Zestawienie wskaźników za 2014, 2013 i 2012 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zestawienie wskaźników za 2014, 2013 i 2012 rok"

Transkrypt

1 Zestawienie wskaźników za 2014, 2013 i 2012 rok Załącznik nr 1 Lp. Nazwa Definicja Różnica = Rentowność operacyjna brutto na sprzedaży (%) wynik brutto na sprzedaży/przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów 9,0% 5,3% 14,2% 3,7% 2 Rentowność operacyjna netto na sprzedaży (%) wynik netto na sprzedaży/przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów 3,0% -4,3% 9,1% 7,3% 3 Rentowność na działalności operacyjnej (%) wynik na działalności operacyjnej/przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów 2,5% -4,2% 9,9% 6,7% 4 Rentowność na działalności gospodarczej (%) wynik na działalności gospodarczej/przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów 2,4% -19,2% 2,2% 21,6% 5 Rentowność netto (%) wynik netto/przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów 2,1% -18,9% 0,7% 21,0% 6 Zwrot z aktywów (%) wynik netto/suma aktywów 2,3% -13,9% 0,6% 16,2% 7 Zwrot z kapitału (%) wynik netto/kapitał własny 8,5% -54,4% 1,8% 62,9% 8 Wsk. płynności bieżącej (krotność) aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe 1,0 1,0 1,1 0,0 8A Wsk. płynności bieżącej bez korekty zapasów dot. wyceny kontraktów długoterminowych (krotność) aktywa obrotowe+korekta wyceny kontraktów długoterminowych dot. zapasów/zobowiązania krótkoterminowe 1,3 1,3 1,4 0,0 9 Wsk. płynności "szybkiej" (krotność) aktywa obrotowe-zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe 1,0 1,0 1,1 0, A 11 11A 12 Wskaźnik obrotu należnościami z tytułu dostaw i usług uwzględniający korektę sprzedaży dot. wyceny kontraktów długoterminowych (w dniach) Wsk. obrotu należnościami z tytułu dostaw i usług bez korekty sprzedaży dot. wyceny kontraktów długoterminowych (w dniach) Wsk. obrotu zapasami uwzględniający korektę zapasów i kosztu wytworzenia dot. wyceny kontraktów długoterminowych (w dniach) Wsk. obrotu zapasami nie uwzględniający korekty zapasów dot. wyceny kontraktów długoterminowych (w dniach) Okres spłaty zobowiązań handlowych uwzględniający korektę wyceny kontraktów długoterminowych dot. kosztów wytworzenia (w dniach) należności z tytułu dostaw i usług krótkoterminowe x 360/ przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów (faktury+korekta dot. wyceny kontraktów długoterminowych) należności z tytułu dostaw i usług krótkoterminowe x 360 / przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów (sprzedaż fakturowa) zapasy x 360 / koszt sprzedanych towarów i produktów (zapasy+korekta wyceny kontraktów długoterminowych dot. zapasów) x 360 / (koszt sprzedanych towarów i produktów wraz z korektą dot. wyceny kontraktów długoterminowych ) zobowiązania z tytułu dostaw i usług krótkoterminowe x 360 / koszt sprzedanych towarów i produktów A Okres spłaty zobowiązań handlowych (bazą wartość zakupów ) (w dniach) zobowiązania z tytułu dostaw i usług krótkoterminowe x 360 / wartość zakupów Wsk. zadłużenia (%) zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe/kapitał własny 275,4% 292,4% 213,9% -17,0% 14 Wsk. zadłużenia bankowego (%) kredyty i pożyczki krótko i długoterminowe/kapitał własny 47,1% 100,7% 73,5% -53,6% 15 Wsk. trwałości struktury finansowania majątku (%) kapitały własne+zobowiązania długoterminowe/suma aktywów 31,4% 29,3% 35,9% 2,1% 16 Wsk. udziału kapitału własnego w finansowaniu majątku (%) kapitał własny/suma aktywów 26,6% 25,5% 31,9% 1,1% 17 Wsk. pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym (%) kapitał własny/aktywa trwałe 95,6% 88,4% 107,9% 7,2% 18 Wsk. obciążenia majątku zobowiązaniami (%) zobowiązania długoterminowe +zobowiązania krótkoterminowe/suma aktywów 73,4% 74,5% 68,1% -1,1%

2 Sprawozdanie z sytuacji finansowej na 31 grudnia 2014, 31 grudnia 2013 i 31 grudnia 2012 roku - struktura, zmiana stanów i dynamika Załącznik nr Lp. Wyszczególnienie zmiana stanów dynamika % TPLN STRUKTURA TPLN STRUKTURA TPLN STRUKTURA = = 3/5 I Aktywa trwałe ,9% ,8% ,5% (1 408) 99,5% 1 Rzeczowe aktywa trwałe ,8% ,2% ,9% (464) 99,7% 2 Nieruchomości inwestycyjne 0,0% 0,0% 0,0% 3 Wartości niematerialne ,9% ,7% ,7% ,6% 4 Należności z tytułu dostaw i usług ,8% ,3% 31 0,0% ,6% 5 Aktywa finansowe długoterminowe ,7% ,1% ,3% (33150) 63,9% 5.1 Akcje i udziały w jednostkach zależnych ,4% ,0% ,8% (35184) 41,6% 5.2 Akcje i udziały w pozostałych jednostkach 388 0,0% 338 0,0% 366 0,0% ,8% 5.3 Udzielone pożyczki długoterminowe 38 0,0% 0,0% 471 0,0% Lokaty długoterminowe 0,0% 0,0% 0,0% 5.5 Inne aktywa długoterminowe ,2% ,1% ,5% ,2% 6 Pozostałe należności i rozliczenia międzyokresowe kosztów 0,0% 909 0,1% 0,0% (909) 0,0% 7 Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego ,8% ,4% ,6% ,7% II Aktywa obrotowe ,7% ,2% ,5% (4 451) 99,4% 1 Zapasy po korekcie dot. umów o budowę, w tym: ,1% ,0% ,8% ,3% 1.1 Zapasy ,2% ,9% ,4% ,2% 1.2 Korekta zapasów dot. umów o budowę (239649) -23,1% (230895) -22,9% (244327) -19,6% (8754) 103,8% 2 Należności z tytułu dostaw i usług, pozostałe należności i rozliczenia międzyokresowe kosztów ,1% ,7% ,1% (73642) 85,6% 2.1 Należności z tytułu dostaw i usług ,9% ,8% ,7% ,6% 2.2 Należności z tytułu podatku dochodowego ,3% ,3% ,7% ,2% 2.3 Pozostałe należności i rozliczenia międzyokresowe kosztów ,9% ,7% ,7% (173954) 51,6% 3 Należności z tytułu wyceny umów o usługę budowlaną i związane z wyceną kontraktów rozliczenia międzyokresowe ,1% ,9% ,1% ,1% 4 Aktywa finansowe krótkoterminowe ,4% ,6% ,0% (11627) 55,4% 4.1 Instrumenty pochodne 0,0% 0,0% 53 0,0% 4.2 Lokaty krótkoterminowe 0,0% 0,0% 0,0% 4.3 Udzielone pożyczki krótkoterminowe 70 0,01% 0,00% 0,00% Inne aktywa finansowe krótkoterminowe 0,00% ,18% ,16% (1863) 0,0% 4.5 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ,4% ,4% ,8% (9834) 59,3% 5 Pozostałe aktywa niefinansowe krótkoterminowe 0,0% 0,0% ,5% III Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży ,4% 44 0,0% 34 0,0% ,2% A Razem Aktywa ,0% ,0% ,0% ,9% I Kapitał własny ,6% ,5% ,9% ,6% 1 Kapitał podstawowy ,4% ,8% ,2% 100,0% 2 Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej ,5% ,6% ,9% 100,0% 3 Kapitał zapasowy ,8% ,9% ,1% (139781) 36,7% 4 Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej 293 0,0% 204 0,0% 532 0,0% ,6% 5 Pozostałe kapitały rezerwowe (4490) -0,4% (435) 0,0% 0,0% (4055) 1032,2% 6 Zyski zatrzymane/niepokryte straty ,3% (139781) -13,9% ,6% ,8% 6.1 wynik bieżący ,3% (139781) -13,9% (20) 0,0% ,8% II Zobowiązania długoterminowe ,8% ,8% ,1% ,7% 1 Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki 0,0% 0,0% 0,0% 2 Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego ,2% 222 0,0% 64 0,0% ,2% 3 Rezerwa z tytułu świadczeń pracowniczych ,4% ,1% ,7% ,1% 4 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania ,2% ,7% ,4% ,7% 4.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług ,0% ,4% ,4% ,9% 4.2 Zobowiązania z tytułu inwestycji 172 0,0% 128 0,0% 128 0,0% ,4% 4.3 Pozostałe zobowiązania ,2% ,3% ,0% (851) 72,0% III Zobowiązania krótkoterminowe ,6% ,7% ,1% (1 023) 99,9% 1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania ,5% ,5% ,9% ,6% 1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług ,8% ,1% ,9% ,6% 1.2 z tytułu inwestycji ,5% 302 0,0% ,3% ,3% 1.3 zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 0,0% 0,0% 0,0% 1.4 pozostałe zobowiązania ,2% ,3% ,7% ,2% 2 Bieżąca część oprocentowanych kredytów bankowych i pożyczek ,5% ,7% ,4% (128640) 50,3% 3 Pozostałe zobowiązania finansowe 559 0,1% 143 0,0% 111 0,0% ,9% 4 Rezerwa z tytułu świadczeń pracowniczych ,2% ,2% ,2% ,0% 5 Zobowiązania, rezerwy z tytułu wyceny umów o usługę budowlaną i przychody przyszłych okresów ,3% ,4% ,6% ,4% 5.1 Zobowiązania z tytułu wyceny umów o usługę budowlaną ,6% ,8% ,8% ,7% a otrzymane zaliczki ,4% ,2% ,9% (47518) 53,9% b korekta zaliczek (19998) -1,9% (83993) -8,3% (94267) -7,6% ,8% c kwota brutto należna zamawiającemu z tytułu wyceny ,1% ,9% ,5% ,5% 5.2 kontraktów Rezerwy z tytułu wyceny umów o usługę budowlaną ,7% ,5% ,7% (47863) 44,3% 5.3 dotacje ,1% 547 0,1% 484 0,0% ,8% B Razem Pasywa ,0% ,0% ,0% ,9%

3 Sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2014, 2013 i 2012 rok Załącznik nr Dynamika Lp. Wyszczególnienie w TPLN w TPLN w TPLN % =3/4 I Przychody netto ze sprzedaży towarów, materiałów i produktów ,6% 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług po korekcie, w tym: ,0% 1.1. Przychody ze sprzedaży wg faktur ,0% 1.2. Korekta dotycząca umów o budowę (8 643) (61 508) ,1% 1.3. różnice kursowe i wycena instrumentów pochodnych 597 (512) ,5% 2. Przychody netto ze sprzedaży materiałów ,9% II Koszt własny sprzedaży ,5% 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów po korekcie, w tym: ,0% 1.1. Koszt wytworzenia sprzedanych (zafakturowanych) produktów ,4% 1.2. Korekta dotycząca umów o budowę (2 997) ,3% 1.3. różnice kursowe i wycena instrumentów pochodnych (4 164) 182,7% 2. Wartość sprzedanych towarow i materiałów ,4% III Zysk (strata) brutto na sprzedaży ,8% IV Koszty sprzedaży, w tym: ,6% 1. Aktualizacja wartości należności (14 161) 37,6% V Koszty ogólnego zarządu ,5% VI Zysk (strata) na sprzedaży (31 582) ,3% VII Pozostałe przychody operacyjne ,9% VIII Pozostałe koszty operacyjne ,7% IX Zysk (strata) na działalności operacyjnej (EBIT) (31 271) ,8% X Amortyzacja ,4% XI Zysk (strata) na działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA) (21 028) ,4% XII Przychody finansowe ,6% XIII Koszty finansowe ,6% XIV Wynik na utracie kontroli nad jednostką zależną XV Wpływ zmiany szacunków na wycenę należności od jednostek powiązanych w postępowaniu układowym ,0% XVI Zysk (strata) na działalności gospodarczej ( ) ,2% XVII Zysk (strata) brutto ( ) ,2% XVIII Podatek dochodowy (2 250) ,3% XIX Zysk (strata) netto ( ) ,5%

4 Struktura i dynamika wyniku brutto za 2014, 2013 i 2012 rok Załącznik nr 4 Lp. Wyszczególnienie Różnica w TPLN w TPLN w TPLN w TPLN =3-4 1 Wynik na sprzedaży (31 582) Wynik na pozostałej działalności operacyjnej (6 148) (6 459) 3 Wynik na działalności finansowej (1 084) ( ) (82 942) Wynik brutto ( )

5 Zestawienie umów ubezpieczeniowych obowiązujących na dzień 31 grudnia 2014 roku Załącznik nr 5 Lp. Strony umowy Przedmiot umowy Czas obowiązywania umowy Wartość umowy RAFAKO S.A. PZU S.A RAFAKO S.A. PZU S.A. RAFAKO S.A. PZU S.A. 4. RAFAKO S.A. PZU S.A. 5. RAFAKO S.A. PZU S.A. 6. RAFAKO S.A. PZU S.A. 7. RAFAKO S.A. PZU S.A RAFAKO S.A. PZU S.A., TUiR Allianz Polska, Ergo Hestia S.A. RAFAKO S.A. PZU S.A., TUiR Allianz Polska, Ergo Hestia S.A. RAFAKO S.A. TUiR WARTA S.A., Generali T.U. S.A. RAFAKO S.A. TUiR WARTA S.A., Generali T.U. S.A. RAFAKO S.A. TUiR WARTA S.A., Generali T.U. S.A. Umowy ubezpieczeniowe majątku RAFAKO S.A. od wszystkich ryzyk majątku trwałego i obrotowego Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Członków Władz Spółek Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia ubezpieczenie nadwyżkowe Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu wykonywania zawodu projektanta, architekta lub inżyniera budowlanego Umowa Ubezpieczenia Generalnego Ryzyk Budowlano- Montażowych Umowa Generalna Ubezpieczenia Ładunków Podczas Transportu Krajowego i Międzynarodowego Umowa Ubezpieczenia Generalnego Ryzyk Budowlano Montażowych (Elektrownia Stalowa Wola S.A.) Umowa Ubezpieczenia Ryzyk Budowlano Montażowych (Elektrociepłownia Gdańsk) Umowa Ubezpieczenia Ryzyk Budowlano Montażowych (Elektrociepłownia Gdynia) Umowa Ubezpieczenia Ryzyk Budowlano Montażowych (Elektrociepłownia Kraków) Umowa Ubezpieczenia Ryzyk Budowlano Montażowych (Elektrociepłownia Wrocław) Umowa Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia (Elektrownia Jaworzno) Umowa Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Zawodowej (Elektrownia Jaworzno) Umowa Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej (Elektrociepłownia Azoty) Umowa Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu Wykonywania Zawodu (Elektrociepłownia Azoty) Umowa Ubezpieczenia Ryzyk Budowlano Montażowych Nr (Elektrociepłownia Azoty) Szczegóły poniżej tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł Szczegóły poniżej Szczegóły poniżej (w zakresie konserwacji ubezpieczenie ważne do ) tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł Informacje szczegółowe dotyczące umowy wymienionej w punkcie 1: Umowa ubezpieczenia majątku RAFAKO S.A. od wszystkich ryzyk majątku trwałego i obrotowego RAFAKO S.A. jest ubezpieczone polisą ubezpieczenia od wszystkich ryzyk majątku trwałego i obrotowego, w tym szkód wynikających z zakłócenia lub przerwy w działalności. W przedmiocie ubezpieczenia mienia, ubezpieczenie to ma charakter ALL RISKS ( od wszystkich ryzyk ) co oznacza, że mienie RAFAKO S.A. jest ubezpieczone od wszelkiego uszczerbku za wyjątkiem zniszczeń enumeratywnie wymienionych w polisie (np. z tytułu prowadzonych działań wojennych lub rażącego niedbalstwa). Zakres pokrycia ubezpieczeniowego przedstawia się następująco (wartość sumy ubezpieczenia wg wartości księgowej brutto): 1. Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk: - środki trwałe uniwersalne ubezpieczenie mienia (budynków, budowli, wyposażenia) od zniszczenia tys. zł; - środki obrotowe tys. zł. 2. Ubezpieczenie utraty zysku w następstwie szkody objętej ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk: - utrata zysku tys. zł. 3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego: - stacjonarny sprzęt biurowy (w tym elektronika biurowa) tys. zł - sprzęt przenośny tys. zł; - stacjonarny sprzęt diagnostyczny 846 tys. zł. - przenośny sprzęt diagnostyczny tys. zł 4. Ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych: - maszyny elektryczne tys. zł. 5. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń: - maszyny i urządzenia tys. zł. Wszystkie ubezpieczenia mają charakter odnawialny. Informacje szczegółowe dotyczące umowy wymienionej w punkcie 5: Umowa Ubezpieczenia Generalnego Ryzyk Budowlano-Montażowych Przedmiotem ubezpieczenia są roboty budowlano-montażowe, mienie istniejące w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy oraz wyposażenie i zaplecze placu budowy (z wyłączeniem maszyn budowlanych). Ochroną ubezpieczeniową objęte są kontrakty, których realizacja rozpocznie się w okresie ważności umowy ubezpieczenia i RAFAKO S.A. przyjęło na siebie obowiązek ubezpieczenia kontraktu. W ramach niniejszej umowy ubezpieczone są wszystkie kontrakty za wyjątkiem tych, które są wyłączone (np. z uwagi na wartość pojedynczego kontraktu lub okres jego realizacji). Informacje szczegółowe dotyczące umowy wymienionej w punkcie 6: Umowa Generalna Ubezpieczenia Ładunków Podczas Transportu Krajowego i Międzynarodowego Przedmiotem ubezpieczenia są wszystkie przewożone w okresie ubezpieczeniowym ładunki, w odniesieniu do których zgodnie z kontraktem przysługuje gestia ubezpieczeniowa lub są przewożone na ryzyku RAFAKO, a obowiązek ubezpieczenia nie jest rozstrzygnięty w treści kontraktu. W ramach niniejszej umowy odpowiedzialność odszkodowawcza ubezpieczyciela za szkody podczas transportu jest ograniczona do określonej w umowie wartości pojedynczego transportu. Ponadto w charakterze ciągłym utrzymywane są ubezpieczenia pojazdów należących do RAFAKO S.A. w zakresie OC, Auto-Casco, Moto Assistance.

6 Struktura portfela posiadanych przez RAFAKO S.A. akcji i udziałów na dzień 31 grudnia 2014 roku Załącznik nr 6 Lp. Spółka Siedziba Liczba udziałów/akcji RAFAKO S.A. Procent posiadanego kapitału akcyjnego (zakładowego) Wartość nominalna udziałów/akcji Cena nabycia udziałów/akcji Wartość bilansowa akcji/udziałów Kapitał spółki Łączna liczba udziałów/akcji Wartość nominalna 1 udziału/akcji 1. APC-Metalchem S.A. w upadłości Opole ,12% 61010, ,00 0, , ,00 2. DOM Sp. z o.o. Racibórz ,00% , , , , ,00 3. ELWO S.A. w upadłości Pszczyna ,26% , ,84 0, , ,00 4. FAMAK S.A. Kluczbork ,02% 18280, , , , ,00 5. FPM S.A. Mikołów ,19% , , , , ,17 6. Tauron Polska Energia S.A. Katowice ,005% , , , , ,00 7. RAFAKO-ENGINEERING Sp. z o.o. Racibórz ,00% , , , , ,00 RAFAKO ENGINEERING SOLUTION Sp. z EUR 8. Belgrad 1 77,00% EUR , , EUR 2 o.o EUR 9. RAFAKO Hungary Sp. z o.o. Budapeszt 1 100,00% HUF , , HUF HUF 10. Sanbei-RAFAKO Sp. z o.o. Zhangjakou ,23% USD ,60 0, USD USD 11. WISTOM S.A. w upadłości Tomaszów Mazowiecki ,67% , ,97 0, , , E001RK Sp. z o.o. Racibórz ,00% 5000, , , , , E003B7 Sp. z o.o. Racibórz ,00% 5000, , , , ,00 SUMA ,69

7 Zestawienie udzielonych w 2014 roku pożyczek Załącznik nr 7 Lp. Pożyczkobiorca Kwota pożyczki wg umowy Waluta pożyczki 1 Osoby fizyczne* ,00 PLN Rodzaj wierzytelności pożyczki pieniężne na poczet wkładów na udziały w spółce zależnej Data zawarcia umowy Termin spłaty wierzytelności Oprocentowanie Stan należności w PLN na WIBOR 1R + marża ,00 Razem pożyczki ,00

8 Zestawienie kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2014 roku Załącznik nr 8 Lp. Kredytodawca /pożyczkodawca/ Kwota kredytu/pożyczki wg umowy Waluta zadłużenia 1 PKO BP ,00 PLN Rodzaj zadłużenia kredyt w rachunku bieżącym uruchamiany w transzach zgodnie z dyspozycją RAFAKO* Data zawarcia umowy Termin spłaty zadłużenia Oprocentowanie WIBOR 1M + marża Stan zadłużenia w PLN na ,76 2 PGL DOM Sp. z o.o. (jednostka zależna) ,00 PLN Umowa pożyczki pieniężnej z przeznaczeniem na bieżącą działalność** WIBOR 1M + marża ,55 Razem kredyty i pożyczki ,31

Zestawienie wskaźników za 2014 i 2013 rok

Zestawienie wskaźników za 2014 i 2013 rok Zestawienie wskaźników za 2014 i 2013 rok Załącznik nr 1 Lp. Nazwa Definicja Rok 2014 Rok 2013 Dynamika Rok 2014 Rok 2013 1 2 3 4 5 6=4-5 1 Rentowność operacyjna brutto wynik brutto na sprzedaży/przychody

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2015 Zawierający: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki MNI S.A. za I półrocze 2015 roku wraz z informacją dodatkową Raport niezależnego biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe długoterminowe 182 913 211 510 1. Rzeczowe aktywa trwałe 2 173 213 168 832 2. Wartość firmy 4 3.

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa RAFAKO

Grupa Kapitałowa RAFAKO Grupa Kapitałowa RAFAKO GRUPA PBG ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy zakończony roku 15 maja 2014 roku Spis treści Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Wszystkie dane liczbowe zamieszczone występują w tysiącach złotych, o ile nie jest wskazane inaczej. Bilans I. Aktywa trwałe AKTYWA Noty 7 681 3

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany Raport Roczny 2014

Skonsolidowany Raport Roczny 2014 Grupa Kapitałowa MIT Mobile Internet Technology Skonsolidowany Raport Roczny 2014 www.mitsa.pl Zawartość: Pismo Prezesa Zarządu do akcjonariuszy Spółki Oświadczenie Zarządu MIT Mobile Internet Technology

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa MNI Skonsolidowany Raport Roczny 2012

Grupa Kapitałowa MNI Skonsolidowany Raport Roczny 2012 Grupa Kapitałowa MNI Skonsolidowany Raport Roczny 2012 Zawierający: Pismo Prezesa Zarządu do akcjonariuszy Spółki Oświadczenie Zarządu MNI S.A. Opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Załącznik do śródrocznego sprawozdania finansowego Budopol Wrocław S.A. POZOSTAŁE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Załącznik do śródrocznego sprawozdania finansowego Budopol Wrocław S.A. POZOSTAŁE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Załącznik do śródrocznego sprawozdania finansowego Budopol Wrocław S.A. POZOSTAŁE NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA 1a RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE struktura rodzajowa Środki trwałe, w tym: 1 113 1 136 1041 - grunty 0

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2012 rok

Sprawozdanie finansowe za 2012 rok Sprawozdanie finansowe za rok (zgodnie z 82 ust. 1 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej,

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES Szanowni Inwestorzy i Obligatariusze Przedstawiamy Państwu raport Pragma Inwestycje Sp. z o.o. za okres pierwszego

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Skonsolidowany Raport Roczny

Grupa Kapitałowa Skonsolidowany Raport Roczny Grupa Kapitałowa Skonsolidowany Raport Roczny 2013 Zawierający: Pismo Prezesa Zarządu do akcjonariuszy Spółki Oświadczenie Zarządu MNI S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za rok 2013 wraz

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VISTAL Gdynia SA za okres obejmujący 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VISTAL Gdynia SA za okres obejmujący 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VISTAL Gdynia SA za okres obejmujący zakończony 30 czerwca 2014 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa RAFAKO

Grupa Kapitałowa RAFAKO Grupa Kapitałowa RAFAKO GRUPA PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU wraz z opinią biegłego rewidenta 30 kwietnia 2012 Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY. za I półrocze 2015 LARK.PL S.A. (d. MIT Mobile Internet Technology S.A.)

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY. za I półrocze 2015 LARK.PL S.A. (d. MIT Mobile Internet Technology S.A.) SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2015 LARK.PL S.A. (d. MIT Mobile Internet Technology S.A.) Zawartość Raportu: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki Lark.pl S.A. za I półrocze 2015

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PROCHEM SA za pierwsze półrocze 2005 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA PÓŁROCZE 2005 ROK

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PROCHEM SA za pierwsze półrocze 2005 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA PÓŁROCZE 2005 ROK SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PROCHEM SA za pierwsze r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA PÓŁROCZE ROK 1. Spółka Prochem S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Powązkowska 44c wpisana

Bardziej szczegółowo

POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA

POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2015 ROKU WRAZ Z RAPORTEM NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU Katowice, 28 sierpnia 2015 SPIS

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY HYPERION S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY HYPERION S.A. - SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY HYPERION S.A. za I półrocze 2015 roku www.hyperion.pl Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Hyperion S.A. za I półr. 2015 roku Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013

SKRÓCONE SRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 SKRÓCONE SRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 Katowice, 29 sierpień 2013 WPROWADZENIE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

TAURON Polska Energia S.A.

TAURON Polska Energia S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres 3 miesięcy roku 1 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 ŚRÓDROCZNE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ ELZAB S.A. AKTYWA Numer noty Na dzień 31.12.2011 (tys. złotych) Na dzień 31.12.2010 A. Aktywa trwałe 21 793 20 470 1. Rzeczowe aktywa trwałe Nota nr 1 11 371 11 481 2.

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BioMaxima SA

Grupa Kapitałowa BioMaxima SA Grupa Kapitałowa BioMaxima SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie zawiera: Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku Marzec 2015 SPIS TREŚCI: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU... 3 WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo