Kolor jak lekarstwo. Polski rynek handlowy. Tak to sobie wymyêli am 1/12. Trendy na rok powraca na w aêciwe tory

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kolor jak lekarstwo. Polski rynek handlowy. Tak to sobie wymyêli am 1/12. Trendy na rok 2012. powraca na w aêciwe tory"

Transkrypt

1 ambienteissn /12 marzec - kwiecieƒ - maj czasopismo bran y wyposa enia wn trz cena 12,50 z (w tym 8% VAT) Kolor jak lekarstwo Trendy na rok 2012 Polski rynek handlowy powraca na w aêciwe tory Tak to sobie wymyêli am Rozmowa z Ma gorzatà Bernady - projektantkà tkanin

2 SYSTEM I TKANINY Przedstawiciel w Polsce: Ewa Chruscinska Tel Tel Fax Casa Valentina Showroom Ul.Maciejki Warszawa-Okecie

3 OD REDAKCJI Witajcie! Pierwsze w tym roku wydanie Ambiente zaczynamy od prezentacji trendów we wzornictwie na najbli sze dwanaêcie miesi cy. Podpowiadamy, jak wyposa yç mieszkanie w nowoczesnym stylu, a tak e jak nadaç mu wiosennego charakteru. Znajdà tu Paƒstwo tak e porady z dziedziny tekstyliów domowych, jak i dotyczàce roli koloru we wn trzach. Zgodnie z wyznawanà przez nas dewizà, e razem atwiej, zach camy Paƒstwa do wspólnego dzia ania w ramach izb i stowarzyszeƒ. Tym razem prezentujemy wypowiedê prezesa izby stowarzyszajàcej producentów mebli, a tak e wywiad z prezesem izby zrzeszajàcej architektów. Omawiamy najwa niejsze wydarzenia bran owe, rynek centrów handlowych w Polsce, zagadnienia zwiàzane z ochronà wzornictwa. Prezentujemy najlepsze sklepy na Êwiecie, marki z historià, zapraszamy do poznania biznesowych uroków Tajlandii. ycz Paƒstwu wielu inspiracji dzi ki lekturze Waszego czasopisma bran owego. Zapraszam do odwiedzenia naszych stoisk na targach Home Decor i Meble Polska w Poznaniu (5-8 marca 2012), a tak e do udzia u w organizowanych przez nas na targach seminariach. Dnia 17 kwietnia zapraszam Paƒstwa do Warszawy na V Forum Marketingu w Handlu Detalicznym (V Retail Marketing Forum). Wi cej informacji znajdà Paƒstwo na naszej stronie Niech 2012 rok b dzie dla Paƒstwa rokiem samych udanych przedsi wzi ç, zarówno prywatnych, jak i zawodowych. Jerzy Osika prezes wydawnictwa WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBUJESZ W KUCHNI Wy àczny Przedstawiciel Bugatti w Polsce ul. Oliwkowa Warszawa tel

4 marzec - kwiecieƒ - maj ISSN tekstylia wyposa enie domu agd outdoor upominki meble Êciany oêwietlenie cena 12,50 z (w tym 8% VAT) SPIS TREÂCI od redakcji Witajcie! 3 trendy Kolor jak lekarstwo 6 Firmowe kolory 10 przekrojowo Mieszkanie na miar czasów 14 Wiosna, wiosna ach to Ty 20 opinie Architekt IARP- tytu, który zobowiàzuje 22 Wn trze ubrane w modne kolory 23 Razem mo emy zrobiç wi cej 26 osobowoêci Sophie Conran - projektantka w kuchni 28 Tak to sobie wymyêli am 29 handel Przetrwajà najmocniejsi 32 historia marki Gerster- to brzmi dumnie 34 rynek Polski rynek handlowy powraca na w aêciwe tory 35 Pokrycia pod ogowe w uj ciu statystycznym 36 wydarzenia Targowe inspiracje 37 Targi, które warto zobaczyç 40 klub mi dzynarodowy Tajlandia 42 prawo Chroƒ swój design 44 z ycia bran y NowoÊci 46 Serwis 49 Przetrwajà najmocniejsi Francfranc Firmowe kolory Dulux s. 10 Mieszkanie na miar czasów s. 32 Wiosna wiosna ach to ty s. 10 GALICJA PIERROT s.14 Marcin Dekor Wydawnictwo: PROMEDIA Jerzy Osika, ul. St piƒska 22/30, Warszawa, tel , fax , e: Prezes wydawnictwa, redaktor naczelny: Jerzy Osika, Marketing: El bieta Cudnoch, Prenumerata: tel , Reklama: Agnieszka Pilars, tel , Anna Dàbrowska, tel , Redakcja: Agnieszka Pilars, Korekta: Miko aj Ziemski, Opracowanie graficzne i przygotowanie do druku: Smart Design, Druk: Drukpol A.H., Warszawa ISSN Ambiente jest oficjalnym partnerem GIA w Polsce Cz onek Izby Wydawców Prasy Cz onek Polskiej Rady Centrów Handowych Redakcja nie odpowiada za treêç zamieszczanych og oszeƒ. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji zamówionych tekstów. Przedruk, kopiowanie lub powielanie w jakiejkolwiek formie treêci zawartych w piêmie, w cz Êci lub ca oêci bez pisemnej zgody Wydawnictwa Promedia jest ca kowicie zabronione. ambiente 1/12 Na ok adce: Marcin Dekor Sp. z o.o. - Sp. komandytowa Kolor Konik Nowy k/warszawy jak lekarstwo Trendy na rok 2012 ul. Terespolska 75 Polski rynek handlowy tel powraca na w aêciwe tory Tak to sobie fax wymyêli am Rozmowa z Ma gorzatà Bernardy - projektantkà tkanin

5 A R T COCO ART zajmuje si dystrybucjà r kodzie a m odych artystów z kraju i zagranicy, wykonanego z naturalnych surowców. W naszej ofercie znajdziesz oryginalne wyroby, których zadaniem jest upi kszenie i nadanie niepowtarzalnego charakteru i wyrazu wszelkim wn trzom. Pozwól by przedmioty, które sà owocem wielkiej pasji i mi oêci do tego co naturalne, pi kne i niebanalne, mia y szanse przetrwaç w czasach masowej, chiƒskiej produkcji.

6 TRENDY Kolor jak lekarstwo Trendy na rok Optymizm, beztroska, niesamowite kombinacje barw, interesujàce kontrasty, ale tak e redukcja do tego, co niezb dne, to podstawowe cechy trendów na rok Electric Romance, Dark Attitude, Light Innocence oraz Radiant Modernity to g ówne wytyczne tego, co b dzie dominowaç w tym roku, przygotowane przez studio stylu bora. herke. palmisano dla targów Ambiente Dark Attitude to diva wêród wszystkich trendów. Kombinacja casualu i glamour kreuje styl, który jest nonszalancki, atwy w zastosowaniu, ale ze Êmia à dawkà ekstrawagancji. W zakresie materia ów wyst puje tu drewno wysokiej jakoêci, zestawione z b yszczàcymi metalami oraz siermi nymi tkaninami d insowymi o ziarnistym, nieregularnym wyglàdzie. Drewno jest ciemne, g adko polerowane i lakierowane z podkreêlonymi konturami. Pojawiajà si ró ne niuanse metaliczne: patyna, mat lub b ysk, a tak e japoƒska laka oraz o ywione powierzchnie tkanin z zak adkami, marszczeniami lub plisami. Zobaczymy tu równie zawsze niezawodnà i wywo ujàcà osza amiajàcy efekt, multiplikacj form rzeêbiarskich. Dominujàce kolory sà ciemne i dajàce ma e kontrasty, takie jak np. granat, kasztan, dymny szary czy grafitowa czerƒ. Odrobina vintage sprawia, e ten glamour nie jest zbyt nachalny i bogaty. Electric Romance prezentuje folklor, tradycj oraz stare techniki rzemieêlnicze po àczone nowoczesnym myêleniem o projektowaniu wn trz. Wszystko jest tu beztroskie, z poczuciem humoru, a przede wszystkim ca kowicie zgodne z duchem czasu. Trend ten pozwala nam zauwa yç, e nawet wydawa oby si niemodne ju sprz ty mogà wyglàdaç bardzo atrakcyjnie w nowych zestawieniach, kolorach i w innym towarzystwie. Materia y naturalne i recyklingowe sà tu zaprezentowane w bujnych letnich kolorach, takich jak zieleƒ traw, chabrowy niebieski i cynober oraz w pasterskich wzorkach, takich jak kwiaty, kratki, a tak e ornamenty z udzia em ptaków, ga àzek i liêci. Pojawià si one w nadrukach, wzorach akardów, a tak e rustykalnych haftach. Skóra i materia y jà przypominajàce pojawiajà si w kreatywnych kombinacjach z wytrzyma ymi wariantami drewna, takimi jak dàb i drewno dryfujàce oraz z w óknami naturalnymi, takimi jak rafia, we na, len, ale równie z tiulem, koronkà, per- ami, koralikami i powierzchniami lakierowanymi. Zobaczymy tu te papier i recyklingowy plastyk. Wszystko jest tu w jakiê sposób ekologiczne, barwione w naturalnych barwnikach, dekorowane elementami rzeêbionymi, intarsjà, haftem, dzianinami o splotach XXL, robótkami szyde kowymi oraz wiklinà. 6 ambiente 1/2012

7

8 TRENDY Light Innocence ze wszystkich czterech trendów jest najbardziej subtelny, delikatny i czysty. G ównym tematem jest tu Êwiat o, które kreuje prawie eterycznà atmosfer zatopionà w pudrowych i pastelowych odcieniach. Nic dziwnego zatem, e króluje tu szk o we wszystkich niuansach: bardzo cienkie, dmuchane, lekko zabarwione, kryszta owo czyste i nieprzezroczyste. Sà te jedwabiêcie lakierowana porcelana i delikatna ceramika, które w nieoczekiwany sposób komponujà si z papierem, przestrzennymi i superlekkimi wyrobami z metalu oraz drewnem. Laserowe ci cia, minimalistyczny design i linearnoêç subtelnie uzupe nione sà rozmytymi i nieostrymi motywami. Równie formy organiczne doskonale odzwierciedlajà agodnoêç i powêciàgliwoêç tego stylu, który jest ca kowicie pozbawiony czegokolwiek zbyt wyrazistego, wiernie trzymajàc si motta: mniej znaczy lepiej. To motto nie ma jednak adnego odzwierciedlenia w kolejnym trendzie Radiant Modernity : Trend ten jest doêç Êmia y, scharakteryzowany poprzez przyciàgajàcà wzrok palet kolorystycznà, opartà na barwach zaczerpni tych ze stylistyki lat 70-tych i 80-tych. ywe odcienie takie jak promienny ó ty, niebieski, ciemna ober yna czy fuksja sà tak intensywne, e muszà byç u ywane w towarzystwie du ych bia ych powierzchni lub pojawiaç si tylko w postaci graficznych wzorów. Kolory te sà jednak na tyle atrakcyjne, e nawet takie materia y jak drewno, metal czy skóra nie by y w stanie im si oprzeç. Fantastyczne formy równie podà ajà za stylem sprzed lat, któremu sprzyjajà zaproponowane tu materia y: szk o i plexi, w wariantach przezroczystych i matowych, kolorowane plastyki i tkaniny techniczne, na których zobaczymy powlekania gumà oraz drewno lakierowane na wysoki po ysk. Elementy mi kkie korespondujà z prostymi motywami geometrycznymi: paskami, kó kami i kropkami. FISZKI j zyk angielski Konwersacje Ponad 300 kartoników; mini-cd, MEMOBOX i etui Najnowszy tytu Wydawnictwa Cztery G owy FISZKI j zyk angielski Konwersacje mo e okazaç si nieocenionà pomocà dla tych, którzy dr à na samà myêl o rozmowie po angielsku! Konwersacje zawierajà materia u atwiajàcy prowadzenie swobodnych rozmów, utrzymywanie kontaktów towarzyskich, a tak e negocjowanie w sytuacjach biznesowych. Mogà okazaç si pomocne w trakcie przygotowywania si do wystàpieƒ przed publicznoêcià i wa nych spotkaƒ. Do tytu u zosta a do àczona p yta CD z nagraniami w formacie mp3, a tak e pude ko do samodzielnych powtórek MEMOBOX i etui. Publikacja stanowi doskona e uzupe nienie pozosta ych tytu ów wydawnictwa do nauki j zyka angielskiego na poziomie Êrednio zaawansowanym. Cena: 34,99 z Opr. Monika Onoszko, na podst. materia ów Messe Frankfurt 8 ambiente 1/2012

9 Odwiedźcie najbardziej wyspecjalizowane targi artykułów dla domu w Hong Kongu! kwietnia, r. AsiaWorld-Expo Hong Kong Odwiedźcie te wszechstronne targi China Sourcing Fair, aby: Zobaczyć w Hong Kongu niezwykłe pawilony z artykułami do pieczenia i przyborami kuchennymi, akcesoriami łazienkowymi, torbami sportowymi i artykułami podróżniczymi, oraz innymi produktami Poznać wielu pomysłowych producentów z Chin Kontynentalnych oraz Indii HA_VM CSF1204-HPISF-Ambiente Także w Dubaju! Maja, r. Dubai International Convention & Exhibition Centre Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie Główne kategorie: Sprzęt kuchenny i zastawa stołowa Artykuły do pieczenia i przybory kuchenne Akcesoria winiarskie i barowe Wyroby szklane i ceramiczne Akcesoria łazienkowe Artykuły wystroju wnętrz Tekstylia domowe Artykuły gospodarstwa domowego Nowość! Oświetlenie dekoracyjne Nowość! Meble ogrodowe i artykuły dekoracyjne Artykuły sportowe i rekreacyjne I inne... By mieć wstęp wolny, zarejestrujcie się już teraz na stronie: Handel branżowy - jedynie osoby, które ukończyły 18 lat Zakaz handlu detalicznego i sprzedaży próbek Zapoznajcie się z programem ogólnoświatowych targów China Sourcing Fair na stronie:

10 TRENDY Firmowe kolory Jak co roku najwi ksi producenci farb na naszym rynku zaprezentowali swoje nowe odcienie i zestawienia kolorów, które wkrótce b dà mia y wp yw na wyglàd naszego bli szego i dalszego otoczenia. DULUX Nie tylko psychologowie, czy dekoratorzy wn trz, ale i firmy wytwarzajàce farby wiedzà, e ka dy kolor ma swojà symbolik i niesie jakieê przes anie. Dlatego producenci farb uciekajàc od suchych danych technicznych postanowili zainteresowaç klientów skojarzeniem modnych barw z grà wyobraêni. Âwiadczà o tym wytypowane trendy kolorystyczne, zaprezentowane przez wiodàce firmy. dystrybucja i serwis: hiendkitchen.com NowoÊç Oryginalne no e ceramiczne Kyocera w kolorze purpury TIKKURILA Wyjàtkowy koral Tegorocznym okr tem flagowym firmy Dulux jest specyficzna, subtelnie rozbielona czerwieƒ G bia Koralu (nr 10YR 21/436 w mieszalniku Dulux). Ta Êmia a propozycja z pewnoêcià zaskoczy zarówno klientów, jak i architektów wn trz. Barwa ta bowiem ma wyjàtkowe w aêciwoêci nadaje wn trzu wyrazistoêç i bardzo anga uje uczuciowo, w aênie dlatego producent proponuje, aby zestawiaç jà z kontrastowà wobec niej bielà b dàcà dla czerwieni uspokajajàcà emocje przeciwwagà. Ze wzgl du na intensywnoêç lansowanej przez Dulux barwy, producent podpowiada, w jaki sposób mo na interesujàco u yç jej we wn trzu, np. malujàc farbà w tym kolorze jednà ze Êcian i stosujàc akcenty w tym odcieniu w postaci rozmaitych dodatków, tkanin dekoracyjnych, czy mebli. G bia Koralu dobrze si komponuje równie z be ami, szaroêciami, bràzami, a tak e z innymi odcieniami czerwieni. Niewàtpliwie to propozycja dla osób odwa nych, niebojàcych si eksperymentów w dekoracji wn trz. Jednak wbrew pozorom lansowany przez Dulux koral nadaje si nie tylko do nowoczesnych pomieszczeƒ lub postindustrialnych przestrzeni typu loft, ale i do wn trz urzàdzonych na sposób klasyczny. Pozwala bowiem zastosowany jako barwa uzupe niajàca wyeksponowaç detale lub zdobienia, a tak e antyczne dodatki. Producent zwraca uwag, e podobne odcienie by y bardzo modne w czasach baroku. Aby u atwiç wykorzystanie tej barwy we wn trzu, Dulux zaproponowa swoistych pi ç zestawów kolorystycznych. Pierwszy z nich Subtelna Harmonia to paleta delikatnych be y, cielistych ró y i koralu. W nast pnym Naturze Wi zi koral skojarzony jest z transparentnymi odcieniami zieleni, bladymi pastelami i stonowanymi barwami ziemi. W zestawie Moja Historia Dulux pro- 10 ambiente 1/2012

11

12 TRENDY ponuje nawiàzanie do trendów kolorystycznych modnych w latach 50. i 60. ubieg ego wieku, kiedy to wyrazistà czerwieƒ ch tnie àczono z pastelowymi odcieniami be y, ó cieni, ró ów i b kitów. Kolorystyka palety Na Granicy Âwiatów àczy bajkowe odcienie jaskrawych zieleni, b kitów i czerwieni z subtelnymi pastelami. Inspiracjà do kolorystyki kolejnej palety Zwyczajne Niezwyczajne by y barwy tradycyjnych materia ów poddanych up ywowi czasu, kojarzone z magià przestrzeni postindustrialnych. Kolor starej ceg y, rdzawe bràzy, be e, szaroêci, zielenie i ó cienie majà oddaç nostalgi za dziedzictwem ery przemys owej, która odesz a ju w przesz oêç. Palety barw do wyboru Tikkurila z kolei proponuje zamiast jednego wiodàcego koloru 2012 roku szeêç kolekcji barw skomponowanych z wyrafinowanà subtelnoêcià. Sà one tak zestawione, e w ich ramach mo na wybraç wyrazisty kolor g ówny, który dope nià towarzyszàce mu odcienie danej kolekcji. Klient mo e postawiç na wybrany, ulubiony odcieƒ farby, której u yje do pomalowania Êcian, a proponowane barwy towarzyszàce stanowiàce uzupe nienie danej kolekcji Êwietnie si sprawdzà na przyk ad jako idealnie dobrany odcieƒ rozmaitych dodatków, mebli, czy dekoracyjnych tkanin. Projektanci Tikkurili tak skomponowali zestaw modnych w tym roku kolorów, aby nie tylko znakomicie wspó gra y ze sobà, ale równie z indywidualnymi potrzebami i charakterem w aêciciela wn trza zaaran owanego zgodnie z wybranà paletà lansowanych w tym roku kolorów firmy Tikkurila. Na pierwszà z kolekcji sk adajà si stonowane pastelowe zielenie, b kity i ró e, których zestawienie sprzyja relaksowi i wyciszeniu. Drugà z nich stanowià znacznie bardziej wyraziste, ale stateczne granaty, skojarzone z agodnymi szmaragdami i przydymionymi b kitami. Trzecia kolekcja pozwala na spontanicznà gr kolorów jej paleta to intensywne oran e, zielenie i granaty umo liwiajàce o ywienie przestrzeni. W czwartej z nich pojawiajà si tak odwa ne PROFESJONALNE SYSTEMY SZYN ZAS ONOWYCH I ROLET T: F: E: I: akcenty, jak czerwienie, bràzy i czerƒ, których ekstrawaganckie po àczenia zadowolà odwa nych odbiorców, otwartych na eksperymenty kolorystyczne. Nast pna proponowana paleta barw to oferta dla wra liwych estetów, ceniàcych przytulnoêç we wn trzu. Nale à do niej subtelne pastele, delikatne odcienie be u, bràzy i b kity ocieplajàce przestrzeƒ. Ostatnià z oferowanych kolekcji stanowi zestaw subtelnych be y i szaroêci uzupe nionych kontrastowymi do nich wyrazistymi fioletami i amarantami. Wybór jednej z proponowanych palet kolorystycznych i postawienie na taki a nie inny zestaw barw pozwala na perfekcyjnà aran acj przestrzeni, dajàcà wra enie estetycznej spójnoêci. NaÊladowanie natury Marka Ânie ki Barwy Natury proponuje z kolei cztery trendy kolorystyczne. Ka dy z nich oferuje innà palet barw, których po àczenie pozwala na harmonijnà pod wzgl dem estetycznym aran acj wn trz. Pierwszy z trendów Strefa szaroêci opiera si na ca ej gamie odcieni szaroêci. àczenie ze sobà ró nych odcieni tej barwy kojarzy si przede wszystkim z nowoczesnym budownictwem i minimalistycznà, funkcjonalnà aran acjà, ale te z ch odnà, oszcz dnà elegancjà. W takim wn trzu mogà pojawiç si jednak wyraziste akcenty lansowane w tym sezonie oran e i korale, ale tak e b kit, fiolety, ó ç cytryny, czy szmaragdowa zieleƒ. Kontrapunktem dla szaroêci powinna byç biel, by nadmiar szaroêci nie przyt acza. W trendzie tym nie pojawiajà si wzory, natomiast charakteryzujà go ró norakie faktury, np. szorstkie, betonowe, czy g adkie, b yszczàce niczym chromowane elementy wyposa enia. Bogactwo monochromatycznej barwy pomo e wydobyç u ycie wielopunktowego oêwietlenia. Druga modna paleta kolorystyczna noszàca nazw Natura udomowiona opiera si na ró nych odcieniach zieleni, kojarzonej w sposób oczywisty z relaksem na onie przyrody. To barwy nie tylko traw, listowia, owoców, ale i zmieniajàcego si w zale noêci od pory dnia morza. Uzupe niajà jà zielenie limonkowe, jasne i Êwietliste, które optycznie powi kszajà wn trze. W trendzie tym ró ne odcienie zieleni powinny si àczyç z b kitem niebosk onu, czy fioletem krokusa. IntensywnoÊç tych barw zrównowa à wi ksze powierzchnie be u i szaroêci oraz naturalnych barw drewna, korka, wikliny czy rattanu. We wn trzach w kolorach natury, urzàdzonych w stylu nowoczesnym, minimalistycznym, Êwietnie wyglàdajà najrozmaitsze roêliny, szk o w wiodàcych kolorach zieleni i b kitu, a tak e we niane i lniane tkaniny o grubym splocie. Niezb dnym uzupe nieniem kolorystycznym takiego wn trza powinna byç biel. Trzecim trendem, nazwanym Deco nostalgia, rzàdzà ch odne be e, wrzosowe fiolety, zszarza e ró e, bràzy w odcieniu kakao, a inspiracjà tej palety jest odwo ywanie si do stylów obowiàzujàcych przed laty, przedmiotów i mebli naznaczonych historià, szlachetnoêcià i trwa oêcià. Kryszta owe yrandole, subtelna porcelana, rodzinne gad ety i fotografie zyskajà na znaczeniu, jeêli b dà wyeksponowane na tle monochromatycznych po àczeƒ be u i bràzu, bàdê barw o ró nym odcieniu czerwieni. Palet z obu grup kolorów mogà tworzyç kompozycje np. be owo-wrzosowe, bàdê mocnej czerwieni z bielà ecru. Efekt, jaki mo na osiàgnàç dzi ki takiej kolorystyce Êcian w po àczeniu z meblami i dodatkami pami tajàcymi dawne czasy, powinien przypominaç wn trza francuskie z lustrami w ozdobnych, z otych lub srebrnych ramach, z meblami o stylizowanych nogach, pikowanych sofach, owalnych stolikach i kryszta ach. Ca oêci powinny dope niaç szlachetne tkaniny w palecie barw Deco nostalgia. Tak zaaran- owane wn trza w adnym razie nie powinny przypominaç pomieszczeƒ w nowobogackich rezydencjach z imitacjami zabytkowych mebli. Kolorowa codziennoêç to kolejna modna paleta nawiàzujàca do stylu pop art. Zasadà jest àczenie intensywnych, ciep ych kolorów z bielà, be em czy ecru. Operujàc nasyconymi kolorami mo na wyodr bniç ró ne strefy mieszkania wn k, aneks kuchenny bàdê Êciany dzielàce pomieszczenie, ale nie nale y przesadzaç z wielkoêcià powierzchni podkreêlonej w ten sposób, zw aszcza w niedu ych wn trzach, podobnie jak nale y unikaç àczenia kilku intensywnych kolorów na Êcianach. W tak wymalowynym mieszkaniu najlepiej sprawdzi si nowoczesna aran acja i geometryczne wzory i formy. Danuta W odarczyk

13 april 7 th international housewares gift fair istanbul

14 PRZEKROJOWO Mieszkanie na miar czasów Definicja mieszkania utrzymanego w nowoczesnym stylu sprowadza si do dwóch podstawowych okreêleƒ innowacyjnych materia ów i technologii. Co jeszcze jest znamienne dla stylu, jaki rozpowszechni si po II wojnie Êwiatowej i trwa do dziê? Na pewno ch ód, przestrzeƒ, prostota. Zarówno wewnàtrz jak i na zewnàtrz panuje prostota i zami owanie do asymetrii. Brak elementów dekoracyjnych kompensujà g adkie geometryczne formy zaczerpni te m. in. ze stylu art deco. Widaç te zapo yczenia z niemieckiej szko y wzornictwa Bauchaus. WÊród materia ów konstrukcyjnych i wykoƒczeniowych dominujà surowe i g adkie, typu beton, chrom, kamieƒ, marmur, stal, szk o. Materia ów konstrukcyjnych cz sto nie maskuje si ca kowicie. Zdarza si, e sà wystawione na Êwiat o dzienne, np. we fragmencie Êciany z surowej ceg y. Ma byç czysto i sterylnie, niczym w laboratorium. Powierzchnie majà byç atwe w u ytkowaniu i konserwacji. Stàd na pod ogach linoleum albo beton, na Êcianach zaê g adkie tynki albo alabastrowe kafelki. Ekskluzywne, powêciàgliwe, z klasà. Takie majà byç wn trza. Poczucie przestrzeni, po àdanà funkcjonalnoêç oraz bliskoêç z drugim cz owiekiem zapewnia àczenie pomieszczeƒ, np. salonu z kuchnià czy sypialni z azienkà. W tym drugim przypadku powstaje nowa jakoêç pokój kàpielowy, do którego dociera naturalne Êwiat o z okna. Wsz dzie ma byç jasno i przestronnie. Âwiat o wpada przez du e, proste okiennice, cz sto si gajàce od sufitu po pod og lub zajmujàce ca à Êcian. Efekt? Âwiat zewn trzny, najlepiej przyroda, przenika do wewn trznego przynoszàc ulg i ukojenie jego mieszkaƒcom. JeÊli meble to tylko najniezb dniejsze. Zamiast wielu ró nych pojawiajà si jeden czy dwa wyrazistsze, zdecydowanie dro sze elementy, np. z kolekcji wzi tego designera. Meble wypoczynkowe muszà byç tyle estetyczne, co wygodne i pozostawaç w zgodzie z preferencjami w aêcicieli. Bo nowoczesne mieszkanie koniecznie musi zawieraç akcenty spersonalizowane, innymi s owy byç skrojone na miar. W zwiàzku z premiowaniem funkcjonalnoêci pojawiajà si szafy wn kowe, schowki i pó ki do praktycznego i dyskretnego zagospodarowania. Zauwa alna jest tendencja do rezygnacji z elementów o czysto dekoracyjnym zastosowaniu. JeÊli sztuka, to obraz lub rzeêba wspó czesnego twórcy, Êwiadczàce o znajomoêci tematu, klasie i guêcie gospodarza domu. Osoby, które lubià otaczaç si przedmiotami mogà zastosowaç lamp, która jednoczeênie jest rzeêbà. Zresztà sztuczne oêwietlenie w nowoczesnym mieszkaniu pe ni niebagatelnà rol, m. in. podkreêla kanciaste kszta ty i formy. Kolorystyka? Paleta neutralnych, przyt umionych barw, w szczególnoêci bieli i kremu, które akcentujà rodzaj u ytych surowców i nieskomplikowane, ale eleganckie, niezwykle wyrafinowane wzornictwo. Opracowa a: Anna Zi darska Marcin Dekor oszcz dna w formie i jednoczeênie elegancka koƒcówka Terra to propozycja dla tych wszystkich, którzy cenià sobie kreatywnoêç i mo liwoêç zmian. Koƒcówka bowiem posiada inny wzór na awersie i inny na rewersie pozwalajàc na niemal natychmiastowà zmian wzoru. Jeden ruch, obrót i aran acja okienna zyskuje nowy wyglàd. To produkt, który zach ca do kreatywnego podejêcia do aran acji okiennych. Decodore klasyczne, surowe wn trze zosta o prze amane poprzez wprowadzenie koloru na Êcian. Niestandardowy pomys - po àczenie na jednej Êcianie dwóch wzorów tapet firmy ARTE. Kolekcja Bohemien fakturowe tapety papierowe w wielu wersjach kolorystycznych. Tapety g adkie i w pasy. Marcin Dekor system Square Line oferowany przez firm Marcin Dekor to kwintesencja nowoczesnej formy i niezwykle eleganckiego stylu. Proste linie, ogromne mo liwoêci aran acyjne, atwoêç adaptacji (dost pne sà m.in. uki zewn trzne i wewn trzne) i szeroka gama koƒcówek to elementy wyró niajàce Square Line poêród innych systemów. Stanowi on doskona e uzupe nienie ka dego nowoczesnego wn trza i znakomicie wpisuje si w surowoêç form modernistycznych wykoƒczeƒ (kamieƒ, beton, szk o). 14 ambiente 1/2012

15

16 PRZEKROJOWO Casa Valentina do nowoczesnych wn trz firma proponuje trzy rodzaje karniszy: Sabina- aluminium w wersji polerowanej i szczotkowanej, Lucilla- aluminium w wersji polerowanej i szczotkowanej, dodatkowo karnisz wyst puje w dwóch wersjach: z diodà LED i bez, Ketty- aluminium w wersji polerowanej i szczotkowanej. Istnieje mo liwoêç mocowania karniszy bezpoêrednio do sufitu i Êciany. Udekorujà ka de wn trze od kuchni przez sypialni i salon. Zegar Modern i Modern 80 najnowsze linie karniszy idealnie pasujàce do nowoczesnych wn trz. Linia chroniona patentem oraz wzorem u ytkowym. Wykonana zosta a ze stali nierdzewnej inox oraz anodowanego aluminium. Modern 40 mo e byç àczony z szynami, rurami Techno 20. Nadaje si do bezpoêredniego monta u mechanizmu rolety rzymskiej i zwyk ej zwijanej. Szyn Modern 80 mo na po àczyç ze skórà, lub tkaninà ze sztywnikiem. Atra czajnik elektryczny Vera Bugatti zachwyca swojà elegancjà, ergonomicznym designem oraz niezwyk à funkcjonalnoêcià. Ràczka czajnika posiada wbudowany pod- Êwietlany zegar, programator, dzi ki któremu mo emy ustawiç godzin, o której czajnik ma zaparzyç wod. Na pokrywce czajnika Vera z serii Individual umieszczone zosta y 252 kryszta y Swarovskiego. Atra - na elektrycznà rodzin Bugatti z kryszta ami Swarovskiego sk ada si 5 sprz tów: ciênieniowy ekspres do kawy Diva, czajnik elektryczny Vera Bugatti, toster Volo, blender Vela oraz waga Uma i timer. Vadain International TopDown to interesujàce rozwiàzanie w systemie rolet rzymskich, sznurkowy system charakteryzujàcy si a dwoma sposobami u ytkowania. Roleta mo e byç opuszczana od samej góry lub na dowolnej wysokoêci okna. Posiada ona dwa mechanizmy i dwa sznurki podciàgajàce rolet. Lewym sznurkiem opuszcza si i podciàga rolet od samej góry, z kolei prawym sznurkiem opuszcza si rolet na dowolnej wysokoêci okna. Jest to ciekawe rozwiàzanie dla nowoczesnych wn trz, gdzie liczy si indywidualizm oraz nowe podejêcie do elementów wystroju. JAB Marrakesch to kolekcja eleganckich i szlachetnych tkanin obiciowych. Wiskoza która wchodzi w sk ad tkaniny nadaje po ysk, a sposób tkania sprawia e tkanina daje efekt trójwymiarowy. Tkaniny Êwietnie wpisujà si we wn trza klasyczne i nowoczesne. 16 ambiente 1/2012

17 Światowej klasy targi globalnych marek, nowoczesnych projektów oraz zaawansowanej wiedzy na temat handlu Sobota 12:30-17:30 Niedziela 8:30-17:30 Poniedziałek 8:30-17:30 Wtorek 8:30-17:00 Zyskaj dzięki wa nym wystawcom i światowej klasy projektom Targi International Home + Housewares Show w Chicago to wiodące targi bran owe, na których mo na zobaczyć najnowsze produkty dla domu, projekty i trendy. Jest to wydarzenie, którego nie mogą opuścić sprzedawcy i dystrybutorzy chcący ulepszyć swoją działalność poprzez zró nicowanie oferty produktowej i koncepcyjnej. Dzięki silnemu nastawieniu na znane globalne marki oferujące wysoką jakość i doskonałe projekty, targi obejmują pełne linie produktów wiodących amerykańskich marek artykułów gospodarstwa domowego, dostawców produktów oraz projektantów a nie tylko wybrane produkty przeznaczone na eksport, przedstawiane na targach poza terenem Stanów Zjednoczonych. Nabywcy mają szanse znaleźć nowe artykuły i linie produktów, które nie są jeszcze dostępne na innych rynkach. Targi, skupiające 2000 wystawców z ponad 40 krajów, podzielone zostały na cztery ekspozycje: Dine + Design Wired + Well wystawa wiodących elektronicznych artykułów gospodarstwa domowego! Clean, Contain + Sustain Global Crossroads (pawilony narodowe) Zainspiruj się innowacyjnymi koncepcjami handlowymi i wnikliwymi prezentacjami ekspertów Chicago trzyma rękę na pulsie prę nego rynku amerykańskich artykułów gospodarstwa domowego. Sprzedawcy z całego świata odwiedzają Chicago, aby zdobyć wiedzę na temat visual merchanisingu i budowania marki sklepu, oraz by znaleźć inspirację w unikalnych koncepcjach handlowych. Wszyscy wiodący sprzedawcy artykułów gospodarstwa domowego, tacy jak Williams Sonoma, Crate and Barrel, Sur La Table, Bloomingdales Home i Container Store posiadają swoje flagowe sklepy na terenie Chicago, w których mo na znaleźć innowacyjne koncepcje sprzeda y, doskonałą obsługę klienta i unikalne pomysły. Oprócz inspiracji i pomysłów zdobytych podczas objazdówki po najlepszych salonach handlowych w Chicago, targi International Home + Housewares dają świetne mo liwości do poszerzenia wiedzy i nawiązania kontaktów, zarówno dla handlowców, jak i kupców specjalne pokazy i kreatywne prezentacje oraz pełna gama seminariów dotyczących trendów i projektowania, visual merchanisingu i budowania marki, czynników sukcesu w sprzeda y oraz preferencji konsumenckich. Szczególną uwagę nale y zwrócić na prezentację i seminarium Pantone Color Watch, dotyczące trendów w kolorystyce i materiałach na sezon 2012/2013! Aby uzyskać więcej informacji na temat targów, oraz dokonać bezpłatnej rejestracji online, odwiedź stronę: Odkryj wspaniałe miasto, jakim jest Chicago Światowej klasy rozrywka, bogate ycie nocne, niezrównana architektura i spektakularne atrakcje sprawiają, e Chicago jest wyjątkowym miejscem do odwiedzenia. Znane na całym świecie restauracje, wspaniałe sklepy, legendarne dru yny sportowe... w Chicago znajdziesz wszystko. Wydłu wizytę na targach o kilka dni, aby zwiedzić miasto rozwa te mo liwość zabrania ze sobą całej rodziny! Oszczędź czas i koszty podró y Chicago mo e stać się jedynym przystankiem, podczas którego zdobędziesz wszystko, czego potrzebujesz, zyskując dodatkowo na bardziej korzystnym kursie dolara w porównaniu z euro. W przeciwieństwie do innych targów, większość usług na targach jest darmowa, w tym wstęp do obu hal ekspozycyjnych oraz bogaty program seminariów z wstępną rejestracją, katalog targów oraz efektywna usługa transportu na targi z hotelów w centrum Chicago.

18 PRZEKROJOWO JAB Malibu to kolekcja tkanin bawe nianych zaimpregnowanych Teflonem. Tkaniny dekoracyjno-obiciowe w pasy o silnej i wyrazistej kolorystyce. Meble Wajnert Ferrara to efektowny naro nik o prostej, kubistycznej formie dedykowany do minimalistycznie urzàdzonych wn trz. Szczególnie powinien przypaêç do gustu tym, którzy cenià sobie nowoczesny design i wygod. Ferrara wyposa ona jest dodatkowo w mechanizm rozk adania funkcji spania i praktyczny pojemnik na poêciel. Franc Gardiner zaciemniajàca roleta jednokolorowa z gumowanà pow okà, umieszczona na metalowej rurce o Êrednicy 25 mm, z mechanizmem zwijajàcym koralikowym. Wykoƒczenie dolne: proste podwini cie, obcià one drewnianà listwà. Sposób monta u: do Êciany lub sufitu. Sk ad tkaniny: 100% bawe ny. Zebra a Agnieszka Pilars

19 Nowoczesna przestrze dla handlu z Ukrain Wysoki standard prezentacji oferty Doskona a lokalizacja 2,5 km od granicy z Ukrainą w Korczowej, przy trasie E40 Regionalny zasi g 2 miliony potencjalnych klientów strefa ruchu bezwizowego Jako i funkcjonalno Hala Kijowska m 2 powierzchnia najmu hali 70 lokali Lokale od 16 m 2 z mo liwo ci czenia modu ów miejsc parkingowych System obs ugi TAX FREE Inwestor Korczowa Dolina Sp. z o.o. ul. Mikołaja Kopernika Łódź Kontakt w sprawie najmu SOFIS Real Estate Monika Alicka Tel Weronika Kostrzewa tel

20 PRZEKROJOWO Wiosna, wiosna ach to Ty W jaki sposób przyozdobiç i odêwie yç nasze wn trza na powitanie najpi kniejszej pory roku? Do wazonów wk adamy Êwie e, kolorowe kwiaty, a we wn trzach ustawiamy figurki zajàczków, baranków i kurczaczków. Nie mo e te zabraknàç nowych dekoracji okien i sto u. Poni ej przedstawiamy ofert nowoêci produktowych dzi ki którym nasze wn trze zyska nowy, wiosenny i wielkanocny wystrój. DECODORE GALICJA GALICJA GALICJA REGNUM GOEBEL/FRASCO COCO ART INTER-WIDEX COCO ART 20 ambiente 1/2012

21 PRZEKROJOWO PIERROT TWO PEOPLE DEKOR PAP DEKOR PAP ATUT&PRIMAR EPOKA TWO PEOPLE PIERROT MARCIN DEKOR Importer artyku ów dekoracyjnych i wyposa enia wn trz P.P.H.U. DEKOR-PAP s.c. ul. J. Kantego Nowa WieÊ, K ty tel./fax: +48 (33) kom

22 Architekt IARP tytu, który zobowiàzuje Z Wojciechem G siakiem, Prezesem Krajowej Rady Izby Architektów RP, rozmawia Anna Zi darska Prosz powiedzieç, kiedy powsta a IARP i jaki jest profil jej dzia alnoêci? Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej jest samorzàdem zawodowym architektów dzia ajàcych w Polsce. Idea utworzenia izby jako samorzàdu zawodowego powsta a wêród aktywnych zawodowo i spo- ecznie architektów ju w latach osiemdziesiàtych minionego wieku. Stowarzyszenie Architektów Polskich powo a o Komisj d/s powo ania Izby Architektów w 1988 roku. Warunki formalno prawne do zaistnienia Izby stworzy a ustawa o samorzàdach zawodowych architektów, in ynierów budownictwa i urbanistów, przyj ta przez Sejm w grudniu roku Rok 2001 to rok organizacji izby, a formalne zaistnienie to rok A wi c w roku obecnym 2012 mamy pierwsze dziesi ciolecie. Mo na powiedzieç, e dziesi ç lat istnienia IARP to bardzo niewiele w wielowiekowym okresie kszta towania si naszego otoczenia przestrzennego i kulturowego, ale pierwsze pozytywne aspekty widoczne w nowo wznoszonych obiektach czy infrastrukturze sà ju widoczne. Jakie cele stawia sobie ta instytucja? Co jest jej misjà? Z chwilà ukonstytuowania si, Izba przej a od administracji paƒstwowej kompetencje w zakresie regulacji zawodu architekta na terenie Polski. Zadaniem IARP i jej nadrz dnym, statutowym celem jest kszta towanie adu przestrzennego kraju i polskiej architektury oraz ich ochrona przez zapewnienie odpowiednich standardów wykonywania zawodu przez architektów, cz onków izby. IARP liczy ponad 10 tys. architektów, sà oni zobowiàzani do przestrzegania statutu, regulaminów i co najwa niejsze Kodeksu Etyki Zawodowej Architekta. Przynale noêç do IARP jest warunkiem podstawowym legalnego wykonywania zawodu architekta w Polsce. Architekci posiadajàcy pe ne uprawnienia do projektowania architektury oraz nale àcy do izby majà prawo do pos ugiwania si tytu em architekt IARP, odró niajàcym ich od architektów nie posiadajàcych takich uprawnieƒ, a tak e architektów wn trz czy krajobrazu. Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej dzia a nie tylko na forum krajowym, jest aktywnym cz onkiem Rady Architektów Europy i innych organizacji dzia ajàcych w jej onie. Cz onkostwo w IARP zapewnia automatycznie uprawnienia na terenie ca ej Unii Europejskiej. Kto mo e staç si cz onkiem IARP? Jakie wymogi nale y spe niaç? By zostaç przyj tym do IARP nale y ukoƒczyç certyfikowanà uczelni architektonicznà z tytu em magisterskim, odbyç dwuletnià praktyk zawodowà pod kierunkiem uprawnionego architekta, rocznà praktyk budowlanà, zdaç egzamin zawodowy i zostaç wpisanym na list jednej z Okr gowych Izb Architektów RP. Architekci zrzeszeni w IARP dajà gwarancj, e wykonane przez nich projekty b dà zgodne z obowiàzujàcymi przepisami, b dà na odpowiednim poziomie pod wzgl dem rozwiàzaƒ projektowych oraz zakresu i jakoêci dokumentacji budowlanej. Izba pomaga w sta ym podnoszeniu kompetencji zawodowych przez system ustawicznego szkolenia swoich cz onków, w ramach ubezpieczenia grupowego OC dzia a na korzyêç klienta-inwestora, zabezpieczajàc ewentualne roszczenia na wypadek pope nienia b du przez architekta, a ewentualne spory na linii klient-architekt mogà byç rozstrzygane przez sàdy izbowe odpowiedniej instancji.

23 Wn trze ubrane w modne kolory w 2012 roku Z architektem wn trz Urszulà Kominek-Makaruk rozmawia Danuta W odarczyk Jakie sà tegoroczne trendy kolorystyczne, jakie barwy si obecnie lansuje? To trudne pytanie dla mnie, jako projektanta, poniewa moim zadaniem jest przede wszystkim zaspokojenie potrzeb klienta, a to oznacza, e zaaran owane przeze mnie wn trze musi przede wszystkim odpowiadaç jego charakterowi i upodobaniom. Urok mody polega zaê na tym, e ciàgle si zmienia, e stale szukamy czegoê nowego. W tym roku np. lansowane sà najró niejsze odcienie niebieskiego, pastelowego b kitu, ciemnego granatu, ywego fioletu, czy butelkowej lub turkusowej zieleni. To kolory, które jednak pojawiajà si jako uzupe niajàce, gdy ciàgle modne sà ró ne odcienie szaroêci i rozbielone barwy pastelowe typu kawa z mlekiem. JeÊli chcemy zastosowaç we wn trzu lansowany obecnie kolor, to podstawà powinien byç odcieƒ z tej samej palety bia y z domieszkà b kitu czy zieleni. Modne jest te zestawienie bia ego z czarnym, zw aszcza do wn trz eleganckich, wyrafinowanych, w których pojawiajà si designerskie meble równie w tych barwach oraz w ró nych odcieniach szaroêci. Jak powstaje moda na palet modnych barw na dany rok? Jak to si dzieje, e nagle wszyscy zaczynajà lansowaç te, a nie inne kolory, odcienie, ich zestawienia, faktury? èróde inspiracji jest wiele. Na lansowane trendy majà oczywiêcie wp yw wielcy projektanci wn trz, ale tak e firmy produkujàce farby, które co roku przygotowujà nowe kolekcje i katalogi, w których zawsze pojawiajà si nowe odcienie i pigmenty muszà przecie czymê zaskoczyç i przyciàgnàç odbiorców. Np. Dulux w tym roku lansuje czerwieƒ, ale ju Benjamin Moore b dzie chcia oczarowaç klientów innymi propozycjami stonowanymi b kitami, zieleniami i be ami. Te lansowane trendy kierowane sà do osób, które same chcà modnie zaaran owaç swoje mieszkanie, projektanci wn trz bowiem, jak ju wspomnia- am, kierujà si g ównie potrzebami klienta. Co to oznacza w praktyce, e w tym roku sà modne takie, a nie inne kolory? Cz owiek z regu y otacza si barwami, w których dobrze si czuje. Ka da z nich bowiem oddzia uje na naszà psychik, wi c to klient musi sobie odpowiedzieç na pytanie, czy modne obecnie b kity, granaty, czy fiolety b dà dla niego dobre, czy w pomalowanych na te barwy pomieszczeniach b dzie si czu komfortowo. Zw aszcza, e nikt przecie tylko dlatego, e lansowany jest jakiê kolor nie b dzie przemalowywa co roku Êcian w mieszkaniu. JeÊli jednak ktoê bardzo pragnie uwzgl dniç modny kolor w swoich czterech Êcianach, powinien skupiç si na dodatkach, potraktowaç go jako uzupe niajàcà, a nie dominujàcà barw. Producenci mebli, najrozmaitszych tkanin wn trzarskich czy dekoracyjnej ceramiki te Êledzà mod i uwzgl dniajà lansowane kolory w swojej ofercie. Warto przy tym pami taç, e modne w danym momencie kolory stajà si z czasem pospolite, umieszczane sà wsz dzie, nie tylko w charakterze dodatków, ale PoÊciel BAMBOO wykonana jest z w ókien bambusowych. Posiada ona naturalne w aêciwoêci bakteriobójcze, doskonale absorbuje wilgoç, nie powoduje adnych alergii i nie wydziela jakiegokolwiek zapachu. Ma w aêciwoêci termoregulacyjne, w czasie lata jest o 2-3 C ch odniejsze ni temperatura otoczenia. Jest wyjàtkowo mi kka, wytrzyma a i przewiewna. Oddycha czterokrotnie lepiej ni tkanina bawe niana. PoÊciel PREMIUM wykonana jest z niezwykle mi kkiej tkaniny satynowej z bardzo cienkich bawe nianych prz dz, w dotyku dajàcych wra enie jedwabiu o perfekcyjnie g adkiej i lêniàcej powierzchni. Narzuta BUENA uszyta jest z najwy szej jakoêci dwustronnej tkaniny hiszpaƒskiej. Modne wzornictwo i kolory oraz profesjonalne wykoƒczenie lamówkà sprawiajà, e narzuta swojà prezencjà wspaniale podkreêla klimat sypialni. Koc SOFTY produkowany z wysokojakoêciowych w ókien z du à zawartoêcià bawe ny, we wzorze klasycznej, ponadczasowej, szkockiej kraty, stanowi doskona e uzupe nienie prezentowanej kolekcji. Firma DARYMEX posiada w swojej ofercie nowà kolekcj wyrobów luksusowych, obejmujàcych poêciele, narzuty, koce i obrusy produkowane z materia ów o najwy szej jakoêci i w wyjàtkowo atrakcyjnym wzornictwie. Wszystkie wyroby cechuje wysoka jakoêç materia ów, elegancja wykonania i estetyczne opakowanie. WWW. DARYMEX. PL

24 OPINIE Kolor Roku 2012 ZDJ CIA: DULUX równie w witrynach sklepowych, czy miejscach wystawienniczych. Tracà tym samym walor oryginalnoêci. JeÊli ju zdecydujemy si na wprowadzenie modnego w tym roku koloru do naszego mieszkania, ale w ograniczonym zakresie, tylko jako dodatku, to na co powinniêmy zwróciç uwag? W przypadku, gdy lansowana barwa ma stanowiç mocny akcent kolorystyczny we wn trzu, mo emy np. pomalowaç na modny b kit, granat, fiolet, czy zieleƒ butelkowà fragment Êciany, np. mi dzy oknami, Êcian kominkowà czy s up jeêli takowy znajduje si w danym pomieszczeniu, a nawet nowoczesne meble czy ramki wspó czesnych obrazów. Ca y szyk polega na tym, e obraz z tak odnowionà ramkà wieszamy na Êcianie w tym samym co ona kolorze. Mocnym, barwnym akcentem mogà te byç nowe obicia mebli tapicerowanych, zas ony, poduszki, czy robione na zamówienie, ma e dywany w modnym w tym zaprasza menedżerów zarządzających sieciami detalicznymi, właścicieli sklepów, producentów, importerów i centra handlowe do udziału w 17 kwietnia 2012 Adgar Plaza ul. Postępu 17a, Warszawa Celem Forum jest poszerzenie wiedzy uczestników w zakresie zarządzania i marketingu w handlu detalicznym. Forum to także doskonała okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy jego uczestnikami. Zainteresowanych wzięciem udziału w Forum prosimy o kontakt Więcej informacji na Partner strategiczny: Sponsorzy upominków: Patroni medialni:

25 OPINIE roku kolorze, które nie pe nià funkcji u ytkowej, ale dekoracyjnà. Trzeba jednak pami taç o proporcjach, inaczej mo na przesadziç i w rezultacie wn trze oka- e si za ci kie. Jak wi c nale y traktowaç pojawiajàce si co roku informacje o kolorystycznych trendach we wn trzu, jeêli chcemy mieç poczucie, e nadà amy za modà? Trendy kolorystyczne sà kierowane przede wszystkim do osób, które same chcà zaaran owaç swoje wn trza. Jednak nale y przede wszystkim kierowaç si w asnymi upodobaniami i zachowaç dystans do lansowanej mody. JeÊli zamierzamy kupiç mieszkanie i chcemy je tak urzàdziç, aby by o ono modne nie tylko w tym roku, ale i przez kilka najbli szych lat, mo na wziàç pod uwag lansowane trendy kolorystyczne. Warto jednak pami taç, e przeniesienie ywcem wzorów nawet z adnego wn trza znajomych, czy z najrozmaitszych katalogów lub pism wn trzarskich, mo e przynieêç niekoniecznie zadowalajàcy efekt w naszych czterech Êcianach. Decyduje o tym wiele czynników, które wp ywajà na odbiór tego a nie innego koloru w danym pomieszczeniu, np. czy znajduje si ono w starym czy w nowym budowniczowie, jaka jest wielkoêç i wysokoêç pokoju, na którà stron Êwiata wychodzà okna, umiejscowienie mieszkania na parterze, czy na piàtym pi trze, co decyduje o tym, czy pomieszczenie jest jasne, czy ciemne, wielkoêç pomalowanej powierzchni farbà w danym kolorze, a tak e jak prezentuje si ta konkretna barwa w Êwietle naturalnym i sztucznym. Cz sto decydujà niuanse, odrobin inne odcienie, które trudno wy apaç laikowi, a efekt koƒcowy mo e znacznie si ró niç od pierwowzoru, który nas zainspirowa i tak nam si podoba. Niektóre firmy produkujàce farby polecajà w tym roku kolor czerwony o odcieniu delikatnym, nasyconym, który dobrze si àczy z ciàgle modnymi szaro- Êciami lub rozbielonymi be ami typu kawa z mlekiem. Czerwieƒ mo e si sprawdziç w pomieszczeniach industrialnych loftach, ale z regu y równie jako akcent kolorystyczny, uzupe nienie, a nie barwa dominujàca. ul. Tatrzaƒska 26, Poznaƒ tel. (0-61) , 42, fax (0-61) Yankee Candle - Êwiece zapachowe

26 cena 12,50 z (w tym 8% VAT) OPINIE Razem mo emy zrobiç wi cej Jacek Twaróg Z Jackiem Twarogiem, Prezesem Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli oraz w aêcicielem Fabryki Mebli Ludwik Styl rozmawia Anna Zi darska Prosz opowiedzieç o poczàtkach dzia alnoêci Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli. Kiedy powsta a i w jakim celu? Poczàtki jak zwykle by y bardzo trudne. W pierwszych latach po transformacji ustrojowej w 1989 roku nastàpi o ca kowite za amanie eksportu mebli do by ego ZSRR. Wiele przedsi biorstw meblarskich, wówczas paƒstwowych, eksportujàcych meble na Wschód znalaz o si w bardzo ci kiej sytuacji ekonomicznej. Rozpoczà si proces prywatyzacji polskiego przemys u, w tym tak e meblarskiego. W roku 1993 zrodzi a si inicjatywa powo ania Samorzàdu Gospodarczego w przemyêle meblarskim. W grudniu 1993 roku zebra a si Grupa Za o ycielska, która wy oni a spoêród swoich cz onków Komitet Organizacyjny. W jego sk ad weszli przedstawiciele z takich fabryk mebli jak: Meblarska Spó dzielnia Pracy Dàb z Gdyni, Fabryka Mebli MEBLEX z ki Opatowskiej, Wielkopolskie Fabryki Mebli w Obornikach, Swarz dzkie Fabryki Mebli, Jarociƒskie Fabryki Mebli, Fabryka Mebli FORTE z Ostrowii Mazowieckiej oraz z przedsi biorstwa Polskie Meble z Poznania. Mo na wi c powiedzieç, e byli to cz onkowie za o yciele Izby. Komitet ten w kolejnych miesiàcach swej dzia alnoêci opracowa koncepcj funkcjonowania organizacji reprezentujàcej interesy polskich producentów mebli, dokonujàc wyboru formy organizacji, jako Izby Gospodarczej, pod nazwà Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli. W styczniu 1996 r. Walne Zgromadzenie Cz onków Za o ycieli podj o uchwa- w sprawie powo ania Izby i przyj cia jej Statutu. W paêdzierniku 1996 r. Izba zosta a wpisana do Rejestru Izb Gospodarczych. G ównym celem Izby w tamtych czasach by a przede wszystkim ochrona interesów polskich producentów mebli w trudnym okresie transformacji polskiej gospodarki. Od 2001 roku OIGPM jest cz onkiem Europejskiej Organizacji Meblarskiej UEA z siedzibà w Brukseli. Zapraszamy do prenumeraty! Zadzwoń już teraz: lub napisz: ambiente 4/11 listopad - grudzieƒ - styczeƒ ambienteissn szk o porcelana ceramika sztuçce naczynia kuchenne domowe dekoracje ambiente 1/12 16 nowoêci marzec - kwiecieƒ - maj Trendy Christmasworld 2012 ambienteissn Centra handlowe tekstylia wyposa enie domu agd outdoor upominki meble Êciany oêwietlenie b dà si rozwijaç Najnowsze cena 12,50 z (w tym 8% VAT) trendy zakupowe na polskim rynku wyposa enia wn trz Kolor jak lekarstwo Trendy na rok 2012 Polski rynek handlowy powraca na w aêciwe tory Tak to sobie wymyêli am Rozmowa z Ma gorzatà Bernardy - projektantkà tkanin Czym charakteryzuje si OIGPM i jaka jest jej misja? Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli, jako organizacjà samorzàdu gospodarczego bran y meblarskiej dzia a na zasadach non-profit, a jej celem statutowym jest mi dzy innymi dzia anie na rzecz kszta towania rozwoju polskiej bran y meblarskiej oraz jej promocji w kraju i za granicà. Dlatego OIGPM od poczàtku swego istnienia podejmuje akcje zwiàzane z promowaniem polskich mebli na rynkach zagranicznych, jako doskona ego polskiego, towaru eksportowego. Przez lata Izba zdoby a wielop aszczyznowe doêwiadczenie zwiàzane z problematykà promocji polskich mebli na wielu rynkach zagranicznych, a tak e nawiàza a szerokie kontakty z organizacjami bran owymi i oêrodkami targowymi w Europie i poza jej granicami. Misjà Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli jest integracja, wszechstronne kszta towanie rozwoju oraz promocja polskiego meblarstwa w kraju i na Êwiecie. Ponadto do szczegó owych celów Izby nale à równie reprezentowanie i ochrona w szerokim znaczeniu tych s ów interesów gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów, wobec administracji paƒstwowej i samorzàdowej wszystkich szczebli, a tak e kszta towanie w obrocie gospodarczym zasad dobrego obyczaju i uczciwej konkurencji. Znane sà starania Izby o zapewnienie polskim producentom mebli dost pu do surowca drzewnego, podstawowego materia u do produkcji mebli, a tak e dbanie o w aêciwe stanowienie prawa. Kogo zrzesza instytucja, której Pan przewodzi i kto mo e wejêç w jej szeregi? Izba nasza zosta a powo ana do ycia przez producentów mebli i to w aênie oni stanowià g ówny trzon jej cz onków. Zrzeszamy firmy meblarskie o ró nych profilach produkcyjnych i o ró nych wielkoêciach w sk ad naszej organizacji wchodzà zarówno firmy mikro zatrudniajàce poni ej 10 pracowników, jak i firmy du e zatrudniajàce oko o 1000 pracowników. Poza producentami mebli do naszej Izby nale à równie firmy zwiàzane z naszà bran à, sà to np. producenci p yt wiórowych jak firma Pfleiderer, a tak e Mi dzynarodowe Targi Poznaƒskie organizator znanych na ca ym Êwiecie imprez targowo-wystawienniczych. Cz onkiem Izby mo e zostaç producent mebli, cz onkiem nadzwyczajnym firma wspó pracujàca z bran à meblarskà lub pracujàca na rzecz naszej bran y. Zapraszamy do Izby wszystkich którym le y na sercu dobro i rozwój polskiego meblarstwa. B dàc razem mo emy zrobiç wi cej. Czy polskie meble mogà byç dumà polskiego eksportu? Mi dzynarodowy sukces polskich mebli jest udzia em wielu rodzimych firm, dlatego e potrafià àczyç wysokà jakoêç produktu z korzystnà cenà. Równie dlatego, e dbajà o rozwój wzornictwa i przyk adajà wiele uwagi do marketingu na najwy szym Êwiatowym poziomie. Meble z Polski, to meble z Europy ojczyzny stylu, designu, mody i luksusu. To w aênie Europa wyznacza nasze miejsce w Êwiecie i jednoczeênie nas zobowiàzuje do produkcji mebli o zachwycajàcym wzornictwie, wygodnych i o wysokiej jakoêci, mebli luksusowych. Nawet je eli wytwarzane sà one masowo, to nie mo emy zapominaç, e mebel ma spe niaç marzenia nabywcy o wy szym statusie spo ecznym, o awansie, o dostatnim yciu. Te indywidualne cechy mebla nale y wydobyç, wyeksponowaç i za ich pomocà kreowaç wartoêç dodanà produktu. InnowacyjnoÊç mebli nie jest tylko sloganem z kampanii na temat Funduszy Unijnych. To potrzeba na dzisiaj i na kolejne lata. Musimy dziê konkurowaç z czo ówkà Êwiatowà, 26 ambiente 1/2012

27 OPINIE z najlepszymi graczami na rynku. Choç nie jest to proste. Polskie meblarstwo ciàgle musi stawiaç czo a ró nym niekorzystnym zjawiskom wp ywajàcym na jego rozwój. Ogromnym problemem warunkujàcym dalszy rozwój fabryk mebli sà obecnie ciàgle rosnàce koszty dzia alnoêci w tym koszty surowców, pracy, energii itp. JeÊli chodzi o surowce to w roku 2011 pojawi si silny czynnik bardzo niekorzystnie wp ywajàcy na wyniki przedsi biorstw, ze strony dramatycznie rosnàcych cen podstawowego surowca z jakiego produkowane sà meble, tj. cen drewna i materia ów drewnopochodnych z niego wytwarzanych. Dro- ejàce surowce do produkcji mebli wp ywajà negatywnie na rentownoêç bran- y meblarskiej i zmniejszajà konkurencyjnoêç cenowà polskich mebli na rynkach zagranicznych. Niestety dalej tak rosnàce ceny surowca mogà zagroziç dalszej dzia alnoêci wielu producentom mebli. Dlatego te musimy spe niaç najwy sze wymagania. InnowacyjnoÊç wymaga odpowiedniego zaplecza technologicznego, ale i ludzkiego. Ten w aênie kapita ludzki to najistotniejszy element zasobów wewn trznych przedsi biorstwa, bez którego dzisiejsza fabryka nie utrzyma si na rynku. Projektanci, specjaliêci od marketingu, technolodzy, kreatywni i skuteczni dyrektorzy to kadra pracujàca na sukces polskich mebli. Obecnie wyjàtkowo mocno zauwa ani i eksponowani przez przemys sà polscy projektanci. Zdobywajà oni dziê nagrody na mi dzynarodowych konkursach i najwa niejszych na Êwiecie targach meblowych we W oszech. Majà swoje targi, wystawy i konkursy. Producenci coraz cz Êciej kreujà swoje produkty razem z wybitnymi projektantami. Bez takiej wspó pracy nie by oby mo liwe utrzymanie wysokiej pozycji meblarstwa w Polsce. OczywiÊcie musimy ca y czas pami taç o koniecznoêci spe nienia wymagaƒ naszych klientów, ale równie chwaliç si w asnà markà, polskà szko à wzornictwa. Je eli nie b dziemy o tym pami taç i o to dbaç, to kiedy wzrosnà koszty, produkcja mebli mo e przenieêç si z Polski do innych krajów o lepszej ich strukturze. Na szcz Êcie ta ÊwiadomoÊç jest ju od dawna zarówno u przedsi biorców jak i projektantów, wêród instytucji bran- owych czy organizatorów targów. Producenci organizujà wspólnie z Akademiami Sztuk Pi knych czy Instytutami Wzornictwa konkursy m odego designu na potrzeby w asnych nowych produktów. Wystawy polskiej myêli wzorniczej odwiedzajà stolice Europy. Projekty sà wyró niane na Êwiatowych imprezach i konkursach. Pojawi y si w kalendarzu targi design. Ta droga to chyba jedyny klucz do sukcesu. Nasze narodowe creative tension powoduje, e pomimo ciàgle rozwijajàcego si rynku krajowego eksportujemy meble na ca y Êwiat i odnosimy tam sukcesy. Ekspansja mebli z Polski trwa od blisko 20 lat. Wielokrotnie jej roczne tempo liczone by o dwucyfrowo. Eksport, który w 2011 roku wg wst pnych szacunków mo e wynieêç blisko 27 mld z otych jest dla wielu imponujàcy. A nale y przy tym zauwa yç, e import mebli do polski jest pi ç razy mniejszy ni eksport. Stàd niezaprzeczalnie bran a meblarska jest najwi kszym krajowym eksporterem netto. Wynikiem przekraczajàcym 18 mld z nadwy ki w obrotach zagranicznych nie jest w stanie pochwaliç si, adna inna bran a w Polsce. Polskie meble zdobià gabinety rzàdów, siedziby wielkich koncernów, lokale presti owych instytucji, ale tak e mieszkania zwyk ych mieszkaƒców prawie na ca ym Êwiecie. Mo emy byç z nich dumni. Na koniec chcia bym wspomnieç o jeszcze jednej bardzo wa nej rzeczy. Otó Konsorcjum jakie Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli stworzy a z naszym sprawdzonym i d ugoletnim Partnerem Mi dzynarodowymi Targami Poznaƒskimi, po podpisaniu w styczniu 2012 roku umowy z Ministerstwem Gospodarki, rozpocz o realizacj Bran owego Programu Mi dzynarodowej Promocji Polskiego Meblarstwa. To bardzo du y sukces, który pozwala patrzeç nam z optymizmem w przysz oêç, bowiem bran a meblarska otrzyma a po raz pierwszy wsparcie finansowe ze Êrodków publicznych na dzia alnoêç promocyjnà. Renoma - Design ul. Sikorskiego Choceƒ tel fax tel

StÓŁ JAKO DOMOWE CENTRUM

StÓŁ JAKO DOMOWE CENTRUM STUDENCKIE METODY IKEA PROJEKT KONKURSOWY ZAŁOŻENIA KONKURSU ZAŁOŻENIEM KONKURSU JEST STWORZENIE POKOJU PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ SALONU I JADALNI DLA RODZINY 2+2. PRZESTRZEŃ TA BĘDZIE MIEJSCEM GDZIE RODZICE

Bardziej szczegółowo

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu..

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. w którym będziemy mieszkać. Coraz więcej osób, korzystających ze standardowych projektów, decyduje się nadać swojemu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Wn trze w. www.dobra-forma.pl

Wn trze w. www.dobra-forma.pl Wn trze w Nie masz koncepcji na wn trze? My mamy dla Ciebie CONCEPT! Concept, to system mebli pracowniczych doskonale wykorzystujàcych powierzchni w Twoim biurze. Gdy zastosujesz Concept - na stosunkowo

Bardziej szczegółowo

Artevia. Artevia to kolekcja betonów dekoracyjnych, charakteryzujàcych si unikalnym wyglàdem i znakomitym

Artevia. Artevia to kolekcja betonów dekoracyjnych, charakteryzujàcych si unikalnym wyglàdem i znakomitym Artevia s z t u k a u k r y t a w b e t o n i e z a l e t y b e t o n ó w A r t e v i a Artevia to kolekcja betonów dekoracyjnych, charakteryzujàcych si unikalnym wyglàdem i znakomitym Wysoka trwa oêç

Bardziej szczegółowo

OKNA. Spójrz na Êwiat przez okna VEKA. Systemy okienne i drzwiowe

OKNA. Spójrz na Êwiat przez okna VEKA. Systemy okienne i drzwiowe OKNA Spójrz na Êwiat przez okna VEKA. Systemy okienne i drzwiowe Budowa domu to inwestycja na d ugie lata, dlatego wymaga przemyêlanych decyzji. Okno wybór na lata Budowa domu to inwestycja na d ugie lata.

Bardziej szczegółowo

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja Chillout w pracy Wypoczęty pracownik to dobry pracownik. Ciężko z tym stwierdzeniem się nie zgodzić, ale czy możliwy jest relaks w pracy? Jak dzięki aranżacji biura sprawić frajdę pracownikom? W każdej

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

RICCARDO TISCI DLA GIVENCHY KOLEKCJA OKULARÓW NA SEZON WIOSNA-LATO 2016

RICCARDO TISCI DLA GIVENCHY KOLEKCJA OKULARÓW NA SEZON WIOSNA-LATO 2016 RICCARDO TISCI DLA GIVENCHY KOLEKCJA OKULARÓW NA SEZON WIOSNA-LATO 2016 Informacja prasowa Paryż 2016 GIVENCHY przedstawia nową kolekcję okularów na sezon wiosna-lato 2016, produkowaną i dystrybuowaną

Bardziej szczegółowo

Wykonanie materiałów reklamowych i dostarczenie ich do siedziby Zamawiającego

Wykonanie materiałów reklamowych i dostarczenie ich do siedziby Zamawiającego ORVII.272.73.2011 Zamawiający: Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Prowadzący postępowanie: Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Organizacyjny al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź fax. (42)

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Plaston. Wygodnie, bezpiecznie i na miarę

Plaston. Wygodnie, bezpiecznie i na miarę Plaston Plaston to szwajcarska firma, z ponad 50-letnim doświadczeniem i fabrykami zlokalizowanymi na terenie Szwajcarii i Unii Europejskiej. Jest wyłącznym, globalnym dostawcą od ponad 40 lat opakowań

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 Lambox Food Truck Korzyści sklepu mobilnego Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu firmy Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 1 Zabudowa LAMBox LAMBox to jeden

Bardziej szczegółowo

Rynek mebli do zabudowy wnęk w Polsce

Rynek mebli do zabudowy wnęk w Polsce Tomasz Wiktorski B+R Studio Analizy Rynku Meblarski e g o O g ó lnopol s ka Izba Gospodarcza Producentów Mebli Lipiec 2014 Rynek mebli do zabudowy wnęk w Polsce. Raport wykonany został w dniach 10-18 lipiec

Bardziej szczegółowo

Vinter Charm pięknie odświętna kolekcja DUKA na Zimę 2015

Vinter Charm pięknie odświętna kolekcja DUKA na Zimę 2015 Warszawa, 30 października 2015 Vinter Charm pięknie odświętna kolekcja DUKA na Zimę 2015 Nadchodzący sezon w DUKA to mnóstwo nowości w kategoriach dekoracji, porcelany oraz praktycznych produktów do kuchni

Bardziej szczegółowo

CIĘCIE LASEREM CIĘCIE CNC POŁĄCZENIA MATERIAŁÓW LITERY PRZESTRZENNE. technologia. sposób montażu. materiały

CIĘCIE LASEREM CIĘCIE CNC POŁĄCZENIA MATERIAŁÓW LITERY PRZESTRZENNE. technologia. sposób montażu. materiały CIĘCIE LASEREM Technologia cięcia laserem gwarantuje uzyskanie gładkich krawędzi. Jest to istotne w przypadku cięcia takich materiałów, jak plexi. CIĘCIE CNC Technologia CNC daje możliwość wycięcia bardzo

Bardziej szczegółowo

Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020

Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020 Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020 DLACZEGO NALEŻY PROMOWAĆ PROJEKTY? Podstawą dla działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektów unijnych jest prawo obywateli

Bardziej szczegółowo

Targi wyposażenia wnętrz

Targi wyposażenia wnętrz Tekst i zdjęcia: Anna Krzystowska / www.2atelier.pl Targi wyposażenia wnętrz Saloni Milano kwiecień 2011 Właśnie zakończyły się najbardziej prestiżowe targi w branży wyposażenia wnętrz, odbywające się

Bardziej szczegółowo

WYPOSA ENIE SKLEPÓW AKCESORIA MEBLOWE OPTICO

WYPOSA ENIE SKLEPÓW AKCESORIA MEBLOWE OPTICO WYPOSA ENIE SKLEPÓW AKCESORIA MEBLOWE OPTICO 2010 gniazda, wieszaki strona 2 Gniazdo mocujàce (aluminium) na p yt (komplet) Ø70 mm monta na p ycie MDF OP01P na p yt MDF gr. 18 mm otwór w p ycie Ø40 mm

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

MEBLE TAPICEROWANE KATALOG MEBLI TAPICEROWANYCH

MEBLE TAPICEROWANE KATALOG MEBLI TAPICEROWANYCH MEBLE TAPICEROWANE KATALOG MEBLI TAPICEROWANYCH MEBLE TAPICEROWANE Comfort at home Przedstawiamy Paƒstwu katalog, w którym znajdziecie produkty sprawdzone, spe niajàce wysokie wymagania jakoêciowe. Zawarte

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

Contractors. Step inside and be inspired!

Contractors. Step inside and be inspired! Contractors B E T O N A R C H I T E K T O N I C Z N Y Step inside and be inspired! Somolnica Wrocław Szczecin Białka BETON... PONADCZASOWOŚĆ, SUROWŚĆ, NIESKOŃCZONOŚĆ MOŻLIWOŚCI, PASJA!!! Contractors jest

Bardziej szczegółowo

Klasyka w nowym wydaniu

Klasyka w nowym wydaniu Klasyka w nowym wydaniu Jeansy i T-shirty od lat królują w szafach kobiet na całym świecie to klasyczne zestawienie sprawdza się zawsze. Dobierz do nich torebkę z frędzlami, wygodne baleriny i stwórz modną

Bardziej szczegółowo

RYNNY DACHOWE Z MIEDZI MATERIA NA SUKCES

RYNNY DACHOWE Z MIEDZI MATERIA NA SUKCES RYNNY DACHnowe 19-11-2006 22:39 Strona 1 BUDOWNICTWO I POKRYCIA DACHOWE RYNNY DACHOWE Z MIEDZI MATERIA NA SUKCES Niech miedê b dzie znakiem Paƒstwa obecnoêci na budowie! RYNNY DACHnowe 19-11-2006 22:39

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino O wietlenie punktowe 57915/31/16 Giving light a new experience Wewn trz eleganckich i delikatnych tarczy wykonanych z najwy szej jako ci aluminium znajduj si mniejsze okr gi diod LED. Te

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

KS Konstancin Księga znaku

KS Konstancin Księga znaku KS Konstancin Księga znaku 1. Herb klubowy wersja podstawowa Herb klubowy Unikalny znak graficzny klubu sportowego, który pełni rolę identyfikacyjną i jest podstawowym elementem jego wizerunku. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna baza mebli kuchennych. www.cadprojekt.com.pl

Uniwersalna baza mebli kuchennych. www.cadprojekt.com.pl Uniwersalna baza mebli kuchennych 2014 www.cadprojekt.com.pl Uniwersalna baza mebli kuchennych 2014 to baza, która pomo e zaprojektowaæ ka d¹ kuchniê. Zawiera ponad 2000 elementów, w tym: szafki kuchenne,

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zainteresowanie

Dziękujemy za zainteresowanie Dziękujemy za zainteresowanie Dlaczego wybrać wizualizacje? Wizualizacje mebli wykonywane przez wizualizacjemebli.org są tańsze, mniej czasochłonne i pozwalają ukazywać każdy zestaw mebli w całkowicie

Bardziej szczegółowo

Targi MEBLE POLSKA 2010. NOWE ROZWIĄZANIA DLA NAJWIĘKSZYCH TARGÓW BRANśY MEBLARSKIEJ

Targi MEBLE POLSKA 2010. NOWE ROZWIĄZANIA DLA NAJWIĘKSZYCH TARGÓW BRANśY MEBLARSKIEJ Targi MEBLE POLSKA 2010 NOWE ROZWIĄZANIA DLA NAJWIĘKSZYCH TARGÓW BRANśY MEBLARSKIEJ MEBLE dotychczas jakie były? Trzy grupy zwiedzających o odmiennych oczekiwaniach i zainteresowaniach: projektanci wnętrz,

Bardziej szczegółowo

Im ladniej sobie poscielesz tym lepiej sie wyspisz! WWW.MOIKA.PL

Im ladniej sobie poscielesz tym lepiej sie wyspisz! WWW.MOIKA.PL Im ladniej sobie poscielesz tym lepiej sie wyspisz! WWW.MOIKA.PL O NAS MOIKA design powstał z naszej tęsknoty za pięknem i oryginalnością przedmiotów codziennego użytku. Wiemy że pościel to coś znacznie

Bardziej szczegółowo

ZASADY REPRODUKCJI SYMBOLI GRAFICZNYCH PRZEDMOWA

ZASADY REPRODUKCJI SYMBOLI GRAFICZNYCH PRZEDMOWA Poprzez połączenie symbolu graficznego Unii Europejskiej oraz części tekstowej oznaczającej jeden z jej programów operacyjnych powstaje symbol graficzny, który zgodnie z obowiązującymi dyrektywami ma być

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady konkursu (zwanego dalej konkursem ), przeprowadzanego na łamach miesięcznika M jak Mieszkanie w terminie

Bardziej szczegółowo

6 July 2016. Karta produktu

6 July 2016. Karta produktu 6 July 2016 Karta produktu Spis tresci DŁUGOPISY Długopis Budget 3 Długopis Eco 5 Długopis Madrid 7 Długopis Paris 9 Długopis Riga 11 Długopis Spectra 13 Długopis Superior 15 Długopis Superior Mini 17

Bardziej szczegółowo

Fasady i dachy oszklone. Thermo 50

Fasady i dachy oszklone. Thermo 50 Fasady i dachy oszklone Thermo System fasadowo-dachowythermo Woparciu o wieloletnie doêwiadczenia konstruktorów w Skandynawii i w Polsce oraz wspó prac z architektami, SAPA opracowa a nowy system Êcian

Bardziej szczegółowo

Inspiracje dla branży. Sport i rekreacja

Inspiracje dla branży. Sport i rekreacja Inspiracje dla branży Sport i rekreacja shop.reebok.com Klient nasz p - projektant Dajemy narzędzia: zrób to sam... Coraz więcej firm podejmuje działania służące idealnemu dopasowaniu produktu do preferencji

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ

REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ Warszawa kwiecień 2013 Przyjęty na XXV Walnym Zgromadzeniu ZBP w dniu 18 kwietnia 2013 r. 1. Komisja Etyki Bankowej, zwana dalej Komisją, działa przy Związku Banków Polskich

Bardziej szczegółowo

NEXO Design w zasi gu r ki

NEXO Design w zasi gu r ki NEXO Design w zasi gu r ki Nexo Design w zasi gu r ki Nexo to seria o ciekawym i nieprzeci tnym wzornictwie. To seria dla ka dego, w której design i atrakcyjnoêç cenowa idà w parze. Ceramika Nexo, bateria

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino Lampka sto owa 69079/11/16 Giving light a new experience Ta g adka, l ni ca jak szlachetny kryszta górski lampa sto owa o wietla przestrze promieniami ciep ego, bia ego wiat a. Wyj tkowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

inteligentne filmy, ekrany i szkła

inteligentne filmy, ekrany i szkła WŁĄCZONA WYŁĄCZONA inteligentne filmy, ekrany i szkła Wiele możliwości Smart Glass oferuje nowoczesne rozwiązania technologiczne, umożliwiające zmienianie przejrzystości szkła. Pozwalają one na połączenie

Bardziej szczegółowo

WYPOSA ENIE SKLEPÓW AKCESORIA MEBLOWE ARGO

WYPOSA ENIE SKLEPÓW AKCESORIA MEBLOWE ARGO WYPOSA ENIE SKLEPÓW AKCESORIA MEBLOWE ARGO 2009 nogi, naro niki drabinkowe strona 2 Noga drabinkowa podwójna art. AR5002 Naro nik drabinkowy podwójny pionowy art. AR50 220 Naro nik drabinkowy podwójny

Bardziej szczegółowo

Dobra forma istnieje od 2001 roku. Jesteśmy firmą z polskim kapitałem, produkującą wysokiej klasy meble biurowe. W zakładzie o powierzchni 2500 m²

Dobra forma istnieje od 2001 roku. Jesteśmy firmą z polskim kapitałem, produkującą wysokiej klasy meble biurowe. W zakładzie o powierzchni 2500 m² PORTFOLIO Dobra forma istnieje od 2001 roku. Jesteśmy firmą z polskim kapitałem, produkującą wysokiej klasy meble biurowe. W zakładzie o powierzchni 2500 m² (hale produkcyjne, magazyny) zatrudniamy 70

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 Zak ad Stolarski Jan GEBAUER ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 www.okiennice.com www.gebauer.com.pl e-mail: info@gebauer.com.pl... to wi cej ni okna

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Systemu PDR

Prezentacja Systemu PDR Prezentacja Systemu PDR / Paintless Dent System / 14-15.02.2013 Prowadzący: MOTOTECHNIKA Mieczysław Pamuła 14-15.02.2013 Historia Technologia PDR narodziła się w latach 40 tych minionego wieku w zakładach

Bardziej szczegółowo

Zasady wizualizacji PROW 2014-2020

Zasady wizualizacji PROW 2014-2020 Zasady wizualizacji PROW 2014-2020 Materiał opracowany przez Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 Za àcznik nr 2 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ 2665 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Od fartucha ochronnego dla spawacza po jedwabny szal - nowy katalog World Wide Work by MEWA już dostępny

Od fartucha ochronnego dla spawacza po jedwabny szal - nowy katalog World Wide Work by MEWA już dostępny Od fartucha ochronnego dla spawacza po jedwabny szal - nowy katalog World Wide Work by MEWA już dostępny W nowym katalogu World Wide Work by MEWA kobiety znajdą to, czego z pewnością oczekują. Mężczyźni

Bardziej szczegółowo

O nas. Meble Oles Project

O nas. Meble Oles Project O nas Meble Oles Project Nasz sukces jest efektem wiedzy i doświadczenia. Firma meblowa Oles Project wywodzi się z rodzinnej firmy, powstałej w 2006 roku i osiągnęła rangę bardzo dobrze prosperującego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

katalog stone collection. www.fivetimesone.com

katalog stone collection. www.fivetimesone.com katalog stone collection. www.fivetimesone.com stone collection stone collection Kolekcja ekologicznych poduszek wykonana z naturalnej wełny Merino i jedwabiu, według opracowanej, własnej metody filcowania.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

kompozyt-expo www.kompozyty.krakow.pl Kraków,05-06 paêdziernika 2016 7. Mi dzynarodowe Targi Materiałów,Technologii i Wyrobów Kompozytowych

kompozyt-expo www.kompozyty.krakow.pl Kraków,05-06 paêdziernika 2016 7. Mi dzynarodowe Targi Materiałów,Technologii i Wyrobów Kompozytowych kompozyt-expo 7. Mi dzynarodowe Targi Materiałów,Technologii i Wyrobów Kompozytowych Kraków,05-06 paêdziernika 2016 www.kompozyty.krakow.pl Najwa niejsze wydarzenie w bran y Mi dzynarodowe Targi Materiałów,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 135 10543 Poz. 1518 1518 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie informacji, jakie powinien zawieraç wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 16/2016/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 31 marca 2016 r.

Uchwała Nr 16/2016/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 31 marca 2016 r. Uchwała Nr 16/2016/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Architektura wnętrz i design prowadzonych przez Wydział

Bardziej szczegółowo

Podr cznik Identyfikacji Wizualnej Muzeum II Wojny Âwiatowej

Podr cznik Identyfikacji Wizualnej Muzeum II Wojny Âwiatowej Podr cznik Identyfikacji Wizualnej Muzeum II Wojny Âwiatowej 1 1 Spis treêci: 1. Logotyp / wersja podstawowa 2. Logotyp / kolorystyka 3. Logotyp / minimalna wielkoêç znaku 4. Logotyp / wersja czarno-biała

Bardziej szczegółowo

25 LECIE FIRMY WÜRTH SPRZYJA ROZWOJOWI

25 LECIE FIRMY WÜRTH SPRZYJA ROZWOJOWI OTWARCIE NOWEGO SKLEPU WÜRTH 25 LECIE FIRMY WÜRTH SPRZYJA ROZWOJOWI 25-lecie istnienia firmy na polskim rynku, a także 70. urodziny spółki-matki stały się okazją do otwarcia nowego sklepu Würth w Gdańsku.

Bardziej szczegółowo

Jak spersonalizować wygląd bloga?

Jak spersonalizować wygląd bloga? Jak spersonalizować wygląd bloga? Czy wiesz, że każdy bloger ma możliwość dopasowania bloga do własnych preferencji? Wszystkie blogi posiadają tzw. skórkę czyli układ graficzny, który możesz dowolnie zmieniać.

Bardziej szczegółowo

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości EM Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA TYPU EM BEZPIECZNE I FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIE DO ZAMYKANIA DRZWI Rozwiązanie pasujące do wszystkich drzwi Zwory elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis asortymentu. Materiał: smycze sitodrukowe na taśmie satynowej. Smycz z odpinanym karabińczykiem oraz plastikowym przejściem.

Szczegółowy opis asortymentu. Materiał: smycze sitodrukowe na taśmie satynowej. Smycz z odpinanym karabińczykiem oraz plastikowym przejściem. Załącznik nr 1 a do SIWZ i umowy Część I Artykuły papiernicze Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Umieszczone zdjęcia są zdjęciami podglądowymi. Lp. Nazwa asortymentu Ilość Wymiar (+/-5%) SMYCZ ŻAKARDOWA

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie. II edycji Konkursu dla architektów i projektantów wnêtrz - u ytkowników CAD Decor i CAD Decor PRO 2013

Podsumowanie. II edycji Konkursu dla architektów i projektantów wnêtrz - u ytkowników CAD Decor i CAD Decor PRO 2013 Podsumowanie II edycji Konkursu dla architektów i projektantów wnêtrz - u ytkowników CAD Decor i CAD Decor PRO 2013 wspólna inicjatywa kwartalnika Wokó³ P³ytek Ceramicznych oraz firmy CAD Projekt K&A Perly

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Księga Znaku. CARSEKT Dezynfekcja Dezynsekcja Deratyzacja Fumigacja eksportowa

Księga Znaku. CARSEKT Dezynfekcja Dezynsekcja Deratyzacja Fumigacja eksportowa Księga Znaku Dezynfekcja Dezynsekcja Deratyzacja Fumigacja eksportowa Spis zawartości CA RS EK T wersja uproszczona Dezynfekcja Dezynsekcja Deratyzacja Fumigacja eksportowa 1.1 Wstęp Księga znaku marki

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT.

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT. Gliwice, 07.12. 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług doradczych w zakresie wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A.

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. Projekty uchwał POLNORD S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 Na podstawie art. 393

Bardziej szczegółowo

zasłonki dekoracyjne Karnix Lekkie jak mgła

zasłonki dekoracyjne Karnix Lekkie jak mgła zasłonki dekoracyjne Karnix Lekkie jak mgła Dziś zasłonka częściej pełni rolę ozdoby niż przesłony. Okno w takim delikatnym makijażu nabiera niezwykłej urody. Półprzejrzysta dekoracja nie musi być skromna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. przy Publicznym Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim

REGULAMIN RADY RODZICÓW. przy Publicznym Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Publicznym Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim Wielopole Skrzyńskie, 23.10.2013 r. Strona 1 REGULAMIN RADY RODZICÓW Publicznego Gimnazjum im. Ks. Jerzego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO Warszawa, dnia 16 grudnia 2014 r. PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DYREKTOR GENERALNY BA-II-271-25.(8).KP/2014 L.dz. 10217/14 Uczestnicy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2009 TRENDY NOWOŚCI WZORNICZE 2010

Warszawa, 2009 TRENDY NOWOŚCI WZORNICZE 2010 Warszawa, 2009 TRENDY NOWOŚCI WZORNICZE 2010 Spis treści: 1. Zmiany we wzornictwie wnętrz 2. Tendencje w projektowaniu 3. Nowości PFLEIDERER 2010 Zmiany we wzornictwie wnętrz Czynniki zmian wzornictwa

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia SPIN

Statut Stowarzyszenia SPIN Statut Stowarzyszenia SPIN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SPIN w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy Europejskich

Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy Europejskich Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu na Prezentację Multimedialną dla uczniów szkól gimnazjalnych pt. Moje Miejsce w Europie Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

Stwórz wiat o odpowiednie dla danej chwili

Stwórz wiat o odpowiednie dla danej chwili Philips LivingAmbiance Lampka sto owa Stwórz wiat o odpowiednie dla danej chwili LivingAmbiance Stylowy kolor fuksji i przyt umiona ciep a biel do drinka z przyjació mi. Koj cy b kit i jasna biel do czytania.

Bardziej szczegółowo

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012 Oferta sponsoringowa dla Partnerów 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Czym jest konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012?

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

Karty Świąteczne. Sezon 2016. http://www.dobrakartka.pl/

Karty Świąteczne. Sezon 2016. http://www.dobrakartka.pl/ Karty Świąteczne Sezon 2016 http://www.dobrakartka.pl/ Trio Kod: PDX 2016032 Rozmiar 148 x 210 mm. To kartka nie tylko duża rozmiarem ale również piękna poprzez swoją nie tuzinkową grafikę na pewno będzie

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II Załącznik nr 2 do SIWZ Lp wartość stawka VAT wartość brutto 1 Podkoszulki z nadrukiem, kolor granatowy, Specyfikacja: grubość materiału 200 g/m2, 100% bawełna. W czterech

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl Rynek informatyków w województwie kujawsko-pomorskim o f e r t a s p r z e d a ż y r a p o r t u KRAKÓW 2009 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl

Bardziej szczegółowo