UDZIELANYCH NA RZECZ PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE W OKRESIE OD R. DO R.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UDZIELANYCH NA RZECZ PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE W OKRESIE OD 01.04.2013 R. DO 31.03.2016 R."

Transkrypt

1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ, MIKROBIOLOGII I SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ WRAZ Z DZIERśAWĄ POMIESZCZEŃ ORAZ INSTALACJĄ SIECI POCZTY PNEUMATYCZNEJ (SWKO) UDZIELANYCH NA RZECZ PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE W OKRESIE OD R. DO R. prowadzonego w trybie konkursu ofert na podstawie ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654 z 2011 r.), ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. nr 164 poz z 2008 r.) I. ORGAN OGŁASZAJĄCY KONKURS Zarząd Szpitala Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. ul. Wójta Radtkego Gdynia II. PRZEDMIOT KONKURSU Ilekroć w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert mowa o: 1) Udzielającym zamówienie - naleŝy rozumieć Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o., ogłaszający konkurs na świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologicznej i serologii transfuzjologicznej wraz z dzierŝawą pomieszczeń i instalacją sieci poczty pneumatycznej, 2) Przyjmującym zamówienie - naleŝy rozumieć podmiot uprawniony, wybrany w drodze konkursu ofert, któremu udzielane jest zamówienie, o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654). 3) SWKO - naleŝy rozumieć Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologicznej i serologii transfuzjologicznej wraz z dzierŝawą pomieszczeń i instalacją sieci poczty pneumatycznej. 4) Oferencie - naleŝy rozumieć ubiegającego się o zamówienie na świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologicznej i serologii transfuzjologicznej, wraz z dzierŝawą pomieszczeń i instalacją sieci poczty pneumatycznej. Sporządzono: r. Strona 1/71

2 2.1 OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU Przedmiotem konkursu jest: 1. Całodobowe, ciągłe - przez 7 dni w tygodniu, udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologicznej i serologii transfuzjologicznej na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWKO (zwanej w dalszej treści SWKO: umową na świadczenia zdrowotne). Szczegółowy zakres świadczeń, termin oraz szacunkową liczbę świadczeń będących przedmiotem konkursu określa załącznik nr 1 do SWKO. 2. Prowadzenie Banku Krwi zlokalizowanego w siedzibie Udzielającego Zamówienia na podstawie pełnomocnictwa szczególnego udzielonego przez Udzielającego Zamówienia w formie pisemnej na okres obowiązywania umowy na świadczenia zdrowotne. 3. Zapewnienie dostępu Udzielającemu Zamówienia do Banku Krwi. 4. DzierŜawa pomieszczeń przez okres obowiązywania umowy na świadczenia zdrowotne o łącznej powierzchni ok. 270 m 2 (słownie: dwieście siedemdziesiąt metrów kwadratowych) zlokalizowanych w budynku połoŝonym w Gdyni, przy ul. Wójta Radtkego 1 na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWKO. a) szczegółowe informacje o pomieszczeniach będących przedmiotem dzierŝawy wraz z określeniem: minimalnej ceny za 1m 2 miesięcznego czynszu dzierŝawnego zawiera załącznik nr 2 do SWKO,. 5. Instalacja sieci poczty pneumatycznej w budynkach Szpitala Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU Dotyczy świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologicznej i serologii transfuzjologicznej. 1. świadczenia zdrowotne objęte niniejszym konkursem udzielane będą w trybie zwykłym oraz w trybie cito (pilne). Wynik badań w trybie cito dostarczany będzie jednostce zlecającej do 1,0 godziny od odbioru materiału a gazometria do 0,5 godziny. Wynik badań w trybie zwykłym dostarczany będzie jednostce zlecającej zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWKO. Wykaz szczegółowy badań wraz ze wskazaniem typów badań zawiera załącznik nr 1 do SWKO. 2. świadczenia zdrowotne zlecane będą zgodnie z zakresem badań ujętych w załączniku nr 1 do SWKO lub w zakresie szerszym a wynikającym z aktualnych potrzeb Udzielającego Zamówienia (ilości badań określone w załączniku są ilościami orientacyjnymi określonymi na podstawie badań przeprowadzonych w 2012r.). 3. świadczenia zdrowotne objęte niniejszym konkursem udzielane będą na podstawie zleceń wystawianych przez Udzielającego Zamówienia, określających rodzaj badania oraz osoby Sporządzono: r. Strona 2/71

3 uprawnione w jego imieniu do wystawiania zleceń na formularzu, którego wzór Udzielający Zamówienia określi w drodze porozumienia z Przyjmującym Zamówienie. 4. świadczenia zdrowotne wykonywane będą w pomieszczeniach laboratorium Udzielającego Zamówienia znajdujących się w pomieszczeniach o powierzchni ok. 270 m 2, zlokalizowanych w budynku Szpitala Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o., przy ul. Wójta Radtkego 1, na I piętrze. Pomieszczenia te zostaną oddane w dzierŝawę Przyjmującemu Zamówienie na podstawie umowy dzierŝawy obowiązującej przez okres trwania umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i serologii transfuzjologicznej oraz na warunkach określonych w niniejszej specyfikacji. Udzielający Zamówienia dopuszcza moŝliwość wykonywania badań przez podwykonawców wskazanych przez Przyjmującego Zamówienie, za których przejmuje on pełną odpowiedzialność w zakresie wykonania przedmiotu konkursu, w zakresie wskazanym przez Przyjmującego Zamówienie i zaakceptowanego przez Udzielającego Zamówienia. 5. świadczenia zdrowotne wykonywane będą przy uŝyciu sprzętu laboratoryjnego dostarczonego przez Przyjmującego Zamówienie, zapewniającego wysoką jakość uzyskiwanych wyników i posiadającego atesty oraz certyfikaty dopuszczenia do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia. 6. świadczenia zdrowotne wykonywane będą przez wykwalifikowane osoby, przy zapewnieniu dostępności diagnosty laboratoryjnego 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych. Zestawienie osób wraz z określeniem ich specjalizacji przedstawi Przyjmujący zamówienie. Szpik oceniany będzie przez lekarza hematologa (lekarz medycyny posiadający podspecjalizację z hematologii). Preparaty mikrobiologiczne konsultowane w miarę zgłaszanych potrzeb przez lekarza mikrobiologa. 7. wyniki badań przesyłane będą niezwłocznie drogą elektroniczną; termin zainstalowania w laboratorium Udzielającego zamówienie systemu komputerowego nastąpi w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy na świadczenia zdrowotne. Wyniki w formie papierowej wykonywane na koszt Przyjmującego zamówienie odbierane będą w wyznaczonym miejscu w siedzibie Udzielającego zamówienie. 8. świadczenia zdrowotne wykonywane będą przy uŝyciu wszystkich potrzebnych materiałów do wykonywania usług zapewnionych przez Przyjmującego zamówienie m.in. systemów próŝniowych oraz podłoŝy transportowych, a w szczególności: odczynników, igieł, kubków testów, pojemników druków skierowań słuŝących do pobierania materiałów biologicznych, których wartość wliczona będzie w cenę badań, odczynników, kalibratorów, surowic kontrolnych oraz części zuŝywalnych dopuszczonych do obrotu i spełniających wymagania określone w przepisach szczególnych. 9. świadczenia zdrowotne objęte niniejszym konkursem wykonywane będą na wysokim poziomie zgodnie z zasadami wiedzy medycznej i obowiązującymi standardami w danej dziedzinie medycyny oraz współczesnej wiedzy technicznej i analitycznej, normami umoŝliwiającymi akredytację i certyfikację, sztuką i etyką zawodu, obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami umowy, przy zachowaniu naleŝytej staranności oraz nieprzerwanej pracy na rzecz Udzielającego zamówienia. Sporządzono: r. Strona 3/71

4 10. oferent zapewni funkcjonalność swojego sytemu informatycznego umoŝliwiającą zlecanie badań laboratoryjnych oraz odbiór wyników drogą elektroniczną w trybie online na poszczególnych, wskazanych przez Zamawiającego oddziałach szpitala. Dla zabezpieczenia takich funkcji Oferent zapewni odpowiedni sprzęt elektroniczny w postaci zestawów komputerowych z odpowiednim osprzętem i oprogramowaniem w ilości 16 stanowisk komputerowych 11. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany będzie do przekazywania wiedzy technicznej i analitycznej umoŝliwiającej Udzielającemu Zamówienia utrzymanie akredytacji, certyfikacji poprzez spełnienie przez Przyjmującego Zamówienie standardów dla laboratorium opisanych w Zestawie Standardów Akredytacyjnych Kraków 2009 Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, z uwagi na posiadany przez Udzielającego Zamówienie Certyfikat Akredytacji Szpitali nadany przez Ministra Zdrowia, jak i Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań Normy PN EN ISO 9001:2009. Wskazane jest, aby Przyjmujący Zamówienie wdroŝył standardy Normy PN-EN ISO 15189:2003 dla laboratorium w ciągu pierwszych 2 lat trwania umowy w zakresie podstawowym 20 parametrów badania najczęściej zlecane przez Udzielającego Zamówienie. 12. Przyjmujący Zamówienie utrzyma dotychczasowy profil badań wykonywanych na potrzeby Udzielającego Zamówienia oraz zapewni organizację wszelkich badań wymagających wykonania poza siedzibą Udzielającego Zamówienia. 13. W razie zaistnienia konieczności wykonywania innego rodzajowo badania (dotychczas nieznanego) innego niŝ określony w załączniku nr 1 do SWKO, Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do elastycznego reagowania na potrzeby Udzielającego Zamówienia, z koniecznością zawarcia pisemnego aneksu do umowy na świadczenia zdrowotne. 14. Określone w załączniku nr 1 do SWKO ilości badań są ilościami szacunkowymi i nie mogą stanowić podstawy roszczeń Przyjmującego zamówienia o zapłatę naleŝności z tytułu wykonanych świadczeń medycznych. 15. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany będzie w terminie do 30 września 2013 r. zainstalować sieć poczty pneumatycznej: System poczty pneumatycznej w Budynkach Szpitala Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. ma w załoŝeniu obejmować wszystkie kondygnacje i usprawniać przekazywanie materiału biologicznego z oddziałów szpitalnych do laboratorium. W skład systemu wchodzić będą dwa rurociągi główne pionowe, pierwszy zlokalizowany w budynku naroŝnikowym (R1), w skład tego rurociągu wejdzie osiem stacji nadawczoodbiorczych (S1-S8) zlokalizowanych na kaŝdej kondygnacji (od I do VIII piętra), drugi zostanie umieszczony w budynku głównym (R2), w jego skład wejdzie sześć stacji nadawczo-odbiorczych (S9-S14) znajdujących się na kaŝdej kondygnacji (od parteru do V piętra). Rurociągi pionowe zostaną połączone ze sobą na parterze w budynku naroŝnikowym przy pomocy rurociągu poziomego (RP), który prowadzi dalej do laboratorium. Izba Przyjęć Sporządzono: r. Strona 4/71

5 Planowych zostanie połączona z laboratorium za pomocą pionowego rurociągu (R3) oraz zainstalowanej na nim stacji nadawczo-odbiorczej (S15). W laboratorium znajdować się będzie stacja nadawczo-odbiorcza (S16) połączona z oddziałami szpitalnymi za pomocą rurociągu poziomego (RP) oraz z Izbą Przyjęć Planowych za pomocą rurociągu pionowego (R3). Maszynownia systemu poczty pneumatycznej zlokalizowana będzie w pomieszczeniach piwnicznych, z których poprowadzony będzie rurociąg zasilający RZ. Mapki z zaznaczonymi rurociągami i stacjami nadawczo-odbiorczymi stanowią załącznik nr 8 do SWKO. 16. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany będzie zapewnić nieprzerwany dostęp do analizatora parametrów krytycznych, który zlokalizowany będzie w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Udzielającego Zamówienie oraz zapewnić wykonywanie analiz glikemii z krwi mieszanej w trybie cito wykonywanych w laboratorium. 17. Przyjmujący Zamówienie zapewni kontrolę zewnątrz laboratoryjną dla 4 glukometrów, które są w posiadaniu Udzielającego Zamówienie Dotyczy świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki mikrobiologicznej 1. Świadczenia zdrowotne /określone w załączniku nr 1 do SWKO/ wykonywane będą w ustalonych przez Udzielającego Zamówienia w zakresach badań epidemiologicznych Szpitala, zgodnie z ustalonym programem w tym: monitoring bakteriologiczny Bloku Operacyjnego, wyznaczonych oddziałów i personelu (czyli wykonywanie badań mikrobiologicznych z prób czystościowych pobranych z powierzchni, powietrza i personelu /na nosicielstwo/ w przypadkach uzasadnionych epidemiologicznie lub dla zbadania prawidłowości wykonywania procedur higienicznych) 2. Analizy występowania w poszczególnych oddziałach szczepów bakteryjnych tzw. alertpatogenów i ich lekowraŝliwości przedstawiane będą Udzielającemu Zamówienie, 3. Dodatni wynik badania bakteriologicznego szczepów wymienionych w pkt. 2 przekazywany będzie niezwłocznie epidemiologowi szpitala lub pielęgniarce epidemiologicznej lub Starszemu Lekarzowi Szpitala, 4. Zapewniony zostanie udział przedstawiciela Przyjmującego Zamówienie, posiadającego kwalifikację lekarza mikrobiologa w Zespole ds. Kontroli ZakaŜeń Szpitalnych - spotkania odbywają się raz w miesiącu - Udzielającego zamówienia oraz ścisła współpraca z epidemiologiem i pielęgniarką epidemiologiczną szpitala, 5. Zapewniona zostanie współpraca Kierownika Laboratorium mikrobiologicznego Przyjmującego Zamówienie z kierownikami działów szpitala oraz pomoc w przypadkach trudności diagnostycznych, 6. Nadzorowana będzie prawidłowość pobierania materiału diagnostycznego przez personel Przyjmującego Zamówienie oraz szkolenie w powyŝszym zakresie, Sporządzono: r. Strona 5/71

6 7. Świadczenia zdrowotne wykonywane będą całodobowo, w zakresie przyjmowania materiału do badania mikrobiologicznego i ich wykonywania przez laboratorium - badań bakteriologicznych przez 7 dni w tygodniu (takŝe w dni wolne od pracy i święta), 8. Materiał do badania mikrobiologicznego odbierany będzie z siedziby Udzielającego zamówienia do godziny a dostarczanie wyników badań do siedziby Udzielającego zamówienia nastąpi własnym transportem Przyjmującego zamówienie do godziny dnia następnego; koszt transportu ponosi Przyjmujący zamówienie i musi być on wliczony w cenę oferty, 9. Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w przypadkach zleceń pilnych (cito) i całodobowe informowanie Udzielającego zamówienia telefoniczne przez 7 dni w tygodniu (takŝe w dni wolne od pracy i święta) o wynikach badań, 10. W przypadkach zleceń pilnych wykonywana będzie pełna identyfikacja bakteriologiczna i antybiogramy w moŝliwie najkrótszym czasie, a w przypadkach braku wzrostu kolonii z dostarczonego materiału w moŝliwie najkrótszym czasie poinformowanie o tym fakcie kierującego na badanie. 11. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany będzie do przygotowania raportów dotyczących tzw. alert patogenów, zgodnie z obowiązującymi przepisami Dotyczy prowadzenia Banku Krwi 1. prowadzenie Banku Krwi, odbywać się będzie na podstawie pełnomocnictwa szczególnego udzielonego w formie pisemnej na okres wykonywania świadczeń zdrowotnych objętych konkursem. Udzielający zamówienia udzieli pełnomocnictwa równieŝ do zakupów krwi i jej składników przeznaczonych do leczenia pacjentów Udzielającego zamówienia, w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 2. strony wspólnie wyznaczą pracownika Przyjmującego zamówienie na stanowisko Kierownika Banku Krwi i pracowni serologii transfuzjologicznej, w wymiarze pół etatu w dni powszednie (ok. 80h miesięcznie), który moŝe być z tego tytułu dodatkowo wynagradzany przez Udzielającego zamówienia, 3. prowadzenie Banku Krwi obejmuje: a) odbieranie zamówień na krew i jej składniki z oddziałów Szpitala, b) zakup w imieniu Udzielającego zamówienia krwi i jej składników zgodnie ze zbiorczymi oraz indywidualnymi zapotrzebowaniami składanymi przez oddziały Udzielającego zamówienia, c) odbieranie krwi i jej składników z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz przechowywanie krwi i jej składników do momentu ich wydania na oddziały szpitalne, Transport krwi odbywa się zgodnie przepisami prawa oraz z procedurą przywozu krwi przyjętą w Szpitalu tj.: - krew na ratunek w trybie natychmiastowym transportem zapewnionym przez Udzielającego zamówienie. - krew do planowanych zabiegów transportowana w przyjętym systemie przewozu. d) przekazywanie preparatów krwi wraz z wynikami badań tych preparatów oraz składniki krwi Oddziałom Udzielającego zamówienia, Sporządzono: r. Strona 6/71

7 e) wykonywanie badania prób zgodności serologicznej zamówionych preparatów krwi, f) nadzorowanie wielkości zapasów i kontrola terminów waŝności krwi i jej składników zgromadzonych na potrzeby własne Udzielającego zamówienie oraz wnioskowanie o zwroty nadwyŝek lub utylizację, g) kontrolę warunków przechowywania krwi i jej składników, zgodnie z obowiązującymi procedurami h) prowadzenie sprawozdawczości zuŝycia krwi i jej składników według miejsc ich powstawania, i) potwierdzanie faktu otrzymania krwi lub jej składników na fakturach będących podstawą rozliczenia pomiędzy Udzielającym zamówieniem, a jednostką publicznej słuŝby krwi, j) prowadzenie dokumentacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami (Dz. U. z 04 stycznia 2013 r. poz. 5) oraz zgodnie z zaleceniami Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, k) przechowanie zleceń wystawionych przez Udzielającego zamówienie i udostępniania ich do wglądu na wniosek Udzielającego zamówienie l) prowadzenie archiwizacji wszystkich zamówień na krew i jej składniki oraz prowadzenie ksiąŝki przychodów i rozchodów (zapewniającej identyfikację dawcy krwi i jej składników), m) w pozostałych sprawach dotyczących realizacji zadań Banku Krwi ma zastosowanie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami (Dz. U. z 04 stycznia 2013 r. poz. 5) n) Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie do zapewnienia specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do przechowywania krwi i jej składników wraz z zasilaczem awaryjnym UPS podtrzymującym napięcie przez okres min. 3h przy obciąŝeniu ciągłym o wartości 1kW (moc znamionowa UPS 1,5 kw) oraz przenośny sprzęt chłodniczy do przewozu krwi zgodnie z wymaganiami w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 04 stycznia 2013 r. poz. 5) 4. Koszty zakupu krwi i jej składników pokrywa Udzielający zamówienie Dotyczy dzierŝawy pomieszczeń: 1. Przedmiot konkursu obejmuje takŝe dzierŝawę pomieszczeń o łącznej powierzchni ok. 270 m2 (słownie: dwieście siedemdziesiąt metrów kwadratowych), zlokalizowanych w budynku Udzielającego Zamówienia, I piętro, połoŝonych w Gdyni, przy ul. Wójta Radtkego 1, będącym częścią Szpitala Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. przez okres Sporządzono: r. Strona 7/71

8 obowiązywania świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologicznej i serologii transfuzjologicznej. 2. Pomieszczenia o łącznej powierzchni ok. 270 m2 (słownie: dwieście siedemdziesiąt metrów kwadratowych) zlokalizowane w budynku Udzielającego Zamówienia połoŝonym w Gdyni, przy ul. Wójta Radtkego 1, będącym częścią Szpitala Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. będące laboratorium Udzielającego zamówienia, oddane w dzierŝawę Przyjmującemu zamówienie zostaną zwrócone po zakończeniu dzierŝawy w stanie nie pogorszonym niŝ wynikający z ich normalnej eksploatacji, 3. Pomieszczenia zostaną ubezpieczone przez Przyjmującego zamówienie (na własny koszt) od ognia i innych zdarzeń losowych przez okres trwania umowy. Przyjmujący zamówienie będzie zobowiązany do złoŝenia oryginału bądź uwierzytelnionej kopii umowy ubezpieczenia w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy dzierŝawy, 4. Wszelkie skutki istnienia faktycznych i prawnych uwarunkowań oraz procedur związanych z warunkami techniczno - lokalowymi przedmiotu dzierŝawy pod kątem planowanej działalności będzie ponosił Przyjmujący zamówienie. Obowiązany jest on sprawdzić dokładnie warunki lokalowo techniczno kosztowe przedmiotu dzierŝawy pod kątem wymogów dla swojej planowanej działalności, a ewentualne niezgodności pomiędzy stanem faktycznym a wymogami po podpisaniu umowy nie obciąŝają Udzielającego zamówienia, 5. DzierŜawa pomieszczeń jest odpłatna według stawki określonej w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji (czynsz dzierŝawny), przy czym Przyjmujący zamówienie będzie ponosił dodatkowe opłaty eksploatacyjne przez cały okres trwania umowy. Dodatkowe opłaty eksploatacyjne: Za energię elektryczną: zł brutto (zuŝycie energii z rok 2012 wyniosło kwh); Za wywóz odpadów: wydzierŝawiający zawiera osobną umowę; Za wywóz i utylizację odpadów medycznych: wydzierŝawiający zawiera osobną umowę; Za opłaty telekomunikacyjne: na podstawie bilingu; 6. Pomieszczenia podczas dzierŝawy będą utrzymywane na wysokim poziomie czystości z zachowaniem obowiązujących w Szpitalu procedur, 7. Konserwacja i naprawa sprzętu laboratoryjnego wykonywane będą przez Przyjmującego zamówienie na jego koszt, z częstotliwością zgodną z technologią uŝytkowania urządzeń i dokumentacją techniczną. 8. Za stan sanitarny i techniczny pomieszczeń i sprzętu, odpowiada Przyjmujący zamówienie, przy czym powinien posiadać dokumenty świadczące o prowadzeniu systematycznej kontroli parametrów pracy uŝywanego sprzętu laboratoryjnego oraz bieŝącej konserwacji. Sporządzono: r. Strona 8/71

9 Dotyczy poczty pneumatycznej: ZałoŜenia Program Funkcjonalno UŜytkowy Systemu Poczty Pneumatycznej W obiekcie kompleksie budynków Szpitala Św. Wincentego a Paulo Sp. z o. o. w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 1 planowany jest montaŝ wraz z uruchomieniem systemu transportu pneumatycznego, przeznaczonego do transportu próbek do badań laboratoryjnych w pojemnikach z oddziałów Szpitala do laboratorium oraz zwrotny transport pustych pojemników z laboratorium do oddziałów Szpitala. Planowany jest montaŝ systemu poczty pneumatycznej jednoliniowej, dwukierunkowej. Transport powinien odbywać się w systemie opartym na technologii zdalnego odczytu danych identyfikacyjnych w celu identyfikacji pojemników transportowych oraz uŝytkowników poczty pneumatycznej. System powinien umoŝliwiać automatyczne wysyłanie i powrót pojemników transportowych do ustalonych stacji pocztowych, w oparciu o informacje zapisane w technologii elektronicznej zakodowanej w pojemniku (kaŝdy pojemnik systemowy ma być wyposaŝony, na obu jego końcach, w trwale zabudowany, programowalny układ scalony - tzw. chip. W chipie będzie zaprogramowany adres stacji macierzystej i docelowej oraz unikatowy numer pojemnika w systemie poczty pneumatycznej. Dopuszczalne jest zastosowanie analogicznego systemu identyfikacji pojemników zapewniających identyczną lub zbliŝoną funkcjonalność). Systemy powinny uniemoŝliwiać wykorzystanie innych, niŝ systemowych (wyposaŝonych w zaprogramowany chip) pojemników transportowych lub przedmiotów obcych. W tym celu identyfikacja pojemnika na podstawie informacji zapisanych w chipie musi następować po jego umieszczeniu w stacji poczty pneumatycznej. Do napędu systemu poczty pneumatycznej słuŝyć mają dmuchawy lub dmuchawa trójfazowa o wydajności (mocy) pozwalającej na transport przesyłek o masie do 2 kg i z prędkością około od 3 m/s do 5 m/s. Z uwagi na konieczność precyzyjnego regulowania prędkości przepływu powietrza (prędkości transportowej pojemników), dmuchawy powinny być sterowane centralnie przez mikroprocesorową jednostkę sterującą systemem. Zalecane zastosowanie regulacji obrotów dmuchawy za pośrednictwem przetwornic częstotliwości przy czym dopuszcza się inne rozwiązania zapewniające odpowiedni poziom kontroli prędkości. Stacje powinny być wyposaŝone w klawiatury alfanumeryczne z czytelnym wyświetlaczem LCD do komunikacji z operatorem (w języku polskim). Stacje powinny posiadać moŝliwość zainicjowania wysyłki w dowolnym momencie, bez oczekiwania na zwolnienie linii przesyłowej. KaŜda ze stacji nadawczo - odbiorczych wyposaŝona w kosz zbiorczy do którego odbywa się automatyczny wyładunek pojemnika bez udziału personelu. KaŜda ze stacji nadawczo-odbiorczych wyposaŝona w urządzenie słuŝące do identyfikacji operatora za pomocą karty identyfikacyjnej, umoŝliwiające systemowi elektroniczne nadzorowanie i rejestrowanie przesyłek i uŝytkowników (zabezpieczona wysyłka pojemnika i zabezpieczony odbiór pojemnika przed dostępem osób trzecich i osób nieuprawnionych). Wszystkie stacje poczty pneumatycznej powinny być wyposaŝone w urządzenie zapewniające płynny start i wyhamowanie pojemników transportowych. Konstrukcja stacji nadawczoodbiorczych powinna zapobiegać wydostawaniu się do ich otoczenia powietrza z wnętrza rurociągu i przed ewentualnym czerpaniem powietrza z bezpośredniego otoczenia stacji (obieg zamknięty powietrza). Sporządzono: r. Strona 9/71

10 System powinien być wspomagany specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym pozwalającym na wizualizację procesów transportowych, rejestrację ruchu, wszelkich błędów oraz autodiagnostykę. Elementem dostawy musi być szczegółowa instrukcja uŝytkowania, instrukcja dezynfekcji pojemników transportowych i wnętrza rurociągu w przypadku jego skaŝenia. Informacje ogólne. Plan montaŝu poczty zakłada instalację systemu poczty pneumatycznej (zwanej dalej PP) i w załoŝeniu obejmuje wszystkie kondygnacje Szpitala Św. Wincentego a Paulo i zbudowanie jej z rurociągu o średnicy 110 mm. Technologia powinna spełniać wymagania i standardy placówek w słuŝbie zdrowia, przede wszystkim z punktu widzenia obsługi i utrzymania, higieny, rejestracji, zabezpieczenia itp. Poczta pneumatyczna przeznaczona będzie do transportu próbek ludzkiego materiału biologicznego, krwi, preparatów krwiopodobnych i pozostałych płynów ustrojowych, lub ewentualnie innego materiału, który mieści się w pojemnikach transportowych i którego masa nie przekracza 2 kg. Priorytetem jest transport próbek do Laboratorium. Przesyłany materiał jest zamknięty w specjalistycznych pojemnikach transportowych, które poruszają się w rurociągu transportowym pomiędzy poszczególnymi stacjami nadawczoodbiorczymi za pośrednictwem nad lub podciśnienia powietrza. Ruch odbywa się w rurociągu obustronnie. Do wysyłki i odbioru pojemników słuŝą automatyczne stacje nadawczo-odbiorcze zlokalizowane w poszczególnych oddziałach. Podstawową charakterystyką systemu jest moŝliwość ruchu w obydwu kierunkach pomiędzy poszczególnymi stacjami a laboratorium. Prędkość transportowa przesyłek będzie programowalna systemowo lub definiowana przez operatora na klawiaturze stacji pocztowej (standardowo do 6 m/s i do 3 m/s w przypadku przesyłek wraŝliwych - np. krew). Transport próbek biologicznych nie moŝe wywoływać zmian ich parametrów analitycznych, w szczególności wolnych jonów potasu i wolnej hemoglobiny w odniesieniu do koncentratu krwinek czerwonych oraz parametrów gazowych w odniesieniu do próbek krwi. System musi umoŝliwiać automatyczne sterowanie prędkością transportową pojemnika na podstawie danych zaprogramowanych w pojemniku (w chipach), lub na podstawie ustawień systemowych. Sporządzono: r. Strona 10/71

11 Lokalizacja stacji. Lokalizacja stacji nadawczo-odbiorczych. Kondygnacja Nr stacji Umieszczenie stacji budynek Parter S 9 budynek R 2 S16 budynek R 3 1 Piętro S 1 budynek R 1 S10 budynek R 2 S15 budynek R 3 2 Piętro S 11 budynek R 2 S 2 budynek R 1 3 Piętro S 12 budynek R 2 S 3 budynek R 1 4 Piętro S 13 budynek R 2 S 4 budynek R 1 5 Piętro S 14 budynek R 2 S 5 budynek R 1 6 Piętro S 6 budynek R 1 7 Piętro S 7 budynek R 1 8 Piętro S 8 budynek R 1 piwnica maszynownia budynek R 3 Legenda Budynek R 1 budynek wysoki - 8-mio piętrowy, Budynek R 2 budynek główny 5-cio piętrowy, Budynek R 3 budynek stary w którym mieści się laboratorium. W maszynowni będą miały równieŝ następujące urządzenia technologiczne PP: stanowisko wizualizacyjne nadzoru komputerowego, napędy poszczególnych linii (wydajna dmuchawa/y trójfazowa sterowana poprzez falowniki - przetwornice częstotliwości), rozdzielnia energetyczna, ups, klimatyzator. W razie konieczności system naleŝy wyposaŝyć w zwrotnice systemowe, które naleŝy umieścić w przestrzeni nad sufitem podwieszanym lub pod stropem, natomiast stacje PP zawieszone będą na ścianach. Poziome odcinki rurociągu transportowego prowadzone będą pod stropem lub nad sufitem podwieszanym. Sporządzono: r. Strona 11/71

12 Zdecydowana większość rurociągu transportowego wykonana jest z PCV w kolorze RAL 7000 lub zbliŝonym. Średnica rurociągu wynosi 110 mm natomiast grubość ścianki odpowiednia do wielkości systemu. Promień elementów łukowych powinien wynosić maksymalnie 800 mm. Przejścia przez przegrody poŝarowe muszą być uzbrojone w opaski przepusty przeciwpoŝarowe. W maszynowni PP rurociąg wykonany jest z przeźroczystego materiału o gabarytach zgodnych z powyŝej wymienionymi. Elementy PP zasilane są za pośrednictwem kabla systemowego niskim napięciem bezpiecznym (24 V). Tym samym kablem powinna odbywać się komunikacja pomiędzy urządzeniami PP. Kabel ten prowadzony jest wzdłuŝ rurociągu transportowego, i powinien być do niego mocowany za pomocą np. opasek kablowych. Opis szczegółowy systemu pneumatycznego transportu próbek. Zasilanie systemu: Zasilanie maszynowni PP (centralna jednostka sterująca, zasilacze impulsowe, dmuchawy trójfazowe z falownikami, nadzór komputerowy, inne elementy dodatkowe) zrealizowane będzie z rozdzielnicy dla PP. Do pomieszczenia maszynowni naleŝy doprowadzić przewód trójfazowy 400V, 50 Hz, z zabezpieczeniem niemniejszym niŝ 60 A/C, który podłączony jest do systemu zasilnia awaryjnego. Zasilacze dodatkowe (dla wzmocnienia i galwanicznego oddzielenia zasilania, oraz sygnału danych) będą zasilane za pośrednictwem zabezpieczonych gniazd jednofazowych w ich pobliŝu, które podłączone są do systemu zasilania awaryjnego. Kabel systemowy: Zasilanie oraz przekazywanie danych (pomiędzy centralną jednostką sterującą, stacjami i zwrotnicami) zapewnia kabel systemowy (oddzielne przewody zasilające i uziemiający, oraz ekranowane przewody do przekazywania danych). Kabel systemowy prowadzony jest wzdłuŝ rurociągu transportowego PP. Elementy PP zasilane są niskim napięciem bezpiecznym (24 V). Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy: Przy przeprowadzaniu robót naleŝy przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia pracowników i innych osób na stanowisku pracy. Pracownicy są zobowiązani do stosowania niezbędnych środków ochrony osobistej, które są przeznaczone do prac z niebezpiecznymi narzędziami, chemikaliami i innymi środkami. Pracownicy są zobowiązani do przestrzegania wszystkich oznaczeń ostrzegawczych, znaków nakazu, które obowiązują w pomieszczeniach i otoczeniu obiektów. Podczas montaŝu i eksploatacji urządzeń naleŝy przestrzegać przepisów BHP. NaleŜy stosować odpowiednie zalecenia chroniące przed poraŝeniem prądowym. MontaŜem i uruchomieniem urządzeń elektrycznych mogą zajmować się pracownicy z uprawnieniami wg przepisów branŝowych. Sporządzono: r. Strona 12/71

13 Opis techniczny: System PP o średnicy rurociągu transportowego 110 mm będzie zapewniał transport próbek ludzkiego materiału biologicznego, krwi, preparatów krwiopodobnych i pozostałych płynów ustrojowych. System będzie umoŝliwiał transport materiałów, które wymagają rejestracji informacji o nadawcy, odbiorcy, numerze pojemnika transportowego, czasach transportu itd. - chodzi o tzw. zabezpieczoną i rejestrowaną wysyłkę oraz odbiór. Stacje PP będą słuŝyć do wysyłania materiału biologicznego i odbioru pustych pojemników. Muszą być wyposaŝone w technologię umoŝliwiającą identyfikację pojemników transportowych, oraz obsługi. KaŜda stacja PP, oprócz stacji odbiorczej w Laboratorium, wyposaŝona będzie w kosz odbiorczy, do którego będą, po zidentyfikowaniu się obsługi, wypadały pojemniki transportowe. Konstrukcja kosza zapewniająca ochronę pojemników przed uszkodzeniem. W pobliŝu kaŝdej stacji będą umocowane na ścianie wieszaki do magazynowania minimum czterech pojemników transportowych. Wszystkie stacje wyposaŝone będą w sygnalizację optyczno-akustyczną informującą o nadejściu pojemnika do stacji. Maszynownia PP Maszynownia PP, zlokalizowana będzie w pomieszczeniu piwnicznym budynku R3. W maszynowni PP zainstalowane będą: a. Mikroprocesorowa jednostka sterująca włącznie z wymaganym oprogramowaniem, wizualizacją, zasilana za pośrednictwem zasilacza UPS. b. Kompletna centrala przejazdowa dla jednej linii. c. Kompletna rozdzielnica PP wyposaŝona we wszystkie wymagane zabezpieczenia, oraz urządzenie słuŝące do awaryjnego wyłączenia całego systemu PP (awaryjny wyłącznik STOP). Ad. a) Mikroprocesorowa jednostka sterująca Centralna mikroprocesorowa jednostka sterująca zapewniać będzie sterowanie systemu, komunikację pomiędzy jego poszczególnymi elementami, przekazywanie danych do stanowiska wizualizacyjnego, jak równieŝ nieustanny nadzór nad wszystkimi elementami. Sam komputer sterujący wyposaŝony będzie w zabezpieczenie, które zapobiega jego naduŝyciu, oraz własny zasilacz UPS, który gwarantuje ciągłą pracę jednostki sterującej podczas krótkotrwałych przerw w dostawie napięcia zasilającego, zapewnia ochronę bieŝących danych, oraz filtruje zakłócenia zasilania sieciowego. Jednostka sterująca powinna być wyposaŝona w program autodiagnostyki (automatyczna kontrola systemu, oraz test funkcji części ruchomych). Jednostka sterująca powinna być stabilnym komputerem przemysłowym w wykonaniu kompaktowym. Komputer ten zapewnia wizualizację sterowanego procesu. System ten będzie podłączony do sieci komputerowej szpitala. Połączenie to będzie zabezpieczone i umoŝliwi logowanie się uŝytkowników za pomocą zróŝnicowanego poziomu dostępu (wizualizacja, programowanie PP). Oprogramowanie systemu PP, powinno być w języku polskim, słuŝyć będzie do wizualizacji, programowania i ustawiania parametrów PP, jak równieŝ do rejestracji wszystkich wykonanych transportów, oraz pozwoli wykorzystać inne funkcje systemu. Sporządzono: r. Strona 13/71

14 PoniŜej podano minimalny zestaw funkcji i moŝliwości oprogramowania: wykorzystanie i zaprogramowanie priorytetów rejestracja wszystkich transportów z poniŝszymi danymi data stacja nadania (numer i nazwa stacji, oraz identyfikacja linii, do której stacja jest podłączona) stacja docelowa (numer i nazwa stacji, oraz identyfikacja linii, do której stacja jest podłączona) czas włoŝenia pojemnika do stacji nadania czas wysłania pojemnika ze stacji nadania czas oczekiwania na wysyłkę (róŝnica dwóch powyŝszych parametrów) czas dotarcia pojemnika do stacji docelowej czas transportu identyfikacja właściciela karty zbliŝeniowej, który dokonał wysyłki identyfikacja właściciela karty zbliŝeniowej, który dokonał odbioru pojemnika ze stacji wykorzystanie zbliŝeniowych kart identyfikacyjnych system pozwala teŝ na sterowanie stacjami wprost, włącznie z wyświetleniem na monitorze ich panelu sterującego monitoring w czasie rzeczywistym całego systemu z moŝliwością wyświetlania wybranych elementów (filtrowanie) wykorzystanie w pełni graficznego środowiska z prostym sterowaniem, gdy po kliknięciu na symbol elementu otwiera się menu, w którym moŝna wybierać wymagane opcje sterujące zdefiniowany okres czasu (moŝna wybierać śledzone elementy systemu, linie, uŝytkownika itp.) - opcja waŝna dla optymalizacji ruchu PP. Wyniki moŝna prezentować w formie tabeli i grafów. planowanie czynności i samego ruchu PP na dłuŝszy okres czasu, wykorzystywane zwłaszcza dla planowania długoterminowego, automatycznego zamknięcia elementów systemu, blokowania systemu i/lub stacji, przekierunkowanie pojemników do innej stacji, itp. moŝliwość eksportu danych w celu ich opracowania w programach MS Office (Excel, Acces) Oprogramowanie musi umoŝliwiać pełną wizualizację, z wyświetlaniem ruchu pojemników, śledzeniem wykorzystania (obciąŝenia) poszczególnych elementów i linii PP, z moŝliwością opracowania statystyk. Wizualizacja w Ŝadnym wypadku nie moŝe mieć wpływu na sterowanie systemu - nie moŝna wprowadzać komend sterujących. SłuŜy tylko i wyłącznie do podglądu systemu i opracowania danych. Oprogramowanie musi być dostępne i uruchamialne na jakimkolwiek standardowym komputerze biurowym w sieci komputerowej szpitala, i musi pozwalać na niezaleŝne działanie w kaŝdej uruchomionej aplikacji wizualizacyjnej. PowyŜsze stanowisko podłączone jest do sieci komputerowej szpitala, i dzięki temu pozwala na śledzenie systemu PP komukolwiek, kto jest wyposaŝony w odpowiednie uprawnienia. Ad b) Kompletna centrala przejazdowa dla jednej linii. W Szpitalu planowane jest zastosowanie technologii poczty pneumatycznej, która zakłada zainstalowanie 15 stacji nadawczo-odbiorczych na oddziałach i specjalne stacje w laboratorium. Stacje te będą połączone jedną linią. Do napędu pojemników w systemie zostanie zastosowana trójfazowa dmuchawa, która będzie Sporządzono: r. Strona 14/71

15 sterowana za pośrednictwem falownika-regulacja prędkości transportu, przy wybranych transportach będzie moŝna obniŝyć prędkość ze względu na ich wraŝliwość i na odwrót. Częścią składową dmuchawy jest czujnik ciśnienia, który słuŝy przede wszystkim do zdalnej kontroli dmuchawy. Do przełączania powietrza w systemie poczty będą zastosowane zwrotnice powietrzne dedykowane do systemów szpitalnej poczty pneumatycznej. Ad c) Rozdzielnica elektryczna W maszynowni PP zainstalowana będzie rozdzielnica elektryczna włącznie ze źródłami niskiego napięcia do zasilania stacji oraz zwrotnic PP. Wejścia zasilania będą zabezpieczone ochroną przepięciową charakterystyki C i D. Rozdzielnica połączona będzie z systemem ESP (elektroniczny system przeciwpoŝarowy), w przypadku powstania poŝaru technologia PP ma zostać automatycznie systemowo zablokowana i wyłączona z ruchu. Rozdzielnica technologii PP ma zostać wyposaŝona w wyłącznik awaryjny STOP. W przypadku awarii zasilania przewiduje się standardowe działanie systemu PP, tzn. Ŝe cały system włącznie ze stacjami, sterowaniem itp. będzie zasilany ze systemu zasilania awaryjnego (agregat prądotwórczy). Zasilanie centralnej jednostki sterującej powinno być ponadto zabezpieczone w dodatkowe źródło zasilania tj. w UPS. Stacje poczty pneumatycznej Ogółem system tworzyć będzie 16 punktów - tzw. stacji poczty pneumatycznej. 15 z nich to stacje nadawczo-odbiorcze z ładowaniem pojemników od góry zlokalizowane na oddziałach - są to stacje przelotowe i końcowe oraz stacje nadawczo-odbiorcze w laboratorium. Wszystkie ww. stacje PP będą wykorzystywać technologię zdalnego odczytywania danych identyfikacyjnych. Technologia ta słuŝyć będzie do identyfikacji wszystkich pojemników transportowych w systemie oraz identyfikacji uŝytkowników poczty pneumatycznej, posługujących się kartami identyfikacyjnymi. Stacje mają umoŝliwiać wysyłanie i powrót pojemników transportowych do wybranych stacji poczty pneumatycznej, w oparciu o informacje zapisane w tej technologii w pojemniku. KaŜdy pojemnik transportowy ma być wyposaŝony, na obu jego końcach, w trwale zabudowany, programowalny układ scalony, transporder - tzw. chip. W chipie będzie zaprogramowany adres stacji macierzystej i docelowej oraz unikatowy numer pojemnika w systemie poczty pneumatycznej. System ma uniemoŝliwiać wykorzystanie innych, niŝ systemowych (wyposaŝonych w zaprogramowany chip) pojemników transportowych lub przedmiotów obcych. W tym celu identyfikacja pojemnika na podstawie informacji zapisanych w chipie musi następować po jego umieszczeniu w stacji poczty pneumatycznej. W pobliŝu stacji nadawczo-odbiorczych naleŝy umieścić sygnalizator informujący uŝytkowników o przybyciu pojemnika. Wszystkie stacje poczty pneumatycznej wyposaŝone w urządzenie zapewniające płynny start i wyhamowanie pojemników transportowych. Konstrukcja stacji nadawczo-odbiorczych zapobiegająca wydostawaniu się do ich otoczenia powietrza z wnętrza rurociągu. Sporządzono: r. Strona 15/71

16 Obudowa stacji wykonana z blachy stalowej lakierowanej w kolorze białym (RAL1013 lub zbliŝony), umoŝliwiającej jej mycie i dezynfekcję. W tej samej kolorystyce wykonane są metalowe kosze odbiorcze, które swoją konstrukcją zapewniają nie uszkodzenie pojemników transportowych. Stacje wyposaŝone będzie w panel sterujący z podświetlonym wyświetlaczem LCD z wysokością pisma zapewniającą jego dobrą czytelność, minimum 5 mm. Panel sterujący składa się z: klawiatury alfanumerycznej, klawiszy nawigacyjnych, oraz klawisza potwierdzenia i anulowania wybieranych operacji. Komunikacja z uŝytkownikiem bezwzględnie w języku polskim. Klawiatura panelu sterującego pokryta zmywalną folią, umoŝliwiająca dezynfekcję. Klawiatura umoŝliwiająca za pośrednictwem klawiszy nawigacyjnych dostęp do zdefiniowanej w systemie poczty pneumatycznej listy stacji docelowych. Wybrany adres docelowy pokazany jest równocześnie w postaci odpowiedniego numeru systemowego stacji i jej nazwy tekstowej. Wszystkie stacje zaopatrzone w zintegrowane czytniki: słuŝące do identyfikacji pojemników transportowych w momencie ich wkładania do otworu w stacji dla identyfikacji uŝytkowników na podstawie zbliŝeniowych kart dostępu (kart ID) karta zostanie odczytana po jej zbliŝeniu do części frontowej stacji. Stacje powinny posiadać moŝliwość zainicjowania wysyłki w dowolnym momencie, bez oczekiwania na zwolnienie linii. KaŜda ze stacji nadawczo - odbiorczych wyposaŝona będzie w kosz odbiorczy do którego odbywa się wyładunek pojemnika bez udziału personelu i zabezpieczony w sposób niedostępny dla osób trzecich lub nieuprawnionych. KaŜda ze stacji nadawczo-odbiorczych wyposaŝona w urządzenie słuŝące do identyfikacji operatora za pomocą karty identyfikacyjnej, umoŝliwiające systemowi elektroniczne nadzorowanie i rejestrowanie przesyłek i uŝytkowników (zabezpieczona wysyłka pojemnika i zabezpieczony odbiór pojemnika). Zabezpieczona wysyłka i odbiór pojemników transportowych Wszystkie stacje wyposaŝone w system identyfikujący pojemniki transportowe. Wszystkie stacje mają moŝliwość stosowania procedury zabezpieczonej wysyłki i zabezpieczonego odbioru, połączonej z identyfikacją i rejestracją w systemie uŝytkownika, który realizuje wysyłkę lub odbiór pojemnika transportowego. Zabezpieczona wysyłka: pojemnik po włoŝeniu do otworu dla wysłania zostanie zidentyfikowany, jako stacja docelowa ustawiona zostanie stacja zapisana w chipie pojemnika. Następnie personel wezwany jest na wyświetlaczu komunikatem w języku polskim do zidentyfikowania się. Po prawidłowej identyfikacji za pomocą karty ID, pojemnik jest zassany do systemu i wysłany do stacji docelowej. Zabezpieczony odbiór: po przybyciu pojemnika transportowego stacja przechowuje go w swoim wnętrzu, do czasu dostępu uŝytkownika. Przechowywane wewnątrz stacji pojemniki nie Sporządzono: r. Strona 16/71

17 blokują pracy systemu, ani linii, na której znajduje się stacja przechowująca pojemnik i czekająca na identyfikację odbiorcy. Zwrotnice systemowe Do rozgałęziania tras rurociągu transportowego naleŝy zastosować specjalne zwrotnice systemowe sterowane elektronicznie przez jednostkę centralną systemu. Zwrotnice wyposaŝone w precyzyjny mechanizm obrotowy, sterowanie elektroniczne, oraz kontrolę pozycjonowania czujnikami bezkontaktowymi. KaŜda zwrotnica musi umoŝliwiać w celu jej serwisowania ustawienie jej w dowolnej pozycji bezpośrednio za pomocą jej karty sterującej. Zwrotnice w obudowie z blachy stalowej lakierowanej w kolorze białym (RAL1013 lub zbliŝony), umoŝliwiającej jej mycie i dezynfekcję. Wszystkie zwrotnice wyposaŝone będą w czujniki optyczne dla kontroli ruchu pojemników transportowych. Pojemniki transportowe Pojemniki transportowe ogółem 48 sztuk wg poniŝszego opisu. Wszystkie pojemniki wyposaŝone w dwa programowalne transpordery - chipy, zapewniające ich identyfikację w systemie, oraz wysyłkę do stacji docelowej, którą w zaleŝności od rodzaju pojemnika moŝe być Laboratorium i powrót do stacji macierzystej. Wszystkie pojemniki z wymienialnymi pierścieniami ślizgowymi, Wszystkie pojemniki przeznaczone do wielokrotnej dezynfekcji. Rodzaje i ilości pojemników transportowych są następujące: pojemniki standardowe - 45 sztuk dostosowane do średnicy rurociągu 110 mm, obustronny system zamykania uniemoŝliwiający wysyłkę pojemnika w przypadku nieprawidłowego zamknięcia jednej z pokryw, wyposaŝone w zatyczki unieruchamiające przedmioty podczas transportu. Elementem dostawy musi być szczegółowa instrukcja uŝytkowania, instrukcja dezynfekcji pojemników transportowych i wnętrza rurociągu w przypadku jego skaŝenia. Rurociąg transportowy Rurociąg transportowy wykonany będzie z twardego PCV, kalibrowanej średnicy 110mm, o grubości ścianki dostosowanej do systemu, koloru szarego (RAL 7000 lub zbliŝony). Promień krzywizny elementów łukowych nie większy niŝ 800 mm. Rurociąg odpowiadający normie EN : 2007 (Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień), włącznie z atestem wg wymienionej normy EN. W maszynowni PP elementy centrali przejazdowej wykonane będą z elementów prostych i łukowych przezroczystych. Sporządzono: r. Strona 17/71

18 Równolegle z rurociągiem prowadzony jest specjalny ekranowany kabel systemowy, który zawiera równieŝ przewód uziemiający, co w całości zapewnia podwyŝszenie odporności na zakłócenia, oraz na działanie ładunku elektrostatycznego. Zasadą ogólną jest prowadzenie tras instalacji oraz urządzeń PP w strefie ponad sufitem podwieszanym. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym, prowadzenie wyłącznie tras poczty poniŝej sufitu-stropu z zachowaniem maksymalnej wysokości uŝytkowej i estetyki wykonania. Ciągi pionowe przechodzą przez stropy Ŝelbetowe. Rury łączone są ze sobą za pomocą muf i przez klejenie. W miejscach połączeń ze stacjami poczty pneumatycznej rury łączone za pomocą obejm ze stali nierdzewnej. Poszczególne trasy rurociągu, jak teŝ i elementy systemu PP powinny być jednoznacznie oznaczone dla bezproblemowej identyfikacji. Rurociąg transportowy nie moŝe być prowadzony w pomieszczeniach, w których występują wysokie temperatury (temperatura maksymalna dla materiału rurociągu transportowego to 60 C). Kabel systemowy musi by ć prowadzony z punktu widzenia przewodów siłowych tak, Ŝeby niedochodziło do zakłócania przesyłanych w nim danych (w odległości nie mniejszej niŝ 20 cm - minimalizacja wpływu zakłóceń). Na całej swojej długości rurociąg transportowy mocowany jest do ścian i elementów budynku odpowiednim certyfikowanym materiałem montaŝowym. Ochrona przeciwpoŝarowa Instalacja rurociągu będzie wymagała wielokrotnego przechodzenia przez stropy betonowe oraz róŝne strefy poŝarowe, w związku z czym naleŝy zapewnić odpowiednie atestowane zabezpieczenia przeciwpoŝarowe (opaski przeciwpoŝarowe o wytrzymałości ogniowej El 120) w miejscach tych przejść. KaŜda opaska przeciwpoŝarowa oznaczona jest identyfikacyjną tabliczką znamionową. Wymagane jest podłączenie systemu poczty pneumatycznej do ESP szpitala, i w przypadku powstania poŝaru technologia PP będzie automatycznie systemowo zablokowana i wyłączona z ruchu. Wpływy akustyczne Z punktu widzenia powstawania drgań akustycznych (hałasu) moŝna ogólnie stwierdzić, Ŝe system PP naleŝy do technologii nie wytwarzających powaŝniejszych drgań akustycznych. Jedynym powaŝniejszym źródłem zakłóceń akustycznych są jednostki napędowe, które są z reguły umieszczane w oddzielnym pomieszczeniu. W niniejszym projekcie zakłócenia akustyczne od jednostek napędowych są sumą zakłóceń od pięciu dmuchaw, kiedy jedna dmuchawa wytwarza zakłócenia o wartości ok. do 72 db. Kolejnym źródłem zakłóceń akustycznych jest sam ruch pojemnika w rurociągu transportowym spowodowany tarciem, oraz ruch obrotowy części ruchomych w stacjach i zwrotnicach. Higiena Instalacja i eksploatacja systemu PP w placówce szpitalnej nie moŝe stwarzać zagroŝeń przy załoŝeniu, Ŝe uŝywane są stacje nadawczo-odbiorcze, oraz pojemniki transportowe, dla których naleŝy opracować i przekazać Zamawiającemu instrukcję sanitarną dotyczącą ich uŝytkowania Sporządzono: r. Strona 18/71

19 w placówkach słuŝby zdrowia, oraz pod warunkiem zachowania przy samym montaŝu i podczas eksploatacji systemu zasad higienicznych wymaganych przez nadzór higieniczny. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić stanowisko higieniczne dla dostarczanej przez niego technologii, jak równieŝ opracowaną instrukcję obsługi i uŝytkowania dostarczonej technologii, która powinna być zgodna z aktualnie obowiązującym prawem. Podczas transportu materiału biologicznego naleŝy przestrzegać instrukcji sanitarnej, która Wykonawca opracuje i przekaŝe Zamawiającemu dla jego eksploatacji w placówkach słuŝby zdrowia. Wszystkie powyŝej wymienione dokumenty muszą być dostarczone wraz z technologią przy odbiorze. Pojemniki transportowe oraz wkładki do pojemników transportowych Wszystkie pojemniki powinny być obustronnie otwierane, dostosowane do mycia i wielokrotnej dezynfekcji oraz wyposaŝone w dwa programowalne układy scalone chipy (na kaŝdym z końców pojemnika), w tym: standardowe pojemniki przeznaczone głównie do transportu osoczu, i woreczków transferowych - ogółem 16 sztuk pojemników. pojemniki o podwyŝszonej pojemności, przeznaczone głównie do transportu osoczu i woreczków transferowych - ogółem 16 sztuk pojemników. zatyczki do pojemników transportowych słuŝące do zabezpieczenia przesyłek z woreczkami transferowymi (chroniące woreczki transferowe przed przesuwaniem wewnątrz pojemnika) - 30 kompletów (2 szt. w komplecie). Uwagi Rozmieszczenie stacji naleŝy skorelować ze szczegółowymi rysunkami technologii medycznej. Rozmieszczenie urządzeń poczty pneumatycznej wraz z wszystkimi elementami (stacjami nadawczo-odbiorczymi, itp.] naleŝy uzgodnić w trakcie realizacji w trybie nadzoru autorskiego w celu skorelowania z wyposaŝeniem medycznym dostarczanym przez Zamawiającego. Postanowienia końcowe Wszystkie produkty i urządzenia wykorzystane podczas realizacji muszą spełnić wymagania odpowiadających ustaw i rozporządzeń. Wszystkie wykorzystane produkty i urządzenia wykorzystane podczas realizacji muszą, w ogólności, spełniać techniczne wymagania bezpieczeństwa oraz jakości, jak równieŝ muszą być w zgodzie z normami harmonizowanymi, ustawami i rozporządzeniami. Projekt zakłada, Ŝe dostawcą technologii będzie firma specjalistyczna, która ma doświadczenie praktyczne z podobnymi realizacjami, i która zaznajomi się z wszystkimi informacjami dotyczącymi projektu. Sporządzono: r. Strona 19/71

20 MontaŜ technologii PP powinna realizować wyłącznie firma, która zatrudnia specjalistycznie wykwalifikowanych i przeszkolonych pracowników, którzy posiadają uprawnienia branŝowe, oraz certyfikaty dokumentujące przeszkolenie u producenta technologii. Podczas realizacji naleŝy przestrzegać odpowiadających ustaw, rozporządzeń, jak równieŝ norm branŝowych, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia. W czasie instalacji wykonywane będą odpowiednie próby poszczególnych urządzeń technologicznych - testy indywidualne, oraz próby kompleksowe całej technologii. Zakres i wykonanie ww. prób zostanie ustalony przez dostawcę technologii. Szczegóły będą uwzględnione w planie prób. Wyniki wszystkich prób i testów będą zarejestrowane. Pomyślnie wykonane próby będą podstawą dla odbioru/zdania technologii. Wymagania dodatkowe i uzupełniające Wykonawca prac zapewni : jeśli będzie wymagane zapewni ocenę statyczną i projekt techniczny - konstrukcyjny przewiertów/przebić przez stropy, tras zasilania energetycznego i tras rurociągów wraz rozmieszczeniem punktów nadawczo-odbiorczych, zapewni akceptację przez rzeczoznawcę ds. przeciwpoŝarowych rozwiązań przeciwpoŝarowych dla systemu PP, zapewni doprowadzenie zasilania do pomieszczenia maszynowni PP: 400V, 50Hz, z zabezpieczeniem 60 A/C, podłączonego do systemu zasilania awaryjnego, zapewni gniazda jednofazowe dla poszczególnych zasilaczy dodatkowych: 230V, 50Hz, z zabezpieczeniem 10 A/B, podłączonego do systemu zasilania awaryjnego, zapewni doprowadzenie i ustawienie gniazda LAN w pomieszczeniu maszynowni PP w celu podłączenia centrali sterującej do sieci (umoŝliwienie wizualizacji dla wydelegowanych pracowników, którzy będą w posiadaniu danych do zalogowania się). zapewni wykonanie i sprawdzenie instalacji elektrycznych zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego. Zamawiający zapewni: dostęp do sieci z zewnątrz, konkretnie do centrali sterującej, w celu zdalnego nadzoru i serwisu. zapewni dostęp do obiektu i jego poszczególnych części, które mają związek z realizacją systemu PP zapewni energię elektryczną dla montaŝu systemu PP zapewni magazyn dla potrzeb montaŝu systemu PP. o wymiarach minimalnych: długość 5,5 m, szerokość 5 m, wysokość 2,5 m oraz magazyn suchy, zamykany na klucz. Prace stanowiące przedmiot postępowania WYKONAWCA będzie zobowiązany wykonać zgodnie z: 1) Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 roku, nr 112, poz. 654 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi, między innymi z: Sporządzono: r. Strona 20/71

ZAP.370/225-2/2013 Jasło, dnia r.

ZAP.370/225-2/2013 Jasło, dnia r. 130000.ZAP.370/225-2/2013 Jasło, dnia 19.04.2013 r. Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w

Bardziej szczegółowo

Organizację leczenia krwią określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012r. Dz. U. z dnia 04 stycznia 2013 r. Poz.

Organizację leczenia krwią określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012r. Dz. U. z dnia 04 stycznia 2013 r. Poz. Zadania Szpitalnego Banku Krwi Gospodarka krwią w podmiocie leczniczym 1 Organizację leczenia krwią określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012r. Dz. U. z dnia 04 stycznia 2013 r. Poz.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV IZOLACJA Materiał: pianka poliuretanowa - Grubość: 50mm dla modeli 150-500l, 70mm dla modeli 800-1000l - Gęstość 40kg/m³ Płaszcz: skay

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Załącznik 1 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W celu zabezpieczenia danych gromadzonych i przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich oraz jego systemie informatycznym, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ ZASILANIA UKŁADU KLIMATYZACJI

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ ZASILANIA UKŁADU KLIMATYZACJI SYSTHERM Danuta Gazińska S. J. 61-003 Poznań ul. Św. Wincentego 7 Tel. 61/85 07 550 Fax. 61/85 07 555 e-mail: serwis@systherm.pl www.systherm.pl Konto: Raiffeisen Bank Polska S.A. Nr 08 1750 1019 0000

Bardziej szczegółowo

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25/2005 Burmistrza Brzeszcz z dnia 21 czerwca 2005 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA URZĘDU GMINY W BRZESZCZACH Podstawa prawna: - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 19. Postępowanie z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi

Załącznik nr 19. Postępowanie z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi Załącznik nr 19 Postępowanie z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi Styczeń 2008 Spis Treści 1 Postępowanie z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi w miejscu ich powstania... 3 1.1 Identyfikacja i klasyfikowanie

Bardziej szczegółowo

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o. ul. 22 Stycznia 41, Wyrzysk

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o. ul. 22 Stycznia 41, Wyrzysk sygn. ZP/382-02/PP/2015 Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania zadane w trakcie postępowania dotyczy: konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania na rzecz Udzielającego Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Katowice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Katowice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie nr 375888 2016 z dnia 2016 12 29 r. Katowice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: Data: SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot i tryb prowadzenia konkursu

I. Przedmiot i tryb prowadzenia konkursu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Zespół Lecznictwa Otwartego w Kietrzu ul. Kościelna 1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot i tryb prowadzenia konkursu

I. Przedmiot i tryb prowadzenia konkursu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Zespół Lecznictwa Otwartego w Kietrzu ul. Kościelna 1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki

Bardziej szczegółowo

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny 1 003 SMOKE MASTER Panel kontrolny (dla regulacji ciśnienia w układach napowietrzania klatek schodowych) SMPZ-3 Skala x:x Panel kontrolny służy do zdalnej kontroli systemu regulacji ciśnienia SMOKE MASTER

Bardziej szczegółowo

Kasy pancerne KP, klasa IV-V

Kasy pancerne KP, klasa IV-V Zastosowanie: Kasy pancerne KP są produktami o bardzo wysokiej klasie odporności na włamanie. MoŜna w nich przechowywać wszystkie cenne przedmioty, dzieła sztuki i waŝne dokumenty. SłuŜą teŝ do przechowywania

Bardziej szczegółowo

Interface sieci RS485

Interface sieci RS485 Interface sieci RS85 Model M-07 do Dydaktycznego Systemu Mikroprocesorowego DSM-5 Instrukcja uŝytkowania Copyright 007 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeŝone MicroMade Gałka i Drożdż

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr Wzór na świadczenie usług medycznych

Umowa Nr Wzór na świadczenie usług medycznych Nr sprawy: 1/KMED/DCZP/2013/K Załącznik nr 5 do SWK Umowa Nr Wzór na świadczenie usług medycznych zwana w dalszej części Umową zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ BUDYNKU URZĘDU GMINY ORAZ POMIESZCZEŃ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIEBYLCU

PROJEKT WYKONAWCZY REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ BUDYNKU URZĘDU GMINY ORAZ POMIESZCZEŃ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIEBYLCU PROJEKT WYKONAWCZY REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ BUDYNKU URZĘDU GMINY ORAZ POMIESZCZEŃ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIEBYLCU Inwestor : Gmina Niebylec Zleceniodawca: Gmina Niebylec Wykonawca: Bielenda Wojciech

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: PARAMETRY ŚRODOWISKOWE PODLEGAJĄCE KONTROLI 1. sygnalizacja przekroczenia wartości progowej

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKATOR. NUMER REGON lub KSIĘGA REJESTROWA. 1.Rodzaj szpitala : szpital kliniczny szpital resortowy wojewódzki szpital specjalistyczny

IDENTYFIKATOR. NUMER REGON lub KSIĘGA REJESTROWA. 1.Rodzaj szpitala : szpital kliniczny szpital resortowy wojewódzki szpital specjalistyczny ANEKS 7 WZÓR ANKIETY IDENTYFIKATOR NUMER REGON lub KSIĘGA REJESTROWA 1.Rodzaj szpitala : szpital kliniczny szpital resortowy wojewódzki szpital specjalistyczny szpital specjalistyczny szpital powiatowy

Bardziej szczegółowo

1. PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY MIN 6 PÓŁKOWY

1. PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY MIN 6 PÓŁKOWY 1. PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY MIN 6 PÓŁKOWY Przeznaczenie: Piec konwekcyjno-parowy przeznaczony jest do prowadzenia obróbki termicznej potraw w zakresie pracy: a) gotowanie w parze w temperaturze 30 130 o

Bardziej szczegółowo

Piekarskim Centrum Medycznym Sp. z o. o. Prezesa Zarządu - dr inż. Anitę Wardzyk-Kulińską nazwa zakładu/siedziba działającym osoba reprezentująca

Piekarskim Centrum Medycznym Sp. z o. o. Prezesa Zarządu - dr inż. Anitę Wardzyk-Kulińską nazwa zakładu/siedziba działającym osoba reprezentująca Załącznik nr 5 do Szczegółowych Warunków /wzór umowy na świadczenie usług zdrowotnych z zakresu laboratoryjnej diagnostyki medycznej i mikrobiologicznej oraz badań hormonalnych / UMOWA Nr... zawarta w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych

Bardziej szczegółowo

mcr ZIPP przeciwpożarowe zawory odcinające przeznaczenie 8.1. dokumenty dopuszczające 8.2. odporność ogniowa 8.3. wersje 8.4. zastosowanie 8.5.

mcr ZIPP przeciwpożarowe zawory odcinające przeznaczenie 8.1. dokumenty dopuszczające 8.2. odporność ogniowa 8.3. wersje 8.4. zastosowanie 8.5. 8.1. przeznaczenie Zawory przeciwpożarowe typu mcr ZIPP są przeznaczone do oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku oraz do transferu (przepływu) powietrza przez przegrody budowlane i zapewnienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA WYKONANIE USŁUG MEDYCZNYCH

UMOWA NA WYKONANIE USŁUG MEDYCZNYCH Załącznik nr 8 do siwz UMOWA NA WYKONANIE USŁUG MEDYCZNYCH zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin pl. Armii Krajowej Nr 1 w Szczecinie którą reprezentuje: Ryszard Słoka - Sekretarz

Bardziej szczegółowo

Formularz nr 1. Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2

Formularz nr 1. Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2 Formularz nr 1 Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2 Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z Ogłoszeniem o konkursie ofert na usługi medyczne oraz zapoznałem się warunkami konkursu ofert.

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 5 2012-08-01 14:53 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 161175-2012 z dnia 2012-07-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Poznań 1. Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów oraz usług, za pomocą

Bardziej szczegółowo

KO/BP/02/2010 Załącznik nr 1

KO/BP/02/2010 Załącznik nr 1 KO/BP/02/2010 Załącznik nr 1 OFERTA W związku z ogłoszeniem konkursu ofert na wykonywanie badań profilaktycznych dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie: 1. Oferujemy wykonanie badań

Bardziej szczegółowo

116/PNP/SW/2014 Załącznik nr 1 do SIWZ formularz asortymentowo cenowy

116/PNP/SW/2014 Załącznik nr 1 do SIWZ formularz asortymentowo cenowy Część nr 1 Transport Pacjenta Opis przedmiotu zamówienia: 1. Usługi transportu medycznego i sanitarnego polegać będą na: a. wykonywaniu przewozów pacjentów, osób wymagających specjalnych warunków transportu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi DR i DRP Strona 1/5

Instrukcja obsługi DR i DRP Strona 1/5 Instrukcja obsługi DR i DRP Strona 1/5 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 3A tel +48 32/ 231 16 14, +48 32/ 231 16 13; fax +48 32/ 231 07 51; email: power@mpl.pl, http://www.power.mpl.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ RAMOWY WZÓR UMOWY

Załącznik nr 6 do SIWZ RAMOWY WZÓR UMOWY Załącznik nr 6 do SIWZ RAMOWY WZÓR UMOWY 1 Przedmiot umowy. Postanowienia ogólne. 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie praw i obowiązków Stron związanych ze sprzedaŝą Zamawiającemu energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. ( postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych)

O G Ł O S Z E N I E. ( postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych) O G Ł O S Z E N I E ( postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych) Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku zwraca się z zapytaniem ofertowym na usługę, pod nazwą : Usługi pocztowe w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST STO - 01 INSTALACJA KLIMATYZACJI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST STO - 01 INSTALACJA KLIMATYZACJI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST STO - 01 INSTALACJA KLIMATYZACJI 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące montaŝu instalacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ANNĘ TREPKA

UMOWA NR ANNĘ TREPKA UMOWA NR Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: DYREKTORA ANNĘ TREPKA działającego

Bardziej szczegółowo

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego:

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego: Wykonywanie usług utrzymania i obsługi, tj. okresowych przeglądów i konserwacji systemu gwarantowanego zasilania i klimatyzacji, w tym z UPS i systemem wizualizacji i sterowania (BMS) I. Wykonywanie przeglądów

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy:24/tsan/dczp/2012/k. Umowa Nr ( wzór) na świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego

Nr sprawy:24/tsan/dczp/2012/k. Umowa Nr ( wzór) na świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego Nr sprawy:24/tsan/dczp/2012/k Załącznik nr 5 do SWK Umowa Nr ( wzór) na świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego zwanej w dalszej treści Umową, zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Procedura nr 195.101 Wersja nr 5 Strona 2/6 1. CEL PROCEDURY Procedura ma za zadanie ujednolicenie sposobu pobierania, przysyłania i przyjmowania próbek krwi wymagających opracowania w Pracowni Serologicznej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCJI I BUDOWNICTWA INWEST-BUD 62-510 Konin, ul. Poznańska 74 Tel.245-67-88 Specyfikacja techniczna Obiekt: Ratusz Miejski w Koninie. Temat: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. dotyczący udzielania świadczeń zdrowotnych przez okres 36 miesięcy obejmujących pacjentów Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ

FORMULARZ OFERTOWY. dotyczący udzielania świadczeń zdrowotnych przez okres 36 miesięcy obejmujących pacjentów Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ Załącznik nr 1 Pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY dotyczący udzielania świadczeń zdrowotnych przez okres 36 miesięcy obejmujących pacjentów Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ PRZEDMIOT OFERTY: na

Bardziej szczegółowo

Transport próbek materiału biologicznego do laboratorium

Transport próbek materiału biologicznego do laboratorium ZP/9//2014 Załącznik nr 8 do SIWZ PROCEDURA WEWNĘTRZNA SZPITAL IM.ŚW.JADWIGI Śl. W TRZEBNICY ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABATORYJKNEJ Ul.Prusicka 55 55-100 Trzebnica Autor : Lilla Rejek Do użytku zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

KONDYGNACJA IV SEGMENT A

KONDYGNACJA IV SEGMENT A Zestawienie pomieszczeń podlegających przebudowie w Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej 72, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Bardziej szczegółowo

DZPZ/333/88 PN/ 2013 Olsztyn, 17 grudnia 2013 r.

DZPZ/333/88 PN/ 2013 Olsztyn, 17 grudnia 2013 r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. śołnierska 18 10 561 Olsztyn ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Napęd drzwiowy DDS 54/500

Napęd drzwiowy DDS 54/500 Dokumentacja techniczno-ruchowa Napęd drzwiowy DDS 54/500 D + H z a s t r z e g a s o b i e p r a w o d o z m i a n t e c h n i c z n y c h D+H Polska Sp. z o.o. ul. Polanowicka 54 51-180 Wrocław tel.071/323-52-50

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA przetwarzania danych osobowych systemu informatycznego Urzędu Miejskiego w Kozienicach

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA przetwarzania danych osobowych systemu informatycznego Urzędu Miejskiego w Kozienicach Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/2006 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 29.12.2006 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA przetwarzania danych osobowych systemu informatycznego Urzędu Miejskiego w Kozienicach Podstawa

Bardziej szczegółowo

Centralka Domofonu Telefonicznego CDT66-1, CDT66-2

Centralka Domofonu Telefonicznego CDT66-1, CDT66-2 Centralka Domofonu Telefonicznego CDT66-1, CDT66-2 IT - Informacja Techniczna Aktualizacja 051214 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Powstańców śląskich 5, tel/fax (32) 754 54 54, 754 54 55, 643

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do s.i.w.z. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaŝ oraz uruchomienie ekipowych wagomieszarek do pobierania krwi, wraz z urządzeniami niezbędnymi do radiowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Akademia Sztuki w Szczecinie 70-562 Szczecin, pl. Orła Białego 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Akademia Sztuki w Szczecinie 70-562 Szczecin, pl. Orła Białego 2 1 Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa i montaż elektromagnetycznego systemu zabezpieczającego zbiory przed kradzieżą w budynku Akademii Sztuki w Szczecinie przy placu Orła Białego 2 Adres inwestycji:

Bardziej szczegółowo

Spis treści Spis rysunków

Spis treści Spis rysunków Projekt został wykonany przez: Usługi Projektowo Wykonawcze D. W. Kolassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błota, Murowaniec, ul. Opalowa 16 www.elk-komp.pl email: wkolassa@tlen.pl tel./fax (52) 3248504,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH Załącznik Nr 1 Do ZARZĄDZANIA NR 9/2011 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH Podstawa prawna: - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

ANALIZATOR HEMATOLOGICZNY Nazwa i typ aparatu : główny... / zapasowy Producent: główny.../ zapasowy...

ANALIZATOR HEMATOLOGICZNY Nazwa i typ aparatu : główny... / zapasowy Producent: główny.../ zapasowy... PAKIET I ZADANIE 2 ANALIZATOR HEMATOLOGICZNY Nazwa i typ aparatu : główny... / zapasowy Producent: główny.../ zapasowy... ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH ANALIZATORA GŁÓWNEGO I ZAPASOWEGO Lp. OPIS PARAMETRÓW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI MONITORINGU.

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI MONITORINGU. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projektowanie, nadzór, kosztorysowanie ul. Kelles Krauza 13 lok.u-7 26-600 Radom Tel. 0502 469 886, 0502 575 018,510256808 e-mail: projekty@proelektryk.pl 1 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

TAK innych szpitalnych naczyń sanitarnych, ładowana od frontu. TAK kaŝdego cyklu pracy

TAK innych szpitalnych naczyń sanitarnych, ładowana od frontu. TAK kaŝdego cyklu pracy ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 2 MYJNIA-DEZYNFEKTOR, ZESTAW MEBLOWY Z MYJNIĄ-DEZYNFEKTOREM Nazwa i typ oferowanego urządzenia: Producent/kraj pochodzenia: Rok

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW Przed rejestracją w module ebok naleŝy uwaŝnie przeczytać poniŝszy regulamin. Rejestrując się, Klient potwierdza, Ŝe zapoznał się z treścią

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego. Toruń, dnia 16.06.2015 r. SSM.DZP.200.44.2015 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego. Na podstawie art. 38 ust. 4 prawo

Bardziej szczegółowo

2/PNP/SW/2011 Załącznik nr 1 do SIWZ Wzór formularza asortymentowo cenowego

2/PNP/SW/2011 Załącznik nr 1 do SIWZ Wzór formularza asortymentowo cenowego Część nr 1 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i kalibratorów oraz materiałów zuŝywalnych Lp Wartość netto Nazwa asortymentu 1 DzierŜawa analizatora immunochemicznego (parametry graniczne analizatora

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. na wykonanie usługi poniŝej euro

FORMULARZ OFERTY. na wykonanie usługi poniŝej euro ..., dnia (miejscowość) FORMULARZ OFERTY na wykonanie usługi poniŝej 14 000 euro l. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego Spis zawartości. Strona tytułowa Spis treści Opis techniczny Informacja do Bioz Rysunki: - Projekt instalacji elektrycznej rzut parteru E-1 Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM JAKO OGNIWO PROFILAKTYKI

LABORATORIUM JAKO OGNIWO PROFILAKTYKI II MAŁOPOLSKA KONFERENCJA SZPITALI PROMUJĄCYCH ZDROWIE MGR JOANNA FIJOŁEK BUDOWA SYSTEMU JAKOŚCI W LABORATORIACH MEDYCZNYCH W OPARCIU O SYSTEMY INFORMATYCZNE LABORATORIUM A CELE PROGRAMU SZPITALI PROMUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA PORTIERNI. GIMNAZJUM nr 2 ul. Wejherowska 1 81-814 SOPOT OBIEKT: BRANśA:

PROJEKT WYKONAWCZY. TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA PORTIERNI. GIMNAZJUM nr 2 ul. Wejherowska 1 81-814 SOPOT OBIEKT: BRANśA: Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowo Handlowe ul. Pomorska 43/10, 81-314 GDYNIA tel. 58-661-63-22 PROJEKT WYKONAWCZY Egz. nr 4 Nr projektu 07/04/2011 TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy NAJMU I DZIERśAWY (Załącznik Nr 4)

Wzór Umowy NAJMU I DZIERśAWY (Załącznik Nr 4) Wzór Umowy NAJMU I DZIERśAWY (Załącznik Nr 4) zawarta w dniu... 2013 r. w Rabce-Zdroju pomiędzy: Śląskim Centrum Rehabilitacyjno Uzdrowiskowym im. dr. A. Szebesty w Rabce Zdroju sp. z o.o., ul. Dietla

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY AUTOMATYKI 04-713 Warszawa ul.śegańska 16/6 tel.// fax (22) 812-42-22 (22) 812-42-32 www.elmi.pl www.medok.pl info@elmi.pl

SYSTEMY AUTOMATYKI 04-713 Warszawa ul.śegańska 16/6 tel.// fax (22) 812-42-22 (22) 812-42-32 www.elmi.pl www.medok.pl info@elmi.pl ELMI SYSTEMY AUTOMATYKI 04-713 Warszawa ul.śegańska 16/6 tel.// fax (22) 812-42-22 (22) 812-42-32 www.elmi.pl www.medok.pl info@elmi.pl ZałoŜenia systemu MEDOK dla Bloku Operacyjnego BO System Medok BO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DETEKTOR INDUKCYJNY Z SYGNALIZACJĄ AKUSTYCZNĄ ORAZ OPTYCZNĄ METEK MD-22. # wersja 1.

INSTRUKCJA OBSŁUGI DETEKTOR INDUKCYJNY Z SYGNALIZACJĄ AKUSTYCZNĄ ORAZ OPTYCZNĄ METEK MD-22. # wersja 1. INSTRUKCJA OBSŁUGI DETEKTOR INDUKCYJNY Z SYGNALIZACJĄ AKUSTYCZNĄ ORAZ OPTYCZNĄ METEK MD-22 #03259 www.atel.com.pl/produkt.php?hash=03259 wersja 1.1 Wstęp Detektor metali i przewodów pod napięciem słuŝy

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiotem zamówienia jest:

I. Przedmiotem zamówienia jest: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa gazów medycznych wraz z wynajem zbiornika i butli do tychŝe gazów do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku- Zdroju. I. Przedmiotem zamówienia jest: 1. Zadanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ I. Opieka nad serwerami TAK/NIE 1 Prace konserwacyjne przynajmniej dwa razy do roku (prócz rakcji na awarie) Całodobowy monitoring pracy

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia 2008 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia 2008 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw 1) PROJEKT U S T A W A z dnia 2008 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik nr 5 do Regulaminu Zawarta w dniu.. roku w Gorzowie Wlkp. Pomiędzy: Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

mh-s4 Czterokanałowy moduł czujników temperatury systemu F&Home.

mh-s4 Czterokanałowy moduł czujników temperatury systemu F&Home. KARTA KATALOGOWA mh-s4 Czterokanałowy moduł czujników temperatury systemu F&Home. Moduł mh-s4 jest czterokanałowym wejściem sensorów (czujników) temperatury rozlokowanych w budynku. Czujnikami są elementy

Bardziej szczegółowo

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE TOM III INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE Projekt wykonawczy Instalacje przeciwpoŝarowe - oddymianie. MontaŜ instalacji teletechnicznych sterowania klapami odymiającymi klatek schodowych K1 i K2.

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2009 Kierownika GOPS z dnia 10 lutego 2009 r. Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku Realizując postanowienia

Bardziej szczegółowo

DISPERMAT VL Disperser High Speed Vacuum

DISPERMAT VL Disperser High Speed Vacuum DISPERMAT VL Disperser High Speed Vacuum Mieszalnik laboratoryjny do wytwarzania dyspersji pod zmniejszonym ciśnieniem do urządzeń DISPERMAT Opis urządzenia: DISPERMAT VL to mieszalnik próŝniowy do zastosowań

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna Sprzętu

Specyfikacja techniczna Sprzętu Załącznik nr 1 do Istotnych Postanowień Umowy Specyfikacja techniczna Sprzętu CZĘŚĆ III PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - DRUKARKI KODÓW KRESKOWYCH I CZYTNIKI KODÓW KRESKOWYCH 3.1 DRUKARKA KODÓW KRESKOWYCH BP, Liczba

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK.NR 5 Projekt umowy Umowa o wykonywanie świadczeń usług pielęgniarskich

ZAŁĄCZNIK.NR 5 Projekt umowy Umowa o wykonywanie świadczeń usług pielęgniarskich ZAŁĄCZNIK.NR 5 Projekt umowy Umowa o wykonywanie świadczeń usług pielęgniarskich zawarta w dniu... r. w Przatówku, pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej w Przatówku, Przatówek 1, 98-240 Szadek, zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: UMOWA zawarta dnia:.. r. w Chełmnie na dostawę wraz z montaŝem oraz wykonaniem niezbędnych robót budowlanych dotyczących monitoringu wizyjnego na terenie miasta Chełmna. pomiędzy: Gminą Miasta Chełmna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 5/2012 Dyrektora Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim z dnia 1 marca 2012 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Woźna Wyświetlacz LED. Instrukcja obsługi

Elektroniczna Woźna Wyświetlacz LED. Instrukcja obsługi Elektroniczna Woźna Wyświetlacz LED Instrukcja obsługi Wyświetlacz LED Wyświetlacz przeznaczony jest do współpracy ze sterownikiem dzwonków szkolnych Elektroniczna Woźna. SłuŜy do wyświetlania bieŝącego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI INWESTOR: POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISK UL.

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT- Umowa nr..

- PROJEKT- Umowa nr.. - PROJEKT- Umowa nr.. zawarta w dniu r. w Katowicach pomiędzy: Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul.

Bardziej szczegółowo

PZS-O/IV/01/ /2011 r. Oleśnica, dnia 02 grudnia 2011 r. Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

PZS-O/IV/01/ /2011 r. Oleśnica, dnia 02 grudnia 2011 r. Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia PZS-O/IV/01/ /2011 r. Oleśnica, dnia 02 grudnia 2011 r. Wszyscy Wykonawcy Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. dostawa odczynników i materiałów zuŝywalnych wraz z dzierŝawą analizatorów

Bardziej szczegółowo

Miejski Szpital Zespolony

Miejski Szpital Zespolony ZMIANA SIWZ DOT. POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA usługi transportu sanitarnego. SPRAWA NR DZZ-382-37/17 OLSZTYN, DN. 25.07.2017 R. Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Instrukcji UMOWA NA WYKONANIE USŁUG MEDYCZNYCH

Załącznik nr 5 do Instrukcji UMOWA NA WYKONANIE USŁUG MEDYCZNYCH Załącznik nr 5 do Instrukcji UMOWA NA WYKONANIE USŁUG MEDYCZNYCH zawarta w dniu... 2016 r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin pl. Armii Krajowej Nr 1 w Szczecinie NIP: 851-030-94-10 którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I ZASADY SERWISU APLIKACJI (OPROGRAMOWANIA UśYTKOWEGO) KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

WARUNKI I ZASADY SERWISU APLIKACJI (OPROGRAMOWANIA UśYTKOWEGO) KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO Załącznik nr 1 do umowy Nr... z dnia... na serwis aplikacji Krajowego Rejestru Karnego w roku 2008. WARUNKI I ZASADY SERWISU APLIKACJI (OPROGRAMOWANIA UśYTKOWEGO) KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO 1. Wstęp Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr WSzS/DLL/./2014 (projekt)

Umowa nr WSzS/DLL/./2014 (projekt) Załącznik Nr 2 Umowa nr WSzS/DLL/./2014 (projekt) na wykonywanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie transportu sanitarnego wraz z opieką medyczną (usług transportu sanitarnego) dla potrzeb Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2/1 Formularz cenowy

Załącznik Nr 2/1 Formularz cenowy Załącznik Nr 2/1 Formularz cenowy Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilość cena Jedn. Wartość Podatek Wartość brutto Nazwa Produktu Producent Netto netto VAT od (kol. (6x kol 7) (kol. 4 x 5) wartości z + kol

Bardziej szczegółowo

Klasa S1 do przechowywania wartości pod nadzorem wg PN-EN 14450:2006 Do przechowywania broni i amunicji wg KT/101/IMP/2004(6)

Klasa S1 do przechowywania wartości pod nadzorem wg PN-EN 14450:2006 Do przechowywania broni i amunicji wg KT/101/IMP/2004(6) SEJFY KOLIBER klasa S1 Zastosowanie : Rodzina Koliber to nowoczesne, wysokiej jakości modele sejfów do uŝytku domowego i biurowego. Odpowiednie do przechowywania dokumentów, biŝuterii, broni, amunicji,

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy al. Niepodległości 188B, Warszawa PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy al. Niepodległości 188B, Warszawa PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik nr 1 Zamawiający: Adres: Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

Rys Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik

Rys Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik I. ZUS 1.1. Instalacja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik. Przesyłanie dokumentów elektronicznych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych moŝe być realizowane przez uŝytkowników posiadających zainstalowaną

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY

- 3 - OPIS TECHNICZNY - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, oraz cwu w adaptowanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej połoŝonej w Mszanie przy ul. Sportowej 3, dz. 1809/119;

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wielofunkcyjne powinny umoŝliwiać kopiowanie oraz sieciowe drukowanie i skanowanie, o minimalnych parametrach technicznych:

Urządzenia wielofunkcyjne powinny umoŝliwiać kopiowanie oraz sieciowe drukowanie i skanowanie, o minimalnych parametrach technicznych: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowych (rok produkcji: 2011) urządzeń wielofunkcyjnych i niszczarek na potrzeby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział

Bardziej szczegółowo

INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POśARU W BUDYNKACH DOMÓW STUDENCKICH DS-5 I DS-10

INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POśARU W BUDYNKACH DOMÓW STUDENCKICH DS-5 I DS-10 Zał. II PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY PRZEBUDOWY INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POśARU W BUDYNKACH DOMÓW STUDENCKICH DS-5 I DS-10 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Politechnika Gdańska, Osiedle Studenckie DS

Bardziej szczegółowo

w zakresie opisu badań tomografii komputerowej w systemie teleradiologii

w zakresie opisu badań tomografii komputerowej w systemie teleradiologii UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach ul. Szpitalna 8 17-300 Siemiatycze e-mail: zamowienia.publiczne@spzozsiemiatycze.pl strona internetowa: www.spzozsiemiatycze.pl

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

SZAFKI NAWIEWNE KLIMOR /15. GDYNIA, Maj 2006r KARTA INFORMACYJNA KI K.234 STRONA SZAFKI NAWIEWNE TYPU: SJZ; SJAZ; SDZ; SDAZ; SEZ; SEAZ GDYNIA

SZAFKI NAWIEWNE KLIMOR /15. GDYNIA, Maj 2006r KARTA INFORMACYJNA KI K.234 STRONA SZAFKI NAWIEWNE TYPU: SJZ; SJAZ; SDZ; SDAZ; SEZ; SEAZ GDYNIA 2006 1/15 SZAFKI NAWIEWNE JEDNOPRZEWODOWE DWUPRZEWODOWE ELEKTRYCZNE TYP: SJZ; SJAZ TYP: SDZ; SDAZ TYP: SEZ; SEAZ, Maj 2006r Spis treści: 2006 2/15 strona 1. Informacje ogólne 3 2. Sposób oznaczania 3 3.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii

UMOWA nr na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii UMOWA nr...2016 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii zawarta w dniu... roku w Szczecinie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... / /2009 (WZÓR)

UMOWA nr... / /2009 (WZÓR) UMOWA nr... / /2009 (WZÓR) Załącznik nr 5 do Specyfikacji zamówienia z dnia 07.12.2009 r. zawarta w dniu roku w Rabce - Zdrój pomiędzy Górnośląskim Ośrodkiem Rehabilitacji Dzieci im. Dr A. Szebesty w Rabce

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Rozdział I. Postanowienia ogólne. Rozdział II. Cele i zadania podmiotu. Rozdział III. Struktura organizacyjna. SPIS TREŚCI Rozdział IV. Zakres

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 10 602 szt. wodomierzy domowych i przemysłowych oraz dostawa 15 182 szt. modułów radiowych do zdalnego odczytywania wodomierzy obejmująca

Bardziej szczegółowo