Zał cznik nr do porozumienia/umowy z dnia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zał cznik nr do porozumienia/umowy z dnia"

Transkrypt

1 Zał cznik nr do porozumienia/umowy z dnia Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego ws. procedury naboru projektów konkursowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Procedura naboru obejmuje: - składanie wniosków, - ocen projektów, - procedur odwoławcz. 2. Przy obliczeniu terminów stosuje si poni sze zasady: - termin oznaczony w dniach ko czy si z upływem ostatniego dnia. Przy obliczaniu terminów podanych w dniach brane s pod uwag dni robocze, przez które rozumie si dni od poniedziałku do pi tku w godzinach pracy wskazanych przez wła ciwego Operatora Programu z wył czeniem dni ustawowo wolnych od pracy 2, - nadanie pisma w placówce pocztowej (analogicznie przez kuriera) jest równoznaczne z jego wniesieniem. W takim przypadku decyduje data stempla pocztowego (lub dowodu nadania), jednak termin dostarczenia pisma nie mo e by pó niejszy ni 10 dni od dnia upływu oznaczonego terminu. Rozdział II. Nabór wniosków (1) Wnioski aplikacyjne b d składane po opublikowaniu odpowiedniego ogłoszenia przez wła ciwego Operatora Programu na jego stronie internetowej. Zasady składania wniosków b d ustalone w ogłoszeniu. (2) W ogłoszeniu o naborze zostanie okre lona minimalna całkowita liczba punktów (próg), kwalifikuj ca projekt do umieszczenia na li cie rankingowej lub minimalna liczba punktów (próg) w ramach okre lonego kryterium oceny merytoryczno-technicznej, wymagana do uzyskania przez projekt w celu umieszczenia go na li cie rankingowej. (3) Wnioski aplikacyjne s rejestrowane w systemie kancelaryjnym zgodnie z procedur przyj t przez Operatora Programu. Ka dy wniosek jest opatrywany przynajmniej informacj o dacie wpływu. (4) Wył cznie wnioski zło one w terminie podanym w ogłoszeniu o naborze b d rejestrowane przez Operatora Programu i poddane ocenie formalnej. Rozdział III. Ocena projektów 1. Postanowienia ogólne (1) Ocena projektów w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata składa si z dwóch etapów: 1 Zgodnie z ustaw z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Bada i Rozwoju (Dz. U. z 2010 r Nr 96, poz. 616, wytyczne nie obowi zuj w ramach programu wdra anego przez Narodowe Centrum Bada i Rozwoju. 2 Przez dni ustawowo wolne od pracy rozumie si dni wymienione w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28 z pó n. zm.) 1

2 - I etap ocena formalna: ocena projektów pod k tem spełnienia kryteriów formalnych. Pozytywnie ocenione projekty przechodz do II etapu oceny. - II etap ocena merytoryczno-techniczna: ocena projektów pod k tem spełniania kryteriów merytoryczno-technicznych. W jej wyniku sporz dzeniem si list rankingow projektów według liczby przyznanych punktów. (2) Kryteria oceny projektów (formalne i merytoryczno-techniczne) wraz z liczb punktów za ka de kryterium zostan okre lone przez Operatora Programu w ogłoszeniu o naborze. (3) Do momentu zako czenia procedury naboru instytucje bior ce w niej udział (Operator Programu, instytucje wspomagaj ce Operatorów) przechowuj wnioski aplikacyjne w warunkach zapewniaj cych poufno danych i informacji w nich zawartych. Dost p do wniosków aplikacyjnych mog mie jedynie osoby uczestnicz ce w organizacji naboru i ocenie wniosków. (4) Wszystkie osoby uczestnicz ce w procedurze naboru s zobowi zane do zachowania poufno ci danych i informacji zawartych we wnioskach; zasada poufno ci obejmuje co najmniej: odpowiednie zabezpieczenie bazy danych wniosków, odpowiednie zabezpieczenie list sprawdzaj cych lub kart oceny weryfikowanych wniosków, zakaz przekazywania jakichkolwiek informacji czy dokumentów osobom nieupowa nionym. (5) Ocena projektu jest dokonywana według wzoru dokumentu sprawdzaj cego odpowiedniego dla ka dego etapu oceny projektu, o którym mowa w pkt 1. (6) Oceny projektów dokonuje( ) osoby b d zespół/zespoły ds. oceny projektów powołany(e) i działaj cy(e) na zasadach okre lonych przez Operatora Programu. (7) Z oceny projektu wył czona jest osoba, która chocia by w cz ci przygotowywała dokumentacj projektow lub w inny sposób budzi w tpliwo ci co do bezstronno ci w ocenie projektu. (8) Przed przyst pieniem do oceny osoba, o której mowa w pkt 4 podpisuje deklaracj bezstronno ci i poufno ci. Wzór deklaracji stanowi zał cznik nr 1 do niniejszych Wytycznych. 2. Ocena formalna 3 (1) Celem oceny formalnej jest weryfikacja projektu pod wzgl dem spełniania kryteriów formalnych. (2) W ramach oceny formalnej dokonana b dzie weryfikacja spełnienia b d niespełnienia danego kryterium (tzw. ocena zero-jedynkowa). (3) Je eli chocia jedno kryterium formalne nie jest spełnione, a wniosek aplikacyjny w tym zakresie jest mo liwy do poprawy, wnioskodawca wzywany jest droga elektroniczn i faksem (z potwierdzeniem nadania) do jego uzupełnienia lub do przedstawienia wyja nie. Wezwanie okre la, które kryteria nie zostały spełnione oraz zawiera szczegółowe wskazanie zakresu niezgodno ci. Uzupełnienie lub wyja nienia b d przedstawione w terminie 3 dni od dnia wezwania wnioskodawcy do uzupełnie przez Operatora Programu. Uzupełnienie lub wyja nienia przekazane po tym terminie nie b d brane pod uwag podczas oceny. Nie jest mo liwe ponowne wezwanie wnioskodawcy do uzupełnienia lub wyja nie. (4) Warunkiem pozytywnej oceny w oparciu o kryteria formalne jest spełnienie przez wniosek wszystkich kryteriów formalnych. Je eli po uzupełnieniu/wyja nieniach wniosku aplikacyjnego w ramach procedury, o której mowa w pkt 3 chocia by jedno kryterium formalne nie jest spełnione, projekt jest odrzucony. (5) W ci gu 7 dni od dnia zako czenia oceny formalnej, wnioskodawca jest informowany o przyj ciu wniosku aplikacyjnego do oceny merytoryczno-technicznej albo o odrzuceniu wniosku wraz z podaniem uzasadnienia odrzucenia. (6) Je eli wniosek został odrzucony z powodu niespełnienia kryteriów formalnych, informacja o odrzuceniu wniosku zawiera ponadto pouczenie o prawie do wniesienia odwołania, terminie oraz sposobie jego wnoszenia. Zawiera równie informacje o mo liwo ci pozostawienia odwołania bez rozpatrzenia, o której mowa w Rozdziale IV punkt 1 (4). 3 Rozdział ten nie ma zastosowania, je li w ramach danego programu nie przewidziano oceny formalnej. 2

3 3. Ocena merytoryczno techniczna 4 (1) Celem oceny merytorycznej jest weryfikacja projektu pod wzgl dem spełnienia kryteriów merytoryczno-technicznych oraz stworzenie listy rankingowej przedło onych projektów w oparciu o przyznan im punktacj. (2) Ocena merytoryczno techniczna jest ocen punktow. Ocena projektu dokonywana jest przez dwóch niezale nych i bezstronnych ekspertów ustanowionych przez Operatora Programu. W programach partnerskich z darczy cami po wi conych wył cznie projektom partnerskim z darczy cami jeden z ekspertów mianowany jest przez Operatora Programu, a drugi przez partnera programu z krajów darczy ców. (3) Przed przyst pieniem do oceny ustanowiony ekspert podpisuje deklaracj bezstronno ci i poufno ci. Wzór deklaracji stanowi zał cznik nr 1 do niniejszych Wytycznych. (4) Eksperci oddzielnie przyznaj punkty dla danego projektu zgodnie z kryteriami oceny. Na potrzeby sporz dzenia listy rankingowej projektów stosuje si u rednion liczb punktów przyznanych przez ekspertów danemu projektowi. (5) W przypadku rozbie no ci wynosz cych wi cej ni 30% wy szego wyniku w ocenie dokonanej przez obu ekspertów, Operator Programu zleca niezale n ocen projektu trzeciemu ekspertowi. W takich przypadkach na potrzeby listy rankingowej projektów stosuje si u rednion liczb punktów z dwóch najbardziej zbli onych wyników. (6) Projekt, któremu przyznano liczb punktów poni ej progu kwalifikuj cego projekt do umieszczenia na li cie rankingowej lub progu w ramach okre lonego kryterium oceny merytoryczno-technicznej, okre lonych w ogłoszeniu, zostaje odrzucony. (7) Po zako czeniu oceny wszystkich projektów, Operator Programu sporz dza list rankingow projektów, na której znajd si projekty, które uzyskały liczb punktów powy ej ustalonego progu, w kolejno ci od najwy szej do najni szej liczby przyznanych punktów. (8) W ci gu 10 dni od dnia zako czenia oceny merytorycznej tj. od dnia sporz dzenia listy rankingowej, wnioskodawca jest informowany o umieszczeniu wniosku na li cie rankingowej wraz z podaniem liczby przyznanych punktów albo o odrzuceniu wniosku wraz podaniem liczby przyznanych punktów oraz z uzasadnieniem odrzucenia. (9) Informacja o umieszczeniu wniosku na li cie rankingowej oraz informacja o odrzuceniu wniosku zawiera ponadto pouczenie o prawie do wniesienia odwołania, terminie oraz sposobie jego wnoszenia. Zawiera równie informacje o mo liwo ci pozostawienia odwołania bez rozpatrzenia, o której mowa w rozdziale IV, punkt 2 (4). (10) Po zako czeniu procedury odwoławczej, lista rankingowa jest przekazywana pod obrady Komitetu ds. Wyboru Projektów. Rozdział IV. Procedura odwoławcza 1. Odwołanie od wyniku oceny formalnej 5 (1) Post powanie odwoławcze ma na celu weryfikacj poprawno ci dokonania oceny formalnej projektu zgodnie z przyj tymi kryteriami wyboru projektów oraz tre ci ogłoszenia o naborze i słu y wnioskodawcom, których projekty zostały odrzucone z naboru z powodu nie spełniania kryteriów formalnych. (2) Procedura odwoławcza jest dwuinstancyjna. Odwołanie w pierwszej instancji rozpatruje Operator Programu. Odwołanie w drugiej instancji rozpatruje Krajowy Punkt Kontaktowy. (3) Odwołanie powinno zawiera : a) oznaczenie wnioskodawcy (w tym adres do korespondencji), 4 Rozdział ten nie ma zastosowania, je li w ramach danego programu nie przewidziano oceny merytoryczno - technicznej. 5 Rozdział ten nie ma zastosowania, je li w ramach danego programu nie przewidziano oceny formalnej. 3

4 b) oznaczenie wniosku o dofinansowanie (tytuł, numer projektu), c) zarzuty dotycz ce przyznanej oceny w systemie zero-jedynkowym (zakwestionowanie przyznanej oceny) lub zarzuty dotycz ce naruszenia przepisów procedury oceny formalnej (zakwestionowanie poprawno ci czynno ci w ramach oceny). Odwołanie powinno zawiera uzasadnienie oraz istot i zakres dania a tak e wskazywa dokumenty potwierdzaj ce zarzuty, o ile dotyczy, d) podpis, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska słu bowego osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy. (4) Nie podlega rozpatrzeniu odwołanie, które mimo prawidłowego pouczenia o prawie do jego wniesienia: - zostało wniesione po upływie terminu wyznaczonego do zło enia odwołania, - zostało wniesione w sposób sprzeczny z pouczeniem, - zostało wniesione do niewła ciwej instytucji. (5) Pozostawienie odwołania bez rozpatrzenia stwierdza instytucja wła ciwa do jego rozpatrzenia, o czym informuje wnioskodawc. (6) Bł dne pouczenie o przysługuj cym odwołaniu nie ma negatywnych skutków dla wnioskodawcy, który zastosował si do jego tre ci. (7) Z rozpatrywania odwołania wył czona jest osoba, która chocia by w cz ci przygotowywała lub oceniała dokumentacj projektow lub w inny sposób budzi w tpliwo co do bezstronno ci w ocenie projektu, w tym na jakimkolwiek etapie dokonywała czynno ci zwi zanych z projektem, jest wnioskodawc lub pozostaje z nim w takim stosunku prawnym lub faktycznym, e wynik sprawy mo e mie wpływ na jego prawa lub obowi zki. (8) Przed przyst pieniem do rozpatrywania odwołania osoba rozpatruj ca odwołanie podpisuje deklaracj bezstronno ci i poufno ci. Wzór deklaracji stanowi zał cznik nr 1 do niniejszego dokumentu. (9) W przypadku, gdy odwołanie nie odpowiada wymaganiom okre lonym w pkt (3) lub w przypadku otrzymania niepełnej dokumentacji w sprawie, w tpliwo ci co do tre ci dokumentów (w tym odwołania), instytucja rozpatruj ca odwołanie mo e zwróci si z pro b o uzupełnienie dokumentów lub o przesłanie wyja nie, w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia odwołania. (10) Odwołanie jest rozpatrywane w terminie 10 dni od dnia jego dor czenia wła ciwej instytucji. (11) W przypadku, gdy do rozpatrzenia odwołania konieczne jest skierowanie wezwania, o którym mowa w pkt (9) lub uzyskanie ekspertyzy, termin rozpatrzenia odwołania mo e ulec wydłu eniu o czas niezb dny na dokonanie czynno ci, jednak nie dłu szy ni 10 dni, przy czym o fakcie tym instytucja informuje wnioskodawc przed upływem terminu, o którym mowa w pkt (10). (12) Instytucja rozpatruj ca odwołanie zawsze bada poprawno procedury oceny formalnej w ramach zakresu wskazanego przez wnioskodawc, niezale nie od zarzutów podniesionych w odwołaniu. (13) Wła ciwa instytucja rozstrzyga odwołanie w oparciu o zgromadzone informacje i dokumenty w sprawie. (14) Odwołanie do pierwszej instancji wnosi si na pi mie w terminie 7 dni od dor czenia informacji o odrzuceniu wniosku na etapie oceny formalnej. (15) W wyniku procedury odwoławczej, wła ciwa instytucja mo e: a) rozpatrzy odwołanie pozytywnie - gdy uzna, e zarzuty podniesione przez wnioskodawc s zasadne tzn. w przypadku, gdy instytucja uzna, e kwestionowana ocena zło onego wniosku z kryteriami wyboru projektu została przeprowadzona w sposób nieprawidłowy lub gdy wła ciwa instytucja stwierdzi, e wyst piło takie naruszenie procedury, które miało wpływ na wynik oceny wniosku. b) rozpatrzy odwołanie negatywnie - gdy uzna, e sprawdzenie zło onego wniosku z kryteriami wyboru projektu zostało przeprowadzone w sposób wła ciwy tzn. gdy instytucja uzna, e ocena wszystkich zaskar onych kryteriów została przeprowadzona w sposób prawidłowy oraz gdy nie stwierdzi naruszenia przepisów post powania w stopniu maj cym wpływ na wynik oceny wniosku. 4

5 (16) W przypadku stwierdzenia naruszenia procedury, które miało wpływ na wynik oceny wniosku, rozstrzygniecie powinno wskazywa sposób post powania zmierzaj cy do wyeliminowania negatywnych skutków naruszenia, np. poprzez powtórzenie etapu oceny lub jego cz ci. (17) Operator Programu informuje niezwłocznie na pi mie wnioskodawc o wyniku procedury odwoławczej. Informacja o negatywnym rozpatrzeniu odwołania zawiera ponadto szczegółowe uzasadnienie oraz pouczenie o prawie wniesienia odwołania, terminie oraz sposobie jego wniesienia (18) W przypadku negatywnego rozpatrzenia odwołania przez Operatora Programu lub pozostawienia odwołania bez rozpatrzenia wnioskodawca w terminie 7 dni od dor czenia informacji o wyniku procedury odwoławczej, ma prawo zło y odwołanie bezpo rednio do drugiej instancji w niezmienionym zakresie. (19) Odwołanie do drugiej instancji słu y rozpatrzeniu kwestii b d cych przedmiotem odwołania w pierwszej instancji. (20) W przypadku negatywnego rozpatrzenia odwołania przez Krajowy Punkt Kontaktowy w drugiej instancji, wniosek uznany jest za nie spełniaj cy wymogów formalnych i nie podlega dalszej ocenie. Ten sam skutek nast pi w przypadku nie zaskar enia przez wnioskodawc w oznaczonym terminie informacji o negatywnym rozpatrzeniu odwołania do pierwszej instancji. (21) W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania wniosek przekazywany jest do oceny merytoryczno-technicznej dokonywanej przez Operatora Programu. (22) Wyniki procedury odwoławczej w drugiej instancji s wi ce i ko cz procedur odwoławcz w odniesieniu do okre lonego wniosku. Wnioskodawcy nie przysługuje dodatkowo aden rodek odwoławczy. 2. Odwołanie od wyniku oceny merytoryczno technicznej 6 (1) Post powanie odwoławcze ma na celu weryfikacj poprawno ci dokonania oceny merytorycznotechnicznej projektu zgodnie z przyj tymi kryteriami wyboru projektów oraz postanowieniami procedury konkursowej i słu y wnioskodawcom, których projekty zostały umieszczone na li cie rankingowej albo zostały odrzucone z naboru z powodu uzyskania punktacji poni ej ustalonego progu. (2) Procedura odwoławcza jest dwuinstancyjna. Odwołanie w pierwszej instancji rozpatruje Operator Programu. Odwołanie w drugiej instancji rozpatruje Krajowy Punkt Kontaktowy. (3) Odwołanie powinno zawiera : a) oznaczenie wnioskodawcy (w tym adres do korespondencji), b) oznaczenie wniosku o dofinansowanie (tytuł, numer projektu), c) zarzuty dotycz ce przyznanej oceny (zakwestionowanie przyznanej oceny) lub zarzuty dotycz ce naruszenia przepisów procedury oceny merytoryczno-technicznej (zakwestionowanie poprawno ci czynno ci w ramach oceny). Odwołanie powinno zawiera uzasadnienie oraz istot i zakres dania a tak e wskazywa dokumenty potwierdzaj ce zarzuty, o ile dotyczy, d) podpis, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska słu bowego osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy. (4) Nie podlega rozpatrzeniu odwołanie, które mimo prawidłowego pouczenia o prawie do jego wniesienia: - zostało wniesione po upływie terminu wyznaczonego do zło enia odwołania, - zostało wniesione w sposób sprzeczny z pouczeniem, - zostało wniesione do niewła ciwej instytucji. 6 Rozdział ten nie ma zastosowania, je li w ramach danego programu nie przewidziano oceny merytoryczno - technicznej. 5

6 (5) Pozostawienie odwołania bez rozpatrzenia stwierdza instytucja wła ciwa do jego rozpatrzenia, o czym informuje wnioskodawc. (6) Bł dne pouczenie o przysługuj cym odwołaniu nie ma negatywnych skutków dla wnioskodawcy, który zastosował si do jego tre ci. (7) Z rozpatrywania odwołania wył czona jest osoba, która chocia by w cz ci przygotowywała lub oceniała dokumentacj projektow lub w inny sposób mo e budzi w tpliwo co do bezstronno ci w ocenie projektu, w tym na jakimkolwiek etapie dokonywała czynno ci zwi zanych z projektem, jest wnioskodawc lub pozostaje z nim w takim stosunku prawnym lub faktycznym, e wynik sprawy mo e mie wpływ na jego prawa lub obowi zki. (8) Przed przyst pieniem do rozpatrywania odwołania osoba rozpatruj ca odwołanie podpisuje deklaracj bezstronno ci i poufno ci. Wzór deklaracji stanowi zał cznik nr 1 do niniejszego dokumentu. (9) W przypadku, gdy odwołanie nie odpowiada wymaganiom okre lonym w pkt (3) lub w przypadku otrzymania niepełnej dokumentacji w sprawie, w tpliwo ci co do tre ci dokumentów (w tym odwołania), instytucja rozpatruj ca odwołanie mo e zwróci si z pro b o uzupełnienie dokumentów lub o przesłanie wyja nie, w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia odwołania. (10) Odwołanie jest rozpatrywane w terminie 15 dni od dnia jego dor czenia wła ciwej instytucji. (11) W przypadku, gdy do rozpatrzenia odwołania konieczne jest skierowanie wezwania, o którym mowa w pkt (9) lub uzyskanie ekspertyzy, termin rozpatrzenia odwołania mo e ulec wydłu eniu o czas niezb dny na dokonanie czynno ci, jednak nie dłu szy ni o 10 dni, przy czym o fakcie tym instytucja informuje wnioskodawc przed upływem terminu, o którym mowa w pkt (10). (12) Instytucja rozpatruj ca odwołanie zawsze bada poprawno procedury oceny merytorycznotechnicznej w ramach zakresu wskazanego przez wnioskodawc, niezale nie od zarzutów podniesionych w odwołaniu, z zastrze eniem pkt (21). (13) Wła ciwa instytucja rozstrzyga odwołanie w oparciu o zgromadzone informacje i dokumenty w sprawie. (14) Odwołanie do pierwszej instancji wnosi si na pi mie w terminie 7 dni od dor czenia informacji o umieszczeniu wniosku na li cie rankingowej albo o odrzuceniu wniosku. (15) W wyniku procedury odwoławczej, Operator Programu mo e: a) rozpatrzy odwołanie pozytywnie gdy uzna, e zarzuty podniesione przez wnioskodawc s zasadne lub gdy stwierdzi, e wyst piło naruszenie przepisów procedury oceny, które miało wpływ na wynik oceny wniosku. b) rozpatrzy odwołanie negatywnie - gdy uzna, e zarzuty podniesione przez wnioskodawc nie s zasadne lub gdy stwierdzi, e wyst piło naruszenie przepisów procedury oceny, które miało wpływ na wynik oceny wniosku. (16) W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów procedury oceny, które miało wpływ na wynik oceny wniosku, rozstrzygniecie powinno wskazywa sposób post powania zmierzaj cy do wyeliminowania negatywnych skutków naruszenia, np. poprzez powtórzenie etapu oceny lub jego cz ci lub dokonania okre lonej czynno ci. (17) W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania na skutek stwierdzenia, e przynajmniej jedna ocena kryterium zakwestionowana przez wnioskodawc została przeprowadzona w sposób nieprawidłowy, Operator Programu ponownie dokonuje oceny wniosku aplikacyjnego. (18) Operator Programu informuje niezwłocznie na pi mie wnioskodawc o wyniku procedury odwoławczej. Informacja o negatywnym rozpatrzeniu odwołania zawiera ponadto szczegółowe uzasadnienie oraz pouczenie o prawie do wniesienia odwołania, terminie oraz sposobie jego wnoszenia. (19) W przypadku negatywnego rozpatrzenia odwołania przez Operatora Programu lub pozostawienia odwołania bez rozpatrzenia, wnioskodawca w terminie 7 dni od dor czenia informacji o wyniku procedury odwoławczej, ma prawo zło y ponownie to samo odwołanie bezpo rednio do drugiej instancji w niezmienionym zakresie. 6

7 (20) Post powanie odwoławcze w drugiej instancji ma na celu kontrol przeprowadzonego przez Operatora Programu post powania oceny projektu wył cznie pod wzgl dem jego zgodno ci z obowi zuj cymi przepisami oraz przyj t przez Operatora Programu procedur oceny projektów. (21) W wyniku procedury odwoławczej, Krajowy Punkt Kontaktowy mo e: a) Rozpatrzy odwołanie pozytywnie gdy uzna, e wyst piło takie naruszenie przepisów procedury oceny, które miało wpływ na wynik oceny wniosku. b) Rozpatrzy odwołanie negatywnie - gdy nie stwierdzi naruszenia przepisów procedury oceny w stopniu maj cym wpływ na wynik oceny wniosku. (22) W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania, Krajowy Punkt Kontaktowy uchyla wynik oceny i zwraca wniosek Operatorowi Programu do ponownej oceny merytoryczno technicznej wskazuj c powody uchylenia oraz sposób post powania Operatora Programu zmierzaj cy do wyeliminowania negatywnych skutków naruszenia, np. poprzez powtórzenie etapu oceny lub jego cz ci. (23) Odwołanie od ponownej oceny merytoryczno-technicznej przeprowadzonej na skutek pozytywnego rozpatrzenia odwołania, nie jest mo liwe. (24) Negatywne rozpatrzenie odwołania przez Krajowy Punkt Kontaktowy utrzymuje w mocy wynik oceny merytoryczno technicznej. (25) Wyniki procedury odwoławczej w drugiej instancji s wi ce i ko cz procedur odwoławcz w odniesieniu do okre lonego wniosku. Wnioskodawcy nie przysługuje dodatkowo aden rodek odwoławczy. 7

8 wzór Zał cznik nr 1 do Wytycznych Deklaracja bezstronno ci i poufno ci w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach programu operacyjnego (nazwa programu) w ramach oceny projektu/ procedury odwoławczej 1 (oznaczenie projektu) O wiadczenie: 2 eksperta oceniaj cego projekt osoby rozpatruj cej odwołanie członka Komitetu ds. Wyboru Projektów innej osoby wykonuj cej czynno ci w post powaniu o udzielenie zamówienia Imi (imiona)... Nazwisko... Uprzedzony o odpowiedzialno ci karnej z art. 271 i 272 Kodeksu karnego o wiadczam, e: 1) nie jestem wnioskodawc ani nie przygotowywałem dokumentacji projektowej; 2) nie pozostaj w zwi zku mał e skim, w stosunku pokrewie stwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie stwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie jestem zwi zany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wnioskodawc / partnerem/ partnerami, jego zast pc prawnym lub członkami organów zarz dzaj cych lub organów nadzorczych wnioskodawcy/partnera; 3) przed upływem 3 lat od dnia ogłoszenia o naborze nie pozostawałem w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawc i nie byłem członkiem organów zarz dzaj cych lub organów nadzorczych wnioskodawcy; 4) nie pozostaj z adnym wnioskodawc w takim stosunku prawnym lub faktycznym, e mo e to budzi uzasadnione w tpliwo ci co do mojej bezstronno ci; 5) Zobowi zuj si do zachowania w poufno ci informacji i dokumentów ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub jako rezultat oceny projektu i zgadzam si, e informacje te powinny by u yte tylko dla celów niniejszej oceny/procedury odwoławczej 3 i nie powinny by ujawnione stronom trzecim. Zobowi zuj si równie nie zatrzymywa kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji zwi zanych z ocenianym projektem. W przypadku stwierdzenia takiej zale no ci zobowi zuj si do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie ( ) w formie pisemnego wniosku o wył czenie z procedury oceny projektu/procedury odwoławczej.... dnia.... r.... (podpis) W zwi zku z zaistnieniem okoliczno ci, o której mowa w pkt... 4, podlegam wył czeniu z niniejszego post powania... dnia.... r.... (podpis) 1 Niepotrzebne skre li 2 Zaznaczy wła ciwe. 3 Niepotrzebne skre li 4 Wymieni pkt od 1 do 5, je eli dotyczy.

Załącznik nr do porozumienia/umowy z dnia

Załącznik nr do porozumienia/umowy z dnia Załącznik nr do porozumienia/umowy z dnia Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego ws. procedury naboru projektów konkursowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZ DU MIASTA SZCZECIN

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZ DU MIASTA SZCZECIN Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 314/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 lipca 2013 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZ DU MIASTA SZCZECIN Id: EF19B3A0-4229-4B91-8B25-9DADC02E93A0. Podpisany

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu nr RPMP.02.01.01-IZ.00-12-022/15 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1) Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

POKL.07.02.02-30-004/12

POKL.07.02.02-30-004/12 Załącznik nr 6 Karta oceny Formularza rekrutacyjnego osoby fizyczne uczestników projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim nr POKL.07.02.02-30-004/12 realizowanym przez Fundację

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Procedura odwoławcza dla wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Procedura

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego (adresat) Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego 1. Wnioskodawca. Nazwisko i imi Dane wnioskodawcy (czy jest to rodzic, dyrektor szkoły lub pełnoletni ucze ) 2. Dane o uczniu. Nazwisko i imi ucznia Nazwisko

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OSTASZEWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OSTASZEWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OSTASZEWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1. Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego zostały przygotowane w oparciu o treść ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Warszawa, 26. stycznia 2016 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Komisja Oceny Projektów dla POIiŚ, zwana

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Projektów w ramach Priorytetu 2 i Działania 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Regulamin Komisji Oceny Projektów w ramach Priorytetu 2 i Działania 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Regulamin Komisji Oceny Projektów w ramach Priorytetu 2 i Działania 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 1 Postanowienia ogólne 1. Za powołanie i organizację pracy Komisji Oceny

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Załącznik do Zarządzenia Nr 1./2014 Dyrektora Przedszkola nr 2 z dnia 20.02. 2014r. PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z Karty Ustrzycka Karta Dużej Rodziny

Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z Karty Ustrzycka Karta Dużej Rodziny Załącznik do Zarządzenia Nr 138/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 9 czerwca 2016 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 8/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 12 stycznia 2016 r. Regulamin przyznawania,

Bardziej szczegółowo

27.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE

27.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE 27.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, w ramach projektu wiadomy podatnik realizowanego przez PKPP Lewiatan na mocy umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.02.01.02-00-002/10

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 1 Niniejszy regulamin został wprowadzony w oparciu o 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOMISJI PRZYZNAJĄCEJ

PLAN PRACY KOMISJI PRZYZNAJĄCEJ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej przyznającej środki na rozwój przedsiębiorczości PLAN PRACY

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R Y - ZASADY

P R O C E D U R Y - ZASADY ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO I GMINA POŁANIEC NA ROK SZKOLNY 2016/2017 P R O C E D U R Y

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1 Centrum Doradztwa Unijnego Wioletta Piotrowska Tarapacz, Jacek Frankowski s.c. 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/3, Poznań, 16.10.2013 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENTRUM DORADZTWA UNIJNEGO S.C. zaprasza

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia Załącznik nr 3A do SIWZ UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim Nr 2 im. Dr Jana Biziela w Bydgoszczy ul.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile

PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy nr 8.2015 z dnia 09.03.2015r. PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile I. Procedury udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin reklamy produktów leczniczych na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku

Regulamin reklamy produktów leczniczych na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku Regulamin reklamy produktów leczniczych na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4

Zapytanie ofertowe nr 4 Zapytanie ofertowe nr 4 Wrocław, dnia 22.10.2015 r. W związku z realizacją projektu Almas House in Poland dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zawarta w dniu. r. pomiędzy : Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni reprezentowanym przez.., działającą na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Nr sprawy: PZP1/2016 Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM I. Informacja o naborze wniosków INFROMACJA DLA PRACODAWCÓW!!! W związku z realizacją projektu systemowego Aktywność drogą do sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Wodociągi Ustka Spółka z o.o. z siedzibą w Ustce

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Wodociągi Ustka Spółka z o.o. z siedzibą w Ustce Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Wodociągi Ustka Spółka z o.o. z siedzibą w Ustce 1 1. Regulamin określa zasady postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji, kryteria i warunki przyjęć do Przedszkola Samorządowego nr 25 w Kielcach

Zasady rekrutacji, kryteria i warunki przyjęć do Przedszkola Samorządowego nr 25 w Kielcach Zasady rekrutacji, kryteria i warunki przyjęć do Przedszkola Samorządowego nr 25 w Kielcach Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2016 Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 25 w Kielcach z dnia 07.03. 2016

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejszy wydatek jest realizowany i finansowany ze środków publicznych umowa dotacyjna z Ministerstwem Gospodarki.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejszy wydatek jest realizowany i finansowany ze środków publicznych umowa dotacyjna z Ministerstwem Gospodarki. Warszawa, dnia 28.10.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (adres: ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa) zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu. Podstawa prawna: (Dz.U.2014 poz.

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu. Podstawa prawna: (Dz.U.2014 poz. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie o światy (Tekst jednolity Dz. U.z 2004

Bardziej szczegółowo

W pierwszej kolejności zaszczepione powinny być osoby powyżej 65 roku życia zameldowane na terenie Miasta Turku przewlekle chore.

W pierwszej kolejności zaszczepione powinny być osoby powyżej 65 roku życia zameldowane na terenie Miasta Turku przewlekle chore. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 73 /2016 Burmistrza Miasta Turku z dnia 14 czerwca 2016 r. Regulamin organizowania konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne ZASADY. Rekrutacja na rok szkolnych 2015/2016 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego.

I. Ogólne ZASADY. Rekrutacja na rok szkolnych 2015/2016 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego. Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzanych przez miasto Łódź na rok szkolny 2015/2016 zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU. na dofinansowanie bilateralnych projektów partnerskich ze środków

REGULAMIN NABORU. na dofinansowanie bilateralnych projektów partnerskich ze środków REGULAMIN NABORU na dofinansowanie bilateralnych projektów partnerskich ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu Operacyjnego PL02 pn.: Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe postępowanie nr ZK/1/2013/438

Zapytanie ofertowe postępowanie nr ZK/1/2013/438 Warszawa, 10.07.2013 r. Zapytanie ofertowe postępowanie nr ZK/1/2013/438 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE W związku z realizacją przez HELIO MARCIN CZYŻ projektu Zdrowa kuchnia zdrowe społeczeństwo II w ramach

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje:

zarządzam, co następuje: w sprawie ustalenia i wprowadzenia Szczegółowych zasad przyjmowania, rozpatrywania i realizacji wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2014 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Ciechanowie.

REGULAMIN dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Ciechanowie. REGULAMIN dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Ciechanowie. 1 1. Okresowym ocenom kwalifikacyjnym podlegają pracownicy zatrudnieni

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. Przedmiot Regulaminu

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. Przedmiot Regulaminu Załącznik do Zarządzenia Nr 60 /15 Wójta Gminy Dębowa Kłoda z dnia 18 sierpnia 2015 r. REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 21.04.2016. na stanowisko: specjalista systemów VR

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 21.04.2016. na stanowisko: specjalista systemów VR ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 21.04.2016 na stanowisko: specjalista systemów VR 1. Nazwa Zamawiającego Signum Project sp. z o.o. Ul. Myśliwska 61/110, 30-718 Kraków 2. Postanowienia ogólne Niniejsze postępowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER CYFRYZACJI

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER CYFRYZACJI Warszawa, dnia 22 grudnia 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER CYFRYZACJI Anna Streżyńska DI-WRP.0210.14.2015 Pani Justyna Duszyńska Sekretarz Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji Szanowna Pani Sekretarz,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Komendy Powiatowej Policji w Świeciu z dnia 12 września 2011 r. naboru na wolne stanowiska w Korpusie Służby Cywilnej

REGULAMIN Komendy Powiatowej Policji w Świeciu z dnia 12 września 2011 r. naboru na wolne stanowiska w Korpusie Służby Cywilnej Komenda Powiatowa Policji w Świeciu L. Dz. 7924/11 REGULAMIN Komendy Powiatowej Policji w Świeciu z dnia 12 września 2011 r. naboru na wolne stanowiska w Korpusie Służby Cywilnej Celem regulaminu jest

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA P-I-01. Iwona Łabaziewicz Michał Kaczmarczyk

PROCEDURA P-I-01. Iwona Łabaziewicz Michał Kaczmarczyk Urząd Miasta SZCZECIN P R O C E D U R A Zasady opracowywania, uaktualniania i wydawania procedur i instrukcji SZJ PN-EN ISO 9001:2009 Nr procedury P I-01 Wydanie 7 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS/DEC-669/11 dot. DOLiS-440-105/11/PW/II/ Warszawa, dnia 5 sierpnia 2011 r. DECYZJA Na podstawie art. 138 1 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1469/2012

Zarządzenie Nr 1469/2012 Zarządzenie Nr 1469/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu Płockiej Karty Familijnej 3+ w ramach Programu Płocka Karta Familijna 3+ Na podstawie art. 7 ust 1

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Walne Zebranie Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW Skład i sposób powoływania Komisji Oceny Projektów 1. Komisja Oceny Projektów (KOP) powoływana jest na podstawie art. 44 ustawy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA*

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* ... Nr rejestracyjny RN/... (pieczątka jednostki) płatna z:... UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* W dniu... w Lublinie, pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 325/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Nr 325/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2009 r. Zarządzenie Nr 325/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski regulaminu okresowej oceny pracowników Na podstawie art. 28 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Rektora nr 36 z dnia 28 czerwca 2013 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Załącznik nr 30 do Uchwały Nr 515/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 kwietnia 2016 r.

Spis treści. Załącznik nr 30 do Uchwały Nr 515/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 kwietnia 2016 r. Załącznik nr 30 do Uchwały Nr 515/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 kwietnia 2016 r. Załącznik nr 4 do Regulaminu przygotowania i oceny projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn zm.) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 z dnia 16 lutego 2016r DYREKTORA PRZEDSZKOLA Nr 14 W K O N I N I E W sprawie wprowadzenia REGULAMINU REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 IM KRASNALA HAŁABAŁY W KONINIE Podstawa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4331/2010 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 22 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 4331/2010 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 22 marca 2010 r. GP-0151/4331/2010 ZARZĄDZENIE NR 4331/2010 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia Procedury kierowania do Domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1 Dyrektora Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej- Curie w Kaliszu Pomorskim z dnia 25 stycznia 2016 roku

Zarządzenie Nr 1 Dyrektora Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej- Curie w Kaliszu Pomorskim z dnia 25 stycznia 2016 roku Zarządzenie Nr 1 Dyrektora Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej- Curie w Kaliszu Pomorskim w sprawie regulaminu okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników administracji zatrudnionych na stanowiskach urzędowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Załącznik do zarządzenia nr ZD-015/06/12 Dyrektora Zarządu Drogowego w Sępólnie Kraj. z dnia 22.06.2012 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Sępólno Kraj., czerwiec 2012 r. I. PODSTAWY PRAWNE Ustawa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r.

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. w sprawie: ustalenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r. ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r. w sprawie zmian w zasadach wynagradzania za osiągnięcia naukowe i artystyczne afiliowane w WSEiZ Działając

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO Załącznik do Zarządzenia nr 41/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 z dnia 15.12.2014r. PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Edyta Bielak-Jomaa Warszawa, dnia 1 kwietnia 2016 r. DOLiS 035 2332/15 Prezydent Miasta K. WYSTĄPIENIE Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CEN EFS POKL

ZAPYTANIE O CEN EFS POKL Sosnowiec, 31.01.2012r. ZAPYTANIE O CEN EFS POKL nr 5/POKL/ZC/2012 P.U. HARISPAL Paulina Szilistowska w zwi zku z realizacj projektu Badania nieniszcz cesposób na innowacyjno ć współfinansowanego ze rodków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/12

ZARZĄDZENIE Nr 21/12 ZARZĄDZENIE Nr 21/12 WÓJTA GMINY NOWA RUDA z dnia 9 lutego 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Nowa Ruda oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK DLA STUDENTÓW UCZELNI JANA WYŻYKOWSKIEGO

REGULAMIN PRAKTYK DLA STUDENTÓW UCZELNI JANA WYŻYKOWSKIEGO REGULAMIN PRAKTYK DLA STUDENTÓW UCZELNI JANA WYŻYKOWSKIEGO Załącznik do Uchwały Senatu UJW nr 1/2016 z dnia 18 lutego 2016 r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Praktyki dla studentów Uczelni Jana Wyżykowskiego,

Bardziej szczegółowo

2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Zarządzenie nr 10/2014 z dnia 25 lutego 2014 roku Dyrektora Zespołu Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie Tartak w sprawie wprowadzenia zasad rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Lotników

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych Załącznik numer 3 do wzoru Umowy pomiędzy Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu.. 2016r., w Warszawie Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowski

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 dnia 16.03.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 W związku z realizacją w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie organizacyjne nr DN 4/2009r. Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich z dnia 23.06.2009r.

Zarządzenie organizacyjne nr DN 4/2009r. Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich z dnia 23.06.2009r. Zarządzenie organizacyjne nr DN 4/2009r. Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich z dnia 23.06.2009r. w sprawie : Ustalenia zasad naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA

REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Limanowa nr 78/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji w projekcie,,grupa PoMocowa SENIORÓW - usługi społeczne osób starszych dla osób starszych

Regulamin rekrutacji w projekcie,,grupa PoMocowa SENIORÓW - usługi społeczne osób starszych dla osób starszych Regulamin rekrutacji w projekcie,,grupa PoMocowa SENIORÓW - usługi społeczne osób starszych dla osób starszych współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia i wdrożenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Dębica oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Dębica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Opis postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Nowym Chechle

Opis postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Nowym Chechle Opis postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Nowym Chechle Podstawa prawna: - Ustawy z dnia 7 września 99 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 0r. poz.6

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych Umowa / w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych zawarta w dniu.. pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy z siedzibą w Gdyni ul. Kołłątaja 8 reprezentowanym przez Dyrektora Joannę Siwicką

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi 1 000 zł miesięcznie.

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi 1 000 zł miesięcznie. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce na studiach odbywanych w ramach realizowanego przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska projektu konkursowego Zwiększenie liczby absolwentów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała WZÓR UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE. w III Liceum Ogólnokształcącym. im. M. Kopernika w Olsztynie

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE. w III Liceum Ogólnokształcącym. im. M. Kopernika w Olsztynie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2 /2015 Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie z dnia 3 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOSCIĄ OCENY OKRESOWE PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOSCIĄ OCENY OKRESOWE PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH 1 / 10 OCENY OKRESOWE PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Andrzej Zając Data: 25.06.2009r. Obowiązuje od:15.07.2009r. Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Data: 25.06.2009r.

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji dzieci do Przedszkola nr 2 w Zawierciu

Procedura rekrutacji dzieci do Przedszkola nr 2 w Zawierciu Procedura rekrutacji dzieci do Przedszkola nr 2 w Zawierciu ZAKRES OBOWIĄZYWANIA PROCEDURY Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2004 roku Nr

Bardziej szczegółowo

2 Szacowanie wartości zamówienia

2 Szacowanie wartości zamówienia Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Grzegorza Piramowicza w Pabianicach nr 13/2014/2015 z dnia 30 stycznia 2015r. Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA dla osób nie będących klientami Banku Spółdzielczego w Goleniowie

INFORMACJA dla osób nie będących klientami Banku Spółdzielczego w Goleniowie INFORMACJA dla osób nie będących klientami Banku Spółdzielczego w Goleniowie 1 [Forma i miejsce złożenia reklamacji, skarg, wniosków] 1. Reklamacje, skargi, wnioski mogą być wnoszone przez klienta: 1)

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2015 Rektora UKSW z dnia 1 lipca 2015 r. REGULAMIN ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH NA UNIWERSYTETCIE KARDYNAŁA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Geologia i górnictwo Część 1) Poznanie budowy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity) Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli Art. 9a. 1. Ustala się stopnie awansu zawodowego nauczycieli: 1) nauczyciel stażysta; 2) nauczyciel

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 10 WZÓR UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 163/VI/2012 ORPiP RP z dnia 5 września 2012 r. w sprawie powołania Zespołu Wizytującego oraz określenia procedury przeprowadzania wizytacji pielęgniarek lub położnych wykonujących

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 9/24/III/2012 Zarządu Kopalni Soli Wieliczka S.A. z dnia 13 marca 2012 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 9/24/III/2012 Zarządu Kopalni Soli Wieliczka S.A. z dnia 13 marca 2012 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 9/24/III/2012 Zarządu Kopalni Soli Wieliczka S.A. z dnia 13 marca 2012 r. Zasady stwierdzania przygotowania i doświadczenia zawodowego, które są obowiązane posiadać osoby wykonujące

Bardziej szczegółowo

ORD-IN WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 2)

ORD-IN WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 2) Dziennik Ustaw 2 Poz. 343 1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skre li ) wnioskodawcy 1) 2. Nr dokumentu 3. Status ORD-IN WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 2) Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

W RAMACH PO IG DZIAŁANIE 6.1. PASZPORT DO EKSPORTU

W RAMACH PO IG DZIAŁANIE 6.1. PASZPORT DO EKSPORTU Szczecin, dn. 20 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup usługi dotyczącej Organizacji i udziału w misjach gospodarczych za granicą REALIZOWANEJ W RAMACH PO IG DZIAŁANIE 6.1. PASZPORT DO EKSPORTU Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 24 lipca 2013 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo