UDZIELANYCH NA RZECZ PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE W OKRESIE OD R. DO R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UDZIELANYCH NA RZECZ PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE W OKRESIE OD 01.04.2013 R. DO 31.03.2016 R."

Transkrypt

1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ, MIKROBIOLOGII I SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ WRAZ Z DZIERśAWĄ POMIESZCZEŃ ORAZ INSTALACJĄ SIECI POCZTY PNEUMATYCZNEJ (SWKO) UDZIELANYCH NA RZECZ PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE W OKRESIE OD R. DO R. prowadzonego w trybie konkursu ofert na podstawie ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654 z 2011 r.), ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. nr 164 poz z 2008 r.) I. ORGAN OGŁASZAJĄCY KONKURS Zarząd Szpitala Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. ul. Wójta Radtkego Gdynia II. PRZEDMIOT KONKURSU Ilekroć w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert mowa o: 1) Udzielającym zamówienie - naleŝy rozumieć Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o., ogłaszający konkurs na świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologicznej i serologii transfuzjologicznej wraz z dzierŝawą pomieszczeń i instalacją sieci poczty pneumatycznej, 2) Przyjmującym zamówienie - naleŝy rozumieć podmiot uprawniony, wybrany w drodze konkursu ofert, któremu udzielane jest zamówienie, o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654). 3) SWKO - naleŝy rozumieć Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologicznej i serologii transfuzjologicznej wraz z dzierŝawą pomieszczeń i instalacją sieci poczty pneumatycznej. 4) Oferencie - naleŝy rozumieć ubiegającego się o zamówienie na świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologicznej i serologii transfuzjologicznej, wraz z dzierŝawą pomieszczeń i instalacją sieci poczty pneumatycznej. Sporządzono: r. Strona 1/71

2 2.1 OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU Przedmiotem konkursu jest: 1. Całodobowe, ciągłe - przez 7 dni w tygodniu, udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologicznej i serologii transfuzjologicznej na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWKO (zwanej w dalszej treści SWKO: umową na świadczenia zdrowotne). Szczegółowy zakres świadczeń, termin oraz szacunkową liczbę świadczeń będących przedmiotem konkursu określa załącznik nr 1 do SWKO. 2. Prowadzenie Banku Krwi zlokalizowanego w siedzibie Udzielającego Zamówienia na podstawie pełnomocnictwa szczególnego udzielonego przez Udzielającego Zamówienia w formie pisemnej na okres obowiązywania umowy na świadczenia zdrowotne. 3. Zapewnienie dostępu Udzielającemu Zamówienia do Banku Krwi. 4. DzierŜawa pomieszczeń przez okres obowiązywania umowy na świadczenia zdrowotne o łącznej powierzchni ok. 270 m 2 (słownie: dwieście siedemdziesiąt metrów kwadratowych) zlokalizowanych w budynku połoŝonym w Gdyni, przy ul. Wójta Radtkego 1 na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWKO. a) szczegółowe informacje o pomieszczeniach będących przedmiotem dzierŝawy wraz z określeniem: minimalnej ceny za 1m 2 miesięcznego czynszu dzierŝawnego zawiera załącznik nr 2 do SWKO,. 5. Instalacja sieci poczty pneumatycznej w budynkach Szpitala Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU Dotyczy świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologicznej i serologii transfuzjologicznej. 1. świadczenia zdrowotne objęte niniejszym konkursem udzielane będą w trybie zwykłym oraz w trybie cito (pilne). Wynik badań w trybie cito dostarczany będzie jednostce zlecającej do 1,0 godziny od odbioru materiału a gazometria do 0,5 godziny. Wynik badań w trybie zwykłym dostarczany będzie jednostce zlecającej zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWKO. Wykaz szczegółowy badań wraz ze wskazaniem typów badań zawiera załącznik nr 1 do SWKO. 2. świadczenia zdrowotne zlecane będą zgodnie z zakresem badań ujętych w załączniku nr 1 do SWKO lub w zakresie szerszym a wynikającym z aktualnych potrzeb Udzielającego Zamówienia (ilości badań określone w załączniku są ilościami orientacyjnymi określonymi na podstawie badań przeprowadzonych w 2012r.). 3. świadczenia zdrowotne objęte niniejszym konkursem udzielane będą na podstawie zleceń wystawianych przez Udzielającego Zamówienia, określających rodzaj badania oraz osoby Sporządzono: r. Strona 2/71

3 uprawnione w jego imieniu do wystawiania zleceń na formularzu, którego wzór Udzielający Zamówienia określi w drodze porozumienia z Przyjmującym Zamówienie. 4. świadczenia zdrowotne wykonywane będą w pomieszczeniach laboratorium Udzielającego Zamówienia znajdujących się w pomieszczeniach o powierzchni ok. 270 m 2, zlokalizowanych w budynku Szpitala Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o., przy ul. Wójta Radtkego 1, na I piętrze. Pomieszczenia te zostaną oddane w dzierŝawę Przyjmującemu Zamówienie na podstawie umowy dzierŝawy obowiązującej przez okres trwania umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i serologii transfuzjologicznej oraz na warunkach określonych w niniejszej specyfikacji. Udzielający Zamówienia dopuszcza moŝliwość wykonywania badań przez podwykonawców wskazanych przez Przyjmującego Zamówienie, za których przejmuje on pełną odpowiedzialność w zakresie wykonania przedmiotu konkursu, w zakresie wskazanym przez Przyjmującego Zamówienie i zaakceptowanego przez Udzielającego Zamówienia. 5. świadczenia zdrowotne wykonywane będą przy uŝyciu sprzętu laboratoryjnego dostarczonego przez Przyjmującego Zamówienie, zapewniającego wysoką jakość uzyskiwanych wyników i posiadającego atesty oraz certyfikaty dopuszczenia do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia. 6. świadczenia zdrowotne wykonywane będą przez wykwalifikowane osoby, przy zapewnieniu dostępności diagnosty laboratoryjnego 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych. Zestawienie osób wraz z określeniem ich specjalizacji przedstawi Przyjmujący zamówienie. Szpik oceniany będzie przez lekarza hematologa (lekarz medycyny posiadający podspecjalizację z hematologii). Preparaty mikrobiologiczne konsultowane w miarę zgłaszanych potrzeb przez lekarza mikrobiologa. 7. wyniki badań przesyłane będą niezwłocznie drogą elektroniczną; termin zainstalowania w laboratorium Udzielającego zamówienie systemu komputerowego nastąpi w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy na świadczenia zdrowotne. Wyniki w formie papierowej wykonywane na koszt Przyjmującego zamówienie odbierane będą w wyznaczonym miejscu w siedzibie Udzielającego zamówienie. 8. świadczenia zdrowotne wykonywane będą przy uŝyciu wszystkich potrzebnych materiałów do wykonywania usług zapewnionych przez Przyjmującego zamówienie m.in. systemów próŝniowych oraz podłoŝy transportowych, a w szczególności: odczynników, igieł, kubków testów, pojemników druków skierowań słuŝących do pobierania materiałów biologicznych, których wartość wliczona będzie w cenę badań, odczynników, kalibratorów, surowic kontrolnych oraz części zuŝywalnych dopuszczonych do obrotu i spełniających wymagania określone w przepisach szczególnych. 9. świadczenia zdrowotne objęte niniejszym konkursem wykonywane będą na wysokim poziomie zgodnie z zasadami wiedzy medycznej i obowiązującymi standardami w danej dziedzinie medycyny oraz współczesnej wiedzy technicznej i analitycznej, normami umoŝliwiającymi akredytację i certyfikację, sztuką i etyką zawodu, obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami umowy, przy zachowaniu naleŝytej staranności oraz nieprzerwanej pracy na rzecz Udzielającego zamówienia. Sporządzono: r. Strona 3/71

4 10. oferent zapewni funkcjonalność swojego sytemu informatycznego umoŝliwiającą zlecanie badań laboratoryjnych oraz odbiór wyników drogą elektroniczną w trybie online na poszczególnych, wskazanych przez Zamawiającego oddziałach szpitala. Dla zabezpieczenia takich funkcji Oferent zapewni odpowiedni sprzęt elektroniczny w postaci zestawów komputerowych z odpowiednim osprzętem i oprogramowaniem w ilości 16 stanowisk komputerowych 11. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany będzie do przekazywania wiedzy technicznej i analitycznej umoŝliwiającej Udzielającemu Zamówienia utrzymanie akredytacji, certyfikacji poprzez spełnienie przez Przyjmującego Zamówienie standardów dla laboratorium opisanych w Zestawie Standardów Akredytacyjnych Kraków 2009 Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, z uwagi na posiadany przez Udzielającego Zamówienie Certyfikat Akredytacji Szpitali nadany przez Ministra Zdrowia, jak i Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań Normy PN EN ISO 9001:2009. Wskazane jest, aby Przyjmujący Zamówienie wdroŝył standardy Normy PN-EN ISO 15189:2003 dla laboratorium w ciągu pierwszych 2 lat trwania umowy w zakresie podstawowym 20 parametrów badania najczęściej zlecane przez Udzielającego Zamówienie. 12. Przyjmujący Zamówienie utrzyma dotychczasowy profil badań wykonywanych na potrzeby Udzielającego Zamówienia oraz zapewni organizację wszelkich badań wymagających wykonania poza siedzibą Udzielającego Zamówienia. 13. W razie zaistnienia konieczności wykonywania innego rodzajowo badania (dotychczas nieznanego) innego niŝ określony w załączniku nr 1 do SWKO, Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do elastycznego reagowania na potrzeby Udzielającego Zamówienia, z koniecznością zawarcia pisemnego aneksu do umowy na świadczenia zdrowotne. 14. Określone w załączniku nr 1 do SWKO ilości badań są ilościami szacunkowymi i nie mogą stanowić podstawy roszczeń Przyjmującego zamówienia o zapłatę naleŝności z tytułu wykonanych świadczeń medycznych. 15. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany będzie w terminie do 30 września 2013 r. zainstalować sieć poczty pneumatycznej: System poczty pneumatycznej w Budynkach Szpitala Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. ma w załoŝeniu obejmować wszystkie kondygnacje i usprawniać przekazywanie materiału biologicznego z oddziałów szpitalnych do laboratorium. W skład systemu wchodzić będą dwa rurociągi główne pionowe, pierwszy zlokalizowany w budynku naroŝnikowym (R1), w skład tego rurociągu wejdzie osiem stacji nadawczoodbiorczych (S1-S8) zlokalizowanych na kaŝdej kondygnacji (od I do VIII piętra), drugi zostanie umieszczony w budynku głównym (R2), w jego skład wejdzie sześć stacji nadawczo-odbiorczych (S9-S14) znajdujących się na kaŝdej kondygnacji (od parteru do V piętra). Rurociągi pionowe zostaną połączone ze sobą na parterze w budynku naroŝnikowym przy pomocy rurociągu poziomego (RP), który prowadzi dalej do laboratorium. Izba Przyjęć Sporządzono: r. Strona 4/71

5 Planowych zostanie połączona z laboratorium za pomocą pionowego rurociągu (R3) oraz zainstalowanej na nim stacji nadawczo-odbiorczej (S15). W laboratorium znajdować się będzie stacja nadawczo-odbiorcza (S16) połączona z oddziałami szpitalnymi za pomocą rurociągu poziomego (RP) oraz z Izbą Przyjęć Planowych za pomocą rurociągu pionowego (R3). Maszynownia systemu poczty pneumatycznej zlokalizowana będzie w pomieszczeniach piwnicznych, z których poprowadzony będzie rurociąg zasilający RZ. Mapki z zaznaczonymi rurociągami i stacjami nadawczo-odbiorczymi stanowią załącznik nr 8 do SWKO. 16. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany będzie zapewnić nieprzerwany dostęp do analizatora parametrów krytycznych, który zlokalizowany będzie w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Udzielającego Zamówienie oraz zapewnić wykonywanie analiz glikemii z krwi mieszanej w trybie cito wykonywanych w laboratorium. 17. Przyjmujący Zamówienie zapewni kontrolę zewnątrz laboratoryjną dla 4 glukometrów, które są w posiadaniu Udzielającego Zamówienie Dotyczy świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki mikrobiologicznej 1. Świadczenia zdrowotne /określone w załączniku nr 1 do SWKO/ wykonywane będą w ustalonych przez Udzielającego Zamówienia w zakresach badań epidemiologicznych Szpitala, zgodnie z ustalonym programem w tym: monitoring bakteriologiczny Bloku Operacyjnego, wyznaczonych oddziałów i personelu (czyli wykonywanie badań mikrobiologicznych z prób czystościowych pobranych z powierzchni, powietrza i personelu /na nosicielstwo/ w przypadkach uzasadnionych epidemiologicznie lub dla zbadania prawidłowości wykonywania procedur higienicznych) 2. Analizy występowania w poszczególnych oddziałach szczepów bakteryjnych tzw. alertpatogenów i ich lekowraŝliwości przedstawiane będą Udzielającemu Zamówienie, 3. Dodatni wynik badania bakteriologicznego szczepów wymienionych w pkt. 2 przekazywany będzie niezwłocznie epidemiologowi szpitala lub pielęgniarce epidemiologicznej lub Starszemu Lekarzowi Szpitala, 4. Zapewniony zostanie udział przedstawiciela Przyjmującego Zamówienie, posiadającego kwalifikację lekarza mikrobiologa w Zespole ds. Kontroli ZakaŜeń Szpitalnych - spotkania odbywają się raz w miesiącu - Udzielającego zamówienia oraz ścisła współpraca z epidemiologiem i pielęgniarką epidemiologiczną szpitala, 5. Zapewniona zostanie współpraca Kierownika Laboratorium mikrobiologicznego Przyjmującego Zamówienie z kierownikami działów szpitala oraz pomoc w przypadkach trudności diagnostycznych, 6. Nadzorowana będzie prawidłowość pobierania materiału diagnostycznego przez personel Przyjmującego Zamówienie oraz szkolenie w powyŝszym zakresie, Sporządzono: r. Strona 5/71

6 7. Świadczenia zdrowotne wykonywane będą całodobowo, w zakresie przyjmowania materiału do badania mikrobiologicznego i ich wykonywania przez laboratorium - badań bakteriologicznych przez 7 dni w tygodniu (takŝe w dni wolne od pracy i święta), 8. Materiał do badania mikrobiologicznego odbierany będzie z siedziby Udzielającego zamówienia do godziny a dostarczanie wyników badań do siedziby Udzielającego zamówienia nastąpi własnym transportem Przyjmującego zamówienie do godziny dnia następnego; koszt transportu ponosi Przyjmujący zamówienie i musi być on wliczony w cenę oferty, 9. Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w przypadkach zleceń pilnych (cito) i całodobowe informowanie Udzielającego zamówienia telefoniczne przez 7 dni w tygodniu (takŝe w dni wolne od pracy i święta) o wynikach badań, 10. W przypadkach zleceń pilnych wykonywana będzie pełna identyfikacja bakteriologiczna i antybiogramy w moŝliwie najkrótszym czasie, a w przypadkach braku wzrostu kolonii z dostarczonego materiału w moŝliwie najkrótszym czasie poinformowanie o tym fakcie kierującego na badanie. 11. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany będzie do przygotowania raportów dotyczących tzw. alert patogenów, zgodnie z obowiązującymi przepisami Dotyczy prowadzenia Banku Krwi 1. prowadzenie Banku Krwi, odbywać się będzie na podstawie pełnomocnictwa szczególnego udzielonego w formie pisemnej na okres wykonywania świadczeń zdrowotnych objętych konkursem. Udzielający zamówienia udzieli pełnomocnictwa równieŝ do zakupów krwi i jej składników przeznaczonych do leczenia pacjentów Udzielającego zamówienia, w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 2. strony wspólnie wyznaczą pracownika Przyjmującego zamówienie na stanowisko Kierownika Banku Krwi i pracowni serologii transfuzjologicznej, w wymiarze pół etatu w dni powszednie (ok. 80h miesięcznie), który moŝe być z tego tytułu dodatkowo wynagradzany przez Udzielającego zamówienia, 3. prowadzenie Banku Krwi obejmuje: a) odbieranie zamówień na krew i jej składniki z oddziałów Szpitala, b) zakup w imieniu Udzielającego zamówienia krwi i jej składników zgodnie ze zbiorczymi oraz indywidualnymi zapotrzebowaniami składanymi przez oddziały Udzielającego zamówienia, c) odbieranie krwi i jej składników z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz przechowywanie krwi i jej składników do momentu ich wydania na oddziały szpitalne, Transport krwi odbywa się zgodnie przepisami prawa oraz z procedurą przywozu krwi przyjętą w Szpitalu tj.: - krew na ratunek w trybie natychmiastowym transportem zapewnionym przez Udzielającego zamówienie. - krew do planowanych zabiegów transportowana w przyjętym systemie przewozu. d) przekazywanie preparatów krwi wraz z wynikami badań tych preparatów oraz składniki krwi Oddziałom Udzielającego zamówienia, Sporządzono: r. Strona 6/71

7 e) wykonywanie badania prób zgodności serologicznej zamówionych preparatów krwi, f) nadzorowanie wielkości zapasów i kontrola terminów waŝności krwi i jej składników zgromadzonych na potrzeby własne Udzielającego zamówienie oraz wnioskowanie o zwroty nadwyŝek lub utylizację, g) kontrolę warunków przechowywania krwi i jej składników, zgodnie z obowiązującymi procedurami h) prowadzenie sprawozdawczości zuŝycia krwi i jej składników według miejsc ich powstawania, i) potwierdzanie faktu otrzymania krwi lub jej składników na fakturach będących podstawą rozliczenia pomiędzy Udzielającym zamówieniem, a jednostką publicznej słuŝby krwi, j) prowadzenie dokumentacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami (Dz. U. z 04 stycznia 2013 r. poz. 5) oraz zgodnie z zaleceniami Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, k) przechowanie zleceń wystawionych przez Udzielającego zamówienie i udostępniania ich do wglądu na wniosek Udzielającego zamówienie l) prowadzenie archiwizacji wszystkich zamówień na krew i jej składniki oraz prowadzenie ksiąŝki przychodów i rozchodów (zapewniającej identyfikację dawcy krwi i jej składników), m) w pozostałych sprawach dotyczących realizacji zadań Banku Krwi ma zastosowanie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami (Dz. U. z 04 stycznia 2013 r. poz. 5) n) Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie do zapewnienia specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do przechowywania krwi i jej składników wraz z zasilaczem awaryjnym UPS podtrzymującym napięcie przez okres min. 3h przy obciąŝeniu ciągłym o wartości 1kW (moc znamionowa UPS 1,5 kw) oraz przenośny sprzęt chłodniczy do przewozu krwi zgodnie z wymaganiami w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 04 stycznia 2013 r. poz. 5) 4. Koszty zakupu krwi i jej składników pokrywa Udzielający zamówienie Dotyczy dzierŝawy pomieszczeń: 1. Przedmiot konkursu obejmuje takŝe dzierŝawę pomieszczeń o łącznej powierzchni ok. 270 m2 (słownie: dwieście siedemdziesiąt metrów kwadratowych), zlokalizowanych w budynku Udzielającego Zamówienia, I piętro, połoŝonych w Gdyni, przy ul. Wójta Radtkego 1, będącym częścią Szpitala Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. przez okres Sporządzono: r. Strona 7/71

8 obowiązywania świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologicznej i serologii transfuzjologicznej. 2. Pomieszczenia o łącznej powierzchni ok. 270 m2 (słownie: dwieście siedemdziesiąt metrów kwadratowych) zlokalizowane w budynku Udzielającego Zamówienia połoŝonym w Gdyni, przy ul. Wójta Radtkego 1, będącym częścią Szpitala Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. będące laboratorium Udzielającego zamówienia, oddane w dzierŝawę Przyjmującemu zamówienie zostaną zwrócone po zakończeniu dzierŝawy w stanie nie pogorszonym niŝ wynikający z ich normalnej eksploatacji, 3. Pomieszczenia zostaną ubezpieczone przez Przyjmującego zamówienie (na własny koszt) od ognia i innych zdarzeń losowych przez okres trwania umowy. Przyjmujący zamówienie będzie zobowiązany do złoŝenia oryginału bądź uwierzytelnionej kopii umowy ubezpieczenia w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy dzierŝawy, 4. Wszelkie skutki istnienia faktycznych i prawnych uwarunkowań oraz procedur związanych z warunkami techniczno - lokalowymi przedmiotu dzierŝawy pod kątem planowanej działalności będzie ponosił Przyjmujący zamówienie. Obowiązany jest on sprawdzić dokładnie warunki lokalowo techniczno kosztowe przedmiotu dzierŝawy pod kątem wymogów dla swojej planowanej działalności, a ewentualne niezgodności pomiędzy stanem faktycznym a wymogami po podpisaniu umowy nie obciąŝają Udzielającego zamówienia, 5. DzierŜawa pomieszczeń jest odpłatna według stawki określonej w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji (czynsz dzierŝawny), przy czym Przyjmujący zamówienie będzie ponosił dodatkowe opłaty eksploatacyjne przez cały okres trwania umowy. Dodatkowe opłaty eksploatacyjne: Za energię elektryczną: zł brutto (zuŝycie energii z rok 2012 wyniosło kwh); Za wywóz odpadów: wydzierŝawiający zawiera osobną umowę; Za wywóz i utylizację odpadów medycznych: wydzierŝawiający zawiera osobną umowę; Za opłaty telekomunikacyjne: na podstawie bilingu; 6. Pomieszczenia podczas dzierŝawy będą utrzymywane na wysokim poziomie czystości z zachowaniem obowiązujących w Szpitalu procedur, 7. Konserwacja i naprawa sprzętu laboratoryjnego wykonywane będą przez Przyjmującego zamówienie na jego koszt, z częstotliwością zgodną z technologią uŝytkowania urządzeń i dokumentacją techniczną. 8. Za stan sanitarny i techniczny pomieszczeń i sprzętu, odpowiada Przyjmujący zamówienie, przy czym powinien posiadać dokumenty świadczące o prowadzeniu systematycznej kontroli parametrów pracy uŝywanego sprzętu laboratoryjnego oraz bieŝącej konserwacji. Sporządzono: r. Strona 8/71

9 Dotyczy poczty pneumatycznej: ZałoŜenia Program Funkcjonalno UŜytkowy Systemu Poczty Pneumatycznej W obiekcie kompleksie budynków Szpitala Św. Wincentego a Paulo Sp. z o. o. w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 1 planowany jest montaŝ wraz z uruchomieniem systemu transportu pneumatycznego, przeznaczonego do transportu próbek do badań laboratoryjnych w pojemnikach z oddziałów Szpitala do laboratorium oraz zwrotny transport pustych pojemników z laboratorium do oddziałów Szpitala. Planowany jest montaŝ systemu poczty pneumatycznej jednoliniowej, dwukierunkowej. Transport powinien odbywać się w systemie opartym na technologii zdalnego odczytu danych identyfikacyjnych w celu identyfikacji pojemników transportowych oraz uŝytkowników poczty pneumatycznej. System powinien umoŝliwiać automatyczne wysyłanie i powrót pojemników transportowych do ustalonych stacji pocztowych, w oparciu o informacje zapisane w technologii elektronicznej zakodowanej w pojemniku (kaŝdy pojemnik systemowy ma być wyposaŝony, na obu jego końcach, w trwale zabudowany, programowalny układ scalony - tzw. chip. W chipie będzie zaprogramowany adres stacji macierzystej i docelowej oraz unikatowy numer pojemnika w systemie poczty pneumatycznej. Dopuszczalne jest zastosowanie analogicznego systemu identyfikacji pojemników zapewniających identyczną lub zbliŝoną funkcjonalność). Systemy powinny uniemoŝliwiać wykorzystanie innych, niŝ systemowych (wyposaŝonych w zaprogramowany chip) pojemników transportowych lub przedmiotów obcych. W tym celu identyfikacja pojemnika na podstawie informacji zapisanych w chipie musi następować po jego umieszczeniu w stacji poczty pneumatycznej. Do napędu systemu poczty pneumatycznej słuŝyć mają dmuchawy lub dmuchawa trójfazowa o wydajności (mocy) pozwalającej na transport przesyłek o masie do 2 kg i z prędkością około od 3 m/s do 5 m/s. Z uwagi na konieczność precyzyjnego regulowania prędkości przepływu powietrza (prędkości transportowej pojemników), dmuchawy powinny być sterowane centralnie przez mikroprocesorową jednostkę sterującą systemem. Zalecane zastosowanie regulacji obrotów dmuchawy za pośrednictwem przetwornic częstotliwości przy czym dopuszcza się inne rozwiązania zapewniające odpowiedni poziom kontroli prędkości. Stacje powinny być wyposaŝone w klawiatury alfanumeryczne z czytelnym wyświetlaczem LCD do komunikacji z operatorem (w języku polskim). Stacje powinny posiadać moŝliwość zainicjowania wysyłki w dowolnym momencie, bez oczekiwania na zwolnienie linii przesyłowej. KaŜda ze stacji nadawczo - odbiorczych wyposaŝona w kosz zbiorczy do którego odbywa się automatyczny wyładunek pojemnika bez udziału personelu. KaŜda ze stacji nadawczo-odbiorczych wyposaŝona w urządzenie słuŝące do identyfikacji operatora za pomocą karty identyfikacyjnej, umoŝliwiające systemowi elektroniczne nadzorowanie i rejestrowanie przesyłek i uŝytkowników (zabezpieczona wysyłka pojemnika i zabezpieczony odbiór pojemnika przed dostępem osób trzecich i osób nieuprawnionych). Wszystkie stacje poczty pneumatycznej powinny być wyposaŝone w urządzenie zapewniające płynny start i wyhamowanie pojemników transportowych. Konstrukcja stacji nadawczoodbiorczych powinna zapobiegać wydostawaniu się do ich otoczenia powietrza z wnętrza rurociągu i przed ewentualnym czerpaniem powietrza z bezpośredniego otoczenia stacji (obieg zamknięty powietrza). Sporządzono: r. Strona 9/71

10 System powinien być wspomagany specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym pozwalającym na wizualizację procesów transportowych, rejestrację ruchu, wszelkich błędów oraz autodiagnostykę. Elementem dostawy musi być szczegółowa instrukcja uŝytkowania, instrukcja dezynfekcji pojemników transportowych i wnętrza rurociągu w przypadku jego skaŝenia. Informacje ogólne. Plan montaŝu poczty zakłada instalację systemu poczty pneumatycznej (zwanej dalej PP) i w załoŝeniu obejmuje wszystkie kondygnacje Szpitala Św. Wincentego a Paulo i zbudowanie jej z rurociągu o średnicy 110 mm. Technologia powinna spełniać wymagania i standardy placówek w słuŝbie zdrowia, przede wszystkim z punktu widzenia obsługi i utrzymania, higieny, rejestracji, zabezpieczenia itp. Poczta pneumatyczna przeznaczona będzie do transportu próbek ludzkiego materiału biologicznego, krwi, preparatów krwiopodobnych i pozostałych płynów ustrojowych, lub ewentualnie innego materiału, który mieści się w pojemnikach transportowych i którego masa nie przekracza 2 kg. Priorytetem jest transport próbek do Laboratorium. Przesyłany materiał jest zamknięty w specjalistycznych pojemnikach transportowych, które poruszają się w rurociągu transportowym pomiędzy poszczególnymi stacjami nadawczoodbiorczymi za pośrednictwem nad lub podciśnienia powietrza. Ruch odbywa się w rurociągu obustronnie. Do wysyłki i odbioru pojemników słuŝą automatyczne stacje nadawczo-odbiorcze zlokalizowane w poszczególnych oddziałach. Podstawową charakterystyką systemu jest moŝliwość ruchu w obydwu kierunkach pomiędzy poszczególnymi stacjami a laboratorium. Prędkość transportowa przesyłek będzie programowalna systemowo lub definiowana przez operatora na klawiaturze stacji pocztowej (standardowo do 6 m/s i do 3 m/s w przypadku przesyłek wraŝliwych - np. krew). Transport próbek biologicznych nie moŝe wywoływać zmian ich parametrów analitycznych, w szczególności wolnych jonów potasu i wolnej hemoglobiny w odniesieniu do koncentratu krwinek czerwonych oraz parametrów gazowych w odniesieniu do próbek krwi. System musi umoŝliwiać automatyczne sterowanie prędkością transportową pojemnika na podstawie danych zaprogramowanych w pojemniku (w chipach), lub na podstawie ustawień systemowych. Sporządzono: r. Strona 10/71

11 Lokalizacja stacji. Lokalizacja stacji nadawczo-odbiorczych. Kondygnacja Nr stacji Umieszczenie stacji budynek Parter S 9 budynek R 2 S16 budynek R 3 1 Piętro S 1 budynek R 1 S10 budynek R 2 S15 budynek R 3 2 Piętro S 11 budynek R 2 S 2 budynek R 1 3 Piętro S 12 budynek R 2 S 3 budynek R 1 4 Piętro S 13 budynek R 2 S 4 budynek R 1 5 Piętro S 14 budynek R 2 S 5 budynek R 1 6 Piętro S 6 budynek R 1 7 Piętro S 7 budynek R 1 8 Piętro S 8 budynek R 1 piwnica maszynownia budynek R 3 Legenda Budynek R 1 budynek wysoki - 8-mio piętrowy, Budynek R 2 budynek główny 5-cio piętrowy, Budynek R 3 budynek stary w którym mieści się laboratorium. W maszynowni będą miały równieŝ następujące urządzenia technologiczne PP: stanowisko wizualizacyjne nadzoru komputerowego, napędy poszczególnych linii (wydajna dmuchawa/y trójfazowa sterowana poprzez falowniki - przetwornice częstotliwości), rozdzielnia energetyczna, ups, klimatyzator. W razie konieczności system naleŝy wyposaŝyć w zwrotnice systemowe, które naleŝy umieścić w przestrzeni nad sufitem podwieszanym lub pod stropem, natomiast stacje PP zawieszone będą na ścianach. Poziome odcinki rurociągu transportowego prowadzone będą pod stropem lub nad sufitem podwieszanym. Sporządzono: r. Strona 11/71

12 Zdecydowana większość rurociągu transportowego wykonana jest z PCV w kolorze RAL 7000 lub zbliŝonym. Średnica rurociągu wynosi 110 mm natomiast grubość ścianki odpowiednia do wielkości systemu. Promień elementów łukowych powinien wynosić maksymalnie 800 mm. Przejścia przez przegrody poŝarowe muszą być uzbrojone w opaski przepusty przeciwpoŝarowe. W maszynowni PP rurociąg wykonany jest z przeźroczystego materiału o gabarytach zgodnych z powyŝej wymienionymi. Elementy PP zasilane są za pośrednictwem kabla systemowego niskim napięciem bezpiecznym (24 V). Tym samym kablem powinna odbywać się komunikacja pomiędzy urządzeniami PP. Kabel ten prowadzony jest wzdłuŝ rurociągu transportowego, i powinien być do niego mocowany za pomocą np. opasek kablowych. Opis szczegółowy systemu pneumatycznego transportu próbek. Zasilanie systemu: Zasilanie maszynowni PP (centralna jednostka sterująca, zasilacze impulsowe, dmuchawy trójfazowe z falownikami, nadzór komputerowy, inne elementy dodatkowe) zrealizowane będzie z rozdzielnicy dla PP. Do pomieszczenia maszynowni naleŝy doprowadzić przewód trójfazowy 400V, 50 Hz, z zabezpieczeniem niemniejszym niŝ 60 A/C, który podłączony jest do systemu zasilnia awaryjnego. Zasilacze dodatkowe (dla wzmocnienia i galwanicznego oddzielenia zasilania, oraz sygnału danych) będą zasilane za pośrednictwem zabezpieczonych gniazd jednofazowych w ich pobliŝu, które podłączone są do systemu zasilania awaryjnego. Kabel systemowy: Zasilanie oraz przekazywanie danych (pomiędzy centralną jednostką sterującą, stacjami i zwrotnicami) zapewnia kabel systemowy (oddzielne przewody zasilające i uziemiający, oraz ekranowane przewody do przekazywania danych). Kabel systemowy prowadzony jest wzdłuŝ rurociągu transportowego PP. Elementy PP zasilane są niskim napięciem bezpiecznym (24 V). Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy: Przy przeprowadzaniu robót naleŝy przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia pracowników i innych osób na stanowisku pracy. Pracownicy są zobowiązani do stosowania niezbędnych środków ochrony osobistej, które są przeznaczone do prac z niebezpiecznymi narzędziami, chemikaliami i innymi środkami. Pracownicy są zobowiązani do przestrzegania wszystkich oznaczeń ostrzegawczych, znaków nakazu, które obowiązują w pomieszczeniach i otoczeniu obiektów. Podczas montaŝu i eksploatacji urządzeń naleŝy przestrzegać przepisów BHP. NaleŜy stosować odpowiednie zalecenia chroniące przed poraŝeniem prądowym. MontaŜem i uruchomieniem urządzeń elektrycznych mogą zajmować się pracownicy z uprawnieniami wg przepisów branŝowych. Sporządzono: r. Strona 12/71

13 Opis techniczny: System PP o średnicy rurociągu transportowego 110 mm będzie zapewniał transport próbek ludzkiego materiału biologicznego, krwi, preparatów krwiopodobnych i pozostałych płynów ustrojowych. System będzie umoŝliwiał transport materiałów, które wymagają rejestracji informacji o nadawcy, odbiorcy, numerze pojemnika transportowego, czasach transportu itd. - chodzi o tzw. zabezpieczoną i rejestrowaną wysyłkę oraz odbiór. Stacje PP będą słuŝyć do wysyłania materiału biologicznego i odbioru pustych pojemników. Muszą być wyposaŝone w technologię umoŝliwiającą identyfikację pojemników transportowych, oraz obsługi. KaŜda stacja PP, oprócz stacji odbiorczej w Laboratorium, wyposaŝona będzie w kosz odbiorczy, do którego będą, po zidentyfikowaniu się obsługi, wypadały pojemniki transportowe. Konstrukcja kosza zapewniająca ochronę pojemników przed uszkodzeniem. W pobliŝu kaŝdej stacji będą umocowane na ścianie wieszaki do magazynowania minimum czterech pojemników transportowych. Wszystkie stacje wyposaŝone będą w sygnalizację optyczno-akustyczną informującą o nadejściu pojemnika do stacji. Maszynownia PP Maszynownia PP, zlokalizowana będzie w pomieszczeniu piwnicznym budynku R3. W maszynowni PP zainstalowane będą: a. Mikroprocesorowa jednostka sterująca włącznie z wymaganym oprogramowaniem, wizualizacją, zasilana za pośrednictwem zasilacza UPS. b. Kompletna centrala przejazdowa dla jednej linii. c. Kompletna rozdzielnica PP wyposaŝona we wszystkie wymagane zabezpieczenia, oraz urządzenie słuŝące do awaryjnego wyłączenia całego systemu PP (awaryjny wyłącznik STOP). Ad. a) Mikroprocesorowa jednostka sterująca Centralna mikroprocesorowa jednostka sterująca zapewniać będzie sterowanie systemu, komunikację pomiędzy jego poszczególnymi elementami, przekazywanie danych do stanowiska wizualizacyjnego, jak równieŝ nieustanny nadzór nad wszystkimi elementami. Sam komputer sterujący wyposaŝony będzie w zabezpieczenie, które zapobiega jego naduŝyciu, oraz własny zasilacz UPS, który gwarantuje ciągłą pracę jednostki sterującej podczas krótkotrwałych przerw w dostawie napięcia zasilającego, zapewnia ochronę bieŝących danych, oraz filtruje zakłócenia zasilania sieciowego. Jednostka sterująca powinna być wyposaŝona w program autodiagnostyki (automatyczna kontrola systemu, oraz test funkcji części ruchomych). Jednostka sterująca powinna być stabilnym komputerem przemysłowym w wykonaniu kompaktowym. Komputer ten zapewnia wizualizację sterowanego procesu. System ten będzie podłączony do sieci komputerowej szpitala. Połączenie to będzie zabezpieczone i umoŝliwi logowanie się uŝytkowników za pomocą zróŝnicowanego poziomu dostępu (wizualizacja, programowanie PP). Oprogramowanie systemu PP, powinno być w języku polskim, słuŝyć będzie do wizualizacji, programowania i ustawiania parametrów PP, jak równieŝ do rejestracji wszystkich wykonanych transportów, oraz pozwoli wykorzystać inne funkcje systemu. Sporządzono: r. Strona 13/71

14 PoniŜej podano minimalny zestaw funkcji i moŝliwości oprogramowania: wykorzystanie i zaprogramowanie priorytetów rejestracja wszystkich transportów z poniŝszymi danymi data stacja nadania (numer i nazwa stacji, oraz identyfikacja linii, do której stacja jest podłączona) stacja docelowa (numer i nazwa stacji, oraz identyfikacja linii, do której stacja jest podłączona) czas włoŝenia pojemnika do stacji nadania czas wysłania pojemnika ze stacji nadania czas oczekiwania na wysyłkę (róŝnica dwóch powyŝszych parametrów) czas dotarcia pojemnika do stacji docelowej czas transportu identyfikacja właściciela karty zbliŝeniowej, który dokonał wysyłki identyfikacja właściciela karty zbliŝeniowej, który dokonał odbioru pojemnika ze stacji wykorzystanie zbliŝeniowych kart identyfikacyjnych system pozwala teŝ na sterowanie stacjami wprost, włącznie z wyświetleniem na monitorze ich panelu sterującego monitoring w czasie rzeczywistym całego systemu z moŝliwością wyświetlania wybranych elementów (filtrowanie) wykorzystanie w pełni graficznego środowiska z prostym sterowaniem, gdy po kliknięciu na symbol elementu otwiera się menu, w którym moŝna wybierać wymagane opcje sterujące zdefiniowany okres czasu (moŝna wybierać śledzone elementy systemu, linie, uŝytkownika itp.) - opcja waŝna dla optymalizacji ruchu PP. Wyniki moŝna prezentować w formie tabeli i grafów. planowanie czynności i samego ruchu PP na dłuŝszy okres czasu, wykorzystywane zwłaszcza dla planowania długoterminowego, automatycznego zamknięcia elementów systemu, blokowania systemu i/lub stacji, przekierunkowanie pojemników do innej stacji, itp. moŝliwość eksportu danych w celu ich opracowania w programach MS Office (Excel, Acces) Oprogramowanie musi umoŝliwiać pełną wizualizację, z wyświetlaniem ruchu pojemników, śledzeniem wykorzystania (obciąŝenia) poszczególnych elementów i linii PP, z moŝliwością opracowania statystyk. Wizualizacja w Ŝadnym wypadku nie moŝe mieć wpływu na sterowanie systemu - nie moŝna wprowadzać komend sterujących. SłuŜy tylko i wyłącznie do podglądu systemu i opracowania danych. Oprogramowanie musi być dostępne i uruchamialne na jakimkolwiek standardowym komputerze biurowym w sieci komputerowej szpitala, i musi pozwalać na niezaleŝne działanie w kaŝdej uruchomionej aplikacji wizualizacyjnej. PowyŜsze stanowisko podłączone jest do sieci komputerowej szpitala, i dzięki temu pozwala na śledzenie systemu PP komukolwiek, kto jest wyposaŝony w odpowiednie uprawnienia. Ad b) Kompletna centrala przejazdowa dla jednej linii. W Szpitalu planowane jest zastosowanie technologii poczty pneumatycznej, która zakłada zainstalowanie 15 stacji nadawczo-odbiorczych na oddziałach i specjalne stacje w laboratorium. Stacje te będą połączone jedną linią. Do napędu pojemników w systemie zostanie zastosowana trójfazowa dmuchawa, która będzie Sporządzono: r. Strona 14/71

15 sterowana za pośrednictwem falownika-regulacja prędkości transportu, przy wybranych transportach będzie moŝna obniŝyć prędkość ze względu na ich wraŝliwość i na odwrót. Częścią składową dmuchawy jest czujnik ciśnienia, który słuŝy przede wszystkim do zdalnej kontroli dmuchawy. Do przełączania powietrza w systemie poczty będą zastosowane zwrotnice powietrzne dedykowane do systemów szpitalnej poczty pneumatycznej. Ad c) Rozdzielnica elektryczna W maszynowni PP zainstalowana będzie rozdzielnica elektryczna włącznie ze źródłami niskiego napięcia do zasilania stacji oraz zwrotnic PP. Wejścia zasilania będą zabezpieczone ochroną przepięciową charakterystyki C i D. Rozdzielnica połączona będzie z systemem ESP (elektroniczny system przeciwpoŝarowy), w przypadku powstania poŝaru technologia PP ma zostać automatycznie systemowo zablokowana i wyłączona z ruchu. Rozdzielnica technologii PP ma zostać wyposaŝona w wyłącznik awaryjny STOP. W przypadku awarii zasilania przewiduje się standardowe działanie systemu PP, tzn. Ŝe cały system włącznie ze stacjami, sterowaniem itp. będzie zasilany ze systemu zasilania awaryjnego (agregat prądotwórczy). Zasilanie centralnej jednostki sterującej powinno być ponadto zabezpieczone w dodatkowe źródło zasilania tj. w UPS. Stacje poczty pneumatycznej Ogółem system tworzyć będzie 16 punktów - tzw. stacji poczty pneumatycznej. 15 z nich to stacje nadawczo-odbiorcze z ładowaniem pojemników od góry zlokalizowane na oddziałach - są to stacje przelotowe i końcowe oraz stacje nadawczo-odbiorcze w laboratorium. Wszystkie ww. stacje PP będą wykorzystywać technologię zdalnego odczytywania danych identyfikacyjnych. Technologia ta słuŝyć będzie do identyfikacji wszystkich pojemników transportowych w systemie oraz identyfikacji uŝytkowników poczty pneumatycznej, posługujących się kartami identyfikacyjnymi. Stacje mają umoŝliwiać wysyłanie i powrót pojemników transportowych do wybranych stacji poczty pneumatycznej, w oparciu o informacje zapisane w tej technologii w pojemniku. KaŜdy pojemnik transportowy ma być wyposaŝony, na obu jego końcach, w trwale zabudowany, programowalny układ scalony, transporder - tzw. chip. W chipie będzie zaprogramowany adres stacji macierzystej i docelowej oraz unikatowy numer pojemnika w systemie poczty pneumatycznej. System ma uniemoŝliwiać wykorzystanie innych, niŝ systemowych (wyposaŝonych w zaprogramowany chip) pojemników transportowych lub przedmiotów obcych. W tym celu identyfikacja pojemnika na podstawie informacji zapisanych w chipie musi następować po jego umieszczeniu w stacji poczty pneumatycznej. W pobliŝu stacji nadawczo-odbiorczych naleŝy umieścić sygnalizator informujący uŝytkowników o przybyciu pojemnika. Wszystkie stacje poczty pneumatycznej wyposaŝone w urządzenie zapewniające płynny start i wyhamowanie pojemników transportowych. Konstrukcja stacji nadawczo-odbiorczych zapobiegająca wydostawaniu się do ich otoczenia powietrza z wnętrza rurociągu. Sporządzono: r. Strona 15/71

16 Obudowa stacji wykonana z blachy stalowej lakierowanej w kolorze białym (RAL1013 lub zbliŝony), umoŝliwiającej jej mycie i dezynfekcję. W tej samej kolorystyce wykonane są metalowe kosze odbiorcze, które swoją konstrukcją zapewniają nie uszkodzenie pojemników transportowych. Stacje wyposaŝone będzie w panel sterujący z podświetlonym wyświetlaczem LCD z wysokością pisma zapewniającą jego dobrą czytelność, minimum 5 mm. Panel sterujący składa się z: klawiatury alfanumerycznej, klawiszy nawigacyjnych, oraz klawisza potwierdzenia i anulowania wybieranych operacji. Komunikacja z uŝytkownikiem bezwzględnie w języku polskim. Klawiatura panelu sterującego pokryta zmywalną folią, umoŝliwiająca dezynfekcję. Klawiatura umoŝliwiająca za pośrednictwem klawiszy nawigacyjnych dostęp do zdefiniowanej w systemie poczty pneumatycznej listy stacji docelowych. Wybrany adres docelowy pokazany jest równocześnie w postaci odpowiedniego numeru systemowego stacji i jej nazwy tekstowej. Wszystkie stacje zaopatrzone w zintegrowane czytniki: słuŝące do identyfikacji pojemników transportowych w momencie ich wkładania do otworu w stacji dla identyfikacji uŝytkowników na podstawie zbliŝeniowych kart dostępu (kart ID) karta zostanie odczytana po jej zbliŝeniu do części frontowej stacji. Stacje powinny posiadać moŝliwość zainicjowania wysyłki w dowolnym momencie, bez oczekiwania na zwolnienie linii. KaŜda ze stacji nadawczo - odbiorczych wyposaŝona będzie w kosz odbiorczy do którego odbywa się wyładunek pojemnika bez udziału personelu i zabezpieczony w sposób niedostępny dla osób trzecich lub nieuprawnionych. KaŜda ze stacji nadawczo-odbiorczych wyposaŝona w urządzenie słuŝące do identyfikacji operatora za pomocą karty identyfikacyjnej, umoŝliwiające systemowi elektroniczne nadzorowanie i rejestrowanie przesyłek i uŝytkowników (zabezpieczona wysyłka pojemnika i zabezpieczony odbiór pojemnika). Zabezpieczona wysyłka i odbiór pojemników transportowych Wszystkie stacje wyposaŝone w system identyfikujący pojemniki transportowe. Wszystkie stacje mają moŝliwość stosowania procedury zabezpieczonej wysyłki i zabezpieczonego odbioru, połączonej z identyfikacją i rejestracją w systemie uŝytkownika, który realizuje wysyłkę lub odbiór pojemnika transportowego. Zabezpieczona wysyłka: pojemnik po włoŝeniu do otworu dla wysłania zostanie zidentyfikowany, jako stacja docelowa ustawiona zostanie stacja zapisana w chipie pojemnika. Następnie personel wezwany jest na wyświetlaczu komunikatem w języku polskim do zidentyfikowania się. Po prawidłowej identyfikacji za pomocą karty ID, pojemnik jest zassany do systemu i wysłany do stacji docelowej. Zabezpieczony odbiór: po przybyciu pojemnika transportowego stacja przechowuje go w swoim wnętrzu, do czasu dostępu uŝytkownika. Przechowywane wewnątrz stacji pojemniki nie Sporządzono: r. Strona 16/71

17 blokują pracy systemu, ani linii, na której znajduje się stacja przechowująca pojemnik i czekająca na identyfikację odbiorcy. Zwrotnice systemowe Do rozgałęziania tras rurociągu transportowego naleŝy zastosować specjalne zwrotnice systemowe sterowane elektronicznie przez jednostkę centralną systemu. Zwrotnice wyposaŝone w precyzyjny mechanizm obrotowy, sterowanie elektroniczne, oraz kontrolę pozycjonowania czujnikami bezkontaktowymi. KaŜda zwrotnica musi umoŝliwiać w celu jej serwisowania ustawienie jej w dowolnej pozycji bezpośrednio za pomocą jej karty sterującej. Zwrotnice w obudowie z blachy stalowej lakierowanej w kolorze białym (RAL1013 lub zbliŝony), umoŝliwiającej jej mycie i dezynfekcję. Wszystkie zwrotnice wyposaŝone będą w czujniki optyczne dla kontroli ruchu pojemników transportowych. Pojemniki transportowe Pojemniki transportowe ogółem 48 sztuk wg poniŝszego opisu. Wszystkie pojemniki wyposaŝone w dwa programowalne transpordery - chipy, zapewniające ich identyfikację w systemie, oraz wysyłkę do stacji docelowej, którą w zaleŝności od rodzaju pojemnika moŝe być Laboratorium i powrót do stacji macierzystej. Wszystkie pojemniki z wymienialnymi pierścieniami ślizgowymi, Wszystkie pojemniki przeznaczone do wielokrotnej dezynfekcji. Rodzaje i ilości pojemników transportowych są następujące: pojemniki standardowe - 45 sztuk dostosowane do średnicy rurociągu 110 mm, obustronny system zamykania uniemoŝliwiający wysyłkę pojemnika w przypadku nieprawidłowego zamknięcia jednej z pokryw, wyposaŝone w zatyczki unieruchamiające przedmioty podczas transportu. Elementem dostawy musi być szczegółowa instrukcja uŝytkowania, instrukcja dezynfekcji pojemników transportowych i wnętrza rurociągu w przypadku jego skaŝenia. Rurociąg transportowy Rurociąg transportowy wykonany będzie z twardego PCV, kalibrowanej średnicy 110mm, o grubości ścianki dostosowanej do systemu, koloru szarego (RAL 7000 lub zbliŝony). Promień krzywizny elementów łukowych nie większy niŝ 800 mm. Rurociąg odpowiadający normie EN : 2007 (Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień), włącznie z atestem wg wymienionej normy EN. W maszynowni PP elementy centrali przejazdowej wykonane będą z elementów prostych i łukowych przezroczystych. Sporządzono: r. Strona 17/71

18 Równolegle z rurociągiem prowadzony jest specjalny ekranowany kabel systemowy, który zawiera równieŝ przewód uziemiający, co w całości zapewnia podwyŝszenie odporności na zakłócenia, oraz na działanie ładunku elektrostatycznego. Zasadą ogólną jest prowadzenie tras instalacji oraz urządzeń PP w strefie ponad sufitem podwieszanym. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym, prowadzenie wyłącznie tras poczty poniŝej sufitu-stropu z zachowaniem maksymalnej wysokości uŝytkowej i estetyki wykonania. Ciągi pionowe przechodzą przez stropy Ŝelbetowe. Rury łączone są ze sobą za pomocą muf i przez klejenie. W miejscach połączeń ze stacjami poczty pneumatycznej rury łączone za pomocą obejm ze stali nierdzewnej. Poszczególne trasy rurociągu, jak teŝ i elementy systemu PP powinny być jednoznacznie oznaczone dla bezproblemowej identyfikacji. Rurociąg transportowy nie moŝe być prowadzony w pomieszczeniach, w których występują wysokie temperatury (temperatura maksymalna dla materiału rurociągu transportowego to 60 C). Kabel systemowy musi by ć prowadzony z punktu widzenia przewodów siłowych tak, Ŝeby niedochodziło do zakłócania przesyłanych w nim danych (w odległości nie mniejszej niŝ 20 cm - minimalizacja wpływu zakłóceń). Na całej swojej długości rurociąg transportowy mocowany jest do ścian i elementów budynku odpowiednim certyfikowanym materiałem montaŝowym. Ochrona przeciwpoŝarowa Instalacja rurociągu będzie wymagała wielokrotnego przechodzenia przez stropy betonowe oraz róŝne strefy poŝarowe, w związku z czym naleŝy zapewnić odpowiednie atestowane zabezpieczenia przeciwpoŝarowe (opaski przeciwpoŝarowe o wytrzymałości ogniowej El 120) w miejscach tych przejść. KaŜda opaska przeciwpoŝarowa oznaczona jest identyfikacyjną tabliczką znamionową. Wymagane jest podłączenie systemu poczty pneumatycznej do ESP szpitala, i w przypadku powstania poŝaru technologia PP będzie automatycznie systemowo zablokowana i wyłączona z ruchu. Wpływy akustyczne Z punktu widzenia powstawania drgań akustycznych (hałasu) moŝna ogólnie stwierdzić, Ŝe system PP naleŝy do technologii nie wytwarzających powaŝniejszych drgań akustycznych. Jedynym powaŝniejszym źródłem zakłóceń akustycznych są jednostki napędowe, które są z reguły umieszczane w oddzielnym pomieszczeniu. W niniejszym projekcie zakłócenia akustyczne od jednostek napędowych są sumą zakłóceń od pięciu dmuchaw, kiedy jedna dmuchawa wytwarza zakłócenia o wartości ok. do 72 db. Kolejnym źródłem zakłóceń akustycznych jest sam ruch pojemnika w rurociągu transportowym spowodowany tarciem, oraz ruch obrotowy części ruchomych w stacjach i zwrotnicach. Higiena Instalacja i eksploatacja systemu PP w placówce szpitalnej nie moŝe stwarzać zagroŝeń przy załoŝeniu, Ŝe uŝywane są stacje nadawczo-odbiorcze, oraz pojemniki transportowe, dla których naleŝy opracować i przekazać Zamawiającemu instrukcję sanitarną dotyczącą ich uŝytkowania Sporządzono: r. Strona 18/71

19 w placówkach słuŝby zdrowia, oraz pod warunkiem zachowania przy samym montaŝu i podczas eksploatacji systemu zasad higienicznych wymaganych przez nadzór higieniczny. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić stanowisko higieniczne dla dostarczanej przez niego technologii, jak równieŝ opracowaną instrukcję obsługi i uŝytkowania dostarczonej technologii, która powinna być zgodna z aktualnie obowiązującym prawem. Podczas transportu materiału biologicznego naleŝy przestrzegać instrukcji sanitarnej, która Wykonawca opracuje i przekaŝe Zamawiającemu dla jego eksploatacji w placówkach słuŝby zdrowia. Wszystkie powyŝej wymienione dokumenty muszą być dostarczone wraz z technologią przy odbiorze. Pojemniki transportowe oraz wkładki do pojemników transportowych Wszystkie pojemniki powinny być obustronnie otwierane, dostosowane do mycia i wielokrotnej dezynfekcji oraz wyposaŝone w dwa programowalne układy scalone chipy (na kaŝdym z końców pojemnika), w tym: standardowe pojemniki przeznaczone głównie do transportu osoczu, i woreczków transferowych - ogółem 16 sztuk pojemników. pojemniki o podwyŝszonej pojemności, przeznaczone głównie do transportu osoczu i woreczków transferowych - ogółem 16 sztuk pojemników. zatyczki do pojemników transportowych słuŝące do zabezpieczenia przesyłek z woreczkami transferowymi (chroniące woreczki transferowe przed przesuwaniem wewnątrz pojemnika) - 30 kompletów (2 szt. w komplecie). Uwagi Rozmieszczenie stacji naleŝy skorelować ze szczegółowymi rysunkami technologii medycznej. Rozmieszczenie urządzeń poczty pneumatycznej wraz z wszystkimi elementami (stacjami nadawczo-odbiorczymi, itp.] naleŝy uzgodnić w trakcie realizacji w trybie nadzoru autorskiego w celu skorelowania z wyposaŝeniem medycznym dostarczanym przez Zamawiającego. Postanowienia końcowe Wszystkie produkty i urządzenia wykorzystane podczas realizacji muszą spełnić wymagania odpowiadających ustaw i rozporządzeń. Wszystkie wykorzystane produkty i urządzenia wykorzystane podczas realizacji muszą, w ogólności, spełniać techniczne wymagania bezpieczeństwa oraz jakości, jak równieŝ muszą być w zgodzie z normami harmonizowanymi, ustawami i rozporządzeniami. Projekt zakłada, Ŝe dostawcą technologii będzie firma specjalistyczna, która ma doświadczenie praktyczne z podobnymi realizacjami, i która zaznajomi się z wszystkimi informacjami dotyczącymi projektu. Sporządzono: r. Strona 19/71

Warszawa: system poczty pneumatycznej Numer ogłoszenia: 127393-2015; data zamieszczenia: 27.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: system poczty pneumatycznej Numer ogłoszenia: 127393-2015; data zamieszczenia: 27.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 8 Warszawa: system poczty pneumatycznej Numer ogłoszenia: 127393-2015; data zamieszczenia: 27.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA SPIS TREŚCI. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla tematu: Zasilanie w energię elektryczną budynku techniczno-socjalnego MSK w Imielinie przy ul. Wandy 44D przyłącze oraz instalacja

Bardziej szczegółowo

SZPITAL SPECJALISTYCZNY INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej SP ZOZ

SZPITAL SPECJALISTYCZNY INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej SP ZOZ SZPITAL SPECJALISTYCZNY INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej SP ZOZ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ LABORATORYJNYCH I PROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH INSTRUKTAśU

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH INSTRUKTAśU SPECYFIKACJA WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH INSTRUKTAśU 04 03 02 01 00 MGE / 07.12.2010 MRO / 07.12.2010 Rew. Nr Autor Data / Podpis Projektant Sprawdził I zatwierdził Data / Podpis Zamawiający M+W Process Industries

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-E-00, SST-E-01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-E-00, SST-E-01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Instalacja klimatyzacyjna w wybranych pomieszczeniach biurowych budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Olsztynie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 10/4-POP-4/05/2011 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 10/4-POP-4/05/2011 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Strona 1/3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego na zaprojektowaniu, wykonaniu, dostawie, montaŝu, uruchomieniu, optymalizacji, wykonaniu pomiarów gwarancyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV-45214800-8 Roboty budowlane w zakresie budowy: Ośrodków szkoleniowych Kod CPV-45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy: Placówek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik nr 2 do SIWZ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY MODERNIZACYJNE POMIESZCZEŃ PRZY ULICY WARYŃSKIEGO 24 W GDAŃSKU Spis treści: ST 00.01 - WYMAGANIA OGÓLNE... 11 1. WSTĘP....

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych. Poznań, 07.2013 Lokalizacja: al. gen. J. Hallera 16-18 80-426 Gdańsk Obiekt: Budynek Zespołu Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdańsku; działka nr 1064/27 obręb 043 Temat: Termomodernizacja budynku Zespołu

Bardziej szczegółowo

Poznań, 08-2012. Lokalizacja: Długie 10 38-460 Jedlicze

Poznań, 08-2012. Lokalizacja: Długie 10 38-460 Jedlicze Poznań, 08-2012 Lokalizacja: Długie 10 38-460 Jedlicze Obiekt: Temat: Opracowanie: Inwestor: Autor: Data opracowania: Budynek Szkoły Podstawowej Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja budynków Urzędu

Bardziej szczegółowo

Poznań, 08-2012. Lokalizacja: Jaszczew 333 38-460 Jedlicze

Poznań, 08-2012. Lokalizacja: Jaszczew 333 38-460 Jedlicze Poznań, 08-2012 Lokalizacja: Jaszczew 333 38-460 Jedlicze Obiekt: Temat: Opracowanie: Inwestor: Autor: Data opracowania: Budynek Zespołu Szkół - Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Przebudowa i kompleksowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa zamówienia: Remont budynku byłej szkoły podstawowej w Czernicy Wrocławska 78 z przystosowaniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Adres: 18-400 ŁomŜa ul. Zjazd 23 Tytuł: Budowa dwóch wiat garaŝowych i wiaty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Część ogólna Tytuł zadania : Budowa wiaty nad składowiskiem soli na terenie MPO Sp. z o.o. Lokalizacja : Toruń ul. Grudziądzka 159 dz. Nr 296/1,

Bardziej szczegółowo

Termoprojekt Sp.zo.o. Ul. Janickiego20b, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03

Termoprojekt Sp.zo.o. Ul. Janickiego20b, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Termoprojekt Sp.zo.o. Ul. Janickiego20b, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Poznań, 06-2009 Lokalizacja: ul. Zamojska 16, 22-500 Hrubieszów Obiekt: Zespół Szkół Nr 3 Temat: Termomodernizacja budynku

Bardziej szczegółowo

ZLECENIODAWCA. Stefan Głaz Działalność w zakresie Architektury ul. J. Dąbrowskiego 1 m.8 02-558 WARSZAWA

ZLECENIODAWCA. Stefan Głaz Działalność w zakresie Architektury ul. J. Dąbrowskiego 1 m.8 02-558 WARSZAWA ZLECENIODAWCA Stefan Głaz Działalność w zakresie Architektury ul. J. Dąbrowskiego 1 m.8 02-558 WARSZAWA OBIEKT Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Warszawie przy ul. Madalińskiego 25 Symbol Dokumentacji:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 309 przy ul. ANDERSENA 7 w WARSZAWIE dz. ew. nr 30 i 31/1 w obr. 7-08-04

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 309 przy ul. ANDERSENA 7 w WARSZAWIE dz. ew. nr 30 i 31/1 w obr. 7-08-04 BIURO PROJEKTÓW I KOORDYNACJI PROCESÓW INWESTYCYJNYCH Bohdan Włodzimierz Krusiewicz; 01-687 Warszawa; ul. Lektykarska 17 INWESTOR: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA BIELANY w WARSZAWIE 01-882 Warszawa;

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI

KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI TEMAT: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU CENTRUM SZKOLENIOWO- FORMACYJNEGO "KSIĘśÓWKA" W ZAKOPANYM TOM: OGÓLNE i SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR: KONFERENCJA EPISKOPATU

Bardziej szczegółowo

Termodernizacja obiektu przy ul. Legnickiej 12, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworze

Termodernizacja obiektu przy ul. Legnickiej 12, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworze SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT: Termomodernizacja obiektu przy ul. Legnickiej 12, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworze ADRES: 59-400 Jawor, ul. Legnicka 12. INWESTOR: Gmina

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Rozwój elektronicznych usług publicznych w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - ST-00 Warunki Ogólne 3 WYMAGANIA OGÓLNE

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - ST-00 Warunki Ogólne 3 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - ST-00 Warunki Ogólne 3 SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja techniczna wykonania

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI ul. Gołdapska 22/15 19-400 Olecko Remont dachu Hali Sportowej zlokalizowanej przy publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białej Piskiej SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA, NADBUDOWA ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW MIESZKALNO- USŁUGOWYCH PRZY UL. MICKIEWICZA 6 I 8, ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA CELE MIESZKALNE, ROZBIÓRKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Projekt kotłowni gazowej, instalacji centralnego ogrzewania i sieci cieplnej BRANśA SANITARNA OBIEKT: INWESTOR: Zespół Szkół Leśnych budynek Internatu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE [dotyczące wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zamówienia: BUDOWA WIEJSKIEGO KLUBU KULTURY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W KAWĘCZYNIE ADRES BUDOWY: KAWĘCZYN INWESTOR: GMINA SZCZEBRZESZYN

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ HYDROTECHNICZNA Nazwa i adres obiektu budowlanego: ZBIORNIK RETENCYJNY Z WYKORZYSTANIEM REKREACYJNYM W MIEJSCOWOSCI CZYśEW OSADA Numery

Bardziej szczegółowo