Kolor jak lekarstwo. Polski rynek handlowy. Tak to sobie wymyêli am 1/12. Trendy na rok powraca na w aêciwe tory

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kolor jak lekarstwo. Polski rynek handlowy. Tak to sobie wymyêli am 1/12. Trendy na rok 2012. powraca na w aêciwe tory"

Transkrypt

1 ambienteissn /12 marzec - kwiecieƒ - maj czasopismo bran y wyposa enia wn trz cena 12,50 z (w tym 8% VAT) Kolor jak lekarstwo Trendy na rok 2012 Polski rynek handlowy powraca na w aêciwe tory Tak to sobie wymyêli am Rozmowa z Ma gorzatà Bernady - projektantkà tkanin

2 SYSTEM I TKANINY Przedstawiciel w Polsce: Ewa Chruscinska Tel Tel Fax Casa Valentina Showroom Ul.Maciejki Warszawa-Okecie

3 OD REDAKCJI Witajcie! Pierwsze w tym roku wydanie Ambiente zaczynamy od prezentacji trendów we wzornictwie na najbli sze dwanaêcie miesi cy. Podpowiadamy, jak wyposa yç mieszkanie w nowoczesnym stylu, a tak e jak nadaç mu wiosennego charakteru. Znajdà tu Paƒstwo tak e porady z dziedziny tekstyliów domowych, jak i dotyczàce roli koloru we wn trzach. Zgodnie z wyznawanà przez nas dewizà, e razem atwiej, zach camy Paƒstwa do wspólnego dzia ania w ramach izb i stowarzyszeƒ. Tym razem prezentujemy wypowiedê prezesa izby stowarzyszajàcej producentów mebli, a tak e wywiad z prezesem izby zrzeszajàcej architektów. Omawiamy najwa niejsze wydarzenia bran owe, rynek centrów handlowych w Polsce, zagadnienia zwiàzane z ochronà wzornictwa. Prezentujemy najlepsze sklepy na Êwiecie, marki z historià, zapraszamy do poznania biznesowych uroków Tajlandii. ycz Paƒstwu wielu inspiracji dzi ki lekturze Waszego czasopisma bran owego. Zapraszam do odwiedzenia naszych stoisk na targach Home Decor i Meble Polska w Poznaniu (5-8 marca 2012), a tak e do udzia u w organizowanych przez nas na targach seminariach. Dnia 17 kwietnia zapraszam Paƒstwa do Warszawy na V Forum Marketingu w Handlu Detalicznym (V Retail Marketing Forum). Wi cej informacji znajdà Paƒstwo na naszej stronie Niech 2012 rok b dzie dla Paƒstwa rokiem samych udanych przedsi wzi ç, zarówno prywatnych, jak i zawodowych. Jerzy Osika prezes wydawnictwa WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBUJESZ W KUCHNI Wy àczny Przedstawiciel Bugatti w Polsce ul. Oliwkowa Warszawa tel

4 marzec - kwiecieƒ - maj ISSN tekstylia wyposa enie domu agd outdoor upominki meble Êciany oêwietlenie cena 12,50 z (w tym 8% VAT) SPIS TREÂCI od redakcji Witajcie! 3 trendy Kolor jak lekarstwo 6 Firmowe kolory 10 przekrojowo Mieszkanie na miar czasów 14 Wiosna, wiosna ach to Ty 20 opinie Architekt IARP- tytu, który zobowiàzuje 22 Wn trze ubrane w modne kolory 23 Razem mo emy zrobiç wi cej 26 osobowoêci Sophie Conran - projektantka w kuchni 28 Tak to sobie wymyêli am 29 handel Przetrwajà najmocniejsi 32 historia marki Gerster- to brzmi dumnie 34 rynek Polski rynek handlowy powraca na w aêciwe tory 35 Pokrycia pod ogowe w uj ciu statystycznym 36 wydarzenia Targowe inspiracje 37 Targi, które warto zobaczyç 40 klub mi dzynarodowy Tajlandia 42 prawo Chroƒ swój design 44 z ycia bran y NowoÊci 46 Serwis 49 Przetrwajà najmocniejsi Francfranc Firmowe kolory Dulux s. 10 Mieszkanie na miar czasów s. 32 Wiosna wiosna ach to ty s. 10 GALICJA PIERROT s.14 Marcin Dekor Wydawnictwo: PROMEDIA Jerzy Osika, ul. St piƒska 22/30, Warszawa, tel , fax , e: Prezes wydawnictwa, redaktor naczelny: Jerzy Osika, Marketing: El bieta Cudnoch, Prenumerata: tel , Reklama: Agnieszka Pilars, tel , Anna Dàbrowska, tel , Redakcja: Agnieszka Pilars, Korekta: Miko aj Ziemski, Opracowanie graficzne i przygotowanie do druku: Smart Design, Druk: Drukpol A.H., Warszawa ISSN Ambiente jest oficjalnym partnerem GIA w Polsce Cz onek Izby Wydawców Prasy Cz onek Polskiej Rady Centrów Handowych Redakcja nie odpowiada za treêç zamieszczanych og oszeƒ. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji zamówionych tekstów. Przedruk, kopiowanie lub powielanie w jakiejkolwiek formie treêci zawartych w piêmie, w cz Êci lub ca oêci bez pisemnej zgody Wydawnictwa Promedia jest ca kowicie zabronione. ambiente 1/12 Na ok adce: Marcin Dekor Sp. z o.o. - Sp. komandytowa Kolor Konik Nowy k/warszawy jak lekarstwo Trendy na rok 2012 ul. Terespolska 75 Polski rynek handlowy tel powraca na w aêciwe tory Tak to sobie fax wymyêli am Rozmowa z Ma gorzatà Bernardy - projektantkà tkanin

5 A R T COCO ART zajmuje si dystrybucjà r kodzie a m odych artystów z kraju i zagranicy, wykonanego z naturalnych surowców. W naszej ofercie znajdziesz oryginalne wyroby, których zadaniem jest upi kszenie i nadanie niepowtarzalnego charakteru i wyrazu wszelkim wn trzom. Pozwól by przedmioty, które sà owocem wielkiej pasji i mi oêci do tego co naturalne, pi kne i niebanalne, mia y szanse przetrwaç w czasach masowej, chiƒskiej produkcji.

6 TRENDY Kolor jak lekarstwo Trendy na rok Optymizm, beztroska, niesamowite kombinacje barw, interesujàce kontrasty, ale tak e redukcja do tego, co niezb dne, to podstawowe cechy trendów na rok Electric Romance, Dark Attitude, Light Innocence oraz Radiant Modernity to g ówne wytyczne tego, co b dzie dominowaç w tym roku, przygotowane przez studio stylu bora. herke. palmisano dla targów Ambiente Dark Attitude to diva wêród wszystkich trendów. Kombinacja casualu i glamour kreuje styl, który jest nonszalancki, atwy w zastosowaniu, ale ze Êmia à dawkà ekstrawagancji. W zakresie materia ów wyst puje tu drewno wysokiej jakoêci, zestawione z b yszczàcymi metalami oraz siermi nymi tkaninami d insowymi o ziarnistym, nieregularnym wyglàdzie. Drewno jest ciemne, g adko polerowane i lakierowane z podkreêlonymi konturami. Pojawiajà si ró ne niuanse metaliczne: patyna, mat lub b ysk, a tak e japoƒska laka oraz o ywione powierzchnie tkanin z zak adkami, marszczeniami lub plisami. Zobaczymy tu równie zawsze niezawodnà i wywo ujàcà osza amiajàcy efekt, multiplikacj form rzeêbiarskich. Dominujàce kolory sà ciemne i dajàce ma e kontrasty, takie jak np. granat, kasztan, dymny szary czy grafitowa czerƒ. Odrobina vintage sprawia, e ten glamour nie jest zbyt nachalny i bogaty. Electric Romance prezentuje folklor, tradycj oraz stare techniki rzemieêlnicze po àczone nowoczesnym myêleniem o projektowaniu wn trz. Wszystko jest tu beztroskie, z poczuciem humoru, a przede wszystkim ca kowicie zgodne z duchem czasu. Trend ten pozwala nam zauwa yç, e nawet wydawa oby si niemodne ju sprz ty mogà wyglàdaç bardzo atrakcyjnie w nowych zestawieniach, kolorach i w innym towarzystwie. Materia y naturalne i recyklingowe sà tu zaprezentowane w bujnych letnich kolorach, takich jak zieleƒ traw, chabrowy niebieski i cynober oraz w pasterskich wzorkach, takich jak kwiaty, kratki, a tak e ornamenty z udzia em ptaków, ga àzek i liêci. Pojawià si one w nadrukach, wzorach akardów, a tak e rustykalnych haftach. Skóra i materia y jà przypominajàce pojawiajà si w kreatywnych kombinacjach z wytrzyma ymi wariantami drewna, takimi jak dàb i drewno dryfujàce oraz z w óknami naturalnymi, takimi jak rafia, we na, len, ale równie z tiulem, koronkà, per- ami, koralikami i powierzchniami lakierowanymi. Zobaczymy tu te papier i recyklingowy plastyk. Wszystko jest tu w jakiê sposób ekologiczne, barwione w naturalnych barwnikach, dekorowane elementami rzeêbionymi, intarsjà, haftem, dzianinami o splotach XXL, robótkami szyde kowymi oraz wiklinà. 6 ambiente 1/2012

7

8 TRENDY Light Innocence ze wszystkich czterech trendów jest najbardziej subtelny, delikatny i czysty. G ównym tematem jest tu Êwiat o, które kreuje prawie eterycznà atmosfer zatopionà w pudrowych i pastelowych odcieniach. Nic dziwnego zatem, e króluje tu szk o we wszystkich niuansach: bardzo cienkie, dmuchane, lekko zabarwione, kryszta owo czyste i nieprzezroczyste. Sà te jedwabiêcie lakierowana porcelana i delikatna ceramika, które w nieoczekiwany sposób komponujà si z papierem, przestrzennymi i superlekkimi wyrobami z metalu oraz drewnem. Laserowe ci cia, minimalistyczny design i linearnoêç subtelnie uzupe nione sà rozmytymi i nieostrymi motywami. Równie formy organiczne doskonale odzwierciedlajà agodnoêç i powêciàgliwoêç tego stylu, który jest ca kowicie pozbawiony czegokolwiek zbyt wyrazistego, wiernie trzymajàc si motta: mniej znaczy lepiej. To motto nie ma jednak adnego odzwierciedlenia w kolejnym trendzie Radiant Modernity : Trend ten jest doêç Êmia y, scharakteryzowany poprzez przyciàgajàcà wzrok palet kolorystycznà, opartà na barwach zaczerpni tych ze stylistyki lat 70-tych i 80-tych. ywe odcienie takie jak promienny ó ty, niebieski, ciemna ober yna czy fuksja sà tak intensywne, e muszà byç u ywane w towarzystwie du ych bia ych powierzchni lub pojawiaç si tylko w postaci graficznych wzorów. Kolory te sà jednak na tyle atrakcyjne, e nawet takie materia y jak drewno, metal czy skóra nie by y w stanie im si oprzeç. Fantastyczne formy równie podà ajà za stylem sprzed lat, któremu sprzyjajà zaproponowane tu materia y: szk o i plexi, w wariantach przezroczystych i matowych, kolorowane plastyki i tkaniny techniczne, na których zobaczymy powlekania gumà oraz drewno lakierowane na wysoki po ysk. Elementy mi kkie korespondujà z prostymi motywami geometrycznymi: paskami, kó kami i kropkami. FISZKI j zyk angielski Konwersacje Ponad 300 kartoników; mini-cd, MEMOBOX i etui Najnowszy tytu Wydawnictwa Cztery G owy FISZKI j zyk angielski Konwersacje mo e okazaç si nieocenionà pomocà dla tych, którzy dr à na samà myêl o rozmowie po angielsku! Konwersacje zawierajà materia u atwiajàcy prowadzenie swobodnych rozmów, utrzymywanie kontaktów towarzyskich, a tak e negocjowanie w sytuacjach biznesowych. Mogà okazaç si pomocne w trakcie przygotowywania si do wystàpieƒ przed publicznoêcià i wa nych spotkaƒ. Do tytu u zosta a do àczona p yta CD z nagraniami w formacie mp3, a tak e pude ko do samodzielnych powtórek MEMOBOX i etui. Publikacja stanowi doskona e uzupe nienie pozosta ych tytu ów wydawnictwa do nauki j zyka angielskiego na poziomie Êrednio zaawansowanym. Cena: 34,99 z Opr. Monika Onoszko, na podst. materia ów Messe Frankfurt 8 ambiente 1/2012

9 Odwiedźcie najbardziej wyspecjalizowane targi artykułów dla domu w Hong Kongu! kwietnia, r. AsiaWorld-Expo Hong Kong Odwiedźcie te wszechstronne targi China Sourcing Fair, aby: Zobaczyć w Hong Kongu niezwykłe pawilony z artykułami do pieczenia i przyborami kuchennymi, akcesoriami łazienkowymi, torbami sportowymi i artykułami podróżniczymi, oraz innymi produktami Poznać wielu pomysłowych producentów z Chin Kontynentalnych oraz Indii HA_VM CSF1204-HPISF-Ambiente Także w Dubaju! Maja, r. Dubai International Convention & Exhibition Centre Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie Główne kategorie: Sprzęt kuchenny i zastawa stołowa Artykuły do pieczenia i przybory kuchenne Akcesoria winiarskie i barowe Wyroby szklane i ceramiczne Akcesoria łazienkowe Artykuły wystroju wnętrz Tekstylia domowe Artykuły gospodarstwa domowego Nowość! Oświetlenie dekoracyjne Nowość! Meble ogrodowe i artykuły dekoracyjne Artykuły sportowe i rekreacyjne I inne... By mieć wstęp wolny, zarejestrujcie się już teraz na stronie: Handel branżowy - jedynie osoby, które ukończyły 18 lat Zakaz handlu detalicznego i sprzedaży próbek Zapoznajcie się z programem ogólnoświatowych targów China Sourcing Fair na stronie:

10 TRENDY Firmowe kolory Jak co roku najwi ksi producenci farb na naszym rynku zaprezentowali swoje nowe odcienie i zestawienia kolorów, które wkrótce b dà mia y wp yw na wyglàd naszego bli szego i dalszego otoczenia. DULUX Nie tylko psychologowie, czy dekoratorzy wn trz, ale i firmy wytwarzajàce farby wiedzà, e ka dy kolor ma swojà symbolik i niesie jakieê przes anie. Dlatego producenci farb uciekajàc od suchych danych technicznych postanowili zainteresowaç klientów skojarzeniem modnych barw z grà wyobraêni. Âwiadczà o tym wytypowane trendy kolorystyczne, zaprezentowane przez wiodàce firmy. dystrybucja i serwis: hiendkitchen.com NowoÊç Oryginalne no e ceramiczne Kyocera w kolorze purpury TIKKURILA Wyjàtkowy koral Tegorocznym okr tem flagowym firmy Dulux jest specyficzna, subtelnie rozbielona czerwieƒ G bia Koralu (nr 10YR 21/436 w mieszalniku Dulux). Ta Êmia a propozycja z pewnoêcià zaskoczy zarówno klientów, jak i architektów wn trz. Barwa ta bowiem ma wyjàtkowe w aêciwoêci nadaje wn trzu wyrazistoêç i bardzo anga uje uczuciowo, w aênie dlatego producent proponuje, aby zestawiaç jà z kontrastowà wobec niej bielà b dàcà dla czerwieni uspokajajàcà emocje przeciwwagà. Ze wzgl du na intensywnoêç lansowanej przez Dulux barwy, producent podpowiada, w jaki sposób mo na interesujàco u yç jej we wn trzu, np. malujàc farbà w tym kolorze jednà ze Êcian i stosujàc akcenty w tym odcieniu w postaci rozmaitych dodatków, tkanin dekoracyjnych, czy mebli. G bia Koralu dobrze si komponuje równie z be ami, szaroêciami, bràzami, a tak e z innymi odcieniami czerwieni. Niewàtpliwie to propozycja dla osób odwa nych, niebojàcych si eksperymentów w dekoracji wn trz. Jednak wbrew pozorom lansowany przez Dulux koral nadaje si nie tylko do nowoczesnych pomieszczeƒ lub postindustrialnych przestrzeni typu loft, ale i do wn trz urzàdzonych na sposób klasyczny. Pozwala bowiem zastosowany jako barwa uzupe niajàca wyeksponowaç detale lub zdobienia, a tak e antyczne dodatki. Producent zwraca uwag, e podobne odcienie by y bardzo modne w czasach baroku. Aby u atwiç wykorzystanie tej barwy we wn trzu, Dulux zaproponowa swoistych pi ç zestawów kolorystycznych. Pierwszy z nich Subtelna Harmonia to paleta delikatnych be y, cielistych ró y i koralu. W nast pnym Naturze Wi zi koral skojarzony jest z transparentnymi odcieniami zieleni, bladymi pastelami i stonowanymi barwami ziemi. W zestawie Moja Historia Dulux pro- 10 ambiente 1/2012

11

12 TRENDY ponuje nawiàzanie do trendów kolorystycznych modnych w latach 50. i 60. ubieg ego wieku, kiedy to wyrazistà czerwieƒ ch tnie àczono z pastelowymi odcieniami be y, ó cieni, ró ów i b kitów. Kolorystyka palety Na Granicy Âwiatów àczy bajkowe odcienie jaskrawych zieleni, b kitów i czerwieni z subtelnymi pastelami. Inspiracjà do kolorystyki kolejnej palety Zwyczajne Niezwyczajne by y barwy tradycyjnych materia ów poddanych up ywowi czasu, kojarzone z magià przestrzeni postindustrialnych. Kolor starej ceg y, rdzawe bràzy, be e, szaroêci, zielenie i ó cienie majà oddaç nostalgi za dziedzictwem ery przemys owej, która odesz a ju w przesz oêç. Palety barw do wyboru Tikkurila z kolei proponuje zamiast jednego wiodàcego koloru 2012 roku szeêç kolekcji barw skomponowanych z wyrafinowanà subtelnoêcià. Sà one tak zestawione, e w ich ramach mo na wybraç wyrazisty kolor g ówny, który dope nià towarzyszàce mu odcienie danej kolekcji. Klient mo e postawiç na wybrany, ulubiony odcieƒ farby, której u yje do pomalowania Êcian, a proponowane barwy towarzyszàce stanowiàce uzupe nienie danej kolekcji Êwietnie si sprawdzà na przyk ad jako idealnie dobrany odcieƒ rozmaitych dodatków, mebli, czy dekoracyjnych tkanin. Projektanci Tikkurili tak skomponowali zestaw modnych w tym roku kolorów, aby nie tylko znakomicie wspó gra y ze sobà, ale równie z indywidualnymi potrzebami i charakterem w aêciciela wn trza zaaran owanego zgodnie z wybranà paletà lansowanych w tym roku kolorów firmy Tikkurila. Na pierwszà z kolekcji sk adajà si stonowane pastelowe zielenie, b kity i ró e, których zestawienie sprzyja relaksowi i wyciszeniu. Drugà z nich stanowià znacznie bardziej wyraziste, ale stateczne granaty, skojarzone z agodnymi szmaragdami i przydymionymi b kitami. Trzecia kolekcja pozwala na spontanicznà gr kolorów jej paleta to intensywne oran e, zielenie i granaty umo liwiajàce o ywienie przestrzeni. W czwartej z nich pojawiajà si tak odwa ne PROFESJONALNE SYSTEMY SZYN ZAS ONOWYCH I ROLET T: F: E: I: akcenty, jak czerwienie, bràzy i czerƒ, których ekstrawaganckie po àczenia zadowolà odwa nych odbiorców, otwartych na eksperymenty kolorystyczne. Nast pna proponowana paleta barw to oferta dla wra liwych estetów, ceniàcych przytulnoêç we wn trzu. Nale à do niej subtelne pastele, delikatne odcienie be u, bràzy i b kity ocieplajàce przestrzeƒ. Ostatnià z oferowanych kolekcji stanowi zestaw subtelnych be y i szaroêci uzupe nionych kontrastowymi do nich wyrazistymi fioletami i amarantami. Wybór jednej z proponowanych palet kolorystycznych i postawienie na taki a nie inny zestaw barw pozwala na perfekcyjnà aran acj przestrzeni, dajàcà wra enie estetycznej spójnoêci. NaÊladowanie natury Marka Ânie ki Barwy Natury proponuje z kolei cztery trendy kolorystyczne. Ka dy z nich oferuje innà palet barw, których po àczenie pozwala na harmonijnà pod wzgl dem estetycznym aran acj wn trz. Pierwszy z trendów Strefa szaroêci opiera si na ca ej gamie odcieni szaroêci. àczenie ze sobà ró nych odcieni tej barwy kojarzy si przede wszystkim z nowoczesnym budownictwem i minimalistycznà, funkcjonalnà aran acjà, ale te z ch odnà, oszcz dnà elegancjà. W takim wn trzu mogà pojawiç si jednak wyraziste akcenty lansowane w tym sezonie oran e i korale, ale tak e b kit, fiolety, ó ç cytryny, czy szmaragdowa zieleƒ. Kontrapunktem dla szaroêci powinna byç biel, by nadmiar szaroêci nie przyt acza. W trendzie tym nie pojawiajà si wzory, natomiast charakteryzujà go ró norakie faktury, np. szorstkie, betonowe, czy g adkie, b yszczàce niczym chromowane elementy wyposa enia. Bogactwo monochromatycznej barwy pomo e wydobyç u ycie wielopunktowego oêwietlenia. Druga modna paleta kolorystyczna noszàca nazw Natura udomowiona opiera si na ró nych odcieniach zieleni, kojarzonej w sposób oczywisty z relaksem na onie przyrody. To barwy nie tylko traw, listowia, owoców, ale i zmieniajàcego si w zale noêci od pory dnia morza. Uzupe niajà jà zielenie limonkowe, jasne i Êwietliste, które optycznie powi kszajà wn trze. W trendzie tym ró ne odcienie zieleni powinny si àczyç z b kitem niebosk onu, czy fioletem krokusa. IntensywnoÊç tych barw zrównowa à wi ksze powierzchnie be u i szaroêci oraz naturalnych barw drewna, korka, wikliny czy rattanu. We wn trzach w kolorach natury, urzàdzonych w stylu nowoczesnym, minimalistycznym, Êwietnie wyglàdajà najrozmaitsze roêliny, szk o w wiodàcych kolorach zieleni i b kitu, a tak e we niane i lniane tkaniny o grubym splocie. Niezb dnym uzupe nieniem kolorystycznym takiego wn trza powinna byç biel. Trzecim trendem, nazwanym Deco nostalgia, rzàdzà ch odne be e, wrzosowe fiolety, zszarza e ró e, bràzy w odcieniu kakao, a inspiracjà tej palety jest odwo ywanie si do stylów obowiàzujàcych przed laty, przedmiotów i mebli naznaczonych historià, szlachetnoêcià i trwa oêcià. Kryszta owe yrandole, subtelna porcelana, rodzinne gad ety i fotografie zyskajà na znaczeniu, jeêli b dà wyeksponowane na tle monochromatycznych po àczeƒ be u i bràzu, bàdê barw o ró nym odcieniu czerwieni. Palet z obu grup kolorów mogà tworzyç kompozycje np. be owo-wrzosowe, bàdê mocnej czerwieni z bielà ecru. Efekt, jaki mo na osiàgnàç dzi ki takiej kolorystyce Êcian w po àczeniu z meblami i dodatkami pami tajàcymi dawne czasy, powinien przypominaç wn trza francuskie z lustrami w ozdobnych, z otych lub srebrnych ramach, z meblami o stylizowanych nogach, pikowanych sofach, owalnych stolikach i kryszta ach. Ca oêci powinny dope niaç szlachetne tkaniny w palecie barw Deco nostalgia. Tak zaaran- owane wn trza w adnym razie nie powinny przypominaç pomieszczeƒ w nowobogackich rezydencjach z imitacjami zabytkowych mebli. Kolorowa codziennoêç to kolejna modna paleta nawiàzujàca do stylu pop art. Zasadà jest àczenie intensywnych, ciep ych kolorów z bielà, be em czy ecru. Operujàc nasyconymi kolorami mo na wyodr bniç ró ne strefy mieszkania wn k, aneks kuchenny bàdê Êciany dzielàce pomieszczenie, ale nie nale y przesadzaç z wielkoêcià powierzchni podkreêlonej w ten sposób, zw aszcza w niedu ych wn trzach, podobnie jak nale y unikaç àczenia kilku intensywnych kolorów na Êcianach. W tak wymalowynym mieszkaniu najlepiej sprawdzi si nowoczesna aran acja i geometryczne wzory i formy. Danuta W odarczyk

13 april 7 th international housewares gift fair istanbul

14 PRZEKROJOWO Mieszkanie na miar czasów Definicja mieszkania utrzymanego w nowoczesnym stylu sprowadza si do dwóch podstawowych okreêleƒ innowacyjnych materia ów i technologii. Co jeszcze jest znamienne dla stylu, jaki rozpowszechni si po II wojnie Êwiatowej i trwa do dziê? Na pewno ch ód, przestrzeƒ, prostota. Zarówno wewnàtrz jak i na zewnàtrz panuje prostota i zami owanie do asymetrii. Brak elementów dekoracyjnych kompensujà g adkie geometryczne formy zaczerpni te m. in. ze stylu art deco. Widaç te zapo yczenia z niemieckiej szko y wzornictwa Bauchaus. WÊród materia ów konstrukcyjnych i wykoƒczeniowych dominujà surowe i g adkie, typu beton, chrom, kamieƒ, marmur, stal, szk o. Materia ów konstrukcyjnych cz sto nie maskuje si ca kowicie. Zdarza si, e sà wystawione na Êwiat o dzienne, np. we fragmencie Êciany z surowej ceg y. Ma byç czysto i sterylnie, niczym w laboratorium. Powierzchnie majà byç atwe w u ytkowaniu i konserwacji. Stàd na pod ogach linoleum albo beton, na Êcianach zaê g adkie tynki albo alabastrowe kafelki. Ekskluzywne, powêciàgliwe, z klasà. Takie majà byç wn trza. Poczucie przestrzeni, po àdanà funkcjonalnoêç oraz bliskoêç z drugim cz owiekiem zapewnia àczenie pomieszczeƒ, np. salonu z kuchnià czy sypialni z azienkà. W tym drugim przypadku powstaje nowa jakoêç pokój kàpielowy, do którego dociera naturalne Êwiat o z okna. Wsz dzie ma byç jasno i przestronnie. Âwiat o wpada przez du e, proste okiennice, cz sto si gajàce od sufitu po pod og lub zajmujàce ca à Êcian. Efekt? Âwiat zewn trzny, najlepiej przyroda, przenika do wewn trznego przynoszàc ulg i ukojenie jego mieszkaƒcom. JeÊli meble to tylko najniezb dniejsze. Zamiast wielu ró nych pojawiajà si jeden czy dwa wyrazistsze, zdecydowanie dro sze elementy, np. z kolekcji wzi tego designera. Meble wypoczynkowe muszà byç tyle estetyczne, co wygodne i pozostawaç w zgodzie z preferencjami w aêcicieli. Bo nowoczesne mieszkanie koniecznie musi zawieraç akcenty spersonalizowane, innymi s owy byç skrojone na miar. W zwiàzku z premiowaniem funkcjonalnoêci pojawiajà si szafy wn kowe, schowki i pó ki do praktycznego i dyskretnego zagospodarowania. Zauwa alna jest tendencja do rezygnacji z elementów o czysto dekoracyjnym zastosowaniu. JeÊli sztuka, to obraz lub rzeêba wspó czesnego twórcy, Êwiadczàce o znajomoêci tematu, klasie i guêcie gospodarza domu. Osoby, które lubià otaczaç si przedmiotami mogà zastosowaç lamp, która jednoczeênie jest rzeêbà. Zresztà sztuczne oêwietlenie w nowoczesnym mieszkaniu pe ni niebagatelnà rol, m. in. podkreêla kanciaste kszta ty i formy. Kolorystyka? Paleta neutralnych, przyt umionych barw, w szczególnoêci bieli i kremu, które akcentujà rodzaj u ytych surowców i nieskomplikowane, ale eleganckie, niezwykle wyrafinowane wzornictwo. Opracowa a: Anna Zi darska Marcin Dekor oszcz dna w formie i jednoczeênie elegancka koƒcówka Terra to propozycja dla tych wszystkich, którzy cenià sobie kreatywnoêç i mo liwoêç zmian. Koƒcówka bowiem posiada inny wzór na awersie i inny na rewersie pozwalajàc na niemal natychmiastowà zmian wzoru. Jeden ruch, obrót i aran acja okienna zyskuje nowy wyglàd. To produkt, który zach ca do kreatywnego podejêcia do aran acji okiennych. Decodore klasyczne, surowe wn trze zosta o prze amane poprzez wprowadzenie koloru na Êcian. Niestandardowy pomys - po àczenie na jednej Êcianie dwóch wzorów tapet firmy ARTE. Kolekcja Bohemien fakturowe tapety papierowe w wielu wersjach kolorystycznych. Tapety g adkie i w pasy. Marcin Dekor system Square Line oferowany przez firm Marcin Dekor to kwintesencja nowoczesnej formy i niezwykle eleganckiego stylu. Proste linie, ogromne mo liwoêci aran acyjne, atwoêç adaptacji (dost pne sà m.in. uki zewn trzne i wewn trzne) i szeroka gama koƒcówek to elementy wyró niajàce Square Line poêród innych systemów. Stanowi on doskona e uzupe nienie ka dego nowoczesnego wn trza i znakomicie wpisuje si w surowoêç form modernistycznych wykoƒczeƒ (kamieƒ, beton, szk o). 14 ambiente 1/2012

15

16 PRZEKROJOWO Casa Valentina do nowoczesnych wn trz firma proponuje trzy rodzaje karniszy: Sabina- aluminium w wersji polerowanej i szczotkowanej, Lucilla- aluminium w wersji polerowanej i szczotkowanej, dodatkowo karnisz wyst puje w dwóch wersjach: z diodà LED i bez, Ketty- aluminium w wersji polerowanej i szczotkowanej. Istnieje mo liwoêç mocowania karniszy bezpoêrednio do sufitu i Êciany. Udekorujà ka de wn trze od kuchni przez sypialni i salon. Zegar Modern i Modern 80 najnowsze linie karniszy idealnie pasujàce do nowoczesnych wn trz. Linia chroniona patentem oraz wzorem u ytkowym. Wykonana zosta a ze stali nierdzewnej inox oraz anodowanego aluminium. Modern 40 mo e byç àczony z szynami, rurami Techno 20. Nadaje si do bezpoêredniego monta u mechanizmu rolety rzymskiej i zwyk ej zwijanej. Szyn Modern 80 mo na po àczyç ze skórà, lub tkaninà ze sztywnikiem. Atra czajnik elektryczny Vera Bugatti zachwyca swojà elegancjà, ergonomicznym designem oraz niezwyk à funkcjonalnoêcià. Ràczka czajnika posiada wbudowany pod- Êwietlany zegar, programator, dzi ki któremu mo emy ustawiç godzin, o której czajnik ma zaparzyç wod. Na pokrywce czajnika Vera z serii Individual umieszczone zosta y 252 kryszta y Swarovskiego. Atra - na elektrycznà rodzin Bugatti z kryszta ami Swarovskiego sk ada si 5 sprz tów: ciênieniowy ekspres do kawy Diva, czajnik elektryczny Vera Bugatti, toster Volo, blender Vela oraz waga Uma i timer. Vadain International TopDown to interesujàce rozwiàzanie w systemie rolet rzymskich, sznurkowy system charakteryzujàcy si a dwoma sposobami u ytkowania. Roleta mo e byç opuszczana od samej góry lub na dowolnej wysokoêci okna. Posiada ona dwa mechanizmy i dwa sznurki podciàgajàce rolet. Lewym sznurkiem opuszcza si i podciàga rolet od samej góry, z kolei prawym sznurkiem opuszcza si rolet na dowolnej wysokoêci okna. Jest to ciekawe rozwiàzanie dla nowoczesnych wn trz, gdzie liczy si indywidualizm oraz nowe podejêcie do elementów wystroju. JAB Marrakesch to kolekcja eleganckich i szlachetnych tkanin obiciowych. Wiskoza która wchodzi w sk ad tkaniny nadaje po ysk, a sposób tkania sprawia e tkanina daje efekt trójwymiarowy. Tkaniny Êwietnie wpisujà si we wn trza klasyczne i nowoczesne. 16 ambiente 1/2012

17 Światowej klasy targi globalnych marek, nowoczesnych projektów oraz zaawansowanej wiedzy na temat handlu Sobota 12:30-17:30 Niedziela 8:30-17:30 Poniedziałek 8:30-17:30 Wtorek 8:30-17:00 Zyskaj dzięki wa nym wystawcom i światowej klasy projektom Targi International Home + Housewares Show w Chicago to wiodące targi bran owe, na których mo na zobaczyć najnowsze produkty dla domu, projekty i trendy. Jest to wydarzenie, którego nie mogą opuścić sprzedawcy i dystrybutorzy chcący ulepszyć swoją działalność poprzez zró nicowanie oferty produktowej i koncepcyjnej. Dzięki silnemu nastawieniu na znane globalne marki oferujące wysoką jakość i doskonałe projekty, targi obejmują pełne linie produktów wiodących amerykańskich marek artykułów gospodarstwa domowego, dostawców produktów oraz projektantów a nie tylko wybrane produkty przeznaczone na eksport, przedstawiane na targach poza terenem Stanów Zjednoczonych. Nabywcy mają szanse znaleźć nowe artykuły i linie produktów, które nie są jeszcze dostępne na innych rynkach. Targi, skupiające 2000 wystawców z ponad 40 krajów, podzielone zostały na cztery ekspozycje: Dine + Design Wired + Well wystawa wiodących elektronicznych artykułów gospodarstwa domowego! Clean, Contain + Sustain Global Crossroads (pawilony narodowe) Zainspiruj się innowacyjnymi koncepcjami handlowymi i wnikliwymi prezentacjami ekspertów Chicago trzyma rękę na pulsie prę nego rynku amerykańskich artykułów gospodarstwa domowego. Sprzedawcy z całego świata odwiedzają Chicago, aby zdobyć wiedzę na temat visual merchanisingu i budowania marki sklepu, oraz by znaleźć inspirację w unikalnych koncepcjach handlowych. Wszyscy wiodący sprzedawcy artykułów gospodarstwa domowego, tacy jak Williams Sonoma, Crate and Barrel, Sur La Table, Bloomingdales Home i Container Store posiadają swoje flagowe sklepy na terenie Chicago, w których mo na znaleźć innowacyjne koncepcje sprzeda y, doskonałą obsługę klienta i unikalne pomysły. Oprócz inspiracji i pomysłów zdobytych podczas objazdówki po najlepszych salonach handlowych w Chicago, targi International Home + Housewares dają świetne mo liwości do poszerzenia wiedzy i nawiązania kontaktów, zarówno dla handlowców, jak i kupców specjalne pokazy i kreatywne prezentacje oraz pełna gama seminariów dotyczących trendów i projektowania, visual merchanisingu i budowania marki, czynników sukcesu w sprzeda y oraz preferencji konsumenckich. Szczególną uwagę nale y zwrócić na prezentację i seminarium Pantone Color Watch, dotyczące trendów w kolorystyce i materiałach na sezon 2012/2013! Aby uzyskać więcej informacji na temat targów, oraz dokonać bezpłatnej rejestracji online, odwiedź stronę: Odkryj wspaniałe miasto, jakim jest Chicago Światowej klasy rozrywka, bogate ycie nocne, niezrównana architektura i spektakularne atrakcje sprawiają, e Chicago jest wyjątkowym miejscem do odwiedzenia. Znane na całym świecie restauracje, wspaniałe sklepy, legendarne dru yny sportowe... w Chicago znajdziesz wszystko. Wydłu wizytę na targach o kilka dni, aby zwiedzić miasto rozwa te mo liwość zabrania ze sobą całej rodziny! Oszczędź czas i koszty podró y Chicago mo e stać się jedynym przystankiem, podczas którego zdobędziesz wszystko, czego potrzebujesz, zyskując dodatkowo na bardziej korzystnym kursie dolara w porównaniu z euro. W przeciwieństwie do innych targów, większość usług na targach jest darmowa, w tym wstęp do obu hal ekspozycyjnych oraz bogaty program seminariów z wstępną rejestracją, katalog targów oraz efektywna usługa transportu na targi z hotelów w centrum Chicago.

18 PRZEKROJOWO JAB Malibu to kolekcja tkanin bawe nianych zaimpregnowanych Teflonem. Tkaniny dekoracyjno-obiciowe w pasy o silnej i wyrazistej kolorystyce. Meble Wajnert Ferrara to efektowny naro nik o prostej, kubistycznej formie dedykowany do minimalistycznie urzàdzonych wn trz. Szczególnie powinien przypaêç do gustu tym, którzy cenià sobie nowoczesny design i wygod. Ferrara wyposa ona jest dodatkowo w mechanizm rozk adania funkcji spania i praktyczny pojemnik na poêciel. Franc Gardiner zaciemniajàca roleta jednokolorowa z gumowanà pow okà, umieszczona na metalowej rurce o Êrednicy 25 mm, z mechanizmem zwijajàcym koralikowym. Wykoƒczenie dolne: proste podwini cie, obcià one drewnianà listwà. Sposób monta u: do Êciany lub sufitu. Sk ad tkaniny: 100% bawe ny. Zebra a Agnieszka Pilars

19 Nowoczesna przestrze dla handlu z Ukrain Wysoki standard prezentacji oferty Doskona a lokalizacja 2,5 km od granicy z Ukrainą w Korczowej, przy trasie E40 Regionalny zasi g 2 miliony potencjalnych klientów strefa ruchu bezwizowego Jako i funkcjonalno Hala Kijowska m 2 powierzchnia najmu hali 70 lokali Lokale od 16 m 2 z mo liwo ci czenia modu ów miejsc parkingowych System obs ugi TAX FREE Inwestor Korczowa Dolina Sp. z o.o. ul. Mikołaja Kopernika Łódź Kontakt w sprawie najmu SOFIS Real Estate Monika Alicka Tel Weronika Kostrzewa tel

20 PRZEKROJOWO Wiosna, wiosna ach to Ty W jaki sposób przyozdobiç i odêwie yç nasze wn trza na powitanie najpi kniejszej pory roku? Do wazonów wk adamy Êwie e, kolorowe kwiaty, a we wn trzach ustawiamy figurki zajàczków, baranków i kurczaczków. Nie mo e te zabraknàç nowych dekoracji okien i sto u. Poni ej przedstawiamy ofert nowoêci produktowych dzi ki którym nasze wn trze zyska nowy, wiosenny i wielkanocny wystrój. DECODORE GALICJA GALICJA GALICJA REGNUM GOEBEL/FRASCO COCO ART INTER-WIDEX COCO ART 20 ambiente 1/2012

21 PRZEKROJOWO PIERROT TWO PEOPLE DEKOR PAP DEKOR PAP ATUT&PRIMAR EPOKA TWO PEOPLE PIERROT MARCIN DEKOR Importer artyku ów dekoracyjnych i wyposa enia wn trz P.P.H.U. DEKOR-PAP s.c. ul. J. Kantego Nowa WieÊ, K ty tel./fax: +48 (33) kom

22 Architekt IARP tytu, który zobowiàzuje Z Wojciechem G siakiem, Prezesem Krajowej Rady Izby Architektów RP, rozmawia Anna Zi darska Prosz powiedzieç, kiedy powsta a IARP i jaki jest profil jej dzia alnoêci? Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej jest samorzàdem zawodowym architektów dzia ajàcych w Polsce. Idea utworzenia izby jako samorzàdu zawodowego powsta a wêród aktywnych zawodowo i spo- ecznie architektów ju w latach osiemdziesiàtych minionego wieku. Stowarzyszenie Architektów Polskich powo a o Komisj d/s powo ania Izby Architektów w 1988 roku. Warunki formalno prawne do zaistnienia Izby stworzy a ustawa o samorzàdach zawodowych architektów, in ynierów budownictwa i urbanistów, przyj ta przez Sejm w grudniu roku Rok 2001 to rok organizacji izby, a formalne zaistnienie to rok A wi c w roku obecnym 2012 mamy pierwsze dziesi ciolecie. Mo na powiedzieç, e dziesi ç lat istnienia IARP to bardzo niewiele w wielowiekowym okresie kszta towania si naszego otoczenia przestrzennego i kulturowego, ale pierwsze pozytywne aspekty widoczne w nowo wznoszonych obiektach czy infrastrukturze sà ju widoczne. Jakie cele stawia sobie ta instytucja? Co jest jej misjà? Z chwilà ukonstytuowania si, Izba przej a od administracji paƒstwowej kompetencje w zakresie regulacji zawodu architekta na terenie Polski. Zadaniem IARP i jej nadrz dnym, statutowym celem jest kszta towanie adu przestrzennego kraju i polskiej architektury oraz ich ochrona przez zapewnienie odpowiednich standardów wykonywania zawodu przez architektów, cz onków izby. IARP liczy ponad 10 tys. architektów, sà oni zobowiàzani do przestrzegania statutu, regulaminów i co najwa niejsze Kodeksu Etyki Zawodowej Architekta. Przynale noêç do IARP jest warunkiem podstawowym legalnego wykonywania zawodu architekta w Polsce. Architekci posiadajàcy pe ne uprawnienia do projektowania architektury oraz nale àcy do izby majà prawo do pos ugiwania si tytu em architekt IARP, odró niajàcym ich od architektów nie posiadajàcych takich uprawnieƒ, a tak e architektów wn trz czy krajobrazu. Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej dzia a nie tylko na forum krajowym, jest aktywnym cz onkiem Rady Architektów Europy i innych organizacji dzia ajàcych w jej onie. Cz onkostwo w IARP zapewnia automatycznie uprawnienia na terenie ca ej Unii Europejskiej. Kto mo e staç si cz onkiem IARP? Jakie wymogi nale y spe niaç? By zostaç przyj tym do IARP nale y ukoƒczyç certyfikowanà uczelni architektonicznà z tytu em magisterskim, odbyç dwuletnià praktyk zawodowà pod kierunkiem uprawnionego architekta, rocznà praktyk budowlanà, zdaç egzamin zawodowy i zostaç wpisanym na list jednej z Okr gowych Izb Architektów RP. Architekci zrzeszeni w IARP dajà gwarancj, e wykonane przez nich projekty b dà zgodne z obowiàzujàcymi przepisami, b dà na odpowiednim poziomie pod wzgl dem rozwiàzaƒ projektowych oraz zakresu i jakoêci dokumentacji budowlanej. Izba pomaga w sta ym podnoszeniu kompetencji zawodowych przez system ustawicznego szkolenia swoich cz onków, w ramach ubezpieczenia grupowego OC dzia a na korzyêç klienta-inwestora, zabezpieczajàc ewentualne roszczenia na wypadek pope nienia b du przez architekta, a ewentualne spory na linii klient-architekt mogà byç rozstrzygane przez sàdy izbowe odpowiedniej instancji.

23 Wn trze ubrane w modne kolory w 2012 roku Z architektem wn trz Urszulà Kominek-Makaruk rozmawia Danuta W odarczyk Jakie sà tegoroczne trendy kolorystyczne, jakie barwy si obecnie lansuje? To trudne pytanie dla mnie, jako projektanta, poniewa moim zadaniem jest przede wszystkim zaspokojenie potrzeb klienta, a to oznacza, e zaaran owane przeze mnie wn trze musi przede wszystkim odpowiadaç jego charakterowi i upodobaniom. Urok mody polega zaê na tym, e ciàgle si zmienia, e stale szukamy czegoê nowego. W tym roku np. lansowane sà najró niejsze odcienie niebieskiego, pastelowego b kitu, ciemnego granatu, ywego fioletu, czy butelkowej lub turkusowej zieleni. To kolory, które jednak pojawiajà si jako uzupe niajàce, gdy ciàgle modne sà ró ne odcienie szaroêci i rozbielone barwy pastelowe typu kawa z mlekiem. JeÊli chcemy zastosowaç we wn trzu lansowany obecnie kolor, to podstawà powinien byç odcieƒ z tej samej palety bia y z domieszkà b kitu czy zieleni. Modne jest te zestawienie bia ego z czarnym, zw aszcza do wn trz eleganckich, wyrafinowanych, w których pojawiajà si designerskie meble równie w tych barwach oraz w ró nych odcieniach szaroêci. Jak powstaje moda na palet modnych barw na dany rok? Jak to si dzieje, e nagle wszyscy zaczynajà lansowaç te, a nie inne kolory, odcienie, ich zestawienia, faktury? èróde inspiracji jest wiele. Na lansowane trendy majà oczywiêcie wp yw wielcy projektanci wn trz, ale tak e firmy produkujàce farby, które co roku przygotowujà nowe kolekcje i katalogi, w których zawsze pojawiajà si nowe odcienie i pigmenty muszà przecie czymê zaskoczyç i przyciàgnàç odbiorców. Np. Dulux w tym roku lansuje czerwieƒ, ale ju Benjamin Moore b dzie chcia oczarowaç klientów innymi propozycjami stonowanymi b kitami, zieleniami i be ami. Te lansowane trendy kierowane sà do osób, które same chcà modnie zaaran owaç swoje mieszkanie, projektanci wn trz bowiem, jak ju wspomnia- am, kierujà si g ównie potrzebami klienta. Co to oznacza w praktyce, e w tym roku sà modne takie, a nie inne kolory? Cz owiek z regu y otacza si barwami, w których dobrze si czuje. Ka da z nich bowiem oddzia uje na naszà psychik, wi c to klient musi sobie odpowiedzieç na pytanie, czy modne obecnie b kity, granaty, czy fiolety b dà dla niego dobre, czy w pomalowanych na te barwy pomieszczeniach b dzie si czu komfortowo. Zw aszcza, e nikt przecie tylko dlatego, e lansowany jest jakiê kolor nie b dzie przemalowywa co roku Êcian w mieszkaniu. JeÊli jednak ktoê bardzo pragnie uwzgl dniç modny kolor w swoich czterech Êcianach, powinien skupiç si na dodatkach, potraktowaç go jako uzupe niajàcà, a nie dominujàcà barw. Producenci mebli, najrozmaitszych tkanin wn trzarskich czy dekoracyjnej ceramiki te Êledzà mod i uwzgl dniajà lansowane kolory w swojej ofercie. Warto przy tym pami taç, e modne w danym momencie kolory stajà si z czasem pospolite, umieszczane sà wsz dzie, nie tylko w charakterze dodatków, ale PoÊciel BAMBOO wykonana jest z w ókien bambusowych. Posiada ona naturalne w aêciwoêci bakteriobójcze, doskonale absorbuje wilgoç, nie powoduje adnych alergii i nie wydziela jakiegokolwiek zapachu. Ma w aêciwoêci termoregulacyjne, w czasie lata jest o 2-3 C ch odniejsze ni temperatura otoczenia. Jest wyjàtkowo mi kka, wytrzyma a i przewiewna. Oddycha czterokrotnie lepiej ni tkanina bawe niana. PoÊciel PREMIUM wykonana jest z niezwykle mi kkiej tkaniny satynowej z bardzo cienkich bawe nianych prz dz, w dotyku dajàcych wra enie jedwabiu o perfekcyjnie g adkiej i lêniàcej powierzchni. Narzuta BUENA uszyta jest z najwy szej jakoêci dwustronnej tkaniny hiszpaƒskiej. Modne wzornictwo i kolory oraz profesjonalne wykoƒczenie lamówkà sprawiajà, e narzuta swojà prezencjà wspaniale podkreêla klimat sypialni. Koc SOFTY produkowany z wysokojakoêciowych w ókien z du à zawartoêcià bawe ny, we wzorze klasycznej, ponadczasowej, szkockiej kraty, stanowi doskona e uzupe nienie prezentowanej kolekcji. Firma DARYMEX posiada w swojej ofercie nowà kolekcj wyrobów luksusowych, obejmujàcych poêciele, narzuty, koce i obrusy produkowane z materia ów o najwy szej jakoêci i w wyjàtkowo atrakcyjnym wzornictwie. Wszystkie wyroby cechuje wysoka jakoêç materia ów, elegancja wykonania i estetyczne opakowanie. WWW. DARYMEX. PL

24 OPINIE Kolor Roku 2012 ZDJ CIA: DULUX równie w witrynach sklepowych, czy miejscach wystawienniczych. Tracà tym samym walor oryginalnoêci. JeÊli ju zdecydujemy si na wprowadzenie modnego w tym roku koloru do naszego mieszkania, ale w ograniczonym zakresie, tylko jako dodatku, to na co powinniêmy zwróciç uwag? W przypadku, gdy lansowana barwa ma stanowiç mocny akcent kolorystyczny we wn trzu, mo emy np. pomalowaç na modny b kit, granat, fiolet, czy zieleƒ butelkowà fragment Êciany, np. mi dzy oknami, Êcian kominkowà czy s up jeêli takowy znajduje si w danym pomieszczeniu, a nawet nowoczesne meble czy ramki wspó czesnych obrazów. Ca y szyk polega na tym, e obraz z tak odnowionà ramkà wieszamy na Êcianie w tym samym co ona kolorze. Mocnym, barwnym akcentem mogà te byç nowe obicia mebli tapicerowanych, zas ony, poduszki, czy robione na zamówienie, ma e dywany w modnym w tym zaprasza menedżerów zarządzających sieciami detalicznymi, właścicieli sklepów, producentów, importerów i centra handlowe do udziału w 17 kwietnia 2012 Adgar Plaza ul. Postępu 17a, Warszawa Celem Forum jest poszerzenie wiedzy uczestników w zakresie zarządzania i marketingu w handlu detalicznym. Forum to także doskonała okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy jego uczestnikami. Zainteresowanych wzięciem udziału w Forum prosimy o kontakt Więcej informacji na Partner strategiczny: Sponsorzy upominków: Patroni medialni:

25 OPINIE roku kolorze, które nie pe nià funkcji u ytkowej, ale dekoracyjnà. Trzeba jednak pami taç o proporcjach, inaczej mo na przesadziç i w rezultacie wn trze oka- e si za ci kie. Jak wi c nale y traktowaç pojawiajàce si co roku informacje o kolorystycznych trendach we wn trzu, jeêli chcemy mieç poczucie, e nadà amy za modà? Trendy kolorystyczne sà kierowane przede wszystkim do osób, które same chcà zaaran owaç swoje wn trza. Jednak nale y przede wszystkim kierowaç si w asnymi upodobaniami i zachowaç dystans do lansowanej mody. JeÊli zamierzamy kupiç mieszkanie i chcemy je tak urzàdziç, aby by o ono modne nie tylko w tym roku, ale i przez kilka najbli szych lat, mo na wziàç pod uwag lansowane trendy kolorystyczne. Warto jednak pami taç, e przeniesienie ywcem wzorów nawet z adnego wn trza znajomych, czy z najrozmaitszych katalogów lub pism wn trzarskich, mo e przynieêç niekoniecznie zadowalajàcy efekt w naszych czterech Êcianach. Decyduje o tym wiele czynników, które wp ywajà na odbiór tego a nie innego koloru w danym pomieszczeniu, np. czy znajduje si ono w starym czy w nowym budowniczowie, jaka jest wielkoêç i wysokoêç pokoju, na którà stron Êwiata wychodzà okna, umiejscowienie mieszkania na parterze, czy na piàtym pi trze, co decyduje o tym, czy pomieszczenie jest jasne, czy ciemne, wielkoêç pomalowanej powierzchni farbà w danym kolorze, a tak e jak prezentuje si ta konkretna barwa w Êwietle naturalnym i sztucznym. Cz sto decydujà niuanse, odrobin inne odcienie, które trudno wy apaç laikowi, a efekt koƒcowy mo e znacznie si ró niç od pierwowzoru, który nas zainspirowa i tak nam si podoba. Niektóre firmy produkujàce farby polecajà w tym roku kolor czerwony o odcieniu delikatnym, nasyconym, który dobrze si àczy z ciàgle modnymi szaro- Êciami lub rozbielonymi be ami typu kawa z mlekiem. Czerwieƒ mo e si sprawdziç w pomieszczeniach industrialnych loftach, ale z regu y równie jako akcent kolorystyczny, uzupe nienie, a nie barwa dominujàca. ul. Tatrzaƒska 26, Poznaƒ tel. (0-61) , 42, fax (0-61) Yankee Candle - Êwiece zapachowe

26 cena 12,50 z (w tym 8% VAT) OPINIE Razem mo emy zrobiç wi cej Jacek Twaróg Z Jackiem Twarogiem, Prezesem Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli oraz w aêcicielem Fabryki Mebli Ludwik Styl rozmawia Anna Zi darska Prosz opowiedzieç o poczàtkach dzia alnoêci Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli. Kiedy powsta a i w jakim celu? Poczàtki jak zwykle by y bardzo trudne. W pierwszych latach po transformacji ustrojowej w 1989 roku nastàpi o ca kowite za amanie eksportu mebli do by ego ZSRR. Wiele przedsi biorstw meblarskich, wówczas paƒstwowych, eksportujàcych meble na Wschód znalaz o si w bardzo ci kiej sytuacji ekonomicznej. Rozpoczà si proces prywatyzacji polskiego przemys u, w tym tak e meblarskiego. W roku 1993 zrodzi a si inicjatywa powo ania Samorzàdu Gospodarczego w przemyêle meblarskim. W grudniu 1993 roku zebra a si Grupa Za o ycielska, która wy oni a spoêród swoich cz onków Komitet Organizacyjny. W jego sk ad weszli przedstawiciele z takich fabryk mebli jak: Meblarska Spó dzielnia Pracy Dàb z Gdyni, Fabryka Mebli MEBLEX z ki Opatowskiej, Wielkopolskie Fabryki Mebli w Obornikach, Swarz dzkie Fabryki Mebli, Jarociƒskie Fabryki Mebli, Fabryka Mebli FORTE z Ostrowii Mazowieckiej oraz z przedsi biorstwa Polskie Meble z Poznania. Mo na wi c powiedzieç, e byli to cz onkowie za o yciele Izby. Komitet ten w kolejnych miesiàcach swej dzia alnoêci opracowa koncepcj funkcjonowania organizacji reprezentujàcej interesy polskich producentów mebli, dokonujàc wyboru formy organizacji, jako Izby Gospodarczej, pod nazwà Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli. W styczniu 1996 r. Walne Zgromadzenie Cz onków Za o ycieli podj o uchwa- w sprawie powo ania Izby i przyj cia jej Statutu. W paêdzierniku 1996 r. Izba zosta a wpisana do Rejestru Izb Gospodarczych. G ównym celem Izby w tamtych czasach by a przede wszystkim ochrona interesów polskich producentów mebli w trudnym okresie transformacji polskiej gospodarki. Od 2001 roku OIGPM jest cz onkiem Europejskiej Organizacji Meblarskiej UEA z siedzibà w Brukseli. Zapraszamy do prenumeraty! Zadzwoń już teraz: lub napisz: ambiente 4/11 listopad - grudzieƒ - styczeƒ ambienteissn szk o porcelana ceramika sztuçce naczynia kuchenne domowe dekoracje ambiente 1/12 16 nowoêci marzec - kwiecieƒ - maj Trendy Christmasworld 2012 ambienteissn Centra handlowe tekstylia wyposa enie domu agd outdoor upominki meble Êciany oêwietlenie b dà si rozwijaç Najnowsze cena 12,50 z (w tym 8% VAT) trendy zakupowe na polskim rynku wyposa enia wn trz Kolor jak lekarstwo Trendy na rok 2012 Polski rynek handlowy powraca na w aêciwe tory Tak to sobie wymyêli am Rozmowa z Ma gorzatà Bernardy - projektantkà tkanin Czym charakteryzuje si OIGPM i jaka jest jej misja? Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli, jako organizacjà samorzàdu gospodarczego bran y meblarskiej dzia a na zasadach non-profit, a jej celem statutowym jest mi dzy innymi dzia anie na rzecz kszta towania rozwoju polskiej bran y meblarskiej oraz jej promocji w kraju i za granicà. Dlatego OIGPM od poczàtku swego istnienia podejmuje akcje zwiàzane z promowaniem polskich mebli na rynkach zagranicznych, jako doskona ego polskiego, towaru eksportowego. Przez lata Izba zdoby a wielop aszczyznowe doêwiadczenie zwiàzane z problematykà promocji polskich mebli na wielu rynkach zagranicznych, a tak e nawiàza a szerokie kontakty z organizacjami bran owymi i oêrodkami targowymi w Europie i poza jej granicami. Misjà Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli jest integracja, wszechstronne kszta towanie rozwoju oraz promocja polskiego meblarstwa w kraju i na Êwiecie. Ponadto do szczegó owych celów Izby nale à równie reprezentowanie i ochrona w szerokim znaczeniu tych s ów interesów gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów, wobec administracji paƒstwowej i samorzàdowej wszystkich szczebli, a tak e kszta towanie w obrocie gospodarczym zasad dobrego obyczaju i uczciwej konkurencji. Znane sà starania Izby o zapewnienie polskim producentom mebli dost pu do surowca drzewnego, podstawowego materia u do produkcji mebli, a tak e dbanie o w aêciwe stanowienie prawa. Kogo zrzesza instytucja, której Pan przewodzi i kto mo e wejêç w jej szeregi? Izba nasza zosta a powo ana do ycia przez producentów mebli i to w aênie oni stanowià g ówny trzon jej cz onków. Zrzeszamy firmy meblarskie o ró nych profilach produkcyjnych i o ró nych wielkoêciach w sk ad naszej organizacji wchodzà zarówno firmy mikro zatrudniajàce poni ej 10 pracowników, jak i firmy du e zatrudniajàce oko o 1000 pracowników. Poza producentami mebli do naszej Izby nale à równie firmy zwiàzane z naszà bran à, sà to np. producenci p yt wiórowych jak firma Pfleiderer, a tak e Mi dzynarodowe Targi Poznaƒskie organizator znanych na ca ym Êwiecie imprez targowo-wystawienniczych. Cz onkiem Izby mo e zostaç producent mebli, cz onkiem nadzwyczajnym firma wspó pracujàca z bran à meblarskà lub pracujàca na rzecz naszej bran y. Zapraszamy do Izby wszystkich którym le y na sercu dobro i rozwój polskiego meblarstwa. B dàc razem mo emy zrobiç wi cej. Czy polskie meble mogà byç dumà polskiego eksportu? Mi dzynarodowy sukces polskich mebli jest udzia em wielu rodzimych firm, dlatego e potrafià àczyç wysokà jakoêç produktu z korzystnà cenà. Równie dlatego, e dbajà o rozwój wzornictwa i przyk adajà wiele uwagi do marketingu na najwy szym Êwiatowym poziomie. Meble z Polski, to meble z Europy ojczyzny stylu, designu, mody i luksusu. To w aênie Europa wyznacza nasze miejsce w Êwiecie i jednoczeênie nas zobowiàzuje do produkcji mebli o zachwycajàcym wzornictwie, wygodnych i o wysokiej jakoêci, mebli luksusowych. Nawet je eli wytwarzane sà one masowo, to nie mo emy zapominaç, e mebel ma spe niaç marzenia nabywcy o wy szym statusie spo ecznym, o awansie, o dostatnim yciu. Te indywidualne cechy mebla nale y wydobyç, wyeksponowaç i za ich pomocà kreowaç wartoêç dodanà produktu. InnowacyjnoÊç mebli nie jest tylko sloganem z kampanii na temat Funduszy Unijnych. To potrzeba na dzisiaj i na kolejne lata. Musimy dziê konkurowaç z czo ówkà Êwiatowà, 26 ambiente 1/2012

27 OPINIE z najlepszymi graczami na rynku. Choç nie jest to proste. Polskie meblarstwo ciàgle musi stawiaç czo a ró nym niekorzystnym zjawiskom wp ywajàcym na jego rozwój. Ogromnym problemem warunkujàcym dalszy rozwój fabryk mebli sà obecnie ciàgle rosnàce koszty dzia alnoêci w tym koszty surowców, pracy, energii itp. JeÊli chodzi o surowce to w roku 2011 pojawi si silny czynnik bardzo niekorzystnie wp ywajàcy na wyniki przedsi biorstw, ze strony dramatycznie rosnàcych cen podstawowego surowca z jakiego produkowane sà meble, tj. cen drewna i materia ów drewnopochodnych z niego wytwarzanych. Dro- ejàce surowce do produkcji mebli wp ywajà negatywnie na rentownoêç bran- y meblarskiej i zmniejszajà konkurencyjnoêç cenowà polskich mebli na rynkach zagranicznych. Niestety dalej tak rosnàce ceny surowca mogà zagroziç dalszej dzia alnoêci wielu producentom mebli. Dlatego te musimy spe niaç najwy sze wymagania. InnowacyjnoÊç wymaga odpowiedniego zaplecza technologicznego, ale i ludzkiego. Ten w aênie kapita ludzki to najistotniejszy element zasobów wewn trznych przedsi biorstwa, bez którego dzisiejsza fabryka nie utrzyma si na rynku. Projektanci, specjaliêci od marketingu, technolodzy, kreatywni i skuteczni dyrektorzy to kadra pracujàca na sukces polskich mebli. Obecnie wyjàtkowo mocno zauwa ani i eksponowani przez przemys sà polscy projektanci. Zdobywajà oni dziê nagrody na mi dzynarodowych konkursach i najwa niejszych na Êwiecie targach meblowych we W oszech. Majà swoje targi, wystawy i konkursy. Producenci coraz cz Êciej kreujà swoje produkty razem z wybitnymi projektantami. Bez takiej wspó pracy nie by oby mo liwe utrzymanie wysokiej pozycji meblarstwa w Polsce. OczywiÊcie musimy ca y czas pami taç o koniecznoêci spe nienia wymagaƒ naszych klientów, ale równie chwaliç si w asnà markà, polskà szko à wzornictwa. Je eli nie b dziemy o tym pami taç i o to dbaç, to kiedy wzrosnà koszty, produkcja mebli mo e przenieêç si z Polski do innych krajów o lepszej ich strukturze. Na szcz Êcie ta ÊwiadomoÊç jest ju od dawna zarówno u przedsi biorców jak i projektantów, wêród instytucji bran- owych czy organizatorów targów. Producenci organizujà wspólnie z Akademiami Sztuk Pi knych czy Instytutami Wzornictwa konkursy m odego designu na potrzeby w asnych nowych produktów. Wystawy polskiej myêli wzorniczej odwiedzajà stolice Europy. Projekty sà wyró niane na Êwiatowych imprezach i konkursach. Pojawi y si w kalendarzu targi design. Ta droga to chyba jedyny klucz do sukcesu. Nasze narodowe creative tension powoduje, e pomimo ciàgle rozwijajàcego si rynku krajowego eksportujemy meble na ca y Êwiat i odnosimy tam sukcesy. Ekspansja mebli z Polski trwa od blisko 20 lat. Wielokrotnie jej roczne tempo liczone by o dwucyfrowo. Eksport, który w 2011 roku wg wst pnych szacunków mo e wynieêç blisko 27 mld z otych jest dla wielu imponujàcy. A nale y przy tym zauwa yç, e import mebli do polski jest pi ç razy mniejszy ni eksport. Stàd niezaprzeczalnie bran a meblarska jest najwi kszym krajowym eksporterem netto. Wynikiem przekraczajàcym 18 mld z nadwy ki w obrotach zagranicznych nie jest w stanie pochwaliç si, adna inna bran a w Polsce. Polskie meble zdobià gabinety rzàdów, siedziby wielkich koncernów, lokale presti owych instytucji, ale tak e mieszkania zwyk ych mieszkaƒców prawie na ca ym Êwiecie. Mo emy byç z nich dumni. Na koniec chcia bym wspomnieç o jeszcze jednej bardzo wa nej rzeczy. Otó Konsorcjum jakie Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli stworzy a z naszym sprawdzonym i d ugoletnim Partnerem Mi dzynarodowymi Targami Poznaƒskimi, po podpisaniu w styczniu 2012 roku umowy z Ministerstwem Gospodarki, rozpocz o realizacj Bran owego Programu Mi dzynarodowej Promocji Polskiego Meblarstwa. To bardzo du y sukces, który pozwala patrzeç nam z optymizmem w przysz oêç, bowiem bran a meblarska otrzyma a po raz pierwszy wsparcie finansowe ze Êrodków publicznych na dzia alnoêç promocyjnà. Renoma - Design ul. Sikorskiego Choceƒ tel fax tel

paêdziernik listopad 3/11 cena 12,50 z w tym 8 % VAT wiosna-lato 2012 www.camelactive.de

paêdziernik listopad 3/11 cena 12,50 z w tym 8 % VAT wiosna-lato 2012 www.camelactive.de 3/11 moda wrzesieƒ m ska paêdziernik listopad ISSN 1731-9153 1506-302X M a g a z y n p r o d u c e n t ó w i h a n d l o w c ó w cena 12,50 z w tym 8 % VAT Trendy wiosna-lato 2012 www.camelactive.de www.rayjay.it

Bardziej szczegółowo

DOBRY WZÓR BADANIA DESIGNU SERENDIPITY NIE! DOBRE PRAKTYKI

DOBRY WZÓR BADANIA DESIGNU SERENDIPITY NIE! DOBRE PRAKTYKI e-biu LETYN /1/ 2007 W I E D Z A, D E S I G N, M A R K A I N S T Y T U T W Z O R N I C T W A P R Z E M Y S O W E G O DOBRY WZÓR BADANIA DESIGNU SERENDIPITY NIE! DOBRE PRAKTYKI rys. Marianna Sztyma 2007

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

Rozmowy o dobrym biznesie. Spotkania z polskimi przedsi biorcami

Rozmowy o dobrym biznesie. Spotkania z polskimi przedsi biorcami Rozmowy o dobrym biznesie Spotkania z polskimi przedsi biorcami Warszawa 2006 Rozmowy o dobrym biznesie Pomys odawca projektu, mecenas spotkaƒ i publikacji: Telekomunikacja Polska S.A. (www.tp.pl) Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2007 nr 6/132 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 1 Podpisanie umowy pomi dzy GBW SA i Asseco Poland SA Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy gra a

Bardziej szczegółowo

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Nidzica 2011 Publikacja przygotowana w ramach projektu Marketing przedsi biorstw spo ecznych realizowanego przy udziale Êrodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej

Bardziej szczegółowo

ONTAKT. KONIEC ERY ROPY nadchodzà nowe êród a energii

ONTAKT. KONIEC ERY ROPY nadchodzà nowe êród a energii ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 01/2 7/ 20 0 8 < MSPDO PIERWSZEGO SZEREGU WYSTÑP! IVE MENDES ZMYS OWA DIVA SOULU ORGANIKA NA SZEROKICH WODACH FUNDUSZE UNIJNE I S S N 1 6 4 1-2 0 3 6 KONIEC

Bardziej szczegółowo

Obszerne wn trze, sportowy styl

Obszerne wn trze, sportowy styl CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT KWIECIE /MAJ 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 61 Alfa 159 Sportwagon Obszerne wn trze, sportowy styl fiat wokó nas rok 10 numer 61 kwiecieƒ/maj 2006 Odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna, skuteczna i ekologiczna

Bezpieczna, skuteczna i ekologiczna NR 1 (69) 26 stycznia 2009 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne o kraju

1. Informacje ogólne o kraju Spis treêci: Przedmowa 2 1 Informacje ogólne o kraju 3 1.1 Podstawowe informacje 3 1.2 LudnoÊç, religia i j zyk w Hongkongu 3 1.3 Klimat, warunki geograficzne oraz bogactwa naturalne 4 1.4 Polityka 4 1.5

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak twoja gazeta w internecie: www.nasza-wielkopolska.pl MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341 Marzec 2001 NR 26 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN SZANOWNI

Bardziej szczegółowo

DRODZY CZYTELNICY WST P

DRODZY CZYTELNICY WST P WST P str. 34-36 DRODZY CZYTELNICY Na powitanie lata przygotowaliêmy dla Was nowe wydanie move. Zapraszamy do jego lektury z tym wi kszà przyjemnoêcià, e od tego numeru towarzyszyç nam b dà autorzy felietonów,

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNI BIULETYN. 8 Samorzàdowy Informator SMS

INNOWACYJNI BIULETYN. 8 Samorzàdowy Informator SMS BIULETYN 7/2010 ISSN 1689-7447 EGZEMPLARZ BEZP ATNY INNOWACYJNI PROGRAM OPERA C YJNY INNOWA C YJNA GOSPODARK ARKA Wykluczenie cyfrowe mo e wynikaç z powodów finansowych, bàdê te miejsca zamieszkania. Wiadomo,

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (82) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE

POÂREDNIK budowlany (82) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (82) 62009 ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 3. Jubileusz 35-lecia dzia alnoêci OÊrodka Centralnego

Bardziej szczegółowo

Turystyka biznesowa w Polsce

Turystyka biznesowa w Polsce Raport Turystyka biznesowa w Polsce Rynek targowy Targi w opinii wystawców Wybrane targi w Polsce w 2006 roku Dofinansowanie uczestnictwa w targach Polska Korporacja Targowa Wy sza Szko a Ekonomiczno-Informatyczna

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce. Poradnik dobrych praktyk Co to znaczy promowaç nauk? Co to znaczy promowaç nauk? Osiàgni ciu jakich celów mo e s u yç informowanie otoczenia

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (74) 42008 ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 14. Euro 2012 to szansa dla naszej bran y! rozmowa

Bardziej szczegółowo

Rynek automatyki przemys owej w Polsce

Rynek automatyki przemys owej w Polsce >>> ABB Review: Budowniczowie nadwozi str. 22 Paêdziernik 2002 nr 2 Przyszed czas na Be chatów II str. 4 Rynek automatyki przemys owej w Polsce str. 14 ISSN 1644-4094 www.abb.pl Spis treêci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

TOUROPERATORZY TOP 15

TOUROPERATORZY TOP 15 TOUROPERATORZY WYDANIE SPECJALNE Stawiamy na nowe technologie Thomas Cook to jeden z najwi kszych touroperatorów na Êwiecie, zajmuje drugie miejsce na rynku europejskim oraz pod wzgl dem wielkoêci jest

Bardziej szczegółowo

Czysta Turystyka. poradnik dla firm sektora turystycznego. Publikacja przygotowana i opublikowana przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej

Czysta Turystyka. poradnik dla firm sektora turystycznego. Publikacja przygotowana i opublikowana przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej Czysta Turystyka poradnik dla firm sektora turystycznego Publikacja przygotowana i opublikowana przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej Redakcja: Ewa Figórska Zespó autorski: Jacek Chyla Ewa Figórska

Bardziej szczegółowo

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze TELEKOMUNIKACJA PRZEDSI BIORCZOÂå EUROPA BIZNESRAPORT 37 Miesi cznik Telekomunikacji Polskiej, LUTY 2007 www.biznesraport.pl IP VPN tp jeszcze taniej Zatrudnij technologię w swoim dziale marketingu Pierwsza

Bardziej szczegółowo

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna VI Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze Fot. Anna Wackowska Relacja z Forum na str. 20. SGH NA RYNKU SPIS TREÂCI Witaj szko o AKTUALNOÂCI Witaj szko

Bardziej szczegółowo

ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.

ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa. ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006 nr 118 Biuletyn Komisji Mi dzyzak adowej NSZZ SolidarnoÊç Przy Philip Morris Polska SA P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK VOLVO MAJ CZERWIEC 2003 NR 10/34

KIERUNEK VOLVO MAJ CZERWIEC 2003 NR 10/34 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE KIERUNEK VOLVO MAJ CZERWIEC 2003 NR 10/34 KOLOR OPTYMIZMU KONTRAKTY SERWISOWE - WYDATKI KONTROLOWANE BLACH CI CIE, GI CIE NOWE VOLVO FH16 Szanowni

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e 6 C o i VAT od importowanych samochodów (56) Czerwiec 2003 ISSN 1505-781X Ochrona internetowych baz danych Dokumentacja ofertowa w eksporcie Spó ki w Hiszpanii Biuletyn

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63. Alfa Spider Wiatr we w osach

CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63. Alfa Spider Wiatr we w osach CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63 Alfa Spider Wiatr we w osach fiat wokó nas rok 10 numer 63 sierpieƒ/wrzesieƒ 2006 Odpowiedzialny za edycj

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e 7 (57) Lipiec-Sierpieƒ 2003 ISSN 1505-781X Ig a w stogu siana Technologia dla ludzi Internetowe biuro rachunkowe Badania eksploracyjne Biuletyn dla ma ych i Êrednich

Bardziej szczegółowo

Magia kolorów.uniwersalny design.styl bez granic.

Magia kolorów.uniwersalny design.styl bez granic. Magia kolorów.uniwersalny design.styl bez granic. 2 INNOWACJE. INSPIRACJE. FASCYNACJE. W kolekcji p yt laminowanych oraz blatów kuchennych przygotowanej na 2013 rok wyraênie widaç silnà inspiracj przyrodà.

Bardziej szczegółowo