Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl"

Transkrypt

1 1 z :00 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Gdańsk: Ubezpieczenie mienia - RZGW oraz ubezpieczenie osadzonych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, Gdańsk, woj. pomorskie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia - RZGW oraz ubezpieczenie osadzonych. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie RZGW oraz ubezpieczenie osadzonych szczegółowo określone w warunkach zamówienia w Części III SIWZ - opisie przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie obejmuje: 1)budynki i budowle od ognia i innych zdarzeń losowych 2)maszyny, urządzenia i wyposażenie od ognia i innych zdarzeń losowych 3)Środki trwałe i wyposażenie od kradzieży z włamaniem i rabunku 4)Sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk 5)Maszyny i urządzenia od uszkodzeń 6)Maszyny elektryczne od szkód elektrycznych 7)Pojazdy w zakresie OC, AC, ASS oraz NNW 8) Ubezpieczenie grupowe NNW 2.Obiekty podlegające ubezpieczeniu: -Elektrownia Wodna Czersko Polskie, ul. Toruńska 157, Bydgoszcz, - Elektrownia Wodna Mylof Zapora 13, Rytel-Mylof, - Elektrownia Wodna Szonowo - rzeka Nogat, m. Kraśniewo, gm. Malbork, siedziba ul. Ks. J. Popiełuszki 3, Toruń. 3.Ubezpieczenie będzie w całości obsługiwane przez brokera ubezpieczeniowego Pomorskie Towarzystwo Brokerów Sp. z o.o. Gdańsk, ul. Chrobrego 36 A. Wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza równowartości kwoty euro.. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , , II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

2 2 z :00 II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, iż posiada uprawnienie do wykonywania działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich grupach ryzyk, których dotyczy przedmiot zamówienia, zgodnie z wymogami ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003r. (Dz. U. z 2010r., Nr 11, poz. 66 ze zm.). III.3.2) Wiedza i doświadczenie III.3.3) Potencjał techniczny III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

3 3 z :00 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1 - Cena fakultatywne warunki ubezpieczenia - 20 IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpieniach najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1.Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy: 1)zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi i hydrologiczno - meteorologicznymi, w szczególności: a)klęski żywiołowe; b)warunki hydrologiczno-meteorologiczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, dokonywanie odbiorów, np. sztormy, mróz, opady śniegu, deszczu 2)zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczególności: a)odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, skał, kurzawka, itp.) b)odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych c)niewypały i niewybuchy, zagrożenie tąpnięciami, wybuchem d)wykopaliska archeologiczne nie przewidywane w SIWZ 3)zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a)wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego b)konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; 4)zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: a)konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy: b)konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy. c)przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.: d)odmowa wydania przez organy administracji

4 4 z :00 wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, 5)Zmiany spowodowane koniecznością wykonania robót dodatkowych, warunkujących wykonanie zamówienia podstawowego 6)Zmiany spowodowane koniecznością uzyskania zezwolenia na płoszenie oraz niszczenie gatunków oraz siedlisk gatunków objętych ochroną ścisłą i częściową, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w trakcie realizacji robót. 7)Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy, w tym uwarunkowania środowiskowe uniemożliwiające kontynuowanie prac. 8)Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy, mimo iż opóźnienie w jej wykonaniu będzie następstwem okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, jeżeli łącznie zostaną spełnione poniższe warunki: a)wykonawca powiadomi Zamawiającego najpóźniej na 10 dni przed upływem terminu wykonania umowy, o niemożliwości ukończenia jej wykonywania w tym terminie b)wykonawca zaproponuje nowy termin zakończenia wykonywania umowy c)wykonawca zaproponuje Zamawiającemu zrekompensowanie powstałego opóźnienia, w tym przez przedłużenie okresu gwarancji. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może zostać obniżona o kwotę nie mniejszą niż równowartość połowy kar umownych, które Wykonawca byłby zobowiązany zapłacić Zamawiającemu za takie opóźnienie. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1) - 7) termin wykonania umowy może ulec przedłużeniu odpowiednio o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 2.Zmiana sposobu spełnienia świadczenia 1)Zmiany technologiczne, w szczególności: a)niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń b)pojawienie się na rynku, części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy c)pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy d)konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu e)odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych f)odmienne od przyjętych w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej warunki terenowe, geologiczne, wodne odmienne poziomy zagrożenia dla bezpieczeństwa pracy, w szczególności inna budowa geologiczna skał, występowanie gazów, istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych g)konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; h)konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy. Zmiany, o których mowa w lit. a) mogą być podstawą zwiększenia wynagrodzenia wyłącznie w przypadku, w którym Wykonawca udowodni, iż ceny materiałów lub urządzeń zastępujących wycofane z produkcji na rynku są wyższe od proponowanych w ofercie. Zmiany, o których mowa w lit. b) i c) mogą być wprowadzane w sytuacjach, odpowiadających przesłankom do udzielenia zamówień dodatkowych, oraz w innych sytuacjach.

5 5 z :00 Jeśli wykonywanie zamówienia ze względu na okoliczności wskazane w lit. d) będzie powodować poniesienie dodatkowych kosztów, wynagrodzenie z tytułu umowy może zostać zwiększone maksymalnie o wysokość tych kosztów. Każda ze wskazywanych w lit. a) - h) zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia. 2)Zmiany osobowe: a)zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, prawo geologiczne lub innych ustawach, b)zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ. c)zmiana, o której mowa w lit. b) będzie niemożliwa, w przypadku gdy dotyczy osoby ocenianej na podstawie podmiotowych kryteriów oceny ofert, chyba że w zamian za taką osobę zostanie zaproponowana osoba o doświadczeniu lub wykształceniu co najmniej takim samym jakie posiada osoba zamieniana. Zamawiający nie dopuszcza do zmiany personelu na osoby o niższych kwalifikacjach lub doświadczeniu, niż wskazano w warunkach udziału w przedmiotowym postępowaniu. d)zmiany osób wskazanych do nadzorowania robót 3)Zmiany organizacji spełniania świadczenia a)zmiana miejsca dostarczenia przedmiotu zamówienia. W przypadku gdy zmiana taka będzie wprowadzana na wniosek Wykonawcy, a w wyniku zmiany dostarczenie będzie odbywać się do miejsca, wiążącego się z niższymi kosztami dla Wykonawcy, Zamawiający zgodzi się na nią jeśli zostanie obniżone wynagrodzenie za dostarczany przedmiot, b)zmiana zasad dokonywania odbiorów dostarczanych rzeczy, praw, dóbr, świadczonych usług lub robót, jeśli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby Zamawiającego, c)zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji umowy, d)zmiany zasad oznaczania i opakowania rzeczy, jeśli oznaczenie lub opakowania zamienne nie naruszają prawa i zasad bezpieczeństwa, e)zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie stało się niemożliwe z przyczyn niezależnych i niemożliwych do przewidzenia przez Zamawiającego. Wynagrodzenie w takiej sytuacji zostanie zmniejszone w sposób proporcjonalny do okresu niewykonania robót budowlanych, f)zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, robót dodatkowych rozumianych jako roboty, które są objęte przedmiotem zamówienia, ale nie były przewidziane w zestawieniu prac planowanych będących podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego. Obliczenie wartości tych robót nastąpi na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym. W przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie tych robót w oparciu o kosztorys ofertowy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji - Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego, g)zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy, h)przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do

6 6 z :00 prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie nazywane są -robotami zaniechanymi, i)w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej (robót zaniechanych), sposób obliczenia wartości tych robót, która zostanie potrącona Wykonawcy, będzie następujący: a.w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu, określonej w tym harmonogramie, od ogólnej wartości przedmiotu umowy b.w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: -ceny jednostkowe robót lub ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych Wykonawcy opracowanych metodą szczegółową, a ilości wykonanych robót zgodnie z dokonanymi obmiarami. -w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przejęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji - Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez inspektora nadzoru i Zamawiającego. j)rozliczanie robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową odbywało się będzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu, na podstawie protokołu odbioru wykonanych robót oraz kosztorysu zwanego -różnicowym- wykonanego w oparciu o następujące założenia: a.należy wyliczyć cenę roboty, która miała być pierwotnie wykonana; b.należy wyliczyć cenę roboty -zamiennej c.należy wyliczyć różnicę pomiędzy tymi cenami w oparciu o następujące założenia: a)ceny jednostkowe robót należy przyjąć z kosztorysów ofertowych b)w przypadku, gdy wystąpią roboty, które nie występują w kosztorysie ofertowym, ceny jednostkowe należy wyliczyć w oparciu o następujące założenia: ceny czynników produkcji oraz wskaźników narzutów należy przyjąć z kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej. W przypadku, gdy nie będzie to możliwe brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR, zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego c)ilości robót, które miały być wykonane -pierwotnych- należy przyjąć z kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej d)ilości robót -zamiennych, należy przyjąć z książki obmiarów. 4)Płatności: a)zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a także zmiany samoistne, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie Wykonawcy b)miarkowanie wysokości kar umownych w okolicznościach wskazywanych w odpowiednich przepisach kodeksu cywilnego. 5)Pozostałe zmiany: a)siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ b)zmiana obowiązującej stawki VAT; Wysokość wynagrodzenia za wykonanie Zadania może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT, o kwotę odpowiadającą różnicy w przypadającym do naliczenia podatku VAT c)zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub

7 7 z :00 wytycznych dotyczących realizacji projektu d)rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami e)kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone z zachowaniem zasady opisanej w lit. d) f)zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art Kc: g)wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres h)zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany ilości robót rzeczywiście wykonanych w stosunku do ilości robót wskazanych w przedmiarze. 6)Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 7)Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności: a)zmiana szczegółowego harmonogramu robót budowlanych bez zmiany ostatecznego terminu spełnienia świadczenia b)skorzystanie z klauzul waloryzacyjnych przewidzianych w umowie na warunkach w niej określonych c)ograniczenie przedmiotu świadczenia, jeśli taką możliwość przewidywała umowa d)zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) e)zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19, Gdańsk. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 11:00, miejsce: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19, Gdańsk, pok sekretariat. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl 1 z 5 2015-08-26 13:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl Gdańsk: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odcinku Grójec - Nowe Miasto nad Pilicą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl Gdańsk: DOSTAWA ARTYKUŁÓW ADMINISTRACYJNO - BIUROWYCH Numer ogłoszenia: 518488-2012;

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital2.rzeszow.pl Rzeszów: Roboty budowlane związane z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.01.2016. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.01.2016. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, Białystok: Budowa siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, składającej się z budynku biurowego, położonego przy ul. Rybaki Górne/Wałowa w Gdańsku Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.solec-kujawski.torun.lasy.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.solec-kujawski.torun.lasy.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.solec-kujawski.torun.lasy.gov.pl Solec Kujawski: Rozbudowa wolnostojącego istniejącego budynku

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zielona Góra: Rewitalizacja budynku F przy ul. Zyty w Zielonej Górze - montaż rozdzielaczy Numer ogłoszenia: 170956-2015; data zamieszczenia: 09.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgm.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgm.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgm.eu Bielsko-Biała: Usługi ubezpieczenia majątkowego i odpowiedzialności cywilnej dla Zakładu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Kraśnik: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku bursy szkolnej oraz dostosowanie obiektu do aktualnych wymagań p.poż. - etap I Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: umkrasnik.bip.lubelskie.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: umkrasnik.bip.lubelskie.pl/index.php? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: umkrasnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=51 Kraśnik: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ekom.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ekom.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ekom.com.pl Nysa: Wykonanie dodatkowych 2 punktów odpylania linii do produkcji paliwa alternatywnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bonusubezpieczenia.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bonusubezpieczenia.pl osnowiec: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Składowania Odpadów Sp. z o.o. w Sosnowcu Numer ogłoszenia: 269938-2014; data zamieszczenia: 13.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: Roboty budowlane dostosowawcze pomieszczeń serwerowni budynku OMEGA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.umleknica.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.umleknica.pl/ 1 z 6 2014-03-14 13:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.umleknica.pl/ Łęknica: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.uw.gov.pl Białystok: Usługa kompleksowego ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl 1 z 5 2015-04-23 08:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl Sosnowiec: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrumzagorze.pl Zagórze: Świadczenie usługi w zakresie: ubezpieczenia mienia od wszystkich

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mosir.tychy.pl/przetargi/aktualne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mosir.tychy.pl/przetargi/aktualne Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mosir.tychy.pl/przetargi/aktualne Tychy: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. z 6 08-06-2015 14:11 Toruń: Najem samochodów osobowych dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu Numer ogłoszenia: 82527-2015; data zamieszczenia: 08.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gminasadkowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gminasadkowice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gminasadkowice.pl Sadkowice: Budowa wodociągu i przyłączy wodociągowych część kwalifikowalna

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Bartoszyce, Plac Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 762 77 00, faks 89 762 77 24.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Bartoszyce, Plac Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 762 77 00, faks 89 762 77 24. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_wiejska/ Bartoszyce: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpsychiatryczny.pl/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpsychiatryczny.pl/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpsychiatryczny.pl/przetargi.php Bolesławiec: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi Toruń: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sulikow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sulikow.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sulikow.pl Sulików: Przebudowa drogi w Sulikowie Łącznik ul. Dworcowa - Nowe Miasto

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o., ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o., ul. Warszawa: Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy, przedmiar, kosztorys robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) wraz z uzyskaniem prawomocnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: miasto.zawidow.sisco.info

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: miasto.zawidow.sisco.info Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: miasto.zawidow.sisco.info Zawidów: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Wolsztyn: Realizacja przedsięwzięcia p.n.działania energooszczędne w budynkach SP ZOZ w Wolsztynie na podstawie Umowy o dofinansowanie w ramach VI konkursu Programu priorytetowego,system zielonych inwestycji

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-07-15 13:16 Kalisz: Remont pomieszczeń mieszkalnych w budynku Domu Studenta BULIONIK przy ulicy Łódzkiej 149 w Kaliszu Numer ogłoszenia: 178006-2015; data zamieszczenia: 15.07.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo