WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO"

Transkrypt

1 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz ARCHIVIA USŁUGI ARCHIWISTYCZNE I HISTORYCZNE JAKUB LUTOSŁAWSKI, MICHAŁ ŁAKOMIEC SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [LD.XX NS-REJ.KRS/2065/13/83] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 2. REGON NIP ARCHIVIA USŁUGI ARCHIWISTYCZNE I HISTORYCZNE JAKUB LUTOSŁAWSKI, MICHAŁ ŁAKOMIEC SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica ROJNA nr domu 48 nr lokalu 81 kod pocztowy poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA - Adres poczty elektronicznej ARCHIVIA.COM.PL - Adres strony internetowej Rub. 4. Informacje o umowie STYCZNIA 2011 R. UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ; 29 STYCZNIA 2013 R. ANEKS DOSTO- SOWUJĄCY TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ DO WYMOGÓW UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ - ZMIANY 1, 11, 13, 16 UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ, 7, 8, 9, 15 ZOSTAŁY UCHYLONE Rub CZAS NIE- OZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. LUTO- SŁAWSKI 2. JAKUB KRZYSZTOF TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. ŁAKOMIEC 2. MICHAŁ KAZIMIERZ NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. LUTOSŁAWSKI 2. JAKUB KRZYSZTOF ŁAKOMIEC 2. MICHAŁ KAZI- MIERZ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWY- WANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJA- LISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI Z PRODUKCJA POZOSTA- ŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PRO- WADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLE- POWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI Z WYDAWANIE KSIĄŻEK Z WYDAWA- NIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPRO- GRAMOWANIA Z POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ WYDAWNICZA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI Z DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZE- NIAMI INFORMATYCZNYMI Z POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTE- ROWYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIA- ŁALNOŚĆ PRAWNICZA Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIA- ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄ- DZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDU- KACJĘ Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZO- WANYCH SKLEPACH Poz BIURO PARK II ROMAN TĘTNIK I WSPÓ- NICY SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WAR- SZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO [WA.XIII NS-REJ.KRS/6834/13/811] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. BIURO PARK II ROMAN TĘTNIK I WSPÓNICY SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WAR- SZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica MADALIŃSKIEGO nr domu 99 nr lokalu 86 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POL- SKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTA DNIA R., POMIĘDZY JADWIGĄ EUGENIĄ WĄSOWSKĄ A ROMANEM TĘTNIK Rub CZAS NIEOZNA- CZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WĄSOWSKA 2. JADWIGA EUGENIA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. TĘTNIK 2. ROMAN TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻ- NIENI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. WĄSOWSKA 2. JADWIGA EUGENIA TĘTNIK 2. ROMAN Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności SPRZE- DAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYRO- BÓW TYTONIOWYCH SPRZEDAŻ HUR- TOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA SPRZE- DAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH SPRZEDAŻ DETA- LICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJ- NEJ SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KUL- TURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PRO- WADZONA Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIO- WYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TAR- GOWISKACH SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRA- GANAMI I TARGOWISKAMI RESTAURA- CJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW Z WYDAWA- NIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNI- CZA PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄ- DZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ POR- TALI INTERNETOWYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFOR- MACJI Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERU- CHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMO- ŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA Z POZO- STAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZA- NIA REKLAMA Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z WYPO- ŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTY- KUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIAL- NYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANI- ZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMA- GAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPO- DARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYW- KOWA I REKREACYJNA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE- SKALSYFIKOWANA Poz D&D SYSTEM L.DOMINO, R.DZIADURA SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJO- NOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO [LU.VI NS-REJ.KRS/1937/13/760] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 39 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

2 3. D&D SYSTEM L.DOMINO, R.DZIADURA SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. CHEŁM gmina M. CHEŁM miejscowość CHEŁM 2. miejscowość CHEŁM ulica STASZICA nr domu 1 kod pocztowy poczta CHEŁM kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA SPÓŁKI ZAWARTA W DNIU 14 LUTEGO 2013 R. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DOMINO 2. LESŁAW ANTONI TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. DZIA- DURA 2. RAFAŁ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE. DO ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄ- ZANIA LUB ROZPORZĄDZENIA PRAWEM O WAR- TOŚCI RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ NIŻ PLN (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA WOLI PRZEZ DWÓCH WSPÓLNIKÓW. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. DOMINO 2. LESŁAW ANTONI DZIADURA 2. RAFAŁ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWĄ LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA RYBACTWO PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH PRODUK- CJA NAPOJÓW PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PRODUKCJA ODZIEŻY PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATE- RIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH PRODUKCJA METALI PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄ- DZEŃ PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYRO- BÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA PRODUK- CJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANS- PORTOWEGO PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIE- TRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY ODPROWADZANIE I OCZYSZCZA- NIE ŚCIEKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKO- DLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTY- WACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNO- SZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄ- ZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDO- WEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HAN- DLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻY- WIENIEM DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUK- CJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH TELEKOMUNIKACJA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMO- WANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMA- TYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFOR- MACJI FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDU- SZÓW EMERYTALNYCH UBEZPIECZENIA, REASEKURACJA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNE, Z WYŁĄCZENIEM OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIE- CZENIA SPOŁECZNEGO DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMO- ŚCI DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUN- KOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄ- DZANIEM DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECH- NICZNA WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURY- STYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZ- NYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERE- NÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PRO- WADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ EDUKACJA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA DZIA- ŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMO- WEGO POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY Poz FOREX ARTUR ULANOWSKI, MAREK KARDASZ SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [ZG.VIII NS-REJ.KRS/2457/13/968] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 2. REGON NIP FOREX ARTUR ULANOWSKI, MAREK KARDASZ SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ŻARSKI gmina TRZEBIEL miejscowość OLSZYNA 2. miejscowość OLSZYNA ulica PRZEJ- ŚCIE GRANICZNE - BUDYNEK nr domu 1A kod pocztowy poczta OLSZYNA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. - UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ; R. - ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ - ZMIANA TYTUŁU UMOWY, ZMIANA 1, 2, 4, 12, 15, UCHYLENIE 7, 8, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁ- CENIE R. - PRZEKSZTAŁCENIE, W TRY- BIE ART KSH, SPÓŁKI CYWILNEJ FOREX S.C. W OLSZYNIE W SPÓŁKĘ JAWNĄ FOREX ARTUR ULANOWSKI, MAREK KARDASZ SPÓŁKA JAWNA, NA PODSTAWIE ANEKSU DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ, ZAWARTEGO PRZEZ WSPÓL- NIKÓW ARTURA ULANOWSKIEGO I MARKA KAR- DASZA. Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KARDASZ 2. MAREK ROBERT TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. ULANOWSKI 2. ARTUR STANI- SŁAW TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. KARDASZ 2. MAREK ULA- NOWSKI 2. ARTUR STANISŁAW Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIE- RZĄT GOSPODARSKICH Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYN- KIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z WYPO- ŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJ- NEGO I SPORTOWEGO Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERU- CHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIO- NYMI A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE Z PRZY- GOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW Z POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE ORAZ UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Poz GUM-STAR - GOLA, MASKULANIS SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJO- NOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WRO- CŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO [WR.VI NS-REJ.KRS/3194/13/817] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. GUM-STAR - GOLA, MASKULANIS SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNO- ŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WRO- CŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica PLAC WESTERPLATTE nr domu 1 nr lokalu 10 kod pocztowy poczta WRO- CŁAW kraj POLSKA - Adres poczty elektronicznej Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIE- OZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GOLA 2. JACEK TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. MASKULANIS 2. KRZYSZTOF LESZEK NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. GOLA 2. JACEK MASKULANIS 2. KRZYSZTOF LESZEK Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRE- SIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODAR- CZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFOR- MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 40

3 MATYKI Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODO- WYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZE- NIEM MOTOCYKLI Poz MJM KOWALIK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO [KI.X NS-REJ.KRS/1701/13/189] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. MJM KOWALIK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZY- SKIE powiat M. KIELCE gmina M. KIELCE miejscowość KIELCE 2. miejscowość KIELCE ulica ŹRÓDŁOWA nr domu 20 kod pocztowy poczta KIELCE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. - DATA ZAWARCIA UMOWY SPÓŁKI. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KOWALIK 2. MIRO- SŁAW ZBIGNIEW TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. DŁUGOSZ 2. JERZY JAN TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 3 1. HARABIN 2. MAREK TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTO- WAĆ SPÓŁKĘ. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. KOWALIK 2. MIROSŁAW ZBI- GNIEW DŁUGOSZ 2. JERZY JAN HARABIN 2. MAREK Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZ- NEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO Z PRODUKCJA ELEKTRO- NICZNYCH OBWODÓW DRUKOWANYCH Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH Z NAPRAWA I KON- SERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH Z NAPRAWA I KONSER- WACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Z INSTALO- WANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Z DZIAŁALNOŚĆ AGEN- TÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄ- CYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKRE- ŚLONYCH TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWA- RÓW RÓŻNEGO RODZAJU Z SPRZE- DAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJ- NEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PRO- WADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM Z DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRE- SIE INFORMATYKI Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNO- LOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOM- PUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE) KOMUNIKACYJNEGO Z NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMO- WEGO I OGRODNICZEGO Poz ORTOMED I. KURYGA SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY W KIELCACH, X STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KI.X NS-REJ.KRS/1518/13/115] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. ORTOMED I. KURYGA SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat M. KIELCE gmina M. KIELCE miejscowość KIELCE 2. miejscowość KIELCE ulica OS. NA STOKU nr domu 63A kod pocztowy poczta KIELCE kraj POL- SKA Rub. 4. Informacje o umowie R. - DATA ZAWARCIA UMOWY Rub CZAS NIE- OZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE R. - UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ ORTOMED S.C. O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA PODSTAWIE ART 26 4 KSH. DANE WSPÓL- NIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ: IWONA KURYGA - NIP ; KATARZYNA STRĄCZYŃSKA - NIP ; MACIEJ STRĄCZYŃSKI - NIP Rub. 7. Dane wspólników 1 1. STRĄ- CZYŃSKI 2. MACIEJ MAREK TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. STRĄCZYŃSKA 2. KATA- RZYNA EWA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 3 1. KURYGA 2. IWONA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO SAMODZIEL- NIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ W SPRAWACH NIEPRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRESU ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI. W SPRAWACH, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA JEDNORAZOWO ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH) SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH WSPÓLNIKÓW DZIAŁA- JĄCYCH ŁĄCZNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. STRĄCZYŃSKI 2. MACIEJ MAREK STRĄCZYŃSKA 2. KATARZYNA EWA KURYGA 2. IWONA Rub. 3. Prokurenci 1 1. STRĄCZYŃSKI 2. PIOTR MAREK SAMOISTNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZ- NYCH I ORTOPEDYCZNYCH SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE Poz OŚRODEK ZDROWIA W STRYKOWIE - KLINCEWICZ - CICHOSZ SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓD- MIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [LD.XX NS-REJ.KRS/2013/13/676] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. OŚRODEK ZDROWIA W STRYKOWIE - KLINCE- WICZ - CICHOSZ SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ZGIERSKI gmina ZGIERZ miejscowość ZGIERZ 2. miejscowość ZGIERZ ulica SZCZEPANA REMBOWSKIEGO nr domu 44 nr lokalu 24 kod pocztowy poczta ZGIERZ kraj POLSKA - Adres poczty elektronicznej Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 09 STYCZNIA 2013 R. UCHWALONA W OSTATECZNEJ WERSJI W DNIU R. - ANEKS NR 1. Rub CZAS NIE- OZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KLIN- CEWICZ 2. MICHAŁ URBAN TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. CICHOSZ 2. BRONISŁAW TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 3 1. POŻAR- LIK 2. MARIOLA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 4 1. KUPIS 2. JACEK TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK JEST UPRAWNIONY I ZOBO- WIĄZANY DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI. W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ MAJĄT- KOWYCH DO KWOTY 5.000,00 ZŁ DO REPREZEN- TACJI SPÓŁKI KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO. W SPRAWACH MAJĄTKO- WYCH POWYŻEJ KWOTY 5.000,00 ZŁ DO REPRE- ZENTACJI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓLNICY ŁĄCZNIE. PRAWO WSPÓLNIKÓW DO REPREZEN- TOWANIA SPÓŁKI ROZCIĄGA SIĘ NA WSZELKIE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE SPÓŁKI. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. KLINCEWICZ 2. MICHAŁ URBAN CICHOSZ 2. BRONISŁAW POŻARLIK 2. MARIOLA KUPIS 2. JACEK Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTY- STYCZNA A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERA- PEUTYCZNA C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH E POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA D DZIA- ŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZA- JĄC WYROBY ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIE- PEŁNOSPRAWNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ Poz PIELĘGNIARSKO-POŁOŻNICZY OŚRO- DEK MEDYCYNY ŚRODOWISKOWO-RODZINNEJ REMEDIUM B. KAŹMIERCZAK, M.J. RUSIECKA SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [PO.IX NS-REJ.KRS/1792/13/479] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. PIELĘGNIARSKO-POŁOŻNICZY OŚRODEK MEDYCYNY ŚRODOWISKOWO-RODZINNEJ REMEDIUM B. KAŹMIERCZAK, M.J. RUSIECKA SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat GRODZISKI gmina GRO- DZISK WIELKOPOLSKI miejscowość GRODZISK WIELKOPOLSKI 2. miejscowość GRODZISK WIEL- KOPOLSKI ulica MOSSEGO nr domu 25 kod pocztowy poczta GRODZISK WIELKOPOLSKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTA W DNIU R.; R. - ZMIENIONO: 3; - UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ: PIELĘGNIARSKO-POŁOŻNICZY 41 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

4 OŚRODEK MEDYCYNY ŚRODOWISKOWO RODZIN- NEJ REMEDIUM SPÓŁKA CYWILNA Z SIEDZIBĄ W GRODZISKU WLKP. W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA POD- STAWIE UCHWAŁY NR 1 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA ROKU. WSPÓL- NICY PRZEKSZTAŁCONEJ SPÓŁKI CYWILNEJ: 1) BOŻENA TERESA KAŹMIERCZAK POD NUMEREM 2190/98 (EWIDENCJA PROWADZONA PRZEZ BUR- MISTRZA GRODZISKA WLKP.) 2) MARIA JOLANTA RUSIECKA POD NUMEREM 2758 (EWIDENCJA PROWADZONA PRZEZ BURMISTRZA GRODZISKA WLKP.) 3) ELŻBIETA PAWŁOWSKA POD NUME- REM 51/2005 (EWIDENCJA PROWADZONA PRZEZ WÓJTA GMINY KAMIENIEC) 4) ANNA BŁAŻEJEW- SKA POD NUMEREM 2675 (EWIDENCJA PROWA- DZONA PRZEZ BURMISTRZA GRODZISKA WLKP.) 5) BARBARA BARTKOWIAK - WOJCIECHOWSKA POD NUMEREM 2722 (EWIDENCJA PROWADZONA PRZEZ BURMISTRZA GRODZISKA WLKP.) 6) BEATA RATAJCZAK POD NUMEREM 2756 (EWIDENCJA PROWADZONA PRZEZ BURMISTRZA GRODZISKA WLKP.) 7) JÓZEFA MŁYNARSKA POD NUMEREM 2676 (EWIDENCJA PROWADZONA PRZEZ BURMI- STRZA GRODZISKA WLKP.) 8) EDYTA ANDRZEJ- CZAK POD NUMEREM 2757 (EWIDENCJA PROWA- DZONA PRZEZ BURMISTRZA GRODZISKA WLKP.) 9) OLGA ANNA KURCZEWSKA POD NUMEREM 2232/98 (EWIDENCJA PROWADZONA PRZEZ BURMISTRZA GRODZISKA WLKP.) Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KAŹMIERCZAK 2. BOŻENA TERESA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. RUSIECKA 2. MARIA JOLANTA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 3 1. PAWŁOWSKA 2. ELŻ- BIETA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 4 1. BŁAŻEJEWSKA 2. ANNA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 5 1. BARTKOWIAK-WOJ- CIECHOWSKA 2. BARBARA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 6 1. RATAJCZAK 2. BEATA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 7 1. MŁY- NARSKA 2. JÓZEFA NIE 8. NIE 8 1. ANDRZEJCZAK 2. EDYTA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9 1. KURCZEWSKA 2. OLGA ANNA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE, JEDEN Z NASTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIKÓW: 1) BOŻENA KAŹMIERCZAK, 2) MARIA JOLANTA RUSIECKA. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. KAŹMIERCZAK 2. BOŻENA TERESA RUSIECKA 2. MARIA JOLANTA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Poz PT LOGISTIC R. PORTKA, E. BRZO- ZOWSKA, R. PORTKA SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY SZCZECIN-CEN- TRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [SZ.XIII NS-REJ.KRS/2209/13/963] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. PT LOGISTIC R. PORTKA, E. BRZOZOWSKA, R. PORTKA SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZE- CIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN 2. miejscowość SZCZECIN ulica TARNINY nr domu 5 kod pocztowy poczta SZCZECIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 4 LUTEGO 2013 R., REP. A NR 511/2013, NOTARIUSZ KATARZYNA BARTKO- WIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W GOLENIO- WIE Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PORTKA 2. RYSZARD BARTŁOMIEJ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. BRZO- ZOWSKA 2. ELŻBIETA NIE 8. NIE 3 1. PORTKA 2. ROBERT ANDRZEJ TAK 6. TAK 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPRE- ZENTOWANIA SPÓŁKI. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. PORTKA 2. RYSZARD BARTŁOMIEJ BRZOZOWSKA 2. ELŻBIETA PORTKA 2. ROBERT ANDRZEJ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMO- CHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMO- CHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCE- SORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWA- RÓW DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPO- MAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY PRZE- ŁADUNEK TOWARÓW C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH Z ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMA- GAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKE- RÓW UBEZPIECZENIOWYCH Z WYNA- JEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z WYNAJEM I DZIER- ŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODO- WYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄ- DZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO Z WYNA- JEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO Z WYNAJEM I DZIER- ŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIO- NYCH PRAWEM AUTORSKIM Z DZIA- ŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZY- MANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH Z SPE- CJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEK- TÓW PRZEMYSŁOWYCH Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE Z DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU Z DZIAŁAL- NOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ Poz STAROBRUCKI CHARZYŃSKI I WSPÓL- NICY SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJO- NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XIV NS-REJ.KRS/4407/13/505] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. STAROBRUCKI CHARZYŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat ŻYRARDOWSKI gmina MSZ- CZONÓW miejscowość OSUCHÓW 2. miejscowość OSUCHÓW ulica MSZCZONOWSKA nr domu 49A kod pocztowy poczta OSUCHÓW kraj POL- SKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA SPÓŁKI ZAWARTA W DNIU R. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CHARZYŃSKI 2. MARCIN PRZE- MYSŁAW TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. CHARZYŃSKI 2. KAROL PIOTR NIE 8. NIE 3 1. CHARZYŃSKI 2. MICHAŁ NIE 8. NIE 4 1. CHARZYŃSKI 2. ZBIGNIEW EUGENIUSZ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 5 1. CHARZYŃSKA 2. MAŁGO- RZATA BOŻENA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 6 1. JASTRZĘBSKA 2. BOŻENNA ANNA NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ UPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ NASTEPUJĄCY WSPÓLNICY: 1)ZBI- GNIEW CHARZYŃSKI 2)MAŁGORZATA CHARZYŃ- SKA 3)BOŻENNA JASTRZĘBSKA 4)MARCIN CHA- RZYŃSKI 2. WSPÓLNICY POSIADAJĄCY PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SKŁADAJĄ W JEJ IMIENIU OŚWIADCZENIA WOLI SAMODZIEL- NIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. JASTRZĘBSKA 2. BOŻENNA ANNA CHARZYŃSKI 2. MARCIN PRZE- MYSŁAW CHARZYŃSKI 2. ZBI- GNIEW EUGENIUSZ CHARZYŃ- SKA 2. MAŁGORZATA BOŻENA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU Poz WALCZYK, KŁÓSEK GI SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁA- WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [WR.VI NS-REJ.KRS/2342/13/541] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. WALCZYK, KŁÓSEK GI SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina KOBIERZYCE miejscowość WYSOKA 2. miejscowość WYSOKA ulica BAJECZNA nr domu 7 nr lokalu 1 kod pocztowy poczta WYSOKA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R R. - ZMIENIONO 3 UST. 1 UMOWY. Rub CZAS NIEOZNA- CZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WALCZYK 2. TADEUSZ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. KŁÓSEK 2. SŁAWOMIR KRZYSZTOF TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓLNICY LUB JEDEN WSPÓLNIK ŁĄCZ- NIE Z PROKURENTEM. DO ZAWARCIA UMOWY RACHUNKU BANKOWEGO I DO DYSPONOWANIA ŚRODKAMI Z TEGO RACHUNKU KAŻDY ZE WSPÓL- NIKÓW UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. WALCZYK 2. TADEUSZ KŁÓ- SEK 2. SŁAWOMIR KRZYSZTOF Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności POZO- STAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA d) Spółki komandytowe Poz BARTEX BARTOL SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [PO.IX NS-REJ.KRS/1585/13/159] W dniu dokonano wpisu do rejestru KRS Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 42

5 DYTOWA 3. BARTEX BARTOL SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKO- POLSKIE powiat NOWOTOMYSKI gmina NOWY TOMYŚL miejscowość PAPROĆ 2. miejscowość PAPROĆ nr domu 111 kod pocztowy poczta NOWY TOMYŚL kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., REP. A NR 6779/2012, NOTARIUSZ RYSZARD PIECHOWIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W NOWYM TOMYŚLU Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. UCHWAŁA NR 1 WSPÓL- NIKÓW SPÓŁKI BARTEX - BARTOL SPÓŁKA JAWNA Z/S W PAPROCI Z DNIA R. W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ BARTEX - BARTOL SPÓŁKA JAWNA Z/S W PAPROCI W SPÓŁKĘ POD NAZWĄ BARTEX BAR- TOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA AKT NOTA- RIALNY Z DNIA R., REP. A NR 6779/2012, NOTARIUSZ RYSZARD PIECHOWIAK PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. BARTEX - BARTOL SPÓŁKA JAWNA 2. REJESTR KRS Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BARTEX BARTOL SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIE 2 1. BARTOL 2. BOGDAN TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. TAK PRub ,00 ZŁ 2. TAK 3 1. BARTOL 2. MARIA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. TAK PRub ,00 ZŁ 2. TAK 4 1. BARTOL 2. GRZE- GORZ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. TAK PRub ,00 ZŁ 2. TAK 5 1. BARTOL 2. PAWEŁ TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. TAK PRub ,00 ZŁ 2. TAK Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU JEST KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY PRZEZ ZARZĄD. 2. W PRZYPADKU, GDY W SPÓŁCE JEST WIĘCEJ NIŻ JEDEN KOMPLEMENTARIUSZ, REPRE- ZENTACJA SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWA - PRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI POSIADA SAMODZIELNIE KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY SPÓŁKI. KOMPLEMENTARIUSZA - BARTEX BAR- TOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO REPREZENTUJE SAMODZIEL- NIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. CZŁONKAMI ZARZĄDU BARTEX BARTOL SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SĄ: BOGDAN BARTOL - PREZES ZARZĄDU, PAWEŁ BARTOL - WICEPREZES ZARZĄDU, GRZEGORZ BARTOL - WICEPREZES ZARZĄDU, MARIA BARTOL - WICE- PREZES ZARZĄDU. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. BARTEX BARTOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZE- NIEM RYŻU Z UPRAWA WARZYW, WŁĄ- CZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZE- NIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELO- LETNIE Z UPRAWA WINOGRON Z UPRAWA ROŚLIN WYKORZYSTYWANYCH DO PRODUKCJI NAPOJÓW Z UPRAWA ROŚLIN PRZYPRAWOWYCH I AROMATYCZNYCH ORAZ ROŚLIN WYKORZYSTYWANYCH DO PRO- DUKCJI LEKÓW I WYROBÓW FARMACEUTYCZ- NYCH Z CHÓW I HODOWLA KONI I POZO- STAŁYCH ZWIERZĄT KONIOWATYCH Z CHÓW I HODOWLA ŚWIŃ Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ Z DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH Z ŁOWIECTWO I POZYSKIWANIE ZWIE- RZĄT ŁOWNYCH, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ Z GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZE- NIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH Z POZYSKIWANIE DZIKO ROSNĄCYCH PRODUKTÓW LEŚNYCH, Z WYŁĄCZENIEM DREWNA Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM Z WYDOBY- WANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU Z PRZETWARZANIE I KON- SERWOWANIE ZIEMNIAKÓW Z PRO- DUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWO- WANIE OWOCÓW I WARZYW Z WYTWA- RZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ Z PRODUKCJA PRZYPRAW Z WYTWA- RZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPO- ŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA Z DESTYLOWANIE, REKTYFIKO- WANIE I MIESZANIE ALKOHOLI Z PRODUKCJA WIN GRONOWYCH Z PRODUKCJA CYDRU I POZOSTAŁYCH WIN OWO- COWYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NIEDESTYLOWANYCH NAPOJÓW FERMENTOWA- NYCH Z PRODUKCJA PIWA Z PRODUKCJA SŁODU Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUK- CJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA Z PRO- DUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYRO- BÓW FARMACEUTYCZNYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM Z HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE Z ZBIERA- NIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZ- NYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPA- DAMI Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKO- MUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLA- NYCH Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZ- NYCH Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZO- WYCH I KLIMATYZACYJNYCH Z WYKO- NYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLA- NYCH Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN Z MALOWANIE I SZKLENIE Z WYKO- NYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z WYKONYWA- NIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANE Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETA- LICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGO- NETEK Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMO- CHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCY- KLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODO- WYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZE- NIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄ- CYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMY- SŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STAT- KÓW I SAMOLOTÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYW- NOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZU- JĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKRE- ŚLONYCH TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWA- RÓW RÓŻNEGO RODZAJU Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTO- NIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKO- HOLOWYCH B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIO- WYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIE- KARSKICH Z SPRZEDAŻ HURTOWA HER- BATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALI- ZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZ- NYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPU- TERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRA- MOWANIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODAT- KOWEGO WYPOSAŻENIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRO- DUKTÓW POCHODNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALI- ZOWANA Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH Z POZO- STAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPO- JÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYRO- BÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNO- ŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STA- CJACH PALIW Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJ- NYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA 43 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

6 W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEU- TYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWA- NYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOA- LETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWA- NYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYRO- BÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYRO- BÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGO- WISKACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁ- KOWEJ LUB INTERNET Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWI- SKAMI Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANY Z TRANSPORT DRO- GOWY TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI A TRANSPORT RUROCIĄGAMI PALIW GAZOWYCH B TRANSPORT RUROCIĄ- GOWY POZOSTAŁYCH TOWARÓW A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPO- MAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY C PRZE- ŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNK- TACH PRZEŁADUNKOWYCH B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANS- PORTOWYCH C DZIAŁALNOŚĆ POZO- STAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE B RUCHOME PLA- CÓWKI GASTRONOMICZNE Z PRZYGO- TOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA Z PRZYGOTOWY- WANIE I PODAWANIE NAPOJÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRE- SIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMO- WANIEM Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZA- NIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH Z PRZETWARZA- NIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNE- TOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETO- WYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFOR- MACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE Z LEASING FINANSOWY Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFI- KOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMA- GAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPO- MAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERY- TALNE Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERU- CHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMO- ŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHO- MOŚCIAMI Z ZARZĄDZANIE NIERU- CHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘ- GOWA; DORADZTWO PODATKOWE Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELA- TIONS) I KOMUNIKACJA Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIA- ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKO- ŚCIĄ ŻYWNOŚCI B POZOSTAŁE BADA- NIA I ANALIZY TECHNICZNE Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECH- NICZNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLA- MOWE W RADIO I TELEWIZJI B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZ- NEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPE- CJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFE- SJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSO- BOWYCH I FURGONETEK Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMO- CHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH Z WYNA- JEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOW- LANYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY Z WYNAJEM I DZIER- ŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZY- SKIWANIEM PRACOWNIKÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTE- MÓW BEZPIECZEŃSTWA Z DZIAŁAL- NOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMA- NIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE Z DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODARO- WANIEM TERENÓW ZIELENI Z WYKO- NYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRE- SÓW Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM Z POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIA- ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ Z POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKRE- ACYJNA Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTA- ŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH Z POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Poz BLIK FILM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY- TOWA. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KR.XI NS-REJ.KRS/3397/13/222] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA 3. BLIK FILM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY- TOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica GROTA-ROWECKIEGO nr domu 11 nr lokalu 51 kod pocztowy poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ JOANNA DŁUGOPOLSKA-PLISZKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 637/2013 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BLIK FILM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIE 2 1. NESTERSKI 2. STANISŁAW TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH) ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH) 12. NIE PRub ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH) 2. NIE 3 1. SZEWCZYK 2. BOGNA JOANNA NIE 8. NIE 9. TAK ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH) ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH) 12. NIE PRub ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁO- TYCH) 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZ BLIK FILM SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTO- WANA JEST PRZEZ ZARZĄD - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU BLIK FILM SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. BLIK FILM SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FIL- MÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWI- ZYJNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRO- DUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWI- ZYJNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZ- NYCH Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH A POŚRED- NICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 44

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 163/2014 (4542) 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 200396. KALMAT G. MATYSIAK, M. KALIŃSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000519988. SĄD REJO- NOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: 18.08.2014.

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 9798. AMEX STATIONERY SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROPERTIES SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000494191. SĄD REJO- NOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRA- KOWIE, XI WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 52522. RAMED ARTYKUŁY MEDYCZNO-REHA- BILITACYJNE ROBERT MICHNIEWICZ, AGNIESZKA SADOWSKA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000456710. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRA- KOWIE,

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 43783. APPLECORE DOJNIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000501480. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: 12.03.2014. [WA.XIII NS-REJ.KRS/9660/14/184]

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze d) Spółki komandytowe Poz. 295136. CATPOOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000530874. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPO-

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 82037. DOBRA GOŁDYŚ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000508018. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO,

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 40271. INBRAS SARBINOWSCY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000454647. SĄD REJONOWY W BYD- GOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- 13.03.2013. [BY.XIII NS-REJ.KRS/1941/13/675] Dz. 1.

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 18953. BOOKSYSTEM PIOTR I JÓZEF WOJCIE- SZEK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000496214. SĄD REJO- NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.01.2014. [WA.XIV

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 52553. HRMEDICA, A. STRADZA, J. JUSZCZYŃSKA- -PAPROCKA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000503207. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 93510. ADEX IRENA MŁODAWSKA, DANIEL KURPIELA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000463490. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODAR- do rejestru: 23.05.2013. [OP.VIII NS-REJ.KRS/4767/13/734]

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 65188. ALFA MANAGEMENT COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AM SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000505579. SĄD REJO- NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII SĄDOWEGO, wpis

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 2743. DK STEEL DARIUSZ KOSTYRA I TADE- USZ ZINOWICZ SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000445996. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- 04.01.2013.

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 177/2014 (4556) 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 225408. EDC POTEREK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000522603. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODAR- rejestru: 08.09.2014. [WA.XIV

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 120174. A & J OLSZYNA AGNIESZKA GACA- -OLSZYNA JANUSZ OLSZYNA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000464212. SĄD REJONOWY KATOWICE- -WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO- DARCZY KRAJOWEGO

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 76405. APTEKI RODZINNE PAWEŁ KOZIOŁ SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000507118. SĄD REJO- NOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODAR- rejestru: 23.04.2014. [BI.XII NS-REJ.KRS/3729/14/184]

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 201/2014 (4580) 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 265675. BONJOUR WIOLETTA IMBER, BEATA DRABIK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000524743. SĄD SZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- 09.10.2014. [WA.XII NS-REJ.KRS/55217/14/733]

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 151348. 3D LUMEN TECHNIK MAZEK TYC SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000516076. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.07.2014. [PO.IX NS-REJ.KRS/12485/14/139]

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 85243. AMPOZ BB Ł.BIEDERMANN W.BŁA- SIAK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000462135. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- 14.05.2013. [PO.IX

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 268649. A. I. INVEST GROUP ANTONI KOKOSZKA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000526831. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.10.2014. [KR.XII

Bardziej szczegółowo

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009632_241_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009632_241_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 241/2010 (3599) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 222749. AUTO-PARTNER ANTONI JARO- SŁAWSKI

Bardziej szczegółowo

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_186_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_186_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 186/2009 (3289) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 168853. ASKO KRZYSZTOF SIKORSKI & JUSTYNA

Bardziej szczegółowo

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009569_102_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009569_102_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 102/2008 (2951) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 67148. ALPIS ALINA SUCHOCKA I PIOTR

Bardziej szczegółowo

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_201_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_201_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 201/2009 (3304) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 183510. APTEKA ŚWIĘTEGO WINCENTEGO

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 123463. BEZPOL HVL RYSZARD OPAŁKA, ADAM BIT, MICHAŁ TORBUS - SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000425887. SĄD REJONOWY W CZĘSTO- CHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- 03.07.2012. [CZ.XVII

Bardziej szczegółowo

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009696_33_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009696_33_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 33/2006 (2378) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 18701. BIURO PROJEKTOWO-INŻYNIERSKIE

Bardziej szczegółowo

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009696_101_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009696_101_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 101/2006 (2446) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 49301. ABT M.DOMAGAŁA I T.KAROLIK SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KLASYFIKACJI

SCHEMAT KLASYFIKACJI SCHEMAT KLASYFIKACJI SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie 01.11

Bardziej szczegółowo

Lista klas PKD obowiązująca od 1 stycznia 2008 r. do celów sprawozdawczych

Lista klas PKD obowiązująca od 1 stycznia 2008 r. do celów sprawozdawczych Lista klas PKD obowiązująca od 1 stycznia 2008 r. do celów sprawozdawczych Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej,

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 126/2002 (1458) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 62501. AGENCJA REKLAMOWA MADISON GUGAŁA

Bardziej szczegółowo

Statystyka bazy EFEKT

Statystyka bazy EFEKT Statystyka bazy EFEKT www.marketingrelacji.com Warszawa, 26 maja 2015 roku Lp Informacja - kryterium wyboru ilość kompletność 1 Łączna ilość rekordów 3 306 452 100% 2 Nazwa firmy 3 306 452 100% 3 Imię

Bardziej szczegółowo