Zał cznik nr do porozumienia/umowy z dnia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zał cznik nr do porozumienia/umowy z dnia"

Transkrypt

1 Zał cznik nr do porozumienia/umowy z dnia Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego ws. procedury naboru projektów konkursowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Procedura naboru obejmuje: - składanie wniosków, - ocen projektów, - procedur odwoławcz. 2. Przy obliczeniu terminów stosuje si poni sze zasady: - termin oznaczony w dniach ko czy si z upływem ostatniego dnia. Przy obliczaniu terminów podanych w dniach brane s pod uwag dni robocze, przez które rozumie si dni od poniedziałku do pi tku w godzinach pracy wskazanych przez wła ciwego Operatora Programu z wył czeniem dni ustawowo wolnych od pracy 2, - nadanie pisma w placówce pocztowej (analogicznie przez kuriera) jest równoznaczne z jego wniesieniem. W takim przypadku decyduje data stempla pocztowego (lub dowodu nadania), jednak termin dostarczenia pisma nie mo e by pó niejszy ni 10 dni od dnia upływu oznaczonego terminu. Rozdział II. Nabór wniosków (1) Wnioski aplikacyjne b d składane po opublikowaniu odpowiedniego ogłoszenia przez wła ciwego Operatora Programu na jego stronie internetowej. Zasady składania wniosków b d ustalone w ogłoszeniu. (2) W ogłoszeniu o naborze zostanie okre lona minimalna całkowita liczba punktów (próg), kwalifikuj ca projekt do umieszczenia na li cie rankingowej lub minimalna liczba punktów (próg) w ramach okre lonego kryterium oceny merytoryczno-technicznej, wymagana do uzyskania przez projekt w celu umieszczenia go na li cie rankingowej. (3) Wnioski aplikacyjne s rejestrowane w systemie kancelaryjnym zgodnie z procedur przyj t przez Operatora Programu. Ka dy wniosek jest opatrywany przynajmniej informacj o dacie wpływu. (4) Wył cznie wnioski zło one w terminie podanym w ogłoszeniu o naborze b d rejestrowane przez Operatora Programu i poddane ocenie formalnej. Rozdział III. Ocena projektów 1. Postanowienia ogólne (1) Ocena projektów w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata składa si z dwóch etapów: 1 Zgodnie z ustaw z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Bada i Rozwoju (Dz. U. z 2010 r Nr 96, poz. 616, wytyczne nie obowi zuj w ramach programu wdra anego przez Narodowe Centrum Bada i Rozwoju. 2 Przez dni ustawowo wolne od pracy rozumie si dni wymienione w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28 z pó n. zm.) 1

2 - I etap ocena formalna: ocena projektów pod k tem spełnienia kryteriów formalnych. Pozytywnie ocenione projekty przechodz do II etapu oceny. - II etap ocena merytoryczno-techniczna: ocena projektów pod k tem spełniania kryteriów merytoryczno-technicznych. W jej wyniku sporz dzeniem si list rankingow projektów według liczby przyznanych punktów. (2) Kryteria oceny projektów (formalne i merytoryczno-techniczne) wraz z liczb punktów za ka de kryterium zostan okre lone przez Operatora Programu w ogłoszeniu o naborze. (3) Do momentu zako czenia procedury naboru instytucje bior ce w niej udział (Operator Programu, instytucje wspomagaj ce Operatorów) przechowuj wnioski aplikacyjne w warunkach zapewniaj cych poufno danych i informacji w nich zawartych. Dost p do wniosków aplikacyjnych mog mie jedynie osoby uczestnicz ce w organizacji naboru i ocenie wniosków. (4) Wszystkie osoby uczestnicz ce w procedurze naboru s zobowi zane do zachowania poufno ci danych i informacji zawartych we wnioskach; zasada poufno ci obejmuje co najmniej: odpowiednie zabezpieczenie bazy danych wniosków, odpowiednie zabezpieczenie list sprawdzaj cych lub kart oceny weryfikowanych wniosków, zakaz przekazywania jakichkolwiek informacji czy dokumentów osobom nieupowa nionym. (5) Ocena projektu jest dokonywana według wzoru dokumentu sprawdzaj cego odpowiedniego dla ka dego etapu oceny projektu, o którym mowa w pkt 1. (6) Oceny projektów dokonuje( ) osoby b d zespół/zespoły ds. oceny projektów powołany(e) i działaj cy(e) na zasadach okre lonych przez Operatora Programu. (7) Z oceny projektu wył czona jest osoba, która chocia by w cz ci przygotowywała dokumentacj projektow lub w inny sposób budzi w tpliwo ci co do bezstronno ci w ocenie projektu. (8) Przed przyst pieniem do oceny osoba, o której mowa w pkt 4 podpisuje deklaracj bezstronno ci i poufno ci. Wzór deklaracji stanowi zał cznik nr 1 do niniejszych Wytycznych. 2. Ocena formalna 3 (1) Celem oceny formalnej jest weryfikacja projektu pod wzgl dem spełniania kryteriów formalnych. (2) W ramach oceny formalnej dokonana b dzie weryfikacja spełnienia b d niespełnienia danego kryterium (tzw. ocena zero-jedynkowa). (3) Je eli chocia jedno kryterium formalne nie jest spełnione, a wniosek aplikacyjny w tym zakresie jest mo liwy do poprawy, wnioskodawca wzywany jest droga elektroniczn i faksem (z potwierdzeniem nadania) do jego uzupełnienia lub do przedstawienia wyja nie. Wezwanie okre la, które kryteria nie zostały spełnione oraz zawiera szczegółowe wskazanie zakresu niezgodno ci. Uzupełnienie lub wyja nienia b d przedstawione w terminie 3 dni od dnia wezwania wnioskodawcy do uzupełnie przez Operatora Programu. Uzupełnienie lub wyja nienia przekazane po tym terminie nie b d brane pod uwag podczas oceny. Nie jest mo liwe ponowne wezwanie wnioskodawcy do uzupełnienia lub wyja nie. (4) Warunkiem pozytywnej oceny w oparciu o kryteria formalne jest spełnienie przez wniosek wszystkich kryteriów formalnych. Je eli po uzupełnieniu/wyja nieniach wniosku aplikacyjnego w ramach procedury, o której mowa w pkt 3 chocia by jedno kryterium formalne nie jest spełnione, projekt jest odrzucony. (5) W ci gu 7 dni od dnia zako czenia oceny formalnej, wnioskodawca jest informowany o przyj ciu wniosku aplikacyjnego do oceny merytoryczno-technicznej albo o odrzuceniu wniosku wraz z podaniem uzasadnienia odrzucenia. (6) Je eli wniosek został odrzucony z powodu niespełnienia kryteriów formalnych, informacja o odrzuceniu wniosku zawiera ponadto pouczenie o prawie do wniesienia odwołania, terminie oraz sposobie jego wnoszenia. Zawiera równie informacje o mo liwo ci pozostawienia odwołania bez rozpatrzenia, o której mowa w Rozdziale IV punkt 1 (4). 3 Rozdział ten nie ma zastosowania, je li w ramach danego programu nie przewidziano oceny formalnej. 2

3 3. Ocena merytoryczno techniczna 4 (1) Celem oceny merytorycznej jest weryfikacja projektu pod wzgl dem spełnienia kryteriów merytoryczno-technicznych oraz stworzenie listy rankingowej przedło onych projektów w oparciu o przyznan im punktacj. (2) Ocena merytoryczno techniczna jest ocen punktow. Ocena projektu dokonywana jest przez dwóch niezale nych i bezstronnych ekspertów ustanowionych przez Operatora Programu. W programach partnerskich z darczy cami po wi conych wył cznie projektom partnerskim z darczy cami jeden z ekspertów mianowany jest przez Operatora Programu, a drugi przez partnera programu z krajów darczy ców. (3) Przed przyst pieniem do oceny ustanowiony ekspert podpisuje deklaracj bezstronno ci i poufno ci. Wzór deklaracji stanowi zał cznik nr 1 do niniejszych Wytycznych. (4) Eksperci oddzielnie przyznaj punkty dla danego projektu zgodnie z kryteriami oceny. Na potrzeby sporz dzenia listy rankingowej projektów stosuje si u rednion liczb punktów przyznanych przez ekspertów danemu projektowi. (5) W przypadku rozbie no ci wynosz cych wi cej ni 30% wy szego wyniku w ocenie dokonanej przez obu ekspertów, Operator Programu zleca niezale n ocen projektu trzeciemu ekspertowi. W takich przypadkach na potrzeby listy rankingowej projektów stosuje si u rednion liczb punktów z dwóch najbardziej zbli onych wyników. (6) Projekt, któremu przyznano liczb punktów poni ej progu kwalifikuj cego projekt do umieszczenia na li cie rankingowej lub progu w ramach okre lonego kryterium oceny merytoryczno-technicznej, okre lonych w ogłoszeniu, zostaje odrzucony. (7) Po zako czeniu oceny wszystkich projektów, Operator Programu sporz dza list rankingow projektów, na której znajd si projekty, które uzyskały liczb punktów powy ej ustalonego progu, w kolejno ci od najwy szej do najni szej liczby przyznanych punktów. (8) W ci gu 10 dni od dnia zako czenia oceny merytorycznej tj. od dnia sporz dzenia listy rankingowej, wnioskodawca jest informowany o umieszczeniu wniosku na li cie rankingowej wraz z podaniem liczby przyznanych punktów albo o odrzuceniu wniosku wraz podaniem liczby przyznanych punktów oraz z uzasadnieniem odrzucenia. (9) Informacja o umieszczeniu wniosku na li cie rankingowej oraz informacja o odrzuceniu wniosku zawiera ponadto pouczenie o prawie do wniesienia odwołania, terminie oraz sposobie jego wnoszenia. Zawiera równie informacje o mo liwo ci pozostawienia odwołania bez rozpatrzenia, o której mowa w rozdziale IV, punkt 2 (4). (10) Po zako czeniu procedury odwoławczej, lista rankingowa jest przekazywana pod obrady Komitetu ds. Wyboru Projektów. Rozdział IV. Procedura odwoławcza 1. Odwołanie od wyniku oceny formalnej 5 (1) Post powanie odwoławcze ma na celu weryfikacj poprawno ci dokonania oceny formalnej projektu zgodnie z przyj tymi kryteriami wyboru projektów oraz tre ci ogłoszenia o naborze i słu y wnioskodawcom, których projekty zostały odrzucone z naboru z powodu nie spełniania kryteriów formalnych. (2) Procedura odwoławcza jest dwuinstancyjna. Odwołanie w pierwszej instancji rozpatruje Operator Programu. Odwołanie w drugiej instancji rozpatruje Krajowy Punkt Kontaktowy. (3) Odwołanie powinno zawiera : a) oznaczenie wnioskodawcy (w tym adres do korespondencji), 4 Rozdział ten nie ma zastosowania, je li w ramach danego programu nie przewidziano oceny merytoryczno - technicznej. 5 Rozdział ten nie ma zastosowania, je li w ramach danego programu nie przewidziano oceny formalnej. 3

4 b) oznaczenie wniosku o dofinansowanie (tytuł, numer projektu), c) zarzuty dotycz ce przyznanej oceny w systemie zero-jedynkowym (zakwestionowanie przyznanej oceny) lub zarzuty dotycz ce naruszenia przepisów procedury oceny formalnej (zakwestionowanie poprawno ci czynno ci w ramach oceny). Odwołanie powinno zawiera uzasadnienie oraz istot i zakres dania a tak e wskazywa dokumenty potwierdzaj ce zarzuty, o ile dotyczy, d) podpis, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska słu bowego osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy. (4) Nie podlega rozpatrzeniu odwołanie, które mimo prawidłowego pouczenia o prawie do jego wniesienia: - zostało wniesione po upływie terminu wyznaczonego do zło enia odwołania, - zostało wniesione w sposób sprzeczny z pouczeniem, - zostało wniesione do niewła ciwej instytucji. (5) Pozostawienie odwołania bez rozpatrzenia stwierdza instytucja wła ciwa do jego rozpatrzenia, o czym informuje wnioskodawc. (6) Bł dne pouczenie o przysługuj cym odwołaniu nie ma negatywnych skutków dla wnioskodawcy, który zastosował si do jego tre ci. (7) Z rozpatrywania odwołania wył czona jest osoba, która chocia by w cz ci przygotowywała lub oceniała dokumentacj projektow lub w inny sposób budzi w tpliwo co do bezstronno ci w ocenie projektu, w tym na jakimkolwiek etapie dokonywała czynno ci zwi zanych z projektem, jest wnioskodawc lub pozostaje z nim w takim stosunku prawnym lub faktycznym, e wynik sprawy mo e mie wpływ na jego prawa lub obowi zki. (8) Przed przyst pieniem do rozpatrywania odwołania osoba rozpatruj ca odwołanie podpisuje deklaracj bezstronno ci i poufno ci. Wzór deklaracji stanowi zał cznik nr 1 do niniejszego dokumentu. (9) W przypadku, gdy odwołanie nie odpowiada wymaganiom okre lonym w pkt (3) lub w przypadku otrzymania niepełnej dokumentacji w sprawie, w tpliwo ci co do tre ci dokumentów (w tym odwołania), instytucja rozpatruj ca odwołanie mo e zwróci si z pro b o uzupełnienie dokumentów lub o przesłanie wyja nie, w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia odwołania. (10) Odwołanie jest rozpatrywane w terminie 10 dni od dnia jego dor czenia wła ciwej instytucji. (11) W przypadku, gdy do rozpatrzenia odwołania konieczne jest skierowanie wezwania, o którym mowa w pkt (9) lub uzyskanie ekspertyzy, termin rozpatrzenia odwołania mo e ulec wydłu eniu o czas niezb dny na dokonanie czynno ci, jednak nie dłu szy ni 10 dni, przy czym o fakcie tym instytucja informuje wnioskodawc przed upływem terminu, o którym mowa w pkt (10). (12) Instytucja rozpatruj ca odwołanie zawsze bada poprawno procedury oceny formalnej w ramach zakresu wskazanego przez wnioskodawc, niezale nie od zarzutów podniesionych w odwołaniu. (13) Wła ciwa instytucja rozstrzyga odwołanie w oparciu o zgromadzone informacje i dokumenty w sprawie. (14) Odwołanie do pierwszej instancji wnosi si na pi mie w terminie 7 dni od dor czenia informacji o odrzuceniu wniosku na etapie oceny formalnej. (15) W wyniku procedury odwoławczej, wła ciwa instytucja mo e: a) rozpatrzy odwołanie pozytywnie - gdy uzna, e zarzuty podniesione przez wnioskodawc s zasadne tzn. w przypadku, gdy instytucja uzna, e kwestionowana ocena zło onego wniosku z kryteriami wyboru projektu została przeprowadzona w sposób nieprawidłowy lub gdy wła ciwa instytucja stwierdzi, e wyst piło takie naruszenie procedury, które miało wpływ na wynik oceny wniosku. b) rozpatrzy odwołanie negatywnie - gdy uzna, e sprawdzenie zło onego wniosku z kryteriami wyboru projektu zostało przeprowadzone w sposób wła ciwy tzn. gdy instytucja uzna, e ocena wszystkich zaskar onych kryteriów została przeprowadzona w sposób prawidłowy oraz gdy nie stwierdzi naruszenia przepisów post powania w stopniu maj cym wpływ na wynik oceny wniosku. 4

5 (16) W przypadku stwierdzenia naruszenia procedury, które miało wpływ na wynik oceny wniosku, rozstrzygniecie powinno wskazywa sposób post powania zmierzaj cy do wyeliminowania negatywnych skutków naruszenia, np. poprzez powtórzenie etapu oceny lub jego cz ci. (17) Operator Programu informuje niezwłocznie na pi mie wnioskodawc o wyniku procedury odwoławczej. Informacja o negatywnym rozpatrzeniu odwołania zawiera ponadto szczegółowe uzasadnienie oraz pouczenie o prawie wniesienia odwołania, terminie oraz sposobie jego wniesienia (18) W przypadku negatywnego rozpatrzenia odwołania przez Operatora Programu lub pozostawienia odwołania bez rozpatrzenia wnioskodawca w terminie 7 dni od dor czenia informacji o wyniku procedury odwoławczej, ma prawo zło y odwołanie bezpo rednio do drugiej instancji w niezmienionym zakresie. (19) Odwołanie do drugiej instancji słu y rozpatrzeniu kwestii b d cych przedmiotem odwołania w pierwszej instancji. (20) W przypadku negatywnego rozpatrzenia odwołania przez Krajowy Punkt Kontaktowy w drugiej instancji, wniosek uznany jest za nie spełniaj cy wymogów formalnych i nie podlega dalszej ocenie. Ten sam skutek nast pi w przypadku nie zaskar enia przez wnioskodawc w oznaczonym terminie informacji o negatywnym rozpatrzeniu odwołania do pierwszej instancji. (21) W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania wniosek przekazywany jest do oceny merytoryczno-technicznej dokonywanej przez Operatora Programu. (22) Wyniki procedury odwoławczej w drugiej instancji s wi ce i ko cz procedur odwoławcz w odniesieniu do okre lonego wniosku. Wnioskodawcy nie przysługuje dodatkowo aden rodek odwoławczy. 2. Odwołanie od wyniku oceny merytoryczno technicznej 6 (1) Post powanie odwoławcze ma na celu weryfikacj poprawno ci dokonania oceny merytorycznotechnicznej projektu zgodnie z przyj tymi kryteriami wyboru projektów oraz postanowieniami procedury konkursowej i słu y wnioskodawcom, których projekty zostały umieszczone na li cie rankingowej albo zostały odrzucone z naboru z powodu uzyskania punktacji poni ej ustalonego progu. (2) Procedura odwoławcza jest dwuinstancyjna. Odwołanie w pierwszej instancji rozpatruje Operator Programu. Odwołanie w drugiej instancji rozpatruje Krajowy Punkt Kontaktowy. (3) Odwołanie powinno zawiera : a) oznaczenie wnioskodawcy (w tym adres do korespondencji), b) oznaczenie wniosku o dofinansowanie (tytuł, numer projektu), c) zarzuty dotycz ce przyznanej oceny (zakwestionowanie przyznanej oceny) lub zarzuty dotycz ce naruszenia przepisów procedury oceny merytoryczno-technicznej (zakwestionowanie poprawno ci czynno ci w ramach oceny). Odwołanie powinno zawiera uzasadnienie oraz istot i zakres dania a tak e wskazywa dokumenty potwierdzaj ce zarzuty, o ile dotyczy, d) podpis, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska słu bowego osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy. (4) Nie podlega rozpatrzeniu odwołanie, które mimo prawidłowego pouczenia o prawie do jego wniesienia: - zostało wniesione po upływie terminu wyznaczonego do zło enia odwołania, - zostało wniesione w sposób sprzeczny z pouczeniem, - zostało wniesione do niewła ciwej instytucji. 6 Rozdział ten nie ma zastosowania, je li w ramach danego programu nie przewidziano oceny merytoryczno - technicznej. 5

6 (5) Pozostawienie odwołania bez rozpatrzenia stwierdza instytucja wła ciwa do jego rozpatrzenia, o czym informuje wnioskodawc. (6) Bł dne pouczenie o przysługuj cym odwołaniu nie ma negatywnych skutków dla wnioskodawcy, który zastosował si do jego tre ci. (7) Z rozpatrywania odwołania wył czona jest osoba, która chocia by w cz ci przygotowywała lub oceniała dokumentacj projektow lub w inny sposób mo e budzi w tpliwo co do bezstronno ci w ocenie projektu, w tym na jakimkolwiek etapie dokonywała czynno ci zwi zanych z projektem, jest wnioskodawc lub pozostaje z nim w takim stosunku prawnym lub faktycznym, e wynik sprawy mo e mie wpływ na jego prawa lub obowi zki. (8) Przed przyst pieniem do rozpatrywania odwołania osoba rozpatruj ca odwołanie podpisuje deklaracj bezstronno ci i poufno ci. Wzór deklaracji stanowi zał cznik nr 1 do niniejszego dokumentu. (9) W przypadku, gdy odwołanie nie odpowiada wymaganiom okre lonym w pkt (3) lub w przypadku otrzymania niepełnej dokumentacji w sprawie, w tpliwo ci co do tre ci dokumentów (w tym odwołania), instytucja rozpatruj ca odwołanie mo e zwróci si z pro b o uzupełnienie dokumentów lub o przesłanie wyja nie, w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia odwołania. (10) Odwołanie jest rozpatrywane w terminie 15 dni od dnia jego dor czenia wła ciwej instytucji. (11) W przypadku, gdy do rozpatrzenia odwołania konieczne jest skierowanie wezwania, o którym mowa w pkt (9) lub uzyskanie ekspertyzy, termin rozpatrzenia odwołania mo e ulec wydłu eniu o czas niezb dny na dokonanie czynno ci, jednak nie dłu szy ni o 10 dni, przy czym o fakcie tym instytucja informuje wnioskodawc przed upływem terminu, o którym mowa w pkt (10). (12) Instytucja rozpatruj ca odwołanie zawsze bada poprawno procedury oceny merytorycznotechnicznej w ramach zakresu wskazanego przez wnioskodawc, niezale nie od zarzutów podniesionych w odwołaniu, z zastrze eniem pkt (21). (13) Wła ciwa instytucja rozstrzyga odwołanie w oparciu o zgromadzone informacje i dokumenty w sprawie. (14) Odwołanie do pierwszej instancji wnosi si na pi mie w terminie 7 dni od dor czenia informacji o umieszczeniu wniosku na li cie rankingowej albo o odrzuceniu wniosku. (15) W wyniku procedury odwoławczej, Operator Programu mo e: a) rozpatrzy odwołanie pozytywnie gdy uzna, e zarzuty podniesione przez wnioskodawc s zasadne lub gdy stwierdzi, e wyst piło naruszenie przepisów procedury oceny, które miało wpływ na wynik oceny wniosku. b) rozpatrzy odwołanie negatywnie - gdy uzna, e zarzuty podniesione przez wnioskodawc nie s zasadne lub gdy stwierdzi, e wyst piło naruszenie przepisów procedury oceny, które miało wpływ na wynik oceny wniosku. (16) W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów procedury oceny, które miało wpływ na wynik oceny wniosku, rozstrzygniecie powinno wskazywa sposób post powania zmierzaj cy do wyeliminowania negatywnych skutków naruszenia, np. poprzez powtórzenie etapu oceny lub jego cz ci lub dokonania okre lonej czynno ci. (17) W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania na skutek stwierdzenia, e przynajmniej jedna ocena kryterium zakwestionowana przez wnioskodawc została przeprowadzona w sposób nieprawidłowy, Operator Programu ponownie dokonuje oceny wniosku aplikacyjnego. (18) Operator Programu informuje niezwłocznie na pi mie wnioskodawc o wyniku procedury odwoławczej. Informacja o negatywnym rozpatrzeniu odwołania zawiera ponadto szczegółowe uzasadnienie oraz pouczenie o prawie do wniesienia odwołania, terminie oraz sposobie jego wnoszenia. (19) W przypadku negatywnego rozpatrzenia odwołania przez Operatora Programu lub pozostawienia odwołania bez rozpatrzenia, wnioskodawca w terminie 7 dni od dor czenia informacji o wyniku procedury odwoławczej, ma prawo zło y ponownie to samo odwołanie bezpo rednio do drugiej instancji w niezmienionym zakresie. 6

7 (20) Post powanie odwoławcze w drugiej instancji ma na celu kontrol przeprowadzonego przez Operatora Programu post powania oceny projektu wył cznie pod wzgl dem jego zgodno ci z obowi zuj cymi przepisami oraz przyj t przez Operatora Programu procedur oceny projektów. (21) W wyniku procedury odwoławczej, Krajowy Punkt Kontaktowy mo e: a) Rozpatrzy odwołanie pozytywnie gdy uzna, e wyst piło takie naruszenie przepisów procedury oceny, które miało wpływ na wynik oceny wniosku. b) Rozpatrzy odwołanie negatywnie - gdy nie stwierdzi naruszenia przepisów procedury oceny w stopniu maj cym wpływ na wynik oceny wniosku. (22) W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania, Krajowy Punkt Kontaktowy uchyla wynik oceny i zwraca wniosek Operatorowi Programu do ponownej oceny merytoryczno technicznej wskazuj c powody uchylenia oraz sposób post powania Operatora Programu zmierzaj cy do wyeliminowania negatywnych skutków naruszenia, np. poprzez powtórzenie etapu oceny lub jego cz ci. (23) Odwołanie od ponownej oceny merytoryczno-technicznej przeprowadzonej na skutek pozytywnego rozpatrzenia odwołania, nie jest mo liwe. (24) Negatywne rozpatrzenie odwołania przez Krajowy Punkt Kontaktowy utrzymuje w mocy wynik oceny merytoryczno technicznej. (25) Wyniki procedury odwoławczej w drugiej instancji s wi ce i ko cz procedur odwoławcz w odniesieniu do okre lonego wniosku. Wnioskodawcy nie przysługuje dodatkowo aden rodek odwoławczy. 7

8 wzór Zał cznik nr 1 do Wytycznych Deklaracja bezstronno ci i poufno ci w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach programu operacyjnego (nazwa programu) w ramach oceny projektu/ procedury odwoławczej 1 (oznaczenie projektu) O wiadczenie: 2 eksperta oceniaj cego projekt osoby rozpatruj cej odwołanie członka Komitetu ds. Wyboru Projektów innej osoby wykonuj cej czynno ci w post powaniu o udzielenie zamówienia Imi (imiona)... Nazwisko... Uprzedzony o odpowiedzialno ci karnej z art. 271 i 272 Kodeksu karnego o wiadczam, e: 1) nie jestem wnioskodawc ani nie przygotowywałem dokumentacji projektowej; 2) nie pozostaj w zwi zku mał e skim, w stosunku pokrewie stwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie stwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie jestem zwi zany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wnioskodawc / partnerem/ partnerami, jego zast pc prawnym lub członkami organów zarz dzaj cych lub organów nadzorczych wnioskodawcy/partnera; 3) przed upływem 3 lat od dnia ogłoszenia o naborze nie pozostawałem w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawc i nie byłem członkiem organów zarz dzaj cych lub organów nadzorczych wnioskodawcy; 4) nie pozostaj z adnym wnioskodawc w takim stosunku prawnym lub faktycznym, e mo e to budzi uzasadnione w tpliwo ci co do mojej bezstronno ci; 5) Zobowi zuj si do zachowania w poufno ci informacji i dokumentów ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub jako rezultat oceny projektu i zgadzam si, e informacje te powinny by u yte tylko dla celów niniejszej oceny/procedury odwoławczej 3 i nie powinny by ujawnione stronom trzecim. Zobowi zuj si równie nie zatrzymywa kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji zwi zanych z ocenianym projektem. W przypadku stwierdzenia takiej zale no ci zobowi zuj si do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie ( ) w formie pisemnego wniosku o wył czenie z procedury oceny projektu/procedury odwoławczej.... dnia.... r.... (podpis) W zwi zku z zaistnieniem okoliczno ci, o której mowa w pkt... 4, podlegam wył czeniu z niniejszego post powania... dnia.... r.... (podpis) 1 Niepotrzebne skre li 2 Zaznaczy wła ciwe. 3 Niepotrzebne skre li 4 Wymieni pkt od 1 do 5, je eli dotyczy.

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 14/POIiŚ/1.1/10/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI)

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) SŁAWOMIRA KA DUŁA Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu JOANNA URBANIAK Absolwentka studiów stacjonarnych I stopnia

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

-PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. -PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. określa zasady i tryb zwoływania oraz organizację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 1. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizacj LSR 1) nazwa i status prawny LGD oraz data jej rejestracji i numer w Krajowym Rejestrze S dowym; 2)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku A. ZALECENIA OGÓLNE PROW 121/13/01 1. Wniosek o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Europejska Karta Społeczna. (zrewidowana)

Europejska Karta Społeczna. (zrewidowana) Europejska Karta Społeczna (zrewidowana) Europejska Karta Społeczna (zrewidowana) Strasbourg, 3 May 1996 Preambuła Rządy sygnatariusze niniejszej Karty, członkowie Rady Europy, Zwa ywszy, e celem Rady

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270, 1101, 1529, z 2014 r. poz. 183, 543. Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji zamówień publicznych

Zasady realizacji zamówień publicznych Zasady realizacji zamówień publicznych Zamówieniem publicznym jest pisemna umowa odpłatna, zawarta pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI. By Stan Lewandowski

OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI. By Stan Lewandowski OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI By Stan Lewandowski Published 2001 Spis tre ci Wykaz skrótów...5 Rozdzia pierwszy Program komputerowy

Bardziej szczegółowo

1. Ustawę uchwaloną przez Sejm Marszałek Sejmu przekazuje Senatowi.

1. Ustawę uchwaloną przez Sejm Marszałek Sejmu przekazuje Senatowi. Podsumowanie Dokument został przygotowany w ramach realizacji projektu INPRIS The Legislative Process in Poland: Strengthening Social Participation finansowanego przez CEE Trust. Dokument zawiera najważniejsze

Bardziej szczegółowo

PRZYMUSOWE LECZENIE OSÓB UZALE NIONYCH. I. Kierowanie na przymusowe leczenie odwykowe osób uzale nionych od alkoholu

PRZYMUSOWE LECZENIE OSÓB UZALE NIONYCH. I. Kierowanie na przymusowe leczenie odwykowe osób uzale nionych od alkoholu PRZYMUSOWE LECZENIE OSÓB UZALE NIONYCH. I. Kierowanie na przymusowe leczenie odwykowe osób uzale nionych od alkoholu Artyku 21.2. ustawy z dnia 26 pa dziernika 1982r. o wychowaniu w trze wo ci i przeciwdzia

Bardziej szczegółowo

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce i Abstrakt Niniejsze opracowanie stanowi pierwsz prób podsumowania obecnego stanu wiedzy o skali istniej cych w Polsce nierówno ci w zdrowiu, metodach pomiaru wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092. Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia. 2015 r.

R O Z P O R Z D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia. 2015 r. R O Z P O R Z D Z E N I E Projekt z dnia 4 marca 2015 r. M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia. 2015 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie wysoko ci minimalnych stawek wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r.

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. INFORMACJA o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. Warszawa 2005 Niniejsza informacja zosta³a przyjêta przez Zgromadzenie Ogólne Sêdziów Trybuna³u

Bardziej szczegółowo

do Uchwa y Rady Wydzia u Mechanicznego nr 02/01/20013 z dnia 17.01.2013r.

do Uchwa y Rady Wydzia u Mechanicznego nr 02/01/20013 z dnia 17.01.2013r. Za cznik do Uchwa y Rady Wydzia u Mechanicznego nr 02/01/20013 z dnia 17.01.2013r. SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY REALIZACJI PROGRAMU STUDIÓW ORAZ PROWADZENIA BADA NAUKOWYCH PRZEZ DOKTORANTÓW NA WYDZIALE MECHANICZNYM

Bardziej szczegółowo

ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ

ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ Sylwia Religia ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ Polityka regionalna Unii Europejskiej jest uporz dkowanym dzia aniem maj cym na celu likwidacj

Bardziej szczegółowo