WYKORZYSTANIE NIEINWAZYJNYCH METOD DIAGNOZOWANIA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU DLA WERYFIKACJI NAPRAWY POWYPADKOWEJ PIOTR ALEKSANDROWICZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKORZYSTANIE NIEINWAZYJNYCH METOD DIAGNOZOWANIA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU DLA WERYFIKACJI NAPRAWY POWYPADKOWEJ PIOTR ALEKSANDROWICZ"

Transkrypt

1 WYKORZYSTANIE NIEINWAZYJNYCH METOD DIAGNOZOWANIA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU DLA WERYFIKACJI NAPRAWY POWYPADKOWEJ PIOTR ALEKSANDROWICZ Streszczenie Artykuł prezentuje wybrane metody diagnozowania stanu technicznego samochodów w aspekcie wprowadzania do eksploatacji pojazdów po naprawach powypadkowych przeprowadzonych niezgodnie z planem naprawy. Problem scharakteryzowano na tle struktury elementów bezpiecze stwa pojazdu, wybranych metod diagnozowania oraz odniesiono si do parku samochodowego eksploatowanych pojazdów. W artykule zaproponowano nieinwazyjne metody diagnozowania dla weryfikacji zgodno ci naprawy powypadkowej samochodu z jej planem. Maj c na uwadze cel zaproponowanych rozwi za zamierzonym skutkiem działa autora jest zwi kszenie ilo ci wycofywanych pojazdów z eksploatacji, co sprzyja odmładzaniu parku samochodowego oraz stanowi element doskonalenia działa w aspekcie poprawy bezpiecze stwa ruchu drogowego. Słowa kluczowe: diagnozowanie, weryfikacja naprawy powypadkowej, plan naprawy pojazdu 1. Wprowadzenie Analiza aktualnie funkcjonuj cych przepisów prawa wskazuje, e likwidacja pojazdu nie jest w ogóle powi zana z funkcjonowaniem tak zwanej szkody całkowitej. W zwi zku z tym po wypadku drogowym, który skutkuje rozległymi uszkodzeniami pojazdu jest on w stanie uszkodzonym przekazywany wła cicielowi niezwłocznie po zako czeniu czynno ci procesowych, je li te były prowadzone. Aspekt ekonomiczny powoduje, e pojazdy te dla obni enia kosztów naprawy odbudowywane s zazwyczaj bez zachowania wymaga producenta, co przekłada si na jego bezpiecze stwo i skutki zdarzenia drogowego, w którym mo e w przyszło ci uczestniczy naprawiony w ten sposób pojazd. Ustawodawca powi zał zakłady ubezpiecze i stacje kontroli pojazdów, aby przeciwdziała powrotowi do eksploatacji odbudowywanych pojazdów po szkodach komunikacyjnych, których stan techniczny mógłby zagra a bezpiecze stwu ruchu drogowego. Zgodnie z obowi zuj cymi aktualnie przepisami prawa niezale nie od okresowego badania technicznego, dodatkowemu badaniu technicznemu podlega pojazd, w którym została dokonana naprawa wynikaj ca ze zdarzenia powoduj cego odpowiedzialno zakładu ubezpiecze z OC posiadacza pojazdu lub dobrowolnego ubezpieczenia Autocasco. Obowi zkowi temu podlegaj pojazdy, w których uszkodzenia dotyczyły elementów układu no nego, hamulcowego lub kierowniczego maj cych wpływ na bezpiecze stwo ruchu drogowego. Natomiast dla samochodów sprowadzonych z zagranicy niespełniaj cych obowi zuj cych kryteriów w zakresie bada technicznych wprowadzono obowi zek wykonania badania technicznego przed pierwsz rejestracj w kraju.

2 6 Wykorzystanie nieinwazyjnych metod diagnozowania stanu technicznego pojazdu dla weryfikacji naprawy powypadkowej Grup pojazdów sprowadzanych z zagranicy w stanie uszkodzonym, analogicznie do grupy samochodów rozbitych na terenie Polski, charakteryzuje równie aspekt ekonomiczny naprawy, poniewa w wi kszo ci s to pojazdy powypadkowe w stanie uszkodzonym po szkodach komunikacyjnych bez prawa ponownej rejestracji na terenie kraju importu. Tym samym równie koszty naprawy tych pojazdów powoduj ich odbudow bez zachowania technologii naprawy producenta i przywrócenia bezpiecze stwa. Obecnie w przepisach prawa obowi zuj cych na terenie RP nie przewidziano wyrejestrowania pojazdu po szkodzie całkowitej ustalonej przez eksperta zakładu ubezpiecze, a jedynie wymienione wy ej dodatkowe badanie techniczne pojazdu po szkodzie komunikacyjnej obejmuj ce sprawdzenie i ocen czy pojazd spełnia okre lone kryteria w zakresie stanu technicznego. Jednak analiza zakresu czynno ci, u ytego sprz tu do badania pojazdów, kryteriów uznania stanu technicznego pojazdu za niezgodny z warunkami technicznymi wskazuje, e dla pojazdów po szkodach komunikacyjnych i sprowadzonych z zagranicy mimo rozszerzenia oceny stanu technicznego mi dzy innymi o badanie układu hamulcowego, układu kierowniczego, zawieszenia i kół oraz ich stanu, podwozia, a tak e o wietlenia nie wprowadzono nowych rozwi za w zakresie sprz tu diagnostycznego i procedur wykraczaj cych poza standard w tych badaniach dla skutecznego ustalenia czy przywrócone jest bezpiecze stwo czynne i bierne pojazdu po naprawie powypadkowej. W szczególno ci dotyczy to pomiaru przestrzennego bryły nadwozia, kompletacji i poprawno- ci działania systemów SRS-AIRBAG oraz pomiaru grubo ci warstwy lakieru na elementach nadwozia odpowiedzialnych za jego sztywno i pochłanianie energii zderzenia. Obecny stan zastosowanych rozwi za proceduralnych i technicznych wpływa na mo liwo łatwego wprowadzania do ruchu drogowego wcze niej rozbitych samochodów, którym naprawa powypadkowa nie przywróciła bezpiecze stwa. Jednocze nie wprowadzenie opłaty za recykling w 2006 roku nie spowodowało zmniejszenia importu samochodów u ywanych z zagranicy RP. Zastosowanie zaproponowanych w referacie rozwi za mo liwa skuteczniejsze eliminowanie z eksploatacji pojazdów po szkodach całkowitych i sprowadzonych z zagranicy wstanie uszkodzonym dla poprawy bezpiecze stwa ruchu drogowego oraz u ytkowników pojazdów. Wprowadzenie proponowanych metod bada i urz dze do diagnozowania stanu technicznego samochodów w praktyce zwi kszałaby ilo wycofywanych pojazdów z eksploatacji. To niezale nie od poprawy bezpiecze stwa ruchu drogowego powinno by korzystne dla stacji demonta u pojazdów i zakładów recyklingu. Przyczyniłoby si te do rozwoju wtórnego wykorzystania materiałów stosowanych do budowy pojazdów oraz odmładzania parku samochodowego w Polsce.

3 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 68, Struktura parku samochodowego w kontek cie napraw powypadkowych pojazdów Mimo, e obecnie recykling staje si dziedzin gospodarki chroni c rodowisko naturalne, a eliminowanie z eksploatacji pojazdów po szkodach całkowitych i sprowadzonych z zagranicy zwi kszałoby ilo wycofywanych pojazdów z eksploatacji, to wprowadzenie opłaty za recykling nie spowodowało spodziewanego zmniejszenia importu samochodów u ywanych oraz odmładzania parku samochodowego w Polsce [7, 145]. W naszym kraju struktura parku samochodowego kształtowana jest przede wszystkim przez samochody osobowe, które stanowi 75% całego parku ogółem. Pod koniec roku 2011 było ponad mln pojazdów, z czego prawie 18 mln stanowiły samochody osobowe, a ci arowych było blisko 3 mln, natomiast na przykład motocykli około 1mln [13, 18-19]. Udział samochodów osobowych maj cych od 6 do 11 lat wynosi 20,3%. Natomiast w przedziale lat 23,2%. Jednocze nie du grup tworz samochody maj ce lat, które stanowi a 29,3% parku samochodowego w tej kategorii pojazdów. Samochodów powy ej 25 lat było w Polsce blisko cztery razy wi cej ni w grupie aut do lat 2 [13, 20]. Analizowanej sytuacji nie poprawia import samochodów u ywanych z zagranicy, poniewa przywo one s samochody stare przywóz pojazdów powy ej 4 lat stanowi a ponad 92%. Ilo sprowadzanych samochodów u ywanych stabilizuje si, ale przekracza ponad 2,5 krotnie ilo nowozarejestrowanych samochodów. Jednak zauwa y nale y, e udział samochodów do 4 lat spadł do 8%, a samochody powy ej 10 lat to blisko 50% całego importu samochodów u ywanych [13, 38]. Samochody stare s mniej bezpieczne i nieekologiczne, poniewa zu yte jednostki nap dowe pojazdów wieloletnich emituj wi cej niebezpiecznych substancji do atmosfery. Niezale nie od kosztów napraw bie cych, jakie ponosz u ytkownicy starych pojazdów, to w przypadku szkody komunikacyjnej przywrócenie zdatno ci takiego pojazdu cz sto nie jest opłacalne ekonomicznie. Opisana wy ej struktura parku samochodowego w Polsce powoduje, e uszkodzone pojazdy, w szczególno ci te wieloletnie naprawiane s powierzchownie bez respektowania technologii naprawy zalecanej przez producenta oraz najcz ciej niewyposa ane ponownie w urz dzenia bezpiecze stwa biernego, nawet te dotycz ce bezpo redniej ochrony u ytkowników samochodu. St d te celowym oraz uzasadnionym jest poszukiwanie i proponowanie do stosowania skuteczniejszych metod diagnozowania stanu pojazdu w kontek cie weryfikacji jego naprawy powypadkowej. 3. Struktura elementów bezpiecze stwa pojazdów w aspekcie uszkodze powypadkowych Celem ka dej naprawy powypadkowej powinno by odnowienie stanu bezpiecze stwa urz dze samochodu, wytrzymało ci i sztywno ci nadwozia, ochrony antykorozyjnej oraz powłok dekoracyjnych. Nadwozie pojazdu odkształca si w czasie uderzenia w ci le zaprogramowany sposób, przód lub tył pochłania energi odkształcenia progresywnie, natomiast kabina kierowcy tworzy sztywn klatk bezpiecze stwa zapewniaj c przestrze prze ycia. Pochłanianie i rozpraszanie energii realizowane jest przez specjalnie zaprojektowane elementy struktury nadwozia szczególnie naro ne na kolizje, to jest podłu nice, słupki, progi itp., tak, aby po obci eniu sił zderzenia nie zginały si losowo, lecz w ci le zaprojektowany i przewidziany sposób. Dla uzyskania efektu zredukowania masy nadwozia przy jednoczesnym polepszeniu jego własno ci mechanicznych dotycz cych zarówno bezpiecze stwa biernego jak i własno ci u ytkowych w jego konstrukcji zastosowanie znalazły nowoczesne gatunki blach stalowych, profili panelowych, które ł czone s za

4 8 Wykorzystanie nieinwazyjnych metod diagnozowania stanu technicznego pojazdu dla weryfikacji naprawy powypadkowej pomoc spawania laserowego. Wprowadzono równie do karoserii samochodów blachy tłoczone z aluminium, profile wytłaczane i odlewy do ł czenia, których stosuje si nitowanie. Naprawy nadwozia wymagaj, wi c nowego podej cia technologicznego oraz zastosowania wiedzy i specjalistycznych urz dze dla odtworzenia jego sztywno ci i odporno ci na uderzenia. Dodatkowo napraw powypadkow utrudniaj skomplikowana budowa nadwozia, u yte materiały i ró nego rodzaju systemy elektroniczne, ale równie istotnie wpływaj na koszty naprawy i odtworzenia bezpiecze stwa pojazdu. Zwi zane jest to z konieczno ci u ycia specjalistycznych narz dzi, cz ci odpowiadaj cych normom producenta i zastosowania procedur oraz instrukcji naprawy wskazanej przez producenta pojazdu. To powoduje wzrost liczby nieprawidłowo przeprowadzonych napraw powypadkowych. W szczególno ci aspekt ekonomiczny naprawy powoduje, e s one realizowane w sposób, który nie doprowadza do odtworzenia bezpiecze stwa pojazdu. Przy braku skutecznej weryfikacji naprawy powypadkowej samochodu w rezultacie dopuszcza si do ruchu pojazdy zagra aj ce bezpiecze stwu u ytkownikom pojazdu oraz pozostałym uczestnikom ruchu drogowego. Prawidłowo wykonana naprawa zgodnie z technologi producenta odtwarza bezpiecze stwo pojazdu, a nie stosowanie wymaga producenta prowadzi do całkowicie odwrotnego skutku. Co gorsza powierzchowna naprawa pojazdu zakrywa na tyle lady nieprawidłowo naprawionych uszkodze pojazdu, e przeci tny u ytkownik nie ma mo liwo ci zweryfikowania stanu pojazdu po takiej naprawie w aspekcie przywrócenia pojazdowi bezpiecze stwa. Struktur bezpiecze stwa samochodów zaprezentowano poni ej na rys.1. ródło: [5]. Rys.1. Struktura bezpiecze stwa samochodu

5 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 68, Dla oszacowania mo liwo ci uszkodzenia w kolizji elementów pojazdu odpowiedzialnych za jego bezpiecze stwo czynne i bierne dokonano analizy 99 szkód komunikacyjnych. Przyj to podział pojazdu na jego główne zespoły jak ni ej [8, 62-68]: Nadwozie obejmuje szkielet i poszycie, błotniki, drzwi i pokrywy, elementy szkieletu podłogi, podłu nice; Wyposa enie obejmuje zderzaki, listwy, spojlery, kraty wlotu powietrza, elementy ozdobne, instalacj elektryczn, szyby, osprz t drzwi, tapicerki, fotele, zespoły wycieraczek i spryskiwaczy, zespoły wska ników i przeł czników, komputer pokładowy, zespoły wentylacji, nagrzewnic i klimatyzacji, pomp hamulcow ze wspomaganiem, ABS, pasy bezpiecze stwa z napinaczami, poduszki gazowe ze sterownikami, instalacj radiow, alarmow i telefoniczn ; Silnik z osprz tem obejmuje zespół silnika z układem chłodzenia w tym wentylatory, chłodnice, termostat, przewody, układ smarowania w tym pomp oleju, misk olejow, chłodnic oleju, układ zapłonowy, rozdzielacz zapłonu z przewodami, cewki zapłonowe, moduł steruj cy, układ zasilania paliwem w tym zespół wtryskowy, pomp wtryskow, przewody paliwowe silnika, filtr paliwa oraz powietrza z przewodami dolotowymi oraz intercooler, kolektory ss cy i wydechowy z turbospr ark, rozrusznik i alternator; Układ nap dowy obejmuje skrzyni biegów, przekładni główn, wały lub półosie nap dowe; Zawieszenie przednie z układem kierowniczym obejmuje zespół elementów zawieszenia przedniego, w tym poprzeczk zawieszenia przedniego, elementy spr yste zawieszenia, amortyzatory, wahacze, zwrotnice, stabilizator, dr ki reakcyjne, tarcze hamulcowe, b bny, rozpieracze, osie mocowania kół i układ kierowniczy w tym przekładni kierownicz, układ wspomagania kierownicy, koło kierownicze, kolumn kierownicz, dr ki kierownicze; Zawieszenie tylne obejmuje belk zawieszenia, elementy spr yste zawieszenia, amortyzatory, wahacze, dr ek stabilizatora, dr ki reakcyjne, osie kół, tarcze hamulcowe, b bny, zaciski; Reszta pojazdu obejmuje obr cze kół, ogumienie, rur wydechow, reaktory katalityczne, tłumiki, akumulator, zbiornik paliwa wraz z pomp paliwow. Poni ej na rys.2 zilustrowano omawiany podział pojazdu na główne grupy zespołów. Analiza badanych szkód wykazała, e w podziale rozliczenia na rachunki, według kalkulacji zakładu ubezpiecze i szkody całkowitej (rozliczana jako ró nica pojazdu przed i po szkodzie, gdy naprawa pojazdu jest nieopłacalna ekonomicznie lub niemo liwa ze wzgl dów technicznych), w zasadzie w wi kszo ci zdarze drogowych istnieje mo liwo uszkodzenia elementów pojazdu odpowiedzialnych za jego bezpiecze stwo bierne i w znacznie mniejszej ilo ci elementów odpowiedzialnych za bezpiecze stwo czynne. Stosunkowo du a mo liwo uszkodzenia elementów bezpiecze stwa biernego pojazdu niezale nie od sposobu ustalenia kosztów powypadkowych wynika przede wszystkim z faktu uszkodzenia nadwozia i jego wyposa enia (zderzaki, wzmocnienia, podłu nice). Jednak to w szkodach całkowitych stwierdzono najwi kszy udział uszkodzonych elementów odpowiedzialnych za bezpiecze stwo bierne pojazdu w odniesieniu do pozostałych szkód.

6 10 Wykorzystanie nieinwazyjnych metod diagnozowania stanu technicznego pojazdu dla weryfikacji naprawy powypadkowej ródło: opracowanie własne na podstawie [8]. Rys. 2. Przyj ty podział pojazdu na główne zespoły Ponadto w badanych szkodach całkowitych w grupie wyposa enia nadwozia, gdzie uj to systemy SRS-AIRBAG nast powało najcz ciej ich u ycie podczas zderzenia. W uszkodzeniach elementów pojazdu odpowiedzialnych za bezpiecze stwo czynne wynik jest równie niekorzystny w zdarzeniach drogowych, w których koszty powypadkowe ustalono na zasadzie szkody całkowitej. W tych szkodach dochodzi do najwi kszej ilo ci uszkodze elementów z grup zespołów silnik z osprz tem, układ nap dowy zawieszenie przednie z układem kierowniczym, zawieszenie tylne oraz koła pojazdu. W tym wietle naprawa powypadkowa pojazdów z tej grupy jak równie sprowadzonych w stanie uszkodzonym z zagranicy i pó niej naprawionych bez zachowania technologii producenta ze wzgl du na aspekt ekonomiczny takiej naprawy powoduje, e nie przywraca ona bezpiecze stwa pojazdowi. Zachodzi wi c konieczno skuteczniejszego diagnozowania stanu takich pojazdów po naprawie powypadkowej i jej weryfikacji. Na rys.3 przedstawiono udział procentowy przypadków uszkodzenia elementów pojazdu odpowiedzialnych za bezpiecze stwo czynne (BCP) i bierne (BBP), podział przedstawiono w zale no ci od sposobu ustalenia kosztów powypadkowych.

7 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 68, Rys. 3. Wynik analizy udziału uszkodze elementów BCP i BBP pojazdów ródło: opracowanie własne 4. Proponowane nieinwazyjne metody diagnozowania stanu pojazdu i weryfikacji naprawy W diagnozowaniu stanu technicznego pojazdu po naprawie powypadkowej zaproponowano badania pozwalaj ce na zweryfikowanie zakresu przeprowadzonej naprawy, co umo liwia równie ustalenie zgodno ci jej przeprowadzenia z ustalonym wcze niej planem naprawy, w którym zdefiniowno cz ci pojazdu podlegaj ce wymianie, naprawie oraz lakierowaniu. Dla dogodniejszego zastosowania metod badawczych i procedur w praktyce zaproponowano badania nieinwazyjne z wykorzystaniem urz dze diagnostycznych i wyposa enia, które mo liwe jest do stosowania w stacjach kontroli pojazdów Ogl dziny uszkodzonych stref i badanie sztywno ci nadwozia Prawidłowo sporz dzony plan naprawy powypadkowej pojazdu ułatwia ogl dziny uszkodzonych stref. Obowi zek doł czenia planu naprawy w postaci plików Audatex lub Eurotax zawieraj cych dane kalkulacji naprawy (elementów zakwalifikowanych do wymiany i naprawy) do procesu dodatkowego badania stanu technicznego pojazdu powinien by standardem [1, 9-10]. Pliki te mogłyby rezydowa przy numerze identyfikacyjnym VIN pojazdu w bazie danych CEPiK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców) tworz c histori pojazdu, z której korzystałby diagnosta podczas realizowanego badania technicznego samochodu. Aktualnie jednak diagnosta nie ma mo liwo ci ustalenia takich danych. Tym samym w zakresie weryfikacji naprawy powypadkowej musi posiłkowa si innymi dost pnymi metodami. W poje dzie powypadkowym o odkształceniach, które nie zostały usuni te podczas naprawy wiadcz przede wszystkim niedopasowanie w rozumieniu ró nych szeroko ci szczelin drzwi, błotników, pokryw, załamania blachy dachu, nad słupkami (w praktyce najcz ciej wyst puj one nad słupkami rodkowymi). Nieprawidłowa naprawa skutkuje równie przesuni ciem i p kaniem plastycznych wypełnie oraz uszczelnie na obszarach nieobj tych napraw. Natomiast miejsca niepokryte lakierem wiadcz o przemieszczeniu punktów mocowania elementów nadwozia.

8 12 Wykorzystanie nieinwazyjnych metod diagnozowania stanu technicznego pojazdu dla weryfikacji naprawy powypadkowej Jako podstaw do niedopuszczenia pojazdu do ruchu w zwi zku z nieprawidłow napraw powypadkow uzna nale y stwierdzone p kni cia i zarysowania no nych cz ci nadwozia, niedopasowanie szczelin wskazanych wy ej elementów przekraczaj cych wymagania producenta [4]. Nieprawidłowa naprawa pojazdu powypadkowego mo e doprowadzi tak e do utraty sztywno ci nadwozia i tym samym nie zostanie w tym zakresie przywrócone bezpiecze stwo pojazdowi po naprawie. Przeprowadzenie oceny sztywno ci nast puje w toku kontroli polegaj cej na ustaleniu czy nast puje zmiana szeroko ci szczelin pomi dzy elementami poszy nadwozia i trudno z otwieraniem drzwi, pokryw po podniesieniu jednego z kół badanego samochodu [6, 175]. Kryterium niedopuszczenia pojazdu po naprawie powypadkowej do ruchu jest stwierdzenie zmiany wielko ci szczelin podczas przeprowadzonej próby, która wykazała utrat sztywno ci nadwozia badanego pojazdu [4]. Na rys.4 zaprezentowano przykładowe miejsca pomiaru szczelin nadwozia samochodu. Rys.4. Przykładowe miejsca pomiaru szczelin pomi dzy elementami poszy pojazdu ródło: Opracowanie własne i [15] 4.2. Badanie geometrii nadwozia Obecnie przeprowadzenie przegl du technicznego po szkodzie komunikacyjnej oraz poprzedzaj cego dopuszczenie pojazdu do ruchu wykonywane jest bez urz dze umo liwiaj cych ocen geometrii nadwozia. Diagnosta nie jest wi c w stanie ujawni nieprawidłowo ci powypadkowej naprawy blacharskiej samochodu. Kluczowe w tej ocenie powinny by pomiary poło enia punktów bazowych na płycie podłogi i ramie no nej, ale równie górnych partiach nadwozia. Nadwozie pojazdu wyposa one jest kilkadziesi t punktów pomiarowych nazywanych punktami bazowymi, których poło enie jest ci le okre lone w karatach pomiarowych dla danego typu pojazdu. Tymi punktami odniesienia do trójwymiarowego pomiaru s otwory konstrukcyjne do mocowania zespołów, otwory technologiczne i in. Tolerancja poło enia omawianych punktów bazowych wzgl dem wzorca wynosi tylko do 3mm. Dlatego te nie jest mo liwa ocena ich poło enia metod organoleptyczn, a jedynie z wykorzystaniem urz dze pomiarowych [6, ]. Je li w toku badania zostanie stwierdzona wi ksza ró nica w poło eniu punktów bazowych od wskazanej przez producenta pojazd powinien by skierowany do ponownej naprawy blacharskiej (celem doprowadzenia punktów bazowych do wła ciwego poło enia) lub likwidacji [4].

9 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 68, Dokładne i szybkie pomiary zapewniaj elektroniczne systemy pomiarowe pozwalaj ce na przestrzenn ocen poło enia punktów kontrolnych płyty podłogowej oraz bryły nadwozia [9, ] Badanie szczelno ci nadwozia Nieszczelno ci nadwozia samochodu s zazwyczaj skutkiem nieprawidłowo osadzonych szyb w toku naprawy powypadkowej lub korozji nadwozia. Przenikanie wody do wn trza pojazdu mo e by równie spowodowane przez uszkodzone uszczelki oraz nieprawidłowo wykonane naprawy blacharskie. Dla skuteczno ci przeprowadzenia badania szczelno ci nadwozia kontrola powinna by przeprowadzana przez dwie osoby. Pierwsza z nich zrasza nadwozie, a druga znajduj c si w jego wn trzu obserwuje czy woda przenika do rodka pojazdu czy te nie. Do próby szczelno ci u ywane s myjki wysokoci nieniowe umo liwiaj ce wytworzenie ci nienia wody min. 0,15 MPa. Zraszanie odbywa si od dołu badanego samochodu ku górze [6, 181]. Stwierdzenie ci głego przenikania wody do wn trza pojazdu wskazuje na negatywny wynik badania i stanowi podstaw do niedopuszczenia samochodu do ruchu [4] Badanie grubo ci warstwy lakieru W celu weryfikacji prawidłowo ci przeprowadzenia naprawy powypadkowej pojazdu oraz ustalenia czy wykonana jest ona zgodnie z jej planem wynikaj cym z kwalifikacji elementów do naprawy i wymiany nale y kontrolowa grubo powłoki lakieru nadwozia pojazdu. Elementy, które nie były naprawiane, szpachlowane i nast pnie lakierowane w zale no ci od lat produkcji i marki pojazdu charakteryzuj si grubo ci powłoki lakieru w przedziale od około 85μm do około 135μm [6, 176]. Obecnie stosowane mierniki do pomiaru grubo ci lakieru oferuj ten pomiar zarówno na elementach stalowych, ocynkowanych oraz elementach pojazdu wykonanych z aluminium. Przykładem takiego urz dzenia jest miernik MGL7 [12]. Aktualnie jednak problem stanowi pomiar warstwy lakieru na tworzywach (nakładki zderzaków, błotniki i in.). Istnieje potrzeba poszukiwania i zastosowania w badaniach niedrogich urz dze funkcjonalnie odpowiadaj cych ww. miernikom, ale pozwalaj cych na pomiar grubo ci lakieru na elementach z tworzyw sztucznych, które jak wynika z praktyki ze wzgl du na wysok cen równie s odbudowywane, co stoi cz sto w sprzeczno ci z zaleceniami producenta. Badanie grubo ci powłoki lakieru powinno odbywa si w miejscach naprawy i wymiany elementów wynikaj cych z planu naprawy pojazdu lub je li nie jest on znany w obr bie całej bryły diagnozowanego nadwozia samochodu. Kryterium niedopuszczaj cym pojazd do ruchu jest stwierdzenie przeprowadzenia naprawy powypadkowej niezgodnie z jej planem. To jest stwierdzenie naprawy elementów w miejsce ich wymiany lub zlokalizowanie grubej warstwy szpachli wskazuj cej na nieprawidłowo ci w przeprowadzeniu naprawy i jej maskowane nało on warstw szpachli, a nast pnie polakierowaniem odbudowanego elementu pojazdu [4].

10 14 Wykorzystanie nieinwazyjnych metod diagnozowania stanu technicznego pojazdu dla weryfikacji naprawy powypadkowej 4.5. Badanie sprawno ci systemu SRS-AIR BAG Koszty napraw powypadkowych s relatywnie wysokie w odniesieniu do warto ci kilkuletniego samochodu osobowego klasy redniej [3, 22], [2, 40]. Tym bardziej, je li nast pi uruchomienie systemu SRS-AIRBAG podczas wypadku to koszty naprawy w odniesieniu do warto ci pojazdu mog okaza si ekonomicznie nieopłacalne. Dlatego w celu obni enia kosztów naprawy starych pojazdów zazwyczaj nie s one wyposa ane ponownie w systemy odpowiedzialne za bezpo redni ochron człowieka podczas wypadku. W przypadku wymiany na przykład poduszek gazowych czy pasów bezpiecze stwa i ich napinaczy w planie naprawy pojazdu badanie nale y rozpocz od ogl dzin sygnalizacji o stanie układu SR-AIRBAG na desce rozdzielczej samochodu. Dalej nale y dokona szczegółowych ogl dzin pokryw poduszek gazowych dla wykrycia ingerencji niezgodnej z technologi naprawy producenta. Mo e to by ewentualne klejenie i lakierowanie pokryw. Do przeprowadzenia sprawdzenia stanu układu SRS-AIRBAG obecnie wykorzystuje si równie dost pne testery diagnostyczne [10]. Jak wynika z praktyki diagnosta mo e by celowo wprowadzany w bł d. Poduszka gazowa zostaje wyj ta lub jej nylonowo-bawełniany pojemnik wyci ty, a pokrywa polakierowana lub zało- ona nowa atrapa pokrywy. Natomiast w miejsce włókna odpalaj cego instalowany jest rezystor. To powoduje, e sterownik urz dzenia diagnostycznego odczytuje prawidłowe parametry obwodów i stwierdza brak usterki układu. Dalsze badanie musi by prowadzone metod eliminacji. Polega ono na sprawdzeniu, czy po wypi ciu wtyczek podzespołów pirotechnicznych sterownik zanotuje kody usterek odpowiadaj ce wła ciwym stanom awaryjnym czy te jednak nie. Je li nie, oznacza to, e we wi zce elektrycznej diagnozowanego systemu SRS-AIRBAG jest wpi ty rezystor symuluj cy włókna odpalaj ce. Jako podstaw do niedopuszczenia pojazdu do ruchu nale y przyj : lady manipulacji i przeróbek działania kontrolki sytemu SRS-AIRBAG, naprawy lub lakierowania pokryw poduszek gazowych, kody bł du systemu z testera diagnostycznego oraz stwierdzenie zamontowania rezystora symuluj cego włókna odpalaj ce poduszek gazowych lub napinaczy pasów bezpiecze stwa [4] Badanie profili zamkni tych z wykorzystaniem endoskopu Endoskopy samochodowe to urz dzenia umo liwiaj ce przeprowadzenie inspekcji w trudno dost pnych miejscach. Najcz ciej wykorzystywane s do ogl dzin wewn trznych mechanizmów skrzy biegów, komór spalania, przestrzeni zaworowych silników tłokowych i innych miejsc, których weryfikacja stanu zwi zana byłaby z konieczno ci prac demonta owych. Funkcjonalno endoskopu warsztatowego nie jest jednak ograniczona wył cznie do ogl dzin wewn trznych przestrzeni mechanizmów. Umo liwia ona jego zastosowanie w diagnozowaniu stanu technicznego pojazdu przez weryfikacj przeprowadzonej naprawy powypadkowej, a tak e ustalenie jej zgodno- ci z planem naprawy. Do tego celu nale y wykorzystywa istniej ce otwory technologiczne nadwozia przeznaczone do konserwacji profili zamkni tych i wprowadza do nich sond endoskopu dla przeprowadzenia ogl dzin profili zamkni tych nadwozia [11 i 14]. Podstaw do niedopuszczenia pojazdu do ruchu po naprawie powypadkowej jest stwierdzenie naprawy niezgodnej z technologi producenta lub odbudowania elementów, a nie ich wymiany.

11 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 68, Podsumowanie Obecnie istnieje grupa pojazdów po szkodach całkowitych oraz sprowadzanych z zagranicy, którym naprawa powypadkowa nie przywróciła bezpiecze stwa. Powinny one podlega szczegółowym badaniom przed dopuszczeniem ich do ruchu. W przypadku odbudowy starych samochodów ze wzgl du na aspekt ekonomiczny naprawa ukierunkowana jest na obni enie kosztów. Pojazdy te naprawiane s bez zachowania zlece producenta i nie nast puje przywrócenie im bezpiecze stwa. To negatywnie wpływa na bezpiecze stwo uczestników ruchu drogowego i pojazdy te powinny by eliminowane z eksploatacji. Wprowadzenie proponowanych procedur pozwala na wspomnian eliminacj pojazdów, których naprawa została przeprowadzona w sposób nieprawidłowy. Ponadto działania te maj równie charakter prewencyjny zniech całyby u ytkowników do odbudowy pojazdów, których naprawa nie jest opłacalna ekonomicznie. Wykorzystywanie w weryfikacji napraw powypadkowych opisanych metod diagnozowania oraz urz dze mo liwe jest do stosowania w praktyce w toku bada pojazdów po szkodach komunikacyjnych i przed pierwsz rejestracj na terenie RP. To wskazuje na mo liwo wprowadzenia proponowanych rozwi za w praktyce podczas realizacji bada technicznych pojazdów, co przyczyniłoby si równie do odmładzania parku samochodowego w Polsce. Bibliografia 1. Aleksandrowicz P., Narz dzia informatyczne stosowane w ustalaniu kosztów powypadkowych, Polskie Stowarzyszenie Zarz dzania Wiedz, BEL Studio sp. z o.o., Warszawa Aleksandrowicz P., ółtowski B., Vehicle market value estimation systems, Polish Association for Knowledge Management, BEL Studio sp. z o.o., Warszawa Aleksandrowicz P., ółtowski B., Vehicle repair costs calculation systems, Polish Association for Knowledge Management, BEL Studio sp. z o.o., Warszawa Aleksandrowicz P., Weryfikacja naprawy powypadkowej, jako element wspomagania procesów decyzyjnych w kierowaniu pojazdów do likwidacji i recyklingu, Ekologia i Technika, Bydgoszcz Fischer R., i in., Poradnik techniki samochodowej, REA sj, Warszawa Gonera J., Michalski R., Kompleksowa ocena stanu technicznego nadwozia samochodu, BEL Studio sp. z o.o., Warszawa Osi ski J., ach P,. Wybrane zagadnienia z recyklingu samochodów, WKŁ, Warszawa Praca zbiorowa, Instrukcja okre lania warto ci pojazdów numer 1/2005 ze zmianami, SRTSiRD, Warszawa Raatz B., Blacharstwo i naprawy powypadkowe samochodów, Oficyna wydawnicza TROTON, Z browo Autoland, (2012, stycze 20). Testery diagnostyczne. [Online]: Dost pne 11. Narz dziak, (2014, kwiecie 12). Endoskopy warsztatowe. [Online]. Dost pne: 12. Prodigtech, (2013 Grudzie 5). Mierniki do pomiaru grubo ci lakieru nadwozia pojazdów. [Online]. Dost pne: 13. Polski Zwi zek Przemysłu Motoryzacyjnego, (2013 Grudzie 16). Raport Bran y Motoryzacyjnej. [Online]. Dost pne:

12 16 Wykorzystanie nieinwazyjnych metod diagnozowania stanu technicznego pojazdu dla weryfikacji naprawy powypadkowej 14. Profile zamkni te w nadwozia, (2014 Kwiecie 12). [Online]. Dost pne 15. Program V-SIM3 i baza danych Auto-View licencje edukacyjne UTP w Bydgoszczy. USING NON-INVASIVE METHODS OF DIAGNOSING THE STATE OF TECHNICAL VEHICLE FOR THE VETTING OF POST-ACCIDENT REPAIR Summary In the article chosen methods of diagnosing the technical condition of cars after post-accident repairs taken in discord with the technology of the producer were presented. Non-invasive methods were offered to the vetting of repair of vehicles, and proposed procedures and the diagnostic equipment were selected into the way enabling to put them into practice. The study also contains evaluation criteria of the applicability of the inspected vehicle. Implementing proposed procedures enabling to verify conducted repair from one side allows for the elimination of vehicles, of which repair was conducted in the wrong way, on the other has preventive character by discouraging from the reconstruction vehicles, of which repair isn't profitable economically. Keywords: diagnosing, verification of post-accident repair, plan of repair of the vehicle Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Instytut Eksploatacji Maszyn i Transportu Zakład Transportu i Eksploatacji al. Prof. S. Kaliskiego 7, Bydgoszcz

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-4/2016_EL803U

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-4/2016_EL803U EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-4/2016_EL803U Numer szkody / sprawy SM-4/2016_EL803U Nr kalkulacji 1825 DANE WYKONUJĄCEGO Użytkownik Walewski Andrzej Nr licencji 68236 DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych

PROTOKÓŁ z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych PI 15/NNI33/2014 ZAŁĄCZNIK NR 2. PROTOKÓŁ z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych Podstawa prawna Art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

OCENA TECHNICZNA nr: CITROEN NEMO WY5661E Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012

OCENA TECHNICZNA nr: CITROEN NEMO WY5661E Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012 z dnia: 2012/11/13 OCENA TECHNICZNA nr: Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012 DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU Marka: CITROËN Model pojazdu:

Bardziej szczegółowo

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU OPINIA Nr: 132/DOA/05/13 Rzeczoznawca : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda Zleceniodawca: GETIN Noble Bank S.A. Adres: ul. Domaniewska 39 02-672 Warszawa Sygnatura akt: 320903 Zadanie: Ocena

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO 2 1. Cel ćwiczenia : Dokonać pomiaru zuŝycia tulei cylindrowej (cylindra) W wyniku opanowania treści ćwiczenia student

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r.

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Tczew. w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania placów zabaw stanowiących własność Gminy Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Systemu PDR

Prezentacja Systemu PDR Prezentacja Systemu PDR / Paintless Dent System / 14-15.02.2013 Prowadzący: MOTOTECHNIKA Mieczysław Pamuła 14-15.02.2013 Historia Technologia PDR narodziła się w latach 40 tych minionego wieku w zakładach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) Na podstawie art. 84a ust. 1

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Ładowarka kołowa przegubowo-teleskopowa

KARTA INFORMACYJNA Ładowarka kołowa przegubowo-teleskopowa OPINIA TECHNICZNA NR 3166/BK/09/2015 KARTA INFORMACYJNA Ładowarka kołowa przegubowo-teleskopowa Schaffer 6370T, S/N: 4670B030 Wykonał: mgr inż. Bartłomiej Kosma Rzeczoznawca ds. wyceny pojazdów, maszyn

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE. ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Ocena stanu technicznego. Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE. ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Ocena stanu technicznego. Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy Ekspertyza numer: z dnia: 2012/03/05 Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE Zleceniodawca: Auto Przetarg Adres: ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Zadanie: Ocena stanu technicznego DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Bardziej szczegółowo

Centa. Wartość obiektu brutto (sprzedaż)¹

Centa. Wartość obiektu brutto (sprzedaż)¹ Nr zlecenia DEKRA: BZLeasingC/CENTA/48418/14/08/27 Nr zlecenia/szkody: SA9/00022/2014 - Mateusz Przeplasko Data zlecenia: 27-08-2014 Zleceniodawca: Arkadiusz Cenkier Centa DEKRA Polska - Centrala tel.

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY. z dnia 16 grudnia 1976 r. w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia kierowców w transporcie drogowym (76/914/EWG)

DYREKTYWA RADY. z dnia 16 grudnia 1976 r. w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia kierowców w transporcie drogowym (76/914/EWG) DYREKTYWA RADY z dnia 16 grudnia 1976 r. w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia kierowców w transporcie drogowym (76/914/EWG) RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzgl dniaj c Traktat ustanawiaj cy Europejsk

Bardziej szczegółowo

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą POJAZD AT Średnice przewodów w powinny być na tyle duże, aby nie dochodziło o do ich przegrzewania. Przewody powinny być należycie izolowane. Wszystkie obwody elektryczne powinny być zabezpieczone za pomocą

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radcy Prawnego Białystok, dnia 30.03.2007 r. OPINIA PRAWNA sporządzona na zlecenie Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów w Warszawie I. Pytania: 1. Czy zakaz ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części, ujętych

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG: Każda usługa nieujęta w niniejszym cenniku jest liczona według stawki za jedną roboczogodzinę 20 zł/godz.

CENNIK USŁUG: Każda usługa nieujęta w niniejszym cenniku jest liczona według stawki za jedną roboczogodzinę 20 zł/godz. CENNIK USŁUG: Każda usługa nieujęta w niniejszym cenniku jest liczona według stawki za jedną roboczogodzinę 20 zł/godz. Cennik nie uwzględnia rabatów dla stałych klientów ELEKTROMECHANIKA Wymiana świec

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia r. PROJEKT z dnia 12.11.2007 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia... 2007 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie szczegó owych warunków technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR L 160/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.6.2012 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 523/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr

Bardziej szczegółowo

Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II

Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II Modele Wszystkie Częstotliwość przeglądów Co 1 rok / 15 000 km (w zależności, co nastąpi pierwsze) Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II Przegląd

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla ruchomych punktów sprzedaży (tj. pojazdy przeznaczone do handlu

Wymagania dla ruchomych punktów sprzedaży (tj. pojazdy przeznaczone do handlu Wymagania dla ruchomych punktów sprzedaży (tj. pojazdy przeznaczone do handlu obwoźnego) i tymczasowych (jak duże namioty, stragany), a także automatów ulicznych. Zgodnie z art. 61 i 63 ustawy z dnia 25

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PONAR PLAST HR-1600, S/N:06008 OPINIA TECHNICZNA NR 875/AB/09/2013. Wtryskarka

KARTA INFORMACYJNA PONAR PLAST HR-1600, S/N:06008 OPINIA TECHNICZNA NR 875/AB/09/2013. Wtryskarka OPINIA TECHNICZNA NR 875/AB/09/2013 KARTA INFORMACYJNA Wtryskarka PONAR PLAST HR-1600, S/N:06008 Wykonał: inż. Artur Baran Rzeczoznawca ds. wyceny maszyn i urządzeń Warszawa, dnia 16.09.2013 r. 2 01. ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

OPINIA TECHNICZNA NR 33777/4/10-10501 Koparka gąsienicowa CAT 320 B WYCENA WARTOŚCI

OPINIA TECHNICZNA NR 33777/4/10-10501 Koparka gąsienicowa CAT 320 B WYCENA WARTOŚCI Wycena nr 33777/4/10-10501 Koparka gąsienicowa CAT 320 B DEKRA POLSKA Sp. z o.o. Tel. 0 664 421 361 e-mail: bogdan.boguszewski@dekra.pl OPINIA TECHNICZNA NR 33777/4/10-10501 Koparka gąsienicowa CAT 320

Bardziej szczegółowo

Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów okresowych i napraw samochodów osobowych naleŝących do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY JANÓW PODLASKI NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY JANÓW PODLASKI NA LATA Zał cznik do uchwały Nr XII/125/16 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 10 wrze nia 2016 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY JANÓW PODLASKI NA LATA 2016-2021 Celem niniejszego

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr. Tabela Opłat i Prowizji mleasing Sp. z o.o. (obowiązująca od dnia 1 stycznia 2016 r.) Lp. Czynność Opłata netto Uwagi Umowa 1. Zmiana terminów płatności w czasie 200 PLN

Bardziej szczegółowo

OPINIA Nr: RTM-148/14 Rzeczoznawca : inż. Piotr Pałasz RS 000308. ul. Skwierzyńska 16 66-435 Krzeszyce

OPINIA Nr: RTM-148/14 Rzeczoznawca : inż. Piotr Pałasz RS 000308. ul. Skwierzyńska 16 66-435 Krzeszyce z dnia: 2014/07/03 OPINIA Nr: Rzeczoznawca : inż. Piotr Pałasz RS 000308 Zleceniodawca: Urząd Gminy Krzeszyce Adres: ul. Skwierzyńska 16 66-435 Krzeszyce Właściciel: Urząd Gminy Krzeszyce Adres: ul. Skwierzyńska

Bardziej szczegółowo

DANE TECHNICZNE POJAZDU Z ZAKRESU BLACHARSTWA

DANE TECHNICZNE POJAZDU Z ZAKRESU BLACHARSTWA 0 Wiadomości ogólne DANE TECHNICZNE POJAZDU Z ZAKRESU BLACHARSTWA 03B KOLIZJA 04E LAKIEROWANIE 05B WYPOSAŻENIE I NARZĘDZIA DO NAPRAW BLACHARSKICH X90 KWIECIEŃ 2004 Edition Polonaise "Metody napraw zalecane

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr W.0050.1.15.2013 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 marca 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr W.0050.1.15.2013 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 marca 2013 roku WÓJT GMINY ŁAPSZE NIŻNE (Pieczątka organu) ZARZĄDZENIE Nr W.0050.1.15.2013 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie: norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów pożarniczych i urządzeń

Bardziej szczegółowo

Wykonawca wyceny : Auto-Technika Dariusz Gromadka CCRS 581/12 RS001443. L.p. Nazwa elementu wyposażenia Wartość 1 +ŁYŻKA KOPARKOWA

Wykonawca wyceny : Auto-Technika Dariusz Gromadka CCRS 581/12 RS001443. L.p. Nazwa elementu wyposażenia Wartość 1 +ŁYŻKA KOPARKOWA WYCENA Nr: 22/12/2014/IL Wykonawca wyceny : Auto-Technika Dariusz Gromadka CCRS 581/12 RS001443 Właściciel: Zadanie: IDEA LEASING S.A. Wycena wartości maszyny DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*) z dnia: Marka:

Bardziej szczegółowo

IMPLEMENTACJA WST PNEJ OCENY STANU TECHNICZNEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO PO KOLIZJI I WYPADKU DROGOWYM

IMPLEMENTACJA WST PNEJ OCENY STANU TECHNICZNEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO PO KOLIZJI I WYPADKU DROGOWYM IMPLEMENTACJA WST PNEJ OCENY STANU TECHNICZNEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO PO KOLIZJI I WYPADKU DROGOWYM BOGDAN LANDOWSKI MATEUSZ BEREZA Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W niniejszym

Bardziej szczegółowo

Naprawa. Kwalifikacja M.18.2. pojazdów samochodowych REFORMA 2012. Seweryn Orzełowski, Stanisław Kowalczyk

Naprawa. Kwalifikacja M.18.2. pojazdów samochodowych REFORMA 2012. Seweryn Orzełowski, Stanisław Kowalczyk REFORMA 2012 Naprawa pojazdów samochodowych Seweryn Orzełowski, Stanisław Kowalczyk Kwalifikacja M.18.2 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Rozdziały:

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc. Nr zlecenia DEKRA: MIL(L)/WAR/70418/15/12/03 Nr zlecenia/szkody: 193447 Data zlecenia: 03-12-2015 DEKRA Polska - Centrala tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36 Zleceniodawca: Beata Aleksandrowicz Millennium

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT...

D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT... D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO SPIS TRE CI 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT... 3 6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT... 4 7. OBMIAR ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a Najwa niejsze kompetencje organów, które odpowiadaj za powo anie i funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000 w Polsce oraz ustalaj ce te kompetencje artyku y ustawy o ochronie przyrody Organ Generalny

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 315/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 315/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 315/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia procedury określającej zasady sprawowania nadzoru i kontroli stacji kontroli pojazdów. Na podstawie 1

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Diagnozowanie i naprawa podzespo ów i zespo ów pojazdów samochodowych Oznaczenie kwalifikacji: M.18 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II wyposażenie wraz z montażem i uruchomieniem stanowisk demonstracyjnych w Zespole Szkół Mechanicznych Załącznik Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia ilość Istotne

Bardziej szczegółowo

Rodzaj środka technicznego. Stan techniczny obiektu. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny.

Rodzaj środka technicznego. Stan techniczny obiektu. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny. UWAGA: DEKRA - Centrala 02-284 Warszawa, al. Krakowska 2A tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ I GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ Sp. z o.o.

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ I GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ Sp. z o.o. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ I GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ Sp. z o.o. 18-500 KOLNO ul. Witosa 4 NIP 291-01-12-895 REGON 451086334 Konto BS Kolno 84 8754 0004 0000 7100 2000 0010 Tel. (0-86) 278-31-79

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Przedmiotem zamówienia w części nr II jest zawarcie następujących ubezpieczeń: Uocp Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadacz pojazdów mechanicznych

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc. Nr zlecenia DEKRA: MIL(L)/WAR/36996/14/07/03 Nr zlecenia/szkody: 172080 Data zlecenia: 03-07-2014 DEKRA Polska - Centrala tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36 Zleceniodawca: Beata Aleksandrowicz Millennium

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku.

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI BIURO MINISTRA WYDZIAŁ INFORMACJI Warszawa, dnia 13 października 2007 r. INFORMACJA PRASOWA Minione dwa lata przyniosły przełom w informatyzacji polskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP str. 3 2. MATERIAŁY str. 3 3. SPRZĘT str. 4 4.TRANSPORT str. 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ

SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ I) INFORMACJE OGÓLNE W ostatnich latach stosowanie licznych, szeroko rozpowszechnionych substancji syntetycznych napotkało na nowe ograniczenie, którym jest ochrona

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi przetwarzanie pojazdów wycofanych

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia Załącznik nr 3A do SIWZ UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim Nr 2 im. Dr Jana Biziela w Bydgoszczy ul.

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym W ciągu ostatnich lat Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zintensyfikował działania nadzorcze w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce,

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Warszawa 2012 (nowelizacja 2014) 1 zmiana nazwy zgodnie z terminologią zawartą w ustawie Prawo pocztowe Jednostka zlecająca: Urząd Komunikacji

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków System do kontroli i analizy wydawanych posiłków K jak KORZYŚCI C jak CEL W odpowiedzi na liczne pytania odnośnie rozwiązania umożliwiającego elektroniczną ewidencję wydawanych posiłków firma PControl

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c.

Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Ekspertyza numer: z dnia: 2016/04/22 Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Zleceniodawca: FCE Leasing Polska Sp. z o.o. ul. Wyścigowa 6 02-681 Warszawa Właściciel: FGA LEASING POLSKA SP. Z O.O. ul.

Bardziej szczegółowo

BPSP-322-2/13 Warszawa, dnia 20 marca 2013 r.

BPSP-322-2/13 Warszawa, dnia 20 marca 2013 r. BPSP-322-2/13 Warszawa, dnia 20 marca 2013 r. Do wszystkich Wykonawców: Numer sprawy: BPSP-322-2/13 Dotyczy: prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ ROCZNEJ

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ ROCZNEJ 1 RODZAJ PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ ROCZNEJ PRZEGLĄDU NR 1/BIBL/2014 PROTOKOŁU DATA 18/06/2014 WYKONANIA OBIEKT Budynek użyteczności publicznej ADRES Szubin, Kcyńska 11 WŁAŚCICIEL LUB Rejonowa Biblioteka

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Stanisław Mazur RP-Upr.194/93 MAP/IE/2167/01

mgr inż. Stanisław Mazur RP-Upr.194/93 MAP/IE/2167/01 INWESTOR: MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 OBIEKT: Budynek biurowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Kraków, ul. Sokołowskiego

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 3/2012 do CZĘŚCI II KADŁUB 2011 GDAŃSK Zmiany Nr 3/2012 do Części II Kadłub 2011, Przepisów klasyfikacji i budowy statków morskich, zostały zatwierdzone

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Pilarki przenośne budowa i eksploatacja

Pilarki przenośne budowa i eksploatacja Pilarki przenośne budowa i eksploatacja Spis treści Przedmowa do wydania drugiego Przedmowa do wydania pierwszego Część l BUDOWA PILAREK - autorzy: Jerzy Więsik, Krzysztof Wójcik 1. Wstęp 1.1. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia. WIADCZENIA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ALIMENTÓW Ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz ich wyp ata nast puj odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ZIMNEJ WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W SM STROP

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ZIMNEJ WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W SM STROP ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ZIMNEJ WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W SM STROP Zaliczki wnoszone na poczet kosztów dostawy zimnej wody i odprowadzania ścieków 1 1. Użytkownicy lokali zobowiązani są

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR. z siedzibą w... NIP nr, REGON... wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego nr... w Sądzie...

WZÓR UMOWY UMOWA NR. z siedzibą w... NIP nr, REGON... wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego nr... w Sądzie... Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu pomiędzy: Prezesem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z siedzibą w Warszawie, przy Al. Niepodległości 190, reprezentowanym przez: dyrektora

Bardziej szczegółowo

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła różni się od pompy ciepła zasilanej energią elektryczną tym, że jej kompresor napędzany jest przez silnik gazowy. Agregat GHP (gazowej pompy ciepła)

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego Nr zlecenia DEKRA: PF/WAW/23769/15/05/04 Nr zlecenia/szkody: Data zlecenia: 04-05-2015 DEKRA Polska - Centrala tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36 Zleceniodawca: Kamil Przybyła Idea Leasing S.A. Rzeczoznawca:

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc. DEKRA Polska o/suwałki Suwałki tel. 0/87 5650094, faks Rzeczoznawca: Bogdan Boguszewski UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia,

Bardziej szczegółowo

SEAT - CERTYFIKAT ZAUFANIA PRZEGLĄD AUTA PRZY ZAKUPIE/SPRZEDAŻY TECHNOLOGY TO ENJOY

SEAT - CERTYFIKAT ZAUFANIA PRZEGLĄD AUTA PRZY ZAKUPIE/SPRZEDAŻY TECHNOLOGY TO ENJOY SEAT - CERTYFIKAT ZAUFANIA PRZEGLĄD AUTA PRZY ZAKUPIE/SPRZEDAŻY TECHNOLOGY TO ENJOY LISTA KONTROLNA WYKAZ CZYNNOŚCI SERWISOWYCH Marka Model Silnik Nr VIN Data przeglądu JAZDA TESTOWA Sprawdzono OK Nie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Drabiny pionowe jednoelementowe

Drabiny pionowe jednoelementowe Drabiny pionowe jednoelementowe Wersje: aluminium naturalne, aluminium anodowane, stal ocynkowana lub nierdzewna, zgodne z normami DIN 18799 i DIN 14094 oraz EN ISO 14122-4. Perforowane szczeble w wersji

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 24 lipca 2013 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI. Gospodarka inwestycyjna STRONA

SPIS TRE CI. Gospodarka inwestycyjna STRONA FABRYKA MASZYN SPO YWCZYCH SPOMASZ PLESZEW S.A. PROCES: UTRZYMANIE RUCHU Gospodarka inwestycyjna K-1.00.00 Wydanie 4 Strona 2 Stron 7 SPIS TRE CI 1. Cel procedury... 2. Powi zania.... Zakres stosowania...

Bardziej szczegółowo

furgon z podwyższonym dachem, długi 4 drzwiowy 3 osobowy

furgon z podwyższonym dachem, długi 4 drzwiowy 3 osobowy OCENA TECHNICZNA nr: 2732/Renault Master/WE137GJ Rzeczoznawca : mgr inż Jerzy Gąska z dnia: 2015/10/16 Zleceniodawca: IDEA Leasing S.A. Adres: ul. Strzegomska 42B 53-611 Wrocław Zlec. pismo, znak: email

Bardziej szczegółowo

Regulamin lodowiska BIAŁY ORLIK przy Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Regulamin lodowiska BIAŁY ORLIK przy Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim Regulamin lodowiska BIAŁY ORLIK przy Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim I. Część ogólna 1. Lodowisko jest obiektem sportowym ogólnodostępnym, którego właścicielem jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki,

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE ZAKRESU USZKODZE POJAZDU W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH DO USTALANIA WARTO CI POJAZDÓW POWYPADKOWYCH

DIAGNOZOWANIE ZAKRESU USZKODZE POJAZDU W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH DO USTALANIA WARTO CI POJAZDÓW POWYPADKOWYCH DIAGNOZOWANIE ZAKRESU USZKODZE POJAZDU W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH DO USTALANIA WARTO CI POJAZDÓW POWYPADKOWYCH PIOTR ALEKSANDROWICZ Streszczenie W artykule zaprezentowano aspekt

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc. Nr zlecenia DEKRA: C-PORT/BAR/05920/16/02/02 Nr zlecenia/szkody: Data zlecenia: 02-02-2016 DEKRA Polska - Centrala tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36 Zleceniodawca: Logistyka CARPORT Aukcje Samochodowe

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik mechanik lotniczy Symbol cyfrowy zawodu: 314[05] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 314[05]-01-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001,

UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001, UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001, reprezentowaną przez Wójta Gminy Płaska Wiesława Gołaszewskiego zwaną w

Bardziej szczegółowo