sodimm. PC2100/PC2700 DDR SDRAM. 512kB Flash ROM BIOS. Grafika i wyœwietlacz DŸwiêk Czytnik kart 4in-1. Dysk twardy E-IDE 30GB lub wiêkszy. Wbudowany napêd optyczny DVD/CD-RW, DVD-RW lub DVD±RW (opcja, w zale noœci od wersji). Wyœwietlacz TFT LCD 15,4 16: x800 (WXGA), 16,7 mln kolorów. ATI Radeon MB DDR. Równoczesne wyœwietlanie obrazu na LCD i CRT. Opcje podwójnego wyœwietlania DualView. Mo liwoœæ pod³¹czenia do telewizora lub innego urz¹dzenia z wejœciem S-Video. 1x16 LCM pokazuj¹cy status urz¹dzeñ i opcje multimedialne. Zestaw g³oœników 2.1 (subwoofer). Zgodnoœæ z MS-Sound. Niezale ne porty s³uchawek i mikrofonu. Klawiatura i touchpad Klawiatura Windows 85 klawiszy. Ergonomicznie wbudowany i umieszczony centralnie touchpad. 16

17 Porty Gniazdo kart PC typu II. Gniazdo IEEE Gniazdo RJ-11modemu V.90/V.92. Gniazdo RJ-45 sieci Ethernet 10/100. Gniazdo zasilacza sieciowego. Port drukarki (ECP/EPP). Gniazdo S-Video (NTSC/PAL). Port zewnêtrznego monitora VGA. Gniazdo wejœciowe mikrofonu zewnêtrznego/ line-in. Gniazdo wyjœciowe s³uchawek/g³oœników zewnêtrznych. Trzy porty USB 2.0. Port podczerwieni IrDA. Czytnik kart 4-in-one (opcja). Waga i wymiary Otoczenie System Zasilanie 3 kg dla modelu z wyœwietlaczem 15,4. 360(S) x 273(G) x 28/33,49(W) mm. Temperatura - Praca: 5 C - 35 C - Sk³adowanie: C Wilgotnoœæ (bez kondensacji) - Praca: 20% - 80% RH - Sk³adowanie: 10% - 90% RH Microsoft Windows XP Akumulator Li-Ion Zasilacz 65W Wyposa enie dodatkowe Dodatkowy zasilacz i akumulator Dodatkowa pamiêæ w modu³ach 256-/512-/1024MB 17

18 Zabezpieczenie komputera Komputer mo e zostaæ zabezpieczony mechanicznie i programowo - przy pomocy zabezpieczenia typu Kensington i hase³. Zabezpieczenie mechaniczne Otwór zabezpieczenia mechanicznego umieszczony jest z prawej strony komputera i pozwala na u ycie zabezpieczenia typu Kensington. Opl¹cz kabel ochronny dooko³a nieruchomego przedmiotu jak stó³ czy uchwyt zamkniêtej szuflady. W³ó zamek w otwór zabezpieczenia w komputerze i przekrêæ klucz. Dostêpne s¹ równie modele niewymagaj¹ce u ycia kluczy. 18

19 Has³a zabezpieczaj¹ce Komputer mo e zostaæ równie zabezpieczony przed nieautoryzowanym dostêpem przy pomocy systemu hase³ dostêpnych w systemie Windows. U ytkownik musi wprowadziæ odpowiednie has³o przed rozpoczêciem sesji Windows. Uruchom program Konta U ytkowników dostêpny z poziomu Panelu sterowania i wybierz swoje konto. Wybierz opcjê Utwórz has³o i wpisz has³o. Wybierz Opcje zasilania z poziomu Panelu sterowania. W zak³adce Zaawansowane zaznacz opcjê Monituj o podanie has³a, wznawiaj¹c pracê komputera po stanie wstrzymania. W celu usuniêcia hase³ pozostaw pola do wpisywania hase³ puste. Mo liwoœci rozbudowy Fabryczna konfiguracja komputera zapewnia du ¹ wydajnoœæ pozwalaj¹c¹ na u ycie wiêkszoœci typowych programów. S¹ jednak aplikacje wymagaj¹ce wiêkszej wydajnoœci. Komputer Acer Aspire umo liwia rozbudowê pewnych sk³adników pozwalaj¹c na zwiêkszenie wydajnoœci Notatka: Skontaktuj siê ze sprzedawc¹ lub serwisem, je eli zdecydujesz siê na rozbudowê komputera. Rozbudowa pamiêci Pamiêæ komputera mo na rozbudowaæ do 2GB przy pomocy modu³ów sodimm (Small Outline Dual Inline Memory Modules) o pojemnoœci 256/512/1024-MB typu DDR. Komputer posiada dwa gniazda pamiêci RAM. Rozbudowê pamiêci mo na wykonaæ przez wymianê pamiêci standardowej na modu³y o wiêkszej pojemnoœci. 19

20 Instalacja pamiêci: Postêpuj wed³ug poni szych wskazówek: 1. Wy³¹cz komputer, od³¹cz zasilacz i wyjmij akumulator. 2. Odwróæ komputer, aby uzyskaæ dostêp do pokrywy ochronnej. Odkrêæ œrubkê mocuj¹c¹ pokrywê i zdejmij j¹ podnosz¹c do góry. 3. Umieœæ modu³ pamiêci w gniazdku sodimm i delikatnie dociœnij go ku do³owi do zatrzaœniêcia. 4. Umieœæ pokrywê na poprzednim miejscu i zabezpiecz j¹ œrubk¹. Po uruchomieniu komputer automatycznie wykryje zmiany i zapisze je w swojej konfiguracji. 20

21 Wymiana dysku twardego Mo liwa jest wymiana dysku twardego na dysk o wiêkszej pojemnoœci jeœli potrzebujesz wiêcej pamiêci dyskowej. W komputerze zainstalowano dysk 9,5mm 2,5 E-IDE. Skontaktuj siê ze sprzedawc¹ lub autoryzowanym serwisem jeœli zechcesz wymieniæ dysk twardy. Programy narzêdziowe Launch manager Powy ej klawiatury komputera umieszczono cztery dodatkowe klawisze programowalne przy pomocy programu Launch Manager. Mo esz uruchomiæ ten program wybieraj¹c kolejno Start, Programy, a nastêpnie Launch Manager. Opcja Console display greeting mo e byæ zmieniana przez u ytkowników angielskiej wersji systemu operacyjnego. Standartowo obs³uga sieci bezprzewodowej Wireless LAN jest w³¹czona, a Bluetooth wy³¹czony. 21

22 Bios BIOS jest oprogramowaniem wbudowanym w komputer pozwalaj¹cym na jego konfiguracjê na poziomie sprzêtowym bez potrzeby uruchomienia systemu operacyjnego. BIOS komputera zawiera wbudowane oprogramowanie nazywane SCU (system configuration utility). Mo e byæ uruchomione przez wciœniêcie klawisza F2 zaraz po uruchomieniu komputera. Przy pomocy BIOS mo na uzyskaæ informacjê o komputerze i jego elementach, procesorze i pamiêci. Komputer zosta³ fabrycznie optymalnie skonfigurowany i nie ma potrzeby dokonywania adnych zmian. Jeœli jednak pojawi¹ siê jakieœ problemy mo e zaistnieæ potrzeba wejœcia do ustawieñ BIOS-u. 22

23 Wsparcie techniczne Twój komputer posiada miêdzynarodow¹ gwarancjê International Traveler's Warranty (ITW), co daje Ci ochronê i spokój podczas podró owania. Nasza sieæ serwisów jest po to, aby pomóc w razie problemów. Paszport ITW dostarczany jest razem z komputerem. Zawiera wszystkie niezbêdne informacje o programie ITW. Lista autoryzowanych punktów serwisowych znajduje siê w porêcznej zak³adce. Przeczytaj wszystkie informacje uwa nie. Paszport ITW zawsze zabieraj ze sob¹, zw³aszcza w podró y. Umieœæ kopie dowodu zakupu w specjalnej zak³adce na ostatniej stronie. Je eli kraj, w którym przebywasz nie posiada autoryzowanego serwisu ITW, mo esz w ka dej chwili skontaktowaæ siê z naszymi biurami na ca³ym œwiecie. S¹ dwie mo liwoœci dotarcia do informacji i pomocy technicznejacer: Strona wsparcia technicznego ( Telefoniczny kontakt z pomoc¹ techniczna w wielu krajach Informacje o punktach pomocy technicznej mo esz równie otrzymaæ w nastêpuj¹cy sposób: 1. Kliknij Start, Ustawienia, Panel sterowania. 2. Kliknij dwa razy na ikonê System. 3. Kliknij na ikonê Informacje techniczne. Je eli jesteœ pod³¹czony do Internetu, odwiedÿ stronê Acer w Polsce pod adresem i zdob¹dÿ najnowsze informacje o naszych produktach. 23

24 Zanim zadzwonisz... ZgromadŸ parê informacji przed wykonaniem telefonu do wsparcia technicznego Acer. Pozwoli to na skrócenie czasu potrzebnego na udzielenie pomocy. Zanotuj równie wszystkie komunikaty pojawiaj¹ce siê na ekranie i dÿwiêki alarmowe informuj¹ce o rodzaju niesprawnoœci. Zapisz nastêpuj¹ce informacje: Imiê i nazwisko: Adres: Numer telefonu: Typ i model komputera: Numer seryjny: Data zakupu: 24

TravelMate seria 240/250. Instrukcja obslugi

TravelMate seria 240/250. Instrukcja obslugi TravelMate seria 240/250 Instrukcja obslugi Instrukcja obs³ugi komputera TravelMate serii 240/250 Wydanie pierwsze (lipiec 2003) Copyright 2003 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê

Bardziej szczegółowo

TravelMate seria 660. Instrukcja obslugi

TravelMate seria 660. Instrukcja obslugi TravelMate seria 660 Instrukcja obslugi Instrukcja obs³ugi komputera TravelMate serii 660 Wydanie pierwsze (sierpieñ 2003) Copyright 2003 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 4100/4600. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 4100/4600. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 4100/4600 Instrukcja Obsługi Copyright 2004. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 4100/4600 Wydanie oryginalne: Grudzień

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 2310. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 2310. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 2310 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2310 Wydanie oryginalne: Marzec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 4010 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 4010 Wydanie oryginalne: Czerwiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Acer n30 Instrukcja obsługi

Acer n30 Instrukcja obsługi Acer n30 Instrukcja obsługi 1 Instrukcja obsługi palmtopa Acer n30 Instrukcja obsługi (wydanie lipiec 2004) Copyright 2004 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się reprodukowania jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 4150/4650. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 4150/4650. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 4150/4650 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 4150/4650 Wydanie oryginalne: Styczeń

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 9500. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 9500. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 9500 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 9500 Wydanie oryginalne: Lipiec 2005 Publikacja ta

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate serii 2350. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate serii 2350. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate serii 2350 Instrukcja Obsługi Copyright 2004. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera notebook TravelMate serii 2350 Drugi wydanie: Listopad 2004

Bardziej szczegółowo

Extensa Serii 2900. Instrukcja Obsługi

Extensa Serii 2900. Instrukcja Obsługi Extensa Serii 2900 Instrukcja Obsługi Copyright 2004 Wszelkie prawa zastrzeżone Instrukcja obsługi komputera notebook Extensa serii 2900 Oryginalne wydanie: Kwiecień 2004 Publikacja ta podlega okresowym

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 2410 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2410 Wydanie oryginalne: Lipiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 1690. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 1690. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 1690 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 1690 Wydanie oryginalne: Maj 2005 Publikacja ta podlega

Bardziej szczegółowo

Acer Aspire Serii 1360 / 1520. Instrukcja Obsługi

Acer Aspire Serii 1360 / 1520. Instrukcja Obsługi Acer Aspire Serii 1360 / 1520 Instrukcja Obsługi Copyright 2004 Wszelkie prawa zastrzeżone Instrukcja obsługi komputera notebook Acer Aspire serii 1360 / 1530 Oryginalne wydanie: Siepień 2004 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 1650. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 1650. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 1650 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 1650 Wydanie oryginalne: Wrzesień 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 5110/5100/3100. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 5110/5100/3100. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 5110/5100/3100 Instrukcja Obsługi Copyright 2006. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 5110/5100/3100 Wydanie oryginalne: 03/2006

Bardziej szczegółowo

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001 WORKABOUT PRO Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A Zgodny z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001 Copyright 2004 by Psion Teklogix Inc., Mississauga, Ontario

Bardziej szczegółowo

MASTERTYPE RF PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA (MT1403) 1. Wprowadzenie: 2

MASTERTYPE RF PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA (MT1403) 1. Wprowadzenie: 2 MASTERTYPE RF (MT1403) PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA 1. Wprowadzenie: 2 2. Opis w³aœciwoœci: 2 3. Zawartoœæ zestawu 3 4. Wymagania systemowe: 3 5. Instalacja: 3 6. Opis funkcji: 6 7. Oprogramowanie klawiatury:

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 1690. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 1690. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 1690 Instrukcja Obsługi Copyright 2004. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 1690 Wydanie oryginalne: Grudzień 2004 Publikacja

Bardziej szczegółowo

DEH-1420UB DEH-1410UB DEH-1400UB DEH-1400UBB

DEH-1420UB DEH-1410UB DEH-1400UB DEH-1400UBB Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie, drukowanie, modyfikacja lub Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie, drukowanie, modyfikacja lub Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie,

Bardziej szczegółowo

Komputer Ferrari Serii 5000. Instrukcja Obsługi

Komputer Ferrari Serii 5000. Instrukcja Obsługi Komputer Ferrari Serii 5000 Instrukcja Obsługi Copyright 2006. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Ferrari 5000 Wydanie oryginalne: 05/2006 Publikacja ta podlega

Bardziej szczegółowo

SYSTEM NAWIGACJI GPS. Instrukcja obs³ugi. www.lark.com.pl

SYSTEM NAWIGACJI GPS. Instrukcja obs³ugi. www.lark.com.pl SYSTEM NAWIGACJI GPS Instrukcja obs³ugi www.lark.com.pl Spis treœci 1 Przed rozpoczêciem u ytkowania...2 Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa i prawid³owej eksploatacji...3 Cechy urz¹dzenia.............5

Bardziej szczegółowo

System przenoœnej tablicy interaktywnej CM2 MAX. Przewodnik u ytkownika

System przenoœnej tablicy interaktywnej CM2 MAX. Przewodnik u ytkownika System przenoœnej tablicy interaktywnej CM2 MAX Przewodnik u ytkownika Spis treœci Wprowadzenie... 1 Specyfikacje... 2 Najwa niejsze cechy produktu... 3 Monta zestawu i instalacja oprogramowania... 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3.

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu 9355428 Wydanie 3. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt TME-3 spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo

WORKABOUT PRO M/C Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000025A

WORKABOUT PRO M/C Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000025A WORKABOUT PRO M/C Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000025A Zgodny z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001 Copyright 2004 by Psion Teklogix Inc., Mississauga, Ontario Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 5670. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 5670. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 5670 Instrukcja Obsługi Copyright 2006. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 5670 Wydanie oryginalne: 12. 2006 Publikacja ta podlega

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 5050/3050. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 5050/3050. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 5050/3050 Instrukcja Obsługi Copyright 2006. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 5050/3050 Wydanie oryginalne: 11/2006 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 1410/1680. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 1410/1680. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 1410/1680 Instrukcja Obsługi Copyright 2004. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 1410/1680 Wydanie oryginalne: Lipiec 2004 Publikacja

Bardziej szczegółowo