Analiza porównawcza taśm przenośnikowych w oparciu o wyniki wybranych badań laboratoryjnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza porównawcza taśm przenośnikowych w oparciu o wyniki wybranych badań laboratoryjnych"

Transkrypt

1 169 CUPRUM Czasopismo Naukowo-Techniczne Górnictwa Rud nr 3 (76) 2015, s Analiza porównawcza taśm przenośnikowych w oparciu o wyniki wybranych badań laboratoryjnych Robert Król 1), Mirosław Bajda 1), Damian Kaszuba 2) 1) Politechnika Wrocławska, Zakład Systemów Maszynowych, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Wrocław 2) Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Wrocław Streszczenie Na etapie projektowania przenośników taśmowych podejmowane są próby optymalizacji, ukierunkowane przede wszystkim na zmniejszenie zużycia energii. Największe możliwości w tym zakresie daje obniżenie oporów głównych przenośnika, osiągane m.in. przez zastosowanie wyselekcjonowanych rozwiązań konstrukcyjnych taśmy przenośnikowej i krążników. W Zakładzie Systemów Maszynowych Politechniki Wrocławskiej od wielu lat prowadzone są prace badawcze, polegające na precyzyjnym określeniu wpływu zarówno czynników konstrukcyjnych, jak i eksploatacyjnych na energochłonność transportu przenośnikowego. Aktualnie prace skupiają się na poszukiwaniu rozwiązań dedykowanych dla przenośników stosowanych w obszarze górnictwa podziemnego. W pracy przedstawiono metodykę badań laboratoryjnych dotyczących identyfikacji wybranych składowych oporów ruchu taśmy przenośnikowej oraz zaprezentowano wyniki badań uzyskane dla dwóch odcinków taśm przenośnikowych o różnych własnościach gumy okładkowej. Słowa kluczowe: przenośnik taśmowy, opory ruchu, badania Comparative analysis of conveyor belts based on the results of selected tests Abstract During the designing of conveyor belts, the optimization attempts are taken aimed firstly to reduce the energy consumption. Reduction of the main resistances of a conveyor gives the greatest possibilities in this area, it can be achieved, among others, through the use of selected structural solutions of conveyor belt and idlers. Research carried out over the recent years in the Machinery Systems Department of the Wroclaw University of Technology aimed in precise determination of the impact of both structural and operating factors on energy consumption belt conveyor transport. At present, the research works are carried out, oriented to find solutions dedicated for the belt conveyors used in underground mines. The paper proposes the stand test methodology on identification of selected constituents of conveyor belt resistance to motion and presents the results of tests performed for two conveyor belt samples characterized by different properties of cover rubber. Key words: belt conveyor, movement resistance, testing

2 170 Wprowadzenie Prowadzone w ostatnich latach w Zakładzie Systemów Maszynowych Politechniki Wrocławskiej badania oporów ruchu przenośnika taśmowego, pozwoliły na precyzyjne określenie wpływu wielu czynników konstrukcyjnych i eksploatacyjnych na energochłonność transportu [1, 9, 11]. Prace koncentrowały się przede wszystkim w obszarze przenośników stosowanych w górnictwie odkrywkowym, a metodyka badań zaowocowała nowym podejściem w zakresie optymalizacji i modernizacji elementów konstrukcyjnych przenośnika taśmowego (taśma, krążniki, bębny, urządzenia napinające, napędy pośrednie). Wyniki realizowanych prac badawczych zaaplikowane w systemie obliczeniowym QNK-TT umożliwiły przeprowadzenie wielokryterialnej analizy rozwiązań zadania transportowego, zdefiniowanego między innymi wariantowymi modelami strugi urobku [6, 7, 12, 20]. Aktualnie na Politechnice Wrocławskiej prowadzone są prace badawcze, ukierunkowane na poszukiwanie rozwiązań dedykowanych dla przenośników stosowanych w kopalniach podziemnych, do których, z uwagi na inne zakresy wydajności, bardziej zwartą konstrukcję, trudniejsze warunki zabudowy i eksploatacji, nie da się wprost przenieść wypracowanych rozwiązań z górnictwa odkrywkowego [15]. Praktyka z dotychczasowych działań modernizacyjnych wyraźnie wskazuje na szeroki zakres możliwych oszczędności energii, wynikający przede wszystkim z zastosowania energooszczędnych rozwiązań taśm przenośnikowych [3, 13, 14, 21], dlatego realizowane prace przede wszystkim koncentrują się na racjonalnym doborze taśmy przenośnikowej, prowadzonej w oparciu o wyniki badań eksperymentalnych. W sumarycznych oporach ruchu, dla poziomych przenośników taśmowych opory toczenia taśmy po krążnikach umieszczonych na trasie przenośnika taśmowego mają największy udział (ok % oporów głównych). Należy pamiętać również, że istotny wpływ na wymiarowanie napędów głównych w przenośnikach stosowanych w kopalniach podziemnych, obok oporu toczenia taśmy po krążnikach mają opory ruchu, zaliczane do grupy oporów skupionych. Charakteryzują się one bowiem krótszymi trasami, licznie występującymi bębnami w zespołach napędowych, napinających czy magazynujących taśmę o zdecydowanie mniejszych średnicach, w porównaniu z rozwiązaniami stosowanymi w kopalniach odkrywkowych, co tylko zwiększa udział oporów przeginania w całkowitym oporze ruchu przenośnika taśmowego. W artykule zaproponowano metodykę badań stanowiskowych dotyczących identyfikacji wybranych składowych oporów ruchu taśmy przenośnikowej, którą opracowano w Zakładzie Systemów Maszynowych Politechniki Wrocławskiej, oraz przedstawiono wyniki pilotażowych badań doświadczalnych zmierzających do określenia cech konstrukcyjnych energooszczędnej taśmy przenośnikowej, charakteryzującej się niskimi oporami toczenia po krążnikach oraz oporami przeginania na bębnach w warunkach kopalń podziemnych. 1. Badania oporów toczenia taśmy Opory toczenia taśmy po krążnikach wynikają z cyklicznego ściskania okładki bieżnej taśmy przez krążniki nośne. Po zejściu z krążnika taśma wraca do pierwotnego kształtu z opóźnieniem wynikającym ze strat tłumienia materiału okładki bieżnej.

3 171 Powoduje to zamianę części energii kinetycznej toczenia taśmy w energię cieplną [8]. W oparciu o analizę prac badawczych dotyczących zjawisk zachodzących w taśmie podczas pracy przenośnika, tj. tłumienia, tarcia w powiązaniu z procesami cyklicznego deformowania taśmy, Bajda w pracy [4] zaproponował metodę przeprowadzenia badań laboratoryjnych. W efekcie powstało specjalne stanowisko pomiarowe, na którym możliwe jest odwzorowanie rzeczywistych warunków współpracy krążnika z taśmą oraz identyfikacja zależności pomiędzy właściwościami okładki bieżnej taśm a oporami toczenia taśmy po krążnikach. Wyniki prac laboratoryjnych prowadzonych w zakresie oceny przydatności różnych typów taśm przenośnikowych, stosowanych w górnictwie odkrywkowym przedstawiono w pracach [1-3, 5]. Prowadzone eksperymenty bazują na analizie ruchu wózka po równi pochyłej, wyścielonej taśmą przenośnikową. W ten sposób symuluje się warunki, gdzie występują tylko dwie składowe oporów ruchu, tj. opór toczenia taśmy po krążnikach oraz opór obracania krążników. Ponieważ opór obracania krążników można wyznaczyć eksperymentalnie dla każdego krążnika osobno [5,10,19], to istnieje możliwość określenia drugiej składowej oporu toczenia taśmy po krążnikach. Stanowisko pomiarowe składa się z czterech głównych zespołów (rys. 1): wózka z dwoma krążnikami, odcinka z równią pochyłą służącego do rozpędzenia wózka, odcinka pomiarowego, na którym badana jest droga swobodnego toczenia się krążnika po taśmie, zespołu hamowania wózka. Rys. 1. Stanowisko pomiarowe do badania oporów toczenia Pomiary polegają na rejestrowaniu czasu przejazdu zestawu krążników po określonym odcinku taśmy przenośnikowej. Czas przejazdu wózka po taśmie mierzono za pomocą pomocy trzech sond fotometrycznych. Na podstawie uzyskanych wyników pomiaru obliczano jednostkowy opór toczenia We z zależności (1): We 1 2I m 2r a 2Wk W p [N/m] 2b r W p m g sin β [N] (1) (2)

4 172 gdzie: W k suma oporu obracania dwóch krążników, N; W p opór podnoszenia wózka, N; m masa wózka, kg; a opóźnienie, m/s 2 ; I r moment bezwładności krążnika, kg m 2 ; r promień krążnika, m; g przyspieszenie ziemskie, m/s 2 ; β kąt nachylenia pomiarowej części równi; b szerokość taśmy, m. W trakcie każdego pomiaru otrzymuje się 9 wyników czasu w funkcji przebytej drogi przez krążniki. Otrzymane wyniki aproksymuje się równaniem o postaci: 2 a t s v o t s (3) 0 2 Badania oporu toczenia przeprowadzono dla dwóch odcinków taśm, oznaczonych symbolami T1 i T2 i wytypowanych jako rozwiązania prototypowe w oparciu o wyznaczony wcześniej laboratoryjnie parametrów decydujących o wielkości oporu toczenia, tj.: współczynnik tłumienia oraz moduł sprężystości gumy okładkowej taśmy [16]. Wszystkie próbki wykonane zostały z taśm typu St 2500 o wymiarach: długość 7000 mm, szerokość 400 mm i grubość okładki bieżnej równej 8 mm. Drogę swobodnego toczenia się wózka krążnikowego po taśmie wyznaczano dla wózka o masie 242,6 kg. Opóźnienie wózka obliczano w oparciu o rejestrowane czasy przejazdu między punktami pomiarowymi. Badania przeprowadzono w temperaturze 18 0,5 C, a uzyskane wartości średniego czasu przejazdu wózka po taśmie przedstawiono w tabeli 1 i na rys. 2. Tabela 1. Zestawienie wyników pomiarów dla taśm T1 i T2 Sonda Tacho1 Sonda Tacho3 Sonda Tacho2 Droga toczenia się wózka po taśmie; s [m] Średni czas przejazdu wózka po taśmie T1; t [s] Średni czas przejazdu wózka po taśmie T2; t [s] 0 0,273 0,769 2,186 2,459 2,955 4,390 4,663 5, ,0810 0,2265 0,6910 0,7884 0,9696 1,5721 1,7063 1, ,0813 0,2271 0,6944 0,7926 0,9756 1,5917 1,7298 2,0023

5 173 a) 6 5 T1 y = -0,425x 2 + 3,459x + 6E-05 R² = 1 Distance, s [m] ,5 1 1,5 2 2,5 Time, t [s] b) T2 6 5 y = -0,438x 2 + 3,455x - 0,000 R² = 1 Distance, s [m] ,5 1 1,5 2 2,5 Time, t [s] Rys. 2. Droga s [m] wózka w funkcji czasu t [s] zarejestrowany dla taśmy nr 1 (a) oraz taśmy nr 2 (b) Na podstawie uzyskanych wyników obliczono opóźnienie wózka w ruchu jednostajnie opóźnionym, a następnie obliczono opory toczenia taśmy po krążnikach. Wyniki zamieszczono w tabeli 2. Tabela 2. Wyniki badań oporów toczenia taśmy po krążnikach Oznaczenie taśmy T1 T2 Temperatura badania, o C 18,2 18,5 Szerokość taśmy, [m] 0,405 0,402 Opóźnienie wózka obciążonego, a [m/s 2 ] 0,8506 0,8772 Jednostkowy opór toczenia taśmy po krążnikach, W e [N/m] 27,4 36,7

6 174 Wyniki badań uzyskane dla przyjętych do analizy taśm porównano z wartościami otrzymanymi dla taśm z linkami stalowymi o zbliżonych parametrach wytrzymałościowych, stosowanych w kopalni odkrywkowej. Wykorzystano przy tym wyniki badań, ujęte w pracy [18], w trakcie których wyznaczano opór toczenia dwóch próbek taśm oznaczonych symbolem XW i X4. Zestawienie porównawcze wyników badań ujęto w tabeli 3. Próbkę oznaczoną symbolem XW przyjęto za rozwiązanie standardowe i w odniesieniu do tej taśmy wyznaczano efekt energooszczędności. Dla taśmy T1 uzyskano efekt energooszczędności na poziomie ok. 8%. Mając na uwadze fakt, że jest to taśma z okładką nośną i bieżną wykonaną z mieszanki trudnopalnej, uzyskany wynik należy uznać jako bardzo dobry. Natomiast próbka taśmy T2 charakteryzowała się zwiększoną energochłonnością o ok. 23% w odniesieniu do przyjętej taśmy standardowej. Tabela 3. Porównanie wyników badań oporów toczenia taśm przenośnikowych Oznaczenie taśmy Jednostkowy opór toczenia taśmy po krążnikach przy nacisku krążnika na taśmę 2,3 kn o XW X4 T1 T2 29,83 N/m 25,96 N/m 27,4 N/m 36,7 N/m o o o Temperatura badania, C 20,0 ± 0,2 C 18,2 C 18,5 C Opór toczenia taśmy po krążnikach przy nacisku 2,3 kn w odniesieniu do taśmy nr XW w % -8,15% 23,03% -12,97% 2. Badania oporów przeginania taśmy na bębnach Precyzyjne określenie oporów przeginania taśmy na bębnach możliwe jest wyłącznie na drodze eksperymentalnej. W Zakładzie Systemów Maszynowych Politechniki Wrocławskiej zaprojektowano i wykonano stanowisko pomiarowe do identyfikacji tej składowej oporu ruchu przenośnika taśmowego. Na rys. 3 przedstawiono widok stanowiska pomiarowego do badania oporów przeginania taśmy na bębnach. Składa się ono z dwóch bębnów o jednakowej średnicy wynoszącej 0,6 m, między którymi rozpięta jest badana taśma przenośnikowa. Bębny zamontowane są na ramie nośnej stanowiska. Do zapisu i podglądu wskazań czujników podczas badań zastosowano specjalne oprogramowanie komputerowe umożliwiające analizowanie i zestawianie wyników pomiarów w dowolnie wybranej konfiguracji. Rys. 3. Stanowisko do badania oporów przeginania taśmy przenośnikowej na bębnach

7 175 Schemat przewijania taśmy na stanowisku pomiarowym przedstawiono na rys. 4. Bęben napędowy 4 połączony jest z motoreduktorem o mocy 5,5 kw, sterowanym przekształtnikiem częstotliwości, co zapewnia możliwość płynnego sterowania wartością obrotów silnika, a tym samym prędkością liniową taśmy. Na wale bębna napędowego zainstalowany jest tensometryczny układ do pomiaru momentu skręcającego. Bęben zwrotny taśmy 2 osadzony przesuwnie w ramie nośnej napinany jest dwoma siłownikami hydraulicznymi. Umożliwia to zadawanie wymaganej programem badań siły napięcia taśmy F [17]. Rys. 4. Schemat stanowiska do badania oporów przeginania taśmy na bębnach: 1 taśma, 2 bęben zwrotny, 3 układ napinania taśmy, 4 bęben napędowy, 5 wał napędowy, 6 motoreduktor, F siła napinająca, Rb promień bębnów, Ms moment skręcający na wale bębna napędowego W pierwszym etapie badań wyznaczono oporów własny stanowiska W 0 w funkcji siły napinającej taśmę. W tej fazie badań zamiast taśmy na stanowisku zainstalowano pojedynczą przekładkę, zamkniętą w pętlę. Zakłada się, że opór przeginania tkaniny jest zerowy, a zatem zmierzony opór ruchu obejmuje tylko opory własne stanowiska, na które składają się opory tarcia węzłów łożyskowych obu bębnów. W uzyskanym zakresie zmian siły napinającej tkaninę (taśmę) opór ruchu W 0, oblicza się z zależności: W = M R [N], (4) gdzie: M s moment skręcający mierzony na wale bębna napędowego, N m ; R b promień bębna napędowego, m. Następnie, w ramach prowadzonego eksperymentu na stanowisku zainstalowano kolejno przyjęte do badań taśmy T1 i T2 i ponownie w założonym zakresie zmian siły napinającej mierzono całkowite opory oporu ruchu stanowiska W T według tej samej zależności (4). Różnicę otrzymanych wartości oporów ruchu W T i W 0, dla jednakowo zadanej siły naciągu, uznaje się za opór przeginania taśmy na dwóch bębnach W 2b. Zatem szukany opór przeginania przyjętej do badań taśmy W b stanowi połowę wartości oporu W 2b. Dla każdej próbki taśmy przyjęto jednakowy zakres wartości prędkości obrotowej silnika, zachowano przy tym poziom przyjmowanych sił w taśmie oraz zbliżoną temperaturę otoczenia. Zestawienie uzyskanych wyników badań przedstawiono w tabeli 4.

8 176 Tabel 4. Porównanie wartości oporów przeginania analizowanych taśmy na bębnie Prędkość obrotowa silnika, n s Prędkość liniowa taśmy, v t Opór przeginania, W b obr./min m/s Taśma nr 1 Taśma nr 2 Siła w taśmie F=10±0,5 kn 50 0,1 123,8 145, ,6 196,1 217, ,3 202,0 250, ,9 210,2 276, ,6 213,4 288, ,2 224,2 299, ,8 230,5 305,3 Siła w taśmie F = 13±0,5 kn 50 0,1 143,4 159, ,6 215,7 235, ,3 221,7 268, ,9 225,4 290, ,6 224,1 302, ,2 243,9 317, ,8 250,1 323,7 Siła w taśmie F=16±0,5 kn 50 0,1 165,7 185, ,6 229,1 257, ,3 235,0 281, ,9 243,2 307, ,6 246,4 319, ,2 257,3 330, ,8 263,5 336,5 Siła w taśmie F=20±0,5 kn 50 0,1 188,0 236, ,6 251,4 308, ,3 257,3 332, ,9 256,6 340, ,6 259,8 361, ,2 270,6 372, ,8 276,9 405,7 Siła w taśmie F=27±0,5 kn 50 0,1 217,7 256, ,6 272,2 323, ,3 287,1 361, ,9 295,3 413, ,6 307,3 425, ,2 327,1 454, ,8 333,4 469,8 W efekcie prowadzonych badań, dla obydwu taśm zaobserwowano istotny wpływ siły naciągu na wartość oporu przeginania taśmy na bębnach. Krzywe oporów przeginania w obydwu przypadkach rosną wraz ze stopniowo zwiększaną siłą napięcia taśmy. Ponadto, w trakcie badań odnotowano wpływ prędkości taśmy na wartość rejestrowanych oporów przeginania przyjętych do badań pętli taśm. W zakresie zadawanych prędkości, tj. od 0,1 do 3,8 m/s, opory przeginania taśmy T1 (dla przyjętych sił naciągu), wzrosły średnio o ok. 64%.W przypadku taśmy T2, intensyfikacja wzrostu oporu przeginania, dla przyjętego zakresu prędkości taśmy jest wyraźniejsza. Dla wszystkich analizowanych wariantów przyjętej siły napięcia taśmy oszacowano średni wzrost oporu przeginania na poziomie ok. 90%. Należy również odnotować, że charakter zmian oporów przeginania uzyskany dla poszczególnych taśm

9 177 jest podobny i wynika m.in. z cech materiałowych odpowiadających poszczególnym rozwiązaniom konstrukcyjnym. Dla najwyższych wartości siły w taśmie próbka taśmy T2 charakteryzuje się o 41% większymi niż próbka T1 oporami przeginania (rys. 5b). W przypadku najniższych wartości siły w taśmie różnica ta spada do 32% (rys. 5a). a) b) Taśma 2 Taśma Opór przeginania, W b, N Opór przeginania, W b, N Taśma 2 Taśma Prędkość liniowa taśmy, v t, m/s Prędkość liniowa taśmy, v t, m/s Rys. 5. Porównanie oporów przeginania analizowanych próbek taśm T1 i T2 na bębnie: a) dla najniższych wartości sił w taśmie F=10±0,5 kn, b) dla najwyższych wartości sił w taśmie F=27±0,5 kn Wnioski Uzyskane wyniki badań laboratoryjnych umożliwiają porównanie dwóch odcinków prototypowych taśm przenośnikowych T1 i T2 pod względem generowanych oporów ruchu na przenośniku taśmowym. Badania wykazały, że rozwiązanie konstrukcyjne taśmy oznaczonej symbolem T1 w obydwu przeprowadzonych testach doświadczalnych charakteryzuje się niższymi wartościami w porównaniu z taśmą T2. Taśma T1 charakteryzuje się niższymi oporami toczenia po krążnikach względem taśmy T2 o ok. 34%. Zmierzony jednostkowy opór toczenia dla taśmy T1 na poziomie W e = 27,4 N/m, a dla taśmy T2 W e = 36,6 N/m. Przeprowadzone badania stanowiskowe potwierdziły wpływ siły naciągu oraz prędkości taśmy na wartość oporu przeginania taśmy na bębnie. Dla największej przyjętej podczas badań siły w taśmie (F=27±0,5 kn) i przy prędkości v t =3,8 m/s, taśma T2 charakteryzuje się zwiększonym oporem przeginania na bębnie w odniesieniu do T1 na poziomie ok. 41%. Dla taśmy T1 wyznaczona wartość oporu przeginania na jednym bębnie o kącie opasania 180 wyniosła W b = 333,4 N, a dla taśmy T2 W b = 469,8 N. Ponieważ wytypowane do badań próbki taśmy przenośnikowej różniły się między sobą wyłącznie rodzajem zastosowanej gumy okładkowej (pozostałe geometryczne i materiałowe cechy konstrukcyjne taśmy były jednakowe) można przypuszczać, że parametr ten wpływa istotnie nie tylko na wartość oporów toczenia taśmy, ale również na wartość oporu przeginania taśmy na bębnie. Praca częściowo finansowana z dotacji statutowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na badania naukowe Nr S40111.

10 178 Bibliografia [1] Bajda M., Hardygóra M., Szacowanie energooszczędności transportu przenośnikowego na podstawie badań parametrów dynamicznych okładki bieżnej taśmy przenośnikowej, Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze, 4/2011. s.12-15; ISSN [2] Bajda M., Hardygóra M., Gładysiewicz L., Wpływ parametrów mieszanek gumowych na energochłonność transportu przenośnikowego, Transport Przemysłowy, no 3/2007, ISSN [3] Bajda M., Hardygóra M., Determination of the conveyor belt's resistance to rolling on idlers, Proceedings of the Sixteenth International Symposium on Mine Planning and Equipment Selection, MPES 2007 Bangkok, Thailand, December [4] Bajda M.: Wpływ okładki gumowej na opory toczenia taśmy przenośnikowej po krążnikach, Praca doktorska, Wrocław, 2009 (niepublikowana). [5] Bukowski J., Gładysiewicz L., Król R., Tests of belt conveyor resistance to motion, Eksploatacja i Niezawodność Maintenance and Reliability, nr 3, s , [6] Dworczyńska M., Gładysiewicz L., Król R., Model transportowanego urobku dla szacowania trwałości krążników, Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze, 1(19)/2013; ISSN [7] Dworczyńska M., Kawalec W., Gładysiewicz L., Model strugi urobku dla potrzeb projektowania przenośników zbiorczych, Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze, nr 1/ 2012, Wrocław [8] Gładysiewicz L., Przenośniki taśmowe Teoria i obliczenia, Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław [9] Gładysiewicz L., Kawalec W., Selection of distance belt conveyors for underground copper mine, [w:] Mine planning and equipment selection 2006, MPES. Proceedings of the Fifteenth International Symposium on Mine Planning and Equipment Selection, Torino, Italy, September [10] Gładysiewicz L., Król R., Modernisierung der Tragrollen zur Verringerung des Tragrollenlaufwiderstands. Modernizacja krążników nośnych w celu uzyskania poprawy ich oporów obracania, [w:] Neue Trends in der Anlagenentwicklung, 10. Fachtagung Schuettgutfoerdertechnik [11] Gładysiewicz L., Król R., Kisielewski W., Experimental studies on the resistance to motion an overbunden belt conveyors system, World of Mining 6/2012. [12] Gładysiewicz L., Król R., Zombroń M., Optymalizacja krążnika na etapie projektowania, Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze, 3/2010, s ; ISSN [13] Hager M., And Hintz A., The energy-saving design of belts for long conveyor systems. Bulk Solids Handling, vol. 13, no. 4 (1993), s [14] Hintz A.: Einfluss des Gurtaufbase auf dem Energieverbrauch von Gurtforderanlagen. Dissertation Universität, Hannover [15] Kawalec W., Król R., Kubiak D., Długie przenośniki taśmowe dla kopalń rud miedzi, [w:] Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych: monografia, Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków 2009, s [16] Kawalec W., Woźniak D., 2014, Energooszczędność okładki bieżnej taśmy przenośnikowej wstęp do nowej klasyfikacji taśm, Mining Science, vol. 21(2)/2014 [17] Kisielewski W., Gładysiewicz L., Król R., Kaszuba D., Stanowisko do badań oporów przeginania taśmy, Zgłoszenie patentowe P z [18] Komander H., Bajda M., Komander G., Sawicki W., Oznaczenie oporu toczenia po krążnikach taśm przenośnikowych z linkami stalowymi XW i X4, Raport nr LTT/17/10, Wrocław 2010 (praca niepublikowana). [19] Król R, Kisielewski W., The influence of idlers on energy consumption of belt conveyor (in Polish: Wpływ krążników na energochłonność przenośnika taśmowego), Mining Science, 21(2)/2014, s [20] Król R., Metody badań i doboru elementów przenośnika taśmowego z uwzględnieniem losowo zmiennej strugi urobku, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, [21] Lodewijks G., The next generation of low loss conveyor belts, Bulk Solids Handling, 32:52-56, 2011.

Maszyny transportowe rok IV GiG

Maszyny transportowe rok IV GiG Ćwiczenia rok akademicki 2010/2011 Strona 1 1. Wykaz ważniejszych symboli i oznaczeo B szerokośd taśmy, [mm] C współczynnik uwzględniający skupione opory ruchu przenośnika przy nominalnym obciążeniu, D

Bardziej szczegółowo

Studium Podyplomowe

Studium Podyplomowe Katedra aszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych Studium Podyplomowe http://www.kmg.agh.edu.pl/dydaktyka/studiumpodyplomowe Przenośnik taśmowy cz. Układy napędowe i napinające Dr inż. Piotr Kulinowski

Bardziej szczegółowo

Przenośnik taśmowy cz.2

Przenośnik taśmowy cz.2 Przenośnik taśmowy cz.2 Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych Przenośnik taśmowy cz.2 Dr inż. Piotr Kulinowski pk@imir.agh.edu.pl tel. (617) 30 74 B-2 parter p.6 konsultacje: poniedziałek

Bardziej szczegółowo

Badania oporów ruchu przenośnika taśmowego w warunkach kopalń rud miedzi

Badania oporów ruchu przenośnika taśmowego w warunkach kopalń rud miedzi CUPRUM Czasopismo Naukowo-Techniczne Górnictwa Rud nr 3 (72) 2014, s. 45-56 45 Badania oporów ruchu przenośnika taśmowego w warunkach kopalń rud miedzi Waldemar Kisielewski 1), Damian Kaszuba 1), Robert

Bardziej szczegółowo

WPŁYW KRĄŻNIKÓW NA ENERGOCHŁONNOŚĆ PRZENOŚNIKA TAŚMOWEGO

WPŁYW KRĄŻNIKÓW NA ENERGOCHŁONNOŚĆ PRZENOŚNIKA TAŚMOWEGO Mining Science Fundamental Problems of Conveyor Transport, vol. 21(2), 2014, 61 72 www.miningscience.pwr.edu.pl Mining Science (previously Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Górnictwo

Bardziej szczegółowo

Dobór rozstawu krążników górnych przenośnika taśmowegoz uwzględnieniem losowo zmiennej strugi urobku

Dobór rozstawu krążników górnych przenośnika taśmowegoz uwzględnieniem losowo zmiennej strugi urobku Prof. dr hab. inż. Lech Gładysiewicz Dr inż. Witold Kawalec Dr hab. inż. Robert Król Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechnika Wrocławska Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław e-mail:

Bardziej szczegółowo

Przenośnik zgrzebłowy - obliczenia

Przenośnik zgrzebłowy - obliczenia Przenośnik zgrzebłowy - obliczenia Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych Przenośnik zgrzebłowy - obliczenia Dr inż. Piotr Kulinowski pk@imir.agh.edu.pl tel. (67) 0 7 B- parter p.6 konsultacje:

Bardziej szczegółowo

Obliczenia mocy napędu przenośnika taśmowego

Obliczenia mocy napędu przenośnika taśmowego Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu: Wprowadzenie do Techniki Ćwiczenie nr 3 Obliczenia mocy napędu przenośnika taśmowego Opracował: dr inż. Andrzej J. Zmysłowski Zakład Inżynierii Systemów

Bardziej szczegółowo

DŁUGIE, ENERGOOSZCZĘDNE PRZENOŚNIKI TAŚMOWE

DŁUGIE, ENERGOOSZCZĘDNE PRZENOŚNIKI TAŚMOWE Górnictwo i Geoinżynieria Rok 33 Zeszyt 2 2009 Lech Gładysiewicz*, Witold Kawalec* DŁUGIE, ENERGOOSZCZĘDNE PRZENOŚNIKI TAŚMOWE 1. Wprowadzenie W konstrukcjach przenośników taśmowych z powodzeniem wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH

METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH Inżynieria Rolnicza 2(100)/2008 METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH Krzysztof Nalepa, Maciej Neugebauer, Piotr Sołowiej Katedra Elektrotechniki i Energetyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ OKŁADKI BIEŻNEJ TAŚMY PRZENOŚNIKOWEJ WSTĘP DO NOWEJ KLASYFIKACJI TAŚM

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ OKŁADKI BIEŻNEJ TAŚMY PRZENOŚNIKOWEJ WSTĘP DO NOWEJ KLASYFIKACJI TAŚM Mining Science Fundamental Problems of Conveyor Transport, vol. 21(2), 2014, 47 60 www.miningscience.pwr.edu.pl Mining Science (previously Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Górnictwo

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DYNAMIKI PRZENOŚNIKA FORM ODLEWNICZYCH. T. SOCHACKI 1, J. GRABSKI 2 Katedra Systemów Produkcji, Politechnika Łódzka, Stefanowskiego 1/15, Łódź

ANALIZA DYNAMIKI PRZENOŚNIKA FORM ODLEWNICZYCH. T. SOCHACKI 1, J. GRABSKI 2 Katedra Systemów Produkcji, Politechnika Łódzka, Stefanowskiego 1/15, Łódź 32/12 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2004, Rocznik 4, Nr 12 Archives of Foundry Year 2004, Volume 4, Book 12 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 ANALIZA DYNAMIKI PRZENOŚNIKA FORM ODLEWNICZYCH T. SOCHACKI 1, J. GRABSKI

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: RAR AS-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: RAR AS-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Nazwa modułu: Metodyka projektowania maszyn i urządzeń transportowych Rok akademicki: 2013/2014 Kod: RAR-2-210-AS-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Automatyka i Robotyka

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH PRZENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH W PGE GIEK SA ODDZIAŁ KWB BEŁCHATÓW. 1. Wprowadzenie

OPTYMALIZACJA ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH PRZENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH W PGE GIEK SA ODDZIAŁ KWB BEŁCHATÓW. 1. Wprowadzenie Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3/1 2011 Ryszard Fajer*, Eugeniusz Idziak*, Zbigniew Konieczka*, Adam Mrówka*, Leszek Orzechowski*, Tomasz Szczepaniak* OPTYMALIZACJA ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH PRZENOŚNIKÓW

Bardziej szczegółowo

PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI W DWUSIL- NIKOWYM NAPĘDZIE WAŁU TAŚMOCIĄGU PO- WIERZCHNIOWEGO

PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI W DWUSIL- NIKOWYM NAPĘDZIE WAŁU TAŚMOCIĄGU PO- WIERZCHNIOWEGO PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI W DWUSIL- NIKOWYM NAPĘDZIE WAŁU TAŚMOCIĄGU PO- WIERZCHNIOWEGO BERNARD SZYMAŃSKI, JERZY SZYMAŃSKI Politechnika Warszawska, Politechnika Radomska szymansb@isep.pw.edu.pl, j.szymanski@pr.radom.pl

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZJAWISK PRZEMIESZCZANIA WSTRZĄSOWEGO

BADANIE ZJAWISK PRZEMIESZCZANIA WSTRZĄSOWEGO BADANIE ZJAWISK PRZEMIESZCZANIA WSTRZĄSOWEGO 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie kinematyki i dynamiki ruchu w procesie przemieszczania wstrząsowego oraz wyznaczenie charakterystyki użytkowej

Bardziej szczegółowo

2. Wyznaczenie środka ciężkości zwałowiska zewnętrznego

2. Wyznaczenie środka ciężkości zwałowiska zewnętrznego Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3 2011 Maciej Zajączkowski* WPŁYW KSZTAŁTU ZWAŁOWISKA ZEWNĘTRZNEGO NA KOSZTY TRANSPORTU ZWAŁOWANEGO UROBKU** 1. Wstęp Budowa zwałowiska zewnętrznego jest nierozłącznym

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Seria: GÓRNICTWO z. 41. 1969 Nr Icol. 269. Ooo. dr h. lnż. Jerzy Antoniak Katedra Maszyn Górniczych

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Seria: GÓRNICTWO z. 41. 1969 Nr Icol. 269. Ooo. dr h. lnż. Jerzy Antoniak Katedra Maszyn Górniczych ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Seria: GÓRNICTWO z. 41 1969 Nr Icol. 269 Ooo. dr h. lnż. Jerzy Antoniak Katedra Maszyn Górniczych WSPÓŁECZESNE KIERUNKI BADAŃ I ROZWOJU BUDOWY PRZENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wraz ze wzrostem popularności przenośników

Wraz ze wzrostem popularności przenośników Badanie wpływu przyspieszonego starzenia cieplnego taśmy przenośnikowej na jej wytrzymałość Study of the effect of conveyor belt accelerated heat aging on its strength Mirosław Bajda, Marlena Pogoda W

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OCENA JAKOŚCI KRĄŻNIKÓW POLIURETANOWYCH STOSOWANYCH W GÓRNICTWIE OODKRYWKOWYM

KOMPLEKSOWA OCENA JAKOŚCI KRĄŻNIKÓW POLIURETANOWYCH STOSOWANYCH W GÓRNICTWIE OODKRYWKOWYM Nr 128 Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 128 Studia i Materiały Nr 36 2009 Lech GŁADYSIEWICZ*, Robert KRÓL* poliuretan, krążnik, badanie, trwałość KOMPLEKSOWA OCENA JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

ANALiZA WPŁYWU PARAMETRÓW SAMOLOTU NA POZiOM HAŁASU MiERZONEGO WEDŁUG PRZEPiSÓW FAR 36 APPENDiX G

ANALiZA WPŁYWU PARAMETRÓW SAMOLOTU NA POZiOM HAŁASU MiERZONEGO WEDŁUG PRZEPiSÓW FAR 36 APPENDiX G PRACE instytutu LOTNiCTWA 221, s. 115 120, Warszawa 2011 ANALiZA WPŁYWU PARAMETRÓW SAMOLOTU NA POZiOM HAŁASU MiERZONEGO WEDŁUG PRZEPiSÓW FAR 36 APPENDiX G i ROZDZiAŁU 10 ZAŁOżEń16 KONWENCJi icao PIotr

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PKM. Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn. Badanie statycznego i kinetycznego współczynnika tarcia dla wybranych skojarzeń ciernych

LABORATORIUM PKM. Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn. Badanie statycznego i kinetycznego współczynnika tarcia dla wybranych skojarzeń ciernych LABORATORIUM PKM Badanie statycznego i kinetycznego współczynnika tarcia dla wybranych skojarzeń ciernych Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Opracowanie

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PKM. Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn. Badanie statycznego i kinetycznego współczynnika tarcia dla wybranych skojarzeń ciernych

LABORATORIUM PKM. Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn. Badanie statycznego i kinetycznego współczynnika tarcia dla wybranych skojarzeń ciernych LABORATORIUM PKM Badanie statycznego i kinetycznego współczynnika tarcia dla wybranych skojarzeń ciernych Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Przenośnik transportuje...

Przenośnik transportuje... ......... Nazwisko i imię Grupa Data i godz. Przenośnik transportuje... na odległość... m pod kątem... z wydajnością co najmniej... t/h Charakterystyka użytkowa przenośnika taśmowego: v =... m/s, B =...

Bardziej szczegółowo

Badanie i obliczanie kąta skręcenia wału maszynowego

Badanie i obliczanie kąta skręcenia wału maszynowego Zakład Podstaw Konstrukcji i Budowy Maszyn Instytut Podstaw Budowy Maszyn Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechnika Warszawska dr inż. Szymon Dowkontt Laboratorium Podstaw Konstrukcji Maszyn Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu wybranych parametrów na stateczność ruchu taśmy w łuku wertykalnym przenośnika taśmowego

Analiza wpływu wybranych parametrów na stateczność ruchu taśmy w łuku wertykalnym przenośnika taśmowego CUPRUM Czasopismo Naukowo-Techniczne Górnictwa Rud nr 3 (7) 014, s. 17-31 17 Analiza wpływu wybranych parametrów na stateczność ruchu taśmy w łuku wertykalnym przenośnika taśmowego Piotr Kulinowski AGH

Bardziej szczegółowo

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA oprac. dr inż. Jarosław Filipiak Cel ćwiczenia 1. Zapoznanie się ze sposobem przeprowadzania statycznej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE TWORZYW SZTUCZNYCH OZNACZENIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH PRZY STATYCZNYM ROZCIĄGANIU

Bardziej szczegółowo

BADANIA PARAMETRÓW RUCHU WYBRANYCH WÓZKÓW WIDŁOWYCH

BADANIA PARAMETRÓW RUCHU WYBRANYCH WÓZKÓW WIDŁOWYCH Piotr Tarkowski 1, Ewa Siemionek 1 BADANIA PARAMETRÓW RUCHU WYBRANYCH WÓZKÓW WIDŁOWYCH Streszczenie. Eksploatacja współczesnych środków transportu bliskiego wymaga oceny energochłonności ruchu. W artykule

Bardziej szczegółowo

Ć w i c z e n i e K 4

Ć w i c z e n i e K 4 Akademia Górniczo Hutnicza Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji Nazwisko i Imię: Nazwisko i Imię: Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Grupa

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE ROZRUCHU PRZENOŚNIKA TAŚMOWEGO Z WYKORZYSTANIEM SILNIKÓW PIERŚCIENIOWYCH ORAZ SPRZĘGIEŁ HYDRODYNAMICZNYCH

PORÓWNANIE ROZRUCHU PRZENOŚNIKA TAŚMOWEGO Z WYKORZYSTANIEM SILNIKÓW PIERŚCIENIOWYCH ORAZ SPRZĘGIEŁ HYDRODYNAMICZNYCH Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3/1 2011 Marek Kaszuba* PORÓWNANIE ROZRUCHU PRZENOŚNIKA TAŚMOWEGO Z WYKORZYSTANIEM SILNIKÓW PIERŚCIENIOWYCH ORAZ SPRZĘGIEŁ HYDRODYNAMICZNYCH 1. Wprowadzenie Zdecydowana

Bardziej szczegółowo

STANOWISKOWE BADANIE ZESPOŁU PRZENIESIENIA NAPĘDU NA PRZYKŁADZIE WIELOSTOPNIOWEJ PRZEKŁADNI ZĘBATEJ

STANOWISKOWE BADANIE ZESPOŁU PRZENIESIENIA NAPĘDU NA PRZYKŁADZIE WIELOSTOPNIOWEJ PRZEKŁADNI ZĘBATEJ Postępy Nauki i Techniki nr 12, 2012 Jakub Lisiecki *, Paweł Rosa *, Szymon Lisiecki * STANOWISKOWE BADANIE ZESPOŁU PRZENIESIENIA NAPĘDU NA PRZYKŁADZIE WIELOSTOPNIOWEJ PRZEKŁADNI ZĘBATEJ Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Badania nośności kasztów drewnianych. 1. Wprowadzenie PROJEKTOWANIE I BADANIA

Badania nośności kasztów drewnianych. 1. Wprowadzenie PROJEKTOWANIE I BADANIA Badania nośności kasztów drewnianych dr inż. Włodzimierz Madejczyk Instytut Techniki Górniczej KOMAG Streszczenie: Kaszty drewniane służą do ochrony chodników przyścianowych poprzez ograniczenie efektu

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie transportu taśmowego w ramach współpracy z KGHM ZANAM S.A.

Doskonalenie transportu taśmowego w ramach współpracy z KGHM ZANAM S.A. 35 CUPRUM Czasopismo Naukowo-Techniczne Górnictwa Rud nr 4 (81) 2016, s. 35-47 Doskonalenie transportu taśmowego w ramach współpracy z KGHM ZANAM S.A. Lech Gładysiewicz 1), Robert Król 1) 1) Wydział Geoinżynierii,

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA OBWODU ELEKTROMAGNETYCZNEGO SILNIKA DO BEZPRZEKŁADNIOWEGO NAPĘDU GÓRNICZEGO PRZENOŚNIKA TAŚMOWEGO

OPTYMALIZACJA OBWODU ELEKTROMAGNETYCZNEGO SILNIKA DO BEZPRZEKŁADNIOWEGO NAPĘDU GÓRNICZEGO PRZENOŚNIKA TAŚMOWEGO Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe Nr 2/2016 (110) 123 Tomasz Wolnik, Emil Król Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL, Katowice OPTYMALIZACJA OBWODU ELEKTROMAGNETYCZNEGO SILNIKA DO BEZPRZEKŁADNIOWEGO

Bardziej szczegółowo

WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI EKSPLOATACYJNE KRĄŻNIKA NOWEJ KONSTRUKCJI

WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI EKSPLOATACYJNE KRĄŻNIKA NOWEJ KONSTRUKCJI 2-2014 T R I B O L O G I A 41 Kazimierz FURMANIK *, Piotr KASZA * WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI EKSPLOATACYJNE KRĄŻNIKA NOWEJ KONSTRUKCJI SELECTED MAINTENANCE PROPERTIES OF A NEWLY DESIGNED IDLER Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Przenośniki Układy napędowe

Przenośniki Układy napędowe Przenośniki układy napędowe Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH Przenośniki Układy napędowe Dr inż. Piotr Kulinowski pk@imir.agh.edu.pl tel. (12617) 30 74 B-2 parter p.6 konsultacje:

Bardziej szczegółowo

Taśma przenośnikowa o zwiększonej odporności na uszkodzenia eksploatacyjne

Taśma przenośnikowa o zwiększonej odporności na uszkodzenia eksploatacyjne Cuprum nr 1 (58) 2011 19 1), 2) prof. Monika Hardygóra mgr inż. Henryk Komander 1) dr inż. Mirosław Bajda 1) Recenzent: dr inż. Janusz Młynarczyk Taśma przenośnikowa o zwiększonej odporności na uszkodzenia

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PRACY CIĄGU PRZENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH

OPTYMALIZACJA PRACY CIĄGU PRZENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH 1-2007 PROBLEMY EKSPLOATACJI 57 Eugeniusz MATRAS, Ryszard REIZER, Wojciech UMIŃSKI Instytut Technologii Eksploatacji PIB, Radom OPTYMALIZACJA PRACY CIĄGU PRZENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH Słowa kluczowe Sterowanie,

Bardziej szczegółowo

Metody badań materiałów konstrukcyjnych

Metody badań materiałów konstrukcyjnych Wyznaczanie stałych materiałowych Nr ćwiczenia: 1 Wyznaczyć stałe materiałowe dla zadanych materiałów. Maszyna wytrzymałościowa INSTRON 3367. Stanowisko do badania wytrzymałości na skręcanie. Skalibrować

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poznań, 16.05.2012r. Raport z promocji projektu Nowa generacja energooszczędnych

Bardziej szczegółowo

Wpływ zanieczyszczenia torowiska na drogę hamowania tramwaju

Wpływ zanieczyszczenia torowiska na drogę hamowania tramwaju DYCHTO Rafał 1 PIETRUSZEWSKI Robert 2 Wpływ zanieczyszczenia torowiska na drogę hamowania tramwaju WSTĘP W Katedrze Pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Łódzkiej prowadzone są badania, których

Bardziej szczegółowo

Wyboczenie ściskanego pręta

Wyboczenie ściskanego pręta Wszelkie prawa zastrzeżone Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: 1. Wstęp Wyboczenie ściskanego pręta oprac. dr inż. Ludomir J. Jankowski Zagadnienie wyboczenia

Bardziej szczegółowo

Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1

Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1 Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1 ALEKSANDER KAROLCZUK a) MATEUSZ KOWALSKI a) a) Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej, Opole 1 I. Wprowadzenie 1. Technologia zgrzewania

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu PRACA DYPLOMOWA BADANIA I MODELOWANIE PRACY UKŁADU NAPĘDOWEGO SAMOCHODU Z AUTOMATYCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW Autor: inŝ. Janusz Walkowiak Promotor:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCIOWA KOŁA CZERPAKOWEGO KOPARKI W WARUNKACH ZAŁOŻONEJ WYDAJNOŚCI. 1. Wprowadzenie

ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCIOWA KOŁA CZERPAKOWEGO KOPARKI W WARUNKACH ZAŁOŻONEJ WYDAJNOŚCI. 1. Wprowadzenie Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3/1 2011 Jerzy Czmochowski*, Paweł Kaczyński*, Przemysław Moczko* ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCIOWA KOŁA CZERPAKOWEGO KOPARKI W WARUNKACH ZAŁOŻONEJ WYDAJNOŚCI 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza metod pomiarowych badań skuteczności układów hamulcowych tramwajów

Analiza porównawcza metod pomiarowych badań skuteczności układów hamulcowych tramwajów DYCHTO Rafał 1 PIETRUSZEWSKI Robert 2 Analiza porównawcza metod pomiarowych badań skuteczności układów hamulcowych tramwajów WSTĘP Układ hamulcowy pojazdów ma bezpośredni wpływ na długość drogi hamowania,

Bardziej szczegółowo

BADANIA PORÓWNAWCZE PAROPRZEPUSZCZALNOŚCI POWŁOK POLIMEROWYCH W RAMACH DOSTOSOWANIA METOD BADAŃ DO WYMAGAŃ NORM EN

BADANIA PORÓWNAWCZE PAROPRZEPUSZCZALNOŚCI POWŁOK POLIMEROWYCH W RAMACH DOSTOSOWANIA METOD BADAŃ DO WYMAGAŃ NORM EN PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 1 (137) 2006 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (137) 2006 ARTYKUŁY - REPORTS Anna Sochan*, Anna Sokalska** BADANIA PORÓWNAWCZE PAROPRZEPUSZCZALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD KONSTRUKCJI JEDNOFAZOWYCH SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O ROZRUCHU BEZPOŚREDNIM

PRZEGLĄD KONSTRUKCJI JEDNOFAZOWYCH SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O ROZRUCHU BEZPOŚREDNIM 51 Maciej Gwoździewicz, Jan Zawilak Politechnika Wrocławska, Wrocław PRZEGLĄD KONSTRUKCJI JEDNOFAZOWYCH SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O ROZRUCHU BEZPOŚREDNIM REVIEW OF SINGLE-PHASE LINE

Bardziej szczegółowo

WPŁYW METODY DOPASOWANIA NA WYNIKI POMIARÓW PIÓRA ŁOPATKI INFLUENCE OF BEST-FIT METHOD ON RESULTS OF COORDINATE MEASUREMENTS OF TURBINE BLADE

WPŁYW METODY DOPASOWANIA NA WYNIKI POMIARÓW PIÓRA ŁOPATKI INFLUENCE OF BEST-FIT METHOD ON RESULTS OF COORDINATE MEASUREMENTS OF TURBINE BLADE Dr hab. inż. Andrzej Kawalec, e-mail: ak@prz.edu.pl Dr inż. Marek Magdziak, e-mail: marekm@prz.edu.pl Politechnika Rzeszowska Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Kinematyka"

Ćwiczenie: Kinematyka Ćwiczenie: "Kinematyka" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia: 1. Ruch punktu

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: taśma przenośnikowa, odporność na przebijanie, badania laboratoryjne Keywords: belt conveyor, puncture resistance, experiments

Słowa kluczowe: taśma przenośnikowa, odporność na przebijanie, badania laboratoryjne Keywords: belt conveyor, puncture resistance, experiments mgr inż. Henryk Komander prof. dr hab. inż. Monika Hardygóra * dr inż. Mirosław Bajda inż. Grzegorz Komander Institute of Mining Engineering Wroclaw University of Technology Machinery Systems Division

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM MECANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM Ćwiczenie nr 4 Współpraca pompy z układem przewodów. Celem ćwiczenia jest sporządzenie charakterystyki pojedynczej pompy wirowej współpracującej z układem przewodów, przy różnych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie EA5 Silnik 2-fazowy indukcyjny wykonawczy

Ćwiczenie EA5 Silnik 2-fazowy indukcyjny wykonawczy Akademia Górniczo-Hutnicza im.s.staszica w Krakowie KATEDRA MASZYN ELEKTRYCZNYCH Ćwiczenie EA5 Silnik 2-fazowy indukcyjny wykonawczy 1. Zapoznanie się z konstrukcją, zasadą działania i układami sterowania

Bardziej szczegółowo

MASZYNA MT-1 DO BADANIA WŁASNOŚCI TRIBOLOGICZNYCH ZE ZMIANĄ NACISKU JEDNOSTKOWEGO

MASZYNA MT-1 DO BADANIA WŁASNOŚCI TRIBOLOGICZNYCH ZE ZMIANĄ NACISKU JEDNOSTKOWEGO Jan GUZIK, Artur MACIĄG Politechnika Radomska, Wydział Mechaniczny MASZYNA MT-1 DO BADANIA WŁASNOŚCI TRIBOLOGICZNYCH ZE ZMIANĄ NACISKU JEDNOSTKOWEGO Słowa kluczowe Tarcie, właściwości tribologiczne, metoda

Bardziej szczegółowo

Cen-Trax Zestaw do naprowadzania taśmy

Cen-Trax Zestaw do naprowadzania taśmy Cen-Trax Zestaw do naprowadzania taśmy Wprowadź taśmę z powrotem na właściwy tor mniej zniszczeń większa efektywność Schodzenie taśmy przenośnikowej z osi trasy przenośnika jest częstym zjawiskiem w transporcie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie M-2 Pomiar mocy

Ćwiczenie M-2 Pomiar mocy POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH INSTRUKCJA do ćwiczeń laboratoryjnych z Metrologii wielkości energetycznych Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

WYKRYWANIE USZKODZEŃ W LITYCH ELEMENTACH ŁĄCZĄCYCH WAŁY

WYKRYWANIE USZKODZEŃ W LITYCH ELEMENTACH ŁĄCZĄCYCH WAŁY ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LI NR 4 (183) 2010 Radosł aw Pakowski Mirosł aw Trzpil Politechnika Warszawska WYKRYWANIE USZKODZEŃ W LITYCH ELEMENTACH ŁĄCZĄCYCH WAŁY STRESZCZENIE W artykule

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Silnik prądu stałego"

Ćwiczenie: Silnik prądu stałego Ćwiczenie: "Silnik prądu stałego" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia: Zasada

Bardziej szczegółowo

Eksperymentalne określenie krzywej podatności. dla płaskiej próbki z karbem krawędziowym (SEC)

Eksperymentalne określenie krzywej podatności. dla płaskiej próbki z karbem krawędziowym (SEC) W Lucjan BUKOWSKI, Sylwester KŁYSZ Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych Eksperymentalne określenie krzywej podatności dla płaskiej próbki z karbem krawędziowym (SEC) W pracy przedstawiono wyniki pomiarów

Bardziej szczegółowo

Badanie próbek materiału kompozytowego wykonanego z blachy stalowej i powłoki siatkobetonowej

Badanie próbek materiału kompozytowego wykonanego z blachy stalowej i powłoki siatkobetonowej Badanie próbek materiału kompozytowego wykonanego z blachy stalowej i powłoki siatkobetonowej Temat: Sprawozdanie z wykonanych badań. OPRACOWAŁ: mgr inż. Piotr Materek Kielce, lipiec 2015 SPIS TREŚCI str.

Bardziej szczegółowo

OCENA NIEZAWODNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

OCENA NIEZAWODNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 1-2012 PROBLEMY EKSPLOATACJI 79 Joanna RYMARZ, Andrzej NIEWCZAS Politechnika Lubelska OCENA NIEZAWODNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Słowa kluczowe Niezawodność, autobus miejski. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ POLITECHNIKA ŁÓDZKA ul. Żeromskiego 116 90-924 Łódź KATEDRA BUDOWNICTWA BETONOWEGO NIP: 727 002 18 95 REGON: 000001583 LABORATORIUM BADAWCZE MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Al. Politechniki 6 90-924

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCI POŁĄCZEŃ WPUSTOWYCH, WIELOWYPUSTOWYCH I WIELOKARBOWYCH

ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCI POŁĄCZEŃ WPUSTOWYCH, WIELOWYPUSTOWYCH I WIELOKARBOWYCH Grzegorz CHOMKA, Jerzy CHUDY, Marian OLEŚKIEWICZ ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCI POŁĄCZEŃ WPUSTOWYCH, WIELOWYPUSTOWYCH I WIELOKARBOWYCH Streszczenie W artykule przedstawiono analizę porównawczą wytrzymałości połączeń

Bardziej szczegółowo

Ćw. 4. BADANIE I OCENA WPŁYWU ODDZIAŁYWANIA WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA ROZKŁAD CIŚNIEŃ W ŁOśYSKU HYDRODYNAMICZNYMM

Ćw. 4. BADANIE I OCENA WPŁYWU ODDZIAŁYWANIA WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA ROZKŁAD CIŚNIEŃ W ŁOśYSKU HYDRODYNAMICZNYMM Ćw. 4 BADANIE I OCENA WPŁYWU ODDZIAŁYWANIA WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA ROZKŁAD CIŚNIEŃ W ŁOśYSKU HYDRODYNAMICZNYMM WYBRANA METODA BADAŃ. Badania hydrodynamicznego łoŝyska ślizgowego, realizowane na stanowisku

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Obudowa zmechanizowana Glinik 15/32 Poz [1]: 1 stropnica, 2 stojaki, 3 spągnica

Rys. 1. Obudowa zmechanizowana Glinik 15/32 Poz [1]: 1 stropnica, 2 stojaki, 3 spągnica Górnictwo i Geoinżynieria Rok 30 Zeszyt 1 2006 Sławomir Badura*, Dariusz Bańdo*, Katarzyna Migacz** ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCIOWA MES SPĄGNICY OBUDOWY ZMECHANIZOWANEJ GLINIK 15/32 POZ 1. Wstęp Obudowy podporowo-osłonowe

Bardziej szczegółowo

Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle

Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle 231 Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom 7, nr 3-4, (2005), s. 231-236 Instytut Mechaniki Górotworu PAN Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle JERZY CYGAN Instytut Mechaniki Górotworu PAN,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCIOWA BĘBNA PĘDNEGO 4L-5000

ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCIOWA BĘBNA PĘDNEGO 4L-5000 ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCIOWA BĘBNA PĘDNEGO 4L-5000 Marcel ŻOŁNIERZ*, Ewelina KOŁODZIEJ** * Instytut Mechanizacji Górnictwa, Politechnika Śląska ** Biuro Studiów i Projektów Górniczych w Katowicach Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ROZDRABNIANIA WARSTWOWEGO NA PODSTAWIE EFEKTÓW ROZDRABNIANIA POJEDYNCZYCH ZIAREN

ANALIZA ROZDRABNIANIA WARSTWOWEGO NA PODSTAWIE EFEKTÓW ROZDRABNIANIA POJEDYNCZYCH ZIAREN Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców Rozprawa doktorska ANALIZA ROZDRABNIANIA WARSTWOWEGO NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

PRZECIWZUŻYCIOWE POWŁOKI CERAMICZNO-METALOWE NANOSZONE NA ELEMENT SILNIKÓW SPALINOWYCH

PRZECIWZUŻYCIOWE POWŁOKI CERAMICZNO-METALOWE NANOSZONE NA ELEMENT SILNIKÓW SPALINOWYCH PRZECIWZUŻYCIOWE POWŁOKI CERAMICZNO-METALOWE NANOSZONE NA ELEMENT SILNIKÓW SPALINOWYCH AUTOR: Michał Folwarski PROMOTOR PRACY: Dr inż. Marcin Kot UCZELNIA: Akademia Górniczo-Hutnicza Im. Stanisława Staszica

Bardziej szczegółowo

Dobór silnika serwonapędu. (silnik krokowy)

Dobór silnika serwonapędu. (silnik krokowy) Dobór silnika serwonapędu (silnik krokowy) Dane wejściowe napędu: Masa całkowita stolika i przedmiotu obrabianego: m = 40 kg Współczynnik tarcia prowadnic = 0.05 Współczynnik sprawności przekładni śrubowo

Bardziej szczegółowo

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH Scientific Bulletin of Che lm Section of Technical Sciences No. 1/2008 WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH WE WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ TECHNICE POMIAROWEJ MAREK MAGDZIAK Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji, Politechnika

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE BADANIA WYDAJNOŚCI TRANSPORTU ŚLIMAKOWEGO

ĆWICZENIE BADANIA WYDAJNOŚCI TRANSPORTU ŚLIMAKOWEGO ĆWICZENIE BADANIA WYDAJNOŚCI TRANSPORTU ŚLIMAKOWEGO 1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie budowy, zasady działania i wyznaczania podstawowych charakterystyk przenośników śrubowych, w

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT KONSTRUKCJI MASZYN KIERUNEK: TRANSPORT SPECJALNOŚĆ: SYSTEMY I URZĄDZENIA TRANSPORTOWE PRZEDMIOT: SYSTEMU I URZĄDZENIA TRANSPORTU BLISKIEGO

INSTYTUT KONSTRUKCJI MASZYN KIERUNEK: TRANSPORT SPECJALNOŚĆ: SYSTEMY I URZĄDZENIA TRANSPORTOWE PRZEDMIOT: SYSTEMU I URZĄDZENIA TRANSPORTU BLISKIEGO INSTYTUT KONSTRUKCJI MASZYN KIERUNEK: TRANSPORT SPECJALNOŚĆ: SYSTEMY I URZĄDZENIA TRANSPORTOWE PRZEDMIOT: SYSTEMU I URZĄDZENIA TRANSPORTU BLISKIEGO LABORATORIUM Badania wydajności przenośników bezcięgnowych

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NAWIERZCHNI DROGOWEJ NA OPÓR TOCZENIA OPON SAMOCHDOWYCH

WPŁYW NAWIERZCHNI DROGOWEJ NA OPÓR TOCZENIA OPON SAMOCHDOWYCH Stanisław TARYMA, Piotr MIODUSZEWSKI, Grzegorz RONOWSKI, Ryszard WOŹNIAK, Marzena DRYWA WPŁYW NAWIERZCHNI DROGOWEJ NA OPÓR TOCZENIA OPON SAMOCHDOWYCH Streszczenie W artykule przedstawiono wyniki laboratoryjnych

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych Laboratorium Materiałów Budowlanych. Raport LMB 326/2012

POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych Laboratorium Materiałów Budowlanych. Raport LMB 326/2012 POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych Laboratorium Materiałów Budowlanych Raport 326/2012 WDROŻENIE WYNIKÓW BADAŃ WYTRZYMAŁOŚCI BETONU NA ŚCISKANIE ORAZ GŁĘBOKOŚCI

Bardziej szczegółowo

KARTY POMIAROWE DO BADAŃ DROGOWYCH

KARTY POMIAROWE DO BADAŃ DROGOWYCH Katedra Pojazdów i Sprzętu Mechanicznego Laboratorium KARTY POMIAROWE DO BADAŃ DROGOWYCH Zawartość 5 kart pomiarowych Kielce 00 Opracował : dr inż. Rafał Jurecki str. Strona / Silnik Charakterystyka obiektu

Bardziej szczegółowo

Siłownik liniowy z serwonapędem

Siłownik liniowy z serwonapędem Siłownik liniowy z serwonapędem Zastosowanie: przemysłowe systemy automatyki oraz wszelkie aplikacje wymagające bardzo dużych prędkości przy jednoczesnym zastosowaniu dokładnego pozycjonowania. www.linearmech.it

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze 5 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej

Materiały pomocnicze 5 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej Materiały pomocnicze 5 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej 1. Wielkości dynamiczne w ruchu postępowym. a. Masa ciała jest: - wielkością skalarną, której wielkość jest niezmienna

Bardziej szczegółowo

WYZNACZENIE WSPÓŁCZYNNIKA OPORU TOCZENIA I WSPÓŁCZYNNIKA OPORU POWIETRZA

WYZNACZENIE WSPÓŁCZYNNIKA OPORU TOCZENIA I WSPÓŁCZYNNIKA OPORU POWIETRZA Cel ćwiczenia WYZNACZENIE WSPÓŁCZYNNIKA OPORU TOCZENIA I WSPÓŁCZYNNIKA OPORU POWIETRZA Celem cwiczenia jest wyznaczenie współczynników oporu powietrza c x i oporu toczenia f samochodu metodą wybiegu. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

2. Energochłonność maszyn górniczych z napędem akumulatorowym

2. Energochłonność maszyn górniczych z napędem akumulatorowym Szacowanie czasu pracy górniczych maszyn transportowych z napędem akumulatorowym dr inż. Rafał Konsek Instytut Techniki Górniczej KOMAG Streszczenie: Artykuł prezentuje wyniki symulacji komputerowych zużycia

Bardziej szczegółowo

Przenośnik taśmowy Wstęp

Przenośnik taśmowy Wstęp Przenośnik taśmowy wstęp Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH Przenośnik taśmowy Wstęp Dr inż. Piotr Kulinowski pk@imir.agh.edu.pl tel. (12617) 30 74 B-2 parter p.6 konsultacje:

Bardziej szczegółowo

Zajęcia laboratoryjne

Zajęcia laboratoryjne Zajęcia laboratoryjne Napęd Hydrauliczny Instrukcja do ćwiczenia nr 1 Charakterystyka zasilacza hydraulicznego Opracowanie: R. Cieślicki, Z. Kudźma, P. Osiński, J. Rutański, M. Stosiak Wrocław 2016 Spis

Bardziej szczegółowo

Zakład Metalowy ebugno Edward Bugno Kwiatonowice, Zagórzany k/gorlic mail: v. 1.5

Zakład Metalowy ebugno Edward Bugno Kwiatonowice, Zagórzany k/gorlic  mail: v. 1.5 Zakład Metalowy ebugno Edward Bugno v. 1.5 KATALOG ZBIORCZY PODZESPOŁÓW DO PRZENOŚNIKÓW 1. Krążniki gładkie i zestawy krążnikowe 2. Rodzaje stosowanych piast do krążników 3. Rodzaje stosowanych końcówek

Bardziej szczegółowo

Dynamika ruchu postępowego, ruchu punktu materialnego po okręgu i ruchu obrotowego bryły sztywnej

Dynamika ruchu postępowego, ruchu punktu materialnego po okręgu i ruchu obrotowego bryły sztywnej Dynamika ruchu postępowego, ruchu punktu materialnego po okręgu i ruchu obrotowego bryły sztywnej Dynamika ruchu postępowego 1. Balon opada ze stałą prędkością. Jaką masę balastu należy wyrzucić, aby balon

Bardziej szczegółowo

Podstawy fizyki. [T.] 1 / David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker. wyd. 2. Warszawa, Spis treści

Podstawy fizyki. [T.] 1 / David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker. wyd. 2. Warszawa, Spis treści Podstawy fizyki. [T.] 1 / David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker. wyd. 2. Warszawa, 2015 Spis treści Od Wydawcy do drugiego wydania polskiego Przedmowa Podziękowania xi xiii xxi 1. Pomiar 1 1.1.

Bardziej szczegółowo

Badania pasowego układu cięgnowego dźwigu

Badania pasowego układu cięgnowego dźwigu Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich Laboratorium Dźwigów Ćwiczenie W6 Badania pasowego układu cięgnowego dźwigu Wersja robocza Tylko do użytku

Bardziej szczegółowo

PRZYRZĄD DO BADANIA RUCHU JEDNOSTAJNEGO l JEDNOSTANIE ZMIENNEGO V 5-143

PRZYRZĄD DO BADANIA RUCHU JEDNOSTAJNEGO l JEDNOSTANIE ZMIENNEGO V 5-143 Przyrząd do badania ruchu jednostajnego i jednostajnie zmiennego V 5-43 PRZYRZĄD DO BADANIA RUCHU JEDNOSTAJNEGO l JEDNOSTANIE ZMIENNEGO V 5-43 Oprac. FzA, IF US, 2007 Rys. Przyrząd stanowi równia pochyła,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA KATEDRA ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: Towaroznawstwo Kod przedmiotu: LS03282; LN03282 Ćwiczenie 4 POMIARY REFRAKTOMETRYCZNE Autorzy: dr

Bardziej szczegółowo

BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH

BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH Dr inż. Artur JAWORSKI, Dr inż. Hubert KUSZEWSKI, Dr inż. Adam USTRZYCKI W artykule przedstawiono wyniki analizy symulacyjnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE TWORZYW SZTUCZNYCH OZNACZENIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH PRZY STATYCZNYM ROZCIĄGANIU

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Laboratorium z Elektrotechniki z Napędami Elektrycznymi

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Laboratorium z Elektrotechniki z Napędami Elektrycznymi Wydział: EAIiE kierunek: AiR, rok II Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Laboratorium z Elektrotechniki z Napędami Elektrycznymi Grupa laboratoryjna: A Czwartek 13:15 Paweł Górka

Bardziej szczegółowo

ANALIZA NUMERYCZNA DEFORMACJI WALCOWEJ PRÓBKI W ZDERZENIOWYM TEŚCIE TAYLORA

ANALIZA NUMERYCZNA DEFORMACJI WALCOWEJ PRÓBKI W ZDERZENIOWYM TEŚCIE TAYLORA Michał Grązka 1) ANALIZA NUMERYCZNA DEFORMACJI WALCOWEJ PRÓBKI W ZDERZENIOWYM TEŚCIE TAYLORA Streszczenie: Przedstawiony niżej artykuł jest poświęcony komputerowym badaniom deformacji próbki osiowo symetrycznej

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1b. Silnik prądu stałego jako element wykonawczy Modelowanie i symulacja napędu CZUJNIKI POMIAROWE I ELEMENTY WYKONAWCZE

Ćwiczenie 1b. Silnik prądu stałego jako element wykonawczy Modelowanie i symulacja napędu CZUJNIKI POMIAROWE I ELEMENTY WYKONAWCZE Politechnika Łódzka Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 221/223, bud. B18 tel. 42 631 26 28 faks 42 636 03 27 e-mail secretary@dmcs.p.lodz.pl http://www.dmcs.p.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-1-507-s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-1-507-s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Maszyny i urządzenia transportowe Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-1-507-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: -

Bardziej szczegółowo

Sterowanie Napędów Maszyn i Robotów

Sterowanie Napędów Maszyn i Robotów Wykład 2 - Dobór napędów Instytut Automatyki i Robotyki Warszawa, 2015 Wstępny dobór napędu: dane o maszynie Podstawowe etapy projektowania Krok 1: Informacje o kinematyce maszyny Krok 2: Wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium UKŁADY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Industrial Automatics Systems

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Ruch po okręgu"

Ćwiczenie: Ruch po okręgu Ćwiczenie: "Ruch po okręgu" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia: 1. Kinematyka

Bardziej szczegółowo

BADANIA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNYCH POLIAMIDU PA6 I MODARU

BADANIA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNYCH POLIAMIDU PA6 I MODARU 4-2010 T R I B O L O G I A 263 Alicja LABER *, Krzysztof ADAMCZUK * BADANIA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNYCH POLIAMIDU PA6 I MODARU THE STUDY OF TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF POLYAMIDE PA6 AND MODAR Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM

WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM Tomasz Dyl Akademia Morska w Gdyni WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM W artykule określono wpływ odkształcenia

Bardziej szczegółowo